ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 393

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
21. marraskuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 393/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8634 – ATP / OTPP / Copenhagen Airports) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2017/C 393/02

Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2017/2163, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2153, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

2

2017/C 393/03

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2153, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

3

 

Euroopan komissio

2017/C 393/04

Euron kurssi

4

2017/C 393/05

Komission ilmoitus ainesosan määrän ilmoittamista (QUID) koskevan periaatteen soveltamisesta

5


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 393/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

13

2017/C 393/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

15

2017/C 393/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

17


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8634 – ATP / OTPP / Copenhagen Airports)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 393/01)

Komissio päätti 7.11.2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8634. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/2


Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2017/2163, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2153, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2017/C 393/02)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilölle, joka mainitaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä (YUTP) 2017/2163 (2), liitteessä ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2153 (4), liitteessä I.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä mainittu henkilö olisi sisällytettävä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa päätöksessä 2014/145/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 269/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä. Mainitun henkilön luetteloon merkitsemisen perusteet esitetään kyseisten liitteiden asiaankuuluvassa kohdassa.

Asianomaista henkilöä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että hän voi hakea asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä II mainituilla verkkosivuilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeisiin tai tiettyjen maksujen suorittamiseen (vrt. asetuksen 4 artikla).

Asianomainen henkilö voi esittää neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää hänet edellä mainittuun luetteloon. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Asianomaista henkilöä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  EUVL L 304, 21.11.2017, s. 50.

(3)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  EUVL L 304, 21.11.2017, s. 3.


21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/3


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2153, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2017/C 393/03)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 12 artiklan mukaisiin tietoihin:

Tämän käsittelyn oikeusperustana on neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014 (2), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2153 (3).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on Euroopan unionin neuvosto, jota edustaa neuvoston pääsihteeristön pääosaston C (ulkoasiat, laajentuminen ja pelastuspalvelu) pääjohtaja. Käsittelystä vastaa pääosaston C yksikkö 1C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2153, mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät asetuksessa säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen ja perusteluihin, ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerätyt henkilötiedot voidaan tarvittaessa jakaa Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa.

Tietoihin tutustumispyyntöihin samoin kuin oikaisupyyntöihin ja vastaväitteisiin vastataan neuvoston päätöksen 2004/644/EY (4) 5 jakson mukaisesti, tämän vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan sen jälkeen kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan varojen jäädyttämistä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli se on aloitettu.

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti rekisteröidyt voivat saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  EUVL L 304, 21.11.2017, s. 3.

(4)  EUVL L 296, 21.9.2004, s. 16.


Euroopan komissio

21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/4


Euron kurssi (1)

20. marraskuuta 2017

(2017/C 393/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1781

JPY

Japanin jeniä

132,10

DKK

Tanskan kruunua

7,4414

GBP

Englannin puntaa

0,88940

SEK

Ruotsin kruunua

9,9585

CHF

Sveitsin frangia

1,1676

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,7298

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,568

HUF

Unkarin forinttia

312,44

PLN

Puolan zlotya

4,2311

RON

Romanian leuta

4,6514

TRY

Turkin liiraa

4,6211

AUD

Australian dollaria

1,5592

CAD

Kanadan dollaria

1,5066

HKD

Hongkongin dollaria

9,2036

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7243

SGD

Singaporen dollaria

1,5972

KRW

Etelä-Korean wonia

1 291,10

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,5582

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8155

HRK

Kroatian kunaa

7,5648

IDR

Indonesian rupiaa

15 932,62

MYR

Malesian ringgitiä

4,8869

PHP

Filippiinien pesoa

59,761

RUB

Venäjän ruplaa

70,1470

THB

Thaimaan bahtia

38,606

BRL

Brasilian realia

3,8388

MXN

Meksikon pesoa

22,3489

INR

Intian rupiaa

76,6975


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/5


Komission ilmoitus ainesosan määrän ilmoittamista (QUID) koskevan periaatteen soveltamisesta

(2017/C 393/05)

SISÄLLYSLUETTELO

1.

Johdanto 5

2.

Velvollisuus ilmoittaa ainesosan määrä 5

3.

Poikkeukset velvollisuudesta ilmoittaa ainesosan määrä 7

4.

Ainesosan määrän ilmoittamismuodot 10

5.

Ainesosan määrän sijainti ilmoituksen paikkamerkinnöissä 12

Tämän komission ilmoituksen tarkoituksena on antaa yrityksille ja kansallisille viranomaisille ainesosan määrän ilmoittamista (QUID) koskevia ohjeita elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 (1), jäljempänä ’asetus’, yhteydessä. Ilmoitus korvaa neuvoston direktiivin 79/112/ETY (2) 7 artiklan nojalla annetut ainesosan määrien ilmoittamista koskevat ohjeet ja täydentää niitä.

Tässä ilmoituksessa on otettu huomioon keskustelut, joita on käyty komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (PO SANTE) ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kesken elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annettua asetusta (EU) N:o 1169/2011 käsittelevässä työryhmässä.

Tämä ilmoitus ei rajoita Euroopan unionin tuomioistuimen mahdollista tulkintaa asiasta.

1.   Johdanto

1.

Asetuksessa (EU) N:o 1169/2011, jäljempänä ’asetus’, vaaditaan ilmoittamaan kaikkien valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden tuotannossa tai valmistuksessa käytettyjen tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (asetuksen 9 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 22 artikla).

2.

Vaatimus ilmoittaa ainesosien määrä ei koske elintarvikkeita, jotka koostuvat yhdestä ainesosasta, sillä ainoan ainesosan määrä vastaa kaikissa tapauksissa 100:aa prosenttia.

3.

On myös muita valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden erityistapauksia, joissa ainesosien määrää ei tarvitse ilmoittaa (asetuksen liite VIII). Ainesosien määrää ei myöskään tarvitse ilmoittaa pakkaamattomista elintarvikkeista (elintarvikkeet, jotka myydään pakkaamattomana tai pakataan myyntipaikalla ostajan pyynnöstä taikka pakataan valmiiksi välitöntä myyntiä varten), elleivät jäsenvaltiot ole antaneet kansallisia sääntöjä, joissa ilmoittamista edellytetään tällaisten elintarvikkeiden osalta (asetuksen 44 artikla).

4.

Koska on kyse ainesosien määrällisestä ilmoittamisesta, vaatimusta ei sovelleta ainesosiin, joita elintarvikkeissa on luonnostaan ja joita ei ole lisätty niihin ainesosina, esim. kofeiini (kahvissa) sekä vitamiinit ja kivennäisaineet (hedelmämehuissa).

2.   Velvollisuus ilmoittaa ainesosan määrä

5.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyn ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä on ilmoitettava silloin, kun kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä

a)

esiintyy elintarvikkeen nimessä tai kuluttaja tavallisesti yhdistää sen kyseiseen nimeen;

b)

korostuu merkinnässä joko sanoin tai kuvin tai graafisen esityksen avulla; tai

c)

on olennainen elintarvikkeen luonnehtimiseksi ja sen erottamiseksi tuotteista, joihin se voidaan sekoittaa sen nimen tai ulkomuodon vuoksi.”

6.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta tämä säännös edellyttää ainesosan määrän ilmoittamista silloin, kun kyseinen ainesosa esiintyy elintarvikkeen nimessä, esim. ”kinkku- ja sienipizza”, ”mansikkajugurtti”, ”lohimousse”, ”suklaajäätelö”. Näissä tapauksissa elintarvikkeen nimessä esiintyvät, edellä alleviivatut ainesosat on ilmoitettava määrällisesti.

7.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään ainesosan määrän ilmoittamista myös silloin, kun kyseinen ainesosien ryhmä esiintyy elintarvikkeen nimessä, esim. vihannespiiras, kalapuikko, pähkinäleipä, hedelmäpiirakka. Näissä tapauksissa ainesosien määrä olisi ilmoitettava elintarvikkeen sisältämien vihannesten, kalan, pähkinöiden tai hedelmien kokonaismääränä.

8.

Jos ainesosat ovat koostettuja ainesosia  (3), olisi sovellettava seuraavaa:

a.

Jos koostettu ainesosa esiintyy elintarvikkeen nimessä (esim. kermatäytekeksi), olisi ilmoitettava koostetun ainesosan (eli kermatäytteen) määrä.

b.

Jos koostetun ainesosan ainesosa esiintyy elintarvikkeen nimessä (esim. kermatäytekeksi, jonka täytteessä on munaa), koostetun ainesosan määrän lisäksi olisi ilmoitettava myös kyseisen ainesosan (muna) määrä.

9.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään ainesosan määrän ilmoittamista myös silloin, kun kuluttaja tavallisesti yhdistää ainesosan tai ainesosien ryhmän elintarvikkeen nimeen. Tätä sovelletaan todennäköisimmin silloin, kun elintarvikkeet kuvataan käyttämällä tavanomaisia nimiä (4) ilman täydentäviä kuvaavia nimiä (5). Tällaisissa tapauksissa ohjeena määritettäessä, mitkä ainesosat todennäköisesti yhdistyvät elintarvikkeeseen, joka tunnistetaan pelkällä tavanomaisella nimellä, elintarvikkeelle voidaan harkita kuvaavaa nimeä. Ainesosan määrä ilmoitettaisiin tunnistetuista tärkeimmistä tai arvokkaimmista ainesosista, sillä ne ovat ainesosat, jotka kuluttajat yleensä yhdistävät elintarvikkeen nimeen.

Esimerkkejä:

Tavanomainen nimi

Esimerkki kuvaavasta nimestä

Ainesosan määrän ilmoitus

”Lancashire hot pot”

Lammasta ja perunoita sipulin, porkkanoiden ja kastikkeen kera

Lampaanliha

”Chilli con carne”

Naudanjauhelihaa tarhapapujen, tomaattien, paprikan, sipulin ja chilin kera

Naudanjauheliha

”Forloren skildpadde”

Vasikkaa, lihapullia ja kalapullia sipulin, porkkanoiden ja sherrykastikkeen kera

Vasikanliha

”Boudoir”

Keksejä, joissa on kananmunaa

Kananmuna

”Brandade”

Perunasta ja turskasta tehty ruokalaji

Turska

”Cassoulet”

Tarhapapuihin, makkaroihin ja lihanpaloihin perustuva ruokalaji

Liha

”Königinpastete”

Vasikanlihapata, parsaa ja sieniä kuoressa

Vasikanliha

”Königsberger Klopse”

Jauhelihapullia valkokastikkeessa kapristen kera

Liha

”Gulaschsuppe”

Keitto, jossa on naudanlihaa, sipulia ja paprikaa

Naudanliha

”Hutspot”

Pääasiassa porkkanoita ja sipulia sisältävä ruokalaji

Porkkana ja sipuli

”Kåldolmar”

Jauhelihalla ja riisillä täytetty taiteltu kaalinlehti

Liha

”Kroppkakor”

Perunasta ja vehnäjauhosta tehdyt taikinapallot, jotka on täytetty paistetulla ja savustetulla porsaanjauhelihalla

Sianliha

”Janssonin kiusaus” tai ”Janssons frestelse”

Perunasta ja anjoviksesta tehty ruokalaji

Anjovis

Tätä säännöstä ei pitäisi kuitenkaan tulkita siten, että jokainen nimi, jolla elintarviketta myydään, yhdistyy aina johonkin tiettyyn ainesosaan, ja siksi kyseisen ainesosan määrä täytyy ilmoittaa. Asia on arvioitava tapauskohtaisesti. Ei esimerkiksi ole välttämätöntä ilmoittaa siiderin valmistuksessa käytettyjen omenoiden määrää. Vastaavasti tällä säännöksellä ei myöskään aseteta automaattista velvollisuutta ilmoittaa lihan määrää kestokinkun kaltaisista tuotteista.

10.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että ”elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyn ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä on ilmoitettava silloin, kun kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä: […] b) korostuu merkinnässä joko sanoin tai kuvin tai graafisen esityksen avulla;[…]”.

11.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ainesosan määrän ilmoittamisvaatimusta sovelletaan,

i)

jos tietty ainesosa tai ainesosien ryhmä korostuu merkinnöissä muutoin kuin elintarvikkeen nimessä, esim. seuraavien kaltaisella tiedolla:

”sisältää kanaa”

”voilla leivottu”

”kermainen”

tai jos eri kirjasinkoolla, -värillä ja/tai -tyypillä korostetaan tiettyä ainesosaa tai ainesosien ryhmää muualla etiketissä kuin elintarvikkeen nimessä;

ii)

jos kuvallista esitystä käytetään korostamaan valikoidusti yhtä tai useampaa ainesosaa, esim.:

kalapata, jonka kuvassa on näkyvästi esillä ainoastaan osa kala-ainesosista;

iii)

jos ainesosaa korostetaan sen alkuperään viittaavalla kuvalla, esim.

kuva tai piirros lehmästä maitopohjaisten ainesosien korostamiseksi: maito, voi.

12.

Tietynlaisten esitystapojen ei pitäisi katsoa kuuluvan tämän säännöksen piiriin. Esimerkiksi:

jos esitetään kuva elintarvikkeesta sellaisena kuin sitä tarjotaan myytäväksi; jos kuvallinen esitys on ”tarjoiluehdotus” ja kuvallisen esityksen luonne tehdään selväksi eikä se muulla tavoin korosta myytävää elintarviketta ja/tai sen ainesosia;

jos kuva esittää elintarvikkeen kaikkia ainesosia korostamatta mitään tiettyä ainesosaa;

jos elintarvikesekoituksen kuvallinen esitys näyttää, miten elintarvike valmistetaan ohjeiden mukaisesti korostamatta mitään tiettyä ainesosaa.

13.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että ”elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyn ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä on ilmoitettava silloin, kun kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä: […] c) on olennainen elintarvikkeen luonnehtimiseksi ja sen erottamiseksi tuotteista, joihin se voidaan sekoittaa sen nimen tai ulkomuodon vuoksi.”

14.

Tämän säännöksen tarkoituksena on vastata kuluttajien vaatimuksiin jäsenvaltioissa, joissa tiettyjen elintarvikkeiden koostumusta säännellään ja/tai joissa kuluttajat yhdistävät tietyt nimet tiettyihin koostumuksiin.

Niiden elintarvikkeiden joukko, joihin tämä säännös todennäköisesti vaikuttaa, on hyvin suppea, sillä säännös on tarkoitettu kattamaan tuotteet, joiden koostumus voi vaihdella huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen mutta joita tavallisesti pidetään kaupan samalla nimellä.

Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on tähän mennessä yksilöity seuraavat tapaukset:

majoneesi,

marsipaani.

Ainesosan määrän ilmoittamisvaatimuksen soveltamiseksi kahden edellytyksen on täytyttävä yhtaikaa. Ainesosan tai ainesosien ryhmän on oltava olennainen

elintarvikkeen luonnehtimiseksi ja

sen erottamiseksi tuotteista, joihin se voidaan sekoittaa sen nimen tai ulkomuodon vuoksi.

3.   Poikkeukset velvollisuudesta ilmoittaa ainesosan määrä

15.

Asetuksen liitteessä VIII vahvistetaan tapaukset, joissa ainesosan määrää ei tarvitse ilmoittaa.

16.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa säädetään, että ”1. Määrän ilmoittaminen ei ole pakollista, a) jos kyseessä on ainesosa tai ainesosien ryhmä, i) jonka valutettu nettopaino ilmoitetaan liitteessä IX olevan 5 kohdan mukaisesti; […]”.

Asetuksen liitteessä IX olevan 5 kohdassa säädetään, että ”jos kiinteää elintarviketta pidetään kaupan astiassa olevassa liemessä, on ilmoitettava myös elintarvikkeen valutettu nettopaino. Jos elintarvike on glaseerattu, ilmoitetaan nettopaino ilman glaseerausta.

Tässä kohdassa ”liemellä” tarkoitetaan jäljempänä mainittuja tuotteita sellaisenaan, mahdollisesti seoksina sekä myös jäädytettyinä tai pakastettuina, jos liuos on valmisteessa pelkästään välttämättömien perusainesten apuaineena, jolla ei ole ratkaisevaa merkitystä kuluttajan valinnan kannalta: vesi, suolojen vesiliuokset, suolavesi, elintarvikehappojen vesiliuokset, etikka, sokereiden vesiliuokset, muiden makeutusaineiden vesiliuokset, hedelmä- ja vihannesmehut, kun kyse on hedelmistä ja vihanneksista.”

Asetuksen edellä mainittujen säännösten mukaisesti kaikki tuotteet, joiden etiketissä on ilmoitettava valutettu nettopaino ja nettopaino liitteessä IX olevan 5 kohdan mukaisesti, on näin ollen vapautettu vaatimuksesta antaa erillinen ilmoitus ainesosien määrästä. Ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä voidaan laskea ilmoitetusta valutetusta nettopainosta.

Esimerkkejä: tonnikala suolavedessä, ananas sokeriliemessä.

Vastaavasti edellä olevaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös silloin, kun liitteessä IX olevan 5 kohdan piiriin kuulumattomassa liemessä (esim. auringonkukkaöljyssä) olevan tuotteen merkintä sisältää valutetun nettopainon vapaaehtoiselta pohjalta. Ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä voidaan laskea ilmoitetusta valutetusta nettopainosta. Näin ollen ainesosan määrää ei pitäisi tällaisessa tapauksessa olla tarpeen ilmoittaa.

Vapautusta ei sovelleta, jos nettopaino ja valutettu nettopaino ilmoitetaan sekoitettujen ainesosien osalta ja yksi tai useampi näistä ainesosista mainitaan nimeltä tai sitä korostetaan jollakin tavalla. Kunkin ainesosan painoa ei voida laskea jo ilmoitetuista painoista.

Esimerkki: liemessä olevat oliivit ja paprikat. Tällaisessa tapauksessa ainesosan määrä on ilmoitettava sekä oliiveista että paprikoista erikseen.

17.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että ”1. Määrän ilmoittaminen ei ole pakollista, a) jos kyseessä on ainesosa tai ainesosien ryhmä, […] ii) jonka määrän ilmoittaminen merkinnöissä on jo pakollista unionin säännösten mukaisesti; […]”.

Unionin säännökset, joihin viitataan tässä kohdassa, on lueteltu jäljempänä. Ainesosan määrää ei tarvitse ilmoittaa, jos lainsäädännössä jo edellytetään kyseisen ainesosan tai ainesosien ryhmän määrän ilmoittamista etiketissä. Sellaisten nektareiden ja hillojen tapauksessa, jotka on valmistettu kahdesta tai useammasta hedelmästä, joita korostetaan erikseen etiketissä sanoin tai kuvin tai jotka ilmoitetaan erikseen elintarvikkeen nimessä, on kuitenkin ilmoitettava myös kyseisten ainesosien määrä tai prosenttiosuus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY (6)

Kahviuutteet ja sikuriuutteet

(2 artikla)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY (7)

Kaakao- ja suklaatuotteet

(3 artikla)

Neuvoston direktiivi 2001/112/EY (8)

Hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet

(3 artiklan 7 kohta: nektareiden hedelmäpitoisuus)

Neuvoston direktiivi 2001/113/EY (9)

Hedelmähillot, hyytelöt ja marmeladit sekä kastanjasose

(2 artikla)

18.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa säädetään, että ”määrän ilmoittaminen ei ole pakollista, a) jos kyseessä on ainesosa tai ainesosien ryhmä, […] iii) jota käytetään pieninä määrinä aromina; […]”.

Olisi katsottava, ettei vapautus rajoitu vain ”aromeihin”, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1334/2008 (10): sitä sovelletaan kaikkiin ainesosiin (tai ainesosien ryhmiin), joita käytetään pieninä määrinä antamaan makua elintarvikkeeseen (esim. valkosipuli, yrtit, mausteet).

Asetuksessa ei määritellä ”pieniä määriä”. Se on arvioitava tapauskohtaisesti.

Esimerkkejä: valkosipulileipä, katkarapusipsit, kanasipsit.

19.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa säädetään, että ”määrän ilmoittaminen ei ole pakollista, a) jos kyseessä on ainesosa tai ainesosien ryhmä, […] iv) joka on elintarvikkeen nimessä mutta joka ei vaikuta kuluttajan valintaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotetta pidetään kaupan, koska sen määrän vaihtelu ei ole olennainen elintarvikkeen määrittelemiseksi tai sen erottamiseksi samanlaisista elintarvikkeista; […]”.

Tällä säännöksellä myönnetään vapautus vaatimuksesta ilmoittaa ainesosan määrä silloin, kun elintarvikkeen nimessä mainitun ainesosan määrä ei vaikuta kuluttajan ostopäätökseen.

Vapautusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun ainesosan tai ainesosien ryhmän nimi esiintyy elintarvikkeen nimessä. Sitä sovelletaan myös silloin, kun elintarvikkeen nimestä käytetty sanamuoto toistetaan täsmälleen samanlaisena eri puolilla pakkausta. Sitä ei pitäisi soveltaa, jos ainesosan nimi korostuu ja etenkin jos nimi esiintyy erillään elintarvikkeen nimestä ja sellaisissa tiedoissa, jotka kiinnittävät ostajan huomion kyseisen ainesosan esiintymiseen elintarvikkeessa.

Vapautuksen piiriin kuuluvia elintarviketyyppejä ovat ohjeellisesti:

mallasviski/viski ja vastaavat tuotteet kuten viljavodka,

tavalliset liköörit, joiden nimityksessä esiintyy ainoastaan alkoholin maustamisessa käytetty ainesosa,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (11) liitteessä II olevassa 6 kohdassa tarkoitettu rypäleiden puristejäännöksestä tislattu väkevä alkoholijuoma tai marc, 9 kohdassa tarkoitettu hedelmistä tislattu väkevä alkoholijuoma, 16 kohdassa tarkoitettu maseroimalla ja tislaamalla valmistettu tislattu väkevä alkoholijuoma (jota edeltää hedelmän nimi) ja 17 kohdassa tarkoitettu Geist (hedelmän tai käytetyn raaka-aineen nimen yhteydessä),

soijakastike,

suolatikut,

unikonsiementikut,

seesaminsiementikut,

maissiraksut,

hunajaolut.

20.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että ”määrän ilmoittaminen ei ole pakollista, b) jos erityisissä unionin säännöksissä määritellään tarkasti ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä ilman, että siitä on ilmoitettava merkinnöissä; […]”.

Unionin lainsäädännössä ei ole säännöksiä, joissa määritellään tarkasti ainesosan määrä ilman, että sitä on ilmoitettava merkinnöissä. Asetuksen liitteessä VIII olevan 1 kohdan b alakohdassa edellytetään ”tarkasti määriteltyä määrää”. Näin ollen ainesosan vähimmäismäärän edellyttämistä ei pitäisi tämän säännöksen nojalla katsoa vapautuksen perusteeksi.

21.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että ”määrän ilmoittaminen ei ole pakollista, c) jos on kyse liitteessä VII olevan A osan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tapauksista.”

22.

Asetuksen liitteessä VII olevan A osan 4 kohdassa säädetään, että ”sekoituksena elintarvikkeen ainesosana käytetyt hedelmät, vihannekset tai sienet, joista minkään osuus ei ole painona laskettuna muita merkittävämpi ja joita voidaan sekoittaa vaihtelevassa määrin, voidaan merkitä ainesosaluetteloon yhteisnimikkeellä ”hedelmiä”, ”vihanneksia” tai ”sieniä”, jota seuraa ilmaus ”vaihtelevina osuuksina”, joita välittömästi seuraa käytettyjen hedelmä-, vihannes- tai sienilajien luettelo. Tässä tapauksessa sekoitus on mainittava ainesosaluettelossa 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti elintarvikkeessa olevien hedelmä-, vihannes- tai sienilajien kokonaispainon perusteella.”

Tässä tapauksessa sekoituksen jokaisen ainesosan määrää ei tarvitse ilmoittaa, jos minkään ainesosan osuus ei ole painona laskettuna muita merkittävämpi ja niitä voidaan sekoittaa vaihtelevassa määrin.

23.

Asetuksen liitteessä VII olevan A osan 5 kohdassa säädetään, että ”mauste- ja yrttisekoitukset, joissa minkään mausteen tai yrtin paino-osuus ei ole selvästi hallitseva, voidaan ilmoittaa eri järjestyksessä, jos ainesosaluetteloon liitetään jokin asiaankuuluva ilmaisu kuten ”vaihtelevassa suhteessa”.”

Tässä tapauksessa sekoituksen jokaisen ainesosan määrää ei tarvitse ilmoittaa, jos sekoituksen minkään ainesosan paino-osuus ei ole selvästi hallitseva.

24.

Asetuksen liitteessä VIII olevassa 4 kohdassa säädetään, että ”edellä olevan 22 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta a) sellaisiin ainesosiin tai ainesosien ryhmiin, joita koskee maininta ”sisältää makeutusainetta/-aineita” tai maininta ”sisältää sokeria/sokereita ja makeutusainetta/ -aineita”, jos kyseinen maininta ilmoitetaan elintarvikkeen nimen yhteydessä liitteen III mukaisesti; tai b) lisättyihin vitamiineihin ja kivennäisaineisiin, jos kyseinen aine ilmoitetaan ravintoarvoilmoituksessa.”

Saman periaatteen mukaan 22 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan liittyvää ainesosan määrän ilmoittamista ei pitäisi vaatia sellaisten lisättyjen ravintoaineiden tai muiden aineiden osalta, joilla on ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia ja jotka ovat ravintolisien ainesosia, silloin kun ravintoarvotiedot annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (12) 8 artiklan mukaisesti.

4.   Ainesosan määrän ilmoittamismuodot

25.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, että ”ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä a) on ilmoitettava prosentteina, ja ilmoitetun määrän on vastattava ainesosan tai ainesosien määrää sen/niiden käytön hetkellä […]”.

Ainesosan ilmoitettu määrä lasketaan valmistusohjeen perusteella sillä hetkellä, kun ainesosa lisätään, eli samalla menetelmällä, jota käytetään ainesosaluettelon järjestyksen määrittämisessä (asetuksen 18 artiklan 1 kohta).

26.

Asetuksen liitteessä VIII olevassa 4 kohdassa luetellaan 3 kohdan a alakohdan periaatteeseen joukko poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä etenkin elintarvikkeille, joista on poistettu vettä jollakin käsittelyllä, haihtuville ainesosille sekä tiivistetyille ja kuivatuille elintarvikkeille ja ainesosille.

Täsmällisemmin:

27.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 4 kohdan a alakohdassa säädetään, että ”edellä olevasta 3 kohdasta poiketen a) jos elintarvikkeista on poistettu vettä lämpö- tai muulla käsittelyllä, määrä on ilmoitettava prosentteina ja sen on vastattava käytetyn ainesosan tai käytettyjen ainesosien määrää valmiissa tuotteessa, paitsi jos kyseinen määrä tai merkinnöissä ilmoitettu kaikkien ainesosien kokonaismäärä ylittää 100 prosenttia, jolloin prosenttimäärän sijasta ilmoitetaan se ainesosan tai ainesosien painomäärä, joka on käytetty 100 grammaan valmista tuotetta;”.

Ainesosan määrän ilmoittamisen sellaisten elintarvikkeiden osalta, joista on poistettu vettä tuotannon jälkeen (esim. kakut, keksit, piirakat, kuivasuolattu liha), on perustuttava ainesosan määrään sekoitusvaiheessa ilmaistuna prosentteina valmiin tuotteen määrästä. Esimerkiksi:

”Voikeksin” osalta ainesosan määrä tarvitsee ilmoittaa ainoastaan voista, ja laskelman on oltava seuraavanlainen:

Ainesosien paino:

Jauhot: 100 g

Sokeri: 40 g

Voi: 50 g

Munat: 10 g

Ainesosien kokonaispaino sekoitusvaiheessa: 200 g

Valmiin tuotteen kokonaispaino paistamisen jälkeen: 170 g

Voin prosenttiosuuden laskeminen ainesosan määrän ilmoittamista varten: (50/170)*100 = 29,4 % voita.

Koska voin osuus ei ylitä 100:aa prosenttia, voin määrä on ilmoitettava prosentteina lopputuotteesta (eli 29,4 %).

Siinä tapauksessa, että ainesosan ilmoitettava määrä on enemmän kuin 100 prosenttia lopputuotteesta, se on ilmoitettava niiden ainesosien painon perusteella, jotka on käytetty 100 grammaan valmista tuotetta. Esimerkiksi:

Sianlihasta tehdyn kuivalihavalmisteen (salami) osalta ainesosan määrä tarvitsee ilmoittaa ainoastaan sianlihasta, ja laskelman on oltava seuraavanlainen:

Ainesosien paino:

Sianliha: 120 g

Suola: 4,1 g

Maitojauhe: 3 g

Muut ainesosat 2,9 g

Ainesosien kokonaispaino sekoitusvaiheessa: 130 g

Valmiin tuotteen kokonaispaino: 100 g

Sianlihan prosenttiosuuden laskeminen ainesosan määrän ilmoittamista varten: (120/100)*100 = 120 % sianlihaa.

Koska sianlihan osuus on yli 100 prosenttia, prosenttiosuus on korvattava tiedolla, joka perustuu siihen porsaanlihan määrään, joka on käytetty valmistettaessa 100 grammaa salamia (eli ainesosan määrä voitaisiin ilmoittaa seuraavasti: ”100 grammaan salamia on käytetty 120 grammaa porsaanlihaa”).

28.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 4 kohdan b alakohdassa säädetään, että ”edellä olevasta 3 kohdasta poiketen […] b) haihtuvien ainesosien määrä on ilmoitettava niiden valmiissa tuotteessa olevien paino-osuuksien perusteella;”.

Haihtuvien ainesosien (esim. brandy kakussa tai vanukkaassa) määrän ilmoittamisen on perustuttava ainesosan määrään sekoitusvaiheessa ilmaistuna prosentteina valmiin tuotteen painosta.

29.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 4 kohdan c alakohdassa säädetään, että ”edellä olevasta 3 kohdasta poiketen […] c) tiivisteinä tai kuivattuina lisättyjen, valmistuksen yhteydessä ennastettujen ainesosien määrä voidaan ilmoittaa niiden tiivistämistä tai kuivausta edeltäneen paino-osuuden perusteella;”.

Edellä mainittu poikkeus on luettava yhdessä asetuksen liitteessä VII olevassa A osassa olevan 2 kohdan kanssa, jossa säädetään, että ”tiivisteinä tai kuivattuina lisätyt ainesosat, jotka ennastetaan valmistuksen yhteydessä, voidaan ilmoittaa niiden tiivistämistä tai kuivausta edeltäneen painon mukaisessa järjestyksessä.” Jos elintarvikealan toimija ilmoittaa ainesosat liitteessä VII olevassa A osassa olevan 2 kohdan mukaisesti, sen on myös ilmoitettava ainesosien määrä liitteessä VIII olevan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

30.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 4 kohdan d alakohdassa säädetään, että ”edellä olevasta 3 kohdasta poiketen […] d) jos tiivistetty tai kuivattu elintarvike on tarkoitus ennastaa vettä lisäämällä, ainesosien määrä voidaan ilmoittaa niiden ennastetussa tuotteessa olevien paino-osuuksien perusteella.”

Edellä mainittu poikkeus on luettava yhdessä asetuksen liitteessä VII olevassa A osassa olevan 3 kohdan kanssa, jossa säädetään, että ”tiivisteinä tai kuivattuina lisätyt ainesosat, jotka on tarkoitus ennastaa vettä lisäämällä, voidaan ilmoittaa niiden ennastetussa tuotteessa olevien osuuksien mukaisessa järjestyksessä, jos ainesosaluetteloon liitetään jokin asiaankuuluva ilmaisu, kuten ”ennastetun tuotteen ainesosat” tai ”käyttövalmiin tuotteen ainesosat”.” Jos elintarvikealan toimija ilmoittaa ainesosat liitteessä VII olevassa A osassa olevan 3 kohdan mukaisesti, sen on myös ilmoitettava ainesosien määrä liitteessä VIII olevan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti.

31.

Ainesosien määrän ilmoittamisessa olisi viitattava ainesosiin sellaisina kuin ne ovat ainesosaluettelossa. Ilmoitettujen ainesosien, esim. ”kana”, ”maito”, ”muna”, ”banaani”, määrä olisi ilmoitettava valmistamattomana/kokonaisena, sillä käytetyt nimet eivät sisällä tietoa valmistuksesta ja niistä saa näin ollen sen käsityksen, että elintarvike on valmistamaton/kokonainen. Ainesosien, jotka yksilöidään nimillä, joista käy ilmi, että niitä on käytetty muutoin kuin valmistamattomina/kokonaisina, esim. ”paistettu kana”, ”maitojauhe”, ”kandeeratut hedelmät”, määrä olisi ilmoitettava sellaisena kuin niitä on käytettyinä.

32.

Asetuksen liitteessä VII olevassa A osassa olevassa 1 kohdassa säädetään, että lisätty vesi ja haihtuvat ainesosat ilmoitetaan niiden valmiissa tuotteessa olevien paino-osuuksien mukaisessa järjestyksessä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta lisättyyn veteen, jos sen määrä ei ylitä 5:tä prosenttia lopputuotteen painosta. Tätä poikkeusta ei sovelleta lihaan, raakalihavalmisteisiin, jalostamattomiin kalastustuotteisiin ja jalostamattomiin simpukoihin.

Jos lisätyn veden määrä on alle 5 prosenttia, se on silti otettava huomioon laskettaessa ainesosien määrää sen ilmoittamista varten sellaisen elintarvikkeen osalta, johon on lisätty vettä.

33.

Merkinnöissä ilmoitetut määrät ovat mainittavan ainesosan tai ainesosien ryhmän keskimääräisiä määriä. Keskimääräinen määrä tarkoittaa sitä ainesosan tai ainesosien ryhmän määrää, joka on saatu noudattamalla valmistusohjetta ja hyvää tuotantotapaa ja ottaen huomioon normaali valmistuksessa tapahtuva vaihtelu.

5.   Ainesosan määrän sijainti ilmoituksen paikkamerkinnöissä

34.

Ainesosien määrä on asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa lueteltu pakollinen tieto, ja se on esitettävä etiketissä 13 artiklan ”Pakollisten tietojen esittäminen” sääntöjen mukaisesti.

35.

Asetuksen liitteessä VIII olevan 3 kohdan b alakohdassa säädetään, että ”ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä […] b) on oltava nähtävissä joko elintarvikkeen nimessä tai sen välittömässä läheisyydessä taikka ainesosaluettelossa sen ainesosan tai ainesosien ryhmän yhteydessä, johon kyseinen merkintä liittyy.”

36.

Liitteessä VII olevaan B osaan sisältymättömien ainesosien ryhmien, joita ei sen vuoksi voida esittää yksin ainesosaluettelossa, ainesosien määrän on oltava nähtävissä joko elintarvikkeen nimessä tai sen välittömässä läheisyydessä.

37.

Niiden elintarvikkeiden, jotka on tällä hetkellä vapautettu ainesosien luetteloimisesta, ainesosien määrän on oltava nähtävissä joko elintarvikkeen nimessä tai sen välittömässä läheisyydessä, ellei ainesosien luetteloa ilmoiteta vapaaehtoisesti merkinnöissä, jolloin ainesosien määrä voi olla nähtävissä ainesosaluettelossa.


(1)  EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 1.

(3)  Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan h alakohdan mukaan ”koostetulla ainesosalla” tarkoitetaan ainesosaa, joka koostuu useammasta kuin yhdestä ainesosasta.

(4)  Tavanomainen nimi sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan o alakohdassa.

(5)  Kuvaava nimi sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan p alakohdassa.

(6)  EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26.

(7)  EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19.

(8)  EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58.

(9)  EYVL L 10, 12.1.2002, s. 67.

(10)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(11)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(12)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 393/06)

1.

Komissio vastaanotti 13. marraskuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Foncière des Régions (FDR, Ranska)

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (Starwood, Yhdysvallat)

Le Méridien Hotel in Nice (Le Mèridien Nice, Ranska).

FDR hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Lehwood Nice SAS, joka omistaa yrityksen Le Méridien Nice omaisuuserät.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

Hankkimalla yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Lehwood FDR hankkii samalla välillisen, Starwoodin kanssa yhteisen määräysvallan yrityksessä Le Méridien Nice. Starwood on yrityksen Marriott International, Inc. tytäryhtiö, joka hallinnoi välillisesti yritystä Le Méridien Nice liikkeenjohtosopimuksen nojalla.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   FDR: ranskalainen kiinteistösijoituskonserni, jonka kaupallisten omaisuuserien salkku koostuu lähinnä toimistotiloihin, asuinrakennuksiin ja hotelleihin liittyvistä omaisuuseristä.

—   Starwood: Marriottin kokonaan omistama tytäryhtiö. Marriott on monialainen majoitus- ja matkailuyritys, joka hallinnoi hallinnointi- ja franchise-sopimusten nojalla hotelleja ja aikaosuuskiinteistöjä. Vuoden 2016 lopussa Marriottilla oli tällaisia sopimuksia noin 6 080 hotellista ja kiinteistöstä ympäri maailmaa.

—   Le Méridien Nice: Nizzassa sijaitseva neljän tähden hotelli.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/15


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 393/07)

1.

Komissio vastaanotti 13. marraskuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Carl-Zeiss-Stiftung (Saksa)

Carl Zeiss AG (Saksa), joka on yrityksen Carl-Zeiss-Stiftung määräysvallassa

Deutsche Telekom AG (Saksa)

Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (Yhdysvallat), joka on yritysten Carl Zeiss AG ja Deutsche Telekom AG määräysvallassa.

Carl Zeiss AG ja Deutsche Telekom AG hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Carl Zeiss Smart Optics, Inc.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Carl-Zeiss-Stiftung: Carl-Zeiss-Stiftung käyttää määräysvaltaa yrityksissä Carl Zeiss AG ja Schott AG. Carl Zeiss AG on optiikan ja optoelektroniikan alalla toimiva teknologiakonserni. Schott AG on erikoislasin ja lasikeramiikan alalla toimiva teknologiakonserni.

—   Deutsche Telekom: Deutsche Telekom AG (DT) on maailmanlaajuisesti yli 50 maassa toimiva tele- ja tietotekniikkaoperaattori. DT markkinoi tuotteita ja palveluja kiinteän/laajakaistaverkon, matkaviestinnän, internetin, internetpohjaisen television sekä tieto- ja viestintäteknologian aloilla. Lisäksi DT tarjoaa tukkutasolla muille teleoperaattoreille ja internetpalveluntarjoajille televiestintäpalveluja.

—   Carl Zeiss Smart Optics: Yrityksen Carl Zeiss Smart Optics, Inc. tavoitteena on älylasijärjestelmän kehittäminen ja kaupallistaminen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 393/17


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 393/08)

1.

Komissio vastaanotti 14. marraskuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Zukunft Ventures GmbH (ZV, Saksa), joka on yrityksen ZF Friedrichshafen AG (ZF, Saksa) määräysvallassa

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG (MAGURA, Saksa), joka on yrityksen MAGENWIRTH Technologies GmbH (Saksa) määräysvallassa

Brake Force One GmbH (BFO, Saksa)

Unicorn Energy GmbH (Unicorn, Saksa), joka on yrityksen Preiß BeteiligungsGmbH (Saksa) määräysvallassa

uusi yhteisyritys (JV, Saksa).

ZV. MAGURA, BFO ja Unicorn hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä JV.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

ZV omistaa osuuksia innovatiivisissa startup- ja teknologiayrityksissä, jotka toimivat ZF:n kannalta kiinnostavilla tekniikan aloilla. ZF puolestaan toimii maailmanlaajuisesti voimansiirto- ja vaihteistotekniikan sekä aktiivisen ja passiivisen turvatekniikan aloilla.

MAGURA kehittää, valmistaa ja toimittaa hydraulisia jarrujärjestelmiä ja muita huipputekniikan komponentteja perinteisille, sähköavusteisille ja sähkömoottorilla varustetuille polkupyörille sekä moottoripyörille.

BFO kehittää kaksipyöräisten ajoneuvojen jarrujärjestelmiä. Lisäksi se kehittää sähkömoottorilla varustettuja polkupyöriä Saksan autoteollisuutta varten.

Unicorn kehittää voimansiirtojärjestelmiä kevyille sähköajoneuvoille.

Yhteisyritys (JV) tutkii, kehittää, valmistaa ja toimittaa ABS- ja voimansiirtojärjestelmiä muun muassa uuden kaupunkiliikenteen kevyille sähköajoneuvoille (perinteiset, sähköavusteiset ja sähkömoottorilla varustetut polkupyörät, sähköiset potkulaudat, viimeisen kilometrin ajoneuvot L7e-luokkaan asti).

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.