ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 382

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
13. marraskuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 382/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 382/02

Tuomarien sijoittaminen jaostoihin

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 382/03

Asia C-591/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 13.9.2017 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Päätös 2011/678/EU — Nautaeläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) seulontojen rahoittamiseksi myönnetty valtiontuki — Sisämarkkinoille soveltumaton tuki — Takaisinperimisvelvollisuus — Täytäntöönpanon laiminlyönti)

5

2017/C 382/04

Asia C-320/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 14.9.2017 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — Yhdyskuntajätevesien käsittely — 4 artiklan 1 ja 3 kohta — Biologinen tai vastaava käsittely)

6

2017/C 382/05

Asia C-329/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – ENEA S.A. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuki — Valtiontuen tai valtion varoista myönnetyn tuen käsite — Valtion kokonaan omistaman energia-alan pääomayhtiön velvollisuus ostaa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotettua energiaa)

6

2017/C 382/06

Asia C-552/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.9.2017 – Euroopan komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Autot — Se, että jossakin jäsenvaltiossa asuva henkilö vuokraa tai leasingvuokraa auton palveluntarjoajalta, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa — Rekisteröintivero — Koko veron maksaminen rekisteröintihetkellä — Veron palauttamista koskevat periaatteet — Oikeasuhteisuus)

7

2017/C 382/07

Asia C-569/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen — Siirtotyöläiset — Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta — Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevä henkilö — Jäsenvaltiossa työskentelevä henkilö, joka tekee palkkatyötä toisen jäsenvaltion alueella kolmen kuukauden palkattoman loman aikana)

8

2017/C 382/08

Asia C-570/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen — Siirtotyöläiset — Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta — Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevä henkilö — Jäsenvaltiossa työskentelevä henkilö, joka harjoittaa toimintaansa osittain asuinjäsenvaltiossaan)

8

2017/C 382/09

Yhdistetyt asiat C-588/15 P ja C-622/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.9.2017 – Valittajina LG Electronics Inc. ja Koninklijke Philips Electronics NV sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Hintoja, markkinoiden ja asiakkaiden jakamista ja tuotannon rajoittamista koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat — Puolustautumisoikeudet — Väitetiedoksiannon lähettäminen yksinomaan yhteisyrityksen emoyhtiöille eikä yhteisyritykselle — Sakko — Sakkojen määrän laskennasta annetut suuntaviivat (2006) — 13 kohta — Rikkomiseen liittyvän myynnin arvon määrittäminen — Kyseisen tuotteen konserninsisäinen myynti Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella — Euroopan talousalueella toteutetun kyseisen tuotteen sisältävien lopputuotteiden myynnin huomioon ottaminen — Yhdenvertainen kohtelu)

9

2017/C 382/10

Asia C-589/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.9.2017 – Valittajana Alexios Anagnostakis ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Toimielimiä koskeva oikeus — Kansalaisaloite, jossa komissiota kehotetaan tekemään lainsäädäntöehdotus, joka koskee valtionvelan mitätöintiä hätätilassa olevien jäsenvaltioiden osalta — Rekisteröintiä koskeva hakemus — Rekisteröinnin epääminen komission toimesta — Komission toimivallan selvä ylittyminen — Asetus (EU) N:o 211/2011 — 4 artiklan 2 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — SEUT 122 artikla — SEUT 136 artikla — Noudattamatta jättäminen)

10

2017/C 382/11

Asia C-628/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Trustees of the BT Pension Scheme v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — SEUT 63 artikla — Soveltamisala — Jäsenvaltion verolainsäädäntö — Yhteisövero — Veronhyvitys — Eläkerahasto — Veronhyvityksen epääminen osakkeenomistajilta, jotka eivät ole tuloverovelvollisia sijoitustuloista, ulkomaisiin tuloihin perustuvien osinkojen osalta — 12.12.2006 annetun tuomion Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) tulkinta — Lainvastaisesti pidätetty veronhyvitys — Oikeussuojakeinot)

10

2017/C 382/12

Asia C-646/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Välitön verotus — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Trusti — Trustin edunvalvojat — Muut oikeushenkilöt — Käsite — Trustin omaisuuden arvonnoususta kannettava vero sen edunvalvojien siirtäessä verotuksellisen asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon — Veron määrän määrittäminen kyseisen siirron ajankohtana — Veron välitön kantaminen — Oikeuttaminen — Oikeasuhteisuus)

11

2017/C 382/13

Asia C-648/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.9.2017 – Itävallan tasavalta v. Saksan liittotasavalta (SEUT 273 artikla — Jäsenvaltioiden välinen riita, joka on saatettu unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi välityssopimuksen nojalla — Verotus — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus — Arvopaperien korkojen verotus — Käsite saamiset, joihin liittyy oikeus osuuteen voitosta)

12

2017/C 382/14

Yhdistetyt asiat C-673/15 P ja C-676/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana The Tea Board sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Delta Lingerie (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sanamerkit ja kuviomerkit, jotka sisältävät sanaosan darjeeling tai darjeeling collection de lingerie — Väite, jonka on tehnyt EU-yhteisömerkkien haltija — Maantieteellisestä merkinnästä Darjeeling muodostuvat yhteisömerkit — 66 artiklan 2 kohta — Keskeinen tehtävä — Ristiriita yksilöllisiä tavaramerkkejä koskevien hakemusten kanssa — Sekaannusvaara — Käsite — Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus — Arviointiperusteet — 8 artiklan 5 kohta)

13

2017/C 382/15

Asia C-18/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Alankomaat) – K v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset — Direktiivi 2013/32/EU — 9 artikla — Oikeus jäädä jäsenvaltioon hakemuksen tutkinnan ajaksi — Direktiivi 2013/33/EU — 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta — Säilöönotto — Henkilöllisyyden tai kansalaisuuden varmentaminen — Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteiden määrittäminen — Pätevyys — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 6 ja 52 artikla — Rajoittaminen — Oikeasuhteisuus)

13

2017/C 382/16

Asia C-56/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sekä muina osapuolina Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP ja Bruichladdich Distillery Co. Ltd (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohdan d alakohta — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PORT CHARLOTTE — Tätä tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus — Aiemmille alkuperänimityksille Porto ja Port asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja kansallisen oikeuden nojalla myönnetty suoja — Näille alkuperänimityksille myönnetyn suojan tyhjentävyys — Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 m artikla — Käsitteet suojatun alkuperänimityksen käyttö ja siihen liittyvä mielleyhtymä)

14

2017/C 382/17

Asia C-60/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Ruotsi) – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EU) N:o 604/2013 — Kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen — 28 artikla — Säilöön ottaminen kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön siirtämiseksi vastuussa olevaan jäsenvaltioon — Siirron toteuttamisen määräaika — Säilöön ottamisen enimmäiskesto — Laskeminen — Vastaanottopyynnön hyväksyminen ennen säilöön ottamista — Siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkääminen)

15

2017/C 382/18

Asia C-111/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Udine – Italia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Giorgio Fidenato, Leandro Taboga ja Luciano Taboga (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut — Hätätoimenpiteet — Kansallinen toimenpide, jolla kielletään muuntogeenisen maissin MON 810 viljely — Toimenpiteen soveltamisen tai voimassaolon jatkaminen — Asetus (EY) N:o 1829/2003 — 34 artikla — Asetus (EY) N:o 178/2002 — 53 ja 54 artikla — Soveltamisedellytykset — Ennalta varautumisen periaate)

16

2017/C 382/19

Asia C-132/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia v. Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 26 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 168 ja 176 artikla — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Kolmannelle henkilölle kuuluvaan kiinteistöön kohdistuvat rakennus- tai kunnostuspalvelut — Tilanne, jossa kolmas henkilö ja verovelvollinen käyttävät palveluja — Palvelun suorittaminen kolmannelle henkilölle vastikkeetta — Suoritetuista palveluista aiheutuvien kustannusten kirjaaminen verovelvollisen yleiskustannuksiin — Sen määrittäminen, onko olemassa suora ja välitön yhteys verovelvollisen liiketoimintaan)

17

2017/C 382/20

Yhdistetyt asiat C-168/16 ja C-169/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Mons – Belgia) – Sandra Nogueira ym. v. Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) sekä Miguel José Moreno Osacar v. Ryanair Designated Activity Company, aiemmin Ryanair Ltd (C-169/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta — Toimivalta työsopimusten alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 19 artiklan 2 alakohdan a alakohta — Käsite paikkakunta, missä työntekijä tavallisesti työskentelee — Ilmailuala — Lentohenkilökunta — Asetus (ETY) N:o 3922/91 — Käsite kotiasema)

17

2017/C 382/21

Asia C-177/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments – Latvia) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība v. Konkurences padome (Ennakkoratkaisupyyntö — Kilpailu — SEUT 102 artikla — Määräävän aseman väärinkäyttö — Kohtuuttoman hinnan käsite — Tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestön perimät maksut — Vertailu muissa jäsenvaltioissa sovellettuihin hintoihin — Viitejäsenvaltioiden valinta — Hintojen arviointiperusteet — Sakon määrän laskeminen)

18

2017/C 382/22

Asia C-183/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana Tilly-Sabco SAS sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Doux SA (Muutoksenhaku — Maatalous — Siipikarjanliha — Jäädytetyt kanat — Vientituki — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 689/2013, jolla vientituen määräksi vahvistetaan nolla euroa — Laillisuus — Asetus (EY) N:o 1234/2007 — 162 ja 164 artikla — Vientituen kohde ja luonne — Vientituen määrän vahvistamisperusteet — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (PO) pääjohtajan toimivalta allekirjoittaa riidanalainen asetus — Harkintavallan väärinkäyttö — Komiteamenettely — Asetus (EU) N:o 182/2011 — 3 artiklan 3 kohta — Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean kuuleminen — Täytäntöönpanoasetusta koskevan ehdotuksen toimittaminen kyseisen komitean kokouksen kuluessa — Määräaikojen noudattaminen — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen — Kumoaminen siten, että vaikutukset pysytetään)

19

2017/C 382/23

Asia C-184/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Kreikka) – Ovidiu-Mihăiță Petrea v. Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — Direktiivi 2008/115/EY — Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus — Jäsenvaltion kansalaisen oleskelu toisen jäsenvaltion alueella tämän valtion asettamasta maahantulokiellosta huolimatta — Rekisteröintitodistuksen peruuttamispäätöksen ja toisen karkottamispäätöksen laillisuus — Mahdollisuus vedota lainvastaisuusväitteellä aikaisemman päätöksen lainvastaisuuteen — Kääntämisvelvollisuus)

20

2017/C 382/24

Asia C-186/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Oradea – Romania) – Ruxandra Paula Andriciuc ym. v. Banca Românească SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — 3 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 2 kohta — Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arvioiminen — Ulkomaanvaluutan määräinen luottosopimus — Kokonaan kuluttajan vastuulla oleva valuuttariski — Osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välinen huomattava epätasapaino — Ajankohta, joka otetaan huomioon arvioitaessa epätasapainoa — Käsitteen laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi ulottuvuus — Pankin toimittamien tietojen taso)

21

2017/C 382/25

Yhdistetyt asiat C-215/16, C-216/16, C-220/16 ja C-221/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Espanja) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16) ja Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16) v. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Tuulivoimalla tuotettu sähkö — Direktiivi 2009/28/EY — Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen — 2 artiklan toisen kohdan k alakohta — Tukijärjestelmä — 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan e alakohta — Hallinnolliset maksut — Direktiivi 2008/118/EY — Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä — 1 artiklan 2 kohta — Erityistarkoituksissa kannettavat muut välilliset verot — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — 4 artikla — Energiatuotteiden vähimmäisverotaso — Sähköntuotantoon käytettäviin tuulivoimaloihin kohdistuva maksu)

22

2017/C 382/26

Asia C-223/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Casertana Costruzioni Srl v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise ja Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.Ca.Di.S. (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/18/EY — 47 artiklan 2 kohta ja 48 artiklan 3 kohta — Tarjoaja, joka turvautuu muiden yksiköiden voimavaroihin hankintaviranomaisen vaatimusten täyttämiseksi — Kyseisten yksikköjen vaadittujen voimavarojen menetys — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään tarjoajan poissulkemisesta tarjouspyyntömenettelystä ja kilpailijan valitsemisesta hankintasopimuksen sopimuspuoleksi)

23

2017/C 382/27

Asia C-300/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Frucona Košice a.s. (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Tuen käsite — Taloudellisen edun käsite — Yksityinen velkoja -arviointiperuste — Sovellettavuutta koskevat edellytykset — Soveltaminen — Euroopan komissiolle kuuluvat tutkimusvelvollisuudet)

24

2017/C 382/28

Asia C-350/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2017 – Valittajina Salvatore Aniello Pappalardo ym. ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Yhteinen kalastuspolitiikka — Sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan unionin vastuu — Vahingonkorvausvaatimus — Asetus (EY) N:o 530/2008 — Euroopan komission toteuttamat kiireelliset toimenpiteet — Oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen — Mahdollisuus vedota kyseiseen rikkomiseen — Syrjintäkiellon periaate — Oikeusvoima)

24

2017/C 382/29

Asia C-503/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação de Évora – Portugali) – Luís Isidro Delgado Mendes v. Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus — Direktiivit 72/166/ETY, 84/5/ETY, 90/232/ETY ja 2009/103/EY — Ajoneuvon varkaus — Liikennevahinko — Vakuutetulle ajoneuvon omistajalle jalankulkijana aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot — Siviilioikeudellinen vastuu — Korvaus — Pakollisen vakuutuksen kattavuus — Poissulkemislausekkeet — Kansallinen säännöstö, jossa suljetaan vakuutettu ajoneuvon omistaja vakuutuksesta maksettavien korvausten ulkopuolelle — Yhteensoveltuvuus kyseessä olevien direktiivien kanssa — Vahinkoa kärsineiden kolmansien käsite)

25

2017/C 382/30

Asia C-158/17 P: Valitus, jonka nton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG on tehnyt 29.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik v. EUIPO, 25.1.2017 antamasta tuomiosta

26

2017/C 382/31

Asia C-188/17 P: Valitus, jonka Slavcho Asenov Todorov on tehnyt 12.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-839/16, Todorov v. Euroopan unionin tuomioistuin, 14.3.2017 antamasta määräyksestä

26

2017/C 382/32

Asia C-245/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 11.5.2017 – Pedro Viejobueno Ibáñez ja Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Asia C-321/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) on esittänyt 29.5.2017 – v. Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) ja Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Asia C-437/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.7.2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH v. EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Asia C-448/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakian tasavalta) on esittänyt 25.7.2017 – EOS KSI Slovensko, s.r.o. v. Ján Danko ja Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Asia C-469/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 4.8.2017 – Funke Medien NRW GmbH v. Saksan liittotasavalta

30

2017/C 382/37

Asia C-473/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 2.8.2017 – Repsol Butano S.A. v. Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Asia C-474/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 8.8.2017 – Saksan liittotasavalta v. Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Asia C-480/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Köln (Saksa) on esittänyt 9.8.2017 – Frank Montag v. Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Asia C-513/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.8.2017 – Sakkomenettely, jossa vastaajana on Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Asia C-521/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tallinna Ringkonnakohus (Viro) on esittänyt 1.9.2017 – c.v. SNB-REACT u. a. v. Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Asia C-564/17: Kanne 25.9.2017 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

34

2017/C 382/43

Asia C-574/17 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 28.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-752/14, Combaro v. komissio, 19.7.2017 antamasta tuomiosta

35

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 382/44

Asia T-138/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Aanbestedingskalender ym. v. komissio (Valtiontuet — Alankomaiden viranomaisten hyväksymät rahoitustoimet sähköisen hankintamenettelyalustan Tender-Nedin luomiseen ja käyttöönottoon — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki — Muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut)

37

2017/C 382/45

Asia T-411/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.10.2017 – Gappol Marzena Porczyńska v. EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin GAPPOL rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki GAP — Liitännäiskanne — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Maine — Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla)

38

2017/C 382/46

Asia T-695/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2017 – BMB v. EUIPO – Ferrero (Makeisrasia) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Makeisrasiaa esittävä rekisteröity yhteisömalli — Aiempi kansainvälinen kolmiulotteinen tavaramerkki — Sellaisen standardirasian, joka voidaan täyttää makeisilla, muoto — Sekaannusvaara — Kansallisen oikeuden soveltaminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta — Asetuksen N:o 6/2002 62 artikla ja 63 artiklan 1 kohta)

39

2017/C 382/47

Asia T-765/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2017 – BelTechExport v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Valko-Venäjään kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Toimenpiteiden keskeyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tulla kuulluksi — Arviointivirhe)

39

2017/C 382/48

Asia T-206/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Bodegas Verdúguez v. EUIPO (TRES TOROS 3) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin TRES TOROS 3 rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Suhteellinen hylkäysperuste — Maantieteellisiä merkintöjä sisältävä viinin tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan j alakohta)

40

2017/C 382/49

Asia T-453/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2017 – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 v. EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin 520Barcode Hellas rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Väitteen perustana olevan merkin luonteen yksilöiminen — Muu aikaisempi merkki 520 — Niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöiminen, joihin väite perustuu)

41

2017/C 382/50

Yhdistetyt asiat T-495/16 RENV I ja T-495/16 RENV II: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Hristov v. komissio ja EMA (Henkilöstö — Nimitys — Sääntelyviraston toimitusjohtajan tehtävä — EMA — Valinta- ja nimitysmenettely — Esivalintalautakunnan kokoonpano — Puolueettomuus — Arviointiperusteet — Toisen ehdokkaan nimittäminen — Oikeusvoima)

42

2017/C 382/51

Asia T-562/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Hanschmann v. Europol (Henkilöstö — Europol — Työsopimuksen uusimatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemisestä kieltäytyminen — Vahingonkorvaus — Virkamiestuomioistuimen kumoamistuomio — Tuomioiden täytäntöönpano asioissa F-27/09 ja F-104/12)

42

2017/C 382/52

Asia T-563/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Knöll v. Europol (Henkilöstö — Europol — Työsopimuksen uusimatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemisestä kieltäytyminen — Vahingonkorvaus — Virkamiestuomioistuimen kumoamistuomio — Tuomioiden täytäntöönpano asioissa F-44/09 ja F-105/12)

43

2017/C 382/53

Asia T-717/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Waldhausen v. EUIPO (Hevosenpään siluetin kuva) (EU-tavaramerkki — Hakemus hevosenpään siluettia esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

44

2017/C 382/54

Asia T-755/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – La Rocca v. EUIPO (Take your time Pay After) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin Take your time Pay After rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke)

44

2017/C 382/55

Asia T-779/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Rühland v. EUIPO – 8 seasons design (Tähdenmuotoinen valaisin) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää tähdenmuotoista valaisinta — Aiempi yhteisömalli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Erilainen yleisvaikutelma — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

45

2017/C 382/56

Asia T-153/17: Kanne 30.9.2017 – FV v. neuvosto

45

2017/C 382/57

Asia T-521/17: Kanne 6.8.2017 – Hernández Díaz v. SRB

46

2017/C 382/58

Asia T-554/17: Kanne 16.8.2017 – Gonzalez Calvet v. SRB

47

2017/C 382/59

Asia T-575/17: Kanne 17.8.2017 – Algebris (UK) ym. v. SRB

47

2017/C 382/60

Asia T-600/17: Kanne 4.9.2017 – Remolcadores Nosa Terra ym. v. komissio ja SRB

48

2017/C 382/61

Asia T-609/17: Kanne 6.9.2017 – Ranska v. komissio

49

2017/C 382/62

Asia T-615/17: Kanne 8.9.2017 – Ardigo ja UO v. komissio

50

2017/C 382/63

Asia T-631/17: Kanne 19.9.2017 – Hola v. komissio ja SRB

50

2017/C 382/64

Asia T-632/17: Kanne 15.9.2017 – Erdősi Galcsikné v. komissio

51

2017/C 382/65

Asia T-633/17: Kanne 15.9.2017 – Sárossy v. komissio

52

2017/C 382/66

Asia T-634/17: Kanne 15.9.2017 – Pint v. komissio

53

2017/C 382/67

Asia T-636/17: Kanne 15.9.2017 – PlasticsEurope v. ECHA

54

2017/C 382/68

Asia T-637/17: Kanne 20.9.2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros ja Medicina Asturiana v. komissio ja SRB

55

2017/C 382/69

Asia T-638/17: Kanne 21.9.2017 – Helibética v. komissio ja SRB

56

2017/C 382/70

Asia T-641/17: Kanne 20.9.2017 – Ferri v. EKP

57

2017/C 382/71

Asia T-652/17: Kanne 26.9.2017 – Eddy’s Snack Company v. EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Asia T-668/17: Kanne 27.9.2017 – Maico Holding v. EUIPO – Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Asia T-673/17: Kanne 26.9.2017 – Port autonome du Centre et de l’Ouest ym. v. komissio

59

2017/C 382/74

Asia T-674/17: Kanne 26.9.2017 – Le Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale v. komissio

60

2017/C 382/75

Asia T-393/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Asia T-394/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (DATABAY)

61


 


FI

 

Yksilöiden henkilötietojen suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2017/C 382/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 374, 6.11.2017

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 369, 30.10.2017

EUVL C 357, 23.10.2017

EUVL C 347, 16.10.2017

EUVL C 338, 9.10.2017

EUVL C 330, 2.10.2017

EUVL C 318, 25.9.2017

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Unionin yleinen tuomioistuin

13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/2


Tuomarien sijoittaminen jaostoihin

(2017/C 382/02)

Unionin yleisen tuomioistuimen yleiskokous päätti tuomari Geert De Baeren aloitettua tehtävänsä 4.10.2017 muuttaa täysistunnossa 21.9.2016 (1) tehtyä päätöstä, sellaisena kuin se on muutettuna 8.6.2017 (2), tuomareiden jakautumisesta jaostoihin presidentin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämän ehdotuksen perusteella siten, että ajanjaksolla 4.10.2017–31.8.2019 tuomarit sijoitetaan jaostoihin seuraavasti:

Laajennettu ensimmäinen jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Irena Pelikánová sekä tuomarit Virgilijus Valančius, Paul Nihoul, Jesper Svenningsen ja Ulf Öberg

Ensimmäinen jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Irena Pelikánová

a)

tuomarit Paul Nihoul ja Jesper Svenningsen

b)

tuomarit Virgilijus Valančius ja Ulf Öberg

Laajennettu toinen jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Miro Prek sekä tuomarit Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Barna Berke ja Maria José Costeira

Toinen jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Miro Prek

a)

tuomarit Fredrik Schalin ja Maria José Costeira

b)

tuomarit Eugène Buttigieg ja Barna Berke

Laajennettu kolmas jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Sten Frimodt Nielsen sekä tuomarit Viktor Kreuschitz, Ian Stewart Forrester, Nina Półtorak ja Ezio Perillo

Kolmas jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Sten Frimodt Nielsen

a)

tuomarit Ian Stewart Forrester ja Ezio Perillo

b)

tuomarit Viktor Kreuschitz ja Nina Półtorak

Laajennettu neljäs jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Heikki Kanninen sekä tuomarit Juraj Schwarcz, Constantinos Iliopoulos, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ja Inga Reine

Neljäs jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Heikki Kanninen

a)

tuomarit Juraj Schwarcz ja Constantinos Iliopoulos

b)

tuomarit Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ja Inga Reine

Laajennettu viides jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Dimitrios Gratsias sekä tuomarit Ingrida Labucka, Alfred Dittrich, Ignacio Ulloa Rubio ja Peter George Xuereb

Viides jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Dimitrios Gratsias

a)

tuomarit Alfred Dittrich ja Peter George Xuereb

b)

tuomarit Ingrida Labucka ja Ignacio Ulloa Rubio

Laajennettu kuudes jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Guido Berardis sekä tuomarit Savvas Papasavvas, Dean Spielmann, Zoltán Csehi ja Octavia Spineanu-Matei

Kuudes jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Guido Berardis

a)

tuomarit Savvas Papasavvas ja Octavia Spineanu-Matei

b)

tuomarit Dean Spielmann ja Zoltán Csehi

Laajennettu seitsemäs jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Vesna Tomljenović sekä tuomarit Mariyana Kancheva, Egidijus Bieliūnas, Anna Marcoulli ja Alexander Kornezov

Seitsemäs jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Vesna Tomljenović

a)

tuomarit Egidijus Bieliūnas ja Alexander Kornezov

b)

tuomarit Egidijus Bieliūnas ja Anna Marcoulli

c)

tuomarit Anna Marcoulli ja Alexander Kornezov

Laajennettu kahdeksas jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Anthony Michael Collins sekä tuomarit Mariyana Kancheva, René Barents, Jan M. Passer ja Geert De Baere

Kahdeksas jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Anthony Michael Collins

a)

tuomarit René Barents ja Jan M. Passer

b)

tuomarit Mariyana Kancheva ja Geert De Baere

Laajennettu yhdeksäs jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Stéphane Gervasoni sekä tuomarit Lauri Madise, Ricardo da Silva Passos, Krystyna Kowalik-Bańczyk ja Colm Mac Eochaidh

Yhdeksäs jaosto, jossa asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria:

jaoston puheenjohtaja Stéphane Gervasoni

a)

tuomarit Lauri Madise ja Ricardo da Silva Passos

b)

tuomarit Krystyna Kowalik-Bańczyk ja Colm Mac Eochaidh

Neljästä tuomarista koostuvaa seitsemättä jaostoa laajennetaan lisäämällä viides tuomari kahdeksannesta jaostosta. Viides tuomari, joka ei voi olla jaoston puheenjohtaja, nimetään vuodeksi kerrallaan työjärjestyksen 8 artiklassa säädetyn järjestyksen mukaisesti.


(1)  EUVL 2016, C 392, s. 2.

(2)  EUVL 2017, C 213, s. 2.


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 13.9.2017 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-591/14) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Valtiontuet - Päätös 2011/678/EU - Nautaeläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) seulontojen rahoittamiseksi myönnetty valtiontuki - Sisämarkkinoille soveltumaton tuki - Takaisinperimisvelvollisuus - Täytäntöönpanon laiminlyönti))

(2017/C 382/03)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland, B. Stromsky, S. Noë ja H. van Vliet)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: C. Pochet, L. Van den Broeck ja J. C. Halleux, avustajinaan L. Van den Hende ja J. Charles, avocats)

Tuomiolauselma

1)

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut SEUT 288 artiklan neljännen kohdan eikä valtiontuesta, jonka Belgia on myöntänyt nautaeläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) seulontojen rahoittamiseksi (valtiontuki C 44/08 (ex NN 45/04)), 27.7.2011 annetun komission päätöksen 2011/678/EU 2–4 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä periäkseen tuensaajilta takaisin kyseisen päätöksen 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa sääntöjenvastaisiksi ja sisämarkkinoille soveltumattomiksi todetut valtiontuet ja koska se ei ole ilmoittanut Euroopan komissiolle toimenpiteistä, joihin kyseisen päätöksen noudattamiseksi on ryhdytty.

2)

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 73, 2.3.2015.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 14.9.2017 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-320/15) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 91/271/ETY - Yhdyskuntajätevesien käsittely - 4 artiklan 1 ja 3 kohta - Biologinen tai vastaava käsittely))

(2017/C 382/04)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Zavvos ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamies: E. Skandalou)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: C. Brodie ja J. Kraehling

Tuomiolauselma

1)

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1137/2008, 4 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole varmistanut taajamista Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia ja Galatista, joiden asukasvastineluku on 2 000–10 000, peräisin olevien yhdyskuntajätevesien biologista tai vastaavaa käsittelyä.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan komissio ja Helleenien tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 328, 5.10.2015.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – ENEA S.A. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Asia C-329/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Valtiontuki - Valtiontuen tai valtion varoista myönnetyn tuen käsite - Valtion kokonaan omistaman energia-alan pääomayhtiön velvollisuus ostaa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotettua energiaa))

(2017/C 382/05)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ENEA S.A.

Vastapuoli: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Tuomiolauselma

SEUT 107 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen toimenpide, jolla asetetaan sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotetun sähkön ostovelvollisuus sekä yksityisille että julkisille yrityksille, ei ole valtion toimenpide tai valtion varoilla toteutettu toimenpide.


(1)  EUVL C 320, 28.9.2015.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.9.2017 – Euroopan komissio v. Irlanti

(Asia C-552/15) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Autot - Se, että jossakin jäsenvaltiossa asuva henkilö vuokraa tai leasingvuokraa auton palveluntarjoajalta, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa - Rekisteröintivero - Koko veron maksaminen rekisteröintihetkellä - Veron palauttamista koskevat periaatteet - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 382/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Wasmeier ja J. Tomkin)

Vastaaja: Irlanti (asiamiehet: E. Creedon, L. Williams ja A. Joyce, avustajinaan M. Collins, SC, S. Kingston, BL, ja C. Daly, BL)

Tuomiolauselma

1)

Irlanti ei ole noudattanut SEUT 56 artiklaan perustuvia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se on vaatinut, että ajoneuvojen pysyvästä rekisteröinnistä maksettava rekisteröintivero on maksettava etukäteen kokonaisuudessaan riippumatta Irlantiin tuodun ajoneuvon suunnitellusta todellisesta käyttöajasta Irlannissa, vaikka leasingvuokrauksen tai vuokrauksen kesto on määritetty täsmällisesti ja tiedossa etukäteen.

2)

Irlanti ei ole noudattanut SEUT 56 artiklaan perustuvia jäsenyysvelvoitteitaan, koska se ei ole säätänyt koron maksamisesta ajoneuvojen rekisteröintiveron palauttamisen yhteydessä ja koska se on vähentänyt rekisteröintiveron palautettavasta määrästä hallintokuluina 500 euron määrän.

3)

Irlanti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 414, 14.12.2015.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-569/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen - Siirtotyöläiset - Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen - Asetus (ETY) N:o 1408/71 - 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta - Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevä henkilö - Jäsenvaltiossa työskentelevä henkilö, joka tekee palkkatyötä toisen jäsenvaltion alueella kolmen kuukauden palkattoman loman aikana))

(2017/C 382/07)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X

Vastapuoli: Staatssecretaris van Financiën

Tuomiolauselma

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 17.6.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion alueella asuvaa ja palkkatyötä tekevää henkilöä, joka pitää kolmen kuukauden ajan palkatonta lomaa ja tekee palkkatyötä toisen jäsenvaltion alueella, on pidettävä mainitussa säännöksessä tarkoitettuna kahden jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevänä henkilönä, mikäli yhtäältä kyseisen lomajakson ajan häntä pidetään ensin mainitun jäsenvaltion sosiaaliturvalainsäädännössä palkkatyötä tekevänä henkilönä ja mikäli toisaalta työskentely jälkimmäisen jäsenvaltion alueella on tavanomaista ja määrältään merkittävää, minkä selvittäminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana.


(1)  EUVL C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-570/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen - Siirtotyöläiset - Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen - Asetus (ETY) N:o 1408/71 - 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta - Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevä henkilö - Jäsenvaltiossa työskentelevä henkilö, joka harjoittaa toimintaansa osittain asuinjäsenvaltiossaan))

(2017/C 382/08)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X

Vastapuoli: Staatssecretaris van Financiën

Tuomiolauselma

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 17.6.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaista henkilöä – joka tekee palkkatyötä jäsenvaltion alueelle sijoittautuneelle työnantajalle ja asuu toisessa jäsenvaltiossa, jonka alueella hän on kuluneena vuonna harjoittanut kyseistä toimintaa osittain eli 6,5 prosenttia työtunneistaan ilman tällaisesta työskentelystä etukäteen työnantajansa kanssa tehtyä sopimusta – ei ole pidettävä kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna kahden jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevänä henkilönä.


(1)  EUVL C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.9.2017 – Valittajina LG Electronics Inc. ja Koninklijke Philips Electronics NV sekä muuna osapuolena Euroopan komissio

(Yhdistetyt asiat C-588/15 P ja C-622/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat - Hintoja, markkinoiden ja asiakkaiden jakamista ja tuotannon rajoittamista koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat - Puolustautumisoikeudet - Väitetiedoksiannon lähettäminen yksinomaan yhteisyrityksen emoyhtiöille eikä yhteisyritykselle - Sakko - Sakkojen määrän laskennasta annetut suuntaviivat (2006) - 13 kohta - Rikkomiseen liittyvän myynnin arvon määrittäminen - Kyseisen tuotteen konserninsisäinen myynti Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella - Euroopan talousalueella toteutetun kyseisen tuotteen sisältävien lopputuotteiden myynnin huomioon ottaminen - Yhdenvertainen kohtelu))

(2017/C 382/09)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: LG Electronics Inc. (edustajat: G. van Gerven ja T. Franchoo, advocaten,) ja Koninklijke Philips Electronics NV (edustajat: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree ja S. Molin, advocaten)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Biolan, V. Bottka ja I. Zaloguin)

Tuomiolauselma

1)

Valitukset hylätään.

2)

LG Electronics Inc. ja Koninklijke Philips Electronics NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 16, 18.1.2016.

EUVL C 27, 25.1.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.9.2017 – Valittajana Alexios Anagnostakis ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-589/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Toimielimiä koskeva oikeus - Kansalaisaloite, jossa komissiota kehotetaan tekemään lainsäädäntöehdotus, joka koskee valtionvelan mitätöintiä hätätilassa olevien jäsenvaltioiden osalta - Rekisteröintiä koskeva hakemus - Rekisteröinnin epääminen komission toimesta - Komission toimivallan selvä ylittyminen - Asetus (EU) N:o 211/2011 - 4 artiklan 2 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - SEUT 122 artikla - SEUT 136 artikla - Noudattamatta jättäminen))

(2017/C 382/10)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Alexios Anagnostakis (Ateena, Kreikka) (edustajat: A. Anagnostakis, dikigoros, ja F. Moyse, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Konstantinidis ja H. Krämer)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Alexios Anagnostakis velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 7, 11.1.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Trustees of the BT Pension Scheme v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asia C-628/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Pääomien vapaa liikkuvuus - SEUT 63 artikla - Soveltamisala - Jäsenvaltion verolainsäädäntö - Yhteisövero - Veronhyvitys - Eläkerahasto - Veronhyvityksen epääminen osakkeenomistajilta, jotka eivät ole tuloverovelvollisia sijoitustuloista, ulkomaisiin tuloihin perustuvien osinkojen osalta - 12.12.2006 annetun tuomion Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) tulkinta - Lainvastaisesti pidätetty veronhyvitys - Oikeussuojakeinot))

(2017/C 382/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: The Trustees of the BT Pension Scheme

Vastapuoli: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Tuomiolauselma

1)

SEUT 63 artiklaa on tulkittava siten, että siinä annetaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa oikeuksia ulkomaiseksi osinkotuloksi (foreign income dividend) luokiteltuja osinkoja saavalle osakkeenomistajalle.

2)

Unionin oikeus edellyttää sitä, että jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa säädetään oikeussuojakeinoista, joita voivat käyttää osakkeenomistajat, jotka ovat pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa saaneet ulkomaiseksi osinkotuloksi luokiteltuja osinkoja mutta eivät ole saaneet veronhyvitystä kyseisten osinkojen perusteella, jotta nämä osakkeenomistajat voisivat vedota SEUT 63 artiklassa heille annettuihin oikeuksiin. Toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen on tältä osin huolehdittava siitä, että The Trustees of the BT Pension Schemen kaltaisilla osakkeenomistajilla, jotka eivät ole tuloverovelvollisia saamistaan osingoista ja jotka ovat saaneet ulkomaisiin osinkoihin perustuvia ulkomaiseksi osinkotuloksi luokiteltuja osinkoja, on käytettävissään oikeussuojakeino, jolla voidaan yhtäältä taata asianomaisilta perusteettomasti evätyn veronhyvityksen maksaminen noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka eivät ole epäedullisempia kuin ne, joita sovelletaan tällaisen veronhyvityksen maksamista tai siihen verrattavaa veroetuutta koskevaan kanteeseen silloin, kun verohallinto on perusteettomasti evännyt tämän veronhyvityksen tai muun veroetuuden siihen oikeutetuilta tilanteessa, jossa on jaettu osinkoja, jotka ovat perustuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä saatuihin osinkoihin, ja toisaalta tehokkaasti taata tällaisille osakkeenomistajille SEUT 63 artiklassa annettujen oikeuksien suoja.

3)

Se seikka, että The Trustees of the BT Pension Scheme eivät ole tuloverovelvollisia saamistaan osingoista, tai se seikka, että kyseessä oleva Euroopan unionin oikeuden rikkominen ei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä ole riittävän ilmeistä, jotta asianomainen jäsenvaltio olisi sopimussuhteen ulkopuolisessa korvausvastuussa ulkomaiseksi osinkotuloksi luokiteltua osinkoa jakaneelle yhtiölle 5.3.1996 annetussa tuomiossa Brasserie du pêcheur ja Factortame (C-46/93 ja C-48/93, EU:C:1996:79) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, tai myöskään se seikka, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva yhtiö on jakanut ulkomaiseksi osinkotuloksi luokitellut osingot määrältään korotettuina sen korvaamiseksi, ettei näiden osinkojen saajana oleva osakkeenomistaja saa veronhyvitystä, ei vaikuta ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämiin kolmeen ensimmäiseen kysymykseen annettuihin vastauksiin.


(1)  EUVL C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asia C-646/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Välitön verotus - Sijoittautumisvapaus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Pääomien vapaa liikkuvuus - Trusti - Trustin edunvalvojat - Muut oikeushenkilöt - Käsite - Trustin omaisuuden arvonnoususta kannettava vero sen edunvalvojien siirtäessä verotuksellisen asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon - Veron määrän määrittäminen kyseisen siirron ajankohtana - Veron välitön kantaminen - Oikeuttaminen - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 382/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Vastaaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Tuomiolauselma

Sijoittautumisvapautta koskevat EUT-sopimuksen määräykset ovat pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa, joissa trustin edunvalvojia kansallisen oikeuden mukaan kohdellaan yhtenä ja jatkuvana henkilökokonaisuutena, joka on erillinen sen edunvalvojina kunakin ajankohtana toimivista henkilöistä, esteenä pääasiassa kyseessä olevalle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan trustin hallussa olevaan omaisuuteen liittyviä piileviä arvonnousuja verotetaan, jos edunvalvojien enemmistö siirtää asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, eikä näin määrättyä veroa saada maksaa myöhempänä ajankohtana.


(1)  EUVL C 48, 8.2.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.9.2017 – Itävallan tasavalta v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-648/15) (1)

((SEUT 273 artikla - Jäsenvaltioiden välinen riita, joka on saatettu unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi välityssopimuksen nojalla - Verotus - Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus - Arvopaperien korkojen verotus - Käsite ”saamiset, joihin liittyy oikeus osuuteen voitosta”))

(2017/C 382/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Itävallan tasavalta (asiamiehet: C. Pesendorfer, F. Koppensteiner ja H. Jirousek)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Möller)

Tuomiolauselma

1)

Itävallan tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tulo- ja varallisuusverotuksen alalla 24.8.2000 tehdyn sopimuksen (Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) 11 artiklan 2 kappaleessa käytettyä käsitettä ”saamiset, joihin liittyy oikeus osuuteen voitosta” on tulkittava siten, että se ei kata sellaisia arvopapereita, joista on kyse nyt käsiteltävässä asiassa.

2)

Saksan liittotasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana The Tea Board sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Delta Lingerie

(Yhdistetyt asiat C-673/15 P ja C-676/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - EU-tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Sanamerkit ja kuviomerkit, jotka sisältävät sanaosan ”darjeeling” tai ”darjeeling collection de lingerie” - Väite, jonka on tehnyt EU-yhteisömerkkien haltija - Maantieteellisestä merkinnästä ”Darjeeling” muodostuvat yhteisömerkit - 66 artiklan 2 kohta - Keskeinen tehtävä - Ristiriita yksilöllisiä tavaramerkkejä koskevien hakemusten kanssa - Sekaannusvaara - Käsite - Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus - Arviointiperusteet - 8 artiklan 5 kohta))

(2017/C 382/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: The Tea Board (edustajiat: M. Maier ja A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: J. Crespo Carrillo) ja Delta Lingerie (edustajat: G. Marchais ja P. Martini-Berthon, avocats)

Tuomiolauselma

1)

Valitukset hylätään.

2)

The Tea Board velvoitetaan korvaamaan päävalituksista aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Delta Lingerie velvoitetaan korvaamaan liitännäisvalituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 106, 21.3.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Alankomaat) – K v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Asia C-18/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset - Direktiivi 2013/32/EU - 9 artikla - Oikeus jäädä jäsenvaltioon hakemuksen tutkinnan ajaksi - Direktiivi 2013/33/EU - 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta - Säilöönotto - Henkilöllisyyden tai kansalaisuuden varmentaminen - Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteiden määrittäminen - Pätevyys - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 6 ja 52 artikla - Rajoittaminen - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 382/15)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Pääasian asianosaiset

Kantaja: K

Vastaaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Tuomiolauselma

Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/33/EU 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan tutkinnassa ei ole ilmennyt mitään seikkaa, joka voi vaikuttaa kyseisen säännöksen pätevyyteen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklan sekä 52 artiklan 1 ja 3 kohdan kannalta.


(1)  EUVL C 98, 14.3.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sekä muina osapuolina Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP ja Bruichladdich Distillery Co. Ltd

(Asia C-56/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - EU-tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohdan d alakohta - EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PORT CHARLOTTE - Tätä tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus - Aiemmille alkuperänimityksille ”Porto” ja ”Port” asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja kansallisen oikeuden nojalla myönnetty suoja - Näille alkuperänimityksille myönnetyn suojan tyhjentävyys - Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 m artikla - Käsitteet suojatun alkuperänimityksen ”käyttö” ja siihen liittyvä ”mielleyhtymä”))

(2017/C 382/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: E. Zaera Cuadrado ja O. Mondéjar Ortuño)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo ja A. Alves)

Muut osapuolet: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP (edustaja: P. Sousa e Silva, advogado) ja Bruichladdich Distillery Co. Ltd, (edustaja: S. Havard Duclos, avocate)

Väliintulija, joka tukee Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP:n vaatimuksia: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo ja A. Alves)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 18.11.2015 antama tuomio Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto vastaan SMHV – Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863) kumotaan.

2)

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP:n asiassa T-659/14 nostama kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 8.7.2014 antamasta päätöksestä (asia R 946/2013-4) hylätään.

3)

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Bruichladdich Distillery Co. Ltd:n oikeudenkäyntikulut kahdessa oikeusasteessa.

4)

Portugalin tasavalta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 175, 17.5.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Ruotsi) – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

(Asia C-60/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EU) N:o 604/2013 - Kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen - 28 artikla - Säilöön ottaminen kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön siirtämiseksi vastuussa olevaan jäsenvaltioon - Siirron toteuttamisen määräaika - Säilöön ottamisen enimmäiskesto - Laskeminen - Vastaanottopyynnön hyväksyminen ennen säilöön ottamista - Siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkääminen))

(2017/C 382/17)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Mohammad Khir Amayry

Vastapuoli: Migrationsverket

Tuomiolauselma

1)

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 28 artiklaa, luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklan valossa, on tulkittava siten, että

se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään, että tilanteessa, jossa kansainvälistä suojelua hakenut henkilö otetaan säilöön sen jälkeen, kun vastaanottopyynnön saanut jäsenvaltio on hyväksynyt kyseisen pyynnön, säilöönotto voi kestää enintään kaksi kuukautta, kunhan yhtäältä säilöönoton kesto ei ylitä siirtomenettelyn edellyttämää aikaa, jota on arvioitava siten, että huomioon otetaan kyseiseen menettelyyn kussakin yksittäistapauksessa liittyvät konkreettiset vaatimukset, ja kunhan toisaalta säilöönoton kesto ei ylitä kuutta viikkoa siitä ajankohdasta, jolloin muutoksenhaun tai uudelleen käsittelyn lykkäävä vaikutus päättyy, ja

se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa sallitaan tällaisessa tilanteessa säilöönoton kestävän kolme tai kaksitoista kuukautta, jona aikana siirto voidaan toteuttaa pätevästi.

2)

Asetuksen N:o 604/2013 28 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisellä säännöksellä käyttöön otetusta kuuden viikon määräajasta, joka lasketaan muutoksenhaun tai uudelleen käsittelyn lykkäävän vaikutuksen päättymisestä, ei vähennetä niiden päivien lukumäärää, jolloin kyseessä oleva henkilö on jo ollut säilöön otettuna sen jälkeen, kun jäsenvaltio on hyväksynyt vastaanotto- tai takaisinottopyynnön.

3)

Asetuksen N:o 604/2013 28 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisellä säännöksellä käyttöön otettua kuuden viikon määräaikaa, joka lasketaan muutoksenhaun tai uudelleen käsittelyn lykkäävän vaikutuksen päättymisestä, sovelletaan myös silloin, kun asianomainen henkilö ei ole erityisesti vaatinut siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä.


(1)  EUVL C 111, 29.3.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Udine – Italia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Giorgio Fidenato, Leandro Taboga ja Luciano Taboga

(Asia C-111/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Maatalous - Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut - Hätätoimenpiteet - Kansallinen toimenpide, jolla kielletään muuntogeenisen maissin MON 810 viljely - Toimenpiteen soveltamisen tai voimassaolon jatkaminen - Asetus (EY) N:o 1829/2003 - 34 artikla - Asetus (EY) N:o 178/2002 - 53 ja 54 artikla - Soveltamisedellytykset - Ennalta varautumisen periaate))

(2017/C 382/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Udine

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga ja Luciano Taboga

Tuomiolauselma

1)

Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22.9.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklaa, luettuna yhdessä elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28.1.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että komissiolla ei ole velvollisuutta toteuttaa viimeksi mainitussa artiklassa tarkoitettuja kiireellisiä toimenpiteitä, kun jäsenvaltio ilmoittaa sille virallisesti viimeksi mainitun asetuksen 54 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarpeesta toteuttaa tällaisia toimenpiteitä, kun ei ole ilmeistä, että asetuksessa N:o 1829/2003 tai sen mukaisesti sallitusta tuotteesta saattaa aiheutua vakava riski ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle.

2)

Asetuksen N:o 1829/2003 34 artiklaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 178/2002 54 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että jäsenvaltio voi, ilmoitettuaan virallisesti Euroopan komissiolle tarpeesta toteuttaa hätätoimenpiteitä, ja jos komissio ei ole toiminut asetuksen N:o 178/2002 53 artiklan säännösten mukaisesti, yhtäältä toteuttaa tällaisia toimenpiteitä kansallisella tasolla ja toisaalta jatkaa niiden soveltamista tai voimassaoloa siihen asti, kunnes komissio tekee viimeksi mainitun asetuksen 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksen näiden toimenpiteiden jatkamisesta, muuttamisesta tai kumoamisesta.

3)

Asetuksen N:o 1829/2003 34 artiklaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 178/2002 7 artiklassa ilmaistun ennalta varautumisen periaatteen kanssa, on tulkittava siten, että siinä ei anneta jäsenvaltioille oikeutta toteuttaa asetuksen N:o 178/2002 54 artiklan mukaisesti tilapäisiä hätätoimenpiteitä pelkästään tämän periaatteen perusteella, ilman että asetuksen N:o 1829/2003 34 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


(1)  EUVL C 191, 30.5.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/17


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia v. ”Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD

(Asia C-132/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Verotus - Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä - Direktiivi 2006/112/EY - 26 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 168 ja 176 artikla - Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen - Kolmannelle henkilölle kuuluvaan kiinteistöön kohdistuvat rakennus- tai kunnostuspalvelut - Tilanne, jossa kolmas henkilö ja verovelvollinen käyttävät palveluja - Palvelun suorittaminen kolmannelle henkilölle vastikkeetta - Suoritetuista palveluista aiheutuvien kustannusten kirjaaminen verovelvollisen yleiskustannuksiin - Sen määrittäminen, onko olemassa suora ja välitön yhteys verovelvollisen liiketoimintaan))

(2017/C 382/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Vastapuoli:”Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 168 artiklan a alakohtaa on tulkittava siten, että verovelvollisella on oikeus vähentää aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa maksettu, kolmannen henkilön omistaman kiinteistön rakentamisesta tai kunnostamisesta koostuvaan palvelujen suoritukseen liittyvä arvonlisävero, jos tämä kolmas henkilö saa kyseisten palvelujen lopputuloksen hyväkseen vastikkeetta ja jos palveluja käyttävät sekä kyseinen verovelvollinen että kyseinen kolmas henkilö liiketoiminnoissaan, jos mainitut palvelut eivät ylitä sitä, mikä on tarpeen sen mahdollistamiseksi, että mainittu verovelvollinen suorittaa myöhemmässä vaihdannan vaiheessa verollisia liiketoimia, ja jos palvelujen kustannukset sisältyvät kyseisten liiketoimien hintaan.


(1)  EUVL C 175, 17.5.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/17


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Mons – Belgia) – Sandra Nogueira ym. v. Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) sekä Miguel José Moreno Osacar v. Ryanair Designated Activity Company, aiemmin Ryanair Ltd (C-169/16)

(Yhdistetyt asiat C-168/16 ja C-169/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Tuomioistuimen toimivalta - Toimivalta työsopimusten alalla - Asetus (EY) N:o 44/2001 - 19 artiklan 2 alakohdan a alakohta - Käsite ”paikkakunta, missä työntekijä tavallisesti työskentelee” - Ilmailuala - Lentohenkilökunta - Asetus (ETY) N:o 3922/91 - Käsite ”kotiasema”))

(2017/C 382/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Mons

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty ja José Sanchez-Navarro (C-168/16) sekä Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)

Vastapuolet: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) ja Ryanair Designated Activity Company, aiemmin Ryanair Ltd (C-169/16)

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 19 artiklan 2 alakohdan a alakohtaa on tulkittava niin, että siinä tapauksessa, että lentoyhtiön lentohenkilökunnan tai sen käyttöön annetun lentohenkilökunnan jäsen on nostanut kanteen, sen tuomioistuimen toimivallan määrittämiseksi, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, kyseisessä säännöksessä tarkoitettua käsitettä ”paikkakunta, missä työntekijä tavallisesti työskentelee” ei voida rinnastaa teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16.12.1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91, sellaisena kuin se on muutettuna 12.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1899/2006, liitteessä III olevaan ”kotiaseman” käsitteeseen. Kotiaseman käsite on kuitenkin merkittävä seikka määritettäessä ”paikkakuntaa, missä työntekijä tavallisesti työskentelee”.


(1)  EUVL C 191, 30.5.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/18


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments – Latvia) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība v. Konkurences padome

(Asia C-177/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Kilpailu - SEUT 102 artikla - Määräävän aseman väärinkäyttö - Kohtuuttoman hinnan käsite - Tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestön perimät maksut - Vertailu muissa jäsenvaltioissa sovellettuihin hintoihin - Viitejäsenvaltioiden valinta - Hintojen arviointiperusteet - Sakon määrän laskeminen))

(2017/C 382/21)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība

Vastapuoli: Konkurences padome

Tuomiolauselma

1)

Monopoliasemassa olevan tekijänoikeuksia hallinnoivan järjestön, joka hallinnoi myös ulkomaisten tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia, vahvistamien maksujen taso on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan siten, että SEUT 102 artiklaa sovelletaan.

2)

Sen selvittämiseksi, soveltaako tekijänoikeuksia hallinnoiva järjestö SEUT 102 artiklan toisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuja kohtuuttomia hintoja, on riittävää vertailla sen hintoja naapurivaltioissa ja muissa jäsenvaltioissa sovellettaviin ja ostovoimapariteetti-indeksillä korjattuihin hintoihin edellyttäen, että viitejäsenvaltiot on valittu objektiivisten, asianmukaisten ja todennettavien kriteerien mukaisesti ja että vertailu on tehty yhdenmukaisin perustein. Yhdellä tai useammalla erityisellä käyttäjäsegmentillä sovellettuja hintoja voidaan vertailla keskenään, jos on olemassa viitteitä siitä, että maksujen liiallisuus kohdistuu kyseisiin segmentteihin.

3)

Vertailtavien hintojen välistä eroa on pidettävä huomattavana, jos tämä ero on merkityksellinen ja pysyvä. Tällainen ero on osoitus määräävän aseman väärinkäytöstä, ja määräävässä asemassa olevan tekijänoikeuksia hallinnoivan järjestön on osoitettava, että sen hinnat ovat kohtuullisia, tukeutumalla objektiivisiin seikkoihin, jotka vaikuttavat hallinnointikustannuksiin tai tekijänoikeuskorvauksiin.

4)

Siinä tapauksessa, että SEUT 102 artiklan toisen kohdan a alakohdassa tarkoitettu rikkominen on näytetty toteen, tekijänoikeuksien haltijoille tarkoitetut korvaukset on sisällytettävä asianomaisen tekijänoikeuksia hallinnoivan järjestön liikevaihtoon sakon suuruuden määrittämiseksi, jos kyseisten korvausten sisällyttäminen on tarpeen määrätyn seuraamuksen tehokkuuden, oikeasuhteisuuden ja ennaltaehkäisevyyden varmistamiseksi, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kaikki käsiteltävän asian olosuhteet huomioiden selvitettävä.


(1)  EUVL C 200, 6.6.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/19


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana Tilly-Sabco SAS sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Doux SA

(Asia C-183/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Maatalous - Siipikarjanliha - Jäädytetyt kanat - Vientituki - Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 689/2013, jolla vientituen määräksi vahvistetaan nolla euroa - Laillisuus - Asetus (EY) N:o 1234/2007 - 162 ja 164 artikla - Vientituen kohde ja luonne - Vientituen määrän vahvistamisperusteet - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (PO) pääjohtajan toimivalta allekirjoittaa riidanalainen asetus - Harkintavallan väärinkäyttö - Komiteamenettely - Asetus (EU) N:o 182/2011 - 3 artiklan 3 kohta - Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean kuuleminen - Täytäntöönpanoasetusta koskevan ehdotuksen toimittaminen kyseisen komitean kokouksen kuluessa - Määräaikojen noudattaminen - Olennaisten menettelymääräysten rikkominen - Kumoaminen siten, että vaikutukset pysytetään))

(2017/C 382/22)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Tilly-Sabco SAS (edustajat: R. Milchior, F. Le Roquais ja S. Charbonnel, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet A. Lewis ja K. Skelly) ja Doux SA

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 14.1.2016 antama tuomio Tilly-Sabco vastaan komissio (T-397/13, EU:T:2016:8) kumotaan.

2)

Siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 18.7.2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 689/2013 kumotaan.

3)

Täytäntöönpanoasetuksen N:o 689/2013 vaikutukset pysytetään sen korvaavan uuden toimen voimaantuloon asti.

4)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 211, 13.6.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/20


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Kreikka) – Ovidiu-Mihăiță Petrea v. Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Asia C-184/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2004/38/EY - Direktiivi 2008/115/EY - Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus - Jäsenvaltion kansalaisen oleskelu toisen jäsenvaltion alueella tämän valtion asettamasta maahantulokiellosta huolimatta - Rekisteröintitodistuksen peruuttamispäätöksen ja toisen karkottamispäätöksen laillisuus - Mahdollisuus vedota lainvastaisuusväitteellä aikaisemman päätöksen lainvastaisuuteen - Kääntämisvelvollisuus))

(2017/C 382/23)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ovidiu-Mihăiță Petrea

Vastapuoli: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY ja luottamuksensuojan periaate eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltio yhtäältä peruuttaa maahantulokiellossa edelleen olleelle Euroopan unionin kansalaiselle virheellisesti myönnetyn rekisteröintitodistuksen ja toisaalta päättää karkottaa hänet pelkän sen toteamuksen perusteella, että maahantulokielto oli edelleen voimassa.

2)

Direktiivi 2004/38 ja jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY eivät ole esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen päätös Euroopan unionin kansalaisen palauttamisesta tehdään samoissa viranomaisissa ja saman menettelyn mukaan kuin direktiivin 2008/115 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen palauttamisesta, kun sovelletaan sellaisia direktiivin 2004/38 täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka ovat kyseiselle unionin kansalaiselle edullisempia.

3)

Tehokkuusperiaate ei ole esteenä oikeuskäytännölle, jonka mukaan pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa palauttamispäätöksen kohteena oleva jäsenvaltion kansalainen ei voi vedota kyseiseen päätökseen tekemänsä muutoksenhaun tueksi maahantulokieltopäätöksen, joka häneen on aikaisemmin kohdistettu, lainvastaisuuteen, kunhan asianomaisella on ollut tehokkaasti käytössään mahdollisuus riitauttaa ajoissa tämä viimeksi mainittu päätös direktiivin 2004/38 säännösten kannalta.

4)

Direktiivin 2004/38 30 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta asianomainen ymmärtää mainitun direktiivin 27 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn päätöksen sisällön ja seuraukset, mutta siinä ei edellytetä, että tällaisesta päätöksestä ilmoitetaan hänelle kielellä, jota hän ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän, kun hän ei ole pyytänyt tällaista ilmoitusta.


(1)  EUVL C 211, 13.6.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/21


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Oradea – Romania) – Ruxandra Paula Andriciuc ym. v. Banca Românească SA

(Asia C-186/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Kuluttajansuoja - Direktiivi 93/13/ETY - Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot - 3 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 2 kohta - Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arvioiminen - Ulkomaanvaluutan määräinen luottosopimus - Kokonaan kuluttajan vastuulla oleva valuuttariski - Osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välinen huomattava epätasapaino - Ajankohta, joka otetaan huomioon arvioitaessa epätasapainoa - Käsitteen ”laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi” ulottuvuus - Pankin toimittamien tietojen taso))

(2017/C 382/24)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Oradea

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Ruxandra Paula Andriciuc ym.

Vastapuoli: Banca Românească SA

Tuomiolauselma

1)

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettu käsite ”sopimuksen pääkohde” kattaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen ulkomaanvaluutan määräiseen luottosopimukseen otetun sopimusehdon, josta ei ole erikseen neuvoteltu ja jonka mukaan laina on maksettava takaisin samassa ulkomaanvaluutassa, jossa se on otettu, jos tässä sopimusehdossa vahvistetaan sopimuksen olennainen suoritus, joka määrittää tätä sopimusta. Tätä sopimusehtoa ei voida siten pitää kohtuuttomana, jos se on laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi.

2)

Direktiivin 93/13 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että vaatimus, jonka mukaan sopimusehto on laadittava selkeästi ja ymmärrettävästi, merkitsee luottosopimusten yhteydessä sitä, että finanssilaitosten on annettava lainanottajille riittävät tiedot, jotta lainanottajat voivat tehdä niiden pohjalta perusteltuja ja harkittuja päätöksiä. Tämä vaatimus edellyttää kuluttajan ymmärtävän sekä muodollisesti että kieliopillisesti ehdon, jonka mukaan laina on maksettava takaisin samassa ulkomaanvaluutassa, jossa se on otettu, mutta hänen on myös ymmärrettävä sen konkreettinen merkitys siten, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja voi paitsi olla tietoinen siitä mahdollisuudesta, että ulkomaanvaluutan, jonka määräisenä laina on otettu, arvo voi nousta tai laskea, myös arvioida, mitä mahdollisesti merkittäviä taloudellisia seurauksia tällaisesta ehdosta aiheutuu hänen taloudellisille velvoitteilleen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on suorittaa tämän edellyttämä selvitys.

3)

Direktiivin 93/13 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sopimusehdon kohtuuttomuutta on arvioitava kyseessä olevan sopimuksen tekohetken kannalta ja ottaen huomioon kaikki seikat, joista elinkeinonharjoittaja saattoi olla sopimuksen tekohetkellä tietoinen ja jotka olivat omiaan vaikuttamaan tämän sopimuksen myöhempään täyttämiseen. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko tässä säännöksessä tarkoitettu epätasapaino mahdollisesti olemassa, ottaen huomioon kaikki pääasian olosuhteet sekä erityisesti elinkeinonharjoittajan, nyt käsiteltävässä asiassa pankin, asiantuntemus ja perehtyneisyys valuuttakurssien mahdollisiin vaihteluihin ja ulkomaanvaluutan määräisen lainan ottamiseen sisältyviin riskeihin.


(1)  EUVL C 243, 4.7.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/22


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Espanja) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16) ja Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16) v. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Yhdistetyt asiat C-215/16, C-216/16, C-220/16 ja C-221/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Ympäristö - Tuulivoimalla tuotettu sähkö - Direktiivi 2009/28/EY - Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen - 2 artiklan toisen kohdan k alakohta - Tukijärjestelmä - 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan e alakohta - Hallinnolliset maksut - Direktiivi 2008/118/EY - Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä - 1 artiklan 2 kohta - Erityistarkoituksissa kannettavat muut välilliset verot - Direktiivi 2003/96/EY - Energiatuotteiden ja sähkön verotus - 4 artikla - Energiatuotteiden vähimmäisverotaso - Sähköntuotantoon käytettäviin tuulivoimaloihin kohdistuva maksu))

(2017/C 382/25)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16) ja Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)

Vastapuoli: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Tuomiolauselma

1)

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/28/EY ja erityisesti sen 2 artiklan toisen kohdan k alakohtaa ja 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan e alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sähköntuotantoon käytettäviin tuulivoimaloihin kohdistuvasta maksusta.

2)

Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 4 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sähköntuotantoon käytettäviin tuulivoimaloihin kohdistuvasta maksusta, koska sillä ei veroteta energiatuotteita ja sähköä tämän direktiivin 1 artiklassa ja 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja koska se ei näin ollen kuulu direktiivin soveltamisalaan.

3)

Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään sähköntuotantoon käytettäviin tuulivoimaloihin kohdistuvasta maksusta, koska sillä ei veroteta energiatuotteiden tai sähkön kulutusta eikä se näin ollen kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.


(1)  EUVL C 243, 4.7.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/23


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Casertana Costruzioni Srl v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise ja Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.Ca.Di.S.

(Asia C-223/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2004/18/EY - 47 artiklan 2 kohta ja 48 artiklan 3 kohta - Tarjoaja, joka turvautuu muiden yksiköiden voimavaroihin hankintaviranomaisen vaatimusten täyttämiseksi - Kyseisten yksikköjen vaadittujen voimavarojen menetys - Kansallinen säännöstö, jossa säädetään tarjoajan poissulkemisesta tarjouspyyntömenettelystä ja kilpailijan valitsemisesta hankintasopimuksen sopimuspuoleksi))

(2017/C 382/26)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Casertana Costruzioni Srl

Vastapuolet: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise ja Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.Ca.Di.S.

Muut osapuolet: Consorzio Stabile Infratech, W.E.E. Water Environment Energy SpA, Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Claudio Della Rocca, Nicola Maione, Vittorio Ciotola, Fin.Se.Co. SpA, Edilgen SpA ja Site Srl

Tuomiolauselma

Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 47 artiklan 2 kohtaa ja 48 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa evätään tarjouspyyntömenettelyyn osallistuvalta talouden toimijalta mahdollisuus korvata avustava yritys, joka on menettänyt vaaditun pätevyyden sen jälkeen, kun talouden toimija on jättänyt tarjouksensa, mikä johtaa kyseisen toimijan automaattiseen poissulkemiseen.


(1)  EUVL C 251, 11.7.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/24


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Frucona Košice a.s.

(Asia C-300/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Valtiontuki - Tuen käsite - Taloudellisen edun käsite - Yksityinen velkoja -arviointiperuste - Sovellettavuutta koskevat edellytykset - Soveltaminen - Euroopan komissiolle kuuluvat tutkimusvelvollisuudet))

(2017/C 382/27)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche ja B. Stromsky)

Muu osapuoli: Frucona Košice a.s. (edustajat: K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, J. Holmes, QC, ja O. Geiss, Rechtsanwalt)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 260, 18.7.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/24


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2017 – Valittajina Salvatore Aniello Pappalardo ym. ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-350/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Yhteinen kalastuspolitiikka - Sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan unionin vastuu - Vahingonkorvausvaatimus - Asetus (EY) N:o 530/2008 - Euroopan komission toteuttamat kiireelliset toimenpiteet - Oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen - Mahdollisuus vedota kyseiseen rikkomiseen - Syrjintäkiellon periaate - Oikeusvoima))

(2017/C 382/28)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittajat: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C. ja Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (edustajat: V. Cannizzaro ja L. Caroli, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouquet ja D. Nardi)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C ja Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/25


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação de Évora – Portugali) – Luís Isidro Delgado Mendes v. Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA

(Asia C-503/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus - Direktiivit 72/166/ETY, 84/5/ETY, 90/232/ETY ja 2009/103/EY - Ajoneuvon varkaus - Liikennevahinko - Vakuutetulle ajoneuvon omistajalle jalankulkijana aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot - Siviilioikeudellinen vastuu - Korvaus - Pakollisen vakuutuksen kattavuus - Poissulkemislausekkeet - Kansallinen säännöstö, jossa suljetaan vakuutettu ajoneuvon omistaja vakuutuksesta maksettavien korvausten ulkopuolelle - Yhteensoveltuvuus kyseessä olevien direktiivien kanssa - Vahinkoa kärsineiden kolmansien käsite))

(2017/C 382/29)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal da Relação de Évora

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Luís Isidro Delgado Mendes

Vastapuoli: Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA

Tuomiolauselma

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohtaa, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30.12.1983 annetun toisen neuvoston direktiivin 84/5/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 11.5.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/14/EY, 1 artiklan 1 kohtaa ja 2 artiklan 1 kohtaa sekä moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14.5.1990 annetun kolmannen neuvoston direktiivin 90/232/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/14, 1 a artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa pelkästään siitä syystä, että liikenneonnettomuudessa ollut jalankulkija oli hänelle henkilö- ja omaisuusvahinkoja aiheuttaneen ajoneuvon vakuutuksenottaja ja omistaja, suljetaan pois se, että moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvää vastuuta koskeva pakollinen vakuutus kattaa ja siten siitä korvataan nämä tälle jalankulkijalle aiheutuneet vahingot.


(1)  EUVL C 454, 5.12.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/26


Valitus, jonka nton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG on tehnyt 29.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik v. EUIPO, 25.1.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-158/17 P)

(2017/C 382/30)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (edustaja: P. Koch, abogada)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 20.9.2017 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/26


Valitus, jonka Slavcho Asenov Todorov on tehnyt 12.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-839/16, Todorov v. Euroopan unionin tuomioistuin, 14.3.2017 antamasta määräyksestä

(Asia C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Valittaja: Slavcho Asenov Todorov (edustaja: K. Mladenova, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin tuomioistuin

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on 7.9.2017 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 11.5.2017 – Pedro Viejobueno Ibáñez ja Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(Asia C-245/17)

(2017/C 382/32)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Pedro Viejobueno Ibáñez ja Emilia de la Vara González

Vastapuoli: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko lukuvuoden toisen lukukauden päättymistä pitää asiallisena syynä, jolla voidaan oikeuttaa väliaikaisina virkamiehinä työskentelevien opettajien erilainen kohtelu verrattuna vakinaisina virkamiehinä työskenteleviin opettajiin?

2)

Voidaanko määräaikaisia työntekijöitä koskevan syrjintäkiellon periaatteen mukaisena pitää sitä, että väliaikaisina virkamiehinä työskentelevät opettajat, joiden palvelussuhde päätetään lukukauden päättyessä, eivät voi pitää heille kertyneitä lomia tosiasiallisina lomapäivinä vaan ne korvataan maksamalla heille vastaava lomakorvaus?

3)

Voidaanko määräaikaisia työntekijöitä, joiksi nämä virkamiehet määritellään, koskevan syrjintäkiellon periaatteen mukaisena pitää alueelliseen lainsäädäntöön sisältyvän 12.7.2012 annetun Kastilia-La Manchan itsehallintoalueen vuoden 2012 talousarviolain 5/2012 (Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012) 13. lisäsäännöksen kaltaista abstraktia oikeussääntöä, jolla talousarviosäästöihin ja julkisen talouden alijäämätavoitteisiin liittyvistä syistä muun muassa lykättiin opetus- ja tutkimusministeriön ja ANPE-ammattijärjestön välillä 10.3.1994 tehdyn sopimuksen, joka julkaistiin 15.3.1994 tehdyllä ministeriön henkilöstöosaston päätöksellä (BOMEC, 28.3.1994), soveltamista siltä osin kuin on kyse heinä- ja elokuun lomakorvausten maksamisesta yli viiden ja puolen kuukauden viransijaisuuksia hoitaville ja viran täyttämisen ajaksi nimitetyille virkamiehille ja jossa velvoitetaan maksamaan muiden oppilaitosten kuin yliopistojen väliaikaiselle opetushenkilöstölle 22:ta työpäivää, jos nimitys väliaikaiseksi virkamieheksi on tehty koko lukuvuodeksi, tai työskentelykautta suhteellisesti vastaavaa määrää päiviä, jos työskentelykausi oli lukuvuotta lyhyempi, vastaava lomakorvaus?


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) on esittänyt 29.5.2017 –  OJ (*1) v. Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) ja Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Asia C-321/17)

(2017/C 382/33)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail de Nivelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja:  OJ (*1)

Vastaajat: Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) ja Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 5.10.2017 antamallaan määräyksellä jättänyt ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.


(*1)  Henkilötietojen käsittelyn puitteissa yksilöiden suojaamiseksi poistettu tieto.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.7.2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH v. EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

(Asia C-437/17)

(2017/C 382/34)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Obersten Gerichtshofs

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Vastaaja: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 45 artiklaa ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 492/2011/EU (1) 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle (lomaoikeudesta annetun lain (Urlaubsgesetz, jäljempänä UrlG) 3 §:n 2 momentin 1 kohta, luettuna yhdessä 3 §:n 3 momentin ja 2 §:n 1 momentin kanssa), jonka mukaan työntekijällä, jolle on täyttynyt yhteensä 25 palvelusvuotta – muttei kuitenkaan saman itävaltalaisen työnantajan palveluksessa –, on oikeus ainoastaan viiden viikon vuosilomaan, kun taas työntekijällä, joka on työskennellyt 25 vuotta saman itävaltalaisen työnantajan palveluksessa, on oikeus kuuden viikon pituiseen vuosilomaan?


(1)  Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 (EUV L 2011, L 141, s. 1).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakian tasavalta) on esittänyt 25.7.2017 – EOS KSI Slovensko, s.r.o. v. Ján Danko ja Margita Jalčová

(Asia C-448/17)

(2017/C 382/35)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Prešove

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Vastaajat: Ján Danko ja Margita Jalčová

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko – kun otetaan huomioon tuomio Pohotovosť (C-470/12) ja unionin tuomioistuimen myös tuomionsa perustelujen 46 kohdassa ilmaisemat näkemykset – oikeussääntö ristiriidassa unionin oikeuden vastaavuusperiaatteen kanssa, kun sen mukaan tapauksessa, jossa lailla suojellut intressit ovat vastaavia ja on kyse kuluttajan oikeuksien suojaamisesta kohtuuttomilta sopimusehdoilta, ilman vastaajana olevan kuluttajan suostumusta ei sallita sitä, että oikeushenkilö, jonka toiminnan kohteena on kollektiivinen kuluttajien suojaaminen kohtuuttomilta sopimusehdoilta ja joka pyrkii direktiivin 93/13/ETY (1) 7 artiklan 1 kohdan tavoitteeseen, sellaisena kuin se on otettu siviilikoodeksin 53a §:n 1 ja 3 momenttiin, osallistuu muuna osapuolena (väliintulijana) oikeudenkäyntiin sen alusta saakka ja käyttää kuluttajan eduksi tehokkaasti oikeussuoja- ja puolustautumiskeinoja tuomioistuimessa, jotta kyseisessä oikeudenkäynnissä suojeltaisiin kuluttajaa kohtuuttomilta sopimusehdoilta, vaikka joissain muissa tapauksissa muu osapuoli (väliintulija), joka osallistuu oikeudenkäyntiin vastaajan vaatimusten tukemiseksi ja jolla on intressi oikeudenkäynnin kohteena olevan aineellisen (varallisuus)oikeuden määrittelemiseen, ei tarvitse lainkaan suostumusta vastaajalta, jota se tukee, osallistuakseen oikeudenkäyntiin sen alusta lähtien ja käyttääkseen tehokkaasti puolustautumis- ja oikeussuojakeinoja tuomioistuimessa vastaajan eduksi, mutta kuluttajansuojajärjestö tarvitsee tällaisen suostumuksen?

2)

Kun otetaan huomioon myös unionin tuomioistuimen päätelmät tuomioissa C-26/13 ja C-96/14, onko direktiivin 93/13 4 artiklan 2 kohdan ilmaisua ”laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi” tulkittava siten, että sopimusehto voidaan katsoa laaditun muulla tavoin kuin selkeästi ja ymmärrettävästi – sillä oikeudellisella seurauksella, että sen kohtuuttomuus tutkitaan [viran puolesta] tuomioistuimessa – myös siinä tapauksessa, että oikeudellinen seikka, josta siinä säädetään, on sellaisenaan monimutkainen, sen oikeudelliset seuraukset ovat keskivertokuluttajalle hankalasti ennustettavissa ja niiden ymmärtämiseksi edellytetään yleensä ammattimaista oikeusapua, jonka kustannukset ovat suhteettomat sen suorituksen arvoon, jonka kuluttaja saa sopimuksen perusteella?

3)

Onko – siinä tapauksessa, että tuomioistuin päättää kuluttajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista oikeuksista, joihin on vedottu kuluttajaa vastaan tämän ollessa vastaajana, pelkästään kantajan lausumien perusteella antamalla maksamismääräyksen summaarisessa menettelyssä, eikä oikeudenkäynnissä sovelleta millään tavoin siviiliprosessikoodeksin 172 §:n 9 momentin säännöstä, jossa poissuljetaan maksamismääräyksen antaminen siinä tapauksessa, että kuluttajasopimuksessa on kohtuuttomia ehtoja – jäsenvaltion lainsäädäntö ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, koska siinä säädetään lyhyestä määräajasta, jonka kuluessa on esitettävä vastalause, ja koska voi olla mahdotonta löytää kuluttaja tai tämä voi olla passiivinen, eikä siten ole mahdollista, että kuluttajansuojajärjestö, jolla on asiavaltuus ja toimivalta tavoitella direktiivin 93/13/ETY 7 artiklan 1 kohdan mukaista päämäärää, sellaisena kuin kyseinen säännös on pantu täytäntöön siviilikoodeksin 53a §:n 1 ja 2 momentilla, käyttää tehokkaalla tavalla ilman kuluttajan suostumusta (ilman kuluttajan nimenomaista vastustusta) ainoaa mahdollisuutta suojella kuluttajaa eli vastustaa maksamismääräystä, jos tuomioistuin on laiminlyönyt siviiliprosessikoodeksin 172 §:n 9 momentin mukaisen velvoitteen?

4)

Voidaanko vastattaessa toiseen ja kolmanteen kysymykseen pitää merkityksellisenä seikkana sitä, että kuluttajalle ei tunnusteta oikeusjärjestyksessä oikeutta pakolliseen oikeusapuun ja että hänen asiantuntemattomuutensa ilman häntä edustavaa oikeudenkäyntiavustajaa merkitsee huomattavaa vaaraa siitä, että hän ei havaitse sopimusehtojen kohtuuttomuutta eikä myöskään toimi siten, että kuluttajansuojajärjestön olisi mahdollista osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijana hänen vaatimustensa tukemiseksi, vaikka sillä on asiavaltuus ja toimivalta tavoitella direktiivin 93/13/ETY 7 artiklan 1 kohdan mukaista päämäärää, sellaisena kuin kyseinen säännös on pantu täytäntöön siviilikoodeksin 53a §:n 1 ja 2 momentilla?

5)

Onko tällainen maksamismääräyksen antamista koskevaan summaariseen menettelyyn liittyvä lainsäädäntö (siviiliprosessikoodeksin 172 §:n 1 momentti ja sitä seuraavat pykälät) ristiriidassa unionin oikeuden ja direktiivin 93/13/ETY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tapauksen kaikkien olosuhteiden arvioinnin vaatimuksen kanssa, kun siinä sallitaan se, että 1) elinkeinonharjoittajalle tunnustetaan tuomion vaikutuksesta oikeus rahamääräiseen suoritukseen 2) summaarisessa menettelyssä 3) lainkäyttöelimen hallintoelimessä 4) pelkästään elinkeinonharjoittajan lausumien perusteella ja siten 5) ilman näytön vastaanottamista tilanteessa, jossa 6) kuluttajaa ei edusta lainkäytön ammattilainen 7) eikä hänen puolustustaan voi ilman hänen suostumustaan hoitaa tehokkaasti kuluttajansuojajärjestö, jolla on asiavaltuus ja toimivalta tavoitella direktiivin 93/13/ETY 7 artiklan 1 kohdan mukaista päämäärää, sellaisena kuin kyseinen säännös on pantu täytäntöön siviilikoodeksin 53a §:n 1 ja 2 momentilla?


(1)  EYVL 1993, L 95, 21.4.1993, s. 29.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 4.8.2017 – Funke Medien NRW GmbH v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-469/17)

(2017/C 382/36)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Funke Medien NRW GmbH

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Jättävätkö unionin oikeuden säännökset, jotka koskevat tekijöiden yksinoikeutta kappaleen valmistamiseen (direktiivin 2001/29/EY (1) 2 artiklan a alakohta) ja teostensa välittämiseen yleisölle, teosten saattaminen yleisön saataviin mukaan lukien (direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohta), ja näitä oikeuksia koskevat poikkeukset ja rajoitukset (direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 ja 3 kohta) jäsenvaltioille kansallista liikkumavaraa?

2)

Miten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet on otettava huomioon määritettäessä direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen, tekijöiden yksinoikeutta kappaleen valmistamiseen (direktiivin 2001/29/EY 2 kohdan a alakohta) ja teostensa välittämiseen yleisölle, teosten saattaminen yleisön saataviin mukaan lukien (direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohta), koskevien poikkeusten ja rajoitusten ulottuvuutta?

3)

Voidaanko tiedonvälityksen vapauteen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 1 kohdan toinen virke) tai lehdistönvapauteen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta) liittyvillä perusoikeuksilla perustella muita kuin direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia tai rajoituksia, jotka koskevat tekijöiden yksinoikeutta kappaleen valmistamiseen (direktiivin 2001/29/EY 2 kohdan a alakohta) ja teostensa välittämiseen yleisölle, teosten saattaminen yleisön saataviin mukaan lukien (direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohta)?


(1)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EUVL 2001, L 167, s. 10).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 2.8.2017 – Repsol Butano S.A. v. Administración del Estado

(Asia C-473/17)

(2017/C 382/37)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Repsol Butano S.A.

Vastaaja: Administración del Estado

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Kun otetaan huomioon tuomioon Federutility (1) perustuva doktriini, onko toimenpide, jolla vahvistetaan pullotetun nestekaasun säiliön enimmäishinta, yhteensopiva kyseisen doktriinin kanssa tai suhteellisuusperiaatteen mukainen toimenpiteenä, jolla suojellaan sosiaalisesti heikossa asemassa olevia käyttäjiä, kun jokin jäljempänä luetelluista seikoista toteutuu joko vaihtoehtoisesti tai yhdessä

toimenpide toteutetaan kaikkiin kuluttajiin yleisesti sovellettavana toistaiseksi ”niin kauan kuin näiden markkinoiden kilpailu- ja kilpailukykyolosuhteita ei voida pitää riittävinä”,

toimenpide on ollut voimassa jo yli [1]8 vuoden ajan,

toimenpide saattaa edistää kilpailun säilymistä vähäisenä estämällä uusien toimijoiden tulon markkinoille?

2)

Kun otetaan huomioon edellä mainittu tuomioon Federutility perustuva doktriini, onko pullotetun nestekaasun pakollista kotijakelua koskeva toimenpide yhteensopiva kyseisen doktriinin kanssa tai suhteellisuusperiaatteen mukainen sosiaalisesti heikossa asemassa olevien käyttäjien tai hankalapääsyisten alueiden asukkaiden suojelutoimenpiteenä, kun jokin edellisessä kysymyksessä luetelluista seikoista toteutuu joko vaihtoehtoisesti tai yhdessä?


(1)  Tuomio 20.4.2010, Federutility ym. (C-265/08, EU:C:2010:205).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 8.8.2017 – Saksan liittotasavalta v. Sociedad de Transportes SA

(Asia C-474/17)

(2017/C 382/38)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja Revision-menettelyn valittaja: Saksan liittotasavalta

Vastaaja ja Revision-menettelyn vastapuoli: Sociedad de Transportes SA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko SEUT 67 artiklan 2 kohta ja henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) (1) 22 ja 23 artikla esteenä jäsenvaltion kansalliselle lainsäädännölle, joka velvoittaa linja-autoyritykset, jotka liikennöivät säännöllisesti Schengen-alueen sisärajojen yli, tarkastamaan matkustajiensa rajanylitysasiakirjat ennen sisärajan ylittämistä estääkseen ilman passia ja oleskelulupaa olevien ulkomaalaisten kuljettamisen Saksan liittotasavallan alueelle?

Erityisesti tiedustellaan seuraavaa:

a)

Onko yleinen laissa säädetty velvoite tai yksittäiselle liikenteenharjoittajalle asetettu viranomaisvelvoite, jonka mukaan Saksan alueelle ei saa kuljettaa ulkomaalaisia, joilla ei ole vaadittua passia tai oleskelulupaa, ja jonka liikenteenharjoittaja voi täyttää vain tarkastamalla kaikkien matkustajien rajanylitysasiakirjat ennen sisärajan ylittämistä, Schengenin rajasäännöstön 22 artiklassa tarkoitettu henkilötarkastus sisärajoilla tai onko se sellaiseen rinnastettava tarkastus?

b)

Onko 1 kohdassa mainittujen velvoitteiden asettamista arvioitava Schengenin rajasäännöstön 23 artiklan a alakohdan perusteella, vaikka liikenteenharjoittajalla ei ole mainitussa säännöksessä tarkoitettuja poliisivaltuuksia eikä sille ole annettu virallisesti valtuuksia julkisoikeudellisen vallan käyttöön valtion sille asettamista tarkastusvelvoitteista huolimatta?

c)

Jos kysymykseen 1 b vastataan myöntävästi: Onko liikenteenharjoittajalta vaadituissa tarkastuksissa kyse Schengenin rajasäännöstön 23 artiklan a alakohdan toisessa virkkeessä esitetyt perusteet huomioon ottaen kielletystä toimenpiteestä, jolla on vastaava vaikutus kuin rajatarkastuksilla?

d)

Onko 1 kohdassa mainittujen, säännöllistä liikennettä harjoittavia linja-autoyrityksiä koskevien velvoitteiden asettamista arvioitava Schengenin rajasäännöstön 23 artiklan b alakohdan perusteella, jonka mukaan rajavalvonnan puuttuminen sisärajoilta ei vaikuta liikenteenharjoittajien valtuuksiin tehdä turvatarkastuksia satamissa ja lentoasemilla? Seuraako tästä, että kysymyksessä 1 tarkoitetut tarkastukset ovat kiellettyjä myös lentokenttien ja satamien ulkopuolella, jos ne eivät ole turvatarkastuksia eikä niitä kohdisteta myös henkilöihin, jotka matkustavat jäsenvaltion sisällä?

2)

Sallitaanko Schengenin rajasäännöstön 22 ja 23 artiklan nojalla kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan velvoitteiden noudattamiseksi linja-autoyritykselle voidaan antaa kieltomääräys tai uhkasakko, jos toteuttamatta jätettyjen tarkastusten vuoksi Saksan liittotasavallan alueelle kuljetetaan ulkomaalaisia myös ilman passia ja oleskelulupaa?


(1)  EUVL 2016, L 77, s. 1.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Köln (Saksa) on esittänyt 9.8.2017 – Frank Montag v. Finanzamt Köln-Mitte

(Asia C-480/17)

(2017/C 382/39)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Frank Montag

Vastaaja: Finanzamt Köln-Mitte

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artikla, luettuna yhdessä SEUT 54 artiklan kanssa, esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan ulkomailla asuvan verovelvollisen pakollisia maksuja työeläkelaitokselle (jotka perustuvat jäsenvaltion asianajajaliiton jäsenyyteen, joka on ammatillisiin sääntöihin liittyvistä syistä edellytyksenä verovelvollisen useissa jäsenvaltioissa harjoittamalle toiminnalle) ei oteta huomioon tuloa vähentävinä menoina rajoitetun verovelvollisuuden järjestelmässä, vaikka maassa asuville verovelvollisille myönnetään yleisen verovelvollisuuden järjestelmässä oikeus tehdä kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun määrän mukainen vähennys tuloista?

2)

Onko SEUT 49 artikla, luettuna yhdessä SEUT 54 artiklan kanssa, esteenä ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetulle lainsäädännölle, jos verovelvollinen maksaa pakollisten maksujen lisäksi muita – vapaaehtoisia – lisämaksuja työeläkelaitokselle eikä jäsenvaltio ota niitä huomioon tuloja vähentävinä menoina, vaikka kyseisessä jäsenvaltiossa myöhemmin maksettavat eläkkeet ovat kansallisen lainsäädännön mukaan veronalaisia mahdollisesti myös rajoitetun verovelvollisuuden järjestelmässä?

3)

Onko SEUT 49 artikla, luettuna yhdessä SEUT 54 artiklan kanssa, esteenä ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetulle lainsäädännölle, jos verovelvollinen maksaa asianajajan luvastaan ja työeläkelaitokselle suorittamistaan maksuista riippumattomia vapaaehtoiseen yksityiseen eläkevakuutukseen perustuvia maksuja eikä jäsenvaltio ota niitä huomioon tuloa vähentävinä menoina, vaikka kyseisessä jäsenvaltiossa myöhemmin maksettavat eläkkeet ovat kansallisen lainsäädännön mukaan veronalaisia mahdollisesti myös rajoitetun verovelvollisuuden järjestelmässä?


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.8.2017 – Sakkomenettely, jossa vastaajana on Josef Baumgartner

(Asia C-513/17)

(2017/C 382/40)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Köln

Pääasian asianosainen

Josef Baumgartner

Muu osapuolet: Bundesamt für Güterverkehr ja Staatsanwaltschaft Köln

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) N:o 561/2006 (1) 19 artiklan 2 kohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että seuraamuksen yritykselle tai yrityksen johtohenkilölle hallinnollisia rikkomuksia koskevan lain (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, jäljempänä OWiG) 30, 9 ja 130 §:n nojalla hallinnollisesta rikkomuksesta, joka on tapahtunut yrityksen kotipaikassa, voi määrätä ainoastaan se jäsenvaltio, jonka alueella on yrityksen kotipaikka? Vai ovatko myös muut jäsenvaltiot toimivaltaisia määräämään seuraamuksen hallinnollisesta rikkomuksesta, jos rikkomus on todettu niiden alueella?


(1)  Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15.3.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 (EUVL 2006, L 102, s. 1).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tallinna Ringkonnakohus (Viro) on esittänyt 1.9.2017 – c.v. SNB-REACT u. a. v. Deepak Mehta

(Asia C-521/17)

(2017/C 382/41)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tallinna Ringkonnakohus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: c.v. SNB-REACT u. a.

Vastapuoli: Deepak Mehta

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (1) 4 artiklan c alakohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltioilla on velvollisuus tunnustaa tavaramerkinhaltijoita kollektiivisesti edustavat järjestöt henkilöiksi, joilla on tavaramerkinhaltijoiden oikeuksien suojaamiseksi niiden loukkaamiselta oikeus pyytää omissa nimissään oikeussuojakeinojen soveltamista ja nostaa omissa nimissään tuomioistuimessa kanne tavaramerkinhaltijoiden oikeuksien panemiseksi täytäntöön?

2)

Onko tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (2) (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) 12, 13 ja 14 artiklaa tulkittava siten, että kyseisissä säännöksissä tarkoitettuna palvelun tarjoajana, jonka osalta sovelletaan mainituissa artikloissa säädettyjä vastuun rajoituksia, on pidettävä myös sellaista palvelun tarjoajaa, jonka tarjoama palvelu muodostuu IP-osoitteiden rekisteröimisestä, mikä mahdollistaa IP-osoitteiden anonyymin yhdistämisen verkkotunnuksiin, ja näiden IP-osoitteiden vuokraamisesta?


(1)  EUVL 2004, L 157, s. 45.

(2)  EYVL 2000, L 178, s. 1.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/34


Kanne 25.9.2017 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-564/17)

(2017/C 382/42)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Cattabriga, G. von Rintelen ja R. Troosters)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

on todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/98/EU (1) 16 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut viimeistään 25.12.2013 kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se joka tapauksessa ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Belgian kuningaskunta on SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla velvoitettava maksamaan uhkasakkoa 70 828,80 euroa päivässä sen tuomion julistamispäivästä alkaen, joka annetaan tässä direktiivin 2011/98/EU täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittamista koskevan velvollisuuden noudattamatta jättämistä koskevassa asiassa.

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Jäsenvaltiot olivat direktiivin 2011/98/EU 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla velvolliset saattamaan direktiivin velvoitteiden täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset toimenpiteet voimaan viimeistään 25.12.2013. Koska Belgia ei ole ilmoittanut toteuttaneensa kaikki direktiivin täysimääräisen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet, komissio päätti saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio esittää kanteessaan, että Belgian kuningaskunnalle määrätään uhkasakkoa 70 828,80 euroa päivässä. Uhkasakon määrä on laskettu ottaen huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto sekä sen ehkäisevä vaikutus jäsenvaltion maksukyvyn kannalta.


(1)  EUVL 2011, L 343, s. 1.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/35


Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 28.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-752/14, Combaro v. komissio, 19.7.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-574/17 P)

(2017/C 382/43)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Caeiros ja B.-R. Killmann)

Muu osapuoli: Combaro SA

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 19.7.2017 antama tuomio asiassa T-752/14, Combaro SA v. Euroopan komissio, on kumottava

Combaro SA:n kanne on hylättävä perusteettomana ja

Combaro SA on velvoitettava korvaamaan kummassakin oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää valituksensa tueksi seuraavaa:

1.

Unionin yleinen tuomioistuin on luonnehtinut oikeudellisesti väärin tosiseikat, jotka koskevat tullikoodeksin (1) 239 artiklassa tarkoitetun erityistilanteen olemassaoloa.

Unionin yleinen tuomioistuimen mielestä komissio menetteli virheellisesti siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin yhtäältä katsoi, että komissiolla on toimivalta, jota tällä ei ylipäätänsä ole, tai toisaalta edellytti, että komissio käyttää toimivaltaa, jolla ei voitu enää edistää tosiseikkojen selvittämistä. Komissio ei ole kuitenkaan menetellyt virheellisesti, joten kyse ei ole tullikoodeksin 239 artiklassa tarkoitetusta erityistilanteesta.

2.

Unionin yleinen tuomioistuin on ottanut tullikoodeksin 239 artiklassa tarkoitetun erityistilanteen olemassaoloa koskevan selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi vastoin oikeudenkäyntimenettelyn asiakirja-aineistoa, että merkityksellisissä tavaratodistuksissa olevat allekirjoitukset olivat peräisin R:ltä ja että Latvia ei ollut toimittanut näytteitä Jelgavan ja Bauskan tullitoimipaikoissa käytettyjen leimasinten alkuperäisistä leimoista. Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi arvioinut selvitysaineistoa asianmukaisesti, sen olisi pitänyt tehdä johtopäätös, jonka mukaan komissio oli arvioinut riittävästi pellavakankaiden tuontia koskevaa tosiseikastoa ja voinut lähteä perustellusti siitä, ettei kyse ollut tullikoodeksin 239 artiklassa tarkoitetusta erityistilanteesta.

3.

Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti tullikoodeksin 239 artiklaa erityistilanteen olemassaolon osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin ei punninnut komission väitettyä virheellistä menettelyä todellisuudessa sen maahantuojan intresseihin, joka oli käyttänyt väärennettyjä tavarantuontitodistuksia. Koska tällaista punnintaa ei suoritettu, unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti tullikoodeksin 239 artiklaa, sillä tässä tilanteessa unionin intressit tullisäännösten noudattamisen varmistamiseen ovat tärkeämpiä kuin maahantuojan intressit.

4.

Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti tullikoodeksin 239 artiklaa Combaro SA:n ilmeisen laiminlyönnin osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin on perusteettomasti vaatinut, että komissio näyttää toteen, että maahantuoja on rikkonut tietoisesti alkuperäsääntöjä. Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi soveltanut asianmukaisesti todistustaakkaa koskevia sääntöjä, sen olisi pitänyt katsoa, että jo epäilys, joka maahantuojalle olisi perustellusti pitänyt herätä, on riittävää, jotta maahantuojalla voidaan katsoa oleva velvollisuus hankkia kyseessä olevien tullaustoimien osalta asiaankuuluvia tietoja ainakin viejiltään.


(1)  Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (EYVL 1992, L 302, s. 1).


Unionin yleinen tuomioistuin

13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/37


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Aanbestedingskalender ym. v. komissio

(Asia T-138/15) (1)

((Valtiontuet - Alankomaiden viranomaisten hyväksymät rahoitustoimet sähköisen hankintamenettelyalustan Tender-Nedin luomiseen ja käyttöönottoon - Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki - Muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut))

(2017/C 382/44)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Aanbestedingskalender BV (Ede, Alankomaat), Negometrix BV (Amsterdam, Alankomaat), CTM Solution BV (Breukelen, Alankomaat), Stillpoint Applications BV (Amsterdam) ja Huisinga Beheer BV (Amsterdam) (edustajat: asianajajat C. Dekker ja L. Fiorilli)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P.-J. Loewenthal ja K. Herrmann)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: M. Bulterman, B. Koopman ja M. Noort) ja Slovakian tasavalta (asiamies: B. Ricziová)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuksi 18.12.2014 tehty komission päätös C(2014) 9548 final valtiontuesta SA.34646 (2014/NN) (ex 2012/CP) – Sähköinen hankintamenettelyalusta E-procurement TenderNed Alankomaissa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV ja Huisinga Beheer BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Alankomaiden kuningaskunta ja Slovakian tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 198, 15.6.2015.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/38


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.10.2017 – Gappol Marzena Porczyńska v. EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL)

(Asia T-411/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin GAPPOL rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiempi EU-sanamerkki GAP - Liitännäiskanne - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Maine - Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla))

(2017/C 382/45)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Puola) (edustaja: asianajaja J. Gwiazdowska)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: D. Gája)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Siciarek ja J. Mrozowski)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 13.5.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 686/2013-1), joka koskee osapuolten Gap (ITM) ja PP Gappol Marzena Porczyńska välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 13.5.2015 tekemä päätös (asia R 686/2013-1) kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta on Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan (josta on tullut Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) nojalla hylännyt rekisteröintihakemuksen luokkaan 20 kuuluvien tavaroiden ”huonekalut” osalta.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Asianosaiset vastaavat asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista omista kuluistaan.


(1)  EUVL C 328, 5.10.2015.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/39


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2017 – BMB v. EUIPO – Ferrero (Makeisrasia)

(Asia T-695/15) (1)

((Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Makeisrasiaa esittävä rekisteröity yhteisömalli - Aiempi kansainvälinen kolmiulotteinen tavaramerkki - Sellaisen standardirasian, joka voidaan täyttää makeisilla, muoto - Sekaannusvaara - Kansallisen oikeuden soveltaminen - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta - Asetuksen N:o 6/2002 62 artikla ja 63 artiklan 1 kohta))

(2017/C 382/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BMB sp. z o.o. (Grójec, Puola) (edustaja: asianajaja K. Czubkowski)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Hanne)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Ferrero SpA (Alba, Italia) (edustaja: asianajaja M. Kefferpütz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 8.9.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1150/2012-3), joka koskee osapuolten Ferrero ja BMB välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

BMB sp. z o.o. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/39


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2017 – BelTechExport v. neuvosto

(Asia T-765/15) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Valko-Venäjään kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Toimenpiteiden keskeyttäminen - Perusteluvelvollisuus - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tulla kuulluksi - Arviointivirhe))

(2017/C 382/47)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BelTechExport ZAO (Minsk, Valko-Venäjä) (edustajat: asianajajat J. Jerņeva ja E. Koškins)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: F. Naert ja J.-P. Hix)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Paasivirta ja L. Havas)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 29.10.2015 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2015/1957 (EUVL 2015, L 284, s. 149) ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta 29.10.2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1948 (EUVL 2015, L 284, s. 62) kumotuiksi siltä osin kuin kuin nämä toimet koskevat kantajaa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

BelTechExport ZAO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 68, 22.2.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Bodegas Verdúguez v. EUIPO (TRES TOROS 3)

(Asia T-206/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin TRES TOROS 3 rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Suhteellinen hylkäysperuste - Maantieteellisiä merkintöjä sisältävä viinin tavaramerkki - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan j alakohta))

(2017/C 382/48)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Bodegas Verdúguez, SL (Villanueva de Alcardete, Espanja) (edustaja: asianajaja J. García Domínguez)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: A. Folliard-Monguiral ja A. Muñiz Rodríguez)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 24.2.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 407/2015-5), joka koskee hakemusta sanamerkin TRES TOROS 3 rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Bodegas Verdúguez, SL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 251, 11.7.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2017 – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 v. EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas)

(Asia T-453/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin 520Barcode Hellas rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) - Väitteen perustana olevan merkin luonteen yksilöiminen - Muu aikaisempi merkki 520 - Niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöiminen, joihin väite perustuu))

(2017/C 382/49)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Kreikka) (edustaja: asianajaja A. Mouzaki)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: D. Gája)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: 520 Barcode Hellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Kreikka) (edustajat: asianajajat A. Roussou, M.-M. Theodoridou ja F. Christodoulou-Kardiopoulis)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 14.6.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 238/2015-4), joka koskee osapuolten Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 ja 520 Barcode Hellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 14.6.2016 tekemä päätös (asia R 238/2015-4) kumotaan.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1:n oikeudenkäyntikulut.

3)

520 Barcode Hellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 371, 10.10.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Hristov v. komissio ja EMA

(Yhdistetyt asiat T-495/16 RENV I ja T-495/16 RENV II) (1)

((Henkilöstö - Nimitys - Sääntelyviraston toimitusjohtajan tehtävä - EMA - Valinta- ja nimitysmenettely - Esivalintalautakunnan kokoonpano - Puolueettomuus - Arviointiperusteet - Toisen ehdokkaan nimittäminen - Oikeusvoima))

(2017/C 382/50)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Emil Hristov (Sofia, Bulgaria) (edustajat: asiassa T-495/16 RENV I asianajajat M. Ekimdzhiev, K. Boncheva ja G. Chernicherska, ja asiassa T-495/16 RENV II aluksi M. Ekimdzhiev, K. Boncheva ja G. Chernicherska, sitten M. Ekimdzhiev ja K. Boncheva)

Vastaajat: Euroopan komissio ja Euroopan lääkevirasto (EMA) (asiamiehet: G. Berscheid ja N. Nikolova)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus saada muun muassa kumotuiksi 20.4.2011 tehty komission päätös, jolla tämä esitti EMA:n hallintoneuvostolle luettelon neljästä esivalintalautakunnan suosittamasta ja neuvoa-antavan nimityslautakunnan vahvistamasta ehdokkaasta, ja 6.10.2011 tehty EMA:n hallintoneuvoston päätös EMA:n toimitusjohtajan nimittämisestä, sekä vaatimus saada korvausta vahingosta, jota kantaja väittää kyseisten päätösten hänelle aiheuttaneen.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Emil Hristov velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asioissa F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I ja T-495/16 RENV II.


(1)  EUVL C 184, 23.6.2012 (asia on alkujaan rekisteröity Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa asianumerolla F-2/12).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Hanschmann v. Europol

(Asia T-562/16) (1)

((Henkilöstö - Europol - Työsopimuksen uusimatta jättäminen - Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemisestä kieltäytyminen - Vahingonkorvaus - Virkamiestuomioistuimen kumoamistuomio - Tuomioiden täytäntöönpano asioissa F-27/09 ja F-104/12))

(2017/C 382/51)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Ingo Hanschmann (Taucha, Saksa) (edustajat: asianajajat W. Dammingh ja N. Dane)

Vastaaja: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) (asiamiehet: D. Neumann ja C. Falmagne, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck, A. Duron ja I. Antypas)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuksi 29.7.2014 tehty Europolin päätös jättää uusimatta kantajan työsopimusta toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi ja myöntää hänelle 10 000 euroa menettelyn pituudesta ja hänelle aiheutuneen epävarmuuden tilan pitkittymisestä, ja vaatimus kumota päätös, jolla hänen oikaisuvaatimuksensa hylätään.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ingo Hanschmann velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 354, 26.10.2015 (asia on alkujaan rekisteröity Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa asianumerolla F-119/15, ja siirretty unionin yleiseen tuomioistuimeen 1.9.2016).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Knöll v. Europol

(Asia T-563/16) (1)

((Henkilöstö - Europol - Työsopimuksen uusimatta jättäminen - Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemisestä kieltäytyminen - Vahingonkorvaus - Virkamiestuomioistuimen kumoamistuomio - Tuomioiden täytäntöönpano asioissa F-44/09 ja F-105/12))

(2017/C 382/52)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat W. Dammingh ja N. Dane)

Vastaaja: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) (asiamiehet: D. Neumann ja C. Falmagne, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck, A. Duron ja I. Antypas)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuksi 29.7.2014 tehty Europolin päätös jättää uusimatta kantajan työsopimusta toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi ja myöntää hänelle 10 000 euroa menettelyn pituudesta ja hänelle aiheutuneen epävarmuuden tilan pitkittymisestä, ja vaatimus kumota päätös, jolla hänen oikaisuvaatimuksensa hylätään.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Brigitte Knöll velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 354, 26.10.2015 (asia on alkujaan rekisteröity Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa asianumerolla F-120/15, ja siirretty unionin yleiseen tuomioistuimeen 1.9.2016).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Waldhausen v. EUIPO (Hevosenpään siluetin kuva)

(Asia T-717/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus hevosenpään siluettia esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 382/53)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Waldhausen GmbH & Co. KG (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja V. Ekey)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Hanne)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 31.8.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 1195/2016-4), joka koskee hakemusta hevosenpään siluettia esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Waldhausen GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 441, 28.11.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – La Rocca v. EUIPO (Take your time Pay After)

(Asia T-755/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus kuviomerkin Take your time Pay After rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke))

(2017/C 382/54)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Alessandro La Rocca (Anzio, Italia) (edustajat: asianajajat A. Perani ja J. Graffer)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: L. Rampini)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunnan 4.8.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 406/2016-1), joka koskee hakemusta kuviomerkin Take your time Pay After rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Alessandro La Rocca velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 475, 19.12.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/45


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Rühland v. EUIPO – 8 seasons design (Tähdenmuotoinen valaisin)

(Asia T-779/16) (1)

((Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää tähdenmuotoista valaisinta - Aiempi yhteisömalli - Mitättömyysperuste - Yksilöllinen luonne - Erilainen yleisvaikutelma - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 382/55)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Lothar Rühland (Wendeburg, Saksa) (edustajat: asianajajat H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus ja J. Engberding)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: aluksi S. Hanne, sitten M. Fischer)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Haberl)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 8.7.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 878/2015-3), joka koskee osapuolten 8 seasons design ja Lothar Rühland välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Lothar Rühland velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 14, 16.1.2017.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/45


Kanne 30.9.2017 – FV v. neuvosto

(Asia T-153/17)

(2017/C 382/56)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: FV (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vuosia 2014 ja 2015 koskevat arviointikertomukset, jotka on hyväksytty lopullisesti 5.12.2016

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joissa se katsoo, että tässä asiassa Euroopan unionin neuvoston sen osalta hyväksymiä vuosia 2014 ja 2015 koskevia arviointikertomuksia rasittaa ilmeinen arviointivirhe, perustelujen puutteellisuus ja huolellisuusvelvollisuuden laiminlyöminen.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/46


Kanne 6.8.2017 – Hernández Díaz v. SRB

(Asia T-521/17)

(2017/C 382/57)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Alberto Hernández Díaz (San Martin del Rey Aurelio, Espanja) (edustaja: asianajaja L. Hernández Cabeza)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa Banco Popularia koskevan kriisinratkaisusuunnitelman sellaisten vakavien sääntöjenvastaisuuksien vuoksi, jotka eivät ole oikaistavissa ja joiden vuoksi suunnitelma on mitätön, koska se perustuu Deloitten antamaan puolueelliseen lausuntoon, ja jonka perusteella osakkaille aiheutui huomattavasti suurempia tappioita kuin velkojien vaatiman konkurssimenettelyn hyväksymisestä olisi aiheutunut; oman pääoman lisäämismahdollisuutta jätettiin käyttämättä

kumoaa Banco Popularin myynnin ostajapankille 1 euron luovutushinnalla myyntimenettelyn avoimuuden puuttumisen perusteella; kyse on avoimuusperiaatteen ja kilpailuperiaatteen törkeästä rikkomisesta

velvoittaa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston korvaamaan osakkaille osakkeiden pakkolunastamisesta aiheutuneet vahingot, joiden suuruutta on mahdoton tässä vaiheessa arvioida kriisinratkaisumenettelyn avoimuuden puuttumisen vuoksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sánchez del Valle ja Calatrava Real Estate 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/47


Kanne 16.8.2017 – Gonzalez Calvet v. SRB

(Asia T-554/17)

(2017/C 382/58)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Ramón González Calvet (Barcelona, Espaja) ja Joan González Calvet (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja P. Molina Bosch)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta ottamaan tutkittavaksi tämän kanteen, jonka kohteena on yhteisen kriisinratkaisuneuvoston päätös SRB/EES/2017/08, ja asianmukaisen menettelyn toimitettuaan antamaan tämän kanteen hyväksyvän tuomion sekä kumoamaan kriisinratkaisuneuvoston päätöksen SRB/EES/2017/08; tämän lisäksi he vaativat tätä julistamaan, ettei edellä mainitun päätöksen täytäntöönpanosta eikä täytäntöönpanon johdosta toteutetuista toimista aiheudu vaikutuksia. Jos unionin yleinen tuomioistuin ei kumoaisi kyseistä päätöstä, kantajat vaativat asianmukaista vahingonkorvausta osakkeidensa menetyksestä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sánchez del Valle ja Calatrava Real Estate 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/47


Kanne 17.8.2017 – Algebris (UK) ym. v. SRB

(Asia T-575/17)

(2017/C 382/59)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Algebris (UK) Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Yhdysvallat) ja Ronit Capital LLP (Lontoo) (edustajat: asianajajat T. Soames, J. Vandenbussche, R. East ja N. Chesaites,)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Banco Popular Español S.A:ta koskevan kriisinratkaisumääräyksen hyväksymisestä 7.6.2017 tehdyn yhteisen kriisinratkaisuneuvoston päätöksen SRB/EES/2017/08 (1) kokonaisuudessaan tai toissijaisesti päätöksen 1 ja/tai 6 artiklan

velvoittamaan SRB:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan SRB loukkasi useaan otteeseen luottamuksellisuuden ja salassapitovelvollisuuden periaatteita, mikä on vastoin SEUT 339 artiklaa ja asetuksen N:o 806/2014 (2) 88 artiklan 1 kohtaa ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Näin toimiessaan SRB ei noudattanut kantajien oikeutta hyvään hallintoon, mikä vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio teki useita arviointivirheitä soveltaessaan asetuksen N:o 806/2014 14, 18, 20, 21, 22 ja 24 artiklaa.

Kantajat väittävät, että Banco Popularin arvottaminen, joka oli pohjana kriisinratkaisumääräyksen mukaisesti hyväksytylle ratkaisulle, ei ollut oikeudenmukainen, varovainen eikä luotettava, ja se oli ristiriidassa periaatteen kanssa, jonka mukaan velkojat eivät saa jäädä huonompaan asemaan. Kyseinen arvottaminen ei täten muodostanut täsmällistä, luotettavaa ja johdonmukaista näyttöä, jolle kriisinratkaisumääräys olisi voitu perustaa, eikä se voinut olla riitautetun päätöksen perustana. Samoista syistä kantajat katsovat, että kriisinratkaisumääräys (ja täten riitautettu päätös) oli ilmeisen suhteeton, koska sillä ylitettiin toimet, jotka olivat tarpeen määräyksen tavoitteiden varmistamiseksi.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan SRB takavarikoi kantajien omaisuutta heidän perusoikeuksiensa vastaisesti, sellaisina kuin niitä suojataan unionin yleisillä oikeusperiaatteilla ja perusoikeuskirjan 17 artiklalla.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan SRB ei varmistanut perusoikeuskirjan 41 artiklan ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, että kantajille oli myönnetty oikeus tulla kuulluksi kriisinratkaisumenettelyssä.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan komissio ei ollut hyväksynyt kriisinratkaisumääräystä lainmukaisesti, ja täten riidanalaista päätöstä ei voitu panna täytäntöön lainmukaisesti.

Kantajat väittävät, että ennen kriisinratkaisumääräyksen hyväksymisestä antamaansa päätöstä (EU) 2017/1246 komissio ei ollut arvioinut asianmukaisesti tai lainkaan kaikkia kriisinratkaisumääräyksen harkinnanvaraisia seikkoja. Näin toimiessaan komissio jätti noudattamatta asetuksen N:o 806/2014 mukaisia velvoitteitaan ja loukkasi unionin tuomioistuimen antamaan Meroni-tuomioon perustuvan oikeuskäytännön mukaisia velvoitteitaan. Vastaavasti SRB teki ilmeisen arviointivirheen ja oikeudellisen virheen katsoessaan, että sen kriisinratkaisumääräyksen hyväksymisestä antama päätös saattoi tulla voimaan tai oli tullut voimaan. Toissijaisesti kantajat väittävät joka tapauksessa, että riidanalaisella päätöksellä hyväksytty kriisinratkaisumääräys ei ole tullut voimaan lainmukaisesti.


(1)  Banco Popular Español SA:ta koskevan kriisinratkaisumääräyksen hyväksymisestä 7.6.2017 annettu komission päätös (EU) 2017/1246 (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4038) (EUVL 2017, L 178, s. 15).

(2)  Yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15.7.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014 (EUVL 2014, L 225, s. 1).


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/48


Kanne 4.9.2017 – Remolcadores Nosa Terra ym. v. komissio ja SRB

(Asia T-600/17)

(2017/C 382/60)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Espanja), Grupo Nosa Terra 2000, SLU (Vigo), Hospital Povisa, SA (Vigo) ja Industrias Lácteas Asturianas, SA (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Otero Novas)

Vastaaja: Euroopan komissio ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan komission [7.6.2017] tekemän päätöksen, jolla hyväksyttiin yhteisen kriisinratkaisuneuvoston aikaisemmin samana päivänä tekemä päätös, jolla Banco Popular Español, S.A asetettiin kriisinratkaisumenettelyyn ja jonka Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) on pannut täytäntöön Espanjassa, niiltä osin kuin kyseisessä päätöksessä määrätään, että kantajien oikeudet Banco Popularissa ovat määrältään nolla euroa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sánchez del Valle ja Calatrava Real Estate 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/49


Kanne 6.9.2017 – Ranska v. komissio

(Asia T-609/17)

(2017/C 382/61)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda ja E. de Moustier)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan osittain Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 26.6.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1144 siltä osin kuin siinä hylätään Ranskan tasavallan rahoitusvuosina 2011–2014 maksamat tietyt vientituet

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee suhteellisuusperiaatteen loukkaamista, koska komissio on perustanut päätöksensä suurelta osin siihen olettamaan, että Ranskan tasavalta on jättänyt vakavalla tavalla noudattamatta velvoitteitaan vientituettujen jäädytettyjen kanojen vesipitoisuuden tarkastusten osalta.

Kantajan mukaan on virheellistä väittää, että Ranskan viranomaiset ovat laiminlyöneet vakavalla tavalla nämä velvoitteet, kun otetaan huomioon unionin säännöstö ja vuodesta 2010 lukien toteutetut tiukennetut toimenpiteet. Vesipitoisuutta koskevat tutkimukset kuuluvat sen mukaan tarkastuksiin, joissa tutkitaan, ovatko vientituetut jäädytetyt kanat laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia ja jotka tehdään asetuksen N:o 1276/2008 5 artiklan 4 kohdan perusteella. Kantajan mukaan näissä säännöksissä ei vaadita, että vientituettujen jäädytettyjen kanojen kaikkiin fyysisiin tarkastuksiin sisältyy laboratoriotutkimus vesipitoisuudesta.

Se katsoo siten, että Ranskan viranomaisilla oli velvollisuus määrittää toteutettavat tarkastustoimet, joiden on oltava oikeassa suhteessa EMOTR:a rasittavaan taloudelliseen riskiin. Kantaja väittää tässä yhteydessä, että Ranskan viranomaiset ovat ottaneet käyttöön kunnianhimoisen ja tämän taloudellisen riskin kannalta asianmukaisen järjestelmän.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/50


Kanne 8.9.2017 – Ardigo ja UO v. komissio

(Asia T-615/17)

(2017/C 382/62)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Nicola Ardigo (Lissone, Italia) ja UO (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päätökset kantajien eläkeoikeuksien Euroopan unionin eläkejärjestelmään siirtämisen vahvistamisesta

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste koskee sitä, että nimittävä viranomainen rikkoi 3.3.2011 annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklan 1 kohtaa kun se laski kyseessä olevan pääoman arvonmuutosta siirtohakemuksen jättämispäivän ja siirron toteuttamispäivän välisenä aikana vastaavan vähennyksen määrän.

2)

Toinen kanneperuste koskee olennaisten menettelymääräyksien rikkomista eli sitä, että nimittävä viranomainen ei noudattanut perusteluvelvollisuuttaan eikä velvollisuuttaan esittää yleisten täytäntöönpanosäännösten avulla se matemaattinen kaava, jolla se laski kertoimet, joita käytettiin siirretyn pääoman muuttamiseksi eläkkeeseen oikeuttaviksi työskentelyvuosiksi.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/50


Kanne 19.9.2017 – Hola v. komissio ja SRB

(Asia T-631/17)

(2017/C 382/63)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Hola, S.L. (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat R. Vallina Hoset ja C. Iglesias Megías)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 7.6.2017 tekemän päätöksen SRB/EES/2017/08 kriisinratkaisusuunnitelman hyväksymisestä Banco Popular Español, S.A.:n osalta

kumoaa Banco Popular Español SA:ta koskevan kriisinratkaisumääräyksen hyväksymisestä 7.6.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2017/1246

toteaa tarvittaessa SEUT 277 artiklan mukaisesti, ettei asetuksen N:o 806/2014 15, 18, 20, 21, 22 ja/tai 24 artiklaa voida soveltaa, ja

velvoittaa yhteisen kriisinratkaisuneuvosto ja komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sánchez del Valle ja Calatrava Real Estate 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/51


Kanne 15.9.2017 – Erdősi Galcsikné v. komissio

(Asia T-632/17)

(2017/C 382/64)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Éva Erdősi Galcsikné (Budapest, Unkari) (edustaja: asianajaja D. Lazar)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 1.6.2017 tekemän päätöksen Ares(2017)2755900,

kumoamaan komission 17.7.2017 tekemän päätöksen C(2017)5146 final,

velvoittamaan komission antamaan kantajan tutustuttaviksi kaikki EU-Pilot -menettelyn 8572/15, CHAP (2015)00353 asiakirjat siitä riippumatta, onko kyse jo esitetyistä vai vasta tulevaisuudessa esitettävistä asiakirjoista

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: Riidanalaisten asiakirjojen ilmaiseminen ei vaaranna tutkintatoimien tarkoitusten suojaa.

EU-Pilot -menettelyn 8572/15 kohteena ovat tuomioistuimen puolueettomuutta ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien laajamittaiset loukkaukset Unkarin tuomioistuimissa soveltamalla valuuttaluottojen muuntamista Unkarin rahan määräisiksi koskevaa lainsäädäntöä. Kyseiset lait ovat vallanjaon vastaisia, koska niissä puututaan kansalaisten yksityisiin oikeussuhteisiin. Erityisesti näissä laeissa pakotetaan luotonottajat kantamaan valuuttariskistä aiheutuvat tappiot ja kielletään luottosopimusten pätevyyden riitauttaminen tuomioistuimissa.

Euroopan komission ja Unkarin hallituksen väliset neuvottelut Unkarin oikeusjärjestyksen saattamiseksi unionin oikeuden mukaiseksi eivät ole asianmukainen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi, koska oikeusvaltiossa tuomioistuimet ovat riippumattomia ohjeista.

Riidanalaisten asiakirjojen ilmaiseminen ei vaaranna tutkintatoimien tarkoitusten suojaa vaan päinvastoin edistää sitä, koska vain julkinen keskustelu voi muuttaa Unkarin tuomioistuinten oikeuskäytäntöä.

2)

Toinen kanneperuste: Ylivoimainen yleinen etu vaatii riidanalaisten asiakirjojen ilmaisemista.

Asiakirjojen levittäminen julkisuuteen on yleisen edun mukaista, koska sillä tavoin mahdollistetaan

Unkarin tuomioistuinten oikeuskulttuurin muuttaminen

Euroopan laajuinen julkinen keskustelu siitä, millä tavoin Unkarin hallitus käsittää perusoikeuksien tulkinnan

julkinen keskustelu siitä, millä tavoin komissio käsittää Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen tulkinnan.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/52


Kanne 15.9.2017 – Sárossy v. komissio

(Asia T-633/17)

(2017/C 382/65)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Róbert Sárossy (Budapest, Unkari) (edustaja: asianajaja D. Lazar)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 12.6.2017 tekemän päätöksen Ares(2017)2929030,

kumoamaan komission 17.7.2017 tekemän päätöksen C(2017)5147 final,

velvoittamaan komission antamaan kantajan tutustuttaviksi kaikki EU-Pilot -menettelyn 8572/15, CHAP (2015)00353 asiakirjat siitä riippumatta, onko kyse jo esitetyistä vai vasta tulevaisuudessa esitettävistä asiakirjoista

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Kantajan mukaan ylivoimainen yleinen etu vaatii riidanalaisten asiakirjojen ilmaisemista, koska niiden levittämisellä julkisuuteen mahdollistetaan

kuluttajien taloudellisten etujen suojaaminen

sisämarkkinoiden suojaaminen

komission tutkintatoimien valvominen

demokratian vahvistaminen Unkarissa

Unkarin kuulumisesta Euroopan unioniin johtuvien etujen osoittaminen kansalaisille.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/53


Kanne 15.9.2017 – Pint v. komissio

(Asia T-634/17)

(2017/C 382/66)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Anikó Pint (Göd, Unkari) (edustaja: asianajaja D. Lazar)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 1.6.2017 tekemän päätöksen Ares(2017)2755260,

kumoamaan komission 17.7.2017 tekemän päätöksen C(2017)5145 final,

velvoittamaan komission antamaan kantajan tutustuttaviksi kaikki EU-Pilot -menettelyn 8572/15, CHAP (2015)00353 asiakirjat siitä riippumatta, onko kyse jo esitetyistä vai vasta tulevaisuudessa esitettävistä asiakirjoista

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: Riidanalaisten asiakirjojen ilmaiseminen ei vaaranna tutkintatoimien tarkoitusten suojaa.

EU-Pilot -menettelyn 8572/15 kohteena ovat tuomioistuimen puolueettomuutta ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien laajamittaiset loukkaukset Unkarin tuomioistuimissa soveltamalla valuuttaluottojen muuntamista Unkarin rahan määräisiksi koskevaa lainsäädäntöä. Kyseiset lait ovat vallanjaon vastaisia, koska niissä puututaan kansalaisten yksityisiin oikeussuhteisiin. Erityisesti näissä laeissa pakotetaan luotonottajat kantamaan valuuttariskistä aiheutuvat tappiot ja kielletään luottosopimusten pätevyyden riitauttaminen tuomioistuimissa.

Euroopan komission ja Unkarin hallituksen väliset neuvottelut Unkarin oikeusjärjestyksen saattamiseksi unionin oikeuden mukaiseksi eivät ole asianmukainen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi, koska oikeusvaltiossa tuomioistuimet ovat riippumattomia ohjeista.

Riidanalaisten asiakirjojen ilmaiseminen ei vaaranna tutkintatoimien tarkoitusten suojaa vaan päinvastoin edistää sitä, koska vain julkinen keskustelu voi muuttaa Unkarin tuomioistuinten oikeuskäytäntöä.

2)

Toinen kanneperuste: Ylivoimainen yleinen etu vaatii riidanalaisten asiakirjojen ilmaisemista.

Asiakirjojen levittäminen julkisuuteen on yleisen edun mukaista, koska sillä tavoin mahdollistetaan

Unkarin tuomioistuinten oikeuskulttuurin muuttaminen

Euroopan laajuinen julkinen keskustelu siitä, millä tavoin Unkarin hallitus käsittää perusoikeuksien tulkinnan

julkinen keskustelu siitä, millä tavoin komissio käsittää Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen tulkinnan

sisämarkkinoiden suojaaminen

Unkarin kuulumisesta Euroopan unioniin johtuvien etujen osoittaminen kansalaisille.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/54


Kanne 15.9.2017 – PlasticsEurope v. ECHA

(Asia T-636/17)

(2017/C 382/67)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: PlasticsEurope AISBL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat R. Cana, E. Mullier ja F. Mattioli)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi,

kumoamaan 7.7.2017 julkaistun päätöksen, jolla päivitettiin erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloa Bisfenoli-A:n (BPA) osalta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006, L 396, s. 1; jäljempänä REACH-asetus) 57 artiklan f alakohdan perusteella,

velvoittamaan ECHA:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja

toteuttamaan muut tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan vastaaja loukkasi oikeusvarmuuden periaatetta, kun se sovelsi ristiriitaisia ja ennalta-arvaamattomia kriteereitä arvioidessaan BPA:n väitettyjä hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyteen.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan vastaaja teki ilmeisen arviointivirheen ja laiminlöi huolellisuusvelvoitteensa.

Vastaaja ei ole näyttänyt toteen, että BPA on hormonitoimintaa häiritsevä aine, jonka osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen tai ympäristöön, ja joka antaa aihetta samantasoiseen huoleen kuin REACH-asetuksen 57 artiklan a–e alakohdissa mainitut aineet, ottaen huomioon, että (i) vastaaja on pyrkinyt näyttämään toteen ainoastaan sen, että BPA:lla on väitettyjä ”hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia”, (ii) BPA:n tunnistaminen ei täytä REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdassa ja unionin oikeuden yleisissä oikeusperiaatteissa asetettuja vaatimuksia, ja (iii) vastaaja teki ilmeisen arviointivirheen, kun se ei ottanut turvallisen altistumistason johtamista huomioon merkityksellisenä tekijänä arvioidessaan BPA:ta REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdassa vahvistettujen kriteereiden kannalta, ja

vastaaja ei ottanut huomioon kaikkea olennaista tietoa, erityisesti CLARITY-BPA -tutkimusta.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan riidanalaisella päätöksellä loukataan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita, koska siinä ei oteta huomioon vaadittuja tutkimuksia, jotka on todettu merkityksellisiksi BPA:n väitettyjen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien arvioinnissa, erityisesti CLARITY-BPA -tutkimusta, ja koska päätöksessä ei oteta turvallisen altistumistason johtamista huomioon merkityksellisenä tekijänä määritettäessä samantasoista huolta.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan riidanalaisella päätöksellä rikotaan REACH-asetuksen 59 artiklaa ja 57 artiklan f alakohtaa, kun siinä tunnistetaan BPA erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi 57 artiklan f alakohdassa vahvistettujen kriteereiden kannalta, koska 57 artiklan f alakohdassa katetaan ainoastaan ne aineet, joita ei ole vielä tunnistettu artiklan 57 a–e alakohdan mukaisesti.

5)

Viidennen kanneperusteen mukaan riidanalaisella päätöksellä rikotaan REACH-asetuksen 2 artiklan 8 kohdan b alakohtaa, koska välituotteita koskee vapautus koko VII osaston soveltamisesta, joten ne jäävät 57 ja 59 artiklan soveltamisalan ja lupamenettelyn ulkopuolelle.

6)

Kuudennen kanneperusteen mukaan riidanalaisella päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta, koska BPA:n sisällyttäminen ehdokasluetteloon, vaikka se ei ole välituote, ylittää sen, mikä on aiheellista ja tarpeen tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi, eikä se ole vähiten rajoittava toimenpide, johon Euroopan kemikaalivirasto olisi voinut ryhtyä.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/55


Kanne 20.9.2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros ja Medicina Asturiana v. komissio ja SRB

(Asia T-637/17)

(2017/C 382/68)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Policlínico Centro Médico de Seguros, SA (Oviedo, Espanja) ja Medicina Asturiana (Oviedo) (edustajat: asianajajat: R. Vallina Hoset ja A. Lois Perreau de Pinninck)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantajat vaativati unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan yhteisen kriisinratkaisuneuvoston tekemän päätöksen SRB/EES/2017/08, jolla Banco Popular Espanol S.A.-niminen laitos asetettiin kriisinratkaisumenettelyyn;

kumoamaan komission 7.6.2017 tekemän päätöksen EU/2017/1246, jolla hyväksyttiin Banco Popular Espanol S.A:n asettaminen kriisinratkaisumenettelyyn;

tarvittaessa toteamaan SEUT 277 artiklan mukaisesti, ettei asetuksen N:o 860/2014 15, 18, 20, 21, 22 ja/tai 24 artiklaa voida soveltaa

velvoittamaan SBR:n ja komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sánchez del Valle ja Calatrava Real Estate 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/56


Kanne 21.9.2017 – Helibética v. komissio ja SRB

(Asia T-638/17)

(2017/C 382/69)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Helibética, SL (Alicante, Espanja) (edustajat: asianajajat R. Vallina Hoset ja A. Lois Perreau de Pinninck)

Vastaaja: Euroopan komissio ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 7.6.2017 tekemän päätöksen SRB/EES/2017/08, joka koskee Banco Popular Espanol S.A:n asettamista kriisinratkaisumenettelyyn;

kumoamaan komission 7.6.2017 tekemän päätöksen EU/2017/1246, jolla hyväksyttiin Banco Popular Espanol S.A:n asettaminen kriisinratkaisumenettelyyn;

tarvittaessa toteamaan SEUT 277 artiklan mukaisesti, ettei asetuksen N:o 860/2014 15, 18, 20, 21, 22 ja/tai 24 artiklaa voida soveltaa;

velvoittamaan SBR:n ja komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sánchez del Valle ja Calatrava Real Estate 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/57


Kanne 20.9.2017 – Ferri v. EKP

(Asia T-641/17)

(2017/C 382/70)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Claudio Ferri (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja A. Campagnola)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan, että EKP on laiminlyönyt valvontatehtäviään 24.3.2017 päivätyssä muistiossa, jonka osalta käytiin myöhemmin kirjeenvaihtoa ja jossa EKP:n toimivaltainen elin katsoi, ettei sitä edellytetty toteuttamaan toimenpiteitä, koska sen mukaan kysymys koski itsenäistä hallintoa ja valvontaa liittyen italialaisten pankkien toiminnan valvomiseen sovellettavien normien saattamista voimaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että Euroopan keskuspankki on laiminlyönyt valvontatehtäviään seuraavien seikkojen osalta:

vuoden 2015 asetuksen nro 72 täytäntöönpanosäännösten viivästyminen ja näin ollen vuoden 1993 asetuksen nro 385 soveltamisen viivästyminen; viimeksi mainitun asetuksen osalta katsottiin, että sen soveltamista jatketaan toiseen toimintaan sen seurauksena, kun Italian keskuspankki jätti edellä mainitulla tavalla saattamatta täytäntöönpanosäännökset voimaan

se ei antanut Italian keskuspankille määräystä ryhtyä valtion tasolla toimenpiteisiin seuraamuksiin sovellettavan lainsäädännön mukauttamiseksi

se jätti valvomatta pankkijärjestelmän tehokkuuden arvioimisessa käytettävien niiden perusteiden johdonmukaisuutta, jotka on ilmaistu viittaamalla selvästi hyvin monitahoisiin ja jäsenneltyihin pankkilaitoksiin ilman mainintaa mukauttamisesta tai tehokkaasta arvioinnista

virheellisten perusteiden soveltaminen arvioitaessa sitä, oliko Banca di Credito Cooperativo di Frascatin toiminta asianmukaista, kun otetaan huomioon, että on selvää, että nämä perusteet on määritelty ja mitoitettu siten, että niiden avulla arvioidaan monitahoisen ja jäsennellyn pankkimekanismin toiminnan asianmukaisuutta


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/57


Kanne 26.9.2017 – Eddy’s Snack Company v. EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

(Asia T-652/17)

(2017/C 382/71)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Eddy’s Snack Company GmbH (Lüdge, Saksa) (edustaja: asianajaja: Decker)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Sveitsi)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Eddy’s Snackcompany – Rekisteröintihakemus nro 14 363 931

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 11.7.2017 asiassa R 1999/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

hylkää lopullisesti muun osapuolen Eddy’s Snack Company GmbH:n tavaramerkkihakemuksesta nro 14 363 31 ”Eddy’s Snackcompany” esittämän väitteen

velvoittaa EUIPO:n hyväksymään tavaramerkkihakemuksen nro 14 363 931 ”Eddy’s Snackcompany” rekisteröinnin kaikille ilmoitetuille tavaroille

velvoittaa EUIPO:n hyväksymään tavaramerkkihakemuksen nro 14 363 931 ”Eddy’s Snackcompany” rekisteröinnin ainakin luokkiin 29,31, ja 32 kuuluville tavaroille

velvoittaa muun osapuolen tai EUIPO:n korvaamaan yhdessä tai erikseen kantajan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja tälle väite- ja valitusmenettelyssä EUIPO:ssa syntyneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 74 artiklan 1 kohtaa on rikottu.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/58


Kanne 27.9.2017 – Maico Holding v. EUIPO – Eico (Eico)

(Asia T-668/17)

(2017/C 382/72)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Krüger ja D. Deckers)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Eico A/S (Brønderslev, Tanska)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Rekisteröintihakemus nro 13 706 726

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 27.7.2017 asiassa R 2089/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 27.7.2017 asiassa R 2089/2016-4. Eico v. Maico, tekemän päätöksen ja väitteen perusteella 26.10.2016 tehdyn päätöksen nro B 002528654 ja muuttaa niitä siten, että valitus ja väite hyväksytään kokonaisuudessaan

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valitusmenettelyn kuluessa aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/59


Kanne 26.9.2017 – Port autonome du Centre et de l’Ouest ym. v. komissio

(Asia T-673/17)

(2017/C 382/73)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgia), Port autonome de Namur (Namur, Belgia), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgia), Port autonome de Liège (Liège, Belgia) ja Région wallonne (Jambes, Belgia) (edustaja: asianajaja J. Vanden Eynde)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa kanteen tutkittavaksi kaikkien kantajien osalta ja kumoaa täten komission päätöksen SA.38393 (2016/E) – Belgian satamien verotus [C(2017)5174 final]

tutkii kanteen ja toteaa sen perustelluksi

kumoaa Euroopan komission päätöksen, jonka mukaan sisämarkkinoille soveltumattomana valtiontukena on pidettävä sitä, että Belgian ja erityisesti Wallonian satamien toiminnasta ei kanneta yhteisöveroa

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat pääasiallisesti yhteen ainoaan kanneperusteeseen. Niiden mukaan komissio on jättänyt alusta alkaen huomiotta SEUT 93 artiklan, jolla on otettu käyttöön erityiset liikenteen alaa, ja täten myös satamia koskevat, säännöt, eikä ole näin ollen ottanut huomioon unionin lainsäätäjän tahtoa.

Komission arviointia ei voida perustella tosiseikoilla eikä oikeudellisilla seikoilla, ja se on ristiriidassa Belgian tuloverolain (CIR) 1 §:n sanamuodon ja julkisen vallan valtuuksien määritellä yleishyödylliset muut kuin taloudelliset toiminnot, kanssa.

Komission kanta ei myöskään ole yhdenmukainen ehdotuksen direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) (COM/2011/0121 final) kanssa, jossa jopa kaupalliset yhtiöt vapautetaan veroista, jotka koskevat käyttöomaisuuden hankintaan, valmistukseen tai perusparannukseen suoraan liittyviä tukia.

Kun komissio antoi Belgialle virallisen ilmoituksen sen verotuslainsäädännön muuttamiseksi, se pyrkii lisäksi ohittamaan jäsenvaltioiden verotusta koskevan toimivallan yhdenmukaistamalla verotusta, mihin sillä ei ole SEUT 113 artiklan mukaista toimivaltaa. Se ei näin ollen ota huomioon jäsenvaltioiden valtuuksia määritellä julkisen palvelun toiminnat ja välittömän verotuksen soveltamisala, velvollisuuden huolehtia yhteiskunnan ja talouden sisäisen koheesion edellyttämien yleishyödyllisten palvelujen asianmukaisesta toiminnasta ja huolehtia harkintansa mukaisesti yleishyödyllisten palvelujen järjestämisestä. Euroopan unionin lainsäätäjä käytti jäsenvaltioille kuuluvaa toimivaltaa säätää verotuksellisia vapautuksia, jotka ne määrittelevät niiden julkisen palvelun toimintoja koskevan absoluuttisen toimivallan puitteissa.

Kantajat katsovat, että Wallonian sisäisten satamien olennaiset toimet ovat yleishyödyllisiä palveluja, joita Euroopan unionin oikeuden mukaan kilpailusäännöt eivät koske.

Lopuksi valtiontuen määrittelyssä sovelletut Euroopan unionin, erityisesti valikoivuutta koskevat, kriteerit eivät täyty käsiteltävässä asiassa.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/60


Kanne 26.9.2017 – Le Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale v. komissio

(Asia T-674/17)

(2017/C 382/74)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Le Port de Bruxelles (Bryssel, Belgia), Région de Bruxelles-Capitale (Bryssel) (edustaja: asianajaja J. Vanden Eynde)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa kanteen tutkittavaksi kaikkien kantajien osalta ja kumoaa täten komission päätöksen viitteellä SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) – Belgian satamien verotus [C(2017)5174 final]

tutkii kanteen ja toteaa sen perustelluksi

kumoaa Euroopan komission päätöksen, jonka mukaan sisämarkkinoille soveltumattomana valtiontukena on pidettävä sitä, että Belgian ja erityisesti Wallonian satamien toiminnasta ei kanneta yhteisöveroa

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat pääasiallisesti yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka on olennaisilta osiltaan identtinen tai samanlainen kuin kanneperuste, johon on vedottu asiassa T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest ym. v. komissio.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/61


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

(Asia T-393/16) (1)

(2017/C 382/75)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 364, 3.10.2016.


13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/61


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (DATABAY)

(Asia T-394/16) (1)

(2017/C 382/76)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 364, 3.10.2016.