ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 340

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
11. lokakuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 340/01

Komission lausunto, annettu 3 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan keskuspankin suosituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2017/C 340/02

Euron kurssi

5

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2017/C 340/03

Tiivistelmä lausunnosta, joka koskee ehdotusta asetukseksi yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja yhden kerran periaatteesta

6

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2017/C 340/04

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto – Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavan lupa-alueen (ns. Nonville-lupa) laajentamisesta ( 1 )

10

2017/C 340/05

Puolan tasavallan hallituksen ilmoitus, joka koskee hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 94/22/EY Lelikówin alueella

12

2017/C 340/06

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet ( 1 )

14

2017/C 340/07

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet ( 1 )

15


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 340/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8627 – GETEC/Briva/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

16


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan komissio

11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/1


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 3 päivänä lokakuuta 2017,

Euroopan keskuspankin suosituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta

(2017/C 340/01)

1.   JOHDANTO

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) esitti 22. kesäkuuta 2017 suosituksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön EKP/2017/18 (1) 22 artiklan muuttamisesta. Neuvosto kuuli komissiota tästä suosituksesta 12. heinäkuuta 2017.

2.

Komission toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 129 artiklan 3 kohtaan ja EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 40.1 artiklaan.

3.

Komissio suhtautuu hyvin myönteisesti EKP:n aloitteeseen suosittaa lainsäätäjälle EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan muuttamista, jotta EKP voi antaa asetuksia ”rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmistä” rahapoliittisia tarkoituksia varten, sillä aloitteella täydennetään komission 13. kesäkuuta 2017 antamaa säädösehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 4 päivänä heinäkuuta 2012 antaman asetuksen (EU) No 648/2012 (2) OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä muuttamisesta mukauttamalla EKP:hen sovellettavaa oikeudellista kehystä. Tämän ansiosta EKP voisi hoitaa edellä mainitussa komission ehdotuksessa liikkeeseen laskeville keskuspankeille annettavat vastuutehtävät täysimääräisesti euromääräisten rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien osalta.

2.   YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

4.

Komissio on EKP:n kanssa samaa mieltä siitä, että keskusvastapuolilla on keskeinen merkitys unionille ja siitä, että keskusvastapuoliselvityksestä on tullut yhä useammin rajatylittävää ja systeemisesti merkittävää. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 antamisen jälkeen ja markkinalähtöisten ja sääntelyyn liittyvien tekijöiden seurauksena keskusvastapuolten toimintavolyymi unionissa ja koko maailmassa on kasvanut nopeasti mittakaavaltaan ja ulottuvuudeltaan. Keskusvastapuoliselvitys vähentää osaltaan systeemistä riskiä vastapuoliriskin vahvan hallinnan, läpinäkyvyyden parantumisen ja vakuuksien käytön tehostumisen kautta. G20-johtajat tekivät jo vuonna 2009 kaikkien vakioitujen OTC-johdannaisten pakollista keskusvastapuoliselvitystä koskevan sitoumuksen, joka on pantu täytäntöön Euroopan unionissa ja koko maailmassa. Sen jälkeen keskitetysti selvitettyjen OTC-johdannaisten osuus on kasvanut, ja tämän kasvun odotetaan jatkuvan tulevina vuosina, kun muuntyyppisille instrumenteille otetaan käyttöön uusia selvitysvelvollisuuksia ja vastapuolet, joihin ei sovelleta selvitysvelvollisuutta, lisäävät vapaaehtoista selvitystä. Komission 4. toukokuuta 2017 antamassa säädösehdotuksessa, jonka tavoitteena on muuttaa asetusta (EU) N:o 648/2012 kohdennetusti parantamalla sen tuloksellisuutta ja oikeasuhteisuutta, annetaan keskusvastapuolille uusia kannustimia tarjota vastapuolille johdannaisten keskusvastapuoliselvitystä ja helpotetaan pienten finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten mahdollisuutta käyttää selvitystä. Lisäksi selvitysmarkkinat ovat hyvin yhdentyneet unionin alueella, mutta ne ovat suuressa määrin keskittyneet tiettyjen omaisuuslajien osalta ja niiden välillä on runsaasti keskinäisiä kytköksiä. Keskusvastapuoliselvityksen kasvava osuus tarkoittaa kuitenkin, että riskit keskittyvät keskusvastapuoliin. Komissio on samaa mieltä siitä, että tähän on puututtava asianmukaisesti, ja on jo ehdottanut asiaan liittyviä sääntelytoimenpiteitä.

5.

Tämän vuoksi komissio on samaa mieltä EKP:n kanssa siitä, että keskusvastapuolten systeemisen merkityksen lisääntyminen saattaa lisätä selvitysjärjestelmiin vaikuttavia riskejä. Tällä voi olla kielteinen vaikutus maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle ja yhteisen rahapolitiikan täytäntöönpanolle ja viime kädessä hintavakauden säilyttämistä koskevalle ensisijaiselle tavoitteelle.

6.

Komissio on EKP:n kanssa samaa mieltä myös siitä, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan irtautuminen Euroopan unionista, josta ilmoitettiin 29. maaliskuuta 2017, aiheuttaa unionille merkittävän lisähaasteen, kun asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimuksia ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneisiin keskusvastapuoliin, ja niiden kolmansissa maissa selvitettävien, jäsenvaltioiden valuutan määräisten rahoitusinstrumenttien määrä lisääntyy merkittävästi.

3.   ERITYISET HUOMAUTUKSET

7.

SEUT-sopimuksen 127 artiklan 1 kohdan mukaan EKPJ:n ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. SEUT-sopimuksen 127 artiklan 2 kohdan mukaan EKPJ:n kautta toteutettaviin perustehtäviin kuuluvat rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen. Näistä perustehtävistä muistutetaan myös EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 3 artiklan 1 kohdassa. Ne edistävät EKPJ:n ensisijaista tavoitetta eli hintavakauden ylläpitämistä, joten niiden toteuttamisen on edistettävä tavoitteen saavuttamista.

8.

EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan, jonka otsikko on ”Selvitysjärjestelmät ja maksujärjestelmät”, mukaan EKP ja kansalliset keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa. EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artikla on sen luvussa IV ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja toimet” muiden sellaisten määräysten kanssa, joiden ansiosta EKP voi toteuttaa EKPJ:n perustehtäviä.

9.

Komissio ymmärtää EKP:n suositteleman EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan muuttamisen Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 4. maaliskuuta 2015 asiassa T-496/11 (3), Yhdistynyt kuningaskunta v. EKP, antaman tuomion mukaisesti. Yleinen tuomioistuin katsoi tuomiossa, että toimivalta antaa asetuksia EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan nojalla on yksi EKP:n käytössä olevista keinoista suorittaa eurojärjestelmälle SEUT-sopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa annettu tehtävä eli edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa. Kyseinen tehtävä puolestaan palvelee SEUT-sopimuksen 127 artiklan 1 kohdassa ilmaistun päätavoitteen saavuttamista. Samassa yleisen tuomioistuimen tuomiossa katsotaan myös, että EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklassa käytetty ilmaisu ”selvitysjärjestelmät ja maksujärjestelmät” on tulkittava ”maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan” edistämistä koskevan tehtävän valossa. Tämän vuoksi perussäännön 22 artiklassa EKP:lle annettua mahdollisuutta antaa asetuksia ”selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi” ei voida ymmärtää siten, että sille annettaisiin tällainen toimivalta kaikkien selvitysjärjestelmien osalta, mukaan lukien arvopaperikauppojen selvitysjärjestelmät, vaan mahdollisuuden on pikemminkin katsottava rajoittuvan pelkästään maksujenselvitysjärjestelmiin.

10.

EKP pyrkii suosituksellaan muuttamaan EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan soveltamisalaa siten, että myös rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmät sisällytetään sen sääntelyvaltaan. Tällainen suosituksen mukainen muutos merkitsisi EKP:n sääntelyvallan laajentamista, ja sen ansiosta EKP voisi antaa asetuksia rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmistä. On kuitenkin huomattava, että EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 34.1 artiklan mukaan EKP antaa asetuksia siinä laajuudessa kuin se on tarpeen EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan täytäntöönpanemiseksi.

11.

Komissio pyrkii 13. kesäkuuta 2017 antamallaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamista koskevalla säädösehdotuksella vahvistamaan liikkeeseen laskevien keskuspankkien vastuutehtäviä niiden keskusvastapuolten suhteen, joilla on toimilupa unionissa tai jotka on tunnustettu toimimaan unionissa. Liikkeeseen laskevien keskuspankkien vastuutehtävien vahvistamista koskeva ehdotus johtuu mahdollisista riskeistä, joita keskusvastapuolen toimintahäiriöt voisivat aiheuttaa maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle ja yhteisen rahapolitiikan täytäntöönpanolle, jotka molemmat ovat EKPJ:n perustehtäviä, ja viime kädessä hintavakauden säilyttämistä koskevalle ensisijaiselle tavoitteelle. Komission säädösehdotuksen mukainen EKPJ:hin kuuluvien keskuspankkien aiempaa suurempi rooli sopii näin ollen yhteen EKPJ:n ensisijaiseen tavoitteen ja EKP:n hoitamien EKPJ:n perustehtävien toteuttamisen kanssa.

12.

Koska perussopimuksissa tai EKPJ:n ja EKP:n perussäännössä ei viitata nimenomaisesti rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmiin tai keskusvastapuoliin, oikeusvarmuuden kannalta on hyvin tärkeää, että EKP:lle annetaan EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan mukaisesti selkeät valtuudet toteuttaa tarvittavia rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmiin liittyviä toimia, jotta se voi saavuttaa EKPJ:n tavoitteet ja toteuttaa omat perustehtävänsä. Tällaisten valtuuksien antaminen on tarpeen erityisesti, jotta EKP pystyy täyttämään täysimääräisesti roolin, jota liikkeeseen laskeville keskuspankeille suunnitellaan 13. kesäkuuta 2017 annetussa asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamista koskevassa komission säädösehdotuksessa.

13.

Komissio toteaa, että EKP:n mielestä sille pitäisi antaa sääntelyvaltaa (suosituksen EKP/2017/18 johdanto-osan 7 kappale). Komissio muistuttaa, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamista koskevassa komission säädösehdotuksessa edellytetään, että liikkeeseen laskevat keskuspankit osallistuvat (sitovien) päätösten tekemiseen useissa kysymyksissä unionin keskusvastapuolten toimilupamenettelyssä sekä keskusvastapuolten jatkuvassa valvonnassa. Lisäksi 13. kesäkuuta 2017 annetussa komission säädösehdotuksessa pidetään lähtökohtana sitä, että liikkeeseen laskevat keskuspankit voivat asettaa unionin keskusvastapuolille ja järjestelmän kannalta merkittäville kolmansien maiden keskusvastapuolille (toisen tason keskusvastapuolet) uusia vaatimuksia, jotka liittyvät näiden rahapoliittisten tehtävien hoitamiseen (ks. erityisesti 21 a artiklan 2 kohta unionin keskusvastapuolten osalta sekä 25 artiklan 2 b kohdan b alakohta, 25 artiklan b kohdan 1 ja 2 kohta kolmansien maiden keskusvastapuolten osalta). Viimeksi mainittu voidaan tulkita siten, että se ylittää pelkän liikkeeseen laskevien keskuspankkien suorittaman arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiin liittyvän infrastruktuurin valvonnan, ja se voidaan katsoa oikeudellisesti toiminnan sääntelyksi. Komissio siis katsoo säädösasetuksessaan esittämänsä kehyksen puitteissa olevan suotavaa, että EKP:lla on valtuudet tehdä päätöksiä ja antaa asetuksia siinä määrin kuin on rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien kannalta tarpeen.

14.

EKP:n uudet EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan mukaiset keskusvastapuolia koskevat valtuudet toimisivat vuorovaikutuksessa muiden unionin toimielinten, virastojen ja elinten valtuuksien kanssa SEUT-sopimuksen III osassa olevien sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien määräysten nojalla, mukaan lukien komission tai neuvoston omien valtuuksiensa mukaisesti hyväksymät säädökset. Komissio katsoo olevan hyvin tärkeää, että unionin eri toimielinten (sääntely)valta ja sen laajuus määritellään, jotta voidaan välttää keskusvastapuoliin sovellettavat rinnakkaiset tai ristiriitaiset säännöt.

15.

Euroopan parlamentin ja neuvoston säädösten, jotka on hyväksytty SEUT-sopimuksen III osassa olevien sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien määräysten nojalla, mukaan lukien komission tai neuvoston omien valtuuksiensa mukaisesti hyväksymät säädökset, olisi muodostettava yleinen oikeudellinen kehys rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmille ja erityisesti keskusvastapuolten hyväksymiselle, tunnustamiselle ja valvonnalle unionin oikeudessa. EKP:n osallistuminen unionin ja kolmansien maiden keskusvastapuolia koskevaan päätöksentekoon ja sen sääntelyvallan käyttö esittämällä vaatimuksia keskusvastapuolille sen perustehtäviin liittyen tapahtuisi erikseen SEUT-sopimuksen 130 artiklan mukaisesti siinä määrin kuin tämä on tarpeen EKPJ:n ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi, mutta sen uudet vastuutehtävät olisi toteutettava tavalla, joka sopii yhteen edellä mainitun, Euroopan parlamentin ja neuvoston tai komission tai tällaisten valtuuksiensa nojalla toimivan neuvoston vahvistaman sisämarkkinoiden yleisen kehyksen kanssa. Tässä olisi tapauksen mukaan noudatettava kyseisessä kehyksessä vahvistettuja institutionaalisia vastuutehtäviä ja menettelyjä.

16.

Komissio katsoo näiden näkemysten perusteella, että EKP:n suositusta EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan muuttamisesta olisi hyödyllistä selkiyttää ja sen sanamuotoa muuttaa, jotta korostetaan sitä, että EKP:n sääntely- ja päätöksentekovallalla pyritään saavuttamaan EKPJ:n tavoitteet ja toteuttamaan sen perustehtävät. Lisäksi muutoksessa olisi korostettava, että kyseistä valtaa on käytettävä tavalla, joka sopii yhteen sellaisten Euroopan parlamentin tai neuvoston säädösten kanssa, jotka on hyväksytty SEUT-sopimuksen III osassa olevien sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien määräysten nojalla, sekä komission hyväksymien delegoitujen säädösten taikka neuvoston tai komission omien valtuuksiensa mukaisesti hyväksymien täytäntöönpanosäädösten kanssa.

4.   PÄÄTELMÄT

Komissio antaa puoltavan lausunnon EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 22 artiklan muuttamista koskevasta EKP:n suosituksesta edellyttäen, että tämän lausunnon 10–16 kohdassa esitetyt mukautukset otetaan huomioon.

Komission ehdottama muutos on esitetty taulukkomuodossa tämän lausunnon liitteessä. Kyseistä taulukkoa olisi luettava yhdessä tämän lausunnon kanssa.

Tämä lausunto toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tehty Strasbourgissa 3 päivänä lokakuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL C 212, 1.7.2017, s. 14.

(2)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  ECLI: EU:T:2015:133.


LIITE

MUUTOSEHDOTUS

EKP:n suosituksen mukainen teksti

Komission ehdottama muutos

Muutos

22 artikla

”22 artikla

Selvitysjärjestelmät ja maksujärjestelmät

EKP ja kansalliset keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien sekä rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa.”

”22 artikla

Maksujärjestelmät ja selvitysjärjestelmät

22.1.   EKP ja kansalliset keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa.

22.2.   EKP voi laatia asetuksia rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmistä unionissa ja kolmansien maiden kanssa EKPJ:n tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen omien tehtävien toteuttamiseksi, kun ne ovat yhdenmukaisia Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien säädösten ja näiden säädösten mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden kanssa.”


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/5


Euron kurssi (1)

10. lokakuuta 2017

(2017/C 340/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1797

JPY

Japanin jeniä

132,55

DKK

Tanskan kruunua

7,4428

GBP

Englannin puntaa

0,89410

SEK

Ruotsin kruunua

9,5265

CHF

Sveitsin frangia

1,1522

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,3745

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,900

HUF

Unkarin forinttia

310,65

PLN

Puolan zlotya

4,2931

RON

Romanian leuta

4,5753

TRY

Turkin liiraa

4,3385

AUD

Australian dollaria

1,5155

CAD

Kanadan dollaria

1,4745

HKD

Hongkongin dollaria

9,2067

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6688

SGD

Singaporen dollaria

1,6001

KRW

Etelä-Korean wonia

1 336,25

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,1484

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7609

HRK

Kroatian kunaa

7,5035

IDR

Indonesian rupiaa

15 912,97

MYR

Malesian ringgitiä

4,9783

PHP

Filippiinien pesoa

60,728

RUB

Venäjän ruplaa

68,2832

THB

Thaimaan bahtia

39,237

BRL

Brasilian realia

3,7378

MXN

Meksikon pesoa

21,9090

INR

Intian rupiaa

76,9720


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Euroopan tietosuojavaltuutettu

11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/6


Tiivistelmä lausunnosta, joka koskee ehdotusta asetukseksi yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja yhden kerran periaatteesta

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla www.edps.europa.eu)

(2017/C 340/03)

Ehdotus kuuluu ensimmäisiin EU:n välineisiin, joissa viitataan nimenomaisesti niin sanottuun yhden kerran periaatteeseen ja toteutetaan sitä. Periaatteen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisia ja yrityksiä pyydetään toimittamaan viranomaisille samat tiedot vain kerran ja että viranomaiset voivat sen jälkeen käyttää hallussaan olevia tietoja uudelleen. Ehdotuksen mukaan tiettyihin rajat ylittäviin menettelyihin (kuten tutkintotodistusten tunnustamista koskeviin pyyntöihin) liittyvän näytön vaihto aloitettaisiin käyttäjän nimenomaisesta pyynnöstä ja tapahtuisi komission ja jäsenvaltioiden perustamassa teknisessä järjestelmässä, jossa sisäänrakennettu tarkastelumekanismi varmistaisi avoimuuden suhteessa käyttäjään.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen viranomaispalvelujen nykyaikaistamisesta ja arvostaa komission huolta tämän ehdotuksen mahdollisesta vaikutuksesta henkilötietojen suojaan. Lausunto annetaan sekä komission että parlamentin nimenomaisesta pyynnöstä. Lausuntoon ovat vaikuttaneet myös Viron EU-puheenjohtajakauden ensisijaiset tavoitteet, joihin kuuluu erityisesti ”digitaalinen Eurooppa ja tietojen vapaa liikkuvuus”.

Lainsäädännön laadun parantamiseen tähtäävien erityisten suositusten antamisen lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa tässä yhteydessä myös antaa alustavan yleiskatsauksen keskeisiin yhden kerran periaatteeseen liittyviin ongelmiin, vaikka monet näistä huolenaiheista eivät välttämättä käy ilmi nykymuotoisesta ehdotuksesta. Ongelmat liittyvät erityisesti käsittelyn oikeusperustaan, käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja rekisteröidyn oikeuksiin. Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että yhden kerran periaatetta on toteutettava asiaan liittyvien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa koko EU:n kattavan yhden kerran periaatteen onnistunut toteutus ja mahdollistaa lainmukainen valtioiden rajat ylittävä tiedonvaihto.

Itse ehdotuksen osalta Euroopan tietosuojavaltuutettu tukee pyrkimyksiä varmistaa yksittäisten ihmisten mahdollisuudet valvoa jatkossakin omia henkilötietojaan, myös edellyttämällä ”käyttäjän nimenomaista pyyntöä” ennen näytön siirtämistä toimivaltaisten viranomaisten välillä ja tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuutta tarkastella vaihdettavaa näyttöä. Hän on myös tyytyväinen IMI-asetukseen ehdotettuihin muutoksiin, joilla vahvistetaan ja ajantasaistetaan sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) koordinoitua valvontamekanismia koskevia säännöksiä ja joiden ansiosta Euroopan tietosuojaneuvosto voisi hyödyntää IMIn tarjoamia teknisiä mahdollisuuksia yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa toteutettavassa tiedonvaihdossa.

Lausunnossa annetaan suosituksia monista eri asioista ja keskitytään valtioiden rajat ylittävän tiedonvaihdon oikeusperustaan, käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja yhden kerran periaatteen soveltamisalaan sekä käyttäjävalvontaan liittyviin käytännön kysymyksiin. Keskeisissä suosituksissa muun muassa täsmennetään, että ehdotus ei tarjoa oikeusperustaa teknisen järjestelmän käyttämiselle tiedonvaihtoon, joka tehdään muissa tarkoituksissa kuin luetelluissa neljässä direktiivissä säädetyissä tai sovellettavan EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla muulla tavoin säädetyissä tarkoituksissa, ja että ehdotuksen tavoitteena ei ole rajoittaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta; lisäksi siinä selvitetään monia erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät käyttäjävalvonnan käytännön toteuttamiseen. IMI-asetukseen tehtävien muutosten osalta Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että IMI-asetuksen liitteeseen lisätään yleinen tietosuoja-asetus, jotta IMIä voitaisiin mahdollisesti käyttää tietosuojatarkoituksiin.

1.   JOHDANTO JA TAUSTA

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, antoi 2. toukokuuta 2017 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (1) muuttamisesta, jäljempänä ’ehdotus’.

Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa kansalaisten ja yritysten rajatylittäviä toimia tarjoamalla niille yhteisen digitaalisen palveluväylän kautta helppo pääsy tietoihin, menettelyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, joita ne tarvitsevat käyttääkseen oikeuksiaan sisämarkkinoilla. Tämä ehdotus on tässä yhteydessä tärkeä komission kannalta sen pyrkiessä kehittämään syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat sekä digitaaliset sisämarkkinat (2).

Ehdotuksen 4–6 artiklassa käsitellään yhteisen digitaalisen palveluväylän tarjoamia palveluja. Ne vastaavat hyvin itse ehdotuksen nimeä ja niihin kuuluu

tietojensaantimahdollisuus,

menettelyjen käyttömahdollisuus sekä

neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen käyttömahdollisuus.

Merkille pantavaa on myös, että ehdotuksen 36 artiklan tavoitteena on muuttaa useita asetukseen (EU) N:o 1024/2012, jäljempänä ’IMI-asetus’ (3) sisältyviä säännöksiä. Asetuksella luodaan oikeusperusta sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (Internal Market Information System, IMI) (4) toiminnalle.

Ehdotus kuuluu ensimmäisiin EU:n välineisiin, joissa viitataan nimenomaisesti niin sanottuun yhden kerran periaatteeseen ja toteutetaan sitä (5). Ehdotuksessa viitataan yhden kerran käsitteeseen ja sen etuihin toteamalla, että ”kansalaisten ja yritysten tarvitsisi toimittaa samat tiedot viranomaisille näytön rajatylittävää vaihtoa varten vain kerran” (6). Ehdotuksen mukaan tiettyihin menettelyihin liittyvän näytön vaihto aloitettaisiin käyttäjän pyynnöstä ja tapahtuisi komission ja jäsenvaltioiden perustamassa teknisessä järjestelmässä (7) (lisätietoja on jäljempänä olevassa 3 kohdassa).

Tämä lausunto annetaan, koska komissio ja sen jälkeen erikseen Euroopan parlamentti, jäljempänä ’parlamentti’, on pyytänyt Euroopan tietosuojavaltuutettua, jäljempänä ’tietosuojavaltuutettu’, joka on riippumaton valvontaviranomainen, antamaan lausunnon ehdotuksesta. Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että molemmat toimielimet ovat kuulleet häntä. Lausunto on annettu sen jälkeen, kun komissio kuuli tietosuojavaltuutettua epävirallisesti ennen ehdotuksen antamista.

Tietosuojavaltuutettu panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen viranomaispalvelujen nykyaikaistamisesta parantamalla tietojen saatavuutta, laatua ja saantia kaikkialla Euroopan unionissa. Hän korostaa erityisesti myös, että yhden kerran periaate voisi edistää näiden tavoitteiden saavuttamista edellyttäen, että sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja yksilöiden perusoikeuksia kunnioitetaan.

Tietosuojavaltuutettu ottaa vakavasti komission ja parlamentin huolen tämän ehdotuksen mahdollisesta vaikutuksesta henkilötietojen suojaan. Hän panee tyytyväisenä merkille, että monet hänen epävirallisista huomautuksistaan on otettu huomioon. Hän kannattaa erityisesti

pyrkimyksiä varmistaa yksittäisten ihmisten mahdollisuudet valvoa jatkossakin omia henkilötietojaan, myös edellyttämällä ”käyttäjän nimenomaista pyyntöä” ennen näytön siirtämistä toimivaltaisten viranomaisten välillä (12 artiklan 4 kohta) ja tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuuden ”tarkastella” vaihdettavaa näyttöä (12 artiklan 2 kohdan e alakohta);

pyrkimyksiä määritellä ”yhden kerran” periaatteen aineellinen soveltamisala (12 artiklan 1 kohta) ja

nimenomaista vaatimusta nimettömien tietojen ja/tai yhdistelmätiedon käyttämisestä käyttäjäpalautteen ja -tilastojen keruussa (21–23 artikla);

ehdotusta IMI-asetukseen tehtävistä muutoksista, joilla vahvistetaan ja ajantasaistetaan IMIn koordinoitua valvontamekanismia koskevia säännöksiä yhtenäisen ja johdonmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi (36 artiklan 6 kohdan b alakohta);

myös yleisempiä säännöksiä, joilla sitoudutaan varmistamaan henkilöiden perusoikeuksien, kuten oikeuden henkilötietojen suojaan, kunnioittaminen; niitä on esimerkiksi johdanto-osan 43 ja 44 kappaleessa sekä 29 artiklassa.

Tämän lausunnon tarkoituksena on antaa erityisiä suosituksia jäljellä olevien tietosuojaa koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi ja samalla lainsäädännön laadun parantamiseksi edelleen (ks. jäljempänä 3 kohta). Lausunnossa keskitytään yhteen edellä mainituista kolmesta palveluväylän palvelusta eli ”menettelyjen käyttömahdollisuuteen” (5 artikla) ja erityisesti säännöksiin, jotka koskevat 12 artiklan mukaista ”näytön vaihtoa valtioiden rajojen yli toimivaltaisten viranomaisten välillä”, koska ne ovat erityisen tärkeitä henkilötietojen suojan kannalta. Ehdotuksen muut osat (mukaan lukien säännökset, jotka koskevat tietojensaantimahdollisuutta sekä mahdollisuuksia saada neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja), aiheuttavat vähemmän ongelmia. Tietosuojavaltuutettu esittää myös lyhyitä huomautuksia eräistä IMI-asetukseen ehdotetuista muutoksista.

Lisäksi tietosuojavaltuutettu haluaa tässä yhteydessä myös esittää alustavan yleiskatsauksen yhden kerran periaatteeseen yleisesti liittyviin keskeisiin ongelmiin, vaikka monet näistä huolenaiheista eivät välttämättä käy ilmi nykymuotoisesta ehdotuksesta (ks. jäljempänä 2 kohta).

4.   PÄÄTELMÄT

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen komission ehdotukseen viranomaispalvelujen nykyaikaistamisesta parantamalla tietojen saatavuutta, laatua ja saantia kaikkialla Euroopan unionissa. Hän arvostaa komission ja parlamentin toteuttamaa kuulemista ja niiden huolestumista ehdotuksen mahdollisesta vaikutuksesta henkilötietojen suojaan.

Lainsäädännön laadun parantamiseen tähtäävien erityissuositusten antamisen lisäksi tietosuojavaltuutettu haluaa tässä yhteydessä myös esittää alustavan yleiskatsauksen yhden kerran periaatteeseen yleisesti liittyviin keskeisiin ongelmiin, vaikka monet näistä huolenaiheista eivät välttämättä käy ilmi nykymuotoisesta ehdotuksesta. Ongelmat liittyvät erityisesti

käsittelyn oikeusperustaan,

käyttötarkoitussidonnaisuuteen,

ja rekisteröidyn oikeuksiin.

Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että yhden kerran periaatetta on sovellettava asiaan liittyvien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa koko EU:n kattavan yhden kerran periaatteen toteutuksen onnistuminen ja mahdollistaa lainmukainen valtioiden rajat ylittävä tiedonvaihto.

Itse ehdotuksen osalta tietosuojavaltuutettu kannattaa

pyrkimyksiä varmistaa yksittäisten ihmisten mahdollisuudet valvoa jatkossakin omia henkilötietojaan, myös edellyttämällä ”käyttäjän nimenomaista pyyntöä” ennen näytön siirtämistä toimivaltaisten viranomaisten välillä (12 artiklan 4 kohta) ja tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuutta ”tarkastella” vaihdettavaa näyttöä (12 artiklan 2 kohdan e alakohta) sekä

pyrkimyksiä määritellä ”yhden kerran” periaatteen aineellinen soveltamisala (12 artiklan 1 kohta);

ehdotusta IMI-asetukseen tehtävistä muutoksista, joilla vahvistetaan ja ajantasaistetaan IMIn koordinoitua valvontamekanismia koskevia säännöksiä yhtenäisen ja johdonmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi (36 artiklan 6 kohdan b alakohta);

ja on tyytyväinen myös EU:n elinten sisällyttämiseen ehdotuksessa olevaan IMI-toimijoiden määritelmään, minkä ansiosta Euroopan tietosuojaneuvosto voi mahdollisesti hyödyntää IMIn tarjoamia teknisiä mahdollisuuksia tietojenvaihdossa.

Käsittelyn oikeusperustan osalta tietosuojavaltuutettu suosittelee yhden tai useamman kappaleen lisäämistä johdanto-osaan. Niillä täsmennettäisiin, että

ehdotus sinänsä ei tarjoa oikeusperustaa näytön vaihtoa varten ja että 12 artiklan 1 kohdan mukainen näytön vaihto edellyttää asianmukaista oikeusperustaa, joka vahvistetaan jossain muualla, esimerkiksi 12 artiklan 1 kohdassa luetelluissa neljässä direktiivissä tai sovellettavassa EU:n tai kansallisessa lainsäädännössä;

oikeusperusta 12 artiklassa määritellyn näytön vaihtoon käytettävän teknisen järjestelmän käyttöä varten on yleiseen etuun liittyvän tehtävän suorittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, ja että

käyttäjillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä teknisessä järjestelmässä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Käyttötarkoitussidonnaisuuden osalta tietosuojavaltuutettu suosittelee yhden tai useamman kappaleen lisäämistä johdanto-osaan. Niillä täsmennettäisiin, että

ehdotus ei tarjoa oikeusperustaa teknisen järjestelmän käyttämiselle tiedonvaihtoon, joka tehdään muissa tarkoituksissa kuin luetelluissa neljässä direktiivissä säädetyissä tai sovellettavan EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla muulla tavoin säädetyissä tarkoituksissa

ja että ehdotuksen tavoitteena ei ole millään tavoin rajoittaa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan 1 kohdan mukaista käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta.

Käsitteen ”nimenomainen pyyntö” osalta tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotuksessa täsmennettäisiin (mieluiten aineellisessa säännöksessä),

mitkä ehdot pyynnön on täytettävä ollakseen ”nimenomainen” ja miten tarkoin määrätty pyynnön on oltava;

voidaanko pyyntö toimittaa 12 artiklan 1 kohdassa mainitun teknisen järjestelmän kautta;

mitkä ovat seuraukset, jos käyttäjä päättää olla esittämättä ”nimenomaista pyyntöä”ja

voidaanko pyyntö peruuttaa. (Erityisten suositusten osalta ks. 3.3 kohta edellä).

”Tarkasteluun” liittyvien kysymysten osalta tietosuojavaltuutettu suosittelee, että

ehdotuksessa täsmennetään, mitä valinnanmahdollisuuksia sellaisella käyttäjällä on, joka käyttää hyväkseen mahdollisuutta tarkastella vaihdettavia tietoja;

12 artiklan 2 kohdan e alakohdassa olisi erityisesti täsmennettävä, että käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus tarkasteluun hyvissä ajoin ennen näytön asettamista vastaanottajan saataville ja että käyttäjä voi peruuttaa näytön vaihtoa koskevan pyynnön (ks. myös tietosuojavaltuutetun asiaan liittyvät ”nimenomaisia pyyntöjä” koskevat suositukset);

tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä 12 artiklan 2 kohdan e alakohdassa olevan virkkeen loppuun sanat ”ennen kuin se asetetaan tiedot pyytäneen viranomaisen saataville, ja mahdollisuus peruuttaa pyyntö milloin tahansa”).

Tietosuojavaltuutettu suosittelee näytön ja asetusehdotuksen kattamien sähköisten menettelyjen määrittelyn osalta seuraavaa:

korvataan 3 artiklan 4 kohdassa oleva viittaus 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaan viittauksella 12 artiklan 1 kohtaan tai tarjotaan jokin muu lainsäädännöllinen ratkaisu, jonka vaikutus olisi vastaava;

tietosuojavaltuutettu korostaa myös, että hän on tyytyväinen ehdotuksen pyrkimyksiin rajoittaa tiedonvaihto yksinomaan liitteessä II ja neljässä erikseen luetellussa direktiivissä mainittuihin sähköisiin menettelyihin;

hän suosittelee sen vuoksi, että ehdotuksen soveltamisala pysyy selkeästi määriteltynä ja että siihen sisällytetään edelleen liite II ja viittaukset neljään erikseen lueteltuun direktiiviin.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee lisäksi, että

IMI-asetuksen liitteeseen lisätään yleinen tietosuoja-asetus, jotta IMIä voitaisiin mahdollisesti käyttää tietosuojatarkoituksiin, ja

liitteessä III olevaan neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen luetteloon lisätään tietosuojavalvontaviranomaiset.

Tehty Brysselissä 1. elokuuta 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD), jäljempänä ’ehdotus’.

(2)  Ehdotuksen perustelut, s. 2.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

(4)  Ks. myös Euroopan tietosuojavaltuutetun 22. marraskuuta 2011 antama lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä

(IMI), osoitteessa https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-11-22_imi_opinion_en.pdf.

(5)  Ks. myös ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella … [ESC Regulation] käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä, 14 artikla, COM(2016) 823 final, 2016/0402(COD).

(6)  Ehdotuksen johdanto-osan 28 kappale.

(7)  Ehdotuksen 12 artiklan 1 ja 4 kohta.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/10


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY (1) mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto

Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavan lupa-alueen (ns. Nonville-lupa) laajentamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 340/04)

BridgeOil SAS (49 rue Arsène et Louis Lambert, 86100 Châtellerault, France) on 16. joulukuuta 2016 päivätyllä ja 13. maaliskuuta 2017 päivätyllä hakemuksella pyytänyt lupaa laajentaa perinteisten nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen kaivauksiin oikeuttavaa lupa-aluettaan (ns. Nonville-lupa), joka sijaitsee Darvault’n, Nemours’n, Nonvillen ja Treuzy-Levelayn kuntien alueella Seine-et-Marnen departementissa.

Kyseistä laajennusta, jonka pinta-ala on noin 12,71 km2, rajaavat seuraavia kulmapisteitä yhdistävät suorat linjat:

Kulmapiste

NTF – Nollapituuspiirinä Pariisin pituuspiiri

RGF93 – Nollapituuspiirinä Greenwichin pituuspiiri

Itäistä pituutta

Pohjoista leveyttä

Itäistä pituutta

Pohjoista leveyttä

A

0,450 gr

53,670 gr

2°44′30″

48°18′10″

B

0,470 gr

53,670 gr

2°45′34″

48°18′10″

C

0,470 gr

53,680 gr

2°45′34″

48°18′43″

D

0,510 gr

53,680 gr

2°47′44″

48°18′43″

E

0,510 gr

53,650 gr

2°47′44″

48°17′06″

F

0,500 gr

53,650 gr

2°47′12″

48°17′06″

G

0,500 gr

53,627 gr

2°47′12″

48°15′51″

H

0,485 gr

53,627 gr

2°46′23″

48°15′51″

I

0,485 gr

53,622 gr

2°46′23″

48°15′35″

J

0,470 gr

53,622 gr

2°45′34″

48°15′35″

K

0,470 gr

53,624 gr

2°45′34″

48°15′42″

L

0,466 gr

53,624 gr

2°45′21″

48°15′42″

M

0,466 gr

53,627 gr

2°45′21″

48°15′51″

N

0,429 gr

53,627 gr

2°43′22″

48°15′51″

O

0,429 gr

53,634 gr

2°43′22″

48°16′14″

P

0,421 gr

53,634 gr

2°42′56″

48°16′14″

Q

0,421 gr

53,646 gr

2°42′56″

48°16′53″

R

0,428 gr

53,646 gr

2°43′18″

48°16′53″

S

0,428 gr

53,649 gr

2°43′18″

48°17′03″

T

0,432 gr

53,649 gr

2°43′31″

48°17′03″

U

0,432 gr

53,653 gr

2°43′31″

48°17′16″

V

0,435 gr

53,653 gr

2°43′41″

48°17′16″

W

0,435 gr

53,655 gr

2°43′41″

48°17′22″

X

0,450 gr

53,655 gr

2°44′30″

48°17′22″

Hakemusten esittäminen ja luvan myöntämisperusteet

Alkuperäisen hakemuksen ja kilpailevien hakemusten esittäjien on todistettava täyttävänsä luvan myöntämisen ehdot, jotka on määritelty etsimisluvista ja maanalaisista varastoista 2. kesäkuuta 2006 annetun asetuksen N:o 2006–648 4 ja 5 §:ssä (Journal officiel de la République française, 3.6.2006).

Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää kilpailevan hakemuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta niiden sääntöjen mukaisesti, jotka on esitetty Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 374 30. joulukuuta 1994, s. 11 julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa

Kilpailevat hakemukset on toimitettava ekologisen ja solidaarisen siirtymän ministeriöön (ympäristöministeriö) jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen. Päätökset alkuperäisestä ja kilpailevista hakemuksista tehdään viimeistään 27. tammikuuta 2020.

Toiminnan harjoittamista ja lopettamista koskevat ehdot

Hakijoita pyydetään tutustumaan kaivoslain (code minier) L161-1 ja L161-2 §:ään sekä kaivostöistä, maanalaisesta varastoinnista ja niitä koskevista säännöistä 2. kesäkuuta 2006 annettuun asetukseen 2006–649 (Journal officiel de la République française, 3.6.2006).

Lisätietoja on saatavilla ekologisen ja solidaarisen siirtymän ministeriön maaperän energiavaroja käsittelevästä virastosta osoitteesta Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux, France, Puhelin: +33 140819527.

Yllämainittuihin säädösteksteihin voi tutustua Légifrance-verkkosivustolla osoitteessa: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.


11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/12


Puolan tasavallan hallituksen ilmoitus, joka koskee hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 94/22/EY Lelikówin alueella

(2017/C 340/05)

Menettely koskee lupien myöntämistä maakaasuvarojen etsintään tai tutkimiseen Lelikówin alueella Cieszkówin ja Miliczin kunnissa Dolnośląskien voivodikunnassa:

Nimi

Koordinaattijärjestelmä PL-1992

X

Y

Lelików

413 340,09

387 890,42

414 099,85

390 405,72

412 230,65

391 534,72

411 773,93

390 022,65

411 841,09

388 795,82

Hakemusten on koskettava samaa aluetta.

Luvan antamista koskevat tarjoukset on toimitettava Puolan ympäristöministeriöön viimeistään 91 päivänä sen päivän jälkeen, jona tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, klo 12:een mennessä Keski-Euroopan aikaa (CET/CEST).

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

a)

töiden suorittamisessa käytettäväksi ehdotettu teknologia (40 %)

b)

tarjoajan tekniset ja taloudelliset edellytykset (50 %)

c)

kaivosoikeuksien määrittämisestä tarjottu korvaus (10 %)

Lelikówin alueen kaivosoikeuksien määrittämisestä maksettava vähimmäiskorvaus on

1.

maakaasuvarojen etsinnän osalta

kolmen vuoden perusajanjakson aikana: 10 000,00 zlotya vuodessa

kaivosoikeuksien määrittämistä koskevan sopimuksen neljäntenä ja viidentenä voimassaolovuotena: 10 000,00 zlotya vuodessa

kaivosoikeuksien määrittämistä koskevan sopimuksen kuudentena ja sitä seuraavina voimassaolovuosina: 10 000,00 zlotya vuodessa

2.

maakaasuvarojen tutkimisen osalta:

kolmen vuoden perusajanjakson aikana: 20 000,00 zlotya vuodessa

kaivosoikeuksien määrittämistä koskevan sopimuksen neljäntenä ja viidentenä voimassaolovuotena: 20 000,00 zlotya vuodessa

kaivosoikeuksien määrittämistä koskevan sopimuksen kuudentena ja sitä seuraavina voimassaolovuosina: 20 000,00 zlotya vuodessa

3.

maakaasuvarojen etsinnän ja tutkimisen osalta:

viiden vuoden perusajanjakson aikana: 30 000,00 zlotya vuodessa

kaivosoikeuksien määrittämistä koskevan sopimuksen kuudentena, seitsemäntenä ja kahdeksantena voimassaolovuotena: 30 000,00 zlotya vuodessa

kaivosoikeuksien määrittämistä koskevan sopimuksen yhdeksäntenä ja sitä seuraavina voimassaolovuosina: 30 000,00 zlotya vuodessa

Hakemusten arviointimenettely ratkaistaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemusten esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Menettelyn tulokset ilmoitetaan osanottajille kirjallisesti.

Hakemukset on laadittava puolaksi.

Lupaviranomainen myöntää tarjouskilpailun voittajalle luvan maakaasuvarojen etsintään tai tutkimiseen sen jälkeen, kun se on ottanut huomioon asianomaisten viranomaisten kannan, ja tekee tarjouskilpailun voittajan kanssa sopimuksen kaivosoikeuksien määrittämisestä.

Jotta asianomainen yritys voi harjoittaa hiilivetyjen etsintään tai tutkimiseen liittyvää toimintaa Puolan alueella, sillä on oltava sekä kaivosoikeudet että lupa tällaista toimintaa varten.

Hakemusten toimitusosoite:

Ministerstwo Środowiska [ympäristöministeriö]

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [geologian ja kaivosoikeuksien osasto]

ul. Wawelska 52/54

00–922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Lisätietoja:

Puolan ympäristöministeriön internetsivusto: www.mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [geologian ja kaivosoikeuksien osasto]

Ympäristöministeriö

ul. Wawelska 52/54

00–922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Puhelin +48 223692449

Faksi +48 223692460

sähköposti: dgikg@mos.gov.pl


11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/14


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 340/06)

Jäsenvaltio

Espanja

Reitti

Gran Canaria – Tenerife Sud

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Päivä, jolloin julkisen palvelun reitti avataan uudelleen yhteisön ilma-aluksille

1. elokuuta 2018

Osoite, jossa julkisen palvelun velvoitteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPANJA

Puhelin: +34 915977505

Faksi: +34 915978643

Sähköposti: osp.dgac@fomento.es

Reitille, jolle on määrätty julkisen palvelun velvoitteita, voidaan järjestää vapaan kilpailun perusteella pääsy 1. elokuuta 2018 alkaen. Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei esitä julkisen palvelun velvoitteiden mukaista palveluohjelmaa, pääsy rajoittuu yksittäiseen lentoliikenteen harjoittajaan vastaavan julkisen tarjouskilpailun kautta asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 9 kohdan mukaisesti.


11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/15


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevat julkisen palvelun velvoitteet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 340/07)

Jäsenvaltio

Espanja

Reitti

Almeria-Sevilla

Päivä, jolloin julkisen palvelun reitti avataan uudelleen yhteisön ilma-aluksille

1. elokuuta 2018

Osoite, jossa julkisen palvelun velvoitteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPANJA

Puhelin: +34 915977505

Faksi: +34 915978643

Sähköposti: osp.dgac@fomento.es

Reitille, jolle on määrätty julkisen palvelun velvoitteita, voidaan järjestää vapaan kilpailun perusteella pääsy 1. elokuuta 2018 alkaen. Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei esitä julkisen palvelun velvoitteiden mukaista palveluohjelmaa, pääsy rajoittuu yksittäiseen lentoliikenteen harjoittajaan vastaavan julkisen tarjouskilpailun kautta asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 9 kohdan mukaisesti.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

11.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 340/16


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8627 – GETEC/Briva/JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 340/08)

1.

Komissio vastaanotti 3. lokakuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

GETEC Wärme und Effizienz AG (’GETEC’, Saksa), joka on yritysten EQT Fund Management SARL (Luxemburg) ja GETEC Energy Holding GmbH (Saksa) määräysvallassa

Briva Group B.V. (’Briva’, Alankomaat), joka on yrityksen Ten Brinke Group B.V. (Alankomaat) määräysvallassa

yhteisyritys (Saksa).

GETEC ja Briva hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita sekä liikkeenjohtosopimuksella tai muilla keinoin.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   GETEC: energia-alan palvelusopimusten tarjoaminen Saksassa

—   Briva: asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöjen kehittämishankkeet, rakentaminen, myynti ja vuokraus pääasiassa strategisille sijoittajille Saksassa ja Alankomaissa.

Yhteisyritys toimii energiantuotanto- ja -jakelujärjestelmien suunnittelun, kehittämisen, toiminnan ja huollon aloilla, tarjoaa energia-alan palvelusopimuksia asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityihin rakennuksiin, toteuttaa liitännäistoimia energiatehokkuuden lisäämiseksi ja kehittää uusia liiketoimintamalleja.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8627 – GETEC/Briva/JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.