ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 255

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
5. elokuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 255/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8563 – Intervias / Esso Italiana Business) ( 1 )

1

2017/C 255/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8421 – Westrock/MPS) ( 1 )

1

2017/C 255/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International) ( 1 )

2

2017/C 255/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8491 – PGA Group / Groupe Bernard / CDPR) ( 1 )

2

2017/C 255/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8539 – KPS/Dexko) ( 1 )

3

2017/C 255/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8431 – Omers / AIMCo / Vue / Dalian Wanda Group / UCI Italia / JV) ( 1 )

3


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2017/C 255/07

Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon (ks. 4 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1420 liite)

4

2017/C 255/08

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

6

2017/C 255/09

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2017/1418 ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1417

7

2017/C 255/10

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014

8

 

Euroopan komissio

2017/C 255/11

Euron kurssi

9

2017/C 255/12

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 3 päivänä elokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Montravel (SAN))

10

2017/C 255/13

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan sekä tuote-eritelmän julkaisutietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä erään viinialan nimityksen osalta (Ribeiras do Morrazo (SMM))

15


 

V   Ilmoitukset

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2017/C 255/14

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

19


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8563 – Intervias / Esso Italiana Business)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 255/01)

Komissio päätti 28. heinäkuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8563. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8421 – Westrock/MPS)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 255/02)

Komissio päätti 18. toukokuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8421. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 255/03)

Komissio päätti 21. huhtikuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8312. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8491 – PGA Group / Groupe Bernard / CDPR)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 255/04)

Komissio päätti 5. heinäkuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain ranskaksi ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot;

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8491. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8539 – KPS/Dexko)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 255/05)

Komissio päätti 10. heinäkuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8539. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8431 – Omers / AIMCo / Vue / Dalian Wanda Group / UCI Italia / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 255/06)

Komissio päätti 18. toukokuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8431. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/4


Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon

(ks. 4 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1420 liite)

(2017/C 255/07)

Seuraavat tiedot ilmoitetaan neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1420 (1) luetteloon kirjatuille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille.

Euroopan unionin neuvosto on todennut, että perusteet niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen, jotka esiintyvät edellä mainitussa niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (2) mukaisia rajoittavia toimenpiteitä, kirjaamiselle luetteloon ovat edelleen voimassa. Neuvosto on näin ollen päättänyt säilyttää kyseiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt mainitussa luettelossa.

Asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädetään, että kaikki kyseisille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille kuuluvat varat, muut rahoituksen lähteet ja taloudelliset resurssit jäädytetään ja että varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa heidän tai niiden käyttöön suoraan eikä välillisesti.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että asetuksen liitteessä mainituilta jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta voi hakea lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön saada tietoonsa neuvoston perustelut, joiden nojalla heidät tai ne säilytetään edellä mainitussa luettelossa (jollei perusteluja jo ole ilmoitettu). Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan unionin neuvosto (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle edellä mainittuun osoitteeseen milloin tahansa pyynnön mahdollisine sitä tukevine asiakirjoineen, että olisi harkittava uudelleen päätöstä sisällyttää heidät tai ne luetteloon ja säilyttää heidät tai ne luettelossa. Pyynnöt käsitellään kun ne on vastaanotettu. Tätä varten asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että neuvosto tarkistaa luettelon säännöllisesti yhteisen kannan 2001/931/YUTP (3) 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Jotta pyynnöt voidaan käsitellä seuraavan tarkistuksen yhteydessä, ne olisi toimitettava 4. syyskuuta 2017 mennessä.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston asetuksen laillisuuden voi kiistää Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EYVL L 204, 5.8.2017, s. 3.

(2)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  EUVL L 344, 28.12.2001, p. 93.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/6


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2017/C 255/08)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 12 artiklan mukaisiin tietoihin:

Tämän käsittelyn oikeusperustana on neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001 (2).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on Euroopan unionin neuvosto, jota edustaa neuvoston pääsihteeristön pääosasto C:n (ulkoasiat, laajentuminen ja pelastuspalvelu) pääjohtaja. Käsittelystä vastaa pääosasto C:n yksikkö 1C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Euroopan unionin neuvosto

Pääsihteeristö

PO C 1C

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2580/2001 mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät asetuksessa säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen ja perusteluihin, ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerätyt henkilötiedot voidaan tarvittaessa jakaa Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa.

Tietoihin tutustumista koskeviin pyyntöihin samoin kuin oikaisupyyntöihin ja vastaväitteisiin vastataan neuvoston päätöksen 2004/644/EY (3) 5 jakson mukaisesti, tämän vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan varojen jäädyttämistä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli se on aloitettu.

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti rekisteröidyt voivat saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  EUVL L 296, 21.9.2004, s. 16.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/7


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2017/1418 ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1417

(2017/C 255/09)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille ja yhteisöille, jotka mainitaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettujen neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/1418 (1) liitteessä ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1417 (2) liitteessä I.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä mainitut henkilöt ja yhteisöt olisi sisällytettävä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP (3) ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014 (4) säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä. Mainittujen henkilöiden luetteloon merkitsemisen perusteet esitetään kyseisten liitteiden asiaankuuluvissa kohdissa.

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä II mainituilla verkkosivuilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutusta käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (vrt. asetuksen 4 artikla).

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat esittää neuvostolle pyynnön, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät/ne edellä mainittuun luetteloon. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 203 I, 4.8.2017, s. 5.

(2)  EUVL L 203 I, 4.8.2017, s. 1.

(3)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(4)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/8


Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014

(2017/C 255/10)

Rekisteröityjä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 12 artiklan mukaisiin tietoihin:

Tämän käsittelyn oikeusperustana on neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014 (2).

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on Euroopan unionin neuvosto, jota edustaa neuvoston pääsihteeristön pääosaston C (ulkoasiat, laajentuminen ja pelastuspalvelu) pääjohtaja. Käsittelystä vastaa pääosaston C yksikkö 1C, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Käsittelyn tarkoituksena on laatia ja pitää ajan tasalla luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Rekisteröidyt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät asetuksessa säädetyt luetteloon merkitsemisen edellytykset.

Kerättyihin henkilötietoihin kuuluvat tiedot, joita tarvitaan kyseisen henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen ja perusteluihin, ja muut asiaan liittyvät tiedot.

Kerätyt henkilötiedot voidaan tarvittaessa jakaa Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa.

Tietoihin tutustumispyyntöihin samoin kuin oikaisupyyntöihin ja vastaväitteisiin vastataan neuvoston päätöksen 2004/644/EY (3) 5 jakson mukaisesti, tämän vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa säädettyihin rajoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan sen jälkeen kun rekisteröity on poistettu niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan varojen jäädyttämistä, tai kun toimenpiteen voimassaolo on lakannut, taikka oikeuskäsittelyn ajan, mikäli se on aloitettu.

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti rekisteröidyt voivat saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  EUVL L 296, 21.9.2004, s. 16.


Euroopan komissio

5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/9


Euron kurssi (1)

4. elokuuta 2017

(2017/C 255/11)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1868

JPY

Japanin jeniä

130,67

DKK

Tanskan kruunua

7,4388

GBP

Englannin puntaa

0,90280

SEK

Ruotsin kruunua

9,6053

CHF

Sveitsin frangia

1,1494

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,3618

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

26,068

HUF

Unkarin forinttia

304,36

PLN

Puolan zlotya

4,2410

RON

Romanian leuta

4,5635

TRY

Turkin liiraa

4,1903

AUD

Australian dollaria

1,4888

CAD

Kanadan dollaria

1,4920

HKD

Hongkongin dollaria

9,2782

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5928

SGD

Singaporen dollaria

1,6097

KRW

Etelä-Korean wonia

1 334,12

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,8267

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,9757

HRK

Kroatian kunaa

7,4070

IDR

Indonesian rupiaa

15 791,56

MYR

Malesian ringgitiä

5,0777

PHP

Filippiinien pesoa

59,588

RUB

Venäjän ruplaa

71,4691

THB

Thaimaan bahtia

39,455

BRL

Brasilian realia

3,6911

MXN

Meksikon pesoa

21,1344

INR

Intian rupiaa

75,5035


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä elokuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(Montravel (SAN))

(2017/C 255/12)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranska on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukaisesti esittänyt pyynnön nimityksen ”Montravel” eritelmän muuttamisesta.

(2)

Komissio on tutkinut kyseisen pyynnön ja todennut, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93–96 artiklassa, 97 artiklan 1 kohdassa sekä 100, 101 ja 102 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(3)

Jotta voitaisiin esittää vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä olisi julkaistava nimityksen ”Montravel” eritelmän muutospyyntö,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukainen nimityksen ”Montravel” (SAN) eritelmän muutospyyntö esitetään tämän päätöksen liitteessä.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti tämän päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä antaa oikeuden vastustaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua eritelmän muutosta kahden kuukauden kuluessa päätöksen julkaisupäivästä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.


LIITE

”MONTRAVEL”

AOP-FR-A0923-AM01

Hakemuksen jättämispäivä: 22.12.2014

ERITELMÄN MUUTOSPYYNTÖ

1.   Muutokseen sovellettavat säännöt

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artikla – muu kuin vähäinen muutos

2.   Muutoksen kuvaus ja perustelut

2.1   Maantieteellinen alue

Muutetaan tuotannon maantieteellistä aluetta eritelmän 1 luvun IV kohdan 1 alakohdassa seuraavasti: poistetaan yksi kunta, Saint-Seurin de Prats, ja lisätään kaksi kuntaa, Le Fleix ja Monfaucon. Mainittujen kahden kunnan kukkulat muodostavat jatkumon alkuperäiselle maantieteelliselle alueelle ja niiden geologinen profiili on samanlainen, toisin kuin Saint-Seurin de Pratsin, joka sijaitsee kokonaisuudessaan Dordognen tulvatasangolla.

Muutetaan yhtenäisen asiakirjan 6 kohtaa.

2.2   Rajattu viljelyalue

Lisätään rajattua viljelyaluetta koskevaan 1 luvun IV kohdan 2 alakohtaan päivämäärä, jona toimivaltainen kansallinen viranomainen hyväksyi rajattua viljelyaluetta koskevan muutoksen uudelleenmääritellyn maantieteellisen tuotantoalueen puitteissa. Tämän vuoksi eritelmään on lisätty päivämäärä, jona kansallinen komitea saattoi muutoksen voimaan. Muistin virkistämiseksi viljelyalueen rajaamisella tarkoitetaan asianomaisen tarkistetun alkuperänimityksen tuotantoon soveltuvien viljelylohkojen määrittämistä maantieteellisen tuotantoalueen puitteissa.

Tämä muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

2.3   Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Maantieteellistä aluetta koskevan muutoksen seurauksena muutetaan 1 luvun IV kohdan 3 alakohtaa välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta alueesta, jolla viinirypäleet voidaan viiniyttää ja viini valmistaa ja kypsyttää. Kahden uuden kunnan, Le Feix’n ja Monfauconin, lisääminen maantieteelliseen alueeseen tarkoittaa, että ne poistetaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta alueesta.

Sitä vastoin maantieteellisen alueen ulkopuolelle rajattu Saint-Seurin de Pratsin kunta sisällytetään välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan alueeseen ja lisätään viininvalmistuskäytäntöjen perusteella kuntaluetteloon.

Muutetaan yhtenäisen asiakirjan 9 kohtaa.

2.4   Yhteys alkuperään

Maantieteellistä aluetta koskevan muutoksen seurauksena tehdään oikaisu eritelmän 1 luvun X kohdan (Yhteys maantieteelliseen alueeseen) 1 alakohdan (Maantieteellistä aluetta koskevat tiedot) ensimmäiseen alakohtaan korjaamalla tuotantoalueella sijaitsevien kuntien lukumäärä 14:stä 15:een.

Koska lisäksi maantieteelliseen alueeseen sisällytettyjen kuntien geologinen profiili on sama kuin mikä kuvataan kohdassa ”Yhteys alkuperään”, kyseistä kohtaa ei ole muutettu.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1.   Nimi tai nimet

Montravel

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

4.   Viinin/viinien kuvaus

Valkoviinit

Valkoviinit saadaan rypäle- tai viinisekoitteesta, jossa on vähintään kahta viininvalmistuksen pääasiallista rypälelajiketta. Viininvalmistuksen valkoiset rypälelajikkeet erottuvat moninaisissa sekoitteissa yleensä eksoottisten aromien, eloisuuden, mineraalisuuden ja miellyttävän pitkän jälkimaun ansiosta. Nämä kuivat valkoviinit, joiden annetaan kypsyä hienon sakan päällä, joskus tammitynnyreissä, ovat erittäin arvostettuja voimakkuutensa, pyöreytensä ja ennen kaikkea monia vuosia säilyttämänsä suuren mineraalisen raikkauden vuoksi.

Luontainen alkoholipitoisuus on vähintään 10,5 tilavuusprosenttia.

Kokonaisalkoholipitoisuus väkevöinnin jälkeen 13 tilavuusprosenttia.

Käymiskykyisten sokereiden (glukoosi ja fruktoosi) pitoisuus alle 3 grammaa litrassa.

Punaviinit

Punaviinit saadaan rypäle- tai viinisekoitteesta. Niiden väri on erittäin syvä, voimakas. Tuoksuun, joka vivahtaa mustille marjoille ja on hennon paahteinen, tulee ajan myötä kasvien ja mausteiden vivahteita. Maku on yleensä sekä voimakas että elegantti, kypsän ja erittäin hienon tanniininen. Kyse on hienostuneista viineistä, ja niihin tulee miellyttävää ilmeikkyyttä, kun ne ovat saaneet ikääntyä muutaman vuoden.

Luontainen alkoholipitoisuus vähintään 11 tilavuusprosenttia.

Kokonaisalkoholipitoisuus väkevöinnin jälkeen 13,5 tilavuusprosenttia.

Omenahapon enimmäispitoisuudeksi on vahvistettu 0,4 grammaa litrassa.

Käymiskykyisten sokereiden (glukoosi ja fruktoosi) pitoisuus alle 3 grammaa litrassa.

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.   Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

Viljelykäytäntö

Viiniköynnösten vähimmäistiheys on istutettaessa 5 000 köynnöstä hehtaaria kohden. Köynnösrivien välinen etäisyys saa olla enintään 2 metriä, ja köynnösten välisen etäisyyden samassa rivissä on oltava alle 0,80 metriä.

Köynnökset leikataan käyttäen Guyot-leikkausta, Royat-leikkausta tai matalaleikkausta siten, että köynnökseen jää enintään 10 silmua.

Kastelu on kielletty.

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Korjatun rypälesadon kaikenlainen lämpökäsittely yli 40 °C:ssa on kiellettyä. Puupalasten käyttö viinin kypsytyksessä on kielletty. Tanniinien lisääminen on kielletty. Viinin kokonaisalkoholipitoisuus saa olla väkevöinnin jälkeen punaviineillä enintään 13,5 ja valkoviineillä enintään 13 tilavuusprosenttia. Edellä mainittujen määräysten lisäksi viinien valmistuskäytäntöjen on oltava unionin tasolla ja Ranskan maatalouslaissa (code rural) vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

b.   Enimmäistuotto

Punaviini:

60 hehtolitraa/ha

Valkoviini:

70 hehtolitraa/ha

6.   Rajattu alue

Viinirypäleet on korjattava ja viiniytettävä, viini on valmistettava ja kypsytettävä ja punaviinit on pullotettava seuraavien Dordognen departementin kuntien alueella: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien ja Vélines.

7.   Viininvalmistuksen pääasialliset rypälelajikkeet

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Tarkistetun alkuperänimityksen ”Montravel” maantieteellinen alue poikkeaa kukkuloiden geomorfologisten muodostumien osalta Bergeracin alueen muusta osasta sikäli, että rinteiden pintaan asti ulottuu meritähden jäänteistä syntynyttä fossiilista kalkkikiveä. Rajattu viljelyalue koostuu pääasiassa vettä hyvin läpäisevää kalkkipitoista savimaata olevista lohkoista tasangolla ja suoraan etelään viettävillä rinteillä.

Halu hyödyntää tätä kansallisomaisuutta ilmenee punaviinien kohdalla viiniköynnösten istutustiheytenä, joka on suurempi kuin muualla Bergeracin alueella, erityisenä rypälesekoitteena, jossa vallitsevana lajikkeena on Merlot N, ja pyrkimyksenä valmistaa viinit huolella käyttäen pitkää kypsytystä. Tällöin ei käytetä puupaloja viinin kypsytyksen aikana, ei lisätä tanniineja, ei anneta rypälesadolle lämpökäsittelyjä yli 40 °C:ssa eikä myöskään käytetä jatkuvatoimisia puristimia tai keskipakopumpulla varustettuja säiliöitä.

Punaviinien kypsytys kestää vähintään 18 kuukautta, ja siitä vähintään kolmen kuukauden ajan kypsytys tapahtuu pulloissa. Viinien väri on erittäin syvä, voimakas. Tuoksuun, joka vivahtaa mustille marjoille ja on hennon paahteinen, tulee ajan myötä kasvien ja mausteiden vivahteita. Maku on yleensä sekä voimakas että elegantti, kypsän ja erittäin hienon tanniininen. Vaikka näitä punaviinejä voidaankin nauttia ensimmäisistä vuosista lähtien niiden raikkauden ja hedelmäisyyden ansiosta, ne ovat hienostuneita viinejä, joihin tulee miellyttävää ilmeikkyyttä, kun ne ovat saaneet ikääntyä muutaman vuoden. Lisäämällä tuotantoedellytyksiin jakso, jonka aikana viiniä kypsytetään pullotettuna rajatulla maantieteellisellä alueella tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla alueella, sitoudutaan tavoitteeseen suojata paremmin tuotteen laatua ja erityisyyttä ja siten kyseisen tarkistetun alkuperänimityksen mainetta.

Kuivien valkoviinien osalta pysyvästi kostea valtameri-ilmasto ja savinen maa ovat tekijöitä, joiden ansiosta vältetään vesistressi ja kesän äkilliset lämpöhuiput, ja näin ne edistävät rypäleiden optimaalista kypsymistä. Kyseiset viinit saadaan rypälesekoitteesta, jossa vallitsevina ovat viininvalmistuksen pääasialliset rypälelajikkeet kuten Sémillon B ja Sauvignon B tai Sauvignon gris G. Viininvalmistuksen valkoiset rypälelajikkeet erottuvat moninaisissa sekoitteissa yleensä eksoottisten aromien, eloisuuden, mineraalisuuden ja miellyttävän pitkän jälkimaun ansiosta. Nämä kuivat valkoviinit, joiden annetaan kypsyä hienon sakan päällä, joskus tammitynnyreissä, ovat erittäin arvostettuja voimakkuutensa, pyöreytensä ja ennen kaikkea monia vuosia säilyttämänsä suuren mineraalisen raikkauden vuoksi.

Vanhin maininta Montravel-viininviljelyperinteestä on peräisin 1080-luvulta, jolloin Saint-Florent de Saumurin luostarin benediktiinimunkit olivat juuri asettuneet Montcaretiin, Breuilh’iin, Bonnevilleen ja Montraveliin. He raivasivat viljelemätöntä maata viljelläkseen sillä viiniköynnöstä ja vehnää, kahta uskonyhteisölle pyhää lajia.

Kuuluisin Montravel-viininviljelijä on epäilemättä filosofi ja Bordeaux’n pormestari Michel Eyquem de Montaigne. Hänen viinitarhansa levittäytyi tornin ympärille, ja tähän torniin hän vetäytyi mielellään kirjoittamaan, kirjoittaen siellä mm. seuraavat rivit: ”viiniköynnökset luovat puutarhoja ja mielihyvää tuottavia erityisen kauniita paikkoja, joissa opin, missä määrin taidon avulla voidaan käyttää hyödyksi kuoppainen, kumpuileva ja epätasainen paikka”.

Vuonna 1903 Edouard Féret, joka toimitti Bergeracia ja sen viinejä käsittelevän kirjan, totesi Montravelin maantieteellisen alueen osalta, että ”punaviinit ovat voimakkaita, värikkäitä ja aidon makuisia ja tiettyjen kasvupaikkojen rypäleistä valmistetut viinit ovat hyvin lähellä erinomaisia Castillonin viinejä.”

Tarkistettu alkuperänimitys ”Montravel” on näin historiallisten tuotantoedellytystensä ja suotuisten kasvupaikkojensa kautta todiste voimakkaasta siteestä alueen viininviljelykulttuuriin. Tältä alueelta, jolla elävä yhteisö on tehnyt työtä ja käyttänyt tietojaan ja taitojaan ainutlaatuisen ja maineensa veroisen tuotteen tuotannon edistämiseksi, ovat peräisin yleensä pullotettuna myytävät valko- ja punaviinit.

9.   Olennaiset lisäedellytykset

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue muodostuu viiniyttämistä, valmistusta, kypsytystä ja punaviinien osalta pullotusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavien kuntien alueesta:

Dordognen departementti: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats

Gironden departementti: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire ja Saint-Emilion.

Suurempi maantieteellinen yksikkö

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöihin liittyvät täydentävät säännökset

Edellytyksen kuvaus:

Tarkistetun alkuperänimityksen ”Montravel” saaneiden viinien etiketissä voidaan mainita laajempi maantieteellinen alue ”Sud-Ouest”. Kyseinen maantieteellinen alue voidaan ilmoittaa myös kaikentyyppisissä esitteissä ja astioissa. Laajempi maantieteellinen alue voidaan kirjoittaa enintään yhtä korkeilla ja yhtä leveillä kirjaimilla kuin tarkistettu alkuperänimitys.

Pakkaaminen

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Pakkaaminen rajatulla maantieteellisellä alueella

Edellytyksen kuvaus:

Punaviinejä kypsytetään vähintään sadonkorjuun jälkeisen toisen vuoden 31. maaliskuuta asti, ja tästä ajasta vähintään kolmen kuukauden ajan kypsytys tapahtuu pullotettuna.

Eritelmän julkaisutiedot

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä elokuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan sekä tuote-eritelmän julkaisutietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä erään viinialan nimityksen osalta

(Ribeiras do Morrazo (SMM))

(2017/C 255/13)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanja on hakenut nimityksen ”Ribeiras do Morrazo” suojelua asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 jakson mukaisesti.

(2)

Komissio on tutkinut kyseisen hakemuksen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja todennut, että mainitun asetuksen 93–96 artiklan, 97 artiklan 1 kohdan sekä 100, 101 ja 102 artiklan edellytykset täyttyvät.

(3)

Jotta vastaväitteitä voitaisiin esittää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä olisi julkaistava nimityksen ”Ribeiras do Morrazo” mainitun asetuksen 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja sekä kyseisen nimityksen suojahakemuksen alustavan kansallisen tarkastelumenettelyn aikana julkaistun tuote-eritelmän viitetiedot,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään nimityksen ”Ribeiras do Morrazo” (SMM) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti laadittu yhtenäinen asiakirja sekä tuote-eritelmän julkaisutiedot.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti tämän päätöksen julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa täsmennetyn nimityksen suojaamista kahden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.


LIITE

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”RIBEIRAS DO MORRAZO”

PGI-ES-02238

Hakemuksen jättöpäivä: 24.11.2016

1.   Rekisteröitävä nimi / rekisteröitävät nimet

Ribeiras do Morrazo

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SMM – suojattu maantieteellinen merkintä

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

4.   Viinin/viinien kuvaus

Valkoviini

Viini on kuiva, raikas ja maultaan pehmeä. Se on puhdaspiirteinen ja kirkas, ja siinä on erottuvat aromit, joista voi tunnistaa viinin raaka-aineen ominaispiirteet. Viinin alkoholipitoisuus on kohtuullinen, aromit kukkaisia ja hedelmäisiä, ja lopussa on hyvä ja tasapainoinen happamuus. Aromit ovat tiiviitä ja voimakkaita.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

11,5

Vähimmäishappopitoisuus

5 g/litra viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

17,9

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra):

200

Punaviini

Viini on kuiva, raikas ja maultaan pehmeä. Se on puhdaspiirteinen ja kirkas, ja siinä on erottuvat aromit, joista voi tunnistaa viinin raaka-aineen ominaispiirteet. Viinin alkoholipitoisuus on kohtuullinen, aromit kukkaisia ja hedelmäisiä, ja lopussa on hyvä ja tasapainoinen happamuus. Väriltään viini on erittäin tumma.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

10

Vähimmäishappopitoisuus

5 g/litra viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

17,9

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra):

150

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.   Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

Viljelykäytäntö

Rypäleet on kerättävä koreihin tai muihin säiliöihin, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Enimmäistuotos saa olla enintään 68 litraa 100:aa rypälekiloa kohden.

b.   Enimmäistuotokset

Valkoiset lajikkeet

10 000 kg rypäleitä/ha

Valkoiset lajikkeet

68 hl/ha

Punaiset lajikkeet

8 000 kg rypäleitä/ha

Punaiset lajikkeet

54,4 hl/ha

6.   Rajattu alue

Galician itsehallintoalueella Pontevedran maakunnassa sijaitsevien kuntien Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela ja Vilaboa alueella alle 300 metrin korkeudessa sijaitsevat maa-alueet, jotka soveltuvat viininviljelyyn.

7.   Pääasialliset viininvalmistuksessa käytettävät rypälelajikkeet

 

Branco Lexitimo, synonyymi: Albarin Blanco

 

Caiño Tinto

 

Caiño Blanco

 

Brancellao

 

Albariño

 

Mencia

 

Godello

 

Espadeiro

 

Pedral

 

Loureiro Tinto

 

Loureira

 

Souson

 

Treixadura

 

Torrontes

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Alueella on kostea meri-ilmasto, 2 100 tuntia auringonpaistetta vuodessa sekä leudot lämpötilat. Kasvukaudella lämpötilan vaihteluväli on pieni (7,3–25,7 °C). Talvilämpötilat ovat korkeita, pakkasia ei ole juuri lainkaan, ja sadanta on 1 300–1 800 mm. Aluetta ympäröivät useat vuorimuodostelmat, joten kesäisin sademäärät ovat vähäisempiä. Tästä ja suhteellisen korkeista kesälämpötiloista johtuen kokonaishaihdunta on suurta. Kesäaikaan alueella on välimerelliset olosuhteet ja noin 18 °C:n keskilämpötila, joten olosuhteet ovat viininviljelylle suotuisat.

Alue sijaitsee rannikolla, ja viiniviljelmät kasvavat mäkisessä maastossa, jossa on loivia ja suojaisia rinteitä. Viljelmät sijaitsevat lähes poikkeuksetta alle 150 metrin korkeudella merenpinnasta. Suurin osa maaperästä on lievästi hapanta ja vettä läpäisevää. Maaperän vedensitomiskyky on heikko, eikä sen pinnalla ole suuria määriä orgaanista ainesta. Maaperä on pääosin vanhaa, sitä on riittävän paksu kerros, ja aurinko lämmittää maan hyvin. Siksi maaperä soveltuu viljelyyn. Litologinen kasvualusta koostuu herkyniseltä kaudelta peräisin olevista graniittikalliopaljastumista ja osittain metamorfoituneista sedimenttikivistä. Maaperässä on jonkin verran karkeita aineksia, joten se läpäisee hyvin vettä ja sitä on helppo muokata. Yleisimmät maalajit ovat hietaa tai hiuetta, ja koostumukseltaan keveitä, hyvin vettä läpäiseviä sekä ihanteellisesti ilmastettuja. Maa on irtonaista ja lievästi hapanta erityisesti matalilla rinteillä. Siksi maaperä sopii laadukkaiden rypäleiden kasvattamiseen.

Viinit ovat raikkaita, ja niiden alkoholipitoisuus on tasapainossa. Valkoviineissä on kirkkaita kullankeltaisen sävyjä sekä erottuvat kukkaiset ja hedelmäiset aromit. Maku on kevyt ja raikas. Viineillä on hyvä aromaattinen potentiaali, ja niiden jälkimaussa on aavistus sitrushedelmiä. Punaviinien väri on kohtalaisen voimakas, ja niissä on kirsikanpunaisen sävyjä ja hiukan violettia. Viinit ovat keskitäyteläisiä ja maultaan samettisia. Niissä on punaisten, luonnonvaraisten hedelmien aromeja, ja jälkimaku on aavistuksen tanniininen.

Viineistä heijastuu selkeästi lämpötilan, sademäärän, viljelyolosuhteiden ja inhimillisen tekijän vaikutus. Tämä näkyy kasvatettavien lajikkeiden tarkoituksenmukaisuudessa (kaikki ovat tähän kasvuympäristöön sopivia kotoperäisiä lajikkeita), tavassa istuttaa köynnökset avoimille ja lämpimille alueille, joissa maa läpäisee hyvin vettä, sekä tälle maantieteelliselle alueelle ominaisissa ainutlaatuisissa kasvuolosuhteissa, kuten hiekkaisessa maaperässä tai graniittikallioiden rinteissä. Perinteisten sitomis- ja leikkausmenetelmien ansiosta viiniköynnökset ovat tyypillisesti matalaksi karsittuja ja tiiviitä, jolloin meren vaikutus saadaan hyödynnettyä paremmin. Kaikki tämä tekee alueen viineistä tasapainoisia, harmonisia, aromaattisia ja hyvin säilyviä.

9.   Olennaiset lisäedellytykset

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Pakkaaminen rajatulla maantieteellisellä alueella

Edellytyksen kuvaus:

Viinit on tuotettava ja pullotettava määrätyllä maantieteellisellä alueella. Viinien laatu vaarantuu, jos niitä kuljetetaan ja pullotetaan viljelyalueen ulkopuolella: tämä näkyy muun muassa hapetus-pelkistysreaktioina ja lämpötilamuutoksina. Mitä kauemmas viini kuljetetaan, sitä suurempi laaturiski on. Kun viini pullotetaan viljelyalueella, tuotteen ominaisuudet ja laatu säilyvät. Viinin pullottaminen paikan päällä on välttämätöntä myös siksi, että paikallisilla viinintuottajilla on kokemusta ja syvällistä tuntemusta näiden viinien ominaisuuksista. Kun pullottaminen tapahtuu tuotantoalueella, viinien fysikaalis-kemialliset ja aistein havaittavat ominaisuudet säilyvät.

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisäsäännökset

Edellytyksen kuvaus:

Jokainen pullo on varustettava valvontaviranomaisen numeroimalla etiketillä, joka on kiinnitettävä pulloon viinitarhalla. Etiketissä on oltava maantieteellisen merkinnän tunnus, joka esitetään eritelmän liitteessä II.

Linkki eritelmään

http://mediorural.xunta.gal/uploads/media/Pliego_Condiciones_Ribeiras_do_Morrazo_abril_2016_C.pdf


V Ilmoitukset

MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

5.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/19


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

(2017/C 255/14)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

SUOJATUN ALKUPERÄNIMITYKSEN TAI SUOJATUN MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN ERITELMÄN MUUN KUIN VÄHÄISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

”ARANCIA DEL GARGANO”

EU-nro: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

SAN ( ) SMM ( X )

1.   Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP

Via Varano, 11

71012 Rodi Garganico (FG)

ITALIA

Sähköpostiosoite: garganoagrumi@pec.it

Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP on 14.10.2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (decreto) nro 12511 13 §:n 1 momentin nojalla oikeutettu muutoshakemuksen esittämiseen.

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Eritelmän kohta, jota / kohdat, joita muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Merkinnät

Muu [tekninen mukauttaminen, valvonta, tunnus]

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jonka yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

5.   Muutos/muutokset

Tuotteen kuvaus

—   Tuote-eritelmän 2 artikla

1.

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Arancia del Gargano” (Biondo Comune del Gargano -lajikkeen) kuvausta koskevaa kohtaa täydennetään seuraavasti:

Yksinomaan jalostukseen tarkoitettujen appelsiinien halkaisijan on oltava vähintään 50 mm.

Vaatimusta, jonka mukaan halkaisijan on oltava vähintään 60 mm, ehdotetaan kevennettäväksi siten, että jalostukseen tarkoitettujen hedelmien halkaisijan on oltava vähintään 50 mm. Muutoksen ansiosta tuottajat voivat sisällyttää SMM-tuotteen varmennusjärjestelmään kaikki Biondo Comune -lajikkeen morfologiset variaatiot. Muutos ei vaikuta loppukuluttajalle tarkoitetun tuotteen ominaisuuksiin.

Tuotantomenetelmä

—   Tuote-eritelmän 5 artikla

2.

”Perusrunkoa” koskevaa virkettä 5.2 kohdassa:

”Perusrunkona käytetään maatalousperinteen mukaisesti melangolo-lajin (Citrus mearda) pomeranssipuuta, joka varmennetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.”

muutetaan seuraavasti:

”Perusrunkona käytetään maatalousperinteen mukaisesti melangolo-lajin (Citrus x aurantium L.) pomeranssipuuta, joka voidaan mahdollisesti korvata muulla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti varmennetulla perusrungolla.”

Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on ennen kaikkea oikaista vanhassa tuote-eritelmässä käytetty yleiskielisen nimityksen ”pomeranssipuu” kasvitieteellinen nimi sen osoittamiseksi, mihin kasvilajiin perusrunko kuuluu. Kaksiosainen tieteellinen nimitys ”Citrus mearda”, jota vanhassa tuote-eritelmässä käytetään viitattaessa ”melangolo-lajin pomeranssipuuhun”, on virheellinen, ja nykyään käytetty ilmaisu ”Citrus x aurantium L.” määrittelee paremmin tämän tieteellisesti hybridiksi todetun ja osoitetun tuotteen. Lausekkeen ”voidaan – – korvata muulla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti varmennetulla perusrungolla” lisääminen johtuu siitä, että sitrushedelmien viljelijöiden on voitava käyttää myös muita perusrunkoja, koska pomeranssin perusrunkoja on saatavilla aiempaa vähemmän.

3.

”Hoitotoimia” koskevaa virkettä 5.5 kohdassa:

”Maanmuokkaustyö rajoittuu keväisin suoritettavaan haraukseen ja lannoitukseen, joka vielä nykyään suoritetaan yleensä lampaiden ja vuohien lannalla”

muutetaan seuraavasti:

”Maanmuokkaustyö rajoittuu keväisin suoritettavaan haraukseen ja lannoitukseen, joka vielä nykyään suoritetaan yleensä orgaanisella lannalla.”

”Yleensä lampaiden ja vuohien lannalla” suoritettavaa lannoitusta koskevan ilmaisun korvaaminen johtuu tarpeesta tuoda esiin, että lannoitus on suoritettava orgaanisella lannalla, ilman, että on kuitenkaan tarpeen täsmentää lannan luonnetta. Lampaiden ja vuohien lannan saatavuus on nimittäin vaikeutunut entisestään lammas- ja vuohitilojen määrän supistuttua asteittain tuote-eritelmän laatimisajankohdan jälkeen.

4.

”Hoitotoimia” koskevaa virkettä 5.5 kohdassa:

”Hoitotoimiin sisältyy myös viljelmien suojelu epäsuotuisilta sääoloilta, joihin varaudutaan tuulensuojilla, ja tuhohyönteisiltä, pääasiallisesti nokihärmää aiheuttavilta kilpikirvoilta.”

muutetaan seuraavasti:

”Hoitotoimiin sisältyy myös viljelmien suojelu epäsuotuisilta sääoloilta, joihin varaudutaan tuulensuojilla, sekä tuhohyönteisiltä.”

Tämä muutos on tarpeen, jotta tuote-eritelmä voidaan mukauttaa tämänhetkiseen tilanteeseen. Tuhohyönteisten aiheuttamat vauriot eivät johdu enää ”pääasiallisesti” kilpikirvoista ja nokihärmästä, vaan siitä, että sitrushedelmien viljelijöiden kiusana on yhä useampia hyönteislajeja. Lisäksi virheellinen termi ”meteoriche” on korvattu termillä ”meteorologiche”.

5.

”Tuotosta” koskevaa virkettä 5.6 kohdassa:

”Hehtaarikohtainen tuotos saa olla enintään 30 tonnia (Biondo Comune del Gargano) tai 25 tonnia (paikallinen ekotyyppi Duretta del Gargano).”

muutetaan seuraavasti:

”Hehtaarikohtainen tuotos saa olla enintään 30 tonnia (Biondo Comune del Gargano) tai 25 tonnia (paikallinen lajike Duretta del Gargano).”

Ilmaisu ”paikallinen ekotyyppi” on korvattu ilmaisulla ”paikallinen lajike”. Tämä muutos perustuu uuteen agronomiseen tietämykseen, jonka mukaan ”Duretta del Gargano” on oma lajikkeensa.

Merkinnät

—   Tuote-eritelmän 8 artikla

6.

Kohta

”Tuote voidaan saattaa markkinoille hedelmien ja vihannesten kauppaan sovellettavia yleisiä ja metrologisia sääntöjä noudattaen:

1.

irtotavarana siten, että jokaisessa hedelmässä on oltava tunnus ”I.G.P. ”Arancia del Gargano””, tai

2.

pakattuna, jolloin vähintään 80 prosentissa pakkaukseen sisältyvistä hedelmistä on oltava kyseinen merkintä.

Jos tuotteet pakataan, laatikoiden on oltava lujatekoisia, vetoisuudeltaan vähintään 1 kg ja enintään 25 kg, ja niiden on oltava valmistettuja kasvikunnasta peräisin olevasta materiaalista, kuten puusta tai pahvista. Myyntipakkauksissa on oltava seuraavat maininnat: ”Arancia del Gargano”, jota seuraa kaupan pidettävän ekotyypin nimi ”Biondo Comune” tai ”Duretta”;”

muutetaan seuraavasti:

”Tuote voidaan saattaa markkinoille hedelmien ja vihannesten kauppaan sovellettavia yleisiä ja metrologisia sääntöjä noudattaen:

1.

Pakattuna, jolloin vähintään 80 prosenttia pakkaukseen sisältyvistä hedelmistä on varustettava etiketillä, tai käärepakkauksessa. Laatikoiden on oltava lujatekoisia, vetoisuudeltaan vähintään 1 kg ja enintään 25 kg, ja niiden on oltava valmistettuja kasvikunnasta peräisin olevasta materiaalista, kuten puusta tai pahvista.

2.

Kun kyse on jalostukseen tarkoitetuista appelsiineista, joiden koko on 9–13 cm, yksittäisiä hedelmiä ei tarvitse varustaa merkinnöillä. Pakkauslaatikoissa, käärepakkauksissa, verkkopusseissa ja muissa vastaavissa pakkauksissa on joka tapauksessa oltava voimassa olevassa lainsäädännössä vaadittujen merkintöjen lisäksi maininta ”I.G.P. ”Arancia del Gargano”, jalostukseen tarkoitettu tuote” selkein, lähtemättömin ja muista merkinnöistä selvästi erottuvin kirjaimin.

Edellä 1 kohdassa mainituissa pakkauksissa on oltava seuraavat maininnat:

”Arancia del Gargano”, jota seuraa kaupan pidettävän lajikkeen nimi ”Biondo Comune” tai ”Duretta”

tunnus

maininta ”I.G.P.”, myös auki kirjoitettuna

tuottajan/jakelijan nimi, toiminimi, pakkaajan osoite ja alkuperäinen nettopaino.”

Suojatun maantieteellisen merkinnän tunnuksen kiinnittämisestä jokaiseen appelsiiniin aiheutuvien kustannusten tai ajanhukan välttämiseksi tuottajat ovat pyytäneet poistamaan pakkaustyypin, jossa hedelmät myydään irtotavarana siten, että jokaisessa hedelmässä on oltava SMM-tunnus. Pienillä perhetiloilla appelsiinien kauppakunnostus tapahtuu nimittäin hyvin usein käsin. Näin ollen on päätetty säätää yhdestä ainoasta pakkaustyypistä, jossa hedelmät myydään pakattuina, varmistamalla kuitenkin, että vähintään 80 prosenttia hedelmistä varustetaan merkinnöillä. Edellä mainittua 80 prosentin vaatimusta sovelletaan myös yksittäin käärepakattuihin hedelmiin.

Termi ”ekotyyppi” korvataan termillä ”lajike” 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen mukaisesti.

Jalostukseen tarkoitettuja appelsiineja varten on otettu käyttöön erityissäännöksiä. Uuden 2 kohdan lisäämistä perustellaan tarpeella hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa hedelmiä, joiden koko on 9–13 cm, ilman, että tuottajat velvoitetaan varustamaan jalostukseen tarkoitetut tuotteet merkinnöillä. Hedelmien alkuperän ja jäljitettävyyden varmistamiseksi käytettävissä pakkauksissa tai käärepakkauksissa on oltava nimi ”I.G.P. ”Arancia del Gargano””, jota seuraa maininta ”jalostukseen tarkoitettu tuote”.

7.

Jalostetuista tuotteista käytettävän nimen ”I.G.P. ”Arancia del Gargano”” käyttäjiä koskeva viimeinen kohta:

”SMM-nimisuojan saaneen tuotteen käyttäjät ovat saaneet luvan käyttää kyseistä nimeä sen rekisteröinnin kautta myönnettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoilta, jotka ovat maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta muodostaneet nimen suojaamisesta vastaavan ryhmittymän. Sama vastaava ryhmittymä merkitsee nimet asianmukaisiin rekistereihin ja huolehtii suojatun nimen asianmukaisesta käytöstä. Jollei tällaista ryhmittymää ole muodostettu, edellä mainituista toimenpiteistä huolehtii maa- ja metsätalousministeriö, joka on asetuksen (ETY) N:o 2081/92 täytäntöönpanosta vastaava kansallinen viranomainen.”

on poistettu, koska se ei ole merkityksellinen tuote-eritelmän sisällön kannalta.

Muu

Tekninen mukauttaminen

—   Tuote-eritelmän 6 artikla

8.

Seuraava virke:

”Kasvimaantieteen kannalta alue, jonka erityispiirteenä on rehevä kasvillisuus, kuuluu kasvillisuuskaistaleeseen, joka saattaa kuulua ”quercino ilicis” -alueen kehittyneempään osaan.”

muutetaan seuraavasti:

”Ympäristön ominaisuudet ovat seuraavat: Välimeren makro-bioilmastovyöhykkeelle ominainen ilmasto ja Välimeren meso-bioilmastovyöhykkeelle ominainen ilmasto (ylempi Välimeren meso-bioilmastovyöhyke); alemman puolikostean vyöhykkeen ombroterminen diagrammi.”

Virkkeen uudelleenmuotoilua perustellaan tarpeella kuvata viljely-ympäristöä teknisesti ja tieteellisesti tarkoituksenmukaisemmilla ilmaisuilla ottamalla huomioon Garganon alueen ilmastoa koskeva uusi tietämys.

Valvonta

9.

Viittaukset asetukseen (EU) N:o 1151/2012 on päivitetty.

10.

Eritelmään on lisätty maininta valvontaelimestä, joka vastaa eritelmän tarkastamisesta.

Tunnus

Tuotteen tunnus, joka lisätään yhtenäisen asiakirjan 3.6 kohtaan, esitetään ohessa:

Image

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”ARANCIA DEL GARGANO”

EU-nro: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

SAN ( ) SMM ( X )

1.   [SAN:n tai SMM:n] nimi tai nimet

”Arancia del Gargano”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

”Biondo comune del Gargano” -ekotyyppiin ja paikalliseen ”Duretta del Gargano” -ekotyyppiin kuuluva tuore hedelmä, josta käytetään paikallista nimitystä ”arancia tosta”.

”Arancia del Garganon” tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Biondo Comune del Gargano:

pyöreä tai päärynämäinen muoto

suhteellisen ohut, sitkeä, jokseenkin sileä ja väriltään voimakkaan kullankeltainen kuori

hedelmän keskiosan halkaisija vähintään 60 mm

mehutuotos käsin puristettuna vähintään 35 prosenttia.

Kuoren valkoinen osa on pehmeä ja keskimääräisen kiinnittynyt; emin vartalo on epäsäännöllinen, keskimittainen ja osittain kuoppainen; malto ja mehu ovat väriltään oranssinkeltaisia, ja niiden sokeripitoisuus on vähintään 9 prosenttia ja happopitoisuus alle 1,2 prosenttia. Sokeripitoisuuden Brix-arvo on vähintään 10 ja Brix-kypsyyden ja vedettömän sitruunahapon välinen suhde vähintään 6.

Yksinomaan jalostukseen tarkoitettujen appelsiinien halkaisijan on oltava vähintään 50 mm.

Arancia duretta:

pyöreä tai soikea muoto; muodosta riippuen käytetään paikallisia nimityksiä duretta tonda tai a viso lungo

värityksensä voimakkuudelta vaihteleva, kirkkaan oranssinkeltainen erittäin sileä ja hienonystyräinen kuori

hienojakoinen, pienistä mehurakkuloista koostuva meripihkanvärinen malto, jolle on ominaista lohkeavuus; vähän tai ei lainkaan siemeniä, happopitoisuus alle 1,2 prosenttia

hedelmän keskiosan halkaisija 55–60 mm

mehutuotos käsin puristettuna vähintään 35 prosenttia

sokeripitoisuus vähintään 10 prosenttia

sokeripitoisuuden Brix-arvo vähintään 11 ja Brix-kypsyyden ja vedettömän sitruunahapon välinen suhde vähintään 6,2.

Kummankin edellä kuvatun tyypin hedelmien on oltava aina vähintään 100 gramman painoisia, ja kuoren värityksen on oltava yhtenäinen. Kukkaperän alaosa on voimakkaan vihreä.

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien ”Arancia del Garganon” tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

Sadonkorjuu tapahtuu käsin tai saksia käyttäen.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Tuote voidaan saattaa markkinoille hedelmien ja vihannesten kauppaan sovellettavia yleisiä ja metrologisia sääntöjä noudattaen:

1.

Pakattuna, jolloin vähintään 80 prosenttia pakkaukseen sisältyvistä hedelmistä on varustettava etiketillä, tai käärepakkauksessa. Laatikoiden on oltava lujatekoisia, vetoisuudeltaan vähintään 1 kg ja enintään 25 kg, ja niiden on oltava valmistettuja kasvikunnasta peräisin olevasta materiaalista, kuten puusta tai pahvista.

2.

Kun kyse on jalostukseen tarkoitetuista appelsiineista, joiden koko on 9–13 cm, yksittäisiä hedelmiä ei tarvitse varustaa merkinnöillä. Pakkauslaatikoissa, käärepakkauksissa, verkkopusseissa ja muissa vastaavissa pakkauksissa on joka tapauksessa oltava voimassa olevassa lainsäädännössä vaadittujen merkintöjen lisäksi maininta ”I.G.P. ”Arancia del Gargano”, jalostukseen tarkoitettu tuote” selkein, lähtemättömin ja muista merkinnöistä selvästi erottuvin kirjaimin.

Tuotteiden jäljitettävyyden ja valvonnan varmistamiseksi maantieteellinen pakkausalue on 4 kohdassa mainittu tuotantoalue.

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Myyntipakkauksissa on oltava seuraavat maininnat:

”Arancia del Gargano”, jota seuraa kaupan pidettävän lajikkeen nimi ”Biondo Comune” tai ”Duretta”

maininta ”I.G.P.” (SMM), myös auki kirjoitettuna

tuottajan/kauppiaan nimi, toiminimi, pakkaajan osoite ja alkuperäinen nettopaino

jäljempänä oleva tunnus:

Image

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Maantieteellinen tuotanto- ja pakkausalue sijaitsee Foggian maakunnassa (Puglia) ja käsittää Vico del Garganon, Ischitellan ja Rodi Garganicon kunnat ja erityisesti Vico del Garganosta Rodi Garganicoon ja Ischitellaan ulottuvan Garganon kallioniemen pohjoisen rannikkokaistaleen ja siihen rajoittuvan sisämaan.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

SMM-rekisteröintihakemus perustuu kyseisen hedelmän kiistattomaan maineeseen.

Hedelmätarhojen sijaintialueen ilmasto-olosuhteet ovat laadun kannalta erittäin merkittävä tekijä. Koska ilmasto ei ole liian kuuma, hedelmät ja puut eivät altistu kovin helposti vakaville kasvitaudeille. Toinen ilmastoon liittyvä tekijä on Garganon sitrushedelmien poikkeuksellinen kypsymisajankohta: toisin kuin muilla Italian sitrushedelmien viljelyalueilla, hedelmät eivät kypsy tammi-, helmi- tai maaliskuussa vaan useita kuukausia myöhemmin, huhti-toukokuun lopusta aina elokuuhun asti. Tärkeä tekijä on myös ”Arancia del Garganon” erinomainen säilyvyys, jonka ansiosta alueen appelsiinit pysyivät pilaantumatta muinoin 30 tai jopa 40 päivää kestäneen kuljetuksen Chicagoon tai New Yorkiin.

”Arancia del Garganon” ainutlaatuisten aistinvaraisten ominaisuuksien ja tyypillisen muodon ohella sen kehittymiseen ja maineeseen ovat olennaisella tavalla vaikuttaneet tuotantoalueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteet (kalkkikiven sekainen punainen maa-aines, joka sisältää erityisen runsaasti rautaa ja mangaania, viljelmien sijainti yleensä laaksojen rinteillä ja laaksoissa, äkillisen lämpötilan alenemisen aiheuttavat kylmät tuulet) sekä aikojen myötä merkittävän maatalousperinteen kehittymiseen johtanut ihmisen jatkuva toiminta.

Jo antiikin ajoista lähtien ”Arancia del Garganon” maine on kiirinyt alueen ulkopuolelle, ja lukuisat kirjailijat, kuten Gabriele d’Annunzio, ovat maininneet sen teoksissaan. 1700-luvulta alkaen Garganon sitrushedelmille on omistettu merkittävä juhlakulkue, joka vielä nykyäänkin järjestetään vuosittain helmikuussa sitrushedelmätarhojen suojeluspyhimyksen Pyhän Valentinuksen kunniaksi ja jossa siunataan appelsiini- ja sitruunapuut ja niiden hedelmät. Lukuisat säilyneet luettelot, valokuvat, julisteet ja esitteet kertovat Garganon erinomaisten ja ainutlaatuisten sitrushedelmien huikeasta maineesta myös Italian rajojen ulkopuolella.

Ensimmäiset historialliset viittaukset sitrushedelmien viljelyyn alueella ovat vuodelta 1003, kun Barin herttua Melo halusi osoittaa normanneille Garganon maataloustuotannon rikkauden lähettämällä näille Garganon ”pomi citrini” -hedelmiä, toisin sanoen pomeransseja (hapanappelsiini). Sitrushedelmien kauppa Vico del Garganon ja Rodi Garganicon kuntien ja Venetsian välillä kehittyi kukoistavaksi 1600-luvulla. Kauppa jatkui edelleen vilkkaana 1800-luvulla, ja ”Arancia del Garganon” maine kantautui muihin Euroopan maihin ja aina Amerikan mantereelle asti.

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

Italian hallitus on aloittanut kansallisen vastaväitemenettelyn julkaisemalla 3. joulukuuta 2016 Italian tasavallan virallisen lehden numerossa 283 ehdotuksen suojatun maantieteellisen merkinnän ”Arancia del Gargano” eritelmän muuttamisesta. Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteessa

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan maa- ja metsätalousministeriön kotisivulle (www.politicheagricole.it), valitsemalla ensin ”Prodotti DOP e IGP” (ylhäällä oikealla), sen jälkeen ”Prodotti DOP, IGP e STG” (näytön vasemmassa laidassa) ja lopuksi ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.