ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 219

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
17. kesäkuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2016/C 219/01

Asetusta ei sovelleta ilmoitettuun toimenpiteeseen (Asia M.7538 – Knorr Bremse / Vossloh) ( 1 )

1

2016/C 219/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8047 – Inter IKEA Holding / Parts of INGKA Holding) ( 1 )

1


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2016/C 219/03 CON/2016/11

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, a) ehdotuksesta asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ja b) ehdotuksesta asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (CON/2016/11)

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2016/C 219/04

Euron kurssi

10

2016/C 219/05

Komission päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

11

2016/C 219/06

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 28 jäsenvaltiolle 1 päivänä heinäkuuta 2016 lähtien (Julkaistu 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 ( EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1 ) 10 artiklan mukaisesti)

27


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2016/C 219/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8079 – RPC Group / British Polythene Industries) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

28

2016/C 219/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7946 – PAI/Nestlé/Froneri) ( 1 )

29


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/1


Asetusta ei sovelleta ilmoitettuun toimenpiteeseen

(Asia M.7538 – Knorr Bremse / Vossloh)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 219/01)

Komissio päätti 21. toukokuuta 2015, että edellä mainitussa asiassa ilmoitettu toimenpide ei kuulu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) soveltamisalaan, koska se ei muodosta kyseisen asetuksen 3 artiklassa tarkoitettua keskittymää. Tämä päätös perustuu asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan hollanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32015M7538. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8047 – Inter IKEA Holding / Parts of INGKA Holding)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 219/02)

Komissio päätti 13. kesäkuuta 2016 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32016M8047. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


III Valmistavat säädökset

Euroopan keskuspankki

17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016,

a) ehdotuksesta asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ja b) ehdotuksesta asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta

(CON/2016/11)

(2016/C 219/03)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 9 päivänä joulukuuta 2015 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto a) ehdotuksesta (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (jäljempänä ehdotettu arvopaperistamisasetus) ja b) ehdotuksesta (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (jäljempänä ehdotettu vakavaraisuusasetuksen muutos) (jäljempänä yhdessä ehdotetut asetukset) (3).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotetut asetukset sisältävät säännöksiä, jotka vaikuttavat a) Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) unionin rahapolitiikan määrittelemistä ja toteuttamista koskevaan perustehtävään perussopimuksen 127 artiklan 2 kohdan mukaisesti, b) EKPJ:n tehtävään myötävaikuttaa luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja c) EKP:lle perussopimuksen 127 artiklan 6 kohdan nojalla annettuihin tehtäviin, jotka koskevat luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

YLEISET HUOMAUTUKSET

1.   Ehdotettujen asetusten tavoitteet

1.1

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettujen asetusten tavoitteisiin edistää entisestään unionin rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä, monipuolistaa rahoituslähteitä ja vapauttaa pääomaa reaalitalouden tervettä luotottamista varten. Kaikkia arvopaperistamisia koskevan yhteisen aineellisen säännöstön kehittäminen unionin sääntelyjärjestelmässä on merkittävä askel kohti sääntelyn yhdenmukaistamista ja johdonmukaisuutta. EKP kannattaa myös kriteerejä, joiden avulla määritellään yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten ryhmä (YLS-arvopaperistamiset), ja suhtautuu myönteisesti ehdotettuun vakavaraisuusasetuksen muutokseen, joka koskee pääomavaatimusten mukauttamista YLS-arvopaperistamisten riskiherkemmän kohtelun mahdollistamiseksi.

1.2

EKP katsoo, että ehdotetuissa asetuksissa saavutetaan oikea tasapaino niiden näkökohtien välillä, jotka liittyvät tarpeeseen elvyttää Euroopan arvopaperistamismarkkinoita, sillä arvopaperistamiskehystä muutetaan sekä liikkeeseenlaskijoiden että sijoittajien kannalta houkuttelevammaksi, ja tarpeeseen säilyttää järjestelmän luonne vakavaraisuussääntelynä. EKP panee merkille, että eurooppalaisten arvopaperistamisten, joiden ominaisuudet olivat pitkälti samat kuin ehdotettujen YLS-arvopaperistamisten, kärsimien tappioiden taso oli matala finassikriisin aikana (4). Näin ollen on asianmukaista tehdä sääntelyjärjestemässä ero näiden arvopaperistamisten sekä monimutkaisempien, läpinäkymättömien ja ei-standardoitujen arvopaperistamisten välillä. Yleisesti ottaen ehdotetut YLS-kriteerit ovat EKP:n näkemyksen mukaan kaiken kaikkiaan asianmukaisia ja niihin sovellettavat matalammat pääomavaatimukset oikeassa suhteessa niiden verrannollisesti matalampaan riskiprofiiliin. EKP korostaa kuitenkin, että sen tuki YLS-arvopaperistamisten ehdotetulle pääomakohtelulle perustuu vahvojen YLS-kriteerien olemassaoloon, asianmukaiseen ilmoitusmenettelyyn ja tiukkaan valvontaan. Tästä syystä ehdotettuja asetuksia olisi EKP:n näkemyksen mukaan vielä parannettava ja selkiytettävä, kuten jäljempänä olevassa tekstissä ja teknisessä liitteessä esitetään.

2.   EKP:n rooli arvopaperistamismarkkinoilla – rahapolitiikkaan ja makrovakauteen liittyvät näkökohdat

2.1

EKP:llä on voimakas intressi saada Euroopan arvopaperistamismarkkinoiden elpyminen kestävälle pohjalle. Arvopaperistamisella on erityinen merkitys rahapolitiikan välittymismekanismin kannalta, sillä se on yksi omaisuuseriin perustuvan rahoituksen muoto, jonka avulla voidaan sekä kanavoida luottovirtoja reaalitaloudelle että siirtää riskiä. Terveet eurooppalaiset arvopaperistamismarkkinat ovat merkki toimivista pääomamarkkinoista unionissa. Erityisesti kun luottolaitosten kyky luotottaa reaalitaloutta on rajoitettu ja talouskasvu pysyy vaimeana, arvopaperistaminen voi toimia uudenlaisena rahoituslähteenä ja vapauttaa pääomia lainanantoon. Ehdotettujen asetusten hyväksymisajankohtaan liittyviä epävarmuustekijöitä olisi tämän vuoksi vältettävä, jotta arvopaperistaville markkinaosapuolille voitaisiin tarjota tarpeellinen sääntelyn selkeys ja pysyvyys markkinoiden kestävän kasvun tukemiseksi.

2.2

EKP:llä on merkittävä kokemus arvopaperistamisen alalta eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden johdosta. Yhtäältä EKP hyväksyy sovellettavat kelpoisuusehdot täyttävät omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) vakuudeksi eurojärjestelmän likviditeettiä lisäävissä käänteisoperaatioissa, ja toisaalta se ostaa omaisuusvakuudellisia arvopapereita osana eurojärjestelmän laajennettua omaisuuserien osto-ohjelmaa (5). EKP:n näkemys ehdotetuista asetuksista perustuu näihin tietoihin, erityisesti mitä tulee avoimuuteen, asianmukaiseen huolellisuuteen, sijoittajien kysyntään ja markkinoiden toimintaan. EKP kuitenkin toteaa, että ehdotetuilla asetuksilla ei ole vaikutusta eurojärjestelmän vakuuskäytäntöön ja omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelmaan (ABSPP-ohjelma), sillä ne ovat rahapolitiikan välineitä ja kuuluvat eurojärjestelmän yksinomaiseen toimivaltaan.

2.3

Lopuksi on todettava EKP:n rahapoliittisten ja makrovakauteen liittyvien tehtävien osalta, että EKP on myös osallistunut aktiivisesti arvopaperistamista koskeviin lainsäädäntöaloitteisiin liittyvään julkiseen keskusteluun ja korostanut siinä yhteydessä terveistä arvopaperistamismarkkinoista koituvia etuja (6), suosittanut arvopaperistamisten eriytettyä pääomakohtelua ja tukenut YLS-arvopaperistamisten osalta vakavaraisuuteen perustuvaa unionin säännöstöä (7). Nämä näkökohdat käyvät ilmi ehdotettuja asetuksia koskevissa nimenomaisissa EKP:n suosituksissa, kuten on esitetty jäljempänä olevassa tekstissä sekä teknisessä liitteessä.

3.   Arvopaperistamisiin liittyvää EKP:n valvontatoimivaltaa koskeva selvennys

3.1

Huolimatta EKP:n rahapoliittisista toimista arvopaperistamismarkkinoilla, sen roolia valvojana uudessa arvopaperistamisjärjestelmässä on arvioitava itsenäisenä kysymyksenä. Erityisesti perussopimuksen 127 artiklan 6 kohdassa ainoastaan sallitaan tehtävien osoittaminen EKP:lle luottolaitosten vakavaisuusvalvontaan liittyvillä politiikan aloilla. Vastaavasti neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (8) 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa EKP:lle osoitetaan vakavaraisuusvalvontatarkoituksessa tehtävä varmistaa, että merkittävät luottolaitokset noudattavat sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, jossa asetetaan arvopaperistamiseen liittyviä vakavaraisuusvaatimuksia. Ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 15 artiklassa EKP nimetään toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jonka tehtävänä on valvoa, että merkittävät luottolaitokset noudattavat asianmukaista huolellisuutta, riskin säilyttämistä koskevia vaatimuksia, avoimuusvaatimuksia ja YLS-kriteerejä. Edellä oleva huomioon ottaen EKP on huolissaan siitä, että ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 15 artiklassa osoitetaan EKP:lle myös valvontatehtäviä, jotka eivät ensisijaisesti luonteeltaan liity vakavaraisuuteen, vaan pikemminkin tuotemarkkinoihin tai sijoittajansuojaan.

3.2

EKP on samaa mieltä siitä, että sillä on toimivalta varmistaa, että merkittävät luottolaitokset noudattavat asianmukaisen huolellisuuden vaatimuksia; tämä sisältää arvopaperistamisissa sijoittajina toimivien merkittävien luottolaitosten tarkistuksen siitä, että alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja noudattaa riskin säilyttämistä koskevia vaatimuksia (ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 3 artikla), sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 (9) (vakavaraisuusasetus) olevien, merkittävän riskin siirtoa ja riskipainojen soveltamista arvopaperistamistuotteiden eri luokkiin koskevien sääntöjen noudattamisen, sillä nämä tehtävät ovat selkeästi vakavaraisuuteen liittyviä. Tältä osin EKP on samaa mieltä myös siitä, että luoton myöntämistä koskevien kriteerien noudattamisen valvonta, sellaisena kuin se on lisätty neuvoston kompromissitekstiin (10), kuuluisi myös vakavaraisuusvalvonnan tehtäviin, jotka EKP:lle on osoitettu asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa.

3.3

Toisaalta ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 6–14 artikla, jotka sisältävät YLS-kriteerit ja joissa säädetään YLS:n noudattamisen varmistamista koskevasta menettelystä, liittyvät arvopaperistamismarkkinoiden valvontaan. EKP katsoo, että tämä tehtävä on selvästi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän tehtävän ulkopuolella. EKP pitää myönteisinä neuvoston kompromissitekstiin (11) tehtyjä muutoksia, joissa sallitaan jäsenvaltioiden nimetä toimivaltaiset viranomaiset, joiden vastuulla on valvoa, että alullepanija, järjestäjä tai arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE) noudattaa YLS-kriteerejä, sen sijaan että tämä tehtävä annettaisiin suoraan toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat vastuussa mainittujen tahojen valvonnasta sovellettavan sektorikohtaisen unionin lainsäädännön mukaan.

3.4

Vaikka voidaan esittää perusteita, joiden mukaan nämä säännöt olisivat vakavaraisuuteen liittyviä, sen seikan suoran varmistamisen, noudattavatko alullepanijoina, järjestäjinä tai alkuperäisinä luotonantajina toimivat merkittävät luottolaitokset riskin säilyttämistä koskevia vaatimuksia (4 artikla) ja avoimuusvaatimuksia (5 artikla), olisi ensisijaisesti katsottava liittyvän tuotemarkkinoiden valvontaan, sillä näillä säännöillä varmistetaan alullepanijoiden, järjestäjien tai alkuperäisten luotonantajien ja sijoittajien välisten intressien tasapaino sekä mahdollistetaan se, että sijoittajat voivat ymmärtää, arvioida ja vertailla arvopaperistamistransaktioita. Näin ollen EKP katsoo myös, ettei sille voida osoittaa tällaisia tehtäviä. EKP panee merkille, että neuvoston kompromissitekstissä (12) myös osoitetaan Euroopan unionin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 4 artiklan mukaisesti nimetyille toimivaltaisille viranomaisille tehtävä varmistaa, että järjestäjinä, alullepanijoina, alkuperäisinä luotonantajina tai arvopaperistamista varten perustettuina erillisyhtiöinä toimivat luottolaitokset noudattavat riskin säilyttämistä koskevia sääntöjä ja avoimuusvaatimuksia. EKP pitää myönteisenä, että neuvoston kompromissitekstissä pidättäydytään suorasta viittauksesta EKP:hen ja todetaan, ettei näiden tehtävien siirtämistä EKP:lle harkita (EU) N:o 1024/2013 (13) 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan perusteella.

3.5

Tämän vuoksi ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 15 artiklaa olisi muutettava siten, että varmistetaan EKP:lle ehdotetun asetuksen perusteella osoitettujen tehtävien vastaavuus niihin tehtäviin nähden, jotka sille on osoitettu asetuksessa (EU) N:o 1024/2013.

ERITYISET HUOMAUTUKSET

I OSA: EHDOTETTU ARVOPAPERISTAMISASETUS

4.   Kaikkiin arvopaperistamisiin sovellettavat säännökset

4.1

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetussa arvopaperistamisasetuksessa konsolidoidaan ja yhdenmukaistetaan olemassa olevat sääntelyvaatimukset kaikkiin arvopaperistamisiin sovellettavaksi yhteiseksi säännöstöksi, sillä se yksinkertaistaa merkittävästi sääntelyjärjestelmää ja vähentää epäjohdonmukaisuuksia ja päällekkäisyyksiä. Konsolidoinnin olisi kuitenkin oltava kattava, sikäli kuin se on ehdotuksen tavoitteena. Neuvoston kompromissitekstissä (14) esitetyllä tavalla EKP näin ollen suosittelee asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (15) 8 b artiklan kumoamista, mutta ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 28 artiklan 6 kohdassa säädetyn siirtymäajan jälkeen myös liitännäisen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/3 (16) kumoamista, jotta vältettäisiin ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 5 artiklassa vahvistettujen avoimuutta ja tietojen antamista koskevien vaatimusten tarpeettomat päällekkäisyydet.

4.2

EKP suhtautuu myönteisesti myös ehdotetun arvopaperistamisasetuksen avoimuusvaatimuksia koskevaan lähestymistapaan. Avoimuusvaatimukset on kuitenkin saatettava tasapainoon yksityisten ja kahdenvälisten transaktioiden luottamuksellisuuteen nähden. Tietojen ilmoittamista edellytetään 5 artiklassa ainoastaan olemassa oleville sijoittajille. Esitteitä tai vastaavia tarjousasiakirjoja, lainatason tietoja ja muita arvopaperistamiseen liittyviä asiakirjoja olisi annettava tiedoksi myös potentiaalisille sijoittajille. Tällaiset tiedot olisi kuitenkin ilmoitettava julkisesti vain, jos kyse on julkisista transaktioista, ja muissa tapauksissa ne olisi annettava tiedoksi vain potentiaalisille sijoittajille, joille transaktiota markkinoidaan. Samalla EKP suosittelee, että tietyt arvopaperistamiset, kuten ryhmittymän sisäiset transaktiot tai tapaukset, joissa sijoittajia on vain yksi, vapautettaisiin tarpeettomasta tiedottamistaakasta (17).

4.3

EKP suosittelee myös, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytettäisiin nimenomaisesti lainatason tietoja, mukaan lukien tietoja omaisuusvakuudellisiin rahamarkkinavelkakirjoihin (ABCP-instrumenttihin) liittyvistä ohjelmista, jotka eivät ole täysin tuettuja tai joissa vakuutena olevien omaisuuserien maturiteetti on pitempi kuin yksi vuosi, niin että tiedot poistettaisiin tarpeellisin osin järjestäjien asiakasyrityksiä koskevien tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi (18).

5.   YLS-arvopaperistamisia koskevat kriteerit

5.1

YLS-säännöstön onnistuminen riippuu merkittävästi siitä, miten laajasti markkinaosapuolet käyttävät sitä. On sen vuoksi tärkeää, etteivät kriteerit ja niiden soveltaminen ole liian monimutkaisia, jotta voidaan varmistaa muun muassa se, ettei sijoittajille koidu vaikeuksia täyttää laajaa velvoitettaan asianmukaiseen huolellisuuteen. Velvollisuus varmistaa ja ilmoittaa YLS-kriteerien noudattamisesta on arvopaperistavien osapuolten vastuulla. Näin ollen YLS-kriteerien selkeys on keskeisessä asemassa, kun alullepanijat ja järjestäjät tekevät päätöksen YLS-säännöstön soveltamisesta ja altistavat itsensä kriteerien noudattamasta jättämisestä aiheutuville seuraamuksille. EKP katsoo, että kriteereistä suurin osa on riittävän selkeitä. Niistä useita on kuitenkin vielä täsmennettävä, jotta voidaan taata oikeusvarmuus ja tehokkuus kriteerejä soveltaville ja tulkitseville tahoille (19). Sen vuoksi EKP suosittelee, että Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV) annetaan tehtäväksi kehittää läheisessä yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa YLS-kriteereitä koskevat tekniset sääntelystandardit tilanteissa, joissa lisäselvennykset ovat tarpeen (20). Vaikka tämä pidentäisi ehdotetun arvopaperistamisasetuksen täysimääräisen toteuttamisen aikataulua, vastapainona viivästyksestä aiheutuvalle haitalle olisi kaikkien osapuolten kannalta pienempi rasite ja parempi oikeusvarmuus.

5.2

Omaisuuserien hyvä laatu on YLS-säännöstön kannalta keskeinen seikka ja STS-arvopaperistamisten pääomavaatimusten perusta. Näin ollen hyväksyttäviä ovat ongelmattomat lainat, jotka on järjestetty uudelleen yli kolme vuotta ennen niiden sisällyttämistä YLS-arvopaperistamiseen. Tätä kevyemmät vaatimukset, kuten neuvoston kompromissitekstissä (21), vaatisivat kuitenkin nykyisessä ehdotuksessa olevien pääomavaatimusten tarkistuksia, jotta YLS-säännöstön vakavaraisuustavoitteet säilyisivät.

5.3

ABCP-ohjelmien avulla on mahdollista tukea reaalitalouden rahoitusta. Säädettyä vähimmäispääomaa koskevaa edullisempaa kohtelua tulisi kuitenkin soveltaa ainoastaan sellaisiin ABCP-ohjelmiin, joissa ei ole maturiteettiepätasapainoa arvopaperistettavien omaisuuserien ja yritystodisusten vastuiden välillä. Tämän vuoksi EKP suosittaa kolmen vuoden sijasta yhden vuoden pituista, tai kuten komission kompromissitekstissä ehdotetaan, enintään kuuden vuoden (22) pituista ABCP-ohjelmien YLS-arvopaperistettavien omaisuuserien jäljellä olevan maturiteetin ylärajaa, jota suurin osa olemassa olevista ABCP-ohjelmista vastaisi tai johon ne voisivat sopeutua, sillä olemassa olevien eurooppalaisten ABCP-ohjelmien arvopaperistettujen omaisuuserien osalta on arvioitu, että noin puolessa niistä jäljellä oleva maturiteetti on vähemmän kuin yksi vuosi ja omaisuuserät koostuvat enimmäkseen myyntisaamisista. Vakavaraisuuden näkökulmasta maturiteettiepätasapaino altistaa sijoittajat järjestäjän laiminlyöntitilanteessa riskin laajenemiselle ja mahdollisille tappioille ja aiheuttaa järjestäjille likviditeettipaineita tai jopa tappioita, jos sijoittajat eivät enää uusi lyhytaikaisia velkapapereita markkinoiden häiriötilanteessa. Lopuksi on todettava, että löysä maturiteetin yläraja voisi johtaa perinteisten YLS-arvopaperistamisten ja ABCP-ohjelmien YLS-arvopaperistamisten välisten sääntelyerojen ei-toivottuun hyväksikäyttöön sekä vaikuttaa politiikan näkökulmasta sellaisten omaisuusvakuudellisten arvopaperien markkinoihin, joissa on katteena auto- ja kulutusluottoja.

5.4

YLS-arvopaperistamisissa olisi noudatettava tiukempia avoimuusvaatimuksia kuin muissa arvopaperistamisissa, sillä ne hyötyvät pääomavaatimusten edullisemmasta kohtelusta, jota perusteellaan mm. korkealla avoimuuden tasolla. Transaktion toteutuksen jälkeen sijoittajaraportti on sijoittajatietojen pääasiallinen lähde. Ehdotetussa arvopaperistamisasetuksessa olisi näin ollen selvennettävä, että sijoittajaraportoinnille asetetut korkeammat vaatimukset ovat YLS-arvopaperistamisissa pakollisia (23).

5.5

Arvopaperistamisia, joiden takaisinmaksu riippuu vakuuden rahaksi muuttamisesta, ei tulisi hyväksyä YLS-säännöstössä (24). Tällaisten arvopaperistamisten suorituskyky riippuu merkittävässä määrin sitä seikkaa koskevista oletuksista, onko markkinariskejä rajoitettu asianmukaisesti. Riskit voivat toteutua oletetut stressiskenaatiot ylittävällä tavalla, mikä tekisi tyhjiksi tällaiset oletukset. YLS-säännöstössä olisi hyväksyttävä vain arvopaperistamiset, joiden takaisinmaksu riippuu yksinomaan velallisten halusta ja kyvystä suoriutua velvoitteistaan.

6.   YLS:ää koskeva oma ilmoitus, muut ilmoitukset ja asianmukainen huolellisuus

6.1

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotetun arvopaperistamisasetuksen lähestymistapaan vaatia, että arvopaperistavat osapuolet antavat yhdessä oman ilmoituksen siitä, että arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-kriteerejä ja että YLS-sijoittajat tarkastavat asianmukaisella huolellisuudella, onko YLS-säännöstöä noudatettu. Tämä perustavanlaatuinen mekanismi asettaa ensisijaisen vastuun YLS-säännöstön noudattamisesta arvopaperistaville osapuolille, joille vastuu luontevimmin kuuluu. Siinä myös vältetään mekaaninen luottamus kolmansiin osapuoliin tai valvojan antamiin todistuksiin ja näin ollen säilytetään kaikkien osapuolien kannustin varmistaa, että arvopaperistaminen toteutuu vakavaraisuusnäkökohdat huomioon ottaen (25).

6.2

EKP tunnustaa mahdolliset edut, joita kokeneet kolmannet osapuolet voivat tarjota kertyneen asiantuntemuksensa avulla YLS-säännöstön noudattamista tarkastettaessa, erityisesti kun kyse on alullepanijoista, jotka eivät ole aikaisemmin arvopaperistaneet tai jotka arvopaperistavat harvoin. Kolmansille osapuolille ei kuitenkaan tulisi antaa nimenomaista lakisääteistä roolia ehdotetun arvopaperistamisasetuksen YLS-ilmoitusmenettelyssä, sillä se heikentäisi YLS-säännöstön keskeistä lähtökohtaa (26). Ensinnäkin tällainen kolmansien osapuolten säännelty rooli YLS-säännöstön noudattamisen todentamisessa voisi saada aikaan sijoittajien moraalivajeen. Sijoittajilla voisi olla vähemmän kannustimia tarkastaa YLS-arvopaperistamiset itse asianmukaista huolellisuutta noudattaen, sillä he voisivat virheellisesti liittää tällaisen kolmannen osapuolen antaman todistuksen valvojan antamaan hyväksyntään. Tämän ohella se lisäisi monimutkaisuutta ja julkisten resurssien kuormitusta, kun otetaan huomioon tarve erikseen valvoa tällaisia kolmansia osapuolia. Lisäksi se aiheuttaisi myös systeemiriskin, sillä kolmannen osapuolen antaman yhden tai useamman YLS-todistuksen mitätöinti herättäisi kysymyksiä kaikkien annettujen YLS-todistusten pätevyydestä. Lopuksi on todettava, että tällainen säännelty rooli on tarpeeton kolmansien osapuolien tarjoamien potentiaalisten etujen saavuttamiseksi, sillä ne voisivat muutenkin tehdä sopimuksia alullepanijoiden ja järjestäjien kanssa ja antaa neuvoja YLS-kriteerien noudattamisesta. Sen sijaan EKP katsoo, että oikeusvarmuus arvopaperistavien osapuolten kannalta olisi ensisijaisesti toteutettava siten, että YLS-kriteerit laaditaan riittävän selkeästi (27).

6.3

YLS-arvopaperistamismenettelyssä olisi varmistettava parempi selkeys sijoittajien kannalta siten, että tarjousesitteen yhteenvedossa tai vastaavassa tietomuistiossa todetaan nimenomaisesti, täyttyvätkö YLS-kriteerit, ja jos täyttyvät, millä tavoin. Tämä tukisi sijoittajien asianmukaisen huolellisuuden noudattamiseen liittyviä itsenäisiä prosesseja (28).

7.   Tehokas valvontaviranomaisten välinen yhteistyö

Säännöstön eheyden, markkinaosapuolten hyväksynnän ja näin ollen säännöstön yleisen tehokkuuden kannalta on keskeistä, että eri valvontaviranomaiset soveltavat ja tulkitsevat ehdotettua arvopaperistamisasetusta johdonmukaisesti erityisesti YLS-arvopaperistamisten yhteydessä. EKP suosittaa tämän vuoksi parannuksia 21 artiklassa säädettyihin toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n, ESMA:n ja EIOPA:n välisiin yhteistyömenettelyihin, jotta yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen väliset erimielisyydet voidaan ratkaista tehokkaammin erityisesti tapauksissa, joissa yksi tai useampi viranomainen päättää, ettei arvopaperistamisen tulisi kuulua YLS:n piiriin. Avoimuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi ESMA:n tulisi ylläpitää keskitettyä rekisteriä kaikista muutostoimenpiteistä, joihin on ryhdytty ehdotetun arvopaperistamisasetuksen piiriin kuuluvien arvopaperistamisien osalta.

8.   Seuraamusjärjestelmä

Unionin arvopaperistamismarkkinoiden vankka sääntelyjärjestelmä edellyttää uskottavaa ja varoittavaa seuraamusjärjestelmää ehdotetun arvopaperistamisasetuksen rikkomistapausten varalta. Ehdotetussa arvopaperistamisasetuksessa on kuitenkin useita näkökohtia, jotka liittyvät uusien velvoitteiden asettamiseen markkinaosapuolille ja jotka edellyttävät toimivaltaisilta viranomaisilta, Euroopan valvontaviranomaisilta ja markkinaosapuolilta tarkempaa määrittelyä, ohjausta ja tulkintaa. Nämä epävarmuustekijät huomioon ottaen on vaikeaa sovittaa yhteen ankaraan vastuuseen perustuvien raskaiden hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten määrääminen ja rikosoikeudellisissa asioissa varsin vakiintunut oikeusvarmuuden periaate tai yleinen tavoite markkinaosapuolien kannustamiseksi ehdotetun arvopaperistamisasetuksen käyttämiseen ja soveltamiseen. Nämä epävarmuustekijät ja seuraamukset voivat itse asiassa saada markkinaosapuolet luopumaan ehdotetun arvopaperistamissääntelyn soveltamisesta. Sen vuoksi EKP suosittelee painokkaasti, että vähennetään käytettävissä olevien hallinnollisten seuraamusten tyyppejä sakkojen laajuutta rajoittamalla, poistetaan jäsenvaltioiden mahdollisuus määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 19 artiklassa tarkoitettujen rikkomisten johdosta ja määrätään seuraamuksia ainoastaan huolimattomuuden perusteella, laiminlyöntitapaukset mukaan luettuina, pikemmin kuin ankaran vastuun perusteella. Tämä lieventäisi rangaistusten luonteen epäsuhtaan liittyviä huolenaiheita. Ehdotettu 19 artiklan poisto ainoastaan estäisi uuden rikosoikeudellisen vastuujärjestelmän toteutumisen erityisesti ehdotetun arvopaperisasetuksen rikkomista koskevissa tilanteissa. Sillä ei kuitenkaan olisi vaikutusta kansallisen rikoslainsäädännön olemassa oleviin yleisempiin säännöksiin, jotka ovat jo sovellettavissa arvopaperistaviin osapuoliin. Ne voivat sisältää säännöksiä, jotka synnyttävät rahoituslaitosten, niiden työntekijöiden tai johtajien vilpillisistä, piittaamattomista tai muista epärehellisistä toimista johtuvan rikosoikeudellisen vastuun kansallisen lain mukaan, jota luonnolliseti edelleen sovellettaisiin.

9.   Kolmansien maiden YLS-arvopaperistamisten luotettavan valvonnan varmistaminen

YLS-säännöstön tulisi olla synonyyminä huolelliselle omaisuuserien alullepanolle ja arvopaperistamisten suunnittelulle. Tämä puolestaan riippuu tehokkaasta valvonnasta, jolla varmistetaan, etteivät YLS-standardit heikenny ajan kuluessa. Finanssikriisi on osoittanut, että yksinomaan arvopaperistavien osapuolten omaan ilmoitukseen nojautuvat valvontamekanismit, joissa ei suoriteta jatkuvaa ja perusteellista valvontaa, ovat alttiita hyväksikäytölle. Ehdotettu arvopaperistamisasetus sallii tällä hetkellä sen, että YLS-arvopaperistamisten arvopaperistettavat omaisuuserät ovat peräisin unionin ulkopuolelta ja että alullepanija, järjestäjä ja/tai erillisyhtiö sijaitsee unionin ulkopuolella. Tällä hetkellä siihen ei sisälly vaatimusta YLS-arvopaperistamisten valvonnasta kolmansissa maissa (29). EKP kannattaa YLS-arvopaperistamisten yhteydessä sääntelyä, joka on avoin hyväksymään kolmansissa maissa liikkeeseen lasketut YLS-arvopaperistamiset edellyttäen, että tällaista hyväksyntää täydennetään vaatimuksella, jonka mukaan kolmannessa maassa olevaan, arvopaperistamiseen osallistuvaan alullepanijaan, järjestäjään tai erillisyhtiöön sovelletaan YLS-arvopaperistamisiin liittyvän toiminnan osalta luotettavaa valvontajärjestelmää, jonka Euroopan komissio on arvioinut unionin sääntelyä vastaavaksi (30).

II OSA: EHDOTETTU VAKAVARAISUUSASETUKSEN MUUTOS

10.   YLS-arvopaperistamisten pääomakohtelu

10.1

EKP tukee voimakkaasti YLS-kriteerien sisällyttämistä pankkien vähimmäispääomaa koskevaan sääntelyyn ehdotetulla vakavaraisuusasetuksen muutoksella, joka merkitsee parannusta Baselin arvopaperistamissääntelyyn joulukuussa 2014 tehtyihin tarkistuksiin. YLS-kriteereillä rajoitetaan kahta YLS-arvopaperistamisiin liittyvää pääasiallista riskin lähdettä, nimittäin rakenteellista riskiä ja omaisuuserän luottoriskiä. YLS-arvopaperistamisten matalampi riskiprofiili on näin ollen perusteena suhteellisen alhaiselle pääomavaatimukselle.

10.2

Sekä pääomavaatimusten mitoittaminen että pääomavaatimusten laskennan menetelmähierarkia YLS-arvopaperistamisissa ovat merkityksellisiä uuden saantelyn tehokkuuden kannalta, kun pyritään löytämään oikea tasapaino unionin arvopaperistamismarkkinoiden elvyttämisen ja arvopaperistamissääntelyn vakavaraisuutta turvaavan luonteen kesken. EKP katsoo, että YLS-arvopaperistamisten pääomavaatimuksia alentava mitoitus 260, 262 ja 264 artiklassa on asianmukainen, kun otetaan huomioon niiden matala riskiprofiili.

10.3

Menetelmähierarkian osalta EKP katsoo, että 254 artiklan 3 kohtaan sisältyvät muutokset ovat positiivinen ensimmäinen askel kohti unionin eri lainkäyttöalueilla liikkeeseen laskettujen YLS-arvopaperistamisten tasapuolisempaa lainsäädännöllistä kohtelua. Nyt laaditussa muodossa siinä sallitaan tehokkaalla tavalla tietyin edellytyksin se, että luottolaitokset asettavat pääomavaatimusten ylärajan ulkoisten luottoluokitusten menetelmän (SEC-ERBA) mukaisesti tasolle, jota sovelletaan arvopaperistamisten standardimenetelmän (SEC-SA) mukaan (31). Ehdotus merkitsee sitä, että unionin eri lainkäyttöalueilla liikkeeseen lasketuilla arvopaperistamisilla on tasapuolisemmat toimintaedellytykset riippuen itsenäisistä luokitusten ylärajoista ja muista rajoittavista luokitusmenetelmistä, jotka johtavat SEC-ERBA-menetelmän mukaan huomattavasti korkeampiin pääomavaatimuksiin kuin SEC-SA-menetelmää sovellettaessa, huolimatta siitä seikasta, että SEC-SA-menetelmän soveltamisen tulisi tavallisesti johtaa korkeimpiin pääomavaatimuksiin. Ehdotuksessa kuitenkin luodaan mahdollisuus arbitraasille, jos pankit soveltavat arvopaperistamisten standardimenetelmä valikoivasti joihinkin, mutta eivät kaikkiin hyväksyttyihin arvopaperistamisiin. Samaan aikaan tasapuolinen kohtelu ei ole tehokasta, jos ylärajan asettaminen on sallittua joillakin mutta kiellettyä toisilla lainkäyttöalueilla, koska valvontaviranomaisilla on hyväksynnän osalta kansallista harkintavaltaa.

10.4

EKP suosittaa, että SEC-ERBA-menetelmän (32) käyttöä ei hyväksyttäisi ainoastaan YLS-arvopaperistamisiin. Tämä saisi aikaan tasapuolisen kohtelun unionin YLS-arvopaperistamisten kesken sekä unionin YLS-arvopaperistamisten ja sellaisten unionin ulkopuolisten arvopaperistamisten välillä, jotka on laskettu liikkeeseen lainkäyttöalueilla, joilla ulkoisten luottoluokitusten käyttö ja näin ollen SEC-ERBA-menetelmän soveltaminen ei ole sallittua. Samaan aikaan YLS-arvopaperistamisia koskevan sääntelyn luonne vakavaraisuussääntelynä säilyy, kun YLS-arvopaperistamisten rakenteellinen ja omaisuuserien laatuun liittyvä riski on matalampi, minkä vuoksi on perusteltavissa kaavaan perustuvan SEC-SA-menetelmän käyttö SEC-ERBA-menetelmän sijasta. Lisäksi YLS-hierarkian yksinkertaistaminen poistaisi arbitraasin mahdollisuuden (33). Toimivaltaisilla viranomaisilla tulisi kuitenkin säilyä harkintavalta korottaa pääomavaatimuksia niitä vaatimuksia korkeammiksi, jotka seuraavat SEC-SA-menetelmän soveltamisesta YLS-arvopaperistamisiin vaatimuksia (muita kuin YLS-arvopaperistamisia vastaavasti), kun se on yksittäistapauksessa perusteltua esimerkiksi sellaisten muiden rakenteellisten pulmien tai merkityksellisten riskitekijöiden vuoksi, joita ei riittävästi voida ottaa huomioon kaikissa tapauksissa standardimenetelmää sovellettaessa (34). On tärkeää todeta, että EKP suositus SEC-ERBA-menetelmän soveltamisen lopettamisesta edellyttää kuitenkin omaisuuserien laadulle ja omalle ilmoitukselle asetettujen korkeiden standardien säilymistä (35).

11.   Vaatimukset täyttävien synteettisten arvopaperistamisten pääomakohtelu

11.1

Ehdotetussa vakavaraisuusasetuksen muutoksessa otettaisiin käyttöön erilainen pääomakohtelu tietyt kriteerit täyttäville synteettisten arvopaperistamisten parhaille etuoikeusluokille (36). Synteettiset arvopaperistamiset voivat tukea ehdotettujen asetusten yleisiä tavoitteita, kuten reaalitalouden rahoitusta. Vakavaraisuuden näkökulmasta pääomavaatimusten alentamista koskevat perustelut eivät kuitenkaan tiettyjen synteettisten arvopaperistamisten osalta ole yhtä vahvoja kuin perinteisten YLS-arvopaperistamisten osalta. On huomattava, että synteettisten arvopaperistamisten yksityisestä luonteesta johtuen niiden määrästä ja suorituskyvystä on tällä hetkellä on saatavissa rajoitettuja tietoja. Tämän vuoksi EKP tunnustaa komission omaksuman varovaisen lähestymistavan, jossa etuoikeutettu kohtelu rajoitetaan tiukasti synteettisten arvopaperistamisrakenteiden alaerään.

11.2

Lisäksi vaatimukset täyttäviä synteettisiä rakenteita koskevan säännöstön vakavaraisuusnäkökohtia olisi edelleen vahvistettava siten, että kehitetään erityisesti synteettisiä arvopaperistamisia varten muokatut kriteerit. Ehdotus siitä, että perinteistä YLS-arvopaperistamista koskevia kriteerejä sovellettaisiin synteettisiin arvopaperistamisiin vakavaraisuusasetuksen muutosehdotuksen 270 a artiklan nojalla ei ole asianmukainen tältä osin, kun otetaan huomioon perinteisten ja synteettisten arvopaperistamisten merkittävät rakenteelliset erot. Samaan aikaan synteettisiä arvopaperistamistransaktioita koskevien erityisten kriteerien käyttöönoton ei tulisi laajentaa 270 artiklassa ehdotettua suppeaa soveltamisalaa (37).

12.   Merkittävän luottoriskin siirtoa koskevan arvioinnin vahvistaminen

EKP katsoo, että vakavaraisuusasetuksen ehdotettujen muutosten yhteydessä olisi selkiytettävä ja vahvistettava merkittävän luottoriskin siirtoa ja epäsuoraa tukea koskevia vakavaraisuusasetuksen nykyisiä säännöksiä. Ensinnäkin 244 ja 245 artiklassa olevat merkittävän luottoriskin siirron hyväksyntää koskevat ehdot (38) olisi linkitettävä 250 artiklassa epäsuoralle tuelle asetettuihin ehtoihin, sillä ne liittyvät samoihin seikkoihin. Lisäksi EPV:n olisi arvioitava uudelleen 244 artiklan 2 kohdan ja 245 artiklan 2 kohdan mukaisia merkittävän luottoriskin siirtoa koskevia kvantitatiivisia testejä (39), sillä ne ovat riittämättömiä ja mahdollistavat joissakin tapauksissa sääntelyerojen hyväksikäytön.

Niiltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, tarkat muutosehdotukset perusteluineen on esitetty teknisessä työasiakirjassa, johon liittyy selittävä teksti. Tekninen työasiakirja on tämän lausunnon liitteenä ja saatavilla EKP:n verkkosivuilla englanninkielisenä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 11 päivänä maaliskuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 472 final.

(2)  COM(2015) 473 final.

(3)  EKP on hyväksynyt tämän lausunnon EKP:n kuulemista varten lähetettyjen ehdotettujen asetusten (sellaisina kuin komissio on niitä ehdottanut) perusteella, mutta ottaen huomioon myös neuvoston kompromissitekstissä ehdotetut muutokset soveltuvin osin (2015/0226 (COD), 14537/15 ehdotetusta arvopaperistamisasetuksesta ja 2015/0225 (COD), 14536/15 ehdotetusta vakavaraisuusasetuksen muutoksesta).

(4)  The impact of the CRR and CRD IV on bank financing, Eurosystem response to the DG FISMA consultation paper, 10. joulukuuta 2015.

(5)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4). ABSPP-ohjelman mukaiset ostot alkoivat marraskuussa 2014.

(6)  The impaired EU securitisation market: causes, roadblocks and how to deal with them, 11. huhtikuuta 2014, ja The case for a better functioning securitisation market in the European Union – A Discussion Paper, 29. toukokuuta 2014, EKP ja Bank of England.

(7)  Joint response from the Bank of England and the European Central Bank to the consultation document of the European Commission: ”An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation”, 27. maaliskuuta 2015.

(8)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(10)  Neuvoston kompromissitekstin (2015/0226 (COD), 14537/15) 5 a artikla. Seuraavissa kohdissa neuvoston kompromissitekstiä käsitellään ainoastaan tapauksissa, joissa se merkittävästi eroaa ehdotetusta asetuksesta (sellaisena kuin komissio on sitä ehdottanut).

(11)  Neuvoston kompromissitekstin (2015/0226 (COD), 14537/15) 15 artikla.

(12)  Ibid.

(13)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(14)  Neuvoston kompromissitekstin (2015/0226 (COD), 14537/5) 25 artiklan 5 kohta.

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

(16)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/3, annettu 30 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä strukturoitujen rahoitusvälineiden julkistamisvaatimuksia koskevilla sääntelystandardeilla (EUVL L 2, 6.1.2015, s. 57).

(17)  Ks. muutos 28, jolla lisätään uusi 5 artiklan 2b kohta.

(18)  Ks. 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva muutos 18.

(19)  Ks. esim. perinteisten arvopaperistamisten tapauksessa alullepanijoiden ja hallinnoijien asiantuntemukselle 8 artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 6 kohdassa asetetut vaatimukset sekä ABCP-ohjelmien tapauksessa myyjien ja järjestäjien asiantuntemukselle 12 artiklan 5 kohdassa ja 13 artiklan 7 kohdan c alakohdassa asetetut vaatimukset.

(20)  Ks. muutos 61, jolla lisätään uusi 14 a artikla.

(21)  Neuvoston kompromissitekstin (2015/0226 (COD) 8 artiklan 7 kohdan a alakohdan i alakohdassa sallitaan, että YLS-arvopaperistamisiin sisällytetään ongelmattomat luotot, jotka on järjestetty uudelleen vuosi ennen niiden sisällyttämistä. Tämä on ristiriidassa arvopaperistamisasetuksen 8 artiklan 7 kohdan a alakohdassa vahvistetun kolmen vuoden pituisen ajanjakson kanssa.

(22)  Ehdotetun arvopaperistamisasetuksen 12 artiklan 2 kohdassa hyväksytään omaisuuserät, joiden jäljellä oleva maturiteetti on enintään kolme vuotta, ja asetetaan transaktiotason rajoitus kahteen vuoteen maturiteettien painotetuissa keskiarvoissa. Sitä vastoin neuvoston kompromissitekstin (2015/0226 (COD), 14537/15) 12 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 13 artiklan 1a kohdassa sallittaisiin ohjelmatasolla enintään kahden vuoden pituinen painottettu keskimääräinen juoksuaika, transaktiotasolla enintään kolmen ja puolen vuoden pituinen painotettu keskimääräinen juoksuaika sekä arvopaperistettujen vastuiden enintään kuuden vuoden pituinen jäljellä oleva maturiteetti.

(23)  Ks. muutos 42, jolla lisätään uusi 10 artiklan 5 kohta.

(24)  Mahdollisesti voitaisiin hyväksyä arvopaperistamiset, joiden takaisinmaksun varmistus riippuu jossain määrin vakuuden myynnistä, kuten autoleasing-sopimusten jäännösarvoon liittyvien omaisuusvakuudellisten arvopaperien ja tiettyjen liikekiinteistölainavakuudellisten arvopaperien tapauksessa.

(25)  Ks. Joint response from the Bank of England and the European Central Bank to the consultation document of the European Commission: ”An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation”, 27. maaliskuuta 2015.

(26)  Ks. neuvoston kompromissitekstin 14 artiklan 1a kohta ja 14 a artikla, joissa arvopaperistavien osapuolten oman ilmoituksen lisäksi sallitaan kolmannen osapuolen ilmoitus (2015/0226 (COD), 14537/15).

(27)  Ks. EKP:n suositus 5.1 kohdassa.

(28)  Ks. muutos 56, jolla lisätään uusi 13 artiklan 9 kohta.

(29)  Ks. myös ehdotetun arvopaperistamisasetuksen perustelujen kohta ”Kolmansiin maihin liittyvä ulottuvuus”.

(30)  Ks. muutokset 30 ja 75, joilla lisätään uudet 6 artiklan 2 kohta ja 22 a artikla.

(31)  Ehdotetussa 254 artiklassa sallitaan pankkien käyttävän, valvontaviranomaisen jälkikäteen antamasta päätöksestä riippuen, SEC-SA-menetelmää SEC-ERBA-menetelmän sijasta, kun SEC-ERBA-menetelmän soveltaminen johtaa suhteettoman korkeisiin pääomavaatimuksiin, jotka eivät ole verrannollisia arvopaperistettujen omaisuuserien luottoriskiin nähden.

(32)  Ks. muutos 103, jolla lisätään uusi 254 a artikla.

(33)  Ehdotetun vakavaraisuusasetuksen muutoksen 254 artiklassa ja neuvoston kompromissitekstissä (2015/0225 (COD), 14536/15) sallitaan, elleivät valvojat aseta niille rajoituksia, että pankit käyttävät valikoivasti SEC-SA-menetelmää eli että pankit voivat päättää ylärajan asettamisesta SEC-ERBA-menetelmän soveltamisesta seuraaville riskipainoille vain niiden vastuiden osalta, joissa SEC-SA-menetelmän soveltaminen olisi SEC-ERBA-menetelmän soveltamista edullisempaa. Hierarkiaa koskeva arbitraasi ei olisi sallittua EKP:n ehdotuksen mukaan, sillä SEC-SA-menetelmää pitäisi käyttää aina, ja mahdollinen valvojan puuttuminen voi ainoastaan korottaa sovellettavia pääomavaatimuksia.

(34)  Ks. muutos 105, jolla lisätään uusi 258 a artikla.

(35)  Ks. 5.2 kohta omaisuuserien laadun osalta ja 6.2 kohta omaa ilmoitusta koskevan menettelyn osalta.

(36)  Ks. 270 artikla.

(37)  EPV:n 18. joulukuuta 2015 päivätyssä synteettistä arvopaperistamista koskevassa raportissa suositellaan mm. erityisten kriteerien käyttöönottoa synteettisille arvopaperistamisille ja 270 artiklan soveltamisalan laajennusta siten, että sallitaan yksityisten sijoittajien toiminta hyväksyttyinä luottosuojauksen tarjoajina.

(38)  Ks. muutokset 93 ja 96, jotka koskevat 244 artiklan 4 kohdan f alakohtaa ja 245 artiklan 4 kohdan e alakohtaa.

(39)  Ks. muuitokset 94 ja 97, jotka koskevat 244 artiklan 6 kohtaa ja 245 artiklan 6 kohtaa.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/10


Euron kurssi (1)

16. kesäkuuta 2016

(2016/C 219/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1174

JPY

Japanin jeniä

116,65

DKK

Tanskan kruunua

7,4355

GBP

Englannin puntaa

0,79033

SEK

Ruotsin kruunua

9,3915

CHF

Sveitsin frangia

1,0812

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,3798

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,067

HUF

Unkarin forinttia

315,15

PLN

Puolan zlotya

4,4490

RON

Romanian leuta

4,5390

TRY

Turkin liiraa

3,2804

AUD

Australian dollaria

1,5212

CAD

Kanadan dollaria

1,4530

HKD

Hongkongin dollaria

8,6715

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5899

SGD

Singaporen dollaria

1,5116

KRW

Etelä-Korean wonia

1 315,79

ZAR

Etelä-Afrikan randia

17,2240

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,3593

HRK

Kroatian kunaa

7,5240

IDR

Indonesian rupiaa

14 970,82

MYR

Malesian ringgitiä

4,5885

PHP

Filippiinien pesoa

51,899

RUB

Venäjän ruplaa

73,5915

THB

Thaimaan bahtia

39,455

BRL

Brasilian realia

3,8943

MXN

Meksikon pesoa

21,1845

INR

Intian rupiaa

75,2010


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/11


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016,

Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

(2016/C 219/05)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välillä 27 päivänä maaliskuuta 2012 tehdyn valuuttasopimuksen ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen, jäljempänä ’valuuttasopimus’, 8 artiklassa edellytetään, että San Marinon tasavalta panee täytäntöön unionin säädökset ja säännöt, jotka koskevat euroseteleitä ja -metallirahoja, pankki- ja rahoitussäädäntöä, rahanpesun estämistä, käteisrahaan ja muihin maksuvälineisiin sekä mitaleihin ja rahakkeisiin liittyvien petosten ja väärennysten torjuntaa sekä tilastotietojen ilmoittamisvaatimuksia. Nämä säädökset ja säännöt luetellaan valuuttasopimuksen liitteessä.

(2)

Komission on muutettava valuuttasopimuksen liitettä vuosittain unionin uusien asiaa koskevien säädösten ja sääntöjen sekä voimassa oleviin säädöksiin ja sääntöihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi.

(3)

Liitteeseen olisi lisättävä asiaa koskevat uudet unionin säädökset ja säännöt sekä voimassa oleviin säädöksiin tehdyt muutokset.

(4)

Valuuttasopimuksen liite olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


LIITE

 

Täytäntöönpantavat säädökset

Täytäntöönpanon määräaika

Rahanpesun torjunta

1

Neuvoston puitepäätös 2005/212/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta (EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49)

1. lokakuuta 2014 (1)

2

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15)

1. syyskuuta 2013

 

Muutettu säädöksillä:

 

3

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1)

 

4

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/20/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (EUVL L 76, 19.3.2008, s. 46)

 

5

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7)

 

6

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120)

 

 

Täydennetty säädöksillä:

 

7

Neuvoston päätös 2000/642/YOS, tehty 17 päivänä lokakuuta 2000, jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä koskevista järjestelyistä, joita noudatetaan tietojenvaihdossa (EYVL L 271, 24.10.2000, s. 4).

1. syyskuuta 2013

8

Neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta (EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1)

 

9

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 9)

 

10

Komission direktiivi 2006/70/EY, annettu 1 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta (EUVL L 214, 4.8.2006, s. 29)

 

11

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1)

 

12

Neuvoston päätös 2007/845/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 103)

 

13

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39).

1. marraskuuta 2016 (2)

14

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 1).

1. lokakuuta 2017 (3)

15

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/849/EU, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73)

1. lokakuuta 2017 (3)

Petosten ja väärentämisen torjunta

16

Neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta (EYVL L 149, 2.6.2001, s. 1).

1. syyskuuta 2013

17

Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä (EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6)

1. syyskuuta 2013

 

Muutettu säädöksellä:

 

18

Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta (EUVL L 17, 22.1.2009, s. 1)

 

19

Neuvoston päätös 2001/887/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euron suojaamisesta väärentämiseltä (EYVL L 329, 14.12.2001, s. 1)

1. syyskuuta 2013

20

Neuvoston päätös 2003/861/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 44).

1. syyskuuta 2013

21

Neuvoston asetus (EY) N:o 2182/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 1)

1. syyskuuta 2013

 

Muutettu säädöksellä:

 

22

Neuvoston asetus (EY) N:o 46/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta (EUVL L 17, 22.1.2009, s. 5)

 

23

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta (EUVL L 151, 21.5.2014, s. 1)

1. heinäkuuta 2016 (2)

Euroseteleitä ja -metallirahoja koskevat säännöt

24

Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4)

1. syyskuuta 2013

25

Neuvoston päätelmät, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998 ja 5 päivänä marraskuuta 2002, metallirahojen keräilykappaleista

1. syyskuuta 2013

26

Neuvoston päätelmät, annettu 10 päivänä toukokuuta 1999, eurometallirahojen laadunhallintajärjestelmästä

1. syyskuuta 2013

27

Komission tiedonanto 2001/C-318/03, annettu 22 päivänä lokakuuta 2001, eurometallirahojen yhteisen sivun mallioikeuden suojasta (KOM(2001) 600 lopullinen) (EYVL C 318, 13.11.2001, s. 3)

1. syyskuuta 2013

28

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EKP/2003/5) (EUVL L 78, 25.3.2003, s. 20)

1. syyskuuta 2013

 

Muutettu säädöksellä:

 

29

Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2013/11, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 43)

1. lokakuuta 2013 (1)

30

Komission suositus 2009/23/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskevat yhteiset suuntaviivat (K(2008) 8625) (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52)

1. syyskuuta 2013

31

Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/14, tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1)

1. syyskuuta 2013

 

Muutettu säädöksellä:

 

32

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 7 päivänä syyskuuta 2012, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta (EKP/2012/19) (2012/507/EU) (EUVL L 253, 20.9.2012, s. 19)

1. lokakuuta 2013 (1)

33

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1210/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, eurometallirahojen aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä (EUVL L 339, 22.12.2010, s. 1)

1. syyskuuta 2013

34

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1214/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, rajat ylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välillä (EUVL L 316, 29.11.2011, s. 1)

1. lokakuuta 2014 (1)

35

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 651/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 135)

1. lokakuuta 2013 (1)

36

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2013/10) (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37)

1. lokakuuta 2013 (1)

37

Neuvoston asetus (EU) N:o 729/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 194, 2.7.2014, s. 1)

1. lokakuuta 2013

Pankki- ja rahoitusalan lainsäädäntö

38

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

1. syyskuuta 2016

 

Muutettu säädöksillä:

 

39

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätöksien laadinnassa noudatettavien arvostussääntöjen osalta (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28)

 

40

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16)

 

41

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY muuttamisesta (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1)

 

42

Neuvoston direktiivi 89/117/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa (EYVL L 44, 16.2.1989, s. 40)

1. syyskuuta 2018

43

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä (EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22)

1. syyskuuta 2018

44

Komission suositus 97/489/EY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1997, elektronisen maksuvälineen avulla toteutetuista maksutapahtumista ja erityisesti liikkeeseenlaskijan ja haltijan välisestä suhteesta (EYVL L 208, 2.8.1997, s. 52)

1. syyskuuta 2018

45

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45)

1. syyskuuta 2018

 

Muutettu säädöksillä:

 

46

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 37)

 

47

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120)

 

48

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1)

 

49

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1)

1. syyskuuta 2018

50

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 125, 5.5.2001, s. 15)

1. syyskuuta 2018

 

Muutettu säädöksellä:

 

51

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190)

 

52

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43)

1. syyskuuta 2018

 

Muutettu säädöksillä:

 

53

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 37)

 

54

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190)

 

55

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1)

1. syyskuuta 2018

 

Muutettu säädöksillä:

 

56

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/1/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9)

 

57

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/25/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 40)

 

58

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120)

 

59

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/89/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY, 2006/48/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 113)

 

60

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338)

 

61

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1)

1. syyskuuta 2018

 

Muutettu säädöksillä:

 

62

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/31/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 60)

 

63

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/44/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivin 92/49/ETY sekä direktiivien 2002/83/EY, 2004/39/EY, 2005/68/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta rahoitusalalla tapahtuvaan omistusosuuksien hankintaan ja lisäämiseen sovellettavien toiminnan vakauden arviointia koskevien menettelysääntöjen ja periaatteiden osalta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 1)

 

64

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/10/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (EUVL L 76, 19.3.2008, s. 33)

 

65

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120)

 

 

Täydennetty säädöksillä:

 

66

Komission asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1)

1. syyskuuta 2018

67

Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26)

1. syyskuuta 2018

68

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1)

1. syyskuuta 2016

 

Muutettu säädöksillä:

 

69

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/111/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, direktiivien 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 97)

 

70

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

1. syyskuuta 2017 (3)

71

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).

1. syyskuuta 2018

 

Muutettu säädöksellä:

 

72

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22)

1. syyskuuta 2018 (1)

73

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7)

1. syyskuuta 2016

 

Muutettu säädöksellä:

 

74

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

1. syyskuuta 2017 (3)

75

Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162)

1. syyskuuta 2016

76

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1)

1. syyskuuta 2016

77

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12)

1. syyskuuta 2016

 

Muutettu säädöksillä:

 

78

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1022/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan keskuspankille neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla annettujen erityistehtävien osalta (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 5)

 

79

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34)

 

80

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190)

1. syyskuuta 2018 (3)

81

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84)

1. syyskuuta 2016

 

Muutettu säädöksillä:

 

82

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1)

 

83

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 ja päätöksen N:o 716/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 105, 8.4.2014, s. 1)

 

84

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/51/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY sekä asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 1).

 

85

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120)

1. syyskuuta 2016

 

Muutettu säädöksillä:

 

86

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

1. syyskuuta 2017 (3)

87

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

31. joulukuuta 2020 (3)

88

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22)

1. huhtikuuta 2018 (2)

 

Muutettu säädöksellä:

 

89

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 248/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 1)

 

90

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1)

30. syyskuuta 2019 (3)

 

Muutettu säädöksillä:

 

91

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

 

92

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1002/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta (EUVL L 279, 19.10.2013, s. 2)

 

93

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190)

 

94

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

 

95

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73)

 

 

Täydennetty säädöksillä:

 

96

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 20)

 

97

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1248/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 30)

 

98

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1249/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 32)

 

99

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 148/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 1)

 

100

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 149/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 11)

 

101

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25)

 

102

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33)

 

103

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 152/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuolten pääomavaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 37)

 

104

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 153/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuoliin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 41)

 

105

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 876/2013, annettu 28 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuolten kollegioita koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 244, 13.9.2013, s. 19)

 

106

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1003/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä kantamien maksujen osalta (EUVL L 279, 19.10.2013, s. 4)

 

107

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 285/2014, annettu 13 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä unionissa olevaa sopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 85, 21.3.2014, s. 1)

 

108

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 667/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta, mukaan lukien puolustautumisoikeuksia koskevat säännöt ja ajalliset säännökset (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 31)

 

109

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 484/2014, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisista keskusvastapuolen oletettua pääomaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 57)

 

110

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/880, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 vahvistettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä (EUVL L 143, 9.6.2015, s. 7)

 

111

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (1)

 

Muutettu säädöksellä:

 

112

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/62, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 37)

 

 

Täydennetty säädöksillä:

 

113

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1423/2013, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten omia varoja koskevien julkistamisvaatimusten teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 355, 31.12.2013, s. 60)

1. syyskuuta 2017 (2)

114

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 183/2014, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla erityisten ja yleisten luottoriskioikaisujen laskennan täsmentämiseksi (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 3)

1. syyskuuta 2017 (2)

115

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 241/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 8)

1. syyskuuta 2017 (2)

 

Muutettu säädöksillä:

 

116

(1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/488, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta yritysten kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvien omien varojen vaatimusten osalta (EUVL L 78, 24.3.2015, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (3)

117

(2)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/850, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (3)

118

(3)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/923, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta (EUVL L 150, 17.6.2015, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (3)

119

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 342/2014, annettu 21 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä finanssiryhmittymien vakavaraisuusvaatimusten laskentamenetelmien soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 100, 3.4.2014, s. 1).

1. syyskuuta 2017 (2)

120

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 523/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla sen määrittämiseksi, vastaavatko laitoksen katettujen joukkolainojen arvo ja laitoksen varojen arvo suurelta osin toisiaan (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 4)

1. syyskuuta 2017 (2)

121

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 525/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä markkinan määritelmää koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 15)

1. syyskuuta 2017 (2)

122

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 526/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla hintaerosta tehtävän arvion määrittämiseksi ja rajallisten pienempien salkkujen täsmentämiseksi vastuun arvonoikaisuriskin osalta (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 17)

1. syyskuuta 2017 (2)

123

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 528/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 29)

1. syyskuuta 2017 (2)

124

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 529/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sisäisten luottoluokitusten menetelmän ja kehittyneen mittausmenetelmän laajennusten ja muutosten olennaisuuden arvioinnissa käytettävien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 36)

1. syyskuuta 2017 (2)

125

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 625/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 16)

1. syyskuuta 2017 (2)

126

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (2)

127

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 602/2014, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiseen ylimääräisten riskipainojen soveltamiseen liittyvien valvontakäytäntöjen lähentämisen helpottamiseksi (EUVL L 166, 5.6.2014, s. 22)

1. syyskuuta 2017 (2)

128

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 945/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisia relevantteja asianmukaisesti hajautettuja indeksejä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 3)

1. syyskuuta 2017 (3)

129

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1030/2014, annettu 29 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisia järjestelmän kannalta merkittävien maailmanlaajuisten laitosten määrittämisessä käytettävien arvojen julkistamisen yhtenäisiä muotoja ja päivämäärää koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 284, 30.9.2014, s. 14)

1. syyskuuta 2017 (3)

130

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1187/2014, annettu 2 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvä kokonaisvastuu kohde-etuutena olevia omaisuuseriä koskevien liiketoimien osalta (EUVL L 324, 7.11.2014, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (3)

131

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).

1. syyskuuta 2017 (3)

132

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/79, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta taseen sitoutumisten, yhteisen tietopistemallin ja validointisääntöjen osalta (EUVL L 14, 21.1.2015, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (3)

133

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/585, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä riskivakuusjaksojen määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 98, 15.4.2015, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (3)

134

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/227, annettu 9 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta (EUVL L 48, 20.2.2015, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (3)

135

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/233, annettu 13 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla teknisistä täytäntöönpanostandardeista niiden valuuttojen osalta, joissa keskuspankkikelpoisuuden määritelmä on erittäin kapea (EUVL L 39, 14.2.2015, s. 11)

1. syyskuuta 2017 (3)

136

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/880, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 vahvistettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä (EUVL L 143, 9.6.2015, s. 7)

1. lokakuuta 2017 (3)

137

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338)

1. syyskuuta 2017 (1)

 

Muutettu säädöksellä:

 

138

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190)

1. syyskuuta 2018 (3)

 

Täydennetty säädöksillä:

 

139

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 604/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin (EUVL L 167, 6.6.2014, s. 30)

1. syyskuuta 2017 (2)

140

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 524/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä sellaisten tietojen täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava toisilleen (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 6)

1. syyskuuta 2017 (2)

141

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 527/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla sellaisten instrumenttien luokkien määrittämisestä, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon laitoksen luottokelpoisuus toiminnan jatkuvuuden kannalta ja jotka soveltuvat muuttuviin palkkioihin (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 21)

1. syyskuuta 2017 (2)

142

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 530/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joilla määritellään tarkemmin olennaiset vastuut ja raja-arvot kaupankäyntivarastoon liittyvää erityisriskiä koskevia sisäisiä menettelyjä varten (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 50)

1. syyskuuta 2017 (2)

143

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2014, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, jotka koskevat merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittämistä laitoskohtaisten vastasyklisten pääomapuskurikantojen laskemiseksi (EUVL L 309, 30.10.2014, s. 5)

1. syyskuuta 2017 (3)

144

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 620/2014, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisista kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon sovellettavista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 172, 12.6.2014, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (2)

145

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 650/2014, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, toimivaltaisten viranomaisten julkistettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisesti kuuluvien tietojen muotoa, rakennetta, sisällysluetteloa ja vuotuista julkistamisajankohtaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 185, 25.6.2014, s. 1)

1. syyskuuta 2017 (2)

146

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 710/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaista laitoskohtaisista vakavaraisuusvaatimuksista tehtävää yhteistä päätöstä koskevan menettelyn soveltamisedellytyksistä vahvistettavista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 188, 27.6.2014, s. 19)

1. syyskuuta 2017 (2)

147

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1222/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 27)

1. syyskuuta 2017 (3)

148

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149)

1. syyskuuta 2016 (2)

149

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190)

1. syyskuuta 2018 (2)

 

Täydennetty säädöksillä:

 

150

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/63, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 44)

1. syyskuuta 2018 (3)

151

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

31. joulukuuta 2020 (3)

152

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

31. joulukuuta 2020 (3)

Tilastotietojen keruuta koskeva lainsäädäntö

153

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2013/24) (EUVL L 2, 7.1.2014, s. 34)

1. syyskuuta 2016 (2)

154

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1)

1. syyskuuta 2016 (2)

 

Muutettu säädöksillä:

 

155

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1375/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) muuttamisesta (EKP/2014/51) (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 77).

 

156

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/34) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51)

1. syyskuuta 2016 (2)

 

Muutettu säädöksellä:

 

157

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 756/2014, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) muuttamisesta (EKP/2014/30) (EUVL L 205, 12.7.2014, s. 14)

 

158

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014, raha- ja rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/1) (EUVL L 340, 26.11.2014, s. 1)

1. syyskuuta 2016 (2)

 

Muutettu säädöksellä:

 

159

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 6 päivänä marraskuuta 2014, raha- ja rahoituslaitostilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2014/43) (EUVL L 93, 9.4.2015, s. 82)

 


(1)  Vuoden 2013 sekakomitea hyväksyi nämä määräajat Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen 27 päivänä maaliskuuta 2012 tehdyn valuuttasopimuksen 8 artiklan 5 kohdan nojalla.

(2)  Vuoden 2014 sekakomitea hyväksyi nämä määräajat Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen 27 päivänä maaliskuuta 2012 tehdyn valuuttasopimuksen 8 artiklan 5 kohdan nojalla.

(3)  Vuoden 2015 sekakomitea hyväksyi nämä määräajat Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen 27 päivänä maaliskuuta 2012 tehdyn valuuttasopimuksen 8 artiklan 5 kohdan nojalla.


17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/27


Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 28 jäsenvaltiolle 1 päivänä heinäkuuta 2016 lähtien

(Julkaistu 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1) 10 artiklan mukaisesti)

(2016/C 219/06)

Peruskorot on laskettu viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamista koskevan komission tiedonannon (EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6) mukaisesti. Viitekoron käytöstä riippuen tämän tiedonannon mukaisesti määritellyt marginaalit on vielä lisättävä peruskorkoon. Diskonttokoron osalta tämä tarkoittaa sitä, että peruskorkoon on lisättävä 100 peruspisteen marginaali. Asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta 30 päivänä tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 271/2008 säädetään, että erillisiä päätöksiä lukuun ottamatta myös takaisinperintäkorko lasketaan lisäämällä 100 peruspistettä peruskorkoon.

Muutetut korot on lihavoitu.

Edellinen taulukko on julkaistu EUVL:ssa C 176, 18.5.2016, s. 3.

Alkamispäivä

Päättymispäivä

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.7.2016

-0,01

-0,01

0,79

-0,01

0,46

-0,01

0,30

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,18

1,08

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,83

-0,01

1,18

-0,31

-0,01

-0,01

1,04

1.6.2016

30.6.2016

-0,01

-0,01

1,00

-0,01

0,46

-0,01

0,30

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,18

1,37

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,83

-0,01

1,40

-0,26

-0,01

-0,01

1,04

1.5.2016

31.5.2016

0,01

0,01

1,00

0,01

0,46

0,01

0,30

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,50

1,37

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,83

0,01

1,40

-0,26

0,01

0,01

1,04

1.4.2016

30.4.2016

0,03

0,03

1,19

0,03

0,46

0,03

0,30

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1,50

1,37

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1,83

0,03

1,40

-0,22

0,03

0,03

1,04

1.3.2016

31.3.2016

0,06

0,06

1,63

0,06

0,46

0,06

0,30

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,92

1,37

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,83

0,06

1,65

-0,22

0,06

0,06

1,04

1.2.2016

29.2.2016

0,09

0,09

1,63

0,09

0,46

0,09

0,36

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,92

1,37

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,83

0,09

1,65

-0,22

0,09

0,09

1,04

1.1.2016

31.1.2016

0,12

0,12

1,63

0,12

0,46

0,12

0,36

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,92

1,37

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,83

0,12

1,65

-0,22

0,12

0,12

1,04


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/28


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8079 – RPC Group / British Polythene Industries)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 219/07)

1.

Komissio vastaanotti 9. kesäkuuta 2016 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys RPC Group plc (RPC) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan brittiläisessä yrityksessä British Polythene Industries plc (BPI) 9. kesäkuuta 2016 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   RPC: RPC on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yritys, joka suunnittelee ja valmistaa kovamuovituotteita pakkaus- ja muuhun käyttöön. Sillä on 24 suunnittelu- ja tuotekehityskeskusta, 113 tuotantolaitosta 28 maassa ja yli 18 000 työntekijää. Se valmistaa monenlaisia standardi- ja mittatilauspakkauksia elintarvike- ja non-food-käyttöön sekä kuluttajille että teollisuudelle. RPC ei valmista joustomuovituotteita.

—   BPI: BPI on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yritys, joka valmistaa joustomuovituotteita: polyeteenikalvoja, -pusseja ja -säkkejä. BPI toimittaa suurelle määrälle asiakkaita erilaisia tuotteita, kuten pakkaus- ja muita kalvoja ja pusseja. BPI myös kierrättää polyeteenijätettä.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8079 – RPC Group / British Polythene Industries seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


17.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 219/29


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7946 – PAI/Nestlé/Froneri)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 219/08)

1.

Komissio vastaanotti 10. kesäkuuta 2016 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys PAI Partners SAS (PAI) ja sveitsiläinen yritys Nestlé SA (Nestlé) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan vastaperustetussa brittiläisessä yhteisyrityksessä (Froneri) ostamalla osakkeita ja siirtämällä omaisuuseriä.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   PAI: monilla teollisuudenaloilla koko ETA-alueella toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka salkkuun kuuluva yritys R&R on brittiläinen, useissa ETA-maissa toimiva teollinen jäätelönvalmistaja.

—   Nestlé: erilaisten elintarvikkeiden ja juomien, myös jäätelötuotteiden, tuotanto, markkinointi ja myynti koko ETA-alueella.

—   Froneri: sisältää R&R:n koko jäätelöliiketoiminnan, joka keskittyy Eurooppaan, Etelä-Afrikkaan ja Australiaan, sekä Nestlén jäätelöliiketoiminnat Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ja eräissä muissa maissa, kuten Filippiineillä, Brasiliassa ja Argentiinassa. Ehdotuksen mukaan Nestlé siirtää yhteisyritykseen myös osia pakasteiden liiketoiminnoistaan (ei kuitenkaan pakastepitsaliiketoimintaa) useissa Euroopan maissa ja jäähdytettyjen maitotuotteiden liiketoiminnat Filippiineillä.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7946 – PAI/Nestlé/Froneri seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).