ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 68

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
22. helmikuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2016/C 068/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2016/C 068/02

Asia C-454/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance de Bruxelles – Belgia) – Proximus SA, aiemmin Belgacom SA v. Commune d’Etterbeek (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/20/EY — 12 ja 13 artikla — Hallinnolliset maksut — Järjestelmien asennusoikeuksia koskeva maksu — Soveltamisala — Kunnan säännöstö — Matkapuhelinantenneja koskeva maksu)

2

2016/C 068/03

Asia C-517/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance de Namur – Belgia) – Proximus SA, aiemmin Belgacom SA, joka on tullut Belgacom Mobile SA:n sijaan oikeudenkäynnissä v. Province de Namur (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 97/13/EY — 4 ja 11 artikla — Direktiivi 2002/20/EY — 6 artikla — Ehdot, jotka voidaan liittää yleisvaltuutukseen sekä radiotaajuuksien ja numeroiden käyttöä koskeviin oikeuksiin, ja erityisvelvollisuudet — 13 artikla — Järjestelmien asennusoikeuksia koskeva maksu — Soveltamisala — Alueellisen tason säännöstö — Matkaviestintäverkon lähetys- ja vastaanottopylväitä ja/tai -yksiköitä koskeva maksu)

3

2016/C 068/04

Yhdistetyt asiat C-25/14 ja C-26/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social ja Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ym. (C-25/14) sekä Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ja Fédération générale agro-alimentaire – CFDT ym. (C-26/14) (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet — Avoimuusvelvoite — Velvoitteen soveltamisala — Kansalliset kollektiivisopimukset — Yleistä järjestelmää täydentävä sosiaaliturvajärjestelmä — Se, että työmarkkinaosapuolet nimeävät vakuutuslaitoksen hallinnoimaan järjestelmää — Järjestelmän määrääminen yleissitovaksi ministeriön asetuksella kaikkien asianomaisen toimialan palkattujen työntekijöiden ja työnantajien osalta — Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun ajallisten vaikutusten rajoittaminen)

3

2016/C 068/05

Yhdistetyt asiat C-132/14–C-136/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.12.2015 – Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Asetus (EU) N:o 1385/2013 — Direktiivi 2013/62/EU — Direktiivi 2013/64/EU — Oikeusperusta — SEUT 349 artikla — Euroopan unionin syrjäisimmät alueet — Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden)

4

2016/C 068/06

Asia C-157/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Neptune Distribution SNC v. Ministre de l’Économie et des Finances (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 1924/2006 — Direktiivi 2009/54/EY — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 1 kohta ja 16 artikla — Kuluttajansuoja — Ravitsemus- ja terveysväitteet — Luontaiset kivennäisvedet — Natrium- tai suolapitoisuus — Laskeminen — Natriumkloridi (pöytäsuola) tai natriumin kokonaismäärä — Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus — Elinkeinovapaus)

5

2016/C 068/07

Asia C-180/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 23.12.2015 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/88/EY — Työajan järjestäminen — Päivittäinen lepoaika — Viikoittainen lepoaika — Viikoittainen enimmäistyöaika)

6

2016/C 068/08

Asia C-239/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal du travail de Liège – Belgia) – Abdoulaye Amadou Tall v. Centre public d’action sociale de Huy ja Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asilen (Fedasil) (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Direktiivi 2005/85/EY — Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset — 39 artikla — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon — Uudet turvapaikkahakemukset — Lykkäävän vaikutuksen puuttuminen oikeussuojakeinolta, jolla haetaan muutosta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen päätökseen olla jatkamatta myöhemmän turvapaikkahakemuksen tutkintaa — Sosiaalinen suojelu — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 19 artiklan 2 kohta — 47 artikla)

6

2016/C 068/09

Yhdistetyt asiat C-250/14 ja C-289/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Air France-KLM, aiemmin Air France (C-250/14) ja Hop!-Brit Air SAS, aiemmin Brit Air (C-289/14) v. Ministère des Finances et des Comptes publics (Arvonlisävero — Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen — Lentoliikenne — Ostettu mutta käyttämättä jäänyt lippu — Kuljetuspalvelun suorittaminen — Lipun luovuttaminen — Veron suorittamisajankohta)

7

2016/C 068/10

Asia C-293/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Gebhart Hiebler v. Walter Schlagbauer (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2006/123/EY — Asiallinen soveltamisala — Toiminta, joka liittyy julkisen vallan käyttöön — Nuohoojan ammatti — Palotoimeen kuuluvat tehtävät — Elinkeinoluvan alueellinen rajoittaminen — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Tarpeellisuus — Oikeasuhteisuus)

8

2016/C 068/11

Asia C-297/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik ja Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuomioistuimen toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa riita-asioissa — 15 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 16 artiklan 1 kohta — Käsite kaupallisen toiminnan tai elinkeinotoiminnan suuntaaminen kuluttajan kotipaikkajäsenvaltioon — Kuluttajan kotipaikkajäsenvaltioon suunnatun kaupallisen toiminnan tai elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä aikaisemmin tehdyn välityssopimuksen taloudellisen tavoitteen saavuttamista palveleva toimeksiantosopimus — Läheinen yhteys)

9

2016/C 068/12

Asia C-300/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt hof van beroep te Antwerpen – Belgia) – Imtech Marine Belgium NV v. Radio Hellenic SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 805/2004 — Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste — Vahvistamisen edellytykset — Velallisen oikeudet — Tuomion uudelleentutkiminen)

9

2016/C 068/13

Asia C-330/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Gyulai közigazgatási és munkaügyi bíróság – Unkari) – Gergely Szemerey v. Miniszterelnökséget vezető miniszter, jolle Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerven oikeudet ovat siirtyneet (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen maatalouspolitiikka — Maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteet — Maatalouden ympäristötuet — Asetus (EY) N:o 1122/2009 — 23 ja 58 artikla — Asetus (EY) N:o 1698/2005 — Asetus (EY) N:o 1975/2006 — Harvinaisen kasvilajin viljelyn tuki — Maksuhakemus — Sisältö — Todistusta koskeva vaatimus — Seuraamukset todistuksen esittämättä jättämisestä)

10

2016/C 068/14

Asia C-333/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Session (Scotland) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Scotch Whisky Association ym. v. Lord Advocate ja Advocate General for Scotland (Ennakkoratkaisupyyntö — Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely — Asetus (EU) N:o 1308/2013 — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — SEUT 34 artikla — Määrälliset rajoitukset — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Alkoholijuomien vähimmäishinta, joka lasketaan tuotteeseen sisältyvän alkoholimäärän perusteella — Oikeuttaminen — SEUT 36 artikla — Ihmisten terveyden ja elämän suojelu — Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle)

11

2016/C 068/15

Asia C-342/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – X-Steuerberatungsgesellschaft v. Finanzamt Hannover-Nord (Ennakkoratkaisupyyntö — Ammattipätevyyden tunnustaminen — Direktiivi 2005/36/EY — 5 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 2006/123/EY — 16 artikla ja 17 artiklan 6 alakohta — SEUT 56 artikla — Jäsenvaltioon sijoittautunut veroneuvontaa harjoittava yhtiö, joka tarjoaa palveluja toisessa jäsenvaltiossa — Jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan veroneuvontaa harjoittavat yhtiöt on rekisteröitävä ja hyväksyttävä)

12

2016/C 068/16

Asia C-371/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – APEX GmbH Internationale Spedition v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Ennakkoratkaisupyyntö — Kauppapolitiikka — Polkumyynti — Sytytinkivelliset kaasukäyttöiset kertatäyttöiset taskusytyttimet — Asetus (EY) N:o 1225/2009 — 11 artiklan 2 kohta — Voimassaolon päättyminen — 13 artikla — Kiertäminen — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 260/2013 — Pätevyys — Polkumyyntitullin laajentaminen päivänä, jona asetus, jolla se on otettu käyttöön, ei ole enää voimassa — Muutos kaupan rakenteessa)

13

2016/C 068/17

Asia C-388/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Köln – Saksa) – Timac Agro Deutschland GmbH v. Finanzamt Sankt Augustin (Ennakkoratkaisupyyntö — Verolainsäädäntö — Yhteisövero — Sijoittautumisvapaus — Ulkomainen kiinteä toimipaikka — Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen vapauttamalla verosta ulkomaisen kiinteän toimipaikan tulot — Mainitun kiinteän toimipaikan tappioiden huomioiminen — Aiemmin vähennettyjen tappioiden lisääminen tulona verotettavaan tulokseen siinä tapauksessa, että ulkomainen kiinteä toimipaikka luovutetaan — Lopulliset tappiot)

14

2016/C 068/18

Asia C-402/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Dioikitiko Efeteio Athinon – Kreikka) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE v. Kreikan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — Verotus — Sisäinen verotus — Fiskaaliset tullit — Vaikutukseltaan vastaavat maksut — Rajamuodollisuudet — SEUT 30 artikla — SEUT 110 artikla — Direktiivi 92/12/ETY — 3 artiklan 3 kohta — Direktiivi 2008/118/EY — 1 artiklan 3 kohta — Tilanne, jossa direktiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista oikeutta — Välitön oikeusvaikutus — Moottoriajoneuvoista niiden jäsenvaltioon tuonnin yhteydessä kannettava vero — Ajoneuvon rekisteröintiin ja mahdolliseen liikenteeseen saattamiseen liittyvä vero — Veron jättäminen palauttamatta siinä tapauksessa, ettei ajoneuvoa rekisteröidä)

15

2016/C 068/19

Asia C-407/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Espanja) – María Auxiliadora Arjona Camacho v. Securitas Seguridad España SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2006/54/EY — Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa — Syrjivä irtisanominen — 18 artikla — Tosiasiallisesti kärsityn vahingon korvaaminen tai hyvittäminen — Varoittavuus — 25 artikla — Seuraamukset — Seuraamuksenluonteinen vahingonkorvaus)

15

2016/C 068/20

Asia C-419/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság – Unkari) – WebMindLicenses Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2, 24, 43, 250 ja 273 artikla — Sähköisen palvelun suorituspaikka — Kyseisen suorituspaikan keinotekoinen vahvistaminen taloudellista todellisuutta vastaamattomalla järjestelyllä — Oikeuden väärinkäyttö — Asetus (EU) N:o 904/2010 — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 7, 8, 41, 47 ja 48 artikla, 51 artiklan 1 kohta ja 52 artiklan 1 ja 3 kohta — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tulla kuulluksi — Veroviranomaiset käyttävät samanaikaisesti vireillä olevan rikosoikeudellisen menettelyn, jota ei vielä ole päätetty, yhteydessä verovelvollisen tietämättä saatuja todisteita — Puhelujen kuuntelu ja sähköpostiviestien takavarikointi)

16

2016/C 068/21

Asia C-595/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.12.2015 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Riidanalaisen päätöksen korvaaminen uudella päätöksellä oikeudenkäynnin aikana — Kanteen kohde — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Uuden psykoaktiivisen aineen saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin — Lissabonin sopimuksen voimaan tultua sovellettavat oikeussäännöt — Siirtymämääräykset — Euroopan parlamentin kuuleminen)

18

2016/C 068/22

Asia C-605/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein oikeus – Suomi) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen ja Ritva Komu v. Pekka Komu ja Jelena Komu (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Soveltamisala — Yksinomainen toimivalta — 22 artiklan 1 alakohta — Asia, joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen — Käsite — Vaatimus kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkamisesta niiden myynnillä)

18

2016/C 068/23

Asia C-58/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Saksa) – Firma Theodor Pfister v. Landkreis Main-Spessart (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Terveystarkastukset — Rehuja ja elintarvikkeita koskevat viralliset tarkastukset — Tarkastusten rahoittaminen — Teurastustoimenpiteisiin liittyvät tarkastuskulut — Asetus (EY) N:o 882/2004 — Direktiivi 85/73/ETY — Mahdollisuus periä kyseisessä direktiivissä säädetyt maksut ylittävä, todelliset tarkastuskulut kattava määrä)

19

2016/C 068/24

Asia C-580/14: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Sandra Bitter Ziegelwerk Höxter GmbH:n selvitysmiehenä v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/87/EY — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Päästöoikeuden ylitysmaksu — Oikeasuhteisuus)

19

2016/C 068/25

Asia C-352/15 P: Valitus, jonka Edward Guja on tehnyt 12.5.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-823/14, Guja v. Puola, 14.4.2015 antamasta määräyksestä

20

2016/C 068/26

Asia C-357/15: Kanne 10.7.2015 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

20

2016/C 068/27

Asia C-614/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Craiova (Romania) on esittänyt 20.11.2015 – Rodica Popescu v. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Asia C-631/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Espanja) on esittänyt 27.11.2015 – Carlos Álvarez Santirso v. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Asia C-632/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) on esittänyt 30.11.2015 – Costin Popescu v. Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră ja Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Asia C-642/15 P: Valitus, jonka Toni Klement on tehnyt 2.12.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-211/14, Klement v. SMHV, 24.9.2015 antamasta tuomiosta

22

2016/C 068/31

Asia C-668/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 14.12.2015 – Jyske Finans A/S v. Ligebehandlingsnævnet Ismar Huskicin edustajana

23

2016/C 068/32

Asia C-687/15: Kanne 17.12.2015 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

24

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2016/C 068/33

Asia T-512/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.12.2015 – Front Polisario v. neuvosto (Ulkosuhteet — Unionin ja Marokon välillä kirjeenvaihtona tehty sopimus — Maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden vastavuoroinen vapauttaminen — Sopimuksen soveltaminen Länsi-Saharaan — Front Polisario — Kumoamiskanne — Oikeudenkäyntikelpoisuus — Yksityistä suoraan ja erikseen koskeva päätös — Tutkittavaksi ottaminen — Yhteensopivuus kansainvälisen oikeuden kanssa — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet)

26

2016/C 068/34

Asia T-379/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2015 – Universal Music v. SMHV – Yello Strom (Yellow Lounge) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Väitteen peruminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

26

2016/C 068/35

Asia T-534/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2015 – Murnauer Markenvertrieb v. SMHV – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

27

2016/C 068/36

Asia T-850/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2015 – CompuGroup Medical v. SMHV – Schatteiner (SAM) (Kumoamiskanne — Yhteisön tavaramerkki — Kanteen nostamisen määräaika — Määräajan alkamisajankohta — Valituslautakunnan päätöksen antaminen tiedoksi SMHV:n sähköisellä tilillä kantajan edustajalle — Myöhästyminen — Ylivoimaista estettä tai ennalta arvaamatonta seikkaa ei ole — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

28

2016/C 068/37

Asia T-357/15 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2015 – Valittajana Garcia Minguez ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Komission väliaikaisille toimihenkilöille avoin komission sisäinen kilpailu — Toimeenpanoviraston väliaikaisen toimihenkilön jättäminen kilpailun ulkopuolelle — Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan b alakohta — Yhdenvertainen kohtelu — Selvästi täysin perusteeton valitus)

28

2016/C 068/38

Asia T-627/15: Kanne 11.11.2015 – Frame v. SMHV – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Asia T-702/15: Kanne 3.12.2015 – BikeWorld v. komissio

30

2016/C 068/40

Asia T-704/15: Kanne 28.11.2015 – Micula ym. v. komissio

30

2016/C 068/41

Asia T-721/15: Kanne 9.12.2015 – BASH v. SMHV – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Asia T-724/15: Kanne 4.12.2015 – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft v. komissio

33

2016/C 068/43

Asia T-725/15: Kanne 11.12.2015 – Chemtura Netherlands v. EFSA

33

2016/C 068/44

Asia T-731/15: Kanne 12.12.2015 – Klyuyev v. neuvosto

34

2016/C 068/45

Asia T-733/15: Kanne 16.12.2015 – Portugali v. komissio

35

2016/C 068/46

Asia T-734/15 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 17.12.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-119/14, FE v. komissio, 6.10.2015 antamasta tuomiosta

36

2016/C 068/47

Asia T-735/15: Kanne 18.12.2015 – The Art Company B & S v. SMHV – Manifatture Daddato ja Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Asia T-741/15: Kanne 18.12.2015 – British Aggregates ym. v. komissio

38

2016/C 068/49

Asia T-749/15: Kanne 21.12.2015 – Nausicaa Anadyomène ja Banque d’Escompte v. EKP

39

2016/C 068/50

Asia T-751/15: Kanne 21.12.2015 – Contact Software v. komissio

39

2016/C 068/51

Asia T-752/15: Kanne 22.12.2015 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. komissio

40

2016/C 068/52

Asia T-757/15: Kanne 22.12.2015 – Facebook v. SMHV – Brand IP Licensing Ltd (lovebook)

41

2016/C 068/53

Asia T-758/15: Kanne 22.12.2015 – EDF Toruń v. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

42

2016/C 068/54

Asia T-761/15: Kanne 23.12.2015 – Sogepa v. komissio

43

2016/C 068/55

Asia T-764/15: Kanne 29.12.2015 – Deutsche Lufthansa v. komissio

43

2016/C 068/56

Asia T-765/15: Kanne 30.12.2015 – BelTechExport v. neuvosto

44

 

Virkamiestuomioistuin

2016/C 068/57

Asia F-143/15: Kanne 19.11.2015 – ZZ v. parlamentti

45

2016/C 068/58

Asia F-146/15: Kanne 27.11.2015 – ZZ v. parlamentti

45

2016/C 068/59

Asia F-147/15: Kanne 17.12.2015 – ZZ v. parlamentti

46

2016/C 068/60

Asia F-149/15: Kanne 21.12.2015 – ZZ v. komissio

46

2016/C 068/61

Asia F-108/15: Virkamiestuomioistuimen määräys 12.1.2016 – Vermoesen ja Herkens v. komissio

47


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2016/C 068/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 59, 15.2.2016

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 48, 8.2.2016

EUVL C 38, 1.2.2016

EUVL C 27, 25.1.2016

EUVL C 16, 18.1.2016

EUVL C 7, 11.1.2016

EUVL C 429, 21.12.2015

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance de Bruxelles – Belgia) – Proximus SA, aiemmin Belgacom SA v. Commune d’Etterbeek

(Asia C-454/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut - Direktiivi 2002/20/EY - 12 ja 13 artikla - Hallinnolliset maksut - Järjestelmien asennusoikeuksia koskeva maksu - Soveltamisala - Kunnan säännöstö - Matkapuhelinantenneja koskeva maksu))

(2016/C 068/02)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Proximus SA, aiemmin Belgacom SA

Vastaaja: Commune d’Etterbeek

Tuomiolauselma

Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 12 ja 13 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen maksu asetetaan jokaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolla on matkapuhelinantenniin kohdistuva esineoikeus tai oikeus hyödyntää sitä.


(1)  EUVL C 313, 26.10.2013.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance de Namur – Belgia) – Proximus SA, aiemmin Belgacom SA, joka on tullut Belgacom Mobile SA:n sijaan oikeudenkäynnissä v. Province de Namur

(Asia C-517/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut - Direktiivi 97/13/EY - 4 ja 11 artikla - Direktiivi 2002/20/EY - 6 artikla - Ehdot, jotka voidaan liittää yleisvaltuutukseen sekä radiotaajuuksien ja numeroiden käyttöä koskeviin oikeuksiin, ja erityisvelvollisuudet - 13 artikla - Järjestelmien asennusoikeuksia koskeva maksu - Soveltamisala - Alueellisen tason säännöstö - Matkaviestintäverkon lähetys- ja vastaanottopylväitä ja/tai -yksiköitä koskeva maksu))

(2016/C 068/03)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Namur

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Proximus SA, aiemmin Belgacom SA, joka on tullut Belgacom Mobile SA:n sijaan oikeudenkäynnissä

Vastaaja: Province de Namur

Tuomiolauselma

Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 6 ja 13 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen maksu asetetaan jokaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka hyödyntää matkaviestintäverkon lähetys- ja vastaanottopylväitä ja -yksikköjä.


(1)  EUVL C 352, 30.11.2013.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social ja Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ym. (C-25/14) sekä Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ja Fédération générale agro-alimentaire – CFDT ym. (C-26/14)

(Yhdistetyt asiat C-25/14 ja C-26/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 56 artikla - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet - Avoimuusvelvoite - Velvoitteen soveltamisala - Kansalliset kollektiivisopimukset - Yleistä järjestelmää täydentävä sosiaaliturvajärjestelmä - Se, että työmarkkinaosapuolet nimeävät vakuutuslaitoksen hallinnoimaan järjestelmää - Järjestelmän määrääminen yleissitovaksi ministeriön asetuksella kaikkien asianomaisen toimialan palkattujen työntekijöiden ja työnantajien osalta - Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun ajallisten vaikutusten rajoittaminen))

(2016/C 068/04)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisuja pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14) ja Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Vastaajat: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ym. (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ja Fédération générale agro-alimentaire – CFDT ym. (C-26/14)

Tuomiolauselma

SEUT 56 artiklasta johtuva avoimuusvelvoite on esteenä sille, että jäsenvaltio määrää yleissitovaksi kaikkien tietyn toimialan työnantajien ja palkattujen työntekijöiden osalta kollektiivisopimuksen, jonka tietyn toimialan työnantajia ja palkattuja työntekijöitä edustavat järjestöt ovat tehneet ja jossa palkattuja työntekijöitä varten perustetun pakollisen täydentävän vakuutusturvajärjestelmän hallinnoiminen uskotaan yhdelle ainoalle työmarkkinaosapuolen valitsemalle talouden toimijalle ilman, että kansallinen lainsäädäntö edellyttää riittävää julkisuutta, jonka perusteella toimivaltainen viranomainen kykenisi ottamaan täysimääräisesti huomioon kaikki edullisemman tarjouksen olemassaoloon liittyvät toimitetut tiedot.

Tämän tuomion vaikutukset eivät koske kollektiivisopimuksia, joissa nimetään yksi ainoa laitos hallinnoimaan täydentävää vakuutusturvajärjestelmää ja jotka viranomainen on saattanut sitoviksi kaikkien tietyn toimialan työnantajien ja palkattujen työntekijöiden osalta ennen tämän tuomion julistamispäivää, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta ennen tätä päivää vireille saatettuihin oikeudellisiin menettelyihin.


(1)  EUVL C 85, 22.3.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.12.2015 – Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

(Yhdistetyt asiat C-132/14–C-136/14) (1)

((Kumoamiskanne - Asetus (EU) N:o 1385/2013 - Direktiivi 2013/62/EU - Direktiivi 2013/64/EU - Oikeusperusta - SEUT 349 artikla - Euroopan unionin syrjäisimmät alueet - Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden))

(2016/C 068/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Euroopan parlamentti (asioissa C-132/14 ja C-136/14) (asiamiehet: I. Liukkonen (C-132/14), L. Visaggio ja J. Rodrigues (C-132/14 ja C-136/14) ja Euroopan komissio (asioissa C-133/14–C-135/14) (asiamiehet: R. Lyal (C-133/14–C-135/14), W. Mölls (C-133/14–C-135/14), D. Bianchi (C-133/14 ja C-135/14) ja D. Martin (C-133/14 ja C-134/14)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón ja J. Czuczai)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. Sampol Pucurull), Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas ja N. Rouam) ja Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes, B. Andrade Correia, M. Duarte ja S. Marques)

Tuomiolauselma

1)

Kanteet asioissa C-132/14–C-136/14 hylätään.

2)

Euroopan parlamentti velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvostolle asioissa C-132/14 ja C-136/14 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvostolle asioissa C-133/14–C-135/14 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

4)

Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta ja Portugalin tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 175, 10.6.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Neptune Distribution SNC v. Ministre de l’Économie et des Finances

(Asia C-157/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EY) N:o 1924/2006 - Direktiivi 2009/54/EY - Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 1 kohta ja 16 artikla - Kuluttajansuoja - Ravitsemus- ja terveysväitteet - Luontaiset kivennäisvedet - Natrium- tai suolapitoisuus - Laskeminen - Natriumkloridi (pöytäsuola) tai natriumin kokonaismäärä - Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus - Elinkeinovapaus))

(2016/C 068/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Neptune Distribution SNC

Vastapuoli: Ministre de l’Économie et des Finances

Tuomiolauselma

1)

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006, sellaisena kuin se on muutettuna 15.1.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 107/2008, 8 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen liitteen kanssa, on tulkittava siten, että siinä kielletään käyttämästä luontaisista kivennäisvesistä ja muista vesistä väitettä ”erittäin vähän natriumia sisältävä tai erittäin vähäsuolainen” ja mitä tahansa muuta väitettä, jolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys.

Luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta 18.6.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/54/EY 9 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin liitteen III kanssa, on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että luontaisten kivennäisvesien pakkauksiin, merkintöihin tai mainontaan sisältyy väitteitä tai mainintoja, joissa kuluttajan annetaan ymmärtää, että kyseiset vedet ovat vähän natriumia sisältäviä tai vähäsuolaisia tai sopivat vähänatriumiseen ruokavalioon, kun vedessä kaikissa kemiallisissa muodoissa olevan natriumin kokonaispitoisuus on 20 mg/l tai enemmän.

2)

Toisen ennakkoratkaisukysymyksen tutkinnassa ei ole tullut esiin mitään seikkoja, jotka vaikuttaisivat direktiivin 2009/54 9 artiklan 1 ja 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin liitteen III ja asetuksen N:o 1924/2006 liitteen kanssa, pätevyyteen.


(1)  EUVL C 184, 15.5.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 23.12.2015 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-180/14) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2003/88/EY - Työajan järjestäminen - Päivittäinen lepoaika - Viikoittainen lepoaika - Viikoittainen enimmäistyöaika))

(2016/C 068/07)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Patakia ja M. van Beek)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou ja S. Vodina)

Tuomiolauselma

1)

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 3 ja 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei sovella viikoittaista enimmäistyöaikaa, joka ei ylittäisi 48 tuntia, ja koska se ei ole varmistanut päivittäistä eikä viikoittaista vähimmäislepoaikaa eikä korvaavaa lepoaikaa, joka seuraisi välittömästi työaikaa, jota sen on tarkoitus korvata.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 184, 16.6.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal du travail de Liège – Belgia) – Abdoulaye Amadou Tall v. Centre public d’action sociale de Huy ja Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asilen (Fedasil)

(Asia C-239/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - Direktiivi 2005/85/EY - Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset - 39 artikla - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon - Uudet turvapaikkahakemukset - Lykkäävän vaikutuksen puuttuminen oikeussuojakeinolta, jolla haetaan muutosta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen päätökseen olla jatkamatta myöhemmän turvapaikkahakemuksen tutkintaa - Sosiaalinen suojelu - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 19 artiklan 2 kohta - 47 artikla))

(2016/C 068/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Abdoulaye Amadou Tall

Vastaaja: Centre public d’action sociale de Huy

Muu osapuoli: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Tuomiolauselma

Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista 1.12.2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/85/EY 39 artiklaa, luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan 19 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan valossa, on tulkittava siten, ettei se ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan oikeussuojakeinolla, jolla haetaan muutosta pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen päätökseen olla jatkamatta myöhemmän turvapaikkahakemuksen tutkintaa, ei ole lykkäävää vaikutusta.


(1)  EUVL C 223, 14.7.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Air France-KLM, aiemmin Air France (C-250/14) ja Hop!-Brit Air SAS, aiemmin Brit Air (C-289/14) v. Ministère des Finances et des Comptes publics

(Yhdistetyt asiat C-250/14 ja C-289/14) (1)

((Arvonlisävero - Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen - Lentoliikenne - Ostettu mutta käyttämättä jäänyt lippu - Kuljetuspalvelun suorittaminen - Lipun luovuttaminen - Veron suorittamisajankohta))

(2016/C 068/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Air France-KLM, aiemmin Air France (C-250/14) ja Hop!-Brit Air SAS, aiemmin Brit Air (C-289/14)

Vastapuoli: Ministère des Finances et des Comptes publics

Tuomiolauselma

1)

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 17.6.1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/59/EY ja sitten 20.12.2001 annetulla neuvoston direktiivillä 2001/115/EY, 2 artiklan 1 alakohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että lentoyhtiön suorittamasta lentolippujen luovutuksesta on maksettava arvonlisäveroa tilanteessa, jossa matkustajat eivät ole käyttäneet näitä lippuja eivätkä ole voineet saada niiden hintaa palautetuksi.

2)

Kuudennen direktiivin 77/388, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 1999/59 ja sitten direktiivillä 2001/115, 2 artiklan 1 alakohtaa ja 10 artiklan 2 kohdan ensimmäistä ja toista alakohtaa on tulkittava siten, että matkustajan ostohetkellä sellaisesta lentolipusta maksamaa arvonlisäveroa, jota hän ei ole sittemmin käyttänyt, koskeva verosaatava syntyy silloin, kun lentoyhtiö itse, lentoyhtiön nimissä ja sen lukuun toimiva kolmas tai omissa nimissään mutta lentoyhtiön lukuun toimiva kolmas vastaanottaa lipun hinnan.

3)

Kuudennen direktiivin 77/388, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 1999/59 ja sitten direktiivillä 2001/115, 2 artiklan 1 alakohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että siinä tapauksessa, että kolmas myy lentoyhtiön lippuja tämän lukuun franchisingsopimuksen perusteella ja maksaa luovutetuista ja vanhentuneista lipuista sille prosenttiosuutena tätä vastaavien liikennöityjen lentoreittien vuosittaisesta liikevaihdosta laskettavan kiinteän rahamäärän, kyseistä rahamäärää on näistä lipusta maksettuna vastikkeena pidettävä veronalaisena rahamääränä.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.

EUVL C 261, 11.8.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Gebhart Hiebler v. Walter Schlagbauer

(Asia C-293/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2006/123/EY - Asiallinen soveltamisala - Toiminta, joka liittyy julkisen vallan käyttöön - Nuohoojan ammatti - Palotoimeen kuuluvat tehtävät - Elinkeinoluvan alueellinen rajoittaminen - Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu - Tarpeellisuus - Oikeasuhteisuus))

(2016/C 068/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Gebhart Hiebler

Vastapuoli: Walter Schlagbauer

Tuomiolauselma

1)

Palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/123/EY on tulkittava siten, että se kattaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen nuohoojan ammatin harjoittamisen kokonaisuudessaan, vaikka kyseinen ammatti edellyttää paitsi yksityisten taloudellisten toimintojen myös palotoimen alaan kuuluvien tehtävien suorittamista.

2)

Direktiivin 2006/123 10 artiklan 4 kohtaa sekä 15 artiklan 1 kohtaa, 2 kohdan a alakohtaa ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan nuohoojan elinkeinolupa on kokonaisuudessaan rajattu tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, kun kyseisellä säännöstöllä ei pyritä johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla kansanterveyden suojelun tavoitteeseen, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava.

Direktiivin 2006/123 15 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä tällaiselle säännöstölle siinä tapauksessa, että palotoimeen kuuluvat tehtävät olisi luonnehdittava yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvään palveluun sidoksissa oleviksi tehtäviksi, kunhan säädetty alueellinen rajoitus on tarpeellinen ja oikeassa suhteessa kyseisten tehtävien hoitamiseen taloudellisesti kannattavin edellytyksin. Tämän arvioiminen kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.


(1)  EUVL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik ja Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Asia C-297/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Asetus (EY) N:o 44/2001 - Tuomioistuimen toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa riita-asioissa - 15 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 16 artiklan 1 kohta - Käsite kaupallisen toiminnan tai elinkeinotoiminnan ”suuntaaminen” kuluttajan kotipaikkajäsenvaltioon - Kuluttajan kotipaikkajäsenvaltioon ”suunnatun” kaupallisen toiminnan tai elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä aikaisemmin tehdyn välityssopimuksen taloudellisen tavoitteen saavuttamista palveleva toimeksiantosopimus - Läheinen yhteys))

(2016/C 068/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rüdiger Hobohm

Vastaajat: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik ja Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 15 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on siltä osin kuin siinä viitataan sopimukseen, joka kuuluu elinkeinonharjoittajan kuluttajan kotipaikkajäsenvaltioon ”suuntaaman” kaupallisen toiminnan tai elinkeinotoiminnan piiriin, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 16 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että sitä voidaan soveltaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen, joka ei sellaisenaan liity kyseisen elinkeinonharjoittajan kuluttajan kotipaikkajäsenvaltioon ”suuntaamaan” kaupalliseen toimintaan tai elinkeinotoimintaan mutta jolla on läheinen yhteys samojen osapuolten aikaisemmin tällaisen toiminnan yhteydessä tekemään sopimukseen. Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, ovatko kyseessä kyseisen yhteyden muodostavat seikat, joita ovat muun muassa näiden kahden sopimuksen osapuolten sama – oikeudellinen tai tosiasiallinen – henkilöllisyys, niillä tavoiteltu sama taloudellinen tavoite, joka kohdistuu samaan konkreettiseen kohteeseen, ja toisen sopimuksen asema ensimmäisen sopimuksen täydentäjänä siltä osin kuin sillä mahdollistetaan ensimmäisen sopimuksen taloudellisen tavoitteen saavuttaminen.


(1)  EUVL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt hof van beroep te Antwerpen – Belgia) – Imtech Marine Belgium NV v. Radio Hellenic SA

(Asia C-300/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EY) N:o 805/2004 - Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Vahvistamisen edellytykset - Velallisen oikeudet - Tuomion uudelleentutkiminen))

(2016/C 068/12)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Imtech Marine Belgium NV

Vastaaja: Radio Hellenic SA

Tuomiolauselma

1)

Riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 19 artiklaa, kun se luetaan SEUT 288 artiklan valossa, on tulkittava siten, että siinä ei aseteta jäsenvaltioille velvollisuutta ottaa kansallisessa oikeudessa käyttöön mainitussa 19 artiklassa tarkoitetun kaltaista uudelleentutkimismenettelyä.

2)

Asetuksen N:o 805/2004 19 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että jotta yksipuolinen tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi tätä koskeva hakemus on saatettu, varmistauduttava siitä, että kansallisessa oikeudessa sallitaan tosiasiallisesti ja ilman poikkeuksia tuomion uudelleentutkiminen kaikilta osin sekä oikeudellisten seikkojen että tosiseikkojen osalta kyseisessä säännöksessä tarkoitetuissa kahdessa tilanteessa ja että kansallisen oikeuden nojalla voidaan pidentää riitauttamatonta vaatimusta koskevan tuomion muutoksenhakua koskevia määräaikoja paitsi silloin, kun kyseessä on ylivoimainen este, myös silloin, kun muut velallisen tahdosta riippumattomat poikkeukselliset olosuhteet ovat estäneet viimeksi mainittua riitauttamasta kyseessä olevaa vaatimusta.

3)

Asetuksen N:o 805/2004 6 artiklaa on tulkittava siten, että tuomion vahvistaminen eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, mitä koskeva hakemus voidaan tehdä milloin tahansa, on jätettävä tuomarin tehtäväksi.


(1)  EUVL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Gyulai közigazgatási és munkaügyi bíróság – Unkari) – Gergely Szemerey v. Miniszterelnökséget vezető miniszter, jolle Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerven oikeudet ovat siirtyneet

(Asia C-330/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen maatalouspolitiikka - Maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteet - Maatalouden ympäristötuet - Asetus (EY) N:o 1122/2009 - 23 ja 58 artikla - Asetus (EY) N:o 1698/2005 - Asetus (EY) N:o 1975/2006 - Harvinaisen kasvilajin viljelyn tuki - Maksuhakemus - Sisältö - Todistusta koskeva vaatimus - Seuraamukset todistuksen esittämättä jättämisestä))

(2016/C 068/13)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gyulai közigazgatási és munkaügyi bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Gergely Szemerey

Vastaaja: Miniszterelnökséget vezető miniszter, jolle Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerven oikeudet ovat siirtyneet

Tuomiolauselma

1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30.11.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009, luettuna yhdessä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20.9.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005, sellaisena kuin se on muutettuna 25.5.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 473/2009, ja asetuksen N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 7.12.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1975/2006, sellaisena kuin se on muutettuna 9.6.2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 484/2009, kanssa, on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa kansallisessa säännöstössä edellytetään, että maatalouden ympäristötuen hakija toimittaa maksajavirastolle samaan aikaan tukihakemuksensa kanssa harvinaista kasvilajia koskevan todistuksen, joka oikeuttaa hänet saamaan kyseistä tukea, jos kyseinen säännöstö on mahdollistanut kyseessä oleville toimijoille sen vaatimuksiin mukautumisen kohtuullisissa olosuhteissa, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava.

2)

Asetuksen N:o 1122/2009 58 artiklan kolmatta kohtaa on tulkittava siten, ettei siinä säädettyä seuraamusta voida soveltaa maatalouden ympäristötuen hakijaan, joka ei liitä tukihakemukseensa pääasiassa kyseessä olevan todistuksen kaltaista asiakirjaa, joka oikeuttaa hänet saamaan kyseistä tukea. Kyseisen asetuksen 23 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa on tulkittava siten, että tällaisesta laiminlyönnistä seuraa lähtökohtaisesti maatalouden ympäristötukea koskevan maksuhakemuksen jättäminen käsittelemättä.


(1)  EUVL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Session (Scotland) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Scotch Whisky Association ym. v. Lord Advocate ja Advocate General for Scotland

(Asia C-333/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely - Asetus (EU) N:o 1308/2013 - Tavaroiden vapaa liikkuvuus - SEUT 34 artikla - Määrälliset rajoitukset - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Alkoholijuomien vähimmäishinta, joka lasketaan tuotteeseen sisältyvän alkoholimäärän perusteella - Oikeuttaminen - SEUT 36 artikla - Ihmisten terveyden ja elämän suojelu - Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle))

(2016/C 068/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Session (Scotland)

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE ja Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

Vastapuolet: Lord Advocate ja Advocate General for Scotland

Tuomiolauselma

1)

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17.12.2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1308/2013 on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle toimenpiteelle, jossa vahvistetaan viinin vähittäismyynnissä käytettävä alkoholin yksikköperusteinen vähimmäishinta, sillä ehdolla, että tämä toimenpide on tosiasiallisesti omiaan takaamaan ihmisten terveyden ja elämän suojelua koskevan tavoitteen toteutumisen ja että – kun otetaan huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet ja yhteisen maatalouden markkinajärjestelyn moitteeton toiminta – se ei ylitä sitä, mikä on tarpeen tämän ihmisten terveyden ja elämän suojelua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

2)

SEUT 34 ja SEUT 36 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että tavoitellakseen ihmisten terveyden ja elämän suojelua koskevaa päämäärää korottamalla alkoholin kuluttajahintaa jäsenvaltio valitsee pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen lainsäädännön, jossa vahvistetaan alkoholijuomien vähittäismyynnissä käytettävä alkoholin yksikköperusteinen vähimmäishinta, ja hylkää valmisteverojen korottamisen kaltaisen toimenpiteen, joka saattaa rajoittaa Euroopan unionin sisäistä kauppaa ja kilpailua vähemmän. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tutkia, onko asia todella näin, arvioimalla kaikkia sen käsiteltävänä olevan asian merkityksellisiä seikkoja yksityiskohtaisesti. Pelkästään se, että viimeksi mainitulla toimenpiteellä voi olla muita lisähyötyjä ja sillä voidaan saavuttaa laajemmin alkoholin väärinkäytön vähentämistä koskeva tavoite, ei voi olla perusteena kyseisen toimenpiteen hylkäämiselle.

3)

SEUT 36 artiklaa on tulkittava siten, että kun kansallinen tuomioistuin tutkii kansallista lainsäädäntöä kyseisessä artiklassa tarkoitetun ihmisten terveyden ja elämän suojelua koskevan perustelun kannalta, sen on tarkasteltava objektiivisesti sitä, voidaanko kyseisen jäsenvaltion esittämien todisteiden perusteella perustellusti katsoa, että valitut keinot soveltuvat tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseen, ja sitä mahdollisuutta, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa toimenpiteillä, joilla rajoitetaan vähemmän tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja yhteistä maatalouden markkinajärjestelyä.

4)

SEUT 36 artiklaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen kansallisen toimenpiteen oikeasuhteisuuden tarkastaminen ei koske ainoastaan tietoa, näyttöä tai muuta aineistoa, jotka olivat kansallisen lainsäätäjän saatavilla, kun se toteutti tällaisen toimenpiteen. Pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa sen tarkastaminen, että kyseinen toimenpide on unionin oikeuden mukainen, on suoritettava niiden tietojen, sen näytön tai sen muun aineiston perusteella, jotka ovat kansallisen tuomioistuimen saatavilla sinä ajankohtana, jona se antaa ratkaisun, sen kansallisessa oikeudessa säädetyin edellytyksin.


(1)  EUVL C 339, 29.9.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – X-Steuerberatungsgesellschaft v. Finanzamt Hannover-Nord

(Asia C-342/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Ammattipätevyyden tunnustaminen - Direktiivi 2005/36/EY - 5 artikla - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Direktiivi 2006/123/EY - 16 artikla ja 17 artiklan 6 alakohta - SEUT 56 artikla - Jäsenvaltioon sijoittautunut veroneuvontaa harjoittava yhtiö, joka tarjoaa palveluja toisessa jäsenvaltiossa - Jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan veroneuvontaa harjoittavat yhtiöt on rekisteröitävä ja hyväksyttävä))

(2016/C 068/15)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X-Steuerberatungsgesellschaft

Vastapuoli: Finanzamt Hannover-Nord

Tuomiolauselma

SEUT 56 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltion säännöstössä, jossa määritellään ammatillisen avun antamista veroasioissa koskevan toiminnan aloittamisen edellytykset, rajoitetaan sellaisen veroneuvontaa harjoittavan yhtiön palvelujen tarjoamisen vapautta, joka on perustettu sellaisen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, johon kyseinen yhtiö on sijoittautunut, ja joka laatii viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa, jossa veroneuvontaa koskevaa toimintaa ei ole säännelty, tuohon ensimmäiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen palvelun vastaanottajan veroilmoituksen ja välittää sen kyseisen jäsenvaltion veroviranomaisille, jollei mainitun yhtiön tai ammatillisen avun antamista veroasioissa koskevat palvelut sille suorittavien luonnollisten henkilöiden toisissa jäsenvaltioissa hankkimaa pätevyyttä tunnusteta sen arvon edellyttämällä tavalla ja oteta asianmukaisesti huomioon.


(1)  EUVL C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – APEX GmbH Internationale Spedition v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Asia C-371/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Kauppapolitiikka - Polkumyynti - Sytytinkivelliset kaasukäyttöiset kertatäyttöiset taskusytyttimet - Asetus (EY) N:o 1225/2009 - 11 artiklan 2 kohta - Voimassaolon päättyminen - 13 artikla - Kiertäminen - Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 260/2013 - Pätevyys - Polkumyyntitullin laajentaminen päivänä, jona asetus, jolla se on otettu käyttöön, ei ole enää voimassa - Muutos kaupan rakenteessa))

(2016/C 068/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: APEX GmbH Internationale Spedition

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Tuomiolauselma

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sytytinkivellisten kaasukäyttöisten kertatäyttöisten taskusytyttimien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1458/2007 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Vietnamin sosialistisesta tasavallasta lähetettyjen sytytinkivellisten kaasukäyttöisten kertatäyttöisten taskusytyttimien tuontia, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnamin sosialistinen tasavalta, 18.3.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 260/2013 on pätemätön.


(1)  EUVL C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Köln – Saksa) – Timac Agro Deutschland GmbH v. Finanzamt Sankt Augustin

(Asia C-388/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Verolainsäädäntö - Yhteisövero - Sijoittautumisvapaus - Ulkomainen kiinteä toimipaikka - Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen vapauttamalla verosta ulkomaisen kiinteän toimipaikan tulot - Mainitun kiinteän toimipaikan tappioiden huomioiminen - Aiemmin vähennettyjen tappioiden lisääminen tulona verotettavaan tulokseen siinä tapauksessa, että ulkomainen kiinteä toimipaikka luovutetaan - Lopulliset tappiot))

(2016/C 068/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Timac Agro Deutschland GmbH

Vastaaja: Finanzamt Sankt Augustin

Tuomiolauselma

1)

SEUT 49 artiklaa on tulkittava niin, ettei se ole esteenä sellaiselle jäsenvaltion verojärjestelmälle, jollaisesta on kyse pääasiassa ja jonka mukaan siinä tapauksessa, että kyseisessä jäsenvaltiossa asuva yhtiö luovuttaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle ulkomaiselle yhtiölle, luovutetun toimipaikan osalta aiemmin vähennetyt tappiot on lisättävä tulona luovuttavan yhtiön verotettavaan tulokseen silloin, kun kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan mainitunlaisen kiinteän toimipaikan tulot vapautetaan verosta siinä jäsenvaltiossa, jossa yhtiöllä, jolle kiinteä toimipaikka kuului, on kotipaikka.

2)

SEUT 49 artiklaa on tulkittava niin, ettei se ole esteenä sellaiselle jäsenvaltion verojärjestelmälle, jollaisesta on kyse pääasiassa ja jonka mukaan siinä tapauksessa, että kyseisessä jäsenvaltiossa asuva yhtiö luovuttaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle ulkomaiselle yhtiölle, kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan yhtiön veron laskentaperusteen ulkopuolelle jätetään luovutetulle toimipaikalle aiheutuneet tappiot, jos kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan jäsenvaltiolla, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, on yksinoikeus kantaa veroa mainitun toimipaikan tuloksesta.


(1)  EUVL C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Dioikitiko Efeteio Athinon – Kreikka) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE v. Kreikan valtio

(Asia C-402/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Verotus - Sisäinen verotus - Fiskaaliset tullit - Vaikutukseltaan vastaavat maksut - Rajamuodollisuudet - SEUT 30 artikla - SEUT 110 artikla - Direktiivi 92/12/ETY - 3 artiklan 3 kohta - Direktiivi 2008/118/EY - 1 artiklan 3 kohta - Tilanne, jossa direktiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista oikeutta - Välitön oikeusvaikutus - Moottoriajoneuvoista niiden jäsenvaltioon tuonnin yhteydessä kannettava vero - Ajoneuvon rekisteröintiin ja mahdolliseen liikenteeseen saattamiseen liittyvä vero - Veron jättäminen palauttamatta siinä tapauksessa, ettei ajoneuvoa rekisteröidä))

(2016/C 068/18)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dioikitiko Efeteio Athinon

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Vastaaja: Kreikan valtio

Tuomiolauselma

1)

Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että se täyttää välittömän oikeusvaikutuksen edellytykset siten, että yksityiset voivat vedota siihen kansallisessa tuomioistuimessa jäsenvaltiota vastaan käymässään oikeudenkäynnissä.

2)

SEUT 30 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion käytännölle, jossa muista jäsenvaltioista peräisin olevien moottoriajoneuvojen maahantuonnin yhteydessä kannettua rekisteröintiveroa ei palauteta, kun kyseessä olevat ajoneuvot, joita ei ole koskaan rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa, viedään edelleen toiseen jäsenvaltioon.


(1)  EUVL C 380, 27.10.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Espanja) – María Auxiliadora Arjona Camacho v. Securitas Seguridad España SA

(Asia C-407/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 2006/54/EY - Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa - Syrjivä irtisanominen - 18 artikla - Tosiasiallisesti kärsityn vahingon korvaaminen tai hyvittäminen - Varoittavuus - 25 artikla - Seuraamukset - Seuraamuksenluonteinen vahingonkorvaus))

(2016/C 068/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Pääasian asianosaiset

Kantaja: María Auxiliadora Arjona Camacho

Vastaaja: Securitas Seguridad España SA

Tuomiolauselma

Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 18 artiklaa on tulkittava siten, että jotta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä aiheutunut vahinko tulisi tosiasiallisesti hyvitetyksi tai korvatuksi tavalla, joka on varoittava ja oikeasuhteinen, tämä artikla velvoittaa rahallisen korvausmuodon valinneet jäsenvaltiot ottamaan käyttöön kansallisessa oikeusjärjestyksessään toimenpiteitä, joissa ne säätävät aiheutuneen vahingon täydestä korvaamisesta vahinkoa kärsineelle henkilölle yksityiskohtaisesti vahvistamiensa sääntöjen mukaisesti.


(1)  EUVL C 409, 17.11.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság – Unkari) – WebMindLicenses Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Asia C-419/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 2, 24, 43, 250 ja 273 artikla - Sähköisen palvelun suorituspaikka - Kyseisen suorituspaikan keinotekoinen vahvistaminen taloudellista todellisuutta vastaamattomalla järjestelyllä - Oikeuden väärinkäyttö - Asetus (EU) N:o 904/2010 - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 7, 8, 41, 47 ja 48 artikla, 51 artiklan 1 kohta ja 52 artiklan 1 ja 3 kohta - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tulla kuulluksi - Veroviranomaiset käyttävät samanaikaisesti vireillä olevan rikosoikeudellisen menettelyn, jota ei vielä ole päätetty, yhteydessä verovelvollisen tietämättä saatuja todisteita - Puhelujen kuuntelu ja sähköpostiviestien takavarikointi))

(2016/C 068/20)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: WebMindLicenses Kft

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Tuomiolauselma

1)

Unionin oikeutta on tulkittava siten, että arvioitaessa, onko lisenssisopimus, jolla vuokrataan know-how, joka mahdollistaa sellaisen internetsivuston hyödyntämisen, jolla tarjottiin interaktiivisia audiovisuaalisia palveluja, ja joka oli tehty muuhun jäsenvaltioon kuin kyseisen lisenssinantajayhtiön sijoittautumisjäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön kanssa, pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa oikeuden väärinkäyttöä, jolla pyrittiin hyötymään siitä, että kyseisiin palveluihin sovellettu arvonlisäverokanta oli alempi tuossa toisessa jäsenvaltiossa, sillä seikalla, että viimeksi mainitun yhtiön know-how’n oli luonut kyseisen yhtiön toimitusjohtaja ja ainoa osakkeenomistaja, että tämä sama henkilö vaikutti kyseisen know-how’n kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä siihen tukeutuvien palvelujen suorittamiseen tai määräsi niistä ja että alihankkijat hoitivat kyseisten palvelujen tarjoamiseksi tarpeellisia rahoitusliiketoimia, henkilöstövoimavaroja ja teknisiä välineitä, tai seikoilla, jotka olivat voineet olla syynä siihen, että lisenssinantajayhtiö oli vuokrannut kyseisen know-how’n mainittuun toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle yhtiölle sen sijaan, että olisi käyttänyt sitä itse, ei sellaisenaan ole ratkaisevaa merkitystä.

Sen selvittämiseksi, oliko kyseinen sopimus täysin keinotekoinen järjestely, jolla peiteltiin sitä, ettei lisenssinsaajayhtiö todellisuudessa suorittanut kyseisiä palveluja vaan että ne todellisuudessa suoritti lisenssinantajayhtiö, kansallisen tuomioistuimen on analysoitava kaikki pääasian tosiseikat ja tutkittava muun muassa, oliko lisenssinsaajayhtiön liiketoiminnan kotipaikka tai sen kiinteä toimipaikka todellinen tai oliko kyseisellä yhtiöllä mainitun liiketoiminnan harjoittamiseksi asianmukainen rakenne toimitilojen, henkilöstövoimavarojen ja tekniikan osalta taikka harjoittiko kyseinen yhtiö kyseistä toimintaa omissa nimissään ja omaan lukuunsa sekä omalla vastuullaan ja riskillään.

2)

Unionin oikeutta on tulkittava siten, että kun on todettu väärinkäytös, jonka vuoksi palvelujen suorituspaikan on vahvistettu olevan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa se olisi ollut ilman kyseistä väärinkäytöstä, se, että arvonlisävero on maksettu tässä toisessa jäsenvaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti, ei estä oikaisemasta kyseistä veroa siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseiset palvelut on todellisuudessa suoritettu.

3)

Hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7.10.2010 annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 904/2010 on tulkittava siten, että jäsenvaltion veroviranomaisilla, jotka tutkivat, onko arvonlisäverosaatava syntynyt sellaisten suoritusten osalta, joista jo on maksettu arvonlisävero toisissa jäsenvaltioissa, on velvollisuus esittää yhteistyötä koskeva pyyntö näiden muiden jäsenvaltioiden veroviranomaisille silloin, kun tällaisesta pyynnöstä on hyötyä ja se on jopa välttämätön päätettäessä, onko arvonlisäverosaatava syntynyt ensin mainitussa jäsenvaltiossa.

4)

Unionin oikeutta on tulkittava siten, ettei se SEU 4 artiklan 3 kohdan, SEUT 325 artiklan 2 kohdan ja yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 250 artiklan 1 kohdan ja 273 artiklan soveltamisen yhteydessä ole esteenä sille, että veroviranomaiset voivat arvonlisäveroalan väärinkäytöstä selvittäessään käyttää todisteita, jotka on saatu verovelvollisen tietämättä samanaikaisesti vireillä olleen rikosoikeudellisen menettelyn, jota ei vielä ollut päätetty, yhteydessä esimerkiksi kuuntelemalla puheluja ja takavarikoimalla sähköpostiviestejä, kunhan rikosoikeudellisessa menettelyssä saatuja ja verohallinnollisessa menettelyssä käytettyjä todisteita ei ollut saatu eikä käytetty unionin oikeudessa taattuja oikeuksia loukaten.

5)

Pääasian olosuhteissa tällaisiin todisteisiin perustuvan arvonlisäveron oikaisupäätöksen laillisuutta tutkivan kansallisen tuomioistuimen tehtäviin kuuluu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 47 artiklan sekä 52 artiklan 1 kohdan perusteella tarkistaa yhtäältä, olivatko puhelujen kuuntelu ja sähköpostiviestien takavarikointi laissa säädettyjä ja rikosoikeudellisessa menettelyssä tarpeellisia tutkintakeinoja, ja toisaalta, oliko se, että kyseiset viranomaiset käyttivät näillä keinoilla hankittuja todisteita, myös lain mukaan sallittua ja tarpeellista. Lisäksi sen tehtävänä on tarkistaa, onko verovelvollisella ollut hallinnollisessa menettelyssä puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskevan periaatteen mukaisesti mahdollisuus saada tutustua näihin todisteisiin ja tulla niistä kuulluksi. Jos kansallinen tuomioistuin toteaa, ettei kyseisellä verovelvollisella ole ollut tätä mahdollisuutta tai että nämä todisteet on rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä saatu tai niitä on hallinnollisessa menettelyssä käytetty Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan vastaisesti, sen on hylättävä nämä todisteet ja kumottava kyseinen päätös, jos tämä tästä syystä jää ilman perustetta. Mainitut todisteet on hylättävä myös siinä tapauksessa, ettei kyseisellä tuomioistuimella ole toimivaltaa tarkistaa, että todisteet on rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä saatu unionin oikeuden mukaisesti, tai ettei se rikosasian käsitelleen tuomioistuimen kontradiktorisessa menettelyssä jo suorittaman tutkimisen perusteella voi vähintäänkin varmistua siitä, että kyseiset todisteet oli saatu unionin oikeutta noudattaen.


(1)  EUVL C 439, 8.12.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/18


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.12.2015 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-595/14) (1)

((Kumoamiskanne - Riidanalaisen päätöksen korvaaminen uudella päätöksellä oikeudenkäynnin aikana - Kanteen kohde - Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa - Uuden psykoaktiivisen aineen saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin - Lissabonin sopimuksen voimaan tultua sovellettavat oikeussäännöt - Siirtymämääräykset - Euroopan parlamentin kuuleminen))

(2016/C 068/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: F. Drexler, A. Caiola ja M. Pencheva)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Pleśniak ja K. Michoel)

Tuomiolauselma

1)

4-jodi-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)fenetyyliamiinin (25I-NBOMe), 3,4-dikloori-N-[[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli]bentsamidin (AH-7921), 3,4-metyleenidioksipyrovaleronin (MDPV) ja 2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanonin (metoksetamiini) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin 25.9.2014 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/688/EU kumotaan.

2)

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/688 vaikutukset pysytetään voimassa.

3)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 138, 27.4.2015.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/18


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein oikeus – Suomi) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen ja Ritva Komu v. Pekka Komu ja Jelena Komu

(Asia C-605/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EY) N:o 44/2001 - Soveltamisala - Yksinomainen toimivalta - 22 artiklan 1 alakohta - Asia, joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen - Käsite - Vaatimus kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkamisesta niiden myynnillä))

(2016/C 068/22)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein oikeus

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen ja Ritva Komu

Vastapuolet: Pekka Komu ja Jelena Komu

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 22 artiklan 1 alakohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettuun ryhmään asioita, jotka koskevat ”esineoikeutta kiinteään omaisuuteen”, kuuluu asia, jossa vaaditaan kiinteään omaisuuteen kohdistuvan yhteisomistussuhteen purkamista uskotun miehen toteuttamalla kyseisen omaisuuden myynnillä.


(1)  EUVL C 81, 9.3.2015.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/19


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 23.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Saksa) – Firma Theodor Pfister v. Landkreis Main-Spessart

(Asia C-58/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Maatalous - Terveystarkastukset - Rehuja ja elintarvikkeita koskevat viralliset tarkastukset - Tarkastusten rahoittaminen - Teurastustoimenpiteisiin liittyvät tarkastuskulut - Asetus (EY) N:o 882/2004 - Direktiivi 85/73/ETY - Mahdollisuus periä kyseisessä direktiivissä säädetyt maksut ylittävä, todelliset tarkastuskulut kattava määrä))

(2016/C 068/23)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Firma Theodor Pfister

Vastaaja: Landkreis Main-Spessart

Tuomiolauselma

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004, sellaisena kuin se on muutettuna 20.11.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006, 27 artiklan 3 kohdan ensimmäisen kohdan toista virkettä on tulkittava niin, että sen nojalla on sallittua periä vuoden 2007 käsittävän siirtymäkauden ajan lihan terveystarkastusten alan tarkastuksista ja valvonnasta aiheutuvista kuluista sellaisia maksuja, joilla katetaan toimivaltaisille viranomaisille aiheutuvat, direktiiveissä 89/662/ETY, 90/425/ETY, 90/675/ETY ja 91/496/ETY tarkoitettujen eläinlääkinnällisten tarkastusten ja valvonnan rahoittamisesta 29.1.1985 annetussa neuvoston direktiivissä 85/73/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/79/EY, tarkoitetut kustannukset.


(1)  EUVL C 171, 26.5.2015.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/19


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 17.12.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Sandra Bitter Ziegelwerk Höxter GmbH:n selvitysmiehenä v. Saksan valtio

(Asia C-580/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2003/87/EY - Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä - Päästöoikeuden ylitysmaksu - Oikeasuhteisuus))

(2016/C 068/24)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Asianosaiset

Kantaja: Sandra Bitter Ziegelwerk Höxter GmbH:n selvitysmiehenä

Vastaaja: Saksan valtio

Määräysosa

Esitetyn kysymyksen tarkastelussa ei ole ilmennyt mitään, mikä voi vaikuttaa suhteellisuusperiaatteen kannalta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 23.4.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY, 16 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen pätevyyteen siltä osin kuin siinä säädetään 100 euron suuruisesta ylitysmaksusta sellaista aiheutettua hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohti, jonka osalta toiminnanharjoittaja ei ole palauttanut päästöoikeuksia.


(1)  EUVL C 96, 23.3.2015.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/20


Valitus, jonka Edward Guja on tehnyt 12.5.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-823/14, Guja v. Puola, 14.4.2015 antamasta määräyksestä

(Asia C-352/15 P)

(2016/C 068/25)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Valittaja: Edward Guja (edustaja: adwokat M. Szczepara)

Muu osapuoli: Puolan tasavalta

Valitus hylättiin unionin tuomioistuimen (kolmas jaosto) 17.12.2015 antamalla määräyksellä.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/20


Kanne 10.7.2015 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(Asia C-357/15)

(2016/C 068/26)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Sanfrutos Cano, M. Heller ja D. Kukovec)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Unionin tuomioistuimen presidentti on päättänyt 29.10.2015 antamallaan määräyksellä, että asia C-357/15 poistetaan unionin tuomioistuimen rekisteristä ja että Slovenian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Craiova (Romania) on esittänyt 20.11.2015 – Rodica Popescu v. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Asia C-614/15)

(2016/C 068/27)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Craiova

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rodica Popescu

Vastaaja: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko se, että eläinlääkintäalan henkilöstön, jolla on erityisiä tarkastustehtäviä, tehtävät liittyvät tiiviisti edellä [5] kohdassa mainittujen kaltaisten laitosten toiminnan jatkumiseen, riittävä perustelu toistuville määräaikaisille sopimuksille, joilla poiketaan direktiivin 1999/70 (1) täytäntöön panemiseksi annetuista yleisesti sovellettavista säännöksistä?

2)

Merkitseekö se, että lainsäädännössä pidetään voimassa erityiset säännökset, joilla sallitaan määräaikaisten työsopimusten toistuva tekeminen edellä kuvatun kaltaiseksi ajanjaksoksi eläinlääkinnällisen valvonnan alalla, valtiolle kuuluvan direktiivin 1999/70 täytäntöönpanoa koskevan velvoitteen laiminlyöntiä?


(1)  Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL L 175, s. 43).


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Espanja) on esittänyt 27.11.2015 – Carlos Álvarez Santirso v. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Asia C-631/15)

(2016/C 068/28)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Carlos Álvarez Santirso

Vastaaja: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Ennakkoratkaisukysymys

Onko määräaikaisesta työstä 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY (1) liitteenä olevan puitesopimuksen 4 lauseketta tulkittava siten, että se on esteenä julkishallinnon opetushenkilöstön arvioinnista ja kannustimista 29.12.2009 annetun Asturian ruhtinaskunnan lain 6/2009, jonka 2 §:ssä asetetaan arviointisuunnitelmaan sisällyttämisen (ja viime kädessä siihen liittyvien taloudellisten kannustimien saamisen) edellytykseksi, että henkilö on vakinainen virkamies, jolloin väliaikaiset virkamiehet jäävät sen ulkopuolelle, kaltaiselle alueelliselle laille?


(1)  Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL L 175, s. 43).


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) on esittänyt 30.11.2015 – Costin Popescu v. Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră ja Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor

(Asia C-632/15)

(2016/C 068/29)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Costin Popescu

Vastapuolet: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră ja Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor

Ennakkoratkaisukysymys

Voiko Romanian valtio Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) nojalla säätää sellaisiin mopojen ja kevyiden kolmi- ja nelipyörien kuljettajiin, joilla on virallinen asiakirja, joka antoi heille oikeuden kuljettaa tällaisia ajoneuvoja yleisillä teillä ennen 19.1.2013, kohdistuvasta velvollisuudesta hankkia ajokortti, joka edellyttää samanlaisen kokeen/tutkinnon suorittamista kuin se, josta on säädetty muiden moottoriajoneuvojen osalta, jotta he voisivat kuljettaa tällaisia ajoneuvoja mainitun päivän jälkeenkin?


(1)  Ajokorteista 20.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY (uudelleenlaadittu teksti) (EUVL L 403, s. 18).


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/22


Valitus, jonka Toni Klement on tehnyt 2.12.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-211/14, Klement v. SMHV, 24.9.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-642/15 P)

(2016/C 068/30)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Toni Klement (edustaja: Rechtsanwalt J. Weiser)

Muu osapuoli: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 24.9.2015 asiassa T-211/14 antama riidanalainen tuomio on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen.

1.

Kyseessä olevaa tavaramerkkiä on riidattomasti käytetty ainoastaan sitä täydentävän sanaosan ”Bullerjan” kanssa. Valittaja vetoaa siihen, että täydentävän sanaosan ”Bullerjan” erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä otettiin selvitysaineisto huomioon vääristyneessä muodossa. Unionin yleinen tuomioistuin piti täydentävän sanaosan erottamiskykyä (ainoastaan) tavanomaisena. Näkemykselle (ainoastaan) tavanomaisesta erottamiskyvystä ei saada tukea selvitysaineistosta, sillä siihen ei sisälly mitään tietoja sellaisenaan tavaramerkiksi rekisteröidyn sanaosan ”Bullerjan” käytön laajuudesta, kestosta ja intensiteetistä.

2.

Toisena valitusperusteena valittaja vetoaa riidanalaisen tavaramerkin huomattavaa erottamiskykyä koskevan unionin yleisen tuomioistuimen päätelmän tueksi esitettyjen perustelujen ristiriitaisuuteen. Unionin yleinen tuomioistuin lähtee perusteluissaan yhtäältä siitä, että riidanalaisella tavaramerkillä on ”epätavallinen muoto”, mutta katsoo toisaalta, että muilla valmistajilla on muodoltaan samanlaisia uuneja. Toinen ristiriitaisuus koskee sitä, että unionin yleinen tuomioistuin katsoo yhtäältä, ettei riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyky riipu sen mahdollisesta toiminnallisuudesta, mutta toisaalta, ettei se, että markkinoilla on muita muodoltaan hyvin samankaltaisia uuneja, saata tätä huomattavaa erottamiskykyä kyseenalaiseksi siksi, että samankaltaisuus voi johtua pyrkimyksestä tiettyyn tekniseen lopputulokseen. Valittajan mukaan unionin yleisen tuomioistuimen perustelut ovat tästä syystä kahdella tapaa ristiriitaiset ja näin ollen myös virheelliset.

3.

Kolmannella valitusperusteellaan valittaja vetoaa usealla tapaa virheelliseen yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (1) 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaan ja soveltamiseen. Hänen mukaansa unionin yleinen tuomioistuin ei yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä noudattanut unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä kolmiulotteisten kuviomerkkien erottamiskyvyn arvioimisesta. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisesti unionin yleinen tuomioistuin ei suorittanut vaadittavaa vertailua riidanalaisen tavaramerkin ja alalla käytössä olevien uunien muotojen välillä. Unionin yleinen tuomioistuin myös piti riidanalaisen tavaramerkin muodon mahdollista toiminnallisuutta merkityksettömänä sen erottamiskyvyn kannalta. Näin se jätti noudattamatta tunnustettua periaatetta kaikkien yksittäistapauksessa merkityksellisten seikkojen huomioon ottamisesta erottamiskyvyn arvioimisessa. Unionin yleinen tuomioistuin jätti valittajan mukaan vielä noudattamatta unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä rekisteröidyn tavaramerkin oikeuden säilyttävästä käytöstä moniosaisen tavaramerkin osana. Unionin yleinen tuomioistuin piti tältä osin riittävänä, että moniosaisen tavaramerkin yhteydessä käytetty tavaramerkki tunnustetaan edelleen alkuperää osoittavaksi merkinnäksi. Unionin yleinen tuomioistuin sivuutti tältä osin sen, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan yksiselitteisen sanamuodon ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on kuitenkin vielä tutkittava, onko rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyky muuttunut. Tällaisen arvioinnin unionin yleinen tuomioistuin jätti valittajan mukaan tekemättä.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 14.12.2015 – Jyske Finans A/S v. Ligebehandlingsnævnet Ismar Huskicin edustajana

(Asia C-668/15)

(2016/C 068/31)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vestre Landsret

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Jyske Finans A/S

Vastapuoli: Ligebehandlingsnævnet Ismar Huskicin edustajana

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko rodusta ja etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (1) 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaan sisältyvää etniseen alkuperään perustuvan välittömän syrjinnän kieltoa tulkittava niin, että se on esteenä käsiteltävässä asiassa noudatetun kaltaiselle käytännölle, jonka mukaan muualla kuin Pohjoismaissa, unionin jäsenvaltioissa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa syntyneitä henkilöitä kohdellaan vertailukelpoisessa tilanteessa epäsuotuisammin kuin Pohjoismaissa, unionin jäsenvaltioissa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa syntyneitä henkilöitä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko tällainen käytäntö – jollei se ole puolueettomasti perusteltavissa oikeutetulla tavoitteella ja jolleivät tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ole asianmukaisia ja tarpeellisia – neuvoston direktiivin 2000/43/EY 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua etniseen alkuperään perustuvaa välillistä syrjintää?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko tällainen käytäntö lähtökohtaisesti oikeuttaa asianmukaisena ja tarpeellisena keinona toteuttaa rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26.10.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (2) 13 artiklassa tarkoitettu tehostettu asiakkaan tuntemista koskeva toimenpide?


(1)  EYVL L 180, s. 22.

(2)  EUVL L 309, s. 15.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/24


Kanne 17.12.2015 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-687/15)

(2016/C 068/32)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja L. Nicolae)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa neuvoston kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssista 2015 (WRC-15) tekemät päätelmät, jotka hyväksyttiin 26.10.2015 neuvoston 3419. kokouksessa Luxemburgissa

velvoittaa neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

Komissio vaatii tällä kannekirjelmällä kumottaviksi neuvoston kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssista 2015 (WRC-15) tekemät päätelmät, jotka hyväksyttiin 26.10.2015 neuvoston 3419. kokouksessa Luxemburgissa.

2.

Kannekirjelmä perustuu yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka mukaan neuvosto rikkoi SEUT 218 artiklan 9 kohtaa, jota sovelletaan unionin puolesta esitettäviin kantoihin WRC-15:ssä, kun se hyväksyi päätelmät kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssista 2015 (WCR-15) sen sijaan, että se olisi tehnyt tätä koskevan päätöksen, mitä komissio ehdotti.

3.

Komissio väittää tästä ensiksi, että SEUT 218 artiklan 9 kohtaa sovelletaan unionin puolesta esitettäviin kantoihin käsiteltävän kaltaisessa tilanteessa, jossa Euroopan unionilla on asianomaisessa kansainvälisessä järjestössä asema – eli sektorijäsenen asema –, joka ITU:n peruskirjan 3 artiklan 2 kohdan mukaan antaa Euroopan unionille tiettyjä toimintaoikeuksia kyseisessä järjestössä.

4.

Komissio väittää toiseksi, että radio-ohjesääntöjen tarkistuksilla, joiden osalta komissio ehdotti, että kanta esitettäisiin SEUT 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti, on kyseisessä määräyksessä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia sekä sovellettavan kansainvälisen säännöstön että asiaa koskevien unionin oikeuden sääntöjen perusteella.

5.

Komissio väittää kolmanneksi SEUT 218 artiklan 9 kohdan muista soveltamisedellytyksistä, että ne täyttyvät niin ikään käsiteltävässä asiassa, koska ITU:n elimet ovat ”sopimuksella perustettuja” elimiä, ja että toimilla, joiden osalta komissio on ehdottanut kannan esittämistä, ei ”täydennetä eikä muuteta sopimuksen institutionaalisia rakenteita”.


Unionin yleinen tuomioistuin

22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/26


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.12.2015 – Front Polisario v. neuvosto

(Asia T-512/12) (1)

((Ulkosuhteet - Unionin ja Marokon välillä kirjeenvaihtona tehty sopimus - Maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden vastavuoroinen vapauttaminen - Sopimuksen soveltaminen Länsi-Saharaan - Front Polisario - Kumoamiskanne - Oikeudenkäyntikelpoisuus - Yksityistä suoraan ja erikseen koskeva päätös - Tutkittavaksi ottaminen - Yhteensopivuus kansainvälisen oikeuden kanssa - Perusteluvelvollisuus - Puolustautumisoikeudet))

(2016/C 068/33)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (edustajat: aluksi asianajajat C.-E. Hafiz ja G. Devers, sitten G. Devers)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová ja N. Rouam)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta ja D. Stefanov, sitten F. Castillo de la Torre ja E. Paasivirta)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 8.3.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/497/EU (EUVL L 241, s. 2) kumoamiseksi.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 8.3.2012 annettu neuvoston päätös 2012/497/EU kumotaan siltä osin kuin siinä hyväksytään kyseisen sopimuksen soveltaminen Länsi-Saharaan.

2)

Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oron (Front Polisario) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 55, 23.2.2013.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/26


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2015 – Universal Music v. SMHV – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Asia T-379/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Väitteen peruminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2016/C 068/34)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Universal Music GmbH (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Viefhus)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi G. Schneider, sitten G. Schneider ja D. Walicka)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Yello Strom GmbH (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja K. Gründig-Schnelle)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 20.3.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 274/2013-4), joka koskee Yello Strom GmbH:n ja Universal Music GmbH:n välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Universal Music GmbH ja Yello Strom GmbH vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 292, 1.9.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/27


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2015 – Murnauer Markenvertrieb v. SMHV – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Asia T-534/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2016/C 068/35)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Saksa) (edustajat: asianajajat F. Traub ja D. Horst)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat A. Renck ja M. Petersen)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 5.5.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 2041/2012-2), joka koskee Murnauer Markenvertieb GmbH:n ja Bach Flower Remedies Ltd:n välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Murnauer Markenvertieb GmbH ja Bach Flower Remedies Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 351, 6.10.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/28


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2015 – CompuGroup Medical v. SMHV – Schatteiner (SAM)

(Asia T-850/14)

((Kumoamiskanne - Yhteisön tavaramerkki - Kanteen nostamisen määräaika - Määräajan alkamisajankohta - Valituslautakunnan päätöksen antaminen tiedoksi SMHV:n sähköisellä tilillä kantajan edustajalle - Myöhästyminen - Ylivoimaista estettä tai ennalta arvaamatonta seikkaa ei ole - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen))

(2016/C 068/36)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: CompuGroup Medical AG (Koblenz, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Dix)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: H. Kunz)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Simon Schatteiner (Wien, Itävalta) (edustajat: asianajajat F. Schulz ja H. Pernez)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 23.7.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 818/2013-4), joka koskee Simon Schatteinerin ja CompuGroup Medical AG:n välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

CompuGroup Medical AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/28


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2015 – Valittajana Garcia Minguez ja muuna osapuolena komissio

(Asia T-357/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Henkilöstö - Palvelukseen ottaminen - Komission väliaikaisille toimihenkilöille avoin komission sisäinen kilpailu - Toimeenpanoviraston väliaikaisen toimihenkilön jättäminen kilpailun ulkopuolelle - Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Yhdenvertainen kohtelu - Selvästi täysin perusteeton valitus))

(2016/C 068/37)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Maria Luisa Garcia Minguez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Ortiz Blanco ja Á. Givaja Sanz)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall, G. Gattinara ja F. Simonetti, sitten G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) 28.4.2015 antamasta määräyksestä Garcia Minguez v. komissio (F-72/14, Kok. H., EU:F:2015:40) tehty valitus, jossa vaaditaan tämän määräyksen kumoamista.

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Maria Luisa Garcia Minguez velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 279, 24.8.2015.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/29


Kanne 11.11.2015 – Frame v. SMHV – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Asia T-627/15)

(2016/C 068/38)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (edustajat: asianajajat M. Borghese, R. Giordano ja E. Montelione)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Saksa)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön tavaramerkiksi haettu sanamerkki BIANCALUNA – hakemus nro 11 251 808

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n viidennen valituslautakunnan 7.8.2015 asiassa R 2952/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja/tai

palauttaa asian SMHV:hen, jotta se arvioi asianmukaisesti sekaannusvaaraa ottaen huomioon Bianca-Moden GmbH & Co. KG:n käytöstä esittämän näytön tulokset

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että tässä menettelyssä

toissijaisesti muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että seuraavat luokkaan 25 kuuluvat tavarat rekisteröidään: ”Alusvaatteet, pyjamat, t-paidat, naisten alushousut ja alusasut”.

Kanneperusteet

Asetusta N:o 207/2009 on tulkittu virheellisesti valitsemalla vain yksi aikaisempi oikeus

asetusta N:o 207/2009 on tulkittu virheellisesti kyseisten merkkien välisen sekaannusvaaran arvioinnissa.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/30


Kanne 3.12.2015 – BikeWorld v. komissio

(Asia T-702/15)

(2016/C 068/39)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Jovy)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 1.10.2014 tehdyn komission päätöksen siltä osin kuin se koskee kantajaa

lykkäämään päätöksen täytäntöönpanoa kantajan osalta siihen asti, kunnes nyt käsiteltävänä oleva kanne on ratkaistu

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt käsiteltävänä olevalla kanteellaan kantaja vaatii Saksan Nürnburgringiä varten käyttöön ottamasta valtiontuesta (SA.31550 [2012/C] [ex 2012/NN]) 1.10.2014 tehdyn komission päätöksen C(2014) 3634 final osittaista kumoamista

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin kanneperusteisiin:

1)

Kantaja ei ole enää identtinen päätöksen tekomenettelyyn osallisten kanssa. Sitä ei voida siksi haastaa oikeuteen.

2)

Kantaja ei ole osallistunut menettelyyn, joka on johtanut riidanalaiseen päätökseen. Tämän vuoksi sen oikeutta tulla kuulluksi on loukattu.

3)

Kantajan nykyisillä yhtiömiehillä ei ole mitään tekemistä lainan myöntämisen aikaisten alkuperäisten yhtiömiesten/omistajien kanssa.

4)

Päätöksellä ei voida saavuttaa takaisin perimisen tavoitetta siitä, että ”vältetään yksittäisten henkilöiden kilpailuedut”, koska kantaja ei kilpaile kenenkään kanssa eikä ole kilpaillut kenenkään kanssa viimeisen lainan myöntämisen jälkeen.

5)

Kantaja on ilmoittanut olevansa valmis yhtiön selvitystilaan asettamiseen ja purkamiseen, jos tämä on välttämätöntä sellaisen uhkaavan maksukyvyttömyyden välttämiseksi, joka ei ole estettävissä, jos sen on suoritettava takaisinperimispäätökseen perustuvia maksuja.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/30


Kanne 28.11.2015 – Micula ym. v. komissio

(Asia T-704/15)

(2016/C 068/40)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Viorel Micula (Oradea, Romania), European Drinks SA (Ștei, Romania), Rieni Drinks SA (Rieni, Romania), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea), West Leasing International SRL (Pantasesti, Romania) (edustajat: asianajajat J. Derenne, A. Dashwood ja D. Vallindas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan valtiontuesta SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), jonka Romania on pannut täytäntöön – Välitysoikeuden asiassa Micula v. Romania 11 päivänä joulukuuta 2013 antama tuomio (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2112) 30.3.2015 annetun komission päätöksen (EU) 2015/1470

vaihtoehtoisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin

i.

siinä pidetään Viorel Miculaa yrityksenä ja tämän vuoksi osana tuensaajana olevaa väitettyä yhtä taloudellista kokonaisuutta

ii.

pidetään tuensaajana yhtä taloudellista kokonaisuutta, johon kuuluvat Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA ja Transilvania General Import-Export S.R.L., ja

iii.

määrätään 2 artiklan 2 kohdassa, että Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L. ja West Leasing S.R.L. vastaavat yhteisesti kaikkien tuensaajien saaman valtiontuen takaisinmaksusta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahdeksaan kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu toimivallaan puuttumiseen ja harkintavallan väärinkäyttöön. Kun komissio piti virheellisesti ICSID:n antaman välitystuomion (jäljempänä välitystuomio) täytäntöönpanoa SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontuen myöntämisenä, se tosiasiallisesti käytti toimivaltaa, joka sillä on suhteessa Romanian myöntämään valtiontukeen kyseisen valtion liityttyä Euroopan unioniin, taannehtivasti ajanjaksoon, joka edelsi tätä liittymistä. Komissiolla ei selvästi ole toimivaltaa käyttää valtiontukeen liittyviä valtuuksiaan tällä tavoin. Päätöksen, jolla on tällainen tarkoitus ja vaikutus, antamiseen liittyy näiden valtuuksien väärinkäyttöä.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan SEUT 107 artiklan 1 kohtaa on rikottu.

Päätöksessä ei ensinnäkään osoiteta taloudellisen edun olemassaoloa, kun siinä katsotaan, että välitystuomion pakkotäytäntöönpano tai vapaaehtoinen täytäntöönpano on [sisämarkkinoille] soveltumatonta tukea. Käsiteltävä asia täyttää Asteris-oikeuskäytännössä (tuomio 27.9.1988, Asteris ym., asiat 106/87–120/87) asetetut edellytykset. Mahdollinen etu (josta tässä ei ole kyse) edeltää Romanian liittymistä Euroopan unioniin, ja jää siis Euroopan unionin valtiontukisäännöstön ulkopuolelle. Toiseksi päätöksessä ei osoiteta valikoivuutta. Kahdenvälisellä investointisopimuksella Romania-Ruotsi (BIT – välitystuomion oikeudellinen perusta) vahvistetaan yleinen vastuujärjestelmä, jota myös sovelletaan kaikkiin investoijiin. Kolmanneksi päätöksessä ei osoiteta, että kyseessä olevan toimenpiteen voitaisiin katsoa johtuvan Romanian valtiosta. Romanialla ei ole harkintavaltaa välitystuomion täytäntöönpanossa.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan SEUT 351 artiklaa on rikottu ja yleisiä oikeusperiaatteita on loukattu. SEUT 351 artiklassa suojataan velvoitteita, jotka Romanialle syntyivät Ruotsin kanssa tehdyn BIT:n täytäntöönpanosta, kun kyseessä oli vielä jäsenvaltion (Ruotsi) ja kolmannen maan (Romania) välinen sopimus, mahdollisia Euroopan unionin valtiontukisääntöjen unioniin liittymisen jälkeisiä vaikutuksia vastaan.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan luottamuksensuojan periaatetta on loukattu. Unionin viranomaiset rohkaisivat aktiivisesti BIT:iden solmimiseen ja näin ollen aiheuttivat sen, että syntyi perusteltu luottamus siihen, että pyrkimystä panna tällainen BIT täytäntöön välimiesmenettelyn avulla ei estettäisi esimerkiksi valtiontukisäännöillä.

5)

Viides kanneperuste, jossa toissijaisesti väitetään, että väitetyn tuen pitäisi katsoa olevan [sisämarkkinoille] soveltuvaa. Kyseessä olevaa kansallista toimenpidettä, joka oli välimiesmenettelyn ja välitystuomion alkuperä, ei missään vaiheessa ole lopullisesti todettu yhteensoveltumattomaksi. Se olisi joka tapauksessa ollut yhteensoveltuva unionin valtiontukisääntöjen kanssa.

6)

Kuudes kanneperuste, jossa väitetään toissijaisesti, että päätöksessä määritellään väitetyn tuen saajat virheellisesti. Päätöksessä ei osoiteta, että Viorel ja Ioan Micula kuuluvat väitettyyn yhteen taloudelliseen kokonaisuuteen tai että käsiteltävässä asiassa olisi kyseessä yksi taloudellinen kokonaisuus.

7)

Seitsemäs kanneperuste, jonka mukaan päätöksessä määrättyyn takaisinperintään sisältyy virheitä. Koska päätöksessä määritellään väitetyn tuen saajat virheellisesti, siinä määrätään takaisinperinnästä sellaisilta henkilöiltä ja yhtiöiltä, jotka eivät ole väitetyn tuen saajia.

8)

Kahdeksas kanneperuste jonka mukaan olennaista menettelymääräystä (oikeus tulla kuulluksi) on rikottu. Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä ei lainkaan mainittu kantajia European Drinks, Rieni drinks, West Leasing ja Transilvania General Import-Export.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/32


Kanne 9.12.2015 – BASH v. SMHV – Evonik Industries (DINCH)

(Asia T-721/15)

(2016/C 068/41)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: BASH SE (Ludwigshafen am Rhein, Saksa) (edustaja: asianajajat A. Schulz ja C. Onken)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Evonik Industries AG (Marl, Saksa)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön tavaramerkki DINCH – Yhteisön tavaramerkki nro 2 563 856

SMHV:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2015 asiassa R 2080/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että valituslautakunnassa olleen muun osapuolen valitus hylätään

toissijaisesti: kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/33


Kanne 4.12.2015 – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft v. komissio

(Asia T-724/15)

(2016/C 068/42)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e. V. (München, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Bittner ja N. Thies)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin

sen 1 artiklassa todetaan, että Saksassa on SEUT 108 artiklan 3 kohdan vastaisesti myönnetty Baijerin asianomaisille maitotalousalan yrityksille Baijerin osavaltiossa suoritettuihin maitotuotetarkastuksiin liittyviä valtiontukia ja että nämä tuet ovat 1.1.2007 lähtien olleet sisämarkkinoille soveltumattomia

sen 2–4 artiklassa määrätään perimään edunsaajilta takaisin nämä tuet korkoineen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteessa kantaja vaatii, että komission 18.9.2015 antama päätös C(2015) 6295 final valtiontuesta SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)), jonka Saksa on myöntänyt maito- ja rasvalain mukaisia maitotuotetarkastuksia varten, kumotaan osittain.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen, jotka ovat pääosin samoja tai samankaltaisia kuin kanneperusteet, joihin vedotaan asiassa T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns v. komissio.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/33


Kanne 11.12.2015 – Chemtura Netherlands v. EFSA

(Asia T-725/15)

(2016/C 068/43)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Alankomaat) (edustaja: asianajajat C. Mereu ja K. Van Maldegem)

Vastaaja: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että sen kanne otetaan tutkittavaksi ja on perusteltu,

kumoamaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 10.12.2015 tekemän päätöksen, joka koskee tiettyjen kohtien julkaisemista EFSAn asiantuntijoiden vertaisarvioinnista, joka koskee tehoaineen diflubentsuroni hyväksymisestä metaboliitti PCAn kannalta tehtyä uudelleenarviointia, jonka osalta kantaja on vaatinut luottamuksellista käsittelyä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21.10.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (EUVL L 309, s. 1) mukaisesti,

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki näistä menettelyistä aiheutuneet kulut ja kustannukset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen 1107/2009 rikkomiseen ja liikesalaisuuksien suojan perusoikeuden loukkaamiseen.

Kantaja kyseenalaista oikeudellisen perustan, jonka perusteella vastaaja katsoi, että se oli velvollinen julkaisemaan arviointinsa. Vaikka EFSAn arvioinnin julkaiseminen asetuksen N:o 1107/2009 21 artiklan nojalla oli perusteltua, vastaaja rikkoi kyseisen asetuksen 63 artiklaa julkaisemalla luottamuksellisia tietoja.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen.

Kantaja väittää, että vastaajan päätös perustui siihen liittyvien tosiseikkojen ja tieteellisten tietojen virheelliselle ymmärtämiselle, joka johti ilmeiseen virheeseen sen luottamuksellisuutta koskevien pyyntöjen arvioinnissa.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu puolustautumisoikeuksien ja hyvän hallinnon periaatteen, jotka ovat Euroopan unionin oikeuden perusperiaatteita, loukkaamiseen.

Kantaja ei saanut mahdollisuutta esittää huomautuksiaan asiakirjoista, joille EFSAn arvioinnit perustuvat.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu EFSAn velvollisuuksien laiminlyöntiin.

Vastaaja ei kantajan mukaan perustellut arviointiaan kaikilla sen saatavilla olleilla tieteellisillä todisteilla vaikka se on velvollinen tuottamaan tieteellisesti mahdollisimman korkeatasoisia tutkimuksia.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen.

Kantaja jatkaa neuvotteluita komissio kanssa, ja komission kirjeenvaihdossa annetaan kantajan mukaan ymmärtää, että kantajalle annetaan mahdollisuus esittää huomautuksensa EFSAn arvioinneista osana komission arviointimenettelyä. Kantaja katsoo, että sen huomautukset olisi otettava huomioon ennen EFSAn arviointien julkaisemista.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/34


Kanne 12.12.2015 – Klyuyev v. neuvosto

(Asia T-731/15)

(2016/C 068/44)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (edustajat: solicitor R. Gherson, barrister B. Kennelly ja solicitor T. Garner)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119 muuttamisesta 5.10.2015 annetun neuvoston päätöksen 2015/1781/YUTP ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/1777 kantajaa koskevilta osin

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan neuvosto ei yksilöinyt asianmukaista oikeudellista perustaa. SEU 29 artikla ei ollut asianmukainen oikeudellinen perusta riidanalaiselle päätökselle, koska kantajasta esitetyssä väitteessä kantajan ei todettu olevan henkilö, joka on vaarantanut oikeusvaltion tai ihmisoikeuksia Ukrainassa (SEU 21 artiklan 2 kohdassa ja SEU 23 artiklassa tarkoitetulla tavalla). Koska päätös oli pätemätön, neuvosto ei voinut antaa riidanalaista asetusta SEUT 215 artiklan 2 kohdan nojalla. Ajankohtana, jona rajoittavista toimenpiteistä päätettiin, kantajaan ei kohdistunut mitään syytteitä tuomioistuinmenettelyssä siitä, että hänen toimintansa uhkasi vaarantaa oikeusvaltion tai loukkasi mitään ihmisoikeuksia Ukrainassa. Rajoittavilla toimenpiteillä itse asiassa hyväksytään se, että Ukrainan viranomaiset loukkaavat oikeusvaltion periaatetta siinä, miten ne kohtelevat kantajaa.

2.

Toisen kanneperusteen mukaan neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen todetessaan kantajan täyttäneen perusteet luetteloon sisällyttämiselle. Valtakunnansyyttäjänviraston neuvostolle esittämät väitteet olivat hyvin yleisluonteisia, eikä niiden tueksi esitetty mitään (varsinkaan ”konkreettisia”) todisteita mistään kantajaa vastaan aloitetusta oikeudenkäyntimenettelystä. Kantaja huomautti väitteisiin sisältyvistä virheistä ennen kuin rajoittavista toimenpiteistä päätettiin, eikä neuvosto saanut vastauksia ja tarvittavia todisteita Ukrainan viranomaisilta. Neuvosto teki virheen hyväksyessään väitteet sellaisinaan etenkin siitä syystä, että Ukrainasta puuttuu eurooppalaiset standardit täyttävä oikeudenkäyntimenettely.

3.

Kolmannen kanneperusteen mukaan neuvosto loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan. Neuvostolla on uudelleen nimeämistä koskevassa asiassa korostunut velvollisuus tehdä täydellisiä tiedusteluja luetteloon sisällyttämistä pyytävistä viranomaisista ja toimittaa nämä tiedot asianomaiselle henkilölle. Tätä velvollisuutta rikottiin tässä asiassa.

4.

Neljännen kanneperusteen mukaan neuvosto ei esittänyt kantajalle riittäviä perusteluja tämän sisällyttämisestä luetteloon. Nämä annetut perusteet eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia ja täsmällisiä.

5.

Viidennen kanneperusteen mukaan neuvosto loukkasi vakavasti kantajan omaisuudensuojaa ja mainetta koskevia perusoikeuksia. Rajoittavat toimenpiteet päätettiin ottaa käyttöön ilman asianmukaisia suojamekanismeja, joilla annetaan kantajalle mahdollisuus tosiasiallisesti esittää asiansa neuvostolle. Rajoittavia toimenpiteitä ei ole rajoitettu koskemaan vain tiettyä omaisuutta, jonka väitetään edustavan väärin käytettyjä valtion varoja, eikä niitä ole edes rajoitettu koskemaan vain väitetysti väärinkäytettyjen varojen määrää vastaavaa varallisuusmäärää.

6.

Kuudennen kanneperusteen mukaan luetteloon nimeämisen perusteet ovat kohtuuttomia ja lainvastaisia siltä osin kuin neuvosto on oikeassa siinä, että perusteet voidaan ulottaa mihin tahansa tutkintaan, joka ei liity oikeudenkäyntimenettelyyn.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/35


Kanne 16.12.2015 – Portugali v. komissio

(Asia T-733/15)

(2016/C 068/45)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes ja M. Figueiredo, avustajanaan asianajaja L. Silva Morais)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission pääsihteeristön kirjaamonsa 12.10.2015 päiväämällä kirjeellä (2015) D/11533 tiedoksi antaman komission päätöksen (1)

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Portugalin tasavalta katsoo, että Euroopan komission pääsihteeristön kirjaamonsa 12.10.2015 päiväämällä kirjeellä (2015) D/11533 tiedoksi antama maksuvaatimus sisältää seuraavat virheet ja on siitä syystä todettava pätemättömäksi.

1)

Riidanalaisen toimen antamisella komissio käytti Euroopan unionin tuomioistuimille kuuluvaa toimivaltaa, mikä merkitsee virhettä toimivallan puuttumisen vuoksi.

2)

Toimi perustuu unionin tuomioistuimen asiassa C-76/13 antaman tuomion vaikutusten keinotekoiseen jakamiseen, mistä syystä perussopimuksia tai niiden soveltamista koskevia oikeussääntöjä on rikottu.

3)

Komission nyt käsiteltävässä asiassa antamassa toimessa ei oteta huomioon oikeusvoimaisuutta, mistä syystä perussopimuksia tai niiden soveltamista koskevia oikeussääntöjä on tältäkin osin rikottu.

4)

Toimi on lainvastainen, koska unionin oikeudessa tunnustettuja oikeusvarmuuden, oikeussuhteiden vakauden ja luottamuksensuojan periaatteita ei ole noudatettu.

5)

Toimi on kaksinkertaisen seuraamuksen kiellon, joka estää sen, että uudella yksittäistapausta koskevalla tuomioistuinratkaisulla saavutettaisiin sellainen lopputulos, jota ei voitu saavuttaa aikaisemmalla tuomiolla, vastainen, mistä syystä perussopimuksia tai niiden soveltamista koskevia oikeussääntöjä on rikottu.


(1)  Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston pääjohtajan päätös, jolla Portugalin tasavaltaa vaaditaan maksamaan 580 000 euroa unionin tuomioistuimen asiassa C-76/13 määräämänä rahamääräisenä seuraamuksena ajalta 25.6–21.8.2014.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/36


Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 17.12.2015 virkamiestuomioistuimen asiassa F-119/14, FE v. komissio, 6.10.2015 antamasta tuomiosta

(Asia T-734/15 P)

(2016/C 068/46)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Simonetti ja G. Gattinara)

Muu osapuoli: FE (Luxemburg, Luxemburg)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan virkamiestuomioistuimen asiassa F-119/14, FE v. komissio, 6.10.2015 antaman tuomion

hylkäämään FE:n asiassa F-119/14 nostaman kanteen perusteettomana

päättämään, että kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan tässä oikeusasteessa

velvoittamaan FE:n korvaamaan virkamiestuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu useisiin virkamiestuomioistuimen tekemiin oikeudellisiin virheisiin ja asiakirja-aineiston ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla, kun valintalautakunta on tulkinnut ja soveltanut vähimmäistyökokemusta koskevaa osallistumisedellytystä.

2)

Toinen valitusperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen virkamiestuomioistuimen päätelmässä, jonka mukaan nimittävä viranomainen on tehnyt ilmeisen arviointivirheen.

3)

Kolmas valitusperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen ja useisiin perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämisiin, joihin virkamiestuomioistuin on syyllistynyt, kun se on velvoittanut komission maksamaan ensimmäisessä oikeusasteessa kantajana olleelle henkilölle 10 000 euroa.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/37


Kanne 18.12.2015 – The Art Company B & S v. SMHV – Manifatture Daddato ja Laurora (SHOP ART)

(Asia T-735/15)

(2016/C 068/47)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: The Art Company B & S, SA (Quel, Espanja) (edustajat: asianajajat L. Sánchez Calderón ja J. Villamor Muguerza)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italia), Sabina Laurora (Trani, Italia)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan SHOP ART – Rekisteröintihakemus nro 12 030 921

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 8.10.2015 asiassa R 3050/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/38


Kanne 18.12.2015 – British Aggregates ym. v. komissio

(Asia T-741/15)

(2016/C 068/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: British Aggregates Association (Lanark, Yhdistynyt kuningaskunta), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Irlanti), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Irlanti) ja Mac Sand Ltd (Stranorlar, Irlanti) (edustajat: asianajaja L. Van den Hende ja solicitor A. White)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa tukiohjelmasta SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN), jonka Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut – Pohjois-Irlannissa myönnettävä kiviainesveron alennus (ex N 2/04) – 4.8.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/1583, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 25.9.2015, ja

velvoittaa komission korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jossa kantajat väittävät, että komissio on syyllistynyt oikeudelliseen virheeseen katsoessaan, että SEUT 110 artiklan ja tämän johdosta SEUT 107 artiklan rikkominen voitiin oikaista taannehtivasti ja että tämä olisi muuttanut Pohjois-Irlannissa myönnetyn kiviainesveron alennuksen sisämarkkinoille soveltuvaksi.

2)

Toinen kanneperuste, jossa väitetään toissijaisesti ensimmäiseen kanneperusteeseen nähden, että komissio on syyllistynyt oikeudelliseen virheeseen ja arviointivirheisiin katsoessaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan taannehtiva oikaisu soveltuisi yhteen tehokkuusperiaatteen ja tehokasta oikeussuojaa koskevan periaatteen kanssa.

3)

Kolmas kanneperuste, jossa väitetään, että komissio on tehnyt arviointivirheitä katsoessaan, että Pohjois-Irlannissa myönnetty kiviainesveron alennus oli valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettujen yhteisön suuntaviivojen (1) (vuonna 2008 annetut suuntaviivat) ja näin SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen. Komissio on syyllistynyt arviointivirheisiin erityisesti katsoessaan, että vuonna 2008 annetuissa suuntaviivoissa tarkoitetun tarpeellisuusarvioinnin kolmas vaatimus eli se, kykenivätkö pohjoisirlantilaiset louhokset vyöryttämään kiviainesveroa asiakkailleen tämän aiheuttamatta huomattavaa myynnin vähentymistä, täyttyi.

4)

Neljäs kanneperuste, jossa väitetään, että komissio ei ole tutkinut riittävän huolellisesti ja puolueettomasti sitä, soveltuiko Yhdistyneen kuningaskunnan suorittama taannehtiva oikaisu yhteen tehokkuusperiaatteen ja tehokasta oikeussuojaa koskevan periaatteen kanssa, eikä sitä, oliko vuoden 2008 suuntaviivoissa tarkoitetun tarpeellisuusarvioinnin kolmas vaihe läpäisty.

5)

Viides kanneperuste, jossa väitetään, että komissio ei ole kyennyt tekemään SEUT 296 artiklan mukaisesti syistä, joiden vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan suorittama takautuvasti vaikuttava oikaisu oli tehokkuusperiaatteen ja tehokasta oikeussuojaa koskevan periaatteen mukainen ja läpäisi vuoden 2008 suuntaviivoissa tarkoitetun tarpeellisuusarvioinnin kolmannen vaiheen.


(1)  Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle (EUVL 2008, C 82, s. 1).


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/39


Kanne 21.12.2015 – Nausicaa Anadyomène ja Banque d’Escompte v. EKP

(Asia T-749/15)

(2016/C 068/49)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Nausicaa Anadyomène SAS (Pariisi, Ranska) ja Banque d’Escompte (Pariisi) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja se on perusteltu;

tämän seurauksena

toteamaan, että vastaaja on SEUT 340 artiklassa tarkoitetulla tavalla vastuussa niistä virheistä, jotka se on tehnyt kreikkalaisia velkakirjoja koskevan rahapolitiikkansa yhteydessä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan aiheutuneen vahingon, jonka määräksi arvioidaan 10 901 448,38 euroa Nausicaan osalta (määrää voidaan myöhemmin tarkistaa) ja 239 058,84 euroa Banque d’Escompten osalta

velvoittamaan vastaajan joka tapauksessa korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että rikkomiset, joihin EKP:n väitetään syyllistyneen, ovat riittävän ilmeisiä. Kyseinen kanneperuste jakautuu kolmeen osaan:

Ensimmäinen osa, joka koskee oikeusvarmuuden periaatteen ja luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista.

Toinen osa, joka koskee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 20 ja 21 artiklan rikkomista.

Kolmas osa, joka koskee hyvän hallinnon periaatteen loukkaamista, perusoikeuskirjan 41 artiklan rikkomista ja huolellisuusvelvoitteen noudattamatta jättämistä.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu kantajille aiheutuneeseen vahinkoon ja BCE virheellisen käyttäytymisen ja kyseisen vahingon väliseen syy-yhteyteen.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/39


Kanne 21.12.2015 – Contact Software v. komissio

(Asia T-751/15)

(2016/C 068/50)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Contact Software GmbH (Bremen, Saksa) (edustajat: asianajajat J.-M. Schultze, S. Pautke ja C. Ehlenz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan asiassa AT.39846 – CONTACT v. Dassault & PTC 9.10.2015 tehdyn päätöksen C(2015) 7006 final

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii esillä olevalla kanteella asiassa AT.39846 – CONTACT v. Dassault & PTC 9.10.2015 tehdyn päätöksen C(2015) 7006 final, jolla kantajan 18.11.2010 tekemä kantelu hylättiin asetuksen (EY) N:o 773/2004 (1) 7 artiklan 2 kohdan perusteella, kumoamista.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu merkityksellisten markkinoiden virheelliseen määrittelyyn

Kantaja esittää, että vastaaja on tehnyt oikeudellisia virheitä ja ilmeisiä arviointivirheitä tulkitessaan ja soveltaessaan SEUT 102 artiklaa, koska se ei ole tutkinut kantajan huomautuksia ja väitteitä, joiden mukaan merkitykselliset markkinat on määriteltävä suppeammin siten, että niihin kuuluvat yhtäältä omat kunkin tarjoajan ”Computer Aided Design” (tietokoneavusteinen suunnittelu; jäljempänä CAD) -ohjelmistoja koskevat markkinat tai ainakin omat autonvalmistajien ja autoalan alihankkijoiden High-End-CAD-ohjelmistoja (huipputason CAD-ohjelmistoja) koskevat markkinat ja toisaalta kunkin tarjoajan CAD-ohjelmistojen liitäntöjä koskevia tietoja koskevat markkinat.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 102 artiklan rikkomiseen

Kantaja väittää lisäksi, että vastaaja on arvioinut asianomaisten yritysten määräävää markkina-asemaa ilmeisen virheellisesti, mikä perustuu ennen kaikkea jo mainittuun markkinoiden virheelliseen määrittelyyn.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen

Kolmannen kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää, että kantajan kantelun hylkäämistä ei ole perusteltu riittävästi.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu harkintavallan virheelliseen käyttöön

Kantaja väittää neljännessä kanneperusteessa, että vastaajan päätelmää, jonka mukaan ei ole – kun unionin etu otetaan huomioon – riittäviä perusteita sille, että mahdollista SEUT 102 artiklan rikkomista tutkitaan enempää, rasittaa ilmeinen virhe.


(1)  EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta 7.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 773/2004 (EUVL L 123, s. 18).


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/40


Kanne 22.12.2015 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. komissio

(Asia T-752/15)

(2016/C 068/51)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburg, Luxemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: asianajajat M. Sfyrí ja C. Dede)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan niille 29.10.2015 päivätyllä kirjeellä tiedoksi annetun Euroopan komission päätöksen DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), jolla komissio luokitteli kuudennelle sijalle kantajien tarjouksen, joka koski yhtä kolmesta yksittäisestä osasta – ja erityisesti osaa nro 3 – avoimessa hankintamenettelyssä nro DIGIT/R3/PO/2015/0008, jonka nimi on ”Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)”

velvoittamaan komissio korvaamaan vahingon, joka kantajille aiheutui siitä, että ne menettivät mahdollisuuden tulla luokitelluksi ensimmäiselle sijalle STIS IV -puitesopimuksen 3 osan osalta, ja

velvoittamaan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajien mukaan riidanalainen päätös on kumottava, koska sen perustelut ovat puutteelliset: i) kantajien teknisen tarjouksen arvioinnin osalta; ii) niiden syiden osalta, joiden vuoksi niiden yhtiöiden ja konsortioiden, joiden tarjoukset hyväksyttiin, hintatarjouksia ei pidetty epätavallisen alhaisina, ja koska komissio rikkoi sopimusasiakirjoja ja unionin oikeutta ilmeisten arviointivirheiden olemassaolon osalta.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/41


Kanne 22.12.2015 – Facebook v. SMHV – Brand IP Licensing Ltd (lovebook)

(Asia T-757/15)

(2016/C 068/52)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Facebook (Menlo Park, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: asianajajat M. Granado Carpenter ja M. Polo Carreño)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Brittiläiset Neitsytsaaret)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”lovebook” – Yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 926 577

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.9.2015 asiassa R 2028/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaan siltä osin kuin sillä kumotaan väiteosaston päätös, jolla on hyväksytty väite, joka oli tehty yhteisön tavaramerkkihakemuksesta nro 9 926 577 LOVEBOOK sekaannusvaaran perusteella, koska kantaja katsoo, että merkkien samankaltaisuudet ovat vähäisiä niiden eroihin nähden; koska kohdeyleisön yleiskäsitys niistä on se, etteivät ne ole samankaltaisia, ja koska asia on näin huolimatta siitä, että aikaisemmat tavaramerkit olivat korostetun erottamiskykyisiä

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/42


Kanne 22.12.2015 – EDF Toruń v. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(Asia T-758/15)

(2016/C 068/53)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: EDF Toruń SA (Toruń, Puola) (edustaja: asianajaja K. Sienkiewicz)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan kemikaaliviraston 3.11.2015 tekemän päätöksen nro SME(2015)4950 ja 3.11.2015 päivätyn arvonlisäverolaskun nro 10054011, joka koskee hallinnollisen maksun määräämistä sen vuoksi, että yrityksen koko on ilmoitettu virheellisesti REACH-rekisteriin ilmoittamisen yhteydessä;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, ettei mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6.5.2003 annettu komission suositus ole luonteeltaan sitova, ja tarpeeseen soveltaa asiaa koskevia kansallisia säännöksiä.

2)

Toinen kanneperuste perustuu asetuksen N:o 340/2008 (1) rikkomiseen sillä perusteella, että virastolla ei ole oikeutta määrätä rahamääräisistä seuraamuksista yhteisöille, jotka tekevät ilmoituksia REACH-rekisteriin.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen sen vuoksi, että on määrätty yrityksen todellisen koon määrittämisestä seuraavaan työmäärään nähden poikkeuksellisen korkea hallinnollinen maksu.

4)

Neljäs kanneperuste perustuu toimivallan ylittämiseen sen vuoksi, että maksusta on määrätty Euroopan kemikaaliviraston hallituksen päätöksen nro 14/2015 perusteella, vaikka kyseinen päätös ei ole sitova.

5)

Viides kanneperuste perustuu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen sen vuoksi, että hallinnolliset maksut ovat erisuuruisia sen mukaan, minkä kokoiselle yhteisölle ne määrätään, vaikka tällaista ratkaisua ei millään perusteella voida pitää oikeudenmukaisena.


(1)  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista 16.4.2008 annettu komission asetus (EY) N:o 340/2008 (EUVL L 107, s. 6).


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/43


Kanne 23.12.2015 – Sogepa v. komissio

(Asia T-761/15)

(2016/C 068/54)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liège, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Lepièce ja H. Baeyens)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 31.7.2014 annetun komission päätöksen ilmoittamattomasta valtiontuesta SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) – Belgia – Val Saint-Lambert -yrityksen pelastamistuki 3, 4, 5 ja 6 artiklan siltä osin kuin päätöksessä määrätään, että on perittävä takaisin valtiontuen osa, joka vastaa Val Saint-Lambertin tosiasiassa saaman taloudellisen edun kaksinkertaista määrää

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee siitä, että komissio on tehnyt oikeudellisen virheen määritellessään Val Saint-Lambert SA:lle myönnetyn lainan taloudelliseksi eduksi ja määrätessään taloudellisen edun kaksinkertaisesta takaisinmaksusta.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/43


Kanne 29.12.2015 – Deutsche Lufthansa v. komissio

(Asia T-764/15)

(2016/C 068/55)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Martin-Ehlers)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission 1.10.2014 tekemän päätöksen asiassa SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN) – Flughafen Hahn ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi pääasiallisesti seuraavaa.

On tehty menettelyvirhe, koska kantajan kanssa ei ole keskusteltu vuonna 2014.

Asia on esitetty puutteellisesti, vaikka sen tosiseikat olivat vastaajan tiedossa riidanalaisen päätöksen antamisajankohtana.

Kyseessä olevan lentoaseman hyväksi toteutettuja toimenpiteitä on arvioitu oikeudellisesti virheellisesti siltä osin kuin tiettyjen toimenpiteiden ei ole katsottu olevan SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtiontukia, ja toisten toimenpiteiden on katsottu olevan yhteismarkkinoille soveltuvia valtiontukia.

Ei ole otettu huomioon sitä, että kaikki riidanalaisessa päätöksessä tarkastellut asianomaisen lentoaseman hyväksi myönnetyt tuet ovat lopulta ohjautuneet Ryanairin hyväksi, joka on tämän lentoaseman tärkein käyttäjä.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/44


Kanne 30.12.2015 – BelTechExport v. neuvosto

(Asia T-765/15)

(2016/C 068/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BelTechExport ZAO (Minsk, Valko-Venäjä) (edustajat: asianajajat J. Jerņeva ja E. Koškins)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta 29.10.2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1948 (EUVL L 284, s. 62) siltä osin kuin siinä laajennetaan rajoittavien toimenpiteiden sovellettavuutta kantajaan nähden, vaikka ne on keskeytetty määräajaksi

kumoamaan Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 29.10.2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1957 (EUVL L 284, s. 149) siltä osin kuin siinä laajennetaan rajoittavien toimenpiteiden sovellettavuutta kantajaan nähden, vaikka ne on keskeytetty määräajaksi

velvoittaa neuvoston korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisissa toimissa ei ole perusteltu riittävästi kantajan jatkuvaa luetteloimista merkityksellisiin liitteisiin eikä neuvosto ole noudattanut SEUT 296 artiklan 2 kohtaa, jossa neuvosto velvoitetaan esittämään perustelut

2.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisilla toimilla loukataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan Euroopan yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) 6 ja 13 artiklassa tarkoitettuja puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tulla kuulluksi, koska ne oli annettu ilman, että kantajalle oli annettu mahdollisuutta käyttää tosiasiallisesti puolustautumisoikeuksiaan, erityisesti oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta menettelyyn, jossa sille annetaan mahdollisuus tosiasiallisesti vaatia poistamistaan rajoittavien toimenpiteiden kattamien henkilöiden luettelosta.

3.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisia toimia rasittavat ilmeiset arviointivirheet, sillä ne perustuvat virheelliseen olettamaan siitä, että kantaja valkovenäläisen aseiden valmistus- ja vientisektorin suurimpana yrityksenä hyötyy Lukashenkan hallinnosta.

4.

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisilla toimilla loukataan perusoikeuskirjan 17 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1 pöytäkirjassa vahvistettua perustavanlaatuista omistusoikeutta eikä tämä loukkaaminen perustu vakuuttavaan näyttöön, ole perusteltua eikä suhteellisuusperiaatteen mukaista.


Virkamiestuomioistuin

22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/45


Kanne 19.11.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-143/15)

(2016/C 068/57)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Fombaron)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan valitus, jossa vaadittiin kumoamaan päätös, jolla hänen palvelussuhteensa Euroopan parlamentissa päätettiin ennenaikaisesti

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisen valituksen hylkäämisestä 19.8.2015 tehty päätös on kumottava

Euroopan parlamentin 25.2.2015 tekemä päätös on kumottava

Euroopan parlamentin 2.2.2015 tekemä päätös on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/45


Kanne 27.11.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-146/15)

(2016/C 068/58)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Parlamentin sen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan pyyntö muuntaa ylennyspisteiksi häntä koskevat arviointikertomukset, jotka on laadittu sen jälkeen, kun hänet on ylennetty palkkaluokkaan AD 12.

Vaatimukset

On kumottava nimittävän viranomaisen 8.4.2015 tekemä päätös, jolla on hylätty kantajan pyyntö muuntaa ylennyspisteiksi häntä koskevat arviointikertomukset, jotka on laadittu sen jälkeen, kun hänet on ylennetty palkkaluokkaan AD 12.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/46


Kanne 17.12.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-147/15)

(2016/C 068/59)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla kantajan työsopimus päätetään, kumoaminen.

Vaatimukset

24.2.2015 tehty kanteen kohteena oleva päätös on kumottava

tarvittaessa 9.9.2015 tehty hylkäävä päätös on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/46


Kanne 21.12.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-149/15)

(2016/C 068/60)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalle määrättiin seuraamuksena palkkaluokassa etenemisen keskeytyminen ja velvoitettiin hänet korvaamaan Euroopan unionille väitetysti aiheutunut vahinko, ja vaatimus kantajalle väitetysti aiheutuneen aineettoman ja hänen mainettaan koskevan vahingon korvaamiseksi

Vaatimukset

Kolmijäsenisen nimittävän viranomaisen päätös CMS 13-005 on kumottava siltä osin kuin siinä määrätään palkkaluokassa eteneminen keskeytyneeksi 18 kuukauden ajaksi ja velvoitetaan korvaamaan 108 596,35 euron suuruinen vahinko

kantajan tekemän valituksen hylkäämispäätös on kumottava tarvittavilta osin

toissijaisesti päätöksessä CMS 13-005 määrättyä taloudellista seuraamusta on alennettava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut aineeton ja hänen mainettaan koskeva vahinko, jonka määräksi arvioidaan 20 000 euroa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/47


Virkamiestuomioistuimen määräys 12.1.2016 – Vermoesen ja Herkens v. komissio

(Asia F-108/15) (1)

(2016/C 068/61)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 320, 28.9.2015, s. 54.