ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 398

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
30. marraskuuta 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2015/C 398/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 398/02

Asia C-346/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons v. Base Company SA, aiemmin KPN Group Belgium SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivi 2002/20/EY — 13 artikla — Maksu oikeudesta asentaa järjestelmiä — Soveltamisala — Kunnallinen lainsäädäntö, jolla matkapuhelinpylväiden ja -mastojen omistajat velvoitetaan maksamaan vero)

2

2015/C 398/03

Asia C-59/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — 1 artiklan 2 kohta ja 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta — Vientituen takaisin periminen — Vanhentumisaika — Alkamishetki (dies a quo) — Taloudellisen toimijan teko tai laiminlyönti — Vahingon tapahtuminen — Jatkuva rikkominen — Hetkellinen rikkominen)

3

2015/C 398/04

Asia C-66/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Finanzamt Linz v. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49, SEUT 54 ja SEUT 107 artikla sekä SEUT 108 artiklan 3 kohta — Sijoittautumisvapaus — Valtiontuki — Konserniverotus — Osakkuuden hankkiminen tytäryhtiön pääomasta — Liikearvon poisto — Rajoittaminen kotimaisten yhtiöiden osakkuuksiin)

3

2015/C 398/05

Asia C-73/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2015 – Euroopan unionin neuvosto v. Euroopan komissio (Kumoamiskanne — Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus — Kansainvälinen merioikeustuomioistuin — Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus — Neuvoa-antavaa lausuntoa koskeva menettely — Se, että Euroopan komissio on esittänyt kirjallisen lausunnon Euroopan unionin puolesta — Se, ettei Euroopan unionin neuvosto ole etukäteen hyväksynyt tällaisen lausunnon sisältöä — SEU 13 artiklan 2 kohta, SEU 16 artikla ja SEU 17 artiklan 1 kohta — SEUT 218 artiklan 9 kohta ja SEUT 335 artikla — Euroopan unionin edustaminen — Annetun toimivallan ja toimielinten välisen tasapainon periaatteet — Vilpittömän yhteistyön periaate)

4

2015/C 398/06

Asia C-362/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner (Ennakkoratkaisupyyntö — Henkilötiedot — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 7, 8 ja 47 artikla — Direktiivi 95/46/EY — 25 ja 28 artikla — Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin — Päätös 2000/520/EY — Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin — Tietosuojan riittämätön taso — Pätevyys — Luonnollisen henkilön, jonka tiedot on siirretty Euroopan unionista Yhdysvaltoihin, tekemä kantelu — Kansallisten valvontaviranomaisten toimivalta)

5

2015/C 398/07

Asia C-471/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Wien – Itävalta) – Seattle Genetics Inc. v. Österreichisches Patentamt (Ennakkoratkaisupyyntö — Tekijän- ja teollisoikeudet — Lääkevalmisteet — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 13 artiklan 1 kohta — Lisäsuojatodistus — Voimassaolo — Ensimmäisen unionissa myönnetyn myyntiluvan myöntämispäivän käsite — Luvan myöntämispäivän tai lupapäätöksen tiedoksiantopäivän huomioon ottaminen)

6

2015/C 398/08

Asia C-456/14: Unionin tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 3.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Espanja) – Manuel Orrego Arias v. Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Direktiivi 2001/40/EY — Kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen — 3 artiklan 1 kohdan a alakohta — Käsite rikos, josta voidaan rangaista vähintään vuoden pituisella vapausrangaistuksella — Rikostuomion johdosta tehtävä kolmannen maan kansalaisen maastapoistamispäätös — Tilanne, joka ei kuulu direktiivin 2001/40 soveltamisalaan — Toimivallan selvä puuttuminen)

7

2015/C 398/09

Asia C-548/14 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 17.9.2015 – Valittajana Arnoldo Mondadori Editore SpA sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Grazia Equity GmbH (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Hakemus sanamerkin GRAZIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väite, jonka on esittänyt sanaosan GRAZIA sisältävien sanamerkeistä ja kuviomerkeistä koostuvien kansainvälisten tavaramerkkien, yhteisön tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien haltija — Väitteen hylkääminen — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — 8 artiklan 5 kohta — Maine)

8

2015/C 398/10

Yhdistetyt asiat C-585/14, C-587/14 ja C-588/14: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 3.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj – Romania) – Petru Chiş (C-585/14) ja Aurel Moldovan (C-587/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, sekä Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Ennakkoratkaisupyyntö — Sisäinen verotus — SEUT 110 artikla — Vero, jonka jäsenvaltio kantaa moottoriajoneuvoista niiden ensimmäisen rekisteröinnin tai ensimmäisen omistusoikeuden kirjaamisen yhteydessä — Muista jäsenvaltioista peräisin olevien käytettyjen moottoriajoneuvojen ja kansallisilla markkinoilla tarjolla olevien vastaavanlaisten moottoriajoneuvojen välisen verotuksen neutraalisuus)

8

2015/C 398/11

Asia C-13/15: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Rikosoikeudenkäynti Cdiscount SA:ta vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 2005/29/EY — Kuluttajansuoja — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Hinnanalennus — Viitehinnan merkitseminen tai ilmoittaminen)

9

2015/C 398/12

Asia C-62/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 8.9.2015 – Valittajana DTL Corporación SL ja muuna osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Generia rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väite, jonka on esittänyt kuviomerkistä Generalia Generación renovable koostuvan aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltija — Rekisteröinnin osittainen epääminen — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — 64 artiklan 1 kohta — Valituslautakunnan toimivalta — 75 artiklan toinen virke — Oikeus tulla kuulluksi)

10

2015/C 398/13

Asia C-136/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 19.6.2015 – Valittajana Mohammad Makhlouf ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — 169 artiklan 2 kohta — Valituskirjelmän tarpeellinen sisältö — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

11

2015/C 398/14

Asia C-615/14 P: Valitus, jonka AQ on tehnyt 29.12.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-168/11, AQ v. parlamentti, 15.12.2014 antamasta tuomiosta

11

2015/C 398/15

Asia C-309/15: Valitus, jonka Real Express Srl on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) 18.6.2015 asiassa T-580/13, Real Express v. SMHV, 21.4.2015 antamasta määräyksestä

12

2015/C 398/16

Asia C-412/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hessisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 28.7.2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Asia C-441/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Bremen (Saksa) on esittänyt 12.8.2015 – Madaus GmbH v. Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Asia C-457/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 28.8.2015 – Vattenfall Europe Generation AG v. Saksan valtio

14

2015/C 398/19

Asia C-461/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 28.8.2015 – E.ON Kraftwerke GmbH v. Saksan valtio

15

2015/C 398/20

Asia C-464/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Wiener Neustadt (Itävalta) on esittänyt 2.9.2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG v. BALMATIC Handelsgesellschaft m.b.H ym.

16

2015/C 398/21

Asia C-465/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 3.9.2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Asia C-470/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 7.9.2015 – Lufthansa Cargo AG v. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Asia C-492/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 21.9.2015 – S ja T v. R

18

2015/C 398/24

Asia C-514/15 P: Valitus, jonka HIT Groep BV on tehnyt 25.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-436/10, Hit Groep v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

18

2015/C 398/25

Asia C-517/15 P: Valitus, jonka AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd ja AGC Glass Germany GmbH ovat tehneet 25.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-465/12, AGC Glass Europe ym. v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

20

2015/C 398/26

Asia C-520/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 28.9.2015 – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds) ja Centri Chirurgia Ambulatoriale v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Lausunto 1/14: Unionin tuomioistuimen lausunto (suuri jaosto) 1.9.2015 – Maltan tasavalta

22

2015/C 398/28

Asia C-196/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 2.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Aachen – Saksa) – Horst Hoeck v. Kreikan valtio

22

2015/C 398/29

Asia C-265/14: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 1.9.2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion ja Cemex Austria AG v. Euroopan komissio

23

2015/C 398/30

Asia C-423/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 31.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Fazenda Pública v. Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Asia C-459/14: Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 16.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Fadil Cocaj v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Asia C-527/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 2.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche ja Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Saksan valtio, sekä muina osapuolina Oberbürgermeister der Stadt Potsdam ja Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Asia C-3/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 8.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Hannover – Saksa) – Alexandra Stück v. Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Asia C-172/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 27.8.2015 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

24

2015/C 398/35

Asia C-209/15: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – Korpschef van politie v. W. F. de Munk

25

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 398/36

Asia T-299/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – European Dynamics Luxembourg ym. v. SMHV (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Ohjelmahallinnointia, projektinhallintaa ja teknistä konsultointia informaatioteknologian alalla koskevien ulkopuolisen suorittamien palvelujen tarjoaminen — Tarjoajan sijoittaminen etusijajärjestykseen — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Yhtäläiset mahdollisuudet — Avoimuus — Ilmeinen arviointivirhe — Perusteluvelvollisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Mahdollisuuden menettäminen)

26

2015/C 398/37

Asia T-216/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Technion ja Technion Research & Development Foundation v. komissio (Taloudellinen tuki — Kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma — Komission tutkimusta koskevan sopimuksen mukaisesti maksamien summien periminen takaisin rahoitustarkastuksen päätelmien mukaisesti — Saatavien kuittaus — Kanteen luonnehtiminen osittain uudelleen — Vaatimus todeta, ettei sopimukseen perustavaa saatavaa ole — Välityslauseke — Tukikelpoiset kustannukset — Perusteeton etu — Perusteluvelvollisuus)

27

2015/C 398/38

Asia T-250/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — ETA:n natriumkloraattimarkkinat — Muuttava päätös, jolla lyhennetään kartelliin osallistumisen todettua kestoa — Sakon määrän laskeminen — Vanhentuminen — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 25 artikla)

28

2015/C 398/39

Asia T-275/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – FC Dynamo-Minsk v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Valko-Venäjään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Määräaika vaatimusten mukauttamiselle — Osittainen tutkimatta jättäminen — Yhteisön, jota koskevat rajoittavat toimenpiteet, omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhteisö — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe)

29

2015/C 398/40

Asia T-276/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Chyzh ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Valko-Venäjään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Määräaika vaatimusten mukauttamiselle — Osittainen tutkimatta jättäminen — Henkilön tai yhteisön, jota rajoittavat toimenpiteet koskevat, omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhteisö — Perusteluvelvollisuus — Arviointivirhe)

30

2015/C 398/41

Asia T-403/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Intrasoft International v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Tekninen apu Serbian tullihallinnolle tullijärjestelmän nykyaikaistamisen yhteydessä — Eturistiriita — Serbian tasavallan unionin edustuston suorittama tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Tarjouksen hylkäämisestä tehdyn valituksen implisiittinen hylkääminen)

32

2015/C 398/42

Asia T-79/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Accorinti ym. v. EKP (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Talous- ja rahapolitiikka — EKP — Kansalliset keskuspankit — Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestely — Velkakirjojen osto-ohjelma — Velkakirjojen vaihtosopimus, johon ainoastaan Eurojärjestelmän keskuspankit voivat osallistua — Yksityissektorin osallistuminen — Yhteistoimintalausekkeet — Erillistakaus sellaisen takaisinosto-ohjelman avulla, jolla on tarkoitus parantaa velkakirjojen vakuuskelpoisuutta — Yksityiset luotonantajat — Sellaisen oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen, jolla annetaan yksityisille oikeuksia — Perusteltu luottamus — Yhdenvertainen kohtelu — Laillisesta lainsäädäntötoimesta johtuva vastuu — Poikkeuksellinen ja erityinen vahinko)

33

2015/C 398/43

Asia T-103/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana komissio sekä muina osapuolina Cocchi ja Falcione (Muutoksenhaku — Liitännäisvalitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Palvelusvuosien hyvittämisestä tehdyt ehdotukset — Toimi, joka ei ole henkilölle vastainen — Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

33

2015/C 398/44

Asia T-358/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Italia v. komissio (Maaseuturahasto — Maaseuturahastosta rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen — Päätös, jonka mukaan tiettyä määrää ei voida käyttää uudelleen Basilicatan alueen maaseudun kehittämissuunnitelmassa — Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artikla — Perusteluvelvollisuus)

34

2015/C 398/45

Asia T-534/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Panrico v. SMHV – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Krispy Kreme DOUGHNUTS — Aiemmat kansalliset ja kansainväliset sana- ja kuviomerkit DONUT, DOGHNUTS, donuts ja donuts cream — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Vaara aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä — Vahingon vaara — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta))

35

2015/C 398/46

Asia T-547/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Rosian Express v. SMHV (lelulaatikon muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Lelulaatikon muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla)

36

2015/C 398/47

Asia T-642/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2015 – Wolverine International v. SMHV – BH Stores (cushe) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Kuviomerkki cushe — Aikaisempi kansallinen sanamerkki SHE ja aikaisemmat kansalliset kuviomerkit she — Suhteellinen hylkäysperuste — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

37

2015/C 398/48

Asia T-656/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (sydänsilmäisen hymiön muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sydänsilmäisen hymiön muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

38

2015/C 398/49

Asiat T-659/13 ja T-660/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Tšekki v. komissio (Liikenne — Direktiivi 2010/40/EU — Älykkäät liikennejärjestelmät — Delegoitu asetus (EU) N:o 885/2013 — Kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoaminen — Delegoidun asetuksen N:o 885/2013 3 artiklan 1 kohta, 8 artikla ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohta — Delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013 — Data ja menettelyt, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille — Delegoidun asetuksen N:o 886/2013 5 artiklan 1 kohta, 9 artikla ja 10 artiklan 1 kohdan a alakohta)

39

2015/C 398/50

Asia T-689/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Bilbaina de Alquitranes ym. v. komissio (Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu — Aineen piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen luokittelu Aquatic Acute ja Aquatic Chronic — Asetukset (EY) N:o 1907/2006 ja (EY) N:o 1272/2008 — Ilmeinen arviointivirhe — Aineen luokittelu sen ainesosien perusteella)

40

2015/C 398/51

Asia T-49/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks v. komissio (Suojattu maantieteellinen merkintä — Kołocz śląski tai Kołacz śląski’ — Peruuttamismenettely — Oikeudellinen perusta — Asetus (EY) N:o 510/2006 — Asetus (EU) N:o 1151/2012 — Peruuttamisperusteet — Perusoikeudet)

41

2015/C 398/52

Asia T-61/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Monster Energy v. SMHV – Balaguer (icexpresso + energy coffee) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin icexpresso + energy coffee rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyt sanamerkit X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY ja MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2015/C 398/53

Asia T-78/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz v. SMHV – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SEIT 1908 ANDECHSER NATUR ja aikaisempi kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ANDECHSER NATUR — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2015/C 398/54

Asia T-90/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Secolux v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Turvallisuusvalvonta — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Sopimuksen tekeminen toisen tarjouksentekijän kanssa — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

43

2015/C 398/55

Asia T-104/14 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana komissio sekä muina osapuolina Verile ja Gjergji (Valitus — Liitännäisvalitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Oikeusvarmuus — Luottamuksensuoja — Yhdenvertainen kohtelu)

44

2015/C 398/56

Asia T-131/14 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana Teughels ja muuna osapuolena komissio (Valitus — Liitännäisvalitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

45

2015/C 398/57

Asia T-186/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Atlantic Multipower Germany v. SMHV – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki NOxtreme — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt ja kansalliset kuviomerkit X-TREME — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 43 artikla 2 ja 3 kohta — Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta)

45

2015/C 398/58

Asia T-187/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Sonova Holding v. SMHV (Flex) (Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLEX — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 7 artiklan 2 kohta)

46

2015/C 398/59

Asia T-227/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (Trecolore) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Trecolore rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

47

2015/C 398/60

Asia T-228/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TRECOLORE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2015/C 398/61

Asia T-242/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (sarvipäisten kasvojen muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sarvipäisten kasvojen muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2015/C 398/62

Asia T-243/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (kasvojen muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kasvojen muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

49

2015/C 398/63

Asia T-244/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (tähdenmuotoiset kasvot) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Tähdenmuotoiset kasvot — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

50

2015/C 398/64

Asia T-251/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2015 – Promarc Technics v. SMHV – PIS (oven osa) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää oven osaa — Yhdysvaltalaiseen patenttiin perustuva aikaisempi kansainvälinen malli — Mitättömyysperuste — Yksilöllisen luonteen puuttuminen — Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen — Todisteet aikaisemman mallin tunnetuksi tulemisesta — Alalla toimivat tahot — Asiantunteva käyttäjä — Mallin luoneen vapaus — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla, 7 artiklan 1 kohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

51

2015/C 398/65

Yhdistetyt asiat T-292/14 ja T-293/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Kypros v. SMHV (XAΛΛOYMI ja HALLOUMI) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemukset sanamerkkien XAΛΛOYMI ja HALLOUMI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

52

2015/C 398/66

Asia T-336/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Société des produits Nestlé v. SMHV (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki NOURISHING PERSONAL HEALTH — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/009 75 artikla — Velvollisuus tutkia tosiseikat viran puolesta — Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta)

52

2015/C 398/67

Asia T-365/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TRECOLORE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

53

2015/C 398/68

Asia T-642/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – JP Divver Holding Company v. SMHV (EQUIPMENT FOR LIFE) (Yhteisön tavaramerkki — Euroopan yhteisön nimeävä kansallinen rekisteröinti — Sanamerkki EQUIPMENT FOR LIFE — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

54

2015/C 398/69

Asia T-658/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Jurašinović v. neuvosto (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen tuomioistuimen kanssa eräässä oikeudenkäynnissä vaihdetut asiakirjat — Päätös tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin kumosi alkuperäisen päätöksen osittain — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen osittain — Kansainvälisten suhteiden suojaa koskeva poikkeus)

55

2015/C 398/70

Asia T-731/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.10.2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Toimi ei koske kantajia suoraan — Tutkimatta jättäminen)

55

2015/C 398/71

Asia T-482/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 15.10.2015 – Ahrend Furniture v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Kalusteiden toimitus — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen ja sopimuksen tekeminen toisen tarjouksentekijän kanssa — Välitoimihakemus — Fumus boni juris -edellytys ei täyty)

56

2015/C 398/72

Asia T-540/15: Kanne 18.9.2015 – De Capitani v. parlamentti

57

2015/C 398/73

Asia T-548/15: Kanne 22.9.2015 – Guiral Broto v. SMHV – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Asia T-552/15: Kanne 25.9.2015 – Bank Refah Kargaran v. neuvosto

59

2015/C 398/75

Asia T-553/15: Kanne 25.9.2015 – Export Development Bank of Iran v. neuvosto

60

2015/C 398/76

Asia T-554/15: Kanne 25.9.2015 – Unkari v. komissio

62

2015/C 398/77

Asia T-555/15: Kanne 25.9.2015 – Unkari v. komissio

63

2015/C 398/78

Asia T-556/15: Kanne 25.9.2015 – Portugali v. komissio

64

2015/C 398/79

Asia T-564/15: Kanne 25.9.2015 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor v. komissio

65

2015/C 398/80

Asia T-565/15: Kanne 28.9.2015 – Excalibur City v. SMHV – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Asia T-566/15: Kanne 28.9.2015 – Excalibur City v. SMHV – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Asia T-568/15: Kanne 24.9.2015 – Morgese ym. v SMHV – All Star

68

2015/C 398/83

Asia T-569/15: Kanne 25.9.2015 – Fondazione Casamica v. komissio ja EASME

69

2015/C 398/84

Asia T-579/15: Kanne 5.10.2015 – For Tune v. SMHV – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Asia T-581/15: Kanne 1.10.2015 – Syndial v. komissio

71

2015/C 398/86

Asia T-587/15: Kanne 12.10.2015 – Rose Vision v. komissio

73

2015/C 398/87

Asia T-591/15: Kanne 13.10.2015 – Transavia Airlines v. komissio

74

2015/C 398/88

Asia T-594/15: Kanne 14.10.2015 – Metabolic Balance Holding v. SMHV (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Asia T-218/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.10.2015 – Mabrouk v. neuvosto

77

2015/C 398/90

Asia T-517/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.10.2015 – Pelikan v. SMHV – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Asia T-748/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2015 – Montenegro v. SMHV (pullon muoto)

77

 

Virkamiestuomioistuin

2015/C 398/92

Asia F-57/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.10.2015 – AQ v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Asetus N:o 45/2001 — Yksityistarkoitusta varten saatujen henkilötietojen käsittely — Hallinnollinen tutkimus — Kurinpitomenettely — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus — Kurinpitoseuraamus — Oikeasuhteisuus)

78

2015/C 398/93

Asia F-89/14: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 21.10.2015 – Arsène v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty edellytys — Kymmenen vuoden viitejakso — Alkamisajankohta — Kansainvälisen järjestön palveluksessa suoritettujen työskentelyjaksojen huomioon ottamatta jättäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten analoginen soveltaminen — Tavanomainen asuinpaikka asemamaan ulkopuolella ennen tehtävien hoitamista kansainvälisessä järjestössä — Työjärjestyksen 81 artikla — Selvästi perusteeton kanne)

78

2015/C 398/94

Asia F-123/15: Kanne 21.9.2015 – ZZ v. komissio

79

2015/C 398/95

Asia F-125/15: Kanne 22.9.2015 – ZZ v. komissio

80

2015/C 398/96

Asia F-29/13: Virkamiestuomioistuimen määräys 20.10.2015 – Drakeford v. EMA

80


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2015/C 398/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 389, 23.11.2015

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 381, 16.11.2015

EUVL C 371, 9.11.2015

EUVL C 363, 3.11.2015

EUVL C 354, 26.10.2015

EUVL C 346, 19.10.2015

EUVL C 337, 12.10.2015

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons v. Base Company SA, aiemmin KPN Group Belgium SA

(Asia C-346/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut - Direktiivi 2002/20/EY - 13 artikla - Maksu oikeudesta asentaa järjestelmiä - Soveltamisala - Kunnallinen lainsäädäntö, jolla matkapuhelinpylväiden ja -mastojen omistajat velvoitetaan maksamaan vero))

(2015/C 398/02)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Mons

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ville de Mons

Vastaaja: Base Company SA, aiemmin KPN Group Belgium SA

Tuomiolauselma

Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) 13 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen vero asetetaan henkilölle, joka omistaa erillisiä rakenteita, kuten lähetyspylväitä tai -mastoja, jotka on tarkoitettu tukemaan matkaviestintäverkon toimivuuden kannalta välttämättömiä antenneja ja joita ei ole ollut mahdollista asentaa jo olemassa oleville paikoille.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Hamburg – Saksa) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Asia C-59/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 - Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen - 1 artiklan 2 kohta ja 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta - Vientituen takaisin periminen - Vanhentumisaika - Alkamishetki (dies a quo) - Taloudellisen toimijan teko tai laiminlyönti - Vahingon tapahtuminen - Jatkuva rikkominen - Hetkellinen rikkominen))

(2015/C 398/03)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Tuomiolauselma

1)

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohtaa ja 3 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkominen on havaittu vasta vahingon tapahtumisen jälkeen, vanhentumisaika alkaa kulua siitä hetkestä, jona sekä unionin oikeuden rikkomista merkitsevä taloudellisen toimijan teko tai laiminlyönti että unionin talousarviolle tai sen hoidossa oleville talousarvioille aiheutunut vahinko ovat tapahtuneet.

2)

Asetuksen N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa vahinko tapahtuu, kun vientituen myöntämisestä asianomaiselle viejälle on tehty päätös.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Finanzamt Linz v. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Asia C-66/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 49, SEUT 54 ja SEUT 107 artikla sekä SEUT 108 artiklan 3 kohta - Sijoittautumisvapaus - Valtiontuki - Konserniverotus - Osakkuuden hankkiminen tytäryhtiön pääomasta - Liikearvon poisto - Rajoittaminen kotimaisten yhtiöiden osakkuuksiin))

(2015/C 398/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Finanzamt Linz

Vastapuoli: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

Tuomiolauselma

SEUT 49 artikla on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa annetaan konserniverotuksessa emoyhtiölle mahdollisuus konsernin jäseneksi tulevan kotimaisen yhtiön osakkuuden hankkimisen yhteydessä poistaa liikearvo enintään 50 prosentin määrään osakkuuden hankintahinnasta mutta jossa evätään tämä mahdollisuus ulkomaisen yhtiön osakkuuden hankkimisen yhteydessä.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2015 – Euroopan unionin neuvosto v. Euroopan komissio

(Asia C-73/14) (1)

((Kumoamiskanne - Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus - Kansainvälinen merioikeustuomioistuin - Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus - Neuvoa-antavaa lausuntoa koskeva menettely - Se, että Euroopan komissio on esittänyt kirjallisen lausunnon Euroopan unionin puolesta - Se, ettei Euroopan unionin neuvosto ole etukäteen hyväksynyt tällaisen lausunnon sisältöä - SEU 13 artiklan 2 kohta, SEU 16 artikla ja SEU 17 artiklan 1 kohta - SEUT 218 artiklan 9 kohta ja SEUT 335 artikla - Euroopan unionin edustaminen - Annetun toimivallan ja toimielinten välisen tasapainon periaatteet - Vilpittömän yhteistyön periaate))

(2015/C 398/05)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan ja R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta ja P. Van Nuffel)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajan vaatimuksia: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil ja M. Hedvábná), Helleenien tasavalta (asiamiehet: G. Karipsiadis ja K. Boskovits), Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. Sampol Pucurull), Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize ja N. Rouam), Liettuan tasavalta (asiamiehet: D. Kriaučiūnas ja G. Taluntytė), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: M. Bulterman, M. Gijzen ja M. de Ree), Itävallan tasavalta (asiamiehet: C. Pesendorfer ja G. Eberhard), Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes ja M.L. Duarte), Suomen tasavalta (asiamiehet: J. Heliskoski ja H. Leppo) sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: E. Jenkinson ja M. Holt, avustajanaan barrister J. Holmes)

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Tšekin tasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Liettuan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Portugalin tasavalta, Suomen tasavalta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 93, 29.3.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner

(Asia C-362/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Henkilötiedot - Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 7, 8 ja 47 artikla - Direktiivi 95/46/EY - 25 ja 28 artikla - Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin - Päätös 2000/520/EY - Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin - Tietosuojan riittämätön taso - Pätevyys - Luonnollisen henkilön, jonka tiedot on siirretty Euroopan unionista Yhdysvaltoihin, tekemä kantelu - Kansallisten valvontaviranomaisten toimivalta))

(2015/C 398/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maximillian Schrems

Vastaaja: Data Protection Commissioner

Tuomiolauselma

1)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 29.9.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003, 25 artiklan 6 kohtaa, luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 47 artiklan valossa, on tulkittava siten, että kyseiseen säännökseen perustuva direktiivin 95/46 mukaisesti yksityisyyden suojaa koskevien safe harbor -periaatteiden antaman suojan riittävyydestä ja niihin liittyvistä Yhdysvaltojen kauppaministeriön julkaisemista tavallisimmista kysymyksistä 26.7.2000 tehdyn komission päätöksen 2000/520/EY kaltainen päätös, jolla Euroopan komissio toteaa kolmannen maan takaavan tietosuojan riittävän tason, ei ole esteenä sille, että direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna, 28 artiklassa tarkoitettu jäsenvaltion valvontaviranomainen tutkii vaatimuksen, jonka henkilö on esittänyt oikeuksiensa ja vapauksiensa suojasta jäsenvaltiosta kyseiseen kolmanteen maahan siirrettyjen henkilötietojensa käsittelyssä, kun henkilön mukaan kyseisessä maassa voimassa olevat oikeussäännöt ja käytännöt eivät takaa tietosuojan riittävää tasoa.

2)

Päätös 2000/520 on pätemätön.


(1)  EUVL C 351, 6.10.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Wien – Itävalta) – Seattle Genetics Inc. v. Österreichisches Patentamt

(Asia C-471/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Tekijän- ja teollisoikeudet - Lääkevalmisteet - Asetus (EY) N:o 469/2009 - 13 artiklan 1 kohta - Lisäsuojatodistus - Voimassaolo - Ensimmäisen unionissa myönnetyn myyntiluvan myöntämispäivän käsite - Luvan myöntämispäivän tai lupapäätöksen tiedoksiantopäivän huomioon ottaminen))

(2015/C 398/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Seattle Genetics Inc.

Vastaaja: Österreichisches Patentamt

Tuomiolauselma

1)

Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 469/2009 13 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että ensimmäisen unionissa myönnetyn myyntiluvan myöntämispäivän käsite määritellään unionin oikeudessa.

2)

Asetuksen N:o 469/2009 13 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettu ”ensimmäisen [unionissa] myönnetyn myyntiluvan myöntämispäivä” on päivä, jona myyntilupapäätös annetaan tiedoksi sen adressaatille.


(1)  EUVL C 462, 22.12.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/7


Unionin tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 3.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Espanja) – Manuel Orrego Arias v. Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Asia C-456/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - Direktiivi 2001/40/EY - Kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen - 3 artiklan 1 kohdan a alakohta - Käsite ”rikos, josta voidaan rangaista vähintään vuoden pituisella vapausrangaistuksella” - Rikostuomion johdosta tehtävä kolmannen maan kansalaisen maastapoistamispäätös - Tilanne, joka ei kuulu direktiivin 2001/40 soveltamisalaan - Toimivallan selvä puuttuminen))

(2015/C 398/08)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Asianosaiset

Valittaja: Manuel Orrego Arias

Vastapuoli: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Määräysosa

Euroopan unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Manchan (Espanja) 4.9.2014 tekemällään päätöksellä asiassa C-456/14 esittämään kysymykseen.


(1)  EUVL C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/8


Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 17.9.2015 – Valittajana Arnoldo Mondadori Editore SpA sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Grazia Equity GmbH

(Asia C-548/14 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 40/94 - Hakemus sanamerkin GRAZIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Väite, jonka on esittänyt sanaosan ”GRAZIA” sisältävien sanamerkeistä ja kuviomerkeistä koostuvien kansainvälisten tavaramerkkien, yhteisön tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien haltija - Väitteen hylkääminen - 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Sekaannusvaara - 8 artiklan 5 kohta - Maine))

(2015/C 398/09)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Arnoldo Mondadori Editore SpA (edustajat: avvocato G. Dragotti, avvocato R. Valenti, avvocata S. Balice ja avvocata E. Varese)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Schifko) ja Grazia Equity GmbH (edustaja: Rechtsanwalt M. Müller)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Arnoldo Mondadori Editore SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.

3)

Grazia Equity GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 73, 2.3.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/8


Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 3.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj – Romania) – Petru Chiş (C-585/14) ja Aurel Moldovan (C-587/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, sekä Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Yhdistetyt asiat C-585/14, C-587/14 ja C-588/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sisäinen verotus - SEUT 110 artikla - Vero, jonka jäsenvaltio kantaa moottoriajoneuvoista niiden ensimmäisen rekisteröinnin tai ensimmäisen omistusoikeuden kirjaamisen yhteydessä - Muista jäsenvaltioista peräisin olevien käytettyjen moottoriajoneuvojen ja kansallisilla markkinoilla tarjolla olevien vastaavanlaisten moottoriajoneuvojen välisen verotuksen neutraalisuus))

(2015/C 398/10)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Cluj

Asianosaiset

Kantajat: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) ja Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Vastaajat: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14 ja C-587/14) ja Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Määräysosa

1)

SEUT 110 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että jäsenvaltio ottaa käyttöön moottoriajoneuvojen päästöverosta 6.12.2012 annetussa laissa nro 9/2012 (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule) säädetyn kaltaisen moottoriajoneuvoveron, jota sovelletaan maahantuotuihin käytettyihin moottoriajoneuvoihin, kun ne rekisteröidään ensimmäistä kertaa tässä jäsenvaltiossa, ja kyseisessä jäsenvaltiossa jo rekisteröityihin moottoriajoneuvoihin, kun niiden omistusoikeus kirjataan samaisessa jäsenvaltiossa ensimmäistä kertaa.

2)

SEUT 110 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että jäsenvaltio vapauttaa laissa nro 9/2012 säädetyn veron kaltaisesta verosta sellaiset jo rekisteröidyt ajoneuvot, joista on maksettu aikaisemmin voimassa ollut vero, jos näiden ajoneuvojen arvoon sisältyvä viimeksi mainitun veron jäljellä oleva määrä on vähäisempi kuin uuden veron määrä. Tilanne on väistämättä näin silloin, kun aikaisemman veron määrä piti palauttaa korkoineen sen johdosta, että se oli unionin oikeuden vastainen.


(1)  EUVL C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/9


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Rikosoikeudenkäynti Cdiscount SA:ta vastaan

(Asia C-13/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla - Direktiivi 2005/29/EY - Kuluttajansuoja - Sopimattomat kaupalliset menettelyt - Hinnanalennus - Viitehinnan merkitseminen tai ilmoittaminen))

(2015/C 398/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Cdiscount SA

Määräysosa

Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevien kaltaisille kansallisille oikeussäännöille, joissa asetetaan sellaisten hinnanalennusilmoitusten, joista ei hinnan merkitsemisen tai ilmoittamisen yhteydessä käy ilmi viitehintaa, yleinen kielto ilman tapauskohtaista arviointia, jonka perusteella voitaisiin todeta niiden sopimattomuus, jos kyseisillä oikeussäännöillä tavoitellaan kuluttajansuojaan liittyviä päämääriä. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, onko pääasian tilanne tällainen.


(1)  EUVL C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/10


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 8.9.2015 – Valittajana DTL Corporación SL ja muuna osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-62/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Generia rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Väite, jonka on esittänyt kuviomerkistä Generalia Generación renovable koostuvan aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltija - Rekisteröinnin osittainen epääminen - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Sekaannusvaara - 64 artiklan 1 kohta - Valituslautakunnan toimivalta - 75 artiklan toinen virke - Oikeus tulla kuulluksi))

(2015/C 398/12)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: DTL Corporación SL (edustaja: abogado A. Zuazo Araluze)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

DTL Corporación SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 146, 4.5.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/11


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 19.6.2015 – Valittajana Mohammad Makhlouf ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-136/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - 169 artiklan 2 kohta - Valituskirjelmän tarpeellinen sisältö - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen))

(2015/C 398/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Mohammad Makhlouf (edustaja: avocat G. Karouni)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: G. Étienne ja M.-M. Joséphidès)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Mohammad Makhlouf vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänen on korvattava Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 311, 21.9.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/11


Valitus, jonka AQ on tehnyt 29.12.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-168/11, AQ v. parlamentti, 15.12.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Valittaja: AQ

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) päätti 17.9.2015 antamallaan määräyksellä poistaa asian tuomioistuimen rekisteristä sillä perusteella, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/12


Valitus, jonka Real Express Srl on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) 18.6.2015 asiassa T-580/13, Real Express v. SMHV, 21.4.2015 antamasta määräyksestä

(Asia C-309/15)

(2015/C 398/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Real Express Srl (edustaja: avocat C. Anitoae)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 21.4.2015 asiassa T-580/13 antama valituksenalainen määräys on kumottava

unionin tuomioistuimen on käytettävä täyttä harkintavaltaansa ja hallussaan olevien tietojen nojalla hyväksyttävä Real Express Srl:n kanne neljännen valituslautakunnan 16.9.2013 asiassa R 1519/2012-4 tekemästä päätöksestä, tai toissijaisesti palautettava asia unionin yleiseen tuomioistuimeen uudelleentarkastelua varten

SMHV ja väliintulija on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että valitusmenettelyssä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

Unionin yleinen tuomioistuin otti määräyksen antaessaan huomioon kaikki valittajan perusteet lukuun ottamatta kannekirjelmän 23 ja 25 kohdissa mainittuja perusteita, joiden mukaan väliintulija oli vilpillisessä mielessä hakiessaan yhteisön tavaramerkkiä REAL, jonka kanssa saman ja samoja luokkia varten rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin kieltämistä valittajat olivat vaatineet niiden Romaniassa olevien aikaisempien oikeuksien nojalla. Neljännelle valituslautakunnalle toimitettiin merkitykselliset tuomioistuinten vahvistukset. Unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon asetuksen N:o 207/2009 (1) 63 artiklan 2 momentin ja 64 artiklan 1 momentin mukaisia valituslautakunnan velvollisuuksia.

2.

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi valituksenalaisen määräyksen 38 ja 39 kohdassa virheellisesti komission asetuksen (EY) N:o 2868/1995 (2) 15 säännön 2 kohdan h alakohdan iii alakohtaa ja 17 säännön 1 kohdan 4 alakohtaa ja asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa ja 78 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa. Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi valituksenalaisen määräyksen 41 ja 42 kohdassa virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 80 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ja asetuksen N:o 2868/1995 53 ja 53a sääntöä ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) menettelyjä koskevassa käsikirjassa osassa A, yleiset säännökset, 6 kohta, päätöksen kumoaminen ja merkintöjen poistaminen rekisteristä ja virheiden oikaiseminen, olevaa viraston pääjohtajan tiedonannon nro 11/98 4 sivun 5 kohtaa, eikä se tämän vuoksi myöntänyt, että valituslautakunta oli loukannut oikeusvarmuuden ja prosessiekonomian periaatteita ja väitemenettelyn tarkoitusta sallia tavaramerkkien väliset riidat ennen rekisteröimistä, ja jätti säännösten vastaisesti ottamatta huomioon Real Express Srl:n esittämiä tosiseikkoja, olosuhteita ja todisteita, jotka olisivat olleet merkityksellisiä väitemenettelyn ratkaisulle.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

(2)  Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hessisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 28.7.2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

(Asia C-412/15)

(2015/C 398/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hessisches Finanzgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Vastaaja: Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko arvonlisäverodirektiivin (1) 132 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, että ihmisveren luovutus sisältää myös ihmisverestä peräisin olevan veriplasman?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, koskeeko tämä myös veriplasmaa, jota ei ole tarkoitettu suoraan terapeuttisiin tarkoituksiin vaan yksinomaan lääkkeiden valmistukseen?

3)

Mikäli toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko vereksi luokittelun kannalta merkityksellinen yksinomaan käyttötarkoitus vai myös veriplasman abstrakti käyttömahdollisuus?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Bremen (Saksa) on esittänyt 12.8.2015 – Madaus GmbH v. Hauptzollamt Bremen

(Asia C-441/15)

(2015/C 398/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Bremen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Madaus GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Bremen

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteessä I olevaa yhdistettyä nimikkeistöä, sellaisena kuin se on muutettuna tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9.10.2012 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 927/2012, tulkittava siten, että raaka-aine, jonka kuvaus on ”DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250”, jota käytetään tavallisten tablettien, poretablettien ja purutablettien muodossa olevien kalsiumtablettien valmistukseen ja joka koostuu jauhemaisesta kemiallisesti määritellystä kalsiumkarbonaatista ja siihen tabletoitavuuden parantamiseksi lisätystä muunnetusta tärkkelyksestä, joka sisältää – tiettyjä maataloustuotteista valmistettuja tavaroita koskevan tuontijärjestelmän soveltamiseksi tarvittavista määritysmenetelmistä ja muista teknisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 900/2008 muuttamisesta 9.2.2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 118/2010 mukaisesti – määritetyn määrän tärkkelystä, joka on alle 5 painoprosenttia, on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 3824 90 97 990?


(1)  EYVL L 256, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9.10.2012 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 927/2012 (EUVL L 304, s. 1).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 28.8.2015 – Vattenfall Europe Generation AG v. Saksan valtio

(Asia C-457/15)

(2015/C 398/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vattenfall Europe Generation AG

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Johtaako laitoksen kuuluminen direktiivin 2003/87/EY (1) liitteessä I olevaan luokkaan ”polttolaitokset, joiden nimellinen lämpöteho on enemmän kuin 20 MW”, sähköntuotantolaitoksen päästökauppavelvollisuuden alkamiseen ensimmäisen kasvihuonekaasujen päästöjen ajankohtana ja siten mahdollisesti ennen laitoksen ensimmäistä sähköntuotantokertaa?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko 27.4.2011 annetun komission päätöksen (2011/278/EU) (2) 19 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kasvihuonekaasujen päästöt, jotka tapahtuvat ennen direktiivin 2003/87/EY liitteen I soveltamisalaan kuuluvan laitoksen normaalin toiminnan aloittamista, aiheuttavat laitoksen toiminnanharjoittajan raportointivelvollisuuden ja päästölaskelmien laatimisvelvollisuuden jo ensimmäisen päästökerran aikana laitoksen perustamisvaiheessa?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko 27.4.2011 tehdyn komission päätöksen (2011/278/EU) 19 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen kansallisen täytäntöönpanosäännöksen soveltamiselle, joka sisältyy sähkötuotantolaitoksia koskevan päästöoikeuksien jakoasetuksen 2020 (Zuteilungsverordnung 2020) 18 §:n 4 momenttiin päästökauppavelvollisuuden alkamisen määrittämisen osalta?


(1)  Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32).

(2)  Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2772) (EUVL L 130, s. 1).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 28.8.2015 – E.ON Kraftwerke GmbH v. Saksan valtio

(Asia C-461/15)

(2015/C 398/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: E.ON Kraftwerke GmbH

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Mitkä tiedot ovat päätöksen 2011/278/EU (1) 24 artiklan 1 kohdan tarkoitettuja olennaisia tietoja? Onko rajaaminen ymmärrettävä laadullisesti vai määrällisesti, kuuluvatko näihin erityisesti myös sellaiset tiedot laitoksen kapasiteetin, tuotantotason ja toiminnan suunnitelluista tai tosiasiallisista muutoksista, joiden seurauksena ei ole välittömästi päätöksen 2011/278/EU 19-21 artiklassa tarkoitettu jakopäätöksen kumoaminen tai mukauttaminen ja jotka eivät saa aikaan päätöksen 2011/278/EU 24 artiklan 2 kohdan mukaista raportointivelvollisuutta?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko päätöksen 2011/278/EU 24 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että siinä kielletään jäsenvaltiota vaatimasta laitoksen toiminnanharjoittajalta myös sellaisia tietoja laitoksen kapasiteetin, tuotantotason tai toiminnan suunnitelluista tai tosiasiallisista muutoksista, joiden seurauksena ei ole päätöksen 2011/278/EU 19-21 artiklassa tarkoitettu jakopäätöksen kumoaminen tai mukauttaminen?


(1)  Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2772) (EUVL L 130, s. 1).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Wiener Neustadt (Itävalta) on esittänyt 2.9.2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG v. BALMATIC Handelsgesellschaft m.b.H ym.

(Asia C-464/15)

(2015/C 398/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Wiener Neustadt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Admiral Casinos & Entertainment AG

Vastaajat: BALMATIC Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, SUAYIP POLAT KG, Ülkü Polat, Attila Juhas ja Milazim Rexha

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 56 artiklaa tulkittava siten, että tutkittaessa sellaisen kansallisen lainsäädännön oikeasuhteisuutta, jossa säädetään monopolista onnenpelimarkkinoilla, lainsäädännön unionin oikeuden mukaisuuden kannalta merkityksellisiä eivät ole pelkästään lainsäädännön tavoitteet vaan myös sen empiirisesti todennettavat vaikutukset?


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 3.9.2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

(Asia C-465/15)

(2015/C 398/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Duisburg

Ennakkoratkaisukysymys

Onko energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (1) 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan kolmatta luetelmakohtaa tulkittava raakaraudan tuotannossa käytetyn masuuniprosessin osalta siten, että myös puhaltimen käyttämiseen tarvittava sähkö on katsottava sähköksi, jota käytetään pääasiallisesti kemiallisessa pelkistyksessä?


(1)  Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/96/EY (EUVL L 283, s. 51).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 7.9.2015 – Lufthansa Cargo AG v. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Asia C-470/15)

(2015/C 398/22)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lufthansa Cargo AG

Muu osapuoli: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen (EUVL 2007, L 134) 3 artiklan 1 kohdan johdantolausetta ja c alakohdan ii alakohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että jäsenvaltioon A sijoittautunut yhteisön lentoyhtiö saa sen perusteella tehokkaan oikeuden sellaisen rahdin, joka on lastattu kolmannessa valtiossa, purkamiseen toisessa jäsenvaltiossa B Yhdysvaltoihin ilman rahdin purkamista tehdyn välilaskun jälkeen ja ettei tältä osin ole tarpeen vedota jäsenvaltion B ja kolmannen valtion välisiin kahdenvälisiin sopimuksiin?

2)

Voiko yhteisön lentoyhtiö saada Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen perusteella oikeuksia muita jäsenvaltioita kuin sitä jäsenvaltiota kohtaan, jossa sen päätoimipaikka on?

3)

Onko jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/2004 (EUVL L 195, oikaisu EUVL L 204) 5 artikla esteenä sille, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklassa tarkoitetun ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetun sijoittautumiskriteerin täyttymistä arvioitaessa edellytetään muun muassa sitä, että sellaisen yhteisön lentoyhtiön, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa A, laivueen vähintään kahdesta lentokoneesta muodostuvan osan asemapaikka on jäsenvaltiossa B?


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 21.9.2015 – S ja T v. R

(Asia C-492/15)

(2015/C 398/23)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Hakijat ja valittajat: S ja T

Vastapuoli ja hakija: R

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 (1) (jäljempänä Bryssel II a -asetus) 35 artiklan 1 kohta esteenä asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tunnustamatta jättämistä tai asetuksen 28 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa tarkoitetun täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan menettelyn lykkäämiselle muutoksenhakutuomioistuimessa, kun täytäntöön panevassa jäsenvaltiossa haetaan muutosta tuomion antaneen jäsenvaltion lapsen huolto-oikeutta koskevaan tuomioon, jota on haettu täytäntöönpantavaksi, ja kun täytäntöön paneva jäsenvaltio on kansainvälisesti toimivaltainen käsittelemään tämän muutoksenhaun?


(1)  EUVL L 338, s. 1.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/18


Valitus, jonka HIT Groep BV on tehnyt 25.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-436/10, Hit Groep v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Valittaja: HIT Groep BV (edustajat: advocaat G. van der Wal ja advocate L. Parret)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

hyväksymään kantajan kanneperusteet, kumoamaan valituksenalaisen tuomion, toteamaan kantajan riidanalaisesta päätöksestä ensimmäisessä oikeusasteessa nostaman kanteen perustelluksi ja kumoamaan riidanalaisen päätöksen (1) kantajaa koskevilta osin, erityisesti 1 artiklan 9 kohdan b alakohdan, 2 artiklan 9 kohdan ja 4 artiklan 22 kohdan, toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 2 artiklan 9 kohdassa kantajalle määrätyn sakon tai alentamaan sitä harkintansa mukaan, tai ainakin kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee asian uudelleen ottaen huomioon unionin tuomioistuimen nyt käsiteltävässä asiassa antaman tuomion

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaussa, mukaan lukien asianajokulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

a)

Valituksenalaisen tuomion 174–188 ja 228 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti ja tehden oikeudellisen virheen tai ilman riittäviä tai ymmärrettäviä perusteluja ja rikkoen SEUT 296 artiklan toista kohtaa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2) (jäljempänä perusoikeuskirja) 41 artiklan 2 kohdan c alakohtaa, asetuksen N:o 1/2003 (3) 23 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (jäljempänä Euroopan ihmisoikeussopimus) 7 artiklan 1 kohtaa ja perusoikeuskirjan 49 artiklaa ja loukaten yleisiä oikeusperiaatteita, erityisesti suhteellisuusperiaatetta, että vastaaja saattoi ottaa huomioon kantajan tilikauden 2003 vahvistaakseen asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdan mukaisen sakon enimmäismäärän, ja unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kantajan kanteen ja velvoitti sen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

b)

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja rikkoi SEUT 296 artiklan toista kohtaa ja perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja 49 artiklan 3 kohtaa ja loukkasi yleisiä oikeusperiaatteita, erityisesti suhteellisuusperiaatetta, kun se ei lausunut vastaajan kantajalle määräämän sakon oikeasuhteisuudesta, se ei (ainakaan) ole perustellut päätöstään tältä osin tai perustelut eivät ole riittävät (ymmärrettävät) ja se hylkäsi virheellisesti kantajan kanteen ja velvoitti sen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin totesi (nyt käsiteltävässä asiassa), ei ole hyväksyttävää ja muodostaa oikeudellisen virheen poiketa asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta. Tällainen poikkeaminen – eli tilikauden 2003 huomioon ottaminen edellisen tilikauden (2009) sijasta tätä säännöstä sovellettaessa – on tämän säännöksen ja sillä tavoitellun päämäärän vastaista. Asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toisella alakohdalla pyritään välttämään se, että tätä enimmäismäärää suuremman sakon määrääminen ylittäisi yrityksen maksukyvyn sinä päivänä, jona sen todetaan olevan vastuussa rikkomisesta ja jona komissio määrää sille sakon. Tällä säännöksellä taataan suhteellisuusperiaate, jota ei enää noudateta, jos säännöksen sanamuodosta poiketaan.

Poikkeaminen tästä säännöksestä (sen sanamuodosta) on (nyt käsiteltävässä asiassa) myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan 1 kohdan ja perusoikeuskirjan 49 artiklan sekä suhteellisuusperiaatteen (laillisuusperiaate ja lex certa -periaate) vastaista.

Unionin tuomioistuin on antanut tuomiot, joissa poikkeaminen asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nimenomaisesta sanamuodosta sallitaan (Britannia Alloys, C-76/06 P, EU:C:2007:326 ja 1. garantovaná, C-90/13 P, EU:C:2014:326), (selvästi) niiden tosiseikkojen tapahtumisen jälkeen, joista kantajalle on määrätty sakko. Tämän oikeuskäytännön soveltaminen taannehtivasti olisi siis Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan 1 kohdan ja perusoikeuskirjan 49 artiklan vastaista.

Vaikka poikkeaminen asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta voidaan (ehkä) sallia poikkeuksellisissa tapauksissa, se edellyttää yksityiskohtaisia perusteluja, jotka puuttuvat tai ovat riittämättömiä valituksenalaisessa tuomiossa SEUT 296 artiklan ja perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohdan vastaisesti.

Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää sitä, että (aina) kun asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta poiketaan, unionin tuomioistuimet valvovat (tämän jälkeen), noudatetaanko sakolla tämän säännöksen tavoitetta ja suhteellisuusperiaatetta, mitä unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa (eikä komissio riidanalaisessa päätöksessä) tai sitä ei ole ainakaan perusteltu tai perusteltu riittävästi.


(1)  SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelystä (asia COMP/38.344 – Jänneteräs) 30.6.2010 annettu komission päätös K(2010) 4387 lopullinen, sellaisena kuin se on muutettuna 30.9.2010 annetulla komission päätöksellä K(2010) 6676 lopullinen ja 4.4.2011 annetulla komission päätöksellä K(2011) 2269 lopullinen.

(2)  EYVL C 364, s. 1.

(3)  [SEUT 101] ja [SEUT 102] artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EUVL L 1, s. 1).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/20


Valitus, jonka AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd ja AGC Glass Germany GmbH ovat tehneet 25.9.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-465/12, AGC Glass Europe ym. v. komissio, 15.7.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd ja AGC Glass Germany GmbH (edustajat: advocaat L. Garzaniti, advocate A. Burckett St Laurent ja advokat F. Hoseinian)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 15.7.2015 antaman tuomion T-465/12, AGC Glass Europe ym. v. komissio

kumoaa 6.8.2012 tehdyn komission päätöksen C(2012) 5719 final (riidanalainen päätös), jolla hylättiin osittain AGC:n pyyntö, joka koski asiassa COMP/39.125 – Autonlasi, tehtyyn päätökseen sisältyvien tiettyjen tietojen luottamuksellista käsittelyä, tai palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat esittävät seuraavat kolme perustetta ja pääasiallista perustelua:

1.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen katsoessaan, että kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13.10.2011 annetun komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (1) mukaan kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltaan ei kuulu luottamuksensuojan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden arviointi. Lisäksi tuomiossa otetaan tosiseikat vääristyneellä tavalla huomioon, kun siinä todetaan, että kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja on tutkinut valittajien väitteet luottamuksensuojan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteista.

2.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen päätellessään, ettei riidanalaisella päätöksellä loukattu luottamuksensuojan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Koska valittajat olivat ainoita, jotka pyysivät sakkojen lieventämistä tai niistä vapauttamista, niillä on oikeus siihen, ettei niiden luottamuksellisia tietoja julkaista, koska kolmannet tahot voivat tällaisen julkaisemisen perusteella tunnistaa sakkojen lieventämistä tai niistä vapauttamista koskevan ohjelman puitteissa komissiolle annettujen, itsesyyllistävien ilmoitusten lähteen.

3.

Tuomion perustelut ovat puutteelliset sekä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivallan että luottamuksensuojan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden soveltamisen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin on siis sivuuttanut sille SEUT 296 artiklan ja unionin tuomioistuimen perussäännön 36 ja 53 artiklan nojalla kuuluvan velvollisuuden. Unionin yleinen tuomioistuin ei erityisesti perustele sitä, miksi se on poikennut siitä vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, johon valittajat ovat viitanneet.


(1)  EUVL L 275, s. 29.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 28.9.2015 – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds) ja Centri Chirurgia Ambulatoriale v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute

(Asia C-520/15)

(2015/C 398/26)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds) ja Centri Chirurgia Ambulatoriale

Vastaajat: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute

Muut osapuolet: Roche SpA, Novartis Farma SpA ja Regione Marche

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko Euroopan unionin perusoikeuskirjan (EUVL 2000, C 364, s. 1) 47 artiklan toinen kohta, jossa määrätään, että jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on laillisesti perustettu, ja saman perusoikeuskirjan 54 artikla, jossa määrätään oikeuksien väärinkäytön kiellosta, sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetun yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappale, jossa määrätään, että jokaisella on itseään koskevassa asiassa oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa 24.11.1971 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 1199 10 §:n ja 2.7.2010 annetun asetuksen nro 104 48 §:n mukaisesti annetaan ylimmässä hallintotuomioistuimessa (Consiglio di Stato) ainoana oikeusasteena vireillä olevan erityisen oikeudenkäyntimenettelyn yhdelle asianosaiselle oikeus saada asia siirretyksi alueellisen hallintotuomioistuimen (Tribunale Amministrativo Regionale) ensimmäisenä oikeusasteena käsiteltäväksi ilman kantajan tai saman oikeudenkäynnin minkään muunkaan asianosaisen suostumusta tai myötävaikutusta?


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/22


Unionin tuomioistuimen lausunto (suuri jaosto) 1.9.2015 – Maltan tasavalta

(Lausunto 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Oikeudenkäyntikieli: kaikki viralliset kielet

Lausuntopyynnön esittäjä

Maltan tasavalta (asiamiehet: A. Buhagiar ja P. Grech)

Lausuntopyyntö 1/14 on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 315, 15.9.2014


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/22


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 2.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Aachen – Saksa) – Horst Hoeck v. Kreikan valtio

(Asia C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/23


Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 1.9.2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion ja Cemex Austria AG v. Euroopan komissio

(Asia C-265/14) (1)

(2015/C 398/29)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/23


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 31.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Fazenda Pública v. Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Asia C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/23


Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 16.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Fadil Cocaj v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Asia C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 7, 12.1.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/24


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 2.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche ja Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Saksan valtio, sekä muina osapuolina Oberbürgermeister der Stadt Potsdam ja Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Asia C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/24


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 8.7.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Hannover – Saksa) – Alexandra Stück v. Swiss International Air Lines AG

(Asia C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 118, 13.4.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/24


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 27.8.2015 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 198, 15.6.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/25


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.9.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – Korpschef van politie v. W. F. de Munk

(Asia C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 254, 3.8.2015.


Unionin yleinen tuomioistuin

30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/26


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – European Dynamics Luxembourg ym. v. SMHV

(Asia T-299/11) (1)

((Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Ohjelmahallinnointia, projektinhallintaa ja teknistä konsultointia informaatioteknologian alalla koskevien ulkopuolisen suorittamien palvelujen tarjoaminen - Tarjoajan sijoittaminen etusijajärjestykseen - Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet - Yhtäläiset mahdollisuudet - Avoimuus - Ilmeinen arviointivirhe - Perusteluvelvollisuus - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Mahdollisuuden menettäminen))

(2015/C 398/36)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: European Dynamics Luxemburg SA (Ettelbrück, Luxemburg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) ja European Dynamics Belgium SA (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis, sitten asianajaja I. Ampazis)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: N. Bambara ja M. Paolacci, avustajinaan asianajajat P. Wytinck ja B. Hoorelbeke)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse yhtäältä vaatimuksesta kumota ”ohjelmahallinnointia, projektinhallintaa ja teknistä konsultointia informaatioteknologian alalla koskevien ulkopuolisen suorittamien palvelujen tarjoamista” koskevassa avoimessa tarjouspyyntömenettelyssä AO/021/10 tehty ja kantajille 28.3.2011 päivätyllä kirjeellä tiedoksi annettu SMHV:n päätös luokitella ensimmäisen kantajan puitesopimuksen myöntämistä varten tekemä tarjous etusijajärjestyksessä kolmanneksi, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimuksesta.

Tuomiolauselma

1)

Kumotaan ”ohjelmahallinnointia, projektinhallintaa ja teknistä konsultointia informaatioteknologian alalla koskevien ulkopuolisen suorittamien palvelujen tarjoamista” koskevassa avoimessa tarjouspyyntömenettelyssä AO/021/10 tehty ja European Dynamics Luxembourg SA:lle 28.3.2011 päivätyllä kirjeellä tiedoksi annettu SMHV:n päätös luokitella sen puitesopimuksen myöntämistä varten tekemä tarjous etusijajärjestyksessä kolmanneksi sekä luokitella Consortium Unisys SLU:n ja Charles Oakes & Co Sàrlin tarjous ensimmäiseksi ja ETIQ Consortiumin (by everis ja Trasys) tarjous toiseksi.

2)

Euroopan unionin on korvattava European Dynamics Luxembourgille aiheutunut vahinko siitä, että se on menettänyt mahdollisuuden tulla valituksi puitesopimuksen sopimuspuoleksi etusijajärjestyksessä ensimmäisenä sopimuspuolena.

3)

Vahingonkorvausvaatimus hylätään muilta osin.

4)

Asianosaiset ilmoittavat unionin yleiselle tuomioistuimelle kolmen kuukauden määräajassa tuomion julistamisesta yhdessä sovitun korvauksen määrän.

5)

Ellei sopimukseen päästä, asianosaiset toimittavat unionin yleiselle tuomioistuimelle samassa määräajassa määrää koskevat vaatimuksensa.

6)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 232, 6.8.2011.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/27


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Technion ja Technion Research & Development Foundation v. komissio

(Asia T-216/12) (1)

((Taloudellinen tuki - Kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma - Komission tutkimusta koskevan sopimuksen mukaisesti maksamien summien periminen takaisin rahoitustarkastuksen päätelmien mukaisesti - Saatavien kuittaus - Kanteen luonnehtiminen osittain uudelleen - Vaatimus todeta, ettei sopimukseen perustavaa saatavaa ole - Välityslauseke - Tukikelpoiset kustannukset - Perusteeton etu - Perusteluvelvollisuus))

(2015/C 398/37)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Technion – Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) ja Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (edustaja: asianajaja D. Grisay)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Calciu ja F. Moro, avustajinaan aluksi asianajajat L. Defalque ja S. Woog, sitten asianajajat Defalque ja J. Thiry)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan yhtäältä kumoamaan SEUT 263 artiklan perusteella Technion – Israel Institute of Technologylle osoitettuun, 13.3.2012 päivättyyn kirjeeseen sisältynyt komission kuittauspäätös, jolla perittiin takaisin 97  118,69 euroa, joka vastaa sopimukseen nro 034984 (Mosaica) - joka koskee eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevan kuudennen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelman (2002-2006) yhteydessä toteutettua tutkimushanketta – liittyviä tiettyjä summia, sellaisina kuin ne ovat rahoitustarkastuksen perusteella oikaistuina, korkoineen, ja vaaditaan toisaalta vahvistamaan SEUT 272 artiklan perusteella, että riidanalaisen kuittauksen kohteena olevaa saatavaa, jonka komissio väittää itsellään olevan Mosaica-sopimuksen perusteella Technionilta, ei ole olemassa.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Technion – Israel Institute of Technology ja Technion Research & Development Foundation Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/28


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción v. komissio

(Asia T-250/12) (1)

((Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - ETA:n natriumkloraattimarkkinat - Muuttava päätös, jolla lyhennetään kartelliin osallistumisen todettua kestoa - Sakon määrän laskeminen - Vanhentuminen - Asetuksen (EY) N:o 1/2003 25 artikla))

(2015/C 398/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción SA, aiemmin Uralita, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajaja K. Struckmann ja barrister G. Forwood)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi N. von Lingen, R. Sauer ja J. Bourke, sitten M. Sauer ja J. Norris-Usher)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/38.695 – natriumkloraatti) 11.6.2008 tehdyn päätöksen K(2008) 2626 lopullinen muuttamisesta 27.3.2012 annetun komission päätöksen C(2012) 1965 final 1 artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan kumoamisvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/29


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – FC Dynamo-Minsk v. neuvosto

(Asia T-275/12) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Valko-Venäjään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Määräaika vaatimusten mukauttamiselle - Osittainen tutkimatta jättäminen - Yhteisön, jota koskevat rajoittavat toimenpiteet, omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhteisö - Perusteluvelvollisuus - Arviointivirhe))

(2015/C 398/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Football Club Dynamo-Minsk ZAO (Minsk, Valko-Venäjä) (edustajat: solicitor D. O’Keeffe, asianajaja B. Evtimov ja barrister M. Lester)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: F. Naert ja E. Finnegan)

Oikeudenkäynnin kohde

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta 23.3.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/171/YUTP (EUVL L 87, s. 95), Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 23.3.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 265/2012 (EUVL L 87, s. 37), Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 15.10.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP (EUVL L 285, s. 1), Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 6.11.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1017/2012 (EUVL L 307, s. 7), Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 29.10.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/534/YUTP (EUVL L 288, s. 69), Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 29.10.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1054/2013 (EUVL L 288, s. 1), päätöksen 2012/642 muuttamisesta 30.10.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/750/YUTP (EUVL L 311, s. 39) ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 30.10.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1159/2014 (EUVL L 311, s. 2) kumoaminen siltä osin kuin nämä toimet koskevat kantajaa.

Tuomiolauselma

1)

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta 23.3.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/171/YUTP, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 23.3.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 265/2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 15.10.2012 annettu neuvoston päätös 2012/642/YUTP, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 6.11.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1017/2012, päätöksen 2012/642 muuttamisesta 30.10.2014 annettu neuvoston päätös 2014/750/YUTP ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 30.10.2014 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1159/2014 kumotaan siltä osin kuin ne koskevat Football Club Dynamo-Minsk ZAO:ta.

2)

Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin se koskee Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 29.10.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/534/YUTP ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 29.10.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1043/2013 kumoamista.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Football Club Dynamo-Minsk ZAO:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/30


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Chyzh ym. v. neuvosto

(Asia T-276/12) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Valko-Venäjään kohdistetut rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Määräaika vaatimusten mukauttamiselle - Osittainen tutkimatta jättäminen - Henkilön tai yhteisön, jota rajoittavat toimenpiteet koskevat, omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhteisö - Perusteluvelvollisuus - Arviointivirhe))

(2015/C 398/40)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Valko-Venäjä), Triple TAA (Minsk), NefteKhimTrading STAA (Minsk), Askargoterminal ZAT (Minsk), Bereza Silicate Products Plant AAT (Bjaroza, Valko-Venäjä) Variant TAA (Berezovsky, Valko-Venäjä), Triple-Dekor STAA (Minsk), KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Valko-Venäjä), Altersolutions SZAT (Minsk) Prostoremarket SZAT (Minsk), AquaTriple STAA (Minsk), Rakovsky brovar TAA (Minsk), TriplePharm STAA (Lahoisk, Valko-Venäjä) ja Triple-Veles TAA (Molodechno, Valko-Venäjä) (edustajat: solicitor D. O’Keeffe, asianajaja B. Evtimov ja barrister M. Lester)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: F. Naert ja E. Finnegan)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta 23.3.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/171/YUTP (EUVL L 87, s. 95), Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 23.3.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 265/2012 (EUVL L 87, s. 37), Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 15.10.202 annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP (EUVL L 285, s. 1), Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 6.11.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) N:o 1017/2012 (EUVL L 307, s. 7), päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 29.10.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/534/YUTP (EUVL L 288, s. 69), Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 29.10.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1054/2013 (EUVL L 288, s. 1), päätöksen 2012/642 muuttamisesta 30.10.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/750/YUTP (EUVL L 311, s. 39), sekä Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 30.10.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1159/2014 (EUVL L 311, s. 2) kumoamisesta siltä osin kuin nämä toimet koskevat kantajia.

Tuomiolauselma

1)

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta 23.3.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/171/YUTP, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 23.3.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 265/2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 15.10.2012 annettu neuvoston päätös 2012/642/YUTP sekä Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 6.11.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 1017/2012 kumotaan siltä osin kuin ne koskevat seuraavia: Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA ja Triple-Veles TAA.

2)

Päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 29.10.2013 annettu neuvoston päätös 2013/534/YUTP ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 29.10.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1054/2013 kumotaan siltä osin kuin ne koskevat seuraavia: NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar et Triple-Veles.

3)

Päätöksen 2012/642 muuttamisesta 30.10.2014 annettu neuvoston päätös 2014/750/YUTP ja Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 30.10.2014 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1159/2014 kumotaan siltä osin kuin ne koskevat seuraavia: Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant ja Rakovsky brovar.

4)

Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin siinä vaaditaan päätöksen 2013/534 ja täytäntöönpanoasetuksen N:o 1054/2013 kumoamista siltä osin kuin ne koskevat seuraavia: Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple, Variant ja TriplePharm.

5)

Kanne hylätään muilta osin.

6)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Yury Aleksandrovich Chyzhin, Triplen, NefteKhimTradingin, Askargoterminalin, Bereza Silicate Products Plantin, Triple-Dekorin, KvartsMelPromin, Altersolutionsin, Prostoremarketin, AquaTriplen, Variantin, Rakovsky brovarin, TriplePharmin ja Triple-Velesin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/32


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Intrasoft International v. komissio

(Asia T-403/12) (1)

((Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Tekninen apu Serbian tullihallinnolle tullijärjestelmän nykyaikaistamisen yhteydessä - Eturistiriita - Serbian tasavallan unionin edustuston suorittama tarjoajan tarjouksen hylkääminen - Tarjouksen hylkäämisestä tehdyn valituksen implisiittinen hylkääminen))

(2015/C 398/41)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Intrasoft International SA (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja E. Georgieva)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse yhtäältä 10.8.2012 päivättyä Euroopan unionin Serbian tasavallan edustuston välityksellä toimivan komission kirjettä koskevasta kumoamisvaatimuksesta; kirjeessä todetaan, että tarjouspyyntömenettelyä EuropeAid/131367/C/SER/RS, jonka otsikko on ”Tekninen apu Serbian tullihallinnolle tullijärjestelmän nykyaikaistamisen yhteydessä” (EUVL 2011/S 160-262712), koskevaa palveluhankintasopimusta ei voitu tehdä sen konsortion kanssa, johon Intrasoft International kuuluu, ja toisaalta sellaisen väitetyn implisiittisen päätöksen kumoamisvaatimuksesta, jolla hylätään kantajan 10.8.2012 päivätystä kirjeestä tekemä valitus.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin Serbian edustuston komission edelleenvaltuutettuna laatimaan, 10.8.2012 päivättyyn kirjeeseen sisältynyt päätös sen konsortion, johon Intrasoft International SA kuului, tarjouksen hylkäämisestä tarjouspyyntömenettelyssä EuropeAid/131367/C/SER/RS, jonka otsikko on ”Tekninen apu Serbian tullihallinnolle tullijärjestelmän nykyaikaistamisen yhteydessä”, kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelyyn liittyvät kulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 343, 10.11.2012.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/33


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Accorinti ym. v. EKP

(Asia T-79/13) (1)

((Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Talous- ja rahapolitiikka - EKP - Kansalliset keskuspankit - Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestely - Velkakirjojen osto-ohjelma - Velkakirjojen vaihtosopimus, johon ainoastaan Eurojärjestelmän keskuspankit voivat osallistua - Yksityissektorin osallistuminen - Yhteistoimintalausekkeet - Erillistakaus sellaisen takaisinosto-ohjelman avulla, jolla on tarkoitus parantaa velkakirjojen vakuuskelpoisuutta - Yksityiset luotonantajat - Sellaisen oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen, jolla annetaan yksityisille oikeuksia - Perusteltu luottamus - Yhdenvertainen kohtelu - Laillisesta lainsäädäntötoimesta johtuva vastuu - Poikkeuksellinen ja erityinen vahinko))

(2015/C 398/42)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) ja 214 muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä (edustajat: asianajajat S. Sutti, R. Spelta ja G. Sanna)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: aluksi S. Bening ja P. Papapaschalis, sitten P. Senkovic ja P. Papapaschalis, ja lopuksi P. Senkovic, avustajinaan asianajajat E. Castellani, B. Kaiser ja T. Lübbig)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan korvausta vahingosta, jota kantajille on aiheutunut muun muassa siitä, että EKP on tehnyt Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä 5.3.2012 tehdyn EKP:n päätöksen 2012/153/EU (EUVL L 77, s. 19), sekä muista EKP:n toimista, jotka liittyvät Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Alessandro Accorinti ja muut kantajat, joiden nimet luetellaan liitteessä, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 101, 6.4.2013.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/33


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana komissio sekä muina osapuolina Cocchi ja Falcione

(Asia T-103/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Liitännäisvalitus - Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen - Palvelusvuosien hyvittämisestä tehdyt ehdotukset - Toimi, joka ei ole henkilölle vastainen - Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta))

(2015/C 398/43)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara ja D. Martin)

Muut osapuolet: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) ja Nicola Falcione (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas, sitten S. Orlandi)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 11.12.2012 antamasta tuomiosta, Cocchi ja Falcione v. komissio (F-122/10, Kok.Henk., EU:2012:180) tehty valitus, jossa vaadittiin tuomion kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen asiassa 11.12.2012, Cocchi ja Falcione v. komissio (F-122/10) antama tuomio kumotaan siltä osin kuin siinä otetaan tutkittavaksi Euroopan komission 12. ja 23.2.2010 Nicola Falcionelle ja Giorgio Gocchille osoitettuja toimia (jotka on luokiteltu kyseisessä tuomiossa ”päätöksiksi”) koskevat kumoamisvaatimukset ja todetaan ne siltä osin perustelluiksi kuin näillä toimilla on peruttu Falcionelle ja Cocchille tehdyt ehdotukset, joissa on esitetty heidän eläkeoikeuksiensa mahdollisen siirtämisen vaikutus eläkkeeseen oikeuttavien lisäpalvelusvuosien tulokseen.

2)

Liitännäisvalitus hylätään.

3)

Cocchin ja Falcionen virkamiestuomioistuimessa asiassa F-122/10 nostama kanne hylätään siltä osin siinä on vaadittu kumottaviksi komission 12. ja 23.2.2010 Falcionelle ja Gocchille osoittamat toimet siltä osin kuin näillä toimilla on peruttu Falcionelle ja Cocchille tehdyt ehdotukset, joissa oli esitetty heidän eläkeoikeuksiensa mahdollisen siirtämisen vaikutus eläkkeeseen oikeuttavien lisäpalvelusvuosien tulokseen.

4)

Cocchi ja Falcione vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan tässä oikeusasteessa ja he velvoitetaan korvaamaan komissiolle liitännäisvalituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Komissio vastaa valitukseen liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)

Cocchi ja Falcione sekä komissio vastaavat ensimmäisessä oikeusasteessa käytyyn menettelyyn liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 129, 4.5.2013.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/34


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Italia v. komissio

(Asia T-358/13) (1)

((Maaseuturahasto - Maaseuturahastosta rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen - Päätös, jonka mukaan tiettyä määrää ei voida käyttää uudelleen Basilicatan alueen maaseudun kehittämissuunnitelmassa - Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artikla - Perusteluvelvollisuus))

(2015/C 398/44)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamiehet: G. Palmieri ja B. Tidore, avustajanaan avvocato dello Stato M. Salvatorelli)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Aquilina ja P. Rossi)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2012 osalta 26.4.2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/209/EU (EUVL L 118, s. 23) osittainen kumoamisvaatimus siltä osin kuin siinä luokitellaan ”määräksi, jota ei voida käyttää uudelleen”5 0 06  487,10 euron summa, joka liittyy Basilicatan alueen (Italia) maaseudun kehittämissuunnitelmaan

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/35


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Panrico v. SMHV – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Asia T-534/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Krispy Kreme DOUGHNUTS - Aiemmat kansalliset ja kansainväliset sana- ja kuviomerkit DONUT, DOGHNUTS, donuts ja donuts cream - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Vaara aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä - Vahingon vaara - Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)))

(2015/C 398/45)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Espanja) (edustaja: asianajaja D. Pellisé Urquiza)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: S. Palmero Cabezas)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat H. Granado Carpenter ja M. Polo Carreño)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 25.7.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 623/2011-4), joka liittyy Panrico, SA:n ja HDN Development Corp:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Panrico SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 9, 11.1.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/36


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Rosian Express v. SMHV (lelulaatikon muoto)

(Asia T-547/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Lelulaatikon muoto - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - Oikeus tulla kuulluksi - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla))

(2015/C 398/46)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Rosian Express SRL (Medias, Romania) (edustajat: asianajajat E. Grecu ja A. Tigau)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: V. Melgar ja A. Geavela)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) viidennen valituslautakunnan 11.7.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 797/2013-5), joka koskee hakemusta lelulaatikon muotoisen kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Rosian Express SRL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 367, 14.12.2013.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/37


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2015 – Wolverine International v. SMHV – BH Stores (cushe)

(Asia T-642/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti - Kuviomerkki cushe - Aikaisempi kansallinen sanamerkki SHE ja aikaisemmat kansalliset kuviomerkit she - Suhteellinen hylkäysperuste - Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/47)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Wolverine International LP (George Town, Caymansaaret) (edustajat: asianajajat M. Plesser ja R. Heine)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: M. Fischer)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: BH Stores BV (Curaçao, Curaçao) (edustaja: asianajaja T. Dolde)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.9.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1269/2012-4), joka liittyy BH Store BV:n ja Wolverine International LP:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Wolverine International, LP velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta BH Store BV:lle sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) mitättömyysosastossa käydystä menettelystä aiheutuneita kuluja.

3)

BH Storen vaatimus, joka koskee SMHV:n mitättömyysosastossa käydystä menettelystä aiheutuneita kuluja, hylätään.


(1)  EUVL C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/38


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (sydänsilmäisen hymiön muoto)

(Asia T-656/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Sydänsilmäisen hymiön muoto - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Smiley Company SPRL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Freitag ja C. Albrecht)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 8.10.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 997/2013-4), joka koskee hakemusta sydänsilmäisen hymiön muotoon perustuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

The Smiley Company SPRL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 61, 1.3.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/39


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Tšekki v. komissio

(Asiat T-659/13 ja T-660/13) (1)

((Liikenne - Direktiivi 2010/40/EU - Älykkäät liikennejärjestelmät - Delegoitu asetus (EU) N:o 885/2013 - Kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoaminen - Delegoidun asetuksen N:o 885/2013 3 artiklan 1 kohta, 8 artikla ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohta - Delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013 - Data ja menettelyt, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille - Delegoidun asetuksen N:o 886/2013 5 artiklan 1 kohta, 9 artikla ja 10 artiklan 1 kohdan a alakohta))

(2015/C 398/49)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek ja J. Vláčil)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Hottiaux, Z. Malůšková ja K. Walkerová)

Oikeudenkäynnin kohde

Asiassa T-659/13 ensisijaisesti vaatimus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoamisen osalta 15.5.2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 885/2013 (EUVL L 247, s. 1) kumoamisesta ja toissijaisesti vaatimus delegoidun asetuksen N:o 885/2013 3 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan kumoamisesta, sekä asiassa T-660/13 ensisijaisesti vaatimus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä datan ja menettelyjen osalta, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille 15.5.2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 886/2013 (EUVL L 247, s. 6) kumoamisesta ja toissijaisesti vaatimus delegoidun asetuksen N:o 886/2013 5 artiklan 1 kohdan, 9 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan kumoamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-659/13 ja T-660/13 yhdistetään tuomion antamista varten.

2)

Kanteet hylätään.

3)

Tšekin tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 45, 15.2.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Bilbaina de Alquitranes ym. v. komissio

(Asia T-689/13) (1)

((Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu - Aineen ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” luokittelu ”Aquatic Acute” ja ”Aquatic Chronic” - Asetukset (EY) N:o 1907/2006 ja (EY) N:o 1272/2008 - Ilmeinen arviointivirhe - Aineen luokittelu sen ainesosien perusteella))

(2015/C 398/50)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Bilbaína de Alquitranes SA (Luchana Baracaldo, Espanja), Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Tšekki), Industrial Química del Nalón SA (Oviedo, Espanja), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Tanska), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Yhdistynyt kuningaskunta), Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Alankomaat), Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Saksa), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgia), Rütgers Poland Sp. z o.o.(Kędzierzyn-Koźle, Puola), Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Yhdistynyt kuningaskunta), Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Espanja), SGL Carbon GmbH (Meitingen, Saksa), SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Itävalta), SGL Carbon (Passy, Ranska), SGL Carbon SA (La Coruña, Espanja), SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Puola), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Saksa) ja Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Saksa) (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar ja M. Grunchard)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P.-J. Loewenthal ja K. Talabér-Ritz)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia: GrafTech Iberica SL (Navarra, Espanja) (edustajat: asianajajat C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar ja M. Grunchard)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (asiamiehet: M. Heikkilä, W. Broere ja C. Jacquet)

Oikeudenkäynnin kohde

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen 2.10.2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 944/2013 (EUVL L 261, s. 5) kumoaminen siltä osin kuin siinä luokitellaan aine ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” (EY nro 266-028-2) ”Aquatic Acute 1:ksi (H400)” ja ”Aquatic Chronic 1:ksi (H410)”.

Tuomiolauselma

1)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen 2.10.2013 annettu komission asetus (EU) N:o 944/2013 kumotaan siltä osin kuin siinä luokitellaan aine ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” (EY nro 266-028-2) ”Aquatic Acute 1:ksi (H400)” ja ”Aquatic Chronic 1:ksi (H410)”.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Bilbaína de Alquitranes SA:n, Deza a.s:n, Industrial Química del Nalón SA:n, Koppers Denmark A/S:n, Koppers UK Ltd:n, Koppers Netherlands BV:n, Rütgers basic aromatics GmbH:n, Rütgers Belgium NV:n, Rütgers Poland Sp. z o.o:n, Bawtry Carbon International Ltd:n, Grupo Ferroatlántica SA:n, SGL Carbon GmbH:n (Saksa), SGL Carbon GmbH:n (Itävalta), SGL Carbonin, SGL Carbon SA:n, SGL Carbon Polska S.A:n, ThyssenKrupp Steel Europe AG:n, Tokai erftcarbon GmbH:n ja GrafTech Iberica SL:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks v. komissio

(Asia T-49/14) (1)

((Suojattu maantieteellinen merkintä - ”Kołocz śląski” tai ”Kołacz śląski”’ - Peruuttamismenettely - Oikeudellinen perusta - Asetus (EY) N:o 510/2006 - Asetus (EU) N:o 1151/2012 - Peruuttamisperusteet - Perusoikeudet))

(2015/C 398/51)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert ja J. Saatkamp)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Guillem Carrau ja D. Triantafyllou)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 (EUVL L 306, s. 40) tarkoitettuun suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjattua nimitystä koskevan peruuttamishakemuksen hylkäämisestä (Kołocz śląski/kołacz śląski (SMM)) 14.11.2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen kumoaminen

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 112, 14.4.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2015 – Monster Energy v. SMHV – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Asia T-61/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin icexpresso + energy coffee rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyt sanamerkit X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY ja MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaraa ei ole - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/52)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: solicitor P. Brownlow)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: M. Rajh)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Luis Yus Balaguer (Movera, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 15.11.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 821/2013-2), joka liittyy Monster Energy Companyn ja Luis Yus Balaguerin väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Monster Energy Company vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 129, 28.4.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz v. SMHV – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Asia T-78/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SEIT 1908 ANDECHSER NATUR ja aikaisempi kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ANDECHSER NATUR - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/53)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (München, Saksa) (edustajat: asianajajat G. Würtenberger ja R. Kunze)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: A. Poch ja S. Hanne)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Jackermeier)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.11.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1272/2012-1), joka liittyy Andechser Molkerei Scheitz GmbH:n ja Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechtsin väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Secolux v. komissio

(Asia T-90/14) (1)

((Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Turvallisuusvalvonta - Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen - Sopimuksen tekeminen toisen tarjouksentekijän kanssa - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu))

(2015/C 398/54)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxemburg) (edustajat: asianajajat N. Prüm-Carré ja E. Billot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Delaude ja S. Lejeune)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus kantajan turvallisuusvalvontapalvelujen tarjoamista koskevassa tarjouskilpailussa tekemän tarjouksen hylkäämisestä 3.12.2013 tehdyn komission päätöksen kumoamisesta, ja toisaalta vaatimus tästä päätöksestä aiheutuneen vahingon korvaamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana komissio sekä muina osapuolina Verile ja Gjergji

(Asia T-104/14 P) (1)

((Valitus - Liitännäisvalitus - Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen - Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus - Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen - Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta - Oikeusvarmuus - Luottamuksensuoja - Yhdenvertainen kohtelu))

(2015/C 398/55)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall, G. Gattinara ja D. Martin)

Muut osapuolet: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) ja Anduela Gjergji (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, J. N. Louis ja M. de Abreu Caldas, sitten asianajajat J. N. Louis ja N. de Montigny)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, jossa vaaditaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (täysistunto) 11.12.2013 antaman tuomion Verile ja Gjergji v. komissio (F-130/11, Kok. H., EU:F:2013:195) kumoamista.

Tuomiolauselma

1)

Virkamiestuomioistuimen (täysistunto) asiassa F-130/11, Verile ja Gjergji, 11.12.2013 antama tuomio kumotaan.

2)

Marco Verilen ja Anduela Gjergjin virkamiestuomioistuimen asiassa F-130/11 nostama kanne hylätään.

3)

Verile ja Gjergji yhtäältä, sekä Euroopan komissio toisaalta, vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/45


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.10.2015 – Valittajana Teughels ja muuna osapuolena komissio

(Asia T-131/14 P) (1)

((Valitus - Liitännäisvalitus - Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen - Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus - Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen - Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta))

(2015/C 398/56)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Catherine Teughels (Eppegem, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Vogel ja B. Braun)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, jossa vaaditaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (täysistunto) 11.12.2013 antaman tuomion Teughels v. komissio (F-117/11, Kok. H., EU:F:2013:196) kumoamista.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (täysistunto) asiassa F-117/11, Teughels v. komissio, 11.12.2013 antama tuomio kumotaan.

2)

Catherine Teughelsin virkamiestuomioistuimessa asiassa F-117/11 nostama kanne hylätään.

3)

Teughels vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan tässä oikeusasteessa ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka liittyvät liitännäisvalitukseen.

4)

Teughels ja komissio vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka liittyvät ensimmäisessä oikeusasteessa käytyyn menettelyyn.


(1)  EUVL C 159, 26.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/45


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Atlantic Multipower Germany v. SMHV – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Asia T-186/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki NOxtreme - Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt ja kansalliset kuviomerkit X-TREME - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen N:o 207/2009 43 artikla 2 ja 3 kohta - Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta))

(2015/C 398/57)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hampuri, Saksa) (edustaja: asianajaja W. Berlit)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Schifko)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Saksa) (edustajat: asianajajat D. Jochim ja R. Egerer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 29.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 764/2013-4), joka liittyy Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG:n ja Nutrichem Diät + Pharma GmbH:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/46


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Sonova Holding v. SMHV (Flex)

(Asia T-187/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki FLEX - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 7 artiklan 2 kohta))

(2015/C 398/58)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sonova Holding AG (Stäfa, Sveitsi) (edustaja: solicitor C. Hawkes)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: L. Rampini)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 12.12.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 357/2013-2), joka koskee hakemusta sanamerkin FLEX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sonova Holding AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/47


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (Trecolore)

(Asia T-227/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin Trecolore rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/59)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Sveitsi) (edustajat: asianajajat U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 253/2013-1), joka liittyy Aeronautica Militare – Stato Maggioren ja CBM Creative Brands Marken GmbH:n väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/48


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Asia T-228/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin TRECOLORE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/60)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Sveitsi) (edustajat: asianajajat U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 594/2013-1), joka liittyy Aeronautica Militare – Stato Maggioren ja CBM Creative Brands Marken GmbH:n väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/48


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (sarvipäisten kasvojen muoto)

(Asia T-242/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Sarvipäisten kasvojen muoto - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyky - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Smiley Company SPRL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Freitag ja C. Albrecht)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 836/2013-1), joka koskee hakemusta sarvipäisten kasvojen muotoon perustuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2014 tekemä päätös (asia R 836/2013-1) kumotaan siltä osin kuin sillä evättiin haetun tavaramerkin rekisteröinti tavaroita ”säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; maitotuotteet” varten.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/49


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (kasvojen muoto)

(Asia T-243/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Kasvojen muoto - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyky - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/62)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Smiley Company SPRL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Freitag ja C. Albrecht)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 837/2013-1), joka koskee hakemusta kasvojen muotoon perustuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2014 tekemä päätös (asia R 837/2013-1) kumotaan siltä osin kuin sillä evättiin haetun tavaramerkin rekisteröinti tavaroita ”säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; maitotuotteet” varten.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/50


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – The Smiley Company v. SMHV (tähdenmuotoiset kasvot)

(Asia T-244/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Tähdenmuotoiset kasvot - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyky - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/63)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Smiley Company SPRL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Freitag ja C. Albrecht)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 838/2013-1), joka koskee hakemusta tähdenmuotoisiin kasvoihin perustuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2014 tekemä päätös (asia R 838/2013-1) kumotaan siltä osin kuin sillä evättiin haetun tavaramerkin rekisteröinti tavaroita ”säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; maitotuotteet” varten.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/51


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.10.2015 – Promarc Technics v. SMHV – PIS (oven osa)

(Asia T-251/14) (1)

((Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää oven osaa - Yhdysvaltalaiseen patenttiin perustuva aikaisempi kansainvälinen malli - Mitättömyysperuste - Yksilöllisen luonteen puuttuminen - Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen - Todisteet aikaisemman mallin tunnetuksi tulemisesta - Alalla toimivat tahot - Asiantunteva käyttäjä - Mallin luoneen vapaus - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla, 7 artiklan 1 kohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/64)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Puola) (edustaja: asianajaja J. Radłowski)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: D. Walicka ja A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Puola) (edustaja: asianajaja D. Kulig)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 29.1.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1464/2012-3), joka liittyy Petrycki i Sorys sp.j:n (PIS) ja Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorskin väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 212, 7.7.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/52


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Kypros v. SMHV (XAΛΛOYMI ja HALLOUMI)

(Yhdistetyt asiat T-292/14 ja T-293/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Hakemukset sanamerkkien XAΛΛOYMI ja HALLOUMI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta))

(2015/C 398/65)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Kyproksen tasavalta (edustajat: barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanteet, jotka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.2.2014 tekemistä päätöksistä (asia R 1849/2013-4 ja asia R 1503/2013-4), jotka koskevat hakemuksia sanamerkkien XAΛΛOYMI ja HALLOUMI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanteet hylätään.

2)

Kyproksen tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/52


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2015 – Société des produits Nestlé v. SMHV (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Asia T-336/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Euroopan yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti - Sanamerkki NOURISHING PERSONAL HEALTH - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/009 75 artikla - Velvollisuus tutkia tosiseikat viran puolesta - Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta))

(2015/C 398/66)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Sveitsi) (edustajat: asianajajat A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht ja S. Cobet-Nüse)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: O. Mondéjar Ortuño)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 12.3.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 149/2013-4), joka koskee sanamerkin NOURISHING PERSONAL HEALTH Euroopan yhteisön nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Société des produits Nestlé SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 261, 11.8.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/53


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – CBM v. SMHV – Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Asia T-365/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin TRECOLORE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit FRECCE TRICOLORI - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/67)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Sveitsi) (edustajat: asianajajat U. Lüken, M. Grundmann ja N. Kerger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rooma, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n viidennen valituslautakunnan 1.4.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 411/2013-5), joka liittyy Aeronautica Militare – Stato Maggioren ja CBM Creative Brands Marken GmbH:n väliseen väitemenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/54


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – JP Divver Holding Company v. SMHV (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Asia T-642/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Euroopan yhteisön nimeävä kansallinen rekisteröinti - Sanamerkki EQUIPMENT FOR LIFE - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2015/C 398/68)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat A. Franke ja E. Bertram)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: L. Rampini)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 16.6.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 64/2014-2), joka koskee sanamerkin EQUIPMENT FOR LIFE Euroopan yhteisön nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

JP Divver Holding Company Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 431, 1.12.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/55


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.10.2015 – Jurašinović v. neuvosto

(Asia T-658/14) (1)

((Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen tuomioistuimen kanssa eräässä oikeudenkäynnissä vaihdetut asiakirjat - Päätös tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin kumosi alkuperäisen päätöksen osittain - Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen osittain - Kansainvälisten suhteiden suojaa koskeva poikkeus))

(2015/C 398/69)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ivan Jurašinović (Angers, Ranska) (edustajat: asianajajat O. Pfligersdorffer ja S. Durieu)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: E. Rebasti ja A. Jensen)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen neuvoston 8.7.2014 antaman päätöksen kumoamisesta, jolla evättiin oikeus tutustua kokonaisuudessaan entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa M. A. Gotovinan oikeudenkäynnin yhteydessä vaihdettuihin asiakirjoihin ja joka tehtiin sen jälkeen, kun alkuperäinen päätös oli kumottu osittain 3.10.2012 annetulla tuomiolla Jurašinović v. neuvosto (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516).

Tuomiolauselma

1)

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa siltä osin kuin vaatimukset, jotka koskevat Euroopan unionin neuvoston 8.7.2014 antaman päätöksen, jolla evättiin Ivan Jurašinovićilta oikeus tutustua kokonaisuudessaan entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa A. Gotovinan oikeudenkäynnin yhteydessä vaihdettuihin asiakirjoihin ja joka tehtiin sen jälkeen, kun alkuperäinen päätös oli kumottu osittain 3.10.2012 annetulla tuomiolla Jurašinović v. neuvosto (T-63/10, Kok, EU:T:2012:516), koskevat asiakirjoja, joiden numerot ovat 7, 25, 33, 34 ja 36.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Ivan Jurašinović vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 380, 27.10.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/55


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.10.2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias v. neuvosto

(Asia T-731/14) (1)

((Kumoamiskanne - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet - Toimi ei koske kantajia suoraan - Tutkimatta jättäminen))

(2015/C 398/70)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skýdra, Kreikka) (edustaja: asianajaja K. Chrysogonos)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: S. Boelaert ja I. Rodios)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 (EUVL L 229, s. 1) kumoamisesta.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Lausunnon antaminen Euroopan komission väliintulohakemuksesta raukeaa.

4)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, neuvosto ja komissio vastaavat kukin väliintulosta aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 16, 19.1.2015.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/56


Unionin yleisen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 15.10.2015 – Ahrend Furniture v. komissio

(Asia T-482/15 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Julkiset hankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Kalusteiden toimitus - Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen ja sopimuksen tekeminen toisen tarjouksentekijän kanssa - Välitoimihakemus - Fumus boni juris -edellytys ei täyty))

(2015/C 398/71)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat A. Lepièce, V. Dor ja S. Engelen, sitten asianajajat A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen ja F. Caillol)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Delaude ja J. Estrada de Solà)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensisijaisesti vaatimus, joka koskee sen komission päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, jolla hankintamenettelyssä OIB.DR.2/PO/2014/055/622 ”Kalusteiden toimitus” erää 1 koskeva hankintasopimus tehtiin erään toisen tarjouksentekijän kanssa, ja toissijaisesti vaatimus, joka koskee määräystä tarjousten taloudellista analyysia koskevien asiakirjojen toimittamisesta ja sitä, että kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa lykätään siihen saakka, kunnes uusi määräaika, joka käynnistyy kymmenen päivän kuluttua näiden asiakirjojen lähettämisestä, päättyy.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Asiassa T-482/15 R 26.8.2015 annettu määräys peruutetaan.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/57


Kanne 18.9.2015 – De Capitani v. parlamentti

(Asia T-540/15)

(2015/C 398/72)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Emilio De Capitani (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat O. Brouwer ja J. Wolfhagen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 8.7.2015 annetun Euroopan parlamentin päätöksen A(2015)4931, jolla evätään oikeus tutustua kokonaisuudessaan asiakirjoihin LIBE-2013-0091-02 ja LIBE-2013-0091-03, jotka liittyvät lainsäädäntöehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut mahdollisten väliintulijoiden oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43) 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

Kantaja väittää, että parlamentti teki oikeudellisen virheen ja sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohdan ensimmäistä alakohtaa siltä osin kuin

oikeus tutustua pyydettyihin asiakirjoihin, jotka ovat osa lainsäädäntömenettelyä, ei konkreettisesti, tosiasiallisesti ja muuten kuin hypoteettisesti vahingoita lainsäädäntöön liittyvää päätöksentekomenettelyä

parlamentti ei ota huomioon sitä, että etenkin Lissabonin sopimuksen jälkeen lainsäädäntöä koskeviin valmisteluasiakirjoihin sovelletaan periaatetta, jonka mukaan niihin on voitava tutustua mahdollisimman laajasti

jos 4 artiklan 3 kohtaa olisi edelleen sovellettava lainsäädäntöä koskeviin valmisteluasiakirjoihin Lissabonin sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan voimaantulon jälkeen, parlamentti on tehdyn oikeudellisen virheen ja soveltanut virheellisesti ylivoimaista yleistä etua koskevaa testiä.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 296 artiklassa määrätyn perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen.

Kantajan mukaan parlamentti ei ole perustellut sitä, miksi se epäsi oikeuden tutustua pyydettyihin asiakirjoihin asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla, koska se ei ole esittänyt syitä sille, (i) miksi pyydettyjen asiakirjojen sisältämisen tietojen ilmaiseminen kokonaisuudessaan vahingoittaisi tosiasiallisesti ja konkreettisesti kyseessä olevaa päätöksentekomenettelyä ja (ii) miksi käsiteltävässä tapauksessa ei ole olemassa ylivoimaista yleistä etua.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/58


Kanne 22.9.2015 – Guiral Broto v. SMHV – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Asia T-548/15)

(2015/C 398/73)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espanja) (edustaja: asianajaja J. de Castro Hermida)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksa)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Café del Sol” – Rekisteröintihakemus nro 6 1 05  985

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n viidennen valituslautakunnan 16.7.2015 asiassa R 2755/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja toteaa, että etusijalla olevaan tavaramerkkiin, jonka haltija väitteen tekijä Ramón Guiral Broto on, eli kansainvälisen nimikkeistön luokan 42 osalta rekisteröityyn espanjalaiseen tavaramerkkiin nro 2348110 perustuva väite voidaan ottaa tutkittavaksi

otettuaan kyseisen väitteen tutkittavaksi vahvistaa väiteosaston päätöksen siten, että se hylkää hakemuksen, joka koskee yhteisön tavaramerkin nro 006105985 CAFÉ DEL SOL rekisteröintiä kansainvälisen nimikkeistön luokkaan 43 kuuluvia ”ruokien ja juomien, tilapäismajoituksen ja pitopalveluiden tarjoamista koskevia palveluita” varten ja jonka on esittänyt saksalainen kaupallinen yhteisö Gastro & Soul GmbH, tai – jos unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole tähän toimivaltaa – palauttaa asian sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakuntaan ja määrää, että väite on otettava tutkittavaksi

hyväksyy todisteiden osalta hallinnollisessa menettelyssä esitettyjen todisteiden lisäksi tämän kanteen liitteenä olevat asiakirjat, jotka on numeroitu yhdestä neljään, sellaisina kuin ne on yksilöity kanteen liitteenä olevien asiakirjojen luettelossa.

Kanneperusteet

Riidanalaisessa päätöksessä mentiin osapuolten vaatimuksia pidemmälle, koska väitteen tutkimatta jättäminen ei kuulunut valittajan esittämiin valitusperusteisiin.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/59


Kanne 25.9.2015 – Bank Refah Kargaran v. neuvosto

(Asia T-552/15)

(2015/C 398/74)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (edustaja: asianajaja J.-M. Thouvenin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan, että

hyväksyessään ja pysyttäessään voimassa BRK:hon kohdistamansa rajoittavan toimenpiteen, joka kumottiin unionin yleisen tuomioistuimen 6.9.2013 antamalla tuomiolla (asia T-24/11), Euroopan unionin neuvostolle syntyi sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan unionin vastuu

Euroopan unionin on tämän johdosta korvattava kantajalle aiheutunut vahinko

aineellinen vahinko on suuruudeltaan 6 8 6 51  318 euroa, johon on lisättävä viivästyskorot sekä kaikki muut perusteltavina pidettävät rahamäärät

aineeton vahinko on suuruudeltaan 5 2 5 47  415 euroa, johon on lisättävä viivästyskorot sekä kaikki muut perusteltavina pidettävät rahamäärät

toissijaisesti aineettomana vahinkona vaaditut rahamäärät on kokonaisuudessaan tai osittain katsottava kuuluvan aineellisiin vahinkoihin ja ne on laskettava tältä osin

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen, joista kaksi koskee sopimussuhteen ulkopuolisen Euroopan unionin vastuun syntymistä ja kolme Euroopan unionin neuvoston sääntöjenvastaisesta toiminnasta aiheutunutta vahinkoa.

Sopimussuhteen ulkopuolisen Euroopan unionin vastuun syntyminen

1.

Ensimmäinen kanneperuste koskee menettelyn, josta neuvostoa moititaan (kantajan varojen jäädyttämisen hyväksyminen ja voimassa pysyttäminen), sääntöjenvastaisuutta, joka todettiin asianmukaisesti 6.9.2013 annetussa tuomiossa Bank Refah Kargaran v. neuvosto (T-24/11, Kok., EU:T:2013:403).

2.

Toinen kanneperuste koskee sitä, että neuvoston sääntöjenvastaista menettelyä on pidettävä sellaisten oikeussääntöjen riittävän ilmeisenä rikkomisena, joiden tarkoituksena on antaa yksityisille oikeuksia.

Euroopan unionin neuvoston sääntöjenvastaisesta toiminnasta aiheutunut vahinko

3.

Kolmas kanneperuste liittyy Euroopan unionissa sijaitsevien laitosten kanssa toteutettujen kantajan toimintojen lopettamiseen kantajan varojen jäädyttämisen vuoksi.

4.

Neljäs kanneperuste koskee luottojen sulkemisesta aiheutuneita tappioita.

5.

Viides kanneperuste koskee aineetonta vahinkoa.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/60


Kanne 25.9.2015 – Export Development Bank of Iran v. neuvosto

(Asia T-553/15)

(2015/C 398/75)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (edustaja: asianajaja J.-M. Thouvenin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan, että

hyväksyessään ja pysyttäessään voimassa EDBI:hin kohdistamansa rajoittavan toimenpiteen, joka kumottiin unionin yleisen tuomioistuimen 6.9.2013 antamalla tuomiolla (asiat T-4/11 ja T-5/11), Euroopan unionin neuvostolle syntyi sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan unionin vastuu

Euroopan unionin on tämän johdosta korvattava kantajalle aiheutunut vahinko

aineellinen vahinko on suuruudeltaan 5 6 4 70  860 USD eli tämänhetkisen kurssin mukaan 5 0 5 08  718 euroa, johon on lisättävä viivästyskorot sekä kaikki muut perusteltavina pidettävät rahamäärät

aineeton vahinko on suuruudeltaan 7 4 1 32  366 USD eli tämänhetkisen kurssin mukaan 66  206 13 euroa, johon on lisättävä viivästyskorot sekä kaikki muut perusteltavina pidettävät rahamäärät

toissijaisesti aineettomana vahinkona vaaditut rahamäärät on kokonaisuudessaan tai osittain katsottava kuuluvan aineellisiin vahinkoihin ja ne on laskettava tältä osin

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen, joista kaksi koskee sopimussuhteen ulkopuolisen Euroopan unionin vastuun syntymistä ja neljä Euroopan unionin neuvoston sääntöjenvastaisesta toiminnasta aiheutunutta vahinkoa.

Sopimussuhteen ulkopuolisen Euroopan unionin vastuun syntyminen

1.

Ensimmäinen kanneperuste koskee menettelyn, josta neuvostoa moititaan (kantajan varojen jäädyttämisen hyväksyminen ja voimassa pysyttäminen), sääntöjenvastaisuutta, joka todettiin asianmukaisesti 6.9.2013 annetussa tuomiossa Export Development Bank v. neuvosto (T-4/11 ja T-5/11, EU:T:2013:400).

2.

Toinen kanneperuste koskee sitä, että neuvoston sääntöjenvastaista menettelyä on pidettävä sellaisten oikeussääntöjen riittävän ilmeisenä rikkomisena, joiden tarkoituksena on antaa yksityisille oikeuksia.

Euroopan unionin neuvoston sääntöjenvastaisesta toiminnasta aiheutunut vahinko

3.

Kolmas kanneperuste liittyy kantajan toimintojen lopettamiseen remburssien alalla lainvastaisen toimenpiteen välittömänä seurauksena.

4.

Neljäs kanneperuste koskee tappioita, joita aiheutui siitä, että kantajan oli mahdotonta saada käyttöönsä Euroopan unionissa jäädytettyjä varojaan.

5.

Viides kanneperuste koskee valuutan siirron keskeyttämisestä aiheutunutta vahinkoa.

6.

Kuudes kanneperuste koskee aineetonta vahinkoa.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/62


Kanne 25.9.2015 – Unkari v. komissio

(Asia T-554/15)

(2015/C 398/76)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan Unkarin tupakkateollisuusyritysten terveydenhoitomaksusta 15.7.2015 annetun komission päätöksen C(2015) 4805 niiltä osin kuin sillä keskeytetään Unkarin parlamentin tupakkateollisuusyritysten vuoden 2015 terveydenhoitomaksujen hyväksymisestä antamassa vuoden 2014 laissa nro XCIV säädettyjen progressiivisen verokannan ja investointeja koskevien verovähennysten soveltaminen,

Velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu harkintavallan väärinkäyttöön, ilmeiseen arviointivirheeseen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen

Kantaja väittää aluksi, että komissio on tehnyt ilmeisen arviointivirheen keskeyttämisestä määrätessään ja että näin menetellessään se on ylittänyt harkintavaltansa rajat ja samalla loukannut suhteellisuusperiaatetta.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu syrjintäkiellon periaatteen ja yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen loukkaamiseen

Toiseksi kantaja väittää, että komission keskeyttämiseen liittyvää käytäntöä voidaan pitää epäjohdonmukaisena ja että sillä aiheutetaan syrjintäkiellon periaatteen ja yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen loukkaaminen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen ja hyvän hallinnon periaatteen sekä puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen.

Kolmanneksi kantaja tuo muun muassa esille näkemyksensä, jonka mukaan komissio ei keskeyttämisestä määrätessään noudattanut perusteluvelvollisuuttaan.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu vilpittömän yhteistyön velvoitteeseen ja oikeuteen saada tehokasta oikeussuojaa

Kantaja väittää, että komission keskeyttämismääräyksellä loukataan perustavanlaatuisia oikeudellisia takeita kuten velvollisuutta vilpittömään yhteistyöhön ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu päätöksen määräysten ristiriitaisuuteen ja sen epätäsmällisyyteen

Kantaja toteaa, ettei komissio keskeyttämisestä määrätessään sen mielestä ottanut huomioon, että silloin kun kyse on itseverotuksesta, Unkarin viranomaiset eivät kykene estämään väitetyn tuen myöntämistä, ja että päätös on lisäksi ristiriitainen keskeyttämisen kohteen osalta. Komissio ei ole siis määrännyt yksiselitteistä menettelynormia, jonka puitteissa Unkarin viranomaisten olisi pantava päätös täytäntöön.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/63


Kanne 25.9.2015 – Unkari v. komissio

(Asia T-555/15)

(2015/C 398/77)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan elintarvikeketjun tarkastusmaksun muuttamisesta vuodelta 2014 15.7.2015 annetun komission päätöksen C(2015) 4808 niiltä osin kuin sillä keskeytetään kyseisiin tarkastuksiin liittyvän progressiivisen maksukannan soveltaminen,

Velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu harkintavallan väärinkäyttöön, ilmeiseen arviointivirheeseen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen

Kantaja väittää aluksi, että komissio on tehnyt ilmeisen arviointivirheen keskeyttämisestä määrätessään ja että näin menetellessään se on ylittänyt harkintavaltansa rajat ja samalla loukannut suhteellisuusperiaatetta.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu syrjintäkiellon periaatteen ja yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen loukkaamiseen

Toiseksi kantaja väittää, että komission keskeyttämiseen liittyvää käytäntöä voidaan pitää epäjohdonmukaisena ja että sillä aiheutetaan syrjintäkiellon periaatteen ja yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen loukkaaminen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen ja hyvän hallinnon periaatteen sekä puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen.

Kolmanneksi kantaja tuo muun muassa esille näkemyksensä, jonka mukaan komissio ei keskeyttämisestä määrätessään noudattanut perusteluvelvollisuuttaan.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu vilpittömän yhteistyön velvoitteeseen ja oikeuteen saada tehokasta oikeussuojaa

Kantaja väittää, että komission keskeyttämismääräyksellä loukataan perustavanlaatuisia oikeudellisia takeita kuten velvollisuutta vilpittömään yhteistyöhön ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/64


Kanne 25.9.2015 – Portugali v. komissio

(Asia T-556/15)

(2015/C 398/78)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ja J. Almeida)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission päätöksen C(2015) 4076 (1) siltä osin kuin sillä jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle perusteella ”Heikkouksia LPIS-järjestelmässä”13 7 3 89  156,95 euron määrä, joka liittyy kuluihin, jotka Portugalin tasavalta on ilmoittanut toimenpiteiden Muut suorat tuet ja Pinta-ala puitteissa varainhoitovuosina 2010, 2011 ja 2012

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin kanneperusteisiin:

A –

Varainhoitovuosien 2009 ja 2010 osalta

Suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen ja SEU 5 artiklan rikkominen siltä osin kuin on niin, että koska laskelmat ja premissit ovat täsmälleen samat kuin ne, jotka komissio oli jo hyväksynyt aiemmissa tutkimuksissaan, se, ettei komissio hyväksynyt asianmukaisin perustein Portugalin viranomaisten laskelmia, joihin on sovellettu kiinteämääräistä korjauskerrointa, vaikka se totesi lukemattomia parannuksia yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, merkitsee selvää lojaalin yhteistyön periaatteen loukkaamista.

B –

Varainhoitovuoden 2011 osalta

1)

Lojaalin yhteistyön periaatteen loukkaaminen siltä osin kuin komissio liittyen heikkouksiin LPIS-GIS-järjestelmän toiminnassa varainhoitovuoden 2011 osalta aliarvioi Portugalin viranomaisten työtä ja erityisesti niiden toteuttamia toimenpiteitä – sertifiointielimen hyväksymää toimintasuunnitelmaa – jonka täytäntöönpanosta erityisesti varainhoitovuoden 2011 osalta komissio oli tietoinen ja jonka se hyväksyi.

2)

Kontradiktorisen periaatteen loukkaaminen siltä osin kuin asetuksen (EY) N:o 885/06 (2) 11 artiklan mukaisessa varainhoitovuotta 2011 koskevassa tiedoksiannossa tutkinnan kohteena ovat LPIS-järjestelmässä havaitut sääntöjenvastaisuudet, mutta päätös perustuu oikeuksien lainvastaiseen vahvistamiseen, mikä aihe ei ilmene kyseisen 11 artiklan mukaisesta kirjeestä ja josta Portugalin viranomaisilla ei näin ollen ollut mahdollisuutta esittää huomautuksiaan.

3)

Asetuksen (EY) N:o 885/06 11 artiklan rikkominen siltä osin kuin päätöksen perustelut eivät ole asianmukaisia ja ne ovat epätäsmällisiä, minkä vuoksi niillä rikotaan asetuksen N:o 885/06 11 artiklan 1 kohdan tarkoitusta ja tavoitetta.

C –

Korotus/kiinteämääräiset korjauskertoimet – Varainhoitovuodet 2009– 2011

Asetuksen N:o 1290/2005 (3) 31 artiklan 2 kohdan rikkominen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen ja AGRI/61 495/2002- REV1:n seuraamusluonteen huomioon ottamatta jättäminen, koska toteutetut toimenpiteet (ts. päätökset) eivät ole asianmukaisia ja välttämättömiä tavoitteeseen nähden ja menevät pidemmälle kuin tämän tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä, kun otetaan huomioon se, että Portugalin viranomaiset tekevät laskelman komission suuntaviivojen mukaisesti, minkä jälkeen komissio päättää kiinteämääräisen korjauksen soveltamisesta.


(1)  Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 22.6.2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1119 (EUVL L 182, s. 39).

(2)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 885/06 (EUVL L 171, s. 90).

(3)  Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 (EUVL L 209, s. 1).


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/65


Kanne 25.9.2015 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor v. komissio

(Asia T-564/15)

(2015/C 398/79)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Spliethoff's Bevrachtingskantoor (Amsterdam, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. Glazener)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 17.7.2015 antaman päätöksen, jolla on hylätty ehdotus, jonka kantaja teki vastauksena ehdotuksia koskevaan pyyntöön komission 26.3.2014 antaman täytäntöönpanopäätöksen C(2014) 1921 final, joka koskee monivuotista työohjelmaa 2014 Connecting Europe Facility -hankkeen alalla myönnettävän taloudellisen tuen yhteydessä, osalta

määrää komission antamaan yleisen tuomioistuimen tuomion valossa uuden päätöksen kantajan ehdotuksen osalta kolmen kuukauden kuluessa tuomion julistamispäivästä

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu väitteeseen ilmeisestä arviointivirheestä

Kantajan ehdotusta on arvioitu virheellisesti siltä osin kuin kyse on relevanssia, vaikutusta ja laatua koskevista hyväksymisperusteista. Jos ehdotusta olisi arvioitu asianmukaisesti kyseisten hyväksymisperusteiden valossa, ehdotus olisi pitänyt hyväksyä EU:n varoista osarahoitettavaksi.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen

Komissio on kanteen kohteena olevalla päätöksellä loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska se ei ole hyväksynyt kantajan ehdotusta, vaikka se on hyväksynyt muita samankaltaisia ehdotuksia, jotka liittyvät päästöjä vähentävään teknologiaan.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/66


Kanne 28.9.2015 – Excalibur City v. SMHV – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Asia T-565/15)

(2015/C 398/80)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Tšekki) (edustaja: asianajaja E. Engin-Deniz)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ferrero SpA (Alba, Italia)

Menettely SMHV:ssa

Tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosan MERLIN'S KINDERWELT sisältävä yhteisön tavaramerkki – Rekisteröintihakemus nro 1 1 2 01  969

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.7.2015 asiassa R 1538/2014-1tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/67


Kanne 28.9.2015 – Excalibur City v. SMHV – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

(Asia T-566/15)

(2015/C 398/81)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Tšekki) (edustaja: asianajaja E. Engin-Deniz)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ferrero SpA (Alba, Italia)

Menettely SMHV:ssa

Tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosan MERLIN'S KINDERWELT sisältävä yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki – Rekisteröintihakemus nro 1 1 2 02  066

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.7.2015 asiassa R 1617/2014-1tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että vastapuolen väite hylätään

tarvittaessa

kumoaa sekä riidanalaisen päätöksen että väiteosaston 26.5.2014 tekemän päätöksen N:o B 002152844

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/68


Kanne 24.9.2015 – Morgese ym. v SMHV – All Star

(Asia T-568/15)

(2015/C 398/82)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantajat: Giuseppe Morgese (Barletta, Italia), Pasquale Morgese (Barletta) ja Felice D’Onofrio (Barletta) (edustaja: asianajaja D. Russo)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: All Star CV (Hilversum, Alankomaat)

Menettely SMHV:ssä

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: kantajat

Riidanalainen tavaramerkki: yhteisön kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”2 STAR 2S” – rekisteröintihakemus nro 1 0 1 61  065

SMHV:ssä käyty menettely: väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n viidennen valituslautakunnan 1.7.2015 asiassa R 1906/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa valituslautakunnan päätöksen ja määräyksen

määrää korvattaviksi kantajien oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat menettelystä viidennessä valituslautakunnassa, sekä määrää muista mahdollisesti asianmukaisiksi katsomistaan korvauksista ja velvoitteista.

Kanneperusteet

Riidanalaisessa päätöksessä tehdään virheellinen päätelmä kyseisten tavaramerkkien ja niiden osien luonteesta, millä saattaa olla huomattava vaikutus kohderyhmään kuuluviin kuluttajiin.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/69


Kanne 25.9.2015 – Fondazione Casamica v. komissio ja EASME

(Asia T-569/15)

(2015/C 398/83)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Fondazione Casamica (Salerno, Italia) (edustaja: asianajaja M. Lamberti)

Vastaajat: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen toimen: Results of the evaluation – Ineligible proposal. Proposal: A4A, 699442 – Decision ref. Ares (2015)3187639, Euroopan komission EASME Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprisesin päätös, joka on annettu tiedoksi 29.7.2015, siltä osin kuin se on lainvastainen jäljempänä esitetyistä syistä

toteamaan asianmukaiseksi tarjouksen Proposal number: A4A, 699442, acronym: A4A, title: Archeology 4 All, ja hyväksymään tarjouskilpailumenettelyyn osallistumista varten perustetun konsortion, johon kantaja ja sen kumppanit kuuluvat, osallistumisen tähän menettelyyn.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän kanteen kohteena olevalla tarjouskilpailulla on tarkoitus luoda, suunnitella ja kehittää rajoitevapaa matkailumalli, jossa matkailijoiden liikkumisesteistä johtuvat vaikeudet otetaan huomioon ja tarjotaan tehokkaita ratkaisuja tähän ongelmaan ja jota voidaan käyttää kaikissa kulttuurillisesti ja arkeologisesti kiinnostavissa kohteissa.

Tarjouksen esittämisen edellytyksiin kuului tätä alaa koskevan erityisen ja pitkäaikaisen kokemuksen ja hankkeen tavoitteisiin läheisesti liittyvän oikeushenkilöllisyyden lisäksi myös se, että viranomainen osallistuu kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla siihen.

Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu kanteen tutkittavaksi ottamiseen

Soprintendenza Archeologia della Campania (Campanian arkeologinen valvontaviranomainen) on viranomainen ja Ufficio Dirigenziale Periferico del Ministero dei Beni e delle Attivatà Culturali e del Turismon (kulttuuriperintö-, kulttuuri- ja matkailuministeriön aluevirasto) tunnustama laitos.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu Soprintendenza-kumppanin oikeudelliseen luonteeseen

Ministerineuvoston puheenjohtajan (Presidente del Consiglio dei Ministri) 29.8.2014 antamalla asetuksella nro 171 perustettiin ministeriön yleisistä johtotehtävistä vastaavien aluevirastojen alaiset valvontaviranomaiset (Soprintendenze), joiden oikeudellinen luonne, oikeudellinen muoto ja tehtävät perustuvat kyseisen ministeriön oikeus- ja hallintorakenteeseen siten, että ne eivät ole ministeriön valtuuttamia eikä niitä siten voida pitää laitoksina, jotka toimivat viranomaisen toimeksiannosta.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/70


Kanne 5.10.2015 – For Tune v. SMHV – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Asia T-579/15)

(2015/C 398/84)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: For Tune sp. z o.o. (Varsova, Puola) (edustaja: asianajaja K. Popławska)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hampuri, Saksa)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”fortune” – Rekisteröintihakemus nro 1 1 5 25  491

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n viidennen valituslautakunnan 7.8.2015 asiassa R 2808/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n ja valituslautakunnassa käydyn menettelyn muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/71


Kanne 1.10.2015 – Syndial v. komissio

(Asia T-581/15)

(2015/C 398/85)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (edustajat: asianajajat L. Acquarone ja S. Grassi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan ja/tai muuttamaan Euroopan komission pääsihteeristön 3.8.2015 päivätyn ilmoituksen Ref. Ares(20015)3238796, joka sisältää päätöksen, jonka pääsihteeri on tehnyt komission nimissä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanosääntöjen 4 artiklan nojalla ja jonka kohteena on asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen asiakirjoihin tutustumista koskeva uudistettu hakemus GESTDEM 2015/2796 ja jolla vahvistetaan Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston 16.6.2015 ilmoituksella ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) tekemä päätös hylätä Syndial S.p.A:n 6.5.2015 päivätyllä ja sähköpostitse 8.5.2015 lähetetyllä viestillä INAMB-10/15 esittämä asiakirjoihin tutustumista koskeva alkuperäinen hakemus, sekä vahvistamaan tämän seurauksena, että Syndial on oikeutettu tutustumaan rikkomismenettelyä nro 2009/4426 koskeviin asiakirjoihin, ja määräämään edellä mainitulla 6.5.2015 päivätyllä ja sähköpostitse 8.5.2015 lähetetyllä viestillä INAMB-10/15 tehdyssä pyynnössä tarkoitetut asiakirjat ilmaistaviksi kokonaan tai osittain, ja vahvistamaan lisäksi tai ainakin, että Syndial on oikeutettu viralliseen kuulemismenettelyyn komissiossa kyseessä olevaan rikkomismenettelyyn liittyvien tietojen selvittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan rikkomiseen ja/tai virheelliseen soveltamiseen.

Kantaja väittää, että käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole arvioitu asianmukaisesti asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan lopussa tarkoitetun ilmaisemista edellyttävän ylivoimaisen edun olemassaolosta johtuvaa rajoitusta komission oikeuteen vedota poikkeukseen rikkomismenettelyä nro 2009/4426 koskevien asiakirjojen tutustuttaviksi antamisesta kieltäytymisen perusteeksi.

Cengion maa-alueen kunnostamissuunnitelma, johon on myönnetty lupa ja joka on sittemmin toteutettu (alueen omistajan) Syndialin itse suorittamilla toimenpiteillä, on täysin yhdenmukainen aiemmin pilaantuneiden alueiden kunnostamista ja puhdistamista koskevien yhteisön periaatteiden kanssa.

Italian tasavallan edustama kanta menettelyssä nro 2009/4426 merkitsee yllättävää luopumista kansallisissa viranomaisissa tavoitelluista yleisistä eduista yhtymällä kritiikittömästi komission esittämiin väitteisiin sivuuttaen tällöin sen, että menettelyssä, joka on koskenut luvan myöntämistä alueen kunnostussuunnitelmaa varten, on noudatettu kansallisissa viranomaisissa noudatettaviksi säädettyjä lupamenettelyjä juuri siinä ministeriössä, joka nyt pyrkii kiistämään niiden pätevyyden. Mahdollisuuden antaminen Syndialille sen selvittämiseen, pyritäänkö asiassa edelleen konkreettisesti tutkimaan yhteensoveltuvuus yhteisön periaatteiden kanssa, on sen vuoksi 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu asianmukainen ja ylivoimainen yleinen etu.

Syndialin vaatimukset eivät johdu – sinänsä hyväksyttävistä – yksityisistä eduista, vaan näihin etuihin sisältyy vielä tärkeämpi yleinen etu, joka edellyttää meneillään olevan yhteisön menettelyn ja kansallisen hallintomenettelyn oikeudenmukaisuuden ja asianmukaisen kulun turvaamista (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan ja Italian tasavallan perustuslain 97 §:n mukainen nimenomainen turvaamiskohde) ja joka ei ainoastaan liity yksityisen oikeussubjektin (jota rikkomismenettelyssä tehtyjen päätöksen vaikutukset koskevat suoraan) puolustautumisoikeuksiin vaan ympäristötiedon saatavuutta koskevaan perusoikeuteen, joka on vahvistettu unionin oikeuden periaatteissa (SEUT 191 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan ensimmäinen alakohta luettuina yhdessä SEUT 11 artiklassa ilmaistun periaatteen kanssa; toteutettu myös Euroopan unionin liittymisellä 27.6.1998 tehtyyn Århusin yleissopimukseen).

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 6 kohdan rikkomiseen ja/tai virheelliseen soveltamiseen. Asiakirjan osaan tutustumisen perusteeton epääminen.

Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetty yleinen olettama asiakirjaan tutustumisen kieltämisestä ei estä niiden, joita asia koskee, oikeutta näyttää toteen, että tietty asiakirja, jonka ilmaisemista on pyydetty, ei kuulu kyseisen olettaman soveltamisalaan tai että asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ylivoimainen yleinen etu edellyttää sen ilmaisemista (ks. unionin yleisen tuomioistuimen 2.3.2015 asiassa T-456/13 antaman tuomion 64 kohta).

Käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse hakemuksesta, jonka kohteena olevien asiakirjojen ilmaiseminen ei ole minkään yleisen edun vastaista vaan edistää suoraan yleisen edun toteutumista, koska vain asiakirjojen tuntemisen perusteella on mahdollista ei ainoastaan osoittaa teknisesti ja oikeudellisesti virheellisiksi rikkomismenettelyn perusteeksi otetut väitteet vaan myös osoittaa, että täydessä yhteisymmärryksessä toimivaltaisten tahojen kanssa noudatettu menettely Cengiossa sijaitsevan ACNA:n entisen teollisuusalueen kunnostamiseen parhaiten soveltuvan suunnitelman määrittämiseksi niiden yhteisön periaatteiden mukaisesti, jotka koskevat aiemmin pilaantuneiden alueiden kunnostamista ja ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kestävyyttä, ja tämän hankkeen toteuttamiseksi on ollut pätevä.

Asiakirjoihin tutustuminen olisi ollut mahdollista rajata niiden asiakirjojen ilmaisemiseen, jotka Italian tasavalta on sisällyttänyt asiakirja-aineistoon, poistamalla ensin asiakirjat, jotka sisältyvät menettelyn asiakirja-aineistoon muilla perusteilla.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/73


Kanne 12.10.2015 – Rose Vision v. komissio

(Asia T-587/15)

(2015/C 398/86)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Espanja) (edustaja: abogado J. Marín López)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ensimmäiseksi kumoamaan SEUT 263 artiklan nojalla komission 28.7.2015 tekemän päätöksen C(2015) 5449 final, jonka mukaan Rose Vision S.L:n on palautettava yhteensä 5 35  613,20 euron summan korkoineen

toiseksi toteamaan SEUT 272 artiklan nojalla, että komissio rikkoi seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen II.14 kohdan 1 alakohdan a alakohtaa ja II.22 kohdan 5 alakohtaa, kun se antoi päätöskertomuksen kokeesta 11-INFS-025 ja tarkastuksesta 11-BA119-016, jotka suoritettiin Rose Visionissa sen osallistuessa hankkeeseen ”Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)”, hankkeeseen ”Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Lation America (FIRST)”, hankkeeseen ”Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)”, hankkeeseen ”Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)” ja hankkeeseen ”Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)”

kolmanneksi toteamaan SEUT 272 artiklan nojalla, että tarkastuksen 11-INFS-025 päätöskertomus ja tarkastuksen 11-BA119-016 kertomus, jotka laadittiin rikkomalla seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen II.14 kohdan 1 kohdan a alakohtaa ja II.22 kohdan 5 alakohtaa, ovat sopimuksellisesti mitättömiä sekä pätemättömiä ja tehottomia

neljänneksi toteamaan SEUT 272 artiklan, luettuna yhdessä SEUT 340 artiklan 1 kohdan kanssa, nojalla, ettei Rose Vision ole komissiolle velkaa 28.7.2015 tehdyssä komission päätöksessä C(2015) 5449 final mainittua 5 35  613,20 euron summaa korkoineen

viidenneksi velvoittamaan SEUT 272 artiklan, luettuna yhdessä SEUT 340 artiklan 1 kohdan kanssa, nojalla komission maksamaan Rose Visionille tämän osallistumisesta seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin erääntyneet summat, jotka ovat tällä hetkellä 1 95  571,13 euroa komission hankkeille sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM ja SFERA ja 2 17  729,37 euroa niiden summien lisäksi, jotka erääntyvät tulevaisuudessa, Euroopan tutkimusviraston E-Sponder ja MaPEer SME hankkeille. Molemmat summat, jotka ovat erääntyneet ja jotka on laskettava tarkasti, mikä tehdään myöhemmin tässä menettelyssä, nousevat joka tapauksessa seitsemännen puiteohjelman yleisten edellytysten II.5 kohdan 5 alakohdassa mainittujen korkojen verran

kuudenneksi velvoittamaan SEUT 271 artiklan, luettuna yhdessä SEUT 340 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla komission korvaamaan Rose Visionille sopimukseen liittyvät vahingot, jotka ovat aiheutuneet seitsemännen puiteohjelman yleisten edellytysten II.22 kohdan 5 alakohdan ja II.5 kohdan 3 alakohdan d alakohdan rikkomisesta, sekä korvaamaan sopimuksen ulkopuoliset vahingot, jotka ovat aiheutuneet Rose Visionin kirjaamisesta varhaisvaroitusjärjestelmään, luokkaan W 2, kannekirjelmän 114 kohdassa mainitun tai unionin yleisen tuomioistuimen kohtuulliseksi katsoman määräisinä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: 9.10.2012 tehdyn tarkastuksen 11-INFS-025 päätöskertomuksessa ja 22.4.2013 tehdyn tarkastuksen 11-BA119-016 päätöskertomuksessa rikotaan seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen II.14 kohdan 1 alakohdan a alakohtaa siltä osin kuin siinä puolletaan käsitystä, että Rose Visionin kulut eivät ole tukikelpoisia, koske ne eivät ole todella syntyneet.

2)

Toinen kanneperuste: 9.10.2012 tehdyn tarkastuksen 11-INFS-025 päätöskertomuksessa ja 22.4.2013 tehdyn tarkastuksen 11-BA119-016 päätöskertomuksessa rikotaan seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen II.22 kohdan 5 alakohtaa.

3)

Kolmas kanneperuste: komission maksujen Rose Visionille keskeyttämisellä seitsemännen puiteohjelman, johon Rose Vision osallistui, kaikissa hankkeissa, sekä viraston maksujen keskeyttämisellä seurauksena komission tekemästä keskeyttämisestä rikotaan seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen II.5 kohdan 3 alakohdan d alakohtaa.

4)

Neljäs kanneperuste: varhaisvaroitusjärjestelmän aktivoinnilta Rose Visionin osalta luokkaan W 2 puuttuu unionin yleisen tuomioistuimen 22.4.2012 antamassa tuomiossa Planet v. komissio, T-320/09, puolletun näkemyksen mukaan oikeudellinen perusta.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/74


Kanne 13.10.2015 – Transavia Airlines v. komissio

(Asia T-591/15)

(2015/C 398/87)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Transavia Airlines (Schiphol, Alankomaat) (edustajat: asianajajat R. Elkerbout ja R. Baneke)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission päätöksen 1 artiklan 3 kohdan ja (siltä osin kuin ne koskevat 1 artiklan 3 kohtaa) 3, 4 ja 5 artiklan ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii valtiontuesta SA.22614 (C 53/07), jonka Ranska on myöntänyt Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamarille, Ryanairille, Airport Marketing Services -yhtiölle ja Transavialle, 23.7.2014 tehdyn komission päätöksen (EU) 2015/1227 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5085) (EUVL L 201, s. 109) osittaista kumoamista.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklaan sisältyvän hyvän hallinnon periaatteen ja puolustautumisoikeuksien loukkaaminen

kantajalle ei ollut annettu ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä mahdollisuutta näkemyksensä esittämiseen

komissio ei olisi saanut hylätä kantajan 25.8.2015 esittämää pyyntöä saada tutustua tiettyihin asiakirja-aineiston asiakirjoihin

2)

Toinen kanneperuste: SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska valtiontuen myöntäjäksi on virheellisesti katsottu Ranskan valtio

komisso on katsonut virheellisesti chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarnin viranomaiseksi

komissio on menetellyt ristiriitaisesti chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarnin luonteesta tekemässään arvioinnissa

3)

Kolmas kanneperuste: SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska komissio on soveltanut väärin markkinataloudessa toimivaa yritystä koskevaa kriteeriä

komissio on perustellut riittämättömästi, miksi se on soveltanut kannattavuutta koskevaa kriteeriä markkinahinnan vertailun sijasta

komissio on soveltanut virheellisesti kannattavuutta koskevaa kriteeriä, koska se on jättänyt tarkastelun ulkopuolelle ne taustalla vaikuttaneet syyt, joiden perusteella Paun lentokenttä teki sopimuksen kantajan kanssa, ja käyttänyt liian lyhyttä ajanjaksoa eikä tehnyt selväksi, mitä Paun lentokentän saamia tuloja ja etuja se on ottanut huomioon

4)

Neljäs kanneperuste: SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska päätöksessä on todettu virheellisesti, että väitetyksi saatu taloudellinen etu oli valikoiva

5)

Viides kanneperuste: SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska asiassa on jätetty tutkimatta, aiheutuiko saadusta taloudellisesta edusta myös tosiasiallisia negatiivisia seurauksia kilpailulle

6)

Kuudes kanneperuste: SEUT 107 artiklan 1 kohdan ja 108 artiklan 2 kohdan rikkominen, koska komissio on tehnyt arviointivirheen ja tulkinnut väärin oikeutta todetessaan, että kantajalle myönnetty tuki vastasi Paun lentokentän vuosien 2006–2009 kumulatiivisia tappioita, vaikka sen olisi pitänyt oikeastaan tutkia, mitä etua kantajalle oli käytännössä myönnetty.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/76


Kanne 14.10.2015 – Metabolic Balance Holding v. SMHV (Metabolic Balance)

(Asia T-594/15)

(2015/C 398/88)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Saksa) (edustaja: asianajaja W. Riegger)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosan ”Metabolic Balance” sisältävä kuviomerkki – Rekisteröintihakemus nro 1 2 5 86  137

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.8.2015 asiassa R 2156/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valitusmenettelystä aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/77


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.10.2015 – Mabrouk v. neuvosto

(Asia T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/77


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.10.2015 – Pelikan v. SMHV – RMP (be.bag)

(Asia T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 448, 15.12.2014.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/77


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2015 – Montenegro v. SMHV (pullon muoto)

(Asia T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 7, 12.1.2015.


Virkamiestuomioistuin

30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/78


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.10.2015 – AQ v. komissio

(Asia F-57/14) (1)

((Henkilöstö - Virkamiehet - Asetus N:o 45/2001 - Yksityistarkoitusta varten saatujen henkilötietojen käsittely - Hallinnollinen tutkimus - Kurinpitomenettely - Puolustautumisoikeudet - Perusteluvelvollisuus - Kurinpitoseuraamus - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 398/92)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AQ (edustajat: aluksi asianajaja L. Massaux, sitten asianajaja H. Mignard)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Ehrbar)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalle määrättiin kurinpitomenettelyn päätteeksi kurinpitoseuraamuksena varoitus, ja vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

AQ vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 421, 24.11.2014, s. 60.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/78


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 21.10.2015 – Arsène v. komissio

(Asia F-89/14) (1)

((Henkilöstö - Palkkaus - Ulkomaankorvaus - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty edellytys - Kymmenen vuoden viitejakso - Alkamisajankohta - Kansainvälisen järjestön palveluksessa suoritettujen työskentelyjaksojen huomioon ottamatta jättäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten analoginen soveltaminen - Tavanomainen asuinpaikka asemamaan ulkopuolella ennen tehtävien hoitamista kansainvälisessä järjestössä - Työjärjestyksen 81 artikla - Selvästi perusteeton kanne))

(2015/C 398/93)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Lucia Arsène (Bukarest, Romania) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja T. S. Bohr)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalta on evätty ulkomaankorvaus ja komission velvoittamiseksi maksamaan hänelle tämä korvaus korkoineen hänen palveluksessa aloittamisestaan lähtien.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään täysin perusteettomana.

2)

Maria Lucia Arsène vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 421, 24.11.2014, s. 62.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/79


Kanne 21.9.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-123/15)

(2015/C 398/94)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla avoimen kilpailun EPSO/AD/293/14 valintalautakunta on jättänyt antamatta kantajalle riittävän määrän pisteitä arviointikeskuksessa järjestettyihin kokeisiin osallistumiseksi.

Vaatimukset

Avoimen kilpailun EPSO/AD/293/14 valintalautakunnan 11.6.2015 tekemä päätös evätä kantajan osallistuminen arviointikeskuksessa järjestettyihin valintakokeisiin on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/80


Kanne 22.9.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-125/15)

(2015/C 398/95)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä vuoden 2014 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD8 ja vaatimus saada korvausta väitetystä henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 14.11.2014 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä vuoden 2014 ylennyskierroksella

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan 15  000 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


30.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/80


Virkamiestuomioistuimen määräys 20.10.2015 – Drakeford v. EMA

(Asia F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kollmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 207, 20.7.2013, s. 57.