ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 295

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
8. syyskuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2015/C 295/01

Menettelyn aloittaminen (Asia M.7566 – Mondi / Walki Assets) ( 1 )

1

2015/C 295/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7713 – REWE ZF / Kuoni Reisen and Related Group Companies) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2015/C 295/03

Neuvoston päätös, annettu 4 päivänä syyskuuta 2015, neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016

2

 

Euroopan komissio

2015/C 295/04

Euron kurssi

3


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 295/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7756 – Providence Equity / Chime) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

4


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

8.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 295/1


Menettelyn aloittaminen

(Asia M.7566 – Mondi / Walki Assets)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 295/01)

Komissio päätti 2. syyskuuta 2015 aloittaa menettelyn edellä mainitussa asiassa todettuaan, että ilmoitettu yrityskeskittymä herättää vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Menettelyn aloittaminen käynnistää niin sanotun toisen vaiheen tutkimuksen, joka koskee ilmoitettua yrityskeskittymää, eikä vaikuta asiassa annettavaan lopulliseen päätökseen. Menettelyn aloittamista koskeva päätös on annettu komission asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua yrityskeskittymää koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7566 – Mondi / Walki Assets seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


8.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 295/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.7713 – REWE ZF / Kuoni Reisen and Related Group Companies)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 295/02)

Komissio päätti 31. elokuuta 2015 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32015M7713. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

8.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 295/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä syyskuuta 2015,

neuvoston kannan vahvistamisesta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016

(2015/C 295/03)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 3 kohdan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

1.

Komissio toimitti 25 päivänä kesäkuuta 2015 ehdotuksen, joka sisältää esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (1).

2.

Komissio esitti 26 päivänä kesäkuuta 2015 oikaisukirjelmän nro 1 esitykseen varainhoitovuoden 2016 yleiseksi talousarvioksi (2).

3.

Neuvosto tarkasteli komission ehdotusta määritelläkseen kannan, joka on tulojen osalta yhdenmukainen Euroopan yhteisöjen omista varoista 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn päätöksen 2007/436/EY (3), Euratom kanssa ja menojen osalta yhdenmukainen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (4) kanssa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Neuvosto vahvisti 4 päivänä syyskuuta 2015 neuvoston kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016.

Kannan tekstiin voi kokonaisuudessaan tutustua tai sen voi ladata neuvoston verkkosivustolla osoitteessa http://www.consilium.europa.eu/.

Tehty Brysselissä 4 päivänä syyskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  COM(2015) 300 final.

(2)  COM(2015) 317 final.

(3)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(4)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.


Euroopan komissio

8.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 295/3


Euron kurssi (1)

7. syyskuuta 2015

(2015/C 295/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1146

JPY

Japanin jeniä

133,09

DKK

Tanskan kruunua

7,4614

GBP

Englannin puntaa

0,73035

SEK

Ruotsin kruunua

9,4197

CHF

Sveitsin frangia

1,0871

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,2645

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,026

HUF

Unkarin forinttia

314,03

PLN

Puolan zlotya

4,2298

RON

Romanian leuta

4,4343

TRY

Turkin liiraa

3,3717

AUD

Australian dollaria

1,6062

CAD

Kanadan dollaria

1,4802

HKD

Hongkongin dollaria

8,6382

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7801

SGD

Singaporen dollaria

1,5901

KRW

Etelä-Korean wonia

1 339,65

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,5102

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,0954

HRK

Kroatian kunaa

7,5565

IDR

Indonesian rupiaa

15 948,73

MYR

Malesian ringgitiä

4,8327

PHP

Filippiinien pesoa

52,366

RUB

Venäjän ruplaa

76,1067

THB

Thaimaan bahtia

40,253

BRL

Brasilian realia

4,2798

MXN

Meksikon pesoa

18,8887

INR

Intian rupiaa

74,5187


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

8.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 295/4


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7756 – Providence Equity / Chime)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 295/05)

1.

Komissio vastaanotti 28. elokuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys Providence Equity Partners L.L.C. (Providence Equity) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Chime Communications plc (Chime) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Providence Equity: pääomasijoitusrahasto

—   Chime: kansainvälinen viestintä- ja urheilumarkkinointiryhmittymä.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautumaasetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7756 – Providence Equity / Chime seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.