ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 54

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
13. helmikuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2015/C 054/01

Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1 )

1

2015/C 054/02

Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) — Asetuksen (EU) N:o 305/2011 säännökset ovat ensisijaisia suhteessa niiden kanssa ristiriidassa oleviin yhdenmukaistettujen standardien lausumiin ( 1 )

80

2015/C 054/03

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen No 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1 )

127


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

13.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 54/1


Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 054/01)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CENin laatimat standardit

A-tyypin standardit

A-tyypin standardeissa täsmennetään kaikkia koneluokkia koskevat peruskäsitteet, terminologia ja suunnitteluperiaatteet. Tällaisten standardien soveltaminen yksin on kyllä oleellista konedirektiivin asianmukaisen soveltamisen kannalta, muttei riitä varmistamaan direktiivissä säädettyjen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttymistä, joten siihen perustuva vaatimustenmukaisuusolettama ei ole täydellinen.

CEN

EN ISO 12100:2010

Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2013)

B-tyypin standardit

B-tyypin standardit koskevat koneturvallisuuden tiettyjä näkökohtia tai monissa eri koneluokissa käytettäviä tietyntyyppisiä suojia. Jos sovelletaan B-tyypin standardien vaatimuksia, voidaan standardin kattamien konedirektiivissä säädettyjen olennaisten vaatimusten olettaa täyttyvän, jos C-tyypin standardi tai valmistajan riskin arviointi osoittaa, että B-tyypin standardissa eritelty tekninen ratkaisu on riittävä kyseessä olevalle koneluokalle tai mallille. Jos sovelletaan sellaista B-tyypin standardia, jossa annetaan erittelyt markkinoille erikseen saatettavista turvakomponenteista, voidaan kyseisten turvakomponenttien olettaa olevan vaatimustenmukaisia ja täyttävän standardin kattamat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 1: Koneiden kulkuaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 2: Työskentelyaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 3: Antropometriset tiedot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Kaksinkäsinhallintalaitteet. Toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Terminologia ja yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Työtehtävien ja koneen suunnittelun väliset vuorovaikutukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 1: Periaatteita ja spesifikaatioita koneiden valmistajille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 2: Todentamiseen johtava menetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Näköön perustuvat vaarasignaalit. Yleiset vaatimukset, suunnittelu ja testaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 1: Yleiset periaatteet koskien ihmisen ja merkinantolaitteiden sekä ohjaimien vuorovaikutusta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 2: Merkinantolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 3: Ohjaimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 4: Merkinantolaitteiden ja ohjaimien sijoittaminen ja järjestely

20.10.2010

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Kuuloon ja näköön perustuvien vaara- ja merkinantosignaalien järjestelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 1: Termit ja määritelmät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 2: Koneen ja sen osien manuaalinen käsittely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 3: Koneen käytön suositellut voimarajat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 4: Koneesta aiheutuvien työasentojen arviointi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mekaaninen värähtely. Liikkuvien koneiden testaus kehoon kohdistuvan tärinäpäästön määrittämiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 1: Testausmenetelmän valinta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 2: Merkkiainekaasumenetelmä tunnetun ilman epäpuhtauden päästöarvon mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Koneturvallisuus.Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 3: Testipenkkimenetelmä tunnetun ilman epäpuhtauden päästöarvon mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 4: Poistojärjestelmän sieppaustehokkuus. Merkkiainemenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 6: Massaerotustehokkuuden mittaus. Kanavoimaton ulostulo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 7: Massaerotustehokkuuden mittaus. Kanavoitu ulostulo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 8: Ilman epäpuhtauden pitoisuusarvo. Testipenkkimenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 9: Ilman epäpuhtauden pitoisuusarvo. Huonemenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 11: Puhdistuvuusindeksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.7.2014)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mekaaninen värähtely ja isku. Koneiden tärinäeristys. Ohjeita tärinälähteen eristämiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Koneturvallisuus. Koneiden valaistus

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen ja äänienergiatasojen määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tarkkuusmenetelmät kaiuntahuonemittauksiin (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen ja äänienergiatasojen määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 1: Vertailumenetelmä kovaseinäisessä mittaushuoneessa (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 2: Menetelmät kauintaisessa mittaushuoneessa (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Tekninen menetelmä olennaisesti vapaassa kentässä heijastavan tason yläpuolella (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotason ja äänienergiatason määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tarkkuusmenetelmät kaiuttomassa ja puolikaiuttomassa huoneessa (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Kartoitusmenetelmä käyttäen heijastavan tason yläpuolella olevaa lähdettä ympäröivää mittauspintaa (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Vertailumenetelmä kenttäolosuhteissa (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydraulinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumaattinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästöarvojen ilmoittaminen ja todentaminen (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustiikka. Puhaltimien ja muiden ilmaan siirtävien laitteiden kanavaan säteilemän äänitehotason määrittäminen. Kanavamenetelmä (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustiikka. Kanavavaimentimien ja pääte-elimien laboratoriomittausmenetelmät. Lisäysvaimennus, virtausmelu ja kokonaispainehäviö (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomia. Julkisten ja työalueiden vaarasignaalit. Kuuloon perustuvat vaarasignaalit (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 1: Pisteittäinen mittaus (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen mittaus ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 3: Tarkkuusmenetelmä pyyhkäisymittaukseen (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optiikka ja fotoniikka. Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Sanasto ja symbolit (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Ohjeita työskentelypaikan ja muiden nimettyjen paikkojen päästöäänenpainetasojen mittaamiseen tarkoitettujen perusstandardien käyttämisestä (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa olennaisesti puolivapaassa kentässä ilman merkityksellisiä ympäristökorjauksia (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen likimääräisiä ympäristökorjauksia (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Emissioäänenpainetasojen määrittäminen työskentelypaikalla ja muissa määrätyissä paikoissa äänitehotasosta laskemalla (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen tarkkoja ympäristökorjauksia (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Tekninen menetelmä päästöäänenpainetasojen mittaamiseksi kenttäolosuhteissa työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa käyttäen äänen intensiteettiä (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustiikka. Koteloinnin äänenvaimennuskyvyn määrittäminen. Osa 1: Laboratoriomittaukset (vaimennuskyvyn ilmoittamista varten) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustiikka. Koteloinnin äänenvaimennuskyvyn määrittäminen. Osa 2: Kenttämittaukset (vaimennuskyvyn tarkastamista ja todentamista varten) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optiikka ja fotoniikka. Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Lasersäteen tehon, energian ja aikaparametrien testausmenetelmät (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustiikka. Suositeltava käytäntö vähämeluisten koneiden ja laitteiden suunnittelemiseksi. Osa 1: Suunnittelu (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustiikka. Kanavavaimentimien lisäysvaimennuksen mittaaminen ilman virtausta. Kartoitusmenetelmä laboratoriossa (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustiikka. Ohjaamojen ääneneristyskyvyn määrittäminen. Laboratorio- ja kenttämittaukset (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 2: Säteilypäästön mittausmenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 3: Säteilyn vähentäminen vaimentamalla tai suojaamalla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Lasertyöpaikoissa käytettävät suojukset. Turvallisuusvaatimukset ja testaus

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Koneturvallisuus. Ohjeita turvallisuusstandardien tärinää käsittelevien kohtien laatimiseksi

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Koneturvallisuus. Palontorjunta ja palosuojelu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mekaaninen värähtely. Trukit. Kuljettajan istuintärinän arviointi ja määrittäminen laboratorio-olosuhteissa

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 1: Kuumat pinnat (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 3: Kylmät pinnat (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mekaaninen värähtely ja isku. Käsitärinä. Mittausmenetelmä elastisten materiaalien tärinän läpäisylle käsin kuormitettaessa (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2011)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 2: Kelpuutus (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2008

Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 1: Tuntomattojen ja tuntolattioiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 2: Tuntoreunojen ja tuntolistojen suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 3: Tuntopuskureiden, tuntolevyjen, tuntoköysien ja vastaavien laitteiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Huomautus 2.1

30.4.2015

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 1: Kahden tason välisen kiinteän kulkutien valinta (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 2: Työskentelytasot ja kulkutiet (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 3: Portaat, porrastikkaat ja suojakaiteet (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Koneturvallisuus. Koneensuunnittelua koskevat hygieniavaatimukset (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Koneturvallisuus. Koneeseen liittyvien työskentelypaikkojen suunnittelun antropometriset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomia. Tietokonepohjaiset ja muut ihmismallit. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mekaaninen värähtely. Käsikoneet ja käsin ohjattavat koneet. Tärinäpäästön arviointiperiaatteet (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Mekaaninen värähtely. Laboratoriomenetelmä ajoneuvon istuintärinän arvioimiseksi. Osa 1: Perusvaatimukset

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

C-tyypin standardit

C-tyypin standardeissa annetaan vaatimukset tietylle koneluokalle. C -tyypin standardin kattamaan luokkaan kuuluvilla erityyppisillä koneilla on sama käyttötarkoitus ja ne aiheuttavat samankaltaisia vaaroja. C-tyypin standardeissa voidaan viitata A- tai B-tyypin standardeihin ja ilmoittaa, mitä A- tai B-tyypin standardien vaatimuksia kyseessä olevaan koneluokkaan voidaan soveltaa. Jos C -tyypin standardi poikkeaa koneturvallisuuden tietyn näkökohdan osalta A- tai B-tyypin standardin vaatimuksista, C-tyypin standardin vaatimukset ohittavat A- tai B-tyypin standardin vaatimukset. Jos C-tyypin standardin vaatimuksia sovelletaan valmistajan riskin arvioinnin perusteella, voidaan standardin kattamien konedirektiivin olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten olettaa täyttyvän. Jotkin C-tyypin standardit on järjestetty usean osan sarjoiksi. Standardin 1 osassa annetaan yleiset vaatimukset, joita sovelletaan koneryhmään ja standardin muihin osiin, joissa annetaan samaan ryhmään kuuluvien koneiden yksittäisiä luokkia koskevat vaatimukset, joilla täydennetään tai muutetaan 1 osan vaatimukset. Jos sovelletaan tällä tavoin järjestettyjä C-tyypin standardeja, konedirektiivissä säädettyjen olennaisten vaatimusten oletetaan täyttyvän, kun standardin yleistä 1 osaa sovelletaan yhdessä standardin asiaankuuluvan tietyn osan kanssa.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Henkilö-, tavara- ja pikkuhissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 3: Sähkö- ja hydraulikäyttöiset pikkuhissit

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Vain tavaran kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 31: Luoksepäästävät tavarahissit

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erikoishissit henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. Osa 40: Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut porrashissit ja kaltevassa tasossa liikkuvat nostolavat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityishissit henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. Osa 41: Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut pystysuoraan liikkuvat nostolavat

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityistarkoituksiin käytettävät henkilö- ja tavarahenkilöhissit. Osa 43: Nostureissa käytettävät hissit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenne ja asennus

26.5.2010

EN 115-1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Muovi- ja kumiteollisuuskoneet. Ruiskuvalukoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automaattiset puhallinpolttimet nestemäisille polttoaineille

18.11.2011

EN 267:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013

Siirrettävät henkilönostimet. Suunnittelulaskelmat. Vakavuus. Rakenne. Turvallisuus. Tarkastukset ja testit

28.11.2013

EN 280:2001+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2015)

CEN

EN 289:2014

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Ahto- ja siirtopuristuskoneet. Turvallisuusvaatimukset

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 303-5:2012

Lämmityskattilat. Osa 5: Kiinteää polttoainetta käyttävät lämmityskattilat, manuaali- ja automaattisyöttöiset, nimellinen teho 500kW:iin asti. Termit, vaatimukset, testaus ja merkintä

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Osa 2: Suunnittelu, rakenne, testaus, merkintä ja dokumentointi

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakkauskoneiden turvallisuus. Osa 1: Pakkauskoneiden ja niihin liittyvien laitteiden luokittelu ja sanasto

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Pakkauksen muodostus-, täyttö- ja suljentakoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 5: Käärintäkoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Lavakuorman käärintäkoneet

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 7: Ryhmäpakkauskoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 8: Nauhasidontakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakkauskonet. Turvallisuus. Osa 9: Pakkauskoneiden, pakkauslinjojen ja näiden lisälaitteiden melun mittausmenetelmät. Tarkkuusluokat 2 ja 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 10: Yleiset vaatimukset

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Muottiinpuhalluskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Vaivauskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Vatkauskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 2: Vaatimukset puskutraktoreille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 3: Vaatimukset kuormaajille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 4: Vaatimukset kaivureille

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 5: Vaatimukset hydraulisille kaivukoneille

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 6: Vaatimukset dumppereille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 7: Vaatimukset kaavinvaunuille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 8: Vaatimukset tiehöylille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 9: Vaatimukset putkenlaskukoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 10: Vaatimukset ketjukaivukoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 11: Vaatimukset maantiivistysjyrille ja kaatopaikkajyrille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 12: Vaatimukset köysikaivukoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 2: Erityisvaatimukset tienjyrsintäkoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Erityisvaatimukset maanvakautuskoneille ja kierrätyskoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 4: Erityisvaatimukset tiivistyskoneille

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Erityisvaatimukset päällystyskoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Hyllystöhissit. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneiden turvallisuus. Osa 1: Kiilahalkaisukoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneet. Turvallisuus. Osa 2: Ruuvihalkaisukoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran varastointi siiloissa, bunkkereissa, säiliöissä ja suppiloissa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja -laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia lukuunottamatta

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Kappaletavarakuljettimet ja -laitteistot

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa käytettävät kiinteät hihnakuljettimet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille polttoaineille

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Maatalouskoneet. Lannoitteenlevittimet. Turvallisuus

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Mekaaniset puristimet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset puristimet

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Maatalouskoneet. Säilörehun kuormaus-, sekoitus/silppuamis- ja jakelukoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Maatalouskoneet. Köynnösleikkurit. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Maatalouskoneet. Lietevaunut. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Kävellen ohjattavat, jyrsimillä tai haranterillä varustetut vetävät traktorit. Turvallisuus

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Koneturvallisuus. Valimoiden kaavaus- ja keernanvalmistuskoneiden ja -laitosten ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset. Pneumaattiset massatavarakuljetinjärjestelmät ja niiden komponentit

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 1: Teollisten lämpökäsittelylaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 2: Poltto- ja polttoainejärjestelmien turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 3: Kaasuatmosfäärien muodostamista ja käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Puutarhakoneet. Sähkökäyttöiset käsinohjailtavat ja kannateltavat nurmikon ja nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit. Mekaaninen turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 13: Naulaimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Yleiset turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 2: keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 3: Keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 4: kettinkiraksit. Luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 5: Kettinkiraksit. Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 6: Kettinkiraksit. Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja huolto-ohjeiden määrittely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 7: Nostimissa käytettävä tarkkatoleranssinen kettinki, luokka T (tyypit T, DAT ja DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 1: Alajyrsinkoneet

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 2: Yläjyrsinkoneet, joissa on käsisyöttö/yhdistetty syöttö

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 3: Numeerisesti ohjatut (NC) pora- ja jyrsinkoneet

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Käsinsyötettävät oikohöyläkoneet

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tasohöyläkoneet

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt oiko- ja tasohöyläkoneet

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Koneturvallisuus. Metallin painevalukoneiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Letkukelasadetuskoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Säteittäin ja lineaarisesti etenevät sadetuskoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Karhennus-, kuorinta-, kiillotus- ja viimeistelyleikkauskoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Lestityskoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt puuntyöstökoneet

5.6.2012

EN 940:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Kuntolaitteet. Osa 6: Juoksumatot, lisäturvallisuusvaatimukset ja -testimenetelmät

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Nahkateollisuuden koneet. Valssauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paino- ja lakkauskoneet mukaan lukien esipainokoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkurit

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kirjansidonnan ja paperin jälkikäsittelyn koneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kompressorit

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tyhjöpumput

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Prosessikompressorit

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Palopumput. Alkuimulaitteella varustetut keskipakopalopumput. Osa 1: Ryhmittely. Yleis- ja turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Palopumput. Alkuimulaitteella varustetut keskipakopalopumput. Osa 2: Yleis- ja turvallisuusvaatimusten todentaminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kuorimarummut

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Pituusleikkurit ja rullaimet

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Pulpperit ja niiden syöttölaitteet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Arkkikoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kalanterit

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Massasäiliöt

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 8: Jalostuslaitokset

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 13: Paalisidoksen poistokoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 14: Rullan halkaisin

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset. Osa 16: Paperi- ja kartonkikoneet

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset. Osa 17: Tissuepaperikoneet

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset. Osa 21: Päällystyskoneet

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 22: Puuhiomakoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 26: Rullanpakkauskoneet

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset. Osa 27: Rullankäsittelyjärjestelmät

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Ekstruuderit ja ekstruusiolinjat. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset ekstruudereille

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Muovi- ja kumiteollisuuden koneet. Renkaiden paistopuristimet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus. Osa 2: Kaivoksia koskevat perusteet ja menetelmät

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 1: Akkukäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 2: Polttomoottorikäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 3: Polttomoottorikäyttöisten trukkien sähkötoimisten voimansiirtojärjestelmien erityisvaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 1: Liukupöydällä varustetut yksipuoliset tapituskoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 2: Ketjulla syötettävät kaksipuoliset tapitus- ja/tai muotoilukoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 3: Rakennuspuun työstöön tarkoitetut liukupöydällä varustetut käsisyöttöiset tapituskoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneistot. Osa 4: Ketjulla syötettävät reunoituskoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 5: Kiinteällä pöydällä ja syöttöteloilla varustetut tai ketjulla syötettävät yksipuoliset profilointikoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Valimokoneet. Senkkojen, kaatolaitteiden sekä keskipako-, jatkuva- ja puolijatkuvavalukoneiden turvallisuusvaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Valimokoneet. Suihkupuhdistuslaitteiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Koneturvallisuus. Valimokoneiden ja -laitteiden melunmittaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Maatalouskoneet. Tornisiilojen kiinteästi asennetut tyhjennyslaitteet. Turvallisuus

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Kuormaussillat. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Valssimurskaimet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Trukkien turvallisuus. Moottorikäyttöiset kurotustrukit

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 1: Tekokuidusta valmistetut nostovyöt yleiskäyttöön

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 2: Tekokuidusta valmistetut päällysteraksit yleiskäyttöön

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 4: Luonnon- ja tekokuidusta valmistetut nostoraksit yleiskäyttöön

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Autonostimet

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Siirrettävät tunkit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Maston varassa kiipeävät työtasot

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Varoitus: Tämä julkaisu ei koske kohtaa 5.3.2.4, kohdan 7.1.2.12 toista alakohtaa, taulukkoa 8 ja kuvaa 9, joiden osalta se ei merkitse olettamusta direktiivin 2006/42/EY säännösten mukaisuudesta.

CEN

EN 1501-1:2011

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Takaa kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(29.2.2012)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Sivusta kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Jätteenkeräilyajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Edestä kuormattavat jätteenkeräilyajoneuvot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Jätteenkeräysajoneuvojen melunmittausmenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Jätteenkeräysajoneuvojen nostolaitteet

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Trukkien turvallisuus. Lisävaatimukset trukkien automaattisille toiminnoille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Kuivausuunit, joista vapautuu päästöinä palavia aineita. Turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Testausohjeet teollisten lämpökäsittelylaitteiden ja niiden apulaitteiden melupäästön mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työkappaleen kiinnitysistukoiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Kuljetushihnat. Rumpukitkan testaus

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Nostopöytiä koskevat turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Nostopöydät, joilla on enintään kaksi kiinteää pysähdystasoa

29.2.2012

EN 1570:1998+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Reaktiovalukoneet. Osa 1: Mittaus- ja sekoitinyksikön turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Elintarvikekoneet. Perusteet. Osa 2: Hygieniavaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Kiertävällä paistokehikolla varustetut uunit. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Taikinan paloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 1: Taotut teräskomponentit, luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 2: Taotut varmuussalvalla varustetut teräsnostokoukut, luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 3: Taotut itsesulkeutuvat teräsnostokoukut. Luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 4: Renkaat, luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 5: Taotut varmuussalvalla varustetut teräsnostokoukut, Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 6: Renkaat, Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vihannesten paloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Mäntäpolttomoottorit. Turvallisuus. Osa 1: Dieselmoottorit

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Trukkien turvallisuus. Käyttötoiminta räjähdysvaarallisissa tiloissa. Käyttö palavassa kaasussa, höyryssä, sumussa ja pölyssä

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tavaroiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Henkilöiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Nostolavat palo- ja pelastusajoneuvoihin. Turvallisuusvaatimukset ja testaus

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tuentalaitteistot ja yleiset vaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tuentapylväät ja -sylinterit

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Hydrauliset ohjausjärjestelmät

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat. Osa 1: Pöytävannesahat ja halkaisuvannesahat

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat. Osa 2: Tukkivannesahat

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Riipputelinejärjestelmien turvallisuusvaatimukset. Suunnittelulaskelmat, vakavuus, rakenne. Testit

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Laitteet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Letkut, letkujohdot ja liittimet.

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Jalkineiden muottivalukoneet. Turvallisuusvaatimukset.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Palo- ja pelastusajoneuvot. Osa 2: Yleisvaatimukset. Turvallisuus ja suorituskyky

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Palo- ja pelastusajoneuvot. Osa 3: Kiinteästi asennetut laitteet. Turvallisuus ja suorituskyky

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Maatalouskoneet. Kipattavat perävaunut. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 3: Alaspäin sahaavat katkaisusahat sekä yhdistetyt katkaisu- ja pöytäpyörösahat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 4: Moniteräiset halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 5: Yhdistetyt pöytäpyörösahat ja ylöspäin sahaavat katkaisusahat

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 6: Käsisyöttöiset polttopuusahat ja yhdistetyt polttopuu- ja pöytäpyörösahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 7: Yksiteräiset tukkipyörösahat, jotka on varustettu syöttöpöydällä ja joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 8: Moottorikäyttöisellä sahausyksiköllä varustetut yksiteräiset särmäävät halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 9: Alaspäin sahaavat kaksiteräiset katkaisusahat, jotka on varustettu yhdistetyllä syötöllä ja joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 10: Yksiteräiset ylöspäin sahaavat katkaisusahat

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 11: Vaakasuoraan sahaavat automaattiset ja puoliautomaattiset katkaisusahat

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 12: Heilurikatkaisusaha

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 13: Puristuspalkilla varustetut vaakalevysahat

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 14: Pystylevysahat

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 15: Moniteräiset katkaisusahat, joissa työkappale ohjataan teriin koneellisesti ja syötetään tai vastaanotetaan käsin

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 16: Kulmasahat

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 17: Yhdellä sahausyksiköllä varustetut vaakasuoraan sahaavat käsikäyttöiset katkaisusahat

13.2.2015

EN 1870-17:2007+A2:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

Varoitus: Tämä julkaisu ei koske tämän standardin 5.3.6.1 lausekkeessa olevaa, sahanterän suojuksen valintaa koskevaa 3 kohtaa, jonka soveltamisen ei katsota antavan olettamaa direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.4.2 kohdan olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisuudesta.

CEN

EN 1870-18:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 18: Tarkistussahat

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 19: Pöytäpyörösahat (liukupöydällä tai ilman) ja rakennussahat

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Maanalaisten kaivosten koneet. Maan alla käytettävät liikkuvat koneet. Turvallisuus. Osa 1: Kumipyöräiset ajoneuvot

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maanalaisten kaivosten koneet. Maan alla käytettävät liikkuvat koneet. Turvallisuus. Osa 2: Veturit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 2: Vakavuus- ja lujuusvaatimukset, laskelmat ja testausmenetelmät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 3: Tärinän mittausmenetelmät ja tärinän vähentäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 4: Melun mittausmenetelmät ja melun vähentäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Pinnoitemateriaalien sumutus- ja ruiskutuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Elintarvikekoneet. Viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustiikka. Kompressorien ja alipainepumppujen melumittaus. Tekninen menetelmä (luokka 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Maansiirtokoneet. Aukkojen vähimmäismitat (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Maansiirtokoneet. Kulkutiet (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Maansiirtokoneet. Suojarakenteiden laboratorioarvioinnit. Turvatilan määrittäminen (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Nostosilmukkaruuvit yleisiin nostotarkoituksiin. Luokka 4 (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Maansiirtokoneet. Käyttäjien fyysiset mitat ja käyttäjän vähimmäistila (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Maansiirtokoneet. Turvakatto. Laboratoriotesti ja suorituskykyvaatimukset (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Maansiirtokoneet. Pyöräalaustaiset tai nopeakulkuiset kumitelaiset koneet. Kumipyöräalustaisten koneiden jarrujärjestelmät. Jarrujärjestelmien toimintavaatimukset sekä testausmenetelmät (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Maansiirtokoneet. Suojukset. Määritelmät ja vaatimukset (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Maansiirtokoneet. Turvaohjaamot. Laboratoriotestit ja suorituskykyvaatimukset (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Osa 5: Käsin siirrettävät trukit (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2014)

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Osa 6: Kuorma- ja henkilötrukit (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013

EN ISO 4254-1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 5: Nivelakselikäyttöiset muokkauskoneet (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Kasvinsuojeluruiskut ja nestemäisen lannoitteen levityslaitteet (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Teknilliset turvallisuusohjeet. Osa 7: Leikkuupuimurit, säilörehun ja puuvillankorjuukoneet (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 10: Pyöröharavat ja -pöyhimet (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 11: Noukinlaitteella varustetut paalaimet (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 12: Pyörö- ja kelaniittokoneet (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Puutarhakoneet. Polttomoottorikäyttöisten ruohonleikkureiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Terminologia ja yhteiset testit (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Puutarhakoneet. Polttomoottorikäyttöisten ruohonleikkureiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kävellen ohjattavat leikkurit (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Puutarhakoneet. Polttomoottorikäyttöisten ruohonleikkureiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Ajoleikkurit (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet. Nivelakselisuojukset. Lujuus- ja kestävyystestit ja -vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Maansiirtokoneet. Hallintalaitteiden optimi- ja ulottumisalueet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Maansiirtokoneet. Turvavyöt ja turvavyön kiinnityspisteet. Suorituskykyvaatimukset ja testit (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Maansiirtokoneet. Kuljettajan istuimen tärinän arviointi laboratorio-olosuhteissa (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Perkloorietyleeniä käyttävät koneet (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Helposti syttyviä liuottimia käyttävät koneet (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Huomautus 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 3: Kuitukangaskoneet (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Huomautus 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Huomautus 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Huomautus 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Huomautus 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Huomautus 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robotit ja robotiikkalaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Teollisuusrobotit (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Robotit ja robotiikkalaitteet. Teollisuusrobottien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Robottijärjestelmät ja -sovellukset (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Pesukoneet ja lingot (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Pesulinjat ja niiden koneet (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kuivauskoneet (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Mankelit, syöttö- ja laskostuskoneet (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Silitys- ja kiinnityspuristimet (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Moottorikäyttöiset käsin kannateltavat pensasaitaleikkurit. Mekaaninen turvallisuus. (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Teollisuusompelukoneet. Turvallisuusvaatimukset (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Polttomoottorit. Käynnistysvipu. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset ja testit (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Polttomoottorit. Käynnistysvipu. Osa 2: Irroituskulman mittausmenetelmä (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Kuitukangaskoneet (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet (EPS). Tuotestandardi (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Katkaisu- ja puristuskoneet (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Porakoneet ja kierteytyskoneet (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Iskevät ei-pyörivät käsikoneet (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Iskuporakoneet (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Ruuvin- ja mutterinvääntimet (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Hiomakoneet (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 8: Kiillotus – ja hiomakoneet (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 9: Puikkohiomakoneet (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 10: Puristavat koneet (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 11: Nakertimet ja leikkurit (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 12: Pyörö- ja pistosahat sekä kaarevateräiset oskilloivat sahat (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Laserlaite. Dokumentoinnin vähimmäisvaatimukset (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Koneturvallisuus. Laserkäsittelykoneet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Koneturvallisuus. Laserkäsittelykoneet. Osa 2: Turvallisuusvaatimukset kädessä pidettäville laserkäsittelylaitteille (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Koneturvallisuus. Laserkäsittelykoneet. Osa 3: Kohinanvaimennus ja kohinan mittausmenetelmät laserkäsittelykoneille ja kädessä pidettäville laserkäsittelykoneille ja liittyville lisälaitteille (tarkkuusluokka 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Metsäkoneet. Moottoroidut pystykarsintasahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 1: Yhdysrakenteisella polttomoottorilla varustetut sahat (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Metsäkoneet. Moottoroidut pystykarsintasahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Erillisellä selässä kannettavalla moottorilla varustetut sahat (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 1: Metsätöissä käytettävät moottorisahat (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Puunhoitotöissä käytettävät moottorisahat (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Maatalous- ja metsäkoneet. Kannettavat käsin ohjattavat polttomoottorikäyttöiset raivaussahat ja siimaleikkurit. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yhdysrakenteisella polttomoottorilla varustetut koneet (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Maatalous- ja metsäkoneet. Kannettavat käsin ohjattavat polttomoottorikäyttöiset raivaussahat ja siimaleikkurit. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Erillisellä selässä kannettavalla moottorilla varustetut sahat (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Metsäkoneet. Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Sementin ja laastin kuljetus-, ruiskutus- ja jakelukoneet. Turvallisuusvaatimukset

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Turvallisuus. Reduktiokoneet. Suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset. Osa 1: Siipigranulaattorit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 3: Repimiskoneita koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 4: Agglomeraattoreita koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Sisäsekoittimet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönsieto

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Kaulintakoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2014

Elintarvikkeet. Automaattiset taikinanannostelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Elintarvikekoneet. Taikinannostatuskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Leikkaus- ja lävistyskoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Trukkien turvallisuus. Testausmenetelmät melupäästöjen mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Nosturien turvallisuus. Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Osa 2: Rajoittavat ja ilmaisevat laitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Tunnelinlouhintakoneet. Paineilmasulut. Turvallisuusvaatimukset

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12111:2014

Tunnelinlouhintakoneet. Louhintavaunut, jatkuvatoimiset louhintakoneet ja iskevät louhintakoneet. Turvallisuusvaatimukset

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 1: Rakennushissit, joiden tavaralavalle on pääsy hissiä lastattaessa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 2: Vinohissit, joissa pääsy tavaralinjalle on estetty

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Rakennushissit henkilö- ja tavarakuljetukseen pystysuoraan ohjatussa korissa

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Nestepumput. Turvallisuusvaatimukset. Hydrostaattinen testaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkä- ja nahkapuristimet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Pyörösahat. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vannesahat. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Kalanterit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 1: Lentomatkustajien käyttämät portaat

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 2: Catering-ajoneuvot

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 3: Hihnakuljetinajoneuvot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 4: Matkustajasillat

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 5: Lentokoneiden polttoaineen tankkauslaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 6: Jäänpoistoajoneuvot, jäänpoistolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. osa 7: Lentokoneiden siirtolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 8: Huoltotikkaat ja -tasot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 9: Kontti- ja kuormalavalastaajat

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 10: Konttien ja kuormalavojen siirtolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 12: Liikutettavat vedenjakelulaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 13: WC:n tyhjennyslaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 14: Liikunta- ja toimintarajoitteisten matkustajien koneeseen nousulaitteet

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 15: Matkatavara- ja laitetraktorit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 16: Ilmakäynnistyslaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 17: Ilmastointilaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 18: Typpi- ja happiyksiköt

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 19: Lentokonetunkit, akselitunkit ja hydrauliset takaosan tuet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 20: Sähköiset maakäyttölaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maanalaisten kaivosten koneet. Kolakuljettimien turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Elintarvikekoneet. Liha- ja kalamyllyt. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Jalustalla olevat timanttikairauskoneet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kamaran-, nahan- ja kalvojenvuolukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 2: Määritelmät, merkinnät ja luokittelu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 3: Käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 4: Säikeiset köydet yleisiin nostotarkoituksiin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 10: Rakennusteollisuudessa käytetyt kierretyt köydet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkienkorjauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Lämpömuovauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

29.2.2012

EN 12409:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työstökeskukset

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Rakennustyömaalla käytettävät kiviaineksen katkaisukoneet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Elintarvikekoneet. Täyttökoneet ja niiden apulaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Ravintoöljyjen ja -rasvojen valmistuksessa käytettävät sentrifugit. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Maatalouskoneet. Etukuormaimet. Turvallisuus

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Melunmittausmenetelmä. Yleiset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Sentrifugit. Yleiset turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustiikka. Naulaimien melunmittausmenetelmä. Tekninen menetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pinnoituslaitokset. Kasto- ja elektroforeesimaalauslaitteet orgaanisille nestepinnoitteille. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Polttomoottori-generaattoriyksiköt. Turvallisuus

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Pinnoitusmateriaalien paineenalaiseen syöttöön ja kierrättämiseen tarkoitetut koneet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset särmäyspuristimet

11.4.2014

EN 12622:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 2: Harkkojen valmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 3: Liuku- ja kääntöpöydällä varustetut koneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 4: Betonisten kattotiilien valmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-1: Pystysuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-2: Vaakasuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-3: Putken esijännityskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-4: Betoniputken päällystyskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 6: Kiinteästi asennetut ja liikkuvat laitteet raudoitettujen betonituotteiden valmistamiseksi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 7: Kiinteästi asennetut ja liikkuvat laitteet esijännitettyjen betonielementtien valmistamiseksi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 8: Kalsiumsilikaatista (ja betonista) rakennustuotteita valmistavat koneet ja laitteet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Asennus ja käyttö

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:2014

Maansiirtokoneet. Kumipyöräalustaiset koneet. Ohjattavuusvaatimukset

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Nosturit. Käyttöä ja testausta koskevat tiedot. Osa 1: Ohjeet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Nosturit. Käyttöön ja testaukseen liittyvät tiedot. Osa 2: Merkinnät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Betonin tiivistys- ja hiertokoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.11.2011

EN 12649:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Kenkä-, nahka- ja tekonahkateollisuuden koneet. Naulauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus ja ympäristövaatimukset. Kylmäainekompressorit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Porakoneet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Kävellen ohjattavat niittokoneet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Neljältä sivulta työstävät jyrsinkoneet (listahöylät)

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Pintakäsittelylaitosten kaasupäästöjen termiset puhdistuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pinnoitusaineiden sekoituslaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Autojen korjausmaalauksessa käytettävät sekoituslaitteet

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Puuntyöstökoneet. Kiinteästi asennetut lastujen ja pölyn erottelujärjestelmät. Turvallisuuteen liittyvä toiminta ja turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Suurkeittiökoneiden lisälaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Elintarvikekoneet. Yleiskoneet ja tehosekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kädessä pidettävät tehosekoittimet ja vatkaimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Palkkisekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kulhopaloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Kuljetushihnat. Syttyvyyden testaus. Osa 1: Propaanipolttimella tehtävä koe

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Kuljetushihnat. Syttyvyyden testaus. Osa 2: Laajamittainen palotestaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Yleiskäyttöön tarkoitetut kuljetushihnat. Sähkö- ja paloturvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 2: Vesiliukoisia puhdistusnesteitä käyttävien koneiden turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 3: Syttyviä puhdistusnesteitä käyttävien koneiden turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 4: Halogenoituja liuottimia käyttävien koneiden turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet. Nivelakselit ja niiden suojukset. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Konekäyttöisten ovien ja porttien turvallisuuslaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Pinnoituslaitokset. Orgaanisten pinnoitejauheiden ruiskutuskaapit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kannettavat tai käsinohjattavat koneet ja laitteet, joissa on mekaanisesti toimivat leikkuuterät. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Nosturit. Osa 3: Tuotestandardit, osa 1

24.8.2012

EN 12999:2011

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Nosturit. Ajoneuvonosturit

13.2.2015

EN 13000:2010

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 1: Yleiset periaatteet ja vaatimukset

8.9.2009

 

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Nosturien turvallisuus. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset

18.11.2011

EN 13001-2:2004+A3:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(18.11.2011)

 

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 3-1: Teräsrakenteiden rajatilat ja kelpoisuuden osoittaminen

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2014)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Hissien ja liukuportaiden huolto. Huolto-ohjeissa noudatettavat säännöt

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Tienpinnan puhdistuskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Tien pintakäsittelykoneet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Talvikunnossapidon koneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Paino-, paperinjalostus- ja paperikoneiden melun mittausmenetelmät. Tarkkuusluokat 2 ja 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tehtaan sisäpuoliset säilytys- käsittely- ja kuljetuslaitteistot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tehtaan ulkopuolella olevat säilytys- käsittely- ja kuljetuslaitteistot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkauskoneet

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kallistuspöydät

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Pinoamiskoneet ja -laitteistot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Irroituskoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Laminoidun lasin katkaisukoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 9: Pesulaitteistot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 11: Porakoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Osa 1: Lasisulan annostelukoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Syötön käsittelykoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Osa 3: IS-koneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Puristimet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Trukkien turvallisuus. Testausmenetelmät tärinän mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramiikkakoneet. Turvallisuus. Hienokeraamisten laattojen ladonta ja purkaminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Nahkateollisuuden koneet. Halkaisukoneiden turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Nahkateollisuuden koneet. Rullapäällystyskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Nahkateollisuuden koneet. Pyörivät käsittelyrummut. Turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Maatalouskoneet. Perunankorjuukoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Sisäpuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

11.7.2014

EN 13120:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2014)

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Jyrsinkoneet (mukaan lukien avarruskoneet)

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Nosturit. Turvallisuus. Suunnittelu. Laitteita koskevat vaatimukset

28.11.2013

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Maatalouskoneet. Juurikkaankorjuukoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Nosturit. Turvallisuus. Käsivoimalla toimivat nosturit

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Kaksitoimiset hydrauliset pelastustyökalut palo- ja pelastustehtäviin. Turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vihannesten kuorintakoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Kiinteät hiomakoneet

8.9.2009

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Elintarvikekoneet. Kulhon nosto- ja kallistuskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Pastanvalmistuskoneet. Kuivurit ja jäähdyttimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Pinnoituslaitokset. Yhdistetyt ruiskutus- ja kuivauskaapit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramiikkakoneet. Turvallisuus. Siirtotasot ja siirtovaunut

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Pastanvalmistuslinjat. Puristimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Pastanvalmistuslinjat. Levittimet, suikalointi- ja katkaisukoneet, aihioiden kuljettimet, aihiomakasiinit. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Elintavikekoneet. Rumpusekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Elintavikekoneet. Piirakka- ja torttukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 1: Teräsköysirakseissa käytettävät koussit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 2: Teräsköysiraksien pleissatut silmukat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 3: Puristusholkit ja puristusholkkiliitokset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 4: Metalli- ja hartsivaluholkkiliitokset

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 5: Yksivasteiset köysilukot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 6: Epäsymmetriset kiilalukkoliitokset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 7: Symmetriset kiilalukkoliitokset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 8: Tyssätyt päätteet ja tyssäys

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 1: Yleiskäyttöön tarkoitetut raksit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 2: Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja huolto-ohjeiden määrittely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 3: Säieraksit ja köysistä punotut raksit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Kelauskoneet kalvoille tai levyille. Turvallisuusvaatimukset

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Niittokoneeseen tai niittomurskaimeen kiinnitettävä rivivälileikkuri. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Halkaisu-, kaavinta-, viimeistelyleikkaus-, sideaineen kiinnitys- ja sideaineen kuivauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Robotit ja robotiikkalaitteet. Turvallisuusvaatimukset muille kuin teollisille roboteille. Muu kuin lääketieteellinen robotti henkilökohtaiseen hoitoon. (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Tien kunnossapitokoneet. Turvallisuusvaatimukset

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2014)

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Metsäkoneet. Hakkurit. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Maansiirtokoneet. Pienoiskaivukoneiden kaatumasuojarakenne (TOPS). Laboratoriotestit ja lujuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Elintarviketeollisuuden koneet. Säilöntäaineen ruiskutuskoneet. Turvallisuus ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Nosturit. Hallintalaitteet ja ohjauspaikat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Ulkopuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Elintarviketeollisuuden koneet. Sekoituskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Nosturit. Kulkutiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Elintarviketeollisuuden koneet. Kiinteät uunin täyttölaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 1: Jakelulaitteiden rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Elintarvikekoneet. Salaatinkuivaimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Ikkunaluukut. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Koneturvallisuus. Putkien muovaus- ja valssauskoneiden sekä viimeistelylinjojen turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Puutarhakoneet. Yhdysrakenteisella moottorilla varustetut oksasilppurit. Turvallisuus

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat nurmikon ilmastimet ja rei'ityskoneet. Turvallisuus

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Pelastuskäyttöön tarkoitetut nostotyynyt. Turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Elintarvikekoneet. Maidon tilasäiliöt. Rakenne- ja toimintavaatimukset, sopivuus käyttöön, turvallisuus ja hygienia

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Pneumaattiset puristimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Nosturit. Offshorenosturit. Osa 1: Offshorenosturit yleiskäyttöön

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Lattiasahat. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kyljys- ja leikeleikkurit.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Paloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Leikkuukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vatkaimella tai sekoittimella varustetut keittokattilat. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Taotut terässakkelit yleisiin nostotarkoituksiin. Suorat ja laajennetut sakkelit. Luokka 6. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Metallisahat

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Nestepumput. Turvallisuusvaatimukset. Elintarvikelaitteet. Suunnitteluohjeet hygienian turvaamiseksi käytössä

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Leivän viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Kiskoliikenne. Rata. Siirrettävien radan rakennus- ja kunnossapitokoneiden turvallisuusvaatimukset

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Levyleikkurit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Koneturvallisuus. Moottoriajoneuvojen konekäyttöiset pysäköintilaitteistot. Turvallisuus- ja EMC-vaatimukset suunnittelua, valmistusta, asennusta ja käyttöönottoa varten

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Lannoitteenlevittimet. Turvallisuus.

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Kylvökoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Kiskoliikenne. Rata. Kiskoilla kulkevat rakennus- ja huoltokoneet. Osa 3: Yleiset turvallisuusvaatimukset

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Automaattinen tikasauto pelastustehtäviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Puoliautomaattinen tikasauto pelastustehtäviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työstökonelinjat ja niiden erikoiskoneet

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Nosturit. Käsin ohjattavat kuorman käsittelylaitteet

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Mäntäpolttomoottorit. Vaihtosuuntainen käynnistyslaite. Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Nosturit. Turvallisuus. Torninosturit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Pinnoituslaitteet. Pinnoituslaitteen melun mittaus mukaan lukien apulaitteet. Tarkkuusasteet 2 ja 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Palopumput. Moottoriruiskut. Turvallisuus- ja suoritusvaatimukset, testit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Nosturi. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet.Osa 2: Konekäyttöiset vinssit

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Nosturit. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset nostimet

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Nosturit. Henkilönostolaitteet. Osa 2: Nousevat ohjauspaikat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Patongin viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien pursotuslaitteiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset. Avolouhoksilla käytettävät ruskohiilen kuljetinlaitteet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien hydraulisten takomakoneiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Koneturvallisuus. Romupohjainen teräksenvalmistus. Sulan teräksen käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Valokaariuunissa valmistettavan teräksen valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Palopumput. Keskipakopalopumput ilman alkuimulaitetta. Osa 1: Luokittelu, yleis- ja turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Palopumput. Keskipakopalopumput ilman alkuimulaitetta. Osa 2: Yleis- ja turvallisuusvaatimusten todentaminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Koneturvallisuus. Teräksen jatkuvavalukoneiden ja -laitteiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Vanneveitsikoneet vaahtomuovin leikkaamiseen. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat polttomoottorikäyttöiset trimmerit. Turvallisuus.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet, puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat ja käsin kannateltavat koneet. Kuumiin pintoihin ulottumisen määrittäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kuljettimella varustetut astianpesukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Elintavikekoneet. Jauhojen ja suurimoiden valmistuksessa ja käsittelyssä käytettävät koneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Maanalaisissa asennuksissa käytettävät kuljetushihnat. Sähköisiä ominaisuuksia ja syttyvyyttä koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Testimenetelmät ja hyväksymisperusteet (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Nosturit. Kääntyvät puominosturit

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Trukkien turvallisuus. Moottorikäyttöiset kurotustrukit. Pituussuuntaisen kuormamomentin ilmaisimen ja pituussuuntaisen kuormamomentin rajoittimien spesifikaatio, suorituskyky ja testausvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Nosturit. Silta- ja pukkinosturit

11.7.2014

EN 15011:2011

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Rakennustyömaiden siirrettävät seinäsaha- ja vaijerisahalaitteistot. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Nosturit. Vaatimukset konttitarttujille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Rinnekoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Koneturvallisuus. Nauhavalssauskoneiden ja -laitteiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Pussien ja säkkien kalvokonverttauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Koneturvallisuus. Levytuotteiden kuumavalssaimien turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Koneturvallisuus. Levytuotteiden kylmävalssaimien turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Konekäyttöiset siirrettävät telineet ja hyllystöt, karusellit ja varastointihissit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Kehäsahojen turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Luonnonkiveä louhivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Timanttivaijerisahoja koskevat vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Ketju- ja hihnalouhintakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Elintarvikekoneet. Teurastamoissa käytettävät automaattiset ruhojen halkaisukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Jakeluasemat. Turvallisuusvaatimukset uppopumppujärjestelmien rakenteelle ja toiminnalle.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Puutarhakoneet. Puutarhapuhaltimet, imulaitteet ja yhdistetyt puhallus- ja imulaitteet. Turvallisuus

11.4.2014

EN 15503:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2014)

CEN

EN 15695-1:2009

Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 1: Ohjaamon luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 2: Ilmanpuhdistuslaitteisto

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Talviurheiluun tai vapaa-ajan aktiviteetteihin tarkoitettujen hihnakuljettimien turvallisuus

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Melunmittausmenetelmä. Tekninen menetelmä (tarkkuusluokka 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Kiskoliikenne. Rata. Kaksitieajoneuvot ja niiden laitteet. Osa 2: Yleiset turvallisuusvaatimukset

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Elintarvikekoneet. Tuorepastan ja täytetyn pastan (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette ja gnocchi) valmistuksessa käytetyt koneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Maatalouskoneet. Voimansiirron liikkuvien osien suojukset. Työkalulla avattava suojus

18.12.2009

 

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Maastokurottajat. Näkyvyys. Testausmenetelmät ja todentaminen

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Elintarvikekoneet. Savustuslaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Räjähdyspanoksella toimivat käsikäyttöiset koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kiinnitys- ja merkintätyökalut

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Koneturvallisuus. Tanko-, rakenneteräs- ja valssilankavalssaamojen turvallisuusvaatimukset

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Kiskoliikenne. Rata. Tavaravaunut ja niiden laitteet. Osa 2. Yleiset turvallisuusvaatimukset

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Kiskoliikenne. Rata. Siirrettävät koneet ja niiden laitteet. Osa 2: Yleiset turvallisuusvaatimukset

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Mönkijät (ATV-ajoneuvot). Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus. Vaatimukset ja testimenetelmät

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16029:2012

Päältä ajettavat henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi julkisilla teillä. Turvallisuusvaatimukset. Yksiuraiset kaksipyöräiset ajoneuvot

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Maatalous- ja metsäkoneet. Kasvinsuojeluruiskujen ympäristövaatimukset. Osa 1: Yleistä (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Maatalous- ja metsäkoneet. Kasvinsuojeluruiskujen ympäristövaatimukset. Ympäristönsuojelu. Osa 2: Puomiruiskut (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Maatalous- ja metsäkoneet. Kasvinsuojeluruiskujen ympäristövaatimukset. Osa 3: Sumuruiskut pensaiden ja puiden ruiskutukseen (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16191:2014

Tunnelikoneet. Turvallisuusvaatimukset

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16203:2014

Trukkien turvallisuus. Ajovakauden varmentaminen. Vastapainolliset trukit

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Poraus- ja pohjanrakentamislaitteet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-2:2014

Poraus- ja pohjanrakentamislaitteet. Turvallisuus. Osa 2: Liikkuvat porauslaitteet maanrakentamiseen, geotekniseen rakentamiseen, kiven louhintaan ja kaivostoimintaan

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-3:2014

Poraus- ja pohjanrakentamislaitteet. Turvallisuus. Osa 3: Porauslaitteet vaakasuoraan suuntaporaukseen (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-4:2014

Poraus- ja pohjanrakentamislaitteet. Turvallisuus. Osa 4: Pohjanrakentamislaitteet

13.2.2015

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-5:2014

Poraus- ja pohjanrakentamislaitteet. Turvallisuus. Osa 5: Kaivinpaaluseinämälaitteet

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-6:2014

Poraus- ja pohjanrakentamislaitteet. Turvallisuus. Osa 6: Ruiskutus- ja injektointilaitteet

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-7:2014

Poraus- ja pohjanrakentamislaitteet. Turvallisuus. Osa 7: Vaihdettavat lisälaitteet

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Huomautus 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16230-1:2013

Mikroautot. Osa 1: Mikroautojen turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Itsekulkevat maatalouskoneet. Vakauden arviointi. Osa 1. Periaatteet (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16246:2012

Maatalouskoneet. Maatilakaivurit. Turvallisuus

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Koneet jätemateriaalien tai kierrätettävien fraktioiden tiivistämiseen. Horisontaaliset paalauspuristimet. Turvallisuusvaatimukset

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013

Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Osa 1: Lisävaatimukset moottorikäyttöisille trukeille, muille kuin kuljettajattomille trukeille, kurottajille sekä kuormavaunuille.

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-5:2013

Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Osa 5: Lisävaatimukset käsin siirrettäville trukeille

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Osa 6: Lisävaatimukset kuorma- ja henkilöstövaunuille

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Palonsammutus. Vaahdotteen ylipaineannostelujärjestelmät (PPPS) ja paineilmavaahdotusjärjestelmät (CAFS)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Maatalous- ja metsätraktorit ja -koneet. Hallintajärjestelmien turvallisuuteen kytkeytyvät osat. Osa 1: Suunnittelun ja kehittämisen yleiset periaatteet

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Maatalous- ja metsätraktorit ja -koneet. Hallintajärjestelmien turvallisuuteen kytkeytyvät osat. Osa 2: Käsitevaihe

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Maatalous- ja metsätraktorit ja -koneet. Hallintajärjestelmien turvallisuuteen kytkeytyvät osat. Osa 3: Sarjatuotannon kehittäminen, laitteisto ja ohjelmisto

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Maatalous- ja metsätraktorit ja -koneet. Hallintajärjestelmien turvallisuuteen kytkeytyvät osat. Osa 4: Tuotanto, käyttö, muutokset ja tukiprosessit

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Talonrakennuskoneet ja -laitteet. Kannettavat ja kädessä pidettävät polttomoottorikäyttöiset katkaisukoneet. Turvallisuusvaatimukset (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Kasvinsuojelukoneet ja -laitteet. Reppuruiskut. Osa 1: Turvallisuus ja ympäristövaatimukset (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Kasvinsuojelukoneet ja -laitteet. Reppuruiskut. Osa 2: Testausmenetelmät (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Melunmittausmenetelmä. Tarkkuusluokat 2 ja 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Metsä- ja puutarhakoneet. Käsin kannateltavien polttomoottorikäyttöisten koneiden tärinän mittaus. Kädensijojen tärinä (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Metsä- ja puutarhakoneet. Käsin kannateltavien polttomoottorikäyttöisten koneiden melun mittaus. Tekninen menetelmä (tarkkuusluokka 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Metallintyöstökoneiden turvallisuus. Sorvit (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2012)

CEN

EN ISO 28139:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Selässä kannettavat polttomoottorikäyttöiset sumuruiskut. Turvallisuusvaatimukset (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Metallintyöstökoneiden turvallisuus. Kipinätyöstökoneet (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 1: Kulmahiomakoneet ja pystyhiomakoneet (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 2: Vääntimet, mutterinvääntimet ja ruuvinvääntimet (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 3: Kiillotuskoneet sekä pyörivät, epäkesko- ja tasohiomakoneet (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 4: Suorat hiomakoneet (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 5: Porakoneet ja iskuporakoneet (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 6: Tiivistysvasarat (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 7: Nakertimet ja leikkurit (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 8: Edestakaisen liikkeen omaavat sahat, kiillotuskoneet ja viilakoneet sekä heiluriliikkeen tai pyörivän liikkeen omaavat sahat (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 9: Talttausvasarat ja neulahakkurit (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 10: Iskuporakoneet, iskuvasarat ja murtovasarat (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 11: Kivivasarat (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 12: Suorahiomakoneet (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

CENELECin laatimat standardit

CENELECin laatimia standardeja ei tässä luettelossa luokitella A-, B- tai C-tyyppiin.

Cenelec

EN 50223:2010

Kiinteät sähköstaattiset pinnoituslaitteet palavalle jauheelle – Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Ei-palavalla nestemäisellä päällystysmateriaalilla toimivat kiinteät sähköstaattiset laitteet – Turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus – Sähkökäyttöisten silppureiden erityisvaatimukset

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen pyykkilinkojen erityisvaatimukset

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen kuivausrumpujen erityisvaatimukset

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen pyykinpesukoneiden erityisvaatimukset

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Kädessä pidettävien moottorikäyttöisten sähkötyökalujen turvallisuus – Maaliruiskujen erityisvaatimukset

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Huomautus 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus – Osa 2-91: Käsin työnnettävien ruohonviimeistelijöiden erityisvaatimukset.

IEC 60335-2-91:2008 (Muutettu)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-92: Käsin työnnettävien verkkokäyttöisten nurmikonmuotoilijoiden ja ilmastuslaitteiden erityisvaatimukset

IEC 60335

IEC 60335-2-92:2002 (Muutettu)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-94: Saksityyppisten ruohonleikkureiden erityisvaatimukset

IEC 60335-2-94:2008 (Muutettu)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-100: Kädessä pidettävien verkkokäyttöisten puutarhapuhaltimien, imureiden ja puhallinimureiden erityisvaatimukset

IEC 60335-2-100:2002 (Muutettu)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60204-1:2005 (Muutettu)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.2.2012)

Cenelec

EN 60204-11:2000

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 11: Vaatimukset suurjännitelaitteistolle, jonka jännite on yli 1 kV AC tai 1,5 kV DC mutta enintään 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 31: Ompelukoneiden, -yksiköiden ja -järjestelmien erityiset turvallisuus ja EMC-vaatimukset

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 32: Vaatimukset nostokoneille

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 33: Vaatimukset puolijohteiden valmistuslaitteille

IEC 60204-33:2009 (Muutettu)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60335-1:2010 (Muutettu)

5.6.2012

EN 60335-1:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(21.11.2014)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-36: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille liesille, lämpötasoille, uuneille ja vastaaville

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Huomautus 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-37: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille rasvakeittimille

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Huomautus 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-40: Erityisvaatimukset lämpöpumpuille, ilmastointilaitteille ja ilmankosteuden poistolaitteille

IEC 60335-2-40:2002 (Muutettu)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Muutettu)

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Muutettu)

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-42: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille kiertoilmauuneille, höyrykeittimille ja höyryuuneille

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Huomautus 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-47: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille keittokattiloille

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Huomautus 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-48: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille sähkögrilleille ja leivänpaahtimille

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Huomautus 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-49: Erityisvaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille lämpöuuneille

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Huomautus 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-65: Erityisvaatimukset ilmanpuhdistimille

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Huomautus 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-67: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille lattianhoitokoneille

IEC 60335-2-67:2012 (Muutettu)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Huomautus 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-68: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille painepesureille

IEC 60335-2-68:2012 (Muutettu)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Huomautus 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-69: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille veden- ja pölynimureille

IEC 60335-2-69:2012 (Muutettu)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Huomautus 2.1

28.3.2015

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-72: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille automaattisille lattianhoitokoneille

IEC 60335-2-72:2012 (Muutettu)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Huomautus 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuus – Osa 2-77: Takaa työnnettävien sähkökäyttöisten ruohonleikkureiden erityisvaatimukset

IEC 60335-2-77:2002 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-79: Erityisvaatimukset korkeapainepesureille ja höyrypuhdistimille

IEC 60335-2-79:2012 (Muutettu)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Huomautus 2.1

3.4.2015

Cenelec

EN 60745-1:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60745-1:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.10.2013)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-1: Porien ja iskuporien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-1:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-2: Ruuvinvääntimien ja iskuvääntimien eritysvaatimukset

IEC 60745-2-2:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-2:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-3: Hioma- ja kiillotuskoneiden sekä lautashiomakoneiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-3:20

IEC 60745-2-3:2006 (Muutettu)

IEC 60745-2-3:2006/A1:2010 (Muutettu)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Muutettu)

28.11.2013

Huomautus 3

25.2.2016

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Huomautus 3

21.4.2016

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 4: Hiomakoneiden ja muiden kuin levytyyppisten kiillotuslaitteiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-4:2002 (Muutettu)

IEC 60745-2-4:2002/A1:2008 (Muutettu)

26.5.2010

 

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(14.11.2014)

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-5: Pyörösahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-5:2010 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-6: Vasaroiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-6:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-6:2003/A1:2006

IEC 60745-2-6:2003/A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-8: Puutarhasaksien ja jyrsimien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-8:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-8:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-9: Kierteityslaitteiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-9:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-9:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-11: Pisto- ja puukkosahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-11:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-11:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-12: Betonintäryttimien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-12:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-12:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-13: Ketjusahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-13:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-14: Höyläkoneiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-14:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-14:2003/A1:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Kädessäpidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut. Turvallisuus. Osa 2-15: Pensasaitojen tasausleikkureiden erityisvaatimikset

IEC 60745-2-15:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-16: Naulaimien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-16:2008 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-17: Jyrsimien ja pensasleikkureiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-17:2010 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-18: Nauhasidontatyökalujen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-18:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-18:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-19: Urituskoneiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-19:2005 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-20: Vannesahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-20:2003 (Muutettu)

IEC 60745-2-20:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-21: Viemärinpuhdistajien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-21:2002 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2- 22: Katkaisukoneiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-22:2011 (Muutettu)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Huomautus 3

17.12.2015

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-23: Hiomakoneiden ja pienten pyörivien työkalujen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-23:2012 (Muutettu)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-3: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Vikatapauksissa määritetyllä tavalla käyttäytyvien lähestymiskytkimien erityisvaatimukset

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit. Mekaanisella lukitustoiminnolla varustetut sähköiset hätäpysäytyslaitteet

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Huomautus 3

3.12.2015

Cenelec

EN 61029-1:2009

Siirrettävä moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61029-1:1990 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

 

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.11.2013)

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Siirrettävien moottorikäyttöisten sähkötyökalujen turvallisuus – Osa 2-1: Pöytäpyörösahojen erityisvaatimukset

IEC 61029-2-1:1993 (Muutettu)

IEC 61029-2-1:1993/A1:1999

IEC 61029-2-1:1993/A2:2001

5.4.2013

EN 61029-2-1:2010

Huomautus 2.1

3.9.2015

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-3: Oiko- ja tasohöylien erityisvaatimukset

IEC 61029-2-3:1993 (Muutettu)

IEC 61029-2-3:1993/A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-4: Penkkihiomakoneiden erityisvaatimukset

IEC 61029-2-4:1993 (Muutettu)

IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Muutettu)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-6: Vesiliitäntäisten timanttiporien erityisvaatimukset

IEC 61029-2-6:1993 (Muutettu)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-8: Yksikaraisten pystyjyrsimien erityisvaatimukset

IEC 61029-2-8:1995 (Muutettu)

IEC 61029-2-8:1995/A1:1999

IEC 61029-2-8:1995/A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Siirrettävien moottorikäyttöisten sähkötyökalujen turvallisuus – Osa 2-9: Kulmasahojen erityisvaatimukset

IEC 61029-2-9:1995 (Muutettu)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009

Huomautus 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Huomautus 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-10: katkaisuhiomakoneiden erityisvaatimukset

IEC 61029-2-10:1998 (Muutettu)

20.10.2010

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

Huomautus 3

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Siirrettävien moottorikäyttöisten sähkötyökalujen turvallisuus – Osa 2-11 Kulma- ja konesahojen yhdistelmien eritysvaatimukset

IEC 61029-2-11:2001 (Muutettu)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Huomautus 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Huomautus 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-12: Kierteityskoneiden erityisvaatimukset

IEC 61029-2-12:2010 (Muutettu)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen – Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat vaatimukset

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen – Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen – Osa 3: Vaatimukset ohjaimien sijoitukselle ja käytölle

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Koneturvallisuus – Sähköisesti tunnistavat suojalaitteet – Osa 1: Yleisvaatimukset ja testit

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

10.5.2015

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Nopeussäädetyt sähkökäytöt – Osa 5-2: Turvallisuusvaatimukset – Toiminnallinen turvallisuus

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Koneturvallisuus- Koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoivien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Huomautus 3

18.12.2015

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”.../AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5500811; faksi + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5196871; faksi + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puh. +33 492 944200; faksi +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL L 316, 14.11.2012, s. 12.


13.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 54/80


Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 säännökset ovat ensisijaisia suhteessa niiden kanssa ristiriidassa oleviin yhdenmukaistettujen standardien lausumiin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 054/02)

<

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Standardin soveltamispäivä yhdenmukaistettuna standardina

Rinnakkaisuusjakson päättymispäivä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Valaisinpylväät. Osa 4: Betonipylväät

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Valaisinpylväät. Osa 5: Teräspylväiden laatuvaatimukset

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Valaisinpylväät. Osa 6: Alumiinipylväiden laatuvaatimukset

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Valaisinpylväät. Osa 7: Kuituvahvisteisten muovivalaisinpylväiden laatuvaatimukset

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Paloilmoittimet. Osa 2: Ilmoitinkeskukset

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-3:2001

Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-4:1997

Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 54-5:2000

Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Paloilmoittimet. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-10:2002

Paloilmoittimet. Osa 10: Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Paloilmoittimet. Osa 11: Palopainikkeet

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2002

Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet

 

1.10.2003

31.12.2005

CEN

EN 54-16:2008

Paloilmoittimet. Osa 16: äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Paloilmoittimet. Osa 17: Oikosulkuerottimet

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Paloilmoittimet. Osa 18: Vaatimukset ja testausmenetelmät paloilmoitinjärjestelmän tiedonsiirron välitinlaitteille

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Paloilmoittimet. Osa 20: Näytteenottoilmaisimet

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Palonhavainnointi- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 21: Hälytyksen siirto- ja vikavaroituksen välityslaitteet

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Paloilmoittimet. Osa 24: Äänihälytysjärjestelmän komponentit. Kaiuttimet

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputkistot. Osa 1: Vaatimukset putkille, soviteosille ja liitoksille

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputkistot. Osa 4: Vaatimukset sovitteille, jatkoyhteille ja taipuisille väliputkille

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputkistot. Osa 5: Vaatimukset rei'itetyille putkille ja soviteosille

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputkistot. Osa 6: Vaatimukset miesluukkujen ja tarkastuskaivojen komponenteille

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputkistot. Osa 7: Vaatimukset työntämällä asennettaville putkille ja liitoksille

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Käsikäyttöiset palloventtiilit ja kartiomaiset tulppaventtiilit rakennusten kaasuasennuksissa

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Muuraussementti. Osa 1: Koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2000, A2:2001 ja A3:2002)

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Korkeapainekoristelaminaatit (HPL). Lämpökovettuviin hartseihin perustuvat levyt (laminaatit). Osa 7: Sisä- ja ulkoseiniin ja kattoihin tarkoitetut täyslaminaatti- ja korkeapainelaminaattikomposiittipaneelit

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:1995

Radiaattorit ja konvektorit. Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 442-1:1995/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 450-1:2012

Betoniin käytettävä lentotuhka. Osa 1: Määritelmät, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

 

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Rakennuskalkki. Osa 1: Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Betonikattotiilet ja niiden sovitusosat kattoihin ja seiniin. Tuotetiedot

 

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012

Kuitusementtiaaltolevyt ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

 

1.8.2013

1.8.2013

CEN

EN 516:2006

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kattokulkutiet. Kattosillat, askeltasot ja askelmat

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet.Kattoturvakoukut

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät

 

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Teräsnauhasta valmistetut jänneterästen suojaputket. Terminologia, vaatimukset, laadunvalvonta

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Bitumiaaltolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät

 

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

 

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Rakennuslasit. Perustuotteet. Soodakalkkisilikaattilasi. Osa 9: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Kuitusementtiset viemäriputket. Osa 2: Miesluukut ja tarkistuskaivot

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Pallografiittivalurautaiset putket, liittimet, varusteet ja yhteet viemäröintikäyttöön. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laitteessa ei ole palamisilma- tai savukaasupuhallinta

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 2: Palopostit, joissa on litteäksi puristuva letku

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 1: Vulkanoitu kumi

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 681-2:2000

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 2: Termoplastiset elastomeerit

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 3: Solukumit

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 4: Valetut polyuretaanitiivisteosat

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Elastomeeriset tiivisteet. Kaasun ja nestemäisen hiilivedyn siirtoon käytettävien putkien ja liittimien tiivisteiden materiaalivaatimukset

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-2:2011

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 2: Kalkkihiekkatiilet ja -harkot

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-3:2011

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 3: Betoniharkot (Normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines)

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-4:2011

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 4: Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-5:2011

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 5: Keinokivimuurauskappaleet

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-6:2011

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 777-1:2009

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 4: Järjestelmä H, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Laitetta ei ole varustettu palamisilma- tai savukaasupuhaltimella

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013

Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, palkkikannakkeet ja konsolit

EN 845-1:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-2:2013

Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 2: Ylityspalkit

EN 845-2:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-3:2013

Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 3: Muuraussauman raudoiteteräsverkot

EN 845-3:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 858-1:2002

Kevyiden nesteiden erottimet (esim. öljy ja bensiini). Osa 1: Tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Valurautaiset putket, yhteet ja tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista. Vaatimukset, testausmenetelmät ja laatuvakuutus

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 2: Betonin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 3: Muurauslaastin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 4: Ankkurijänteiden injektointilaastin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Betonin, laastin ja juotoslaastin lisäaineet. Osa 5: Ruiskubetonin lisäaineet. Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Pallografiittivalurautaiset putket, liittimet, varusteet ja yhteet kaasuputkistoihin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

WC-istuin ja WC-kalusteet kiinteällä vesilukolla

 

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2010

Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 998-2:2010

Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 1013:2012

Valoa läpäisevät yksikerroksiset profiloidut muovilevykatteet sisä- ja vesikattoihin, seiniin ja alakattoihin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.9.2013

1.9.2014

CEN

EN 1020:2009

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu palamisilma- tai savukaasupuhaltimella

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön

 

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

 

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Rakennuslasit. Pinnoitettu lasi. Osa 4: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Jätevesijärjestelmissä käytettävät teräksiset pituushitsatut kuumasinkityt muhvilliset putket ja osat. Osa 1: Vaatimukset, testaus, laadunvalvonta

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Ruostumattomat pituushitsatut muhvilliset putket ja putken osat viemärijärjestelmiin. Osa 1: Vaatimukset, testaus ja laadunvarmistus

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Betonivalmisosat. Ontelolaatat

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Rakennuslasit. Eristyslasit. Osa 5: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

 

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Savikattotiilet. Tuotemäärittelyt ja vaatimukset

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Kaiteet ja törmäysvaimentimet. Osa 5: Tuotevaatimukset, kestävyys ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

 

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Kotikäyttöön tarkoitetut kaasua käyttävät puhaltimella varustetut lämmön virtaukseen perustuvat ilmanlämmittimet, joissa puhaltimella varustetut polttimet eikä polttoaine-teho ylitä 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Rakennelaakerit. Osa 3: Kumilevylaakerit

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Rakennelaakerit. Osa 4: Rullalaakerit

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Rakennelaakerit. Osa 5: Kumipesälaakerit

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Rakennelaakerit. Osa 6: Keinulaakerit

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Rakennelaakerit. Osa 7: Kalotti- ja sylinterilaakerit varustettuna PTFE-liukupinnoilla

 

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Rakennelaakerit. Osa 8: Ohjauslaakerit ja estolaakerit

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Betoniset reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Tiilipäällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 1423:2012

Tiemerkintämateriaalit. Sirotemateriaalit: lasihelmet, kitkaa lisäävät materiaalit ja näiden kahden seokset

 

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Ajoneuvo- ja jalankulkualueiden viemäröintikourut. Luokitus, suunnittelu ja testausvaatimukset, merkintä ja laadunvalvonta

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Savupiiput. Savi/keraaminen sisäputki. Osa 1: Vaatimukset ja koemenetelmät sisäputkille kuivissa käyttöolosuhteissa

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Savupiiput. Savi/keraaminen sisäputki. Osa 2: Vaatimukset ja koemenetelmät sisäputkille märissä käyttöolosuhteissa

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Tiemerkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. Osa 1: Uuden tuotteen toiminnalliset vaatimukset

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2004

Luonnonkivituotteet. Verhoukseen tarkoitetut luonnonkivilaatat.Vaatimukset

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 1504-2:2004

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 2: Betonipinnan suojaus

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 3: Rakenteellinen ja ei-rakenteellinen korjaus

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 4: Rakenteellinen liimaus

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 5: Betonirakenteen injektointi

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 6: Betoniterästangon ankkurointi

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 7: Raudoituksen korroosionesto

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Harvasta kevytrunkoainebetonista valmistetut rakenteellisesti tai ei-rakenteellisesti raudoitetut elementit

 

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Rakennuslasit. Erikoisperustuotteet. Borosilikaattilasi. Osa 1-2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Rakennuslasit. Erikoisperustuote. Lasikeraamit. Osa 2-2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Savupiiput. Savi/keraamiset savuhormielementit. Vaatimukset ja koemenetelmät

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Rasvanerottimet. Osa 1: Suunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 1: Järjestelmäsavupiiput

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 2: Metallihormiputket ja yhdysputket

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Savupiiput – Savupiipun osat – Betoniset savuhormit

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset piippuelementit

 

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Rakennuslasit. Lämpölujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi, tuotestandardi

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Yksilölliset, muoviset kattovalokuvut. Tuotestandardi ja testimenetelmät

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Betoniset putket ja osat, raudoitetut, raudoittamattomat ja teräskuiduilla vahvistetut

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Betoniset hulevesi- ja viemärikaivot, raudoitetut, raudoittamattomat ja teräskuiduilla vahvistetut

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Rakennushelat. Yksiakseliset saranat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Ruostumattomat teräkset. Osa 5: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Kuumamuovatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Seostamattomat teräsputket ja putkenosat veden ja vesipitoisten nesteiden siirtoon. Tekniset toimitusehdot

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Hitsattavat ja kierteittävät seostamattomat teräsputket. Tekniset toimitusehdot

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Teräsputkien ja putkenosien yhteet veden ja vesipitoisten nesteiden siirtoon

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Ruostumattomat teräsputket ja osat vesipitoisten nesteiden kuljetukseen, talousvesi mukaan luettuna

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Rakenteelliseen käyttöön tarkoitetut teräsvalut

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Laattojen kiinnitysaineet. Vaatimukset, vaatimustenmukaisuuden arviointi, luokittelu ja merkintä

 

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne ja testausperiaatteet. Osa 1: Talousjäteveden pumppaamot

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 2: Harmaavesipumppaamot

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 3: Kiinteistön sisäiset talousjäteveden pienpumppaamot

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 4: Talousjätevesi- ja harmaavesiviemärijärjestelmien takaiskuventtiilit

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 1: Vaatimukset ja testimenetelmät sähköisille automaattisille laukaisukeskuksille ja viivelaitteille

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille laukaisu- ja viivelaitteille

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 3: Vaatimukset ja testimenetelmät käsinlaukaisua ja laukaisun keskeytyslaitteita varten

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille ja näiden toimilaitteille

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 5: Vaatimukset ja testimenetelmät korkea- ja matalapaineisille jakoventtiileille ja niiden toimilaitteille

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 6: Vaatimukset ja testimenetelmät sähköstä riippumattomille laukaisunestolaitteille

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO2-laitteistojen komponentit. Osa 7: Vaatimukset ja testimenetelmät suuttimille

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 9: Vaatimukset ja testimenetelmät erikoispaloilmaisimille

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät painemittareille ja painekytkimille

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 11: Vaatimukset ja testimenetelmät mekaanisia punnituslaitteita varten

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 12: Vaatimukset ja testimenetelmät pneumaattisia hälytyslaitteita varten

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 13: Vaatimukset ja testimenetelmät yksisuuntaventtiileille

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Savunhallintajärjestelmä. Osa 3: Savunpoistopuhaltimet

 

1.4.2004

1.4.2005

 

EN 12101-3:2002/AC:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005

Savunhallintajärjestelmät. Osa 6: Paineistus

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehonlähteet

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Mekaaniset lukkorungot, salvat ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 1: Sprinklerit

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 2: Märkähälytysventtiilit

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 12259-3:2000

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 3: Kuivahälytysasennusventtiilit

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 4: Vesimoottorihälytyslaitteet

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 5: Veden virtauskytkimet

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Lietepintaus. Tuotevaatimukset

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä pilaaville nesteille

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskeen ja karbonaattipitoisen liuskeen tuotestandardi

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Liikenteen ohjauslaitteet. Varoitusvilkut

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Liikenteen valo-ohjauslaitteet. Opastimet

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Viemäreiden alipaineventtiilit. Vaatimukset, testausmenetelmät ja yhdenmukaisuuden arviointi

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit

 

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 1:Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt