ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 448

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
15. joulukuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 448/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 448/02

Asia C-399/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 18.8.2014 – Grüne Liga Sachsen e. V. u. a. v. Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Asia C-412/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Rüsselsheim (Saksa) on esittänyt 29.8.2014 – Dagmar Wedel ja Rudi Wedel v. Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Asia C-433/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Domenico Rosaa vastaan

4

2014/C 448/05

Asia C-434/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Raffaele Mignonea vastaan

4

2014/C 448/06

Asia C-435/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Mauro Barlettaa vastaan

5

2014/C 448/07

Asia C-436/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Davide Cazzorlaa vastaan

6

2014/C 448/08

Asia C-437/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Nicola Seminariota vastaan

6

2014/C 448/09

Asia C-439/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 24.9.2014 – SC Star Storage SA v. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Asia C-448/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa) on esittänyt 26.9.2014 – Davitas GmbH v. Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Asia C-452/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 29.9.2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute v. Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Asia C-454/14: Kanne 30.9.2014 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

9

2014/C 448/13

Asia C-455/14 P: Valitus, jonka H on tehnyt 29.9.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-271/10, H v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa, 10.7.2014 antamasta tuomiosta

10

2014/C 448/14

Asia C-458/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 3.10.2014 – Promoimpresa srl v. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro ja Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Asia C-460/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 6.10.2014 – Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Asia C-462/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 8.10.2014 – Rikosoikeudenkäynti Lorenzo Carluccia vastaan

12

2014/C 448/17

Asia C-465/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 9.10.2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v. F. Wieland ja H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Asia C-467/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bergamo (Italia) on esittänyt 13.10.2013 – Rikosoikeudenkäynti Baldo Chiaraa vastaan

14

2014/C 448/19

Asia C-472/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 20.10.2014 – Canadian Oil Company Sweden AB ja Anders Rantén v. Valtakunnansyyttäjä

15

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 448/20

Asia T-362/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Vtesse Networks v. komissio (Valtiontuki — Tuki seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten Cornwallin ja Scillynsaarten alueella — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta — Kumoamiskanne — Kilpailuasemaan kohdistuvan huomattavan vaikutuksen puuttuminen — Asiavaltuus — Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet — Osittainen tutkimatta jättäminen — Epäilyjä, joiden vuoksi muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen olisi perusteltua, ei ole)

16

2014/C 448/21

Asia T-422/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Computer Resources International (Luxembourg) v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Atk-palvelut, jotka liittyvät ohjelmistokehitykseen ja ylläpitoon sekä neuvontaan ja tukeen erityyppisiä tietoteknisiä sovelluksia varten — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Poikkeuksellisen alhainen tarjous — Asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 139 artiklan 1 kohta — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellisen perustan valinta — Harkintavallan väärinkäyttö)

17

2014/C 448/22

Asia T-632/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Asetus (EY) N:o 1782/2003 — Tilatukijärjestelmä — Vilpitön yhteistyö — Yhdenvertaisuus — Oikeasuhteisuus — Kansallinen varanto — Myöntämisperusteet — Kiinteä rahoituskorjaus — Rahastolle aiheutuva riski — Asetus (EY) N:o 1493/1999 — Viinikauppa-ala — Tislausta ja tiettyjen käymättömien rypälemehujen käyttöä varten myönnettyä rahoitusta koskevat järjestelmät — Viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi myönnettävät tuet)

17

2014/C 448/23

Asia T-283/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – FIS’D v. komissio (Erasmus Mundus -toimintaohjelma — Kumppanuutta koskeva puitesopimus — Erityinen avustussopimus — EACEA:n päätös purkaa puitesopimus ja muuttaa erityistä avustussopimusta — Hallinnollinen muutoksenhaku komissiossa — Komission päätös hylätä hallinnollinen muutoksenhaku perusteettomana — Sopimusten sekä hallinto- ja rahoituskäsikirjan rikkominen)

18

2014/C 448/24

Yhdistetyt asiat T-307/12 ja T-408/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2015 – Mayaleh v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Syyrian keskuspankin pääjohtajan tehtävät — Kumoamiskanne — Rajoittavia toimenpiteitä koskevan toimen tiedoksi antaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Tutkittavaksi ottaminen — Puolustautumisoikeudet — Oikeudenmukainen oikeudenkäynti — Perusteluvelvollisuus — Todistustaakka — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Oikeasuhteisuus — Omaisuudensuoja — Oikeus yksityis- ja perhe-elämään — Maahanpääsyä koskevien rajoitusten soveltaminen jäsenvaltion kansalaiseen — Unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus)

19

2014/C 448/25

Asia T-463/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – Popp ja Zech v. SMHV – Müller-Boré & Partner (MB) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MB rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki MB&P — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 1 kohta — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

20

2014/C 448/26

Asia T-669/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Valittajana komissio ja muuna osapuolena Thomé (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Kilpailuilmoitus — Palvelukseen ottamisesta kieltäytyminen — Tutkintotodistus, joka on kilpailuilmoituksen mukainen hyväksynnän vuoksi — Taloudellinen vahinko ja henkinen kärsimys)

20

2014/C 448/27

Asia T-166/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2014 – Ben Ali v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Voimassaolon jatkaminen — Aikaisempien varojen jäädyttämistä koskevien toimenpiteiden kumoamisen vaikutukset — Lausunnon antamisen raukeaminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Selvästi täysin perusteeton kanne)

21

2014/C 448/28

Asia T-327/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Mallis ja Malli v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

22

2014/C 448/29

Asia T-328/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

22

2014/C 448/30

Asia T-329/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Chatzithoma v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

23

2014/C 448/31

Asia T-330/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Chatziioannou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

24

2014/C 448/32

Asia T-331/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Nikolaou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

24

2014/C 448/33

Asia T-332/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Christodoulou ja Stavrinou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

25

2014/C 448/34

Asia T-517/14: Kanne 7.7.2014 – Pelikan v. SMHV – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Asia T-662/14: Kanne 15.9.2014 – Unkari v. komissio

26

2014/C 448/36

Asia T-678/14: Kanne 22.9.2014 – Slovakia v. komissio

27

2014/C 448/37

Asia T-698/14: Kanne 19.9.2014 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. komissio

28

2014/C 448/38

Asia T-699/14: Kanne 27.9.2014 – Topps Europe v. komissio

29

2014/C 448/39

Asia T-703/14: Kanne 2.10.2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net v. komissio

30

2014/C 448/40

Asia T-705/14: Kanne 26.9.2014 – Unichem Laboratories v. komissio

31

2014/C 448/41

Asia T-709/14: Kanne 3.10.2014 – Tri-Ocean Trading v. neuvosto

32

2014/C 448/42

Asia T-716/14: Kanne 9.10.2014 – Tweedale v. EFSA

33

2014/C 448/43

Asia T-719/14: Kanne 10.10.2014 – Tri Ocean Energy v. neuvosto

34

2014/C 448/44

Asia T-735/14: Kanne 24.10.2014 – Gazprom Neft v. neuvosto

35

2014/C 448/45

Asia T-736/14: Kanne 27.10.2014 – Monster Energy/SMHV – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Asia T-741/14: Kanne 27.10.2014 – Hersill/SMHV – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 448/47

Asia F-4/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.11.2014 – DH v. parlamentti (Henkilöstö — Koeajalla oleva virkamies — Henkilöstösääntöjen 34 artikla — Arviointikertomus, jossa todetaan koeajalla olevan virkamiehen ilmeinen soveltumattomuus — Koeajan jatkaminen — Siirtäminen uusiin tehtäviin — Irtisanominen koeajan päätteeksi — Koeajan kulkua koskevat edellytykset — Epäpätevyys — Huolenpitovelvollisuus — Hyvän hallinnon periaate)

38

2014/C 448/48

Asia F-68/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 5.11.2014 – CY v. EKP (Kantajan kuolema — Suullisen käsittelyn aloittaminen uudelleen — Oikeudenomistaja luopuu jatkamasta prosessia — Lausunnon antamisen raukeaminen)

38

2014/C 448/49

Asia F-90/14: Kanne 4.9.2014 – ZZ v. Euroopan komissio

39

2014/C 448/50

Asia F-92/14: Kanne 10.9.2014 – ZZ v. Euroopan parlamentti

40

2014/C 448/51

Asia F-99/14: Kanne 29.9.2014 – ZZ v. neuvosto

40

2014/C 448/52

Asia F-100/14: Kanne 29.9.2014 – ZZ ym. v. neuvosto

41

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2014/C 448/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 439, 8.12.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 431, 1.12.2014

EUVL C 421, 24.11.2014

EUVL C 409, 17.11.2014

EUVL C 395, 10.11.2014

EUVL C 388, 3.11.2014

EUVL C 380, 27.10.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 18.8.2014 – Grüne Liga Sachsen e. V. u. a. v. Freistaat Sachsen

(Asia C-399/14)

(2014/C 448/02)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Grüne Liga Sachsen e. V. u. a.

Vastapuoli: Freistaat Sachsen

Väliintulija: Landeshauptstadt Dresden

Asiassa kuultu osapuoli: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (1) (luontodirektiivi) 6 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että ennen alueen merkitsemistä yhteisön tärkeänä pitämien alueiden luetteloon hyväksytylle sillanrakennushankkeelle, jota ei ole tarkoitettu välittömästi alueen hallinnointia varten, on ennen sen toteuttamista tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, kun alue on hanketta koskevan luvan myöntämisen jälkeen mutta ennen hankkeen toteuttamisen alkamista merkitty luetteloon ja kun ennen luvan myöntämistä oli suoritettu vain riskien arviointi/ennakkoarviointi?

2)

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä:

Onko kansallisen viranomaisen noudatettava hankkeen jälkikäteisen arvioinnin yhteydessä luontodirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan säännöksiä jo silloin, kun se halusi ottaa ne ennalta luvan myöntämistä edeltäneen riskien arvioinnin/ennakkoarvioinnin perusteeksi?

3)

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä ja toiseen kieltävä:

Mitä vaatimuksia on luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaan asetettava hankkeelle myönnetyn luvan jälkikäteiselle arvioinnille ja mitä ajankohtaa tämän arvioinnin on koskettava?

4)

Onko täydentävässä menettelyssä, joka suoritetaan luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaisessa jälkikäteisessä arvioinnissa tai luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa todetun virheen korjaamiseksi, otettava arviointivaatimusten vastaavien muutosten avulla huomioon, että rakennelma saatiin pystyttää ja ottaa käyttöön, koska kaavanvahvistuspäätös oli välittömästi täytäntöönpantavissa ja väliaikaista oikeussuojaa koskeva vaatimus oli jäänyt tuloksettomaksi? Päteekö tämä joka tapauksessa luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaisen päätöksen puitteissa suoritettuun jälkikäteen välttämättömään vaihtoehtoiseen arviointiin?


(1)  EYVL L 206, s. 7.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Rüsselsheim (Saksa) on esittänyt 29.8.2014 – Dagmar Wedel ja Rudi Wedel v. Condor Flugdienst GmbH

(Asia C-412/14)

(2014/C 448/03)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Rüsselsheim

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Dagmar Wedel ja Rudi Wedel

Vastaaja: Condor Flugdienst GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (1) 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen poikkeuksellisten olosuhteiden liityttävä suoraan varattuun lentoon?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, kuinka monella edeltävällä lennolla, joilla kyseessä olevalla lennolla käytettäväksi suunniteltua lentokonetta on käytetty, on merkitystä poikkeuksellisten olosuhteiden olemassaolon kannalta? Onko aiempien lentojen aikana ilmenneiden poikkeuksellisten olosuhteiden huomioon ottamiselle olemassa aikarajaa? Jos näin on, miten kyseinen aikaraja on laskettava?

3)

Jos aiempien lentojen aikana ilmenneillä poikkeuksellisilla olosuhteilla on merkitystä myös myöhemmän lennon kannalta, onko kohtuudella edellytettyjä toimenpiteitä, jotka lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutettava, tulkittava siten, että ne viittaavat vain poikkeuksellisten olosuhteiden estämiseen, vai viittaavatko ne myös pitempiaikaisen viivästymisen välttämiseen?


(1)  Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Domenico Rosaa vastaan

(Asia C-433/14)

(2014/C 448/04)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Domenico Rosa

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-72/10 ja C-77/10 16.2.2012 antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että avataan tarjouskilpailu, joka koskee aiemmin tehtyjä sopimuksia lyhytkestoisempia sopimuksia, tilanteessa, jossa kyseinen tarjouskilpailu on käynnistetty niiden seurausten korjaamiseksi, jotka johtuvat siitä, että tietty määrä toimijoita on lainvastaisesti suljettu edellisen tarjouskilpailun ulkopuolelle?

2)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sopimusten päättymisaikojen ajallista yhdenmukaistamista koskeva vaatimus olisi riittävä perustelu tarjouskilpailun kohteena olevien sopimusten aiemmin tehtyjen sopimusten kestoa lyhyemmälle kestolle?

3)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle määräykselle, jossa velvoitetaan luovuttamaan vastikkeettomasti sellaisten aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käyttö, jotka muodostavat pelin hallinto- ja keräysverkoston, siinä tapauksessa, että toiminta päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai päättämis- tai purkamistoimenpiteiden vuoksi?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Raffaele Mignonea vastaan

(Asia C-434/14)

(2014/C 448/05)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Raffaele Mignone

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-72/10 ja C-77/10 16.2.2012 antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että avataan tarjouskilpailu, joka koskee aiemmin tehtyjä sopimuksia lyhytkestoisempia sopimuksia, tilanteessa, jossa kyseinen tarjouskilpailu on käynnistetty niiden seurausten korjaamiseksi, jotka johtuvat siitä, että tietty määrä toimijoita on lainvastaisesti suljettu edellisen tarjouskilpailun ulkopuolelle?

2)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sopimusten päättymisaikojen ajallista yhdenmukaistamista koskeva vaatimus olisi riittävä perustelu tarjouskilpailun kohteena olevien sopimusten aiemmin tehtyjen sopimusten kestoa lyhyemmälle kestolle?

3)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle määräykselle, jossa velvoitetaan luovuttamaan vastikkeettomasti sellaisten aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käyttö, jotka muodostavat pelin hallinto- ja keräysverkoston, siinä tapauksessa, että toiminta päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai päättämis- tai purkamistoimenpiteiden vuoksi?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Mauro Barlettaa vastaan

(Asia C-435/14)

(2014/C 448/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Mauro Barletta

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-72/10 ja C-77/10 16.2.2012 antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että avataan tarjouskilpailu, joka koskee aiemmin tehtyjä sopimuksia lyhytkestoisempia sopimuksia, tilanteessa, jossa kyseinen tarjouskilpailu on käynnistetty niiden seurausten korjaamiseksi, jotka johtuvat siitä, että tietty määrä toimijoita on lainvastaisesti suljettu edellisen tarjouskilpailun ulkopuolelle?

2)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sopimusten päättymisaikojen ajallista yhdenmukaistamista koskeva vaatimus olisi riittävä perustelu tarjouskilpailun kohteena olevien sopimusten aiemmin tehtyjen sopimusten kestoa lyhyemmälle kestolle?

3)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle määräykselle, jossa velvoitetaan luovuttamaan vastikkeettomasti sellaisten aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käyttö, jotka muodostavat pelin hallinto- ja keräysverkoston, siinä tapauksessa, että toiminta päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai päättämis- tai purkamistoimenpiteiden vuoksi?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Davide Cazzorlaa vastaan

(Asia C-436/14)

(2014/C 448/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Davide Cazzorla

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-72/10 ja C-77/10 16.2.2012 antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että avataan tarjouskilpailu, joka koskee aiemmin tehtyjä sopimuksia lyhytkestoisempia sopimuksia, tilanteessa, jossa kyseinen tarjouskilpailu on käynnistetty niiden seurausten korjaamiseksi, jotka johtuvat siitä, että tietty määrä toimijoita on lainvastaisesti suljettu edellisen tarjouskilpailun ulkopuolelle?

2)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sopimusten päättymisaikojen ajallista yhdenmukaistamista koskeva vaatimus olisi riittävä perustelu tarjouskilpailun kohteena olevien sopimusten aiemmin tehtyjen sopimusten kestoa lyhyemmälle kestolle?

3)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle määräykselle, jossa velvoitetaan luovuttamaan vastikkeettomasti sellaisten aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käyttö, jotka muodostavat pelin hallinto- ja keräysverkoston, siinä tapauksessa, että toiminta päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai päättämis- tai purkamistoimenpiteiden vuoksi?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Nicola Seminariota vastaan

(Asia C-437/14)

(2014/C 448/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Nicola Seminario

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-72/10 ja C-77/10 16.2.2012 antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että avataan tarjouskilpailu, joka koskee aiemmin tehtyjä sopimuksia lyhytkestoisempia sopimuksia, tilanteessa, jossa kyseinen tarjouskilpailu on käynnistetty niiden seurausten korjaamiseksi, jotka johtuvat siitä, että tietty määrä toimijoita on lainvastaisesti suljettu edellisen tarjouskilpailun ulkopuolelle?

2)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sopimusten päättymisaikojen ajallista yhdenmukaistamista koskeva vaatimus olisi riittävä perustelu tarjouskilpailun kohteena olevien sopimusten aiemmin tehtyjen sopimusten kestoa lyhyemmälle kestolle?

3)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle määräykselle, jossa velvoitetaan luovuttamaan vastikkeettomasti sellaisten aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käyttö, jotka muodostavat pelin hallinto- ja keräysverkoston, siinä tapauksessa, että toiminta päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai päättämis- tai purkamistoimenpiteiden vuoksi?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 24.9.2014 – SC Star Storage SA v. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Asia C-439/14)

(2014/C 448/09)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel București

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SC Star Storage SA

Vastapuoli: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko – – direktiivin 89/665 (1) 1 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja 3 kohdan säännöksiä, sellaisina kuin kyseinen direktiivi on muutettuna – – direktiivillä 2007/66 (2), tulkittava siten, että lainsäädäntö, jossa asetetaan hankintaviranomaisten päätöksiä koskevien muutoksenhakumenettelyjen käytön edellytykseksi sen velvollisuuden täyttäminen, jonka mukaan ensin on asetettava ”vakuus asiallisesta käytöksestä” ja josta säädetään asetuksen [Ordonanța de urgență a Guvernului] nro 34/2006 2711 ja 2712 §:ssä, on ristiriidassa niiden kanssa?


(1)  Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY (EYVL L 395, s. 33).

(2)  Neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi 11.12.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY (EUVL L 335, s. 31).


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa) on esittänyt 26.9.2014 – Davitas GmbH v. Stadt Aschaffenburg

(Asia C-448/14)

(2014/C 448/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Davitas GmbH

Vastapuoli: Stadt Aschaffenburg

Muu osapuoli: Landesanwaltschaft Bayern

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko valittajan myymän tuotteen ”De Tox Forte” osalta kyse asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta elintarvikkeesta tai elintarvikkeen ainesosasta, jolla on uusi molekyylirakenne?

Riittääkö myöntävän vastauksen antamiseksi tähän kysymykseen erityisesti se, ettei tätä tuotetta, jonka aineosana on klinoptiloliitti sen tietyssä perusmolekyylirakenteessa, ollut käytetty vielä ennen 15.5.1997 elintarvikkeena, vai onko lisäksi tarpeen, että tämä tuote on valmistettava valmistusprosessissa sellaista menetelmää käyttäen, joka johtaa uuteen tai tarkoituksellisesti muunnettuun molekyylirakenteeseen, ja että kyseessä on siis oltava aine, jota ei ole esiintynyt aikaisemmin sellaisenaan luonnossa?


(1)  Uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27.1.1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97 (EYVL L 43, s. 1).


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 29.9.2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute v. Doc Generici srl

(Asia C-452/14)

(2014/C 448/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute

Vastaaja: Doc Generici srl

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 10.2.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 (1) voimassa olevan tekstin 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että myyntilupiin tehtävistä lajin I muutoksista – ja pääasian kannalta merkityksellisiltä osin lajin IA muutoksista – on silloin, kun kyseessä on saman luvanhaltijan useisiin myyntilupiin tehtävä samanlainen muutos, perittävä vain yksi säännöksessä määritetyn suuruinen maksu vai onko maksu maksettava erikseen kustakin luvasta, jota muutos koskee?

2)

Onko kansallisella tuomioistuimella nyt käsiteltävässä asiassa vallitsevassa tilanteessa mahdollisuus vai, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, velvollisuus saattaa kysymys Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi?


(1)  Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10.2.1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 297/95 (EYVL L 35, s. 1).


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/9


Kanne 30.9.2014 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-454/14)

(2014/C 448/12)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano ja D. Loma-Osorio Lerena)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (1) 14 artiklan c alakohdan mukaisia velvoitteitaan kunkin jäljempänä mainitun kaatopaikan osalta, koska se ei ole kahdeksan vuoden kuluessa kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa säädetystä päivästä toteuttanut tarvittavia toimia vaatiakseen kunkin kannekirjelmän 26 kohdassa tarkoitetun kaatopaikan pitäjää valmistelemaan kaatopaikan kunnostussuunnitelman ja varmistaakseen tämän suunnitelman täysimääräisen noudattamisen kyseisessä direktiivissä säädettyjen muiden kuin sen liitteessä I olevassa 1 kohdassa mainittujen vaatimusten mukaisesti: tavanomaisille jätteille tarkoitetut kaatopaikat, joiden sijaintipaikat ovat Ortuella (País Vasco) sekä Zurita ja Juan Grande (Canarias).

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 1999/31 14 artiklan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan kunkin jäljempänä mainitun kaatopaikan osalta, koska se ei ole toteuttanut kunkin kannekirjelmän 37 kohdassa tarkoitetun kaatopaikan osalta tarvittavia toimia poistaakseen kyseisen direktiivin 7 artiklan g alakohdan ja 13 artiklan säännösten mukaisesti mahdollisimman nopeasti käytöstä kaatopaikat, jotka eivät ole saaneet saman direktiivin 8 artiklan mukaisesti lupaa toimintansa jatkamiseen: 9 tavanomaisille jätteille tarkoitettua kaatopaikkaa, joiden sijaintipaikat ovat Vélez Rubio (Almería), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano – Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) ja Legazpia (Guipuzkoa), sekä 19 pysyville jätteille tarkoitettua kaatopaikkaa, joiden sijaintipaikat ovat Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cádiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilla), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilla), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilla), El Chaparral (Écija, Sevilla), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilla), Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cádiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén) La Chacona (Cabra, Córdoba) ja el Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Cádiz).

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tutkimusten, jotka komissio on tehnyt jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä 2001/2071, ja Espanjan viranomaisten antamien vastausten tarkastelun perusteella on selvitetty, etteivät Espanjan viranomaiset ole täyttäneet virallisessa huomautuksessa mainittuja direktiivissä 1999/31 säädettyjä velvollisuuksia, jotka niillä on direktiivin 1999/31 14 artiklan a ja c alakohdan perusteella, eivätkä velvollisuuksia, jotka niillä on saman direktiivin 14 artiklan b alakohdan perusteella.

Nyt nostettu kanne koskee myös Barranco de Sedasesin kaatopaikkaa, jota on käsitelty jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä 2012/4068, joka on yhdistetty edellä mainittuun menettelyyn, koska Espanjan kuningaskunta ei ole kyseisen kaatopaikan osalta noudattanut direktiivin 1999/31 14 artiklan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan.

Vastausten tarkastelun perusteella komissio on voinut peruuttaa menettelyn 45 kaatopaikan osalta, joita ei joko voida pitää 16.7.2001 olemassa olleina kaatopaikkoina taikka joille on myönnetty lupa ja jotka on kunnostettu direktiivin 1999/31 säännösten mukaisesti. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkuu, koska Espanjan viranomaiset eivät eräissä tapauksissa toteuta tarvittavia toimia vaatiakseen kaatopaikan pitäjää valmistelemaan kaatopaikan kunnostussuunnitelman ja varmistaakseen tämän suunnitelman täysimääräisen noudattamisen kyseisessä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisesti eivätkä ne eräissä muissa tapauksissa toteuta tarvittavia toimia poistaakseen mahdollisimman nopeasti käytöstä kaatopaikat, jotka eivät ole saaneet lupaa toimintansa jatkamiseen, Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 1999/31 14 artiklan c ja b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, joten komissio on päättänyt nostaa tämän kanteen unionin tuomioistuimessa.


(1)  EYVL L 182, s. 1.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/10


Valitus, jonka H on tehnyt 29.9.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-271/10, H v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa, 10.7.2014 antamasta tuomiosta

(Asia C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: H (edustaja: avvocato M. Velardo)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-271/10, H v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja EUPM, 10.7.2014 antaman määräyksen siltä osin kuin sillä hylätään valittajan nostama kanne, jolla vaadittiin kumoamaan EUPM:n henkilöstöpäällikön allekirjoittama 7.4.2010 tehty päätös, jolla kantaja siirrettiin ”Criminal Justice Adviser-Prosecutor” -toimeen Banja Lukan (Bosnia ja Hertsegovina) alueelliseen toimistoon, ja tarvittaessa Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa 8.12.2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/906/YUTP (1) 6 artiklassa tarkoitetun operaation johtajan allekirjoittama 30.4.2010 tehty päätös sekä jolla vaadittiin toiseksi vahingonkorvausta

palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

velvoittamaan ensimmäisessä oikeusasteessa vastaajana olleen korvaamaan tästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa seuraaviin valitusperusteisiin:

puolustautumisoikeuksien loukkaus

työjärjestyksen 114 artiklan rikkominen

oikeudellinen virhe

unionin oikeuden rikkominen.


(1)  EUVL L 322, s. 22.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 3.10.2014 – Promoimpresa srl v. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro ja Regione Lombardia

(Asia C-458/14)

(2014/C 448/14)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Promoimpresa srl

Vastaajat: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro ja Regione Lombardia

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko SEUT 49, SEUT 56 ja SEUT 106 artiklassa tarkoitetut sijoittautumisvapauden, syrjintäkiellon ja kilpailun edistämisen periaatteet sekä niihin sisältyvä kohtuullisuusperiaate esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jolla useiden perättäisten lainsäädäntötoimien tuloksena säädetään taloudellisesti merkittäviä julkisessa omistuksessa olevia meri-, järvi- ja jokialueita koskevien konsessioiden voimassaoloajan toistuvasta pidentämisestä siten, että niiden kestoa jatketaan lain nojalla lähes yksitoista vuotta, jolloin mahdollisuus alueen taloudelliseen hyödyntämiseen säilyy yksinomaan samalla konsessionsaajalla huolimatta siitä, että myönnetyn konsession säädetty voimassaoloaika on päättynyt, ja jonka seurauksena muilta taloudellisilta toimijoilta evätään jo lähtökohtaisesti mahdollisuus tavoitella hyödykkeen myöntämistä itselleen julkisessa menettelyssä?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 6.10.2014 – Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Asia C-460/14)

(2014/C 448/15)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Johannes Evert Antonius Massar

Vastaaja: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko oikeusturvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 22.6.1987 annetun neuvoston direktiivin (87/344/ETY) (1) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan käsitettä ”hallintomenettely” tulkittava siten, että siihen luetaan UWV:ssä käytävä menettely, jossa työnantaja pyytää irtisanomislupaa päättääkseen (oikeusturvavakuutuksen ottaneen) työntekijän työsopimuksen?

2)

Jos kysymykseen 1 annettava vastaus riippuu erityisen menettelyn tunnusmerkeistä, tarvittaessa yhdessä tapauksen tosiseikkojen ja olosuhteiden kanssa, minkä tunnusmerkkien, tosiseikkojen ja olosuhteiden nojalla kansallisen tuomioistuimen on silloin määritettävä, onko kyseistä menettelyä pidettävä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna hallintomenettelynä?


(1)  EYVL L 185, s. 77.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 8.10.2014 – Rikosoikeudenkäynti Lorenzo Carluccia vastaan

(Asia C-462/14)

(2014/C 448/16)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bari

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Lorenzo Carlucci

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-72/10 ja C-77/10 16.2.2012 antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että avataan tarjouskilpailu, joka koskee aiemmin tehtyjä sopimuksia lyhytkestoisempia sopimuksia, tilanteessa, jossa kyseinen tarjouskilpailu on käynnistetty niiden seurausten korjaamiseksi, jotka johtuvat siitä, että tietty määrä toimijoita on lainvastaisesti suljettu edellisen tarjouskilpailun ulkopuolelle?

2)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sopimusten päättymisaikojen ajallista yhdenmukaistamista koskeva vaatimus olisi riittävä perustelu tarjouskilpailun kohteena olevien sopimusten aiemmin tehtyjen sopimusten kestoa lyhyemmälle kestolle?

3)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, niin kuin niitä on luettu edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa tuomiossa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle määräykselle, jossa velvoitetaan luovuttamaan vastikkeettomasti sellaisten aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käyttö, jotka muodostavat pelin hallinto- ja keräysverkoston, siinä tapauksessa, että toiminta päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai päättämis- tai purkamistoimenpiteiden vuoksi?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 9.10.2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v. F. Wieland ja H. Rothwangl

(Asia C-465/14)

(2014/C 448/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Centrale Raad van Beroep

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Vastaaja: F. Wieland ja H. Rothwangl

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen N:o 1408/71 (1) 3 artiklaa ja 94 artiklan 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että nämä säännökset ovat esteenä sille, että sellaisen merialuksen miehistöön, jonka kotisatama oli jäsenvaltiossa, kuuluneelta entiseltä merenkulkijalta, jolla ei ollut asuinpaikkaa maissa ja joka ei ollut minkään jäsenvaltion kansalainen, evätään (osittain) vanhuuseläke sen jälkeen, kun valtio, jonka kansalainen kyseinen merenkulkija on, on liittynyt unioniin (sen lailliseen edeltäjään) tai kun asetus N:o 1408/71 on tullut voimaan kyseisessä valtiossa, pelkästään sen perusteella, ettei kyseinen entinen merenkulkija ollut (väitetyllä) vakuutuskaudella (ensiksi mainitun) jäsenvaltion kansalainen?

2)

Onko SEUT 18 ja SEUT 45 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion säännöstölle, jonka perusteella sellaisen merialuksen miehistöön, jonka kotisatama oli kyseisessä jäsenvaltiossa, kuulunut merenkulkija, jolla ei ollut asuinpaikkaa maissa ja joka ei ole minkään jäsenvaltion kansalainen, suljettiin vanhuuseläkevakuutuksen ulkopuolelle, kun kyseisen säännöstön perusteella vakuutetulla tarkoitetaan merenkulkijaa, joka on sen jäsenvaltion kansalainen, jossa merialuksella on kotisatama, ja joka on muilta osin samassa tilanteessa, jos valtio, jonka kansalainen ensiksi mainittu merenkulkija on eläkkeen määräämisen aikaan, on tällä välin liittynyt unioniin (sen lailliseen edeltäjään) tai asetus N:o 1408/71 on tullut tällä välin voimaan kyseisessä valtiossa?

3)

Onko edellä esitettyihin ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen vastattava samalla tavalla, kun kyseessä on (entinen) merenkulkija, joka oli työskentelynsä aikana sellaisen valtion kansalainen, joka liittyi unioniin (sen lailliseen edeltäjään) myöhemmin, mutta joka ei ole liittymishetkellä tai sillä hetkellä, kun asetus N:o 1408/71 tulee voimaan kyseisessä valtiossa, eikä sillä hetkellä, kun hän vaatii vanhuuseläkkeen maksamista, jäsenvaltion kansalainen mutta johon viimeksi mainittua asetusta sovelletaan asetuksen N:o 859/2003 (2) 1 artiklan perusteella?


(1)  Sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (EYVL L 149, s. 2).

(2)  Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, 14.5.2003 annettu neuvoston asetus (EUVL L 124, s. 1).


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bergamo (Italia) on esittänyt 13.10.2013 – Rikosoikeudenkäynti Baldo Chiaraa vastaan

(Asia C-467/14)

(2014/C 448/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bergamo

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Baldo Chiara

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että avataan tarjouskilpailu, joka koskee aiemmin tehtyjä sopimuksia lyhytkestoisempia sopimuksia, kun myös Euroopan unionin tuomioistuimen [yhdistetyissä asioissa C-72/10 ja C-77/10] 16.2.2012 antamassa tuomiossa nro 72 vahvistetut periaatteet otetaan huomioon?

2)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sopimusten päättymisaikojen ajallista yhdenmukaistamista koskeva vaatimus olisi riittävä perustelu tarjouskilpailun kohteena olevien sopimusten aiemmin tehtyjen sopimusten kestoa lyhyemmälle kestolle, kun myös Euroopan unionin tuomioistuimen 16.2.2012 antamassa tuomiossa nro 72 vahvistetut periaatteet otetaan huomioon?

3)

Onko SEUT 49 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja sekä SEUT 56 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle määräykselle, jossa velvoitetaan luovuttamaan vastikkeettomasti sellaisten aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käyttö, jotka muodostavat pelin hallinto- ja keräysverkoston, siinä tapauksessa, että toiminta päättyy sopimuksen määräajan päätyttyä tai päättämis- tai purkamistoimenpiteiden vuoksi, kun myös Euroopan unionin tuomioistuimen 16.2.2012 antamassa tuomiossa nro 72 vahvistetut periaatteet otetaan huomioon?


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 20.10.2014 – Canadian Oil Company Sweden AB ja Anders Rantén v. Valtakunnansyyttäjä

(Asia C-472/14)

(2014/C 448/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta domstolen

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Canadian Oil Company Sweden AB ja Anders Rantén

Vastapuoli: Valtakunnansyyttäjä

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko se, että Ruotsin säännösten mukaan kemiallisen tuotteen, jota REACH-asetuksen (1) perusteella koskee rekisteröintivelvollisuus, ammattimaisesti Ruotsiin tuovan henkilön on ilmoitettava tuote Kemikalieinspektionenille sen rekisteröimiseksi Ruotsin tuoterekisteriin, ristiriidassa REACH-asetuksen kanssa?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko Ruotsin ilmoitusvelvollisuus ristiriidassa SEUT 34 artiklan kanssa, kun otetaan huomioon SEUT 36 artiklassa määrätyt poikkeukset?


(1)  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, s. 1)


Unionin yleinen tuomioistuin

15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Vtesse Networks v. komissio

(Asia T-362/10) (1)

((Valtiontuki - Tuki seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten Cornwallin ja Scillynsaarten alueella - Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi - SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta - Kumoamiskanne - Kilpailuasemaan kohdistuvan huomattavan vaikutuksen puuttuminen - Asiavaltuus - Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet - Osittainen tutkimatta jättäminen - Epäilyjä, joiden vuoksi muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen olisi perusteltua, ei ole))

(2014/C 448/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: H. Mercer, QC)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Stromsky ja L. Armati)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Puolan tasavalta (asiamiehet: aluksi M. Szpunar ja B. Majczyna, sitten M. Majczyna), Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: aluksi S. Behzadi-Spencer ja L. Seeboruth, sitten M. Seeboruth, J. Beeko ja L. Christie, avustajanaan aluksi barrister K. Bacon, sitten barrister S. Lee) ja British Telecommunications plc (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: aluksi asianajajat M. Nissen ja J. Gutiérrez Gisbert, sitten asianajajat Nissen ja G. van de Walle de Ghelcke ja lopuksi asianajajat van de Walle de Ghelcke ja J. Rivas Andrés sekä barrister J. Holmes)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumottavaksi komission 12.5.2010 tekemä päätös K(2010) 3204, jossa todettiin, että tukitoimenpide ”Cornwall and Isles of Scilly Next Generation Broadband”, jolla myönnetään tukea Euroopan aluekehitysrahastosta seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten Cornwallin ja Scillynsaarten alueella, on SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen (valtiontuki N 461/2009 – Yhdistynyt kuningaskunta).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Vtesse Networks Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission sekä British Telecommunications plc:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Puolan tasavalta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 288, 23.10.2010.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Computer Resources International (Luxembourg) v. komissio

(Asia T-422/11) (1)

((Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Atk-palvelut, jotka liittyvät ohjelmistokehitykseen ja ylläpitoon sekä neuvontaan ja tukeen erityyppisiä tietoteknisiä sovelluksia varten - Tarjoajan tarjouksen hylkääminen - Poikkeuksellisen alhainen tarjous - Asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 139 artiklan 1 kohta - Perusteluvelvollisuus - Oikeudellisen perustan valinta - Harkintavallan väärinkäyttö))

(2014/C 448/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi S. Delaude ja D. Calciu, sitten S. Delaude, avustajanaan asianajaja E. Petritsi)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse vaatimuksesta kumota Euroopan unionin julkaisutoimiston 22.7.2011 tekemä päätös olla hyväksymättä kantajan ja toisen yhtiön muodostaman yhteenliittymän esittämiä tarjouksia eristä nro 1 ja 3 tarjouspyyntömenettelyssä AO 10340, joka koski Atk-palveluita, jotka liittyivät ohjelmistokehitykseen ja -ylläpitoon sekä neuvontana ja tukeen erityyppisiä tietoteknisiä sovelluksia varten (JO 2011/S 66-106099), ja antaa puitesopimukset muille tarjoajille.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Computer Resources International (Luxembourg) SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 290, 1.10.2011.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – Kreikka v. komissio

(Asia T-632/11) (1)

((EMOTR - Tukiosasto - Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto - Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Asetus (EY) N:o 1782/2003 - Tilatukijärjestelmä - Vilpitön yhteistyö - Yhdenvertaisuus - Oikeasuhteisuus - Kansallinen varanto - Myöntämisperusteet - Kiinteä rahoituskorjaus - Rahastolle aiheutuva riski - Asetus (EY) N:o 1493/1999 - Viinikauppa-ala - Tislausta ja tiettyjen käymättömien rypälemehujen käyttöä varten myönnettyä rahoitusta koskevat järjestelmät - Viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi myönnettävät tuet))

(2014/C 448/22)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: I. Chalkias ja S. Papaïoannou)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou ja A. Marcoulli)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 14.10.2011 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/689/EU (EUVL L 270, s. 33) kumoamista koskeva vaatimus Helleenien tasavaltaa koskevilta osin.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 14.10.2011 tehty komission täytäntöönpanopäätös 2011/689/EU kumotaan siltä osin kuin siinä asetetaan Helleenien tasavallalle kiinteä korjaus, joka koskee uusille viljelijöille kansallisesta varannosta myönnettyjä tukioikeuksia.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan komissio ja Helleenien tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 39, 11.2.2012.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – FIS’D v. komissio

(Asia T-283/12) (1)

((Erasmus Mundus -toimintaohjelma - Kumppanuutta koskeva puitesopimus - Erityinen avustussopimus - EACEA:n päätös purkaa puitesopimus ja muuttaa erityistä avustussopimusta - Hallinnollinen muutoksenhaku komissiossa - Komission päätös hylätä hallinnollinen muutoksenhaku perusteettomana - Sopimusten sekä hallinto- ja rahoituskäsikirjan rikkominen))

(2014/C 448/23)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Bariatti ja A. Sodano, sittemmin asianajajat F. Sutti ja A. Boso Caretta)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi M. Van Hoof, sittemmin C. Cattabriga ja D. Roussanov ja lopuksi C. Cattabriga)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) (asiamiehet: H. Monet, avustajinaan asianajajat M. Merola ja C. Santacroce)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus 12.4.2012 tehdystä komission päätöksestä (viite: Ares (2012) 446225), jolla hylättiin hallinnollinen muutoksenhaku koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) 13.1.2012 tekemästä päätöksestä purkaa ennenaikaisesti kumppanuutta koskeva puitesopimus 2011/0181, jonka virasto oli tehnyt Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabrian (Reggio de Calabren (Italia) Välimeren alueen tutkimuksen yliopisto) kanssa, ja muuttaa sen kyseisen yliopiston kanssa tekemää erityistä avustussopimusta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

FIS’D – Formazione integrata superiore del design vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2015 – Mayaleh v. neuvosto

(Yhdistetyt asiat T-307/12 ja T-408/13) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Syyrian keskuspankin pääjohtajan tehtävät - Kumoamiskanne - Rajoittavia toimenpiteitä koskevan toimen tiedoksi antaminen - Kanteen nostamisen määräaika - Tutkittavaksi ottaminen - Puolustautumisoikeudet - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Perusteluvelvollisuus - Todistustaakka - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan - Oikeasuhteisuus - Omaisuudensuoja - Oikeus yksityis- ja perhe-elämään - Maahanpääsyä koskevien rajoitusten soveltaminen jäsenvaltion kansalaiseen - Unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus))

(2014/C 448/24)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Adib Mayaleh (Damaskos, Syyria) (edustajat: asianajajat G. Karouni ja C. Dumont)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J.-P. Hix ja V. Piessevaux)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan osittain ensiksi Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta 14.5.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/256/YUTP (EUVL L 126, s. 9), toiseksi Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta 14.5.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 410/2012 (EUVL L 126, s. 3), kolmanneksi Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/782/YUTP kumoamisesta 29.11.2012 annettu neuvoston päätös 2012/739/YUTP (EUVL L 330, s. 21), neljänneksi Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 22.4.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 363/2013 (EUVL L 11, s. 1, oikaisu EUVL L 127, s. 27), viidenneksi Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31.5.2013 annettu neuvoston päätös 2013/255/YUTP (EUVL L 147, s. 14).

Tuomiolauselma

1)

Kanne asiassa T-307/12 hylätään.

2)

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa T-408/13 raukeaa.

3)

Adib Mayaleh velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 273, 8.9.2012.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – Popp ja Zech v. SMHV – Müller-Boré & Partner (MB)

(Asia T-463/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin MB rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkki MB&P - Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 1 kohta - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2014/C 448/25)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Eugen Popp (München, Saksa) ja Stefan M. Zech (München) (edustajat: aluksi asianajajat C. Rohnke ja M. Jacob, sittemmin Jacob ja F. Thiering)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (München) (edustajat: aluksi asianajajat T. Koerl ja E. Celenk, sittemmin K. Kern ja B. Maneth)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 19.7.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 506/2011-1), joka koskee Müller-Boré & Partner Patentanwälten ja toisaalta Eugen Poppin ja Stefan M. Zechin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Eugen Popp ja Stefan M. Zech velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 379, 8.12.2012.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Valittajana komissio ja muuna osapuolena Thomé

(Asia T-669/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Kilpailuilmoitus - Palvelukseen ottamisesta kieltäytyminen - Tutkintotodistus, joka on kilpailuilmoituksen mukainen hyväksynnän vuoksi - Taloudellinen vahinko ja henkinen kärsimys))

(2014/C 448/26)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Muu osapuoli: Florence Thomé (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, jossa vaaditaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa F-97/12, Thomé vastaan komissio, 7.10.2013 antaman tuomion (Kok. H., EU:F:2013:142) kumoamista.

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/21


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2014 – Ben Ali v. neuvosto

(Asia T-166/13) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Voimassaolon jatkaminen - Aikaisempien varojen jäädyttämistä koskevien toimenpiteiden kumoamisen vaikutukset - Lausunnon antamisen raukeaminen - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Selvästi täysin perusteeton kanne))

(2014/C 448/27)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Ranska) (edustaja: asianajaja A. de Saint Rémy)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: G. Étienne ja A. De Elera)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 31.1.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/72/YUTP (EUVL L, s. 20) kumoamiseksi kantajaa koskevilta osin ja toisaalta vaatimus vahingonkorvauksen maksamiseksi.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen vaatimuksista Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 31.1.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/72/YUTP kumoamiseksi Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia koskevilta osin raukeaa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 156, 1.6.2013.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Mallis ja Malli v. komissio ja EKP

(Asia T-327/13) (1)

((Kumoamiskanne - Kyproksen vakaustukiohjelma - Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä - Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 448/28)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Konstantinos Mallis (Larnaka, Kypros) ja Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (edustajat: asianajajat E. Efstathiou, K. Efstathiou ja K. Liasidou)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan 25.3.2013 annettu euroryhmän julkilausuma muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

K. Mallis ja E. Malli velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja lisäksi heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou v. komissio ja EKP

(Asia T-328/13) (1)

((Kumoamiskanne - Kyproksen vakaustukiohjelma - Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä - Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 448/29)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nikosia, Kypros) (edustajat: asianajajat E. Efstathiou, K. Efstathiou ja K. Liasidou)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan 25.3.2013 annettu euroryhmän julkilausuma muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/23


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Chatzithoma v. komissio ja EKP

(Asia T-329/13) (1)

((Kumoamiskanne - Kyproksen vakaustukiohjelma - Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä - Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 448/30)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Petros Chatzithoma (Nikosia, Kypros) ja Elenitsa Chatzithoma (Nikosia) (edustajat: asianajajat E. Efstathiou, K. Efstathiou ja K. Liasidou)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan 25.3.2013 annettu euroryhmän julkilausuma muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Petros Chatzithoma ja Elenitsa Chatzithoma vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/24


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Chatziioannou v. komissio ja EKP

(Asia T-330/13) (1)

((Kumoamiskanne - Kyproksen vakaustukiohjelma - Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä - Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 448/31)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Lella Chatziioannou (Nikosia, Kypros) (edustajat: asianajajat E. Efstathiou, K. Efstathiou ja K. Liasidou)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan 25.3.2013 annettu euroryhmän julkilausuma muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Lella Chatziioannou vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/24


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Nikolaou v. komissio ja EKP

(Asia T-331/13) (1)

((Kumoamiskanne - Kyproksen vakaustukiohjelma - Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä - Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 448/32)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Marinos Nikolaou (Nikosia, Kypros) (edustajat: asianajajat E. Efstathiou, K. Efstathiou ja K. Liasidou)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan 25.3.2013 annettu euroryhmän julkilausuma muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Marinos Nikolaou vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/25


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Christodoulou ja Stavrinou v. komissio ja EKP

(Asia T-332/13) (1)

((Kumoamiskanne - Kyproksen vakaustukiohjelma - Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä - Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä - Tutkimatta jättäminen))

(2014/C 448/33)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Chrysanthi Christodoulou (Pafos, Kypros) ja Maria Stavrinou (Larnaka, Kypros) (edustajat: asianajajat E. Efstathiou, K. Efstathiou ja K. Liasidou)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis) ja Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan ja F. Athanasiou, avustajinaan asianajajat W. Bussian, W. Devroe ja D. Arts)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan 25.3.2013 annettu euroryhmän julkilausuma muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Chrysanthi Christodoulou ja Maria Stavrinou vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/26


Kanne 7.7.2014 – Pelikan v. SMHV – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Asia T-517/14)

(2014/C 448/34)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Nordemann)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Ranska)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Sanamerkki ”be.bag” – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1192/2013-1

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 3.4.2014 asiassa R 1192/2013-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen osittain

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 5 kohtaa on rikottu.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/26


Kanne 15.9.2014 – Unkari v. komissio

(Asia T-662/14)

(2014/C 448/35)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Unkari (asiamiehet: M.Z. Fehér ja G. Koós)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta 11.3.2014 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 45 artiklan 8 kohdasta seuraavan osan: ”valitsemalla asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla laaditusta luettelosta lajit, jotka ovat sopivimpia ympäristön kannalta, sulkien siten pois lajit, jotka selkeästi eivät ole alkuperäislajeja”

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että riitautetun asetuksen 45 artiklan 8 kohdalla ylitetään delegoivassa asetuksessa N:o 1307/2013 (1) säädetyt puitteet ja otetaan käyttöön perussäännöksessä jäsenvaltioille myönnettyä valtuutusta uudelleen tulkiten suppeammat edellytykset ja tehdään näin tosiasiallisesti tyhjäksi jäsenvaltioille annettu valtuutus.

Kantaja on lisäksi sitä mieltä, että riitautetun asetuksen johdanto-osassa ei ole asianmukaisia ja yksityiskohtaisia perusteluja. Sen mukaan tämän laajuisesta ja määrällisesti tämän suuruisesta muutoksesta, jossa tukeudutaan valtuutussäännökseen, seuraa välttämättä, ettei käytännössä kyetä osoittamaan täsmällisesti mihin säädökseen komissio on tukeutunut ja missä laajuudessa, mikä tekee lähes mahdottomaksi oikeusvarmuuden kannalta välttämättömän tutkinnan.

Kantaja vetoaa myös siihen, että komission vahvistamalla säännöksellä erotellaan haitallisesti toisistaan puulajeja ja viljelijöitä, joiden tarkoituksena on lyhytkiertoisen energiaviljelyn harjoittaminen. Kahdenlaiset istutukset ja istuttajat ovat samassa tilanteessa, minkä vuoksi ei ole perusteltua erotella niitä toisistaan sen perusteella, mitä puulajeja on tarkoitus valita istutusten toteuttamiseen.

Kantaja väittää lisäksi, että komissio vastusti delegoitua asetusta koskevissa neuvotteluissa loppuun saakka sitä, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus luokitella ekologisiksi aloiksi lyhytkiertoisen energiapuun viljelyyn istutettuja aloja. Kantajan mukaan kaikki osoittaa, että komissio halusi riitautelulla säännöksellä käytännössä estää tämän mahdollisuuden ja syyllistyi näin harkintavaltansa väärinkäyttöön.

Lopuksi kantaja väittää muun muassa, että riitautettu asetus on oikeusvarmuuden yleisen oikeusperiaatteen vastainen yhtäältä siksi, että sen 45 artiklan 8 kohta on monilta osin epäselvä ja toisaalta siksi, että asetuksen täytäntöönpanolle asetetulla määräajalla ei taata tarpeeksi aikaa varautua merkitykseltään näin suureen muutokseen. Valittajan mukaan kyse on myös luottamuksensuojan loukkaamisesta, koska komissio ei voimaansaattamissäännöksiä muotoillessaan ottanut huomioon sitä, että maatalousalalla tällaiseen muutokseen tarvittavan varautumisajan pitäisi olla tai on oltava pidempi. Tämän lisäksi kantaja katsoo, että riitautetulla toimenpiteellä syyllistytään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklassa vahvistetun omistusoikeuden suojan loukkaamiseen.


(1)  Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (EUVL L 347, s. 608).


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/27


Kanne 22.9.2014 – Slovakia v. komissio

(Asia T-678/14)

(2014/C 448/36)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Asianosaiset

Kantaja: Slovakian tasavalta (asiamies: B. Ricziová)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 15.7.2014 päivättyyn kirjeeseen sisältyvän komission päätöksen, jossa Slovakian tasavalta määrätään asettamaan komission käyttöön omien perinteisten varojen menetystä vastaava määrä ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu komission toimivallan puuttumiseen

Slovakian tasavallan mukaan komissiolla ei ollut toimivaltaa riidanalaisen päätöksen tekemiseen. Missään unionin oikeuden säännöksessä ei nimittäin anneta komissiolle toimivaltaa toimia niin kuin se on tehnyt tehdessään riidanalaisen päätöksen, eli valtaa vaatia sen jälkeen, kun perinteisten omien varojen menetystä kantamatta jääneiden tuontitullien muodossa vastaava määrä on arvioitu, jäsenvaltiota, joka ei ole vastuussa laskelmasta eikä mainittujen tullien kantamisesta, asettamaan komission käyttöön komission määrittämää määrää, joka komission mukaan vastaa väitettyä menetystä.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu oikeusvarmuuden loukkaamiseen

Jos oletetaan, että komissio on ollut toimivaltainen tekemään riidanalaisen päätöksen, mitä se ei ole ollut, Slovakian tasavalta katsoo, että komissio on nyt käsiteltävässä asiassa loukannut oikeusvarmuuden periaatetta. Riidanalaisessa päätöksessä Slovakian tasavallalle asetettu velvollisuus ei ollut kohtuudella ennakoitavissa ennen kyseisen päätöksen tekemistä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että komission toimivaltaa on käytetty sääntöjenvastaisesti

Jos oletetaan, että komissio on ollut toimivaltainen tekemään riidanalaisen päätöksen ja että se on mainitun päätöksen tehdessään toiminut oikeusvarmuuden periaatetta kunnioittaen, mitä se ei ole tehnyt, Slovakian tasavalta katsoo, ettei komissio nyt käsiteltävässä asiassa ole käyttänyt toimivaltaansa sääntöjenmukaisesti. Yhtäältä komissio on tehnyt ilmeisen virheellisen arvion, kun se on vaatinut kyseessä olevaa määrää Slovakian tasavallalta, vaikkei perinteisiä omia varoja ole lainkaan menetetty tai vaikkei mainittu menetys ole ollut välitön seuraus tapahtumista, joista komissio on katsonut Slovakian tasavallan olevan vastuussa. Toisaalta komissio on loukannut Slovakian tasavallan puolustautumisoikeuksia sekä hyvän hallinnon periaatetta.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalainen päätös on perusteltu puutteellisesti

Neljännellä kanneperusteellaan Slovakian tasavalta katsoo, että riidanalaisen päätöksen perusteluihin sisältyy useita heikkouksia, joiden perusteella sitä voidaan pitää puutteellisena, mikä merkitsee olennaisten menettelymääräysten rikkomista ja on vastoin oikeusvarmuuden vaatimusta. Slovakian tasavalta katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä komissio ei ole ilmoittanut päätöksensä oikeusperustaa. Se ei ole myöskään täsmentänyt tiettyjen vaatimustensa alkuperää eikä perustaa. Lopuksi riidanalaisen päätöksen perustelut ovat joiltain osin sekavat.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/28


Kanne 19.9.2014 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. komissio

(Asia T-698/14)

(2014/C 448/37)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission 11.7.2014 tekemän päätöksen nro DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014), jolla komissio luokitteli kantajien tarjouksen neljännelle sijalle riidanalaisen tarjouskilpailun erässä 1

kumoamaan Euroopan komission 31.7.2014 tekemän päätöksen nro DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014), jolla komissio sulki kantajien tarjouksen pois riidanalaisen tarjouskilpailun 2 erästä

kumoamaan Euroopan komission 31.7.2014 tekemän päätöksen nro DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014), jolla komissio luokitteli kantajien tarjouksen kolmannelle sijalle riidanalaisen tarjouskilpailun erässä 3

velvoittamaan komission korvaamaan vahingon, joka kantajille aiheutui siitä, että ne menettivät mahdollisuuden päästä ensimmäiselle sijalle puitesopimuksen kolmessa erässä, ja jonka määräksi ne arvioivat 8 00  000 euroa erän 1 osalta, 4 00  000 euroa erän 2 osalta ja 2 00  000 euroa erän 3 osalta korkoineen tuomion antamispäivästä, ja

velvoittamaan komission korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat väittävät, että riidanalaiset päätökset, joilla komissio hylkäsi kantajien tarjouksen avoimessa hankintamenettelyssä nro DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III kolmen erän (lot) osalta, on kumottava SEUT 263 artiklan nojalla unionin oikeussääntöjen on rikkomisen vuoksi ja erityisesti seuraavista kolmesta syystä:

1)

Ensinnäkin komissio on rikkonut perusteluvelvollisuuttaan, koska kantajien tarjouksen teknistä osaa koskevat perustelut olivat puutteelliset.

2)

Toiseksi komissio on rikkonut sekä varainhoitoasetuksen ja soveltamissääntöjen säännöksiä että sopimusasiakirjojen määräyksiä, jotka koskevat poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia.

3)

Kolmanneksi komissio on loukannut vapaan kilpailun periaatetta, koska se asetti tarjousten taloudellista osaa koskevia sitovia ehtoja eikä sallinut tarjoajien muotoilla tarjoustensa taloudellista osaa vapaasti, jotta olisi valittu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/29


Kanne 27.9.2014 – Topps Europe v. komissio

(Asia T-699/14)

(2014/C 448/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor R. Vidal, solicitor A. Penny ja barrister B. Kennelly)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission asiassa AT.39899 – Immateriaalioikeuksien lisensointi jalkapalloon liittyville keräilyesineille 15.7.2014 tekemän päätöksen, jossa hylättiin kantajan kantelu siitä, että useat kansalliset jalkapallon hallintoelimet ja pelaajaliitot sekä Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol, ja Deutscher Fußball-Bund olivat rikkoneet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklaa, ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajalle tästä menettelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja on loukannut vakavasti kantajan menettelyllisiä oikeuksia ja on siten tehnyt oikeudellisen virheen.

2.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan vastaajan päätös perustuu virheellisiin tosiseikkoihin ja siinä on tehty ilmeinen arviointivirhe, joten vastaaja on tehnyt oikeudellisen virheen ja tosiseikkoja koskevan arviointivirheen.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/30


Kanne 2.10.2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net v. komissio

(Asia T-703/14)

(2014/C 448/39)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net Aebe (Kaisariani, Kreikka) (edustaja: asianajaja K. Damis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

hankkimaan asiantuntijalausunnon, jotta tutkittaisiin tilintarkastusyhtiö KPMG AG:n tarkastuskertomuksessaan esittämä löydös, jonka Euroopan komissio hyväksyi virheellisesti ja lainvastaisesti ja jonka mukaan ”vaihtoehtoiset todisteet ovat puutteellisia haettujen henkilöstökulujen varmistamiseksi”. Kyseinen seikka on ratkaiseva asian kehityksen kannalta, koska henkilöstökulut vaikuttavat kaikkiin välillisiin kustannuksiin. Kantaja korostaa, että KPMG AG:n tarkastuskertomus, josta DAVNET AEBE -yhtiö esitti kirjalliset vastalauseensa ja oikaisuvaatimuksen kattavan näytön kera, hyväksyttiin Euroopan komissiossa ilman riittäviä perusteluja tai vastausta kyseiseen näyttöön, ja

toteamaan yhtäältä, että maksukehotuksella nro 3241409008, joka lähetettiin kantajalle 31.7.2014 ja jolla pyydetään palauttamaan 64  574,73 euroa hankkeen FP7–SME–2007–222303 ”FIREROB” sopimuksesta tarkastuskertomuksen 12–ΒΑ176–003 perusteella, rikotaan komission sopimusvelvoitteita ja se on perusteeton, sekä toisaalta, että kantajan riidanalaisen sopimuksen yhteydessä esittämät kulut ovat tukikelpoisia, ja siten velvoittamaan komission antamaan 64  574,73 euron suuruisen hyvityslaskun.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu välityslausekkeeseen. Kantaja väittää ensinnäkin, että esitetyillä todisteilla näytetään kattavasti toteen kantajan henkilökunnan työskentely FIREROB-hankkeen parissa, toiseksi, että tarkastuskertomuksessa ei mainita missään kohtaa, että kantajan henkilöstö ei suorittanut FIREROB-sopimuksen yhteydessä toteutettavaa hanketta tai että kantaja oli antanut vääriä tietoja, ja kolmanneksi, että kantaja oli sitoutunut tarjoamaan henkilöstöä 12,2 henkilöstötyökuukauden edestä ja että se tarjosi kokonaisuudessaan 21,92 henkilötyökuukautta pyytämättä muutoksia hyväksyttyyn talousarvioon.

2.

Toinen kanneperuste perustuu oikeuden väärinkäyttöön. Kantaja väittää, että komission vaatimus palauttaa 64  574,73 euroa eli lähes viisi kertaa kantajan saaman suoran tuen määrä (13  474,00 euroa) hankkeesta, jonka kantaja toteutti parhaalla mahdollisella tavalla, on suhteeton ja sopimusten täytäntöönpanoa koskevan lojaliteettiperiaatteen vastainen.

3.

Kolmas kanneperuste perustuu luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen. Kantaja väittää, ettei sille annettu lakiin perustuvaa oikeutta esittää lainmukaisia vastalauseitaan suoraan Euroopan komission määräämälle tarkastajalle ja antaa selityksiä alustavan tarkastuskertomuksen laatijan perusteettomiin väitteisiin.

4.

Neljäs kanneperuste perustuu suhteellisuusperiaatteeseen. Kantaja väittää, että FIREROB-sopimksen liitteessä II olevan II.24 kohdan 1 alakohdasta ilmenee komission harkintavalta vaatia vahingonkorvauksen maksamista, kun otetaan huomioon, että kantaja tuotti erittäin myönteiset arvostelut saaneen hankkeen, jossa saavutettiin Euroopan komission teknisen kertomuksen mukaan erittäin korkeatasoisia tieteellisiä tuloksia.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/31


Kanne 26.9.2014 – Unichem Laboratories v. komissio

(Asia T-705/14)

(2014/C 448/40)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Intia) (edustajat: solicitor S. Mobley, solicitor H. Sheraton ja solicitor K. Shaw)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan mukaisesta menettelystä (asia Comp/AT.39612 – Perindopriili (Servier)) 9.7.2014 annetun komission päätöksen kokonaisuudessaan ja joka tapauksessa kumoamaan asetetun sakon ja/tai alentamaan sen määrää siltä osin kuin sitä sovelletaan Unichemiin

velvoittamaan komission vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan Unichemille tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa 12 kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja väittää, ettei komissiolla ole toimivaltaa osoittaa Unichemille päätöstä SEUT 101 artiklan 1 kohdan nojalla.

2.

Toisessa kanneperusteessa kantaja väittää, ettei komissio soveltanut asianmukaisesti objektiivista välttämättömyyttä koskevia oikeudellisia arviointiperusteita määrittääkseen sen, kuuluuko patentteja koskeva sovintosopimus SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

3.

Kolmannessa kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta jättäessään soveltamatta teknologiansiirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen suuntaviivoja Unichemin sopimukseen.

4.

Neljännessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio teki oikeudellisen virheen luokitellessaan sopimuksen tarkoitukseen perustuvaksi SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomiseksi.

5.

Viidennessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio sovelsi virheellisesti väittämiään tarkoitukseen perustuvaa SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevia oikeudellisia arviointiperusteita Unichemiä koskeviin tiettyihin tosiseikkoihin.

6.

Kuudennessa kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio teki oikeudellisen virheen todetessaan, että sovintosopimuksesta seurasi kilpailunvastaisia vaikutuksia.

7.

Seitsemännessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi SEUT 296 artiklan mukaista velvollisuuttaan perustella, miksi se katsoo, että Unichemiä voidaan pitää välittömästi vastuussa SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomisesta, vaikka se ei ole Servierin potentiaalinen kilpailija.

8.

Kahdeksannessa kanneperusteessa kantaja väittää vaihtoehtoisesti, että komissio teki oikeudellisen virheen, kun se ei hyväksynyt sitä, että sovintosopimus täyttää SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen edellytykset.

9.

Yhdeksännessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi puolustautumisoikeuksia, hyvän hallinnon periaatetta ja velvollisuuttaan olla menettelemättä epäoikeudenmukaisesti saadakseen haltuunsa asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden piiriin kuuluvia asiakirjoja, jotta se voi käyttää niitä Unichemiä vastaan.

10.

Kymmenennessä kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi unionin oikeuden yleistä, yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta sakon laskennassa, kun se kohteli Unichemiä eri tavalla kuin Servieriä ilman asiallista perustetta.

11.

Yhdennessätoista kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi unionin oikeuden yleisiin periaatteisiin kuuluvaa suhteellisuusperiaatetta, sakkojen määrän laskennasta antamiaan suuntaviivoja ja aiemmin vakiintunutta käytäntöä, kun se määräsi Unichemille sakon.

12.

Kahdennessatoista kanneperusteessa kantaja väittää, että komissio loukkasi SEUT 296 artiklan mukaista perusteluvelvollisuuttaan sakkojen laskennan sekä Unichemin väitetysti toteuttaman kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuutta koskevan arvioinnin osalta.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/32


Kanne 3.10.2014 – Tri-Ocean Trading v. neuvosto

(Asia T-709/14)

(2014/C 448/41)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Tri-Ocean Trading (Georgetown, Caymansaaret) (edustajat: P. Saini, QC, barrister B. Kennelly ja solicitor N. Sheikh)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta 22.7.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2014/488/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 22.7.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 793/2014 siltä osin kuin niitä sovelletaan kantajaan

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, etteivät neuvoston toimet täyttäneet edellytystä kantajan sisällyttämiseksi luetteloon, eli sitä, että asianomainen henkilö oli ”vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista” tai että se oli henkilö, joka ”hyötyy hallinnosta tai tukee sitä” tai jolla on yhteyksiä tällaisiin henkilöihin. Neuvosto ei osoittanut, että syyt, joihin asianomaista yhteisöä vastaan vedottiin, olivat hyvin perusteltuja.

2.

Toisessa kanneperusteessa väitetään, että neuvosto loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan. Kantajalle ei ole missään vaiheessa esitetty asiaa tukevia ”vakavasti otettavia ja uskottavia todisteita” tai ”konkreettista näyttöä ja tietoja”, joilla voitaisiin perustella siihen kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla.

3.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, ettei neuvosto esittänyt kantajalle riittäviä perusteluja tämän merkitsemiseksi luetteloon.

4.

Neljännessä kanneperusteessa väitetään, että neuvosto loukkasi vakavalla tavalla kantajan omistusoikeutta ja mainetta koskevia perusoikeuksia. Rajoittavista toimenpiteistä päätettiin ilman asianmukaista suojaa, jolla kantajalle annetaan mahdollisuus tosiasiallisesti esittää asiansa neuvostolle. Neuvosto ei ole osoittanut, että erittäin huomattava puuttuminen kantajan omistusoikeuteen oli perusteltu ja oikeasuhteinen. Kantajaan kohdistuva puuttuminen ylittää taloudelliset vaikutukset, ja siitä on myös aiheutunut vahinkoa kantajan maineelle.

5.

Viidennessä kanneperusteessa väitetään, että neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen. Siihen ainoaan perusteeseen nähden päinvastaisesti, jonka nojalla kantaja merkittiin luetteloon, saatavilla ei ole mitään tietoja tai todisteita siitä, että kantaja on todella ”tukenut Syyrian hallintoa” ja hyötynyt siitä.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/33


Kanne 9.10.2014 – Tweedale v. EFSA

(Asia T-716/14)

(2014/C 448/42)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Antony C. Tweedale (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja B. Kloostra)

Vastaaja: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että EFSA on rikkonut Århusin yleissopimusta, asetusta (EY) N:o 1049/2001 ja asetusta (EY) N:o 1367/2006 10.8.2011 tehtyyn komission päätökseen nähden

kumoamaan 30.7.2014 tehdyn EFSA:n päätöksen

velvoittamaan EFSA:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että EFSA on riidanalaisen päätöksen tehdessään rikkonut tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan 25.6.1998 tehdyn yleissopimuksen (Århusin yleissopimus), sellaisena kuin se on hyväksyttynä 17.2.2005 annetulla neuvoston päätöksellä 2005/30/EY, 4 artiklan 4 kohtaa sekä Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6.9.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (Århus-asetus) 6 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohtaa. EFSA on rikkonut näitä säännöksiä, kun se ei ole vahvistanut riidanalaisessa päätöksessä velvollisuutta ilmoittaa päästöjä koskevia tietoja, jotka ovat sisältyneet vaadittuihin asiakirjoihin.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että EFSA on riidanalaisen päätöksen tehdessään rikkonut asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohtaa ja jättänyt noudattamatta siinä säädettyä velvollisuutta tulkita Århusin yleissopimuksen 4 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä kieltäytymisperustetta Århusin yleissopimuksen mukaisesti.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/34


Kanne 10.10.2014 – Tri Ocean Energy v. neuvosto

(Asia T-719/14)

(2014/C 448/43)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Tri Ocean Energy (Kairo, Egypti) (edustajat: P. Saini, QC, barrister B. Kennelly ja solicitor N. Sheikh)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta 26.9.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2014/678/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 26.9.2014 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1013/2014 siltä osin kuin niitä sovelletaan kantajaan

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, etteivät neuvoston toimet täyttäneet edellytystä kantajan sisällyttämiseksi luetteloon, eli sitä, että asianomainen henkilö oli ”vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista” tai että se oli henkilö, joka ”hyötyy hallinnosta tai tukee sitä” tai jolla on yhteyksiä tällaisiin henkilöihin. Neuvosto ei osoittanut, että syyt, joihin asianomaista yhteisöä vastaan vedottiin, olivat hyvin perusteltuja.

2.

Toisessa kanneperusteessa väitetään, että neuvosto loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan. Kantajalle ei ole missään vaiheessa esitetty asiaa tukevia ”vakavasti otettavia ja uskottavia todisteita” tai ”konkreettista näyttöä ja tietoja”, joilla voitaisiin perustella siihen kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla.

3.

Kolmannen kanneperusteen mukaan neuvosto ei esittänyt kantajalle riittäviä perusteluja tämän merkitsemiseksi luetteloon.

4.

Neljännen kanneperusteen mukaan neuvosto loukkasi vakavalla tavalla kantajan omistusoikeutta ja mainetta koskevia perusoikeuksia. Rajoittavista toimenpiteistä päätettiin ilman asianmukaista suojaa, jolla kantajalle annetaan mahdollisuus tosiasiallisesti esittää asiansa neuvostolle. Neuvosto ei ole osoittanut, että erittäin huomattava puuttuminen kantajan omistusoikeuteen oli perusteltu ja oikeasuhteinen. Kantajaan kohdistuva puuttuminen ylittää taloudelliset vaikutukset, ja siitä on myös aiheutunut vahinkoa kantajan maineelle.

5.

Viidennessä kanneperusteessa väitetään, että neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen. Siihen ainoaan perusteeseen nähden päinvastaisesti, jonka nojalla kantaja merkittiin luetteloon, saatavilla ei ole mitään tietoja tai todisteita siitä, että kantaja on todella ”tukenut Syyrian hallintoa” ja hyötynyt siitä. Neuvosto on on myös virheellisesti yksilöinyt kantajan nimellä ”Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy”, mikä viittaa siihen, että nämä kaksi oikeushenkilöä ovat samat. Kantaja on Tri Ocean Tradingistä erillinen oma yhtiönsä.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/35


Kanne 24.10.2014 – Gazprom Neft v. neuvosto

(Asia T-735/14)

(2014/C 448/44)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Gazprom Neft OAO (Pietari, Venäjä) (edustajat: asianajajat L. Van den Hende ja S. Cogman)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 31.7.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP 4 artiklan

kumoamaan 31.7.2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 3 artiklan ja 4 artiklan 3 ja 4 kohdan

velvoittamaan neuvoston korvaamaan kantajalle tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu SEUT 296 artiklan rikkomiseen.

Kantaja väittää, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva riidanalainen päätös ja riidanalainen asetus eivät sisällä riittäviä perusteluja ja ne ovat siten SEUT 296 artiklan vastaisia.

2.

Toisen kanneperusteen mukaan riidanalaisilla säännöksillä on epäasianmukainen oikeudellinen perusta.

Kantaja väittää, että SEUT 215 artikla on kyseessä olevan asetuksen riidanalaisten säännösten asianmukainen oikeudellinen perusta, koska (i) kantajan ja Venäjän hallituksen sekä (ii) kantajan ja pakotteilla tavoitellun selvän päämäärän välillä ei ole riittäviä yhteyksiä. Näiden periaatteiden pitäisi myös ohjata SEU 29 artiklan käyttöä oikeudellisena perustana kolmansiin maihin kohdistuville rajoittaville toimenpiteille.

3.

Kolmas kanneperuste perustuu suhteellisuusperiaatteen sekä perusoikeuksien loukkaamiseen.

Kantaja väittää, että riidanalaiset säännökset ovat ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen ja perusoikeuksien kanssa. Riidanalaisilla säännöksillä puututaan suhteettomasti kantajan vapauteen harjoittaa liiketoimintaa sekä kantajan omistusoikeuteen, koska ne eivät ole sopivia niillä tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi (eivätkä ne siten ole tarpeellisia) ja koska niillä joka tapauksessa asetetaan rasitteita, joilla hyvin merkittävästi ylitetään kaikki mahdolliset hyödyt.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/36


Kanne 27.10.2014 – Monster Energy/SMHV – Home Focus (MoMo Monsters)

(Asia T-736/14)

(2014/C 448/45)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Monster Energy (Corona, Yhdysvallat) (edustaja: P. Brownlow, Solicitor)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Home Focus Development Ltd (Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen malli: Sanamerkki ”MoMo Monsters” – Yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus nro 1 0 5 13  372

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan asiassa R 1167/2013-2 7.8.2014 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/37


Kanne 27.10.2014 – Hersill/SMHV – KCI Licensing (VACUP)

(Asia T-741/14)

(2014/C 448/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Hersill, SL (Móstoles, Espanja) (edustaja: asianajaja Aznar Alonso)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Yhdysvallat)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus nro 9 9 43  499

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan asiassa R 1520/2013-2 14.8.2014 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

toteaa tämän muutoksenhaun aiheelliseksi ja kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 kohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


Virkamiestuomioistuin

15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/38


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.11.2014 – DH v. parlamentti

(Asia F-4/14) (1)

((Henkilöstö - Koeajalla oleva virkamies - Henkilöstösääntöjen 34 artikla - Arviointikertomus, jossa todetaan koeajalla olevan virkamiehen ilmeinen soveltumattomuus - Koeajan jatkaminen - Siirtäminen uusiin tehtäviin - Irtisanominen koeajan päätteeksi - Koeajan kulkua koskevat edellytykset - Epäpätevyys - Huolenpitovelvollisuus - Hyvän hallinnon periaate))

(2014/C 448/47)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: DH (edustajat: asianajajat A. Salerno ja B. Cortese)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Alves ja M. Ecker)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan irtisanomista koeajan päätteeksi koskevan päätöksen kumoamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

DH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 61, 1.3.2014, s. 22.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/38


Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 5.11.2014 – CY v. EKP

(Asia F-68/13) (1)

((Kantajan kuolema - Suullisen käsittelyn aloittaminen uudelleen - Oikeudenomistaja luopuu jatkamasta prosessia - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2014/C 448/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CY (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: E. Carlini ja F. Feyerbacher, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota yhtäältä päätös kantajaan väitetysti kohdistunutta työpaikkakiusaamista koskeneen hallinnollisen tutkinnan lopettamisesta ja toisaalta tutkintakertomus sekä korvausvaatimus väitetystä aineettomasta vahingosta

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa.

2)

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 274, 21.9.2013, s. 31.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/39


Kanne 4.9.2014 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-90/14)

(2014/C 448/49)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja Hans-Robert Ilting)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantaja vaatii ensimmäiseksi sen päätöksen kumoamista, jolla häneltä evättiin 1.9.2013 alkaen oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan lisään sillä perusteella, että hänen lapsensa ei käy koulua tai saa ammatillista koulutusta henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ja toiseksi hänen työnantajansa velvoittamista jatkamaan tämän lisän maksamista hänelle ja korvaamaan taannehtivasti 1.9.2013 alkaen kaikki hänen tyttärensä sairauskulut.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

vastaajan 5.6.2014 tekemä päätös HR.D.2/AS/ac/Ares(2014), joka koskee valitusta R/227/14, jonka hän teki 12.2.2014 yksikölle HR.D.2 ”Muutoksenhaut ja asiaseuranta”, on kumottava,

nimittävä viranomainen on velvoitettava tunnustamaan taannehtivin vaikutuksin 1.9.2013 alkaen ja keskeytyksettä, että hänen tyttärensä on huollettavana oleva lapsi, joka käy koulua, ja näin ollen, että hänellä on taannehtivasti 1.9.2013 alkaen ja keskeytyksettä oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan lisään ja sairauskulujen korvaamiseen.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/40


Kanne 10.9.2014 – ZZ v. Euroopan parlamentti

(Asia F-92/14)

(2014/C 448/50)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja Günther Maximini)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus ensinnäkin sen parlamentin hylkäävän päätöksen kumoamiseksi, jolla parlamentti kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, joka kantajalle on aiheutunut hänen henkilöllisten oikeushyviensä loukkaamisesta ja asetuksen N:o 45/2011 säännösten rikkomisesta aikaisemman oikeudenkäyntiasian käsittelyn yhteydessä, ja toiseksi moraalisen vahingonkorvauksen maksamiseksi viivästyskorkoineen kantajalle väitetysti aiheutuneen henkisen kärsimyksen vuoksi.

Vaatimukset

Vastaajan 5.3.2014 antama päätös, jolla hylättiin kantajan 16.12.2013 esittämä vahingonkorvausvaatimus, ja kantajan kyseisestä päätöksestä 24.3.2014 tekemän valituksen implisiittinen hylkääminen sekä toissijaisesti 29.7.2014 annettu hylkäävä päätös, jonka tekijä ei ole tiedossa, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 30  000 euroa moraalisena korvauksena ja viivästyskorkoa, jonka määrä on viisi prosenttiyksikköä peruskorkoa korkeampi, 25  000 eurolle 1.2.2014 lukien ja 5  000 eurolle 1.5.2014 lukien

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntiä edeltäneestä menettelystä aiheutuneet kulut ja kaikki kantajalle aiheutuneet välttämättömät kulut mukaan lukien.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/40


Kanne 29.9.2014 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-99/14)

(2014/C 448/51)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston kahden henkilöstötiedotteen osittainen kumoaminen siltä osin kuin niiden mukaan asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle siirtymisestä aiheutuvien matkakulujen korvaaminen ja matkapäivien myöntäminen liitetään ulkomaankorvaukseen ja maastamuuttokorvaukseen, ja vastaajan velvoittaminen suorittamaan vahingonkorvausta väitetysti aiheutuneista henkisestä kärsimyksestä ja aineellisista vahingoista

Vaatimukset

SEUT 270 artiklan nojalla on kumottava päätös, joka sisältyy 9.1.2014 annettuun henkilöstötiedotteeseen 13/14 (päätös nro 2/2014), jolla muutettiin matkapäiviin sovellettavaa järjestelmää sen johdosta, että 1.1.2014 alkaen sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä V olevaa 7 artiklaa, jota on muutettu Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.10.2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013, joka julkaistiin 29.10.2013 Euroopan unionin virallisen lehden numerossa L 287, sekä henkilöstötiedotteeseen 9/14 (päätös nro 12/2014), jolla muutettiin matkakuluihin sovellettavaa järjestelmää sen johdosta, että 1.1.2014 alkaen sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 8 artiklaa, jota on myös muutettu edellä mainitulla asetuksella; kumoamisvaatimus kohdistuu vain näiden henkilöstötiedotteiden siihen osaan, jonka mukaan oikeus matkakuluihin ja matkapäiviin liitetään ulkomaankorvaukseen tai maastamuuttokorvaukseen, sekä henkilöstötiedotteen 9/14 6 artiklaan, jossa otettiin käyttöön uudet perusteet lähtöpaikkakunnan määrittämiseksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle 1 69  051,96 euroa aiheutuneista aineellisista vahingoista sekä 40  000 euroa henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta ja 6,75 prosentin suuruista viivästys- ja hyvityskorkoa henkisestä kärsimyksestä ja aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


15.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 448/41


Kanne 29.9.2014 – ZZ ym. v. neuvosto

(Asia F-100/14)

(2014/C 448/52)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen toteaminen, että Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen V liitteessä olevaa 7 artiklaa ja VII liitteessä olevaa 8 artiklaa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.10.2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1023/2013, ei voida soveltaa, ja niiden päätösten kumoaminen, joilla on evätty oikeus matkakuluihin asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle poistamalla matkapäivät

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen liitteessä V oleva 7 artikla ja liitteessä VII oleva 8 artikla on todettava lainvastaisiksi

päätös, jonka mukaan kantajille ei vuodesta 2014 alkaen enää myönnetä matkapäiviä eikä korvata vuosittaisia matkakuluja, on kumottava

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.