ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 380

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
27. lokakuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 380/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 380/02

Asia C-372/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 1.8.2014 – Zdeněk Sobotka v. Provident Financial s. r. o.

2

2014/C 380/03

Asia C-398/14: Kanne 20.8.2014 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

3

2014/C 380/04

Asia C-402/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Dioikitiko Efeteio Athinon (Kreikka) on esittänyt 22.8.2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia v. Kreikan valtio

4

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 380/05

Asia T-170/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – komissio v. ID FOS Research (Välityslauseke — Teollisuusteknologian ja materiaaliteknologian alalla toteutettaviin hankkeisiin liittyvät taloudellista tukea koskevat sopimukset — Ennakkomaksujen osittainen takaisinmaksaminen — Viivästyskorot)

5

2014/C 380/06

Asia T-425/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Kreikka v. komissio (Valtiontuki — Kreikan kasinot — Järjestelmä, jossa säädetään 80 prosentin verosta erisuuruisista pääsymaksuista — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Valtiontuen käsite — Etu)

5

2014/C 380/07

Asia T-443/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Gold East Paper ja Gold Huasheng Paper v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonti — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Määräaika kyseistä asemaa koskevan päätöksen tekemiselle — Huolellinen ja puolueeton tarkastelu — Puolustautumisoikeudet — Ilmeinen arviointivirhe — Hyvän hallinnon periaate — Todistustaakka — Vahinko — Voittomarginaalin laskeminen — Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä — Yhteisön tuotannonala — Syy-yhteys)

6

2014/C 380/08

Asia T-444/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Gold East Paper ja Gold Huasheng Paper v. neuvosto (Tasoitukset — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonti — Menetelmä — Edun laskeminen — Ilmeinen arviointivirhe — Tarkkuus — Poistoaika — Edulliset verokohtelut — Korvaavat toimenpiteet — Vahinko — Voittomarginaalin laskeminen — Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä — Yhteisön tuotannonala — Syy-yhteys)

7

2014/C 380/09

Asia T-450/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Galileo International Technology v. SMHV – ESA ja komissio (GALILEO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin GALILEO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön sanamerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit GALILEO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kyseisten tavaroiden ja palveluiden välisen samankaltaisuuden puuttuminen)

8

2014/C 380/10

Asia T-536/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Aroa Bodegas v. SMHV – Bodegas Muga (aroa) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin aroa rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki Aro — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Rekisteröinnin osittainen epääminen)

8

2014/C 380/11

Asia T-127/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – El Corte Inglés v. SMHV – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PRO OUTDOOR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkiksi rekisteröity sanamerkki OUTDOOR garden barbecue camping — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Riidan kohde valituslautakunnassa — Asetuksen N:o 207/2009 60 artikla ja 64 artiklan 1 kohta)

9

2014/C 380/12

Asia T-185/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Continental Wind Partners v. SMHV – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CONTINENTAL WIND PARTNERS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki Continental — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Rekisteröinnin osittainen epääminen)

10

2014/C 380/13

Asia T-112/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio (Kumoamiskanne — Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen — Edam Holland — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

10

2014/C 380/14

Asia T-113/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio (Kumoamiskanne — Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen — Gouda Holland — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

11

2014/C 380/15

Asia T-261/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon v. komissio (Vahingonkorvauskanne — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Serbian tasavallan kilpailunsuojakomitean institutionaalisten valmiuksien vahvistaminen — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Selvästi täysin perusteeton kanne)

12

2014/C 380/16

Asia T-336/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Borghezio v. parlamentti (Kumoamiskanne — Euroopan parlamentin puhemiehen täysi-istunnossa antama selitys, jossa hän ilmoitti edustajakokoukselle Euroopan parlamentin jäsenen erottamisesta sellaisesta poliittisesta ryhmästä, jonka jäseneksi tämä oli kirjautunut — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

12

2014/C 380/17

Asia T-386/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Kėdainių rajono Okainių ym. v. neuvosto ja komissio (Kumoamiskanne — Yhteinen maatalouspolitiikka — Viljelijöiden suorat tukijärjestelmät — Luvan myöntäminen Liettuassa vuonna 2012 maksettaville täydentäville kansallisille suorille tuille — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Tutkimatta jättäminen — Lainvastaisuusväite)

13

2014/C 380/18

Asia T-538/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Verein Natura Havel ja Vierhaus v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Virallinen huomautus meneillään olevassa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä, joka koskee ilmaliikenteestä annettujen Saksan säännösten yhteensoveltuvuutta unionin oikeuden kanssa — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain täysin perusteeton)

14

2014/C 380/19

Asia T-499/14: Kanne 23.6.2014 – Ertico – Its Europe v. komissio

14

2014/C 380/20

Asia T-564/14: Kanne 28.7.2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen v. SMHV

15

2014/C 380/21

Asia T-631/14: Kanne 22.8.2014 – Roland v. SMHV – Louboutin (punaisen värin sävy kengänpohjaa varten)

16

2014/C 380/22

Asia T-632/14: Kanne 25.8.2014 – Intercon v. komissio

16

2014/C 380/23

Asia T-638/14: Kanne 26.8.2014 – Frinsa del Noroeste v. SMHV – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Asia T-641/14: Kanne 28.8.2014 – Dellmeier v. SMHV – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Asia T-643/14: Kanne 1.9.2014 – Red Lemon Incorporation v. SMHV – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Asia T-647/14: Kanne 2.9.2014 – Infusion Brands v. SMHV (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Asia T-648/14: Kanne 2.9.2014 – Infusion Brands v. SMHV (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Asia T-652/14: Kanne 8.9.2014 – AF Steelcase v. SMHV

21

2014/C 380/29

Asia T-657/14: Kanne 12.9.2014 – Espanja v. komissio

22

2014/C 380/30

Asia T-658/14: Kanne 12.9.2014 – Jurašinović v. neuvosto

23

2014/C 380/31

Asia T-664/14: Kanne 15.9.2014 – Belgia v. komissio

24

2014/C 380/32

Asia T-665/14 P: Valitus, jonka Robert Klar ja Francisco Fernandez Fernandez ovat teheneet 17.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-114/13, Klar ja Fernandez Fernandez v. komissio, 16.7.2014 antamasta määräyksestä

24

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 380/33

Asia F-65/14: Kanne 14.7.2014 – ZZ v. EUH

26

2014/C 380/34

Asia F-67/14: Kanne 17.7.2014 – ZZ v. neuvosto

26

2014/C 380/35

Asia F-69/14: Kanne 19.7.2014 – ZZ v. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

27

2014/C 380/36

Asia F-73/14: Kanne 24.7.2014 – ZZ v. Europol

27

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

2014/C 380/01

Viimeisin julkaisu

EUVL C 372, 20.10.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 361, 13.10.2014

EUVL C 351, 6.10.2014

EUVL C 339, 29.9.2014

EUVL C 329, 22.9.2014

EUVL C 315, 15.9.2014

EUVL C 303, 8.9.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 1.8.2014 – Zdeněk Sobotka v. Provident Financial s. r. o.

(Asia C-372/14)

2014/C 380/02

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Prešove

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Zdeněk Sobotka

Vastaaja: Provident Financial s. r. o.

Ennakkoratkaisukysymykset

1.

Onko sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY (1) (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, s. 22), tulkittava siten, että sopimatonta kaupallista menettelyä on toiminta, jossa kulutusluoton antaja esittelee sopimusehdot siten, että kuluttajalle syntyy valheellinen vaikutelma, että hän voi vapaasti valita luoton vähittäisen takaisinmaksun turvaamiseksi tarjotun oheispalvelun, jolloin kyseessä on itse asiassa sopimaton kuluttajaan vaikuttaminen palvelun hyväksymiseksi?

2.

Onko sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä tulkittava siten, että sopimatonta kaupallista menettelyä on toiminta, jossa luotonantaja esittelee kuluttajalle sopimusehdot siten, etteivät oheispalvelun kustannukset sisälly todellisen vuosikoron suuruudesta annettuun esitykseen?

3.

Onko sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä tulkittava siten, että sopimatonta kaupallista menettelyä on toiminta, jossa luotonantaja perii kuluttajilta kulutusluottomarkkinoilla oheispalvelun todellisiin kustannuksiin nähden huomattavasti korkeamman hinnan, ja elleivät oheispalvelun kustannukset sisälly todelliseen vuosikorkoon, vältetäänkö kulutusluoton todellisten kustannusten avoimuutta koskeva velvollisuus?

4.

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/13/ETY (2) (jäljempänä direktiivi 93/13) tulkittava siten, että palvelu, jolla turvataan kulutusluoton vähittäinen takaisinmaksu ja jonka kohteena on kuluttajalle annetun luoton maksuerien vastaanottaminen käteisenä, on kulutusluottopalvelun pääasiallinen kohde?

5.

Onko kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 22.12.1986 annettua direktiiviä 87/102/ETY, (3) sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä 16.2.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/7/EY, (4) tulkittava siten, että todellinen vuosikorko sisältää myös korvauksen luoton tai sen osan maksuerien käteisenä vastaanottamisesta, jos korvaus ylittää huomattavasti oheispalvelun tarpeelliset kustannukset, ja onko direktiivin 14 artiklaa tulkittava siten, että todellisen vuosikoron vahvistaminen kierretään, jos oheispalvelusta johtuva korvaus ylittää huomattavasti palvelun kustannukset eikä korvausta ole huomioitu todellisessa vuosikorossa?

6.

Onko direktiiviä 93/13 tulkittava siten, että oheispalvelun, josta maksetaan hallinnollisia kustannuksia, avoimuutta koskevan vaatimus täyttyy, jos hallinnollisen palvelun hinta on selkeä ja ymmärrettävä (hallinnolliset kustannukset), vaikka kyseisen palvelun kohdetta ei täsmennetä?

7.

Onko direktiivin 93/13 [– –] artiklaa tulkittava siten, että hallinnollisten kustannusten sisällyttäminen todellisen vuosikoron laskentaan estää direktiivissä tarkoitetun kustannusten tuomioistuinvalvonnan?

8.

Onko direktiiviä 93/13 tulkittava siten, että hallinnollisten kustannusten määrä estää direktiivissä tarkoitetun tuomioistuinvalvonnan?

9.

Jos kuudenteen kysymykseen vastataan siten, että hallinnollisen palvelun, josta hallinnolliset kustannukset on maksettava, kohde on riittävän avoin, onko hallinnollinen palvelu siinä tapauksessa kaikkine palveluun mahdollisesti liittyvine toimenpiteineen kulutusluoton pääasiallinen kohde?

10.

Onko direktiivin 93/13 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että direktiivin mukaan merkityksellistä on muun muassa se, että kuluttaja saa oheispalvelusta johtuvia kustannuksia vastaan palvelua, josta ei hänelle ole juuri hyötyä, vaan palvelusta hyötyy kulutusluoton antaja?


(1)  EUVL L 149, s. 22.

(2)  EYVL L 95, s. 29.

(3)  EYVL L 42, s. 48.

(4)  EYVL L 101, s. 17.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/3


Kanne 20.8.2014 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-398/14)

2014/C 380/03

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Guerra e Andrade ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 91/271/ETY (1) 4 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole taannut 52 taajaman, joiden osalta rikkominen on todettu, yhdyskuntajätevesien käsittelyn riittävää tasoa.

Portugalin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 91/271/ETY 4 artiklassa säädetään nimittäin, että 31.12.2005 mennessä viemäröidyt yhdyskuntajätevedet on ennen vesistöön johtamista käsiteltävä biologisesti tai vastaavalla tavalla taajamissa, joiden asukasvastineluku on 2000-10000 ja joiden jätevedet johdetaan sisävesiin tai suistoihin.

Komissio katsoo, että Portugalissa on olemassa systeeminen ongelma, koska Portugalin valtio ei ole kansallisella eikä alueellisella tasolla toteuttanut suunnittelutoimenpiteitä direktiivin 91/271/ETY säännösten asianmukaiseksi noudattamiseksi.


(1)  Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.2991 annettu neuvoston direktiivi 91/271/ETY (EYVL L 135, s. 40).


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Dioikitiko Efeteio Athinon (Kreikka) on esittänyt 22.8.2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia v. Kreikan valtio

(Asia C-402/14)

2014/C 380/04

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dioikitiko Efeteio Athinon

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia

Vastaaja: Kreikan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 16.12.2008 annetun direktiivin 2008/118/EY (1) 1 artiklan 3 kohta oikeudellisesti riittävä ja täydellinen/ehdoton ja riittävän täsmällinen, jotta sillä on välitön oikeusvaikutus ja jotta siitä oikeuksia saava yksityinen voi vedota siihen kansallisissa tuomioistuimissa ja jotta kansallisten tuomioistuinten on otettava se huomioon, vaikka kyseistä direktiivin säännöstä ei ole saatettu osaksi jäsenvaltion/Kreikan sisäistä oikeusjärjestystä?

2)

Joka tapauksessa on kysyttävä, ovatko kansallisen tullikoodeksin 130 §:n 5 momentin säännökset, luettuna yhdessä saman koodeksin 128 §:n 1 momentin säännösten kanssa, joiden mukaan Kreikan alueelle yhteisöstä tuotuja ajoneuvoja koskeva tulliselvitystodistus annetaan rekisteröintiveron, jota koskeva maksuvelvollisuus syntyy silloin, kun ajoneuvot saapuvat maan alueelle, maksamisen jälkeen, sopusoinnussa ETY:n perustamissopimuksen 3 artiklan c alakohdan kanssa, jossa määrätään tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittavien esteiden poistamisesta jäsenvaltioiden väliltä?


(1)  Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/118/EY (EUVL 2009, L 9 s. 12).


Unionin yleinen tuomioistuin

27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/5


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – komissio v. ID FOS Research

(Asia T-170/08) (1)

((Välityslauseke - Teollisuusteknologian ja materiaaliteknologian alalla toteutettaviin hankkeisiin liittyvät taloudellista tukea koskevat sopimukset - Ennakkomaksujen osittainen takaisinmaksaminen - Viivästyskorot))

2014/C 380/05

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Lyal ja W. Roels)

Vastaaja: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (Mol, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajajat P. Walravens ja J. De Wachter, sitten asianajajat P. Walravens ja C. Lebon)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 272 artiklan perusteella nostettu kanne, jossa vaaditaan maksamaan takaisin osa teollisuusteknologian ja materiaaliteknologian alalla erityisen tutkimus- ja teknologisen kehittämisohjelman, mukaan lukien esittelyohjelma (Brite-Euram III) puitteissa tehdyn sopimuksen nro BRPR-CT-95-0099 perusteella komission suorittamista ennakkomaksuista viivästyskorkoineen

Tuomiolauselma

1)

ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) velvoitetaan maksamaan Euroopan komissiolle takaisin 21  599,26 euroa ja maksamaan sille viivästyskorkoa

4,75 prosentin korkokannan mukaisesti 1.7.2002 lähtien 31.12.2002 saakka;

6,75 prosentin korkokannan mukaisesti 1.1.2003 lähtien tämän tuomion julistamispäivään saakka;

Englannin ja Walesin lainsäädännön, eli tällä hetkellä Judgment Courts Actin, 1838:n, sellaisena kuin se on muutettuna, 17 §:n perusteella määräytyvän, korkeintaan 6,75 prosentin vuosittaisen korkokannan mukaisesti tämän tuomion julistamispäivästä lähtien siihen saakka, kunnes velka on kokonaan maksettu.

2)

ID FOS Research velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 171, 5.7.2008.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/5


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Kreikka v. komissio

(Asia T-425/11) (1)

((Valtiontuki - Kreikan kasinot - Järjestelmä, jossa säädetään 80 prosentin verosta erisuuruisista pääsymaksuista - Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi - Valtiontuen käsite - Etu))

2014/C 380/06

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: P. Mylonopoulos ja K. Boskovits)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou, H. van Vliet ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse valtiontuesta C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09), jota Kreikka on myöntänyt eräille Kreikan kasinoille, 24.5.2011 annetun komission päätöksen 2011/716/EU (EUVL L 285, s. 25) kumoamisvaatimuksesta

Tuomiolauselma

1)

Valtiontuesta C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09), jota Kreikka on myöntänyt eräille Kreikan kasinoille, 24.5.2011 annettu komission päätös 2011/716/EU kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Helleenien tasavallan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 282, 24.9.2011.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/6


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Gold East Paper ja Gold Huasheng Paper v. neuvosto

(Asia T-443/11) (1)

((Polkumyynti - Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonti - Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema - Määräaika kyseistä asemaa koskevan päätöksen tekemiselle - Huolellinen ja puolueeton tarkastelu - Puolustautumisoikeudet - Ilmeinen arviointivirhe - Hyvän hallinnon periaate - Todistustaakka - Vahinko - Voittomarginaalin laskeminen - Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä - Yhteisön tuotannonala - Syy-yhteys))

2014/C 380/07

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kiina) ja Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (edustajat: asianajajat V. Akritidis, Y. Melin ja F. Crespo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: J. P. Hix, avustajinaan aluksi asianajajat G. Berrisch ja A. Polcyn sekä barrister N. Chesaites, sitten solicitor B. O’Connor ja asianajaja S. Gubel)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: M. França ja A. Stobiecka-Kuik), Cepifine AISBL (Bryssel, Belgia), Sappi Europe SA (Bryssel), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia) ja Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat L. Ruessmann ja W. Berg)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 6.5.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 451/2011 (EUVL L 128, s. 1) kumoamiseksi kanatajia koskevilta osin

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd ja Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston, Cepifine AISBL:n, Sappi Europe SA:n Burgo Group SpA:n ja Lecta SA:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/7


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Gold East Paper ja Gold Huasheng Paper v. neuvosto

(Asia T-444/11) (1)

((Tasoitukset - Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonti - Menetelmä - Edun laskeminen - Ilmeinen arviointivirhe - Tarkkuus - Poistoaika - Edulliset verokohtelut - Korvaavat toimenpiteet - Vahinko - Voittomarginaalin laskeminen - Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä - Yhteisön tuotannonala - Syy-yhteys))

2014/C 380/08

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kiina) ja Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (edustajat: asianajajat V. Akritidis, Y. Melin ja F. Crespo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: J. P. Hix, avustajinaan aluksi asianajajat G. Berrisch ja A. Polcyn sekä barrister N. Chesaites, sitten solicitor B. O’Connor ja asianajaja S. Gubel)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), Cepifine AISBL (Bryssel, Belgia), Sappi Europe SA (Bryssel), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia) ja Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat L. Ruessmann ja W. Berg)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonnissa 6.5.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 452/2011 (EUVL L 128, 14.5.2011, s. 18) kumoamiseksi kantajia koskevilta osin

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd ja Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston, Cepifine AISBL:n, Sappi Europe SA:n Burgo Group SpA:n ja Lecta SA:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Galileo International Technology v. SMHV – ESA ja komissio (GALILEO)

(Asia T-450/11) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin GALILEO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön sanamerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit GALILEO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaraa ei ole - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Kyseisten tavaroiden ja palveluiden välisen samankaltaisuuden puuttuminen))

2014/C 380/09

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (edustajat: barrister S. Malynicz, solicitor M. Blair ja solicitor K. Gilbert)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuolet SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulijat unionin yleisessä tuomioistuimessa: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Samnada ja F. Wilman) ja Euroopan avaruusjärjestö (ESA) (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja M. Buydens)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.4.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1423/2005-1), joka koskee Galileo International Technology LLC:n ja Euroopan unionin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Galileo International Technology LLC vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio ja Euroopan avaruusjärjestö vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Aroa Bodegas v. SMHV – Bodegas Muga (aroa)

(Asia T-536/12) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin aroa rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen kuviomerkki Aro - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Rekisteröinnin osittainen epääminen))

2014/C 380/10

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Aroa Bodegas, SL (Zurukoain, Espanja) (edustaja: asianajaja S. Alonso Maruri)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: V. Melgar)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Bodegas Muga, SL (Haro, Espanja) (edustaja: asianajaja L. Broschat García)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 11.10.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1845/2010-4), joka koskee Bodegas Muga, SL:n ja Aroa Bodegas, SL:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Aroa Bodegas, SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.

3)

Bodegas Muga, SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 38, 9.2.2013.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – El Corte Inglés v. SMHV – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

(Asia T-127/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin PRO OUTDOOR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkiksi rekisteröity sanamerkki OUTDOOR garden barbecue camping - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Riidan kohde valituslautakunnassa - Asetuksen N:o 207/2009 60 artikla ja 64 artiklan 1 kohta))

2014/C 380/11

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Seijo Veiguela ja J. L. Rivas Zurdo)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Hampuri, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 11.12.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1900/2011-2), joka koskee Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH:n ja El Corte Inglés, SA:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös (asia R 1900/2011-2), joka koskee Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH:n ja El Corte Inglés, SA:n välistä väitemenettelyä, kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta ei ole lausunut El Corte Inglés, SA:n vaatimuksesta, joka koskee sekaannusvaaraa kyseisten tavaramerkkien välillä, muiden tuotteiden kuin luokkaan 9 kuuluvien ”tietojenkäsittelylaitteiden ja tietokoneiden” osalta.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

SMHV ja El Corte Inglés, SA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 129, 4.5.2013.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2014 – Continental Wind Partners v. SMHV – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Asia T-185/13) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin CONTINENTAL WIND PARTNERS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki Continental - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Rekisteröinnin osittainen epääminen))

2014/C 380/12

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja O. Bischof)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Pohlmann)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Saksa) (edustajat: asianajajat S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes ja J. Schumacher)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 10.1.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 2204/2011-2), joka koskee Continental Reifen Deutschland GmbH:n ja Continental Wind Partners LLC:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Continental Wind Partners LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 156, 1.6.2013.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/10


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio

(Asia T-112/11) (1)

((Kumoamiskanne - Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen - Edam Holland - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - Toimi ei koske kantajaa suoraan - Tutkimatta jättäminen))

2014/C 380/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Loschelder ja V. Schoene)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi G. von Rintelen ja M. Vollkommer, sitten G. von Rintelen ja F. Jimeno Fernández)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman ja M. Bulterman) ja Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Alankomaat) (edustajat: asianajajat P. van Ginneken, F. Gerritzen ja C. van Veen)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Edam Holland (SMM)] 2.12.2010 annettu komission asetus (EU) N:o 1121/2010 (EUVL L 317, s. 14).

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Alankomaiden kuningaskunta ja Nederlandse Zuivelorganisatie vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 145, 14.5.2011.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/11


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio

(Asia T-113/11) (1)

((Kumoamiskanne - Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen - Gouda Holland - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - Toimi ei koske kantajaa suoraan - Tutkimatta jättäminen))

2014/C 380/14

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Loschelder ja V. Schoene)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi G. von Rintelen ja M. Vollkommer, sitten G. von Rintelen ja F. Jimeno Fernández)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman ja M. Bulterman) ja Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Alankomaat) (edustajat: asianajajat P. van Ginneken, F. Gerritzen ja C. van Veen)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Gouda Holland (SMM)] 2.12.2010 annettu komission asetus (EU) N:o 1122/2010 (EUVL L 317, s. 22).

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Alankomaiden kuningaskunta ja Nederlandse Zuivelorganisatie vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 145, 14.5.2011.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/12


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon v. komissio

(Asia T-261/12) (1)

((Vahingonkorvauskanne - Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Serbian tasavallan kilpailunsuojakomitean institutionaalisten valmiuksien vahvistaminen - Tarjoajan tarjouksen hylkääminen - Selvästi täysin perusteeton kanne))

2014/C 380/15

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalándri, Kreikka) (edustaja: asianajaja A. Krystallidis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja P. van Nuffel)

Oikeudenkäynnin kohde

Vahingonkorvauskanne, jolla vaaditaan sen vahingon korvaamista, joka kantajalle on aiheutunut EU:n edustuston Serbiassa päätöksestä peruuttaa päätös valita kantaja hankinnan suorittajaksi tarjouspyyntömenettelyssä EuropeAid/131427/C/SER/RS, joka koski Serbian tasavallan kilpailunsuojakomitean institutionaalisten valmiuksien vahvistamista (EUVL 2001/S 147-243259).

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/12


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Borghezio v. parlamentti

(Asia T-336/13) (1)

((Kumoamiskanne - Euroopan parlamentin puhemiehen täysi-istunnossa antama selitys, jossa hän ilmoitti edustajakokoukselle Euroopan parlamentin jäsenen erottamisesta sellaisesta poliittisesta ryhmästä, jonka jäseneksi tämä oli kirjautunut - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

2014/C 380/16

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Mario Borghezio (Torino, Italia) (edustaja: asianajaja H. Laquay)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: N. Lorenz, N. Görlitz ja M. Windisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Euroopan parlamentin puhemiehen täysistunnossa 10.6.2013 esittämän selityksen, jonka mukaan kantaja toimii parlamentissa 3.6.2013 lähtien sitoutumattomana jäsenenä sen takia, että hänet on erotettu mainitusta päivämäärästä lähtien Vapaa ja demokraattinen Eurooppa–nimisestä poliittisesta ryhmästä, muodossa annetun Euroopan parlamentin päätöksen kumoamiseksi.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Mario Borghezio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/13


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2014 – Kėdainių rajono Okainių ym. v. neuvosto ja komissio

(Asia T-386/13) (1)

((Kumoamiskanne - Yhteinen maatalouspolitiikka - Viljelijöiden suorat tukijärjestelmät - Luvan myöntäminen Liettuassa vuonna 2012 maksettaville täydentäville kansallisille suorille tuille - Kanteen nostamisen määräaika - Alkamisajankohta - Tutkimatta jättäminen - Lainvastaisuusväite))

2014/C 380/17

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantajat: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Okainiai, Liettua) ja 134 muuta kantajaa, jotka luetellaan määräyksen liitteessä (edustaja: asianajaja I. Vėgėlė)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Vaičiukaitė ja E. Karlsson) ja Euroopan komissio (asiamiehet: H. Kranenborg ja A. Steiblytė)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia: Liettuan tasavalta (asiamiehet: D. Kriaučiūnas, K. Vainienė, A. Karbauskas, R. Makelis ja K. Anužis)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kanne, jossa vaaditaan luvan myöntämisestä Liettuassa vuonna 2012 maksettaville täydentäville kansallisille suorille tuille 2.7.2012 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen C(2012) 4391 final kumoamista ja toisaalta vaatimus yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (EUVL L 30, s. 16) osittaisen lainvastaisuuden toteamisesta.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ja 134 muuta kantajaa, jotka luetellaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Liettuan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 313, 26.10.2013.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/14


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2014 – Verein Natura Havel ja Vierhaus v. komissio

(Asia T-538/13) (1)

((Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Virallinen huomautus meneillään olevassa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä, joka koskee ilmaliikenteestä annettujen Saksan säännösten yhteensoveltuvuutta unionin oikeuden kanssa - Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen - Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain täysin perusteeton))

2014/C 380/18

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Verein Natura Havel eV (Berliini, Saksa) ja Hans-Peter Vierhaus (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja O. Austilat)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Martenczuk ja C. Zadra, sitten B. Martenczuk ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus yhtäältä 24.6.2013 tehdyn komission sellaisen päätöksen, jolla se hylkäsi alkuperäisen hakemuksen saada tutustua Saksan liittotasavallalle SEUT 258 artiklan nojalla osoitettuun viralliseen huomautukseen ja toisaalta 3.9.2013 tehdyn komission päätöksen, jolla se hylkäsi uudistetun hakemuksen, kumoamiseksi.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Verein Natura Havel eV ja Hans-Peter Vierhaus velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/14


Kanne 23.6.2014 – Ertico – Its Europe v. komissio

(Asia T-499/14)

2014/C 380/19

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europa (Ertico – Its Europe) (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat M. Wellinger ja K. T'Syen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 15.4.2014 tehdyn Euroopan komission validointilautakunnan päätöksen, jossa katsotaan, ettei kantaja ole mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6.5.2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY (EYVL L 124, s. 36) mukainen mikroyritys eikä pieni tai keskisuuri yritys, ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen väitteeseen, että validointilautakunnan päätelmä siitä, ettei kantaja ole mikroyritys eikä pieni tai keskisuuri yritys, perustuu komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklan 4 kohdan ilmeiseen virheelliseen tulkintaan.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen väitteeseen, että päätellessään, ettei kantaja ole mikroyritys eikä pieni tai keskisuuri yritys ja jättäessään komissiolle mahdollisuuden vaatia takaisin puiteohjelman mukainen avustus, joka on kantajalle myönnetty menneisyydessä, validointilautakunta on loukannut seuraavia eurooppaoikeuden perustavanlaatuisia periaatteita: i) hyvän hallinnon periaate, ii) oikeusvarmuuden periaate ja iii) kantajan perusteltu luottamus.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen väitteeseen, että validointilautakunta on loukannut kantajan puolustautumisoikeuksia ja hyvän hallinnon periaatetta, koska se ei antanut kantajalle mahdollisuutta esittää kantansa.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen väitteeseen, että validointilautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan perustella päätöksensä.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/15


Kanne 28.7.2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen v. SMHV

(Asia T-564/14)

2014/C 380/20

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co (Jedda, Saudi-Arabia) (edustaja: barrister M. Vanhegan)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan asiassa R 687/2014-2 19.5.2014 antaman päätöksen;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka menetetyksi julistamista on vaadittu: sanamerkki ”TEAVANA” luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten – yhteisön tavaramerkki nro 4 0 98  588

Yhteisön tavaramerkin haltija: vastapuoli valituslautakunnassa, Teavana Corporation

Yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja

Mitättömyysosaston ratkaisu: Yhteisön tavaramerkin haltijan oikeudet, jotka liittyvät yhteisön tavaramerkkiin nro 4 0 98  588, julistettiin kaikilta osin menetetyiksi.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus jätettiin tutkimatta.

Kanneperusteet: yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 59 artiklan ja 75 artiklan rikkominen


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/16


Kanne 22.8.2014 – Roland v. SMHV – Louboutin (punaisen värin sävy kengänpohjaa varten)

(Asia T-631/14)

2014/C 380/21

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Roland SE (Essen, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Onken ja O. Rauscher)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Christian Louboutin (Pariisi, Ranska)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

muuttamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 28.5.2014 tekemää päätöstä asiassa R 1591/2013-1 siten, että väite nro B 1 9 22  890 hyväksytään kokonaisuudessaan ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemus nro 008845539 hylätään

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Toinen tavaramerkki, joka muodostuu punaisen värin sävystä, jota käytetään kengänpohjassa, luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 8 8 45  539

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kuviomerkin, joka sisältää sanaosat my SHOES, kansainvälinen rekisteröinti luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan 2 kohdan rikkominen

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/16


Kanne 25.8.2014 – Intercon v. komissio

(Asia T-632/14)

2014/C 380/22

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Puola) (edustaja: asianajaja B. Eger)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että komissio on rikkonut tieteellisen tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman alaisen ARTreat – 224297 tukisopimuksen määräyksiä, koska se on määrännyt palauttamaan 2 58  479,21 euron määrän

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu

siihen, että suoritetussa tilintarkastuksessa on ylitetty tarkastuksen alan rajat ja myöhemmin on tukeuduttu kyseisen tilintarkastuksen tuloksiin, mikä ei ole sallittua.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu

siihen, ettei tuensaajan allekirjoittamaa lomaketta C ole otettu huomioon tilanteessa, jossa komissio on pyytänyt esittämään sen, ja siihen, ettei näyttöä, joka muodostuu työntekijän lausunnosta, jossa todetaan, ettei asiakirjoja ole mahdollista saada konsortion koordinaattorilta, ole otettu huomioon.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu

siihen, ettei uusia kannanottoja ja kommentteja sopimuksen liitteen II.22.5 kohdan nojalla ole otettu huomioon tilanteessa, jossa komissio oli pyytänyt tuensaajan esityksiä asettamalla tätä varten määräajan.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/17


Kanne 26.8.2014 – Frinsa del Noroeste v. SMHV – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Asia T-638/14)

2014/C 380/23

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Botella Reyna)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brasilia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

antamaan ratkaisun, jossa evätään yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus nro 1 0 3 29  721 FRISA luokkaan 29 kuuluvia tavaroita ja luokkiin 35 ja 39 kuuluvia palveluja varten.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanaosan ”FRISA” sisältävä kuviomerkki luokkiin 29, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 1 0 3 29  721

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanaosan ”Frinsa” sisältävä kuviomerkki luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: väiteosaston ratkaisun kumoaminen ja väitteen hylkääminen kokonaan

Kanneperusteet:1.7.2014 yhdistetyissä asioissa R 1547/2013-4 ja R 1851/2013-4 antamassaan ratkaisussa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljäs valituslautakunta ei ole tutkinut kantajan argumentteja, koska se on vain ratkaissut asiat identtisesti ja on vain tutkinut menettelyssä esitetyn näytön käytöstä.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/18


Kanne 28.8.2014 – Dellmeier v. SMHV – Dell (LEXDELL)

(Asia T-641/14)

2014/C 380/24

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Alexandra Dellmeier (München, Saksa) (edustaja asianajaja J. Khöber)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Yhdysvallat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toisen valituslautakunnan 4.6.2014 tekemän päätöksen asiassa R 0966/2013-2, joka koski väitemenettelyä N:o B 1  698 2892 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevaa hakemusta N:o 8 1 14  779”LEXDELL” vastaan, ja hylkäämään väitteen kokonaisuudessaan

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa

asettamaan ajankohdan suullista käsittelyä varten siltä varalta, että ratkaisua ei voida antaa ilman suullista käsittelyä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Yhteisön sanamerkki ”LEXDELL” luokkien 16, 25, 41 ja 45 tavaroille ja palveluille – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus N:o 8 1 14  779

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanaosan ”DELL” sisältävä yhteisön kuviomerkki, joka on rekisteröity numerolla 6 4 20  641

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan virheellinen soveltaminen.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/19


Kanne 1.9.2014 – Red Lemon Incorporation v. SMHV – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Asia T-643/14)

2014/C 380/25

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Red Lemon Incorporation (Port Louis, Mauritius) (edustajat: asianajajat T. Wieland ja S. Müller)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 15.5.2014 asiassa R 1899/2013-1 tekemän päätöksen ja hylkäämään väitteen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ABTRONIC luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten – Yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8 1 84  632

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansainvälinen sananmerkin TRONIC rekisteröinti luokkaan 9 kuuluville tavaroille

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/19


Kanne 2.9.2014 – Infusion Brands v. SMHV (DUALSAW)

(Asia T-647/14)

2014/C 380/26

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Infusion Brands Inc. (Clearwater, Florida, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja K. Piepenbrink)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 1.7.2014 asiassa R397/2014-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Valkoisen, mustan ja vihreän värinen, sanan DUALSAW sisältävä kuviomerkki luokkiin 7, 8 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 1 2 0 27  561

Tutkijan päätös: Hakemuksen osittainen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan sekä 7 artiklan 2 kohdan rikkominen


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/20


Kanne 2.9.2014 – Infusion Brands v. SMHV (DUALTOOLS)

(Asia T-648/14)

2014/C 380/27

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Infusion Brands Inc. (Clearwater, Florida, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja K. Piepenbrink)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 1.7.2014 asiassa R398/2014-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Valkoisen, mustan ja vihreän värinen, sanan DUALTOOLS sisältävä kuviomerkki luokkiin 7, 8 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 1 2 0 27  496

Tutkijan päätös: Hakemuksen osittainen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan sekä 7 artiklan 2 kohdan rikkominen


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/21


Kanne 8.9.2014 – AF Steelcase v. SMHV

(Asia T-652/14)

2014/C 380/28

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: AF Steelcase, SA (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja S. Rodríguez Bajón)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SMHV:n 8.7.2014 tekemän päätöksen, jolla AF Steelcase on suljettu kanteen kohteena olevan tarjouskilpailumenettelyn ulkopuolelle

kumoamaan kaikki samaan asiaan liittyvät SMHV:n päätökset, jotka koskevat kanteen kohteena olevaa tarjouskilpailumenettelyä, tarvittaessa myös sopimuksen tekemistä koskevan päätöksen kanteen kohteena olevassa menettelyssä, ja määräämään samalla tarjouskilpailumenettelyn palautettavaksi AF Steelcasen ulkopuolelle sulkemista edeltäneeseen vaiheeseen sen tekemän tarjouksen arvioimiseksi

toissijaisesti, jos menettelyn palauttaminen ei ole mahdollista, velvoittamaan SMHV:n suorittamaan kantajalle vahingonkorvauksena 20  380 euroa aineellisista vahingoista, jotka AF Steelcaselle on aiheutunut sen sulkemista menettelyn ulkopuolelle koskevasta päätöksestä. Lisäksi velvoittamaan SMHV:n suorittamaan kantajalle vahingonkorvauksena 24  000 euroa aineettomista vahingoista, jotka AF Steelcaselle on aiheutunut sen sulkemista menettelyn ulkopuolelle koskevasta päätöksestä

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän kanteen kohteena on kantajan tekemän tarjouksen sulkeminen menettelyn ulkopuolelle julkisessa tarjouskilpailussa, joka on järjestetty kalusteiden ja oheistarvikkeiden (erä 1) ja kylttien (erä 2) hankintaa ja asennusta varten SMHV:n päätoimipaikkaan (EUVL 214/S 023-035020, 1.2.2014).

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja sopimuksen tekemisen perusteiden muuttamiseen päätöksessä, jolla AF Steelcase suljettiin kanteen kohteena olevan julkisen tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tältä osin kantaja katsoo, että menettelyn ulkopuolelle sulkemista koskevan päätöksen perustelujen puutteellisuudesta huolimatta on todettava viranomaisen muuttaneen sopimuksen tekemisen perusteita siten, että kantajan puolustautumismahdollisuuksia on vakavasti heikennetty, sillä jos tarjouksen sulkemiselle menettelyn ulkopuolelle olisi alusta alkaen ilmoitettu perusteeksi se, että sarakkeen 20 muutos teki tarjouksen epätäydelliseksi, uudelleentarkastelupyynnössä olisi vedottu eri väitteisiin, joissa olisi nojauduttu kyseisiin perusteluihin.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu unionin viranomaisten toiminnassa noudatettavien hyvän hallinnon periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen.

Tältä osin kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä ratkaistussa tapauksessa SMHV:n olisi liitteessä 20 olleen muotovaatimuksia koskevan poikkeavuuden todettuaan pitänyt ottaa yhteyttä AF Steelcaseen, jotta tämä olisi toimittanut tarvittavat lisäselvitykset, kun otetaan huomioon, että SMHV:ltä olisi pitänyt edellyttää kaikin tavoin huolellista toimintaa kyseessä olevan tarjouksen tutkimisessa ja arvioinnissa.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29.10.2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 rikkomiseen.

Tältä osin kantaja väittää, että tarvittavat lisäselvitykset eivät kyseisen asetuksen 158 artiklan 3 kohdan mukaan ole voineet vaikuttaa olennaisesti tarjouksen ehtoihin, koska SMHV on laiminlyönyt niiden pyytämisen AF Steelcaselta.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/22


Kanne 12.9.2014 – Espanja v. komissio

(Asia T-657/14)

2014/C 380/29

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: Abogado del Estado A. Gavela Llopis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 27.6.2014 tehdyn päätöksen, jolla keskeytetään maksun määräajan kuluminen Espanjan 26.12.2013 lähettämän menoilmoituksen ja maksupyynnön nro 21 osalta, joka liittyy Euroopan aluekehitysrahaston teknologiarahaston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ohjelmaan, sekä aloitetaan maksujen keskeyttämismenettely

velvoittamaan vastaajana olevan toimielimen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että määräajan kulumisen keskeyttämistä ja maksujen keskeyttämismenettelyyn ryhtymistä koskeva päätös on Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11.7.2006 annetun neuvoston asetuksen N:o 1083/2006 (EUVL L 210, s. 25) 87 artiklan 2 kohdan, verrattuna saman asetuksen 91 ja 92 artiklaan, vastainen.

Tältä osin kantaja katsoo, että edellä mainitun 87 artiklan 2 kohdassa säädetty määräaika on vanhentumisaika, joka estää komissiota päättämästä keskeyttää määräajan kulumista enää sen jälkeen, kun kahden kuukauden aika on kulunut loppuun, ja jonka vuoksi myöskään maksujen keskeyttämistä koskevan menettelyn aloittaminen ei ole sallittua.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että keskeyttämistä ja menettelyn aloittamista koskeva päätös on tehty unionin oikeudessa vahvistetun määräajan jälkeen ja se loukkaa oikeusvarmuuden, luottamuksensuojan ja hyvän hallinnon periaatteita. Se vaikuttaa vahingollisesti Espanjan kuningaskunnan, joka on perustellusti luottanut maksun saamiseen laillisessa määräajassa, varainhoitoon ja taloudelliseen tilanteeseen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 1083/2006 91 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomiseen, koska siinä säädettyjä edellytyksiä kyseisen päätöksen tekemiselle pätevästi ei ole noudatettu.

Tältä osin kantaja katsoo, ettei keskeyttämispäätös perustu kyseisessä säännöksessä edellytetyllä tavalla tilintarkastuskertomukseen vaan pelkästään luonnokseen, jota ei voida pitää lopullisena asiakirjana, joka voisi olla keskeyttämispäätöksen perusteena. Toisaalta kyseisestä luonnoksesta ei ilmene viitteitä eikä varsinkaan näyttöä siitä, että hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä olisi vakavia puutteita.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/23


Kanne 12.9.2014 – Jurašinović v. neuvosto

(Asia T-658/14)

2014/C 380/30

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ivan Jurašinović (Angers, Ranska) (edustaja: asianajaja O. Pfligersdorffer)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 8.7.2014 tehdyn päätöksen siltä osin kuin sillä rajoitetaan kantajan oikeutta tutustua päätöksen liitteessä 3 tarkoitettuihin asiakirjoihin kansainvälisten suhteiden suojaan ja tuomioistuinkäsittelyn suojaan vedoten ja tällä perusteella evätään oikeus tutustua pyydettyihin asiakirjoihin

velvoittamaan neuvoston korvaamaan kantajalle oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia 5  000 eurolla verottomana eli 6  000 eurolla kaikki verot mukaan laskettuina tälle summalle EKP:n kannekirjelmän rekisteröintiajankohtana soveltaman korkokannan mukaan laskettuine korkoineen

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen asetuksen N:o 1049/2001 (1) 4 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetyn tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaa koskevan poikkeuksen osalta, koska unionin yleinen tuomioistuin on jo aiemmin katsonut tuomiossaan Jurašinović v. neuvosto (T-63/10, EU:T:2012:516), jonka täytäntöönpanemiseksi riidanalainen päätös tehtiin, että vaikka tätä poikkeusta voitiin soveltaa, sillä ei ollut merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu yleisen edun suojaamista koskevaan poikkeukseen liittyvään ilmeiseen arviointivirheeseen siltä osin kuin on kyse asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisista kansainvälisistä suhteista, koska kyseessä olevat asiakirjat koskevat Euroopan unionilta eivätkä Yhdistyneiltä kansakunnilta saatavia tietoja, ja koska Yhdistyneiden kansakuntien tiedonkulku ei näin ollen vaarannu.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu ylivoimaista yleistä etua koskevan poikkeuksen, jonka perusteella asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan nojalla voidaan poiketa tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojasta, osalta tehtyyn ilmeiseen arviointivirheeseen, koska yhtäältä asiakirjoja koskeva menettely on päättynyt ja koska toisaalta Kroatian tasavalta on nykyään Euroopan unionin jäsenvaltio.


(1)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 3).


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/24


Kanne 15.9.2014 – Belgia v. komissio

(Asia T-664/14)

2014/C 380/31

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: C. Pochet ja J.-C. Halleux, avustajanaan asianajaja J. Meyers)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan talletussuojajärjestelmästä taloudellisten osuuskuntien yksittäisten jäsenten osuuksien suojaamiseksi asiassa SA.33927 Euroopan komission 3.7.2014 antaman päätöksen C(2014) 1021 2 artiklan 4 kohdan

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu siihen, että komissio rikkoi SEUT 107 ja SEUT 108 artiklaa sekä loukkasi suhteellisuusperiaatetta siltä osin kuin mainitulla päätöksellä asetettiin Belgialle sen velvollisuuden lisäksi, joka koskee tuen takaisinperintää edunsaajina olevilta osuuskunnilta, kielto suorittaa maksuja talletussuojan kohteena oleville luonnollisille henkilöille.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/24


Valitus, jonka Robert Klar ja Francisco Fernandez Fernandez ovat teheneet 17.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-114/13, Klar ja Fernandez Fernandez v. komissio, 16.7.2014 antamasta määräyksestä

(Asia T-665/14 P)

2014/C 380/32

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Robert Klar (Grevenmacher, Luxemburg) ja Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxemburg) (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan virkamiestuomioistuimen 16.7.2004 antaman määräyksen

palauttamaan asian virkamiestuomioistuimeen pääasian ratkaisemista varten

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittajat vetoavat yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu siihen, että virkamiestuomioistuin on toiminut virheellisesti jättäessään kanteen tutkimatta sääntöjenmukaisen oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn puuttumisen vuoksi, koska nimittävän viranomaisen muistio ei ole sanamuodoltaan, sisällöltään tai muodoltaan sellainen asianomaisille vastainen toimi, jonka ilmoittamisesta alkaisi kulua valituksen tekemiselle asetettu määräaika.


Virkamiestuomioistuin

27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/26


Kanne 14.7.2014 – ZZ v. EUH

(Asia F-65/14)

2014/C 380/33

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja N. Flandin)

Vastaaja: EUH

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätökset, joilla kieltäydyttiin kantajan ylentämisestä palkkaluokkaan AD13 vuoden 2013 ylennyskierroksella vaikka hänen nimensä oli ylennyskelpoisista virkamiehistä laaditussa luettelossa.

Vaatimukset

Päätökset, jotka tehtiin 9.10 ja 14.10.2013 ja joilla kieltäydyttiin ylentämästä kantaja palkkaluokkaan AD13 vuoden 2013 ylennyskierroksella, on kumottava

Siltä osin kuin tarpeellista, on kumottava 16.4.2014 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan valitus

EUH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/26


Kanne 17.7.2014 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-67/14)

2014/C 380/34

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla kantaja irtisanottiin hänen koeaikansa päätyttyä, kumoaminen ja väitetyn henkisen kärsimyksen korvaaminen

Vaatimukset

25.6.2013 tehty neuvoston sihteeristön päätös ja 8.4.2014 tehty neuvoston nimittävän viranomaisen päätös, joilla kantaja irtisanottiin, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan määrä, joka vastaa kantajan kuukausipalkkaa AST 3 -palkkaluokassa (3  500 euroa) kerrottuna 1.7.2013 ja nyt käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivän välisten kuukausien määrällä

vastaaja on velvoitettava maksamaan 40  000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/27


Kanne 19.7.2014 – ZZ v. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

(Asia F-69/14)

2014/C 380/35

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuoden 2013 arviointikertomuksen kumoaminen

Vaatimukset

Riidanalainen arviointikertomus on kumottava

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/27


Kanne 24.7.2014 – ZZ v. Europol

(Asia F-73/14)

2014/C 380/36

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Europol

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös jättää kantajan työsopimus uusimatta ja korvata väitetysti aiheutunut henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko.

Vaatimukset

on kumottava päätös, jolla hylättiin implisiittisesti 90 artiklan 1 kohdan nojalla 6.12.2013 esitetty vaatimus työsopimuksen uusimisesta palkkaluokan AD7 väliaikaisena toimihenkilönä sekä vastaus, jonka Europolin pääjohtaja antoi 14.4.2014 tehtyyn valitukseen

vastaaja on velvoitettava maksamaan 1 5 45  124 euron suuruinen summa korvauksena aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

vastaaja on velvoitettava maksamaan 40  000 euron suuruinen summa korvauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.