ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 349

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
3. lokakuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistavat säädökset

 

NEUVOSTO

2014/C 349/01

Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 9/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMO:t) viljelyä tai kieltää se alueellaan
Neuvosto hyväksynyt 23 päivänä heinäkuuta 2014
 ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


III Valmistavat säädökset

NEUVOSTO

3.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 349/1


NEUVOSTON ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ VAHVISTAMA KANTA (EU) N:o 9/2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMO:t) viljelyä tai kieltää se alueellaan

Neuvosto hyväksynyt 23 päivänä heinäkuuta 2014

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2014/C 349/01

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun ehdotus lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 (5) luodaan kattava muuntogeenisten organismien (GMO) hyväksymistä koskeva lainsäädäntökehys, jota sovelletaan kaikilta osin kaikkialla unionissa sellaisiin muuntogeenisiin organismeihin, joita käytetään viljelytarkoituksiin siemeninä tai muuna kasvien lisäysaineistona, jäljempänä ’viljelyyn tarkoitetut GMO:t’.

(2)

Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen kuin ne hyväksytään direktiivin 2001/18/EY liitteen II mukaisesti saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän lupamenettelyn tavoitteena on taata ihmishenkien ja ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun korkea taso ja samalla turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso olisi pyrittävä saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin alueella.

(3)

Sen lisäksi, että muuntogeeniset lajikkeet tarvitsevat luvan markkinoille saattamista varten, niiden on myös täytettävä siementen ja kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan unionin lainsäädännön vaatimukset, jotka on esitetty tarkemmin neuvoston direktiiveissä 66/401/ETY (6), 66/402/ETY (7), 68/193/ETY (8), 98/56/EY (9), 99/105/EY (10), 2002/53/EY (11), 2002/54/EY (12), 2002/55/EY (13), 2002/56/EY (14), 2002/57/EY (15) ja 2008/90/EY (16). Näistä direktiiveihin 2002/53/EY ja 2002/55/EY sisältyy säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat tietyin tarkoin määrätyin edellytyksin kieltää lajikkeen käytön koko alueellaan tai sen osalla tai asettaa tarkoituksenmukaisia edellytyksiä lajikkeen viljelylle.

(4)

Kun GMO on hyväksytty viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja, kun kyse on markkinoille saatettavasta lajikkeesta, se täyttää siementen ja kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan unionin lainsäädännön vaatimukset, jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai vaikeuttaa sen vapaata liikkuvuutta alueellaan muutoin kuin unionin oikeudessa määritellyin edellytyksin.

(5)

Kokemus on osoittanut, että muuntogeenisten kasvien viljely on kysymys, jota käsitellään perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla. GMO:ien markkinoille saattamiseen ja tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy vahva kansallinen, alueellinen ja paikallinen ulottuvuus johtuen sen kytkeytymisestä maankäyttöön, maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä elinympäristöjen, ekosysteemien ja maiseman suojeluun tai säilyttämiseen. Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä varsinkaan arviointiprosessiin.

(6)

GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat turvautuneet direktiivin 2001/18/EY 23 artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen mukaan joko sellaisten uusien tai täydentävien tietojen perusteella, jotka on saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin tai olemassa olevien tietojen uudelleenarviointiin. Toiset jäsenvaltiot ovat käyttäneet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää uuden, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevan tieteellisen näytön esittämistä. Päätöksentekomenettely on lisäksi GMO:ien viljelyn osalta osoittautunut erityisen hankalaksi niiden esitettyjen kansallisten huolenaiheiden valossa, jotka eivät yksinomaan liity kysymyksiin, jotka ovat yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen terveyden tai ympäristön kannalta.

(7)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus päättää lupamenettelyn aikana ja sen jälkeen GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai sen kieltämisestä alueellaan siten, että vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta myöntää jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin lupajärjestelmään kuuluvaan riskinarviointiin, joko lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja riippumatta toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioilla on oikeus toteuttaa soveltamalla direktiivinä 2001/18/EY välttääkseen GMO:ien tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa. Tällä jäsenvaltioille annetulla mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa päätöksentekoprosessia GMO-alalla. Samanaikaisesti olisi säilytettävä kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden valinnanvapaus samalla kun asianomaisille sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(8)

Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus pyytää komissiota esittämään ilmoittajalle/hakijalle pyyntönsä, joka koskee tämän direktiivin 2001/18/EY C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti tekemän ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan mukauttamista siten, että kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa jätetään viljelyn ulkopuolelle. Komission olisi helpotettava menettelyä esittämällä jäsenvaltion pyyntö viipymättä ilmoittajalle/hakijalle ja ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän pyyntöön asetetussa määräajassa.

(9)

Ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa olisi mukautettava tämän mukaisesti, jos ilmoittaja/hakija nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä suostuu jäsenvaltion pyyntöön asetetussa määräajassa, joka alkaa komission annettua tämän pyynnön tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa tätä pyyntöä, ilmoittajan/hakijan olisi ilmoitettava tästä komissiolle ja jäsenvaltioille. Ilmoittajan/hakijan kieltäytyminen mukauttamasta ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa ei kuitenkaan rajoita tapauksen mukaan joko direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan mukaista komission toimivaltaa tehdä tarvittaessa tällainen mukautus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toteuttaman ympäristöriskien arvioinnin perusteella.

(10)

Lisäksi ja ainoastaan siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a koskevan ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan edellä mainitun hyväksytyn GMO:n viljelyä tai kielletään se koko tämän jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin perustein, jotka eivät ole niitä, joita arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä ympäristö- tai maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin pakottaviin perusteisiin, kuten kaavoitukseen, maankäyttöön, sosioekonomisiin vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan vedota erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

(11)

Unionissa valittu ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelun taso antaa mahdollisuuden yhdenmukaiseen tieteelliseen arviointiin kaikkialla unionissa, eikä tämä tilanne saisi muuttua tämän direktiivin myötä. Näin ollen ja jotta vältytään direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisten riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta vastaavien tahojen toimivaltaan puuttumiselta jäsenvaltion olisi käytettävä yksinomaan sellaisia ympäristöpolitiikan tavoitteisiin liittyviä perusteita, jotka eivät ole ristiriidassa niiden terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien arvioinnin kanssa, jotka arvioidaan direktiivissä 2001/18/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä; näitä perusteita ovat muun muassa tietyntyyppisten luonnon ja maiseman ominaisuuksien, tiettyjen elinympäristöjen ja ekosysteemien sekä erityisten ekosysteemitehtävien ja -palvelujen säilyttäminen.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava perustaa direktiivin 2001/18/EY nojalla hyväksymänsä päätökset perusteisiin, jotka koskevat sosioekonomisia vaikutuksia, joita jonkin GMO:n viljely kyseisen jäsenvaltion alueella saattaisi aiheuttaa. Vaikka rinnakkaiseloa koskevia toimenpiteitä on käsitelty 13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa komission suosituksessa (17), jäsenvaltioilla olisi lisäksi oltava mahdollisuus toteuttaa tämän direktiivin nojalla toimenpiteitä, joilla rajoitetaan hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se niiden koko alueella tai sen osalla. Nämä perusteet voivat liittyä rinnakkaiseloon liittyvien toimien epäkäytännöllisyyteen tai näiden toimien toteutuksen mahdottomuuteen johtuen erityisistä maantieteellisistä olosuhteista, tarpeesta välttää GMO:ien esiintymistä muissa tuotteissa, kuten erityistuotteissa tai tietyissä tuotteissa, tarpeesta suojella maataloustuotannon monimuotoisuutta tai tarpeesta varmistaa siementen ja kasvien lisäysaineiston puhtaus. Lisäksi komissio on muuntogeenisistä organismeista 5 päivänä joulukuuta 2008 annettujen ympäristöneuvoston päätelmissä esitetyn pyynnön mukaisesti antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen GMO:ien viljelyn sosioekonomisista vaikutuksista. Tuon kertomuksen tulokset voivat antaa arvokasta tietoa jäsenvaltioille, jotka harkitsevat tähän direktiiviin perustuvien päätösten tekemistä.

(13)

Tämän direktiivin nojalla hyväksyttyjen rajoitusten ja kieltojen olisi liityttävä viljelyyn mutta ei tuotteina olevien tai tuotteisiin sisältyvien muuntogeenisten siementen ja kasvien lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin. Näiden rajoitusten ja kieltojen olisi lisäksi oltava perussopimusten, erityisesti kansallisten ja muiden kuin kansallisten tuotteiden välisen syrjimättömyyden periaatteen, suhteellisuusperiaatteen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 artiklan, 36 artiklan ja 216 artiklan 2 kohdan mukaisia.

(14)

Jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi sovellettava unionin tason valvontaa ja tietojen toimittamista koskevaa menettelyä. Unionin valvonnan ja tietojen toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/34/EY (18). Jäsenvaltiot voivat rajoittaa jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko alueellaan tai sen osalla unionin hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen ja viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun lupa/hyväksyntä on annettu edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka aikana komissiolle on annettu mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt.

(15)

Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää bioteknisen tutkimuksen harjoittamista edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen yhteydessä noudatetaan kaikkia tarpeellisia turvatoimia.

(16)

Kun uudet ja objektiiviset seikat oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän maantieteellisen soveltamisalan mukauttamisen, ja joka tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava pyytää komission välityksellä luvanhaltijaa tai hyväksynnän saanutta mukauttamaan luvan/hyväksynnän maantieteellistä soveltamisalaa. Jos luvanhaltija tai hyväksynnän saanut ei nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä suostu tähän, asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi annettavaa mahdollisuus hyväksyä perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kyseisen GMO:n viljelyä tai kielletään se. Tämän jäsenvaltion olisi annettava komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos vähintään 75 päivää ennen niiden hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön. Tämän asetetun odotusajan päätyttyä jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä toimenpiteet alun perin ehdotetussa muodossa tai muutettuina, jotta komission huomautukset voidaan ottaa huomioon.

(17)

Jäsenvaltion olisi voitava pyytää toimivaltaista viranomaista tai komissiota sisällyttämään koko alueensa tai sen osa uudelleen luvan/hyväksynnän maantieteelliseen soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on aiemmin jätetty. Tällöin ei olisi oltava mitään tarvetta toimittaa pyyntöä luvanhaltijalle tai hyväksynnän saaneelle ja pyytää tämän suostumusta. Toimivaltaisen viranomaisen, joka on direktiivin 2001/18/EY mukaisesti antanut kirjallisen luvan, tai komission, joka on myöntänyt kirjallisen hyväksynnän asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla, olisi muutettava luvan tai hyväksymispäätöksen maantieteellistä soveltamisalaa tämän mukaisesti.

(18)

Kirjalliset luvat tai hyväksymispäätökset, jotka on annettu tai hyväksytty soveltamisalaltaan maantieteellisesti rajattuina tietyille alueille, tai jäsenvaltioiden tämän direktiivin mukaisesti hyväksymät toimenpiteet, joilla rajoitetaan GMO:ien viljelyä tai kielletään se, eivät saisi estää tai rajoittaa hyväksyttyjen GMO:ien käyttöä muissa jäsenvaltioissa. Tämä direktiivi ja sen nojalla hyväksyttävät kansalliset toimenpiteet eivät myöskään saisi vaikuttaa unionin lainsäädännön vaatimuksiin, jotka koskevat GMO:ien tahattomia tai satunnaisia jäämiä muissa kuin muuntogeenisissä siemenlajikkeissa ja kasvin lisäysaineistona olevissa lajikkeissa, eivätkä ne saisi estää näiden vaatimusten mukaisten lajikkeiden viljelyä.

(19)

Asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään, että direktiivin 2001/18/EY A ja D osassa olevien viittausten GMO:eihin, joille on myönnetty lupa kyseisen direktiivin C osan mukaisesti, katsotaan koskevan myös niitä muuntogeenisiä organismeja, joille on myönnetty lupa mainitun asetuksen mukaisesti. Sen vuoksi jäsenvaltioiden direktiivin 2001/18/EY mukaisesti hyväksymiä toimenpiteitä olisi sovellettava myös asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti hyväksyttyihin GMO:eihin.

(20)

Tämä direktiivi ei vaikuta asiaan liittyvään unionin lainsäädäntöön perustuviin ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisiin jäsenvaltioiden velvoitteisiin tavanomaisten siementen, kasvien lisäysaineiston ja korjatun sadon tuotteiden vapaan liikkuvuuden osalta.

(21)

Jotta tämän direktiivin tavoitteet voidaan sovittaa yhteen talouden toimijoiden oikeutettuihin etuihin ennen tämän direktiivin voimaantuloa hyväksyttyjen tai hyväksyntämenettelyssä olevien GMO:ien osalta, olisi säädettävä asianmukaisista siirtymätoimenpiteistä. Siirtymätoimenpiteet ovat perusteltuja myös tarpeella välttää luomasta mahdollisia kilpailun vääristymisiä sen johdosta, että nykyisiä luvanhaltijoita kohdellaan eri tavoin kuin tulevia luvanhakijoita. Oikeusvarmuuden vuoksi ajanjakso, jona tällaisia siirtymätoimenpiteitä voidaan toteuttaa, olisi rajattava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä sen varmistamiseksi, että siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuu sujuvasti. Tällaisten siirtymätoimenpiteiden olisi sen vuoksi annettava jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa tämän direktiivin säännöksiä ennen tämän direktiivin voimaantuloa hyväksyttyihin tai hyväksyntämenettelyssä oleviin tuotteisiin edellyttäen, ettei tämä vaikuta niihin hyväksyttyihin muuntogeenisiin siemenlajikkeisiin eikä kasvien lisäysaineistona oleviin lajikkeisiin, jotka on jo istutettu laillisesti.

(22)

Komission 13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa suosituksessa annetaan ohjeita jäsenvaltioille rinnakkaiseloon liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä, myös raja-alueiden osalta.

(23)

Direktiivi 2001/18/EY olisi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiiviin 2001/18/EY artiklat seuraavasti:

”26 b artikla

Viljely

1.   Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa jäsenvaltio voi pyytää komission välityksellä ilmoittajaa/hakijaa mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti toimittaman ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa siten, että kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto on saatu. Komissio antaa jäsenvaltion pyynnön viipymättä tiedoksi ilmoittajalle/hakijalle sekä muille jäsenvaltioille.

2.   Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on ilmoitettava siitä komissiolle ja jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut tämän pyynnön tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa suostumuksensa nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä, ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa luvassa tai hyväksynnässä.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehty päätös samoin kuin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen mukautuksen perusteella, jonka ilmoittaja/hakija on hyväksynyt nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

3.   Jos ilmoittaja/hakija vastustaa ilmoituksensa/hakemuksensa maantieteellisen soveltamisalan mukauttamista jäsenvaltion tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

a)

ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti arvioiduista tekijöistä erillisiä;

b)

kaavoitus;

c)

maankäyttö;

d)

sosioekonomiset vaikutukset;

e)

GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen välttäminen, tämän kuitenkaan rajoittamatta 26 a artiklan soveltamista;

f)

maatalouspolitiikan tavoitteet;

g)

yleinen järjestys.

Näihin perusteisiin voidaan vedota erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne eivät saa missään tapauksessa olla ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

4.   Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan nojalla, on ensin annettava komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja niitä koskevat perustelut. Tämä tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukainen GMO:n lupamenettely on saatu päätökseen. Tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavien 75 päivän kuluessa:

a)

kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä hyväksymästä ja toteuttamasta näitä toimenpiteitä; ja

b)

komissio voi esittää kaikki aiheellisiksi katsomansa huomautukset.

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen kauden päättyessä ja viimeistään kahden vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän myöntämisestä hyväksyä toimenpiteet joko alun perin ehdotetussa muodossa tai muutettuina komissiolta mahdollisesti saatujen huomautusten huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, muille jäsenvaltioille ja ilmoittajalle/hakijalle.

5.   Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla ja aikaisintaan kahden vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän myöntämisestä, että uudet objektiiviset seikat oikeuttavat luvan/hyväksynnän maantieteellisen soveltamisalan mukauttamisen, se voi noudattaa 1–4 kohdan mukaista menettelyä soveltuvin osin, edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet eivät vaikuta niiden hyväksyttyjen GMO-siementen eivätkä kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on laillisesti istutettu ennen näiden toimenpiteiden hyväksymistä.

6.   Jos jäsenvaltio haluaa sisällyttää koko alueensa tai sen osan uudelleen luvan/hyväksynnän maantieteellisen soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on aiemmin jätetty 2 kohdan nojalla, se voi esittää asiaa koskevan pyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on antanut kirjallisen luvan tämän direktiivin mukaisesti, tai komissiolle, jos GMO on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla. Kirjallisen luvan antanut toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan komissio muuttaa luvan maantieteellistä soveltamisalaa tai hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti.

7.   GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän maantieteellisen soveltamisalan mukauttamiseksi 5 ja 6 kohdan mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että luvanhaltija/hyväksynnän saanut 5 kohdan mukaisesti nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä hyväksyy jäsenvaltion pyynnön,

a)

tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn GMO:n osalta kirjallisen luvan antanut toimivaltainen viranomainen muuttaa luvan maantieteellistä soveltamisalaa tämän mukaisesti ja, kun se on tehty, ilmoittaa asiasta komissiolle, jäsenvaltiolle ja luvanhaltijalle;

b)

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla hyväksytyn GMO:n osalta, komissio muuttaa hyväksymispäätöstä soveltamatta mainitun asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle asianmukaisesti.

8.   Jos jäsenvaltio on peruuttanut 3 ja 4 kohdan perusteella toteutettuja toimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

9.   Tämän artiklan nojalla hyväksyttävät toimenpiteet eivät saa vaikuttaa tuotteina tai niihin sisältyvinä hyväksyttyjen GMO:ien vapaaseen liikkuvuuteen.

26 c artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Jäsenvaltio voi … päivästä …kuuta … (19) lukien … päivään … kuuta … (20) asti pyytää komission välityksellä ilmoittajaa/hakijaa mukauttamaan tämän direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla ennen … päivää …kuuta … (19) tehdyn ilmoituksen/hakemuksen tai myönnetyn hyväksynnän maantieteellistä soveltamisalaa. Komissio antaa viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi ilmoittajalle/hakijalle sekä muille jäsenvaltioille.

2.   Jos hakemus on käsiteltävänä ja ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 30 päivän kuluessa kyseisen pyynnön tiedoksi antamisesta, ilmoituksen/hakijan hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa on muutettava sen mukaisesti. Tämän direktiivin nojalla annettu kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehty päätös samoin kuin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan mukautuksen perusteella, johon ilmoittaja/hakija on suostunut nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

3.   Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja luvanhaltija on nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 30 päivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön tiedoksi antamisesta, hyväksyntä on se, johon luvanhaltija on myöntynyt. Tämän direktiivin mukaisen kirjallisen luvan osalta toimivaltaisen viranomaisen on muutettava luvan maantieteellistä soveltamisalaa luvanhaltijan nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä hyväksymällä tavalla ja, kun se on tehty, ilmoitettava siitä komissiolle, jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisen luvan osalta komissio muuttaa hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti soveltamatta mainitun asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

4.   Jos ilmoittaja/hakija tai tapauksen mukaan luvanhaltija vastustaa tällaista pyyntöä, sovelletaan 26 b artiklan 3–9 kohtaa soveltuvin osin.

5.   Tämä artikla ei rajoita niiden GMO-siementen eivätkä -kasvinlisäysaineistojen viljelyä, jotka on laillisesti istutettu ennen kuin GMO:n viljelyä rajoitetaan tai se kielletään jäsenvaltiossa.

6.   Tämän artiklan nojalla hyväksyttävät toimenpiteet eivät saa vaikuttaa tuotteina tai niihin sisältyvinä hyväksyttyjen GMO:ien vapaaseen liikkuvuuteen.

2 artikla

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden kuluttua … päivästä …kuuta … Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, myös niiden säännösten toimivuudesta, jotka tarjoavat jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, sekä sisämarkkinoiden toiminnan moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen voidaan liittää komission aiheelliseksi katsomia säädösehdotuksia. Komissio raportoi lisäksi edistymisestä, jota on saatu aikaan normatiivisen aseman antamisessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen muuntogeenisten kasvien ympäristöriskien arvioinnista vuonna 2010 antamalle vahvennetulle ohjeistukselle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C 54, 19.2.2011, s. 51.

(2)  EUVL C 104, 2.4.2011, s. 62.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. heinäkuuta 2011 (EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 350), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 23. heinäkuuta 2014. Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EUVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

(6)  Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125,11.7.1966, s. 2298).

(7)  Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125,11.7.1966, s. 2309).

(8)  Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93,17.4.1968, s. 15).

(9)  Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

(10)  Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17).

(11)  Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1).

(12)  Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12).

(13)  Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

(14)  Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

(15)  Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

(16)  Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

(17)  Komission suositus, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämiseksi muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen välttämiseksi tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37).

(19)  Asiakirjassa st 10972/14 olevan direktiivin voimaantulopäivä.

(20)  Asiakirjassa st 10972/14 olevan direktiivin voimaantulopäivä lisättynä 6 kuukaudella.”


NEUVOSTON PERUSTELUT

I   JOHDANTO

Komissio hyväksyi 13. heinäkuuta 2010 asetusehdotuksensa direktiivin 2001/18/EY muuttamiseksi siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan (1).

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 9. joulukuuta 2010. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 28. tammikuuta 2011.

Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 5. heinäkuuta 2011 (2).

II   TAVOITE

Ehdotuksella on tarkoitus lisätä EU:n lainsäädäntökehykseen oikeusperusta, jonka ansiosta jäsenvaltiot voivat rajoittaa EU:n tasolla hyväksyttyjen muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää sen. Nämä rajoitukset ja kiellot voivat kattaa jäsenvaltion koko alueen tai sen osan.

III   NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ANALYSOINTI

1.

Euroopan parlamentti teki 28 tarkistusta komission ehdotukseen. Vaikka neuvosto oli samaa mieltä kyseisten tarkistusten yleisestä suunnasta eräissä keskeisissä kysymyksissä (esim. säädetään erityisistä syistä, joihin kansalliset rajoitukset perustuvat), useimmissa muissa kysymyksissä neuvoston lähestymistapa on ollut erilainen.

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaan sisältyy myös muita muutoksia kuin Euroopan parlamentin kannassa esitetyt.

Komissio on ilmoittanut voivansa hyväksyä neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan.

2.

Komission tavoin neuvosto katsoo, että ehdotuksen päätarkoituksena on varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja samalla antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää itse hyväksyttyjen muuntogeenisten kasvien viljelystä. Muut tarkastellut näkökohdat, kuten ympäristönäkökohdat, ovat päätarkoitukseen nähden toissijaisia. Siksi neuvoston kanta perustuu SEUT 114 artiklaan eikä SEUT 192 artiklaan.

Vaikka säädösehdotus annettiin alun perin asetuksen muodossa, lähemmin tarkasteltuna vaikutti asianmukaiselta muuttaa sen oikeudellinen muoto direktiiviksi, joskin ilman siirtymäkautta, koska kyseisten säännösten noudattaminen on vapaaehtoista. Asetus olisi ollut sovelias oikeudellinen muoto, jos ehdotuksella olisi haluttu luoda oikeuksia ja määrätä velvollisuuksia suoraan talouden toimijoille. Sen sijaan ehdotuksen logiikkana (sekä alkuperäisessä että Euroopan parlamentin tarkistamassa muodossa) on antaa jäsenvaltioille oikeus päättää viljelystä vaatimatta niitä kuitenkaan tekemään minkäänlaisia viljelyä rajoittavia päätöksiä.

Jotta sisämarkkinoille aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä ja lisäksi muuntogeenisten kasvien hyväksymisprosessi helpottuisi, neuvosto piti asianmukaisena säätää mekanismista, jonka avulla jäsenvaltiot voivat sopia rajoituksista talouden toimijoiden kanssa (komission välityksellä). Tällainen mekanismi tuottaa todennäköisesti suurimman mahdollisen oikeusvarmuuden sekä toimijoille että jäsenvaltioille. Suuri osa neuvoston lisäämästä tekstistä on luonteeltaan teknistä ja liittyy menettelyyn sen varmistamiseksi, että mekanismi toimii käytännössä.

Jos talouden toimijoiden kanssa ei päästä sopimukseen, jäsenvaltiot voivat hyväksyä viljelyä rajoittavia tai kieltäviä toimenpiteitä eräin merkittävin ehdoin. Euroopan parlamentin tavoin myös neuvosto piti asianmukaisena sisällyttää tekstiin syiden luettelo, joka ei ole tyhjentävä. Neuvoston ja Euroopan parlamentin tekstien väliset erot ovat pääasiassa tekstin painotuksissa ja yksityiskohtaisuudessa. Neuvosto katsoo, että on olennaisen tärkeää varmistaa, että viljelyn kieltämiseksi esitetyt perustelut eivät ole ristiriidassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toteuttaman tieteellisen riskinarvioinnin kanssa.

Neuvosto oli samoilla linjoilla parlamentin kanssa ottaessaan mukaan säännöksiä, jotka koskevat niiden viljelijöiden luottamuksensuojaa, jotka ovat jo aloittaneet muuntogeenisten kasvien viljelyn ennen kansallisten toimenpiteiden hyväksymistä. Neuvosto kuitenkin totesi, että koska ehdotus käsittelee yksinomaan viljelyä eikä varsinaisesti markkinoille saattamista, ei ole tarpeen muuttaa direktiivin 2001/18 22 artiklaa, kuten parlamentti oli ehdottanut. Sitä vastoin neuvoston mielestä on tärkeää varmistaa, että viljelyä rajoittavat toimenpiteet eivät vahingossa johda siihen, että hyväksyttyjen muuntogeenisten kasvien ja niiden lisäysaineiston kaupasta tulee laitonta.

Lisäksi rinnakkaiselon osalta on lisätty uusi johdanto-osan kappale, jossa viitataan viimeisimpään komission tällä alalla antamaan suositukseen. Suosituksessa annetaan ohjeita jäsenvaltioille, jotta vältettäisiin muuntogeenisten kasvien tahaton esiintyminen muissa tuotteissa niiden alueella tai raja-alueilla.

Koska voidaan kohtuudella odottaa, että hyväksyntämenettelyjä on vireillä ehdotuksen tullessa lopullisesti hyväksytyksi, näytti tarpeelliselta sisällyttää säädökseen asianmukaiset siirtymäsäännökset.

Neuvosto ei kuitenkaan pitänyt asianmukaisena sisällyttää tekstiin velvoitetta perustaa taloudellista vastuuta koskeva järjestelmä, erityisesti koska ei tiedetä, millaisia kustannuksia, hallinnollisia rasitteita tai muita seurauksia tällaisesta järjestelmästä olisi, mukaan lukien jäsenvaltioiden yksityisoikeudellisille järjestelmille.

IV   PÄÄTELMÄ

Neuvosto myöntää, että sen lähestymistapa on toisenlainen kuin Euroopan parlamentin, mutta katsoo molempien toimielinten valitseman suunnan olevan sama. Siksi neuvosto odottaa rakentavia keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa toisessa käsittelyssä, jotta direktiivi voidaan hyväksyä pian.


(1)  Asiak. 12371/10 ADD 1 (KOM(2010) 375 lopullinen).

(2)  Asiak. 11037/11.