ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 261

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
11. elokuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 261/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 261/02

Asia C-511/12: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 10.4.2014 (Tribunal Central Administrativo Norten (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Joaquim Fernando Macedo Maia ym. v. Fundo de Garantia Salarial, IP (Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 80/987/ETY — Direktiivi 2002/74/EY — Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Palkkaturvajärjestelmät — Palkkaturvajärjestelmien vastuun rajoittaminen — Palkkasaatavat, jotka ovat erääntyneet yli kuusi kuukautta ennen työnantajan maksukyvyttömyyden toteamiseen tähtäävän menettelyn vireillepanoa)

2

2014/C 261/03

Asia C-608/12 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.5.2014 – Valittajana Greinwald GmbH ja vastapuolena Nicolas Wessang ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Saman työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohta — Valituskirjelmältä edellytetty sisältö)

3

2014/C 261/04

Asia C-27/13: Unionin tuomioistuimen määräys (suuri jaosto) 4.4.2014 (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Flughafen Lübeck GmbH v. Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Työjärjestyksen 99 artikla — Valtiontuet — SEUT 107 ja 108 artikla — Lentokenttää ylläpitävän julkisen yrityksen halpalentoyhtiölle myöntämät etuudet — Päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely — Jäsenvaltioiden tuomioistuinten velvollisuus noudattaa komission tässä päätöksessä tuen olemassaolosta suorittamaa arviointia)

3

2014/C 261/05

Asia C-89/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 30.4.2014 (Tribunale di Napolin – Italia esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Luigi D'Aniello ym. v. Poste Italiane SpA (Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Syrjintäkiellon periaate — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään korvausjärjestelmästä sellaisessa tapauksessa, että työsopimuksen päättymispäivä on vahvistettu lainvastaisesti ja eri ajankohtaan kuin siihen, jota sovellettaisiin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen laittoman irtisanomisen tapauksessa — Taloudelliset seuraukset — Vaatimusten vertailukelpoisuus)

4

2014/C 261/06

Asia C-153/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 3.4.2014 (Okresný súd Barjedovin (Slovakia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Pohotovosť s.r.o. v. Ján Soroka (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Ajallinen soveltaminen — Tosiseikat, jotka ovat tapahtuneet ennen Slovakian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

5

2014/C 261/07

Asia C-285/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 12.6.2014 – Bimbo, SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artikla — Hakemus kuviomerkin Caffè KIMBO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väitemenettely — Aikaisempi kansallinen sanamerkki BIMBO — Yleisesti tunnettu tavaramerkki — Väitteen osittainen hylkääminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

5

2014/C 261/08

Asia C-287/13 P: Unionin tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) määräys 22.5.2014 – Valittajana Bilbaína de Alquitranes SA ym. ja muuna osapuolena Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) — 59 artikla ja liite XIII — Korkealämpötilaisen pien ja kivihiilitervan pitäminen erityistä huolta aiheuttavana aineena, johon on sovellettava lupamenettelyä — Yhdenvertainen kohtelu)

6

2014/C 261/09

Asia C-329/13: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 8.5.2014 (Unabhängiger Verwaltungssenat Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Ferdinand Stefan v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 2003/4/EY — Pätevyys — Ympäristötiedon julkinen saatavuus — Poikkeus velvollisuudesta ilmaista ympäristötieto silloin, jos ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti henkilön mahdollisuuteen saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti — Tällaisen poikkeuksen vapaaehtoisuus jäsenvaltioiden kannalta — SEU 6 artikla — Perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta)

6

2014/C 261/10

Asia C-350/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 5.6.2014 (Augstākā tiesan (aiemmin Augstākās tiesas Senāts) (Latvia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Antonio Gramsci Shipping Corp ym. v. Aivars Lembergs (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Väliaikaisten toimenpiteiden ja turvaamistoimien tunnustaminen ja täytäntöönpano — Alkuperäisen päätöksen kumoaminen — Ennakkoratkaisupyynnön pysyttäminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

7

2014/C 261/11

Asia C-374/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.4.2014 – Valittajana Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL ja vastapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Hakemus sanamerkin METROINVEST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kansallisen kuviomerkin haltijan ja yhteisön kuviomerkin, jossa on sinisen ja keltaisen värinen sanaosa METRO, hakijan esittämä väite — Rekisteröinnin esteet)

7

2014/C 261/12

Asia C-411/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.5.2014 – Valittajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja vastapuolena Sanco, SA (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Kanaa esittävä kuviomerkki — Kansallisen kanaa esittävän kuviomerkin haltijan esittämä väite — Väitteen hylkääminen osittain)

8

2014/C 261/13

Asia C-412/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.4.2014 – Valittajana Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 34 artiklan 1 kohta, 75 artikla ja 77 artiklan 1 kohta — Aikaisempi kansallinen ja kansainvälinen kuviomerkki MEDINET — Aiemmuuden tunnustamista koskeva vaatimus — Hylkääminen)

8

2014/C 261/14

Asia C-414/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 20.5.2014 – Valittajana Reber Holding GmbH & Co. KG ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Anna Klusmeier (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Sanamerkki Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Aikaisempien kansallisten kuviomerkkien W. Amadeus Mozart haltijan esittämä väite)

9

2014/C 261/15

Asia C-448/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.6.2014 – Valittajana Delphi Technologies, Inc. ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Valitus — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sanamerkki INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Mainoslause — Rekisteröinnin epääminen — Erottamiskyvyn puuttuminen)

9

2014/C 261/16

Asia C-400/13: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 5.6.2014 (Naczelny Sąd Administracyjnyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Gmina Międzyzdroje v. Minister Finansów (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Tuotantotavarat — Kiinteistöt — Vähennysten oikaiseminen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään kymmenen vuoden oikaisukaudesta)

10

2014/C 261/17

Asia C-600/13: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 30.4.2014 (Giudice di pace di Materan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Intelcom Service Ltd v. Vincenzo Mario Marvulli (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 34 TFUE, SEUT 35, SEUT 37, SEUT 56 ja SEUT 60 artikla — Direktiivi 2006/123/EY — Kansallinen lainsäädäntö, jossa annetaan vain notaareille oikeus laatia ja tehdä todistusvoimaiseksi kiinteistöjen myyntiasiakirjat — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

10

2014/C 261/18

Asia C-683/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 19.6.2014 (Tribunal do Trabalho da Covilhãn (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA ym. / Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Henkilötietojen käsittely — Direktiivi 95/46/EY — 2 artikla — Henkilötietojen käsite — 6 ja 7 artikla — Tietojen laatuun ja tietojenkäsittelyn perusteltavuuteen liittyvät periaatteet — 17 artikla — Käsittelyn turvallisuus — Työntekijöiden työaika — Työaikarekisteri — Kansallisen työsuojeluviranomaisen tutustumisoikeus — Työnantajan velvollisuus antaa välitön tutustumisoikeus työaikarekisteriin)

11

2014/C 261/19

Asia C-13/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bacău (Romania) on esittänyt 15.1.2014 – Municipiul Piatra Neamț v. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Asia C-167/14: Kanne 7.4.2014 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

12

2014/C 261/21

Asia C-240/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 12.5.2014 – Eleonore Prüller-Frey v. Norbert Broding ja Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Asia C-269/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 30.5.2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Asia C-285/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 11.6.2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne v. Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Asia C-289/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 12.6.2014 – Brit Air SA v. Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Asia C-8/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta väliintulijoina Belgian kuningaskunta ja Alankomaiden kuningaskunta

17

2014/C 261/26

Asia C-9/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta, väliintulijoina Belgian kuningaskunta ja Alankomaiden kuningaskunta

17

2014/C 261/27

Asia C-46/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 27.5.2014 (Datenschutzbehörden (aiemmin Datenschutzkommission) (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – H v. E

17

2014/C 261/28

Asia C-121/13: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 7.5.2014 (Amtsgericht Weddingin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft v. Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Asia C-207/13: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 13.5.2014 (College van Beroep voor het Bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV ja GAF Lakeman, joka toimii nimellä Rederij Waddentransport v. Minister van Infrastructuur en Milieu; muut osapuolet: Wagenborg Passagiersdiensten BV ja Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Asia C-284/13 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 3.4.2014 – Henkel AG & Co. KGaA ja Henkel France v. Euroopan komissio

18

2014/C 261/31

Asia C-292/13 P: Unionin tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtajan määräys 21.5.2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Asia C-415/13 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 22.5.2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Asia C-458/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Andreas Grund, SR-Tronic GmbH -yhtiön omaisuutta koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä, Jürgen Reiser ja Dirk Seidler v. Nintendo Co. Ltd ja Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Yhdistetyt asiat C-475/13 ja C-476/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 21.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) – Walter Jubin (asia C-475/13) ja Heidemarie Retzlaff (asia C-476/13) v. easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Asia C-493/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 4.4.2014 – Euroopan komissio v. Viron tasavalta

19

2014/C 261/36

Asia C-558/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 4.6.2014 (Krajský súd v Prešoven (Slovakia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – CD Consulting s. r. o. v. Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Asia C-571/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Annegret Weitkämper-Krug v. NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Asia C-629/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 30.4.2014 (Sąd Okręgowy w Gliwicachin (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Adarco Invest -nimisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on Petrosanissa (Romania), Puolassa Tarnowskie Góryssa sijaitseva sivuliike

20

2014/C 261/39

Asia C-658/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 13.5.2014 (Landgericht Hannoverin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Wilhelm Spitzner ja Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Asia C-661/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 (Oberlandesgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Astellas Pharma Inc. v. Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Asia C-680/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 16.5.2014 (Landgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Asia C-46/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.5.2014 (Amtsgericht Rüsselsheimin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Jürgen Kaiser v. Condor Flugdienst GmbH

21

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 261/43

Asia T-564/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2014 – Quimitécnica.com ja de Mello v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Eläinten ruokintaan käytettävien fosfaattien Euroopan markkinat — Sakot — Maksaminen erissä — Komission päätös, jolla määrätään asettamaan pankkitakaus — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus)

22

2014/C 261/44

Asia T-372/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2014 – Basic v. SMHV – Repsol YPF (basic) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin basic rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki BASIC — Suhteellinen hylkäysperuste — Palvelujen samankaltaisuus — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

22

2014/C 261/45

Asia T-541/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.6.2014 – Fundação Calouste Gulbenkian v. SMHV – Gulbenkian (GULBENKIAN) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GULBENKIAN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kansallinen laajalti tunnettu tavaramerkki, aikaisemmat kansalliset toiminimet ja tunnukset Fundação Calouste Gulbenkian — Suhteelliset hylkäysperusteet — Todisteet aikaisempien oikeuksien olemassaolosta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 ja 5 kohta — Työjärjestyksen 90 artiklan a alakohta)

23

2014/C 261/46

Asia T-314/14: Kanne 29.4.2014 – Borde ja Carbonium v. komissio

24

2014/C 261/47

Asia T-317/14: Kanne 7.5.2014 – Klement v. SMHV – Bullerjan (Uunin muoto)

24

2014/C 261/48

Asia T-323/14: Kanne 7.5.2014 – Bankia v. SMHV – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Asia T-334/14: Kanne 14.5.2014 – Roca Sanitario v. SMHV – Villeroy & Boch (vesihanat)

26

2014/C 261/50

Asia T-336/14: Kanne 15.5.2014 – Société des produits Nestlé v. SMHV (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Asia T-340/14: Kanne 15.5.2014 – Klyuyev v. neuvosto

27

2014/C 261/52

Asia T-341/14: Kanne 15.5.2014 – Klyuyev v. neuvosto

29

2014/C 261/53

Asia T-343/14: Kanne 19.5.2014 – Cipriani v. SMHV – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Asia T-351/14: Kanne 20.5.2014 – Construlink v. SMHV – Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Asia T-362/14: Kanne 27.5.2014 – REWE-Zentral v. SMHV – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Asia T-364/14: Kanne 23.5.2014 – Penny-Markt v. SMHV – Boquoi Handels (B!O)

32

2014/C 261/57

Asia T-367/14: Kanne 28.5.2014 – August Storck v. SMHV – Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Asia T-371/14: Kanne 23.5.2014 – Petropars ym. v. neuvosto

33

2014/C 261/59

Asia T-371/14: Kanne 26.5.2014 – NICO v. neuvosto

34

2014/C 261/60

Asia T-372/14: Kanne 26.5.2014 – HK Intertrade v. neuvosto

35

2014/C 261/61

Asia T-373/14: Kanne 26.5.2014 – Petro Suisse Intertrade v. neuvosto

36

2014/C 261/62

Asia T-380/14: Kanne 30.5.2014 – Pshonka v. neuvosto

37

2014/C 261/63

Asia T-381/14: Kanne 30.5.2014 – Pshonka v. neuvosto

38

2014/C 261/64

Asia T-387/14: Kanne 2.6.2014 – salesforce.com v. SMHV (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Asia T-400/14: Kanne 4.6.2014 – Premo v. SMHV – Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Asia T-402/14: Kanne 6.6.2014 – FCC Aqualia v. SMHV – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Asia T-405/14: Kanne 31.5.2014 – Yavorskaya v. neuvosto ym.

41

2014/C 261/68

Asia T-455/14: Kanne 17.6.2014 – Pirelli & C. v. komissio

42

2014/C 261/69

Asia T-456/14: Kanne 16.6.2014 – TAO/AFI ja SFIE v. parlamentti ja neuvosto

43

2014/C 261/70

Asia T-457/14 P: Valitus, jonka Thierry Rouffaud on tehnyt 18.6.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-59/13, Rouffaud v. EEAS, 9.4.2014 antamasta tuomiosta

44

2014/C 261/71

Asia T-464/14 P: Valitus, jonka Risto Nieminen on tehnyt 20.6.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-81/12, Nieminen v. neuvosto, 10.4.2014 antamasta tuomiosta

45

2014/C 261/72

Asia T-466/14: Kanne 24.6.2014 – Espanja v. komissio

45

2014/C 261/73

Asia T-471/14: Kanne 25.6.2014 – Ibercaja Banco ym. v. komissio

46

2014/C 261/74

Asia T-472/14: Kanne 25.6.2014 – Joyería Tous v. komissio

47

2014/C 261/75

Asia T-473/14: Kanne 25.6.2014 – Corporación Alimentaria Guissona ja Naviera Muriola v. komissio

47

2014/C 261/76

Asia T-474/14: Kanne 25.6.2014 – Cesáreo Martín-Sanz ym. v. komissio

48

2014/C 261/77

Asia T-476/14: Kanne 26.6.2014 – Poal Investments XXI ym. v. komissio

49

2014/C 261/78

Asia T-477/14: Kanne 26.6.2014 – Caamaño Sistemas Metálicos ym. v. komissio

50

2014/C 261/79

Asia T-478/14: Kanne 26.6.2014 – Industrias Espadafor ym. v. komissio

50

2014/C 261/80

Asia T-482/14: Kanne 26.6.2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria v. komissio

51

2014/C 261/81

Asia T-483/14: Kanne 26.6.2014 – Banco de Albacete v. komissio

52

2014/C 261/82

Asia T-484/14: Kanne 26.6.2014 – Monthisa Residencial v. komissio

52

2014/C 261/83

Asia T-485/14: Kanne 26.6.2014 – Bon Net v. SMHV – Aldi (Bon Appétit!)

53

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

2014/C 261/01

Viimeisin julkaisu

EUVL C 253, 4.8.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 245, 28.7.2014

EUVL C 235, 21.7.2014

EUVL C 223, 14.7.2014

EUVL C 212, 7.7.2014

EUVL C 202, 30.6.2014

EUVL C 194, 24.6.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/2


Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 10.4.2014 (Tribunal Central Administrativo Norten (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Joaquim Fernando Macedo Maia ym. v. Fundo de Garantia Salarial, IP

(Asia C-511/12) (1)

((Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla - Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 80/987/ETY - Direktiivi 2002/74/EY - Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa - Palkkaturvajärjestelmät - Palkkaturvajärjestelmien vastuun rajoittaminen - Palkkasaatavat, jotka ovat erääntyneet yli kuusi kuukautta ennen työnantajan maksukyvyttömyyden toteamiseen tähtäävän menettelyn vireillepanoa))

2014/C 261/02

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Central Administrativo Norte

Asianosaiset

Kantajat: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David ja Joaquim Albino Moreira David

Vastaaja: Fundo de Garantia Salarial, IP

Määräysosa

Työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 20.10.1980 annettua neuvoston direktiiviä 80/987/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 23.9.2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/74/EY, on tulkittava siten, ettei siinä estetä kansallista lainsäädäntöä, jossa ei taata palkkasaatavia, jotka ovat erääntyneet yli kuusi kuukautta ennen työnantajan maksukyvyttömyyden toteamiseen tähtäävän menettelyn vireillepanoa, vaikka työntekijät ovat panneet vireille ennen tämän jakson alkua työnantajaansa vastaan menettelyn näiden saatavien määrän ja niiden pakkoperinnän vahvistamiseksi.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/3


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.5.2014 – Valittajana Greinwald GmbH ja vastapuolena Nicolas Wessang ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-608/12 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - Saman työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohta - Valituskirjelmältä edellytetty sisältö))

2014/C 261/03

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Greinwald GmbH (edustaja: Rechtsanwältin C. Onken)

Valittajan vastapuolet: Nicolas Wessang (edustaja: asianajaja A. Grolée) ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Määräysosa

1)

Päävalitus ja liitännäisvalitus hylätään.

2)

Greinwald GmbH velvoitetaan korvaamaan päävalitukseen liittyvät oikeudenkäyntikulut.

3)

Nicolas Wessang velvoitetaan korvaamaan liitännäisvalitukseen liittyvät oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 63, 2.3.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/3


Unionin tuomioistuimen määräys (suuri jaosto) 4.4.2014 (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Flughafen Lübeck GmbH v. Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

(Asia C-27/13) (1)

((Työjärjestyksen 99 artikla - Valtiontuet - SEUT 107 ja 108 artikla - Lentokenttää ylläpitävän julkisen yrityksen halpalentoyhtiölle myöntämät etuudet - Päätös aloittaa muodollinen tutkintamenettely - Jäsenvaltioiden tuomioistuinten velvollisuus noudattaa komission tässä päätöksessä tuen olemassaolosta suorittamaa arviointia))

2014/C 261/04

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Asianosaiset

Kantaja: Flughafen Lübeck GmbH

Vastaaja: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

Määräysosa

1)

Kun Euroopan komissio on aloittanut SEUT 108 artiklan 3 kohdan nojalla mainitun artiklan 2 kohdassa määrätyn muodollisen tutkintamenettelyn toimenpiteestä, jota ei ole ilmoitettu ja jonka täytäntöönpano on kesken, kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu toimenpiteen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja jo maksettujen summien takaisinperimistä koskeva kanne, on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet mainitun toimenpiteen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan velvollisuuden mahdollisesta rikkomisesta aiheutuvien seurausten määrittämiseksi.

Tässä tarkoituksessa kansallinen tuomioistuin voi päättää joko lykätä kyseessä olevan toimenpiteen täytäntöönpanoa ja määrätä jo maksettujen summien palauttamisesta tai määrätä välitoimista turvatakseen yhtäältä asianomaisten osapuolten edut ja toisaalta muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta tehdyn komission päätöksen tehokkaan vaikutuksen.

2)

Kansallinen tuomioistuin ei voi pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa lykätä asian käsittelyä siihen asti kunnes muodollinen tutkintamenettely on päättynyt.


(1)  EUVL C 171, 15.6.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/4


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 30.4.2014 (Tribunale di Napolin – Italia esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Luigi D'Aniello ym. v. Poste Italiane SpA

(Asia C-89/13) (1)

((Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla - Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 1999/70/EY - Syrjintäkiellon periaate - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään korvausjärjestelmästä sellaisessa tapauksessa, että työsopimuksen päättymispäivä on vahvistettu lainvastaisesti ja eri ajankohtaan kuin siihen, jota sovellettaisiin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen laittoman irtisanomisen tapauksessa - Taloudelliset seuraukset - Vaatimusten vertailukelpoisuus))

2014/C 261/05

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Napoli

Asianosaiset

Kantajat: Luigi D’Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Guiseppe D’Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari ja Raffaella D’Ambrosio

Vastaaja: Poste Italiane SpA

Määräysosa

Jollei Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteenä olevan määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 8 lausekkeessa jäsenvaltioille tarjotusta mahdollisuudesta muuta johdu tämän puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei siinä aseteta velvollisuutta kohdella taloudellisia vaikutuksia, joita seuraa työsopimuksen päättymispäivän lainvastaisesta vahvistamisesta samalla tavoin niitä, jotka ovat seurausta määräaikaisen työsopimuksen lainvastaisesta irtisanomisesta.


(1)  EUVL C 156, 1.6.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/5


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 3.4.2014 (Okresný súd Barjedovin (Slovakia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Pohotovosť s.r.o. v. Ján Soroka

(Asia C-153/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 93/13/ETY - Ajallinen soveltaminen - Tosiseikat, jotka ovat tapahtuneet ennen Slovakian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin - Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen))

2014/C 261/06

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresný súd Barjedov

Asianosaiset

Kantaja: Pohotovosť s.r.o.

Vastaaja: Ján Soroka

Muu osapuoli: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Määräysosa

Unionin tuomioistuin ei selvästikään ole toimivaltainen vastaamaan Okresný súd Bardejovin (Slovakia) 15.2.2013 tekemässä ennakkoratkaisupyynnössä esitettyihin kysymyksiin.


(1)  EUVL C 178, 22.6.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/5


Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 12.6.2014 – Bimbo, SA v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-285/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 40/94 - 8 artikla - Hakemus kuviomerkin Caffè KIMBO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Väitemenettely - Aikaisempi kansallinen sanamerkki BIMBO - Yleisesti tunnettu tavaramerkki - Väitteen osittainen hylkääminen - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat))

2014/C 261/07

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Bimbo, SA (edustaja: asianajaja N. Fernández Fernández-Pacheco)

Valittajan vastapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral), Café do Brasil (edustajat: asianajajat M. Mostardini ja F. Mellucci)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Bimbo, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/6


Unionin tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) määräys 22.5.2014 – Valittajana Bilbaína de Alquitranes SA ym. ja muuna osapuolena Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(Asia C-287/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) - 59 artikla ja liite XIII - Korkealämpötilaisen pien ja kivihiilitervan pitäminen erityistä huolta aiheuttavana aineena, johon on sovellettava lupamenettelyä - Yhdenvertainen kohtelu))

2014/C 261/08

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Bilbaína de Alquitranes SA, Cindu Chemicals BV, Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV ja Rütgers Poland sp. z o.o. (edustaja: avocat K. Van Maldegem)

Muu osapuoli: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (edustajat: asiamiehet M. Heikkilä, W. Broere ja T. Zbihlej, avustajinaan advocaat J. Stuyck ja advocaat A.-M. Vandromme)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Bilbaína de Alquitranes SA, Cindu Chemicals BV, Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV ja Rütgers Poland sp. z o.o. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/6


Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 8.5.2014 (Unabhängiger Verwaltungssenat Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Ferdinand Stefan v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Asia C-329/13) (1)

((Työjärjestyksen 99 artikla - Direktiivi 2003/4/EY - Pätevyys - Ympäristötiedon julkinen saatavuus - Poikkeus velvollisuudesta ilmaista ympäristötieto silloin, jos ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti henkilön mahdollisuuteen saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Tällaisen poikkeuksen vapaaehtoisuus jäsenvaltioiden kannalta - SEU 6 artikla - Perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta))

2014/C 261/09

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Asianosaiset

Kantaja: Ferdinand Stefan

Vastaaja: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Määräysosa

Esitettyjen kysymysten tarkastelussa ei ole ilmennyt mitään, mikä voisi vaikuttaa ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 28.1.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY pätevyyteen.


(1)  EUVL C 274, 21.9.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/7


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 5.6.2014 (Augstākā tiesan (aiemmin Augstākās tiesas Senāts) (Latvia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Antonio Gramsci Shipping Corp ym. v. Aivars Lembergs

(Asia C-350/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EY) N:o 44/2001 - Väliaikaisten toimenpiteiden ja turvaamistoimien tunnustaminen ja täytäntöönpano - Alkuperäisen päätöksen kumoaminen - Ennakkoratkaisupyynnön pysyttäminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

2014/C 261/10

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (aiemmin Augstākās tiesas Senāts)

Asianosaiset

Valittajat: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd ja Zoja Shipping Co. Ltd

Vastapuoli: Aivars Lembergs

Määräysosa

Lausunnon antaminen ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Augstākās tiesas Senāts (Latvia) on esittänyt 12.6.2012 tekemällään päätöksellä, raukeaa.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/7


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.4.2014 – Valittajana Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL ja vastapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Asia C-374/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 40/94 - Hakemus sanamerkin METROINVEST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Kansallisen kuviomerkin haltijan ja yhteisön kuviomerkin, jossa on sinisen ja keltaisen värinen sanaosa ”METRO”, hakijan esittämä väite - Rekisteröinnin esteet))

2014/C 261/11

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (edustaja: abogado J. Carbonell Callicó)

Valittajan vastapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: J. Crespo Carrillo) ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. (edustaja: Rechtsanwalt J.-C. Plate)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 252, 31.8.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/8


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 8.5.2014 – Valittajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja vastapuolena Sanco, SA

(Asia C-411/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Kanaa esittävä kuviomerkki - Kansallisen kanaa esittävän kuviomerkin haltijan esittämä väite - Väitteen hylkääminen osittain))

2014/C 261/12

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: J. Crespo Carrillo ja A. Folliard-Monguiral)

Valittajan vastapuoli: Sanco, SA (edustaja: abogado A. Segura Roda)

Määräysosa

1.

Valitus hylätään.

2.

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 260, 7.9.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/8


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.4.2014 – Valittajana Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-412/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 34 artiklan 1 kohta, 75 artikla ja 77 artiklan 1 kohta - Aikaisempi kansallinen ja kansainvälinen kuviomerkki MEDINET - Aiemmuuden tunnustamista koskeva vaatimus - Hylkääminen))

2014/C 261/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (edustajat: Rechtsanwalt R. Kunze ja Rechtsanwalt G. Würtenberger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 298, 12.10.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/9


Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 20.5.2014 – Valittajana Reber Holding GmbH & Co. KG ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Anna Klusmeier

(Asia C-414/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 40/94 - Sanamerkki Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM - Aikaisempien kansallisten kuviomerkkien W. Amadeus Mozart haltijan esittämä väite))

2014/C 261/14

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Reber Holding GmbH & Co. KG (edustaja: Rechtsanwalt M. Geitz)

Valittajan vastapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: D. Walicka) ja Anna Klusmeier (edustaja: Rechtsanwalt G. Schmitt-Gaedke)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Reber Holding GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 298, 12.10.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/9


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.6.2014 – Valittajana Delphi Technologies, Inc. ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

(Asia C-448/13 P) (1)

((Valitus - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Sanamerkki INNOVATION FOR THE REAL WORLD - Mainoslause - Rekisteröinnin epääminen - Erottamiskyvyn puuttuminen))

2014/C 261/15

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Delphi Technologies, Inc. (edustajat: Rechtsanwalt C. Albrecht ja Rechtsanwalt J Heumann)

Valittajan vastapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Delphi Technologies Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 313, 26.10.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/10


Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 5.6.2014 (Naczelny Sąd Administracyjnyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Gmina Międzyzdroje v. Minister Finansów

(Asia C-400/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen - Tuotantotavarat - Kiinteistöt - Vähennysten oikaiseminen - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään kymmenen vuoden oikaisukaudesta))

2014/C 261/16

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Asianosaiset

Kantaja: Gmina Międzyzdroje

Vastaaja: Minister Finansów

Määräysosa

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 167, 187 ja 189 artiklaa sekä neutraalisuusperiaatetta on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevien kaltaisille kansallisen oikeuden säännöksille, joissa säädetään silloin, kun kiinteistöinvestoinnin käyttötarkoitusta muutetaan siten, että kiinteistöä käytetään aluksi toimintaan, joka ei oikeuta arvonlisäveron vähentämiseen, ja tämän jälkeen toimintaan, joka oikeuttaa tällaiseen vähentämiseen, kymmenvuotisesta oikaisukaudesta, joka alkaa kyseisen kiinteistön ensimmäisestä käyttöönotosta, ja joissa suljetaan siis pois mahdollisuus suorittaa oikaisu yhdellä kertaa yhden ainoan verovuoden aikana.


(1)  EUVL C 367, 14.12.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/10


Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 30.4.2014 (Giudice di pace di Materan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Intelcom Service Ltd v. Vincenzo Mario Marvulli

(Asia C-600/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 34 TFUE, SEUT 35, SEUT 37, SEUT 56 ja SEUT 60 artikla - Direktiivi 2006/123/EY - Kansallinen lainsäädäntö, jossa annetaan vain notaareille oikeus laatia ja tehdä todistusvoimaiseksi kiinteistöjen myyntiasiakirjat - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen))

2014/C 261/17

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Giudice di pace di Matera

Asianosaiset

Kantaja: Intelcom Service Ltd

Vastaaja: Vincenzo Mario Marvulli

Määräysosa

Giudice di pace di Materan (Italia) 22.4.2013 tekemällään päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/11


Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 19.6.2014 (Tribunal do Trabalho da Covilhãn (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA ym. / Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

(Asia C-683/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla - Henkilötietojen käsittely - Direktiivi 95/46/EY - 2 artikla - Henkilötietojen käsite - 6 ja 7 artikla - Tietojen laatuun ja tietojenkäsittelyn perusteltavuuteen liittyvät periaatteet - 17 artikla - Käsittelyn turvallisuus - Työntekijöiden työaika - Työaikarekisteri - Kansallisen työsuojeluviranomaisen tutustumisoikeus - Työnantajan velvollisuus antaa välitön tutustumisoikeus työaikarekisteriin))

2014/C 261/18

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Asianosaiset

Kantajat: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida ja André de Carvalho e Sousa

Vastaaja: Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

Määräysosa

1)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu henkilötietojen käsite kattaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen työaikarekisterin, johon merkitään kunkin työntekijän työtuntien alkamis- ja päättymisaika sekä vastaavat keskeytykset tai tauot.

2)

Direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan b ja c kohtaa ja 7 artiklan c ja e kohtaa on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jolla työnantajalle säädetään velvollisuus antaa kansalliselle toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle välitön tutustumisoikeus työaikarekisteriin, kunhan kyseinen velvollisuus on tarpeen, jotta kyseinen viranomainen voisi toteuttaa työsuojelualan lainsäädännön soveltamisen valvontaan liittyvät tehtävänsä muun muassa työajan osalta.

3)

Kansallisen tuomioistuimen tehtäviin kuuluu tutkia, onko työnantajan velvollisuutta antaa toimivaltaiselle kansalliselle työsuojeluviranomaiselle välitön tutustumisoikeus työaikarekisteriin pidettävä tarpeellisena kyseisen viranomaisen suorittamien valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja myötävaikutetaanko sillä työoloja koskevan lainsäädännön tehokkaampaan soveltamiseen, ja – jos näin on – ovatko seuraamukset, jotka on määrätty tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/88/EY asetettujen vaatimusten tosiasiallisen soveltamisen varmistamiseksi, suhteellisuusperiaatteen mukaisia.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bacău (Romania) on esittänyt 15.1.2014 – Municipiul Piatra Neamț v. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Asia C-13/14)

2014/C 261/19

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Bacău

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Municipiul Piatra Neamț

Vastaaja: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on todennut 12.6.2014 antamallaan määräyksellä, että ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/12


Kanne 7.4.2014 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-167/14)

2014/C 261/20

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Zavvos ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut SEUT 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ryhtynyt kaikkiin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-440/06, komissio vastaan Helleenien tasavalta, 25.10.2007 antaman tuomion täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helleenien tasavalta on määrättävä maksamaan komissiolle ehdotettu uhkasakko, jonka suuruus on 47  462,40 euroa kultakin päivältä, jolla asiassa C-440/06 annetun tuomion täytäntöönpano viivästyy, siitä päivästä lähtien, jolloin nyt käsiteltävässä asiassa annetaan tuomio, siihen päivään asti, jona asiassa C-440/06 annettu tuomio pannaan täytäntöön.

Helleenien tasavalta on määrättävä maksamaan komissiolle kiinteämääräinen hyvitys, jonka määrä on 5  191,20 euroa kultakin päivältä asiassa C-440/06 annetun tuomion julistamispäivästä siihen päivään, jona nyt käsiteltävässä asiassa annetaan tuomio, tai siihen päivään, jona asiassa C-440/06 annettu tuomio pannaan täytäntöön, jos se tapahtuu aiemmin.

Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Seuraamusten laskemisen osalta komissio vetoaa seuraaviin:

A –

Rikottujen lainsäädännön säännösten tärkeys, kuten 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY (1) 3 ja 4 artiklan, jotka koskevat yhdyskuntajätevesien käsittelyä niiden keräilemiseksi, käsittelemiseksi ja vesistöön johtamiseksi sekä tiettyjen teollisuudenalojen jätelietteen käsittelyä ja vesistöön johtamista, minkä tavoitteena on suojella ympäristöä siinä säädetystä jätevesien johtamisesta aiheutuvilta haitoilta.

Komissio väittää, että jätevesien johtaminen käsittelemättä (siis niin, ettei niitä käsitellä mitenkään valmiiden keräysjärjestelmien ja/tai jätevedenpuhdistamoiden puutteen vuoksi) pintavesiin johtaa pilaantumiseen, jolle on ominaista hapen epätasapaino, kun taas ravinteiden (erityisesti typpi- ja fosforiyhdisteiden) lisääntyminen vaikuttaa huomattavasti näiden massojen ja niihin yhteydessä olevien ekosysteemien laatuun (vaarantaen mm. kalakannat).

Jätevesien puutteellisesta käsittelystä (käsittelylaitokset, joilla ei tehdä biologista käsittelyä tai joilla ei tehdä vaatimukset täyttävää biologista käsittelyä) on lisäksi mainittava, että pelkkä mekaaninen käsittely ei riitä estämään koko pilaantumisriskiä sekä veden ja siihen yhteydessä olevien ekosysteemien laadun huonontumisen riskiä. Ravinteiden (jotka koostuvat fosfori- ja typpiyhdisteistä) liiallinen johtaminen pintavesiin on niin ikään keskeinen tekijä, joka lisää rehevöitymistä (levien ja vesikasvien kasvun nopeutunut kehittyminen), joka puolestaan lisää epätasapainon riskiä veden happipitoisuuden, kalakantojen ja muiden vesiorganismien katoamisen sekä niihin yhteydessä oleville maaekosysteemeille aiheutuvien vahinkojen osalta. Direktiivin 91/271/ETY 4 artiklassa säädetään juuri tästä syystä, että taajamien, joiden avl on yli 15  000, tuottamia yhdyskuntajätevesiä ei voida johtaa vesistöön, ellei niitä ole ensin käsitelty biologisesti tai vastaavalla tavalla.

Komissio väittää, että kaikkien kreikkalaisten taajamien, joiden avl on yli 15  000, tuottamien yhdyskuntajätevesien kerääminen ja käsittely on olennaisen tärkeää, jotta säilytetään ja parannetaan pintavesien, vesiekosysteemien ja maaekosysteemien, jotka ovat suoraan riippuvaisin mainituista vesimassoista, laatua sekä varmistetaan Euroopan unionin muiden direktiivien soveltaminen kokonaisuudessaan ja oikein.

Kreikan viranomaisten viime vuosien yrityksistä ja toimenpiteistä huolimatta on kuitenkin selvää, että tällä hetkellä kuusi taajamaa (näihin kuuluu myös viisi taajamaa itäisellä Attikalla, joka on yksi Kreikan tiheimmin asutuista alueista), joiden avl on yli 15  000, niistä yhteensä 23 taajamasta, joita 25.10.2007 annettu tuomio koskee, ei vastaa direktiivin 91/271/EY 3 ja 4 artiklan vaatimuksia. Näiden kuuden taajaman asukasvastineluku on 1 24  000 (16  000 Lefkimmissä, 25  000 Nea Makrissa, 17  000 Markopoulossa, 20  000 Koropissa, 18  000 Rafinassa ja 28  000 Artemidassa).

B –

rikkomisen seuraukset yleisille ja yksityisille eduille, joita aiheutuu yhteisöjen tuomioistuimen tuomion C-440/06 puutteellisesta täytäntöönpanosta, josta aiheutuu huomattava ympäristön pilaantumisriski ja joka vaikuttaa ihmisten terveyteen. Kuten komissio mainitsee, tuomion C-440/06 puutteellinen täytäntöönpano johtaa pintavesien rehevöitymiseen, joka saattaa vaarantaa muun muassa vesi- ja maaekosysteemien hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan ja säilymisen. Komissio esittää näin ollen, että tuomion puutteellinen täytäntöönpano vaikuttaa todennäköisesti muiden unionin direktiivien soveltamiseen, mukaan lukien yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (2), uimaveden laadun hallinnasta 15.2.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY (3) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (4).

Komissio väittää lisäksi, että yhteisöjen tuomioistuimen tuomion puutteellinen täytäntöönpano vaikuttaa kansalaisten mahdollisuuteen hyödyntää pintavesimassoja, jotka olisivat riittävän puhtaita, jotta virkistystoiminta (kalastus, uinti, purjehdus, kävely jne.) olisi mahdollista. Tuomion puutteellinen täytäntöönpano vaikuttaa todennäköisesti myös sellaisen veden laatuun, joka on tarkoitettu ihmisten käyttöön, sekä ihmisten terveyteen itsessään.


(1)  EYVL L 135, s. 40.

(2)  EYVL L 327, s. 1.

(3)  EUVL L 64, s. 37.

(4)  EYVL L 206, s. 7.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 12.5.2014 – Eleonore Prüller-Frey v. Norbert Broding ja Axa Versicherung AG

(Asia C-240/14)

2014/C 261/21

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Eleonore Prüller-Frey

Vastaajat: Norbert Broding ja Axa Versicherung AG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa 9.10.1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 (1) 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ja lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 785/2004 (2) 3 artiklan c ja g alakohtaa sekä eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 Montrealissa allekirjoitetun yleissopimuksen (3) 1 artiklan 1 kappaletta tulkittava siten, että sellaisen vahingonkärsijän,

joka istui ilma-aluksessa, jonka nousu- ja laskeutumispaikka olivat sama erääseen jäsenvaltioon kuuluva alue,

ja jota lentäjä kuljetti vastikkeetta

kun lennon tarkoituksena oli tarkastaa lentäjän kanssa suunnitellun kiinteistökaupan kohteena oleva kiinteistö yläpuolelta ja

joka loukkaantui fyysisesti ilma-aluksen maahansyöksyn vuoksi,

vahingonkorvausvaatimukset on ratkaistava yksinomaan eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 Montrealissa allekirjoitetun yleissopimuksen 17 artiklan nojalla, eikä kansallista oikeutta voida soveltaa?

Jos kysymykseen 1) vastataan myöntävästi:

2)

Onko eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 Montrealissa allekirjoitetun yleissopimuksen 33 artiklaa ja tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (4) 67 artiklaa tulkittava siten, että kysymys kysymyksessä 1) mainittujen vahingonkorvausvaatimusten käsittely- ja ratkaisutoimivallasta on ratkaistava yksinomaan eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 Montrealissa allekirjoitetun yleissopimuksen 33 artiklan nojalla?

Jos kysymykseen 1) vastataan myöntävästi:

3)

Onko eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 Montrealissa allekirjoitetun yleissopimuksen 29 artiklaa ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 (5) 18 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että kansallisessa lainsäädännössä annetaan kysymyksessä 1) mainitulle vahingonkärsijälle suora kanneoikeus vahingon aiheuttajan vastuuvakuutuksen antajaa vastaan?

Jos kysymykseen 1) vastataan kieltävästi:

4)

Onko muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta 22.7.1988 annetun toisen neuvoston direktiivin 88/357/ETY (6) 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 18 artiklaa tulkittava siten, että edellytyksiä kysymyksessä 1) mainitun vahingonkärsijän suoralle kanneoikeudelle vahingon aiheuttajan vastuuvakuutuksen osalta on arvioitava kolmannen valtion lain mukaan, kun

deliktin tekopaikan lain nojalla sovellettavassa oikeusjärjestyksessä suorasta kanneoikeudesta säädetään sen vakuutussopimuslaissa

vakuutussopimuksen osapuolet tekevät lainvalinnan kolmannen valtion oikeusjärjestyksen hyväksi

jonka mukaan on sovellettava sen valtion lakia, jossa sijaitsee vakuuttajan kotipaikka, ja

myös kyseisen valtion oikeusjärjestyksessä säädetään suorasta kanneoikeudesta sen vakuutussopimuslaissa?


(1)  EYVL L 285, s. 1.

(2)  EUVL L 138, s. 1.

(3)  EYVL 2001, L 194, s. 39.

(4)  EYVL 2001, L 12, s. 1.

(5)  EUVL L 199, s. 40.

(6)  EYVL L 172, s. 1.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 30.5.2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

(Asia C-269/14)

2014/C 261/22

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

Muut asianosaiset: Suomen Taksiliitto ry, Turun Seudun Invataksit ry, Hämeen Taksi Oy, Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy, Kainuun Taksivälitys Oy, Keski-Suomen Taksi Oy, Lounais-Suomen Taxidata Oy, Pohjois-Suomen Taksi Oy

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko unionin tuomioistuimen palvelukonsessiota koskevaa oikeus-käytäntöä tulkittava siten, että sen ulkopuolelle jää kokonaisjärjestely, johon osaltaan sisältyy viranomaisen järjestämisvastuulle kuuluvien korvausten maksatus suorakorvausjärjestelynä ja samalla kuljetusten tilausjärjestely, joka ei kuulu viranomaisen vastuulle?

2)

Mikä merkitys on annettava järjestelystä johtuvalle välilliselle seuraukselle, että tilausten järjestelyn tarkoituksena on vähentää Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi julkisista varoista tulevia kuljetuskustannuksia?


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 11.6.2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne v. Brasserie Bouquet SA

(Asia C-285/14)

2014/C 261/23

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne

Vastapuoli: Brasserie Bouquet SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (1) 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että lisenssivalmistuksena pidetään yksinomaan lisenssivalmistusta patenttia tai tavaramerkkiä käyttäen vai voidaanko sitä tulkita siten, että lisenssivalmistuksena pidetään valmistusta, joka tapahtuu tietyllä valmistusmenetelmällä, joka kuuluu kolmannelle osapuolelle ja jonka käyttöön tämä on antanut luvan?


(1)  EYVL L 316, s. 21.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 12.6.2014 – Brit Air SA v. Ministère des finances et des comptes publics

(Asia C-289/14)

2014/C 261/24

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Brit Air SA

Vastapuoli: Ministère des finances et des comptes publics

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 17.5.1977 annetun neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1)2 artiklan 1 alakohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kiinteämääräistä summaa, joka lasketaan prosenttiosuutena franchising-sopimuksen perusteella toteutettujen lentojen vuosittaisesta liikevaihdosta ja jonka lentoyhtiö maksaa toisen lentoyhtiön puolesta luovuttamistaan vanhenevista lipuista, on pidettävä viimeksi mainitulle maksettuna arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolisena korvauksena korvauskelpoisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että tämä on turhaan käyttänyt liikennevälineitään, vai luovutetuista mutta vanhentuneista lipuista saatavia tuloja vastaavana summana?

2)

Siinä tapauksessa, että tämän summan on katsottava vastaavan luovutettujen mutta käyttämättä jääneiden lippujen hintaa, onko näitä säännöksiä tulkittava siten, että matkalipun luovutus voidaan samaistaa kuljetuspalvelun todelliseen suorittamiseen ja että lentoyhtiön itsellään pitämät summat ovat arvonlisäveron alaisia tilanteessa, jossa lentolipun haltija ei ole käyttänyt lippuaan ja lippu on näin ollen vanhentunut?

3)

Jos näin on, onko Air France -yhtiön tai Brit Air -yhtiön maksettava kannettu vero valtiolle hinnan maksamisen jälkeen eli siitä huolimatta, että matka saattaa jäädä toteutumatta asiakkaasta johtuvista syistä?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/CE (EYVL L 145, s. 1).


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/17


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta väliintulijoina Belgian kuningaskunta ja Alankomaiden kuningaskunta

(Asia C-8/13) (1)

2014/C 261/25

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 63, 2.3.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/17


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta, väliintulijoina Belgian kuningaskunta ja Alankomaiden kuningaskunta

(Asia C-9/13) (1)

2014/C 261/26

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 63, 2.3.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/17


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 27.5.2014 (Datenschutzbehörden (aiemmin Datenschutzkommission) (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – H v. E

(Asia C-46/13) (1)

2014/C 261/27

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 147, 25.5.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/18


Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 7.5.2014 (Amtsgericht Weddingin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft v. Xceed Holding Ltd.

(Asia C-121/13) (1)

2014/C 261/28

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 164, 8.6.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/18


Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 13.5.2014 (College van Beroep voor het Bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV ja GAF Lakeman, joka toimii nimellä Rederij Waddentransport v. Minister van Infrastructuur en Milieu; muut osapuolet: Wagenborg Passagiersdiensten BV ja Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

(Asia C-207/13) (1)

2014/C 261/29

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 189, 29.6.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/18


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 3.4.2014 – Henkel AG & Co. KGaA ja Henkel France v. Euroopan komissio

(Asia C-284/13 P) (1)

2014/C 261/30

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 215, 27.7.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/18


Unionin tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtajan määräys 21.5.2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Impexmetal S.A.

(Asia C-292/13 P) (1)

2014/C 261/31

Oikeudenkäyntikieli: puola

Unionin tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 215, 27.7.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/19


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 22.5.2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Impexmetal S.A.

(Asia C-415/13 P) (1)

2014/C 261/32

Oikeudenkäyntikieli: puola

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 274, 21.9.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/19


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Andreas Grund, SR-Tronic GmbH -yhtiön omaisuutta koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä, Jürgen Reiser ja Dirk Seidler v. Nintendo Co. Ltd ja Nintendo of America Inc.

(Asia C-458/13) (1)

2014/C 261/33

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/19


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 21.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) – Walter Jubin (asia C-475/13) ja Heidemarie Retzlaff (asia C-476/13) v. easyJet Airline Co. Ltd

(Yhdistetyt asiat C-475/13 ja C-476/13) (1)

2014/C 261/34

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 359, 7.12.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/19


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 4.4.2014 – Euroopan komissio v. Viron tasavalta

(Asia C-493/13) (1)

2014/C 261/35

Oikeudenkäyntikieli: viro

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 344, 23.11.2013.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/20


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 4.6.2014 (Krajský súd v Prešoven (Slovakia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – CD Consulting s. r. o. v. Marián Vasko

(Asia C-558/13) (1)

2014/C 261/36

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 45, 15.2.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/20


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.5.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Annegret Weitkämper-Krug v. NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

(Asia C-571/13) (1)

2014/C 261/37

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 24, 25.1.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/20


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 30.4.2014 (Sąd Okręgowy w Gliwicachin (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Adarco Invest -nimisen rajavastuuyhtiön, jonka kotipaikka on Petrosanissa (Romania), Puolassa Tarnowskie Góryssa sijaitseva sivuliike

(Asia C-629/13) (1)

2014/C 261/38

Oikeudenkäyntikieli: puola

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 71, 8.3.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/20


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 13.5.2014 (Landgericht Hannoverin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Wilhelm Spitzner ja Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

(Asia C-658/13) (1)

2014/C 261/39

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 85, 22.3.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/21


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2014 (Oberlandesgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Astellas Pharma Inc. v. Polpharma SA Pharmaceutical Works

(Asia C-661/13) (1)

2014/C 261/40

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 129, 28.4.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/21


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 16.5.2014 (Landgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

(Asia C-680/13) (1)

2014/C 261/41

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 85, 22.3.2014.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/21


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.5.2014 (Amtsgericht Rüsselsheimin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Jürgen Kaiser v. Condor Flugdienst GmbH

(Asia C-46/14) (1)

2014/C 261/42

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 142, 12.5.2014.


Unionin yleinen tuomioistuin

11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2014 – Quimitécnica.com ja de Mello v. komissio

(Asia T-564/10) (1)

((Kilpailu - Kartellit - Eläinten ruokintaan käytettävien fosfaattien Euroopan markkinat - Sakot - Maksaminen erissä - Komission päätös, jolla määrätään asettamaan pankkitakaus - Perusteluvelvollisuus - Oikeasuhteisuus))

2014/C 261/43

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantajat: Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portugali) ja José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat J. Calheiros ja A. De Albuquerque)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Mongin, V. Bottka ja F. Ronkes Agerbeek avustajanaan asianajaja Marques Mendes)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission kirjanpitäjän 8.10.2010 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajille 19.8.2010 tehdyllä komission päätöksellä C (2010) 5004 lopullinen, joka on tehty asetukseen N:o 1/2003 perustuvan menettelyn yhteydessä ja joka koskee kartellia eläinten ruokintaan käytettävien fosfaattien Euroopan markkinoilla (asia COMP/38.886 – Eläinten ruokintaan käytettävät fosfaatit), määrätyn sakon maksamista erissä, siltä osin kuin siinä määrätään, että kantajien on saatava pankkitakaus pankilta, joka on saanut yhdeltä kolmesta yksilöidystä rahoitusalan luokituslaitoksesta pitkäaikaisen rahoitusalan luokituksen (rating) AA.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portugali) ja José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 55, 19.2.2011.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/22


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2014 – Basic v. SMHV – Repsol YPF (basic)

(Asia T-372/11) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin basic rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki BASIC - Suhteellinen hylkäysperuste - Palvelujen samankaltaisuus - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2014/C 261/44

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Basic AG Lebensmittelhandel (München, Saksa) (edustajat: asianajajat D. Altenburg ja H. Bickel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Repsol YPF, SA (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja J.-B. Devaureix)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 31.3.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1440/2010-1), joka koskee Repsol YPF, SA:n ja Basic AG Lebensmittelhandelin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Basic AG Lebensmittelhandel velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 269, 10.9.2011.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/23


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.6.2014 – Fundação Calouste Gulbenkian v. SMHV – Gulbenkian (GULBENKIAN)

(Asia T-541/11) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin GULBENKIAN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Kansallinen laajalti tunnettu tavaramerkki, aikaisemmat kansalliset toiminimet ja tunnukset Fundação Calouste Gulbenkian - Suhteelliset hylkäysperusteet - Todisteet aikaisempien oikeuksien olemassaolosta - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 ja 5 kohta - Työjärjestyksen 90 artiklan a alakohta))

2014/C 261/45

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Fundação Calouste Gulbenkian (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat G. Marín Raigal, P. López Ronda ja G. Macias Bonilla)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Micael Gulbenkian, kotipaikka Oeiras (Portugali), (edustajat: asianajajat J. Pimenta ja A. Sebastião)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 15.7.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1436/2010-2), joka koskee Fundação Calouste Gulbenkianin ja Micael Gulbenkianin välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Fundação Calouste Gulbenkian velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Micael Gulbenkian velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin tuomioistuimelle 1  807,48 euron määrä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 90 artiklan a alakohdan mukaisesti.


(1)  EUVL C 362, 10.12.2011.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/24


Kanne 29.4.2014 – Borde ja Carbonium v. komissio

(Asia T-314/14)

2014/C 261/46

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Alexandre Borde (Pariisi, Ranska) ja Carbonium (Pariisi) (edustaja: asianajaja A. Herzberg)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 19. ja 20.2.2014 päivätyt vastaajan päätökset ensimmäisenä mainitun kantajan toimeksiannon lakkauttamisesta maailmanlaajuisen GCCA- ja AKT-maiden GCCA-arviointiohjelmien osalta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: Olennaisten menettelymääräysten, mukaan lukien kantajan kuulluksi tulemista koskevan oikeuden ja päätösten perusteluvelvollisuuden, noudattamatta jättäminen

2)

Toinen kanneperuste: Euroopan unionin perustamissopimuksen, Euroopan unionin perusoikeuskirjan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen rikkominen, koska vastaaja on loukannut kantajan oikeutta tulla kohdelluksi reilulla, oikeudenmukaisella ja ei-mielivaltaisella tavalla ja kantajan oikeutta maineen suojaamiseen.

3)

Kolmas kanneperuste: Vastaaja on käyttänyt riidanalaisissa päätöksissään harkintavaltaansa väärin


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/24


Kanne 7.5.2014 – Klement v. SMHV – Bullerjan (Uunin muoto)

(Asia T-317/14)

2014/C 261/47

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Toni Klement (Dippoldiswalde, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Weiser)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 27.2.2014 asiassa R 1656/2013-1 tekemän päätöksen siten, että kantajan esittämä valitus hyväksytään ja yhteisön tavaramerkki 4 0 87  731 todetaan kokonaisuudessaan menetetyksi

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen

velvoittamaan SMHV:n ja mahdollisesti myös yhteisön tavaramerkin haltijan tai mahdollisen väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja SMHV:ssa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka menetetyksi julistamista on vaadittu: Kolmiulotteinen uunia esittävä merkki luokkaan 11 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkki nro 4 0 87  731.

Yhteisön tavaramerkin haltija: Bullerjan GmbH.

Yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen esittäjä: Kantaja.

Mitättömyysosaston ratkaisu: Menettämistä koskevan vaatimuksen hylkääminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 15 artiklaa on rikottu.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/25


Kanne 7.5.2014 – Bankia v. SMHV – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

(Asia T-323/14)

2014/C 261/48

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Bankia, SA (Valencia, Espanja) (edustaja: asianajaja F. De Barba)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lissabon, Portugali)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan toisen valituslautakunnan 14.2.2014 asioissa R 649/2013-2 ja R 744/2013-2 tekemän päätöksen siten, että yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 1 25  284”BANKIA” hyväksytään kaikkia tavaroita ja palveluja varten

velvoittamaan vastapuolen ja/tai SMHV:n korvaamaan kantajalle/valittajalle tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan Bankia, luokkiin 9, 16, 35, 36, 38, 41 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 1 25  284

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Banco ActivoBank (Portugal), SA

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansallinen sanamerkki BANKY luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: BANKIA S.A:n valituksen hylkääminen ja Banco ActivoBank (Portugal), SA:n valituksen osittainen hyväksyminen eväten riidanalainen tavaramerkki laajemmalta palvelujoukolta

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/26


Kanne 14.5.2014 – Roca Sanitario v. SMHV – Villeroy & Boch (vesihanat)

(Asia T-334/14)

2014/C 261/49

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Roca Sanitario, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja R. Guerras Mazón)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 21.2.2014 tekemän päätöksen asiassa R 812/2012-3

velvoittamaan SMHV:n ja tarvittaessa väliintulijan, jos tämä vastustaa tätä kannetta, korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisömalli, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: vesihanan kuva – rekisteröity yhteisömalli nro 1 264 568-0004

Yhteisömallin haltija: kantaja

Yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Villeroy & Boch AG

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: uutuuden ja yksilöllisen luonteen puuttuminen suhteessa kyseisen vaatimuksen esittäjän omaan vesihanan kuvaan (nro 00 584 560-0004)

Mitättömyysosaston ratkaisu: mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan, luettuna yhdessä saman asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkominen


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/27


Kanne 15.5.2014 – Société des produits Nestlé v. SMHV (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Asia T-336/14)

2014/C 261/50

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Société des produits Nestlé (Vevey, Sveitsi) (edustajat: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht ja S. Cobet-Nüse)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 12.3.2014 asiassa R 149/2013-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkin ”NOURISHING PERSONAL HEALTH” kansainvälinen rekisteröinti luokkiin 5, 10, 41, 42 ja 44 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 0 1 1 02  735

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa on rikottu

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/27


Kanne 15.5.2014 – Klyuyev v. neuvosto

(Asia T-340/14)

2014/C 261/51

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (edustaja: solicitor R. Gherson)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP ja

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 208/2014.

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että SEU 29 artikla ei ollut asianmukainen oikeudellinen perusta riidanalaiselle päätökselle, koska kantajasta esitetyssä väitteessä kantajan ei todettu olevan henkilö, joka on vaarantanut oikeusvaltion tai ihmisoikeuksia Ukrainassa SEU 21 artiklan 2 kohdassa ja SEU 23 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Kantaja väittää, että koska riidanalainen päätös oli pätemätön, neuvosto ei voinut antaa riidanalaista asetusta SEUT 215 artiklan 2 kohdan nojalla. Ajankohtana, jona rajoittavista toimenpiteistä päätettiin, kantajaan ei kantajan mukaan kohdistunut mitään syytteitä tai väitteitä siitä, että hänen toimintansa uhkasi vaarantaa oikeusvaltion tai loukkasi mitään ihmisoikeuksia Ukrainassa.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, koska perusteet, joilla kantaja on sisällytetty luetteloon, vastaavat syyllisyyden julkista toteamista ennen kuin asiaa on tutkittu missään tuomioistuimessa ja koska kantajalle ei ole annettu mitään yksityiskohtaista tietoa niistä riidanalaisissa toimenpiteissä viitatuista perusteista, joiden perusteella hänet on sisällytetty luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, huolimatta siitä, että kantaja on pyytänyt neuvostolta tietoa.

3.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto ei esittänyt kantajalle riittäviä perusteluja hänen sisällyttämiselleen luetteloon. Kantaja väittää, että mitään yksityiskohtia ei ole annettu siitä, millainen kantajan toiminta johti hänen sisällyttämiseensä luetteloon. Lisäksi kantaja väittää, että mitään yksityiskohtia ei ole esitetty elimestä, joka on vastuussa niistä rikosoikeudellisista menettelyistä, jotka kantajaan väitetysti kohdistuvat, eikä päivämäärästä, jolloin kyseiset menettelyt kantajaa vastaan aloitettiin.

4.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto loukkasi perusteettomasti ja suhteettomasti kantajan omistusoikeutta ja mainetta koskevia perusoikeuksia, koska rajoittavista toimenpiteistä ei säädetty laissa, asetuksissa tai määräyksissä ja koska niistä päätettiin ilman asianmukaista suojaa, jolla kantajalle annetaan mahdollisuus tosiasiallisesti esittää asiansa neuvostolle.

5.

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto nojasi aineellisesti epätäsmällisiin tietoihin ja teki ilmeisen arviointivirheen. Kantaja väittää, että hänen saatavillaan olevien tietojen mukaan häntä vastaan ei ole meneillään mitään rikosoikeudellisia menettelyjä tai tutkimuksia liittyen Ukrainan valtion varojen kavaltamiseen tai kyseisten varojen siirtämiseen laittomasti Ukrainan ulkopuolelle.

6.

Kuudes kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto ei varmistunut kantajan luetteloon sisällyttämisen perusteena olevien todisteiden merkittävyydestä ja pätevyydestä, koska neuvosto ei ottanut huomioon sitä, oliko nykyisellä Ukrainan virkaa toimittavalla valtakunnansyyttäjällä Ukrainan perustuslakiin perustuvaa toimivaltaa aloittaa tutkimuksia kantajaa vastaan eikä neuvosto ottanut huomioon sitä, että kantajaan Itävallassa kohdistunut tutkinta lopetettiin, koska kantajaan kohdistuneiden valtion varojen kavaltamista koskevien väitteiden tueksi ei ollut riittävää näyttöä.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/29


Kanne 15.5.2014 – Klyuyev v. neuvosto

(Asia T-341/14)

2014/C 261/52

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (edustaja: solicitor R. Gherson)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP ja

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 208/2014.

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seitsemään kanneperusteeseen, joista kuusi ovat olennaisilta osin samat tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin vedotaan asiassa T-340/14, Klyuyev v. neuvosto.

Lisäksi kantaja vetoaa kanteensa tueksi kanneperusteeseen, joka perustuu siihen, että neuvoston toimet eivät täyttäneet edellytystä kantajan sisällyttämiseksi luetteloon niistä henkilöistä, yhteisöstä ja elimistä, joihin sovelletaan kyseisiä rajoittavia toimenpiteitä, eli sitä, että kyseisen henkilön on todettu olevan vastuussa Ukrainan valtion varojen väärinkäytöstä tai ihmisoikeuksien loukkaamisesta Ukrainassa, koska kantajan luetteloon sisällyttämistä perusteltiin ainoastaan sillä, että häntä väitetään tutkittavan Ukrainassa osallisuudesta sellaisiin rikoksiin, jotka liittyvät Ukrainan valtion varojen kavaltamiseen ja kyseisten varojen siirtämiseen laittomasti Ukrainan ulkopuolelle.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/29


Kanne 19.5.2014 – Cipriani v. SMHV – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Asia T-343/14)

2014/C 261/53

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Arrigo Cipriani (Venetsia, Italia) (edustajat: asianajajat A. Vanzetti, S. Bergia ja G. Sironi)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Hotel Cipriani (Venetsia, Italia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 14.3.2014 asiassa R 224/2012-4 tekemän päätöksen ja julistamaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 53 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ja Italian teollisoikeuslain 8 §:n 3 momenttiin liittyen mitättömäksi tavaramerkin nro 115824, ”Cipriani”, jonka haltija on Hotel Cipriani, kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai

toissijaisesti kaikkien muiden tavaroiden ja palveluiden paitsi ”hotellipalvelujen ja hotellivarauspalvelujen” osalta, tai

toissijaisesti sellaisten palvelujen osalta, jotka koskevat ”ravintoloita, kahviloita, julkisia ruokailupaikkoja, baareja, pitopalvelutoimintaa, juomien toimittamista välitöntä kulutusta varten”

palauttamaan asian SMHV:n käsiteltäväksi, jotta SMHV voi julistaa tavaramerkin mitättömäksi

määräämään Arrigo Ciprianille tässä menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvattaviksi kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: Sanamerkki ”CIPRIANI” luokkiin 16, 35 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten – yhteisön tavaramerkki nro 115 824

Yhteisön tavaramerkin haltija: Hotel Cipriani

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Kantaja

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Tavaramerkki oli rekisteröity vilpillisessä mielessä, ja se loukkasi oikeutta tunnettuun henkilön nimeen ”CIPRIANI”

Mitättömyysosaston ratkaisu: Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus hylättiin

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkominen, joka liittyy Italian teollisoikeuslain 8 §:n 3 momenttiin

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/30


Kanne 20.5.2014 – Construlink v. SMHV – Wit-Software (GATEWIT)

(Asia T-351/14)

2014/C 261/54

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Construlink – Tecnologias de Informação, SA (Lissabon, Portugali) (edustaja: asianajaja M. Lopes Rocha)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Coimbra, Portugali)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.3.2014 asiassa R 1059/2013-1 tekemän päätöksen

hyväksymään täysin tavaramerkkihakemuksen nro 1 0 1 28  262 GATEWIT

velvoittamaan SMHV:n ja vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”GATEWIT” luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 1 28  262

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”wit software”, luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten ja toiminimen ”Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA” kansallinen rekisteröinti

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Väiteosaston ratkaisun kumoaminen ja haetun tavaramerkin epääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkominen


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/31


Kanne 27.5.2014 – REWE-Zentral v. SMHV – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

(Asia T-362/14)

2014/C 261/55

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: REWE-Zentral AG (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja A. Wagner)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) 6.3.2014 asiassa R 201/2013-1 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja.

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”MY PLANET”, luokkiin 25, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8 566 515.

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vicente Gandia Pla, SA.

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkki ”EL MIRACLE PLANET” luokkiin 25, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita varten.

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 41 artiklan 1 kohtaa on rikottu.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/32


Kanne 23.5.2014 – Penny-Markt v. SMHV – Boquoi Handels (B!O)

(Asia T-364/14)

2014/C 261/56

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Penny-Markt GmbH (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja A. Wagner)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Boquoi Handels OHG (Straelen, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 21.3.2014 asiassa R 1201/2013-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”B!O”, luokkiin 29, 30, 31 ja 32 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkki nro 1 0 0 38  008

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Boquoi Handels OHG

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: kansallinen ja yhteisön sanamerkki ”bo” luokkiin 5, 16, 21, 29, 31, 32, 33 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Mitättömyysosaston ratkaisu: mitättömyysvaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: mitättömyysosaston ratkaisun kumoaminen ja yhteisön tavaramerkin julistaminen mitättömäksi

Kanneperusteet: asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/33


Kanne 28.5.2014 – August Storck v. SMHV – Chiquita Brands (Fruitfuls)

(Asia T-367/14)

2014/C 261/57

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: August Storck KG (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum ja T. Melchert)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Chiquita Brands LLC (Charlotte, Yhdysvallat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan 27.3.2014 asiassa R 1580/2013-5 tekemän päätöksen, ja

velvoittamaan vastaajan vastaamaan omista ja kantajan oikeudenkäyntikuluista, ja mikäli Chiquita Brands LLC osallistuu oikeudenkäyntiin väliintulijana, velvoittamaan sen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka menetetyksi julistamista on vaadittu: Sanamerkki Fruitfuls luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön rekisteröity tavaramerkki nro 5 0 14  519

Yhteisön tavaramerkin haltija: Kantaja

Yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen esittäjä: Chiquita Brands LLC

Mitättömyysosaston ratkaisu: Tavaramerkin julistaminen mitättömäksi

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/33


Kanne 23.5.2014 – Petropars ym. v. neuvosto

(Asia T-371/14)

2014/C 261/58

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Petropars Ltd (Teheran, Iran); Petropars International FZE (Dubai, Yhdistyneet arabiemiraatit) ja Petropars UK Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor S. Zaiwalla, solicitor P. Reddy ja solicitor Z. Burbeza sekä barrister R. Blakeley)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan maaliskuussa 2014 tehdyn päätöksen

kumoamaan maaliskuussa 2014 tehdyn ilmoituksen kantajia koskevilta osiltaan ja

velvoittamaan neuvoston korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 267/2012 (1) 23 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tai päätöksen 2010/413 (2) 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa luetteloon ottamiselle säädetyt edellytykset eivät täyty ja jonka mukaan neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen päättäessään, että kyseiset edellytykset täyttyivät ja pysyivät täytettyinä, koska National Iranian Oil Company (NIOC) ei omista kantajia eikä käytä niissä määräämisvaltaa.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan luetteloon ottamiselle säädetyt edellytykset eivät täyty, koska neuvosto ei näyttänyt toteen, että NIOC tukee taloudellisesti Iranin hallitusta.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan kantajien pysyttämisellä kyseisessä luettelossa loukataan joka tapauksessa niiden perusoikeuksia ja -vapauksia sekä niiden oikeutta käydä kauppaa, harjoittaa yritystoimintaa sekä hallita rauhassa omaisuuttaan, ja/tai sillä loukataan suhteellisuusperiaatetta. Lisäksi kantajat väittävät, että tällä pysyttämisellä loukataan ennalta varautumisen periaatetta ja ympäristönsuojeluun sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojeluun liittyviä periaatteita, koska sillä todennäköisesti aiheutetaan huomattavaa vahinkoa tavallisten iranilaisten työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä ympäristölle.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan neuvosto loukkasi kantajien puolustautumisoikeuksia, koska se ei täydellisesti ja asianmukaisesti tutkinut, pitikö kantajat merkitä kyseiseen luetteloon, eikä tutkinut kunnolla sille esitettyjä huomautuksia.


(1)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1).

(2)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annettu neuvoston päätös 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39).


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/34


Kanne 26.5.2014 – NICO v. neuvosto

(Asia T-371/14)

2014/C 261/59

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Sveitsi) (edustajat: solicitor J. Grayston, asianajaja P. Gjørtler, asianajaja G. Pandey ja asianajaja D. Rovetta)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sen komission kantajan asianajajille 14.3.2014 osoittamaan kirjeeseen sisältyvän päätöksen, joka koski Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston 15.10.2012 antamalla päätöksellä 2012/635/YUTP, ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX, sellaisena kuin se pantiin täytäntöön 15.10.2012 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 945/2012, olevaa henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa koskevaa uudelleenkäsittelyä, siltä osin kuin riidanalainen päätös merkitsee kieltäytymistä kantajan poistamisesta niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä

yhdistämään nyt esillä olevan menettelyn oikeudenkäyntiin asiassa T-6/13 työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, joissa se väittää, että perustelut olivat puutteelliset ja että neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen.

Kantaja väittää, ettei se ole Naftiran Intertrade Company (NICO) Limitedin tytäryhtiö, koska kyseinen yritys ei enää ole olemassa Jerseyssä, ja että neuvosto ei ole missään tapauksessa osoittanut, että vaikka kantaja olisikin Naftiran Intertrade Company (NICO) Limitedin tytäryhtiö, tämä merkitsisi sellaista taloudellista etua Iranin valtiolle, joka olisi riidanalaisilla toimenpiteillä tavoitellun päämäärän vastaisia.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/35


Kanne 26.5.2014 – HK Intertrade v. neuvosto

(Asia T-372/14)

2014/C 261/60

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong Kong) (edustajat: solicitor J. Grayston sekä lakimiehet P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers ja N. Pilkington)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan neuvoston päätöksen, joka sisältyy 14.3.2014 päivättyyn ja kantajan lakimiehille osoitettuun kirjeeseen ja joka koskee Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP, sellaisena kuin kyseinen päätös on muutettuna 21.12.2012 annetulla neuvoston päätöksellä 2012/829/YUTP, liitteessä II ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön 21.12.2012 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1264/2012, liitteessä IX olevan henkilöiden ja yhteisöjen luettelon uudelleentarkastelua siltä osin kuin riidanalainen päätös merkitsee sitä, että kantajan poistamista niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ei hyväksytä;

yhdistämään tämän asian käsittelyn asian T-159/13 käsittelyyn työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen ja väittää, että perustelut olivat puutteelliset ja että neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen.

Kantaja väittää, että vaikka se on pörssissä noteeratun National Iranian Oil Companyn (NIOC) tytäryhtiö, neuvosto ei ole osoittanut, että mainitusta seikasta seuraisi Iranin valtiolle mitään sellaista taloudellista etua, joka olisi ristiriidassa riidanalaisilla toimilla tavoiteltujen päämäärien kanssa. Kantaja väittää lisäksi, että neuvosto ei itse asiassa koskaan ole nimennyt kantajaa ja ettei mainittua virhettä voida korjata oikaisulla, kuten neuvosto on tehnyt.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/36


Kanne 26.5.2014 – Petro Suisse Intertrade v. neuvosto

(Asia T-373/14)

2014/C 261/61

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Sveitsi) (edustajat: solicitor J. Grayston sekä asianajajat P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers ja N. Pilkington)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan neuvoston 14.3.2014 päivättyyn kirjeeseen sisältyvän päätöksen, joka on osoitettu kantajan asianajajille ja joka koskee sellaisen henkilöiden ja yhteisöjen nimiä sisältävän luettelon uudelleentarkastelua, joka on Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP – sellaisena kuin se on muutettuna 21.12.2012 annetulla neuvoston päätöksellä 2012/829/YUTP – liitteessä II ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 – sellaisena kuin se on pantu täytäntöön 21.12.2012 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1264/2012 – liitteessä IX, siltä osin kuin kanteen kohteena oleva päätös merkitsee sitä, ettei kantajan nimeä suostuta poistamaan rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta,

yhdistämään tämän asian ja asian T-156/13 työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti

velvoittamaan neuvoston korvaamaan tämän asian käsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuvat siihen, että perustelut ovat puutteelliset ja että neuvosto on tehnyt ilmeisen arviointivirheen.

Kantaja väittää, että vaikka se onkin pörssiyhtiö National Iranian Oilin (NIOC) tytäryhtiö, neuvosto ei ole osoittanut, että tämä merkitsisi sellaista Iranin valtiolle koituvaa etua, joka olisi ristiriidassa riidanalaisten toimien tavoitteiden kanssa.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/37


Kanne 30.5.2014 – Pshonka v. neuvosto

(Asia T-380/14)

2014/C 261/62

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Artem Viktorovych Pshonka (Moskova, Venäjä) (edustajat: asianajaja C. Constantina ja asianajaja J.-M. Reymond)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 263 artiklan nojalla osittain 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP ja 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen N:o 208/2014 siltä osin kuin ne koskevat kantajaa ja tarkemmin velvoittamaan

poistamaan kantajan nimen 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen N:o 208/2014 liitteestä I

poistamaan kantajan nimen 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP liitteestä I

kumoamaan SEUT 263 artiklan nojalla osittain 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP ja 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen N:o 208/2014 siltä osin kuin ne eivät ole yhdenmukaiset yhteisen ehdotuksen kanssa

velvoittamaan neuvoston vastaamaan tämän kanteen aiheuttamista kuluista ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu neuvoston toimivallan puuttumiseen ja luonnollisen tuomioistuimen toimivaltuuksien rikkomiseen, koska

riidanalaisen asetuksen antaminen oli SEUT 215 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn vastaista, sillä asetuksella laajennettiin rajoittavien toimenpiteiden alaa verrattuna unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteiseen ehdotukseen, johon asetus perustui

kantajan merkitseminen luetteloon johti sellaisen yksilön julkiseen häpäisemiseen, joka ei ollut saanut osakseen asianmukaista menettelyä ja jota toimivaltainen tuomioistuin ei ollut tuominnut.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu ilmeisiin virheisiin tosiseikkojen arvioinnissa. Kantaja esittää, ettei häntä vastaan ollut aloitettu mitään tutkimusta, joka liittyisi Ukrainan valtion varojen kavaltamiseen ja/tai kyseisten varojen siirtämiseen laittomasti Ukrainan ulkopuolelle ennen sitä hetkeä tai sinä hetkenä, jolloin riidanalaiset toimenpiteet annettiin. Kantaja väittää lisäksi, että vaikka väitetty tutkimus olisi tehty, sillä ei olisi mitään tosiasiaperustaa tai oikeudellista perustaa ja sen syyt olisivat puhtaasti poliittiset. Lopuksi kantaja väittää, että neuvoston perustelut kantajan merkitsemiselle luetteloon eivät täytä riitautetuissa toimenpiteissä asetettuja edellytyksiä eikä mikään näyttö tue niitä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu kantajan perusoikeuksien rikkomiseen. Kantaja esittää, että:

neuvosto ei toimittanut kantajalle yksilöllisiä ja erityisiä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevia perusteluja, millä rikottiin SEUT 296 artiklaa

kantajalle ei annettu oikeutta esittää näkökantaansa neuvostolle

riidanalaisissa toimenpiteissä kantaja yksilöidään Ukrainan valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevaksi ilman tuomiota ja ilman mitään näyttöä, millä rikotaan kantajan oikeutta tulla pidetyksi syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty toteen

kantajalle ei ilmoitettu mistään häntä vastaan esitetystä näytöstä, joten hän ei voinut kiistää sitä tuomioistuimessa, millä loukataan hänen oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

kantajalta on suoraan viety hänen omistusoikeutensa

riitautetut seuraamukset ovat suhteettomia verrattuna asian olosuhteisiin ja saatavilla olevaan näyttöön

tapa, jolla kantajaa kuvataan riidanalaisissa toimenpiteissä, vahingoittaa hänen mainettaan vakavasti.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/38


Kanne 30.5.2014 – Pshonka v. neuvosto

(Asia T-381/14)

2014/C 261/63

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Viktor Pavlovych Pshonka (Moskova, Venäjä) (edustajat: asianajaja C. Constantina ja asianajaja J.-M. Reymond)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 263 artiklan nojalla osittain 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP ja 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen N:o 208/2014 siltä osin kuin ne koskevat kantajaa ja tarkemmin velvoittamaan

poistamaan kantajan nimen 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen N:o 208/2014 liitteestä I

poistamaan kantajan nimen 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP liitteestä I

kumoamaan SEUT 263 artiklan nojalla osittain 5.3.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP ja 5.3.2014 annetun neuvoston asetuksen N:o 208/2014 siltä osin kuin ne eivät ole yhdenmukaiset yhteisen ehdotuksen kanssa

velvoittamaan neuvoston vastaamaan tämän kanteen aiheuttamista kuluista ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset tai samankaltaiset kuin ne kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-380/14, Pshonka vastaan neuvosto.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/39


Kanne 2.6.2014 – salesforce.com v. SMHV (MARKETINGCLOUD)

(Asia T-387/14)

2014/C 261/64

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: salesforce.com, Inc. (San Francisco, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja A. Nordemann)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.3.2014 asiassa R 1852/2013-1 tekemän päätöksen ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki MARKETINGCLOUD luokkiin 9, 41 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0 9 79  359

Tutkijan päätös: Sen toteaminen, ettei tavaramerkkiä voida rekisteröidä

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/39


Kanne 4.6.2014 – Premo v. SMHV – Prema Semiconductor (PREMO)

(Asia T-400/14)

2014/C 261/65

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Premo, SL (Campanillas, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Cornu, F. de Visscher ja E. De Gryse)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Prema Semiconductor GmbH (Mainz, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan 1.4.2014 asiassa R 1000/2013-5 tekemän päätöksen

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä hyväksyttiin sähköinduktoreita, muuntajia ja melunsuodattimia koskevat väitteet ja

velvoittamaan SMHV:n ja mahdollisen väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkin, jossa on sanaosa PREMO kansainvälinen rekisteröinti, jossa on nimetty Euroopan unioni, luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten – kansainvälinen rekisteröinti nro 9 73  341, jossa on nimetty Euroopan unioni

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Prema Semiconductor GmbH

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansallinen sanamerkki PREMA luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen osittainen hylkääminen

Kanneperusteet:

Komission asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 6 kohdan rikkominen ja kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaaminen

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/40


Kanne 6.6.2014 – FCC Aqualia v. SMHV – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

(Asia T-402/14)

2014/C 261/66

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: FCC Aqualia, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa ja N. González-Alberto Rodríguez)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcelona, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

osittain kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 13.3.2014 asiassa R 1209/2013-1 tekemän päätöksen ja epäämään yhteisön tavaramerkin nro 1 0 1 22  976”AQUALOGY” rekisteröinnin hakemuksessa tarkoitettujen, luokkiin 35, 37, 39, 40 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn suhteellisen hylkäysperusteen vuoksi

toissijaisesti, jollei edellä mainittua vaatimusta hyväksytä kokonaisuudessaan, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla osittain kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä on pysytetty päätös hylätä yhteisön tavaramerkin nro 1 0 1 22  976”AQUALOGY” rekisteröintiä vastaan esitetty väite luokkiin 35, 37, 39, 40 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta sekä palauttamaan asian valituslautakuntaan tutkittavaksi kokonaisuudessaan uudelleen mainitussa artiklassa säädetyn hylkäysperusteen osalta

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanaosan ”AQUALOGY” sisältävä kuviomerkki luokkiin 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus nro 1 0 1 22  976

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanamerkki ”AQUALIA” ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity sanaosan ”AQUALIA” sisältävä kuviomerkki luokkiin 7, 9, 32, 35, 36, 37, 39, 40 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/41


Kanne 31.5.2014 – Yavorskaya v. neuvosto ym.

(Asia T-405/14)

2014/C 261/67

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Elena Yavorskaya (Moskova, Venäjä) (edustajat: asianajaja D. Grisay, asianajaja C. Hartman ja asianajaja Y. G. Georgiades)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroryhmä, jota edustaa Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että tämä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 340 artiklaan perustuva sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskeva kanne voidaan ottaa tutkittavaksi

toteamaan kanteen perustelluksi sillä perusteella, että Euroopan unionin eri toimielinten Kyproksen tasavallalle määräämillä toimenpiteillä, jotka koskevat pankkitalletusten takavarikointia, loukataan riittävän selvästi Euroopan unionin oikeuden perusperiaatteita, joilla annetaan oikeuksia yksityisille, mikä merkitsee virhettä SEUT 340 artiklan kannalta

katsomaan, että Euroopan unionin toiminta merkitsee vakavaa ja selvää virhettä, jonka seurauksena kantajalle on aiheutunut vahinkoa, jonka määräksi on kaikin varauksin arvioitu 3 2 99  855,45 euroa sillä varauksella, että määrä voi laskea tai nousta asian käsittelyn aikana erityisesti, kun otetaan huomioon korot ja kulut, jotka mahdollisesti tulevat maksettaviksi

velvoittamaan Euroopan unionin maksamaan edellä mainitut rahamäärät

velvoittamaan Euroopan unionin lisäksi korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuoliseen virheeseen ja erityisesti omaisuudensuojan ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen.

Euroopan unionin Kyproksen tasavallalle määräämät toimenpiteet johtivat nimittäin kantajan Laïki Bank -pankissa olevien varojen tilapäiseen jäädyttämiseen ilman, että hänelle olisi maksettu ennakolta kohtuullista korvausta.

Euroopan unioni on siten loukannut selvästi ja kohtuuttomasti kantajan omaisuudensuojaa ja – siltä osin kuin ainoastaan Laïki Bank -pankissa olleet enintään 1 00  000 euron talletukset turvattiin Kyproksen viranomaisille määrättyjen eurooppalaisten toimenpiteiden varalta – syrjintäkiellon periaatetta.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/42


Kanne 17.6.2014 – Pirelli & C. v. komissio

(Asia T-455/14)

2014/C 261/68

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Pirelli & C. SpA (Milano, Italia) (edustajat: asianajajat M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza ja P. Ferrari)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

 

ensisijaisesti

kumoamaan päätöksen kantajaa koskevilta osin ja tarkemmin sanottuna sen 1 artiklan 5 kohdan d alakohdan, 2 artiklan g kohdan ja 4 artiklan siltä osin kuin kantaja on päätöksen adressaattien luettelossa

 

toissijaisesti

antamaan määräyksen, jonka mukaan velkaa on ensin haettava päävelalliselta ja vasta tämän jälkeen muilta velallisilta, mukaan lukien kantajalta

jos asiassa tehdään Prysmianin osalta erillisessä oikeudenkäynnissä myönteinen ratkaisu kyseisen yhtiön riidanalaisesta päätöksestä nostaman kumoamiskanteen johdosta

kumoamaan päätöksen ja muuttamaan sen 2 artiklan g kohtaa ja alentamaan yhteisvastuullisesti Prysmianin ja kantajan maksettavaksi määrätyn sakon määrää

 

joka tapauksessa

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt käsiteltävä kanne koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 2.4.2014 annettua Euroopan komissio päätöstä C(2014) 2139 lopullinen (asia AT.39601 – sähkökaapelit).

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen.

Pirelli väittää ensimmäisessä kanneperusteessa, ettei päätöksessä ole tarkasteltu niitä yksityiskohtaisesti esitettyjä väitteitä, jotka koskivat Parental Liability Presumptionin (emoyhtiön vastuuta koskeva olettama) sovellettavuutta Pirellin ja Prysmianin välisiin suhteisiin, eikä niitä ole siinä myöskään esitetty. Päätöksestä puuttuvat siten perustelut kokonaan, ja se on siis kumottava.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu yleisten periaatteiden ja perusoikeuksien loukkaamiseen ratkaisevaa vaikutusvaltaa koskevan olettaman soveltamisen vuoksi

Kantaja väittää toisessa kanneperusteessa, että päätöksellä on loukattu kantajan perusoikeuksia, jotka perustuvat Euroopan unionin perusoikeuskirjan (perusoikeuskirja) 48 ja 49 artiklaan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ihmisoikeussopimus) 6 artiklan 2 kappaleeseen ja 7 artiklan 1 kappaleeseen. Lisäksi se, että Pirellin on katsottu olevan vastuussa rikkomisesta, merkitsee omaisuudensuojan loukkaamista (ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjan 1 artikla ja ihmisoikeussopimuksen 14 artikla sekä perusoikeuskirjan 17 ja 21 artikla) ja se on ristiriidassa SEUT 345 artiklaan perustuvan neutraalisuusperiaatteen kanssa. Lopuksi komissio on kantajan mukaan loukannut selkeästi Pirellin puolustautumisoikeuksia, jotka on vahvistettu ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja perusoikeuskirjan 48 artiklan 2 kohdassa, koska kantaja ei ole voinut puolustautua kyseessä olevan rikkomisen osalta, sillä sillä ei ole ollut käytettävinään mitään hyödyllisiä seikkoja Prysmianin osalta esitettyjen syytösten kumoamiseksi.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei emoyhtiön vastuuta koskevaa olettamaa voida soveltaa silloin, kun sen soveltamisen edellytykset eivät ole täyttyneet, ja siihen, että SEUT 101 artiklaa on rikottu

Kantaja väittää kolmannessa kanneperusteessa, että komissio on SEUT 101 artiklaa rikkoen soveltanut käsiteltävässä asiassa virheellisesti emoyhtiön vastuuta koskevaa olettamaa, koska se ei ole ottanut asianmukaisesti huomioon Pirelli-Prysmianin määräysvaltasuhteisiin liittyviä erityispiirteitä.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen

Kantaja väittää neljännessä kanneperusteessa, että emoyhtiön vastuuta koskevan olettaman soveltaminen on käsiteltävässä tapauksessa ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa, sellaisena kuin se on vahvistettu SEU 5 artiklan 4 kohdassa, koska olettaman soveltamisella ei ole tarkoitus saavuttaa mitään niistä päämääristä, joihin komissio pyrkii olettamaan turvautuessaan. Ei siis ollut olemassa mitään syytä laajentaa Prysmianin vastuu koskemaan myös Pirelliä.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen sen johdosta, että yhteisvastuuperiaatetta on sovellettu virheellisesti Pirelliin ja Prysmianiin siltä osin kuin on kyse sakon maksamista koskevasta velvollisuudesta komissioon nähden, ja toissijaisesti sen johdosta, ettei kyseisen periaatteen osalta ole määrätty mistään soveliaasta mukautuksesta.

Kantaja väittää viidennessä kanneperusteessa, että sillä, että Pirellin on katsottu olevan yhteisvastuussa Prysmianin kanssa, paitsi jätetään toteuttamatta ne tavoitteet, joihin komissio pyrkii seuraamusten osalta, mutta se on jopa ristiriidassa niiden kanssa. Toissijaisesti kantaja väittää, että voidakseen ottaa huomioon sen, että Prysmianin ja Pirellin oli katsottu olevan eri tavalla vastuussa rikkomisesta, komission olisi pitänyt ainakin antaa määräys siitä, että velkaa on haettava ensin Prysmianilta ja vasta sen jälkeen Pirelliltä. Lopuksi kantaja toteaa, että kun komissio jätti ottamatta asianmukaisesti huomioon kantajan erilaisen tilanteen Prysmianin tilanteeseen nähden, se loukkasi suhteellisuusperiaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Päätös on siis kumottava sakkoa koskevilta osin tai toissijaisesti asiaa käsittelevän tuomioistuimen on muutettava sitä täyden harkintavaltansa nojalla ja määrättävä, että velkaa on haettava ensin Prysmianilta ja vasta sen jälkeen Pirelliltä.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu päätöksen lainvastaisuuteen sen johdosta, että SEUT 101 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 2 ja 23 artiklaa on rikottu Prysmiania koskevassa osassa.

Kantaja vetoaa kuudennessa kanneperusteessa oikeuteensa siihen, että päätös mahdollisesti kumotaan (osittain tai kokonaan) ja ainakin sen sakkoa alennetaan samalla tavalla kuin Prysmianin sakkoa mahdollisesti alennetaan tämän riidanalaisesta päätöksestä nostaman kanteen johdosta, jossa esitetyt väitteet on lukuun ottamatta kantajalle epäedullisia väitteitä toistettu nyt käsiteltävän kanteen yhteydessä.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/43


Kanne 16.6.2014 – TAO/AFI ja SFIE v. parlamentti ja neuvosto

(Asia T-456/14)

2014/C 261/69

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Association des Fonctionnaires Indépendants pour la Défense de la Fonction Publique Européenne (TAO/AFI) (Bryssel, Belgia) ja Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE) (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja Casado García-Hirschfeld)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan tämän unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kumoamiskanteen tutkittavaksi,

kumoamaan riidanalaiset asetukset kaikkine niistä seuraavine toimenpiteineen, ja

velvoittamaan vastaajat korvamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee sitä, että kantajien oikeuksia ammattijärjestöinä ja ammatillisina järjestöinä, nimittäin oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta neuvotella, olisi loukattu.

Kantajia ei näet ole kuultu esitysten valmisteluvaiheessa eikä riidanalaisten asetusten neuvotteluvaiheessa.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/44


Valitus, jonka Thierry Rouffaud on tehnyt 18.6.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-59/13, Rouffaud v. EEAS, 9.4.2014 antamasta tuomiosta

(Asia T-457/14 P)

2014/C 261/70

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Thierry Rouffaud (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis)

Muu osapuoli: Euroopan ulkosuhdehallinto (EEAS)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen aisassa F-59/13, Thierry Rouffaud v. Euroopan ulkosuhdehallinto, 9.4.214 antaman tuomion

velvoittamaan EEAS:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee puolustautumisoikeuksien loukkaamista siltä osin kuin virkamiestuomioistuin on maininnut valituksen tutkittavaksi ottamista koskevan kysymyksen osapuolille vasta pitkäkestoisen menettelyn loppuvaiheessa, eikä näin ollen ole antanut valittajalle mahdollisuutta asianmukaisten perustelujen valmistelemiseen

2)

Toinen valitusperuste, joka koskee vastaavuutta koskevan säännön soveltamisessa tapahtunutta oikeudellista virhettä siltä osin kuin valituksen ja kumoamiskanteen kohde ja peruste ovat täysin samanlaiset

3)

Kolmas valitusperuste, joka koskee selvitysaineiston huomioon ottamista vääristyneellä tavalla siltä osin kuin virkamiestuomioistuin on toistanut tuomiossaan vain osan valittajan oikeudenkäyntikirjelmästä, mikä ei anna oikeanlaista kuvaa kirjallisen käsittelyn päättyessä vallinneesta tosiasiallisesta tilanteesta.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/45


Valitus, jonka Risto Nieminen on tehnyt 20.6.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-81/12, Nieminen v. neuvosto, 10.4.2014 antamasta tuomiosta

(Asia T-464/14 P)

2014/C 261/71

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (edustajat: asianajajat M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa F-81/12, Risto Nieminen vastaan neuvosto, 10.4.2014 antaman tuomion

velvoittamaan neuvoston korvaamaan kummassakin oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kahteen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu puolustautumisoikeuksien loukkaukseen siltä osin kuin virkamiestuomioistuin arvosteli valittajaa siitä, ettei tämä ollut toimittanut riittävästi näyttöä ilmeisestä arviointivirheestä, vaikka se tiesi, ettei valittajalla ollut todellisia mahdollisuuksia osoittaa tällaista virhettä, ja kieltäytyi velvoittamasta vastaajaa esittämään kaikki asiakirjat, jotka olivat merkityksellisiä sen arvioimiseksi, oliko tällainen peruste perusteltu.

2)

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että selvitysaineisto ja tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/45


Kanne 24.6.2014 – Espanja v. komissio

(Asia T-466/14)

2014/C 261/72

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: Abogado del Estado A. Rubio González)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan osittain komission 14.4.2014 tekemän päätöksen, jolla todetaan, että tuontitullien peruuttaminen yhteisön tullikoodeksin (asetus (ETY) N:o 2913/92) 236 artiklan nojalla, luettuna yhdessä sen 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa, on ollut perusteltua ja että erään toisen rahamäärän osalta tuontitullien peruuttaminen ei ole ollut oikeutettua yksittäistapauksessa (päätös REM 02/2013), jossa tuontitullien peruuttaminen on aiheettomasti evätty perusteettomana

velvoittamaan vastaajana olevan toimielimen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu hyvää hallintoa koskevan oikeuden loukkaamiseen tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, s. 1) 872 a artiklan yhteydessä.

Tältä osin kanteessa väitetään, että tullien peruuttamisen kaltaisessa menettelyssä, jossa komissiolla on oikeus pyytää kaikki aiheellisiksi katsomansa lisätiedot ja velvollisuus ilmoittaa kielteisen päätöksen tekemisen perusteet, kielteinen päätös muilla kuin komission aikaisempaan ilmoitukseen sisältyneillä perusteilla on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan vastainen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302, s. 1) 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Kantajan mielestä asiassa täyttyvät vakiintuneessa oikeuskäytännössä todetut edellytykset, joihin useat komission aikaisemmin tekemät tullien peruuttamista koskevat myönteiset päätökset tonnikalan osalta ovat perustuneet. Erityisesti asiassa täyttyvät samanaikaisesti säännöstön monimutkaisuus ja se, ettei viejä ole antanut virheellisiä tietoja, säännöstön epäyhtenäinen tulkinta paikkansa pitävien tosiasioita koskevien tietojen pohjalta, komission osittainen vastuu ja se, että toimivaltaisten viranomaisten virheellinen menettely on jatkunut pitemmän aikaa siten, etteivät ne ole milloinkaan soveltaneet säännöstöä oikein.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/46


Kanne 25.6.2014 – Ibercaja Banco ym. v. komissio

(Asia T-471/14)

2014/C 261/73

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Ibercaja Banco SA (Zaragoza, Espanja), Banco Grupo Cajatres SA (Zaragoza) ja Naviera Bósforo AIE (Las Palmas de Gran Canaria, Espanja) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka kantajien mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitettyjä tukia takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/47


Kanne 25.6.2014 – Joyería Tous v. komissio

(Asia T-472/14)

2014/C 261/74

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Joyería Tous, SA (Lleida, Espanja) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitetyt tuet takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/47


Kanne 25.6.2014 – Corporación Alimentaria Guissona ja Naviera Muriola v. komissio

(Asia T-473/14)

2014/C 261/75

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Corporación Alimentaria Guissona, SA (Lleida, Espanja) ja Naviera Muriola, AIE (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitetyt tuet takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/48


Kanne 25.6.2014 – Cesáreo Martín-Sanz ym. v. komissio

(Asia T-474/14)

2014/C 261/76

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Cesáreo Martín-Sanz, SA Transportes (Madrid, Espanja); Transportes y Servicios de Minería, SA (Madrid, Espanja); Inauto, Industrias del Automóvil, SA (Madrid, Espanja); Premium Quality Investments, SL (Madrid, Espanja) ja Naviera Ispaster, AIE (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitetyt tuet takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/49


Kanne 26.6.2014 – Poal Investments XXI ym. v. komissio

(Asia T-476/14)

2014/C 261/77

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Poal Investments XXI, SL (Madrid, Espanja), Poal Investments XXII, SL (Madrid), Naviera Cabo Vilaboa C-1658, AIE (Madrid) ja Naviera Cabo Domaio C-1659, AIE (Madrid) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitetyt tuet takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/50


Kanne 26.6.2014 – Caamaño Sistemas Metálicos ym. v. komissio

(Asia T-477/14)

2014/C 261/78

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Caamaño Sistemas Metálicos, SL (Coruña, Espanja); Blumaq, SA (Castellón, Espanja), Grupo Ibérica de Congelados, SA (Vigo, Espanja) ja Inversiones Rentaragon, SA (Zaragoza, Espanja) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitetyt tuet takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/50


Kanne 26.6.2014 – Industrias Espadafor ym. v. komissio

(Asia T-478/14)

2014/C 261/79

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Industrias Espadafor, SA (Granada, Espanja), Tutichip, SAU (Barcelona, Espanja), Locales, Actividades y Exclusivas Comerciales, SA (Vigo, Espanja); RNB, SL (La Pobla de Vallbona, Espanja) ja e Inversiones Antaviana, SA (Valencia, Espanja) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitetyt tuet takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/51


Kanne 26.6.2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria v. komissio

(Asia T-482/14)

2014/C 261/80

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA (Madrid, Espanja) (asiamiehet: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitettyjä tukia takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat, joihin on jo vedottu asiassa T-700/13, Bankia v. komissio.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/52


Kanne 26.6.2014 – Banco de Albacete v. komissio

(Asia T-483/14)

2014/C 261/81

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Banco de Albacete, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo ja A. Biondi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin komissio katsoi, että toimia, jotka sen mukaan muodostavat Espanjan tax lease -järjestelmän, on pidettävä uutena valtiontukena ja sisämarkkinoille soveltumattomina

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklan, joissa eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY) sijoittajat todetaan väitetyn tuen saajiksi ja jolla osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitettyjä tukia takaisin perittäviksi

kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä lausutaan sijoittajien ja muiden yksiköiden välillä tehtyjen yksityisoikeudellisten sopimusten laillisuudesta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin ne, joihin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio, on jo vedottu.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/52


Kanne 26.6.2014 – Monthisa Residencial v. komissio

(Asia T-484/14)

2014/C 261/82

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Monthisa Residencial, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat F. de Artíñano Rodríguez de Torres ja J. Martínez Muro)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä katsotaan erilaiset toimet, jotka päätöksen mukaan muodostavat Espanjan true lease -järjestelmän, uudeksi sisämarkkinoille soveltumattomaksi valtiontueksi

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 1 ja 4 artiklat, joissa taloudellisten etuyhtymien sijoittajat todetaan väitettyjen tukien saajiksi ja osoitetaan perintämääräys ainoastaan kyseisille sijoittajille

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään väitettyjen tukien takaisinperinnästä Euroopan unionin oikeuden yleisten oikeusperiaatteiden vastaisesti

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samat kuin asiassa T-700/13, Bankia vastaan komissio.

Kantaja väittää erityisesti, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan SEUT 107 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan unionin oikeudessa tunnustettua luottamuksensuojan yleistä oikeusperiaatetta.


11.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 261/53


Kanne 26.6.2014 – Bon Net v. SMHV – Aldi (Bon Appétit!)

(Asia T-485/14)

2014/C 261/83

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bon Net OOD (Sofia, Bulgaria) (edustaja: asianajaja A. Ivanova)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim/Ruhr, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 14.4.2014 asiassa R 1199/2013-2 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Punaista, valkoista ja sinistä väriä sisältävä kuviomerkki, johon sisältyy sanaosa ”Bon Appétit!” luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus Nro 8 6 93  764

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Rekisteröidyt kansalliset tavaramerkit

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen