ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 95

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
1. huhtikuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

TOIMIELINTENVÄLISET SOPIMUKSET

2014/C 095/01

Toimielinten välinen sopimus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, — Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa

1

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2014/C 095/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7158 – GlencoreXstrata/Sumitomo/Clermont JV) ( 1 )

8

2014/C 095/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7107 – Cordes & Graefe/Pompac/Comafranc) ( 1 )

9


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2014/C 095/04

Euron kurssi

10


 

V   Ilmoitukset

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2014/C 095/05

Ilmoitus Malik Muhammad Ishaqille, joka on lisätty tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission asetuksella (EU) N:o 329/2014

11


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

TOIMIELINTENVÄLISET SOPIMUKSET

1.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/1


TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa

(2014/C 95/01)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO, jotka

katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 14 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan parlamentti toimii yhdessä neuvoston kanssa lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä sekä huolehtii poliittisesta valvonnasta ja antaa neuvoja perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

(2)

SEU 13 artiklan 2 kohdan mukaan kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti. Kyseisessä määräyksessä määrätään myös, että toimielimet tekevät keskenään vilpitöntä yhteistyötä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 295 artiklan mukaan muun muassa Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat järjestelyistä yhteistyönsä osalta ja tätä varten ne voivat perussopimuksia noudattaen tehdä toimielinten välisiä sopimuksia, jotka voivat olla velvoittavia.

(3)

Perussopimusten ja tapauksen mukaan muiden asiaankuuluvien säännösten nojalla joko erityisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä tai muiden päätöksentekomenettelyjen mukaisesti neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia tai hankkii sen hyväksynnän ennen säädöksen antamista. Perussopimuksissa määrätään myös, että eräissä tapauksissa Euroopan parlamentille ilmoitetaan tietyn menettelyn edistymisestä tai tuloksista tai että se osallistuu tiettyjen unionin virastojen arviointiin tai valvontaan.

(4)

SEUT 218 artiklan 6 kohdassa määrätään erityisesti, että lukuun ottamatta tapauksia, joissa kansainvälinen sopimus koskee yksinomaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, neuvosto tekee päätöksen kyseisen sopimuksen tekemisestä Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan tai sitä kuultuaan; tätä toimielinten välistä sopimusta sovelletaan näin ollen kaikkiin niihin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka eivät koske yksinomaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

(5)

SEUT 218 artiklan 10 kohdassa määrätään, että Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa; tätä määräystä sovelletaan myös yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviin sopimuksiin.

(6)

Jos perussopimusten ja tapauksen mukaan muiden asiaankuuluvien säännösten soveltaminen edellyttäisi Euroopan parlamentin mahdollisuutta tutustua neuvoston hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi sovittava tällaiseen pääsyyn liittyvistä asianmukaisista järjestelyistä.

(7)

Jos neuvosto päättää myöntää Euroopan parlamentille mahdollisuuden tutustua neuvoston hallussa oleviin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, se tapauksen mukaan joko tekee tätä koskevan ad hoc päätöksen tai käyttää neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi 20 päivänä marraskuuta 2002 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston toimielinten välistä sopimusta (1), jäljempänä '20 päivänä marraskuuta 2002 tehty toimielinten välinen sopimus'.

(8)

Poliittista vastuuta koskevassa julistuksessa (2), jonka korkea edustaja antoi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/427/EU (3) hyväksymisen yhteydessä, todetaan, että korkea edustaja arvioi uudelleen (20 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen) nykyisiä määräyksiä, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuuksia tutustua turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan turvaluokiteltuihin asiakirjoihin ja tietoihin, ja ehdottaa tarvittaessa niiden mukauttamista.

(9)

On tärkeää, että Euroopan parlamentti yhtyy turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskeviin periaatteisiin, vaatimuksiin ja sääntöihin, jotka ovat välttämättömiä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen suojaamiseksi. Lisäksi Euroopan parlamentti voi toimittaa turvallisuusluokiteltuja tietoja neuvostolle.

(10)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä maaliskuuta 2011 päätöksen 2011/292/EU turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi (4), jäljempänä 'neuvoston turvallisuussäännöt'.

(11)

Euroopan parlamentin puhemiehistö teki 6 päivänä kesäkuuta 2011 päätöksen luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevista säännöistä (5), jäljempänä 'Euroopan parlamentin turvallisuussäännöt'.

(12)

Unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen turvallisuussääntöjen olisi yhdessä muodostettava Euroopan unionin kattavat ja yhtenäiset yleiset puitteet turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiselle sekä varmistettava perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten vastaavuus. Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä ja neuvoston turvallisuussäännöissä vahvistettujen perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten olisi näin ollen vastattava toisiaan.

(13)

Turvallisuusluokitelluille tiedoille Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen nojalla annetun suojan tason olisi vastattava neuvoston turvallisuussääntöjen mukaista suojan tasoa.

(14)

Euroopan parlamentin pääsihteeristön ja neuvoston pääsihteeristön asiaankuuluvat yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan kummassakin toimielimessä samantasoista suojaa.

(15)

Tämän sopimuksen soveltaminen ei rajoita seuraavien soveltamista: nykyiset ja tulevat SEUT 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt, asiakirjoihin tutustumista koskevat säännöt; SEUT 16 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyt, henkilötietojen suojaa koskevat säännöt; SEUT 226 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti hyväksytyt, Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta koskevat säännöt; Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF) liittyvät asianomaiset säännökset,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä sopimuksessa vahvistetaan järjestelyt, joita sovelletaan sellaisten neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamiseen Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemiseen Euroopan parlamentissa, joita Euroopan parlamentti tarvitsee toimivaltuuksiensa käyttämiseen ja tehtäviensä hoitamiseen. Se koskee kaikkia tällaisia asioita eli seuraavia:

a)

erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä tai muun sellaisen päätöksentekomenettelyn, jonka mukaan Euroopan parlamenttia on kuultava tai on saatava sen hyväksyntä, mukaisesti käsiteltäviä ehdotuksia;

b)

kansainvälisiä sopimuksia, joista on kuultava Euroopan parlamenttia tai joille on saatava sen hyväksyntä SEUT 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)

b alakohdassa tarkoitettujen kansainvälisten sopimusten neuvotteluohjeita;

d)

toimintoja, arviointiraportteja tai muita asiakirjoja, joista on ilmoitettava Euroopan parlamentille; ja

e)

niiden unionin virastojen toimintaa koskevia asiakirjoja, joiden arviointiin tai valvontaan Euroopan parlamentin on määrä osallistua.

2 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen määrittely

Tätä sopimusta sovellettaessa 'turvallisuusluokiteltuina tietoina' pidetään seuraavista mitä tahansa tai niitä kaikkia:

a)

EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä ja neuvoston turvallisuussäännöissä ja joilla on jokin seuraavista turvallisuusluokitusmerkinnöistä:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

SECRET UE/EU SECRET;

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

b)

jäsenvaltioiden neuvostolle toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja, joilla on jotakin a alakohdassa lueteltua EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokitusmerkintää vastaava kansallinen turvallisuusluokitusmerkintä;

c)

kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen Euroopan unionille toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja, joilla on jotakin a alakohdassa lueteltua EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokitusmerkintää vastaava turvallisuusluokitusmerkintä asiaankuuluvien tietoturvallisuussopimusten tai hallinnollisten järjestelyjen mukaisesti.

3 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaaminen

1.   Euroopan parlamentti suojaa turvallisuussääntöjensä ja tämän sopimuksen mukaisesti neuvoston sille toimittamat turvallisuusluokitellut tiedot.

2.   Koska Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissään ja neuvoston turvallisuussäännöissään vahvistamien, turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevien perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten on vastattava toisiaan, Euroopan parlamentti varmistaa, että sen tiloissa noudatettavilla turvatoimilla annetaan turvallisuusluokitelluille tiedoille samantasoinen suoja kuin tällaisille tiedoille annetaan neuvoston tiloissa. Tätä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asiaankuuluvat yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä.

3.   Euroopan parlamentti toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että neuvoston sille toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja:

a)

ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten pääsy tietoihin on annettu;

b)

ei paljasteta muille henkilöille kuin niille, joille on myönnetty pääsy 4 ja 5 artiklan mukaisesti, eikä julkisteta;

c)

ei luovuteta muille unionin toimielimille, elimille, toimistoille tai virastoille eikä jäsenvaltioille, kolmansille valtioille tai kansainvälisille järjestöille ilman neuvoston kirjallista etukäteissuostumusta.

4.   Neuvosto voi myöntää Euroopan parlamentille pääsyn muista unionin toimielimistä, elimistä, toimistoista tai virastoista taikka jäsenvaltioista, kolmansista valtioista tai kansainvälisistä järjestöistä peräisin oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ainoastaan tietojen luovuttajan kirjallisella etukäteissuostumuksella.

4 artikla

Henkilöstöturvallisuus

1.   Pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin myönnetään Euroopan parlamentin jäsenille 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.   Jos kyseiset tiedot on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET taikka sitä vastaavalle tasolle, pääsy tietoihin voidaan myöntää ainoastaan sellaisille Euroopan parlamentin puhemiehen valtuuttamille Euroopan parlamentin jäsenille,

a)

joille on tehty turvallisuusselvitys Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti; tai

b)

joiden osalta toimivaltainen kansallinen viranomainen on ilmoittanut, että heillä on asianmukainen valtuutus tehtäviensä vuoksi kansallisten lakien ja asetusten nojalla.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa määrätään, jos kyseiset tiedot on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL tai sitä vastaavalle tasolle, pääsy tietoihin voidaan myöntää myös niille 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti määritetyille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisen juhlallisen vakuutuksen olla paljastamatta tietoja. Neuvostolle on ilmoitettava niiden Euroopan parlamentin jäsenten nimet, joille on myönnetty pääsy tietoihin tämän alakohdan nojalla.

3.   Ennen kuin Euroopan parlamentin jäsenille myönnetään pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, heille on selvitettävä heidän velvollisuutensa suojata tällaiset tiedot Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti ja heidän on tunnustettava tämä velvollisuutensa, ja heille on selvitettävä, miten tämä suojaaminen varmistetaan.

4.   Pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin myönnetään vain niille Euroopan parlamentin virkamiehille ja poliittisten ryhmien palveluksessa oleville muille parlamentin työntekijöille,

a)

joilla on asiaankuuluvan parlamentin elimen tai toimenhaltijan etukäteen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti määrittämä tiedonsaantitarve;

b)

joille on tehty asianmukaisen tason turvallisuusselvitys Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti, jos tiedot on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai sitä vastaavalle tasolle; sekä

c)

joille on selvitetty ja annettu kirjalliset ohjeet heidän tällaisten tietojen suojaamista koskevista velvollisuuksistaan sekä siitä, miten tämä suojaaminen varmistetaan, ja jotka ovat allekirjoittaneet vakuutuksen siitä, että he ovat saaneet kyseiset ohjeet ja sitoutuvat noudattamaan niitä Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Menettely turvallisuusluokiteltuihin tietoihin pääsemiseksi

1.   Neuvosto toimittaa 1 artiklassa tarkoitettuja turvallisuusluokiteltuja tietoja Euroopan parlamentille, jos sillä on siihen oikeudellinen velvoite perussopimusten ja niiden perusteella hyväksyttyjen säädösten nojalla. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitetut parlamentin elimet tai toimenhaltijat voivat myös esittää tällaisia tietoja koskevan kirjallisen pyynnön.

2.   Muissa tapauksissa neuvosto voi toimittaa 1 artiklassa tarkoitettuja turvallisuusluokiteltuja tietoja Euroopan parlamentille joko omasta aloitteestaan tai 3 kohdassa tarkoitetun parlamentin elimen tai toimenhaltijan kirjallisesta pyynnöstä.

3.   Seuraavat parlamentin elimet tai toimenhaltijat voivat esittää kirjallisia pyyntöjä neuvostolle:

a)

puhemies;

b)

puheenjohtajakokous;

c)

puhemiehistö;

d)

asianomaisen valiokunnan puheenjohtaja tai asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat;

e)

asianomainen esittelijä tai asianomaiset esittelijät.

Muiden Euroopan parlamentin jäsenten pyynnöt on esitettävä jonkin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun parlamentin elimen tai toimenhaltijan välityksellä.

Neuvosto vastaa tällaisiin pyyntöihin viipymättä.

4.   Jos neuvostolla on oikeudellinen velvoite myöntää Euroopan parlamentille pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tai se on päättänyt myöntää tällaisen pääsyn, se määrittää kirjallisesti yhdessä 3 kohdan luettelossa mainitun asiaankuuluvan elimen tai toimenhaltijan kanssa seuraavan:

a)

että pääsy voidaan myöntää yhdelle tai useammalle seuraavista:

i)

puhemies;

ii)

puheenjohtajakokous;

iii)

puhemiehistö;

iv)

asianomaisen valiokunnan puheenjohtaja tai asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat;

v)

asianomainen esittelijä tai asianomaiset esittelijät;

vi)

asianomaisen valiokunnan tai asianomaisten valiokuntien kaikki tai tietyt jäsenet, ja

b)

mahdolliset erityiset käsittelyä koskevat järjestelyt tällaisten tietojen suojaamiseksi.

6 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen kirjaaminen, säilyttäminen, niihin tutustuminenja niistä keskusteleminen Euroopan parlamentissa

1.   Neuvoston Euroopan parlamentille toimittamiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan seuraavaa, jos ne on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai sitä vastaavalle tasolle:

a)

ne on kirjattava turvallisuuskäyttöön niiden elinkaaren rekisteröimiseksi ja niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi kaikkina aikoina;

b)

ne on säilytettävä turva-alueella, joka täyttää neuvoston turvallisuussäännöissä ja Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä vahvistetut fyysistä turvallisuutta koskevat toisiaan vastaavat vähimmäisvaatimukset; ja

c)

asiaankuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin virkamiehet ja 4 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut poliittisten ryhmien palveluksessa olevat muut parlamentin työntekijät voivat tutustua niihin vain suojatussa lukusalissa Euroopan parlamentin tiloissa. Tällöin sovelletaan seuraavia ehtoja:

i)

tietoja ei saa jäljentää millään tavoin, esimerkiksi valokopioimalla tai valokuvaamalla;

ii)

minkäänlaisia muistiinpanoja ei saa tehdä; ja

iii)

minkäänlaisia elektronisia viestintälaitteita ei saa viedä huoneeseen.

2.   Jos neuvoston Euroopan parlamentille toimittamat turvallisuusluokitellut tiedot on luokiteltu tasolle RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai sitä vastaavalle tasolle, niiden käsittelyssä ja säilyttämisessä on noudatettava Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjä, jotka antavat kyseisille turvallisuusluokitelluille tiedoille neuvoston suojaa vastaavan suojan.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa määrätään, tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla tasolle RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai sitä vastaavalle tasolle turvallisuusluokiteltuja tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä 1 kohdan mukaisesti. Tällaisiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin pääsystä määrätään 4 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdassa sekä 5 artiklan 4 kohdassa.

3.   Turvallisuusluokiteltuja tietoja saa käsitellä vain sellaisissa viestintä- ja tietojärjestelmissä, jotka on asianmukaisesti päteviksi todettu tai hyväksytty neuvoston turvallisuussäännöissä vahvistettuja vaatimuksia vastaavien vaatimusten mukaisesti.

4.   Vastaanottajille Euroopan parlamentissa suullisesti annettaviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan samantasoista suojaa kuin kirjallisina annettaviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin.

5.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätään, vain Euroopan parlamentin jäsenet ja ne poliittisten ryhmien palveluksessa olevat Euroopan parlamentin virkamiehet ja muut parlamentin työntekijät, joille on myönnetty 4 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti pääsy neuvoston Euroopan parlamentille toimittamiin enintään tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL tai sitä vastaavalle tasolle luokiteltuihin tietoihin, voivat keskustella tiedoista suljetuin ovin pidettävässä kokouksessa ja osallistua tällaiseen kokoukseen. Tällöin sovelletaan seuraavia ehtoja:

asiakirjat jaetaan kokouksen alussa ja kerätään takaisin sen päättyessä;

asiakirjoja ei saa jäljentää millään tavoin, esimerkiksi valokopioimalla tai valokuvaamalla;

muistiinpanoja ei saa tehdä;

minkäänlaisia elektronisia viestintälaitteita ei saa viedä huoneeseen; ja

kokouksen pöytäkirjassa ei saa olla minkäänlaista mainintaa turvallisuusluokiteltuja tietoja sisältävän kohdan käsittelystä.

6.   Jos tasolle SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai sitä vastaavalle tasolle luokitelluista tiedoista keskustelemiseksi on tarpeen kokous, Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat tapauskohtaisesti erityisjärjestelyistä.

7 artikla

Tietoturvaloukkaukset ja turvallisuusluokiteltujen tietojenkatoaminen tai vaarantuminen

1.   Jos neuvoston toimittamien turvallisuusluokiteltujen tietojen todetaan tai epäillään kadonneen tai vaarantuneen, Euroopan parlamentin pääsihteeri ilmoittaa asiasta välittömästi neuvoston pääsihteerille. Euroopan parlamentin pääsihteeri suorittaa tutkinnan ja ilmoittaa neuvoston pääsihteerille sen tuloksista ja toimenpiteistä tapahtuneen toistumisen estämiseksi. Jos asia koskee Euroopan parlamentin jäsentä, Euroopan parlamentin puhemies toimii yhdessä Euroopan parlamentin pääsihteerin kanssa.

2.   Euroopan parlamentin jäseneen, joka on vastuussa Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä tai tässä sopimuksessa vahvistettujen määräysten rikkomisesta, voidaan soveltaa Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan 2 kohdan ja 152–154 artiklan mukaisia toimenpiteitä ja rangaistuksia.

3.   Euroopan parlamentin virkamiehelle tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevalle muulle parlamentin työntekijälle, joka on vastuussa Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä tai tässä sopimuksessa vahvistettujen määräysten rikkomisesta, voidaan määrätä neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (6) säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisia rangaistuksia.

4.   Henkilöön, joka on vastuussa turvallisuusluokiteltujen tietojen katoamisesta tai vaarantumisesta, voidaan kohdistaa kurinpidollisia ja/tai oikeudellisia toimia sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

8 artikla

Loppusäännökset

1.   Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat kukin tahollaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän sopimuksen täytäntöönpanon. Ne toimivat sitä varten yhteistyössä erityisesti järjestämällä käyntejä tämän sopimuksen teknisten turvanäkökohtien noudattamisen todentamiseksi.

2.   Euroopan parlamentin pääsihteeristön ja neuvoston pääsihteeristön asiaankuuluvat yksiköt kuulevat toisiaan ennen kuin kumpikaan toimielin muuttaa turvallisuussääntöjään sen varmistamiseksi, että turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevien perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten vastaavuus säilyy.

3.   Turvallisuusluokiteltuja tietoja toimitetaan Euroopan parlamentille tämän sopimuksen nojalla sen jälkeen kun neuvosto on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa todennut, että vastaavuus on saatu aikaan toisaalta Euroopan parlamentin ja neuvoston turvallisuussäännöissä vahvistettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevien perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten välillä ja toisaalta Euroopan parlamentin ja neuvoston tiloissa turvallisuusluokitelluille tiedoille annetun suojan välillä.

4.   Tätä sopimusta voidaan tarkastella uudelleen jommankumman toimielimen pyynnöstä sopimuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.

5.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä ja Strasbourgissa 12 päivänä maaliskuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

Image

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Image


(1)  EYVL C 298, 30.11.2002, s. 1.

(2)  EUVL C 210, 3.8.2010, s. 1.

(3)  EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.

(4)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.

(5)  EUVL C 190, 30.6.2011, s. 2.

(6)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.


EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

1.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/8


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.7158 – GlencoreXstrata/Sumitomo/Clermont JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 95/02)

Komissio päätti 11. maaliskuuta 2014 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32014M7158. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/9


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.7107 – Cordes & Graefe/Pompac/Comafranc)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 95/03)

Komissio päätti 18. marraskuuta 2013 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32013M7107.EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

1.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/10


Euron kurssi (1)

31. maaliskuuta 2014

(2014/C 95/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3788

JPY

Japanin jeniä

142,42

DKK

Tanskan kruunua

7,4659

GBP

Englannin puntaa

0,82820

SEK

Ruotsin kruunua

8,9483

CHF

Sveitsin frangia

1,2194

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,2550

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,442

HUF

Unkarin forinttia

307,18

LTL

Liettuan litiä

3,4528

PLN

Puolan zlotya

4,1719

RON

Romanian leuta

4,4592

TRY

Turkin liiraa

2,9693

AUD

Australian dollaria

1,4941

CAD

Kanadan dollaria

1,5225

HKD

Hongkongin dollaria

10,6973

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5952

SGD

Singaporen dollaria

1,7366

KRW

Etelä-Korean wonia

1 465,98

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,5875

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,5754

HRK

Kroatian kunaa

7,6475

IDR

Indonesian rupiaa

15 663,17

MYR

Malesian ringgitiä

4,4976

PHP

Filippiinien pesoa

61,726

RUB

Venäjän ruplaa

48,7800

THB

Thaimaan bahtia

44,709

BRL

Brasilian realia

3,1276

MXN

Meksikon pesoa

18,0147

INR

Intian rupiaa

82,5784


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

1.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/11


Ilmoitus Malik Muhammad Ishaqille, joka on lisätty tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission asetuksella (EU) N:o 329/2014

(2014/C 95/05)

1.

Yhteisessä kannassa 2002/402/YUTP (1) unionia pyydetään jäädyttämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) mukaisesti laaditussa luettelossa, jota YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267(1999) mukaisesti perustettu YK:n komitea säännöllisesti päivittää, mainittujen al-Qaida-järjestön jäsenten sekä muiden sitä lähellä olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit

YK:n komitean laatimassa luettelossa mainitaan:

al-Qaida;

al-Qaidaa lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä, elimiä ja ryhmiä; ja

oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat näiden edellä mainittua tahoa lähellä olevien henkilöiden, yhteisöjen, elinten tai ryhmien omistuksessa tai määräysvallassa tai jotka muutoin tukevat niitä.

Muun muassa seuraavat teot tai seuraava toiminta kertovat siitä, että yksittäinen henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö on ”lähellä” al-Qaidaa:

(a)

osallistuminen al-Qaidan tai minkä tahansa sen solun tai liittolaisen tai siitä irtautuneen tai siitä muodostetun ryhmän tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, edistämiseen, valmisteluun tai suorittamiseen yhdessä sen kanssa, sen nimissä, sen lukuun tai sitä tukien;

(b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen jollekin niistä;

(c)

värväystoiminta niiden puolesta; tai

(d)

niiden tekojen tai toiminnan tukeminen muulla tavoin.

2.

YK:n komitea päätti 14. maaliskuuta 2014 lisätä Malik Muhammad Ishaqin kyseiseen luetteloon. Malik Muhammad Ishaq voi koska tahansa jättää YK:n oikeusasiamiehelle mahdollisesti asiakirjoin perustellun pyynnön harkita uudelleen päätöstä sisällyttää hänet edellä mainittuun YK:n luetteloon. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

United States of America

Puhelin: (+1-212)9632671

Faksi: (+1-212)9631300/3778

Sähköposti: ombudsperson@un.org

Lisätietoja: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

3.

Komissio on 2 kohdassa mainitun YK:n päätöksen johdosta antanut asetuksen (EU) N:o 329/2014 (2), jolla muutetaan tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (3) liitettä I. Muutoksella, joka tehdään asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 1 kohdan nojalla, lisätään Malik Muhammad Ishaq kyseisen asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon (jäljempänä ’liite I’).

Liitteessä I mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin sovelletaan seuraavia asetuksessa (EY) N:o 881/2002 tarkoitettuja toimenpiteitä:

(1)

kyseisten henkilöiden ja yhteisöjen omistamien tai hallussa olevien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa suoraan tai välillisesti heille/niille tai heidän/niiden hyväksi varoja ja taloudellisia resursseja (2 ja 2 a artikla (4)); ja

(2)

kielto suoraan tai välillisesti antaa, myydä, toimittaa tai siirtää kyseisille henkilöille ja yhteisöille sotilaalliseen toimintaan liittyvää teknistä neuvontaa, apua tai koulutusta (3 artikla).

4.

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 a artiklassa (5) säädetään tarkastelumenettelystä, jonka mukaan luetteloon otetut voivat esittää huomautuksiaan luetteloon ottamisen syistä. Henkilöt ja yhteisöt, jotka on lisätty liitteeseen I asetuksella (EU) N:o 329/2014, voivat tiedustella komissiolta syitä tähän. Tiedustelu on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

“Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/ Brussel

Belgium

5.

Kyseisillä henkilöillä ja yhteisöillä on myös mahdollisuus riitauttaa asetus (EU) N:o 329/2014 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

6.

Liitteessä I mainituilla henkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tehdä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetelluille asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltaisille viranomaisille hakemus jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien käyttämisestä asetuksen 2 a artiklassa tarkoitettuihin perustarpeisiin tai tiettyihin maksuihin.


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 98, 1.4.2014, s. 11

(3)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  2 a artikla on lisätty neuvoston asetuksella (EY) N:o 561/2003 (EUVL L 82, 29.3.2003, s. 1).

(5)  7 a artikla on lisätty neuvoston asetuksella (EU) N:o 1286/2009 (EUVL L 346, 23.12.2009, s. 42).