ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CA2014.088.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 88A

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
27. maaliskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2014/C 088A/01

Ilmoitus avoimesta kilpailusta — EPSO/AD/278/14 — hallintovirkamiehet (AD 7) seuraavilla erikoisaloilla:

1

Luettelo EUVL:n C A -sarjassa julkaistuista kilpailuista

Jäljempänä luettelo kuluvana vuonna julkaistuista C A -lehdistä.

Mikäli toisin ei mainita, EUVL on julkaistu kaikkina kieliversioina.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

FI

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

27.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 88/1


ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA

EPSO/AD/278/14 — HALLINTOVIRKAMIEHET (AD 7)

seuraavilla erikoisaloilla:

1.

DIGITAALINEN FORENSIIKKA

2.

OPERATIIVINEN ANALYYSI

(2014/C 88 A/01)

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää todistuksiin ja kokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen hallintovirkamiesten varallaololuettelon myöhempää palvelukseen ottamista varten.

Kilpailun tarkoituksena on laatia kaksi varallaololuetteloa Euroopan petostentorjuntavirastossa, Brysselissä, avoimina olevien virkojen täyttämiseksi.

Hakijoiden tulisi ennen hakemuksen tekemistä lukea tarkkaan avoimia kilpailuja koskevat yleiset säännöt, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 60 A 1. maaliskuuta 2014 ja EPSOn verkkosivuilla.

Kyseinen asiakirja on olennainen osa tätä ilmoitusta, ja se helpottaa kilpailumenettelyä ja rekisteröitymistä koskevien sääntöjen ymmärtämistä.

SISÄLLYS

I

YLEISTÄ

II

TYÖTEHTÄVÄT

III

EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

IV

ALKUKARSINTAKOKEET

V

KILPAILUUN HYVÄKSYMINEN JA TODISTUSASIAKIRJOJEN ARVIOINTI

VI

ARVIOINTI (ASSESSMENT CENTRE -MENETELMÄ)

VII

VARALLAOLOLUETTELOT

VIII

HAKEMINEN

I   YLEISTÄ

1.

Varallaololuetteloon kirjattavien kilpailun läpäisseiden hakijoiden määrä kutakin erikoisalaa kohti

Erikoisala 1 = 16

Erikoisala 2 = 16

2.

Huomautukset

Tämä ilmoitus koskee kahta erikoisalaa. Hakija voi rekisteröityessään valita vain yhden näistä erikoisaloista.

Erikoisala on valittava sähköisen rekisteröitymisen yhteydessä, eikä sitä ole mahdollista muuttaa sen jälkeen, kun hakija on vahvistanut ja validoinut sähköisen hakulomakkeen.

II   TYÖTEHTÄVÄT

Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on kolme keskeistä tavoitetta:

suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja tutkimalla petoksia ja korruptiota sekä muuta laitonta toimintaa;

paljastaa ja tutkia vakavia rikkeitä, jotka liittyvät EU:n toimielinten ja elinten jäsenten ja henkilöstön viranhoitoon ja jotka voivat johtaa kurinpitotoimiin tai rikossyytteisiin;

auttaa Euroopan komissiota kehittämään ja toteuttamaan menettelyjä, joilla ehkäistään ja paljastetaan petoksia.

Säännökset takaavat OLAFin pääjohtajalle täyden riippumattomuuden tutkimustehtävissä.

OLAFin riippumattomat tutkintavaltuudet kattavat kaikki EU:n toimielimet ja elimet sekä sellaiset jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden taloudelliset toimijat, joilla on yhteys EU:n talousarvioon.

Tehtäväkuvaukset ovat liitteissä.

III   EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

Hakijan on sähköisen rekisteröitymisen päättymispäivänä täytettävä kaikki seuraavat yleiset ja erityiset edellytykset:

1.

Yleiset edellytykset

a)

Hakija on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen.

b)

Hakijalla on täydet kansalaisoikeudet.

c)

Hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

d)

Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

2.

Erityiset edellytykset

2.1

Tutkinnot ja todistukset

Katso liitteiden kohta 2.

2.2

Työkokemus

Katso liitteiden kohta 3.

2.3

Kielitaito (1)

Kieli 1

Pääkieli

Euroopan unionin yhden virallisen kielen perusteellinen taito.

Kieli 2

Toinen kieli (muu kuin kieli 1)

tyydyttävä englannin, ranskan tai saksan kielen taito.

Työ mainituilla erikoisaloilla (digitaalinen forensiikka ja operatiivinen analyysi) OLAFissa edellyttää hyvää englannin kielen passiivista taitoa (kuullun ja luetun ymmärtäminen).

Englanti on korruption ja/tai talousrikollisuuden torjunnan alalla kansainvälisesti toimivien digitaalisen forensiikan ja operatiivisen analyysin asiantuntijoiden tärkein kieli. Sen vuoksi hyvää englannin kielen taitoa tarvitaan selontekojen ja raporttien laatimisessa, vuoropuhelussa sekä tehokkaassa yhteistyössä ja tietojen vaihdossa jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten maiden kansallisten viranomaisten kanssa.

Euroopan unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa C-566/10 P, Italia v. komissio, antaman tuomion mukaisesti EU:n toimielinten on ilmoitettava syyt siihen, miksi hakijan toisen kielen valintamahdollisuudet on tässä kilpailussa rajattu vain joihinkin unionin virallisiin kieliin.

Tämän johdosta hakijoille ilmoitetaan, että kielet, jotka on tässä kilpailussa mahdollista valita toiseksi kieleksi, on määritetty toimiyksiköiden edun mukaisesti. Toimiyksiköiden edun mukaista on, että uudet työntekijät ovat heti toimintakykyisiä ja pystyvät kommunikoimaan sujuvasti päivittäisessä työssään. Muussa tapauksessa toimielinten toiminta häiriintyisi vakavasti.

EU:n toimielinten pitkäaikaisen käytännön mukaan sisäisessä viestinnässä käytettävät kielet ovat englanti, ranska ja saksa. Ne ovat myös EU:n ulkoisessa viestinnässä ja asiakirjojen käsittelyssä tavallisimpia kieliä. Englanti, ranska ja saksa ovat niin ikään kaikkein yleisimpiä vieraita kieliä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja niitä opiskellaan eniten vieraana kielenä. Tämä osoittaa niiden olevan nykyisin koulutuksessa ja työelämässä siinä määrin yleisiä, että EU-virkoja hakevien voidaan odottaa hallitsevan ainakin yhden näistä kielistä. Kun otetaan huomioon sekä toimiyksikön etu että hakijoiden tarpeet ja valmiudet ja lisäksi kilpailun erikoisala, on perusteltua järjestää kokeet näillä kolmella kielellä. Näin voidaan varmistaa, että riippumatta ensimmäisestä kielestä kaikki hakijat hallitsevat vähintään yhden kyseisistä kolmesta työkielestä. Arvioimalla hakijoiden pätevyyttä tällä tavalla toimielimet voivat ennakoida hakijoiden valmiuksia suoriutua alusta alkaen työtehtävistään todellisissa työtilanteissa.

Samoista syistä on perusteltua rajoittaa hakijoiden ja toimielimen välisessä viestinnässä sekä hakemusten laadinnassa käytettävien kielten määrää. Lisäksi näin voidaan paremmin varmistaa, että hakijoita vertaillaan ja heidän hakemuksensa tarkistetaan yhdenmukaisella tavalla.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jokaisen hakijan on suoritettava kokeet toisella kielellään, jonka on oltava jokin edellä mainituista kolmesta kielestä — myös tapauksissa, joissa hakijan ensimmäinen kieli on jokin näistä kielistä.

Asialla ei ole vaikutusta myöhempään kielikoulutukseen, jonka tarkoituksena on henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdassa edellytetyn kolmannen kielen taidon hankkiminen.

IV   ALKUKARSINTAKOKEET

Alkukarsintakokeet tehdään tietokoneella, ja ne järjestää EPSO. Valintalautakunta ratkaisee kokeiden vaikeusasteen ja hyväksyy niiden sisällön EPSOn ehdotusten perusteella.

Tietokoneella tehtävät alkukarsintakokeet järjestetään vain jos hakijoiden määrä ylittää tietyn kynnysarvon. Sen jälkeen kun hakemusten rekisteröinti on päättynyt, EPSOn pääjohtaja tekee nimittävänä viranomaisena päätöksen siitä, järjestetäänkö alkukarsintakokeet. Päätös tehdään kunkin erikoisalan osalta erikseen, ja hakijat saavat asiasta tiedon EPSO-tilinsä kautta.

Muussa tapauksessa soveltuvuustestit järjestetään arviointikeskuksessa (ks. jakson VI kohta 2).

1.

Kutsu kokeisiin

Alkukarsintakokeisiin kutsutaan hakijat, jotka ovat validoineet hakemuksensa määräaikaan mennessä (ks. jakso VIII).

Huom.

1.

Validoidessaan hakemuksensa hakija ilmoittaa täyttävänsä jaksossa III esitetyt yleiset ja erityiset edellytykset.

2.

Alkukarsintakokeita varten on varattava koepäivämäärä. Tämä on ehdottomasti tehtävä EPSO-tilin kautta ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

2.

Kokeiden luonne ja arvostelu

Kokeet koostuvat monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan päättelykykyä seuraavilla osa-alueilla:

Koe a

kielellinen päättely

arvostelu: 0–20 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 10 pistettä

Koe b

numeerinen päättely

arvostelu: 0–10 pistettä

Koe c

abstrakti päättely

arvostelu: 0–10 pistettä

 

Kokeista b ja c on saatava yhteensä vähintään 10 pistettä.

3.

Kokeiden kieli

Kieli 1

V   KILPAILUUN HYVÄKSYMINEN JA TODISTUSASIAKIRJOJEN ARVIOINTI

1.   Menettely

Yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen tarkistetaan ja todistusasiakirjat arvioidaan ensin niiden tietojen perusteella, jotka hakija on antanut hakemuksen yhteydessä.

a)

Hakijan vastaukset yleisiä ja erityisiä edellytyksiä koskeviin kysymyksiin käydään läpi, jotta voidaan arvioida, otetaanko kyseinen henkilö luetteloon hakijoista, jotka täyttävät kaikki edellytykset kilpailuun osallistumiselle.

Jos kilpailu käsittää alkukarsintakokeet, yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen tarkistetaan hakijoiden alkukarsintakokeissa saamien pistemäärien perusteella alenevassa järjestyksessä siten, että hakijoista valitaan kunkin erikoisalan osalta nimittävän viranomaisen  (2) määrittämä määrä hakijoita,

jotka ovat saaneet alkukarsintakokeista parhaat kokonaispisteet ja kustakin kokeesta ainakin vaaditun vähimmäispistemäärän ja

jotka täyttävät kilpailuun osallistumisen edellytykset.

Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikkien kyseisten hakijoiden todistusasiakirjat arvioidaan. Tämän hakijajoukon ulkopuolelle jäävien hakijoiden sähköisiä hakemuksia ei tarkisteta.

b)

Seuraavaksi valintalautakunta arvioi kilpailuun osallistumisen edellytykset täyttävien hakijoiden todistusasiakirjat ja valitsee sen perusteella hakijat, joiden pätevyys (erityisesti tutkintotodistus ja työkokemus) vastaa parhaiten kilpailuilmoituksessa kuvattuja työtehtäviä ja valintakriteerejä. Tässä valinnassa tarkastellaan pelkästään vastauksia, jotka hakija on antanut hakemuksen osiossa ”kykyjen kartoitus” (talent screener), ja valinta tehdään seuraavan arvostelun perusteella:

kutakin valintakriteeriä painotetaan asteikolla 1–3 sen mukaan, miten tärkeänä valintalautakunta sitä pitää;

valintalautakunta tutkii hakijoiden vastaukset ja antaa kustakin vastauksesta 0–4 pistettä hakijan pätevyyden perusteella. Pistemäärä kerrotaan kullekin kysymykselle annetulla painotuksella. Sen jälkeen pistemäärät lasketaan yhteen, jotta saadaan selville hakijoiden kokonaispisteet.

Tämän jälkeen valintalautakunta asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen kokonaispistemäärien perusteella. Niiden hakijoiden (3) määrä, jotka kutsutaan arviointiin (4), on kunkin erikoisalan osalta enintään kolminkertainen varallaololuetteloon kirjattavien kilpailun läpäisseiden hakijoiden määrään verrattuna. Kutsuttavien määrä julkaistaan EPSOn verkkosivuilla (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Hakijoiden ilmoittamien tietojen tarkistaminen

Arviointikeskusmenetelmällä toteutetun arvioinnin päätyttyä EPSO tarkistaa sen tulosten perusteella, että hakijoiden sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamat tiedot täyttävät yleiset edellytykset. Valintalautakunta tarkistaa erityisiin edellytyksiin liittyvät tiedot hakijoiden toimittamien todistusasiakirjojen perusteella. Todistusasiakirjojen avulla ainoastaan tarkistetaan vastaukset, jotka hakija on antanut hakemuksen osiossa ”kykyjen kartoitus” (talent screener). Jos tarkistuksessa käy ilmi, että todistusasiakirjat eivät vastaa ilmoitettuja tietoja (5), hakija hylätään.

Tarkistukset tehdään pistemäärän perusteella alenevassa järjestyksessä niiden hakijoiden osalta, jotka ovat saaneet arviointikeskusvaiheeseen liittyvistä kokeista d, f, g ja h parhaat kokonaispisteet ja kustakin kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän (ks. jakson VI kohta 2). Tarvittaessa hakijoiden täytyy myös saada vaadittu vähimmäispistemäärä soveltuvuuskokeista a, b ja c sekä kielen ymmärtämistä mittaavasta kokeesta e. Tarkistamista jatketaan, kunnes hakijoita, jotka todistetusti täyttävät kaikki osallistumisedellytykset, on hyväksytty se määrä, joka varallaololuetteloon voidaan ottaa. Tämän hakijajoukon ulkopuolelle jäävien hakijoiden todistusasiakirjoja ei tarkisteta.

VI   ARVIOINTI (ASSESSMENT CENTRE -MENETELMÄ)

1.

Kutsu

Hakijat,

jotka sähköisessä rekisteröitymisessä ilmoittamiensa tietojen mukaan täyttävät jaksossa III esitetyt yleiset ja erityiset edellytykset

ja

jotka ovat saaneet eniten pisteitä todistusasiakirjojen arvioinnissa,

kutsutaan päivän tai kaksi päivää kestävään arviointikeskusmenetelmällä toteutettavaan arviointiin, joka järjestetään yleensä Brysselissä (6).

2.

Arviointikeskus

Hakijoita arvioidaan seuraavien kolmen osa-alueen perusteella, joiden sisällön hyväksyy valintalautakunta:

päättelykyky (ellei sitä ole arvioitu jo alkukarsintakokeiden yhteydessä), jota arvioidaan seuraavien kokeiden avulla:

a)

kielellisen päättelyn koe

b)

numeerisen päättelyn koe

c)

abstraktin päättelyn koe

erityisiä kompetensseja arvioidaan seuraavien kokeiden avulla:

d)

strukturoitu haastattelu, jossa käsitellään hakijan kompetensseja valitulla erikoisalalla niiden vastausten pohjalta, jotka hakija on antanut hakemuksen osiossa ”kykyjen kartoitus” (talent screener)

e)

passiivista kielitaitoa mittaava koe

yleisiä kompetensseja  (7) arvioidaan seuraavien kokeiden avulla:

f)

case-tehtävä

g)

ryhmätyöharjoitus

h)

strukturoitu haastattelu

Kutakin yleistä kompetenssia arvioidaan seuraavasti:

 

Case-tehtävä

Ryhmätyöharjoitus

Strukturoitu haastattelu

Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky

x

x

 

Viestintätaidot

x

 

x

Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus

x

 

x

Oppimis- ja kehittymiskyky

 

x

x

Priorisointikyky ja järjestelmällisyys

x

x

 

Paineensietokyky

 

x

x

Yhteistyökyky

 

x

x

Esimiestaidot

 

x

x

3.

Arvioinnin kielet

Kieli 1 kokeissa a, b ja c

Englanti (EN) kokeessa e

Kieli 2 kokeissa d, f, g ja h

4.

Pistemäärä ja painotus

Päättelykyky

a)

kielellinen päättely: 0–20 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 10 pistettä

b)

numeerinen päättely: 0–10 pistettä

c)

abstrakti päättely: 0–10 pistettä

Kokeista b ja c on saatava yhteensä vähintään 10 pistettä.

Selviytyäkseen jatkoon hakijan on saatava vaadittu vähimmäispistemäärä kussakin kokeessa a, b ja c. Niiden pistetuloksia ei kuitenkaan lisätä muiden arviointikokeiden tuloksiin.

Erityiset kompetenssit (kokeet d ja e)

koe d: 0–100 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 50 pistettä

koe e: 0–10 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 5 pistettä

Selviytyäkseen jatkoon hakijan on saatava vaadittu vähimmäispistemäärä kokeesta e. Sen pistetuloksia ei kuitenkaan lisätä muiden arviointikokeiden tuloksiin.

Painotus: 60 prosenttia kokonaispistemäärästä

Yleiset kompetenssit (kokeet f, g ja h)

0–80 pistettä kaikista yleisistä kompetensseista yhteensä (10 pistettä kustakin kompetenssista)

vaadittu vähimmäispistemäärä:

 

3 pistettä kustakin kompetenssista ja

 

40 pistettä 80 pisteestä kaikista kahdeksasta yleisestä kompetenssista yhteensä.

Painotus: 40 prosenttia kokonaispistemäärästä

VII   VARALLAOLOLUETTELOT

1.

Kirjaaminen varallaololuetteloon

Valintalautakunta kirjaa varallaololuetteloon sellaiset hakijat,

jotka ovat saaneet (8) vaaditun vähimmäispistemäärän kaikista kokeista a–h ja eniten pisteitä, kun huomioon otetaan kaikki arviointikeskusmenetelmällä toteutetut kokeet d, f, g ja h (ks. jakson I kohdassa 1 ilmoitettu varallaololuetteloon kirjattavien hakijoiden lukumäärä),

ja jotka hakemukseen liitettyjen todistusasiakirjojen perusteella täyttävät kaikki tämän ilmoituksen jaksoissa III ja IV määritellyt osallistumisedellytykset.

2.

Jaottelu

Varallaololuettelot laaditaan erikoisaloittain ja aakkosjärjestyksessä.

VIII   HAKEMINEN

1.

Sähköinen rekisteröityminen

Hakijoiden on rekisteröidyttävä sähköisesti noudattaen EPSOn verkkosivuilla esitettyä menettelyä ja erityisesti hakuopasta.

Määräaika (validointi mukaan lukien): 29. huhtikuuta 2014 klo 12.00 Brysselin aikaa.

2.

Hakemus

Arvioitaviksi kutsuttuja hakijoita pyydetään tuomaan (9) arviointiin täydellinen hakemus (allekirjoitettu sähköinen hakulomake sekä todistusasiakirjat).

Tarkemmat määräykset: ks. avoimiin kilpailuihin sovellettavien yleisten sääntöjen kohta 2.1.7.


(1)  Ks. kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (CECR) — vaadittu vähimmäistaso: kieli 1 = C1, kieli 2 = B2, englannin = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(2)  Kyseinen määrä vastaa jakson IV toisessa kappaleessa mainittua kynnysarvoa.

(3)  Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikki kyseiset hakijat kutsutaan arvioitaviksi.

(4)  Jos hakijaa ei ole kutsuttu arviointikeskukseen, hänelle ilmoitetaan tulokset ja valintalautakunnan kullekin kysymykselle antama painotus.

(5)  Tiedot tarkastetaan todistusasiakirjojen perusteella ennen varallaololuettelon laatimista (ks. jakson VII kohta 1 ja jakson VIII kohta 2).

(6)  Käytännön syistä soveltuvuuskokeet voidaan järjestää myös jäsenvaltioissa riippumatta siitä, missä muut arviointiin liittyvät kokeet järjestetään.

(7)  Nämä kompetenssit määritellään avoimia kilpailuja koskevien yleisten sääntöjen kohdassa 1.2.

(8)  Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikki kyseiset hakijat kirjataan varallaololuetteloon.

(9)  Arviointipäivämäärä ilmoitetaan EPSO-tilin kautta.


LIITE I

ERIKOISALA 1: DIGITAALINEN FORENSIIKKA

1.   Työtehtävien luonne

Tämä avoin kilpailu järjestetään hallintovirkamiesten (AD 7) palvelukseen ottamiseksi digitaalisen forensiikan alalla.

Hallintovirkamiehet hoitavat etupäässä seuraavia tehtäviä:

osallistuminen tutkijoiden mukana virkamatkoille digitaalisen forensiikan alaan kuuluvien tutkimusten tekemiseksi osana paikalla tehtäviä tarkastuksia ja tilojen tarkastuksia;

tutkijoiden neuvominen menettelyissä, joiden avulla varmistetaan digitaalista forensiikkaa käyttäen saatujen todisteiden säilyminen ja hyväksyttävyys tuomioistuimissa;

tietojen hankkiminen forensiikan keinoin kaikenlaisista digitaalisista välineistä (tietokoneen muisti, kiintolevy, ääninauha, älypuhelin jne.);

digitaalisen forensiikan alaan kuuluvien tutkimusten tekeminen, esimerkiksi poistettujen tietojen/asiakirjojen etsiminen kiintolevyn allokoimattomasta tilasta mahdollisten digitaalisten todisteiden löytämiseksi;

mahdollisten digitaalisten todisteiden etsiminen tutkijoita varten suorittamalla tietojen/asiakirjojen louhintaa levykuvasta avainsanahakujen ja kronologisten hakujen sekä muiden edistyneiden tutkimustekniikoiden avulla;

digitaalisen forensiikan kehityksen (laitteet ja ohjelmistot) seuraaminen sen varmistamiseksi, että OLAFin tutkimuksiin on käytettävissä huippuluokan rikosteknisiä välineitä;

englanninkielisten toiminta- ja asiantuntijaraporttien laatiminen digitaalisen forensiikan alalla OLAFin tutkimusten tueksi;

todistajanlausunnot pääjohtajan luvalla tuomioistuimessa tai kurinpitolautakunnan käsittelyssä.

2.   Tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää vähintään neljä vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, työtehtäviin liittyvältä alalta tai vastaavan tasoinen työtehtäviin liittyvän alan ammatillinen koulutus/pätevyys, jonka on tunnustanut tai josta on antanut todistuksen hyväksytty julkisoikeudellinen yhteisö/kansainvälinen järjestö (esim. poliisikoulu, tulliakatemia, tietokonetutkinnan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Association of Computer Investigative Specialists) tai tietokoneforensiikan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Society of Forensic Computer Examiners));

TAI

korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, työtehtäviin liittyvältä alalta tai vastaavan tasoinen työtehtäviin liittyvän alan ammatillinen koulutus/pätevyys, jonka on tunnustanut tai josta on antanut todistuksen hyväksytty julkisoikeudellinen yhteisö//kansainvälinen järjestö (esim. poliisikoulu, tulliakatemia, tietokonetutkinnan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Association of Computer Investigative Specialists) tai tietokoneforensiikan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Society of Forensic Computer Examiners)), sekä sen jälkeen hankittu vähintään vuoden pituinen työkokemus työtehtäviin liittyvältä alalta.

Huom. Tämä vähintään yhden vuoden työkokemus katsotaan erottamattomaksi osaksi tutkintoa. Sitä ei voida ottaa huomioon osana seuraavassa kohdassa vaadittua työkokemusta.

3.   Työkokemus

Hakijalla on oltava sopivan tasoinen vähintään kuuden vuoden työkokemus digitaalisen forensiikan asiantuntijatehtävistä julkisen sektorin korruption ja/tai talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävien tutkimusten tukena.

Hakijoiden työkokemuksen täytyy olla hankittu jäsenvaltion lainavalvontaviranomaisen tai kansainvälisen organisaation palveluksessa.

Lisäksi hakijoilta edellytetään todennettua tietotekniikan osaamista digitaalisten laitteiden hankinnasta ja käytöstä, erityisesti ohjelmistoista, kuten FTK, Encase ja X-Ways.

Huomioon otetaan ainoastaan työkokemus, joka on saatu kilpailuun osallistumiseen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

4.   Valintaperusteet

Valintalautakunta ottaa todistusasiakirjojen arvioinnissa huomioon seuraavat seikat:

1.

Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä olevan tutkinnon lisäksi korkeakoulututkinto jollakin seuraavista aloista: digitaalinen forensiikka, tietotekniikka, tieto- ja viestintäteknologia tai tekniikka.

2.

Sertifiointi digitaalisen forensiikan alalta ja/tai sertifioinnit tiettyjen rikosteknisten tutkimusvälineiden käytöstä (esim. Encase, FTK, X-Ways jne.).

3.

Työkokemus digitaalisen forensiikan asiantuntijana hallinnollisista tutkimuksista ja/tai rikostutkinnasta esimerkiksi poliisin, tullin tai korruptiontorjunnasta vastaavien yksiköiden tukena.

4.

Osallistuminen ulkomailla suoritettaviin tutkimuksiin digitaalisen forensiikan asiantuntijana.

5.

Työkokemus edistyneistä tutkimustekniikoista (muut kuin avainsanahaut ja kronologiset haut), joiden avulla levykuvasta etsitään digitaalisia todisteita.

6.

Työkokemus raporttien laatimisesta digitaalisen forensiikan alalla.

7.

Työkokemus digitaalisessa forensiikassa tarvittavan tietotekniikkainfrastruktuurin kehittämisestä ja käyttöönotosta.

8.

Työkokemus digitaalisessa forensiikassa tarvittavan tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidosta.

9.

Työkokemus koulutuksen järjestämisestä digitaalisen forensiikan alalla.

10.

Työkokemus digitaaliseen forensiikkaan liittyvien esitysten pitämisestä konferensseissa, seminaareissa ja työpajoissa.

11.

Työkokemus digitaalisen forensiikan alalta kansainvälisestä työympäristöstä.


LIITE II

ERIKOISALA 2: OPERATIIVINEN ANALYYSI

1.   Työtehtävien luonne

Tämä avoin kilpailu järjestetään hallintovirkamiesten (AD 7) palvelukseen ottamiseksi operatiivisen analyysin alalla OLAFin tutkimustoiminnan tueksi.

Hallintovirkamiehet hoitavat etupäässä seuraavia tehtäviä:

tietojen ja analyyttisen tuen antaminen OLAFin tutkijoille viraston toimivaltaan kuuluvissa tutkimuksissa;

tiedustelu- ja muiden tietojen kerääminen, säilyttäminen, käsittely, analysointi ja vaihtaminen;

tietojen ja analyyttisen tuen antaminen yhteistyökumppaneille jäsenvaltioissa, EU:n toimielimissä ja kansainvälisissä organisaatioissa yhteisen edun kannalta tärkeissä tutkimuksissa;

välineisiin ja analyysimenetelmiin liittyvän tuen antaminen operatiivisille pääosastoille riskianalyysiin perustuvien tarkastusstrategioiden laatimista varten;

OLAFin tehtäviin liittyvien uhka-arvioiden, strategisten analyysien ja yleisten tilannekatsausten laatiminen englanniksi;

Euroopan komission poliittisten aloitteiden, kuten petostentorjuntastrategian sekä salakuljetuksen torjumista EU:n itärajalla koskevan toimintasuunnitelman, tukeminen;

koulutuksen järjestäminen OLAFin tutkijoille hakujen tekemiseen kaupallisista tietokannoista ja julkisista lähteistä sekä niistä peräisin olevien tietojen analysointiin;

todistajanlausunnot pääjohtajan luvalla tuomioistuimessa tai kurinpitolautakunnan käsittelyssä.

2.   Tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää vähintään neljä vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, työtehtäviin liittyvältä alalta tai vastaavan tasoinen työtehtäviin liittyvän alan ammatillinen koulutus/pätevyys, jonka on tunnustanut tai josta on antanut todistuksen hyväksytty julkisoikeudellinen yhteisö/kansainvälinen järjestö (esim. poliisikoulu, tulliakatemia, tietokonetutkinnan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Association of Computer Investigative Specialists) tai tietokoneforensiikan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Society of Forensic Computer Examiners));

TAI

korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, työtehtäviin liittyvältä alalta tai vastaavan tasoinen työtehtäviin liittyvän alan ammatillinen koulutus/pätevyys, jonka on tunnustanut tai josta on antanut todistuksen hyväksytty julkisoikeudellinen yhteisö/kansainvälinen järjestö (esim. poliisikoulu, tulliakatemia, tietokonetutkinnan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Association of Computer Investigative Specialists) tai tietokoneforensiikan asiantuntijoiden kansainvälinen yhdistys (International Society of Forensic Computer Examiners)), sekä sen jälkeen hankittu vähintään vuoden pituinen työkokemus työtehtäviin liittyvältä alalta.

Huom. Tämä vähintään yhden vuoden työkokemus katsotaan erottamattomaksi osaksi tutkintoa. Sitä ei voida ottaa huomioon osana seuraavassa kohdassa vaadittua työkokemusta.

3.   Työkokemus

Sopivan tasoinen vähintään kuuden vuoden työkokemus operatiivisen analyytikon tehtävistä julkisen sektorin korruption ja/tai talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävien tutkimusten tukena.

Hakijoiden työkokemuksen täytyy olla hankittu jäsenvaltion lainavalvontaviranomaisen tai kansainvälisen organisaation palveluksessa.

Lisäksi hakijoilta edellytetään todennettua tietotekniikan osaamista tiedustelutietojen keräämisestä ja analysoinnista ja erityisesti kokemusta tietokantojen käytöstä ja käsittelystä käyttäen erityisiä välineitä, kuten MS-Access, SQL Server ja Oracle, datan visualisoinnista esimerkiksi Business Objects- tai Tableau-sovelluksen avulla sekä erityisistä tiedonhankintavälineistä, kuten iBase ja Analyst Notebook.

Huomioon otetaan ainoastaan työkokemus, joka on saatu kilpailuun osallistumiseen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

4.   Valintaperusteet

Valintalautakunta ottaa todistusasiakirjojen arvioinnissa huomioon seuraavat seikat:

1.

Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä olevan tutkinnon lisäksi korkeakoulututkinto jollakin seuraavista aloista: kriminologia, taloustiede, finanssitiede, tieto- ja viestintäteknologia, oikeustiede, matematiikka tai tilastotiede.

2.

Sertifiointi erityisten tiedonhankintasovellusten, kuten iBase tai Analyst Notebook, käytöstä.

3.

Työkokemus operatiivisen analyysin asiantuntijana hallinnollisista tutkimuksista ja/tai rikostutkinnasta esimerkiksi poliisin, tullin tai korruptiontorjunnasta vastaavien yksiköiden tukena.

4.

Työkokemus hallinnollisista tutkimuksista ja/tai rikostutkinnasta, joissa analysoidaan suuria määriä operatiivista tietoa tiedon- ja tekstinlouhintavälineiden avulla.

5.

Työkokemus operatiivisten analyysiraporttien laatimisesta OLAFin toimivaltaan kuuluvalla alalla.

6.

Työkokemus tietojen keräämisessä ja tiedustelutietojen vaihtamisessa tarvittavan tietotekniikkainfrastruktuurin kehittämisestä ja käyttöönotosta.

7.

Työkokemus tietojen keräämisessä ja tiedustelutietojen vaihtamisessa tarvittavan tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidosta.

8.

Työkokemus koulutuksen järjestämisestä hakujen tekemisessä kaupallisista tietokannoista ja julkisista lähteistä sekä niistä peräisin olevien tietojen analysoinnissa.

9.

Työkokemus analyysien tulosten esittelystä konferensseissa, seminaareissa ja työpajoissa.

10.

Työkokemus operatiivisen analyysin alalta kansainvälisestä työympäristöstä.