ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2014.085.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 85

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
22. maaliskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 085/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 78, 15.3.2014

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2014/C 085/02

Asia C-292/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.1.2014 — Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Portugalin tasavalta (Muutoksenhaku — Sellaisen unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano, jolla jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen on todettu — Uhkasakko — Maksuvaatimus — Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen perusteena olevan kansallisen lainsäädännön kumoaminen — Toimenpiteitä, jotka jäsenvaltio on toteuttanut unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi, koskeva komission arviointi — Rajat — Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen välinen toimivallan jako)

2

2014/C 085/03

Asia C-67/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 16.1.2014 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2002/91/EY — Rakennusten energiatehokkuus — 3, 7 ja 8 artikla — Puutteellinen täytäntöönpano)

2

2014/C 085/04

Asia C-176/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.1.2014 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Association de médiation sociale v. Union locale des syndicats CGT ym. (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2002/14/EY — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 27 artikla — Henkilöstöä edustavien elinten perustamisen edellytyksenä tietyt palveluksessa olevien työntekijöiden määrät — Määrien laskeminen — Unionin oikeuden vastainen kansallinen säännöstö — Kansallisen tuomioistuimen rooli)

3

2014/C 085/05

Asia C-226/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Audiencia Provincial de Oviedon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Constructora Principado S.A. v. José Ignacio Menéndez Álvarez (Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimukset — Kiinteistön kauppaa koskeva sopimus — Kohtuuttomat ehdot — Arviointiperusteet)

3

2014/C 085/06

Asia C-270/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.1.2014 — Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Asetus (EU) N:o 236/2012 — Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvät kysymykset — 28 artikla — Pätevyys — Oikeusperusta — Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintavaltuudet poikkeuksellisissa olosuhteissa)

4

2014/C 085/07

Asia C-300/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte v. Ibero Tours GmbH (Arvonlisävero — Matkatoimistojen liiketoimet — Alennusten myöntäminen matkustajille — Välittäjän toiminnan yhteydessä suoritettujen palvelujen veron perusteen määrittäminen)

4

2014/C 085/08

Asia C-328/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ralph Schmid (Aletta Zimmermannin konkurssipesän pesänhoitaja) v. Lilly Hertel (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Maksukyvyttömyyteen perustuva takaisinsaantikanne — Vastaajan kotipaikka kolmannessa valtiossa — Sen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivalta, jossa velallisella on pääintressien keskus)

5

2014/C 085/09

Asia C-371/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.1.2014 (Tribunale di Tivolin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Enrico Petillo ja Carlo Petillo v. Unipol (Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus — Direktiivit 72/166/ETY, 84/5/ETY, 90/232/ETY ja 2009/103/ETY — Liikenneonnettomuus — Aineeton vahinko — Korvaus — Kansalliset säännökset, joissa säädetään liikenneonnettomuuksien osalta erityisistä laskutavoista, jotka ovat vahinkoa kärsineille vähemmän edullisia kuin yleisessä vahingonkorvausjärjestelmässä säädetyt laskutavat — Yhteensopivuus näiden direktiivien kanssa)

5

2014/C 085/10

Asia C-378/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londonin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nnamdi Onuekwere v. Secretary of State for the Home Department (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — 16 artiklan 2 ja 3 kohta — Kolmansien maiden kansalaisten, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, pysyvä oleskeluoikeus — Kyseisten kansalaisten vankeusajanjaksojen ottaminen huomioon)

6

2014/C 085/11

Asia C-400/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londonin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Secretary of State for the Home Department v. M. G. (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — 28 artiklan 3 kohdan a alakohta — Suoja karkottamista vastaan — Kymmenen vuoden ajanjakson laskentatapa — Vankeusajanjaksojen huomioon ottaminen)

7

2014/C 085/12

Asia C-423/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.1.2014 (Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Flora May Reyes v. Migrationsverket (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella — Kolmannen valtion kansalaisen, joka on sellaisen henkilön suoraan alenevassa polvessa oleva jälkeläinen, jolla on oleskeluoikeus jäsenvaltiossa, oleskeluoikeus kyseisessä jäsenvaltiossa — Unionin kansalaisesta riippuvaisen henkilön käsite)

7

2014/C 085/13

Asia C-429/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Oberlandesgericht Innsbruckin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Siegfried Pohl v. ÖBB Infrastruktur AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artikla — SEUT 45 artikla — Direktiivi 2000/78/EY — Ikään perustuva erilainen kohtelu — Palkkatasoilla etenemistä koskevan viitepäivämäärän vahvistaminen — Vanhentumisaika — Tehokkuusperiaate)

8

2014/C 085/14

Asia C-481/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasin (Liettua) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — UAB Juvelta v. VĮ Lietuvos prabavimo rūmai (Tavaroiden vapaa liikkuvuus — SEUT 34 artikla — Tuonnin määrälliset rajoitukset — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Jalometallituotteiden kaupan pitäminen — Tuoteleima — Tuontijäsenvaltion lainsäädännössä asetetut vaatimukset)

9

2014/C 085/15

Asia C-558/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 23.1.2014 — Valittajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sekä muina osapuolina riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (aiemmin Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) ja Lidl Stiftung & Co. KG (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki WESTERN GOLD — Väite, jonka on tehnyt sanamerkeiksi rekisteröityjen kansallisten, kansainvälisten ja yhteisön tavaramerkkien WeserGold, Wesergold ja WESERGOLD haltija)

9

2014/C 085/16

Asia C-45/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.1.2014 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Andreas Kainz v. Pantherwerke AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuotevastuu — Jäsenvaltiossa valmistettu tuote, joka on myyty toisessa jäsenvaltiossa — Käsitteen paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, tulkinta — Paikkakunta, missä syy-yhteydessä oleva tapahtuma on sattunut)

10

2014/C 085/17

Asia C-371/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Sibiu (Romania) on esittänyt 2.7.2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Asia C-654/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 10.12.2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Asia C-656/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekin tasavalta) on esittänyt 12.12.2013 — L v. M, R ja K

11

2014/C 085/20

Asia C-658/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 12.12.2013 — Wilhelm Spitzner ja Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Asia C-665/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal do Trabalho de Lisboa (Porugali) on esittänyt 16.12.2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Asia C-666/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 16.12.2013 — Rohm Semiconductor GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Asia C-668/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Suceava (Romania) on esittänyt 16.12.2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani v. Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Asia C-669/13: Valitus, jonka Mundipharma GmbH on tehnyt 16.12.2013 asiassa T-328/12, Mundipharma GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 16.10.2013 annetusta unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomiosta

13

2014/C 085/25

Asia C-672/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (gazdasági kollégium) (Unkari) on esittänyt 17.12.2013 — OTP Bank Nyrt. v. Unkarin valtio ja Unkarin valtiokonttori

14

2014/C 085/26

Asia C-680/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 20.12.2013 — Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Asia C-684/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 23.12.2013 — Johannes Demmer v. Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Asia C-691/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 22.10.2013 — Les Laboratoires Servier SA v. Ministre des affaires sociales et de la santé ja Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Asia C-5/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 7.1.2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v. Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Asia C-25/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 20.1.2014 — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ja Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ym.

17

2014/C 085/31

Asia C-26/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 20.1.2014 — Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ja Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT ym.

17

2014/C 085/32

Asia C-29/14: Kanne 21.1.2014 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

17

2014/C 085/33

Asia C-36/14: Kanne 24.1.2014 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

18

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 085/34

Asia T-642/13: Kanne 2.12.2013 — Wolverine International v. SMHV — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Asia T-678/13: Kanne 13.12.2013 — AEMN v. parlamentti

20

2014/C 085/36

Asia T-679/13: Kanne 16.12.2013 — AEMN v. parlamentti

21

2014/C 085/37

Asia T-689/13: Kanne 20.12.2013 — Bilbaina de Alquitranes ym. v. komissio

21

2014/C 085/38

Asia T-27/14: Kanne 10.1.2014 — Tšekin tasavalta v. komissio

22

2014/C 085/39

Asia T-30/14: Kanne 13.1.2014 — Laverana v. SMHV (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Asia T-79/14: Kanne 5.2.2014 — Secop v. komissio

23

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 085/41

Asia F-65/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.2.2014 — Armani v. komissio (Henkilöstö — Palkkaus — Perhelisät — Oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan lisään — Huollettavana oleva lapsi — Kantajan puolison lapsi)

25

2014/C 085/42

Asia F-73/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 — Bodson ym. v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne — EIP:n palkkaa ja palkkakehitystä koskevan järjestelmän uudistus)

25

2014/C 085/43

Asia F-83/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 — Bodson ym. v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne — Palkka — EIP:n palkanlisiä koskevan järjestelmän uudistus)

26

2014/C 085/44

Asia F-97/13: Kanne 20.12.2013 — ZZ v. Euroopan unionin perusoikeusvirasto

26

2014/C 085/45

Asia F-112/13: Kanne 27.11.2013 — ZZ v. ENISA

26

2014/C 085/46

Asia F-3/14: Kanne 10.1.2014 — ZZ v. Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

27

2014/C 085/47

Asia F-5/14: Kanne 17.1.2014 — ZZ v. komissio

27

2014/C 085/48

Asia F-6/14: Kanne 28.1.2014 — ZZ v. komissio

28

2014/C 085/49

Asia F-7/14: Kanne 29.1.2014 — ZZ v. komissio

28

2014/C 085/50

Asia F-8/14: Kanne 31.1.2014 — ZZ v. EIP

28

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/1


2014/C 85/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 78, 15.3.2014

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 71, 8.3.2014

EUVL C 61, 1.3.2014

EUVL C 52, 22.2.2014

EUVL C 45, 15.2.2014

EUVL C 39, 8.2.2014

EUVL C 31, 1.2.2014

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.1.2014 — Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Portugalin tasavalta

(Asia C-292/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Sellaisen unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano, jolla jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen on todettu - Uhkasakko - Maksuvaatimus - Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen perusteena olevan kansallisen lainsäädännön kumoaminen - Toimenpiteitä, jotka jäsenvaltio on toteuttanut unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi, koskeva komission arviointi - Rajat - Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen välinen toimivallan jako)

2014/C 85/02

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Hetsch, P. Costa de Oliveira ja M. Heller)

Muu osapuoli: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes ja J. Arsénio de Oliveira)

Väliintulijat, jotka tukevat Portugalin tasavallan vaatimuksia: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek ja D. Hadroušek), Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Möller), Helleenien tasavalta (asiamiehet: A. Samoni-Bantou ja I. Pouli), Espanjan kuningaskunta (asiamies: N. Díaz Abad), Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, A. Adam, J. Rossi ja N. Rouam), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: C. Wissels ja M. Noort), Puolan tasavalta (asiamiehet: M. Szpunar ja B. Majczyna) ja Ruotsin kuningaskunta (asiamies: A. Falk)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-33/09, Portugali vastaan komissio, 29.3.2011 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi 25.11.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 7419 lopullinen, jossa esitetään maksuvaatimus uhkasakoista, jotka oli maksettava pantaessa täytäntöön yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-70/06, komissio vastaan Portugali, 10.1.2008 antama tuomio (Kok., s. I-1)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Portugalin tasavallalle tästä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Tšekin tasavalta, Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Puolan tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 252, 27.8.2011.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 16.1.2014 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-67/12) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2002/91/EY - Rakennusten energiatehokkuus - 3, 7 ja 8 artikla - Puutteellinen täytäntöönpano)

2014/C 85/03

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja I. Galindo Martin)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: A. Rubio González ja S. Centeno Huerta)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Laiminlyönti toteuttaa tai ilmoittaa säädetyssä määräajassa kaikki rakennusten energiatehokkuudesta 16.12.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/91/EY (EYVL 2003, L 1, s. 65) 3, 7 ja 8 artiklan, luettuina yhdessä rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU (EUVL L 153, s. 13) 29 artiklan kanssa, noudattamisen edellyttämät toimenpiteet

Tuomiolauselma

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut rakennusten energiatehokkuudesta 16.12.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/91/EY 3, 7 ja 8 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa näiden säännösten noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 118, 21.4.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.1.2014 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Association de médiation sociale v. Union locale des syndicats CGT ym.

(Asia C-176/12) (1)

(Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 2002/14/EY - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 27 artikla - Henkilöstöä edustavien elinten perustamisen edellytyksenä tietyt palveluksessa olevien työntekijöiden määrät - Määrien laskeminen - Unionin oikeuden vastainen kansallinen säännöstö - Kansallisen tuomioistuimen rooli)

2014/C 85/04

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Association de médiation sociale

Vastaajat: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône ja Confédération générale du travail (CGT)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour de cassation (Ranska) — Työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY — luonnos työntekijöiden edustusta koskevaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi (EYVL L 80, s. 29) säännösten tulkinta — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 27, 51, 52 ja 53 artiklan tulkinta — SEUT 6 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkinta — Mahdollisuus vedota edellä mainittuihin säännöksiin yksityisten välisessä oikeusriidassa sen selvittämiseksi, onko direktiivin kansallinen täytäntöönpanotoimi vaatimustenmukainen — Sellaisen kansallisen lainsäädännön hyväksyttävyys, jossa erityisesti henkilöstöä edustavien elinten perustamista varten vaadittujen lakisääteisten henkilöstön määrien määrittämiseksi jätetään yrityksen henkilöstön määrää laskettaessa huomiotta tietyillä sopimuksilla palkatut työntekijät

Tuomiolauselma

Euroopan perusoikeuskirjan 27 artiklaa yksin tai yhdessä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY säännösten kanssa on tulkittava siten, että kun Ranskan työlain L.1111-3 §:n kaltainen kyseisen direktiivin kansallinen täytäntöönpanosäännös on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, tähän perusoikeuskirjan artiklaan ei voida vedota yksityisten välisessä riita-asiassa kyseisen kansallisen säännöksen soveltamatta jättämiseksi.


(1)  EUVL C 184, 23.6.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Audiencia Provincial de Oviedon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Constructora Principado S.A. v. José Ignacio Menéndez Álvarez

(Asia C-226/12) (1)

(Direktiivi 93/13/ETY - Kuluttajasopimukset - Kiinteistön kauppaa koskeva sopimus - Kohtuuttomat ehdot - Arviointiperusteet)

2014/C 85/05

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Oviedo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Constructora Principado S.A.

Vastaaja: José Ignacio Menéndez Álvarez

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Audiencia Provincial de Oviedo — Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29) 3 artiklan 1 kohdan tulkinta — Huomattavan epätasapainon käsite — Huomioon otettavat perusteet

Tuomiolauselma

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että

”huomattava epätasapaino” ei edellytä välttämättä sitä, että sopimusehdossa kuluttajan maksettavaksi määrätyillä kustannuksilla on kuluttajaan toimen kokonaisarvoon nähden huomattava taloudellinen vaikutus, vaan huomattava epätasapaino voi seurata jo siitä, että loukataan riittävän vakavalla tavalla sitä oikeudellista asemaa, joka kuluttajalle annetaan sovellettavissa kansallisissa säännöksissä sopimuksen osapuolena, olipa kyse kuluttajalle näiden säännösten nojalla kuuluvien sopimuksesta johtuvien oikeuksien sisällön rajoittamisesta tai näiden oikeuksien käyttämisen estämisestä tai sellaisten ylimääräisten velvollisuuksien määräämisestä, joista ei säädetä kansallisissa säännöksissä

ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on huomattavan epätasapainon mahdollisen olemassaolon arvioimiseksi otettava huomioon sopimuksen kohteena olevan esineen tai palvelun luonne ja kaikki tämän sopimuksen tekemiseen liittyvät olosuhteet sekä kaikki sopimuksen muut ehdot.


(1)  EUVL C 227, 28.7.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.1.2014 — Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-270/12) (1)

(Asetus (EU) N:o 236/2012 - Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvät kysymykset - 28 artikla - Pätevyys - Oikeusperusta - Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintavaltuudet poikkeuksellisissa olosuhteissa)

2014/C 85/06

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: A. Robinson, avustajinaan J. Stratford, QC, ja barrister A. Henshaw)

Vastaajat: Euroopan parlamentti (asiamiehet: A. Neergaard, R. Van de Westelaken, D. Gauci ja A. Gros-Tchorbadjiyska) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: H. Legal, A. De Elera ja E. Dumitriu-Segnana)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajien vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: A. Rubio González), Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, D. Colas ja E. Ranaivoson), Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato F. Urbani Neri) ja Euroopan komissio (asiamiehet: T. van Rijn, B. Smulders, C. Zadra ja R. Vasileva)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne — Lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14.3.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 (EUVL L 86, s. 1) 28 artiklan pätevyys — Toimielinten välinen tasapaino — Oikeuskäytännössä vahvistettujen edellytysten, jotka koskevat toimivallan siirtoa virastoille, rikkominen — SEUT 290 ja SEUT 291 artiklan rikkominen — SEUT 114 artiklan rikkominen — Toimintavaltuuksien antaminen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (arvopaperimarkkinaviranomainen) — Arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettu harkintavalta sen suhteen, onko sen ryhdyttävä toimenpiteisiin ja mitkä toimenpiteet sen on toteutettava — Niiden toimenpiteiden luonne, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen voi toteuttaa

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 273, 8.9.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte v. Ibero Tours GmbH

(Asia C-300/12) (1)

(Arvonlisävero - Matkatoimistojen liiketoimet - Alennusten myöntäminen matkustajille - Välittäjän toiminnan yhteydessä suoritettujen palvelujen veron perusteen määrittäminen)

2014/C 85/07

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Finanzamt Düsseldorf-Mitte

Vastaaja: Ibero Tours GmbH

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesfinanzhof — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1997 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 11 artiklan C kohdan 1 alakohdan ja 26 artiklan tulkinta — Matkatoimistojen liiketoimet — Alennuksen myöntäminen matkustajille, mikä johtaa matkatoimiston palkkion pienenemiseen — Välityspalvelun veron perusteen määrittäminen

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY säännöksiä on tulkittava siten, että asiassa C-317/94, Elida Gibbs, 24.10.1996 annetussa tuomiossa määriteltyjä periaatteita, jotka koskevat arvonlisäveron perusteen määrittämistä, ei sovelleta silloin, kun välittäjänä toimiva matkatoimisto myöntää loppukuluttajalle omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan alennuksen turistimatkojen järjestäjän pääasiallisen suorituksen hinnasta.


(1)  EUVL C 287, 22.9.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2014 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ralph Schmid (Aletta Zimmermannin konkurssipesän pesänhoitaja) v. Lilly Hertel

(Asia C-328/12) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EY) N:o 1346/2000 - Maksukyvyttömyysmenettelyt - Maksukyvyttömyyteen perustuva takaisinsaantikanne - Vastaajan kotipaikka kolmannessa valtiossa - Sen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivalta, jossa velallisella on pääintressien keskus)

2014/C 85/08

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ralph Schmid (Aletta Zimmermannin konkurssipesän pesänhoitaja)

Vastaaja: Lilly Hertel

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesgerichtshof — Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (EYVL L 160, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan tulkinta — Sen jäsenvaltion, jossa velallisella on pääintressien keskus, tuomioistuimen toimivalta tehdä päätöksiä, jotka johtuvat välittömästi maksukyvyttömyysmenettelystä — Maksukyvyttömyyteen perustuva takaisinsaantikanne (Insolvenzanfechtungsklage), joka on nostettu sellaista vastaajaa vastaan, jonka kotipaikka on kolmannessa valtiossa

Tuomiolauselma

Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu, on toimivalta tutkia maksukyvyttömyyteen perustuva takaisinsaantikanne, joka on nostettu sellaista henkilöä vastaan, jonka kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa.


(1)  EUVL C 303, 6.10.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.1.2014 (Tribunale di Tivolin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Enrico Petillo ja Carlo Petillo v. Unipol

(Asia C-371/12) (1)

(Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus - Direktiivit 72/166/ETY, 84/5/ETY, 90/232/ETY ja 2009/103/ETY - Liikenneonnettomuus - Aineeton vahinko - Korvaus - Kansalliset säännökset, joissa säädetään liikenneonnettomuuksien osalta erityisistä laskutavoista, jotka ovat vahinkoa kärsineille vähemmän edullisia kuin yleisessä vahingonkorvausjärjestelmässä säädetyt laskutavat - Yhteensopivuus näiden direktiivien kanssa)

2014/C 85/09

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Tivoli

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Enrico Petillo ja Carlo Petillo

Vastaaja: Unipol

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunale di Tivoli — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY (EYVL L 103, s. 1), moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30.12.1983 annetun toisen neuvoston direktiivin 84/5/ETY (EYVL 1984, L 8, s. 17), moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14.5.1990 annetun kolmannen neuvoston direktiivin 90/232/ETY (EYVL L 129, s. 33) ja moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY (EUVL L 263, s. 11) tulkinta — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus — Vakuutuksella pakollisesti katettavien vahinkojen määrittäminen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään moottoriajoneuvoilla aiheutettujen liikennevahinkojen osalta yleisessä siviilioikeudellisessa vahingonkorvausjärjestelmässä säädettyä korvausta pienemmästä korvauksesta aineettomasta vahingosta

Tuomiolauselma

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohtaa ja moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30.12.1983 annetun toisen neuvoston direktiivin 84/5/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 11.5.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/14/EY, 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään lievistä terveyteen kohdistuvista henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvistä tieliikenneonnettomuuksista, johtuvien aineettomien vahinkojen korvaamista koskevasta erityisestä järjestelmästä ja rajoitetaan näiden vahinkojen korvaamista verrattuna muista syistä kuin tieliikenneonnettomuuksista aiheutuneiden samanlaisten vahinkojen korvaamiseen.


(1)  EUVL C 295, 29.9.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londonin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nnamdi Onuekwere v. Secretary of State for the Home Department

(Asia C-378/12) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2004/38/EY - 16 artiklan 2 ja 3 kohta - Kolmansien maiden kansalaisten, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, pysyvä oleskeluoikeus - Kyseisten kansalaisten vankeusajanjaksojen ottaminen huomioon)

2014/C 85/10

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Nnamdi Onuekwere

Vastapuoli: Secretary of State for the Home Department

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77) 16 artiklan tulkinta — Pysyvä oleskeluoikeus — Käsite, joka koskee laillista oleskelua viiden vuoden ajan vastaanottavan jäsenvaltion alueella — Mahdollisuus ottaa vankeusajanjakso huomioon

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 16 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kolmannen maan kansalaisen vankeusajanjaksoja vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun hän on pysyvän oleskeluoikeuden tässä jäsenvaltiossa kyseisinä ajanjaksoina saaneen unionin kansalaisen perheenjäsen, ei voida ottaa huomioon siinä tarkoituksessa, että kolmannen maan kansalainen saisi mainitussa säännöksessä tarkoitetun pysyvän oleskeluoikeuden.

2)

Direktiivin 2004/38 16 artiklan 2 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että kolmannen maan kansalaisen vankeusajanjaksot vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun hän on pysyvän oleskeluoikeuden tässä jäsenvaltiossa kyseisinä ajanjaksoina saaneen unionin kansalaisen perheenjäsen, keskeyttävät oleskelun yhtäjaksoisuuden.


(1)  EUVL C 295, 29.9.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Londonin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Secretary of State for the Home Department v. M. G.

(Asia C-400/12) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2004/38/EY - 28 artiklan 3 kohdan a alakohta - Suoja karkottamista vastaan - Kymmenen vuoden ajanjakson laskentatapa - Vankeusajanjaksojen huomioon ottaminen)

2014/C 85/11

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Secretary of State for the Home Department

Vastaaja: M. G.

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77) 28 artiklan 3 kohdan a alakohdan tulkinta — Yleiseen turvallisuuteen perustuva karkottamispäätös, joka koskee unionin kansalaista, joka on oleskellut kymmenen edeltävää vuotta vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja joka on tuomittu vankeusrangaistukseen — Käsite kymmenen vuoden oleskelu vastaanottavassa jäsenvaltiossa — Mahdollisuus ottaa huomioon vankeudessa vietetty aika — Oleskelun vaaditun keston laskeminen joko oleskelun alkamisesta tai taannehtivasti karkottamispäätöksen tekemisestä — Aiemman vankeusajan vaikutus jälkimmäisessä tilanteessa

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kymmenen vuoden ajanjakson on lähtökohtaisesti oltava yhtäjaksoinen ja se on laskettava taaksepäin asianomaisen henkilön karkottamista koskevasta päätöksestä lukien.

2)

Direktiivin 2004/38 28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että asianomaisen henkilön vankeudessa viettämä aika on lähtökohtaisesti omiaan keskeyttämään sekä tässä säännöksessä tarkoitetun oleskelun yhtäjaksoisuuden että vaikuttamaan siinä säädetyn vahvistetun suojan myöntämiseen myös siinä tapauksessa, että henkilö on oleskellut vastaanottavassa jäsenvaltiossa vankeuttaan edeltäneet kymmenen vuotta. Tämä seikka voidaan kuitenkin ottaa huomioon tehtäessä vaadittavaa kokonaisarviointia sen määrittämiseksi, ovatko vastaanottavaan jäsenvaltioon aikaisemmin muodostuneet, kotoutumista merkitsevät siteet katkenneet.


(1)  EUVL C 331, 27.10.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.1.2014 (Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Flora May Reyes v. Migrationsverket

(Asia C-423/12) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 2004/38/EY - Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella - Kolmannen valtion kansalaisen, joka on sellaisen henkilön suoraan alenevassa polvessa oleva jälkeläinen, jolla on oleskeluoikeus jäsenvaltiossa, oleskeluoikeus kyseisessä jäsenvaltiossa - Unionin kansalaisesta riippuvaisen henkilön käsite)

2014/C 85/12

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Flora May Reyes

Vastaaja: Migrationsverket

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77) 2 artiklan 2 alakohdan c alakohdan tulkinta — Sellaisen kolmannen valtion kansalaisen oleskeluoikeus jäsenvaltiossa, joka yli 21-vuotias ja joka on sellaisen henkilön suoraan etenevässä polvessa oleva jälkeläinen, jolla on oleskeluoikeus tässä jäsenvaltiossa — Unionin kansalaisesta riippuvaisen henkilön käsite — Suoraan etenevässä polvessa olevan jälkeläisen velvollisuus osoittaa yrittäneensä siinä onnistumatta saada työtä, saada apua toimeentuloaan varten maan, josta hän on lähtöisin, viranomaisilta tai kaikin muin keinoin huolehtia itse elatuksestaan

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 alakohdan c alakohtaa on tulkittava siten, ettei jäsenvaltio voi pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa vaatia, että 21-vuotias tai tätä vanhempi unionin kansalaisen suoraan etenevässä polvessa oleva jälkeläinen — jotta häntä voitaisiin pitää riippuvaisena ja siten mainitussa säännöksessä tarkoitettuna perheenjäsenenä — osoittaa yrittäneensä siinä onnistumatta saada työtä, saada apua toimeentuloaan varten maan, josta hän on lähtöisin, viranomaisilta ja/tai kaikin muin keinoin huolehtia itse elatuksestaan.

2)

Direktiivin 2004/38 2 artiklan 2 alakohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että sillä, että perheenjäsenellä katsotaan — hänen henkilöönsä liittyvien seikkojen, kuten iän, koulutuksen ja terveydentilan johdosta — olevan hyvät edellytykset saada työtä ja että hän aikoo lisäksi työskennellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ei ole merkitystä tulkittaessa mainitussa säännöksessä tarkoitettua riippuvuutta koskevaa vaatimusta.


(1)  EUVL C 355, 17.11.2012.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Oberlandesgericht Innsbruckin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Siegfried Pohl v. ÖBB Infrastruktur AG

(Asia C-429/12) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa - Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artikla - SEUT 45 artikla - Direktiivi 2000/78/EY - Ikään perustuva erilainen kohtelu - Palkkatasoilla etenemistä koskevan viitepäivämäärän vahvistaminen - Vanhentumisaika - Tehokkuusperiaate)

2014/C 85/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Innsbruck

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Siegfried Pohl

Vastaaja: ÖBB Infrastruktur AG

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberlandesgericht Innsbruck — SEU 6 artiklan 3 kohdan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan, SEUT 45 artiklan ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) tulkinta — Ajallinen soveltamisala — Liittymistä edeltävä ajanjakso — Rautatieliikenteen työntekijöiden palkat — Kansallinen lainsäädäntö ja työehtosopimus, joiden mukaan palkkatasoa määritettäessä työntekijöiden aikaisempia työskentelykausia ei oteta lainkaan huomioon, jos ne on täytetty ennen 18 vuoden ikää — Työskentelykausista otetaan huomioon puolet, jos ne on täytetty 18 vuoden iästä lähtien siltä osin kuin niitä ei ole täytetty ”julkisoikeudelliseen yhteisöön rinnastettavassa” kotimaisessa yrityksessä tai valtion rautatieyhtiön palveluksessa — Vanhentumisaika

Tuomiolauselma

Unionin oikeus ja erityisesti tehokkuusperiaate eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa työntekijän oikeudelle vaatia niiden palveluskausien uudelleen arviointia, jotka on otettava huomioon palkkatasoilla etenemisen viitepäivämäärää vahvistettaessa, on asetettu 30 vuoden vanhentumisaika, joka alkaa kulua sen sopimuksen tekemisestä, jonka perusteella viitepäivämäärä on vahvistettu, tai väärälle palkkatasolle sijoittamisesta.


(1)  EUVL C 9, 12.1.2013.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.1.2014 (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasin (Liettua) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — UAB ”Juvelta” v. VĮ ”Lietuvos prabavimo rūmai”

(Asia C-481/12) (1)

(Tavaroiden vapaa liikkuvuus - SEUT 34 artikla - Tuonnin määrälliset rajoitukset - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Jalometallituotteiden kaupan pitäminen - Tuoteleima - Tuontijäsenvaltion lainsäädännössä asetetut vaatimukset)

2014/C 85/14

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UAB ”Juvelta”

Vastaaja: VĮ ”Lietuvos prabavimo rūmai”

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — SEUT 34 ja SEUT 36 artiklan tulkinta — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Jalometallituotteiden leimaus — Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään, että tuotteet varustetaan hyväksytyn riippumattoman laitoksen tietyllä leimalla — Kuluttajansuoja — Alkuperämaan leimalla, joka ei ole kansallisten vaatimusten mukainen, varustettujen tuotteiden kaupan pitämistä koskeva kielto — Täydentävän leiman, jossa on tarvittavat tiedot mutta jota ei ole leimannut hyväksytty riippumaton laitos, olemassaolo

Tuomiolauselma

1)

SEUT 34 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisille kansallisille säännöksille, joiden mukaan haluttaessa pitää kaupan jäsenvaltion markkinoilla toisesta jäsenvaltiosta tuotuja jalometallituotteita, joiden kaupan pitäminen on kyseisessä jäsenvaltiossa sallittua ja jotka on leimattu tämän toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, kyseiset tuotteet on silloin, kun kyseisessä leimassa olevat tuotteiden pitoisuutta koskevat merkinnät eivät ole ensimmäisen jäsenvaltion lainsäädännön säännösten mukaisia, leimattava uudelleen viimeksi mainitun jäsenvaltion hyväksymässä riippumattomassa tarkastuslaitoksessa leimalla, jolla vahvistetaan, että mainitut tuotteet on tarkastettu, ja jossa ilmoitetaan niiden pitoisuus mainittujen säännösten mukaisesti.

2)

Sillä, että maahantuotujen jalometallituotteiden lisämerkintää, jolla on tarkoitus antaa tietoja näiden tuotteiden pitoisuudesta tuontijäsenvaltion kuluttajien ymmärtämässä muodossa, ei ole tehnyt jäsenvaltion hyväksymä riippumaton tarkastuslaitos, ei ole merkitystä ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta, kun mainittuihin tuotteisiin on etukäteen lyöty pitoisuusleima vientijäsenvaltion hyväksymässä riippumattomassa tarkastuslaitoksessa ja lisämerkinnän tiedot vastaavat leiman tietoja.


(1)  EUVL C 9, 12.1.2013.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 23.1.2014 — Valittajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sekä muina osapuolina riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (aiemmin Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) ja Lidl Stiftung & Co. KG

(Asia C-558/12 P) (1)

(Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Sanamerkki WESTERN GOLD - Väite, jonka on tehnyt sanamerkeiksi rekisteröityjen kansallisten, kansainvälisten ja yhteisön tavaramerkkien WeserGold, Wesergold ja WESERGOLD haltija)

2014/C 85/15

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Pohlmann)

Muut osapuolet: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (aiemmin Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (edustaja: Rechtsanwalt T. Melchert) ja Lidl Stiftung & Co. KG (edustajat: Rechtsanwalt M. Wolter ja Rechtsanwalt A. K. Marx)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-278/10, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV — Lidl Stiftung, 21.9.2012 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 24.3.2010 tekemän päätöksen (asia R 770/2009-1), joka liittyy Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG:n ja Lidl Stiftung & Co. KG:n väliseen väitemenettelyyn — Hakemus sanamerkin ”WESTERN GOLD” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sekaannusvaara kansallisten, kansainvälisten ja yhteisön sanamerkkien ”WeserGold”, ”Wesergold” ja ”WESERGOLD” kanssa — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-278/10, Wesergold Getränkeindustrie vastaan SMHV — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD), 21.9.2012 antama tuomio kumotaan.

2)

Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 32, 2.2.2013.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.1.2014 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Andreas Kainz v. Pantherwerke AG

(Asia C-45/13) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Asetus (EY) N:o 44/2001 - Tuotevastuu - Jäsenvaltiossa valmistettu tuote, joka on myyty toisessa jäsenvaltiossa - Käsitteen ”paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua”, tulkinta - Paikkakunta, missä syy-yhteydessä oleva tapahtuma on sattunut)

2014/C 85/16

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Andreas Kainz

Vastaaja: Pantherwerke AG

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberster Gerichtshof — Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 5 artiklan 3 kohdan tulkinta — Tuotevastuu — Jäsenvaltiossa valmistettu tuote, joka myytiin toisessa jäsenvaltiossa — Paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua — Tilanne, jossa paikkakunta, missä vahinko ilmeni (ilmenemispaikka) sijaitsee valtiossa, jossa tuote valmistettiin — Käsitteen ”paikkakunta, missä vahinkoa aiheuttanut teko tapahtui” (tapahtumapaikka) tulkinta

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa on tulkittava siten, että valmistajan tuotevastuuseen perustuvan korvausvastuun osalta paikkakunta, missä vahingon aiheuttanut syy-yhteydessä oleva tapahtuma on sattunut, on kyseisen tuotteen valmistuspaikka.


(1)  EUVL C 147, 25.5.2013.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Sibiu (Romania) on esittänyt 2.7.2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

(Asia C-371/13)

2014/C 85/17

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Sibiu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SC Schuster & Co Ecologic SRL

Vastaaja: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 7.11.2013 antamallaan määräyksellä katsonut, ettei se selvästikään ole toimivaltainen vastaamaan Tribunalul Sibiun (Romania) esittämään kysymykseen.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 10.12.2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Asia C-654/13)

2014/C 85/18

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) säännöksiä ja erityisesti sen 183 artiklaa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklaa sekä vastaavuus- ja tehokkuusperiaatetta tulkittava siten, että niiden vastaisena on pidettävä sellaista kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä, joka ei salli viivästyskoron maksamista sellaisesta arvonlisäveron määrästä, jota ei ole sellaisten lainsäädännön mukaisten vaatimusten vuoksi voitu vaatia palautettavaksi, joiden unionin oikeuden vastaisuus on todettu unionin tuomioistuimen tuomiossa, vaikka onkin niin, että jäsenvaltion lainsäädännössä on säädetty siitä, että korkoa on maksettava palautuskelpoisen arvonlisäveron palautuksen viivästymisen vuoksi?

2)

Ovatko tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet esteenä jäsenvaltion tuomioistuinten menettelylle, jossa hallinnollista tietä esitetty vaatimus hylätään — ja rajataan tällä tavalla vahinkoa kärsineen oikeussubjektin oikeussuojakeinot vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen, vaikka jäsenvaltion oikeusjärjestyksessä tällaisen vaatimuksen menestyminen on käytännössä mahdotonta — pelkästään siksi, ettei ole olemassa tällaiseen tosiseikastoon sovellettavaa oikeussääntöä, vaikka samankaltaisten korkovaatimusten käsittely ja maksaminen kuuluu veroviranomaisen toimivaltaan?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko jäsenvaltion tuomioistuimilla velvollisuus tulkita ja soveltaa kansallisen oikeuden säännöksiä, jotka eivät vastaa asian tosiseikastoa, unionin oikeussääntöjen mukaisesti, jotta kyettäisiin tarjoamaan vastaava ja tehokas oikeussuojakeino?

4)

Onko ensimmäisessä kysymyksessä mainittuja unionin oikeussääntöjä tulkittava siten, että unionin oikeuden vastaisesti kannettuun, pidätettyyn tai palauttamatta jätettyyn veroon perustuva oikeus korkoon on suoraan unionin oikeuteen perustuva subjektiivinen oikeus, joka voidaan toteuttaa vetoamalla unionin oikeuteen jäsenvaltion tuomioistuimissa tai viranomaisissa myös silloin, kun jäsenvaltion lainsäädännössä ei ole säädetty koronmaksusta tällaisen yksittäistapauksen varalta, jolloin korkovaatimuksen perusteeksi riittää sen osoittaminen, että kyse on unionin oikeuden rikkomisesta ja että vero on kannettu, pidätetty ja jätetty palauttamatta?


(1)  EUVL L 347, s. 1.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud České republiky (Tšekin tasavalta) on esittänyt 12.12.2013 — L v. M, R ja K

(Asia C-656/13)

2014/C 85/19

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší soud České republiky

Pääasian asianosaiset

Valittaja: L

Vastapuolet: M, R ja K

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 (1) (jäljempänä Bryssel II a -asetus) 12 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että se on toimivallan peruste vanhempainvastuuta koskevassa asiassa myös silloin, kun mitään siihen liittyvää menettelyä ei ole vireillä (toisin sanoen ”muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa oikeudenkäynneissä”)?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

2)

Onko Bryssel II a -asetuksen 12 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että nimenomaisesti tai millä tahansa muulla tavalla yksiselitteisesti annetulla toimivallan hyväksynnällä tarkoitetaan myös tilannetta, jossa asianosainen, joka ei ole pannut menettelyä vireille, saattaa itse asian vireille samassa asiassa mutta vetoaa tämän jälkeen toisen asianosaisen aikaisemmin vireille panemassa menettelyssä ensimmäisessä oikeudenkäyntiasiakirjassaan tuomioistuimen toimivallan puuttumiseen?


(1)  EUVL L 388, s. 1.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 12.12.2013 — Wilhelm Spitzner ja Maria-Luise Spitzner v. TUIfly GmbH

(Asia C-658/13)

2014/C 85/20

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Hannover

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Wilhelm Spitzner ja Maria-Luise Spitzner

Vastapuoli: TUIfly GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (1) 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että poikkeuksellinen olosuhde, joka vaikuttaa lennon viivästymiseen, on säännöksessä tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde myös myöhemmän liityntälennon osalta, jos viivästyksen aiheuttanut poikkeuksellinen olosuhde vaikuttaa myöhempään lentoon vain lentoliikenteen harjoittajan yritysorganisaation vuoksi?

2)

Onko asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että vältettävyys ei liity poikkeuksellisiin olosuhteisiin sellaisinaan, vaan niiden aiheuttamaan lennon viivästymiseen tai peruuttamiseen?

3)

Onko asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajien, jotka suorittavat lentojaan niin sanotussa kiertojärjestelmässä, voidaan odottaa varaavan lentojen väliin vähimmäisajan, jonka kesto vastaa asetuksen (EY) 6 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa vahvistettuja aikamääriä?

4)

Onko asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajilta, jotka suorittavat lentojaan niin sanotussa kiertojärjestelmässä, voidaan odottaa, että ne välttääkseen seuraavien lentojen viivästymisen eivät kuljeta matkustajia, joiden lento on jo viivästynyt huomattavasti poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi, tai että ne kuljettavat heidät myöhemmin?


(1)  EUVL L 46, s. 1.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal do Trabalho de Lisboa (Porugali) on esittänyt 16.12.2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Via Directa — Companhia de Seguros SA

(Asia C-665/13)

2014/C 85/21

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Vastaaja: Via Directa — Companhia de Seguros SA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, josta johtuu syrjintäkiellon periaate, tulkittava siten, että sitä sovelletaan julkisen sektorin työntekijöihin?

2)

Merkitseekö se, että valtio määrää yksipuolisesti kyseisten korvausten maksamisen keskeyttämisestä, kun sitä sovelletaan ainoastaan tiettyyn työntekijäjoukkoon — julkisen sektorin työntekijöihin — syrjintää työsuhteen oikeudellisen luonteen perusteella?


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 16.12.2013 — Rohm Semiconductor GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

(Asia C-666/13)

2014/C 85/22

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rohm Semiconductor GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Krefeld

Ennakkoratkaisukysymykset  (1)

1)

Merkitseekö se, että tavaralla on yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 8543 tarkoitettu itsenäinen tehtävä, sitä, ettei kyseistä tavaraa sen koostumuksesta huolimatta voida enää luokitella nimikkeeseen 8541?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, millä edellytyksillä — – lähetys- tai vastaanottomoduulit (, joilla siirretään matkapuhelimen tietoja infrapunasäteiden avulla toiseen matkapuhelimeen tai muuhun elektroniseen laitteeseen, kuten kannettavaan tietokoneeseen, tulostimeen tai digitaalikameraan ja) joilla on nimikkeessä 8543 tarkoitettu itsenäinen tehtävä, voidaan katsoa nimikkeessä 8543 tarkoitettujen koneiden tai laitteiden osiksi?


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 1.8.2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1832/2002 (EYVL L 290, s. 1) tulkinnasta.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Suceava (Romania) on esittänyt 16.12.2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani v. Evangeli Paraskevopoulou

(Asia C-668/13)

2014/C 85/23

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Suceava

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Vastapuoli: Evangeli Paraskevopoulou

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (1) 7 artiklan 2 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluu sellainen kahdenvälinen sopimus, jonka kaksi jäsenvaltiota on tehnyt ennen asetuksen soveltamisen alkamispäivämäärää ja jossa valtiot ovat sopineet sellaisia sosiaaliturvaetuuksia koskevan velvollisuuden lakkaamisesta, joita yhden valtion on maksettava sellaisille toisen valtion kansalaisille, joilla on ollut ensin mainitun valtion alueella poliittisen pakolaisen asema ja jotka ovat palanneet viimeksi mainitun valtion alueelle, vastineena siitä, että ensin mainittu valtio maksaa kiinteän määrän eläkkeiden maksamiseksi ja sen ajanjakson kattamiseksi, jonka ajalta sosiaaliturvamaksut on maksettu ensin mainittuun jäsenvaltioon?


(1)  Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2).


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/13


Valitus, jonka Mundipharma GmbH on tehnyt 16.12.2013 asiassa T-328/12, Mundipharma GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 16.10.2013 annetusta unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomiosta

(Asia C-669/13)

2014/C 85/24

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Mundipharma GmbH (edustaja: Rechtsanwalt F. Nielsen)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-328/12 16.10.2013 antama tuomio on kumottava ja

vastaaja ja valituksen vastapuoli on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin kielsi valituksenalaisessa tuomiossa sekaannusvaaran vertailtujen tavaramerkkien OXYGESIC ja Maxigesic välillä ja näin ollen asetuksen N:o 207/2009 (1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten edellytysten täyttymisen. Valituksenalainen tuomio perustuu tosiseikkojen huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla ja sisältää tämän vuoksi epäloogisia ristiriitaisuuksia. Siinä rikotaan yhteisön oikeutta, nimittäin yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi arvioinut tosiseikkoja virheettömästi ja ristiriidattomasti, se olisi myöntänyt kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran ja tämän vuoksi hyväksynyt sisämarkkinoiden harmonisointiviraston neljännen valituslautakunnan 23.5.2012 tekemästä päätöksestä nostetun kanteen.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (gazdasági kollégium) (Unkari) on esittänyt 17.12.2013 — OTP Bank Nyrt. v. Unkarin valtio ja Unkarin valtiokonttori

(Asia C-672/13)

2014/C 85/25

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék (gazdasági kollégium)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: OTP Bank Nyrt.

Vastapuolet: Unkarin valtio ja Unkarin valtiokonttori

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko valtion takaussitoumus, joka on perustettu 31.1.2001 annetulla hallituksen asetuksella 12/2001 ennen Unkarin liittymistä Euroopan unionin jäsenvaltioksi, katsottava valtiontueksi ja jos on, onko se sisämarkkinoille soveltuva?

2)

Ellei edellä mainitulla asetuksella perustettua valtiontakausta katsota sisämarkkinoille soveltuvaksi tueksi, miten tuensaajien etuihin tästä mahdollisesti johtuva loukkaus on unionin oikeuden mukaan korjattavissa?


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 20.12.2013 — Condor Flugdienst GmbH v. Andreas Plakolm

(Asia C-680/13)

2014/C 85/26

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Condor Flugdienst GmbH

Vastapuoli: Andreas Plakolm

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EY) N:o 261/2004 (1) 2 artiklan l alakohdassa määriteltyä peruuttamisen käsitettä tulkittava niin, että se koskee pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa myös tapausta, jossa lento kyllä lähtee alkuperäisellä lennon numerolla, mutta lentoa ei toteuteta alkuperäisen suunnitelman mukaisena välilaskuttomana lentona vaan ennen lähtöä tehdyn suunnitelman mukaisesti välilaskullisena sekä toisella lentokoneella ja toisella lentoyhtiöllä subcharter-järjestelyn avulla?


(1)  Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 23.12.2013 — Johannes Demmer v. Fødevareministeriets Klagecenter

(Asia C-684/13)

2014/C 85/27

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vestre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Johannes Demmer

Vastaaja: Fødevareministeriets Klagecenter

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen N:o 1782/2003 (1) 44 artiklan 2 kohtaan sisältyvää edellytystä, jonka mukaan maatalousala ei ole ”muussa kuin maatalouskäytössä”, ja asetuksen N:o 73/2009 (2) 34 artiklan 2 kohdan a alakohtaan sisältyvää edellytystä, jonka mukaan maatalousmaata käytetään ”maataloustoimintaan tai — – valtaosin maataloustoimintaan”, tulkittava siten, että tuen saamisen edellytyksenä on, että alan ensisijainen käyttötarkoitus on maatalouskäyttö?

a)

Jos on, unionin tuomioistuinta pyydetään täsmentämään, mitä tekijöitä on otettava huomioon päätettäessä, mikä käyttötarkoitus on ”ensisijaista” käyttöä, jos alaa käytetään samanaikaisesti useisiin eri tarkoituksiin.

b)

Jos on, unionin tuomioistuinta pyydetään lisäksi toteamaan, tarkoittaako tämä soveltuvin osin sitä, että lentoasemien kiito-, rullaus- ja pysäytysteitä ympäröivät turva-alueet, jotka ovat osa lentoasemaa ja joihin sovelletaan maankäyttöön liittyviä erityissääntöjä ja -rajoituksia, kuten nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia, mutta joita samanaikaisesti käytetään nurmen korjuuseen rehupellettien tuotantoa varten, ovat luonteensa ja käyttönsä perusteella tukikelpoisia edellä mainittujen säännösten nojalla.

2)

Onko asetuksen N:o 1782/2003 44 artiklan 2 kohtaan ja asetuksen N:o 73/2009 34 artiklan 2 kohdan a alakohtaan sisältyvää edellytystä, jonka mukaan maatalousmaan on kuuluttava viljelijän ”tilaan”, tulkittava siten, että lentoasemien kiito-, rullaus- ja pysäytysteitä ympäröivät turva-alueet, jotka ovat osa lentoasemaa ja joihin sovelletaan maankäyttöön liittyviä erityissääntöjä ja -rajoituksia, kuten nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia, mutta joita samanaikaisesti käytetään nurmen korjuuseen rehupellettien tuotantoa varten, ovat tukikelpoisia edellä mainittujen säännösten nojalla?

3)

Jos kysymykseen 1b ja/tai kysymykseen 2 vastataan kieltävästi, onko — koska aloja käytetään pysyvänä laitumena rehupellettien tuotantoa varten ja ne toimivat myös kiito-, rullaus- ja pysäytysteitä ympäröivinä turva-alueina — tällöin kyseessä

a)

virhe, jonka viljelijä olisi voinut kohtuudella todeta asetuksen N:o 73/2009 137 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos aloille on tästä huolimatta myönnetty tukioikeuksia?

b)

virhe, jonka viljelijä on voinut kohtuudella havaita komission täytäntöönpanoasetuksen N:o 796/2004 (3) 73 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos aloille on tästä huolimatta maksettu tukea?

c)

aiheeton maksu, jonka osalta tuensaajan ei voida katsoa toimineen vilpittömässä mielessä komission täytäntöönpanoasetuksen N:o 796/2004 73 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos aloille on tästä huolimatta maksettu tukea?

4)

Mikä ajankohta on merkityksellinen arvioitaessa sitä,

a)

onko kyseessä virhe, jonka viljelijä on voinut kohtuudella todeta asetuksen N:o 73/2009 137 artiklassa tarkoitetulla tavalla,

b)

onko kyseessä virhe, jonka viljelijä on voinut kohtuudella havaita komission täytäntöönpanoasetuksen N:o 796/2004 73 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

c)

voidaanko tuensaajan katsoa toimineen vilpittömässä mielessä komission täytäntöönpanoasetuksen N:o 796/2004 73 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

5)

Onko kysymyksessä 4a–4c tarkoitettu arviointi tehtävä kunkin yksittäisen tukivuoden vai kaikkien maksujen osalta?


(1)  Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29.9.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (EYVL L 270, s. 1).

(2)  Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (EUVL L 30, s. 16).

(3)  Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 796/2004 (EUVL L 141, s. 18).


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 22.10.2013 — Les Laboratoires Servier SA v. Ministre des affaires sociales et de la santé ja Ministre de l'Économie et des Finances

(Asia C-691/13)

2014/C 85/28

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Les Laboratoires Servier SA

Vastapuolet: Ministre des affaires sociales et de la santé ja Ministre de l'Économie et des Finances

Ennakkoratkaisukysymys

Edellyttävätkö ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/105/ETY (1) 6 artiklan 2 kohdan säännökset sitä, että perusteluvelvollisuus koskee sellaisia päätöksiä sairausvakuutuskassasta korvattavien lääkkeiden luetteloon sisällyttämisestä tai uudelleen sisällyttämisestä, joilla joko rajoittamalla korvaukseen oikeuttavaa terapeuttista käyttöaihetta korvausvaatimukseen nähden tai asettamalla korvaukselle esimerkiksi lääkettä määrääviä tahoja, hoitojen järjestämistä tai potilaiden seurantaa koskevia edellytyksiä, tai millä tahansa muulla tavoin myönnetään oikeus sairausvakuutuskassasta maksettavaan korvaukseen vain osalle lääkkeitä käyttävistä potilaista tai vain tietyissä olosuhteissa?


(1)  EYVL L 40, s. 8.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 7.1.2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v. Hauptzollamt Osnabrück

(Asia C-5/14)

2014/C 85/29

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Osnabrück

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Oikeuttaako Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artiklan toinen kohta luettuna yhdessä ensimmäisen kohdan b alakohdan kanssa jäsenvaltion tuomioistuimen esittämään unionin oikeuden tulkintaa koskevia kysymyksiä, jotka sille esitetään kansallisen lain laillisuuden yhteydessä, unionin tuomioistuimelle silloinkin, kun kansallinen tuomioistuin ei ainoastaan pidä kyseenalaisena sitä, onko laki unionin oikeuden mukainen, vaan on myös vakuuttunut siitä, että kansallinen laki on kansallisen perustuslain vastainen ja on tämän vuoksi rinnakkaisasiassa jo kääntynyt kansallisen oikeuden mukaan lakien perustuslainvastaisuudesta päättämiseen yksin toimivaltaisen perustuslakituomioistuimen puoleen mutta perustuslakituomioistuin ei ole vielä antanut ratkaisuaan?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

2)

Ovatko valmisteveron yhdenmukaistamisesta sekä energiatuotteista ja sähköstä annetut direktiivit 2008/118/EY (1) ja 2003/96/EY (2) esteenä sellaisen kansallisen veron käyttöönotolle, joka kannetaan kaupalliseen sähköntuotantoon käytetyistä ydinpolttoaineista? Onko merkitystä sillä, voidaanko odottaa, että kansallinen vero voidaan vyöryttää sähkön hinnan kautta kuluttajien maksettavaksi, ja mitä vyöryttämisellä mahdollisesti tarkoitetaan?

3)

Voiko yritys vastustaa veroa, jonka jäsenvaltio kantaa saadakseen tuloja ydinpolttoaineiden käyttämisestä kaupalliseen sähköntuotantoon, sillä perusteella, että veron kantaminen on SEUT 107 artiklassa tarkoitettua unionin oikeuden vastaista tukea?

Mikäli edeltävään kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko Saksan ydinpolttoaineverolaki, jonka mukaan tulojen saamiseksi veroa kannetaan ainoastaan sellaisilta yrityksiltä, jotka tuottavat sähköä kaupallisesti käyttämällä ydinpolttoaineita, SEUT 107 artiklassa tarkoitettu valtiontukitoimenpide? Mitkä seikat ovat merkittäviä tutkittaessa, ovatko muut yritykset, joilta veroja ei kanneta samalla tavalla, rinnastettavassa tosiasiallisessa ja oikeudellisessa tilanteessa?

4)

Onko Saksan ydinpolttoaineveron kantaminen ristiriidassa Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen määräysten kanssa?


(1)  Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/118/EY (EYVL L 9, s. 12).

(2)  Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/96/EY (EUVL L 283, s. 51).


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 20.1.2014 — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ja Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ym.

(Asia C-25/14)

2014/C 85/30

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)

Vastapuolet: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ja Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ym.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklaan perustuvan avoimuusvelvoitteen noudattaminen välttämätön ennakkoedellytys sille, että jäsenvaltio määrää yleissitovaksi kaikille tietyn alan yrityksille työehtosopimuksen, jossa palkansaajia varten perustetun pakollisen täydentävän sosiaalisen vakuutusturvajärjestelmän hoitaminen uskotaan yhdelle ainoalle työmarkkinaosapuolten valitsemalle toimijalle?


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 20.1.2014 — Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ja Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT ym.

(Asia C-26/14)

2014/C 85/31

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Beaudout Père et Fils SARL

Vastapuolet: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ja Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT ym.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklaan perustuvan avoimuusvelvoitteen noudattaminen välttämätön ennakkoedellytys sille, että jäsenvaltio määrää yleissitovaksi kaikille tietyn alan yrityksille työehtosopimuksen, jossa palkansaajia varten perustetun pakollisen täydentävän sosiaalisen vakuutusturvajärjestelmän hoitaminen uskotaan yhdelle ainoalle työmarkkinaosapuolten valitsemalle toimijalle?


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/17


Kanne 21.1.2014 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-29/14)

2014/C 85/32

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Gheorghiu ja M. Owsiany-Hornung)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY (1) 31 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa ja testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta 8.2.2006 annetun komission direktiivin 2006/17/EY (2) 3 artiklan b kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan eikä liitteen III eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse jäljitettävyysvaatimuksista, vakavista haittavaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisesta sekä ihmiskudosten ja -solujen koodaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun liittyvistä tietyistä teknisistä vaatimuksista 24.10.2006 annetun komission direktiivin 2006/86/EY (3) 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on sulkenut sukusolut sekä alkion ja sikiön kudokset niiden kansallisten säännösten soveltamisalan ulkopuolelle, joilla kyseinen direktiivi on pantu täytäntöön.

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puola on pannut puutteellisesti täytäntöön direktiivit 2004/23, 2006/17 ja 2006/86 Puolan oikeusjärjestyksessä, koska solujen, kudosten ja elinten hankinnasta, säilytyksestä ja siirtämisestä 1.7.2005 annetun lain, jolla mainittu direktiivi on pantu täytäntöön Puolan oikeusjärjestyksessä, soveltamisala ja sen perusteella sallitut täytäntöönpanotoimenpiteet eivät käsitä sukusoluja eivätkä alkion ja sikiön kudoksia.

Tästä seuraa, että Puolan oikeudessa ei ole säännöksiä direktiivien 2004/23 eikä 2006/86 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyseiset direktiivit koskevat sukusoluja ja alkion ja sikiön kudoksia.

Myöskään direktiivin 2006/17 sukusoluja koskevia määräyksiä eli 3 artiklan b kohtaa, 4 artiklan 2 kohtaa eikä liitettä III ole pantu täytäntöön.

Oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä Puolan tasavalta on todennut, että vastaavat säännökset puuttuvat kansallisesta oikeudesta, mutta tuonut esiin seuraavaa: ”Sukusolujen ja alkion ja sikiön kudosten osalta direktiivin säännöksiä sovelletaan suuressa määrin päivittäisessä hoitokäytännössä — ne on pantu täytäntöön asiantuntijatasolla.”

Komission mielestä kyseessä olevat säännökset on pantava täydessä laajuudessa täytäntöön oikeudellisesti sitovilla toimilla.


(1)  EUVL L 102, s. 48.

(2)  EUVL L 38, s. 40.

(3)  EUVL L 294, s. 32.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/18


Kanne 24.1.2014 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-36/14)

2014/C 85/33

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja M. Patakia)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Puolan tasavalta soveltaa suhteettomia ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (1) 3 artiklan 2 kohdan kanssa yhteensopimattomia toimenpiteitä ja näin ollen se ei ole noudattanut kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se on ottanut käyttöön ajallisesti rajoittamattoman valtiollisen intervention, jolla energiayritykset velvoitetaan soveltamaan energiasääntelyviraston pääjohtajan hyväksymiä hintoja maakaasutoimituksiin, eikä kansallisessa oikeudessa velvoiteta kansallisia hallintoelimiä säännöllisesti tarkastamaan niiden soveltamisen välttämättömyyttä ja tapaa kaasualalla, kun kyseisen alan kehitysaste otetaan huomioon, (i) ja koska kyseistä interventiota sovelletaan rajoittamattomaan käyttäjien piiriin tekemättä eroa asiakkaiden tai eri ryhmiin kuuluvien tahojen tilanteiden mukaan (ii).

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Energialain 47 §:ssä asetettu ja sakon uhalla vahvistettu velvollisuus hyväksyttää maakaasutoimitusten hinnat energiasääntelyviraston pääjohtajalla, on siltä osin kuin se koskee kaikkien energiayritysten toimituksia muille asiakkaille kuin kotitalouksille, sellainen valtion interventio niin kutsutun hintasääntelyn muodossa, joka ei ole yhteensopiva suhteellisuusperiaatteen vaatimusten kanssa ja joka on näin ollen direktiivin 2009/73/EY 3 artiklan 1 ja 2 kohdan vastainen.

Riidanalainen valtion interventio ei nimittäin täytä asiassa C-265/08, Federutility ym., annetussa unionin tuomioistuimen tuomiossa asetettuja standardeja, koska sovellettavassa kansallisessa oikeudessa (energialaki 10.4.1997) säädetään velvollisuudesta soveltaa säänneltyjä hintoja tavalla, jonka lähtökohtana on se, mikä on välttämätöntä yleisen taloudellisen edun (ylikorkeilta kaasun hinnoilta suojaamisen) saavuttamiseksi. Erityisesti velvollisuus hakea hyväksyntää maakaasutoimitusten hinnoille on ajallisesti rajoittamaton eikä se riipu mistään kaasumarkkinoilla vallitsevan mainitunlaista interventiota edellyttävän tilanteen tarkastamisesta. Tämän lisäksi kyseistä velvollisuutta sovelletaan samalla tavalla kaikkiin energiayrityksiin, joita energiasääntelyviraston pääjohtaja ei ole nimenomaisesti vapauttanut kyseisestä velvollisuudesta, ottamatta huomioon niiden asemaa kaasumarkkinoilla ja tekemättä eroa toimitusten asiakasryhmien mukaan: teollisia loppuasiakkaita, tukkumyyjiä ja kotitalouksia kohdellaan samalla tavalla.


(1)  EUVL L 211, s. 94.


Unionin yleinen tuomioistuin

22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/20


Kanne 2.12.2013 — Wolverine International v. SMHV — BH Stores (cushe)

(Asia T-642/13)

2014/C 85/34

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Wolverine International, LP (Grand Cayman, Caymansaaret) (edustajat: asianajajat M. Plesser ja R. Heine)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: BH Stores BV (Curaçao, Alankomaiden Antillit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 1269/2012-4 30.9.2013 tekemän päätöksen

hylkäämään vaatimuksen mitättömäksi julistamisesta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanaosan ”cushe” sisältävä kuviomerkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten — kansainvälinen rekisteröintinumero 859 087, jossa nimetään Euroopan unioni

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: vastapuoli valituslautakunnassa

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva sekaannusvaaran todennäköisyys

Mitättömyysosaston ratkaisu: mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: riidanalaisen päätöksen kumoaminen ja kansainvälisen rekisteröinnin, jossa nimetään Euroopan unioni, julistaminen mitättömäksi

Kanneperusteet: tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 57 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkominen.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/20


Kanne 13.12.2013 — AEMN v. parlamentti

(Asia T-678/13)

2014/C 85/35

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alliance Européenne des Mouvements Nationaux (AEMN) (Matzenheim, Ranska) (edustaja: asianajaja J.-P. Le Moigne)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 14.10.2013 tehdyn päätöksen nro 110655, jossa vahvistettiin Euroopan parlamentin Alliance Européenne des Mouvements Nationaux’lle myöntämän lopullisen tuen vuodelta 2012 määräksi 186 292,12 euroa ja näin ollen päätettiin, että Alliance Européenne des Mouvements Nationaux’n pitää palauttaa 45 476,00 euroa, kun otetaan huomioon, että kantajayhdistykselle on jo annettu 231 412,80 euroa

velvoittamaan Euroopan parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan ja maksamaan Alliance Européenne des Mouvements Nationaux’lle 20 000,00 euroa tällä perusteella.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu toimen tekijän toimivallan puuttumiseen, koska toimen allekirjoittaja ei osoittanut mitään delegointia tehdä, allekirjoittaa ja antaa tiedoksi riidanalainen päätös

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen, koska parlamentti ei antanut kantajalle mahdollisuutta ottaa kantaa todettuihin sääntöjenvastaisuuksiin.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu oikeussäännön rikkomiseen siltä osin kuin

apportti on säännönmukainen rahoitusmuoto

kantajaa on kohdeltu syrjivästi sen talousarvion suhteen verrattuna muihin eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin

oikeutta tulla kuulluksi ennen yksittäistapausta koskevan epäsuotuisan toimenpiteen määräämistä on loukattu.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu harkintavallan väärinkäyttöön, koska parlamentti käytti rahoitusta koskevia rajoitteita rajoittaakseen sellaisen poliittisen puolueen toimintakeinoja, jonka ihanteista tietyt sen jäsenet eivät olleet samaa mieltä.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/21


Kanne 16.12.2013 — AEMN v. parlamentti

(Asia T-679/13)

2014/C 85/36

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alliance Européenne des Mouvements Nationaux (AEMN) (Matzenheim, Ranska) (edustaja: asianajaja J.-P. Le Moigne)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin 7.10.2013 tehdyn päätöksen, joka on osittain kirjattu uudelleen 14.10.2013 tehtyyn päätökseen ja jossa vahvistettiin Euroopan parlamentin Alliance Européenne des Mouvements Nationaux’lle myöntämän lopullisen tuen vuodelta 2012 määräksi 186 292,12 euroa ja näin ollen päätettiin, että Alliance Européenne des Mouvements Nationaux’n pitää palauttaa 45 476,00 euroa, kun otetaan huomioon, että kantajayhdistykselle on jo annettu 231 412,80 euroa

velvoittamaan Euroopan parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan ja maksamaan Alliance Européenne des Mouvements Nationaux’lle 20 000,00 euroa tällä perusteella.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin samat tai samankaltaiset kuin ne, joihin vedotaan asiassa T-678/13, AEMN vastaan parlamentti.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/21


Kanne 20.12.2013 — Bilbaina de Alquitranes ym. v. komissio

(Asia T-689/13)

2014/C 85/37

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Biskaja, Espanja); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Tšekin tasavalta); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Espanja); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Tanska); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Yhdistynyt kuningaskunta); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Alankomaat); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Saksa); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgia); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Puola); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Yhdistynyt kuningaskunta); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Espanja); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Saksa); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Itävalta); SGL Carbon (Passy, Ranska); SGL Carbon, SA (La Coruña, Espanja); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Puola) ja ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Saksa) (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan riidanalaisen säädöksen siltä osin kuin siinä luokitellaan aine ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” H400:ksi ja H410:ksi

velvoittamaan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vaativat aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen 2.10.2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 944/2013 (EUVL L 261, s. 5) osittaista kumoamista siltä osin kuin siinä luokitellaan aine ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” (CAS-numero 65996-93-2) Aquatic Acute 1:ksi (H400) ja Aquatic Chronic 1:ksi (H410) (jäljempänä riidanalainen säädös).

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kolmeen kanneperusteeseen:

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen säädös on lainvastainen, koska sillä rikotaan REACHin ja CLP:n (asetus (EY) N:o 1272/2008) säädöksiä, jotka koskevat aineiden luokittelua vesiympäristölle myrkyllisiksi ja tutkimuksia, jotka on tässä yhteydessä hyväksyttävä, ja loukataan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sikäli kuin siinä hylätään tutkimukset, jotka on tehty REACHin ja OECD:n ohjeiden mukaisesti, ja edellytetään testejä ilman minkäänlaista hyväksyttyä yhdenmukaistettua menettelytapaa.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen säädös on lainvastainen, koska se perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen, sillä siinä ei oteta huomioon aineen ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” inerttejä sisäisiä ominaisuuksia, joilla on varsinkin huomattava vaikutus UV-valotestaukseen ja yhteenlaskumenetelmän soveltamiseen; siinä vahvistetaan M-kertoimia PAH-yhdisteille ilman niiden tutkimusten asianmukaista arviointia, joihin vedotaan, ja siinä hylätään kantajien esittämät tiedot ilman päteviä perusteluja.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen säädös on lainvastainen, koska sillä loukataan unionin oikeuden avoimuuden ja puolustautumisoikeuksien periaatteita.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/22


Kanne 10.1.2014 — Tšekin tasavalta v. komissio

(Asia T-27/14)

2014/C 85/38

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Tšekin tasavalta: asiamiehet M. Smolek, J. Vláčil ja T. Müller)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission 4.11.2013 antaman päätöksen C(2013) 7221 final velvoittaa Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Tšekin tasavallan kauppa- ja teollisuusministeriö) peruuttamaan päätös, jolla myönnetään Dambořicessa sijaitsevalle kaasuvarastolle vapautus kansallisesta lainsäädännöstä, jolla pannaan täytäntöön direktiivin 2003/55/EY (1) säännökset, jotka koskevat kolmansien pääsyä, ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan SEUT 266 artiklan 1 kohtaa on rikottu

Tässä yhteydessä kantaja väittää, että riidanalaisen päätöksen antamalla komissio toimi tavalla, joka on suoraan ristiriidassa asiassa T-465/11, Globula v. komissio, 6.9.2013 annetun tuomion kanssa.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan direktiivin 2003/55/EY 22 artiklan 4 kohtaa on rikottu

Tässä perusteessa kantaja väittää, että komissio antoi riidanalaisen päätöksen direktiivin 2003/55/EY 22 artiklan 4 kohdassa asetetun määräajan päättymisen jälkeen.


(1)  Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta 26.6.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/55/EY (EYVL L 176, s. 57)


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/22


Kanne 13.1.2014 — Laverana v. SMHV (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

(Asia T-30/14)

2014/C 85/39

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Saksa) (edustajat: asianajajat J. Wachinger ja M. Zöbisch)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan valitusasiassa R 1749/2013-4 11.11.2013 tekemän päätöksen ja hyväksymään luokkiin 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten tehdyn rekisteröintihakemuksen nro 11 642 527 julkaistavaksi

toissijaisesti kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan valitusasiassa R 1749/2013-4 11.11.2013 tekemän päätöksen ja palauttamaan asian SMHV:lle uuden päätöksen tekemistä varten

toissijaisesti kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan valitusasiassa R 1749/2013-4 11.11.2013 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Musta-valkoinen kuviomerkki, jossa on sananosat ”BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION” luokkaan 3, 5 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — rekisteröintihakemus nro 11 642 527

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen osittainen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/23


Kanne 5.2.2014 — Secop v. komissio

(Asia T-79/14)

2014/C 85/40

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Secop GmbH (Flensburg, Saksa) (edustajat: asianajajat U. Schnelle ja C. Aufdermauer)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

SEUT 264 artiklan 1 kohdan nojalla kumoamaan 18.12.2013 tehdyn komission päätöksen Aito di Stato SA.37640, C(2013) 9119 final — Aiuto per il salvataggio a favore di ACC Compressors SpA in A.p.S., Italia (valtion tuki SA.37640 C(2013) 9119 final; ACC Compressors S.p.A:lle, Italia, myönnetty pelastustuki)

velvoittamaan vastaajan yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 nojalla korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: SEUT 296 artiklan rikkominen

Kantaja vetoaa tässä riidanalaisen päätöksen riittämättömiin perusteluihin. Kantajan mukaan komissio ei ole siitä huolimatta, että se oli tietoinen asian olosuhteista ajallisesti lähes samanaikaisesti tuensaajan tytäryhtiöön kuuluneiden omaisuuserien hankinnan johdosta toimitetun kantajaa koskeneen yrityskeskittymien valvontamenettelyn takia, ottanut huomioon tästä tuensaajan tukikelpoisuudelle aiheutuvia seurauksia eikä myönteisen tukipäätöksen kantajan kohdalla aikaansaamia erityisiä vaikutuksia.

2)

Toinen kanneperuste: Sopimusten rikkominen

Kantajan mukaan asiassa on rikottu SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohtaa. Se esittää tässä yhteydessä muun muassa, että tuensaaja ei ole kilpailukykyinen ja että se on katsottava sellaiseksi uudeksi yritykseksi, joka on syntynyt rakenneuudistustoimenpiteen seurauksena. Tuensaajalla ei ole enää kantajan hankittua yhden sen yritysryhmään kuuluvan yhtiön omaisuuserät yrityksen toiminnan jatkamiseen tarvittavia sellaisia omaisuuseriä, joita ilman se ei voi jatkaa yritystoimintaa tai aloittaa sitä uudelleen.

Lisäksi asiassa on rikottu SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Kantaja katsoo, että komission olisi pitänyt lähteä siitä, että tuen soveltumisessa yhteismarkkinoille on huomattavia vaikeuksia, ja aloittaa varsinainen tutkintamenettely.

Lopuksi kantaja katsoo tämän toisen kanneperusteensa yhteydessä, että asiassa on rikottu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

3)

Kolmas kanneperuste: Harkintavallan väärinkäyttö

Kantaja katsoo tässä, että komissio on käyttänyt harkintavaltaa väärin, koska se ei ole ottanut huomioon olennaisia tosiseikkoja, jotka ovat huomattavan tärkeitä tutkinnan ja sen harkintavallan käytön kannalta, ja tehnyt siten päätöksensä puutteellisten tosiseikkojen perusteella.


Virkamiestuomioistuin

22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/25


Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.2.2014 — Armani v. komissio

(Asia F-65/12) (1)

(Henkilöstö - Palkkaus - Perhelisät - Oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan lisään - Huollettavana oleva lapsi - Kantajan puolison lapsi)

2014/C 85/41

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Enrico Maria Armani (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan komission sellaisen päätöksen kumoamista, jolla kantajalta evättiin oikeus perhelisään hänen puolisonsa pojasta, joka on syntynyt aikaisemmasta avioliitosta.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan komission 17.8.2011 tekemä päätös, jolla Enrico Maria Armanilta evättiin oikeus huollettavana olevasta lapsesta maksettavaan perhelisään hänen puolisonsa lapsesta, kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Enrico Maria Armanin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012, s. 34.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/25


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 — Bodson ym. v. EIP

(Asia F-73/12) (1)

(Henkilöstö - EIP:n henkilöstö - Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne - EIP:n palkkaa ja palkkakehitystä koskevan järjestelmän uudistus)

2014/C 85/42

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jean-Pierre Bodson ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja G. Nuvoli, avustajanaan asianajaja P. E. Partsch)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamisvaatimus palkkakuiteista ilmenevistä päätöksistä soveltaa Euroopan investointipankin yleistä päätöstä, jolla vahvistettiin palkkakehityksen enimmäismääräksi 2,8 prosenttia koko henkilöstön osalta, ja päätöksestä, jossa määriteltiin ansioituneisuustaulukko, joka sisälsi 1 prosentin palkanlaskun, ja toisaalta vaatimus kyseisen toimielimen velvoittamisesta maksamaan palkanero sekä suorittamaan vahingonkorvausta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Jean-Pierre Bodson ja seitsemän muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan investointipankin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 295, 29.9.2012, s. 33.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/26


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.2.2014 — Bodson ym. v. EIP

(Asia F-83/12) (1)

(Henkilöstö - EIP:n henkilöstö - Palvelussuhteen sopimukseen perustuva luonne - Palkka - EIP:n palkanlisiä koskevan järjestelmän uudistus)

2014/C 85/43

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jean-Pierre Bodson ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja G. Nuvoli, avustajanaan asianajaja P. E. Partsch)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamisvaatimus päätöksistä soveltaa kantajiin palkanlisää uuden työsuoritusta koskevan järjestelmän perusteella, sellaisena kuin se seuraa hallintoneuvoston 14.12.2010 antamasta päätöksestä ja hallituksen 9.11.2010 ja 16.11.2011 antamista päätöksistä, ja toisaalta tästä seuraava vaatimus vastaajan velvoittamisesta maksamaan palkanero ja suorittamaan vahingonkorvausta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Jean-Pierre Bodson ja seitsemän muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan investointipankin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 295, 29.9.2012, s. 34.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/26


Kanne 20.12.2013 — ZZ v. Euroopan unionin perusoikeusvirasto

(Asia F-97/13)

2014/C 85/44

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Laure ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös toisen hakijan nimittämisestä Senior Programme Managerin virkaan ja implisiittinen päätös kantajan jättämisestä nimittämättä viranhakuilmoituksessa mainittuun toiseen Senior Programme Managerin virkaan.

Vaatimukset

Johtajan 5.2.2013 tekemä päätös, jolla kantajalle ilmoitettiin, että Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja oli nimittänyt toisen hakijan Senior Programme Managerin — yhteiskuntatieteellinen tutkimus (AD8) virkaan ja tämän seurauksena jättänyt kantajan nimittämättä kyseiseen virkaan, on kumottava

päiväämätön implisiittinen päätös jättää kantaja nimittämättä toiseen viranhakuilmoituksessa mainittuun Senior Programme Managerin virkaan on kumottava

kaikki kyseisten lainvastaisten päätösten perusteella tehdyt muut päätökset on kumottava

11.7.2013 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin sillä hylättiin kantajan oikaisuvaatimus ja kieltäydyttiin sellaisen hallinnollisen tutkinnan aloittamisesta, jonka olisi suorittanut kiistatta puolueeton objektiivinen tutkija tosiseikkojen selvittämiseksi

kantajan kärsimä aineellinen vahinko, jonka määräksi arvioidaan 550 651 euroa, on korvattava

kantajan kärsimä aineeton vahinko, jonka määräksi arvioidaan 70 000 euroa, on korvattava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/26


Kanne 27.11.2013 — ZZ v. ENISA

(Asia F-112/13)

2014/C 85/45

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja V. Hristianos)

Vastaaja: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

ENISA:n pääjohtajan päätöksen irtisanoa kantajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus kumoaminen

Vaatimukset

Implisiittinen päätös hylätä kantajan hallinnollinen valitus sekä kaikki muut edeltävät lainvastaiset toimet, mukaan lukien toimi, jolla ENISA irtisanoi kantajan, on kumottava

kantajalle on määrättävä maksettavaksi 50 000 euroa vahingonkorvausta hänelle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

ENISA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/27


Kanne 10.1.2014 — ZZ v. Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

(Asia F-3/14)

2014/C 85/46

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja A. Guillerme)

Vastaaja: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EASA:n sen päätöksen kumoaminen, jolla on uusittu kantajan sopimus ainoastaan yhdeksi vuodeksi viiden vuoden sijaan ja näin rikottu asetuksen (EY) 216/2008 39 artiklaa.

Vaatimukset

hallintoneuvoston 12.3.2013 tekemä päätös, jolla kantajan sopimus on uusittu vain vuodeksi, on kumottava

kantajan työsopimukseen tehty muutos nro 2, jolla on uusittu sopimus vuoden pituiseksi ajaksi, on näin ollen kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/27


Kanne 17.1.2014 — ZZ v. komissio

(Asia F-5/14)

2014/C 85/47

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla irtisanottiin hänen eläkeoikeuksiaan vähentämättä sen jälkeen, kun OLAFin erästä yritystä kohtaan aloittaman tutkimuksen johdosta oli aloitettu sisäinen tutkinta, ja aineettoman sekä aineellisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen asiakirja-aineistoon CMS 12/042 liittyneessä kolmen osapuolen menettelyssä 16.10.2013 tekemä päätös, joka annettiin kantajalle tiedoksi tämän kotona 18.10.2013 ja jonka mukaan ”ZZ irtisanotaan henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla tämän eläkeoikeuksia vähentämättä” ja joka tuli voimaan kyseistä ”tiedoksiantoajankohtaa seuraavassa kuussa”, on kumottava;

Komissio on velvoitettava korvaamaan aineellinen, lääketieteellinen, perheeseen liittyvä, ammatillinen ja aineellinen vahinko ja haitta kantajan uralle; kyseisen vahingon määrä arvioidaan ennakolta yhdeksi euroksi siitä 33 000 euron summasta, jonka määrää tullaan käsittelyn kuluessa korottamaan tai pienentämään;

komissio on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut henkilöstötuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 1 kohdan mukaisesti.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/28


Kanne 28.1.2014 — ZZ v. komissio

(Asia F-6/14)

2014/C 85/48

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja F. Van der Schueren)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydyttiin myöntämästä kantajalle perhe-eläkettä hänen entisen puolisonsa kuoleman johdosta

Vaatimukset

Kantajan valituksen (nro R/485/13) johdosta 29.10.2013 tehty Euroopan komission päätös, jolla kieltäydyttiin myöntämästä kantajalle perhe-eläkettä hänen entisen puolisonsa kuoleman johdosta, on kumottava.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/28


Kanne 29.1.2014 — ZZ v. komissio

(Asia F-7/14)

2014/C 85/49

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission päätöksen, jolla kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen jatkamista lyhennettiin kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, kumoaminen

Vaatimukset

Euroopan komission 18.7.2013 tekemä päätös, jolla 23.11.2011 tehdyllä päätöksellä myönnettyä kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen jatkamista lyhennettiin kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, on kumottava

sen korvauksen määräksi, joka kantajalle on maksettava siinä tapauksessa, että komissio ei voi oikeudellisista syistä ottaa häntä takaisin palvelukseen vuoden ajaksi, on vahvistettava 45 000 euroa ja sille on maksettava viivästyskorkoa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 85/28


Kanne 31.1.2014 — ZZ v. EIP

(Asia F-8/14)

2014/C 85/50

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat A. Senes ja L. Payot)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla kantajaa ei ylennetty palkkaluokasta F palkkaluokkaan E, kumoaminen

Vaatimukset

Asiasta päättävän lautakunnan 23.10.2013 tekemä päätös on kumottava.

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.