ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CA2014.074.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 74A

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
13. maaliskuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2014/C 074A/01

Ilmoitus avoimesta kilpailusta — EPSO/AD/276/14 — Hallintovirkamiehet (AD 5)

1

Luettelo EUVL:n C A -sarjassa julkaistuista kilpailuista

Jäljempänä luettelo kuluvana vuonna julkaistuista C A -lehdistä.

Mikäli toisin ei mainita, EUVL on julkaistu kaikkina kieliversioina.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

FI

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

13.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 74/1


ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA

EPSO/AD/276/14

HALLINTOVIRKAMIEHET (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää seuraavan valintakokeisiin perustuvan avoimen kilpailun laatiakseen hallintovirkamiesten varallaololuettelon myöhempää palvelukseen ottamista varten:

Kilpailun tarkoituksena on laatia varallaololuettelo Euroopan unionin toimielimissä avoimina olevien virkojen täyttämiseksi.

Hakijoiden tulisi ennen hakemuksen tekemistä lukea tarkkaan avoimia kilpailuja koskevat yleiset säännöt, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 60 A 1. maaliskuuta 2014 ja EPSOn verkkosivuilla.

Säännöt sisältävä asiakirja kuuluu olennaisena osana tähän kilpailuilmoitukseen. Siinä valotetaan tarkemmin kilpailumenettelyä koskevia määräyksiä sekä rekisteröitymiseen liittyviä seikkoja.

SISÄLLYS

I

YLEISTÄ

II

TYÖTEHTÄVÄT

III

EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

IV

ALKUKARSINTAKOKEET

V

ARVIOINTI (ASSESSMENT CENTRE -MENETELMÄ)

VI

VARALLAOLOLUETTELO

VII

HAKEMINEN

I   YLEISTÄ

Varallaololuetteloon kirjattavien kilpailun läpäisseiden hakijoiden määrä: 137

II   TYÖTEHTÄVÄT

Euroopan unionin toimielimissä hallintovirkamiehinä uransa aloittavat korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt otetaan AD 5 -palkkaluokkaan. Tähän palkkaluokkaan kuuluvat hallintovirkamiehet hoitavat muiden ohjauksessa lähinnä kolmentyyppisiä tehtäviä: politiikan laatiminen, toiminnan toteutus ja resurssien hallinta. Etsimme etenkin hakijoita, joilla on hyvät edellytykset urakehitykseen.

Hallintovirkamiesten tehtävänä on tukea päätöksentekijöitä kunkin toimielimen tai muun EU-elimen toimintatavoitteiden saavuttamisessa.

Pääasiallisiin tehtäviin, jotka voivat vaihdella toimielimittäin, kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

ohjelmien ja toimintasuunnitelmien laatiminen, toteuttaminen, seuranta ja valvonta,

resurssien, kuten henkilöstön, rahoituksen ja välineistön, hallinta,

päätöksentekijöiden avustaminen kirjallisesti ja suullisesti,

toimintapolitiikkaa analysoivien taustoitusten laatiminen,

ulkoinen viestintä sekä sisäinen raportointi ja viestintä,

yhteydet ulkopuolisiin sidosryhmiin ja jäsenvaltioihin,

sisäiset ja toimielinten väliset lausuntokierrokset ja koordinointi politiikkoja koskevissa asioissa,

jäsenvaltioiden, toimielinten ja sidosryhmien edustajista muodostuvien työryhmien koordinointi,

sopimusten laatiminen, ehdotus- ja tarjouspyyntöjen valmistelu ja osallistuminen valintamenettelyjä ja ratkaisujen seurantaa käsitteleviin arviointikomiteoihin.

III   EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

Hakijan on sähköisen rekisteröitymisen päättymispäivänä täytettävä kaikki seuraavat yleiset ja erityiset edellytykset:

1.

Yleiset edellytykset

a)

Hakija on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen.

b)

Hakijalla on täydet kansalaisoikeudet.

c)

Hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

d)

Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

2.

Erityiset edellytykset

2.1

Tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka on kestänyt vähintään kolme vuotta ja josta hänellä on osoituksena tutkintotodistus.

Korkeakouluopintojensa viimeistä vuotta suorittavat opiskelijat voivat osallistua kilpailuun sillä edellytyksellä, että he saavat tutkintotodistuksensa viimeistään 31. heinäkuuta 2014.

2.2

Työkokemus

Työkokemusta ei vaadita.

2.3

Kielitaito (1)

Kieli 1

Pääkieli:

Euroopan unionin yhden virallisen kielen perusteellinen taito.

Kieli 2

Toinen kieli (muu kuin kieli 1):

tyydyttävä englannin, ranskan tai saksan kielen taito

Euroopan unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa C-566/10 P, Italia v. komissio, antaman tuomion mukaisesti EU:n toimielinten on ilmoitettava syyt siihen, miksi hakijan toisen kielen valintamahdollisuudet on tässä kilpailussa rajattu vain joihinkin unionin virallisiin kieliin.

Tämän johdosta hakijoille ilmoitetaan, että kielet, jotka on tässä kilpailussa mahdollista valita toiseksi kieleksi, on määritetty toimiyksiköiden edun mukaisesti. Toimiyksiköiden edun mukaista on, että uudet työntekijät ovat heti toimintakykyisiä ja pystyvät kommunikoimaan sujuvasti päivittäisessä työssään. Muussa tapauksessa toimielinten toiminta häiriintyisi vakavasti.

EU:n toimielinten pitkäaikaisen käytännön mukaan sisäisessä viestinnässä käytettävät kielet ovat englanti, ranska ja saksa. Ne ovat myös EU:n ulkoisessa viestinnässä ja asiakirjojen käsittelyssä tavallisimpia kieliä. Englanti, ranska ja saksa ovat niin ikään kaikkein yleisimpiä vieraita kieliä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja niitä opiskellaan eniten vieraana kielenä. Tämä osoittaa niiden olevan nykyisin koulutuksessa ja työelämässä siinä määrin yleisiä, että EU-virkoja hakevien voidaan odottaa hallitsevan ainakin yhden näistä kielistä. Kun otetaan tasapuolisesti huomioon yksikön etu ja hakijoiden tarpeet ja valmiudet sekä lisäksi kyseisen kilpailun ala, on perusteltua järjestää kokeet näillä kolmella kielellä, jotta voidaan varmistaa, että riippumatta ensimmäisestä kielestä kaikki hakijat hallitsevat vähintään yhden kyseisistä kolmesta työkielestä. Arvioimalla hakijoiden pätevyyttä tällä tavalla toimielimet voivat ennakoida hakijoiden valmiuksia suoriutua alusta alkaen työtehtävistään todellisissa työtilanteissa.

Samoista syistä on perusteltua rajoittaa hakijoiden ja toimielimen välisessä viestinnässä sekä hakemusten laadinnassa käytettävien kielten määrää. Lisäksi näin voidaan paremmin varmistaa, että hakijoita vertaillaan ja heidän hakemuksensa tarkistetaan yhdenmukaisella tavalla.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jokaisen hakijan on suoritettava osa kokeista toisella kielellään, jonka on oltava jokin edellä mainituista kolmesta kielestä — myös tapauksissa, joissa hakijan ensimmäinen kieli on jokin näistä kielistä.

Tällä asialla ei ole vaikutusta myöhempään kielikoulutukseen henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdassa edellytetyn kolmannen kielen taidon hankkimiseksi.

IV   ALKUKARSINTAKOKEET

Alkukarsintakokeet tehdään tietokoneella, ja ne järjestää EPSO. Valintalautakunta ratkaisee kokeiden vaikeusasteen ja hyväksyy niiden sisällön EPSOn ehdotusten perusteella.

1.

Kutsu

Alkukarsintakokeisiin kutsutaan hakijat, jotka ovat validoineet hakemuksensa määräaikaan mennessä (ks. jakso VII).

Huom.

1.

Validoidessaan hakemuksensa hakija ilmoittaa täyttävänsä jaksossa III esitetyt yleiset ja erityiset edellytykset.

2.

Alkukarsintakokeita varten on varattava koepäivämäärä. Tämä on ehdottomasti tehtävä EPSO-tilin kautta ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

2.

Kokeiden luonne ja arvostelu

Kokeet koostuvat monivalintakysymyksistä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan yleistä soveltuvuutta ja yleisiä kompetensseja seuraavilla osa-alueilla:

Koe a

kielellinen päättely

arvostelu: 0–20 pistettä

Koe b

numeerinen päättely

arvostelu: 0–10 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 5 pistettä

Koe c

abstrakti päättely

arvostelu: 0–10 pistettä

 

Kokeista a ja c on saatava yhteensä vähintään 15 pistettä.

Koe d

tilanteenarviointikykyä mittaava koe

arvostelu: 0–40 pistettä

vaadittu vähimmäispistemäärä: 24 pistettä

3.

Kokeiden kieli

Kieli 1 kokeissa a, b ja c

Kieli 2 kokeessa d

V   ARVIOINTI (ASSESSMENT CENTRE -MENETELMÄ)

1.

Kutsu

Arvioitaviksi kutsutaan hakijat, jotka

ovat saaneet kaikissa alkukarsintakokeissa vaaditun vähimmäispistemäärän,

kuuluvat parhaiten suoriutuneisiin hakijoihin (2), kun huomioon otetaan kokeiden a, c ja d yhteispisteet, ja

jotka täyttävät sähköisessä hakulomakkeessa toimittamiensa tietojen (3) perusteella kaikki jaksossa III tarkoitetut yleiset ja erityiset edellytykset.

Alkukarsintakoe b on luonteeltaan karsiva. Sen pisteitä ei oteta huomioon, kun lasketaan muiden kokeiden yhteispistemäärää arvioitaviksi kutsuttavien hakijoiden valitsemiseksi.

Arviointiin kutsuttavien hakijoiden lukumäärä on noin 2,5-kertainen tässä kilpailuilmoituksessa ilmoitettuun, varallaololuetteloon kirjattavien hakijoiden lukumäärään verrattuna. Kutsuttavien määrä julkaistaan EPSOn verkkosivuilla (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Arviointi

Arvioinnissa pyritään arvioimaan yleisiä kompetensseja (4) seuraavien kokeiden avulla, joiden sisällön hyväksyy valintalautakunta:

e)

case-tehtävä

f)

ryhmätyöharjoitus

g)

suullinen esitys

h)

strukturoitu haastattelu.

Hakija kutsutaan osallistumaan yleensä Brysselissä järjestettävään päivän tai puolitoista päivää kestävään arviointiin, johon sisältyy muun muassa (arviointikeskusvaiheeseen erottamattomana osana kuuluva) case-tehtävä (5).

Kutakin yleistä kompetenssia arvioidaan seuraavasti:

 

Case-tehtävä

Ryhmätyöharjoitus

Suullinen esitys

Strukturoitu haastattelu

Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky

x

 

x

 

Viestintätaidot

x

 

x

 

Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus

x

 

x

 

Oppimis- ja kehittymiskyky

 

x

 

x

Priorisointikyky ja järjestelmällisyys

x

x

 

 

Paineensietokyky

 

 

x

x

Yhteistyökyky

 

x

 

x

Esimiestaidot

 

x

 

x

3.

Arvioinnin kieli

Kieli 2

4.

Arvostelu

Yleiset kompetenssit: kukin kompetenssi 0–10 pistettä

Vaadittu vähimmäispistemäärä:

 

3 pistettä kustakin kompetenssista ja

 

50 pistettä 80 pisteestä kaikista kahdeksasta yleisestä kompetenssista yhteensä.

VI   VARALLAOLOLUETTELO

1.

Kirjaaminen varallaololuetteloon

Valintalautakunta kirjaa varallaololuetteloon sellaiset hakijat,

jotka ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän kustakin kokeesta sekä eniten pisteitä (6), kun huomioon otetaan kaikki arvioinnissa arvioidut osa-alueet (ks. jaksossa I ilmoitettu varallaololuetteloon kirjattavien hakijoiden lukumäärä), ja

jotka hakemukseen liitettyjen todistusasiakirjojen perusteella täyttävät kaikki osallistumisedellytykset.

Tarkastusta jatketaan pistemäärän perusteella alenevassa järjestyksessä, kunnes hakijoita, jotka todistetusti täyttävät kaikki osallistumisedellytykset, on hyväksytty se määrä, joka varallaololuetteloon voidaan ottaa.

Tämän hakijajoukon ulkopuolelle jäävien hakijoiden todistusasiakirjoja ei tarkasteta. Jos tarkastuksessa käy ilmi, että todistusasiakirjat eivät vastaa hakijan sähköisessä hakulomakkeessa ilmoittamia tietoja (7), hakija suljetaan kilpailusta.

2.

Jaottelu

Hakijat luetellaan aakkosjärjestyksessä.

VII   HAKEMINEN

1.

Sähköinen rekisteröityminen

Hakijoiden on rekisteröidyttävä sähköisesti noudattaen EPSOn verkkosivuilla esitettyä menettelyä ja erityisesti hakuopasta.

Määräaika (validointi mukaan lukien): 15. huhtikuuta 2014 klo 12.00 Brysselin aikaa.

2.

Hakemus

Arvioitaviksi kutsuttuja hakijoita pyydetään tuomaan arviointiin (8) täydellinen hakemus (allekirjoitettu sähköinen hakulomake sekä todistusasiakirjat).

Tarkemmat määräykset: ks. avoimia kilpailuja koskevien yleisten sääntöjen kohta 2.1.7


(1)  Ks. kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (CECR), vaadittu vähimmäistaso: kieli 1 = C1, kieli 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(2)  Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikki kyseiset hakijat kutsutaan arvioitaviksi.

(3)  Tiedot tarkastetaan todistusasiakirjojen perusteella ennen varallaololuettelon laatimista (katso jakson VI kohta 1 ja jakson VII kohta 2).

(4)  Nämä kompetenssit määritellään avoimia kilpailuja koskevien yleisten sääntöjen kohdassa 1.2.

(5)  Järjestelysyistä case-tehtävä saatetaan järjestää koekeskuksissa jäsenvaltioissa erillisenä muista arviointikeskusvaiheen kokeista.

(6)  Jos useampi hakija on saanut saman pistemäärän, joka oikeuttaa viimeiselle hyväksytylle sijalle, kaikki kyseiset hakijat kirjataan varallaololuetteloon.

(7)  EPSO tarkastaa yleisiä edellytyksiä koskevat tiedot ja valintalautakunta erityisiä edellytyksiä koskevat tiedot.

(8)  Arviointipäivämäärä ilmoitetaan EPSO-tilin kautta.