ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.358.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 358

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
7. joulukuuta 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2013/C 358/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) ( 1 )

1

2013/C 358/03

Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä huhtikuuta–30 päivään kesäkuuta 2014 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä siipikarjanliha-alan tuotteiden osalta avatuissa unionin kiintiöissä

2

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2013/C 358/04

Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Kroatian, Unkarin, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta

3

2013/C 358/05

Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä

5

 

Euroopan komissio

2013/C 358/06

Euron kurssi

9

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2013/C 358/07

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission ehdotusta asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä ehdotusta asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista

10

2013/C 358/08

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission tiedonantoa Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma 2012–2020 – innovatiivista terveydenhuoltoa 21. vuosisadalle

13

2013/C 358/09

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission ehdotusta asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta

15

2013/C 358/10

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission tiedonantoa Euroopan digitaalistrategia – Euroopan kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin

17

2013/C 358/11

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission ehdotusta asetukseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta

19

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 358/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

22

2013/C 358/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 358/01

Komissio päätti 28 päivänä marraskuuta 2013 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32013M7038. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 358/02

Komissio päätti 29 päivänä marraskuuta 2013 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32013M7043. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/2


Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä huhtikuuta–30 päivään kesäkuuta 2014 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä siipikarjanliha-alan tuotteiden osalta avatuissa unionin kiintiöissä

2013/C 358/03

Komission asetuksella (EY) N:o 616/2007 (1) avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä. Lokakuun 2013 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa kiintiöiden 09.4212, 09.4217, 09.4218 ja 09.4256 osalta jätetyt tuontitodistushakemukset, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta–31 päivään maaliskuuta 2014, koskevat käytettävissä olevia määriä pienempiä määriä. Komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) 7 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen mukaisesti määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia, lisätään 1 päivästä huhtikuuta–30 päivään kesäkuuta 2014 kestävälle seuraavalle kiintiöosakaudelle vahvistettuun määrään, ja ne esitetään tämän tiedonannon liitteessä.


(1)  EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


LIITE

Kiintiön järjestysnumero

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta–30 päivään kesäkuuta 2014 vahvistettuun määrään

(kilogrammoina)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2013,

työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Kroatian, Unkarin, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta

2013/C 358/04

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten neuvostolle toimittavat luettelot nimitettäviksi ehdotetuista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on 22 päivänä huhtikuuta 2013 hyväksymällään päätöksellä (2) nimittänyt, tiettyjä jäseniä lukuun ottamatta, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 22 päivänä huhtikuuta 2013 alkaneeksi ja 28 päivänä helmikuuta 2016 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Kroatian, Unkarin, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat esittäneet ehdokkaita tiettyihin avoinna oleviin paikkoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi 28 päivänä helmikuuta 2016 päättyväksi toimikaudeksi:

I.   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Maa

Jäsen

Varajäsen

Kroatia

Zdravko MURATTI

Inga ŽIC

Ilija TADIĆ

Portugali

 

António SANTOS


II.   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Jäsen

Varajäsen

Unkari

Károly GYÖRGY

Szilárd SOMLAI


III.   TYÖNANTAJIEN EDUSTAJAT

Maa

Jäsen

Varajäsen

Kroatia

Admira RIBIČIĊ

Nenad SEIFERT

Milica JOVANOVIĆ

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Hannah MURPHY

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin ne varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä nimetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GUSTAS


(1)  EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1.

(2)  EUVL C 120, 26.4.2013, s. 7.


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä

2013/C 358/05

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26 päivänä toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 (1), ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen neuvostolle esittämät ehdokasluettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 22 päivänä marraskuuta 2010 (2), 7 päivänä maaliskuuta 2011 (3), 12 päivänä heinäkuuta 2011 (4), 20 päivänä syyskuuta 2011 (5) ja 29 päivänä lokakuuta 2012 (6) tekemillään päätöksillä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 1 päivänä joulukuuta 2010 alkavaksi ja 30 päivänä marraskuuta 2013 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Jäsenvaltioiden hallituksia sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjä edustavat johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet olisi nimitettävä kolmen vuoden toimikaudeksi.

(3)

Komission olisi nimitettävä omat edustajansa johtokuntaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi 1 päivänä joulukuuta 2013 alkavaksi ja 30 päivänä marraskuuta 2016 päättyväksi toimikaudeksi:

I.   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Michel DE GOLS

Alain PIETTE

Bulgaria

Teodora TODOROVA

Iskren ANGELOV

Tšekki

Vlastimil VÁŇA

Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Tanska

Lone HENRIKSEN

Lis WITSØ-LUND

Saksa

Andreas HORST

Sebastian JOBELIUS

Viro

Eva PÕLDIS

Ester RÜNKLA

Irlanti

Paul CULLEN

Mary O’SULLIVAN

Kreikka

Stamatia PISIMISI

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Kroatia

Narcisa MANOJLOVIĆ

Olivera FIŠEKOVIĆ

Espanja

Paloma GARCÍA GARCÍA

José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Ranska

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Marie-Soline CHOMEL

Italia

Aviana Maria Teresa BULGARELLI

Carla ANTONUCCI

Kypros

Andreas MYLONAS

Orestis MESSIOS

Latvia

Ineta TĀRE

Ineta VJAKSE

Liettua

Rita SKREBIŠKIENĖ

Evaldas BACEVIČIUS

Luxemburg

Nadine WELTER

Gary TUNSCH

Unkari

 

 

Malta

Roderick MIZZI

Anthony AZZOPARDI

Alankomaat

Roel GANS

Martin BLOMSMA

Itävalta

Stephanie MATTES

Petra PENCS

Puola

Jerzy CIECHAŃSKI

Joanna MACIEJEWSKA

Portugali

Manuel MADURO ROXO

Isilda FERNANDES

Romania

Alexandru ALEXE

Liliana Ramona MOȘTENESCU

Slovenia

Vladka KOMEL

Andraž BOBOVNIK

Slovakia

Silvia GREGORCOVÁ

 

Suomi

Antti NÄRHINEN

Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Ruotsi

Hannes KANTELIUS

Håkan NYMAN

Yhdistynyt kuningaskunta

Ciaran DEVLIN

Shyamala BALENDRA


II.   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Herman FONCK

François PHILIPS

Bulgaria

Ivan KOKALOV

Vesselin MITOV

Tšekki

Hana MÁLKOVÁ

Tomáš PAVELKA

Tanska

Jan KAHR FREDERIKSEN

Heidi RØNNE MØLLER

Saksa

Marika HÖHN

Ghazaleh NAZZIBI

Viro

Kalle KALDA

Kadi ALATALU

Irlanti

Sally Anne KINAHAN

Peter RIGNEY

Kreikka

Panagiotis SYRIOPOULOS

Panagiotis KORDATOS

Kroatia

Marija HANŽEVAČKI

Dijana ŠOBOTA

Espanja

Antonia RAMOS YUSTE

Ramon BAEZA

Ranska

Emmanuel COUVREUR

Rafaël NEDZYNSKI

Italia

Fausto DURANTE

Cinzia DEL RIO

Kypros

Nicolaos EPISTITHIOU

 

Latvia

Ruta PORNIECE

 

Liettua

Kristina KRUPAVIČIENĖ

Danute ŠLIONSKIENĖ

Luxemburg

Véronique EISCHEN

Vincent JACQUET

Unkari

Melinda KELEMEN

Erzsébet HANTI

Malta

 

 

Alankomaat

Erik PENTENGA

Sonja BALJEU

Itävalta

Dinah DJALINOUS-GLATZ

Adi BUXBAUM

Puola

Bogdan OLSZEWSKI

Piotr OSTROWSKI

Portugali

Armando da COSTA FARIAS

Vítor Manuel VICENTE COELHO

Romania

Adrian MARIN

Luminița VINTILĂ

Slovenia

Pavle VRHOVEC

Maja KONJAR

Slovakia

Erik MACÁK

 

Suomi

Juha ANTILA

Leila KURKI

Ruotsi

Mats ESSEMYR

Sten GELLERSTEDT

Yhdistynyt kuningaskunta

Paul SELLERS

Elena CRASTA


III.   TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Kris DE MEESTER

Roland WAEYAERT

Bulgaria

Dimiter BRANKOV

Nikola ZIKATANOV

Tšekki

Vladimíra DRBALOVÁ

Pavla BŘEČKOVÁ

Tanska

Karen ROIY

Berit TOFT FIHL

Saksa

Lutz MÜHL

Renate HORNUNG-DRAUS

Viro

Eve PÄÄRENDSON

Marika MERILAI

Irlanti

Brendan McGINTY

Eamonn McCOY

Kreikka

Rena BARDANI

Katerina DASKALAKI

Kroatia

Davor MAJETIC

Nenad SEIFERT

Espanja

Miguel CANALES GUTIÉRREZ

Javier BLASCO de LUNA

Ranska

Emmanuel JAHAN

 

Italia

Stefania ROSSI

Paola ASTORRI

Kypros

Lena PANAYIOTOU

Polyvios POLYVIOU

Latvia

Ilona KIUKUCĀNE

Anita LĪCE

Liettua

 

 

Luxemburg

Fabio STUPICI

Magalie LYSIAK

Unkari

Antal CSUPORT

Adrienn BALINT

Malta

Martin BORG

 

Alankomaat

W.M.J.M. VAN MIERLO

Gerard A. M. VAN DER GRIND

Itävalta

Katharina LINDNER

Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF

Puola

Anna KWIATKIEWICZ

 

Portugali

Marcelino Peralta PENA COSTA

António VERGUEIRO

Romania

Doru Claudian FRUNZULICĂ

Ștefan RĂDEANU

Slovenia

Tatjana PAJNKIHAR

Igor ANTAUER

Slovakia

Martin HOŠTÁK

 

Suomi

Jenni RUOKONEN

Minna ETU-SEPPÄLÄ

Ruotsi

Sverker RUDEBERG

Niklas BECKMAN

Yhdistynyt kuningaskunta

Neil CARBERRY

Rob WALL

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin ne varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä nimetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GUSTAS


(1)  EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  EUVL C 322, 27.11.2010, s. 8.

(3)  EUVL C 83, 17.3.2011, s. 4.

(4)  EUVL C 208, 14.7.2011, s. 3.

(5)  EUVL C 278, 22.9.2011, s. 2.

(6)  EUVL C 334, 31.10.2012, s. 2.


Euroopan komissio

7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/9


Euron kurssi (1)

6. joulukuuta 2013

2013/C 358/06

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3661

JPY

Japanin jeniä

139,63

DKK

Tanskan kruunua

7,4600

GBP

Englannin puntaa

0,83580

SEK

Ruotsin kruunua

8,9261

CHF

Sveitsin frangia

1,2231

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,4340

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,480

HUF

Unkarin forinttia

302,25

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7030

PLN

Puolan zlotya

4,1938

RON

Romanian leuta

4,4610

TRY

Turkin liiraa

2,7876

AUD

Australian dollaria

1,5065

CAD

Kanadan dollaria

1,4548

HKD

Hongkongin dollaria

10,5937

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6663

SGD

Singaporen dollaria

1,7119

KRW

Etelä-Korean wonia

1 444,01

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,3055

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,3103

HRK

Kroatian kunaa

7,6425

IDR

Indonesian rupiaa

16 298,17

MYR

Malesian ringgitiä

4,4192

PHP

Filippiinien pesoa

60,139

RUB

Venäjän ruplaa

45,0410

THB

Thaimaan bahtia

44,133

BRL

Brasilian realia

3,2237

MXN

Meksikon pesoa

17,8348

INR

Intian rupiaa

84,1550


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Euroopan tietosuojavaltuutettu

7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/10


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission ehdotusta asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä ehdotusta asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Johdanto

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 26 päivänä syyskuuta 2012 kaksi asetusehdotusta: ehdotuksen asetukseksi lääkinnällisistä laitteista (jäljempänä ’MD-asetusehdotus’) (1) ja ehdotuksen asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (jäljempänä ’IVD-asetusehdotus’) (2). Ehdotukset toimitettiin 2 päivänä lokakuuta 2012 Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausuntoa varten.

2.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio on pyytänyt häneltä lausuntoa, ja suosittelee, että asetusehdotusten johdanto-osaan sisällytetään viittaus tähän lausuntoon.

1.2   Asetusehdotusten tavoitteet ja soveltamisala

3.

Asetusehdotusten tavoitteena on varmistaa lääkinnällisten laitteiden (3) ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden (4) turvallisuus ja vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Niillä muutetaan ja selkiytetään voimassa olevan lainsäädännön soveltamisalaa tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Asetusehdotuksiin sisältyvät lainsäädäntökehykset mahdollistavat nykyisen elektronisen tietokannan (Eudamed) (5) käytön EU:n tasolla niin, että helpotetaan viranomaisten välistä koordinointia nopean ja johdonmukaisen reagoinnin varmistamiseksi turvallisuuskysymyksissä, lisätään laitteiden jäljitettävyyttä koko toimitusketjussa sekä selkeytetään valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden vastuuta ja velvoitteita. Lisäksi uusilla säännöksillä tehostetaan valvontaa eri tasoilla selkeyttämällä ja vahvistamalla julkisten viranomaisten asemaa ja valtuuksia taloudellisiin toimijoiden nähden.

1.3   Tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoitteet

4.

Asetusehdotukset vaikuttavat yksilöiden oikeuksien suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. Ehdotuksissa säädetään muun muassa arkaluonteisten tietojen (terveystietojen) käsittelystä, henkilötietoja sisältävästä keskitetystä eurooppalaisesta tietokannasta, markkinavalvonnasta (6) sekä rekisterin pitämisestä.

5.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komission asetusehdotuksissa on pyritty turvaamaan henkilötietojen suojaa koskevien EU:n sääntöjen asianmukainen soveltaminen. Tietosuojavaltuutettu kuitenkin katsoo, että joitakin arkaluonteisiin tietoihin liittyviä säännöksiä olisi selvennettävä siltä osin kuin on kyse tähän ryhmään kuuluvien henkilötietojen käsittelystä ja tallennuksesta asetusehdotuksissa tarkoitettuun tietokantaan. Tietosuojavaltuutettu on nimittäin todennut asetusehdotuksissa tiettyä monitulkintaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta siinä, käsitelläänkö järjestelmissä henkilötietoja ja mitkä ovat käsiteltävät tietoryhmät, ja etenkin siinä, missä arkaluonteisia terveystietoja käsitellään ja mihin ne tallennetaan.

3.   Päätelmät

40.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että asetusehdotuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota tietosuojaan, mutta havaitsee niissä jonkin verran parannettavaa.

41.

Tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavaa:

Selvennetään MD-asetusehdotuksen 85 artiklan ja IVD-asetusehdotuksen 81 artiklan viittausta direktiiviin 95/46/EY täsmentämällä, että sen säännöksiä sovelletaan direktiivin 95/46/EY kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.

Lisätään MD-asetusehdotuksen 85 artiklaan ja IVD-asetusehdotuksen 81 artiklaan nimenomainen viittaus direktiivin 95/46/EY 10 artiklaan ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 artiklaan.

Lisätään IVD-asetusehdotuksen 25 artiklaan samanlaiset tietojenkäsittelyn tarkoitusta, rekisteröityjen oikeuksia ja tietojen säilytysaikoja koskevat säännökset kuin MD-asetusehdotuksen 27 artiklassa (tässä lausunnossa ehdotettuine muutoksineen).

Sisällytetään asetusehdotuksiin ”rekisteröidyn” määritelmä.

Kielletään yksiselitteisesti kaikkien potilaiden terveystietojen vieminen Eudamed-tietokannan kliinisen tutkimuksen moduuliin.

Lisätään MD-asetusehdotukseen ja IVD-asetusehdotukseen säännökset, joissa määritellään selkeästi, missä tilanteissa ja millä suojakeinoilla potilaiden terveystietoja käsitellään ja tallennetaan Eudamed-tietokannassa vaaratilannejärjestelmään ja markkinavalvontaan liittyvissä tilanteissa. Asetusehdotuksissa olisi erityisesti velvoitettava komissio tekemään riskinarviointi ennen potilaiden terveystietojen käsittelyä ja tallennusta Eudamed-tietokannassa.

Määrätään kummankin asetusehdotuksen johdanto-osan perustelukappaleessa, että kaikissa asetusehdotusten nojalla toteutettavissa täytäntöönpanotoimissa on määriteltävä yksityiskohtaisesti Eudamed-tietokannan toiminnallisten ja teknisten ominaisuuksien vaikutukset tietosuojaan ja että niistä olisi kuultava Euroopan tietosuojavaltuutettua.

Mainitaan nimenomaisesti, että MD-asetusehdotuksen 61 artiklassa ja IVD-asetusehdotuksen 59 artiklassa tarkoitetuissa säännöllisissä raporteissa on käytettävä ainoastaan anonyymeja tietoja.

Lisätään kummankin asetusehdotuksen 8 artiklan 6 kohtaan seuraava virke: ”Ennen potilaiden terveystietojen käsittelyä valmistajien on saatava käsittelyyn rekisteröidyn nimenomainen suostumus direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti”.

Lisätään asetusehdotuksiin säännökset siitä, kuinka henkilötietoja on käsiteltävä toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa valvonnassa.

Määritetään asetusehdotuksissa henkilötietojen enimmäissäilytysaika. Valitun säilytysajan tulisi olla tarpeellinen ja oikeasuhteinen henkilötietojen keruun ja käsittelyn tarkoituksiin nähden.

Tietosuojavaltuutettua olisi kuultava kaikista sellaisista asetusehdotusten perusteella annettavista delegoiduista säädöksistä tai täytäntöönpanosäädöksistä, jotka voivat vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  COM(2012) 542 lopullinen.

(2)  COM(2012) 541 lopullinen.

(3)  Lääkinnällisiin laitteisiin kuuluvia tuotteita ovat esimerkiksi laastarit, piilolinssit, hammaslääketieteellinen täytemateriaali, röntgenlaitteet, sydämentahdistimet, rintaimplantit ja lonkkanivelproteesit.

(4)  In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin laitteisiin kuuluu esimerkiksi tuotteita, joilla varmistetaan verensiirtojen turvallisuus (esimerkiksi veriryhmien määritys), havaitaan infektiotauteja (esimerkiksi HIV), suoritetaan tarkkailua (esimerkiksi diabetes) ja tutkitaan veren kemiaa (esimerkiksi kolesterolimittaukset).

(5)  Perustettu komission päätöksellä 2010/227/EU (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 45).

(6)  Esimerkiksi markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma, jonka yhteydessä valmistajien on perustettava ja pidettävä ajan tasalla järjestelmällinen menettely markkinoille saatetuista laitteista saatujen kokemusten keräämiseksi ja tarkastelemiseksi. Tähän sisältyy terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta ja käyttäjiltä saatavien, laitteeseen liittyviä epäilyjä koskevien valitusten ja raporttien kerääminen, kirjaaminen ja tutkiminen.


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/13


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission tiedonantoa ”Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma 2012–2020 – innovatiivista terveydenhuoltoa 21. vuosisadalle”

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Johdanto

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 6. joulukuuta 2012 tiedonannon ”Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma 2012–2020 – innovatiivista terveydenhuoltoa 21. vuosisadalle” (jäljempänä ’tiedonanto’) (1). Ehdotus toimitettiin 7. joulukuuta 2012 tietosuojavaltuutetulle kuulemista varten.

2.

Ennen tiedonannon hyväksymistä tietosuojavaltuutetulle annettiin mahdollisuus esittää komissiolle epävirallisia huomautuksia. Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että joitakin hänen huomautuksiaan on otettu huomioon tiedonannossa.

1.2   Tiedonannon tavoitteet ja kattavuus sekä tietosuojavaltuutetun lausunnon tarkoitus

3.

Tiedonannossa esitetään sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma vuosiksi 2012–2020. Toimintasuunnitelman mukaan tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin voi lisätä terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta ja toimivuutta, lisätä kansalaisten toimintamahdollisuuksia ja käynnistää innovaatioita terveydenhuolto- ja hyvinvointialan markkinoilla.

4.

Tietosuojavaltuutetun lausuntoa tarkasteltaessa on otettava huomioon sähköisen terveydenhuollon kasvava merkitys kehittyvässä tietoyhteiskunnassa ja EU:ssa sähköisestä terveydenhuollosta käytävä poliittinen keskustelu. Lausunnossa keskitytään erityisesti siihen, miten tietosuojaa koskeva perusoikeus vaikuttaa sähköisen terveydenhuollon aloitteisiin. Siinä otetaan kantaa myös sellaisiin tiedonannossa mainittuihin seikkoihin, jotka vaativat jatkotoimia.

3.   Päätelmät

33.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komission ehdottamassa tiedonannossa on kiinnitetty erityistä huomiota tietosuojanäkökohtiin, mutta havaitsi jonkin verran parannettavaa.

34.

Tietosuojavaltuutettu korostaa, että teollisuuden, jäsenvaltioiden ja komission on otettava tietosuojavaatimukset asianmukaisesti huomioon toteutettaessa terveydenhuoltoa koskevia aloitteita. Erityisesti hän

korostaa, että sähköisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tieto- ja viestintätekniikan avulla käsiteltävät henkilötiedot liittyvät usein terveystietoihin, mikä edellyttää parempaa tietosuojan tasoa, ja että tästä asiasta on jo annettu ohjeita rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille;

huomauttaa, ettei tiedonannossa viitata nykyiseen direktiiveihin 95/46/EY ja 2002/58/EY perustuvaan tietosuojaa koskevaan säädöskehykseen, jossa esitetään nykyisin sovellettavat keskeiset tietosuojaperiaatteet, ja muistuttaa komissiolle, että näitä sääntöjä on noudatettava kaikissa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä toteutettavissa toimissa siihen asti, kunnes uusi tarkistettu tietosuoja-asetus tulee voimaan;

huomauttaa, ettei tiedonannossa tuoda esiin riittävän selvästi rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien tärkeyttä sähköisessä terveydenhuollossa. Sen vuoksi tietosuojavaltuutettu kehottaa komissiota kiinnittämään sähköisessä terveydenhuollossa toimivien rekisterinpitäjien huomiota siihen, että rekisteröidyille on annettava selkeää tietoa heidän henkilötietojensa käsittelystä sähköisen terveydenhuollon sovelluksissa;

huomauttaa, ettei tiedonannossa korosteta, että sähköisen terveydenhuollon tietojenkäsittelystä nykyisen säädöskehyksen puitteissa on oltava asianmukaiset ohjeet, ja että tiedonannosta myös puuttuvat nimenomaiset viittaukset keskeisiin asiakirjoihin. Tietosuojavaltuutettu kehottaa komissiota näitä ohjeita laadittaessa kuulemaan 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää, jossa ovat edustettuina EU:n kansalliset tietosuojaviranomaiset, sekä Euroopan tietosuojavaltuutettua;

kehottaa komissiota pyytämään Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoa ennen vihreän kirjan hyväksymistä mobiiliin terveydenhuoltoon (m-terveys) ja terveyden ja hyvinvoinnin mobiilisovelluksiin sovellettavasta EU:n lainsäädäntökehyksestä;

panee merkille, ettei tiedonannossa korosteta, että muiden kuin anonyymien terveystietojen käyttäminen tiedonrikastuksessa on hyväksyttävää ainoastaan erittäin rajoitetuissa tilanteissa ja edellyttäen, että tietosuojasäännöt otetaan täysin huomioon, ja kehottaa komissiota kiinnittämään rekisterinpitäjien huomiota tähän seikkaan;

korostaa, että profilointi tulee sallia ainoastaan erittäin rajoitetuissa tilanteissa ja edellyttäen, että sille asetetaan tiukat tietosuojavaatimukset (esimerkiksi ehdotetun tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa säädetyn kaltaiset), ja kehottaa komissiota muistuttamaan rekisterinpitäjiä tästä tärkeästä velvoitteesta;

muistuttaa komissiota siitä, että kaikissa tulevissa toimissa nykyistä laajemman käytön edistämiseksi, käyttäjien taitojen tukemiseksi ja osaamisen parantamiseksi olisi noudatettava asianmukaisesti tietosuojaperiaatteita;

suosittelee, että komissio tekee sähköisten terveydenhuoltopalvelujen Euroopan yleisten yhteentoimivuuspuitteiden kehittämisen yhteydessä tietosuojavaikutusten arvioinnin, ennen kuin toteutetaan mitään uusia toimia;

kehottaa komissiota sen tutkiessa terveyskertomusten yhteentoimivuutta harkitsemaan mahdollisuutta laatia asiasta EU:n tason lainsäädäntöaloitteita, sillä tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan vankasta oikeudellisesta perustasta ja siihen sisältyvistä erityisistä tietosuojatakeista olisi hyötyä yhteentoimivuuden kehittämisessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  KOM(2012) 736 lopullinen.


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/15


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission ehdotusta asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Johdanto

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio antoi 12. joulukuuta 2012 ehdotuksen asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta (’asetusehdotus’) (1). Ehdotus lähetettiin Euroopan tietosuojavaltuutetulle kuulemista varten 13. joulukuuta 2012.

2.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio on pyytänyt häneltä lausuntoa ja että asetusehdotuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaus tähän lausuntoon.

3.

Tietosuojavaltuutetulla oli mahdollisuus esittää komissiolle epävirallisia huomautuksia, ennen kuin asetusehdotus hyväksyttiin.

4.

Tietosuojavaltuutettu pahoittelee sitä, että hänen huomautuksistaan vain muutama on otettu huomioon asetusehdotuksessa. Vaikka tietosuojalle onkin nyt omistettu yksi artikla, suojatoimia ei ole vahvistettu vastaavasti.

1.2   Asetusehdotuksen tavoitteet ja soveltamisala

5.

Asetusehdotuksella muutetaan maksukyvyttömyysasetusta sen käytännön soveltamisessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi (2). Ehdotuksella puututaan muun muassa puutteisiin, jotka liittyvät asetuksen soveltamisalaan, sen määrittämiseen, millä jäsenvaltiolla on toimivalta aloittaa menettely, sekundäärimenettelyn aloittamiseen sekä maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamis- ja lopettamispäätösten julkisuuteen.

6.

Tietosuojaan vaikuttavista toimenpiteistä voidaan mainita, että ehdotuksessa muun muassa säädetään menettelyn aloittamis- ja lopettamispäätösten pakollisesta julkistamisesta sekä kannustetaan sidosryhmien väliseen rajat ylittävään tietojenvaihtoon, jota koskevia järjestelyjä ehdotus sisältää.

7.

Menettelyyn osallistuvia velallisia, velkojia ja selvittäjiä saatetaan tunnistaa (välittömästi tai välillisesti) tällä tavoin julkistettujen ja/tai vaihdettujen tietojen perusteella. Siksi asiaan sovelletaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Sidosryhmien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan tietojenkäsittelyyn jäsenvaltioissa sovelletaan direktiiviä 95/46/EY, kun taas komission e-Justice-portaalissa suorittamaan tietojenkäsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

1.3   Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon tarkoitus

8.

Asetusehdotus saattaa vaikuttaa yksilöiden henkilötietojen käsittelyyn liittyviin oikeuksiin, koska se koskee muun muassa henkilötietojen julkistamista internetissä olevassa rekisterissä, joka on maksutta yleisön saatavilla, kansallisten rekisterien liittämistä keskenään sekä rajat ylittävää tietojenvaihtoa sidosryhmien välillä.

9.

Vaikka Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä komission pyrkimyksiä varmistaa asetusehdotuksessa henkilötietojen suojaa koskevien unionin sääntöjen asianmukainen soveltaminen, tietosuojavaltuutettu on havainnut eräitä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia tavassa, jolla henkilötietoihin liittyviä kysymyksiä asetusehdotuksessa käsitellään.

3.   Päätelmät

54.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että asetusehdotuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti tietosuojaan, mutta havaitsi jonkin verran parannettavaa.

55.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavien seikkojen pohtimista:

kaikkien ehdotusten johdanto-osaan lisätään viittaus tähän lausuntoon;

asetusehdotuksen 46 artiklan a kohdassa selvennetään direktiiviä 95/46/EY koskevaa viittausta määräämällä, että kyseisiä säännöksiä on sovellettava yhdenmukaisesti direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanoa koskevien kansallisten sääntöjen kanssa;

säädetään konkreettisista ja tehokkaista tietosuojan suojatoimista kaikkia sellaisia tilanteita varten, joissa henkilötietoja on tarkoitus käsitellä;

arvioidaan ehdotetun maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamis- ja lopettamispäätösten julkistamista internetissä koskevan järjestelmän tarpeellisuutta ja suhteellisuutta; tarkistetaan, meneekö julkistamisvelvollisuus pidemmälle kuin on tarpeen tavoitellun yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi ja voidaanko saman tavoitteen saavuttamiseksi turvautua vähemmän rajoittaviin toimenpiteisiin. Tämän oikeasuhteisuuden tarkastelun tuloksen perusteella julkistamisvelvollisuutta olisi joka tapauksessa tuettava riittävillä suojatoimilla, jotta taataan asianomaisten oikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen, tietojen turvallisuus/virheettömyys ja tietojen poistaminen asianmukaisen määräajan jälkeen;

56.

Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee pohtimaan seuraavia seikkoja:

kansallisten tietokantojen ja EU:n tietokannan toimintatapoja selvennetään tietosuojakysymysten osalta lisäämällä asetusehdotuksiin yksityiskohtaisempia, direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisia säännöksiä. Tietokannan (tietokantojen) perustamista koskevassa säännöksessä on erityisesti i) määritettävä tietojen käsittelyn tarkoitus ja vahvistettava asetuksen mukaiset käyttötarkoitukset; ii) määritettävä, millä tahoilla (toimivaltaiset viranomaiset, komissio) on oikeus tutustua mihinkin tietokantaan tallennettuihin tietoihin ja mahdollisuus muuttaa niitä; iii) taattava kaikille rekisteröidyille, joiden henkilötietoja voidaan tallentaa ja vaihtaa, oikeus tutustua tietoihin ja saada asianmukaista tietoa; iv) määritettävä ja rajattava henkilötietojen säilytysaika siten, että se vastaa kyseiseen tarkoitukseen tarvittavaa vähimmäisaikaa;

nyt tarkasteltavassa asetuksessa määritetään vähintään maksukyvyttömyysrekisterien keskinäisen liittämisen hajautetun järjestelmän perusperiaatteet, kuten tarpeellisuus ja suhteellisuus (lisäksi on odotettavissa, että tulevassa komission e-Justice-portaalia koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa säädetään lisäsuojatoimista);

täsmennetään, tallennetaanko joitakin tietoja e-Justice-portaaliin. Jos tallennetaan, tulisi tähän liittyviä suojatoimia lisätä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  KOM(2012) 744 lopullinen.

(2)  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta (jäljempänä ehdotus).


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/17


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission tiedonantoa ”Euroopan digitaalistrategia – Euroopan kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin”

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Johdanto

1.1   Tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 2012 tiedonannon ”Euroopan digitaalistrategia – Euroopan kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin” (jäljempänä ’tiedonanto’) (1).

2.

Tietosuojavaltuutetun oli mahdollista esittää komissiolle epävirallisia huomautuksia ennen kuin tiedonanto hyväksyttiin. Hän on tyytyväinen siihen, että joitakin hänen huomautuksistaan on otettu huomioon tiedonannossa.

3.

Koska kyseessä on tärkeä aihe, tietosuojavaltuutettu on päättänyt antaa omasta aloitteestaan tämän lausunnon.

1.2   Tiedonannon tarkoitus ja soveltamisala ja tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoite

4.

Komissio on esittänyt tiedonannon osana Eurooppa 2020 -strategiaa. Se täydentää 19 päivänä toukokuuta 2010 hyväksyttyä digitaalistrategiaa (2). Uuden digitaalistrategiaa koskevan tiedonannon tavoitteena on lujittaa Euroopan johtavaa asemaa digitaalimarkkinoilla ja edistää digitaalisten sisämarkkinoiden loppuunsaattamista vuoteen 2015 mennessä.

5.

Tiedonannossa määritellään seuraavat seitsemän keskeistä alaa, joilla komissio aikoo toteuttaa erityistoimia digitaalitalouden kehityksen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi:

Euroopan rajaton talous – digitaaliset sisämarkkinat

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan vauhdittaminen

Erittäin nopeiden internetyhteyksien tarjonta ja kysyntä

Etäresurssipalvelut

Luotettavuus ja turvallisuus

Yrittäjyys sekä digitaalialan työpaikat ja osaaminen

TKI:n (3) tukeminen kehitystä vauhdittavia keskeisiä teknologioita koskevalla teollisella toimintasuunnitelmalla.

6.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen ehdotettuihin poliittisiin toimiin, joilla yrityksiä ja ihmisiä pyritään kannustamaan käyttämään uutta teknologiaa. Tietosuojavaltuutettu kuitenkin korostaa, että näihin toimenpiteisiin on yhdistettävä asianmukaiset toimet varmistamaan tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien vaatimusten noudattaminen.

7.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toi esille ja analysoi joitakin digitaalistrategiaan liittyvissä EU:n poliittisissa toimissa ilmenneitä keskeisiä tietosuojahaasteita jo vuonna 2010 julkaistusta digitaalistrategiaa koskevasta tiedonannosta 18 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan lausunnossa (4). Siinä tietosuojavaltuutettu korosti erityisesti tarvetta sisällyttää sisäänrakennettu yksityisyyden suoja ja oletusarvoinen yksityisyyden suoja uuden tieto- ja viestintätekniikan suunnitteluun. Tässä lausunnossa esittämissään huomautuksissa tietosuojavaltuutettu keskittyy komission tiedonannossa mainittuihin jatkotoimia edellyttäviin osa-alueisiin.

III.   Päätelmät

26.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että tiedonannossa on ainakin jossain määrin kiinnitetty huomiota yksityisyyteen ja tietosuojaan. Tietosuojavaltuutettu kuitenkin korostaa, että teollisuuden, jäsenvaltioiden ja komission olisi asianmukaisesti huomioitava tietosuojavaatimukset, kun digitaalistrategian aloitteet toteutetaan. Erityisesti tietosuojavaltuutettu

pitää valitettavana, ettei tiedonannossa ole tuotu riittävästi esille yksityisyyden kunnioittamisen ja tietosuojan merkitystä siinä mainittujen toimien kehittämisessä. Näin ollen hän kiinnittää rekisterinpitäjien huomion tarpeeseen noudattaa yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia sääntöjä uusien tieto- ja viestintätekniikoiden suunnittelussa ja käyttöön ottamisessa digitaaliympäristössä;

pitää valitettavana, ettei tiedonannossa ole viittauksia nykyiseen tietosuojaa koskevaan oikeudelliseen kehykseen, joka vahvistetaan direktiiveissä 95/46/EY ja 2002/58/EY, eikä yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka sisältää digitaaliympäristössä sovellettavan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa huomioon otettavat säännöt ja periaatteet;

pitää valitettavana, ettei tiedonannossa ole korostettu sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatetta, josta tehdään lakisääteinen velvoite ehdotetun tietosuoja-asetuksen 23 artiklan nojalla. Näin ollen hän muistuttaa rekisterinpitäjiä ja tieto- ja viestintätekniikan suunnittelijoita siitä, että sisäänrakennettu yksityisyyden suoja on tarpeen ottaa huomioon kehitettäessä uutta tieto- ja viestintätekniikkaa digitaaliympäristössä;

suosittelee, että tutkimuksen ja kehittämisen välineitä käytettäisiin lisäämään EU:n valmiuksia soveltaa sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatetta kaikilla asiaankuuluvilla aloilla ja että tämä tavoite otettaisiin huomioon asiaa koskevissa työohjelmissa ja ehdotuspyynnöissä;

korostaa, että kansallisten tietokantojen yhteentoimivuutta toteutettaessa on noudatettava täysimääräisesti tietosuojaperiaatteita, erityisesti käyttötarkoituksen rajoittamista koskevaa periaatetta. Hän muistuttaa komissiota myös siitä, että yhteentoimivuusratkaisujen käytölle tiedon jakamisen helpottamiseen on oltava asianmukainen oikeusperusta ja että siinä on noudatettava asiaankuuluvia tietosuojatakeita;

kehottaa komissiota kuulemaan Euroopan tietosuojavaltuutettua ennen suosituksen antamista avoimen internetin turvaamisesta kuluttajille;

muistuttaa rekisterinpitäjille ja käyttäjille, että vaikka etäresurssipalveluihin liittyy aivan erityisiä tietosuojahaasteita, tietosuojaviranomaiset ovat antaneet perusteelliset ohjeet nykyisen tietosuojalainsäädännön soveltamisesta, ja myös Euroopan tietosuojavaltuutettu on julkaissut ohjeita ehdotetun tietosuoja-asetuksen vaikutuksista näihin haasteisiin. Näitä ohjeita olisi hyödynnettävä pyrittäessä lisäämään yksityishenkilöiden ja kuluttajien luottamusta, joka viime kädessä varmistaa uusien teknologioiden onnistuneen käyttöönoton.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2013.

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  KOM(2012) 784 lopullinen.

(2)  KOM(2010) 245 lopullinen.

(3)  Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

(4)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun 18 päivänä maaliskuuta 2010 antama lausunto luottamuksen edistämisestä tietoyhteiskunnassa tietosuojaa ja yksityisyyttä tukemalla, 18 päivänä maaliskuuta 2010, saatavana Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla osoitteessa http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/19


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission ehdotusta asetukseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Johdanto

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 2012 ehdotuksen asetukseksi poikkeamista ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (jäljempänä ’ehdotus’) (1). Ehdotus toimitettiin 8. tammikuuta 2013 Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausunnon antamista varten.

2.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio on pyytänyt häneltä lausuntoa ja että ehdotuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaus tähän lausuntoon. Tietosuojavaltuutetulla oli mahdollisuus esittää komissiolle epävirallisia huomautuksia, ennen kuin ehdotus hyväksyttiin.

1.2   Ehdotuksen tavoitteet ja soveltamisala

3.

Siviili-ilmailun poikkeamista ilmoittaminen on järjestetty seuraavaan tapaan niissä kolmessa säädöksessä, jotka ehdotuksella on tarkoitus kumota. Direktiivissä 2003/42/EY (2) velvoitetaan kukin jäsenvaltio perustamaan pakollinen poikkeamailmoitusjärjestelmä (jäljempänä ’ilmoitusjärjestelmä’). Tämän lainsäädännön mukaan ilmailun ammattilaisilla on velvollisuus ilmoittaa päivittäisessä toiminnassaan ilmenevistä poikkeamista (3) organisaationsa perustaman järjestelmän välityksellä (4). Lisäksi jäsenvaltioita pyydetään keräämään, tallentamaan ja suojaamaan poikkeamatiedot ja levittämään niitä keskenään. Tätä lainsäädäntöä täydentävät seuraavat täytäntöönpanosäännöt: komission asetus (EY) N:o 1321/2007 (5), jolla perustetaan Euroopan keskusrekisteri jäsenvaltioissa kerätyistä siviili-ilmailualan poikkeamatiedoista, ja komission asetus (EY) N:o 1330/2007 (6), jolla annetaan siviili-ilmailualan poikkeamatietojen levittämistä koskevat säännöt.

4.

Ehdotuksessa esitetään direktiivin 2003/42/EY pohjalta parannuksia nykyisiin siviili-ilmailualan poikkeamailmoitusjärjestelmiin sekä kansallisella että EU:n tasolla. Muiden muutosten ohella siinä ehdotetaan seuraavaa:

varmistetaan, että kaikista asiaankuuluvista poikkeamista ilmoitetaan ja että keskusrekisteriin ilmoitettavat ja tallennettavat tiedot ovat täydellisiä ja korkealaatuisia;

perustetaan vapaaehtoinen ilmoitusjärjestelmä pakollisen järjestelmän täydentämiseksi;

velvoitetaan paitsi jäsenvaltiot myös organisaatiot ilmoittamaan poikkeamista ja järjestämään ilmoitusten siirto keskusrekisteriin;

kannustetaan poikkeamien ilmoittamiseen suojelemalla ilmoittajia yhdenmukaisesti rangaistuksilta tai syytteiltä;

varmistetaan, että keskusrekisterin sisältämät tiedot ovat riittävässä määrin viranomaisten saatavilla.

1.3   Tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoitteet

5.

Ehdotuksesta ilmenee, että työntekijät ilmoittavat poikkeamista organisaatiolleen, joka tallentaa ilmoitukset tietokantaan ja raportoi niistä nimetyille toimivaltaisille viranomaisille tai Euroopan lentoturvallisuusvirastolle (EASA). Kansalliset viranomaiset siirtävät siviili-ilmailun poikkeamia koskevat tiedot komission hoitamaan keskustietokantaan yhteistyössä EASAn ja komission kanssa. Poikkeamatietojen lisäksi komissio käsittelee tietoja asianosaisista, jotka pyytävät pääsyä keskustietokannan sisältämiin tietoihin.

6.

Tietosuojavaltuutettu ymmärtää, ettei ehdotuksen ensisijaisena tarkoituksena ole säännellä henkilötietojen käsittelyä. Järjestelmissä tallennettavat, ilmoitettavat ja siirrettävät tiedot voivat kuitenkin liittyä myös suoraan tai välillisesti tunnistettavissa oleviin luonnollisiin henkilöihin, kuten ilmoituksen tekijöihin, kolmansiin osapuoliin, jotka ovat olleet osallisina ilmoitettuun poikkeamaan, ja tietoja pyytäviin asianosaisiin (7). Ilmoitetut tiedot voivat koskea paitsi teknisiä ongelmia myös esimerkiksi väkivaltaisia matkustajia, miehistön toimintakyvyn menetystä tai terveyteen liittyviä tilanteita (8).

7.

Lausunnossa tarkastellaan näin ollen ainoastaan niitä ehdotuksen osia, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn. Se perustuu aikaisempaan lausuntoon (9), jonka tietosuojavaltuutettu on antanut yhdestä kyseisellä ehdotuksella kumottavasta asetuksesta (10).

4.   Päätelmät

46.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa on kiinnitetty huomiota henkilötietojen suojaan varsinkin siten, että suuresta osasta poikkeamailmoituksiin sisältyvistä tiedoista poistettaisiin henkilötiedot. Hän kuitenkin muistuttaa, että käsiteltävät tiedot ovat kaikesta huolimatta henkilötietoja, ja on näin ollen tyytyväinen siihen, että ehdotukseen on sisällytetty viittauksia EU:n tietosuojalainsäädännön sovellettavuuteen. Ehdotuksen säännökset merkitsevät kuitenkin parhaimmillaankin vain tietojen osittaista anonymisointia.

47.

Tietosuojavaltuutettu suosittelee täsmentämään tarkemmin, mitä ilmauksella ”tiedot, joista on poistettu henkilötiedot” tarkoitetaan. Hän ehdottaa tekstiin erityisesti seuraavia parannuksia:

täsmennetään ehdotuksen johdanto-osassa, että ehdotuksessa tarkoitettu tietojen esittäminen yksilöimättömässä muodossa on suhteellista eikä vastaa niiden täydellistä anonymisointia. Edellä esitettyjen suositusten mukaisesti johdanto-osassa olisi lisäksi selitettävä, että tietojen esittämistä yksilöimättömässä muodossa sovelletaan eri yhteyksissä kuin täydellistä anonymisointia;

16 artikla: täsmennetään, että riippumattomien käsittelijöiden saatavilla olevat tiedot on esitettävä siinä muodossa, että niistä on poistettu henkilötiedot, tai poistettava mahdollisimman pian, ellei niiden säilyttäminen ole perusteltua esimerkiksi organisaatioille asetettujen muiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi;

käsitteen ”tiedot, joista henkilötiedot on poistettu” selventämiseksi tietosuojavaltuutettu suosittelee korvaamaan 16 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa käytetyn ilmauksen ”henkilötiedot” ilmauksella ”henkilöön liittyvät tiedot” ja lisäämään molempiin 2 artiklan 1 kohdan mukaisen viittauksen siihen, että tekniset yksityiskohdat voivat johtaa kyseisen henkilön tunnistamiseen;

5 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltiot ja organisaatiot voivat perustaa vapaaehtoisia ilmoitusjärjestelmiä. Säännöksessä olisi täsmennettävä, että myös vapaaehtoisissa järjestelmissä käsiteltävät tiedot on esitettävä siten, ettei niissä ole henkilötietoja. Tietosuojavaltuutettu suosittelee täsmentämään 16 artiklan 2 kohdassa, että 5 artiklan 6 kohdan nojalla perustettavien turvallisuustietojen keruu- ja käsittelyjärjestelmien sisältämät henkilötiedot on nekin esitettävä yksilöimättömässä muodossa;

13 artiklan 10 kohta: täsmennetään, että tiedot on anonymisoitava (11) ennen niiden julkistamista;

11 artiklan 4 kohta: täsmennetään, että sellaisia liitteessä III luetelluille asianosaisille annettavia tietoja, jotka eivät liity niiden omiin laitteisiin, toimintaan tai toimialaan, ei tule ainoastaan esittää 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla yhdistetyssä tai yksilöimättömässä muodossa, vaan ne on myös tehtävä täysin anonyymeiksi.

48.

Tietosuojavaltuutettu neuvoo täsmentämään ehdotuksessa, ketkä hoitavat tietokantoja. Hän suosittaa täsmentämään liitteissä I ja II sekä 5 artiklan 6 kohdassa myös kaikki käsiteltävät tietotyypit sekä lisäämään vastaavat täsmennykset 7 artiklan 1 kohtaan ja 11 artiklan 1 kohtaan. Jos kaikkia 7 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 6 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti käsiteltäviä poikkeamia ja tietokenttiä ei ole mahdollista täsmentää, näissä säännöksissä olisi ainakin mainittava, että sellaiset lisätiedot, joita ehdotuksessa ei erikseen edellytetä, eivät saa sisältää direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa ja asetuksen (EY) No 45/2001 10 artiklassa määriteltyjä erityisiä tietotyyppejä (”arkaluonteiset tiedot”).

49.

Tietosuojavaltuutettu suosittelee myös täsmentämään tietokantoihin tallennettujen tietojen säilytysajat, rekisteröityjen oikeudet sekä tietokantoihin sovellettavat turvallisuustoimet.

50.

Jos tietoja siirretään kolmansien maiden organisaatioille tai kansainvälisille järjestöille, näiden on sitouduttava noudattamaan riittäviä tietosuojatakeita, joista on annettava sitovat säännökset. Takeet voisivat perustua tietosuojaperiaatteisiin, jotka määritellään komission hyväksymissä henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin tarkoitetuissa mallisopimuslausekkeissa, ja ne voitaisiin lisätä ehdotuksen liitteeseen.

51.

Keskusrekisteriin pääsyä pyytäneitä asianosaisia koskevien tietojen käsittelyn osalta tietosuojavaltuutettu suosittelee täsmentämään ehdotuksessa, mitä tietosuojatoimenpiteitä kolmansien osapuolten tietojen käsittelyyn sovelletaan (esim. kuinka pitkään tietoja säilytetään sen jälkeen, kun niihin pääsy on sallittu tai evätty, ja keillä on pääsy näihin tietoihin). Liitteessä IV olevaan lomakkeeseen olisi tiedon saatavuutta koskevan ilmoituksen (12) lisäksi sisällytettävä tietosuojailmoitus.

52.

Ehdotuksen johdanto-osassa olisi perusteltava tarve käsitellä arkaluonteisia tietoja kaikilla niillä perusteilla, jotka mainitaan direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 2–4 kohdassa ja asetuksen (EY) No 45/2001 10 artiklan 2–4 kohdassa. Tietosuojavaltuutettu suosittelee myös sisällyttämään ehdotukseen tiettyjen tietotyyppien käsittelyyn sovellettavat lisätakeet, kuten määräämään tiukemmista turvallisuustoimista, kieltämään kyseisentyyppisten tietojen luovuttamisen kolmansille osapuolille, joita EU:n tietosuojalainsäädäntö ei koske, ja rajoittamaan niiden luovuttamista muille asianosaisille. Näiden tietotyyppien käsittely voi edellyttää myös EU:n tietosuojaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkotarkastusta.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  C(2012) 776 final.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/42/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2003, poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla (EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23).

(3)  Poikkeamalla tarkoitetaan mitä tahansa tapahtumaa, jolla on merkitystä ilmailun turvallisuuden kannalta, kuten onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita (ks. ehdotuksen 2 artiklan 8 kohta).

(4)  Organisaatiolla tarkoitetaan ehdotuksessa ”mitä tahansa ilmailutuotteita ja/tai -palveluja tarjoavaa organisaatiota, jollaisia ovat erityisesti ilma-alusten käyttäjät, hyväksytyt huolto-organisaatiot, ilma-alusten tyyppisuunnittelusta ja/tai valmistuksesta vastaavat organisaatiot, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat ja sertifioidut lentopaikat” (ks. ehdotuksen 2 artiklan 9 kohta).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 1321/2007, annettu 12 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY mukaisesti vaihdettujen siviili-ilmailualan poikkeamia koskevien tietojen keskusrekisteriin tallentamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 3).

(6)  Komission asetus (EY) No 1330/2007, annettu 24 päivänä syyskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siviili-ilmailun alan poikkeamia koskevan tietojen levittämisen täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 295, 14.11.2007, s. 7).

(7)  Henkilötietojen tapauksessa ks. erityisesti 3.1 kohta.

(8)  Ks. ehdotuksen liite I ”Luettelo poikkeamien pakolliseen ilmoitusjärjestelmään sovellettavista määräajoista ja vaatimuksista”.

(9)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisystä (EUVL C 132, 21.5.2010, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 35).

(11)  Toisin sanoen on varmistettava, ettei luonnollinen henkilö ole tunnistettavissa, ottaen huomioon kaikki keinot, joita joko rekisterinpitäjä tai muu henkilö voi kohtuuden rajoissa käyttää mainitun henkilön tunnistamiseksi.

(12)  Liitteessä IV oleva 7 kohta.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/22


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 358/12

1.

Komissio vastaanotti 29 päivänä marraskuuta 2013 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritykset Goldman Sachs Group, Inc. (Goldman Sachs), TPG LundyCO, L.P. (TPG) ja Barclays PLC (Barclays) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Intertain Limited (Intertain) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Goldman Sachs: maailmanlaajuisesti toimiva sijoituspankkitoimintaan, arvopapereihin ja varainhoitoon erikoistunut yritys, joka tarjoaa ympäri maailmaa kattavan valikoiman palveluja monenlaisille asiakkaille, muun muassa yrityksille, rahoituslaitoksille, valtioille ja varakkaille yksityishenkilöille,

TPG: TPG-konserniin kuuluva sijoitusväline; konserni on maailmanlaajuisesti toimiva pääomasijoitusyhtiö, joka hoitaa monenlaisiin yrityksiin yritysostojen ja uudelleenorganisointien kautta sijoittavaa sijoitusyhtiöryhmää,

Barclays: Barclays Group -konsernin toimintaa harjoittava yhtiö; konserni tarjoaa maailmanlaajuisia rahoituspalveluja vähittäispankkitoiminnan, luottokorttien, yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä varallisuudenhoidon ja salkunhoitopalvelujen aloilla,

Intertain: englantilainen osakeyhtiö, jonka toimialaa ovat baarit ja komediaklubit Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 358/24


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 358/13

1.

Komissio vastaanotti 2 päivänä joulukuuta 2013 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalaiseen yhtymään Allianz kuuluva ranskalainen yritys Allianz IARD SA (Allianz), ranskalaiseen yhtymään Axa kuuluva ranskalainen yritys Axa France IARD SA (Axa), ranskalaiseen yhtymään Covéa kuuluva ranskalainen yritys Covéa Risk SA (Covéa), italialaiseen yhtymään Assicurazioni Generali kuuluva ranskalainen yritys Generali France Assurances SA (Generali) sekä ranskalainen yritys la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä Netproassur SASU (Netproassur) ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Allianz: vakuutusyhtiö (omaisuus- ja vastuuvakuutustuotteiden markkinointi Ranskassa),

Axa: vakuutusyhtiö (omaisuus – ja vastuuvakuutustuotteiden markkinointi Ranskassa),

Covéa: vakuutusyhtiö (omaisuus – ja vastuuvakuutustuotteiden markkinointi Ranskassa),

Generali: vakuutusyhtiö (henki- ja vahinkovakuutustuotteiden markkinointi Ranskassa),

CSCA: Ranskan vakuutusmeklarien työnantajajärjestö,

Netproassur: vakuutusten ja jälleenvakuutusten meklaripalveluihin liittyvien tieto- ja viestintäteknologiahankkeiden kehittäminen, toteuttaminen ja hallinta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).