ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.164.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
8. kesäkuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 164/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 156, 1.6.2013

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 164/02

Asia C-625/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.4.2013 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Liikenne — Yhteisön rautateiden kehittäminen — Direktiivi 91/440/ETY — 6 artiklan 3 kohta ja liite II — Direktiivi 2001/14/EY — 14 artiklan 2 kohta — Rataverkon haltija ei ole oikeudelliselta muodoltaan riippumaton — 11 artikla — Suorituskannustinjärjestelmän puuttuminen — Puutteellinen täytäntöönpano)

2

2013/C 164/03

Asia C-103/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.4.2013 — Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Systran SA ja Systran Luxembourg SA (Muutoksenhaku — EY 225 artiklan 1 kohta, EY 235 artikla ja EY 288 artiklan toinen kohta — Sopimussuhteen ulkopuolista Euroopan yhteisön vastuuta koskeva kanne — Oikeusriidan sopimussuhteen ulkopuolisen luonteen arviointi — Unionin tuomioistuinten toimivalta)

2

2013/C 164/04

Asia C-202/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.4.2013 (Arbeidsrechtbank Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Anton Las v. PSA Antwerp NV (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — SEUT 45 artikla — Belgian kuningaskunnan hollannin kielialueelle sijoittautunut yhtiö — Velvollisuus laatia työsopimukset hollannin kielellä — Luonteeltaan rajat ylittävä työsopimus — Rajoitus — Suhteettomuus)

3

2013/C 164/05

Yhdistetyt asiat C-274/11 ja C-295/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.4.2013 — Espanjan kuningaskunta ja Italian tasavalta v. Euroopan unionin neuvosto (Yhtenäinen patentti — Päätös luvan antamisesta SEUT 329 artiklan 1 kohtaan perustuvaan tiiviimpään yhteistyöhön — Kumoamiskanne toimivallan puuttumisen, harkintavallan väärinkäytön ja perussopimusten rikkomisen perusteella — SEU 20 artiklassa sekä SEUT 326 ja SEUT 327 artiklassa määrätyt edellytykset — Muu kuin yksinomainen toimivalta — Päätös, joka tehdään viimeisenä keinona — Unionin etujen suojaaminen)

3

2013/C 164/06

Asia C-463/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.4.2013 (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L v. M (Direktiivi 2001/42/EY — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi — 3 artiklan 4 ja 5 kohta — Sellaisten suunnitelmatyyppien määritteleminen, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia — Kansallisen lainsäädännön perusteella ympäristöarvioinnista vapautetut sisäisen kehityksen asemakaavat — Sisäistä kehitystä koskevan laadullisen edellytyksen virheellisellä arvioinnilla ei ole vaikutusta asemakaavan pätevyyteen — Direktiivin tehokkaan vaikutuksen heikentäminen)

4

2013/C 164/07

Asia C-548/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.4.2013 (Arbeidshof te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Edgard Mulders v. Rijksdienst voor Pensioenen (Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 1 artiklan r alakohta — Vakuutuskausien käsite — 46 artikla — Eläkkeen laskenta — Huomioon otettavat vakuutuskaudet — Rajatyöntekijä — Työkyvyttömyysjakso — Kahden jäsenvaltion maksamien samankaltaisten etuuksien päällekkäisyys — Tätä jaksoa ei otettu huomioon vakuutuskautena — Asuinpaikkaa koskeva edellytys — Kansalliset säännöt päällekkäisyyden estämiseksi)

5

2013/C 164/08

Asia C-565/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.4.2013 (Tribunalul Sibiun (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Mariana Irimie v. Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Jäsenvaltion unionin oikeuden vastaisesti kantamien verojen palauttaminen — Kansallinen säännöstö, jolla rajoitetaan niiden korkojen määrää, jotka mainitun valtion on maksettava palautetulle verolle — Korot, jotka lasketaan veron palautushakemusta seuraavasta päivästä lähtien — Ristiriita unionin oikeuden kanssa — Tehokkuusperiaate)

5

2013/C 164/09

Asia C-595/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.4.2013 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Steinel Vertrieb GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld (Kauppapolitiikka — Asetus N:o 1470/2001 — Asetus (EY) N:o 1205/2007 — Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Pienloistelamppujen tuonnista kannettavat lopulliset polkumyyntitullit — Lopullisten polkumyyntitullien sovellettavuus polkumyyntiasetuksessa tarkoitettuun tariffialanimikkeeseen luokiteltuihin tuotteisiin — Tarkasteltavana oleva tuote — Soveltamisala)

6

2013/C 164/10

Asia C-12/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.4.2013 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co. (Tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 40/94 — 15 artiklan 1 kohta — Tosiasiallisen käytön käsite — Tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa)

6

2013/C 164/11

Asia C-247/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.4.2013 (Varhoven administrativen sadin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Meliha Veli Mustafa v. Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite kam Natsionalnia osiguritelen institut (Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa — Direktiivi 80/987/ETY — Direktiivi 2002/74/EY — Direktiivi 2008/74/EY — 2 ja 3 artikla — Velvollisuus säätää työntekijöiden palkkaturvasta — Mahdollisuus rajata palkkaturva saataviin, jotka ovat syntyneet ennen saneerausmenettelyn aloittamisesta annetun tuomion merkitsemistä kaupparekisteriin — Saneerausmenettelyn aloittamisesta annettu tuomio — Vaikutukset — Työnantajan toiminnan jatkaminen)

7

2013/C 164/12

Asia C-74/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 12.2.2013 — GSV Kft.v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Asia C-102/13 P: Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 1.3.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-205/11, Saksa v. komissio, 18.12.2012 antamasta määräyksestä

8

2013/C 164/14

Asia C-119/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG v. Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Asia C-120/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. v. Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Asia C-121/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft v. Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Asia C-126/13 P: Valitus, jonka BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH on tehnyt 15.3.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.1.2013 antamasta tuomiosta

10

2013/C 164/18

Asia C-132/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 18.3.2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v. ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Asia C-158/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag (Alankomaat) on esittänyt 28.3.2013 — Hamidullah Rajaby v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Asia C-166/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Melun (Ranska) on esittänyt 3.4.2013 — Sophie Mukarubega v. Préfet de police ja Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Asia C-167/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgia) on esittänyt 27.3.2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Asia C-189/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Bayonne (Ranska) on esittänyt 15.4.2013 — Raquel Gianni Da Silva v. Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Asia C-203/13: Kanne 17.4.2013 — Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

12

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2013/C 164/24

Asia T-32/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.4.2013 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Markkina-analyysi uuden lähestymistavan kehittämiseksi internetsivuja varten — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Valintaperusteet ja tarjouskilpailun ratkaisemisen perusteet — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

14

2013/C 164/25

Asia T-526/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Inuit Tapiriit Kanatami ym. v. komissio (Hyljetuotteiden kauppa — Asetus (EY) N:o 1007/2009 — Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Asetus (EU) N:o 737/2010 — Kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen kielto — Poikkeus inuiittiyhteisöjen hyväksi — Lainvastaisuusväite — Oikeudellinen perusta — Toissijaisuus — Oikeasuhteisuus — Harkintavallan väärinkäyttö)

14

2013/C 164/26

Asia T-119/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Gbagbo v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttäminen — Vaatimusten mukauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Harkintavallan väärinkäyttö — Puolustautumisoikeudet — Omaisuudensuoja)

15

2013/C 164/27

Asia T-130/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Gossio v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

15

2013/C 164/28

Asia T-284/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones v. SMHV — MIP Metro (METROINVEST) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin METROINVEST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki METRO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Syrjintäkiellon periaate — Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin)

16

2013/C 164/29

Asia T-55/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Chen v. SMHV — AM Denmark (puhdistuslaite) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää puhdistuslaitetta — Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki, joka esittää suihkuttimen ja sienen sisältävää puhdistuslaitetta — Mitättömäksi julistaminen)

16

2013/C 164/30

Asia T-145/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Bayerische Motoren Werke v. SMHV (ECO PRO) (Yhteisön tavaramerkki — Kansainvälinen rekisteröinti, jossa on nimetty Euroopan yhteisö — Sanamerkki ECO PRO — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

16

2013/C 164/31

Asia T-474/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.4.2013 — Oster Weinkellerei v. SMHV — Viñedos Emiliana (Igama) (Yhteisön tavaramerkki — Väitteen kohteena olevan tavaramerkin mitättömäksi julistaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

17

2013/C 164/32

Asia T-28/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.4.2013 — PT Ecogreen Oleochemicals ym. v. neuvosto (Polkumyynti — Tiettyjen Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Uuden asetuksen antaminen — Oikeussuojan tarpeen lakkaaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

17

2013/C 164/33

Asia T-124/13: Kanne 4.3.2013 — Italia v. komissio

18

2013/C 164/34

Asia T-174/13 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 25.3.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-27/11, BO v. komissio, 15.1.2013 antamasta tuomiosta

19

2013/C 164/35

Asia T-182/13: Kanne 28.3.2013 — Moallem Insurance v. neuvosto

19

2013/C 164/36

Asia T-189/13: Kanne 3.4.2013 — PP Nature-Balance Lizenz v. komissio

20

2013/C 164/37

Asia T-201/13: Kanne 12.4.2013 — Rubinum v. komissio

21

2013/C 164/38

Asia T-208/13: Kanne 9.4.2013 — Portugal Telecom v. komissio

22

2013/C 164/39

Asia T-219/13: Kanne 16.4.2013 — Ferracci v. komissio

23

2013/C 164/40

Asia T-222/13: Kanne 15.4.2013 — B&S Europe v. komissio

24

2013/C 164/41

Asia T-353/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste v. komissio

24

2013/C 164/42

Asia T-520/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.4.2013 — Comunidad Autónoma de Galicia v. komissio

25

2013/C 164/43

Asia T-485/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2013 — Grupo Bimbo v. SMHV (SANISSIMO)

25

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/1


2013/C 164/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 156, 1.6.2013

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 147, 25.5.2013

EUVL C 141, 18.5.2013

EUVL C 129, 4.5.2013

EUVL C 123, 27.4.2013

EUVL C 114, 20.4.2013

EUVL C 108, 13.4.2013

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.4.2013 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-625/10) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Liikenne - Yhteisön rautateiden kehittäminen - Direktiivi 91/440/ETY - 6 artiklan 3 kohta ja liite II - Direktiivi 2001/14/EY - 14 artiklan 2 kohta - Rataverkon haltija ei ole oikeudelliselta muodoltaan riippumaton - 11 artikla - Suorituskannustinjärjestelmän puuttuminen - Puutteellinen täytäntöönpano)

2013/C 164/02

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-P. Keppenne, D. Kukovec, H. Støvlbæk, K. Herrmann ja M. Šimerdová)

Vastaaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, M. Perrot ja S. Menez)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: S. Centeno Huerta)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Laiminlyönti antaa säädetyssä määräajassa kaikkia yhteisön rautateiden kehittämisestä 29.7.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY (EYVL L 237, s. 25) 6 artiklan (3 kohta) ja liitteen II sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY (EYVL L 75, s. 29) 6 artiklan (2–5 kohta), 14 artiklan (2 kohta) ja 11 artiklan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä

Tuomiolauselma

1)

Ranskan tasavalta ei ole noudattanut yhteisön rautateiden kehittämisestä 29.7.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/12/EY, 6 artiklan 3 kohdan ja liitteen II eikä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 23.10.2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/58/EY, 14 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yksikkö, jonka tehtäväksi direktiivin 91/440 liitteessä II luetellut olennaiset toiminnot annetaan, on kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan ja liitteen II sekä direktiivin 2001/14 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti rautatieliikennettä harjoittavasta yrityksestä riippumaton ja koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa kaikkia direktiivin 2001/14 11 artiklan noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan komissio ja Ranskan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4)

Espanjan kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 103, 2.4.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.4.2013 — Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Systran SA ja Systran Luxembourg SA

(Asia C-103/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - EY 225 artiklan 1 kohta, EY 235 artikla ja EY 288 artiklan toinen kohta - Sopimussuhteen ulkopuolista Euroopan yhteisön vastuuta koskeva kanne - Oikeusriidan sopimussuhteen ulkopuolisen luonteen arviointi - Unionin tuomioistuinten toimivalta)

2013/C 164/03

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. van Rijn, E. Montaguti ja J. Samnadda, avustajinaan advocaat A. Berenboom ja avocat M. Isgour)

Muut osapuolet: Systran SA ja Systran Luxembourg SA (edustajat: avocat J.-P. Spitzer ja avocat E. De Boissieu)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-19/07, Systran ja Systran Luxembourg vastaan komissio, 16.12.2010 antamasta tuomiosta asiassa, jossa kantajat vaativat korvaamaan vahingon, jonka väitettiin aiheutuneen lainvastaisuuksista, jotka olivat tapahtuneet komission julkaiseman, sen konekäännösjärjestelmän ylläpitoon ja kielelliseen vahvistamiseen liittyvän tarjouspyynnön seurauksena — Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen — Todistelua koskevien sääntöjen sivuuttaminen — Komission virheen riittävää ilmeisyyttä koskeva ilmeinen arviointivirhe — Perustelujen puuttuminen

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-19/07, Systran ja Systran Luxembourg vastaan komissio, 16.12.2010 antama tuomio kumotaan.

2)

Systran SA:n ja Systran Luxembourg SA:n asiassa T-19/07 nostama kanne jätetään tutkimatta.

3)

Systran SA ja Systran Luxembourg SA velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.


(1)  EUVL C 145, 14.5.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.4.2013 (Arbeidsrechtbank Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Anton Las v. PSA Antwerp NV

(Asia C-202/11) (1)

(Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - SEUT 45 artikla - Belgian kuningaskunnan hollannin kielialueelle sijoittautunut yhtiö - Velvollisuus laatia työsopimukset hollannin kielellä - Luonteeltaan rajat ylittävä työsopimus - Rajoitus - Suhteettomuus)

2013/C 164/04

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Anton Las

Vastaaja: PSA Antwerp NV

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Arbeidsrechtbank Antwerpen — EY 39 artiklan (nykyinen SEUT 45 artikla) tulkinta — Belgian alueellinen säännöstö, jonka mukaan hollannin kielialueella sijaitsevan yrityksen on laadittava kaikki luonteeltaan kansainvälistä työsuhdetta koskevat asiakirjat hollanniksi tai muuten ne ovat mitättömiä

Tuomiolauselma

SEUT 45 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion liittovaltiorakenteeseen kuuluvan yksikön lainsäädännölle, jonka mukaan jokaisen työnantajan, jolla on toimipaikka kyseisen yksikön alueella, on laadittava luonteeltaan rajat ylittävät työsopimukset yksinomaan kyseisen liittovaltiorakenteeseen kuuluvan yksikön virallisella kielellä uhalla, että muutoin tuomioistuin viran puolesta toteaa sopimukset pätemättömiksi.


(1)  EUVL C 219, 23.7.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.4.2013 — Espanjan kuningaskunta ja Italian tasavalta v. Euroopan unionin neuvosto

(Yhdistetyt asiat C-274/11 ja C-295/11) (1)

(Yhtenäinen patentti - Päätös luvan antamisesta SEUT 329 artiklan 1 kohtaan perustuvaan tiiviimpään yhteistyöhön - Kumoamiskanne toimivallan puuttumisen, harkintavallan väärinkäytön ja perussopimusten rikkomisen perusteella - SEU 20 artiklassa sekä SEUT 326 ja SEUT 327 artiklassa määrätyt edellytykset - Muu kuin yksinomainen toimivalta - Päätös, joka tehdään ”viimeisenä keinona” - Unionin etujen suojaaminen)

2013/C 164/05

Oikeudenkäyntikielet: espanja ja italia

Asianosaiset

Kantajat: Espanjan kuningaskunta (asiamies: N. Díaz Abad) ja Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino)

Väliintulija, joka tukee Espanjan kuningaskunnan vaatimuksia: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino)

Väliintulija, joka tukee Italian tasavallan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: N. Díaz Abad)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi T. Middleton, F. Florindo Gijón ja A. Lo Monaco, sittemmin T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta ja K. Pellinghelli)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: C. Pochet, J.-C. Halleux ja T. Materne), Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek, D. Hadroušek ja J. Vláčil), Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Kemper), Irlanti (asiamies: D. O’Hagan, avustajanaan N. J. Travers, BL), Ranskan tasavalta (asiamiehet: E. Belliard, G. de Bergues ja A. Adam), Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér ja K. Molnár), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: C. Wissels ja M. de Ree), Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna, E. Gromnicka ja M. Laszuk), Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk ja C. Meyer-Seitz), Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: L. Seeboruth, avustajanaan barrister T. Mitcheson), Euroopan parlamentti (asiamiehet: I. Díez Parra, G. Ricci ja M. Dean) ja Euroopan komissio (asiamiehet: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst ja L. Prete)

Oikeudenkäynnin kohde

Luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi 10.3.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/167/EU (EUVL L 76, s. 53) kumoaminen — Harkintavallan väärinkäyttö — Unionin tuomioistuinjärjestelmän noudattamatta jättäminen

Tuomiolauselma

1)

Kanteet hylätään.

2)

Espanjan kuningaskunta vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi Euroopan unionin neuvoston kuluista asiassa C-274/11.

3)

Italian tasavalta vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi Euroopan unionin neuvoston kuluista asiassa C-295/11.

4)

Belgian kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Saksan liittotasavalta, Irlanti, Ranskan tasavalta, Latvian tasavalta, Unkari, Alankomaiden kuningaskunta, Puolan tasavalta, Ruotsin kuningaskunta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 219, 23.7.2011. EUVL L 232, 6.8.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.4.2013 (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L v. M

(Asia C-463/11) (1)

(Direktiivi 2001/42/EY - Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi - 3 artiklan 4 ja 5 kohta - Sellaisten suunnitelmatyyppien määritteleminen, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia - Kansallisen lainsäädännön perusteella ympäristöarvioinnista vapautetut ”sisäisen kehityksen” asemakaavat - ”Sisäistä kehitystä” koskevan laadullisen edellytyksen virheellisellä arvioinnilla ei ole vaikutusta asemakaavan pätevyyteen - Direktiivin tehokkaan vaikutuksen heikentäminen)

2013/C 164/06

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: L

Vastaaja: M

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY (EYVL L 197, s. 30) 3 artiklan 4 ja 5 kohdan tulkinta — Soveltamisala — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään nopeutetusta menettelystä, johon ei sisälly ympäristöarviointia, sellaisten asemakaavojen laatimiseksi, jotka koskevat pieniä alueita paikallisella tasolla ja jotka täyttävät tietyt laadulliset ja määrälliset edellytykset — Laadullisten edellytysten virheellinen arviointi

Tuomiolauselma

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY 3 artiklan 5 kohtaa, tarkasteltuna yhdessä sen 3 artiklan 4 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan sellaisen laadullisen edellytyksen noudattamatta jättämisellä, joka asetetaan kyseisen direktiivin täytäntöönpanosäädöksellä tietyntyyppisen asemakaavan hyväksymisen vapauttamiseksi direktiivin mukaisesta ympäristöarvioinnista, ei ole merkitystä kaavan pätevyyteen.


(1)  EUVL C 355, 3.12.2011


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.4.2013 (Arbeidshof te Antwerpenin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Edgard Mulders v. Rijksdienst voor Pensioenen

(Asia C-548/11) (1)

(Sosiaaliturva - Asetus (ETY) N:o 1408/71 - 1 artiklan r alakohta - ”Vakuutuskausien” käsite - 46 artikla - Eläkkeen laskenta - Huomioon otettavat vakuutuskaudet - Rajatyöntekijä - Työkyvyttömyysjakso - Kahden jäsenvaltion maksamien samankaltaisten etuuksien päällekkäisyys - Tätä jaksoa ei otettu huomioon vakuutuskautena - Asuinpaikkaa koskeva edellytys - Kansalliset säännöt päällekkäisyyden estämiseksi)

2013/C 164/07

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeidshof te Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Edgard Mulders

Vastaaja: Rijksdienst voor Pensioenen

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Arbeidshof te Antwerpen — Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2) 1 artiklan r alakohdan ja 46 artiklan tulkinta — Vanhuuseläke — Etuuksien laskenta — Huomioon otettavat vakuutuskaudet

Tuomiolauselma

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, 1 artiklan r alakohtaa ja 46 artiklaa, luettuina tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä SEUT 45 ja SEUT 48 artiklan valossa, on tulkittava siten, että niiden vastaista on se, että tietyssä jäsenvaltiossa eläkettä laskettaessa työkyvyttömyyskautta, jonka aikana toisessa jäsenvaltiossa siirtotyöläiselle maksettiin sairausvakuutusetuutta, josta pidätettiin eläkemaksuja, ei tämän toisen valtion lainsäädännössä pidetä näissä säännöksissä tarkoitettuna ”vakuutuskautena” sillä perusteella, että asianomainen ei asu tässä toisessa valtiossa ja/tai sai ensimmäisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla vastaavaa etuutta, jota ei voinut saada samanaikaisesti tämän sairausvakuutusetuuden kanssa.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.4.2013 (Tribunalul Sibiun (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Mariana Irimie v. Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Asia C-565/11) (1)

(Jäsenvaltion unionin oikeuden vastaisesti kantamien verojen palauttaminen - Kansallinen säännöstö, jolla rajoitetaan niiden korkojen määrää, jotka mainitun valtion on maksettava palautetulle verolle - Korot, jotka lasketaan veron palautushakemusta seuraavasta päivästä lähtien - Ristiriita unionin oikeuden kanssa - Tehokkuusperiaate)

2013/C 164/08

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Sibiu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Mariana Irimie

Vastaaja: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunalul Sibiu — Vastaavuus-, tehokkuus- ja suhteellisuusperiaatteen, SEU 6 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan tulkinta — Sellaisen kansallisen lainsäädännön hyväksyttävyys, jolla rajoitetaan vahingosta, jonka jäsenvaltio on aiheuttanut yksityisille unionin oikeutta rikkomalla, maksettavan korvauksen määrää — Veron palauttamiseen liittyvien laillisten korkojen maksaminen

Tuomiolauselma

Unionin oikeutta on tulkittava siten, että sen kanssa on ristiriidassa pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen säännöstö, jonka perusteella unionin oikeuden vastaisesti kannetun veron palauttamiseen liittyvien korkojen määrää rajoitetaan siten, että ne lasketaan vasta tämän veron palautushakemusta seuraavasta päivästä lähtien.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.4.2013 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Steinel Vertrieb GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld

(Asia C-595/11) (1)

(Kauppapolitiikka - Asetus N:o 1470/2001 - Asetus (EY) N:o 1205/2007 - Yhteinen tullitariffi - Tariffiluokittelu - Yhdistetty nimikkeistö - Pienloistelamppujen tuonnista kannettavat lopulliset polkumyyntitullit - Lopullisten polkumyyntitullien sovellettavuus polkumyyntiasetuksessa tarkoitettuun tariffialanimikkeeseen luokiteltuihin tuotteisiin - Tarkasteltavana oleva tuote - Soveltamisala)

2013/C 164/09

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Steinel Vertrieb GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Bielefeld

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Finanzgericht Düsseldorf — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja väliaikaisen polkumyyntitullin kantamisesta lopullisesti 16.7.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1470/2001 (EYVL L 195, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna 1.9.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1322/2006 (EUVL L. 244, s. 11) ja polkumyyntitullien käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen, toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun johdosta ja toimenpiteiden laajentamisesta koskemaan Vietnamin sosialistisesta tasavallasta, Pakistanin islamilaisesta tasavallasta ja Filippiinien tasavallasta lähetettyjen samanlaisten tuotteiden tuontiin 15.10.2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1205/2007 (EUVL L 272, s. 1) tulkinta — Sovelletaanko näitä asetuksia pienloistelamppuihin, joissa on hämäräkytkin

Tuomiolauselma

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja väliaikaisen polkumyyntitullin kantamisesta lopullisesti 16.7.2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1470/2001, sellaisena kuin se on muutettuna 1.9.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1322/2006, sekä polkumyyntitullien käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen, toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun johdosta ja toimenpiteiden laajentamisesta koskemaan Vietnamin sosialistisesta tasavallasta, Pakistanin islamilaisesta tasavallasta ja Filippiinien tasavallasta lähetettyjen samanlaisten tuotteiden tuontiin 15.10.2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1205/2007 tarkoitetaan kaikkia tuotteita, joilla on samat olennaiset ominaispiirteet kuin näissä asetuksissa tarkoitetuilla tuotteilla ja jotka myös kuuluvat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna 31.1.2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 254/2000, liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen ex 8539 31 90. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko pääasiassa kyseessä olevien tuotteiden osalta näin huolimatta hämäräkytkimen lisäämisestä vai ovatko pääasiassa kyseessä olevat tuotteet erilaisia tuotteita siitä syystä, että niillä on muita ominaispiirteitä, joita ei täsmennetä mainituissa asetuksissa.


(1)  EUVL C 89, 24.3.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.4.2013 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co.

(Asia C-12/12) (1)

(Tavaramerkit - Asetus (EY) N:o 40/94 - 15 artiklan 1 kohta - Tosiasiallisen käytön käsite - Tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa)

2013/C 164/10

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Colloseum Holding AG

Vastaaja: Levi Strauss & Co.

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesgerichtshof — Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston direktiivin 40/94 (EYVL L 11, s. 1) 15 artiklan 1 kohdan tulkinta — Tavaramerkin käyttämisen käsite — Sellaisen tavaramerkin käyttämisen myöntäminen, joka on yhdistelmämerkin osa, kun tätä yhdistelmämerkkiä on käytetty — Tavaramerkin käyttämisen myöntäminen, kun sitä on käytetty yksinomaan yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, kun molemmat tavaramerkit on rekisteröity sekä yksittäin että yhdessä yhdistelmämerkkinä

Tuomiolauselma

Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä silloin, kun rekisteröityä tavaramerkkiä, joka on tullut erottamiskykyiseksi käytettäessä toista moniosaista tavaramerkkiä, jonka osa se on, käytetään vain tämän toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja myös molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity tavaramerkiksi.


(1)  EUVL C 89, 24.3.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.4.2013 (Varhoven administrativen sadin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Meliha Veli Mustafa v. Direktor na fond ”Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut

(Asia C-247/12) (1)

(Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa - Direktiivi 80/987/ETY - Direktiivi 2002/74/EY - Direktiivi 2008/74/EY - 2 ja 3 artikla - Velvollisuus säätää työntekijöiden palkkaturvasta - Mahdollisuus rajata palkkaturva saataviin, jotka ovat syntyneet ennen saneerausmenettelyn aloittamisesta annetun tuomion merkitsemistä kaupparekisteriin - Saneerausmenettelyn aloittamisesta annettu tuomio - Vaikutukset - Työnantajan toiminnan jatkaminen)

2013/C 164/11

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Meliha Veli Mustafa

Vastaaja: Direktor na fond ”Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Varhoven administrativen sad — Työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.10.1980 annetun neuvoston direktiivin 80/987/ETY (EYVL L 283, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/987/ETY muuttamisesta 23.9.2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/74/EY (EYVL L 270, s. 10), 2 artiklan 1 kohdan tulkinta — Jäsenvaltioiden velvollisuus säätää takeista työntekijöille syntyneiden ja syntyvien palkkasaatavien turvaamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyssä tämän menettelyn kaikissa vaiheissa maksukyvyttömäksi julistamiseen saakka eikä ainoastaan sellaisten saatavien osalta, jotka olivat olemassa menettelyä aloitettaessa

Tuomiolauselma

Työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/94/EY on tulkittava siten, ettei se velvoita jäsenvaltioita säätämään työntekijöiden saatavien turvaamisesta kussakin heidän työnantajaansa kohdistetun maksukyvyttömyysmenettelyn vaiheessa. Direktiivi ei myöskään ole esteenä sille, että jäsenvaltiot säätävät ainoastaan työntekijöiden sellaisten saatavien turvaamisesta, jotka ovat syntyneet ennen sen tuomion merkitsemistä kaupparekisteriin, jolla velallisen saneerausmenettely on aloitettu, vaikka tällä tuomiolla ei määrätäkään työnantajan toimintaa lopetettavaksi.


(1)  EUVL C 235, 4.8.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 12.2.2013 — GSV Kft.v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Asia C-74/13)

2013/C 164/12

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: GSV Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Vastaako

väriltään valkoinen

neliön muotoinen

kudottu kangas,

jossa on käytetty yksinkertaista kierrettyä lankaa

jonka kudos on kaksilankainen ja

jossa kudelangat kulkevat ristikkäin loimilankojen kanssa

jossa kudoksen aukkojen koko on 4 × 4 mm

joka on kooltaan 100 cm × 201 cm

jossa on käytetty styreeniakrylaatti-kopolymeerimuovilla päällystettyä lasikuituja,

jossa ei ole kerrattuja lankoja

joka painaa 136g/m2

jonka kuituhienous on loimen osalta 415 teksiä

ja kuteen osalta 132 teksiä,

ominaisuuksiltaan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa 16.2.2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 138/2011 (1) 14 perustelukappaleen ja 1 artiklan 1 kohdan määritelmää

lasikuidusta valmistettu

seulakangas, jonka

silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm

ja joka painaa enemmän kuin 35 g/m2,

ja onko TARIC-koodia 7019590010 näin ollen tulkittava siten, että mainittu tavara voidaan katsoa siihen kuuluvaksi, kun otetaan huomioon tullinimikkeistön ja unionin oikeussääntöjen eri kieliversiot?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko unionin oikeusjärjestelmän perusteella sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö vapauttaa maksamasta polkumyyntitullia, joka luottaa kotimaansa kielellä julkaistun asetuksen säädöstekstiin — ottamatta selvää muissa kieliversioissa mahdollisesti olevista muista merkityssisällöistä — perustamalla käsityksensä säädöstekstin sisällöstä kotimaansa kielessä sille yleisesti hyväksyttyyn sisältöön ja tuo Euroopan unionin alueelle sen ulkopuolella valmistetun tavaran katsoen, että kyseessä ei ole tavara, josta kannettaisiin polkumyyntitullia siinäkään tapauksessa, että unionin säädöksen eri kieliversioiden vertailun perusteella katsottaisiin, että tavarasta on kannettava polkumyyntitulli?


(1)  Väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa 16.2.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 138/2011 (EUVL L 43, 17.2.2011, s. 9).


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/8


Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 1.3.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-205/11, Saksa v. komissio, 18.12.2012 antamasta määräyksestä

(Asia C-102/13 P)

2013/C 164/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Möller)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-205/11 18.12.2012 antama määräys on kumottava

kanne on otettava tutkittavaksi ja asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee asian

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksessa vaaditaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 18.12.2012 asiassa T-205/11 antama määräys, jolla hylättiin Saksan liittotasavallan kumoamiskanne Saksan myöntämästä valtiontuesta C-7/10 (ex CP 250/09 ja NN 5/10) (KStG-lain saneerauslauseke) 26.1.2011 tehdystä komission päätöksestä 2011/527/EU.

Liittotasavallan hallituksen valitus perustuu kahteen valitusperusteeseen, jotka molemmat koskevat puutteellisia perusteluja:

Hyvän oikeudenhoidon periaatteen, joka on oikeusvarmuuden yleisen periaatteen erityinen ilmentymä, loukkaaminen, koska unionin yleinen tuomioistuin luokitteli virheellisesti komission valitseman riidanalaisen päätöksen tiedoksiantomenettelyn eikä asettanut minkäänlaisia vaatimuksia muodollisuuksista, joita on noudatettava, kun annetaan tehokkaalla tavalla saantitodistusta vastaan tiedoksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annetun neuvoston asetuksen N:o 659/1999 (1) 7 artiklan mukainen päätös.

Hyvän oikeudenhoidon periaatteen, joka on oikeusvarmuuden yleisen periaatteen erityinen ilmentyvä, loukkaaminen, koska unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei komission tarvinnut kanteen myöhässä nostamista koskevan väitteen osalta osoittaa, että tietty henkilö oli vastaanottanut lähetyksen ja että kyseisellä henkilöllä oli toimivalta vastaanottaa tiedoksianto.


(1)  EYVL L 83, s. 1.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG v. Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(Asia C-119/13)

2013/C 164/14

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Wedding

Pääasian asianosaiset

Hakija: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Vastapuoli: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12.12.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1896/2006 (1) tulkittava siten, että vastapuoli voi tehdä hakemuksen eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta myös silloin, kun maksamismääräystä ei ole annettu hänelle tiedoksi tai sitä ei ole annettu tiedoksi pätevästi? Voidaanko tällöin ottaa huomioon erityisesti asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan 1 kohta tai 20 artiklan 2 kohta?

2)

Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko vastapuolen otettava uudelleen tutkimista koskevan hakemuksen osalta huomioon aikarajat siinä tapauksessa, että maksamismääräystä ei ole annettu hänelle tiedoksi tai sitä ei ole annettu hänelle tiedoksi pätevästi? Onko tällöin otettava erityisesti huomioon asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan 3 kohta?

3)

Edelleen siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Mitä prosessuaalisia seurauksia on siinä tapauksessa, että uudelleen tutkimista koskeva hakemus menestyy; voidaanko tällöin ottaa erityisesti huomioon vastaavasti asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan 3 kohta tai 17 artiklan 1 kohta?


(1)  EUVL L 399, s. 1.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. v. Tetyana Bonchyk

(Asia C-120/13)

2013/C 164/15

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Wedding

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.

Vastaaja: Tetyana Bonchyk

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12.12.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1896/2006 (1) tulkittava siten, että vastapuoli voi tehdä hakemuksen eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta myös silloin, kun maksamismääräystä ei ole annettu hänelle tiedoksi tai sitä ei ole annettu tiedoksi pätevästi? Voidaanko tällöin ottaa huomioon erityisesti asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan 1 kohta tai 20 artiklan 2 kohta?

2)

Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Mitä prosessuaalisia seurauksia on siinä tapauksessa, että uudelleen tutkimista koskeva hakemus menestyy; voidaanko tällöin ottaa erityisesti huomioon vastaavasti asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan 3 kohta tai 17 artiklan 1 kohta?


(1)  EUVL L 399, s. 1.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Wedding (Saksa) on esittänyt 14.3.2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft v. Xceed Holding Ltd.

(Asia C-121/13)

2013/C 164/16

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Wedding

Pääasian asianosaiset

Hakija: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft

Vastapuoli: Xceed Holding Ltd.

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12.12.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1896/2006 (1) tulkittava siten, että vastapuoli voi tehdä hakemuksen eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta myös silloin, kun maksamismääräystä ei ole annettu hänelle tiedoksi tai sitä ei ole annettu tiedoksi pätevästi? Voidaanko tällöin ottaa huomioon erityisesti asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan 1 kohta tai 20 artiklan 2 kohta?

2)

Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Mitä prosessuaalisia seurauksia on siinä tapauksessa, että uudelleen tutkimista koskeva hakemus menestyy; voidaanko tällöin ottaa erityisesti huomioon vastaavasti asetuksen N:o 1896/2006 20 artiklan 3 kohta tai 17 artiklan 1 kohta?


(1)  EUVL L 399, s. 1.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/10


Valitus, jonka BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH on tehnyt 15.3.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.1.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-126/13 P)

2013/C 164/17

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (edustaja: Rechtsanwalt S. Biagosch)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) 15.1.2013 asiassa T-625/11 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäinen valituslautakunta rikkonut 22.9.2011 tekemällään päätöksellä (asia R 340/2011-1) asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 22.9.2011 tekemä päätös (asia R 340/2011-1) on kumottava siltä osin kuin siinä hylättiin osittain tavaramerkkiä ecoDoor koskeva hakemus asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella

toissijaisesti

asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kyseinen valitus koskee unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) 15.1.2013 asiassa T-625/11 antamaa tuomiota, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH:n kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 22.9.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 340/2011-1), jolla hylättiin osittain tavaramerkkiä ecoDoor koskeva hakemus yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla.

Valittaja nojautuu seuraavaan valitusperusteeseen:

Valittaja vetoaa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen, koska sen mukaan tavaramerkki ecoDoor — koska se ei lainkaan kuvaile SMHV:n hylkäämisen kattamia tavaroita, vaan vain ovea näiden tavaroiden mahdollisena osana — voidaan katsoa myös kyseisiä tavaroita kuvailevaksi vain silloin, jos kyseinen osa olisi tavaroissa niin olennainen, että yleisö katsoisi tämän osan ilman muuta samaksi kuin tavaran. Näin on vain silloin, kun kyseinen osa täyttää yleisön käsityksen mukaan tavaran ehdottoman välttämättömän tehtävän. Tämä ei koske haettujen tavaroiden osana olevaa ovea, joten ei ole olemassa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista rekisteröimisen estettä.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (konsolidoitu versio); EUVL L 78, s. 1.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 18.3.2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v. ILME GmbH

(Asia C-132/13)

2013/C 164/18

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Vastaaja: ILME GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/95/EY (1) 1, 8 ja 10 artiklaa sekä liitteitä II, IV ja III tulkittava siten, että koteloa ei tarvitse varustaa CE-merkinnällä teollisuuskäyttöön tarkoitettujen moninapaisten pistoliitäntöjen osana ?


(1)  EYVL L 374, s. 10.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag (Alankomaat) on esittänyt 28.3.2013 — Hamidullah Rajaby v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Asia C-158/13)

2013/C 164/19

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Hamidullah Rajaby

Vastaaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko käsiteltävän asian olosuhteissa, joissa näyttää olevan kyse ilmeisestä unionin oikeuden loukkauksesta, jolla on vaikutuksia tulevaisuuteen, ja kun asianosaiset ovat esittäneet hallinnollisessa vaiheessa asetuksen N:o 343/2003 (1) 14 artiklan sovellettavuudesta kantoja, joihin he eivät ole palanneet tuomioistuimessa ja joihin kantaja ei myöskään ole tarkemmin vedonnut tuomioistuimessa, ristiriidassa unionin oikeuden kanssa se, että tuomioistuin kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvän viran puolesta tutkimista koskevan kiellon vuoksi jättää tämän kysymyksen tarkastelun ulkopuolelle?

2)

Onko jo kyse asetuksen N:o 343/2003 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta riippuvaisuudesta käsiteltävän asian olosuhteissa, joissa perheenjäsenet ovat Afganistanista peräisin oleva nuori täysin kouluttamaton nainen ja hänen mukanaan olevat viisi- ja puolivuotias ja kolmevuotias lapsi, jotka ovat hänen huollettavinaan ja joiden elatuksen ja kasvatuksen osalta hän ei voi kääntyä kenenkään muun kuin kantajan eli aviopuolisonsa ja lastensa isän puoleen, minkä lisäksi vastaaja on hylännyt hänen turvapaikkahakemuksensa pitäen hänen kertomustaan täysin epäuskottavana, ja kantajan lausunnot ja hänen mukanaan tuomansa asiakirjat (jäljennökset) voisivat vahvistaa kertomusta?


(1)  Niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18.2.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 (EUVL L 50, s. 1).


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Melun (Ranska) on esittänyt 3.4.2013 — Sophie Mukarubega v. Préfet de police ja Préfet de la Seine-Saint-Denis

(Asia C-166/13)

2013/C 164/20

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Melun

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sophie Mukarubega

Vastaajat: Préfet de police ja Préfet de la Seine-Saint-Denis

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko oikeutta tulla kuulluksi kaikissa menettelyissä — joka on olennainen osa puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskevaa perustavanlaatuista periaatetta ja joka on vahvistettu lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa — tulkittava siten, että se edellyttää, että aikoessaan tehdä palauttamispäätöksen laittomasti oleskelevasta ulkomaalaisesta hallintoviranomainen antaa sille, jota asia koskee, mahdollisuuden esittää huomautuksiaan riippumatta siitä, tehdäänkö palauttamispäätös sen jälkeen, kun oleskelulupa on evätty, vai sitä ennen erityisesti tilanteessa, jossa on olemassa pakenemisen vaara?

2)

Voidaanko hallintotuomioistuimessa käytävän oikeudenkäyntimenettelyn lykkäävän vaikutuksen takia poiketa siitä, että laittomasti oleskelevalle ulkomaalaiselle tarjotaan etukäteen mahdollisuus esittää näkemyksensä maastapoistamistoimenpiteestä, joka häneen aiotaan kohdistaa ja joka vaikuttaa häneen epäedullisesti?


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgia) on esittänyt 27.3.2013 — Jean Devillers

(Asia C-167/13)

2013/C 164/21

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires

Pääasian asianosainen

Kantaja: Jean Devillers

Ennakkoratkaisukysymys

Onko eläinten suojelua kuljetuksen aikana 22.12.2004 koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 (1) 3 artiklaa ja [mainitun asetuksen liitteessä I olevan I luvun 1, 2 ja 3 kohtaa,] joiden mukaan epäselvissä tilanteissa edellytetään eläinlääkärin lausuntoa siitä, onko loukkaantunut eläin kuljetuskuntoinen, eli tarkemmin arviota siitä, aiheuttaako kuljettaminen sille lisäkärsimystä, tulkittava siten, että ne ovat esteenä eläinten suojelusta kuljetuksen aikana 9.7.1999 annetun kuninkaan päätöksen (2) 11 §:n 4 momentille, jossa säädetään tyhjentävästi, että loukkaantunutta eläintä saa kuljettaa vain, jos kuljetus ei aiheuta sille turhaa kärsimystä?


(1)  Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta 22.12.2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 (EUVL L 3, s. 1).

(2)  Kuljettajien rekisteröintiedellytyksistä ja myyjien ja ostajien, pysähtymispaikkojen ja keräyskeskusten hyväksymisedellytyksistä 9.7.1999 annettu kuninkaan päätös (arrêté royal, du 9 juillet 1999, relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; Moniteur belge2.9.1999, s. 32437).


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Bayonne (Ranska) on esittänyt 15.4.2013 — Raquel Gianni Da Silva v. Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(Asia C-189/13)

2013/C 164/22

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de grande instance de Bayonne

Pääasian asianosaiset

Hakija: Raquel Gianni Da Silva

Vastapuoli: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeus esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan kolmannen maan kansalaisen, johon ei ole kohdistettu 16.12.2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/115/EY (1) tarkoitettuja pakkokeinoja, laittomasta maahantulosta säädetään rangaistukseksi vankeutta?


(1)  Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL L 348, s. 98).


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/12


Kanne 17.4.2013 — Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(Asia C-203/13)

2013/C 164/23

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: O. Beynet, M. Heller ja P. Mihaylova)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Bulgarian tasavalta ei ole noudattanut sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY (1) 49 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia mainitun direktiivin 3 artiklan 7 kohdan ja sen I liitteessä olevan 1 kohdan a alakohdan toisen alakohdan b, c, d, f, g ja h alakohdan täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja koska se ei ainakaan ole ilmoittanut näistä komissiolle

Bulgarian tasavallalle on SEUT 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrättävä 8 448 euron suuruinen päivittäinen uhkasakko tuomion antopäivästä lähtien siitä syystä, ettei se ole ilmoittanut komissiolle direktiivin 2009/72/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä

Bulgarian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanolle asetettu määräaika päättyi 3.3.2011.


(1)  EUVL L 211, s. 55.


Unionin yleinen tuomioistuin

8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.4.2013 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

(Asia T-32/08) (1)

(Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntömenettely - Markkina-analyysi uuden lähestymistavan kehittämiseksi internetsivuja varten - Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe - Valintaperusteet ja tarjouskilpailun ratkaisemisen perusteet - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

2013/C 164/24

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: aluksi asianajaja N. Korogiannakis, sitten asianajajat M. Roli ja M. Stavropoulou)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: E. Manhaeve, avustajinaan asianajajat J. Stuyck ja A.-M. Vandromme)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus sen komission päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan jättämä tarjous tarjouspyyntömenettelyssä, joka koskee markkina-analyysin suorittamista uuden lähestymistavan kehittämiseksi internetsivuja Nuoret eurooppalaiset ja ympäristö varten, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Inuit Tapiriit Kanatami ym. v. komissio

(Asia T-526/10) (1)

(Hyljetuotteiden kauppa - Asetus (EY) N:o 1007/2009 - Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt - Asetus (EU) N:o 737/2010 - Kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen kielto - Poikkeus inuiittiyhteisöjen hyväksi - Lainvastaisuusväite - Oikeudellinen perusta - Toissijaisuus - Oikeasuhteisuus - Harkintavallan väärinkäyttö)

2013/C 164/25

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Kanada), Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Kanada), Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Kanada), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq), David Kuptana (Ulukhaktok, Kanada), Karliin Aariak (Iqaluit, Kanada), Canadian Seal Marketing Group (Quebec, Kanada), Ta Ma Su Seal Products, Inc. (Cap-aux-Meules, Kanada), Fur Institute of Canada (Ottawa), NuTan Furs, Inc. (Catalina, Kanada), GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norja), Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland) (Nuuk, Grönlanti, Tanska), Johannes Egede (Nuuk), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk), William E. Scott & Son, (Edinburgh, Yhdistynyt kuningaskunta), Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules), Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi (Istanbul, Turkki) ja Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd (Fleur-de-Lys, Kanada) (edustajat: asianajajat J. Bouckaert ja H. Viaene)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. White, P. Oliver ja K. Mifsud-Bonnici)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi I. Anagnostopoulou ja L. Visaggio, sittemmin M. Visaggio ja D. Gauci) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Moore ja K. Michoel)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi 10.8.2010 annettu komission asetus (EU) N:o 737/2010 (EUVL L 216, s. 1)

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi ja Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 13, 15.1.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Gbagbo v. neuvosto

(Asia T-119/11) (1)

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi - Varojen jäädyttäminen - Vaatimusten mukauttaminen - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe - Harkintavallan väärinkäyttö - Puolustautumisoikeudet - Omaisuudensuoja)

2013/C 164/26

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Simone Gbagbo (Abidjan, Norsunluurannikko) (edustaja: asianajaja J.-C. Tchikaya)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja M. Chavrier)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bordes ja M. Konstantinidis) ja Norsunluurannikon tasavalta (edustajat: asianajajat J.-P. Mignard, J.-P. Benoit ja G. Merland)

Oikeudenkäynnin kohde

Alun perin vaatimus yhtäältä Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/18/YUTP (EUVL L 11, s. 36) kumoamisesta ja toisaalta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 25/2011 (EUVL L 11, s. 1) kumoamisesta siltä osin kuin toimet koskevat kantajaa

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Simone Gbagbo vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Norsunluurannikon tasavalta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 130, 30.4.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Gossio v. neuvosto

(Asia T-130/11) (1)

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi - Varojen jäädyttäminen - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe)

2013/C 164/27

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marcel Gossio (Abidjan, Norsunluurannikko) (edustajat: aluksi asianajaja G. Collard, sitten asianajaja S. Zokou)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja G. Étienne)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bordes ja M. Konstantinidis) ja Norsunluurannikon tasavalta (edustajat: asianajajat J.-P. Mignard, J.-P. Benoit ja G. Merland)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus yhtäältä Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/18/YUTP (EUVL L 11, s. 36) kumoamisesta ja toisaalta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 25/2011 (EUVL L 11, s. 1) kumoamisesta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Marcel Gossio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Norsunluurannikon tasavalta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 130, 30.4.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones v. SMHV — MIP Metro (METROINVEST)

(Asia T-284/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin METROINVEST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen kuviomerkki METRO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Syrjintäkiellon periaate - Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin)

2013/C 164/28

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Carbonell Callicó, P. Craddock ja B. Vanbrabant)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Berger, R. Kaase ja J.-C. Plate)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.3.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 954/2010-1), joka koskee MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n ja Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 232, 6.8.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Chen v. SMHV — AM Denmark (puhdistuslaite)

(Asia T-55/12) (1)

(Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää puhdistuslaitetta - Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki, joka esittää suihkuttimen ja sienen sisältävää puhdistuslaitetta - Mitättömäksi julistaminen)

2013/C 164/29

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Su-Shan Chen (Sanchong, Taiwan) (edustaja: asianajaja C. Onken)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: AM Denmark A/S (Kokkedal, Tanska) (edustaja: asianajaja C. Type Jardorf)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 26.10.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 2179/2010-3), joka koskee AM Denmark A/S:n ja Su-Shan Chenin välistä mitättömyysmenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Su-Shan Chen velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 133, 5.5.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.4.2013 — Bayerische Motoren Werke v. SMHV (ECO PRO)

(Asia T-145/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Kansainvälinen rekisteröinti, jossa on nimetty Euroopan yhteisö - Sanamerkki ECO PRO - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2013/C 164/30

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bayerische Motoren Werke AG (München, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Onken)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Bullock)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 18.1.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1418/2011-4), joka koskee Euroopan yhteisön nimeävän sanamerkin ECO PRO kansainvälistä rekisteröintiä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Bayerische Motoren Werke AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 165, 9.6.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/17


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.4.2013 — Oster Weinkellerei v. SMHV — Viñedos Emiliana (Igama)

(Asia T-474/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitteen kohteena olevan tavaramerkin mitättömäksi julistaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 164/31

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Saksa) (edustaja: asianajaja N. Schindler)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Pohlmann)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Viñedos Emiliana, SA (Las Condes, Santiago, Chile)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 22.6.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 637/2010-2), joka koskee Andreas Oster Weinkellerei KG:n ja Viñedos Emiliana, SA:n välistä väitemenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja ja SMHV vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 319, 29.10.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/17


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.4.2013 — PT Ecogreen Oleochemicals ym. v. neuvosto

(Asia T-28/12) (1)

(Polkumyynti - Tiettyjen Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonti - Lopullinen polkumyyntitulli - Uuden asetuksen antaminen - Oikeussuojan tarpeen lakkaaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 164/32

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonesia), Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapore, Singapore) ja Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau Roβlau, Saksa) (edustajat: asianajajat F. Graafsma ja J. Cornelis)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: J.-P. Hix, avustajinaan asianajajat G. Berrisch ja N. Chesaites)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 8.11.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1138/2011 (EUVL L 293, s. 1) osittaisesta kumoamisesta siltä osin kuin kyseisellä asetuksella määrätään polkumyyntitulli PT Ecogreen Oleochemicalsille

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Lausunnon antaminen Sasol Olefins & Surfactants GmbH:n ja Sasol Germany GmbH:n väliintulohakemuksista raukeaa.

3)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan PT Ecogreen Oleochemicalsin, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd:n ja Ecogreen Oleochemicals GmbH:n oikeudenkäyntikulut.

4)

Sasol Olefins & Surfactants ja Sasol Germany vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 73, 10.3.2012.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/18


Kanne 4.3.2013 — Italia v. komissio

(Asia T-124/13)

2013/C 164/33

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamiehet: avvocato dello Stato G. Palmieri ja avvocato dello Stato P. Gentili)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan avointa kilpailua EPSO/AST/125/12 koskevan kilpailuilmoituksen, joka julkaistiin tilintarkastuksen, rahoituksen/laskennan sekä talouden/tilastoinnin alalla toimivan 110:n hallintoavustajan (AST3) varallaololuettelon laatimista varten

kumoamaan avointa kilpailua EPSO/AST/126/12 koskevan kilpailuilmoituksen, joka julkaistiin biologian, terveydenhoidon, kemian, fysiikan ja aineellisten tieteiden, ydintutkimuksen, rakennus- ja konetekniikan sekä sähkötekniikan ja elektroniikan alalla toimivan 78:n hallintoavustajan (AST3) varallaololuettelon laatimista varten

kumoamaan avointa kilpailua EPSO/AD/248/13 koskevan kilpailuilmoituksen, joka julkaistiin rakennusturvallisuuden ja rakennustekniikan alalla toimivan 29:n hallintovirkamiehen (AD6) varallaololuettelon laatimista varten

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seitsemään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 263, 264 ja 266 artiklan rikkomiseen

Kantajan mukaan komissio on toiminut vastoin unionin tuomioistuimen asiassa C-566/10 P antamaa tuomiota, jossa kilpailuilmoitukset, joissa unionin avoimiin kilpailuihin osallistuvien hakijoiden ilmoittamana toisena kielenä voivat olla pelkästään englanti, ranska ja saksa, on katsottu lainvastaisiksi.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 342 artiklan ja Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä annetun asetuksen 1/58 1 ja 6 artiklan rikkomiseen.

Tältä osin todetaan, että koska komissio on rajoittanut unionin avoimiin kilpailuihin osallistuvien hakijoiden käyttämän toisen kielen kolmeksi kieleksi, se on käytännössä antanut uuden asetuksen toimielinten kieliä koskevista järjestelyistä ja näin loukannut neuvostolla tällä alalla olevaa yksinomaista toimivaltaa.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu EY 12 artiklan (nyt SEUT 18 artikla), Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22 artiklan, EU 6 artiklan 3 kohdan, virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan, asetuksen 1/58 1 ja 6 artiklan ja henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 1 ja 6 kohdan, 27 artiklan 2 kohdan sekä 28 artiklan f kohdan rikkomiseen.

Kantajan mukaan komission käyttöön ottamat kielelliset rajoitukset ovat syrjiviä, sillä mainituissa säännöksissä kielletään asettamasta Euroopan kansalaisille ja toimielinten virkamiehille kielellisiä rajoituksia, joista ei ole säädetty yleisesti ja objektiivisesti toimielinten sisäisissä työjärjestyksissä em. asetuksen 1/58 6 artikla huomioon ottaen ja jollaisia ei tähän mennessä ole asetettu, ja niissä kielletään ottamasta käyttöön kyseisiä rajoituksia, jollei se ole yksikön erityisen ja perustellun edun mukaista.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan EU 6 artiklan 3 kohtaa on rikottu niiltä osin kuin siinä määrätään, että luottamuksensuojan periaatteen on oltava jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen pohjautuva perusoikeus.

Komissio on loukannut kansalaisten perusteltua luottamusta siihen, että he voivat valita toiseksi kieleksi minkä tahansa unionin kielen, kuten vuoteen 2007 saakka vakiintuneesti on tapahtunut ja kuten unionin tuomioistuin on asiassa C-566/10 P arvovaltaisesti todennut.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan harkintavaltaa on käytetty väärin ja kilpailuilmoitusten luonteeseen ja tavoitteeseen olennaisesti kuuluvia aineellisia säännöksiä (erityisesti virkamiesten henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 1 ja 6 kohtaa, 28 artiklan f kohtaa, 27 artiklan 2 kohtaa, 34 artiklan 3 kohtaa ja 45 artiklan 1 kohtaa) on rikottu.

Kantaja katsoo, että kun komissio on edeltä käsin ja yleisesti rajoittanut kilpailussa käytettävän toisen kielen kolmeksi kieleksi, se on itse asiassa kilpailuilmoitusvaiheessa ja osallistumisedellytyksiä asettaessaan jo etukäteen tarkistanut hakijoiden kielitaidon, mikä päinvastoin pitäisi tehdä kilpailussa. Tällä tavoin kielitaidosta tulee määräävä tekijä suhteessa ammatilliseen osaamiseen.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu SEUT 18 artiklan ja 24 artiklan 4 kohdan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22 artiklan, asetuksen 1/58 2 artiklan ja henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 1 ja 6 kohdan rikkomiseen.

Kantaja toteaa, että kun komissio on määrännyt, että osallistumishakemukset on lähetettävä englanniksi, ranskaksi tai saksaksi ja että EPSO lähettää kyseisellä kielellä hakijoille kilpailua koskevat tiedonannot, se on loukannut Euroopan kansalaisten oikeutta käyttää omaa kieltään, kun nämä ottavat yhteyttä toimielimiin, ja se on aiheuttanut sen, että henkilöitä, jotka eivät osaa hyvin kyseistä kolmea kieltä, syrjitään.

7)

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu SEUT 296 artiklan 2 kohdan (perustelujen puuttuminen) rikkomiseen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen sekä tosiseikkojen vääristelyyn.

Kantaja väittää, että komissio on perustellut kielten rajoittamista kolmeksi kieleksi sillä, että uudet työntekijät pystyvät heti kommunikoimaan keskenään toimielimissä. Tällä perustelulla vääristellään tosiseikkoja, koska ei ole osoitettu, että kyseiset kolme kieltä olisivat eniten käytettyjä eri kieliryhmien välisessä kommunikaatiossa toimielimissä; se on suhteeton rajoittaessaan perusoikeutta, jonka mukaan kieleen perustuva syrjintä on kiellettyä. Toimielinten sisäisen kommunikaation sujuvuuden varmistamiseksi on näet olemassa vähemmän rajoittavia järjestelyitä.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/19


Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 25.3.2013 virkamiestuomioistuimen asiassa F-27/11, BO v. komissio, 15.1.2013 antamasta tuomiosta

(Asia T-174/13 P)

2013/C 164/34

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Muu osapuoli: BO (Amman, Jordania)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa virkamiestuomioistuimen asiassa F-27/11, BO v. komissio, 15.1.2013 antaman tuomion

hylkää BO:n asiassa F-27/11 nostaman kanteen ja velvoittaa sen korvaamaan oikeudenkäyntikulut virkamiestuomioistuimessa

velvoittaa kummankin osapuolen korvaamaan omat oikeudenkäyntikulunsa tässä oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi komissio vetoaa yhteen valitusperusteeseen, joka perustuu Euroopan unionin virkamiesten yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän 19 artiklan ja sairauskulujen korvaamista koskevista täytäntöönpanosäännöksistä 2.7.2007 tehdyn komission päätöksen osastossa II olevan 12 luvun, jonka otsikkona on ”Matkakulut”, 2.5 kohdan rikkomiseen sikäli kuin virkamiestuomioistuin ei ole ottanut huomioon viimeksi mainitussa säännöksessä säädetyn matkakulujen korvaamatta jättämisen ehdotonta luonnetta.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/19


Kanne 28.3.2013 — Moallem Insurance v. neuvosto

(Asia T-182/13)

2013/C 164/35

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Moallem Insurance Co. (Teheran, Iran) (edustaja: asianajaja D. Luff)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 21.12.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/829/YUTP (EUVL L 356, s. 71) liitteen 18 kohdan

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 21.12.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1264/2012 (EUVL L 356, s. 55) liitteen 18 kohdan

toteamaan, ettei 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1) 12 artiklaa ja 23.3.2012 annetun neuvoston asetuksen 267/2012 (2) 35 artiklaa voida soveltaa kantajaan

velvoittamaan neuvoston korvaamaan kantajalle tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhdeksään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että yleisellä tuomioistuimella on toimivalta tutkia sekä neuvoston päätöksen 2010/644/YUTP liitteessä olevan B osan 21 kohta että neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 liitteessä VIII olevan B osan 21 kohta samoin kuin 28.10.2010 annettu päätös sekä se, ovatko nämä unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisia.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että yksityiskohtainen perustelu Moallemin merkitsemiselle luetteloon on virheellinen eikä täytä neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 20 artiklan 1 kohdan (sellaisena kuin se on muutettuna 23.1.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/35/YUTP 1 artiklan 7 kohdalla, 25.10.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/635/YUTP 1 artiklan 8 kohdalla ja 21.12.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/829/YUTP 1 artiklan 2 kohdalla) eikä neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 23 artiklan 2 kohdan (sellaisena kuin se on muutettuna 21.12.2012 annetun neuvoston asetuksen 1263/2012 1 artiklan 11 kohdalla) edellytyksiä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei 21.12.2012 annettua neuvoston päätöstä 2012/829/YUTP eikä 21.12.2012 annettua neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1264/2012 ole perusteltu riittävästi. Niillä loukataan Moallemin puolustautumisoikeuksia ja sen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaa oikeutta, koska neuvosto ei vastannut Moallemin 6.2.2013 päivättyyn kirjeeseen ja Moallemilta evättiin oikeus tutustua neuvoston asiakirjoihin.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto rikkoi neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 24 artiklan 3 ja 4 kohtaa sekä neuvoston asetuksen 267/2012 46 artiklan 3 ja 4 kohtaa. Neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 24 artiklan 3 kohdassa ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 46 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että neuvosto ilmoittaa päätöksestään ja antaa sen tiedoksi, luetteloon ottamisen perusteet mukaan lukien, ja neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 24 artiklan 4 kohdassa ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 46 artiklan 4 kohdassa säädetään päätöksen tarkastelemisesta uudelleen, jos huomautuksia tehdään.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto on loukannut hyvän hallinnon periaatetta arvioidessaan Moallemin tilannetta.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto on loukannut luottamuksensuojan periaatetta arvioidessaan Moallemin tilannetta.

7)

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 12 artiklaa ja 23.3.2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 35 artiklaa ei pitäisi soveltaa Moallemiin siltä osin kuin niillä loukataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 4 kohdassa vahvistettua suhteellisuusperiaatetta.

8)

Kahdeksas kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvoston asetuksella (EU) N:o 267/2012, sellaisena kuin se on muutettuna, jonka perusteella riidanalainen 21.12.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1264/2012 liite annettiin, rikotaan SEUT 215 artiklan 2 ja 3 kohtaa, jotka ovat sen oikeusperusta, sekä SEU 40 artiklaa.

9)

Yhdeksäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvoston päätös 2010/413/YUTP ja neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012 annettiin yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteen vastaisesti.


(1)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annettu neuvoston päätös 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39).

(2)  Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1).


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/20


Kanne 3.4.2013 — PP Nature-Balance Lizenz v. komissio

(Asia T-189/13)

2013/C 164/36

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Hampuri, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Ambrosius)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sellaisten ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden, joiden vaikuttavana aineena on ”Tolperison”, myyntiluvista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan nojalla 21.1.2013 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen K(2013)369 lopullinen

toissijaisesti kumoamaan 21.1.2013 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen K(2013)369 lopullinen siltä osin kuin siinä velvoitetaan jäsenvaltiot peruuttamaan Tolperisonille suun kautta annettavassa lääkemuodossa käyttötarkoitukseen ”kivuliaat lihaskouristukset, erityisesti selkärangan ja proksimaalisten nivelten sairauksien seurauksena” myönnetyt myyntiluvat ja sopeuttamaan myyntilupia vastaavasti

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: direktiivin 2001/83/EY (1) 116 artiklan rikkominen

Tämän kanneperusteen yhteydessä esitetään muun muassa, että riidanalainen päätös perustuu terapeuttisen tehon puuttumista koskevan kriteerin virheelliseen arviointiin. Kantaja esittää lisäksi, että suun kautta annettavan Tolperisonin lääkemuodon hyöty-haitta-arvioinnissa on käytetty vääriä kriteereitä.

2)

Toinen kanneperuste: direktiivin 2001/83/EY 10 a artiklan ja liitteen I rikkominen

Kantaja esittää tästä, että riidanalaisessa päätöksessä ei oteta tehon, turvallisuuden ja riski-hyötysuhteen arvioimisessa huomioon direktiivin 2001/83/EY 10 a artiklaan ja liitteeseen I sisältyviä kriteereitä. Riidanalainen päätös perustuu kantajan käsityksen mukaan myös tältä osin virheellisiin arviointiperusteisiin.

3)

Kolmas kanneperuste: Suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen ja direktiivin 2001/83/EY 22 a artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Kantaja esittää kolmannen kanneperusteensa puitteissa, että kyseisten myyntilupien välittömästi voimaantulevan muuttamisen sijasta asiassa olisi pitänyt määrätä lievempänä keinona suoritettavaksi direktiivin 2001/83/EY 22 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tehokkuustutkimus. Kantajan mukaan komissio ei tutkinut tarpeeksi tätä mahdollisuutta ja se katsoo, että EMAn ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea hylkäsi tämän mahdollisuuden sellaisilla syillä, joita ei voida oikeudellisesti hyväksyä.


(1)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (EYVL L 311. S. 67).


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/21


Kanne 12.4.2013 — Rubinum v. komissio

(Asia T-201/13)

2013/C 164/37

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Rubinum, SA (Rubí, Espanja) (edustajat: asianajajat C. Bittner ja P.-C. Scheel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 288/2013

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa pääasiallisesti seuraaviin seikkoihin:

1)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) 13 artiklan 2 kohdan rikkominen

Kantaja väittää tässä yhteydessä, että riitautettu asetus perustuu erityisesti asetuksen N:o 1831/2003 13 artiklan 2 kohtaan ja etteivät tuon säännöksen mukaiset edellytykset täyty kanteen kohteena olevassa tapauksessa. Kantaja viittaa erityisesti siihen, että riitautettu asetus nojautuu vain olettamuksiin eikä sitä, että kyseessä oleva valmiste levittäisi antibiooteilta suojaavia resistenssejä tai että se tuottaisi toksiineja, ole millään tavoin todettu konkreettisesti.

2)

Asetuksen N:o 1831/2003 9 artiklan 1 kohdan rikkominen

Kantaja katsoo, että komission olisi pitänyt ratkaista sille asetuksen N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä 7 artiklan kanssa, perusteella tehty hakemus saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3)

Asetuksen N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan rikkominen

Tältä osin kantaja katsoo osoittaneensa useissa lupamenettelyissä riittävällä tavalla, että sen valmistama rehujen lisäaine täyttää asetuksen N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan vaatimuksen siitä, ettei se vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen eivät myöskään ole osoittaneet näitä selvityksiä virheellisiksi.

4)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) 6 artiklan rikkominen

Kantaja vetoaa tässä yhteydessä pääasiallisesti siihen, ettei riitautettu asetus perustu asianmukaiseen ja täydelliseen riskianalyysiin.

5)

Asetuksen N:o 178/2002 7 artiklan 2 kohdan rikkominen

Kantaja katsoo tässä yhteydessä muun muassa, ettei komissio voi perustella riitautettua asetusta myöskään asetuksen N:o 178/2002 7 artiklan mukaisella ennalta varautumisen periaatteella. Lisäksi kantaja katsoo, että riitautettu asetus on myös ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen asetuksen N:o 178/2002 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten vastainen.

6)

Unionin oikeuden yleisten oikeusperiaatteiden loukkaaminen

Kantaja katsoo tässä yhteydessä, että oikeutta tulla kuulluksi, oikeutta oikeudenmukaiseen menettelyyn ja suhteellisuusperiaatetta on loukattu.

7)

Asetuksen N:o 1831/2003 19 artiklan rikkominen

Tässä yhteydessä väitetään, ettei komissio ole noudattanut asetuksen N:o 1831/2003 19 artiklassa säädettyä elintarviketurvallisuusviranomaisen päätösten tai laiminlyöntien tarkasteltavaksi ottamista koskevaa kahden kuukauden määräaikaa vaan se on ratkaissut kantajan tekemän pyynnön elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon tarkasteltavaksi ottamisesta vasta riitautetun asetuksen antamisen jälkeen. elintarviketurvallisuusviranomaisen


(1)  Eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22.9.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003 (EUVL L 268, s. 29).

(2)  Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28.1.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, s. 1).


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/22


Kanne 9.4.2013 — Portugal Telecom v. komissio

(Asia T-208/13)

2013/C 164/38

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Portugal Telecom (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat N. Mimoso Ruiz ja R. Bordalo Junqueiro)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission päätöksen C(2013) 306 ja velvoittamaan komission korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut,

toissijaisesti alentamaan kantajalle kyseisen päätöksen 2 artiklassa määrättyä sakkoa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että Portugal Telecom ja Telefónica S.A. rikkoivat SEUT 101 artiklaa, kun ne sisällyttivät sopimukseen, jolla Telefónica S.A. hankki Portugal Telecomin hallussa olleen Brasilcel NV:n osakepaketin, yhdeksännen lausekkeen, jonka komissio tulkitsi kyseessä olevasta liiketoimesta riippumattomaksi kilpailukieltosopimukseksi.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan olennaisia menettelysääntöjä on rikottu

Kantaja katsoo, että päätöksen perustelut ovat puutteelliset, koska niissä on olennaisia asiakysymyksiä koskevia puutteita, epätarkkuuksia ja virheitä, jotka rasittavat päätöksen toteamuksia korjaamattomalla tavalla

Kantaja katsoo myös, että päätöstä rasittaa todisteiden riittämättömyys sikäli kuin komissio ei esittänyt mitään todistetta, joka kumoaisi kantajan esittämän todisteen, josta ilmenee, että sopimuksen 9. lauseke sisältää kilpailukieltovelvoitteen, joka sen syntyolosuhteet huomioon ottaen ei voi tulla voimaan ennen kummankin osapuolen etukäteishyväksyntää

Kantaja katsoo myös, että sopimuksen 9. lauseketta ei voida pitää tarkoitukseen perustuvana rajoituksena eikä komissio osoittanut, miten siitä seuraisi todellisia tai potentiaalisia rajoittavia vaikutuksia, jotka olisivat omiaan rikkomaan kilpailusääntöjä.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan perustamissopimusta ja sen soveltamissääntöjä on rikottu:

Kantaja katsoo, että päätöksellä rikotaan unionin oikeutta, koska sitä rasittavat seuraavat seikat:

a)

Tosiseikkoja, todisteita ja todisteiden riittävyyttä koskeva ilmeinen virhe sikäli kuin komissio arvioi ja tulkitsi virheellisesti asianosaisten esittämiä tietoja ja näin ollen ei tehnyt asiakirja-aineistoon toimitetuista todisteista todennäköisimpiä johtopäätöksiä

b)

SEUT 101 artiklan virheellinen soveltaminen ja tästä johtuva tämän artiklan rikkominen sikäli kuin komissio luonnehti asianosaisia perusteettomasti ja virheellisesti markkinoiden potentiaalisiksi kilpailijoiksi, joita kyseessä oleva kilpailukielto väitteen mukaan rajoittaa; kyseistä kilpailukieltoa ei voida pitää tarkoitukseen perustuvana rajoituksena eikä komissio osoittanut, että sillä olisi mitään vaikutuksia

c)

Tutkinta- ja ratkaisuvelvoitteen laiminlyöminen sikäli kuin päätöksessä ei hyväksytä eikä hylätä lukuisia asianosaisten esittämiä merkityksellisiä väitteitä, jotka koskevat muun muassa kilpailukieltolausekkeen soveltamisalaa

d)

In dubio pro reo -periaatteen loukkaaminen sikäli kuin komissio pitää toteen näytettyinä kantajalle vastaisia tosiseikkoja, joista on merkityksellisiä epäilyjä ja joista komissio itsekään ei ole varma

e)

Niiden periaatteiden loukkaaminen, joita komissio asetti itselleen sakkojen laskennassa asiaa koskevien suuntaviivojensa 13 kohdassa, sikäli kuin komissio laski sakon määrän koko sähköisen viestinnän markkinoiden mukaan riippumatta siitä, sijaitsivatko ne Iberian niemimaalla vai eivät, ottamatta huomioon myöskään sitä, että väitetty rikkominen ei missään tapauksessa jatkunut 29.10.2010 jälkeen

f)

Suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen, kun otetaan huomioon konkreettisen tapauksen olosuhteet ja sakkojen määräämisessä huomioon otettavat kriteerit.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/23


Kanne 16.4.2013 — Ferracci v. komissio

(Asia T-219/13)

2013/C 164/39

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (edustajat: asianajajat A. Nucara ja E. Gambaro)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SEUT 263 artiklan nojalla 19.12.2012 tehdyn komission päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt käsiteltävä kanne on nostettu 19.12.2012 tehdystä komission päätöksestä C(2012) 9461 final, jossa todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi tuet, jotka on myönnetty kunnallista kiinteistöveroa (ICI) koskevan vapautuksen muodossa voittoa tavoittelemattomille yksiköille tiettyjen toimintojen harjoittamista varten, mutta ei määrätä niiden takaisinperimistä, sekä katsotaan, että kirkolle ja tietyille urheiluseuroille tuloverolain (Testo unico delle imposte sul reddito; TUIR) 149 §:n nojalla myönnetty edullinen kohtelu ja tietyille yksiköille tiettyjen toimintojen harjoittamista varten myönnetty vapautus kunnallisverosta (Imposta Municipale Propria; IMU) eivät ole valtiontukea.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan rikkomiseen sekä virheelliseen soveltamiseen ja tulkintaan.

Kantaja väittää, että vaikka vastaaja on katsonut, että SEUT 107 ja 108 artiklaa on rikottu, se ei ole määrännyt edellä mainittua valtiontukea takaisinperittäväksi. Hänen mukaansa kyseessä ei ole mikään sellainen poikkeuksellinen olosuhde, jonka vuoksi takaisinperimistä olisi täysin mahdotonta toteuttaa, ja joka tapauksessa tällaista täydellistä mahdottomuutta ei ole näytetty toteen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen.

Kantaja väittää, että vastaaja on katsonut riidanalaisessa päätöksessä, että Italian tasavallan TUIR:n 149 §:n 4 momentin perusteella toteuttama valtiontukitoimi ei ole EUT-sopimuksessa tarkoitettu valtiontuki. Vastaaja on erityisesti katsonut, että kyseessä ei ollut valikoiva etu; kantaja sitä vastoin katsoo, että kyseisellä lainsäädännöllä myönnetään valikoiva etu siviililaissa tunnustetuille kirkollisille laitoksille ja amatööritason urheiluseuroille ja että se täyttää myös kaikki muut SEUT 107 artiklan 1 kohdassa vahvistetut valtiontukea koskevat edellytykset.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen.

Kantaja väittää, että vastaaja on katsonut riidanalaisessa päätöksessä, että Italian tasavallan nk. IMU-vapautuksen avulla toteuttama tukitoimi ei ole EUT-sopimuksessa tarkoitettu valtiontuki. Vastaaja on erityisesti katsonut, että IMU-vapautuksen saajat eivät ole ”yrityksiä”. Kantaja katsoo sitä vastoin, että tuensaajat ovat yhteisön oikeudessa tarkoitettuja yrityksiä ja että kaikki SEUT 107 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu SEUT 296 artiklan rikkomiseen.

Kantaja väittää, että riidanalainen päätös on kumottava puuttuvien perustelujen vuoksi kaikkien edellä mainittujen oikeudellisten perusteiden osalta, mikä on SEUT 296 artiklan vastaista.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/24


Kanne 15.4.2013 — B&S Europe v. komissio

(Asia T-222/13)

2013/C 164/40

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Business and Strategies in Europe (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Bihain)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kumoamiskanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi ja tämän seurauksena kumoamaan riidanalaisen toimen

kun tämä on tehty, määräämään Euroopan komission hyväksymään kantajan niiden hakijoiden rajoitettuun luetteloon, jotka kutsuttiin osallistumaan tarjouskilpailuun sopimuksen EuropeAid/132633/C/SER/multi erästä 7: governance and home affairs (hallinto- ja sisäasiat)

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että perusteluvelvollisuutta ei ole noudatettu, hyvän hallinnon periaatetta, erityisesti siltä osin kuin kyseisessä periaatteessa edellytetään johdonmukaisuutta, ja kontradiktorista periaatetta, kantajan perusteltua luottamusta ja kohtuusperiaatetta on loukattu, koska komissio hylkäsi 15.2.2013 tekemäänsä päätöstä seuranneella 2.4.2013 päivätyllä kirjeellään ensimmäistä kertaa hyväksymiskelvottomana hankkeen N:o 25, jonka kantaja oli esittänyt teknisiä valmiuksia koskevan perusteen täyttämiseksi, ja hyväksymiskelpoisten referenssihankkeiden määrä laski näin vähimmäisvaatimuksia pienemmäksi.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että EU:n ulkoisten toimien yhteydessä toteutettavia sopimusmenettelyjä koskevan käytännön oppaan 2.4.11.1.3 kohdan toista alakohtaa sekä hankintailmoituksen selvennystä A47 on rikottu, koska komissio on tulkinnut virheellisesti hakijan teknisiä valmiuksia koskevan valintaperusteen täyttämisen kannalta hyväksymiskelpoisten referenssihankkeiden käsitettä.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/24


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste v. komissio

(Asia T-353/08) (1)

2013/C 164/41

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 301, 22.11.2008.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/25


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.4.2013 — Comunidad Autónoma de Galicia v. komissio

(Asia T-520/10) (1)

2013/C 164/42

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 13, 15.1.2011.


8.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/25


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.4.2013 — Grupo Bimbo v. SMHV (SANISSIMO)

(Asia T-485/12) (1)

2013/C 164/43

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013.