ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.028.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 28

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
30. tammikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2013/C 028/01

Euron kurssi

1

 

Tilintarkastustuomioistuin

2013/C 028/02

Erityiskertomus nro 20/2012 Onko yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurihankkeiden rahoitus rakennetoimista vaikuttava tapa auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n jätepolitiikan tavoitteet?

2

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2013/C 028/03

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee muutettua ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EURODAC-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten annetun asetuksen (EU) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi (uudelleenlaadittu)

3

2013/C 028/04

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisiin transaktioihin kohdistuvasta luottamuksesta sisämarkkinoilla (sähköisiä luottamuspalveluja koskeva asetus)

6

2013/C 028/05

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi, jolla muutetaan asetusta (ETY/Euratom) N:o 354/83 toimielinten historiallisten arkistojen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta

9

 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 028/06

Ilmoitus tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

12

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 028/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) ( 1 )

13

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/1


Euron kurssi (1)

29. tammikuuta 2013

2013/C 28/01

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3433

JPY

Japanin jeniä

121,52

DKK

Tanskan kruunua

7,4595

GBP

Englannin puntaa

0,85360

SEK

Ruotsin kruunua

8,6110

CHF

Sveitsin frangia

1,2416

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,4110

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,659

HUF

Unkarin forinttia

297,40

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6991

PLN

Puolan zlotya

4,2090

RON

Romanian leuta

4,3835

TRY

Turkin liiraa

2,3805

AUD

Australian dollaria

1,2860

CAD

Kanadan dollaria

1,3510

HKD

Hongkongin dollaria

10,4223

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6072

SGD

Singaporin dollaria

1,6629

KRW

Etelä-Korean wonia

1 458,03

ZAR

Etelä-Afrikan randia

12,1785

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,3659

HRK

Kroatian kunaa

7,5870

IDR

Indonesian rupiaa

13 003,25

MYR

Malesian ringgitiä

4,1421

PHP

Filippiinien pesoa

54,836

RUB

Venäjän ruplaa

40,4900

THB

Thaimaan bahtia

40,098

BRL

Brasilian realia

2,6773

MXN

Meksikon pesoa

17,1112

INR

Intian rupiaa

72,1960


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Tilintarkastustuomioistuin

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/2


Erityiskertomus nro 20/2012 ”Onko yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurihankkeiden rahoitus rakennetoimista vaikuttava tapa auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n jätepolitiikan tavoitteet?”

2013/C 28/02

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että sen laatima erityiskertomus nro 20/2012 ”Onko yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurihankkeiden rahoitus rakennetoimista vaikuttava tapa auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n jätepolitiikan tavoitteet?” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (http://eca.europa.eu).

Kertomus on saatavilla maksutta paperiversiona. Sen voi pyytää tilintarkastustuomioistuimelta seuraavasta osoitteesta:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

P. +352 4398-1

Sähköposti: eca-info@eca.europa.eu

Kertomuksen saa myös täyttämällä sähköisen tilauslomakkeen EU-Bookshop-sivustolla.


Euroopan tietosuojavaltuutettu

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/3


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee muutettua ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EURODAC-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten annetun asetuksen (EU) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi (uudelleenlaadittu)

(Tämän lausunnon lyhentämättömät englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot ovat saatavana Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Johdanto

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2012 uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EURODAC-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten (kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta) annetun asetuksen (EU) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämiä, EURODAC-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevia pyyntöjä varten ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotus’) (1).

2.

Ehdotus toimitettiin 5 päivänä kesäkuuta 2012 asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausunnon antamista varten. Tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotuksen johdanto-osaan lisätään viittaus tähän lausuntoon.

3.

Tietosuojavaltuutettu pitää valitettavana, etteivät komission yksiköt pyytäneet häntä esittämään komissiolle epävirallisia huomautuksia ennen ehdotuksen hyväksymistä, vaikka henkilötietojen käsittelyyn liittyvien komission asiakirjojen osalta on sovittu tällaisesta menettelystä (2).

4.

Ehdotus esiteltiin sisäministereille 7 ja 8 päivänä kesäkuuta 2012 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa, ja siitä keskustellaan parhaillaan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, joiden on määrä hyväksyä asetus tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä vuoden 2012 loppuun mennessä. Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistuu lainsäädäntömenettelyyn tällä lausunnolla.

7.   Päätelmät

87.

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että komissiossa, neuvostossa ja Euroopan parlamentissa on viime vuosina pitkään keskusteltu tarpeellisuudesta saada EURODAC-tietoja lainvalvontatarkoituksiin. Tietosuojavaltuutettu ymmärtää, että oikeudesta käyttää sormenjälkitietokannan tietoja voi olla paljon hyötyä rikollisuuden torjunnassa. Hän kuitenkin myös muistuttaa, että EURODAC-tietojen saamista koskevan oikeuden myöntäminen vaikuttaa vakavasti niiden henkilöiden henkilötietosuojaan, joiden tietoja on tallennettu EURODAC-järjestelmään. Tällaisen tietojen saantia koskevan oikeuden välttämättömyys on perusteltava selkeillä ja kiistattomilla seikoilla, ja käsittelyn oikeasuhteisuus on voitava osoittaa. Tämä on erityisen tärkeää puututtaessa, kuten ehdotuksessa säädetään, laajasti suojelua tarvitsevaan ryhmään kuuluvien henkilöiden oikeuksiin.

88.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että tähän mennessä ei ole esitetty – ottaen huomioon myös edellä kuvaillut erityiset taustatekijät – riittävää ja ajankohtaista näyttöä, joka osoittaisi EURODAC-tietojen saamista koskevan oikeuden myöntämisen lainvalvontatarkoituksessa olevan tarpeellinen ja oikeasuhteinen. Voimassa on jo säädöksiä, joiden nojalla jäsenvaltio voi saada oikeuden tutustua toisella jäsenvaltiolla oleviin sormenjälki- ja muihin lainvalvontatietoihin. Lainvalvontatarkoituksiin myönnettävä oikeus tietojen saamiseen edellyttää paljon paremmat perusteet.

89.

Tässä yhteydessä tietosuojavaltuutettu kehottaa komissiota laatimaan uuden vaikutustenarvioinnin, jossa tarkastellaan kaikkia asiaankuuluvia toimintavaihtoehtoja, jossa esitetään vankkaa näyttöä ja luotettavia tilastotietoja ja jossa ehdotusta arvioidaan myös perusoikeuksien näkökulmasta.

90.

Tietosuojavaltuutettu on löytänyt ehdotuksesta useita seikkoja, joihin olisi puututtava. Ne esitetään seuraavassa.

Sovellettava tietosuojalainsäädäntö

91.

Tietosuojavaltuutettu korostaa tarvetta määrittää selvästi, kuinka ehdotukseen sisältyvät tiettyjä tietosuojaan liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia määrittävät säännökset liittyvät neuvoston puitepäätökseen 2008/977/YOS ja neuvoston päätökseen 2009/371/YOS (ks. 4 luku).

Edellytykset lainvalvontaviranomaisten pääsylle EURODAC-järjestelmään

Kuten edellä todettiin, olisi ensinnäkin osoitettava, että EURODAC-järjestelmän tietojen saantia koskevan oikeuden myöntäminen lainvalvontatarkoituksiin on sinänsä tarpeellista ja oikeasuhteista. Kun se on osoitettu, olisi otettava huomioon jäljempänä esitetyt huomautukset.

92.

Tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavaa:

täsmennetään, että EURODAC-tietojen siirto kolmansiin maihin on kielletty myös silloin, kun EURODAC-tietoja käytetään lainvalvontatarkoituksiin (ks. 43–44 kohta);

lisätään rekisteröidyille lähetettävään ilmoitukseen maininta tietojen käytöstä lainvalvontatarkoituksiin (ks. 45 kohta);

varmistetaan yksiselitteisesti, että nimettyjen viranomaisten pääsy EURODAC-tietoihin on rajoitettu ainoastaan lainvalvontatarkoituksiin (ks. 49 kohta);

edellytetään, että EURODAC-tietojen saanti lainvalvontatarkoituksiin edellyttää luvan hakemista tuomioistuimesta, tai säädetään ainakin, että tarkastusviranomaisen on hoidettava tehtäviään riippumattomasti eikä hän saa ottaa keneltäkään ohjeita toimittaessaan tarkastusta (ks. 50–51 kohta);

lisätään ”vakaviin rikoksiin tai terroritekoihin liittyvän välittömän vaaran estämisen tarve” poikkeukseksi, joka oikeuttaa EURODAC-tietojen saannin ilman tarkastusviranomaisen ennakkotarkastusta, ja asetetaan jälkitarkastukselle konkreettinen määräaika (ks. 53–54 kohta);

lisätään seuraavat tietojen saannin edellytykset: i) tietojen hakeminen ennakolta viisumitietojärjestelmästä, ii) ”perusteltu epäilys siitä, että terroriteon tai muun vakavan rikoksen tekijä on hakenut turvapaikkaa” ja iii) se, että tiedot edistävät ”merkittävästi” lainvalvontatarkoitusta; täsmennetään, mitä ”kohtuullisilla perusteilla” tarkoitetaan (ks. 56–57 kohta);

kuvaillaan johdanto-osan kappaleessa, mitkä tilanteet oikeuttavat Europolin pääsyn suoraan EURODAC-järjestelmän keskustietokantaan, ja säädetään, että nimettyjen kansallisten viranomaisten tietokantaan pääsylle asetetut tiukat edellytykset koskevat myös Europolia (ks. 58–59 kohta);

varmistetaan, että sormenjälkien vertailu lainvalvontatarkoituksiin edellyttää joka tapauksessa vähintään samoja suojatoimia kuin niiden vertailu Dublinin asetuksen tarkoituksiin (ks. 62 kohta);

määritetään selkeämmin tietojen säilyttämistä tai poistamista koskevat säännöt (ks. 64 kohta);

täsmennetään tarvittaessa, mitkä ”osumiin” liittyvät lisätiedot välitetään Europolille (ks. 65–66 kohta);

täsmennetään, mihin tarkoituksiin viraston hallintoneuvosto voi pyytää jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten tekemiä EURODAC-tietojen vertailuja ja velvoitetaan lainvalvontaviranomaiset anonymisoimaan tiedot ennen niiden toimittamista hallintoneuvostolle sekä palautetaan tekstiin salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt (ks. 67–68 kohta);

annetaan tietosuojavaltuutetulle ja Europolin valvontaviranomaiselle oikeus päästä viraston ja Europolin ylläpitämiin rekistereihin ja velvoitetaan jälkimmäiset rekisteröimään tietoja myös EURODAC-järjestelmän säännöllistä sisäistä valvontaa varten (ks. 79 ja 85 kohta);

selkeytetään Europolin tietojenkäsittelytoiminnan valvontaa koskevia säännöksiä (ks. 81 kohta).

Muut säännökset

93.

Tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavaa:

korvataan toiminnan jatkuvuuden varajärjestelmä toiminnan jatkuvuussuunnitelmalla, ja luodaan tällaisen suunnitelman täytäntöönpanotoimille oikeusperusta, johon sisältyvät kyseistä suunnitelmaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt (ks. 72 kohta);

varmistetaan, ettei yksilön oikeusasemaan vaikuta kielteisesti se, että käyttökelpoisten sormenjälkien saanti on tilapäisesti tai pysyvästi mahdotonta, ja että niiden puuttuminen on joka tapauksessa riittävä peruste kieltäytyä tutkimasta turvapaikkahakemusta tai hylätä se (ks. 73 kohta);

varmistetaan, että virastolla, jäsenvaltioilla ja Europolilla on yhdenmukaiset velvollisuudet pitää kirjaa tietojenkäsittelytoimista ja dokumentoida ne (ks. 77 kohta);

parannetaan tietoturvasäännöksiä (ks. 82 kohta);

lisätään säännös tietosuojavaltuutetun kuulemisesta viraston vuosikertomuksesta (ks. 83 kohta);

lisätään 43 artiklaan jäsenvaltioiden ja Europolin velvollisuus päivittää jatkuvasti komissiolle toimittamiaan tietoja ja edellytetään, että komissio asettaa nämä tiedot jäsenvaltioiden, Europolin ja yleisön saataville ”säännöllisesti päivitettävässä elektronisessa julkaisussa” (ks. 86 kohta).

Tehty Brysselissä 5 päivänä syyskuuta 2012.

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  KOM(2012) 254 lopullinen.

(2)  Komissio pyysi tietosuojavaltuutetulta epävirallisia huomautuksia EURODAC-asetuksen tarkistuksesta viimeksi vuonna 2008.


30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/6


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisiin transaktioihin kohdistuvasta luottamuksesta sisämarkkinoilla (sähköisiä luottamuspalveluja koskeva asetus)

(Tämän lausunnon lyhentämättömät englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot ovat saatavana Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/04

I   Johdanto

I.1   Ehdotus

1.

Komissio hyväksyi 4 päivänä kesäkuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (jäljempänä ’ehdotus’) (1).

2.

Ehdotus on yksi komission toimenpiteistä, joilla edistetään sähköisten transaktioiden käyttöönottoa EU:ssa. Se on jatkoa Euroopan digitaalistrategialle (2), jossa ehdotetaan sähköisiä allekirjoituksia koskevan lainsäädännön parantamista (avaintoiminto 3) sekä yhtenäisen kehyksen luomista sähköisen tunnistamisen ja todentamisen vastavuoroiselle tunnustamiselle (avaintoiminto 16) alalla.

3.

Ehdotuksen odotetaan parantavan luottamusta yleiseurooppalaisiin sähköisiin transaktioihin sekä varmistavan rajat ylittävää sähköistä tunnistamista, todentamista, allekirjoittamista ja niihin liittyviä luottamuspalveluja sisämarkkinoilla samalla, kun taataan korkea tietosuojan taso ja käyttäjien valtaistaminen.

4.

Tietosuojan korkea taso on ratkaisevan tärkeää sähköisen tunnistamisen menetelmien ja luottamuspalvelujen käytössä. Näitä sähköisiä välineitä kehitettäessä ja käytettäessä on ehdottomasti lähdettävä siitä, että luottamuspalveluntarjoajat ja sähköisen tunnisteen antajat käsittelevät henkilötietoja asianmukaisesti. Erityisen tärkeää se on siksi, että luonnollisten henkilöiden (ja oikeushenkilöiden) mahdollisimman luotettava tunnistaminen ja todentaminen riippuvat muun muassa tällaisesta käsittelystä.

I.2   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

5.

Ennen ehdotuksen hyväksymistä tietosuojavaltuutetulle annettiin mahdollisuus esittää komissiolle epävirallisia huomautuksiaan. Jotkin näistä huomautuksista on otettu huomioon nyt tarkasteltavassa ehdotuksessa. Näin ollen ehdotuksen sisältämiä tietosuojatakeita on vahvistettu.

6.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio on pyytänyt häneltä lausuntoa asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

I.3   Ehdotuksen tausta

7.

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan, ja siinä vahvistetaan edellytykset ja menettelyt sähköisen tunnistamisen ja sähköisten luottamuspalvelujen vastavuoroiselle tunnustamiselle ja hyväksymiselle jäsenvaltioiden välillä. Erityisesti ehdotuksessa määritellään periaatteet, joita on noudatettava sähköisten tunnistamispalvelujen ja luotettujen sähköisten palvelujen tarjoamisessa, mukaan lukien tunnistamiseen ja hyväksymiseen sovellettavat säännöt. Lisäksi siinä säädetään sähköisten allekirjoitusten, sähköisten leimojen, sähköisten aikaleimojen, sähköisten asiakirjojen, sähköisten jakelupalvelujen, verkkosivustojen todentamisen ja sähköisten varmenteiden luomista, tarkastamista, validointia, käsittelyä ja säilyttämistä koskevista vaatimuksista.

8.

Ehdotetussa asetuksessa annetaan myös luottamuspalvelujen tarjoajien valvontaa koskevia sääntöjä sekä velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan tätä varten valvontaelimet. Näiden elinten tehtävänä on muun muassa arvioida sähköisten luottamuspalvelujen tarjoajien toteuttamien teknisten ja organisatoristen järjestelyjen vaatimustenmukaisuus.

9.

Ehdotuksen II luvussa käsitellään sähköisen tunnistamisen palveluja ja III luvussa keskitytään muihin sähköisiin luottamuspalveluihin, kuten sähköisiin allekirjoituksiin, sähköisiin leimoihin, sähköisiin aikaleimoihin, sähköisiin asiakirjoihin, sähköisiin jakelupalveluihin ja verkkosivustojen todentamiseen. Sähköisen tunnistamisen palvelut liittyvät kansallisiin henkilökortteihin, ja niitä voidaan käyttää pääsyssä digitaalisiin palveluihin ja erityisesti sähköisiin viranomaispalveluihin. Tämä tarkoittaa, että sähköistä tunnistusta tarjoava yritys toimii jäsenvaltion puolesta ja että kyseinen jäsenvaltio on silloin vastuussa asianmukaisen yhteyden luomisesta itse henkilön ja hänen sähköisen tunnisteensa välille. Muissa sähköisissä luottamuspalveluissa palvelujen asianmukaisesta ja turvallisesta tarjoamisesta vastaa palveluntarjoajana/tunnisteen antajana toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

I.4   Ehdotukseen liittyvät tietosuojaongelmat

10.

Henkilötietojen käsittely kuuluu erottamattomasti sähköisen tunnistamisen järjestelmien käyttöön ja jossain määrin myös luottamuspalvelujen tarjoamiseen (esimerkiksi sähköisten allekirjoitusten tapauksessa). Henkilötietojen käsittelyä tarvitaan luotettavan yhteyden luomiseksi luonnollisen henkilön (tai oikeushenkilön) käyttämien sähköisten tunniste- ja varmennustietojen ja kyseisen henkilön välille, jotta pystyttäisiin todentamaan, että sähköisen varmenteen takana oleva henkilö todellakin on se, joka hän väittää olevansa. Esimerkiksi sähköiset tunnisteet tai sähköiset varmenteet viittaavat aina luonnollisiin henkilöihin, ja niissä käytetään yksiselitteisesti kyseistä luonnollista henkilöä edustavia tunnistetietoja. Toisin sanoen ehdotuksen 3 artiklan 12 kohdassa tarkoitettu sähköisten tunnisteiden luominen, tarkastaminen, validointi ja käsittely edellyttää monissa tapauksissa henkilötietojen käsittelyä, ja siinä yhteydessä tietosuojalla on hyvinkin tärkeä merkitys.

11.

Sen vuoksi on olennaista, että sähköisen tunnistamisen järjestelmiä tai sähköisiä luottamuspalveluja tarjottaessa tietojen käsittely tapahtuu aina EU:n tietosuojakehyksen, erityisesti direktiivin 95/46/EY kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.

12.

Tässä lausunnossa tietosuojavaltuutettu keskittää tarkastelunsa pääasiassa:

a)

tapaan, jolla tietosuojaa käsitellään ehdotuksessa;

b)

rajojen yli tunnustettaviin ja hyväksyttäviin sähköisen tunnistamisen järjestelmiin liittyviin tietosuojanäkökohtiin; ja

c)

rajojen yli tunnustettaviin ja hyväksyttäviin sähköisiin luottamuspalveluihin liittyviin tietosuojanäkökohtiin.

III   Päätelmät

50.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen ehdotukseen, koska se voi osaltaan edistää sähköisten luottamuspalvelujen ja sähköisen tunnistamisen järjestelmien vastavuoroista tunnustamista (ja hyväksymistä) EU:ssa. Hän on tyytyväinen myös siihen, että ehdotuksessa määritellään yhteiset vaatimukset, jotka sähköisten tunnisteiden antajien ja luottamuspalvelujen tarjoajien on täytettävä. Vaikka tietosuojavaltuutettu pitää ehdotusta yleisesti hyväksyttävänä, hän haluaa kuitenkin esittää siitä seuraavat yleiset suositukset:

ehdotukseen sisältyviä tietosuojasäännöksiä ei pitäisi rajoittaa ainoastaan luottamuspalvelujen tarjoajiin, vaan niitä olisi sovellettava myös henkilötietojen käsittelyyn ehdotuksen II luvussa kuvailluissa sähköisen tunnistamisen järjestelmissä;

ehdotetussa asetuksessa olisi määritettävä luottamuspalvelujen tarjoajia ja sähköisten tunnisteiden antajia koskevat yhteiset tietoturvavaatimukset. Vaihtoehtoisesti siinä voitaisiin antaa komissiolle valtuudet määrittää – tarvittaessa valikoidusti antamillaan delegoiduilla säädöksillä tai täytäntöönpanosäädöksillä – sähköisissä luottamuspalveluissa ja sähköisen tunnistamisen järjestelmissä noudatettavat tietoturvakriteerit, -edellytykset ja -vaatimukset;

sähköisten luottamuspalvelujen tarjoajat ja sähköisten tunnisteiden antajat olisi velvoitettava tarjoamaan palvelujensa käyttäjille i) asianmukaiset tiedot heidän henkilötietojensa keruusta, siirrosta ja säilyttämisestä sekä ii) asianmukaiset keinot valvoa omia henkilötietojaan ja käyttää tietosuojaoikeuksiaan;

tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotukseen lisättäisiin valikoivasti säännöksiä, joissa komissio valtuutetaan täsmentämään konkreettisia säännöksiä tai laatimaan niistä yksityiskohtaiset säännöt ehdotetun asetuksen hyväksymisen jälkeen annettavissa delegoiduissa säädöksissä tai täytäntöönpanosäädöksissä.

51.

Joitakin sähköisen tunnistamisen järjestelmien vastavuoroista tunnustamista koskevia erityissäännöksiä olisi parannettava seuraavasti:

ehdotetussa asetuksessa olisi täsmennettävä, mitä tietoja tai tietoryhmiä henkilöiden rajat ylittävässä tunnistamisessa käsitellään. Tästä täsmennyksestä olisi säädettävä vähintään yhtä yksityiskohtaisesti kuin liitteissä säädetään muista luottamuspalveluista, ja siinä olisi otettava huomioon suhteellisuusperiaatteen noudattaminen;

tunnistamisjärjestelmien tarjoamisessa edellytettävien tietosuojatakeiden olisi täytettävä ainakin hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoajille asetetut vaatimukset;

ehdotuksessa olisi säädettävä asianmukaisista järjestelyistä viitekehyksen määrittämiseksi kansallisten tunnistamisjärjestelmien yhteentoimivuudelle.

52.

Lopuksi tietosuojavaltuutettu esittää sähköisten luottamuspalvelujen tarjoamista ja tunnustamista koskevista vaatimuksista seuraavat suositukset:

ehdotuksessa olisi täsmennettävä kaikkien sähköisten palvelujen osalta, käsitelläänkö niissä henkilötietoja, ja jos käsitellään, mistä tiedoista tai tietoryhmistä on kyse;

asetukseen olisi sisällytettävä asianmukaiset suojakeinot, joilla vältetään sähköisten luottamuspalvelujen valvontaelinten toimivaltuuksien ja tietosuojaviranomaisten toimivaltuuksien päällekkäisyydet;

sähköisten luottamuspalvelujen tarjoajille asetettujen henkilötietojen suojan loukkauksia ja tietoturvapoikkeamia koskevien velvoitteiden tulisi olla yhdenmukaiset tarkistetussa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä ja ehdotetussa tietosuoja-asetuksessa säädettyjen vaatimusten kanssa;

ehdotuksessa olisi määriteltävä selkeämmin ne yksityiset tai julkiset tahot, joilla on oikeus suorittaa kolmansina osapuolina 16 ja 17 artiklassa tarkoitettuja tarkastuksia tai jotka voivat tarkastaa 23 artiklassa tarkoitettuja sähköisten allekirjoitusten luontivälineitä, samoin kuin kriteerit, joiden perusteella näiden tahojen riippumattomuutta arvioidaan;

asetuksessa olisi määriteltävä tarkemmin 19 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklan 4 kohdassa (3) tarkoitettujen tietojen säilytysaika.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  KOM(2012) 238 lopullinen.

(2)  KOM(2010) 245, 19.5.2010.

(3)  Ehdotuksen 19 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaan hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoajien on arkistoitava asianmukaisen ajan kaikki tarvittavat tiedot hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan myöntämistä ja vastaanottamista tiedoista. Sen 19 artiklan 4 kohdan mukaan hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoajien on annettava kaikille niihin tukeutuville tahoille tietoa niiden myöntämien hyväksyttyjen varmenteiden voimassaolo- tai peruutustilasta.


30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/9


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi, jolla muutetaan asetusta (ETY/Euratom) N:o 354/83 toimielinten historiallisten arkistojen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/05

1.   Johdanto

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 16. elokuuta 2012 ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla muutetaan asetusta (ETY/Euratom) N:o 354/83 toimielinten historiallisten arkistojen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta (jäljempänä ’ehdotus’) (1). Ehdotus toimitettiin Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausuntoa varten samana päivänä.

2.

Tietosuojavaltuutetulla oli mahdollisuus esittää epävirallisia huomautuksia, ennen kuin ehdotus hyväksyttiin. Monet näistä huomautuksista on otettu huomioon ehdotuksessa. Sen seurauksena ehdotuksen tietosuojaa koskevia takeita on vahvistettu. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio kuuli häntä virallisesti sen jälkeen, kun ehdotus oli hyväksytty, ja että hänen lausuntoonsa viitataan ehdotuksen johdanto-osassa.

1.2   Ehdotuksen tavoitteet ja tausta

3.

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmikuuta 1983 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom) N:o 354/83 (2) (jäljempänä ’arkistoasetus’) velvoitetaan EU:n toimielimet ja laitokset perustamaan historiallisia arkistoja ja avaamaan ne yleisölle, kun ne ovat 30 vuotta vanhat. Arkistoasetuksen mukaan kukin toimielin ja laitos voi sijoittaa historiallisen arkistonsa sopivimpana pitämäänsä paikkaan.

4.

Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa arkistoasetusta ja tehdä paperiarkistojen tallettaminen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin pakolliseksi kaikille EU:n toimielimille ja laitoksille (paitsi Euroopan unionin tuomioistuimelle ja Euroopan keskuspankille). Itse asiassa Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti tallettavat jo paperiarkistonsa yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin sopimusperusteisesti. Näin ollen, kuten perusteluissa selitetään, ehdotuksella ei muuteta nykytilannetta, vaan sillä on tarkoitus ”vahvistaa yliopistollisen Eurooppa-instituutin asema toimielinten historiallisten arkistojen hoitajana. Se tarjoaa kunnollisen oikeusperustan ja rahoituspohjan EU:n ja yliopistollisen Eurooppa-instituutin kumppanuudelle.”

5.

Ehdotuksella ei myöskään muuteta voimassa olevia sääntöjä ja menettelyjä, joiden mukaan EU:n toimielimet ja laitokset avaavat historialliset arkistonsa yleisölle 30 vuoden kuluttua. Ehdotus ei vaikuta historiallisten arkistojen omistukseen, vaan ne säilyvät toimielinten/laitosten omistuksessa. Lyhyesti sanottuna: ehdotuksessa on vain joitakin täsmentäviä muutoksia arkistoasetukseen sen sijaan, että siinä esitettäisiin laajaa, perusteellista uudistusta.

1.3   Merkitys tietosuojan kannalta; Euroopan tietosuojavaltuutetun tavoitteet

6.

Euroopan toimielimet ja laitokset käsittelevät tehtäviensä suorittamista varten suuria määriä tietoja, myös henkilötietoja. Jotkin käsitellyistä henkilötiedoista saattavat olla tietosuojan näkökulmasta erityisen arkaluonteisia (3) ja/tai ne on voitu luovuttaa toimielimille tai laitoksille luottamuksellisesti olettamatta, että ne jonakin päivänä julkaistaisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöiden terveydentilaa tai työsuhdeasioita käsittelevien tiedostojen sisältämät henkilötiedot tai kurinpito- ja häirintämenettelyjen, sisäisten tarkastusten, erilaisten valitusten tai vetoomusten sekä kauppaa, kilpailua, petostentorjuntaa ja muita asioita koskevien tutkintojen yhteydessä käsitellyt henkilötiedot.

7.

Osa näistä henkilötiedoista, esimerkiksi jotkin niistä, joihin liittyy ensi näkemältä suurimmat riskit asianosaisille, tuhotaan tietyn ajan jälkeen, kun niitä ei enää käytetä alkuperäisiin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty (tai muista vastaavista ”hallinnollisista” syistä).

8.

Merkittävää osaa Euroopan toimielinten ja laitosten hallussa olevista asiakirjoista ja niihin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja ei kuitenkaan tuhota, vaan ne siirretään lopulta Euroopan unionin historiallisiin arkistoihin ja saatetaan julkisesti saataville historiallisiin, tilastollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin (4).

9.

On tärkeää, että Euroopan toimielimillä ja laitoksilla on selkeät toimintalinjat, joissa määritellään, mitkä henkilötiedot on tallennettava historiallisiin arkistoihin ja mitkä ei, ja miten henkilötiedot, jotka säilytetään ja saatetaan yleisön saataville historiallisten arkistojen kautta, suojataan. Näillä toimintalinjoilla on varmistettava asianosaisten yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ja saatettava tasapainoon nämä perusoikeudet, oikeus tutustua asiakirjoihin ja historialliseen tutkimukseen liittyvät oikeutetut edut.

10.

Vaikka monissa Euroopan toimielimissä ja laitoksissa on nykyään toimintalinjat asiakirjojen hallintaa, tietojen säilyttämistä ja arkistointia varten (ks. esimerkiksi komission julkaisema sisäinen hallintoasiakirja Common Conservation List (tietojen säilyttämistä koskeva yhteinen luettelo, CCL (5)), näissä toimintalinjoissa annetaan vain vähän ohjeita tietosuojasta. CCL:ää ja sen kaltaisia asiakirjoja tulisi kehittää tai täydentää yksityiskohtaisemmilla ja tarkemmin kohdennetuilla tietosuojaa koskevilla ohjeilla.

11.

On myös syytä tuoda esiin, että nykyiset toimintalinjat sisältyvät sisäisiin asiakirjoihin sen sijaan, että ne olisi vahvistettu neuvoston ja parlamentin antamassa säädöksessä. Arkistoasetuksessakin vain viitataan lyhyesti 2 artiklan 1 kohdassa asiakirjoihin, joihin sovelletaan ”asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua poikkeusta, joka koskee yksityiselämää ja yksilön koskemattomuutta” (6), mutta siinä ei määritellä, mitä henkilötietoja voidaan siirtää historiallisiin arkistoihin ja siten viime kädessä saattaa yleisön nähtäville.

12.

Mainittua asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa taas on tulkittava sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä vasten, kuten asetusta (EY) N:o 45/2001 vasten, ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Päätös siitä, mitkä henkilötiedot voidaan sijoittaa historialliseen arkistoon, edellyttää näin ollen monimutkaista tapauskohtaista analyysia.

13.

Sekä direktiiviä 95/46/EY (7) että asetusta (EY) N:o 1049/2001 ollaan parhaillaan tarkistamassa, ja myös asetus (EY) N:o 45/2001 on tarkoitus tarkistaa aikanaan. Vaikka näiden lainsäädännöllisten muutosten toivotaan tuovan selkeyttä, niiden yleisluonteisuuden takia on epätodennäköistä, että ne tarjoaisivat Euroopan toimielimille ja laitoksille riittävästi tarkkoja ohjeita arkistointikäytäntöihin. Itse arkistoasetukseen komission on ehdottanut vain vähän tarkistuksia, eivätkä ne vaikuta 2 artiklan 1 kohtaan tai muihin olennaisiin säännöksiin.

14.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa tässä lausunnossa muutamaa kohdennettua muutosta, jotka voidaan toteuttaa arkistoasetuksen meneillään olevan rajoitetun tarkistuksen yhteydessä. Lisäksi hän korostaa tarvetta hyväksyä erityistoimenpiteitä, mukaan lukien asianmukaiset täytäntöönpanosäännöt, sen varmistamiseksi, että tietosuojaan liittyvät huolenaiheet otetaan todella huomioon säilytettäessä oikeutetusti tietoja historiallisiin tarkoituksiin.

15.

Jaksossa 2 selitetään tilanteen taustaa käymällä lyhyesti läpi joitakin yleisiä tietosuojakysymyksiä ja nykyisiä suuntauksia, jotka liittyvät EU:n historiallisten arkistojen avaamiseen ja digitointiin, muuttamiseen nimettömään muotoon ja takaisin sekä komission avointa dataa koskeviin aloitteisiin.

10.   Päätelmät

65.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa käsitellään tietosuojakysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti seuraaviin:

sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat säännökset,

valvontaviranomaisen määrittely,

yliopistollisen Eurooppa-instituutin nimeäminen tietojen käsittelijäksi, ja

tarve hyväksyä täytäntöönpanosäännöt tietosuojaan liittyvien näkökohtien käsittelemiseksi käytännössä.

66.

Jäljellä olevien tietosuojakysymysten käsittelemiseksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotetussa arkistoasetuksen muutoksessa:

täsmennetään täytäntöönpanosääntöjen päätavoitteet ja vähimmäissisältö sekä niiden antamisen menettely, mukaan lukien hallintorakenne, jolla varmistetaan yhdenmukainen ja koordinoitu lähestymistapa, selkeä täytäntöönpanosääntöjen antamisen aikataulu ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen,

selvennetään historiallisissa arkistoissa säilytettävien henkilötietojen turvaamiseen sovellettavat säännöt,

vahvistetaan suojatoimia yliopistollisen Eurooppa-instituutin yksityisiä arkistoja varten,

esitetään ainakin joitakin vähimmäisselvennyksiä arkistoasetuksen 2 artiklan yksityiselämää koskevasta poikkeuksesta.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2012.

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  COM(2012) 456 final.

(2)  Neuvoston asetus (EEC, Euratom) N:o 354/83 (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

(3)  Esimerkiksi asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 artiklassa tarkoitetut ”erityiset tietoryhmät”.

(4)  Arkistoasetuksen 1 artiklan 2 kohdassa määritellään sekä (EU:n toimielinten ja laitosten) arkistot että historialliset arkistot. Arkistot ovat määritelmän mukaan ”missä muodossa ja millä välineillä tahansa tallennettuja kaikenlaisia asiakirjoja, jotka jokin toimielin, joku sen edustaja tai joku sen työntekijä tehtäviään hoitaessaan on antanut tai saanut ja jotka koskevat (EU:n) toimintaa”. Historiallisilla arkistoilla taas tarkoitetaan määritelmän mukaan ”(toimielinten) arkiston sitä osaa, joka on – valittu pysyvää säilytystä varten” ja jotka ”– viimeistään 15 vuoden kuluttua niiden antamisesta””lajitellaan ja säilytettävät asiakirjat erotellaan niistä, joilla ei ole enää hallinnollista tai historiallista merkitystä”.

(5)  SEC(2007) 970, hyväksytty 4. heinäkuuta 2007, parhaillaan tarkistettavana. Ks. myös 7 päivänä toukokuuta 2007 julkaistu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto CCL:n luonnoksesta osoitteessa http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07_commentaires_liste_conservation_EN.pdf

(6)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(7)  Ks. komission ehdotus asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (COM(2012) 11 final). Ks. myös 7 päivänä maaliskuuta 2012 julkaistu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto tietosuojalainsäädännön uudistamista koskevasta paketista, joka on saatavilla osoitteessa http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/12


Ilmoitus tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

2013/C 28/06

1.   Euroopan komissio ilmoittaa muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11. kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (1) 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että jollei asiassa panna vireille tarkastelua seuraavassa kuvatun menettelyn mukaisesti, jäljempänä mainittujen tasoitustoimenpiteiden voimassaolo päättyy jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitettuna päivänä.

2.   Menettely

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön. Pyynnössä on oltava riittävät todisteet siitä, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti tuetun tuonnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai esittää niitä koskevia huomautuksia.

3.   Määräaika

Edellä esitetyn perusteella unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2)) tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen jäljempänä olevassa taulukossa mainittua päivämäärää.

4.   Tämä ilmoitus julkaistaan asetuksen (EY) N:o 597/2009 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Päättymispäivä (3)

Sulfaniilihappo

Intia

Tasoitustulli

Neuvoston asetus (EY) N:o 1010/2008 (EUVL L 276, 17.10.2008, s. 3)

18.10.2013

 

 

Sitoumus

Komission päätös 2006/37/EY (EUVL L 22, 26.1.2006, s. 52)

 


(1)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Tfn +32 22956505.

(3)  Toimenpiteen voimassaolo päättyy tässä sarakkeessa mainittuna päivänä keskiyöllä.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 28/07

1.

Komissio vastaanotti 18 päivänä tammikuuta 2013 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Belgian valtion sijoitusrahasto Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan belgialaisessa yrityksessä Dexia SA/NV (Dexia) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

SFPI: sijoitukset strategisesti kiinnostaviin julkisiin ja yksityisiin yrityksiin omasta puolestaan ja Belgian valtion puolesta,

Dexia: rahoituspalvelut, erityisesti julkinen rahoitus (muun muassa hankerahoitus) ja omaisuudenhoito useissa maissa, pääasiassa Ranskassa, tytäryhtiöiden kautta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6812 – SFPI/Dexia seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).