ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.027.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
29. tammikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2013/C 027/01

Euron kurssi

1

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2013/C 027/02

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla

2

2013/C 027/03

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta ja komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen

4

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan parlamentti

2013/C 027/04

Palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus PE/162/S

7

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 027/05

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 027/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

29.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/1


Euron kurssi (1)

28. tammikuuta 2013

2013/C 27/01

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3444

JPY

Japanin jeniä

122,21

DKK

Tanskan kruunua

7,4605

GBP

Englannin puntaa

0,85450

SEK

Ruotsin kruunua

8,6583

CHF

Sveitsin frangia

1,2472

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,4420

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,690

HUF

Unkarin forinttia

298,40

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6987

PLN

Puolan zlotya

4,1989

RON

Romanian leuta

4,3963

TRY

Turkin liiraa

2,3734

AUD

Australian dollaria

1,2930

CAD

Kanadan dollaria

1,3562

HKD

Hongkongin dollaria

10,4295

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6210

SGD

Singaporin dollaria

1,6646

KRW

Etelä-Korean wonia

1 466,53

ZAR

Etelä-Afrikan randia

12,0906

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,3717

HRK

Kroatian kunaa

7,5878

IDR

Indonesian rupiaa

13 011,59

MYR

Malesian ringgitiä

4,0950

PHP

Filippiinien pesoa

55,091

RUB

Venäjän ruplaa

40,5020

THB

Thaimaan bahtia

40,278

BRL

Brasilian realia

2,7361

MXN

Meksikon pesoa

17,1653

INR

Intian rupiaa

72,4830


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Euroopan tietosuojavaltuutettu

29.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/2


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Johdanto

I.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 4 päivänä huhtikuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla (jäljempänä ehdotus) (1). Samana päivänä komissio lähetti ehdotuksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausuntoa varten.

2.

Tietosuojavaltuutetulla oli tilaisuus esittää epävirallisia huomautuksia jo ennen ehdotuksen hyväksymistä. Useimmat näistä huomautuksista on otettu huomioon nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa, minkä seurauksena ehdotuksen tietosuojaa koskevia takeita on vahvistettu.

3.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio on pyytänyt häneltä virallista lausuntoa, ja siihen, että ehdotuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaus tähän lausuntoon.

I.2   Ehdotuksen tavoite ja soveltamisala

4.

Ehdotuksen tavoite on toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvien muodollisuuksien ja edellytysten yksinkertaistaminen. Sen tarkoitus on poistaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteet ja helpottaa kansalaisten EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien käyttämistä. Ehdotuksessa keskitytään ainoastaan ajoneuvojen uudelleenrekisteröinnin muodollisuuksiin eikä niiden ensirekisteröintimenettelyyn.

5.

Moottoriajoneuvojen rekisteröinnissä on kyse ajoneuvolle tieliikennekäyttöä varten myönnetystä hallinnollisesta käyttöönottoluvasta, jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja sille on annettu rekisterinumero. Rekisteröintimenettelyn päätteeksi jäsenvaltio antaa rekisteröintitodistuksen, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa. Rekisteröintitodistuksen haltijat joutuvat monissa tilanteissa rekisteröimään ajoneuvon uudelleen toisen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaisen luona. Tässä tarkoituksessa ehdotuksessa:

selvitetään, missä jäsenvaltiossa jäsenvaltiosta toiseen siirtyvä moottoriajoneuvo olisi rekisteröitävä;

lyhennetään uudelleenrekisteröintimenettelyihin kuluvaa aikaa, ja

esitetään yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset sekä helpotetaan kansallisten ajoneuvorekisteriviranomaisten välistä tietojenvaihtoa.

I.3   Mitä Euroopan tietosuojavaltuutetun huomautukset koskevat

6.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että useimmat sen aiemmista epävirallisista huomautuksista on otettu huomioon ehdotuksessa. Tässä lausunnossa Euroopan tietosuojavaltuutettu kuvailee siten ainoastaan lyhyesti tietosuojan merkitystä ajoneuvojen uudelleenrekisteröinnin yhteydessä. Lisäksi hän antaa joitakin lisäsuosituksia erityisistä tietosuojanäkökohdista, jotka ohjaavat kansallisten ajoneuvorekisterien välistä tietojenvaihtoa.

III.   Päätelmä

30.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että tietosuojavaatimukset on otettu asianmukaisesti huomioon ehdotuksessa ja että ehdotukseen, etenkin sen 7 artiklaan, on nimenomaisesti sisällytetty useita tietosuojatakeita. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä myös sitä, että ehdotuksen liitteessä I on selkeästi määritetty erityinen luettelo tiedoista, joita ajoneuvorekisteriviranomaiset saavat vaihtaa keskenään.

31.

Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavaa:

tarkennetaan liitteessä I ”romutuksen syyt” valmiiksi määritellyissä kentissä, joista voi valita;

tehdään selväksi 4 artiklan 3 kohdassa, että moottoriajoneuvojen rekisteröintiviranomaisen velvollisuutta hankkia liitteessä I olevat tiedot toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta ja siirtää tiedot omaan rekisteriinsä voidaan soveltaa ainoastaan tietoihin, joita vastaanottavalla toimivaltaisella viranomaisella olisi lupa käsitellä EU:n lainsäädännön ja/tai oman kansallisen lainsäädäntönsä nojalla;

lisätään 9 artiklaan maininta siitä, että ajoneuvojen rekisteröintiviranomaisten olisi saatettava yleisön helposti saataville säännöt, jotka ohjaavat tietojen käsittelyä ajoneuvojen rekisteröinnin yhteydessä, mukaan lukien tieto tiedon säilytystä koskevista aikarajoista sekä direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklassa vahvistetut tarvittavat tiedot;

täsmennetään ehdotuksessa, mikä on liitteessä II mainittu ohjelmistosovellus, jota käytetään sähköiseen tietojenvaihtoon, ja mikä olisi komission mahdollinen rooli kansallisten rekisterien yhteentoimivuuden helpottamisessa;

varmistetaan, että jos tietoja vaihdetaan kansallisten rekisteröintiviranomaisten välillä jonkin olemassa olevan Euroopan laajuisen infrastruktuurin avulla, tiedot erotetaan asianmukaisesti muista järjestelmässä mahdollisesti vaihdettavista tiedoista;

lisätään 7 artiklan 4 kohtaan, että komission olisi arvioitava säännöllisesti turvatoimenpiteiden riittävyyttä ottaen huomioon tekninen kehitys ja riskien muuttuminen ja että sen olisi tarvittaessa päivitettävä turvatoimenpiteet.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  KOM(2012) 164 lopullinen.


29.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/4


Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta ja komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Johdanto

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Komissio hyväksyi 21 päivänä maaliskuuta 2012

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta (jäljempänä ’työntekijöiden lähettämistä koskeva ehdotus’ ) (1) ja

ehdotuksen neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen (jäljempänä ’työtaisteluoikeutta koskeva ehdotus’) (2).

2.

Toisiinsa liittyvät ehdotukset lähetettiin Euroopan tietosuojavaltuutetulle kuulemista varten 26 päivänä maaliskuuta 2012.

3.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio pyysi häneltä lausuntoa ehdotusten hyväksymisen jälkeen ja että työntekijöiden lähettämistä koskevan ehdotuksen johdanto-osaan sisällytettiin viittaus tähän lausuntoon. Hän pahoittelee kuitenkin sitä, ettei hänelle annettu tilaisuutta esittää epävirallisia huomautuksia ennen ehdotusluonnosten hyväksymistä.

1.2   Ehdotusten tavoitteet ja tausta

4.

Työntekijöiden lähettämistä koskevan ehdotuksen tavoite on parantaa ja tehostaa palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin 96/71/EY (jäljempänä ’työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi’ (3)) täytäntöönpanoa, soveltamista ja täytäntöönpanon käytännön valvontaa eri puolilla Euroopan unionia. Ehdotuksella pyritään saavuttamaan tavoite vahvistamalla yleiset ja yhteiset puitteet direktiivin paremmalle ja yhtenäisemmälle toimeenpanolle, soveltamiselle ja käytännön täytäntöönpanon valvonnalle, mukaan luettuina toimenpiteet sääntöjen kiertämisen tai väärinkäytön estämiseksi (4).

5.

Työtaisteluoikeutta koskevan ehdotuksen tavoite on selkeyttää yleisiä periaatteita ja EU:n tasolla sovellettavia sääntöjä, jotka koskevat perusoikeuksiin kuuluvaa oikeutta ryhtyä työtaistelutoimiin ja sen harjoittamista palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden yhteydessä (5).

1.3   Asiaa koskevat säännökset; Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoitteet

6.

Vaikka kummankaan ehdotuksen päätavoite ei ole henkilötietojen käsittely, ainakin toinen ehdotuksista – työntekijöiden lähettämistä koskeva ehdotus – edellyttää huomattavan henkilötietomäärän käsittelyä. Kuten jäljempänä osoitetaan, nämä henkilötiedot saattavat liittyä lähetettyihin työntekijöihin tai henkilöihin, jotka toimivat lähettävien yritysten puolesta, kuten niiden toimihenkilöihin, johtajiin, yrityksen edustajiin tai työntekijöihin. Lisäksi itse lähettävät yritykset voivat olla luonnollisia henkilöitä. Jos näin on, myös heidän henkilötietojaan voidaan käsitellä. Osa käsiteltävistä tiedoista voi olla arkaluonteisia (6): toimivaltaiset viranomaiset voivat esimerkiksi vaihtaa tietoja, jotka koskevat epäilyksiä sääntöjen kiertämisestä tai väärinkäytöstä.

7.

Tietosuojan näkökulmasta työntekijöiden lähettämistä koskevan ehdotuksen kolme olennaisinta säännöstä ovat

6 artiklan 2 kohta, jossa sallitaan kahdenvälinen tiedonvaihto (joka koostuu ”(vastauksista) perusteltuihin tietopyyntöihin”);

6 artiklan 6 kohta, jossa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että palveluntarjoajien rekisterit ovat muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä ”samoin edellytyksin”; ja

7 artiklan 2 kohta, jossa vaaditaan sijoittautumisjäsenvaltiota omasta aloitteestaan toimittamaan lähettämisen kohteena olevalle jäsenvaltiolle asiaankuuluvat tiedot mahdollisista sääntöjenvastaisuuksista.

8.

Kaikissa kolmessa tapauksessa henkilötietoja on tarkoitus käsitellä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (jäljempänä ’IMI’) avulla (7).

9.

Työtaisteluoikeutta koskevan ehdotuksen 4 artiklassa tarkoitettu varoitusjärjestelmä taas näyttäisi sallivan henkilötietojen vaihdon, mahdollisesti myös arkaluonteisten tietojen (lakkoihin tai vastaaviin työtaistelutoimiin osallistumista koskevien tietojen (8)). Kuten myöhemmin 4 jaksossa kuitenkin todetaan, henkilötietojen vaihtaminen ei nähtävästi ole lainsäädännön tarkoitus, ja näin ollen mahdolliset huolenaiheet voidaan oletettavasti poistaa täsmentämällä yksinkertaisesti, ettei näihin varoituksiin sisälly arkaluonteisia henkilötietoja.

5.   Päätelmät

32.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että työntekijöiden lähettämistä koskevassa ehdotuksessa käsitellään tietosuojakysymyksiä. Tietosuojavaltuutettu on myös tyytyväinen siihen, että hallinnolliseen yhteistyöhön on ehdotettu nykyistä tietojenvaihtojärjestelmää IMIä, joka jo tarjoaa lukuisia tietosuojaa koskevia takeita käytännössä ja jota varten hyväksytään oletettavasti pian erityisiä takeita IMI-asetuksessa.

33.

Mahdollisten muiden tietosuojakysymysten huomioon ottamiseksi Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa seuraavat suositukset.

34.

Yleisenä kommenttina Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että viittaus sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön sisällytetään johonkin aineelliseen säännökseen johdanto-osan kappaleen sijasta ja että sitä täsmennetään viittaamalla ”kansallisiin sääntöihin, joilla pannaan täytäntöön” direktiiviä 95/46/EY.

35.

Työntekijöiden lähettämistä koskevan ehdotuksen mukaisesta kahdenvälisestä tiedonvaihdosta (6 artiklan 2 kohta) Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotuksessa määritellään selkeämmin sallitut tiedonvaihtotarkoitukset. Ilmaus ”(mahdollisesta) laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta toiminnasta” olisi poistettava, ja säännös olisi muotoiltava uudelleen sen varmistamiseksi, että henkilötietojen vaihto on mahdollista ainoastaan sellaisia selvityksiä varten, joita tehdään työntekijöiden lähettämiseen sovellettavien sääntöjen mahdollisista väärinkäytöksistä (tai muussa välttämättömässä, ehdotuksessa selkeästi määritellyssä tarkoituksessa).

36.

Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten oikeudesta tutustua palveluntarjoajien rekistereihin (6 artiklan 6 kohta) Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotuksessa määritellään selkeämmin, mistä rekistereistä on kyse. Tätä artiklaa ei pidä voida käyttää oikeusperustana pääsyyn joissakin jäsenvaltioissa oleviin rekistereihin, joissa lähettävien yritysten on ilmoitettava muun muassa tiettyjä lähettämiinsä työntekijöihin liittyviä henkilötietoja.

37.

Lisäksi tietosuojatakeita on pohdittava huolellisesti unionin tasolla, jos ja kun rekisterien yhteen liittämistä suunnitellaan yhteisenä unionin hankkeena myös tällä alalla.

38.

Mahdollisia sääntöjenvastaisuuksia koskevasta varoitusjärjestelmästä (7 artiklan 2 kohta) Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotuksessa

täsmennettäisiin yksiselitteisesti, että varoituksia voidaan antaa ainoastaan, jos mahdollisista sääntöjenvastaisuuksista on olemassa ”kohtuullinen epäilys”;

edellytettäisiin tapausten käsittelyn automaattista päättämistä varoituksen saamisen jälkeen sen varmistamiseksi, että varoitusjärjestelmä toimii varoitusmekanismina eikä pitkän aikavälin mustana listana; ja

varmistettaisiin, että varoituksia lähetetään vain jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja että näiden viranomaisten on pidettävä varoitusta koskevat tiedot salaisina ja että ne eivät saa levittää tai julkaista niitä.

39.

Työtaisteluoikeutta koskevan ehdotuksen 4 artiklassa olisi täsmennettävä, ettei näihin varoituksiin saa sisältyä arkaluonteisia henkilötietoja.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  COM(2012) 131 lopullinen.

(2)  COM(2012) 130 lopullinen.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

(4)  Katso perustelut, sivu 11, 3.1 luku, 1 kohta.

(5)  Katso perustelut, sivu 10, 3.1 luku, 4 kohta.

(6)  Tietoja, jotka sisältyvät direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen ”erityisten tietoryhmien” määritelmään.

(7)  Katso työntekijöiden lähettämistä koskevan ehdotuksen 19 artikla, jolla muutetaan IMI-asetuksen liitettä I. Katso myös komission ehdotus asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus), johon voi tutustua verkkosivulla http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:FI:PDF IMI-asetus odotetaan hyväksyttävän myöhemmin tänä vuonna. Marraskuussa 2011 Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausunnon komission ehdotuksesta (EUVL C 48, 18.2.2012, s. 2).

(8)  Eli direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ”erityisten tietoryhmien”.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan parlamentti

29.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/7


Palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus PE/162/S

2013/C 27/04

Euroopan parlamentti järjestää seuraavan valintamenettelyn:

PE/162/S – Yksikönpäällikkö (AD 9) – Euroopan parlamentin Romanian-tiedotustoimisto

Valintamenettelyssä vaaditaan yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu, vähintään yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tunnustettu tutkintotodistus.

Hakijalla on oltava hakemusten jättämiselle asetettuna määräpäivänä ja edellä mainitun vaatimuksen täyttämisen jälkeen toimenkuvaan liittyvältä alalta vähintään 10 vuoden työkokemus, josta vähintään 3 vuotta johtotehtävissä.

Palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus julkaistaan ainoastaan romaniaksi. Ilmoitusteksti julkaistaan kokonaisuudessaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 27 A kyseisellä kielellä.


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

29.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/8


Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

2013/C 27/05

1.   Komissio ilmoittaa polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että jäljempänä mainittujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitettuna päivänä, jollei asiassa panna vireille tarkastelua seuraavassa kuvatun menettelyn mukaisesti.

2.   Menettely

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön. Pyynnössä on oltava riittävät todisteet siitä, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai esittää niitä koskevia huomautuksia.

3.   Määräaika

Edellä esitetyn perusteella unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2)) milloin tahansa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen jäljempänä olevassa taulukossa mainittua päivämäärää.

4.   Tämä ilmoitus julkaistaan asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Voimassaolon päättymispäivä (3)

Sulfaniilihappo

Kiinan kansantasavalta, Intia

Polkumyyntitulli

Neuvoston asetus (EY) N:o 1000/2008 (EUVL L 275, 16.10.2008, s. 1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1010/2008 (EUVL L 276, 17.10.2008, s. 3)

17.10.2013

Sitoumus

Komission päätös 2006/37/EY (EUVL L 22, 26.1.2006, s. 52)


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Toimenpiteen voimassaolo päättyy tässä sarakkeessa mainittuna päivänä keskiyöllä.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

29.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 27/06

1.

Komissio vastaanotti 21 päivänä tammikuuta 2013 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla jerseyläiset yritykset Triton Managers III Limited ja TFF III Limited (yhdessä Triton) hankkivat epäsuorasti, tätä tarkoitusta varten perustetun yrityksen Bodem Holding Finland Oy kautta sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan suomalaisessa yrityksessä Suomen Lähikauppa Oy (Suomen Lähikauppa) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Triton: pääomasijoitustoiminta Euroopassa,

Suomen Lähikauppa: päivittäistavaroiden vähittäiskauppa Suomessa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).