ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.026.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 26

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
26. tammikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2013/C 026/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 9, 12.1.2013

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2013/C 026/02

Asia C-457/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2012 — Valittajina AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Muutoksenhaku — Kilpailu — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Mahahaavalääkkeiden markkinat — Lääkkeiden lisäsuojatodistusta koskevan menettelyn ja lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan lupamenettelyn väärinkäyttö — Harhaanjohtavat tiedot — Markkinoille saattamista koskevien lupien peruuttaminen — Geneeristen lääkkeiden markkinoille saattamisen ja rinnakkaistuonnin esteet)

2

2013/C 026/03

Asia C-552/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 — Valittajana Usha Martin Ltd sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Asetus (EY) N:o 121/2006 — Muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsvaijerien ja -kaapelien tuonti — Päätös 2006/38/EY — Asetus (EY) N:o 384/96 — 8 artiklan 9 kohta — Polkumyynnin vastaisten menettelyjen yhteydessä esitetyt sitoumukset)

2

2013/C 026/04

Asia C-566/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.11.2012 — Valittajana Italian tasavalta sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Liettuan tasavalta ja Helleenien tasavalta (Muutoksenhaku — Kieliä koskevat järjestelyt — Ilmoitus hallintovirkamiesten ja hallintoavustajien palvelukseen ottamista koskevista avoimista kilpailuista — Julkaiseminen kokonaisuudessaan kolmella virallisella kielellä — Kokeiden kieli — Toisen kielen valinta kolmen virallisen kielen joukosta)

3

2013/C 026/05

Asia C-600/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.11.2012 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pääomien vapaa liikkuvuus — Eläkerahastoille ja eläkekassoille maksettavien osinkojen ja korkojen verotus — Muille kuin kotimaisille laitoksille maksettavien osinkojen ja korkojen kohtelu — Osinkojen ja korkojen muodossa saatuun tuloon välittömästi liittyvien elinkeinomenojen vähentäminen — Todistustaakka)

3

2013/C 026/06

Asia C-89/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 — Valittajana E.ON Energie AG ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne komission päätöksestä, joka koskee sakon vahvistamista sinetin murtamisen vuoksi — Todistustaakka — Todisteiden huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla — Perusteluvelvollisuus — Sakon määrä — Täysi harkintavalta — Suhteellisuusperiaate)

4

2013/C 026/07

Asia C-116/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2012 (Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniun (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bank Handlowy w Warszawie SA ja PPHU ADAX/Ryszard Adamiak v. Christianapol sp. z o.o. (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Menettelyn päättämisen käsite — Tuomioistuimen, jossa sekundäärimenettely on vireillä, mahdollisuus arvioida velallisen maksukyvyttömyyttä — Mahdollisuus aloittaa likvidaatiomenettely sekundäärimenettelynä, kun päämenettely on sauvegarde-menettely)

4

2013/C 026/08

Yhdistetyt asiat C-124/11, C-125/11 ja C-143/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2012 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Saksan valtio v. Karen Dittrich (C-124/11), Saksan valtio v. Robert Klinke (C-125/11) ja Jörg-Detlef Müller v. Saksan valtio (C-143/11) (Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Kansallinen lainsäädäntö — Virkamiehille sairaustapauksissa maksettava tuki (Beihilfe) — Direktiivi 2000/78/EY — 3 artikla — Soveltamisala — Palkan käsite)

5

2013/C 026/09

Asia C-136/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2012 (Schienen-Control Kommissionin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG (Liikenne — Rautatieliikenne — Rataverkon haltijan velvollisuus toimittaa rautatieyrityksille reaaliajassa kaikki junaliikennettä koskevat tiedot ja etenkin junayhteyksien mahdollisia myöhästymisiä koskevat tiedot)

5

2013/C 026/10

Asia C-139/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Audiencia Provincial de Barcelonan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Joan Cuadrench Moré v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Lentoliikenne — Matkustajille annettava korvaus ja apu — Lennolle pääsyn epääminen sekä lentojen peruuttaminen tai pitkäaikainen viivästyminen — Kanteen nostamisen määräaika)

6

2013/C 026/11

Asia C-152/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.12.2012 (Arbeitsgericht Münchenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Johann Odar v. Baxter Deutschland GmbH (Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Direktiivi 2000/78/EY — Ikään ja vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto — Irtisanomiskorvaus — Sosiaalisuunnitelma, jossa määrätään vammaisille työntekijöille maksettavan irtisanomiskorvauksen määrän pienentämisestä)

6

2013/C 026/12

Yhdistetyt asiat C-182/11 ja C-183/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2012 (Consiglio di Staton (Italia) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Econord Spa v. Comune di Cagno ja Comune di Varese (C-182/11), sekä Econord Spa v. Comune di Solbiate ja Comune di Varese (C-183/11) (Julkiset palveluhankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Hankintaviranomainen, joka käyttää siitä oikeudellisesti erilliseen sopimuspuoleksi valittuun yksikköön vastaavaa määräysvaltaa kuin omiin yksikköihinsä — Velvollisuutta järjestää hankintamenettely unionin oikeuden sääntöjen mukaan ei ole (ns. in house -hankintamenettely) — Sopimuspuoleksi valittu yksikkö, johon useat alueelliset julkisyhteisöt käyttävät yhteistä määräysvaltaa — Edellytykset in house -hankintamenettelyn soveltamiseksi)

7

2013/C 026/13

Asia C-219/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Brain Products GmbH v. BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek ja Alexander Coenraad Metting van Rijn (Ennakkoratkaisupyyntö — Lääkinnälliset laitteet — Direktiivi 93/42/ETY — Soveltamisala — Käsitteen lääkinnällinen laite tulkinta — Tuote, jota markkinoidaan muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön — Fysiologisen toiminnon diagnosointi — Tavaroiden vapaa liikkuvuus)

7

2013/C 026/14

Asia C-257/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2012 (Curtea de Apel Bucureștin (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — SC Gran Via Moinești Srl v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ja Administrația Finanțelor Publice București Sector 1 (Direktiivi 2006/112/EY — Arvonlisävero — 167, 168 ja 185 artikla — Vähennysoikeus — Vähennysten oikaiseminen — Maa-alueen ja sillä olevien rakennusten hankinta siinä tarkoituksessa, että rakennukset puretaan ja maa-alueella toteutetaan rakentamishanke)

8

2013/C 026/15

Asia C-262/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.11.2012 (Administrativen sad Sofia-gradin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kremikovtzi AD v. Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma ja zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Bulgarian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin — EY — Bulgaria-assosiaatiosopimus — Terästeollisuusala — Ennen unioniin liittymistä myönnetyt julkiset rakenneuudistustuet — Edellytykset — Tuensaajien kannattavuus rakenneuudistuskauden lopussa — Tuensaajan julistaminen maksukyvyttömäksi unioniin liittymisen jälkeen — Kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission toimivalta — Kansallinen päätös, jossa todetaan sääntöjenvastaisiksi tulleista tuista muodostuvan julkisen saatavan olemassaolo — EU — Bulgaria-päätös N:o 3/2006 — Liittymisasiakirjan liite V — Unioniin liittymisen jälkeen sovellettavat tuet — Asetus (EY) N:o 659/1999 — Voimassa olevat tuet)

8

2013/C 026/16

Asia C-277/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2012 (High Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — M v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanti ja Attorney General (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä — Direktiivi 2004/83/EY — Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset — 4 artiklan 1 kohdan toinen virke — Jäsenvaltion yhteistyö hakijan kanssa hakemukseen liittyvien olennaisten seikkojen arvioimiseksi — Laajuus — Sen kansallisen menettelyn lainmukaisuus, jota on noudatettu sellaisen toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, joka on tehty pakolaisaseman myöntämiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämisen jälkeen — Perusoikeuksien kunnioittaminen — Oikeus tulla kuulluksi)

9

2013/C 026/17

Asia C-285/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2012 (Administrativen sad — Varnan (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bonik EOOD v. Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Vähennysoikeus — Epääminen)

10

2013/C 026/18

Yhdistetyt asiat C-320/11, C-330/11, C-382/11 ja C-383/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.11.2012 (Administrativen sad — Varnan (Bulgaria) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — DIGITALNET OOD (C-320/11 ja C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11) ja M SAT CABLE AD (C-382/11) v. Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Laitteet, jotka pystyvät vastaanottamaan televisiosignaaleja ja joissa on modeemi internetyhteyttä varten ja valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon)

10

2013/C 026/19

Yhdistetyt asiat C-356/11 ja C-357/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.12.2012 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — O ja S v. Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ja Maahanmuuttovirasto v. L (C-357/11) (Unionin kansalaisuus — SEUT 20 artikla — Direktiivi 2003/86/EY — Oikeus perheenyhdistämiseen — Unionin kansalaiset, jotka ovat pieniä lapsia ja jotka asuvat äitiensä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, kanssa sen jäsenvaltion alueella, jonka kansalaisia lapset ovat — Äitien, joille on myönnetty unionin kansalaisten yksinhuoltajuus, pysyvä oleskeluoikeus kyseisessä jäsenvaltiossa — Perheiden uudelleen muotoutuminen sen jälkeen, kun äidit ovat avioituneet uudelleen kolmansien maiden kansalaisten kanssa ja kun näistä avioliitoista on syntynyt lapsia, jotka myös ovat kolmansien maiden kansalaisia — Unionin kansalaisten kotijäsenvaltiossa tehdyt perheenyhdistämistä koskevat hakemukset — Oleskeluoikeuden epääminen uusilta aviopuolisoilta riittävien tulojen ja varojen puuttumisen perusteella — Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen — Lasten edun huomioon ottaminen)

11

2013/C 026/20

Asia C-385/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 22.11.2012 (Juzgado de lo Social de Barcelonan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Isabel Elbal Moreno v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (SEUT 157 artikla — Direktiivi 79/7/ETY — Direktiivi 97/81/EY — Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus — Direktiivi 2006/54/EY — Maksuperusteinen vanhuuseläke — Mies- ja naispuolisten työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu — Sukupuoleen perustuva välillinen syrjintä)

12

2013/C 026/21

Asia C-410/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Audiencia Provincial de Barcelonan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo ja Pedro Espada Oviedo v. Iberia Líneas Aéreas de España SA (Lentoliikenne — Montrealin yleissopimus — 22 artiklan 2 kappale — Rahdinkuljettajan vastuu matkatavaroista — Rajoitukset matkatavaran tuhoutumisen, katoamisen, vahingoittumisen tai viivästymisen tapauksessa — Useiden matkustajien yhteinen matkatavara — Matkatavaran on kirjannut vain yksi heistä)

12

2013/C 026/22

Asia C-416/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2012 — Valittajana Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Direktiivi 92/43/ETY — Luontotyyppien suojelu — Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehty luettelo — Espanjan kuningaskunnan esittämän alueen merkitseminen luetteloon — Alue, johon väitetään kuuluvan brittiläisen Gibraltarin aluevesiä ja valtamerialue — Kumoamiskanne — Puhtaasti vahvistava toimenpide)

13

2013/C 026/23

Asia C-430/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2012 (Tribunale di Rovigon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Md Sagoria vastaan (Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Direktiivi 2008/115/EY — Yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sakkorangaistuksesta, joka voidaan korvata karkotuksella tai kotiarestilla)

13

2013/C 026/24

Asia C-441/11 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.12.2012 — Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Verhuizingen Coppens NV (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — EY 81 artikla ja ETA-sopimuksen 53 artikla — Kansainvälisten muuttopalvelujen markkinat Belgiassa — Kolmesta erillisestä sopimuksesta muodostuva kartelli — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Näytön puuttuminen siitä, että yhden erillisen sopimuksen osapuoli tiesi muista erillisistä sopimuksista — Komission päätöksen kumoaminen osittain tai kokonaisuudessaan — SEUT 263 ja SEUT 264 artikla)

14

2013/C 026/25

Asia C-562/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 6.12.2012 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Maatalous — Asetus (ETY) N:o 3665/87 — 11 artikla — Vientituet — Tuen hakeminen viennistä, joka ei oikeuta tukeen — Hallinnollinen seuraamus)

14

2013/C 026/26

Asia C-119/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Josef Probst v. mr.nexnet GmbH (Sähköinen viestintä — Direktiivi 2002/58/EY — 6 artiklan 2 ja 5 kohta — Henkilötietojen käsittely — Laskutusta ja maksujen perimistä varten tarvittavat liikennetiedot — Kolmannen yhtiön suorittama saatavien perintä — Yleisten viestintäverkkojen ja sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien vastuulla toimivat henkilöt)

15

2013/C 026/27

Asia C-370/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (täysistunto) 27.11.2012 (Supreme Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Thomas Pringle v. Government of Ireland, Ireland ja Attorney General (Niitä jäsenvaltioita koskeva vakausmekanismi, joiden rahayksikkö on euro — Päätös 2011/199/EU — SEUT 136 artiklan muuttaminen — Pätevyys — SEU 48 artiklan 6 kohta — Yksinkertaistettu tarkistusmenettely — EVM-sopimus — Talous- ja rahapolitiikka — Jäsenvaltioiden toimivalta)

15

2013/C 026/28

Asia C-446/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 3.10.2012 — W.P. Willems v. Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Asia C-447/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 5.10.2012 — H. J. Kooistra v. Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Asia C-448/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 8.10.2012 — M. Roest v. Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Asia C-449/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 8.10.2012 — L.J.A. van Luijk v. Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Asia C-452/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Krefeld (Saksa) on esittänyt 9.10.2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Asia C-456/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 10.10.2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja O v. B

19

2013/C 026/34

Asia C-457/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 10.10.2012 — S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v. G

19

2013/C 026/35

Asia C-469/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 22.10.2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH v. Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Asia C-473/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 22.10.2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL ja Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Asia C-474/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 22.10.2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Asia C-475/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (entinen Fővárosi Bíróság) (Unkari) on esittänyt 22.10.2012 — UPC DTH Sárl v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Asia C-477/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundespatentgericht (Saksa) on esittänyt 24.10.2012 — Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Asia C-478/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Feldkirch (Itävalta) on esittänyt 24.10.2012 — Armin Maletic ja Marianne Maletic v. lastminute.com GmbH ja TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Asia C-480/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 25.10.2012 — Minister van Financiën v. X BV

22

2013/C 026/42

Asia C-483/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 29.10.2012 — Pelckmans Turnhout NV v. Walter Van Gastel Balen NV ym.

22

2013/C 026/43

Asia C-484/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank ’s-Gravenhage (Alnkomaat) on esittänyt 31.10.2012 — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, joka toimii nimellä NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Asia C-485/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 31.10.2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Asia C-486/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 31.10.2012 — X v. Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Asia C-487/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Espanja) on esittänyt 2.11.2012 — Vueling Airlines S.A. v. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Asia C-492/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 5.11.2012 — Conseil national de l'ordre des médecins v. Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Asia C-494/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 5.11.2012 — Dixons Retail Plc v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Asia C-497/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) on esittänyt 7.11.2012 — Davide Gullotta ja Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v. Ministero della Salute ja Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Asia C-498/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Tivoli (Italia) on esittänyt 7.11.2012 — Antonella Pedone v. Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Asia C-499/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Tivoli (Italia) on esittänyt 7.11.2012 — Elisabetta Gentile v. Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli ym.

26

2013/C 026/52

Asia C-500/12: Kanne 6.11.2012 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

26

2013/C 026/53

Asia C-501/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Thomas Specht v. Land Berlin

27

2013/C 026/54

Asia C-502/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Jens Schombera v. Land Berlin

28

2013/C 026/55

Asia C-503/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Alexander Wieland v. Land Berlin

28

2013/C 026/56

Asia C-504/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Uwe Schönefeld v. Land Berlin

29

2013/C 026/57

Asia C-505/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Antje Wilke v. Land Berlin

30

2013/C 026/58

Asia C-506/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Gerd Schini v. Land Berlin

31

2013/C 026/59

Asia C-507/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.11.2012 — Jessy Saint Prix v. Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Asia C-511/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Central Administrativo Norte (Portugali) on esittänyt 12.11.2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia ym. v. Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Asia C-512/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 13.11.2012 — Octapharma France v. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ja Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Asia C-515/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 14.11.2012 — UAB 4finance v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Asia C-516/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.11.2012 — CTP v. Regione Campania ja Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Asia C-517/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.11.2012 — CTP v. Regione Campania

34

2013/C 026/65

Asia C-518/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.11.2012 — CTP v. Regione Campania ja Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Asia C-520/12 P: Valitus, jonka Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE on tehnyt 16.11.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE v. Euroopan komissio, Euroopan unionin Turkin edustusto ja Central Finance & Contracts Unit (CFCU), 13.9.2012 antamasta määräyksestä

35

2013/C 026/67

Asia C-525/12: Kanne 19.11.2012 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

35

2013/C 026/68

Asia C-527/12: Kanne 20.11.2012 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

36

2013/C 026/69

Asia C-530/12 P: Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on tehnyt 21.11.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-404/10, National Lottery Commission v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 13.9.2012 antamasta tuomiosta

36

2013/C 026/70

Asia C-532/12: Kanne 23.11.2012 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

37

2013/C 026/71

Asia C-538/12: Kanne 26.11.2012 — Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

38

2013/C 026/72

Asia C-547/12 P: Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 28.11.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-158/98, Helleenien tasavalta v. komissio, 10.10.2012 antamasta tuomiosta

38

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2013/C 026/73

Asia T-491/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — CB v. komissio (Kilpailu — Yritysten yhteenliittymän päätös — Maksukorttien liikkeellelaskun markkinat Ranskassa — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Alalle tulijoihin sovellettavat hinnoittelutoimet — Liittymisoikeus ja niin kutsutut hankkija-aseman sääntelymekanismi ja nukkuvien herätysmekanismi — Merkitykselliset markkinat — Kyseisten toimenpiteiden tavoite — Kilpailunrajoitus tavoitteensa perusteella — EY 81 artiklan 3 kohta — Ilmeiset arviointivirheet — Hyvän hallinnon periaate — Oikeasuhteisuus — Oikeusvarmuus)

39

2013/C 026/74

Asia T-42/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2012 — A. Loacker v. SMHV — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin QUADRATUM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki LOACKER QUADRATINI — Suhteellinen kieltäytymisperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Asetuksen N:o 40/94 73 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) — Asetuksen N:o 40/94 74 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artikla))

39

2013/C 026/75

Asia T-167/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2012 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Hintapyynnöt — Kieltäytyminen asiakirjan luovuttamisesta — Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Määräajan alkamisajankohta — Tutkittavaksi ottaminen — Euroopan unionin talouspolitiikan suojaa koskeva poikkeus — Kolmannen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Yleisen edun suojaa yleisen turvallisuuden alalla koskeva poikkeus — Perusteluvelvollisuus)

40

2013/C 026/76

Asia T-390/10 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2012 — Füller-Tomlinson v. parlamentti (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Sosiaaliturva — Ammattitauti — Ammattitaudista johtuvan työkyvyttömyyden asteen vahvistaminen — Euroopan työkyvyttömyyskertoimia koskevan taulukon soveltaminen — Tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla — Kohtuullinen aika)

40

2013/C 026/77

Asiat T-537/10 ja T-538/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — Adamowski v. SMHV — Fagumit (FAGUMIT) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Fagumit ja yhteisön kuviomerkki FAGUMIT — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki FAGUMIT — Suhteellinen mitättömyysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta ja 165 artiklan 4 kohdan b alakohta)

40

2013/C 026/78

Asia T-590/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — Thesing ja Bloomberg Finance v. EKP (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Päätös 2004/258/EY — Asiakirjat, jotka koskevat jäsenvaltion julkista velkaa ja alijäämää — Kieltäytyminen asiakirjan luovuttamisesta — Euroopan unionin tai jäsenvaltion talouspolitiikkaa koskeva poikkeus — Osittainen kieltäytyminen asiakirjan luovuttamisesta)

41

2013/C 026/79

Asia T-15/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2012 — Sina Bank v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Perusteluvelvollisuus)

41

2013/C 026/80

Asia T-143/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2012 — Consorzio vino Chianti Classico v. SMHV — FFR (F.F.R.) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin F.F.R. rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit CHIANTI CLASSICO — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)

42

2013/C 026/81

Asia T-171/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — Hopf v. SMHV (Clampflex) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Clampflex rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan)

42

2013/C 026/82

Asia T-421/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2012 — Qualitest v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

43

2013/C 026/83

Asia T-630/11 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2012 — Strobl v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu — Henkilöt, jotka on otettu soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa — Ilmoitus avoimesta virasta — Nimitys — Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaan — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla — Oikeudellinen virhe — Virkamiestuomioistuimen perusteluvelvollisuus)

43

2013/C 026/84

Asia T-22/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2012 — Fomanu v. SMHV (Qualität hat Zukunft) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Qualität hat Zukunft rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

44

2013/C 026/85

Asia T-29/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2012 — Bauer v. SMHV — BenQ Materials (Daxon) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Daxon rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki DALTON — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

44

2013/C 026/86

Asia T-17/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — Steinberg v. komissio (Kumoamiskanne — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka koskevat rahoituspäätöksiä avustuksista israelilaisille ja palestiinalaisille kansalaisjärjestöille rauhankumppanuutta sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä koskevien ohjelmien puitteissa — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden osittainen epääminen — Poikkeus, joka koskee yleisen edun suojaa yleisen turvallisuuden alalla — Perusteluvelvollisuus — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

44

2013/C 026/87

Asia T-302/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.11.2012 — Crocs v. SMHV — Holey Soles Holdings ja PHI (jalkineen esitys) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysvaatimus — Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

45

2013/C 026/88

Asia T-541/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — ADEDY ym v. neuvosto (Kumoamiskanne — Liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi jäsenvaltiolle osoitetut päätökset — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

45

2013/C 026/89

Asia T-215/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — ADEDY ym. v. neuvosto (Kumoamiskanne — Jäsenvaltiolle osoitettu päätös liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi — Toimi ei koske kantajia suoraan — Tutkimatta jättäminen)

45

2013/C 026/90

Asia T-278/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.11.2012 — ClientEarth ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen implisiittisesti — Kanteen nostamisen määräaika — Myöhästyminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

46

2013/C 026/91

Asia T-466/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.10.2012 — Ellinika Nafpigeia ja Hoern v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Laivanrakennus — Kreikan viranomaisten telakalle myöntämät tuet — Komission sellaista päätöstä koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet, jolla tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi ja jossa ne määrätään perittäviksi takaisin — Tutkimatta jättäminen)

46

2013/C 026/92

Asia T-491/11 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.11.2012 — Valittajana Marcuccio sekä muuna osapuolena komissio (Valitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden vahvistamista koskevan menettelyn pituus — Vahinko, jonka valittaja on väittänyt kärsineensä — Sellaisten kustannusten korvaaminen, jotka olisi voitu välttää — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä asteessa selvästi oikeudellisesti täysin perusteettomana — Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohta)

47

2013/C 026/93

Asia T-548/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.11.2012 — MIP Metro v. SMHV — Real Seguros (real,- QUALITY) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien menettäminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

47

2013/C 026/94

Asia T-549/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.11.2012 — MIP Metro v. SMHV — Real Seguros (real,- BIO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien menettäminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

47

2013/C 026/95

Asia T-616/11 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.11.2012 — Valittajana Marcuccio sekä muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä asteessa selvästi oikeudellisesti täysin perusteettomana — Vahinko, jonka valittaja on väittänyt kärsineensä — Sellaisten kustannusten korvaaminen, jotka olisi voitu välttää — Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohta)

48

2013/C 026/96

Asia T-672/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — H-Holding v. parlamentti (Laiminlyöntikanne — Vahingonkorvauskanne — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi oikeudellisesti perusteeton)

48

2013/C 026/97

Asia T-120/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.11.2012 — Shahid Beheshti University v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Kanteen nostamisen määräaika — Kanteen nostaminen myöhässä — Tutkimatta jättäminen)

48

2013/C 026/98

Asia T-138/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.11.2012 — Geipel v. SMHV — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

49

2013/C 026/99

Asia T-164/12 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.11.2012 — Alstom v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Komission päätös toimittaa asiakirjoja kansalliselle tuomioistuimelle — Luottamuksellisuus — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Välitoimihakemus — Fumus boni juris — Kiireellisyys — Intressivertailu)

49

2013/C 026/00

Asia T-341/12 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 16.11.2012 — Evonik Degussa v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Sellaisen päätöksen julkaiseminen, jolla komissio toteaa, että kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt kieltäviä säännöksiä on rikottu — Komissiolle tämän antaman yhteistyötiedonannon perusteella toimitettujen tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen — Intressivertailu — Kiireellisyys — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Asia T-343/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.11.2012 — Grupo T Diffusión v. SMHV — ABR Producción Contemporánea (Lamppu) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus — Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

50

2013/C 026/02

Asia T-453/12: Kanne 12.10.2012 — Zoo Sport v. SMHV — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Asia T-470/12: Kanne 22.10.2012 — Sothys Auriac v. SMHV — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Asia T-473/12: Kanne 1.11.2012 — Aer Lingus v. komissio

51

2013/C 026/05

Asia T-480/12: Kanne 5.11.2012 — Coca-Cola v. SMHV

52

2013/C 026/06

Asia T-482/12: Kanne 29.10.2012 — Internationaler Hilfsfonds v. komissio

53

2013/C 026/07

Asia T-483/12: Kanne 5.11.2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland v. SMHV — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Asia T-484/12: Kanne 6.11.2012 — CeWe Color v. SMHV (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Asia T-485/12: Kanne 9.11.2012 — Grupo Bimbo v. SMHV (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Asia T-487/12: Kanne 9.11.2012 — Eckes-Granini v. SMHV — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Asia T-489/12: Kanne 8.11.2012 — Planet v. komissio

55

2013/C 026/12

Asia T-490/12: Kanne 6.11.2012 — Mondadori Editore v. SMHV — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Asia T-493/12: Kanne 14.11.2012 — Sanofi v. SMHV — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Asia T-494/12: Kanne 14.11.2012 — Biscuits Poult v. SMHV

56

2013/C 026/15

Asia T-495/12: Kanne 16.11.2012 — European Drinks v. SMHV — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Asia T-496/12: Kanne 16.11.2012 — European Drinks v. SMHV — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Asia T-497/12: Kanne 16.11.2012 — European Drinks v. SMHV — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Asia T-498/12: Kanne 16.11.2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou v. komissio

58

2013/C 026/19

Asia T-499/12: Kanne 13.11.2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C ja HSH Investment Holdings FSO v. komissio

59

2013/C 026/20

Asia T-500/12: Kanne 15.11.2012 — Ryanair v. komissio

60

2013/C 026/21

Asia T-501/12: Kanne 19.11.2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. SMHV — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Asia T-502/12: Kanne 19.11.2012 — Ferring v. SMHV — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Asia T-503/12: Kanne 16.11.2012 — Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

62

2013/C 026/24

Asia T-504/12: Kanne 19.11.2012 — Murnauer Markenvertrieb v. SMHV (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Asia T-505/12: Kanne 19.11.2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon v. SMHV

63

2013/C 026/26

Asia T-508/12: Kanne 19.11.2012 — Automobile Association v. SMHV — Duncan Petersen Publishing (Folders)

64

2013/C 026/27

Asia T-509/12: Kanne 16.11.2012 — Advance Magazine Publishers v. SMHV — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Asia T-510/12: Kanne 21.11.2012 — Conrad Electronic v. SMHV — Sky IP international (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Asia T-513/12: Kanne 22.11.2012 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Asia T-514/12: Kanne 22.11.2012 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Asia T-515/12: Kanne 22.11.2012 — El Corte Inglès v. SMHV — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Asia T-519/12: Kanne 27.11.2012 — mobile.international v. SMHV — komissio (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Asia T-527/12: Kanne 6.12.2012 — DeMaCo Holland v. komissio

68

2013/C 026/34

Asia T-468/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.12.2012 — JSK International Architekten und Ingenieure v. EKP

68

2013/C 026/35

Asia T-100/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.11.2012 — Nordzucker v. komissio

69

2013/C 026/36

Asia T-364/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.12.2012 — Arla Foods v. SMHV — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Asia T-590/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.11.2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski v. SMHV — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Asia T-77/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.12.2012 — Wahl v. SMHV — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Asia T-200/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.11.2012 — Shannon Free Airport Development v. komissio

69

2013/C 026/40

Asia T-230/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.11.2012 — Axa Belgium v. komissio

69

 

Virkamiestuomioistuin

2013/C 026/41

Asia F-103/12: Kanne 27.9.2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/42

Asia F-104/12: Kanne 27.9.2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/43

Asia F-105/12: Kanne 27.9.2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/44

Asia F-113/12: Kanne 9.10.2012 — ZZ v. komissio

71

2013/C 026/45

Asia F-114/12: Kanne 10.10.2012 — ZZ v. komissio

71

2013/C 026/46

Asia F-115/12: Kanne 15.10.2012 — ZZ v. komissio

71

2013/C 026/47

Asia F-122/12: Kanne 22.10.2012 — ZZ v. neuvosto

72

2013/C 026/48

Asia F-124/12: Kanne 22.10.2012 — ZZ v. EMCDDA

72

2013/C 026/49

Asia F-125/12: Kanne 3.11.2012 — ZZ v. SMHV

72

2013/C 026/50

Asia F-128/12: Kanne 29.10.2012 — ZZ v. Parlamentti

73

2013/C 026/51

Asia F-129/12: Kanne 31.10.2012 — CH v. parlamentti

73

2013/C 026/52

Asia F-132/12: Kanne 7.11.2012 — ZZ ym. v. komissio

73

2013/C 026/53

Asia F-134/12: Kanne 9.11.2012 — ZZ v. neuvosto

74

2013/C 026/54

Asia F-135/12: Kanne 9.11.2012 — ZZ v. REA

74

2013/C 026/55

Asia F-136/12: Kanne 9.11.2012 — ZZ v. neuvosto

75

2013/C 026/56

Asia F-137/12: Kanne 14.11.2012 — ZZ v. komissio

75

2013/C 026/57

Asia F-138/12: Kanne 14.11.2012 — ZZ v. komissio

75

2013/C 026/58

Asia F-139/12: Kanne 14.11.2012 — ZZ v. komissio

76

2013/C 026/59

Asia F-140/12: Kanne 16.11.2012 — ZZ v. komissio

76

2013/C 026/60

Asia F-141/12: Kanne 16.11.2012 — ZZ v. komissio

76

2013/C 026/61

Asia F-142/12: Kanne 16.11.2012 — ZZ v. komissio

77

2013/C 026/62

Asia F-143/12: Kanne 21.11.2012 — ZZ v. komissio

77

2013/C 026/63

Asia F-144/12: Kanne 21.11.2012 — ZZ v. komissio

77

2013/C 026/64

Asia F-146/12: Kanne 28.11.2012 — ZZ v. komissio

78

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/1


2013/C 26/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 9, 12.1.2013

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 399, 22.12.2012

EUVL C 389, 15.12.2012

EUVL C 379, 8.12.2012

EUVL C 373, 1.12.2012

EUVL C 366, 24.11.2012

EUVL C 355, 17.11.2012

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2012 — Valittajina AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Asia C-457/10 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kilpailu - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Mahahaavalääkkeiden markkinat - Lääkkeiden lisäsuojatodistusta koskevan menettelyn ja lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan lupamenettelyn väärinkäyttö - Harhaanjohtavat tiedot - Markkinoille saattamista koskevien lupien peruuttaminen - Geneeristen lääkkeiden markkinoille saattamisen ja rinnakkaistuonnin esteet)

2013/C 26/02

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc (edustajat: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, barrister D. Jowell ja solicitor F. Murphy)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ja J. Bourke) ja European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (edustaja: advocaat M. Van Kerckhove)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kuudes jaosto) asiassa T-321/05, AstraZeneca vastaan komissio, 1.7.2010 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi osittain EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä 15.6.2005 tehdyn komission päätöksen (asia COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), jolla valittajille määrättiin 60 miljoonan euron suuruinen sakko siitä, että ne olivat käyttäneet väärin lääkkeiden patenttijärjestelmää ja lääkkeiden markkinoille saattamista koskevia menettelyjä estääkseen kilpailijoiden tulon geneeristen lääkkeiden markkinoille tai viivyttääkseen sitä — Markkinoiden määritelmä — Lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1768/92 19 artiklan tulkinta

Tuomiolauselma

1)

Päävalitus ja liitännäisvalitukset hylätään.

2)

AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc velvoitetaan korvaamaan päävalituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) velvoitetaan korvaamaan liitännäisvalituksestaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, ja se vastaa päävalitukseen liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4)

Euroopan komissio vastaa liitännäisvalitukseensa liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 — Valittajana Usha Martin Ltd sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio

(Asia C-552/10 P) (1)

(Muutoksenhaku - Polkumyynti - Asetus (EY) N:o 121/2006 - Muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsvaijerien ja -kaapelien tuonti - Päätös 2006/38/EY - Asetus (EY) N:o 384/96 - 8 artiklan 9 kohta - Polkumyynnin vastaisten menettelyjen yhteydessä esitetyt sitoumukset)

2013/C 26/03

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Usha Martin Ltd (edustajat: dikigoros V. Akritidis, dikigoros E. Petritsi ja advocat F. Crespo)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: B. Driessen, avustajinaan Rechtsanwalt G. Berrisch ja barrister N. Chesaites) ja Euroopan komissio (asiamiehet: T. Scharf ja S. Thomas)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-119/06, Usha Martin v. neuvosto ja komissio, 9.9.2010 antamasta tuomiosta, jolla yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen, jossa vaadittiin yhtäältä Intiasta peräisin olevien teräsvaijerien ja -kaapelien tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/572/EY muuttamisesta 22.12.2005 tehdyn komission päätöksen 2006/38/EY (EUVL L 22, s. 54) kumoamista ja toisaalta lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1858/2005 muuttamisesta 23.1.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 121/2006 (EUVL L 22, s. 1) kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Usha Martin Ltd velvoitetaan korvaamaan tästä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 55, 19.2.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.11.2012 — Valittajana Italian tasavalta sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Liettuan tasavalta ja Helleenien tasavalta

(Asia C-566/10 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kieliä koskevat järjestelyt - Ilmoitus hallintovirkamiesten ja hallintoavustajien palvelukseen ottamista koskevista avoimista kilpailuista - Julkaiseminen kokonaisuudessaan kolmella virallisella kielellä - Kokeiden kieli - Toisen kielen valinta kolmen virallisen kielen joukosta)

2013/C 26/04

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato P. Gentili

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz, avustajanaan avvocato A. Dal Ferro), Liettuan tasavalta ja Helleenien tasavalta (asiamiehet: A. Samoni-Rantou, S. Vodina ja G. Papagianni)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) yhdistetyissä asioissa T-166/07 ja T-285/07, Italia vastaan komissio, 13.9.2010 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen avoimia kilpailuja EPSO/AD/94/07 (EUVL 2007, C 45 A, s. 3), EPSO/AST/37/07 (EUVL 2007, C 45 A, s. 15) ja EPSO/AD/95/07 (EUVL 2007, C 103 A, s. 7) koskevien kilpailuilmoitusten kumoamisesta

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-166/07 ja T-285/07, Italia vastaan komissio, 13.9.2010 antama tuomio kumotaan.

2)

Varallaololuettelon laatimista tiedotus-, viestintä- ja media-alan hallintovirkamiesten (AD 5) myöhempää palvelukseen ottamista varten koskevasta avoimesta kilpailusta EPSO/AD/94/07, varallaololuettelon laatimista tiedotus- ja viestintäalan hallintoavustajien (AST 3) myöhempää palvelukseen ottamista varten koskevasta avoimesta kilpailusta EPSO/AST/37/07 ja varallaololuettelon laatimista informatiikan (kirjastot ja dokumentaatio) hallintovirkamiesten (AD 5) myöhempää palvelukseen ottamista varten koskevasta avoimesta kilpailusta EPSO/AD/95/07 julkaistut kilpailuilmoitukset kumotaan.

3)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan Italian tasavallan oikeudenkäyntikulut, ja se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan molemmissa oikeusasteissa.

4)

Helleenien tasavalta ja Liettuan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 63, 26.2.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.11.2012 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-600/10) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Pääomien vapaa liikkuvuus - Eläkerahastoille ja eläkekassoille maksettavien osinkojen ja korkojen verotus - Muille kuin kotimaisille laitoksille maksettavien osinkojen ja korkojen kohtelu - Osinkojen ja korkojen muodossa saatuun tuloon välittömästi liittyvien elinkeinomenojen vähentäminen - Todistustaakka)

2013/C 26/05

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Lyal ja W. Mölls)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Möller)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja N. Rouam), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: C. Wissels ja C. Schillemans), Suomen tasavalta (asiamies: M. Pere), Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk ja S. Johannesson) sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: H. Walker, avustajanaan barrister G. Facenna)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEUT 65 artiklan ja ETA-sopimuksen 40 artiklan rikkominen — Eläkerahastoille ja eläkekassoille maksettavien osinkojen ja korkojen verotusta koskevat kansalliset oikeussäännöt, joiden perusteella tiettyjä verotuksellisia etuja myönnetään vain niille osingoille ja koroille, jotka maksetaan kotimaisille laitoksille

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Saksan liittotasavallan oikeudenkäyntikulut.

3)

Ranskan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 80, 12.3.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 — Valittajana E.ON Energie AG ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-89/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kumoamiskanne komission päätöksestä, joka koskee sakon vahvistamista sinetin murtamisen vuoksi - Todistustaakka - Todisteiden huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla - Perusteluvelvollisuus - Sakon määrä - Täysi harkintavalta - Suhteellisuusperiaate)

2013/C 26/06

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: E.ON Energie AG (edustajat: Rechtsanwalt A. Röhling, Rechtsanwalt F. Dietrich ja Rechtsanwalt R. Pfromm)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouquet, V. Bottka ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-141/08, E.ON Energie v. komissio, 15.12.2010 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella sinetin murtamisen vuoksi määrättävän sakon vahvistamisesta 30.1.2008 tehtyä komission päätöstä K(2008) 377 lopullinen koskevan kumoamiskanteen — Yleisten oikeusperiaatteiden kuten syyttömyysolettaman periaatteen ja in dubio pro reo -periaatteen loukkaaminen sekä todistustaakkaa ja asian selvittämistä koskevien sääntöjen rikkominen — Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

E.ON Energie AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2012 (Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniun (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bank Handlowy w Warszawie SA ja PPHU ”ADAX”/Ryszard Adamiak v. Christianapol sp. z o.o.

(Asia C-116/11) (1)

(Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Asetus (EY) N:o 1346/2000 - Maksukyvyttömyysmenettelyt - Menettelyn päättämisen käsite - Tuomioistuimen, jossa sekundäärimenettely on vireillä, mahdollisuus arvioida velallisen maksukyvyttömyyttä - Mahdollisuus aloittaa likvidaatiomenettely sekundäärimenettelynä, kun päämenettely on sauvegarde-menettely)

2013/C 26/07

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Bank Handlowy w Warszawie SA ja PPHU ”ADAX”/Ryszard Adamiak

Vastaaja: Christianapol sp. z o.o.

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Maksukyvyttömyysmenettelystä 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (EYVL L 160, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan, 2 kohdan j alakohdan ja 27 artiklan tulkinta — Sekundääriset maksukyvyttömyysmenettelyt — Toimivaltaisen tuomioistuimen oikeus aloittaa sekundäärimenettely velallisen maksukyvyttömyyden tutkimiseksi

Tuomiolauselma

1)

Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000, sellaisena kuin se on muutettuna 24.7.2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 788/2008, 4 artiklan 2 kohdan j alakohtaa on tulkittava siten, että sen jäsenvaltion, jossa maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu, kansallisessa oikeudessa on määritettävä, mikä on menettelyn päättämishetki.

2)

Asetuksen N:o 1346/2000, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 788/2008, 27 artiklaa on tulkittava siten, että siinä sallitaan sekundäärimenettelyn aloittaminen siinä jäsenvaltiossa, jossa velallisella on toimipaikka, jos päämenettelyn tavoite on suojaava. Toimivaltaisen tuomioistuimen on sekundäärimenettelyn aloittamiseksi otettava huomioon päämenettelyn tavoitteet ja asetuksen rakenne vilpittömän yhteistyön periaatetta noudattaen.

3)

Asetuksen N:o 1346/2000, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 788/2008, 27 artiklaa on tulkittava siten, että sekundäärimenettelyn aloittamista koskevaa hakemusta käsittelevä tuomioistuin ei voi tutkia sellaisen velallisen maksukyvyttömyyttä, jota vastaan on aloitettu päämenettely toisessa jäsenvaltiossa, vaikka viimeksi mainitulla menettelyllä olisikin suojaava tavoite.


(1)  EUVL C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2012 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Saksan valtio v. Karen Dittrich (C-124/11), Saksan valtio v. Robert Klinke (C-125/11) ja Jörg-Detlef Müller v. Saksan valtio (C-143/11)

(Yhdistetyt asiat C-124/11, C-125/11 ja C-143/11) (1)

(Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa - Kansallinen lainsäädäntö - Virkamiehille sairaustapauksissa maksettava tuki (Beihilfe) - Direktiivi 2000/78/EY - 3 artikla - Soveltamisala - Palkan käsite)

2013/C 26/08

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisuja pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Saksan valtio (asiat C-124/11 ja C-125/11) ja Jörg-Detlef Müller (asia C-143/11)

Vastaajat: Karen Dittrich (asia C-124/11), Robert Klinke (asia C-125/11) ja Saksan valtio (asia C-143/11)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyynnöt — Bundesverwaltungsgericht — Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään virkamiehille sairastapauksissa maksettavasta tuesta ja jonka mukaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ei kuulu niiden perheenjäsenten piiriin, joiden osalta kyseistä tukea voidaan maksaa — Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu suhteessa avioliitossa oleviin työntekijöihin — Direktiivin 2000/78/EY soveltamisala — Palkan käsite

Tuomiolauselma

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että liittovaltion virkamiehiä koskevan lain (Bundesbeamtengesetz) perusteella Saksan valtion virkamiehille sairaustapauksissa maksettavan tuen kaltainen tuki kuuluu direktiivin 2000/78 soveltamisalaan, jos valtio julkisen sektorin työnantajana vastaa kyseisen tuen rahoittamisesta, minkä selvittäminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle.


(1)  EUVL C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2012 (Schienen-Control Kommissionin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG

(Asia C-136/11) (1)

(Liikenne - Rautatieliikenne - Rataverkon haltijan velvollisuus toimittaa rautatieyrityksille reaaliajassa kaikki junaliikennettä koskevat tiedot ja etenkin junayhteyksien mahdollisia myöhästymisiä koskevat tiedot)

2013/C 26/09

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Schienen-Control Kommission

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Westbahn Management GmbH

Vastaaja: ÖBB-Infrastruktur AG

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Schienen-Control Kommission — Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 (EUVL L 315, s. 14) 8 artiklan 2 kohdan ja liitteessä II olevan II osan sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY (EYVL L 75, s. 29) 5 artiklan ja liitteen II tulkinta — Rataverkon haltijan velvollisuus toimittaa rautatieyrityksille kaikki junaliikennettä koskevat ajantasaiset tiedot ja etenkin jatkoyhteysjunien mahdollisia myöhästymisiä koskevat tiedot

Tuomiolauselma

1)

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 8 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä liitteessä II olevan II osan kanssa, on tulkittava siten, että tärkeimpiä junayhteyksiä koskevien tietojen on aikataulun mukaisten lähtöaikojen lisäksi katettava myös tällaisten junayhteyksien viivästymisiä tai peruuttamisia koskevat tiedot riippumatta siitä, mikä rautatieyritys tarjoaa junayhteydet.

2)

Asetuksen N:o 1371/2007 8 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä liitteessä II olevan II osan kanssa, sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 29.4.2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/49/EY, 5 artiklaa, luettuna yhdessä liitteen II kanssa, on tulkittava siten, että rataverkon haltija on velvollinen asettamaan ketään syrjimättömällä tavalla rautatieyritysten saataville muiden rautatieyritysten junia koskevia reaaliaikaisia tietoja siltä osin kuin tällaiset junat ovat asetuksen N:o 1371/2007 liitteessä II olevassa II osassa tarkoitettuja tärkeimpiä junayhteyksiä.


(1)  EUVL C 173, 11.6.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Audiencia Provincial de Barcelonan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Joan Cuadrench Moré v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Asia C-139/11) (1)

(Lentoliikenne - Matkustajille annettava korvaus ja apu - Lennolle pääsyn epääminen sekä lentojen peruuttaminen tai pitkäaikainen viivästyminen - Kanteen nostamisen määräaika)

2013/C 26/10

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Joan Cuadrench Moré

Vastaaja: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Audiencia Provincial de Barcelona — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) 5 ja 6 artiklan tulkinta — Muutoksenhaun määräajoista ei ole säädetty — Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 Montrealissa tehdyn yleissopimuksen, joka on hyväksytty 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä (EYVL 194, s. 38), 35 artikla — Sovellettava lainsäädäntö

Tuomiolauselma

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 261/2004 on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen 5 ja 7 artiklassa säädetyn korvauksen saamiseksi nostettavien kanteiden määräaika määräytyy kunkin jäsenvaltion kanneoikeuden vanhentumista koskevien sääntöjen perusteella.


(1)  EUVL C 179, 18.6.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.12.2012 (Arbeitsgericht Münchenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Johann Odar v. Baxter Deutschland GmbH

(Asia C-152/11) (1)

(Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa - Direktiivi 2000/78/EY - Ikään ja vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto - Irtisanomiskorvaus - Sosiaalisuunnitelma, jossa määrätään vammaisille työntekijöille maksettavan irtisanomiskorvauksen määrän pienentämisestä)

2013/C 26/11

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeitsgericht München

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Johann Odar

Vastaaja: Baxter Deutschland GmbH

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Arbeitsgericht München — Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) 1 artiklan, 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 16 artiklan tulkinta — Kansallinen säännöstö, jossa sallitaan sulkea pois yrityksen henkilöstöä koskevan sosiaalisuunnitelman mukaisten etuuksien piiristä työntekijöitä, jotka kuuluvat ikäryhmiin, jotka ovat lähellä vanhuuseläkeoikeutta — Kaikenlaisen ikään ja vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto

Tuomiolauselma

1)

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohtaa ja 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä yrityskohtaiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvalle säännöstölle, jossa vahvistetaan taloudellisista syistä irtisanottujen yrityksen yli 54-vuotiaiden työntekijöiden osalta, että sen irtisanomiskorvauksen määrä, johon heillä on oikeus, lasketaan aikaisimman mahdollisen eläkkeelle siirtymispäivän perusteella toisin kuin sovellettaessa vakiomenetelmää, jonka mukaan tällainen korvaus perustuu muun muassa palvelusaikaan yrityksessä, niin, että maksettu korvaus on pienempi kuin vakiomenetelmän soveltamiseen perustuva korvaus, mutta kuitenkin vähintään puolet siitä.

2)

Direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä yrityskohtaiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvalle säännöstölle, jossa vahvistetaan taloudellisista syistä irtisanottujen yrityksen yli 54-vuotiaiden työntekijöiden osalta, että sen irtisanomiskorvauksen määrä, johon heillä on oikeus, lasketaan aikaisimman mahdollisen eläkkeelle siirtymispäivän perusteella toisin kuin sovellettaessa vakiomenetelmää, jonka mukaan tällainen korvaus perustuu muun muassa palvelusaikaan yrityksessä, niin, että maksettu korvaus on pienempi kuin vakiomenetelmän soveltamiseen perustuva korvaus, mutta kuitenkin vähintään puolet siitä, ja jossa tätä toista laskentamenetelmää sovellettaessa otetaan huomioon mahdollisuus saada vamman perusteella maksettua varhaiseläkettä.


(1)  EUVL C 204, 9.7.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2012 (Consiglio di Staton (Italia) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Econord Spa v. Comune di Cagno ja Comune di Varese (C-182/11), sekä Econord Spa v. Comune di Solbiate ja Comune di Varese (C-183/11)

(Yhdistetyt asiat C-182/11 ja C-183/11) (1)

(Julkiset palveluhankinnat - Direktiivi 2004/18/EY - Hankintaviranomainen, joka käyttää siitä oikeudellisesti erilliseen sopimuspuoleksi valittuun yksikköön vastaavaa määräysvaltaa kuin omiin yksikköihinsä - Velvollisuutta järjestää hankintamenettely unionin oikeuden sääntöjen mukaan ei ole (ns. in house -hankintamenettely) - Sopimuspuoleksi valittu yksikkö, johon useat alueelliset julkisyhteisöt käyttävät yhteistä määräysvaltaa - Edellytykset ”in house” -hankintamenettelyn soveltamiseksi)

2013/C 26/12

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisuja pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Econord Spa

Vastaajat: Comune di Cagno ja Comune di Varese (asiassa C-182/11) sekä Comune di Solbiate ja Comune di Varese (asiassa C-183/11)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyynnöt — Consiglio di Stato — SEUT 49 artiklan ja SEUT 56 artiklan tulkinta — Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Sopimuksen tekeminen ilman tarjouspyyntöä — Kaksi viranomaista ovat antaneet muodollista tarjouskilpailua järjestämättä julkisen puhtaanapitopalvelun hoitamisen sellaisen osakeyhtiön tehtäväksi, jonka osakkeita sopimuksen tekevät viranomaiset omistavat — Toisella kyseisistä viranomaisista ei ole todellista määräysvaltaa sopimuspuolena olevaan yhtiöön

Tuomiolauselma

Kun useat viranomaiset perustavat hankintaviranomaisen ominaisuudessaan yhdessä yksikön, jonka tehtäväksi annetaan näille viranomaisille kuuluva julkisen palvelun tehtävä, tai kun viranomainen liittyy tällaiseen yksikköön, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetettu edellytys, jonka mukaan näiden viranomaisten, jotta ne vapautetaan velvollisuudestaan aloittaa unionin oikeussääntöjen mukainen julkisia hankintasopimuksia koskeva tekomenettely, on yhdessä käytettävä tähän yksikköön vastaavaa määräysvaltaa kuin ne käyttävät omiin yksikköihinsä, täyttyy, kun jokainen näistä viranomaisista omistaa osan kyseisestä yksiköstä ja osallistuu sen johtaviin elimiin.


(1)  EUVL C 211, 16.7.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Brain Products GmbH v. BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek ja Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Asia C-219/11) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Lääkinnälliset laitteet - Direktiivi 93/42/ETY - Soveltamisala - Käsitteen ”lääkinnällinen laite” tulkinta - Tuote, jota markkinoidaan muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön - Fysiologisen toiminnon diagnosointi - Tavaroiden vapaa liikkuvuus)

2013/C 26/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Brain Products GmbH

Vastapuolet: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek ja Alexander Coenraad Metting van Rijn

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesgerichtshof — Lääkinnällisistä laitteista 14.6.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY (EYVL L 169, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 5.9.2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/47/EY (EYVL L 247, s. 21), 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmannen luetelmakohdan tulkinta — Lääkinnällisen laitteen käsitteen tulkinta — Direktiivin soveltaminen esineeseen, joka on tarkoitettu fysiologisen toiminnon tutkimiseen ja jota markkinoidaan muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön

Tuomiolauselma

Lääkinnällisistä laitteista 14.6.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 5.9.2007 antamalla direktiivillä 2007/47/EY, 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, että käsite ”lääkinnällinen laite” kattaa esineen, jonka sen valmistaja on suunnitellut käytettäväksi ihmisten fysiologisen toiminnon tutkimiseen, ainoastaan, jos se on tarkoitettu lääkinnälliseen tarkoitukseen.


(1)  EUVL C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2012 (Curtea de Apel Bucureștin (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — SC Gran Via Moinești Srl v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ja Administrația Finanțelor Publice București Sector 1

(Asia C-257/11) (1)

(Direktiivi 2006/112/EY - Arvonlisävero - 167, 168 ja 185 artikla - Vähennysoikeus - Vähennysten oikaiseminen - Maa-alueen ja sillä olevien rakennusten hankinta siinä tarkoituksessa, että rakennukset puretaan ja maa-alueella toteutetaan rakentamishanke)

2013/C 26/14

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel București

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SC Gran Via Moinești Srl

Vastaajat: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ja Administrația Finanțelor Publice București Sector 1

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Curtea de Apel București — Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 167 ja 168 artiklan ja 185 artiklan 2 kohdan tulkinta — Oikeus sellaisen arvonlisäveron vähentämiseen, joka liittyy purettaviksi tarkoitettujen rakennusten ostamiseen asuinrakennushankkeen toteuttamiseksi — Rakennushankkeen toteuttamista edeltävä taloudellinen toiminta, joka muodostuu ensimmäisistä investointimenoista, jotka aiheutuivat kyseisen hankkeen toteuttamiseksi — Arvonlisäverovähennysten oikaiseminen

Tuomiolauselma

1)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 167 ja 168 artiklaa on tulkittava siten, että pääasian kohteena olevien kaltaisissa olosuhteissa yhtiöllä, joka on hankkinut maa-alueen ja sillä olevat rakennukset siinä tarkoituksessa, että rakennukset puretaan ja tällä maa-alueella toteutetaan asuntorakentamishanke, on oikeus vähentää rakennusten hankintaan liittyvä arvonlisävero.

2)

Direktiivin 2006/112 185 artiklaa on tulkittava siten, että pääasian kaltaisissa olosuhteissa rakennusten, jotka on hankittu yhdessä sen maa-alueen kanssa, jolle ne on rakennettu, siinä tarkoituksessa, että näiden rakennusten sijaan samalla maa-alueella toteutetaan asuntorakentamishanke, purkaminen ei saa aikaan velvollisuutta oikaista rakennusten hankintaan liittyvän arvonlisäveron alun perin tehtyä vähennystä.


(1)  EUVL C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.11.2012 (Administrativen sad Sofia-gradin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kremikovtzi AD v. Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma ja zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Asia C-262/11) (1)

(Bulgarian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin - EY - Bulgaria-assosiaatiosopimus - Terästeollisuusala - Ennen unioniin liittymistä myönnetyt julkiset rakenneuudistustuet - Edellytykset - Tuensaajien kannattavuus rakenneuudistuskauden lopussa - Tuensaajan julistaminen maksukyvyttömäksi unioniin liittymisen jälkeen - Kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission toimivalta - Kansallinen päätös, jossa todetaan sääntöjenvastaisiksi tulleista tuista muodostuvan julkisen saatavan olemassaolo - EU - Bulgaria-päätös N:o 3/2006 - Liittymisasiakirjan liite V - Unioniin liittymisen jälkeen sovellettavat tuet - Asetus (EY) N:o 659/1999 - Voimassa olevat tuet)

2013/C 26/15

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Sofia-grad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kremikovtzi AD

Vastaajat: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma ja zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Administrativen sad Sofia-grad — Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen (EYVL 1994 L 358) tulkinta, Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan (EUVL 2005, L 157, s. 203) liitteessä V olevan 1 kohdan tulkinta, sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista tehdyn pöytäkirjan N:o 2 9 artiklan 4 kohdan tulkinta, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan (EYVL L 317, s. 25) 3 artiklan tulkinta ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1) 14 artiklan tulkinta — Sellainen rakenneuudistustuki, jota ennen Bulgarian liittymistä Euroopan unioniin on rakenneuudistusohjelmassa myönnetty terästeollisuusyrityksille — Päätös, jolla todetaan sellaisen julkisoikeudellisen saatavan olemassaolo, joka on valtiontukea, josta on tullut laitonta sen jälkeen, kun tuensaaja on julistettu konkurssiin — Kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission toimivalta päättää, että tuki on yhteismarkkinoille soveltumatonta, ja vaatia sen perimistä takaisin lainvastaisena tukena

Tuomiolauselma

Kremikovtzi AD:lle ennen Bulgarian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin myönnettyjen sellaisten valtiontukien takaisinperimismenettely, joita ei tämän liittymisen jälkeen ”sovellettu” Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista Euroopan unioniin ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unionin perustuu, tehdyn asiakirjan liitteessä V tarkoitetulla tavalla, on Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen, joka on tehty ja hyväksytty yhteisön nimissä 19.12.1994 tehdyllä neuvoston ja komission päätöksellä 94/908/EHTY, EY, Euratom, pöytäkirjassa N:o 2 olevan 9 artiklan 4 kohdan mukaisten edellytysten sivuuttamistapauksessa perustuttava mainitun Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan 3 artiklaan, sellaisena kuin se on muutettuna 29.12.2006 tehdyllä EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 3/2006. Tässä yhteydessä Bulgarian tasavallan toimivaltaiset viranomaiset voivat kyseisen artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tehdä päätöksen sellaisten valtiontukien takaisin perimisestä, joita koskevia ehtoja ei ole noudatettu. Komission tämän lisäpöytäkirjan 3 artiklan toisen kohdan perusteella tekemä päätös ei ole ennakkoedellytys sille, että nämä viranomaiset voi periä kyseiset tuet takaisin.


(1)  EUVL C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2012 (High Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — M v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanti ja Attorney General

(Asia C-277/11) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä - Direktiivi 2004/83/EY - Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset - 4 artiklan 1 kohdan toinen virke - Jäsenvaltion yhteistyö hakijan kanssa hakemukseen liittyvien olennaisten seikkojen arvioimiseksi - Laajuus - Sen kansallisen menettelyn lainmukaisuus, jota on noudatettu sellaisen toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, joka on tehty pakolaisaseman myöntämiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämisen jälkeen - Perusoikeuksien kunnioittaminen - Oikeus tulla kuulluksi)

2013/C 26/16

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: M

Vastaajat: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanti ja Attorney General

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Ireland — Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY (EUVL L 304. s. 12) 4 artiklan 1 kohdan tulkinta — Toissijaista suojelua koskeva hakemus sen jälkeen, kun hakijalle ei ole myönnetty pakolaisasemaa — Toissijaista suojelua koskevan hakemuksen hylkäämistä koskeva päätösehdotus — Velvollisuus toimittaa hakijalle hakemuksen arvioinnin tulokset ennen kuin lopullinen päätös tehdään

Tuomiolauselma

Vaatimusta jäsenvaltion yhteistyöstä turvapaikanhakijan kanssa, sellaisena kuin siitä on säädetty kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY 4 artiklan 1 kohdan toista virkettä, ei voida tulkita siten, että silloin, kun ulkomaalainen hakee turvapaikkahakemuksensa hylkäämisen jälkeen toissijaista suojeluasemaa ja kun toimivaltainen kansallinen viranomainen on hylkäämässä myös tämän toisen hakemuksen, viranomaisen pitäisi mainitun velvoitteen nojalla ilmoittaa hakijalle ennen päätöksensä tekemistä kielteisestä ratkaisusta, jonka se on aikonut antaa hakijan hakemukseen, ja ilmoittaa seikat, joille se on aikonut perustaa hakemuksen hylkäämisen, jotta hakija kykenisi esittämään tästä näkemyksensä.

Kun kyse kuitenkin on pääasiassa kyseessä olevalla kansallisella lainsäädännöllä toteutetun kaltaisesta järjestelmästä, jossa on kaksi erillistä toistaan seuraavaa menettelyä yhtäältä pakolaisaseman ja toisaalta toissijaisen suojelun saamiseen tähtäävän hakemuksen käsittelemiseksi, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on huolehdittava siitä, että kummassakin menettelyssä kunnioitetaan hakijan perusoikeuksia ja erityisesti hänen oikeuttaan tulla kuulluksi niin, että hän voi esittää tehokkaasti huomautuksensa ennen minkään sellaisen päätöksen tekemistä, jolla häneltä evätään haettu suojelu. Tällaisessa järjestelmässä se, että asianomaista on jo pätevästi kuultu hänen turvapaikkahakemuksensa tutkinnassa, ei merkitse sitä, että tämä muodollisuus voitaisiin sivuuttaa menettelyssä, jossa käsitellään toissijaista suojelua koskeva hakemus.


(1)  EUVL C 226, 30.7.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2012 (Administrativen sad — Varnan (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bonik EOOD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Asia C-285/11) (1)

(Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - Vähennysoikeus - Epääminen)

2013/C 26/17

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad — Varna

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bonik EOOD

Vastaaja: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Administrativen sad — Varna — Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 14, 62, 63, 167, 168 artiklan ja 178 artiklan a ja b kohdan tulkinta — Jäsenvaltioiden määräämät arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevat muodollisuudet — Toimenpiteet tiettyjen veropetosten ja veronkierron muotojen estämiseksi — Yhteisön sisäisiin luovutuksiin perustuvan arvonlisäverovähennysoikeuden epääminen verovelvolliselta luovutuksensaajalta sillä perusteella, että todisteet tosiasiallisesta luovutuksesta edeltävien luovuttajien välillä puuttuvat, huolimatta siitä, että on todisteita tosiasiallisesta luovutuksesta luovuttajalta verovelvolliselle

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 ja 178 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että verovelvolliselta evätään pääasian kaltaisissa olosuhteissa oikeus vähentää tavaran luovutukseen liittyvä arvonlisävero sillä perusteella, ettei kyseistä luovutusta katsota sitä edeltävissä ja sitä myöhemmissä vaihdannan vaiheissa ilmenneiden petosten tai sääntöjenvastaisuuksien vuoksi tosiasiallisesti toteutetun, esittämättä objektiivisiin seikkoihin perustuvaa näyttöä siitä, että verovelvollinen tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että liiketoimi, johon on vedottu vähennysoikeuden perusteena, oli osa luovutusketjun aikaisemmassa tai myöhemmässä vaiheessa tehtyä arvonlisäveropetosta, minkä arvioiminen kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.


(1)  EUVL C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.11.2012 (Administrativen sad — Varnan (Bulgaria) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — DIGITALNET OOD (C-320/11 ja C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11) ja M SAT CABLE AD (C-382/11) v. Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Yhdistetyt asiat C-320/11, C-330/11, C-382/11 ja C-383/11) (1)

(Yhteinen tullitariffi - Tariffiluokittelu - Yhdistetty nimikkeistö - Laitteet, jotka pystyvät vastaanottamaan televisiosignaaleja ja joissa on modeemi internetyhteyttä varten ja valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon)

2013/C 26/18

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisuja pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad — Varna

Pääasian asianosaiset

Kantajat: DIGITALNET OOD (C-320/11 ja C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11) ja M SAT CABLE AD (C-382/11)

Vastaaja: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyynnöt — Administrativen sad — Varna — Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, s. 1), tulkinta — Yhdistetyn nimikkeistön alanimike 8528 71 13 (laitteet, joissa on mikroprosessorin avulla toimiva, modeemilla varustettu laite internetyhteyttä varten, valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon, ja jotka pystyvät vastaanottamaan televisiosignaaleja (tietoliikennevalmiudella varustetut sovittimet ”set-top boxes”)) vai alanimike 8521 90 00 (muut videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin) — Laite, joka kykenee vastaanottamaan televisiosignaaleja tai toimimaan internetyhteydessä käytettävänä modeemina, jolla on valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon — Käsitteiden ”internet”, ”modeemi” ja ”modulaatio ja demodulaatio” merkitys yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten mukaan

Tuomiolauselma

1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön, sellaisena kuin se on muutettuna 20.9.2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1214/2007, 19.9.2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1031/2008 ja 30.9.2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 948/2009, on tulkittava siten, että tavaran luokittelemiseksi alanimikkeeseen 8528 71 13 modeemi internetyhteyttä varten on laite, joka kykenee yksin ja ilman mitään muuta laitetta tai mekanismia saamaan yhteyden internetiin ja jossa on valmiudet interaktiivisuuteen tai kahdensuuntaiseen tietojen vaihtoon. Tähän alanimikkeeseen luokittelemista varten on merkitystä vain kyvyllä muodostaa internetyhteys eikä sillä, mitä tekniikkaa sitä varten käytetään.

2)

Kyseistä yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että televisiosignaalien vastaanottaminen ja modeemin, jolla saadaan yhteys internetiin, olemassaolo ovat samanarvoisia toimintoja, jotka näillä laitteilla on voitava toteuttaa, jotta ne voidaan luokitella yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8528 71 13. Laitteet on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8528 71 19, jos niistä puuttuu jompikumpi näistä toiminnoista.

3)

Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 78 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaroiden jälkitarkastus ja siitä seuraava niiden tariffiluokittelun muuttaminen voidaan toteuttaa kirjallisten asiakirjojen perusteella ilman, että tulliviranomaisten on fyysisesti tarkastettava kyseisiä tavaroita.


(1)  EUVL C 252, 27.8.2011. EUVL C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.12.2012 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — O ja S v. Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ja Maahanmuuttovirasto v. L (C-357/11)

(Yhdistetyt asiat C-356/11 ja C-357/11) (1)

(Unionin kansalaisuus - SEUT 20 artikla - Direktiivi 2003/86/EY - Oikeus perheenyhdistämiseen - Unionin kansalaiset, jotka ovat pieniä lapsia ja jotka asuvat äitiensä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, kanssa sen jäsenvaltion alueella, jonka kansalaisia lapset ovat - Äitien, joille on myönnetty unionin kansalaisten yksinhuoltajuus, pysyvä oleskeluoikeus kyseisessä jäsenvaltiossa - Perheiden uudelleen muotoutuminen sen jälkeen, kun äidit ovat avioituneet uudelleen kolmansien maiden kansalaisten kanssa ja kun näistä avioliitoista on syntynyt lapsia, jotka myös ovat kolmansien maiden kansalaisia - Unionin kansalaisten kotijäsenvaltiossa tehdyt perheenyhdistämistä koskevat hakemukset - Oleskeluoikeuden epääminen uusilta aviopuolisoilta riittävien tulojen ja varojen puuttumisen perusteella - Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen - Lasten edun huomioon ottaminen)

2013/C 26/19

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Valittajat: O ja S (C-356/11) ja Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Vastapuolet: Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ja L (C-357/11)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyynnöt — Korkein hallinto-oikeus — SEUT 20 artikla — Oikeus liikkua vapaasti ja oleskella jäsenvaltioiden alueella — Oikeus perheenyhdistämiseen — Kolmannen maan kansalaisen oleskelulupa sellaisessa valtiossa, jossa hän ei enää asu, tilanteessa, jossa hänen puolisonsa, joka on kolmannen maan kansalainen, oleskelee laillisesti jäsenvaltiossa ja hänellä on lapsi, jolla on kyseisen valtion kansalaisuus sekä jossa asianomainen ei ole lapsen vanhempi eikä huoltaja eikä asu tämän kanssa — Tilanne, jossa puolisoilla on myös yhteinen lapsi, joka on kolmannen maan kansalainen ja joka asuu äitinsä kanssa kyseisessä jäsenvaltiossa

Tuomiolauselma

SEUT 20 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että jäsenvaltio epää kolmannen maan kansalaiselta perheenyhdistämiseen perustuvan oleskeluluvan, vaikka kyseisen kolmannen maan kansalaisen tarkoituksena on asua sellaisen aviopuolisonsa kanssa, joka myös on kolmannen maan kansalainen ja joka oleskelee laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa ja joka on sellaisen lapsen äiti, joka on syntynyt aikaisemmasta avioliitosta ja joka on unionin kansalainen, ja sellaisen lapsensa kanssa, joka on syntynyt nimenomaan heidän omasta avioliitostaan ja joka myös on kolmannen maan kansalainen, kunhan tällainen epääminen ei asianomaisen unionin kansalaisen kannalta merkitse sitä, ettei hän tosiasiassa voi käyttää pääosaa unionin kansalaisen asemaan perustuvista oikeuksista, mikä kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava.

Pääasioissa kyseessä olevien kaltaiset perheenyhdistämisen perusteella tehdyt oleskelulupahakemukset kuuluvat oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY soveltamisalaan. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että vaikka jäsenvaltioilla on mahdollisuus vaatia todisteita siitä, että perheenkokoajalla on vakaat ja säännölliset tulot ja varat, jotka riittävät perheenkokoajan ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon, tätä mahdollisuutta on käytettävä siten, että otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artikla ja 24 artiklan 2 ja 3 kohta, joissa jäsenvaltiot velvoitetaan perheenyhdistämistä koskevia hakemuksia tutkiessaan ottamaan huomioon asianomaisten lasten edun ja suosimaan perhe-elämää, ja että vältetään sekä kyseisen direktiivin tavoitteen että sen tehokkaan vaikutuksen loukkaaminen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on tarkistaa, onko pääasioissa kyseessä olevat oleskelulupien epäämistä koskevat päätökset tehty kyseisten vaatimusten mukaisesti.


(1)  EUVL C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 22.11.2012 (Juzgado de lo Social de Barcelonan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Isabel Elbal Moreno v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Asia C-385/11) (1)

(SEUT 157 artikla - Direktiivi 79/7/ETY - Direktiivi 97/81/EY - Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus - Direktiivi 2006/54/EY - Maksuperusteinen vanhuuseläke - Mies- ja naispuolisten työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu - Sukupuoleen perustuva välillinen syrjintä)

2013/C 26/20

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Isabel Elbal Moreno

Vastaajat: Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Juzgado de lo Social de Barcelona — Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen, joka on 15.12.1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY (EYVL 1998, L 14, s. 9) liitteenä, 4 lausekkeen 1 kohdan tulkinta, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY (EYVL L 6, s. 24) 4 artiklan tulkinta ja miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY (EUVL L 204, s. 23) 4 artiklan tulkinta — Työehdon käsite — Maksuperusteinen vanhuuseläke, jonka määrä lasketaan Espanjan lakisääteisen järjestelmän perusteella, ja työntekijän suorittamat sekä hänen lukuunsa suoritetut eläkemaksut — Osa-aikaisten työntekijöiden syrjintä

Tuomiolauselma

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY 4 artiklaa on tulkittava siten, että se on pääasiassa kyseessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa esteenä jäsenvaltion säännöstölle, jossa osa-aikaisilta työntekijöiltä, joista valtaosa on naisia, edellytetään kokopäiväisiin työntekijöihin verrattuna suhteellisesti pidempää maksukautta, jotta he voisivat tapauksen mukaan saada maksuperusteisen vanhuuseläkkeen, jonka määrää on pienennetty suhteessa heidän lyhyemmän työaikansa pituuteen.


(1)  EUVL C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Audiencia Provincial de Barcelonan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo ja Pedro Espada Oviedo v. Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Asia C-410/11) (1)

(Lentoliikenne - Montrealin yleissopimus - 22 artiklan 2 kappale - Rahdinkuljettajan vastuu matkatavaroista - Rajoitukset matkatavaran tuhoutumisen, katoamisen, vahingoittumisen tai viivästymisen tapauksessa - Useiden matkustajien yhteinen matkatavara - Matkatavaran on kirjannut vain yksi heistä)

2013/C 26/21

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo ja Pedro Espada Oviedo

Vastaaja: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Audiencia Provincial de Barcelona — Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen (Montrealin yleissopimus) (neuvoston päätös 2001/539/EY, EYVL L 194, s. 38) 3 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan 2 kohdan tulkinta — Lentoyhtiön vastuu henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamisesta — Vastuun rajat, kun kyse on matkatavaroiden tuhoutumisesta, katoamisesta, vahingoittumisesta tai viivästymisestä

Tuomiolauselma

Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehdyn yleissopimuksen, joka allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta 9.12.1999 ja hyväksyttiin sen puolesta 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/539/EY, 22 artiklan 2 kappaletta, luettuna yhdessä mainitun yleissopimuksen 3 artiklan 3 kappaleen kanssa, on tulkittava siten, että oikeutta korvaukseen ja rahdinkuljettajan vastuun rajoitusta sovelletaan matkatavaroiden katoamistapauksessa myös matkustajaan, joka vaatii korvausta toisen matkustajan nimissä kirjatun matkatavaran katoamisen perusteella, jos kadonnut matkatavara todella sisälsi ensimmäiselle matkustajalle kuuluvat esineet.


(1)  EUVL C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.11.2012 — Valittajana Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta sekä muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-416/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Direktiivi 92/43/ETY - Luontotyyppien suojelu — Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehty luettelo - Espanjan kuningaskunnan esittämän alueen merkitseminen luetteloon - Alue, johon väitetään kuuluvan brittiläisen Gibraltarin aluevesiä ja valtamerialue - Kumoamiskanne - Puhtaasti vahvistava toimenpide)

2013/C 26/22

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: S. Ossowski, avustajinaan D. Wyatt, QC ja barrister V. Wakefield)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Recchia ja K. Mifsud-Bonnici)

Väliintulija, joka tukee komission vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: N. Díaz Abad ja A. Rubio González)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-115/10, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan komissio, 24.5.2011 antamasta määräyksestä, jolla unionin yleinen tuomioistuin jätti tutkimatta kanteen, jossa vaadittiin neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisen, Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn luettelon kolmannesta päivityksestä 22.12.2009 tehdyn komission päätöksen 2010/45/EU (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 10406) kumoamista osittain, siltä osin kuin päätöksen mukaisesti luettelossa säilytettiin Espanjan esittämä Estrecho Oriental -niminen alue (ES6120032), joka kattaa osan brittiläisen Gibraltarin aluevesiä ja valtamerialueen

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Espanjan kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2012 (Tribunale di Rovigon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Md Sagoria vastaan

(Asia C-430/11) (1)

(Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - Direktiivi 2008/115/EY - Yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sakkorangaistuksesta, joka voidaan korvata karkotuksella tai kotiarestilla)

2013/C 26/23

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Rovigo

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Md Sagor

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunale di Rovigo — Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY (EUVL L 348, s. 98) 2, 4, 6, 7, 8, 15 ja 16 artiklan sekä SEU 4 artiklan 3 kohdan tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään 5 000–10 000 euron suuruisesta sakosta ulkomaalaiselle, joka on tullut maahan laittomasti tai oleskelee siellä laittomasti — Laittoman oleskelun rikokseksi määrittämisen sallittavuus — Välittömän maasta karkottamisen, joka on voimassa vähintään viisi vuotta, tai vapautta rajoittavan rangaistuksen (permanenza domiciliare) sallittavuus vaihtoehtona sakkorangaistukselle — Jäsenvaltioiden velvollisuudet direktiivin täytäntöönpanolle varattuna aikana

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/115/EY on tulkittava siten, että

se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa kolmansien maiden kansalaisten laittomasta oleskelusta rangaistaan sakkorangaistuksella, joka voidaan korvata karkotuksella, ja

se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa kolmansien maiden kansalaisten laittomasta oleskelusta voidaan rangaista kotiarestilla mutta ei taata, että tämän rangaistuksen täytäntöönpano päättyy heti, kun asianomaisen varsinainen kuljetus pois jäsenvaltiosta on mahdollista.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 6.12.2012 — Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Verhuizingen Coppens NV

(Asia C-441/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - EY 81 artikla ja ETA-sopimuksen 53 artikla - Kansainvälisten muuttopalvelujen markkinat Belgiassa - Kolmesta erillisestä sopimuksesta muodostuva kartelli - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Näytön puuttuminen siitä, että yhden erillisen sopimuksen osapuoli tiesi muista erillisistä sopimuksista - Komission päätöksen kumoaminen osittain tai kokonaisuudessaan - SEUT 263 ja SEUT 264 artikla)

2013/C 26/24

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouquet, S. Noë ja F. Ronkes Agerbeek)

Muu osapuoli: Verhuizingen Coppens NV (edustajat: advocaat J. Stuyck ja advocaat I. Buelens)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus yleisen tuomioistuimen (kahdeksannen jaoston) asiassa T-210/08, Verhuizingen Coppens v. komissio 16.6.2011 antamasta tuomiosta, jolla yleinen tuomioistuin kumosi [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 11.3.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 926 lopullinen (asia COMP/38.543 — Kansainväliset muuttopalvelut) 1 artiklan i alakohdan ja 2 artiklan k alakohdan

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-210/08, Verhuizingen Coppens vastaan komissio, 16.6.2011 antama tuomio kumotaan.

2)

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 11.3.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 926 lopullinen (asia COMP/38.543 — Kansainväliset muuttopalvelut) 1 artiklan i alakohta kumotaan sikäli kuin tällä määräyksellä Euroopan komissio ei ainoastaan totea Verhuizingen Coppens NV:n osallistuneen fiktiivisiä hinta-arvioita eli niin sanottuja peitetarjouksia koskevaan sopimukseen 13.10.1992 ja 29.7.2003 välisenä aikana vaan katsoo tämän yhtiön olevan vastuussa myös hylätyistä tarjouksista tai tekemättä jätetyistä tarjouksista maksettaviin taloudellisiin korvauksiin eli niin sanottuihin provisioihin liittyvää järjestelmää koskevasta sopimuksesta ja yhtenä kokonaisuutena pidettävästä jatketusta kilpailusääntöjen rikkomisesta.

3)

Verhuizingen Coppens NV:lle kyseisen päätöksen K(2008) 926 lopullinen 2 artiklan k alakohdassa määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 35 000 euroa.

4)

Euroopan komissio vastaa sekä ensimmäisessä oikeusasteessa käytyyn menettelyyn että muutoksenhakumenettelyyn liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Coppensille molemmissa oikeusasteissa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

5)

Coppens vastaa kolmasosasta ensimmäisessä oikeusasteessa käytyyn menettelyyn ja muutoksenhakumenettelyyn liittyviä omia oikeudenkäyntikulujaan.


(1)  EUVL C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 6.12.2012 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Asia C-562/11) (1)

(Maatalous - Asetus (ETY) N:o 3665/87 - 11 artikla - Vientituet - Tuen hakeminen viennistä, joka ei oikeuta tukeen - Hallinnollinen seuraamus)

2013/C 26/25

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesfinanzhof — Maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27.11.1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87 (EYVL L 351, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 18.3.1997 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 495/97 (EYVL L 77, s. 12), ja erityisesti asetuksen 11 artiklan 1 kohdan tulkinta — Vientitukihakemus tilanteessa, jossa tuen myöntämisestä ei ole säädetty — Mahdollisuus määrätä hakijalle seuraamuksia

Tuomiolauselma

Maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27.11.1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87, sellaisena kuin se on muutettuna 2.12.1994 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2945/94 ja 18.3.1997 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 495/97, 11 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että jollei 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyistä vapauttamisperusteista muuta johdu, kyseisen 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua vähennystä on sovellettava muun muassa silloin, kun osoittautuu, että tavara, jonka viennille on haettu tukea, ei ollut laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista, ja näin on siitä huolimatta, että viejä oli vilpittömässä mielessä ja oli kuvannut kyseisen tavaran luonteen ja alkuperän oikein.


(1)  EUVL C 39, 11.2.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.11.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Josef Probst v. mr.nexnet GmbH

(Asia C-119/12) (1)

(Sähköinen viestintä - Direktiivi 2002/58/EY - 6 artiklan 2 ja 5 kohta - Henkilötietojen käsittely - Laskutusta ja maksujen perimistä varten tarvittavat liikennetiedot - Kolmannen yhtiön suorittama saatavien perintä - Yleisten viestintäverkkojen ja sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien vastuulla toimivat henkilöt)

2013/C 26/26

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Josef Probst

Vastapuoli: mr.nexnet GmbH

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesgerichtshof — Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, s. 37) 6 artiklan 2 ja 5 kohdan tulkinta — Yleisen viestintäverkon tarjoajan käsittelemien ja tallentamien tilaajia ja käyttäjiä koskevien liikennetietojen välittäminen — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan mainitunlainen tietojen välittäminen televiestintäpalvelujen tarjoamiseen perustuvien saatavien luovutuksensaajalle on mahdollista silloin, kun sopimuslausekkein on varmistettu välitettyjen tietojen luottamuksellinen käsittely ja se, että toinen sopimuspuoli voi tarkastaa kyseisten tietojen suojan kunnioittamisen

Tuomiolauselma

Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, s. 37) 6 artiklan 2 ja 5 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä artiklassa sallitaan se, että palvelujen tarjoaja välittää liikennetiedot televiestintäpalvelujen tarjoamiseen perustuvien saataviensa luovutuksensaajalle kyseisten saatavien perimiseksi ja että kyseinen luovutuksensaaja käsittelee mainittuja tietoja, sillä edellytyksellä, että ensinnäkin luovutuksensaaja toimii palvelujen tarjoajan vastuulla näitä liikennetietoja käsiteltäessä ja että toiseksi luovutuksensaaja käsittelee ainoastaan liikennetietoja, jotka ovat tarpeen luovutettujen saatavien perimiseksi.

Riippumatta siitä, miten luovutussopimus luonnehditaan, luovutuksensaajan oletetaan toimivan palvelujen tarjoajan vastuulla direktiivin 2002/58 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla silloin, kun luovutuksensaaja toimii pelkästään palvelujen tarjoajan ohjeiden mukaisesti ja tämän valvonnassa liikennetietoja käsiteltäessä. Palvelujen tarjoajan ja luovutuksensaajan välillä tehdyssä sopimuksessa on erityisesti oltava määräykset, joilla voidaan taata se, että luovutuksensaaja käsittelee liikennetietoja laillisesti, ja joiden nojalla palvelujen tarjoaja voi milloin hyvänsä varmistautua siitä, että mainittu luovutuksensaaja noudattaa kyseisiä määräyksiä.


(1)  EUVL C 174, 16.6.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (täysistunto) 27.11.2012 (Supreme Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Thomas Pringle v. Government of Ireland, Ireland ja Attorney General

(Asia C-370/12) (1)

(Niitä jäsenvaltioita koskeva vakausmekanismi, joiden rahayksikkö on euro - Päätös 2011/199/EU - SEUT 136 artiklan muuttaminen - Pätevyys - SEU 48 artiklan 6 kohta - Yksinkertaistettu tarkistusmenettely - EVM-sopimus - Talous- ja rahapolitiikka - Jäsenvaltioiden toimivalta)

2013/C 26/27

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Thomas Pringle

Vastapuolet: Government of Ireland, Ireland ja Attorney General

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Supreme Court — Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro, 25.3.2001 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2011/199/EU (EUVL L 91, s. 1) pätevyys — Unionin toimivalta — Euroalueeseen kuuluvan jäsenvaltion oikeus tehdä Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevan sopimuksen kaltainen kansainvälinen sopimus

Tuomiolauselma

1)

Ensimmäisen kysymyksen tarkastelussa ei ole tullut esille mitään sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro, 25.3.2011 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2011/199/EU pätevyyteen.

2)

SEU 4 artiklan 3 kohta, SEU 13 artikla, SEUT 2 artiklan 3 kohta, SEUT 3 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohta, SEUT 119–SEUT 123 artikla ja SEUT 125–SEUT 127 artikla sekä tehokasta oikeussuojaa koskeva yleinen periaate eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, tekevät Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta Brysselissä 2.2.2012 tehdyn sopimuksen kaltaisen sopimuksen, eivätkä sille, että kyseiset jäsenvaltiot ratifioivat kyseisen sopimuksen.

3)

Jäsenvaltion oikeus tehdä ja ratifioida kyseinen sopimus ei edellytä päätöksen 2011/199 voimaantuloa.


(1)  EUVL C 303, 6.10.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 3.10.2012 — W.P. Willems v. Burgemeester van Nuth

(Asia C-446/12)

2013/C 26/28

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: W. P. Willems

Vastapuoli: Burgemeester van Nuth

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), 1 artiklan 2 kohta pätevä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan valossa?

2)

Jos kysymykseen 1 annettavan vastauksen mukaan jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), 1 artiklan 2 kohta on pätevä, onko asetuksen 4 artiklan 3 kohtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan 2 kappaleen sekä yksityisyysdirektiivin (1) 7 artiklan f alakohdan, kun näitä luetaan yhdessä direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, valossa tulkittava siten, että kun jäsenvaltiot soveltavat asetusta, niiden on taattava lailla, että asetuksen perusteella kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei saada kerätä, käsitellä ja käyttää muuhun tarkoitukseen kuin asiakirjan myöntämistä varten?


(1)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 5.10.2012 — H. J. Kooistra v. Burgemeester van Skarsterlân

(Asia C-447/12)

2013/C 26/29

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: H.J. Kooistra

Vastapuoli: Burgemeester van Skarsterlân

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009, 1 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että asetusta ei sovelleta Alankomaiden henkilökortin kaltaiseen jäsenvaltion kansalaiselleen myöntämään henkilökorttiin, riippumatta henkilökortin voimassaolon kestosta ja riippumatta siitä, voidaanko henkilökorttia käyttää matkustusasiakirjana?

2)

Jos kysymykseen 1 annettavan vastauksen mukaan jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), sovelletaan Alankomaiden henkilökortin kaltaiseen henkilökorttiin, onko, kun otetaan huomioon mahdollisuus käyttää henkilökorttia matkustusasiakirjana, asetuksen 1 artiklan 2 kohta pätevä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan valossa?

3)

Jos kysymykseen 2 annettavan vastauksen mukaan jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), 1 artiklan 2 kohta on pätevä, onko asetuksen 4 artiklan 3 kohtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan 2 kappaleen sekä yksityisyysdirektiivin (1) 7 artiklan f alakohdan, kun näitä luetaan yhdessä direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, valossa tulkittava siten, että kun jäsenvaltiot soveltavat asetusta, niiden on taattava lailla, että asetuksen perusteella kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei saada kerätä, käsitellä ja käyttää muuhun tarkoitukseen kuin asiakirjan myöntämistä varten?


(1)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 8.10.2012 — M. Roest v. Burgemeester van Amsterdam

(Asia C-448/12)

2013/C 26/30

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: M. Roest

Vastapuoli: Burgemeester van Amsterdam

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), 1 artiklan 2 kohta pätevä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan valossa?

2)

Jos kysymykseen 1 annettavan vastauksen mukaan jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), 1 artiklan 2 kohta on pätevä, onko asetuksen 4 artiklan 3 kohtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan 2 kappaleen sekä yksityisyysdirektiivin (1) 7 artiklan f alakohdan, kun näitä luetaan yhdessä direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, valossa tulkittava siten, että kun jäsenvaltiot soveltavat asetusta, niiden on taattava lailla, että asetuksen perusteella kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei saada kerätä, käsitellä ja käyttää muuhun tarkoitukseen kuin asiakirjan myöntämistä varten?


(1)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 8.10.2012 — L.J.A. van Luijk v. Burgemeester van Den Haag

(Asia C-449/12)

2013/C 26/31

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: L.J.A. van Luijk

Vastapuoli: Burgemeester van Den Haag

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), 1 artiklan 2 kohta pätevä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan valossa?

2)

Jos kysymykseen 1 annettavan vastauksen mukaan jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13.12.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (EUVL L 385, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta 28.5.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 444/2009 (EUVL L 142, s. 1), 1 artiklan 2 kohta on pätevä, onko asetuksen 4 artiklan 3 kohtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan 2 kappaleen sekä yksityisyysdirektiivin (1) 7 artiklan f alakohdan, kun näitä luetaan yhdessä direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, valossa tulkittava siten, että kun jäsenvaltiot soveltavat asetusta, niiden on taattava lailla, että asetuksen perusteella kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei saada kerätä, käsitellä ja käyttää muuhun tarkoitukseen kuin asiakirjan myöntämistä varten?


(1)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Krefeld (Saksa) on esittänyt 9.10.2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV

(Asia C-452/12)

2013/C 26/32

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Krefeld

Pääasian asianosaiset

Kantaja: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Vastaaja: Inter-Zuid Transport BV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Estääkö tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) 71 artikla sopimuksen täysin itsenäisen tulkinnan tai onko tällaista sopimusta sovellettaessa otettava huomioon myös asetuksen tavoitteet ja arvot?

2)

Estääkö tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 71 artikla sopimuksen tulkinnan, jonka mukaan jossain jäsenvaltiossa ratkaistu vahvistuskanne ei estä suorituskanteen nostamista myöhemmin jossain toisessa jäsenvaltiossa, jos tämä sopimus mahdollistaa tältä osin myös asetuksen N:o 44/2001 27 artiklan mukaisen tulkinnan?


(1)  EYVL 2001, L 12, s. 1.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 10.10.2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja O v. B

(Asia C-456/12)

2013/C 26/33

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja O

Muu osapuoli: B

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/38/EY (1), siltä osin kuin kyse on unionin kansalaisen perheenjäsenten oleskeluoikeudelle asetettavista edellytyksistä, kun kyseiset perheenjäsenet ovat kolmannen maan kansalaisia, sovellettava analogisesti kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-370/90 Singh, (2) ja asiassa C-291/05, Eind, (3) antamissa tuomioissa, jos unionin kansalainen palaa jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, sen jälkeen kun hän on oleskellut toisessa jäsenvaltiossa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan 1 kohdan puitteissa sekä kyseisen sopimuksen 56 artiklassa tarkoitettuna palvelujen vastaanottajana?

2)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, edellytetäänkö unionin kansalaisen oleskelulta toisessa jäsenvaltiossa tiettyä vähimmäiskestoa, jotta hänen perheenjäsenellään, joka on kolmannen valtion kansalainen, on oikeus oleskella jäsenvaltiossa, jonka kansalainen unionin kansalainen on ja jonne hän palaa?

3)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko tämä edellytys täyttyä myös, jos oleskelu ei ole yhtäjaksoista vaan tapahtuu tietyin väliajoin, kuten viikoittaisena oleskeluna viikonloppuisin tai säännöllisinä vierailuina?

[– –]

4)

Onko käsiteltävän asian olosuhteissa perheenjäsen, joka on kolmannen maan kansalainen, menettänyt mahdollisen unionin oikeuteen perustuvan oleskeluoikeuden sen aikavälin johdosta, joka on kulunut unionin kansalaisen palaamisesta jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, siihen kun perheenjäsen, joka on kolmannen maan kansalainen, saapui kyseiseen jäsenvaltioon?


(1)  EUVL L 158, s. 77.

(2)  Tuomio 7.7.1992, Kok., s. I-4265.

(3)  Tuomio 11.12.2007, Kok., s. I-10719.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 10.10.2012 — S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v. G

(Asia C-457/12)

2013/C 26/34

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittajat: S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Muu osapuoli: G

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

[– –]

Jos unionin kansalainen asuu jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, mutta työskentelee toisessa jäsenvaltiossa kyseiseen toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen työnantajan palveluksessa, voiko kyseisen unionin kansalaisen perheenjäsenellä, joka on kolmannen valtion kansalainen, käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa olla unionin oikeuden perusteella oleskeluoikeus?

2)

[– –]

Jos unionin kansalainen asuu jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, ja työskentelee samaan jäsenvaltioon sijoittautuneen työnantajan palveluksessa, mutta matkustaa työtehtäviensä puitteissa edes takaisin kyseisen jäsenvaltion ja toisen jäsenvaltion välillä, voiko kyseisen unionin kansalaisen perheenjäsenellä, joka on kolmannen valtion kansalainen, käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa olla unionin oikeuden perusteella oleskeluoikeus?


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 22.10.2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH v. Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Asia C-469/12)

2013/C 26/35

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Handelsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

Vastapuoli: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tavaroiden varastointia koskeva sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen N:o 44/2001 (1) 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu palvelujen suorittamista koskeva sopimus?


(1)  EYVL 2001, L 12, s. 1.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/20


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 22.10.2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL ja Grégory Francotte

(Asia C-473/12)

2013/C 26/36

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Vastaajat: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL ja Grégory Francotte

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) 13 artiklan 1 kohdan g alakohdan loppuosaa tulkittava siten, että siinä jätetään jäsenvaltioille vapaus säätää halutessaan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua välittömän informoinnin velvollisuutta koskeva poikkeus, jos se on tarpeen muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi, vai koskevatko jäsenvaltioita tässä jotkin rajoitukset?

2)

Kuuluuko yksityisetsivien elinkeinotoiminta, jota säännellään kansallisessa oikeudessa ja harjoitetaan sellaisten viranomaisten alaisuudessa, joilla on valtuus ilmoittaa oikeusviranomaisille ammattinimikkeen suojaamista ja ammatin järjestämistä koskevien säännösten rikkomisesta, olosuhteista riippuen edellä mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja g alakohdan loppuosassa tarkoitetun poikkeuksen soveltamisalaan?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, soveltuvatko edellä mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan d alakohta ja g alakohdan loppuosa yhteen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 3 kohdan ja tarkemmin yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen kanssa?


(1)  EYVL L 281, s. 31.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/20


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 22.10.2012 — Schiebel Aircraft GmbH

(Asia C-474/12)

2013/C 26/37

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Schiebel Aircraft GmbH

Vastapuoli: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko unionin oikeus ja erityisesti SEUT 18, SEUT 45 ja SEUT 49 artikla, luettuina yhdessä SEUT 346 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, esteenä pääasiassa sovellettavan kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jonka mukaan elinkeinoa harjoittavien yhtiöiden, jotka haluavat elinkeinotoimintanaan harjoittaa sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden kauppaa ja toimia välittäjänä näiden ostoa tai myyntiä varten, lakisääteisten edustuselinten jäsenten tai johtamiseen ja edustamiseen valtuutettujen osakkaiden on oltava Itävallan kansalaisia eikä muiden ETA-jäsenvaltioiden kansalaisuus riitä?


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/20


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (entinen Fővárosi Bíróság) (Unkari) on esittänyt 22.10.2012 — UPC DTH Sárl v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Asia C-475/12)

2013/C 26/38

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék (entinen Fővárosi Bíróság)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UPC DTH Sárl

Vastapuoli: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko puitedirektiivin, eli 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY, (1) sellaisena kuin se on 25.11.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/140/EY (2) muutettuna, 2 artiklan c alakohtaa tulkittava siten, että sähköisiksi viestintäpalveluiksi katsotaan palvelu, jossa palvelun tarjoaja takaa vastasuoritusta vastaan ehdollisen käyttöoikeuden radio- ja televisiolähetyspalveluja sisältävään satelliitilla välitettyyn lähetyspalvelupakettiin?

2)

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta tulkittava siten, että periaate palvelujen vapaasta liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä koskee ensimmäisessä kysymyksessä kuvattua palvelua, kun kyse on Luxemburgista Unkarin valtion alueelle tarjotuista palveluista?

3)

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta tulkittava siten, että ensimmäisessä kysymyksessä kuvatun palvelun osalta kohdemaalla, jonne palvelu tarjotaan, on oikeus rajoittaa tällaisten palvelujen tarjoamista määräämällä, että palvelujen tarjoajan on rekisteröidyttävä tässä jäsenvaltiossa ja perustettava joko tytäryhtiö tai itsenäinen oikeussubjekti, ja edellyttämällä näin, että tällaisia palveluja voidaan tarjota ainoastaan perustetun tytäryhtiön tai muun itsenäisen oikeussubjektin välityksellä?

4)

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta tulkittava siten, että ensimmäisessä kysymyksessä kuvattua palvelua koskevan menettelyn toimittaa — siitä riippumatta, missä jäsenvaltiossa palveluja tarjoava yhtiö toimii tai on rekisteröity — palvelun suorituspaikan jäsenvaltion tuomiovallan nojalla viimeksi mainitun valtion viranomainen?

5)

Onko 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 2 artiklan c alakohtaa tulkittava siten, että ensimmäisessä kysymyksessä kuvattu palvelu on sähköinen viestintäpalvelu, vai onko se puitedirektiivin 2 artiklan f kohdassa määriteltyä ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmää käyttämällä tarjottu ehdollinen käyttöoikeuspalvelu?

6)

Onko asiassa kyseessä olevia säännöksiä edellä esitetyn perusteella tulkittava siten, että ensimmäisessä kysymyksessä kuvattua palvelua tarjoava palvelun tarjoaja katsotaan unionin oikeussääntöjen perusteella sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajaksi?


(1)  Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 2002/21/EY, EUVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 25.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/140/EY, EUVL L 337, 18.12.2009, s. 37.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundespatentgericht (Saksa) on esittänyt 24.10.2012 — Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience K.K.

(Asia C-477/12)

2013/C 26/39

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundespatentgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Hogan Lovells International LLP

Vastaaja: Bayer CropScience K.K.

Ennakkoratkaisukysymys

Riippuuko asetuksen (EY) N:o 1610/96 (1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen ainoastaan direktiivin 91/414/ETY 4 artiklassa tai direktiivin 91/414 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta markkinoille saattamista koskevasta luvasta vai voidaanko todistus antaa myös direktiivin 91/414 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun markkinoille saattamista koskevan luvan perusteella?


(1)  Kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta 23.7.1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96 (EYVL L 198, s. 30).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Feldkirch (Itävalta) on esittänyt 24.10.2012 — Armin Maletic ja Marianne Maletic v. lastminute.com GmbH ja TUI Österreich GmbH

(Asia C-478/12)

2013/C 26/40

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Feldkirch

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Armin Maletic ja Marianne Maletic

Vastapuolet: lastminute.com GmbH ja TUI Österreich GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) 16 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan toimivaltainen on sen paikkakunnan tuomioistuin, missä kuluttajan kotipaikka on, tulkittava siten, että silloin, kun toinen sopimuspuoli (tässä matkan välittäjä , jonka kotipaikka on ulkomailla) käyttää toisen sopimuspuolen (tässä matkan järjestäjä , jonka kotipaikka on kotimaassa) palveluja, kanteisiin, joissa vaaditaan molempia vastuuseen, sovelletaan asetuksen N:o 44/2001 16 artiklan 1 kohtaa myös kotimaisen sopimuspuolen osalta?


(1)  EYVL 2001, L 12, s. 1.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 25.10.2012 — Minister van Financiën v. X BV

(Asia C-480/12)

2013/C 26/41

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Minister van Financiën

Vastaaja: X BV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

a)

Onko yhteisön tullikoodeksin (1) 203 ja 204 artiklaa, kun niitä luetaan yhdessä soveltamisasetuksen (2) 859 artiklan (erityisesti sen 2 kohdan c alakohdan) kanssa, tulkittava siten, että (pelkkä) soveltamisasetuksen 356 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan ylittyminen ei johda tullikoodeksin 203 artiklassa tarkoitettuun tuontitullivelan syntymiseen tullivalvonnasta pois siirtämisen vuoksi vaan se johtaa tullikoodeksin 204 artiklaan perustuvaan tuontitullivelkaan?

b)

Onko edellytyksenä myöntävän vastauksen antamiselle ensimmäisen kysymyksen a kohtaan, että asianosainen toimittaa tulliviranomaisille tiedot määräajan ylittymiseen johtaneista syistä tai ainakin selvittää tulliviranomaisille, missä kyseiset tavarat ovat olleet soveltamisasetuksen 356 artiklan mukaisesti säädetyn määräajan päättymisen ja sen ajan kohdan välisenä aikana, jolloin tavarat tosiasiallisesti toimitetaan määrätoimipaikkaan?

2)

Onko kuudetta direktiiviä (3) ja erityisesti sen 7 artiklaa tulkittava siten, että arvonlisävero on maksettava, jos tuontitullivelka syntyy yksinomaan tullikoodeksin 204 artiklan perusteella?


(1)  Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302, s. 1).

(2)  Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, s. 1).

(3)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 29.10.2012 — Pelckmans Turnhout NV v. Walter Van Gastel Balen NV ym.

(Asia C-483/12)

2013/C 26/42

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Grondwettelijk Hof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Pelckmans Turnhout NV

Vastapuolet: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV ja Walter Van Gastel Schoten NV

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklassa, luettuina yhdessä mainitun perusoikeuskirjan 15 ja 16 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34–36, 56 ja 57 artiklan kanssa, vahvistettua yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tulkittava siten, että se on esteenä kauppojen, käsiteollisten yritysten ja palvelualan yritysten aukioloajoista 10.11.2006 annetun lain 8, 9, 16 ja 17 §:n kaltaisille säännöksille, koska niissä säädettyä velvollisuutta pitää liike suljettuna yhtenä päivänä viikossa

i)

ei sovelleta elinkeinonharjoittajiin, joiden toimipaikka on juna-asemilla tai julkista liikennettä harjoittavien yhtiöiden toimipisteissä, myyntiin lentoasemilla ja satama-alueilla, jotka ovat avoinna kansainväliselle matkustajaliikenteelle, eikä myyntiin huoltoasemilla tai moottoritiealueilla olevissa toimipisteissä, mutta sitä sovelletaan elinkeinonharjoittajiin, joiden toimipaikka on muualla

ii)

ei sovelleta elinkeinonharjoittajiin, jotka myyvät sanomalehtien, aikakauslehtien, tupakan ja tupakkatuotteiden, puhelinkorttien ja valtakunnallisten arpajaisten tuotteiden kaltaisia tuotteita tai audiovisuaalisia välineitä ja videopelejä tai jäätelöä, mutta sitä sovelletaan elinkeinonharjoittajiin, jotka tarjoavat muita tuotteita

iii)

sovelletaan ainoastaan vähittäismyyntiin eli yrityksiin, jotka suuntaavat toimintansa kuluttajille, mutta sitä ei sovelleta muihin elinkeinonharjoittajiin

iv)

sovelletaan siten, että elinkeinonharjoittajiin, jotka harjoittavat toimintaansa fyysisestä myyntipisteestä käsin ja jotka ovat suoraan yhteydessä kuluttajiin, kohdistuu huomattavasti suurempi rajoitus kuin elinkeinonharjoittajiin, jotka harjoittavat toimintaansa verkkokaupasta käsin tai mahdollisesti muulla tavalla etämyyntinä?


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank ’s-Gravenhage (Alnkomaat) on esittänyt 31.10.2012 — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, joka toimii nimellä NL Octrooicentrum

(Asia C-484/12)

2013/C 26/43

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank ’s-Gravenhage

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Georgetown University

Vastaaja: Octrooicentrum Nederland, joka toimii nimellä NL Octrooicentrum

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 469/2009 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan c alakohta esteenä sille, että tilanteessa, jossa voimassa oleva peruspatentti suojaa useita tuotteita, peruspatentin haltijalle annetaan todistus jokaisesta suojatusta tuotteesta?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi, miten asetuksen 3 artiklan c alakohtaa on tulkittava tilanteessa, jossa voimassa oleva peruspatentti suojaa useita tuotteita ja yhtä peruspatentin suojaamaa tuotetta (A) koskevan todistuksen hakemuspäivänä muille saman peruspatentin suojaamille tuotteille (B, C) ei tosin vielä ollut annettu todistuksia mutta näille tuotteille (B, C) annettiin hakemusten perusteella todistukset, ennen kuin ensin mainittua tuotetta (A) koskevasta todistushakemuksesta tehtiin päätös?

3)

Onko vastattaessa edelliseen kysymykseen merkitystä sillä, onko yhtä peruspatentin suojaamaa tuotetta (A) koskeva hakemus jätetty samana päivänä kuin saman peruspatentin suojaamia muita tuotteita (B, C) koskevat hakemukset?

4)

Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi, voidaanko voimassa olevan peruspatentin suojaamalle tuotteelle antaa todistus, jos saman peruspatentin suojaamalle toiselle tuotteelle on jo aikaisemmin annettu todistus mutta hakija on luopunut jälkimmäisestä todistuksesta voidakseen saada saman peruspatentin perusteella uuden todistuksen?

5)

Jos vastattaessa edelliseen kysymykseen on merkitystä sillä, onko luopumisella taannehtiva vaikutus, sovelletaanko kysymykseen siitä, onko luopumisella taannehtiva vaikutus, asetuksen 14 artiklan b alakohtaa vai kansallista oikeutta? Jos kysymykseen siitä, onko luopumisella taannehtiva vaikutus, sovelletaan asetuksen 14 artiklan b alakohtaa, onko kyseistä säännöstä tulkittava niin, että luopumisella on taannehtiva vaikutus?


(1)  EUVL L 152, s. 1.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 31.10.2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Asia C-485/12)

2013/C 26/44

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Vastapuoli: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EY) N:o 796/2004 (1) 32 artiklaa tulkittava siten, että fyysinen tarkastus paikalla on suoritettava aina, ennen kuin voidaan päätellä ilmoituksen arvioinnin yhteydessä otettujen ilmakuvien perusteella, että viljelijän tekemä ilmoitus ei pidä paikkaansa?


(1)  Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21.4.2004 annettu komission asetus (EUVL L 141, s. 18).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 31.10.2012 — X v. Heffingsambtenaar van de gemeente Z

(Asia C-486/12)

2013/C 26/45

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X

Vastapuoli: Heffingsambtenaar van de gemeente Z (kunnan Z maksujen perimisestä vastaava virkamies)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Täyttääkö mahdollisuus tutustua tietoihin (Wet GBA:n 79 §:n 2 momentin nojalla) direktiivin (1) 12 artiklan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun käsiteltävien tietojen antamista koskevan vaatimuksen?

2)

Estääkö direktiivin 12 artiklan a alakohta maksun perimisen käsiteltävien henkilötietojen antamisesta perusrekisteristä annettavana otteena?

3)

Jos kysymykseen 2 vastataan kieltävästi: Onko esillä olevan maksun periminen direktiivin 12 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla aiheetonta?


(1)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Espanja) on esittänyt 2.11.2012 — Vueling Airlines S.A. v. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Asia C-487/12)

2013/C 26/46

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vueling Airlines S.A.

Vastaaja: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (1) 22 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännökselle (lentoliikenteestä annetun lain 48/1960 97 §), jonka mukaan matkustajalentoliikenneyhtiöiden on aina annettava matkustajille oikeus kirjata matkalaukku lennolle ostetun lipun perushintaan nähden lisämaksua tai ylimääräistä maksua maksamatta?


(1)  EUVL L 293, s. 3.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 5.11.2012 — Conseil national de l'ordre des médecins v. Ministère des affaires sociales et de la santé

(Asia C-492/12)

2013/C 26/47

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Conseil national de l'ordre des médecins

Vastapuoli: Ministère des affaires sociales et de la santé

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivillä 2005/36/EY (1) vahvistettu vaatimus erillisestä hammaslääkärin ammatista esteenä sellaisen pätevöittävän yliopistollisen jatkokoulutuksen käyttöön ottamiselle, joka on yhteinen lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille?

2)

Onko lääkärin koulutukseen kuuluvia osa-alueita koskevia direktiivin säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä tämän päätöksen 3 kohdassa (2) mainitun kaltaisten oppiaineiden sisällyttämiselle hammaslääkärin koulutukseen?


(1)  Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY (EUVL L 255, s. 22).

(2)  Kyseessä on suukirurgian teoreettinen koulutus, joka käsittää muun muassa koulutuksen hampaan juuren ympäristöön ja leuan kystiin kohdistuvaan kirurgiaan, preproteettiseen kirurgiaan ja implantologiaan, suun ja leuan hyvänlaatuisten kasvainten kirurgiaan, syljen patologioihin ja ortodontiaan sekä leuan ja kasvojen luuston kirurgiaan, ja käytännön harjoittelu, jonka aikana työskennellään vähintään kolmen lukukauden ajan hammaslääketieteeseen erikoistuneessa yksikössä ja vähintään kolmen lukukauden ajan leuka- ja kasvokirurgiaan erikoistuneessa yksikössä.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 5.11.2012 — Dixons Retail Plc v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Asia C-494/12)

2013/C 26/48

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Dixons Retail Plc

Vastaaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 14 artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, että sitä voidaan soveltaa, kun tavaroiden fyysinen luovutus on toteutettu petoksella siten, että luovutuksensaaja on tietoisesti suorittanut maksun kortilla, jota hänellä ei ole lupaa käyttää?

2)

Kun tavaroiden fyysinen luovutus on toteutettu vilpillisesti korttia käyttäen, onko kyseessä 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu aineellisen omaisuuden omistajalle kuuluvan määräämisvallan siirto?

3)

Onko 73 artiklaa tulkittava niin, että sitä voidaan soveltaa, kun tavaroiden luovuttaja saa maksun sellaisen sopimuksen perusteella, jonka mukaan kolmas osapuoli suorittaa korttitapahtumista tällaisen maksun siitä huolimatta, että tavaroiden luovutuksensaaja tietää, ettei hänellä ole lupaa käyttää korttia?

4)

Kun kolmas osapuoli suorittaa maksun tavaroiden luovuttajan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla sen perusteella, että luovuttajalle on esitetty kortti, jota tavaroiden luovutuksensaajalla ei ole lupaa käyttää, onko kolmannelta osapuolelta saatua maksua pidettävä 73 artiklassa tarkoitettuna vastikkeena liiketoimista?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) on esittänyt 7.11.2012 — Davide Gullotta ja Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v. Ministero della Salute ja Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Asia C-497/12)

2013/C 26/49

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Davide Gullotta ja Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Vastaajat: Ministero della Salute ja Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansallinen lainsäädäntö, jonka perusteella laillistettu proviisori, joka on kirjattu asianomaisen ammattiyhteisön luetteloon mutta jolla ei ole apteekkiliikkeiden sijoittamisesta vahvistettuun suunnitelmaan kuuluvaa apteekkiliikettä, ei voi jakaa itsehoitoapteekissaan niitäkään lääkkeitä, jotka edellyttävät vain yksinkertaista tavalliselle paperiarkille ilman lomaketta laadittua lääkemääräystä mutta joita kansanterveyslaitos ei korvaa vaan jotka kansalainen maksaa siten kokonaan itse, ja jossa vahvistetaan myös tällä alalla tiettyjä lääkevalmisteiden ryhmiä koskeva myyntikielto ja rajoitetaan valtion alueelle sijoitettavien apteekkiliikkeiden lukumäärää, ristiriidassa SEUT 49 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa vahvistettujen sijoittautumisvapauden, syrjintäkiellon ja kilpailun suojelun periaatteiden kanssa?

2)

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artiklaa tulkittava siten, että siinä vahvistettua periaatetta sovelletaan rajoituksitta myös proviisorin ammattiin, ilman että tähän ammattiin liittyvä julkisoikeudellinen puoli olisi hyväksyttävä perustelu sille, että apteekkien haltijoihin ja itsehoitoapteekkien haltijoihin sovelletaan erilaisia järjestelmiä edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lääkkeiden myynnin osalta?

3)

Onko SEUT 102 ja SEUT 106 artiklaa tulkita siten, että määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoa on sovellettava rajoituksitta proviisorin ammattiin siltä osin kuin perinteisen apteekin haltijana oleva proviisori, joka myy lääkkeitä kansanterveyslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella, hyötyy itsehoitoapteekkien omistajille asetetusta kiellosta myydä liitteeseen C kuuluvia lääkkeitä, ilman että tätä voitaisiin perustella pätevästi sillä, että proviisorin ammatti on kiistatta erityinen, koska siihen liittyy kansalaisten terveyden suojelua koskeva yleinen intressi?


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Tivoli (Italia) on esittänyt 7.11.2012 — Antonella Pedone v. Maria Adele Corrao

(Asia C-498/12)

2013/C 26/50

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Tivoli

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Antonella Pedone

Vastaaja: Maria Adele Corrao

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko maksutonta oikeusapua koskevan 30.5.2002 annetun presidentin asetuksen nro 115 130 § — siltä osin kuin siinä säädetään, että oikeudenkäyntiavustajan, haastemiehen ja asianosaisen teknisen asiantuntijan kulukorvaus on puolitettava — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 3 kohdan, jonka mukaan maksutonta oikeusapua annetaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi, mukainen?

2)

Onko maksutonta oikeusapua koskevan 30.5.2002 annetun presidentin asetuksen nro 115 130 § — siltä osin kuin siinä säädetään, että vastaajan, haastemiehen ja teknisen asiantuntijan kulukorvaus on puolitettava — Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan, sellaisena kuin se on osana unionin oikeutta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdassa ja [SEU] 6 artiklassa, mukainen?


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Tivoli (Italia) on esittänyt 7.11.2012 — Elisabetta Gentile v. Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli ym.

(Asia C-499/12)

2013/C 26/51

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Tivoli

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Elisabetta Gentile

Vastaaja: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna ja Gianfranco Di Nicola

Ennakkoratkaisukysymys

Onko maksutonta oikeusapua koskevan 30.5.2002 annetun presidentin asetuksen nro 115 130 § — siltä osin kuin siinä säädetään, että oikeudenkäyntiavustajan, haastemiehen ja asianosaisen teknisen asiantuntijan kulukorvaus on puolitettava — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 3 kohdan, jonka mukaan maksutonta oikeusapua annetaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi, mukainen?


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/26


Kanne 6.11.2012 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-500/12)

2013/C 26/52

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Hottiaux ja H. Støvlbæk)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteiden II, V ja VI muuttamisesta 1.3.2011 annetun komission direktiivin 2011/18/EU (1) 2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanon määräaika päättyi 31.12.2011.


(1)  EUVL L 57, s. 21.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Thomas Specht v. Land Berlin

(Asia C-501/12)

2013/C 26/53

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Thomas Specht

Vastaaja: Land Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin primaarioikeudessa ja/tai johdetussa oikeudessa, tässä erityisesti direktiivissä 2000/78/EY, (1) tarkoitettua sellaista ikään perustuvaa syrjintää, joka ei ole oikeutettua, koskevaa kattavaa kieltoa tulkittava siten, että se koskee myös osavaltion palveluksessa olevien virkamiesten palkkauksesta annettuja kansallisia säännöksiä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että kansallisessa säännöksessä, jonka mukaan virkamiehen peruspalkka määräytyy virkasuhdetta perustettaessa hänen ikänsä perusteella ja nousee myöhemmin ensisijaisesti virkasuhteen keston perusteella, on kyse ikään perustuvasta välittömästä tai välillisestä syrjinnästä?

3)

Jos myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä sille, että tällaisen kansallisen säännöksen oikeutuksena on lainsäätäjän tavoite palkita työkokemus?

4)

Jos myös kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön — jonkin muun oikeudellisen seuraamuksen kuin sen, että syrjityille maksetaan takautuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraamus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?

5)

Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä kansalliselle toimenpiteelle, jonka mukaan maksu- tai vahingonkorvausvaade edellyttää, että virkamiehet ovat esittäneet vaateen viipymättä?

6)

Jos ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että siirtymäsäännökset, joiden nojalla vanhat virkamiehet sijoitetaan uudessa järjestelmässä palkkatasolle pelkästään heidän vanhan (syrjivän) palkkauslainsäädännön nojalla siirtymäajankohtana saamansa peruspalkan määrän perusteella ja joissa ylemmille palkkatasoille etenemisessä ei oteta huomioon virkamiehen kokemusaikaa kokonaisuudessaan vaan ainoastaan tälle siirtymäsäännösten voimaantulon jälkeen kertynyt kokemusaika, merkitsevät ikään perustuvan syrjinnän jatkumista — kunnes virkamies saavuttaa korkeimman palkkatason?

7)

Jos myös kuudenteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä tämän jatkuvan erilaisen kohtelun oikeuttamiselle lainsäätäjän tavoitteella, jonka mukaan siirtymäsäännöksillä ei ole tarkoitus suojata (ainoastaan) siirtymäajankohtana saavutettuja etuja vaan (myös) vanhaan palkkauslainsäädäntöön perustuvaa olettamusta siitä, millaisiksi työuran aikaisten ansioiden odotetaan kussakin palkkaluokassa muodostuvan?

Voidaanko vanhojen virkamiesten jatkuva syrjintä oikeuttaa sillä, että vaihtoehtoisesta sääntelystä (myös vanhojen virkamiesten sijoittamisesta palkkatasoille yksilöllisesti kokemusajan perusteella) aiheutuisi hallinnollisia lisäkustannuksia?

8)

Jos seitsemännen kysymyksen toiseen kohtaan vastataan kieltävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön myös vanhojen virkamiesten kohdalla — jonkin muun oikeudellisen seuraamuksen kuin sen, että vanhoille virkamiehille maksetaan takautuvasti ja jatkuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?


(1)  Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Jens Schombera v. Land Berlin

(Asia C-502/12)

2013/C 26/54

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Jens Schombera

Vastaaja: Land Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin primaarioikeudessa ja/tai johdetussa oikeudessa, tässä erityisesti direktiivissä 2000/78/EY, (1) tarkoitettua sellaista ikään perustuvaa syrjintää, joka ei ole oikeutettua, koskevaa kattavaa kieltoa tulkittava siten, että se koskee myös osavaltion palveluksessa olevien virkamiesten palkkauksesta annettuja kansallisia säännöksiä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että kansallisessa säännöksessä, jonka mukaan virkamiehen peruspalkka määräytyy virkasuhdetta perustettaessa hänen ikänsä perusteella ja nousee myöhemmin ensisijaisesti virkasuhteen keston perusteella, on kyse ikään perustuvasta välittömästä tai välillisestä syrjinnästä?

3)

Jos myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä sille, että tällaisen kansallisen säännöksen oikeutuksena on lainsäätäjän tavoite palkita työkokemus?

4)

Jos myös kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön — jonkin muun oikeudellisen seuraamuksen kuin sen, että syrjityille maksetaan takautuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?

5)

Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä kansalliselle toimenpiteelle, jonka mukaan maksu- tai vahingonkorvausvaade edellyttää, että virkamiehet ovat esittäneet vaateen viipymättä?


(1)  Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Alexander Wieland v. Land Berlin

(Asia C-503/12)

2013/C 26/55

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Alexander Wieland

Vastaaja: Land Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin primaarioikeudessa ja/tai johdetussa oikeudessa, tässä erityisesti direktiivissä 2000/78/EY, (1) tarkoitettua sellaista ikään perustuvaa syrjintää, joka ei ole oikeutettua, koskevaa kattavaa kieltoa tulkittava siten, että se koskee myös osavaltion palveluksessa olevien virkamiesten palkkauksesta annettuja kansallisia säännöksiä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että kansallisessa säännöksessä, jonka mukaan virkamiehen peruspalkka määräytyy virkasuhdetta perustettaessa hänen ikänsä perusteella ja nousee myöhemmin ensisijaisesti virkasuhteen keston perusteella, on kyse ikään perustuvasta välittömästä tai välillisestä syrjinnästä?

3)

Jos myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä sille, että tällaisen kansallisen säännöksen oikeutuksena on lainsäätäjän tavoite palkita työkokemus?

4)

Jos myös kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön — jonkin muun oikeudellisen seurauksen kuin sen, että syrjityille maksetaan takautuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?

5)

Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä kansalliselle toimenpiteelle, jonka mukaan maksu- tai vahingonkorvausvaade edellyttää, että virkamiehet ovat esittäneet vaateen viipymättä?

6)

Jos ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että siirtymäsäännökset, joiden nojalla vanhat virkamiehet sijoitetaan uudessa järjestelmässä palkkatasolle pelkästään heidän vanhan (syrjivän) palkkauslainsäädännön nojalla siirtymäajankohtana saamansa peruspalkan määrän perusteella ja joissa ylemmille palkkatasoille etenemisessä ei oteta huomioon virkamiehen kokemusaikaa kokonaisuudessaan vaan ainoastaan tälle siirtymäsäännösten voimaantulon jälkeen kertynyt kokemusaika, merkitsevät ikään perustuvan syrjinnän jatkumista — kunnes virkamies saavuttaa korkeimman palkkatason?

7)

Jos myös kuudenteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä tämän jatkuvan erilaisen kohtelun oikeuttamiselle lainsäätäjän tavoitteella, jonka mukaan siirtymäsäännöksillä ei ole tarkoitus suojata (ainoastaan) siirtymäajankohtana saavutettuja etuja vaan (myös) vanhaan palkkauslainsäädäntöön perustuvaa olettamusta siitä, millaisiksi työuran aikaisten ansioiden odotetaan kussakin palkkaluokassa muodostuvan?

Voidaanko vanhojen virkamiesten jatkuva syrjintä oikeuttaa sillä, että vaihtoehtoisesta sääntelystä (myös vanhojen virkamiesten sijoittamisesta palkkatasoille yksilöllisesti kokemusajan perusteella) aiheutuisi hallinnollisia lisäkustannuksia?

8)

Jos seitsemännen kysymyksen toiseen kohtaan vastataan kieltävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön myös vanhojen virkamiesten kohdalla — jonkin muun oikeudellisen seuraamuksen kuin sen, että vanhoille virkamiehille maksetaan takautuvasti ja jatkuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?


(1)  Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Uwe Schönefeld v. Land Berlin

(Asia C-504/12)

2013/C 26/56

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Uwe Schönefeld

Vastaaja: Land Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin primaarioikeudessa ja/tai johdetussa oikeudessa, tässä erityisesti direktiivissä 2000/78/EY, (1) tarkoitettua sellaista ikään perustuvaa syrjintää, joka ei ole oikeutettua, koskevaa kattavaa kieltoa tulkittava siten, että se koskee myös osavaltion palveluksessa olevien virkamiesten palkkauksesta annettuja kansallisia säännöksiä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että kansallisessa säännöksessä, jonka mukaan virkamiehen peruspalkka määräytyy virkasuhdetta perustettaessa hänen ikänsä perusteella ja nousee myöhemmin ensisijaisesti virkasuhteen keston perusteella, on kyse ikään perustuvasta välittömästä tai välillisestä syrjinnästä?

3)

Jos myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä sille, että tällaisen kansallisen säännöksen oikeutuksena on lainsäätäjän tavoite palkita työkokemus?

4)

Jos edeltäviin kysymyksiin vastataan myöntävästi: seuraako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että siirtymäsäännökset, joiden nojalla vanhat virkamiehet sijoitetaan uudessa järjestelmässä palkkatasolle pelkästään heidän vanhan (syrjivän) palkkauslainsäädännön nojalla siirtymäajankohtana saamansa peruspalkan määrän perusteella ja joissa ylemmille palkkatasoille etenemisessä ei oteta huomioon virkamiehen kokemusaikaa kokonaisuudessaan vaan ainoastaan tälle siirtymäsäännösten voimaantulon jälkeen kertynyt kokemusaika, merkitsevät ikään perustuvan syrjinnän jatkumista — kunnes virkamies saavuttaa korkeimman palkkatason?

5)

Jos myös neljänteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä tämän jatkuvan erilaisen kohtelun oikeuttamiselle lainsäätäjän tavoitteella, jonka mukaan siirtymäsäännöksillä ei ole tarkoitus suojata (ainoastaan) siirtymäajankohtana saavutettuja etuja vaan (myös) vanhaan palkkauslainsäädäntöön perustuvaa olettamusta siitä, millaisiksi työuran aikaisten ansioiden odotetaan kussakin palkkaluokassa muodostuvan?

Voidaanko vanhojen virkamiesten jatkuva syrjintä oikeuttaa sillä, että vaihtoehtoisesta sääntelystä (myös vanhojen virkamiesten sijoittamisesta palkkatasoille yksilöllisesti kokemusajan perusteella) aiheutuisi hallinnollisia lisäkustannuksia?

6)

Jos viidennen kysymyksen toiseen kohtaan vastataan kieltävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön myös vanhojen virkamiesten kohdalla — jonkin muun oikeudellisen seuraamuksen kuin sen, että vanhoille virkamiehille maksetaan takautuvasti ja jatkuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?


(1)  Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Antje Wilke v. Land Berlin

(Asia C-505/12)

2013/C 26/57

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Antje Wilke

Vastaaja: Land Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin primaarioikeudessa ja/tai johdetussa oikeudessa, tässä erityisesti direktiivissä 2000/78/EY, (1) tarkoitettua sellaista ikään perustuvaa syrjintää, joka ei ole oikeutettua, koskevaa kattavaa kieltoa tulkittava siten, että se koskee myös osavaltion palveluksessa olevien virkamiesten palkkauksesta annettuja kansallisia säännöksiä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että kansallisessa säännöksessä, jonka mukaan virkamiehen peruspalkka määräytyy virkasuhdetta perustettaessa hänen ikänsä perusteella ja nousee myöhemmin ensisijaisesti virkasuhteen keston perusteella, on kyse ikään perustuvasta välittömästä tai välillisestä syrjinnästä?

3)

Jos myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä sille, että tällaisen kansallisen säännöksen oikeutuksena on lainsäätäjän tavoite palkita työkokemus?

4)

Jos myös kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön — jonkin muun oikeudellisen seurauksen kuin sen, että syrjityille maksetaan takautuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?

5)

Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä kansalliselle toimenpiteelle, jonka mukaan maksu- tai vahingonkorvausvaade edellyttää, että virkamiehet ovat esittäneet vaateen viipymättä?

6)

Jos ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että siirtymäsäännökset, joiden nojalla vanhat virkamiehet sijoitetaan uudessa järjestelmässä palkkatasolle pelkästään heidän vanhan (syrjivän) palkkauslainsäädännön nojalla siirtymäajankohtana saamansa peruspalkan määrän perusteella ja joissa ylemmille palkkatasoille etenemisessä ei oteta huomioon virkamiehen kokemusaikaa kokonaisuudessaan vaan ainoastaan tälle siirtymäsäännösten voimaantulon jälkeen kertynyt kokemusaika, merkitsevät ikään perustuvan syrjinnän jatkumista — kunnes virkamies saavuttaa korkeimman palkkatason?

7)

Jos myös kuudenteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä tämän jatkuvan erilaisen kohtelun oikeuttamiselle lainsäätäjän tavoitteella, jonka mukaan siirtymäsäännöksillä ei ole tarkoitus suojata (ainoastaan) siirtymäajankohtana saavutettuja etuja vaan (myös) vanhaan palkkauslainsäädäntöön perustuvaa olettamusta siitä, millaisiksi työuran aikaisten ansioiden odotetaan kussakin palkkaluokassa muodostuvan?

Voidaanko vanhojen virkamiesten jatkuva syrjintä oikeuttaa sillä, että vaihtoehtoisesta sääntelystä (myös vanhojen virkamiesten sijoittamisesta palkkatasoille yksilöllisesti kokemusajan perusteella) aiheutuisi hallinnollisia lisäkustannuksia?

8)

Jos seitsemännen kysymyksen toiseen kohtaan vastataan kieltävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön myös vanhojen virkamiesten kohdalla — jonkin muun oikeudellisen seuraamuksen kuin sen, että vanhoille virkamiehille maksetaan takautuvasti ja jatkuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?


(1)  Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.11.2012 — Gerd Schini v. Land Berlin

(Asia C-506/12)

2013/C 26/58

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Gerd Schini

Vastaaja: Land Berlin

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin primaarioikeudessa ja/tai johdetussa oikeudessa, tässä erityisesti direktiivissä 2000/78/EY, (1) tarkoitettua sellaista ikään perustuvaa syrjintää, joka ei ole oikeutettua, koskevaa kattavaa kieltoa tulkittava siten, että se koskee myös osavaltion palveluksessa olevien virkamiesten palkkauksesta annettuja kansallisia säännöksiä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: seuraako kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinnasta, että kansallisessa säännöksessä, jonka mukaan virkamiehen peruspalkka määräytyy virkasuhdetta perustettaessa hänen ikänsä perusteella ja nousee myöhemmin ensisijaisesti virkasuhteen keston perusteella, on kyse ikään perustuvasta välittömästä tai välillisestä syrjinnästä?

3)

Jos myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko kyseisen unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä sille, että tällaisen kansallisen säännöksen oikeutuksena on lainsäätäjän tavoite palkita työkokemus?

4)

Jos myös kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi: Mahdollistaako unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta — niin kauan kuin syrjimätöntä palkkauslainsäädäntöä ei ole otettu käytäntöön — jonkin muun oikeudellisen seurauksen kuin sen, että syrjityille maksetaan takautuvasti palkkaa heidän palkkaluokkansa korkeimman palkkatason mukaan?

Johtuuko syrjintäkiellon rikkomisen oikeudellinen seuraus tässä yhteydessä unionin primaarioikeudesta ja/tai johdetusta oikeudesta, tässä erityisesti direktiivistä 2000/78/EY, sinänsä, vai perustuuko kyseinen oikeus unionin oikeuteen sisältyvän valtion vastuun mukaisesti ainoastaan siihen, että unionin oikeudessa määritellyt vaatimukset on pantu täytäntöön puutteellisesti?

5)

Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä kansalliselle toimenpiteelle, jonka mukaan maksu- tai vahingonkorvausvaade edellyttää, että virkamiehet ovat esittäneet vaateen viipymättä?


(1)  Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.11.2012 — Jessy Saint Prix v. Secretary of State for Work and Pensions

(Asia C-507/12)

2013/C 26/59

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Jessy Saint Prix

Vastapuoli: Secretary of State for Work and Pensions

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansalaisuusdirektiivin (1) 7 artiklassa työntekijälle annettua oleskeluoikeutta tulkittava niin, että se koskee ainoastaan sellaisia henkilöitä (i) joilla on voimassa oleva työsuhde, (ii) jotka (ainakin joissakin olosuhteissa) hakevat työtä tai (iii) joita 7 artiklan 3 kohdassa mainitut laajennukset koskevat, vai onko tätä artiklaa tulkittava siten, ettei siinä suljeta pois sen soveltamista muihinkin henkilöihin, jotka säilyttävät tässä tarkoitetun ”työntekijän” asemansa?

2)

i)

Jos viimeksi mainittu pitää paikkansa, ulottuuko se naiseen, joka perustellusti lopettaa työn tekemisen tai työn hakemisen raskauden myöhäisvaiheisiin liittyvän fyysisen rasituksen (ja synnytyksen jälkivaikutusten) vuoksi?

ii)

Jos näin on, onko hänellä oikeus vedota hyväkseen kansallisen lainsäädännön määritelmään, joka koskee sitä, milloin hänen on perusteltua tehdä näin?


(1)  Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77)


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Central Administrativo Norte (Portugali) on esittänyt 12.11.2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia ym. v. Fundo de Garantia Salarial, IP

(Asia C-511/12)

2013/C 26/60

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Central Administrativo Norte

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David ja Joaquim Albino Moreira David

Vastapuoli: Fundo de Garantia Salarial, IP

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeutta palkkaturvaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevalla alalla ja etenkin direktiivin 80/987/ETY (1) 4 ja 10 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansallisen oikeuden säännökselle, jolla taataan maksamatta olevat saatavat vain kuuden kuukauden ajalta ennen työnantajan maksukyvyttömyyden toteamista koskevan vaatimuksen esittämistä jopa silloin, kun työntekijät ovat nostaneet työnantajaa vastaan työtuomioistuimessa kanteen oikeusteitse tapahtuvaa saatavien suuruuden määrittämistä ja pakkoperintää varten?


(1)  Työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.10.1980 annettu neuvoston direktiivi 80/987/ETY, EYVL L 283. p. 23 — Alue 5, nide 2, s. 219


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 13.11.2012 — Octapharma France v. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ja Ministère des affaires sociales et de la santé

(Asia C-512/12)

2013/C 26/61

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Octapharma France

Vastaajat: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ja Ministère des affaires sociales et de la santé

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko kokoverestä valmistettuun, verensiirtoon tarkoitettuun veriplasmaan, jonka valmistuksessa käytetään teollista prosessia, soveltaa samanaikaisesti 6.11.2001 annetun direktiivin (1) [sellaisena kuin se on muutettuna 31.3.2004 annetulla direktiivillä (2)] ja 27.1.2003 annetun direktiivin (3) säännöksiä keräämisen ja tutkimisen ohella myös käsittelyn, säilytyksen ja jakelun osalta; voidaanko tässä tulkita 6.11.2001 annetun direktiivin 2 artiklan 2 kohdan sääntöä siten, että sen perusteella vain lääkkeitä koskevaa yhteisön säännöstöä sovelletaan tuotteeseen, joka kuuluu samanaikaisesti myös toisen yhteisön säännöstön soveltamisalaan, ainoastaan siinä tapauksessa, että viimeksi mainittu säännöstö ei ole yhtä tiukka kuin lääkkeitä koskeva säännöstö?

2)

Onko 27.1.2003 annetun direktiivin 4 artiklan 2 kohdan säännöksiä tulkittava, tarvittaessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan valossa, siten, että niiden mukaan on sallittua pitää voimassa tai ottaa käyttöön sellaisia kansallisia säännöksiä, joiden perusteella on perusteltua poiketa joko kokonaan tai osittain 6.11.2001 annetun direktiivin säännöksistä ja erityisesti niistä, joiden mukaan lääkkeiden kaupan pitäminen edellyttää ainoastaan ennakkoon myönnettävää markkinoille saattamista koskevaa lupaa, koska kyseisten kansallisten säännösten mukaan veriplasmaan, jonka valmistuksessa on käytetty teollista prosessia, sovelletaan tiukempaa järjestelmää kuin mitä lääkkeisiin sovelletaan, ja mikäli vastaus on myönteinen, millä edellytyksillä ja missä määrin?


(1)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (EYVL L 311, s. 67).

(2)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/27/EY (EUVL L 136, s. 34).

(3)  Laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 27.1.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY (EUVL L 33, s. 30).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 14.11.2012 — UAB 4finance v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Asia C-515/12)

2013/C 26/62

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UAB 4finance

Vastapuolet: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (1) liitteessä I olevaa 14 kohtaa tulkittava siten, että pyramidimyyntijärjestelmän luomista, käyttämistä tai edistämistä on kaikissa olosuhteissa pidettävä harhaanjohtavana kaupallisena menettelynä ainoastaan, kun kuluttajan on tehtävä suoritus saadakseen korvauksen etupäässä muiden kuluttajien värväämisestä järjestelmään eikä tuotteiden myynnistä tai kulutuksesta?

2)

Jos on niin, että kuluttajan on tehtävä suoritus saadakseen oikeuden korvaukseen, vaikuttaako tämän suorituksen, jonka kuluttaja tekee saadakseen korvauksen etupäässä muiden kuluttajien värväämisestä järjestelmään eikä tuotteiden myynnistä tai kulutuksesta, suuruus siihen, että pyramidimyyntijärjestelmää pidetään direktiivin liitteessä I olevassa 14 kohdassa tarkoitettuna harhaanjohtavana kaupallisena menettelynä? Voidaanko kuluttajien maksamaa osallistumismaksua, joka on täysin symbolinen ja maksetaan kuluttajien henkilöllisyyden tunnistamiseksi, pitää suorituksena, jonka vastineeksi kuluttaja saa mahdollisuuden direktiivin liitteessä I olevassa 14 kohdassa tarkoitettuun korvaukseen?

3)

Onko direktiivin liitteessä I olevaa 14 kohtaa tulkittava siten, että merkitystä on ainoastaan sillä seikalla, että korvaus maksetaan järjestelmään jo rekisteröityneelle kuluttajalle etupäässä muiden kuluttajien värväämisestä järjestelmään eikä tuotteiden myynnistä tai kulutuksesta, vai onko merkitystä myös sillä, missä määrin korvaukset, jotka maksetaan järjestelmään kuuluville kuluttajille uusien kuluttajien värväämisestä, rahoitetaan uusien jäsenten maksamilla osallistumismaksuilla, jotta pyramidimyyntijärjestelmää voidaan pitää harhaanjohtavana kaupallisena menettelynä? Tässä tapauksessa kysytään, onko pyramidimyyntijärjestelmään jo rekisteröityneille kuluttajille maksetut korvaukset rahoitettava kokonaan tai suurimmaksi osaksi uusien jäsenten osallistumismaksuilla?


(1)  EUVL L 149, s. 22.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.11.2012 — CTP v. Regione Campania ja Provincia di Napoli

(Asia C-516/12)

2013/C 26/63

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Vastapuolet: Regione Campania, Provincia di Napoli

Ennakkoratkaisukysymys

Syntyykö oikeus hyvitykseen asetuksen (ETY) N:o 1191/69 (1) 4 artiklan mukaan vain, jos toimivaltainen viranomainen ei ole nimenomaisen hakemuksen johdosta päättänyt lakkauttaa palveluvelvoitetta, josta aiheutuu kuljetusyritykselle taloudellista haittaa, vai sovelletaanko tätä säännöstä vain palveluvelvoitteisiin, jotka on asetuksen mukaan lakkautettava ja joita ei sen mukaan saa pitää voimassa?


(1)  Julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26.6.1969 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, EYVL L 156, s. 1


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.11.2012 — CTP v. Regione Campania

(Asia C-517/12)

2013/C 26/64

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Vastapuoli: Regione Campania

Ennakkoratkaisukysymys

Syntyykö oikeus hyvitykseen asetuksen (ETY) N:o 1191/69 (1) 4 artiklan mukaan vain, jos toimivaltainen viranomainen ei ole nimenomaisen hakemuksen johdosta päättänyt lakkauttaa palveluvelvoitetta, josta aiheutuu kuljetusyritykselle taloudellista haittaa, vai sovelletaanko tätä säännöstä vain palveluvelvoitteisiin, jotka on asetuksen mukaan lakkautettava ja joita ei sen mukaan saa pitää voimassa?


(1)  Julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26.6.1969 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, EYVL L 156, s. 1


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.11.2012 — CTP v. Regione Campania ja Provincia di Napoli

(Asia C-518/12)

2013/C 26/65

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Vastapuoli: Regione Campania, Provincia di Napoli

Ennakkoratkaisukysymys

Syntyykö oikeus hyvitykseen asetuksen (ETY) N:o 1191/69 (1) 4 artiklan mukaan vain, jos toimivaltainen viranomainen ei ole nimenomaisen hakemuksen johdosta päättänyt lakkauttaa palveluvelvoitetta, josta aiheutuu kuljetusyritykselle taloudellista haittaa, vai sovelletaanko tätä säännöstä vain palveluvelvoitteisiin, jotka on asetuksen mukaan lakkautettava ja joita ei sen mukaan saa pitää voimassa?


(1)  Julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26.6.1969 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, EYVL L 156, s. 1


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/35


Valitus, jonka Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE on tehnyt 16.11.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE v. Euroopan komissio, Euroopan unionin Turkin edustusto ja Central Finance & Contracts Unit (CFCU), 13.9.2012 antamasta määräyksestä

(Asia C-520/12 P)

2013/C 26/66

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (edustaja: Δικηγόρος A. Krystallidis)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Euroopan unionin Turkin edustusto ja Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen määräyksen

toteaa, että sen nostama kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa voidaan ottaa tutkittavaksi

hyväksyy kanteen ja korvaa vahingon, joka valittajalle aiheutui vastapuolen 5.4.2011 päivätystä lainvastaisesta päätöksestä, jonka EU:n Turkin edustusto teki ja jonka valittaja sai 6.4.2011 ja jolla peruutettiin päätös tehdä sopimus ”Enlargement of the European Turkish Business Centers Network to Sivas, Antakya, Batman and Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR” konsortion ”DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)” kanssa komissiolle annettujen väitetysti väärien tietojen vuoksi, koska valittajalla oli horisontaalinen intressi asiassa

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaussa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisessä valitusperusteessaan valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 263 artiklan soveltamisessa, koska se ei ymmärtänyt, että kyseisessä artiklassa oleva käsite ”toimielin” ei viittaa yksinomaan Euroopan unionin toimielimiin vaan myös EU:n henkilöstöön, joka on samalla tavoin vastuussa yksityisille unionin toiminnasta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta.

Toisessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin laiminlöi perusteluvelvollisuuttaan ja rikkoi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa (oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin) ja 13 artiklaa (oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin), jotka ovat unionin oikeuden periaatteita, koska se jätti tutkimatta valittajan kanteen viittaamatta tämän vastaajan oikeudenkäyntiväitteestä esittämiin huomautuksiin, jotka koskivat EU:n henkilöstön aiheuttamia vahinkoja koskevaa merkityksellistä oikeuskäytäntöä (asia 9/69, 4/69 ja 60/81) sekä SEUT 263 artiklan tulkintaa edellä mainitun oikeuskäytännön mukaisesti. Määräyksessä ei myöskään otettu kantaa valittajan argumentteihin, jotka koskivat sitä, että vastaaja oli loukannut vakavalla tavalla oikeusvarmuutta, luottamuksensuojaa ja oikeutta tulla kuulluksi koskevia perustavanlaatuisia unionin oikeuden periaatteita sekä Euroopan hyvän hallintotavan säännöstön 4 artiklaa.

Kolmannessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin esitti virheellisesti valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät todisteet ja vääristi niitä, kun se katsoi, että ”vain CFCU:lla oli hankintaviranomaisen asema — – tehdä päätös kyseessä olevan sopimuksen tekemisestä — – ja komissiolla oli yksinomaan toimivalta vahvistaa, täyttyivätkö edellytykset EU:n rahoitukselle vai eivät”, valittajan kyseisessä tuomioistuimessa esittämien asiakirjojen perusteella, jotka itse asiassa osoittavat, että CFCU toimii Euroopan komission valvonnassa ja sen asettamissa rajoissa. Valituksenalaisen määräyksen toteamukset ovat näin olleen virheellisiä ja niillä vääristetään unionin yleisen tuomioistuimen käytettävissä olevien todisteiden selvää merkitystä.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/35


Kanne 19.11.2012 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-525/12)

2013/C 26/67

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja G. Wilms)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

todetaan, että Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY ja erityisesti sen 2 artiklan 38 kohdan ja 9 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on antanut tulkinnan, jonka johdosta tietyt palvelut jäävät käsitteen ”vesipalvelut” soveltamisen ulkopuolelle

Saksan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission näkemyksen mukaan vesipalvelut kattavat pinta- tai pohjaveden oton, patoamisen, varastoinnin, käsittelyn ja jakelun myös vesivoiman avulla tapahtuvaa sähkön tuottamista, vesiliikennettä ja tulvasuojelua varten. Lisäksi myös oma käyttö kuuluu komission mukaan vesipalveluihin.

Vastaaja soveltaa käsitettä ”vesipalvelut” direktiivin 2000/60 9 artiklan vastaisesti. Vastaaja jättää patoamisen, vesivoiman avulla tapahtuvan sähkön tuottamisen, vesiliikenteen ja tulvasuojelun kaltaiset vesipalvelut tässä direktiivissä tarkoitettujen vesipalvelujen soveltamisalan ulkopuolelle. Komission mukaan näin ahdas tulkinta ei ole yhteensopiva direktiivin 2000/60 kanssa, sillä hävitetään kyseisen direktiivin 9 artiklan tehokas vaikutus ja vaarannetaan direktiivin tavoitteiden saavuttaminen.

On totta, että jäsenvaltioilla on tietty harkintavalta, jonka mukaisesti ne voivat direktiivin 2000/60 9 artiklan perusteella jättää vesipalvelut kustannusten kattamisen ulkopuolelle. Ne voivat ensinnäkin ottaa huomioon kustannusten kattamisen sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaikutukset samoin kuin kyseisen alueen tai alueiden maantieteelliset olot ja ilmasto-olot. Lisäksi jäsenvaltio voi direktiivin 2000/60 9 artiklan 4 kohdan nojalla päättää olla soveltamatta kyseisen direktiivin 9 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan säännöksiä vesihinnoittelupolitiikan ja vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamisen osalta. Edellytyksenä sille on, että kyseessä on olemassa oleva käytäntö jäsenvaltiossa, eikä päätös ei vaaranna tämän direktiivin tarkoitusta eikä sen tavoitteiden saavuttamista.

Tämä harkintavalta ylitetään kuitenkin huomattavasti silloin, kun vesipalvelut suljetaan pois sellaisessa merkittävässä laajuudessa kuin vastaaja on tehnyt.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/36


Kanne 20.11.2012 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-527/12)

2013/C 26/68

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja F. Erlbacher)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, ettei Saksan liittotasavalta ole noudattanut SEUT 288 artiklan, SEUT 108 artiklan 2 kohdan, tehokkuusperiaatteen, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 (1) 14 artiklan 3 kohdan eikä valtiontuesta C 38/05 (ex NN 52/04), jonka Saksa on myöntänyt Biria-konsernille 14.12.2010 annetun komission päätöksen 2011/471/EU (2) 1, 2 ja 3 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ryhtynyt kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat komission päätöksen välittömän ja asianmukaisen täytäntöönpanon tuen perimiseksi takaisin

Saksan liittotasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut SEUT 288 artiklan, SEUT 108 artiklan 2 kohdan, tehokkuusperiaatteen, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan 3 kohdan eikä valtiontuesta C 38/05 (ex NN 52/04), jonka Saksa on myöntänyt Biria-konsernille 14.12.2010 annetun komission päätöksen 2011/471/EU 1, 2 ja 3 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ryhtynyt kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat komission päätöksen välittömän ja asianmukaisen täytäntöönpanon tuen perimiseksi takaisin.

Komissio katsoo, että vastaajan valitsemat keinot, nimittäin vetoaminen siviilioikeudelliseen vastuuseen ja siihen liittyvä Saksan siviilituomioistuimessa nostettu suorituskanne, eivät ole omiaan mahdollistamaan komission päätöksen välitöntä ja asianmukaista täytäntöönpanoa. Tämän tueksi komissio vetoaa siihen, ettei vastaaja ole kanteen nostamisajankohtaan mennessä ole käyttänyt yksipuoliseen tuomioon perustuvaa mahdollisuuttaan panna komission päätös täytäntöön.


(1)  EYVL L 83, s. 1.

(2)  EUVL L 195, s. 55.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/36


Valitus, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on tehnyt 21.11.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-404/10, National Lottery Commission v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 13.9.2012 antamasta tuomiosta

(Asia C-530/12 P)

2013/C 26/69

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: P. Bullock ja F. Mattina)

Muu osapuoli: National Lottery Commission

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

velvoittaa National Lottery Commissionin (kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa) korvaamaan viraston oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Virasto esittää kolme valitusperustetta, jotka ovat seuraavat: (i) tavaramerkkiasetuksen (1) 76 artiklan 1 kohdan rikkominen, (ii) viraston oikeuden tulla kuulluksi loukkaaminen ja (iii) tosiseikkojen ilmeinen ristiriitaisuus ja vääristäminen, mikä vaikutti valituksenalaiseen tuomioon.

Ensimmäinen valitusperuste on jaettu kahteen osaan. Valittaja väittää yhtäältä, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohtaa, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 2 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (2) 37 säännön yhteydessä asiassa Elio Fioruggi antamassaan tuomiossa, siltä osin kuin se vetosi kansallisen lainsäädännön säännöksiin eli Italian siviililain 2704 §:ään, johon asianosaiset eivät olleet vedonneet ja joka ei tämän vuoksi kuulunut valituslautakunnan käsittelemään riita-asiaan. Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohtaa siltä osin kuin se vetosi kansalliseen oikeuskäytäntöön eli valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa mainittuun Corte Suprema di Cassazionen 14.6.2007 antamaan tuomioon nro 13912, johon asianosaiset eivät olleet vedonneet ja joka ei tämän vuoksi kuulunut valituslautakunnan käsittelemään riita-asiaan.

Toinen valitusperuste koskee viraston oikeuden tulla kuulluksi loukkaamista sikäli kuin virastolle ei annettu mahdollisuutta lausua menettelyyn ja asiakysymykseen liittyvistä seikoista, jotka koskivat Corte Suprema di Cassazionen tuomiota. Jos virastolle olisi annettu tämä mahdollisuus, ei voida sulkea pois sitä, että unionin yleisen tuomioistuin päättely ja päätelmä olisivat olleet erilaiset.

Kolmas valitusperuste koskee tosiseikkojen ilmeistä ristiriitaisuutta ja vääristämistä, mikä vaikutti unionin yleisen tuomioistuimen päättelyyn ja päätelmään. Viraston mukaan unionin yleinen tuomioistuin ymmärsi väärin valituslautakunnan analyysin ja National Lottery Commissionin omat argumentit ja vääristi niitä eikä ymmärtänyt sitä, että valituslautakunta sovelsi Italian lain mukaan asianmukaista oikeudellista perustetta katsoessaan, että National Lottery Commission ei ollut esittänyt selvitystä siitä, ettei vuoden 1986 sopimukseen liitetyn postileiman päivämäärä ollut ratkaiseva.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)

(2)  Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1)


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/37


Kanne 23.11.2012 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

(Asia C-532/12)

2013/C 26/70

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Hetsch, O. Beynet ja A. Tokár)

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta

Vaatimukset

On todettava, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (1) 72 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ole ainakaan ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

Luxemburgin suurherttuakunnalle on asetettava SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla uhkasakko, jonka määrä on 8 320 euroa päivältä siitä päivästä lukien, jolloin tässä asiassa annetaan tuomio

Luxemburgin suurherttuakunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista oikeutta päättyi 21.8.2011.


(1)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/38


Kanne 26.11.2012 — Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(Asia C-538/12)

2013/C 26/71

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Hetsch, A. Tokár ja D. Kukovec)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

on todettava, ettei Slovenian tasavalta ole noudattanut hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY (1) ja 2004/18/EY (2) muuttamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (3) 72 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ainakaan ilmoittanut komissiolle kyseisistä toimenpiteistä

Slovenian tasavalta on SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla velvoitettava maksamaan 7 038,72 euron suuruinen päiväkohtainen uhkasakko tässä asiassa annettavan tuomion julistamisesta alkaen

Slovenian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanoa varten säädetty määräaika päättyi 21.8.2011.


(1)  EUVL L 134, s. 1.

(2)  EUVL L 134, s. 114.

(3)  EUVL L 216, s. 76.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/38


Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 28.11.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-158/98, Helleenien tasavalta v. komissio, 10.10.2012 antamasta tuomiosta

(Asia C-547/12 P)

2013/C 26/72

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: I. Chalkias ja S. Papaïoannou)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valitus on hyväksyttävä ja valituksen kohteena oleva unionin yleisen tuomioistuimen tuomio on kumottava siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että komissio on todennut perustellusti asiassa nro 4, Magrizos II (EL/1995/017), että Kreikan viranomaiset olivat laiminlyöneet velvollisuutensa, koska ne eivät olleet perineet kyseisiä määriä takaisin.

On hyväksyttävä ensimmäinen valitusperuste, jossa vaaditaan kumoamaan komission päätös siltä osin kuin lailliset edellytykset asetuksen N:o 1290/2005 32 artiklan soveltamiseksi ja jotta komissio voisi määrätä, että Helleenien tasavallan on vastattava 276 347,86 euron suuruisesta määrästä, eivät täyttyneet tuossa samassa asiassa.

Komissio on velvoitettava korvaamaan Helleenien tasavallan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti asian nro 4, Magrizos II (EL/1995/017) tosiseikkoja, koska se on ottanut huomioon selvästi virheellisellä tavalla asiakirja-aineistoon sisältyvää näyttöä ja on päätynyt katsomaan virheellisesti, että lailliset edellytykset täyttyivät tuossa asiassa asetuksen N:o 1290/2005 32 artiklan soveltamiseksi ja jotta komissio voi määrätä, että Helleenien tasavallan on vastattava 276 347,86 euron suuruisesta määrästä.


Unionin yleinen tuomioistuin

26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/39


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — CB v. komissio

(Asia T-491/07) (1)

(Kilpailu - Yritysten yhteenliittymän päätös - Maksukorttien liikkeellelaskun markkinat Ranskassa - Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Alalle tulijoihin sovellettavat hinnoittelutoimet - Liittymisoikeus ja niin kutsutut ”hankkija-aseman sääntelymekanismi” ja ”nukkuvien herätysmekanismi” - Merkitykselliset markkinat - Kyseisten toimenpiteiden tavoite - Kilpailunrajoitus tavoitteensa perusteella - EY 81 artiklan 3 kohta - Ilmeiset arviointivirheet - Hyvän hallinnon periaate - Oikeasuhteisuus - Oikeusvarmuus)

2013/C 26/73

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Groupement des cartes bancaires (CB) (Pariisi, Ranska) (edustajat: aluksi asianajajat A. Georges, J. Ruiz Calzado ja É. Barbier de La Serre, sitten asianajajat J. Ruiz Calzado ja F. Pradelles)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi F. Arbault, O. Beynet ja V. Bottka, sitten O. Beynet, V. Bottka ja B. Mongin

Väliintulijat, jotka tukevat kantajan vaatimuksia: BNP Paribas (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat O. de Juvigny ja D. Berg), BPCE, aiemmin Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Pariisi) (edustajat: asianajajat B. Bär-Bouyssière ja A. de Beaugrenier) ja Société générale (Pariisi) (edustajat: asianajajat A. Barav ja D. Reymond)

Oikeudenkäynnin kohde

[EY] 81 artiklan soveltamismenettelystä 17.10.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 5060 lopullinen (asia COMP/D1/38606 — Groupemenet des cartes bancaires ”CB”) kumoamisvaatimus.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Groupement des cartes bancaires (CB) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

BPCE, BNP Paribas ja Société générale vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 64, 8.3.2008.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/39


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.12.2012 — A. Loacker v. SMHV — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Asia T-42/09) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin QUADRATUM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki LOACKER QUADRATINI - Suhteellinen kieltäytymisperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Asetuksen N:o 40/94 73 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) - Asetuksen N:o 40/94 74 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artikla))

2013/C 26/74

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Italia) (edustajat: asianajajat V. Bilardo, C. Bacchini ja M. Mazzitelli)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Sempio)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Editrice Quadratum SpA (Milano, Italia) (edustajat: asianajajat P. Pezzoi, P. Perani ja G. Ghisletti)

Oikeudenkäynnin kohde

SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.10.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 34/2008 1), joka liittyy A. Loacker SpA:n ja Editrice Quadratum SpA:n väliseen väitemenettelyyn, nostettu kanne.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

A. Loacker SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 69, 21.3.2009.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2012 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

(Asia T-167/10) (1)

(Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Hintapyynnöt - Kieltäytyminen asiakirjan luovuttamisesta - Kumoamiskanne - Kanteen nostamisen määräaika - Määräajan alkamisajankohta - Tutkittavaksi ottaminen - Euroopan unionin talouspolitiikan suojaa koskeva poikkeus - Kolmannen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus - Yleisen edun suojaa yleisen turvallisuuden alalla koskeva poikkeus - Perusteluvelvollisuus)

2013/C 26/75

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja C. ten Dam)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission 27.1.2010 tekemän päätöksen evätä oikeus tutustua hintapyyntöihin, jotka koskivat tarjouspyynnön DIGIT/PO/2005/113 — ESP DESIS (EUVL 2005/S 252-248566) erää 3 A, kumoamisvaatimus ja toisaalta komission 11.3.2010 tekemän päätöksen evätä oikeus tutustua hintapyyntöihin, jotka koskivat edellä mainitun tarjouspyynnön kaikkia muita eriä, kaikkia tarjouspyyntöjen DI/0005 ESP (EYVL 2001/S 53-036539) ja ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (EYVL 2003/S 249-221337) eriä sekä puitesopimusta BUDG/0101, kumoamisvaatimus.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan komission 27.1.2010 tekemä päätös evätä oikeus tutustua hintapyyntöihin, jotka koskivat tarjouspyynnön DIGIT/PO/2005/113 — ESP DESIS erää 3 A, kumotaan.

2)

Euroopan komission 11.3.2010 tekemä päätös evätä oikeus tutustua hintapyyntöihin, jotka koskivat edellä mainitun tarjouspyynnön kaikkia muita eriä, kaikkia tarjouspyyntöjen DI/0005 ESP ja ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA eriä sekä puitesopimusta BUDG/0101, kumotaan.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 161, 19.6.2010.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2012 — Füller-Tomlinson v. parlamentti

(Asia T-390/10 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Sosiaaliturva - Ammattitauti - Ammattitaudista johtuvan työkyvyttömyyden asteen vahvistaminen - Euroopan työkyvyttömyyskertoimia koskevan taulukon soveltaminen - Tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla - Kohtuullinen aika)

2013/C 26/76

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Paulette Füller-Tomlinson (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Valittajan vastapuoli: Euroopan parlamentti (asiamiehet: K. Zejdová ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, jossa vaaditaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa F-97/08, Füller-Tomlinson vastaan parlamentti, 1.7.2010 antaman tuomion (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Paulette Füller-Tomlinson vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentille tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — Adamowski v. SMHV — Fagumit (FAGUMIT)

(Asiat T-537/10 ja T-538/10) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön sanamerkki Fagumit ja yhteisön kuviomerkki FAGUMIT - Aikaisempi kansallinen kuviomerkki FAGUMIT - Suhteellinen mitättömyysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta ja 165 artiklan 4 kohdan b alakohta)

2013/C 26/77

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Ursula Adamowski (Hampuri, Saksa) (edustaja: asianajaja D. von Schultz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Puola) (edustajat: asianajajat M. Krekora, T. Targosz ja P. Podrecki)

Oikeudenkäynnin kohde

Kaksi kannetta, jotka koskevat kahta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 3.9.2010 tekemää päätöstä (asiat R 1002/2009-1 ja R 1003/2009-1), jotka liittyvät kahteen Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o:n ja Ursula Adamowskin väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-537/10 ja T-538/10 yhdistetään tämän tuomion antamista varten.

2)

Kanteet hylätään.

3)

Ursula Adamowski velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o:n oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa.


(1)  EUVL C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — Thesing ja Bloomberg Finance v. EKP

(Asia T-590/10) (1)

(Oikeus tutustua asiakirjoihin - Päätös 2004/258/EY - Asiakirjat, jotka koskevat jäsenvaltion julkista velkaa ja alijäämää - Kieltäytyminen asiakirjan luovuttamisesta - Euroopan unionin tai jäsenvaltion talouspolitiikkaa koskeva poikkeus - Osittainen kieltäytyminen asiakirjan luovuttamisesta)

2013/C 26/78

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Gabi Thesing (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat) (edustajat: solicitor M. Stephens, solicitor R. Lands ja T. Pitt-Payne, QC)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: aluksi A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres ja S. Lambrinoc, sitten M. López Torres ja S. Lambrinoc)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota EKP:n johtokunnan päätös, joka annettiin Thesingille tiedoksi EKP:n pääjohtajan 21.10.2010 päivätyllä kirjeellä ja jolla evättiin Thesingin pyyntö saada tutustua kahteen asiakirjaan, jotka koskevat Helleenien tasavallan alijäämää ja julkista velkaa

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Gabi Thesing ja Bloomberg Finance LP vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2012 — Sina Bank v. neuvosto

(Asia T-15/11) (1)

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Perusteluvelvollisuus)

2013/C 26/79

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sina Bank (Teheran, Iran) (edustajat: asianajajat B. Mettetal ja C. Wucher-North)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja G. Marhic)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus kumota Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 (EUVL L 281, s. 1) liite VIII, siltä osin kuin se koskee kantajaa, ja 28.10.2010 päivätty kirje, joka ”sisältää päätöksen”, jonka neuvosto oli kantajan suhteen tehnyt, ja toisaalta vaatimus todeta, ettei kantajaan sovelleta Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39) liitettä II, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksen 2010/413 muuttamisesta 25.10.2010 annetulla neuvoston päätöksellä 2010/644/YUTP (EUVL L 281, s. 81), siltä osin kuin se koskee kantajaa, asetuksen N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohtaa eikä päätöksen 2010/413 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa

Tuomiolauselma

1)

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP liite II, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksen 2010/413 muuttamisesta 25.10.2010 annetulla neuvoston päätöksellä 2010/644/YUTP, ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 liite VIII kumotaan siltä osin kuin ne koskevat Sina Bankia.

2)

Päätöksen 2010/413 liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2010/644, vaikutukset pidetään voimassa Sina Bankin osalta siihen asti, kunnes asetuksen N:o 961/2010 liitteen VIII kumoaminen tulee voimaan.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Neuvosto velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Sina Bankin oikeudenkäyntikuluista, ja se vastaa kahdesta kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)

Sina Bank vastaa yhdestä kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa neuvoston oikeudenkäyntikuluista.

6)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2012 — Consorzio vino Chianti Classico v. SMHV — FFR (F.F.R.)

(Asia T-143/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin F.F.R. rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit CHIANTI CLASSICO - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)

2013/C 26/80

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italia) (edustajat: asianajajat S. Corona, G. Ciccone ja A. Loffredo)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi V. Melgar ja G. Mannucci, sitten V. Melgar ja D. Walicka)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Ranska)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 10.1.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 43/2010-4), joka koskee Consorzio vino Chianti Classicon ja Fédération française de rugbyn (FFR) välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 10.1.2011 tekemä päätös (asia R 43/2010-4) kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt väitteen, joka perustui yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Consorzio vino Chianti Classico ja SMHV vastaavat kukin unionin yleisessä tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 — Hopf v. SMHV (Clampflex)

(Asia T-171/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Clampflex rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan)

2013/C 26/81

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Saksa) (edustaja: asianajaja V. Mensing)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: K. Klüpfel)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.1.2011 antamasta päätöksestä (asia R 1514/2010-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Clampflex rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 19.1.2011 antama päätös (asia R 1514/2010-4) kumotaan injektioruiskuja koskevilta osin.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Hans-Jürgen Hopf vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan puolet SMHV:n oikeudenkäyntikuluista. SMHV vastaa toisesta puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.


(1)  EUVL C 145, 14.5.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2012 — Qualitest v. neuvosto

(Asia T-421/11) (1)

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe)

2013/C 26/82

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Qualitest FZE (Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat) (edustajat: asianajaja L. Catrain González, barrister E. Wright ja barrister H. Zhu)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: G. Marhic ja R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Boelaert ja T. Scharf)

Oikeudenkäynnin kohde

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 23.5.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/299/YUTP (EUVL L 136, s. 65), Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta 23.5.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 503/2011 (EUVL L 136, s. 26) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, s. 1) kumoaminen osittain.

Tuomiolauselma

1)

Kumotaan Qualitest FZE:tä koskevilta osin

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 23.5.2011 annettu neuvoston päätös 2011/299/YUTP

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta 23.5.2011 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 503/2011

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23.3.2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012.

2)

Päätöksen 2011/299 oikeusvaikutukset pysytetään Qualitestin osalta siihen saakka, kunnes täytäntöönpanoasetuksen N:o 503/2011 ja asetuksen N:o 267/2012 kumoaminen tulee voimaan.

3)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Qualitestin oikeudenkäyntikulut.

4)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2012 — Strobl v. komissio

(Asia T-630/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Avoin kilpailu - Henkilöt, jotka on otettu soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa - Ilmoitus avoimesta virasta - Nimitys - Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaan - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla - Oikeudellinen virhe - Virkamiestuomioistuimen perusteluvelvollisuus)

2013/C 26/83

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Peter Strobl (Besozzo, Italia) (edustaja: asianajaja H.-J. Rüber)

Valittajan vastapuolet: Euroopan komissio (asiamies: J. Currall, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Herrmann ja A. Jensen)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa F-56/05, Strobl vastaan komissio, 29.9.2011 antamasta tuomiosta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) tehty valitus, jossa vaaditaan tämän tuomion kumoamista.

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Peter Strobl vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle tässä asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 49, 18.2.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2012 — Fomanu v. SMHV (Qualität hat Zukunft)

(Asia T-22/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Qualität hat Zukunft rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdottomat hylkäysperusteet - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2013/C 26/84

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Raible)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: K. Klüpfel)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.10.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1518/2011-1), joka koskee hakemusta sanamerkin Qualität hat Zukunft rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Fomanu AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2012 — Bauer v. SMHV — BenQ Materials (Daxon)

(Asia T-29/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin Daxon rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki DALTON - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2013/C 26/85

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Erika Bauer (Schaufling, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Merz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: K. Klüpfel)

Vastapuoli valituslautakunnassa: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.11.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 2191/2010-2), joka koskee Erika Bauerin ja BenQ Materials Corp.:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Alva Management GmbH hyväksytään kantajaksi Erika Bauerin sijaan.

2)

Kanne hylätään.

3)

Alva Management velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/44


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — Steinberg v. komissio

(Asia T-17/10) (1)

(Kumoamiskanne - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Asiakirjat, jotka koskevat rahoituspäätöksiä avustuksista israelilaisille ja palestiinalaisille kansalaisjärjestöille rauhankumppanuutta sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä koskevien ohjelmien puitteissa - Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden osittainen epääminen - Poikkeus, joka koskee yleisen edun suojaa yleisen turvallisuuden alalla - Perusteluvelvollisuus - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

2013/C 26/86

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Gerald Steinberg (Jerusalem, Israel) (edustaja: solicitor T. Asserson)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Tufvesson ja C. ten Dam)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission 15.5.2009 tekemä päätös SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914, jolla kantajalta evättiin osittain oikeus tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka koskevat rahoituspäätöksiä avustuksista israelilaisille ja palestiinalaisille kansalaisjärjestöille rauhankumppanuutta (PFP) sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä (EIDHR) koskevien ohjelmien puitteissa.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi täysin perusteeton.

2)

Gerald Steinberg vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 80, 27.3.2010.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/45


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.11.2012 — Crocs v. SMHV — Holey Soles Holdings ja PHI (jalkineen esitys)

(Asia T-302/10) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysvaatimus - Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 26/87

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, Yhdysvallat) (edustaja: solicitor I. R. Craig)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: S. Hanne)

Vastapuolet SMHV:n valituslautakunnassa: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) ja Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Ranska)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 26.3.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 9/2008-3), joka koskee Holey Shoes Holdings Ltd:n ja Partenaire Hospitalier Internationalin ja Crocs, Inc:n välistä mitättömyysmenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 260, 25.9.2010.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/45


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — ADEDY ym v. neuvosto

(Asia T-541/10) (1)

(Kumoamiskanne - Liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi jäsenvaltiolle osoitetut päätökset - Toimi ei koske kantajaa suoraan - Tutkimatta jättäminen)

2013/C 26/88

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Ateena, Kreikka), Spyridon Papaspyros (Ateena) ja Ilias Iliopoulos (Ateena) (edustaja: asianajaja M.-M. Tsipra)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: T. Middleton, A. de Gregorio Merino ja E. Chatziioakeimidou)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan yhtäältä 10.5.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi, (EUVL L 145, s. 6, oikaisu EUVL 2011, L 209, s. 63), kumoamista ja toisaalta päätöksen 2010/320 muuttamisesta 7.9.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/486/EU (EUVL L 241, s. 12) kumoamista.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros ja Ilias Iliopoulos vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/45


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — ADEDY ym. v. neuvosto

(Asia T-215/11) (1)

(Kumoamiskanne - Jäsenvaltiolle osoitettu päätös liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi - Toimi ei koske kantajia suoraan - Tutkimatta jättäminen)

2013/C 26/89

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Ateena, Kreikka), Spyridon Papaspyros (Ateena) ja Ilias Iliopoulos (Ateena) (edustaja: asianajaja M.-M. Tsipra)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: G. Maganza, M. Vitsentzatos ja A. de Gregorio Merino)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus päätöksen 2010/320/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi, muuttamisesta 20.12.2010 annetun neuvoston päätöksen 2011/57/EU (EUVL L 26, s. 15) kumoamiseksi

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros ja Ilias Iliopoulos vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 186, 25.6.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/46


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.11.2012 — ClientEarth ym. v. komissio

(Asia T-278/11) (1)

(Kumoamiskanne - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen implisiittisesti - Kanteen nostamisen määräaika - Myöhästyminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

2013/C 26/90

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: ClientEarth (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta), Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Alankomaat), Stichting FERN (Leiden, Alankomaat) ja Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam) (edustaja: asianajaja P. Kirch)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja C. ten Dam)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan komission implisiittinen päätös, joka kantajien mukaan tehtiin 22.4.2011 ja jossa evättiin oikeus tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat vapaaehtoisia sertifiointijärjestelmiä, jotka komission halutaan tunnustavan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (EUVL L 140, s. 16) 18 artiklan mukaisesti.

Määräysosa

1)

Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa ClientEarthin, Friends of the Earth Europen, Stichting FERN:n ja Corporate Europe Observatoryn oikeudenkäyntikuluista, ja nämä vastaavat yhdestä neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 219, 23.7.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/46


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.10.2012 — Ellinika Nafpigeia ja Hoern v. komissio

(Asia T-466/11) (1)

(Kumoamiskanne - Valtiontuet - Laivanrakennus - Kreikan viranomaisten telakalle myöntämät tuet - Komission sellaista päätöstä koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet, jolla tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi ja jossa ne määrätään perittäviksi takaisin - Tutkimatta jättäminen)

2013/C 26/91

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantajat: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Kreikka) ja 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Saksa) (edustajat: asianajajat K Chrysogonos ja A. Mitsis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Stromsky ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne 1.12.2010 päivätystä komission kirjeestä K(2010) 8274 ”Valtiontuki CR 16/2004 — kielteisen päätöksen täytäntöönpano ja [Ellinika Nafpigeia AE:lle] myönnettyjen valtiontukien takaisinperiminen — Kreikan vetoaminen SEUT 346 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja SEUT 348 artiklan 1 kohdan mukainen menettely”, sellaisena kuin se on täydennettynä asiakirjalla ja muulla aineistolla, josta kantajat ovat saaneet tiedon vuoden 2011 kesäkuussa

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Lausunnon antaminen Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinasin väliintulohakemuksesta raukeaa.

3)

Ellinika Nafpigeia AE ja 2. Hoern Beteiligungs GmbH vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

4)

Väliintulohakemuksen jättäjä Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/47


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.11.2012 — Valittajana Marcuccio sekä muuna osapuolena komissio

(Asia T-491/11 P) (1)

(Valitus - Henkilöstö - Virkamiehet - Pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden vahvistamista koskevan menettelyn pituus - Vahinko, jonka valittaja on väittänyt kärsineensä - Sellaisten kustannusten korvaaminen, jotka olisi voitu välttää - Kanteen hylkääminen ensimmäisessä asteessa selvästi oikeudellisesti täysin perusteettomana - Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohta)

2013/C 26/92

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis Kayser, avustajanaan asianajaja A. Del Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa F-14/10, Marcuccio v. komissio, 30.6.2011 antamasta määräyksestä (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) — Valituksessa on vaadittu määräyksen kumoamista

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/47


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.11.2012 — MIP Metro v. SMHV — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Asia T-548/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien menettäminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 26/93

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksa) (edustajat: asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Real Seguros, SA (Porto, Portugali)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 17.8.2011 antamasta päätöksestä (asia R 114/2011-4), joka koskee Real Seguros, SA:n ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan unionin yleisessä tuomioistuimessa.


(1)  EUVL C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/47


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.11.2012 — MIP Metro v. SMHV — Real Seguros (real,- BIO)

(Asia T-549/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien menettäminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 26/94

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksa) (edustajat: asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Real Seguros, SA (Porto, Portugali)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 17.8.2011 antamasta päätöksestä (asia R 115/2011-4), joka koskee Real Seguros, SA:n ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan unionin yleisessä tuomioistuimessa.


(1)  EUVL C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/48


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.11.2012 — Valittajana Marcuccio sekä muuna osapuolena komissio

(Asia T-616/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Kanteen hylkääminen ensimmäisessä asteessa selvästi oikeudellisesti täysin perusteettomana - Vahinko, jonka valittaja on väittänyt kärsineensä - Sellaisten kustannusten korvaaminen, jotka olisi voitu välttää - Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohta)

2013/C 26/95

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa F-69/10, Marcuccio v. komissio, 8.9.2011 antamasta määräyksestä (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) — Valituksessa on vaadittu määräyksen kumoamista

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komissiolle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/48


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — H-Holding v. parlamentti

(Asia T-672/11) (1)

(Laiminlyöntikanne - Vahingonkorvauskanne - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi oikeudellisesti perusteeton)

2013/C 26/96

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: H-Holding AG (Cham, Sveitsi) (edustaja: asianajaja R. Závodný)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: U. Rösslein ja P. Schonard)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan toteamaan, että parlamentti on lainvastaisesti jättänyt ryhtymättä jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaan menettelyyn Tšekin tasavaltaa vastaan, ja määräämään, että Euroopan petostentorjuntavirasto aloittaa erääseen tšekkiläiseen poliittiseen puolueeseen kohdistuvan tutkimuksen kantajan 24.8.2011 esittämän vetoomuksen johdosta, sekä toisaalta korvausvaatimus tästä parlamentin väitetystä laiminlyönnistä kantajalle aiheutuneesta vahingosta.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

H-Holding AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 235, 4.8.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/48


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.11.2012 — Shahid Beheshti University v. neuvosto

(Asia T-120/12) (1)

(Kumoamiskanne - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen - Varojen jäädyttäminen - Kanteen nostamisen määräaika - Kanteen nostaminen myöhässä - Tutkimatta jättäminen)

2013/C 26/97

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Shahid Beheshti University (Teheran, Iran) (edustaja: asianajaja J.-M. Thouvenin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja A. Varnav)

Oikeudenkäynnin kohde

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 23.5.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/299/YUTP (EUVL L 136, s. 65); Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta 23.5.2011 annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 503/2011 (EUVL L 136, s. 26); Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 1.12.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/783/YUTP (EUVL L 319, s. 71) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 961/2010 täytäntöönpanosta 1.12.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1245/2011 (EUVL L 319, s. 11) sekä neuvoston 5.12.2011 päivättyyn kantajalle osoitettuun kirjeeseen sisältyneen neuvoston päätöksen kumoaminen siltä osin kuin kyseiset toimet koskevat kantajaa.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Shahid Beheshti University vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 165, 9.6.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/49


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.11.2012 — Geipel v. SMHV — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Asia T-138/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väite - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 26/98

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Yves Geipel (Auerbach, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Sachs)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: G. Marten ja R. Pethke)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Jörg Reeh (Buxtehude, Saksa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.1.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2433/2010-1), joka koskee Jörg Reehin ja Yves Geipelin välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 157, 2.6.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/49


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 29.11.2012 — Alstom v. komissio

(Asia T-164/12 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Kilpailu - Komission päätös toimittaa asiakirjoja kansalliselle tuomioistuimelle - Luottamuksellisuus - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan - Välitoimihakemus - Fumus boni juris - Kiireellisyys - Intressivertailu)

2013/C 26/99

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Alstom (Levallois Perret, Ranska) (edustajat: asianajaja J. Derenne, solicitor N. Heaton, solicitor P. Chaplin ja solicitor M. Farley)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Antoniadis, N. Khan ja P. Van Nuffel)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: National Grid Electricity Transmission plc (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: solicitor A. Magnus, solicitor C. Bryant, solicitor E. Coulson, J. Turner, QC ja D. Beard, QC)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan lykkäämään sen 26.1.2012 tehdyn komission päätöksen täytäntöönpanoa, joka sisältyy komission kilpailun pääosaston pääjohtajan kirjeisiin D/2012/006840 ja D/2012/006863 ja joka koskee tiettyjen asiakirjojen toimittamista High Court of Justicelle (England & Wales) niiden käyttämiseksi todisteina kantajaa vastaan vireille saatetussa oikeudenkäynnissä, ja määräämään väitetiedoksiantoon asiassa COMP/F/38.899 — Kaasueristeiset kojeistot — 30.6.2006 annettuun kantajan vastaukseen sisältyvien liikesalaisuuksien luottamuksellisesta käsittelystä välitoimimenettelyssä.

Määräysosa

1)

Lykätään 26.1.2012 tehdyn komission päätöksen täytäntöönpanoa siltä osin kuin se koskee väitetiedoksiantoon asiassa COMP/F/38.899 — Kaasueristeiset kojeistot — 30.6.2006 annetun Alstomin vastauksen luottamuksellisen version toimittamista High Court of Justicelle (England & Wales).

2)

Välitoimihakemus hylätään muilta osin.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/49


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 16.11.2012 — Evonik Degussa v. komissio

(Asia T-341/12 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Kilpailu - Sellaisen päätöksen julkaiseminen, jolla komissio toteaa, että kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt kieltäviä säännöksiä on rikottu - Komissiolle tämän antaman yhteistyötiedonannon perusteella toimitettujen tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen - Intressivertailu - Kiireellisyys - Fumus boni juris)

2013/C 26/100

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Evonik Degussa GmbH (Essen, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Steinle, M. Holm-Hadulla ja C. von Köckritz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Giolito, M. Kellerbauer ja G. Meessen)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus kantajan tekemän luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkäämisestä 24.5.2012 annetun komission päätöksen K(2012) 3534 lopullinen (asia COMP/F/38.620 — Vetyperoksidi ja perboraatti) täytäntöönpanon lykkäämiseksi ja välitoimihakemus, jossa vaaditaan määräämään, että tiettyjä kantajaa koskevia tietoja käsitellään edelleen luottamuksellisesti julkaistaessa yksityiskohtaisempi versio [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 3.5.2006 tehdystä komission päätöksestä K(2006) 1766 lopullinen (asia COMP/F/38.620 — Vetyperoksidi ja perboraatti) (EUVL L 353, s. 54).

Määräysosa

1)

Evonik Degussa GmbH:n kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13.10.2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU 8 artiklan nojalla tekemän luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkäämisestä 24.5.2012 annetun komission päätöksen K(2012) 3534 lopullinen (asia COMP/F/38.620 — Vetyperoksidi ja perboraatti) täytäntöönpanoa lykätään.

2)

Komissiota kielletään julkaisemasta internetsivustollaan tai muussa paikassa [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä seuraavia yrityksiä vastaan: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA ja Arkema SA 3.5.2006 tekemänsä päätöksen 2006/903 (asia COMP/F/38.620 — Vetyperoksidi ja perboraatti) sellainen versio, joka on kantajan osalta yksityiskohtaisempi kuin vuoden 2007 syyskuussa sen kilpailun pääosaston internetsivustolla julkaistu versio, ja antamasta kolmansille mahdollisuus tutustua tällaiseen versioon.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/50


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.11.2012 — Grupo T Diffusión v. SMHV — ABR Producción Contemporánea (Lamppu)

(Asia T-343/12) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus - Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 26/101

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Grupo T Diffusión, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja A. Lasala Grimalt)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelona, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 1.6.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1622/2010-3), joka koskee ABR Producción Contemporánea, SL:n ja Grupo T Diffusión, SA:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 287, 22.9.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/50


Kanne 12.10.2012 — Zoo Sport v. SMHV — K-2 (ZOOSPORT)

(Asia T-453/12)

2013/C 26/102

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Zoo Sport Ltd (Leeds, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja I. Rungg)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: K-2 Corp. (Seattle, Washington, Yhdysvallat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

muuttamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 9.8.2012 tekemää päätöstä asiassa R 1119/2011-4 siten, että väite hylätään kokonaisuudessaan, ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ZOOSPORT luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8909251

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkin ZOOT yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 5233119 luokkiin 9 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; mustavalkoisen kuviomerkin SPORTS ZOOT SPORTS yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 4719316 luokkiin 25, 35, 36 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen tiettyjen kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta

Valituslautakunnan ratkaisu: Riidanalaisen päätöksen osittainen kumoaminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/51


Kanne 22.10.2012 — Sothys Auriac v. SMHV — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Asia T-470/12)

2013/C 26/103

Kannekirjelmän kieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sothys Auriac (Auriac, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Berthet)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Marino)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi

kumoamaan 12.7.2012 tehdyn sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan päätöksen asiassa R 1419/2011-1

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanamerkki ”BEAUTY GARDEN” luokkiin 3, 5, 29, 30 ja 32 kuuluville tavaroille — yhteisön tavaramerkki nro 3 456 134

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Grand Hotel Primavera SA

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: sanaosan ”BEAUTY GARDEN” sisältävästä kuviomerkistä koostuva kansallinen tavaramerkki luokkiin 3 ja 5 kuuluville tavaroille

Mitättömyysosaston ratkaisu: vaatimus hyväksytään osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: valitus hylätään osittain ja mitättömyysosaston ratkaisu kumotaan ja sitä muutetaan osittain valituslautakunnassa

Kanneperusteet:

asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ja 75 artiklan rikkominen

SMHV:n ratkaisujen perustelemista koskevan yleisen periaatteen ja kontradiktorisen periaatteen loukkaaminen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/51


Kanne 1.11.2012 — Aer Lingus v. komissio

(Asia T-473/12)

2013/C 26/104

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Aer Lingus Ltd (Dublin, Irlanti) (edustajat: barrister K. Bacon, barrister D. Scannell ja solicitor A. Burnside)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan (tai toissijaisesti kumoamaan osittain) valtiontukiasiassa SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — Irlannin vahvistamat eriytetyt lentomatkustajaverokannat — 25.7.2012 annetun komission päätöksen ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että alempi verokanta merkitsi sääntöjenvastaista valtiontukea. Tarkemmin sanottuna komissio teki virheen, kun se luonnehti korkeampaa verokantaa ”normaaliksi” verokannaksi määritettäessä, merkitsikö alempi verokanta valikoivaa etua. Koska korkeampi verokanta oli mitätön välittömän oikeusvaikutuksen omaavien unionin oikeuden määräysten nojalla, sitä ei voitu tässä yhteydessä perustellusti pitää ”normaalina” viitekorkona. Samoista syistä komissio teki virheen, kun se katsoi, että lentoyhtiöt, joihin sovellettiin alempaa verokantaa, saivat edun, joka vastasi 8:aa euroa matkustajaa kohden.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että myös siinä tapauksessa, että komissio saattoi perustellusti luonnehtia alemman verokannan SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi, määräys tuen takaisinperimisestä lentoyhtiöiltä, joihin sovellettiin alempaa verokantaa, oli tilanteessa, jossa korkeamman verokannan mukaista veroa oli myös maksettava takaisin samanaikaisesti, oikeusvarmuuden periaatteen, tehokkuusperiaatteen ja hyvän hallinnon periaatteen vastainen. Näin ollen riidanalainen päätös oli, siltä osin kuin siinä määrättiin tuki takaisinperittäväksi, neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/99 (1) 14 artiklan vastainen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja teki lisäksi oikeudellisen ja tosiseikkoja koskevan virheen, kun se tunnisti lentoyhtiöt, joihin sovellettiin alempaa verokantaa, väitetyn tuen, jonka määrä on 8 euroa matkustajaa kohden, saajiksi ja määräsi tuen takaisinperittäväksi tällä perusteella tilanteessa, jossa komissio myönsi, että verotaakka saattoi kohdistua matkustajiin, jotka näin ollen hyötyivät ensisijaisesti alemmasta verokannasta.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että koska matkustajilta, jotka hyötyivät alemmasta verokannasta, ei voida taannehtivasti periä takaisin 8:aa euroa matkustajaa kohden, takaisinperintämääräys merkitsee tässä tilanteessa ylimääräistä veroa asianomaisille lentoyhtiöille ja näin ollen merkitsee pikemminkin kyseisten lentoyhtiöiden lainvastaista rankaisemista kuin tilanteen palauttamista sellaiseksi kuin se oli ennen väitetyn tuen myöntämistä. Tämä on suhteetonta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaista ja näin ollen jälleen neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/99 14 artiklan vastaista.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja ei perustellut tai ei perustellut riittävästi sitä, että tuki määrättiin takaisinperittäväksi, eikä sitä, että tuen määräksi määritettiin 8 euroa matkustajaa kohden.


(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/52


Kanne 5.11.2012 — Coca-Cola v. SMHV

(Asia T-480/12)

2013/C 26/105

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Yhdysvallat) (edustajat: barrister S. Malynicz, solicitor D. Stone ja solicitor L. Ritchie)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskos, Syyria)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan asiassa R 2156/2011-2 29.8.2012 tekemän päätöksen ja

määräämään, että vastaaja ja vastapuoli valituslautakunnassa vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja velvoittamaan ne korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”Master” luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluville tavaroille — Yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9091612

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: yhteisön tavaramerkiksi numerolla 8792475 rekisteröity kuviomerkki ”Coca-Cola”; yhteisön tavaramerkiksi numerolla 3021086 rekisteröity kuviomerkki ”Coca-Cola”; yhteisön tavaramerkiksi numerolla 2117828 rekisteröity kuviomerkki ”Coca-Cola”; yhteisön tavaramerkiksi numerolla 2107118 rekisteröity kuviomerkki ”Coca-Cola”; Yhdistyneiden kuningaskuntien tavaramerkiksi numerolla 2428468 rekisteröity kuviomerkki ”C”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylätään kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylätään

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/53


Kanne 29.10.2012 — Internationaler Hilfsfonds v. komissio

(Asia T-482/12)

2013/C 26/106

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Saksa) (edustaja: asianajaja H.-H. Heyland)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vastaajan implisiittisen päätöksen, jolla se hylkäsi kantajan 4.10.2012 tekemän toisen hakemuksen,

toissijaisesti kumoamaan osittain vastaajan 28.8.2012 tekemän päätöksen, koska siinä ei ole otettu huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-300/10 22.5.2010 antamassa tuomiossa asetettuja edellytyksiä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että komissio jätti päätöksessään osittain ottamatta huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-300/10 22.5.2012 antaman tuomion (Internationaler Hilfsfonds v. komissio, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) sisältämät määräykset.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/53


Kanne 5.11.2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland v. SMHV — Lotte (LOTTE)

(Asia T-483/12)

2013/C 26/107

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurt am Main, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Jaeger-Lenz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Lotte Co. Ltd (Tokio, Japani)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 3.9.2012 asiassa R 2103/2010-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Lotte Co. Ltd

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, johon sisältyy sanan osa ”LOTTE” ja kuva pientä koalakarhua pitelevästä koalakarhusta puussa luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten — rekisteröintihakemus nro 6 158 463

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansalliset kuviomerkit, joihin sisältyvät sanan osat ”KOALA BÄREN” ja ”KOALA” ja kuva pientä koalakarhua pitelevästä koalakarhusta luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hyväksyminen ja väiteosaston päätöksen kumoaminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan, asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan ja asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/53


Kanne 6.11.2012 — CeWe Color v. SMHV (SMILECARD)

(Asia T-484/12)

2013/C 26/108

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Saksa) (edustaja: asianajaja U. Sander)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) 3.9.2012 asiassa R 2279/2011-4 tekemän päätöksen

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”SMILECARD” luokkiin 9, 16 ja 40 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — rekisteröintihakemus nro 9 861 691

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen osittainen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/54


Kanne 9.11.2012 — Grupo Bimbo v. SMHV (SANISSIMO)

(Asia T-485/12)

2013/C 26/109

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Grupo Bimbo (México, Meksiko) (edustaja: asianajaja N. Fernández Fernández-Pacheco)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan sen toimittaman kannekirjelmän ja sen liitteenä olevien asiakirjojen perusteella, että SMHV:n toisen valituslautakunnan 29.8.2012 asiassa R 1218/2011-2 tehdystä päätöksestä on nostettu kanne määräajassa ja muodollisesti oikein, ja menettelyn päätteeksi antamaan tuomion tämän päätöksen kumoamisesta ja SMHV:n velvoittamisesta korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja siten hyväksymään yhteisön tavaramerkkiä SANISSIMO koskevan rekisteröintihakemuksen nro 9 274 199.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki SANISSIMO luokkiin 29 ja 30 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 9 274 119

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkominen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/54


Kanne 9.11.2012 — Eckes-Granini v. SMHV — Panini (PANINI)

(Asia T-487/12)

2013/C 26/110

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Saksa) (edustaja: asianajaja W. Berlit)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Panini SpA (Modena, Italia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 6.9.2012 asiassa R 2393/2011-2 tekemän päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”PANINI” luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8721987

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkkiä ”GRANINI” koskeva yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 121780 muun muassa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkkiä ”GRANINI” koskeva saksalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 30315871 muun muassa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/55


Kanne 8.11.2012 — Planet v. komissio

(Asia T-489/12)

2013/C 26/111

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: konsultointia harjoittava osakeyhtiö Planet AE (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja B. Christianos)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että hylätessään kantajan korkeassa asemassa olevia johtohenkilöitä koskevat henkilöstömenot Euroopan komissio on rikkonut ONTOGON-, FIT- ja RACWeb-sopimuksia ja että komissiolle esitetyt edellä mainittuihin sopimuksiin liittyvät kantajan korkeassa asemassa olevia johtohenkilöitä koskevat henkilöstömenot, yhteensä 547 653,42 euroa, ovat tukikelpoisia menoja eikä kantajan tarvitse palauttaa niitä komissiolle, ja

velvoittamaan komission maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Käsiteltävä kanne koskee komission SEUT 272 artiklaan ja SEUT 340 artiklan ensimmäiseen kohtaan perustuvaa vastuuta seuraavista sopimuksista: a) sopimus numero 507237 Ontology enabled E-Gov Service configuration (ONTOGOV) –hankkeen toteuttamisesta, b) sopimus numero 027090 Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT) –hankkeen toteuttamisesta ja c) sopimus numero 045101 Risk assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb) –hankkeen toteuttamisesta. Konkreettisesti ottaen kantaja väittää, että vaikka se täytti täysimääräisesti ja asiaankuuluvasti ja erittäin menestyksekkäästi sopimusvelvoitteensa, komissio edellä mainittuja sopimuksia ja tarkastusmenettelyä ohjaavia sääntöjä rikkoen hylkäsi kantajan henkilöstömenot, jotka koskivat kantajan kolmea korkeassa asemassa olevaa johtohenkilöä.

Tarkemmin ottaen kantaja esittää kaksi perustetta kanteelleen:

 

Ensinnäkin kantaja väittää, että se ei ole lainkaan rikkonut sopimusvelvoitteitaan siltä osin kuin kyse on henkilöstömenoista, sillä a) kantajan kolmea korkeassa asemassa olevaa johtohenkilöä koskevat henkilöstömenot täyttävät kaikki tukikelpoisuuden edellytykset edellä mainittujen sopimusten määräysten mukaisesti ja b) sopimuksissa ei lainkaan kielletä korkeassa asemassa olevien johtohenkilöiden osallistumista rahoitettaviin hankkeisiin.

 

Toiseksi kantaja väittää, että komissio tarkastusmenettelyssä rikkoi sopimusvelvoitteitaan, koska a) komission suorittamassa tarkastuksessa rikottiin sekä kreikkalaisia että kansainvälisiä tarkastusstandardeja, b) komission vaatimus siitä, että sille on toimitettava asiakirjoja, joita Planetilla ei ole velvollisuus säilyttää, merkitsee kyseisten sopimusten rikkomista ja yritystä jälkikäteen yksipuolisesti muuttaa Planetin sopimusvelvoitteita ja c) kyseisen tarkastuksen tulokset ovat ristiriidassa komission Planetissa aiemmin tekemien tarkastusten tulosten kanssa.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/55


Kanne 6.11.2012 — Mondadori Editore v. SMHV — Grazia Equity (GRAZIA)

(Asia T-490/12)

2013/C 26/112

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milano, Italia) (edustajat: asianajajat G. Dragotti ja R. Valenti)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Grazia Equity GmbH (Stuttgart, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 6.9.2012 asiassa R 1958/2010-4 tekemän päätöksen ja

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki GRAZIA luokkiin 35 ja 36 kuuluvia palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 6840466

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kuviomerkin GRAZIA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 906507 luokkiin 3, 9, 16, 18, 25 ja 38 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; kuviomerkin GRAZIA yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 1714146 luokkiin 3, 9, 16, 18 ja 38 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; sanamerkin GRAZIA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 1049965 luokkaan 16 kuuluvia tavaroita varten; edellä mainittujen merkkien italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 1050165 ja kansainväliset tavaramerkkirekisteröinnit nro 276829, nro 276833 ja nro 817006 luokkiin 9, 16 tai 38 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/56


Kanne 14.11.2012 — Sanofi v. SMHV — GP Pharm (GEPRAL)

(Asia T-493/12)

2013/C 26/113

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sanofi (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja C. Hertz-Eichenrode)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 5.9.2012 asiassa R 201/2012-2 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki GEPRAL luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten — kansainvälinen rekisteröinti nro 1010832, jossa on nimetty Euroopan unioni

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkin DELPRAL kansainvälinen rekisteröinti nro 418607, joka on voimassa Itävallassa, luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hyväksyminen ja kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyminen kokonaisuudessaan

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/56


Kanne 14.11.2012 — Biscuits Poult v. SMHV

(Asia T-494/12)

2013/C 26/114

Kannekirjelmän kieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Biscuits Poult (Montauban, Ranska) (edustaja: avocat C. Chapouillé)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Alankomaat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan tai ainakin muuttamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakukunnan 2.8.2012 asiassa R 914/2011-3 tekemän päätöksen

vahvistaa väiteosaston päätöksen, jolla mallin nro 001114292-0001 pätevyys vahvistettiin

kumoaa numerolle ICD 000007120 rekisteröidyn mitättömäksi julistamisvaatimuksen ja

velvoittaa Banketbakkerij Merba BV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön malli, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: Sisältä pehmeän pikkuleivän malli luokkaan 01-01 kuuluville pikkuleiville — Yhteisön malli nro 001114292-0001

Yhteisön mallin haltija: Biscuits Poult

Yhteisön mallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Banketbakkerij Merba BV

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Asetuksen N:o 6/2002 4–9 artiklan rikkominen

Mitättömyysosaston ratkaisu: Mitättömäksi julistamisvaatimus hylätään

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hyväksytään ja yhteisön malli julistetaan mitättömäksi

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 6/2002 4 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/57


Kanne 16.11.2012 — European Drinks v. SMHV — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

(Asia T-495/12)

2013/C 26/115

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Drinks SA (Ștei, Romania) (edustaja: asianajaja V. von Bomhard)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Romania)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) asiassa R 680/2011-4 6.9.2012 antaman päätöksen ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Värillinen kuviomerkki ”Dracula Bite” luokkiin 33, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 7588247

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Romaniassa tavaramerkiksi nro 34847 luokkiin 33 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten rekisteröity kuviomerkki ”Dracula”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin kaikilta osin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan ja 42 artiklan 3 kohdan rikkominen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/57


Kanne 16.11.2012 — European Drinks v. SMHV — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Asia T-496/12)

2013/C 26/116

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Drinks SA (Ștei, Romania) (edustaja: asianajaja V. von Bomhard)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Romania)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) asiassa R 682/2011-4 6.9.2012 antaman päätöksen ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”DRACULA BITE” luokkiin 33, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 7588288

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Romaniassa tavaramerkiksi nro 34847 luokkiin 33 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten rekisteröity kuviomerkki ”Dracula”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin kaikilta osin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan ja 42 artiklan 3 kohdan rikkominen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/58


Kanne 16.11.2012 — European Drinks v. SMHV — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Asia T-497/12)

2013/C 26/117

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Drinks SA (Ștei, Romania) (edustaja: asianajaja V. von Bomhard)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Romania)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) asiassa R 679/2011-4 6.9.2012 antaman päätöksen ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”DRACULA BITE” luokkiin 33, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 7588321

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Romaniassa tavaramerkiksi nro 34847 luokkiin 33 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten rekisteröity kuviomerkki ”Dracula”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin kaikilta osin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan ja 42 artiklan 3 kohdan rikkominen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/58


Kanne 16.11.2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou v. komissio

(Asia T-498/12)

2013/C 26/118

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou A.E. O.T.A. — Loutraki A.E. — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis A.E. (Loutraki, Kreikka) (edustaja: asianajaja Z. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 18.9.2012 tekemän vahvistavan päätöksen — Ares (2012)1082114 —, jolla hylättiin kantajan pyyntö saada tutustua tiettyihin asiakirjoihin, ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteellaan kantaja vaatii SEUT 263 artiklan perusteella Euroopan komission 18.9.2012 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla lopullisesti hylättiin kantajan uudistettu pyyntö saada tutustua 16.5.2012 päivättyyn Kreikan viranomaisten kirjeeseen, joka liittyy sen summan suuruuden määrittämiseen, joka on perittävä takaisin sääntöjenvastaisena valtion tukena Euroopan komission kilpailun pääosaston 24.5.2011 tekemän päätöksen (1) mukaisesti.

Kanteensa tueksi kantaja esittää seuraavat oikeudelliset perusteet:

 

Kantaja esittää ensinnäkin, että hallinto on rikkonut velvollisuuttaan perustella hylkäävät päätökset, sillä vastauksessaan hallinto tyytyy yleiseen mainintaan asetuksessa 1049/2001 säädetyistä poikkeuksista kehittämättä perusteluja sen enempää ja esittämättä päätöksen todellisia perusteluja.

 

Toiseksi kantaja vetoaa avoimuusperiaatteen loukkaamiseen, mikä on vastoin asetusta 1049/2001 ja asetusta 659/1999 (2), sillä riidanalaisessa päätöksessä ei anneta yleisölle mahdollisimman laajaa oikeutta tutusta asiakirjoihin, koska siinä ei tulkita eikä sovelleta ankarasti asetuksessa 1049/2001 säädettyjä poikkeuksia.

 

Lopuksi kantaja vetoaa myös SEUT 108 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 659/1999 6 ja 20 artiklan rikkomiseen, sillä kantajan puolustautumisoikeuksia on rikottu ja laajasti ottaen myös hyvän hallinnon periaatetta on loukattu.


(1)  Valtiontuesta, jota Kreikka on myöntänyt eräille Kreikan kasinoille (Valtiontuki C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09), 24.5.2011 annettu komission päätös (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 3504 lopullinen).

(2)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/59


Kanne 13.11.2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C ja HSH Investment Holdings FSO v. komissio

(Asia T-499/12)

2013/C 26/119

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) ja HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Luxemburg) (edustajat: asianajajat H. Niemeyer ja H. Ehlers)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vastaajan asiassa C 29/2009 (ex N 264/2009), HSH Nordbank AG, 20.9.2011 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat vähemmistöosakkaille asetettuja ehtoja vastaan seuraaviin kanneperusteisiin:

1)

Ensimmäinen kanneperuste: kyseessä ei ole vähemmistöosakkeille myönnetty itsenäinen tuki

Kantajat väittävät, että komissio on soveltanut virheellisesti SEUT 107 artiklan 1 kohdan tukikäsitettä, kun se on yksilöinyt kantajat perusteettomasti tuensaajiksi. Vähemmistöosakkaiden osuuksien arvonkorotus on niiden osalta pelkkä taloudellinen refleksi HSH:lle myönnetystä tuesta eikä mikään vähemmistöosakkaille myönnetty välillinen tuki.

2)

Toinen kanneperuste: sen toteamuksen, että kantajat olisivat saaneet etuja, riittämätön perustelu

Kantajat väittävät tältä osin, että komissio on laiminlyönyt SEUT 296 artiklan 2 kohdan mukaisen perusteluvelvollisuutensa, koska se ei ole selventänyt riittävästi, mikä vuoksi se katsoo kantajien saaneen välillistä valtiontukea ja mistä syistä HSH Nordbankin yritysarvo on katsottu väärin määritellyksi. Lisäksi komissio ei ole ilmoittanut vähemmistöosakkaille väitetysti myönnetyn tuen suuruutta lukuina, ja se on sekoittanut tämän tuen tutkimisen vastuunjaon tutkimisen kanssa.

3)

Kolmas kanneperuste: Virheellinen tosiseikkojen tarkastelu tutkittaessa sitä, ovatko kantajat saaneet taloudellista etua

Tällä kanneperusteella väitetään, että komissio on tutkinut tosiseikkoja virheellisesti. Kantajien käsityksen mukaan HSH Nordbankin arvottava yhtiö ei ole määrittänyt HSH Nordbankin yritysarvoa ja siten uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuhintaa liian korkeaksi, vaan se on suorittanut arvioinnin tunnustettujen arviointimenetelmien mukaisesti.

4)

Neljäs kanneperuste: Kantajien suorittamien ennakkosuoritusten jättäminen huomioon ottamatta vastuunjaon yhteydessä

Kantajat väittävät, että komissio on soveltanut väärin SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja rakennemuutostiedonannon (1) mukaisia vaatimuksia vastuunjaosta, kun se on tarkastellessaan sitä, ovatko kantajat osallistuneet riittävästi vastuunjakoon, jättänyt ottamatta huomioon näiden ennakkosuoritukset

5)

Viides kanneperuste: Asetuksen (EY) N:o 659/1999 (2) 7 artiklan 1 kohdan rikkominen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen muodollisen tutkintamenettelyn sääntöjenvastaisen päättämisen vuoksi

Kantajat väittävät tässä yhteydessä, että komissio on rikkonut asetuksen N:o 659/1999 7 artiklan 1 kohtaa ja loukannut oikeusvarmuuden periaatetta, kun se on päättänyt kantajia koskevan muodollisen tutkintamenettelyn tekemättä asetuksen N:o 659/1999 7 artiklassa säädettyä päätöstä.

6)

Kuudes kanneperuste: Asetuksen N:o 659/1999 7 artiklan 4 kohdan, SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja rakennemuutostiedonannon rikkominen asettamalla epäasianmukaiset ehdot

Tämän kanneperusteen yhteydessä väitetään, että komissio on rikkonut asetuksen N:o 659/1999 7 artiklan 4 kohtaa ja rakennemuutostiedonantoa, kun se on asettanut ehtoja, jotka eivät liittyneet HSH Nordbankin rakennemuutokseen, vaan joilla hyväksyttiin peitellysti välillinen ehtojenvarainen tuki

7)

Seitsemäs kanneperuste: Suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen asettamalla kantajille kohtuuton rasite

Kantajat väittävät, että komissio on loukannut suhteellisuusperiaatetta, kun se on asettanut niille vastuunjaon yhteydessä kohtuuttoman rasitteen.

8)

Kahdeksas kanneperuste: Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaaminen kantajia syrjimällä

Kantajat väittävät tästä, että komissio on loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, kun se on päätöksessään asettanut kantajille ehtoja, joita se ei ole asettanut muissa, vertailukelpoisissa tapauksissa.

Lisäksi kantajat esittävät riidanalaista päätöstä vastaan seuraavat kanneperusteet:

1)

Ensimmäinen kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja Impaired-Assets-tiedonannon (3) rikkominen laskemalla väärin yhteismarkkinoille soveltumaton tukiosuus

Tällä kanneperusteellaan kantajat väittävät, että komissio on rikkonut SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja Impaired-Assets-tiedonantoa, kun se on laskenut väärin HSH Norbankille annettuun takaukseen liittyvän niin sanotun yhteismarkkinoille soveltumattoman tukiosuuden.

2)

Toinen kanneperuste: Tosiasiallisen taloudellisen arvon tutkinnan riittämätön perustelu

Kantajat väittävät tältä osin, että komissio on perustellut riittämättömästi sen, millä tavoin takauksen kattaman osakesalkun tosiasiallista taloudellista arvoa on tutkittu.

3)

Kolmas kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja Impaired-Assets-tiedonannon rikkominen, koska takaisinmaksut on laskettu väärin

Kantajien mielestä komissio on rikkonut SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja Impaired-Assets-tiedonantoa, koska se on laskenut väärin takaisinmaksut.

4)

Neljäs kanneperuste: Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaaminen takaisinmaksun laskemisen yhteydessä

Neljännellä kanneperusteella väitetään tässä yhteydessä, että komissio on loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta kohtelemalla HSH Nordbankia epäedullisemmin kuin muita, verrattavissa olevia tapauksia takaisinmaksun laskemisen yhteydessä.

5)

Viides kanneperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan rikkominen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen hyväksymällä ehdollisesti liian suuri taseen loppusumman pienennys.

Lopuksi kantajat väittävät, että komissio rikkonut SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja loukannut suhteellisuusperiaatetta myös siten, että se on asettanut hyväksyntänsä ehdoksi liian suuren taseen loppusumman pienennyksen HSH Nordbankille.


(1)  Komission tiedonanto elinkelpoisuuden palauttamisesta ja rahoitusalalla tämänhetkisessä kriisissä toteutettujen rakenneuudistustoimenpiteiden arvioinnista valtiontukisääntöjen perusteella (EUVL 2009, C 195, s. 9).

(2)  [EY 88] artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1).

(3)  Komission tiedonanto arvoltaan alentuneiden omaisuuserien käsittelystä yhteisön pankkisektorilla (EUVL 2009, C 72, s. 1).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/60


Kanne 15.11.2012 — Ryanair v. komissio

(Asia T-500/12)

2013/C 26/120

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ryanair Ltd (Dublin, Irlanti) (edustajat: barrister B. Kennelly, asianajaja E. Vahida ja asianajaja I. Metaxas-Maragkidis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan valtiontukiasiassa SA.29064 (2011/C ex 2011/NN) 25.7.2012 annetun komission päätöksen 1 artiklan, jossa todetaan, että Irlannin lentomatkustajaverossa 30.3.2009 ja 1.3.2011 välillä sovellettavat eriytetyt verokannat merkitsivät SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sääntöjenvastaista valtiontukea

kumoamaan saman päätöksen 4, 5 ja 6 artiklan ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että lentomatkustajaveron 10 euron verokanta oli ”normaali” tai asianmukainen ”yleinen” verokanta, vaikka kyseinen korkeampi verokanta oli koko merkityksellisen ajanjakson ajan unionin oikeuden mukaan lainvastainen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio teki lentomatkustajaverolla annetun edun arviointiin liittyviä ilmeisiä arviointivirheitä, kun se katsoi, että Ryanair ja Aer Arann olivat samassa asemassa lentomatkustajaverolla annetun taloudellisen edun ja kilpailuedun osalta, jätti kokonaan ottamatta huomioon lentomatkustajaveron erityiset kilpailuvaikutukset Ryanairin ja Aer Linguksen välillä, arvioi virheellisesti Ryanairin muihin, Irlannin ulkopuolisiin lentoyhtiöihin nähden väitetysti saamaa etua ja jätti ottamatta huomioon Ryanairille niiden etujen, joita lentomatkustajaverosta aiheutuu Ryanairin kilpailijoille, vuoksi aiheutuneen vahingon.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio teki takaisinperintäpäätökseen liittyviä ilmeisiä arviointivirheitä, kun se vei Irlannilta tarpeellisen vallan arvioida, missä määrin valtiontuki vääristi kilpailua, ja näin ollen palauttaa aikaisempi tilanne, kun se ei arvioinut sen, että asianomaiset lentoyhtiöt voivat vyöryttää lentomatkustajaveron asiakkailleen, merkitystä ja kun se jätti ottamatta huomioon kilpailun vääristymisen, jota aiheutuu takaisinperintäpäätöksestä ja lentoyhtiöiden, jotka ovat väitetysti ”edunsaajia”, unionin oikeuden ja Irlannin oikeuden mukaisesta palauttamista koskevasta oikeudesta.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio ei antanut takaisinperintäpäätöstään tiedoksi Ryanairille neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (1) 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa edellytetyllä tavalla.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio laiminlöi sille kuuluvan perusteluvelvollisuuden, kun se ei perustellut sitä, miksi 10 euron verokanta saattoi olla vakiintuneesta oikeuskäytännöstä poiketen unionin oikeuden vastainen ja samanaikaisesti ”normaali” ja ”legitiimi” mittapuu, ja kun se ei arvioinut kyseisen toimenpiteen taloudellisia vaikutuksia ja kilpailuvaikutuksia.


(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1).


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/61


Kanne 19.11.2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. SMHV — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Asia T-501/12)

2013/C 26/121

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Kööpenhamina, Tanska) (edustajat: solicitor I. Fowler sekä asianajajat A. Renck ja J. Fuhrmann)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Sveitsi)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 6.9.2012 tekemän päätöksen asiassa R 1214/2011-4 ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut tai — jos vastapuoli valituslautakunnassa on unionin yleisessä tuomioistuimessa väliintulijana tukemassa vastaajan vaatimuksia — velvoittamaan vastaajan ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki OCTASA luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8169881

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkin PENTASA itävaltalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 102370 muun muassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA unkarilainen tavaramerkkirekisteröinti nro 136836 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 40977 C/81 muun muassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA puolalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 71634 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA slovakialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 175482 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA ruotsalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 173377 muun muassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA ranskalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 1699236 muun muassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA irlantilainen tavaramerkkirekisteröinti nro 107207 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA tšekkiläinen tavaramerkkirekisteröinti nro 182567 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/62


Kanne 19.11.2012 — Ferring v. SMHV — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Asia T-502/12)

2013/C 26/122

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ferring BV (Haarlem, Alankomaat) (edustajat: solicitor I. Fowler sekä asianajajat A. Renck ja J. Fuhrmann)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Sveitsi)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 6.9.2012 tekemän päätöksen asiassa R 1216/2011-4 ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut tai — jos vastapuoli valituslautakunnassa on unionin yleisessä tuomioistuimessa väliintulijana tukemassa vastaajan vaatimuksia — velvoittamaan vastaajan ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki OCTASA luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8169881

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkin PENTASA Benelux-tavaramerkkirekisteröinti nro 377513 muun muassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA saksalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 1181393 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA portugalilainen tavaramerkkirekisteröinti nro 218845 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA tanskalainen tavaramerkkirekisteröinti nro VR 024 301 980 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA suomalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 94367 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA tavaramerkkirekisteröinti nro 1131049 Yhdistyneessä kuningaskunnassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA espanjalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 1766091 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin PENTASA kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti nro 605880 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM Benelux-tavaramerkkirekisteröinti nro 430245 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM saksalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 2024737 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM suomalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 95782 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM ranskalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 1537576 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM tavaramerkkirekisteröinti nro 1262052 Yhdistyneessä kuningaskunnassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM kreikkalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 129507-A luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM irlantilainen tavaramerkkirekisteröinti nro 175341 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM portugalilainen tavaramerkkirekisteröinti nro 246194 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM tanskalainen tavaramerkkirekisteröinti nro VR 198601124 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin OCTOSTIM ruotsalainen tavaramerkkirekisteröinti nro 2000103 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen

komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 80 säännön 2 kohdan rikkominen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/62


Kanne 16.11.2012 — Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

(Asia T-503/12)

2013/C 26/123

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: D. Wyatt, QC, barrister V. Wakefield ja C. Murrell)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan tiettyjen jäsenvaltioille aiheutuneiden menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 6.9.2012 annetun komission päätöksen 2012/500/EU (EUVL L 2012 L 244, s. 11) liitteessä olevien neljän sellaisen kohdan osalta, jotka koskevat Pohjois-Irlannille varainhoitovuonna 2008 aiheutuneisiin menoihin (yhteensä 277 231,60 euroa ja 13 671 558,90 euroa) sekä varainhoitovuonna 2009 (yhteensä 270 398,26 euroa ja 15 844 193,29 euroa) aiheutuneisiin menoihin sovellettavaa viiden prosentin korjauskerrointa ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan komissio teki oikeudellisia virheitä ja tosiseikkoja koskevia virheitä sekä jätti ottamatta huomioon mahdollisen unionin varojen menetyksen suuruuden osalta merkityksellisiä seikkoja, jotka hakuvuosien 2007 ja 2008 menot unionin varoille muodostavat erityisesti vuoden 2005 osalta tukikelpoisen alueen, joka vaikuttaa alkuperäisiin tukioikeuksiin, määrittämisessä tehtyjen virheiden vuoksi.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan komissio teki oikeudellisia virheitä ja tosiseikkoja koskevia virheitä, kun se virheellisesti totesi, että Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (”DARD”) joko ei soveltunut asianmukaisesti tai ei soveltanut lainkaan seuraamuksia, aiheettomien maksujen takaisinperintää ja tahallista säännösten noudattamatta jättämistä koskevia säännöksiä ja että komissio siten arvioi liian suureksi unionin varojen mahdollisen menetyksen suuruuden tai ei ottanut huomioon tämän suuruuden määrittämisen kannalta merkityksellisiä seikkoja. Sen mukaan komissio erityisesti

arvosteli virheellisesti väitettyä DARDin tukioikeuksien ”järjestelmällistä” uudelleenlaskentaa;

virheellisesti väitti, että vuonna 2005 tehdyillä virheillä on aineellisia historiallisia vaikutuksia tukioikeuden arvoon;

omaksui väärän aiheettomia maksuja koskevan laskentatavan;

sovelsi rangaistuksiin virheellistä lähestymistapaa erityisesti, kun se

omaksui väärän rangaistuksia koskevan laskentatavan ja

virheellisesti väitti, että rangaistus on määrättävä jokaiselta vuodelta sellaisissa tapauksissa, joissa rangaistusta sovellettiin vuonna 2005 muttei sitä seuraavina hakuvuosina eli tässä tapauksessa vuosina 2007 ja 2008, jolloin aiheettomat maksut johtuivat samasta syystä kuin vuonna 2005, jolloin samasta virheestä määrättiin rangaistus;

omaksui väärän lähestymistavan tahallisen säännösten noudattamatta jättämisen osalta.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/63


Kanne 19.11.2012 — Murnauer Markenvertrieb v. SMHV (NOTFALL CREME)

(Asia T-504/12)

2013/C 26/124

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Saksa) (edustajat: asianajajat F. Traub ja H. Daniel)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 20.9.2012 asiassa R 271/2012-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, jossa on sanaosa ”NOTFALL CREME”, luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 10 107 134

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 83 artiklan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/63


Kanne 19.11.2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon v. SMHV

(Asia T-505/12)

2013/C 26/125

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Sveitsi) (edustaja: asianajaja P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Xiuxiu Cheng (Budapest, Unkari)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston(tavaramerkit ja mallit) viidennen valituslautakunnan asiassa R 193/2012-5 14.9.2012 antaman päätöksen ja

velvoittamaan vastaajan ja vastapuolen valituslautakunnassa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: mustavalkoinen kuviomerkki ”B” luokkiin 9 ja 25 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8483562

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: luokkiin 7, 9 ja 14 kuuluvia tavaroita varten kansainväliseksi tavaramerkiksi nro 401319 rekisteröity levitetyistä siivistä ja niiden keskellä olevasta geometrisesta kuviosta koostuvaa laitetta esittävä kuviomerkki

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin kaikilta osin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin.

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkominen.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/64


Kanne 19.11.2012 — Automobile Association v. SMHV — Duncan Petersen Publishing (Folders)

(Asia T-508/12)

2013/C 26/126

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Automobile Association Ltd (St. Helier, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: Solicitor N. Walker)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Duncan Petersen Publishing Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 12.9.2012 tekemän päätöksen (asia R 172/2011-3) ja palauttamaan asian SMHV:n uudelleen käsiteltäväksi, ja

Velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön malli, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu:”Folders”-tavaran malli — rekisteröity yhteisön malli nro 1121404-0001

Yhteisön mallin haltija: vastapuoli valituslautakunnassa

Yhteisön mallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: kantaja

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perusteet: kantaja on vaatinut, että rekisteröity yhteisön malli on julistettava neuvoston asetuksen N:o 6/2002 4–9 artiklan nojalla mitättömäksi

Mitättömyysosaston ratkaisu: Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus hylätään

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylätään

Kanneperusteet:

neuvoston asetuksen N:o 6/2002 8 artiklan rikkominen

neuvoston asetuksen N:o 6/2002 62 artiklan ja sen 8 artiklan 2 kohdan rikkominen

neuvoston asetuksen N:o 6/2002 3 a artiklan ja sen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/64


Kanne 16.11.2012 — Advance Magazine Publishers v. SMHV — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Asia T-509/12)

2013/C 26/127

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Yhdysvallat) (edustaja: Barrister C. Aikens)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Nanso Group Oy (Nokia, Suomi)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 17.9.2012 tehdyn sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan päätöksen asiassa R 147/2011-4 ja hylkäämään väitteen ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”TEEN VOGUE” luokkaan 25 kuuluville tavaroille — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 3529476

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanamerkistä ”VOGUE” koostuvan ruotsalaisen tavaramerkin rekisteröinti nro 126124 luokkaan 25 kuuluville tavaroille; kuviomerkistä ”Vogue” koostuvan ruotsalaisen tavaramerkin rekisteröinti nro 43934 luokkaan 25 kuuluville tavaroille; sanamerkistä ”VOGUE” koostuva suomalainen tavaramerkkihakemus nro T 199 803 628 luokkaan 25 kuuluville tavaroille; rekisteröity ylimääräinen kauppanimi ”VO Gue”

Väiteosaston ratkaisu: väitteen hyväksyminen kaikkien riidanalaisten tavaroiden osalta

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/65


Kanne 21.11.2012 — Conrad Electronic v. SMHV — Sky IP international (EuroSky)

(Asia T-510/12)

2013/C 26/128

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Conrad Electronic (Hirschau, Saksa) (edustajat: asianajajat P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier ja A. Kramer)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Sky IP International Ltd (Isleworth, Yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 20.9.2012 antaman päätöksen asiassa R 1183/2011-4

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut valitusmenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Conrad Electronic

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”EuroSky” luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten — rekisteröintihakemus nro 4 539 896

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sky IP International Ltd

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Luokkiin 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten rekisteröidyt kansalliset ja yhteisön sana- ja kuviomerkit ”SKY”

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/65


Kanne 22.11.2012 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN GETAWAY)

(Asia T-513/12)

2013/C 26/129

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Yhdysvallat) (edustaja: Rechtsanwältin N. Grüger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 12.9.2012 asiassa R 1014/2012-4 tekemän päätöksen ja palauttamaan asian valituslautakunnan käsiteltäväksi

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin se koskee luokkaan 39 kuuluvia palveluja ”Arranging of cruises (risteilyjen järjestäminen), Cruise ship services (risteilypalvelut), Cruise arrangement” (risteilyjärjestely) ja palauttamaan asian valituslautakunnan käsiteltäväksi

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”NORWEGIAN GETAWAY” luokkaan 39 kuuluvia palveluja varten — rekisteröintihakemus nro 10 281 939

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan, kun ne luetaan yhdessä 7 artiklan 2 kohdan kanssa, rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/66


Kanne 22.11.2012 — NCL v. SMHV (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Asia T-514/12)

2013/C 26/130

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja N. Grüger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 12.9.2012 asiassa R 1017/2012-4 tekemän päätöksen ja palauttamaan asian valituslautakunnan käsiteltäväksi

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin se koskee luokkaan 39 kuuluvia palveluja ”Arranging of cruises (risteilyjen järjestäminen), Cruise ship services (risteilypalvelut), Cruise arrangement” (risteilyjärjestely) ja palauttamaan asian valituslautakunnan käsiteltäväksi

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”NORWEGIAN BREAKAWAY” luokkaan 39 kuuluvia palveluja varten — rekisteröintihakemus nro 10 281 905

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan, kun ne luetaan yhdessä 7 artiklan 2 kohdan kanssa, rikkominen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/66


Kanne 22.11.2012 — El Corte Inglès v. SMHV — English Cut (The English Cut)

(Asia T-515/12)

2013/C 26/131

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: El Corte Inglès, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo ja I. Munilla Muñoz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: The English Cut, SL (Malaga, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.9.2012 asiassa R 1673/2011-1 tekemän päätöksen ja toteamaan, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti väitteen tekijän valitus SMHV:ssa olisi pitänyt hyväksyä ja väiteosaston ratkaisu, jossa yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8 868 747”The English Cut” (sanamerkki) hyväksyttiin kokonaan, olisi pitänyt kumota

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: The English Cut, SL

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”The English Cut” luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8 868 747

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansalliset ja yhteisön sana- ja kuviomerkit ”El Corte Inglès” luokkiin 25 ja 35 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/67


Kanne 27.11.2012 — mobile.international v. SMHV — komissio (PL mobile.eu)

(Asia T-519/12)

2013/C 26/132

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Lührig)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.9.2012 asiassa R 1401/2011-1 tekemän päätöksen seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

Luokka 9

:

Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus-, hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; Kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; Laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tietokoneiden oheislaitteet ja tietokoneohjelmistot (jotka sisältyvät luokkaan 9); Kaikki edellä mainitut tavarat vain ajoneuvojen, ajoneuvojen perävaunujen ja ajoneuvojen varusteiden ostamista ja myyntiä varten tarkoitetun Online-markkinapaikan yhteydessä.

Luokka 16

:

Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat (jotka sisältyvät luokkaan 16); Painotuotteet; Valokuvat; Kirjoitustarvikkeet; Kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); Neuvonta- ja opetusvälineet (jotka sisältyvät luokkaan 16); Muoviset pakkaustarvikkeet, nimittäin kotelot, pussit, kassit ja kalvot; Kaikki edellä mainitut tavarat vain ajoneuvojen, ajoneuvojen perävaunujen ja ajoneuvojen varusteiden ostamista ja myyntiä varten tarkoitetun Online-markkinapaikan yhteydessä.

Luokka 35

:

Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät; Kaikki edellä mainitut tavarat vain ajoneuvojen, ajoneuvojen perävaunujen ja ajoneuvojen varusteiden ostamista ja myyntiä varten tarkoitetun Online-markkinapaikan yhteydessä.

Luokka 36

:

Vakuutustoiminta; Vakuutusten välitys; Rahatalousasiat; Luottojen välitys; Raha-asiat; Kiinteistöasiat; Kaikki edellä mainitut tavarat vain ajoneuvojen, ajoneuvojen perävaunujen ja ajoneuvojen varusteiden ostamista ja myyntiä varten tarkoitetun Online-markkinapaikan yhteydessä.

Luokka 38

:

Tietoliikenne ja erityisesti internet-palvelut; Uutisten, tietojen, kuvien ja tekstien kerääminen, tarjoaminen ja välittäminen; Elektroninen ilmoitusten välitys; Kaikki edellä mainitut tavarat vain ajoneuvojen, ajoneuvojen perävaunujen ja ajoneuvojen varusteiden ostamista ja myyntiä varten tarkoitetun Online-markkinapaikan yhteydessä.

Luokka 42

:

Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; Tietokoneohjelmistojen vuokraus; Internetin hakukoneiden tarjoaminen; Kaikki edellä mainitut tavarat vain ajoneuvojen, ajoneuvojen perävaunujen ja ajoneuvojen varusteiden ostamista ja myyntiä varten tarkoitetun Online-markkinapaikan yhteydessä.

toissijaisesti kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 6.9.2012 asiassa R 1401/2011-1 tekemän päätöksen luokkiin 35, 38 ja 42 edellä mainitussa laajuudessa kuuluvien palvelujen osalta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: Kuviomerkki, joka sisältää sanat ”PL mobile.eu”, luokkiin 9, 16, 35, 36, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkki nro 8 307 779

Yhteisön tavaramerkin haltija: Kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Euroopan komissio

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Yhteisön tavaramerkki on heraldinen jäljitelmä Euroopan unionin vaakunasta

Mitättömyysosaston ratkaisu: Vaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Mitättömyysosaston päätöksen kumoaminen ja yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistaminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan rikkominen yhdessä Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan kanssa

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan rikkominen

Luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/68


Kanne 6.12.2012 — DeMaCo Holland v. komissio

(Asia T-527/12)

2013/C 26/133

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: DeMaCo Holland BV (Langedijk, Alankomaat) (edustajat: asianajajat L. Linders ja S. Bishop)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kantajan vaatimukset tutkittaviksi ja hyväksymään ne

määräämään sen mukaisesti, että Euratomin on välittömästi lakattava käyttämästä millään tavoin suunnitelmia, joiden oikeudet kuuluvat kantajalle, ja velvoittamaan Euratomin myös maksamaan kantajalle sopimussuhteen ulkopuolisen korvausvastuunsa perusteella vahingonkorvausta, jonka määrä on toistaiseksi arvioitu 100 000 euroksi

sekä korvaamaan tämän asian käsittelystä mahdollisesti aiheutuvat kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan kanteessa vaaditaan korvausta vahingosta, joka on aiheutunut Euroopan komission edustaman Euroopan atomienergiayhteisön oikeudenvastaisesta menettelystä sopimussuhteen ulkopuolella, koska tämä on käyttänyt teknisiä piirustuksia, jotka ovat kantajan omaisuutta, ja luovuttanut ne käytettäviksi ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen (Fusion for Energy) toteuttamassa tarjouspyyntömenettelyssä.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi siihen, että vastaaja on oikeudettomasti käyttänyt kantajan teknisiä piirustuksia.

Kantaja on yksin laatinut kyseiset tekniset piirustukset, ja vastaaja on käyttänyt niitä ilman kantajan suostumusta — asianosaisten väliseen sopimussuhteeseen mitenkään kuulumattomalla tavalla. Lisäksi vastaaja on myötävaikuttanut siihen, että kolmas osapuoli, nimittäin Fusion For Energy, on käyttänyt kyseisiä teknisiä piirustuksia.

Se, että vastaaja on tahallaan oikeudenvastaisesti käyttänyt kantajan teknisiä piirustuksia, on oikeudenvastainen teko ja merkitsee kantajan tekijänoikeuksien loukkaamista.

Tällä tavoin menettelemällä vastaaja on hankkinut itselleen perusteetonta taloudellista etua kantajan taloudellisista ja henkisistä ponnisteluista, mikä on hyvän kauppatavan ja rehellisen kilpailun vastaista.

Aiheutunut vahinko muodostuu voitosta, jonka kantaja on menettänyt Fusion For Energyn toteuttaman tarjouspyyntömenettelyn seurauksena, mikä on käynyt mahdolliseksi vastaajan menettelyn vuoksi, sekä kantajan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen hyvittämisestä.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/68


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.12.2012 — JSK International Architekten und Ingenieure v. EKP

(Asia T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 24, 30.1.2010.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/69


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.11.2012 — Nordzucker v. komissio

(Asia T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 113, 1.5.2010.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/69


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.12.2012 — Arla Foods v. SMHV — Artax (Lactofree)

(Asia T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/69


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.11.2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski v. SMHV — Scotch & Soda (SODA)

(Asia T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/69


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.12.2012 — Wahl v. SMHV — Tenacta Group (bellissima)

(Asia T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 109, 14.4.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/69


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.11.2012 — Shannon Free Airport Development v. komissio

(Asia T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 258, 25.8.2012.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/69


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.11.2012 — Axa Belgium v. komissio

(Asia T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012.


Virkamiestuomioistuin

26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/70


Kanne 27.9.2012 — ZZ v. Europol

(Asia F-103/12)

2013/C 26/141

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Europolin sen päätöksen kumoaminen, jolla pantiin täytäntöön virkamiestuomioistuimen asiassa F-37/09, Doyle vastaan Europol, 29.6.2010 antama tuomio ja jolla Europol myönsi kantajalle kiinteämääräisen korvauksen kantajalle päätöksestä, joka kyseisellä tuomiolla kumottiin, aiheutuneen vahingon korvaamiseksi

Vaatimukset

Päätös, joka tehtiin 28.11.2011 ja jolla vastaaja myönsi kantajalle 3 000 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta vahingosta ja virkamiestuomioistuimen aikaisemman tuomion täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi, ja päätös, joka tehtiin 29.6.2012 ja jolla kantajan 28.11.2011 tehdystä päätöksestä tekemä valitus hylättiin, on kumottava

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien edustajien palkka.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/70


Kanne 27.9.2012 — ZZ v. Europol

(Asia F-104/12)

2013/C 26/142

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Europolin sen päätöksen kumoaminen, jolla pantiin täytäntöön virkamiestuomioistuimen asiassa F-27/09, Hanschmann vastaan Europol, 29.6.2010 antama tuomio ja jolla Europol myönsi kantajalle kiinteämääräisen korvauksen kantajalle päätöksestä, joka kyseisellä tuomiolla kumottiin, aiheutuneen vahingon korvaamiseksi

Vaatimukset

Päätös, joka tehtiin 28.11.2011 ja jolla vastaaja myönsi kantajalle 13 000 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta vahingosta ja virkamiestuomioistuimen aikaisemman tuomion täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi, ja päätös, joka tehtiin 29.6.2012 ja jolla kantajan 28.11.2011 tehdystä päätöksestä tekemä valitus hylättiin, on kumottava

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien edustajien palkka.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/70


Kanne 27.9.2012 — ZZ v. Europol

(Asia F-105/12)

2013/C 26/143

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Europolin sen päätöksen kumoaminen, jolla pantiin täytäntöön virkamiestuomioistuimen asiassa F-44/09, Knöll vastaan Europol, 29.6.2010 antama tuomio ja jolla Europol myönsi kantajalle kiinteämääräisen korvauksen kantajalle päätöksestä, joka kyseisellä tuomiolla kumottiin, aiheutuneen vahingon korvaamiseksi

Vaatimukset

Päätös, joka tehtiin 28.11.2011 ja jolla vastaaja myönsi kantajalle 20 000 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta vahingosta ja virkamiestuomioistuimen aikaisemman tuomion täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi, ja päätös, joka tehtiin 29.6.2012 ja jolla kantajan 28.11.2011 tehdystä päätöksestä tekemä valitus hylättiin, on kumottava

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien edustajien palkka.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/71


Kanne 9.10.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-113/12)

2013/C 26/144

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jättää kantaja sisällyttämättä kilpailun EPSO/AD/204/10 varallaololuetteloon.

Vaatimukset

Vastaajan 20.1.2012 tekemä päätös, jolla se jätti kantaja sisällyttämättä kilpailun EPSO/AD/204/10 varallaololuetteloon, on kumottava.

6.7.2012 tehty päätös, jolla kantajan valitus hylättiin, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/71


Kanne 10.10.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-114/12)

2013/C 26/145

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja P. K. Rosiak)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamisesta, jolla kantajalta on evätty ulkomaankorvaus.

Vaatimukset

Komission 11.7.2012 tekemä päätös, jolla kantajalta on evätty ulkomaankorvaus Italiassa, on kumottava ja

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/71


Kanne 15.10.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-115/12)

2013/C 26/146

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla hylätään implisiittisesti sen vahingon korvaamista koskeva vaatimus, jota kantaja väittää kärsineensä siitä, että komissio on lähettänyt kirjeen, joka koskee unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-241/03 kantajan maksettavaksi määräämien 4 875 euron suuruisten oikeudenkäyntikulujen perimistä, kumoaminen

Vaatimukset

19.7.2011 tehdyn hakemuksen hylkäävä päätös, sen muodosta riippumatta, on kumottava

päätös, jolla hylätään 19.7.2011 tehdyn hakemuksen hylkäävästä päätöksestä 19.2.2012 tehty valitus, on kumottava

tarvittaessa on kumottava 12.6.2012 päivätty ranskaksi laadittu kirje, jonka viidestä sivusta ensimmäisen oikeassa yläkulmassa on viite Ref. Ares (2012) 704847 — 13/06/2012

komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 5 500 euroa 10 prosentin vuotuisine korkoineen 20.7.2011 lukien siihen saakka, kunnes tämä määrä on suoritettu

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/72


Kanne 22.10.2012 — ZZ v. neuvosto

(Asia F-122/12)

2013/C 26/147

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja J. Lecuyer)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston päätöksen, jolla kantaja irtisanotaan, kumoaminen ja kantajan aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaaminen

Vaatimukset

Neuvoston päätös kantajan irtisanomisesta on kumottava ja sikäli kuin on tarpeen, kantajan tästä päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen hylkääminen on kumottava;

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle alustavasti 160 181,85 euroa kantajalle aiheutuneen aineellisen vahingon korvauksena;

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle alustavasti 25 000 euroa kantajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvauksena;

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/72


Kanne 22.10.2012 — ZZ v. EMCDDA

(Asia F-124/12)

2013/C 26/148

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jonka mukaan kantajan sopimusta väliaikaisena toimihenkilönä ei uusita.

Vaatimukset

Viranomaisen, jolla on oikeus tehdä palvelukseenottoa koskeva sopimus, päätös olla uusimatta kantajan sopimusta väliaikaisena toimihenkilönä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan nojalla, on kumottava.

Siltä osin kuin se on tarpeen, vastaus, jolla kantajan valitus, jossa vaadittiin hänen sopimuksensa uusimista, hylättiin, on kumottava.

EMCDDA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/72


Kanne 3.11.2012 — ZZ v. SMHV

(Asia F-125/12)

2013/C 26/149

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus kantajaa koskevasta arviointikertomuksesta vuodelta 2011 ja tavoitteiden asettamista koskevasta päätöksestä sekä vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

kantajaa koskeva arviointikertomus (Appraisal Report) vuodelta 2011, sellaisena kuin se oli 1.2.2012, sekä vastaajan 2.2.2012 kello 14.51 ja 3.2.2012 kello 15.49 lähettämät sähköpostiviestit kumotaan siltä osin kuin niihin sisältyy SMHV:n kantajalle vahvistamat tavoitteet ajalle 1.10.2011–30.9.2012

SMHV velvoitetaan maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena hänelle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi harkitsema määrä

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/73


Kanne 29.10.2012 — ZZ v. Parlamentti

(Asia F-128/12)

2013/C 26/150

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat A. Salerno ja B. Cortese)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätös periä henkilöstösääntöjen 85 artiklan toisen kohdan nojalla takaisin kantajalle perusteettomasti suoritetut kaikki huollettavana olevaa lasta koskevat lisät eikä ainoastaan tälle viimeisten viiden vuoden aikana perusteettomasti suoritettuja lisiä, on kumottava.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 9.12.2011 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä vaaditaan henkilöstösääntöjen 85 artiklan toisen kohdan toisen virkkeen nojalla perittäväksi takaisin perusteettomasti vuodesta 1999 lukien suoritetut kaikki huollettavana olevaa lasta koskevat lisät eikä ainoastaan viimeisten viiden vuoden aikana perusteettomasti suoritettuja lisiä, sillä perusteella, että nimittävä viranomainen on katsonut, että kantaja on tarkoituksellisesti johtanut hallintoa harhaan

tarvittaessa valituksen hylkäävä päätös on kumottava

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/73


Kanne 31.10.2012 — CH v. parlamentti

(Asia F-129/12)

2013/C 26/151

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CH (edustajat: asianajajat L. Levi, C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota kantajan irtisanomisesta tehty päätös ja päätös, jolla hylättiin hänen avustuspyyntönsä, jolla vaadittiin työpaikkakiusaamisen tunnustamista, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

käsiteltävä kanne on otettava tutkittavaksi ja hyväksyttävä

19.1.2012 tehty päätös kantajan irtisanomisesta on kumottava

kantajan 22.12.2011 päivätyn avustuspyynnön hylkäämisestä 20.3.2012 tehty päätös on kumottava

Euroopan parlamentin pääsihteerin 20.7.2012 tekemä päätös, jonka kantaja sai 24.7.2012 ja jolla hylättiin kantajan 30.3.2012 tekemä oikaisuvaatimus hänen irtisanomistaan koskevasta päätöksestä, on kumottava tarpeellisilta osin

Euroopan parlamentin pääsihteerin 8.10.2012 tekemä päätös, jonka kantaja sai 11.10.2012 ja jolla hylättiin kantajan 22.6.2012 tekemä oikaisuvaatimus päätöksestä, jolla hänen avustuspyyntönsä hylättiin, on kumottava tarpeellisilta osin

vastaaja on velvoitettava maksamaan 120 000 euron vahingonkorvaus

parlamentti on velvoitettava vastaamaan kaikista oikeudenkäyntikuluista.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/73


Kanne 7.11.2012 — ZZ ym. v. komissio

(Asia F-132/12)

2013/C 26/152

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ynnä muut (edustajat: asianajajat F. Di Gianni ja G. Coppo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajien perheenjäsenen, joka oli komission virkamies, ja tämän puolison surmaamisella kantajille aiheutetun henkisen kärsimyksen korvaamisesta esitetyn vaatimuksen hylkäävän päätöksen kumoaminen.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 26.7.2012 tekemä päätös, joka annettiin tiedoksi 31.7.2012, on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan 463 050 euroa kullekin murhatun virkamiehen oikeudenomistajalle korvauksena näille aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava maksamaan 308 700 euroa ensimmäiselle kantajalle korvauksena tälle aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava maksamaan 308 700 euroa toiselle kantajalle korvauksena tälle aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava maksamaan 154 350 euroa kolmannelle kantajalle korvauksena tälle aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava maksamaan 154 350 euroa neljännelle kantajalle korvauksena tälle aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava maksamaan 574 000 euroa murhatun virkamiehen oikeudenomistajille korvauksena näille tämän kuolinkamppailusta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

komissio on velvoitettava maksamaan tällä välin erääntyneet korot ja viivästyskorot

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/74


Kanne 9.11.2012 — ZZ v. neuvosto

(Asia F-134/12)

2013/C 26/153

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 201119.12.2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/866/EU kumoaminen ja toisaalta mainitun päätöksen mukaisesti vahvistettujen kantajaa koskevien vuoden 2012 tammikuun, helmikuun ja maaliskuun palkkalaskelmien kumoaminen.

Vaatimukset

on todettava, että komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 201119.12.2011 tehty neuvoston päätös (2011/866/EU) on lainvastainen

30.7.2012 tehtyyn valitukseen, joka koskee 19.12.2011 tehdyn komission päätöksen 2011/866/EU mukaisesti vahvistettuja vuoden 2012 tammikuun, helmikuun ja maaliskuun palkkalaskelmia, annettu hylkäävä vastaus on kumottava

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle maksamatta jääneet palkat ja eläkkeet, joihin hänellä on oikeus 1.7.2011 alkaen, lisättyinä niistä ajankohdista alkaen laskettavilla viivästyskoroilla, joina maksamatta olevat määrät erääntyivät maksettaviksi; korkojen määrä on Euroopan keskuspankin pääasiallisiin jälleenrahoitustoimiin kyseisinä ajanjaksoina soveltama korko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä

neuvosto on velvoitettava suorittamaan symbolinen yhden euron korvaus korvauksena henkisestä kärsimyksestä, jonka 19.12.2011 tehdyn neuvoston päätöksen (2011/866/EU) tekemiseen liittyvä virkavirhe on aiheuttanut

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/74


Kanne 9.11.2012 — ZZ v. REA

(Asia F-135/12)

2013/C 26/154

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Vastaaja: Research Executive Agency

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jossa kantaja jätetään ottamatta valintamenettelyn REA/2011/TA/PO/AD5 varallaololuetteloon, kumoaminen

Vaatimukset

On kumottava 21.2.2012 tehty päätös, jossa kantaja jätetään ottamatta valintamenettelyn REA/2011/TA/PO/AD5 varallaololuetteloon

on kumottava 10.8.2012 tehty päätös, jolla hylätään kantajan valitus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/75


Kanne 9.11.2012 — ZZ v. neuvosto

(Asia F-136/12)

2013/C 26/155

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 201119.12.2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/866/EU kumoaminen ja mainitun päätöksen mukaisesti vahvistettujen kantajaa koskevien vuoden 2012 tammikuun, helmikuun ja maaliskuun palkkalaskelmien kumoaminen.

Vaatimukset

neuvoston päätökset, joiden sisältö ilmenee vuoden 2012 tammikuun ja sitä seuraavien kuukausien palkkakuiteista sekä vuoden 2011 palkkakuiteista on kumottava siltä osin kuin niissä ei sovelleta komission ehdottamaa 1,7 prosentin mukautusta

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle niiden palkkojen, jotka on maksettu neuvoston 19.12.2011 tekemän päätöksen mukaisesti tässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivään saakka, ja niiden palkkojen, jotka kantajalle olisi pitänyt maksaa, jos mukautus olisi laskettu oikein, välisen erotuksen korkoineen; korkojen määrä on Euroopan keskuspankin pääasiallisiin jälleenrahoitustoimiin kyseisinä ajanjaksoina soveltama korko lisättynä kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä ja niitä vaaditaan maksettaviksi alkaen ajankohdista, joina kantajan vaatimat määrät erääntyivät maksettaviksi

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/75


Kanne 14.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-137/12)

2013/C 26/156

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSO:n sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka läpäisivät sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi ja sen on katsottava olevan perusteltu

riidanalainen päätös on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa korvauksena aiheutuneesta vahingosta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/75


Kanne 14.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-138/12)

2013/C 26/157

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSOn sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka läpäisivät sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

EPSOn sellainen päätös on kumottava, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka läpäisivät sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa korvauksena aiheutuneesta vahingosta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/76


Kanne 14.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-139/12)

2013/C 26/158

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSOn sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka läpäisivät sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi ja sen on katsottava olevan perusteltu

riidanalainen päätös on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa korvauksena aiheutuneesta vahingosta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/76


Kanne 16.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-140/12)

2013/C 26/159

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja R. Duta)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota komission päätös evätä kantajan esittämä pyyntö saada tutustua eräisiin kysymyksiin, joita sille esitettiin avoimen kilpailun EPSO/AD/230-231/12 esivalintamenettelyssä

Vaatimukset

komission päätös evätä kantajan esittämä pyyntö saada tutustua asiakirjoihin on kumottava

siltä osin kuin se on tarpeen ja erityisesti siltä osin kuin toimien katsotaan olevan päätöksiä, EPSO:n 20.7.2012 tekemät päätökset, joiden mukaan kantajalle ei ilmoitettu niitä seitsemää kysymystä, jotka muodostivat avoimen kilpailun EPSO/AD/230-231/12 esivalintavaiheen, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/76


Kanne 16.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-141/12)

2013/C 26/160

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSOn sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka läpäisivät sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi ja sen on katsottava olevan perusteltu

riidanalainen päätös on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa korvauksena aiheutuneesta vahingosta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/77


Kanne 16.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-142/12)

2013/C 26/161

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat B. Cambier ja A. Paternostre)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa lausutaan kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla esittämästä ammattitaudin toteamista koskevasta hakemuksesta, todetaan hänellä olevan 20 prosentin pysyvä osittainen työkyvyttömyysaste ja vahvistetaan hänen tilansa vakiintumispäiväksi 25.2.2010, sekä kantajan henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaaminen.

Vaatimukset

Komission on todettava olevan vastuussa käsittelyaikojen kohtuullisuuden periaatteen loukkaamisesta ja niistä eri virheistä, jotka se teki tai sen elimet tekivät kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla esittämän ammattitaudin toteamista koskevan hakemuksen tutkinnassa, joten

nimittävän viranomaisen päätökset 11.1. ja 7.8.2012 on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle ja hänen perheelleen 100 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle on erityisesti aiheutunut hänen taudistaan riippumatta

komission on todettava olevan vastuussa niistä omista virheistään ja elintensä virheistä, jotka myötävaikuttivat kantajan terveydentilan syntymiseen, jatkumiseen ja pahenemiseen, joten se on velvoitettava maksamaan kantajalle 1 798 650 euroa korvauksena hänen aineellisesta vahingostaan ja 145 850 euroa hänen henkisestä kärsimyksestään ja eri kuluista; tätä kokonaismäärää voidaan vähentää niillä 268 679,44 eurolla, jotka kantajalle jo on maksettu henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla

komissio on velvoitettava maksamaan 12 prosentin korkoa kaikista edellä mainituista summista alkaen marraskuusta 2004, jolloin henkilöstösääntöjen 73 artiklaan perustuva kantajan hakemus olisi voitu ratkaista

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/77


Kanne 21.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-143/12)

2013/C 26/162

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSOn sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka läpäisivät sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

EPSOn 16.12.2011 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantaja jätettiin pois vuosien 2010-2011 sertifiointimenettelyn yhteydessä sertifioitujen virkamiesten luettelosta

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava EPSOn 16.8.2012 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan valitus

on myönnettävä vahingonkorvausta, jonka suuruus on 5 000 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/77


Kanne 21.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-144/12)

2013/C 26/163

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N- Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne päätöksestä, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään ja jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

on katsottava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen

päätös, joka tehtiin 3.2.2012 ja joka koskee 3.3.2011 annetuissa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettujen tekijöiden soveltamista kantajan eläkeoikeuksien siirtoon, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/78


Kanne 28.11.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-146/12)

2013/C 26/164

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne päätöksestä, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään ja jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

on katsottava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen

päätös, joka tehtiin 3.2.2012 ja joka koskee 3.3.2011 annetuissa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettujen tekijöiden soveltamista kantajan eläkeoikeuksien siirtoon, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.