ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.013.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 13

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
16. tammikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistavat säädökset

 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

2013/C 013/01

Lausunto nro 9/2012 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (COM(2012) 496 lopullinen – 2011/0276 (COD)) (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

1

FI

 


III Valmistavat säädökset

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

16.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 13/1


LAUSUNTO nro 9/2012

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (COM(2012) 496 lopullinen – 2011/0276 (COD))

(annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

2013/C 13/01

SISÄLLYS

 

Kohta

Sivu

Johdanto…

1–2

2

Yleiset huomautukset…

3–6

2

EUROOPAN UNIONIN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 4, 5 ja 17 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 174–178 artiklan, 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan sekä 317, 318 ja 322 artiklan,

ottaa huomioon 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta,

ottaa huomioon parlamentin esittämän lausuntopyynnön, jonka tilintarkastustuomioistuin vastaanotti 12. marraskuuta 2012,

ottaa huomioon muutettua asetusta koskevan komission ehdotuksen (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 1/2010 ”Euroopan unionin talousarviohallinnon parantaminen: riskit ja haasteet” (3), sekä lausunnon nro 7/2011 (4) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta,

sekä katsoo, että

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan nojalla unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin ehdotetun toiminnan tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi edistääkseen koko unionin sopusointuista kehitystä,

komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia (SEU, 17 artiklan 1 kohta) ja toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan ja annettujen määrärahojen rajoissa moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti; jäsenvaltiot ovat yhteistyössä komission kanssa varmistaakseen, että määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti (SEUT, 317 artikla),

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

JOHDANTO

1.

Komission muutettu ehdotus asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja koheesiopolitiikan alan rahastoja koskevista yleisistä säännöksistä liittyy olennaisesti yhteisen strategiakehyksen antamiseen.

2.

Tässä lausunnossa käsitellään ainoastaan komission muutettua ehdotusta, mutta tilintarkastustuomioistuin haluaisi yleisellä tasolla viitata lausuntoonsa nro 7/2011.

YLEISET HUOMAUTUKSET

3.

Komission muutettu ehdotus muuttaa yhteisen strategiakehyksen kattamaa alaa ja jaottelee yhteisen strategiakehyksen sisällön yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen uuden liitteen (liite I) ja komission delegoidun säädöksen kesken. Tällöin on vaarana, että toimintapolitiikka monimutkaistuu entisestään.

4.

Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että yhteisen strategiakehyksen tavoitteena on edelleen tarjota ohjelmasuunnittelulle selkeät strategiset suuntaviivat jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla (ks. johdanto-osan kappale 14 ja muutetun ehdotuksen 2 artiklan 2 kohta ja 10 artikla). Toisin kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa, yhteisessä strategiakehyksessä ei kuitenkaan enää muunnettaisi unionin tavoitteita rahastojen keskeisiksi toimenpiteiksi. Sen sijaan lainsäätäjä siirtäisi komissiolle vallan vahvistaa kunkin temaattisen tavoitteen osalta suuntaa-antavia toimenpiteitä, joilla on suuri eurooppalainen lisäarvo, ja niiden toteuttamista koskevat periaatteet sekä yhteistyön painopisteet (ks. muutetun ehdotuksen 11 ja 12 artikla). Aiemman lausuntonsa mukaisesti (ks. lausunto nro 7/2011, kohta 8) tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tämä todellisuudessa edustaa keskeistä ja ratkaisevan tärkeää osatekijää tulevassa koheesiojärjestelmässä. Näin ollen sitä olisi pidettävä EU:n lainsäädännön olennaisena osatekijänä, jonka osalta toimivaltaa ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla voida siirtää.

5.

Tilintarkastustuomioistuin haluaa lisäksi muistuttaa suosituksestaan, jonka mukaan Euroopan tasolla saatavan lisäarvon käsitteestä olisi laadittava asianmukainen poliittinen julkilausuma tai käsite olisi sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön, jotta EU:n päättävät elimet voisivat viitata siihen valitessaan etusijalle asetettavia menoaloja (ks. lausunto nro 1/2010, kohta 18). Vuosien 2014–2020 oikeudellisen kehyksen hyväksyminen tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden. Tällainen selvennys olisi sitäkin tärkeämpi, jos aikomus siirtää komissiolle valtuudet määritellä toimenpiteitä, joilla on suuri eurooppalainen lisäarvo, toteutuu. Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa tältä osin, että muutetussa ehdotuksessa (ks. muutetun ehdotuksen 2 artiklan 4 kohta) annettu määritelmä ei ole riittävän selvä niiden taustakriteereiden osalta, jotka mahdollistavat sellaisten toimenpiteiden valinnan, joilla ”on huomattavaa merkitystä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja jotka toimivat vertailukohtana ohjelmia valmisteltaessa”.

6.

Lisäksi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kaikkien EU:n toimenpiteiden suunnittelussa olisi otettava huomioon EU:n lisäarvon tuottamisen tavoite. Viittaus toimenpiteitä koskevaan ”suuntaa-antavaan” luetteloon (muutetun ehdotuksen 12 artikla) antaa sen vaikutelman, että EU:n lisäarvon tuottamista koskevan vaatimuksen noudattaminen on lähinnä vapaaehtoista.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 13. joulukuuta 2012 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

presidentti


(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  COM(2012) 496 lopullinen, 11. syyskuuta 2012.

(3)  http://eca.europa.eu

(4)  EUVL C 47, 17.2.2012, s. 1.