ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.399.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 399

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
22. joulukuuta 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2012/C 399/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 389, 15.12.2012

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2012/C 399/02

Asia C-300/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.10.2012 (Tribunal da Relação de Guimarãesin (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vítor Hugo Marques Almeida v. Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira ja Fundo de Garantia Automóvel (Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus — Direktiivi 72/166/ETY — 3 artiklan 1 kohta — Direktiivi 84/5/ETY — 2 artiklan 1 kohta — Direktiivi 90/232/ETY — 1 artikla — Oikeus saada korvausta moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta — Vakuutetun vahingonkorvausvastuu — Vahinkoa kärsineen myötävaikutus — Korvausoikeuden rajoittaminen)

2

2012/C 399/03

Asia C-557/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.10.2012 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Liikenne — Yhteisön rautateiden kehittäminen — Direktiivi 91/440/ETY — 5 artiklan 3 kohta — Rautatieliikennettä harjoittavat yritykset — Hallinnon riippumattomuus — Henkilöstöön, varoihin ja hankintoihin liittyvät päätökset — 7 artiklan 3 kohta — Rahoituksen myöntäminen rataverkon haltijalle — Direktiivi 2001/14/EY — 6 artiklan 1 kohta — Tilien tasapaino — Asianmukaiset vaatimukset — Puutteellinen täytäntöönpano)

3

2012/C 399/04

Yhdistetyt asiat C-581/10 ja C-629/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.10.2012 (Amtsgericht Kölnin (Saksa) ja High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson ja Brian Cheimezie Nelson v. Deutsche Lufthansa AG (C-581/10) sekä TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd ja International Air Transport Association v. Civil Aviation Authority (C-629/10) (Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5-7 artikla — Montrealin yleissopimus — 19-29 artikla — Oikeus korvaukseen lennon viivästymistapauksessa — Yhteensoveltuvuus)

3

2012/C 399/05

Asia C-133/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.10.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Folien Fischer AG ja Fofitec AG v. Ritrama SpA (Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue — Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Erityinen toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa — Negatiivinen vahvistuskanne (negative Feststellungsklage) — Vahingon mahdollisen aiheuttajan oikeus nostaa kanne vahingon mahdollista kärsijää vastaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, sen toteamiseksi, että deliktiin perustuvaa vahingonkorvausvastuuta ei ole)

4

2012/C 399/06

Asia C-164/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.10.2012 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

4

2012/C 399/07

Yhdistetyt asiat C-318/11 ja C-319/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.10.2012 (Förvaltningsrätten i Falunin (Ruotsi) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Daimler AG (C-318/11) ja Widex A/S (C-319/11) v. Skatteverket (Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 170 ja 171 artikla — Kahdeksas arvonlisäverodirektiivi — 1 artikla — Direktiivi 2008/9/EY — 3 artiklan a alakohta — Arvonlisäveron palautusta maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Jäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen, joka harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa vain testaus- ja tutkimustoimintaa)

5

2012/C 399/08

Asia C-367/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25.10.2012 (Cour de cassationin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Déborah Prete v. Office national de l'emploi (Henkilöiden vapaa liikkuvuus — EY 39 artikla — Jäsenvaltion kansalainen, joka etsii työtä toisesta jäsenvaltiosta — Yhdenvertainen kohtelu — Työmarkkinatuki, joka maksetaan ensimmäistä työpaikkaansa etsiville nuorille — Tuen myöntäminen edellyttää vähintään kuuden vuoden opintojen suorittamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa)

6

2012/C 399/09

Asia C-387/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.10.2012 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEUT 49 ja SEUT 63 artikla — ETA-sopimuksen 31 ja 40 artikla — Pääomasta ja irtaimesta omaisuudesta saatujen tulojen verottaminen — Kotimaiset ja ulkomaiset sijoitusyhtiöt — Irtaimen omaisuuden tuotosta tehtävä pidätys — Irtaimen omaisuuden tuotosta pidätetyn veron vähentäminen — Pääomasta ja irtaimesta omaisuudesta saatujen tulojen vapauttaminen verosta — Syrjintä — Oikeuttamisperusteet)

6

2012/C 399/10

Asia C-553/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.10.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bernhard Rintisch v. Klaus Eder (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 10 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta — Tosiasiallinen käyttö — Käyttö muodossa, joka itsessään on rekisteröity tavaramerkiksi ja joka poikkeaa vain sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn — Tuomion ajalliset vaikutukset)

7

2012/C 399/11

Asia C-557/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 25.10.2012 (Naczelny Sąd Administracyjnyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Maria Kozak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 306-310 artikla — Matkatoimistoja koskeva erityisjärjestelmä — Omissa nimissään toimivan matkatoimiston suorittama kuljetuspalvelu — Yhtenä kokonaisuutena pidettävän palvelun käsite — 98 artikla — Alennettu arvonlisäverokanta)

7

2012/C 399/12

Asia C-592/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.10.2012 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Anssi Ketelä (Maatalous — Asetukset (EY) N:o 1698/2005 ja (EY) N:o 1974/2006 — Nuorten viljelijöiden aloitustuki — Myöntämisedellytykset — Tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjiksi ryhtyminen ensimmäistä kertaa — Soveltamisedellytykset, kun tilanpito aloitetaan oikeushenkilön muodossa)

8

2012/C 399/13

Asia C-102/12 P: Valitus, jonka Stefan Städter on tehnyt 27.2.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-532/11, Stefan Städter v. Euroopan keskuspankki, 16.12.2011 antamasta määräyksestä

8

2012/C 399/14

Asia C-409/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Patent- und Markensenat (Itävalta) on esittänyt 6.9.2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v. Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Asia C-426/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 18.9.2012 — X v. Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Asia C-430/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bacău (Romania) on esittänyt 21.9.2012 — Elena Luca v. Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Asia C-431/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 24.9.2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili v. SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Asia C-435/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 26.9.2012 — ACI Adam BV ym. v. Stichting de Thuiskopie ym.

10

2012/C 399/19

Asia C-437/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 1.10.2012 — X v. Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Asia C-451/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Salamanca (Espanja) on esittänyt 8.10.2012 — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Asia C-454/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 10.10.2012 — Pro Med Logistik GmbH v. Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Asia C-455/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 10.10.2012 — Karin Oertel v. Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Asia C-463/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 16.10.2012 — Copydan Båndkopi v. Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Asia C-468/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Cosenza (Italia) on esittänyt 19.10.2012 — CCIAA di Cosenza v. CIESSE SRL:n konkurssipesä

14

2012/C 399/25

Asia C-472/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte Suprema di Cassazione (Italia) on esittänyt 22.10.2012 — Panasonic Italia SpA v. Agenzia delle Dogane

15

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2012/C 399/26

Asia T-574/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2012 — Syndicat des thoniers méditerranéen ym. v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kalastus — Vesiluonnonvarojen säilyttäminen — Tonnikalakantojen elvyttäminen — Kiireelliset toimenpiteet, joilla kielletään kalastus kurenuotta-aluksilla — Epätavallinen vahinko)

16

2012/C 399/27

Asia T-135/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2012 — Nexans France ja Nexans v. komissio (Kilpailu — Hallinnollinen menettely — Kumoamiskanne — Tarkastuksen kuluessa toteutetut toimet — Menettelyn kuluessa toteutetut toimenpiteet — Tutkimatta jättäminen — Päätös, jolla määrätään tarkastuksesta — Perusteluvelvollisuus — Yksityisyyden suoja — Riittävän painavat syyt — Tuomioistuinvalvonta)

16

2012/C 399/28

Asia T-140/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2012 — Prysmian ja Prysmian Cavi e Sistemi Energia v. komissio (Kilpailu — Hallinnollinen menettely — Kumoamiskanne — Tarkastuksen kuluessa toteutetut toimet — Menettelyn kuluessa toteutetut toimenpiteet — Tutkimatta jättäminen — Päätös, jolla määrätään tarkastuksesta — Perusteluvelvollisuus — Yksityisyyden suoja — Riittävän vakavat seikat — Tuomioistuinten harjoittama valvonta)

17

2012/C 399/29

Asia T-278/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter v. SMHV (GG) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin GG rekisteröimiseksi yhteisön yhteismerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

17

2012/C 399/30

Asia T-137/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2012 — CBI v. komissio (Valtiontuet — Julkiset sairaalat — Tuet, joita Belgian viranomaiset ovat myöntäneet IRIS- yhdistykseen kuuluville julkisille sairaaloille — Alustavan vaiheen jälkeen tehty päätös — Päätös, jossa tukien todetaan soveltuvan sisämarkkinoille — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Julkisen palvelun tehtävän määritelmä — Julkisesta palvelusta myönnettävän korvauksen oikeasuhteisuus)

18

2012/C 399/31

Asia T-194/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2012 — Unkari v. komissio (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 1234/2007 — Asetus (EY) N:o 607/2009 — E-Bacchus-tietokanta — Suojatun alkuperänimityksen Vinohradnícka oblast Tokaj’ kirjaaminen siten, että alkuperämaaksi on merkitty Slovakia — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

18

2012/C 399/32

Yhdistetyt asiat T-83/11 ja T-84/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2012 — Antrax It v. SMHV — THC (lämpöpatterit) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröidyt yhteisömallit, jotka esittävät luonnollisen kierron vedenlämmittimiä, joita käytetään lämpöpattereissa — Aikaisempi malli — Mitättömyysperuste — Yksilöllisen luonteen puuttuminen — Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta — Alan muotoilumahdollisuuksien loppuun käyminen — Perusteluvelvollisuus)

19

2012/C 399/33

Asia T-114/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2012 — Giordano v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kalastus — Kalavarojen säilyttäminen — Tonnikalakantojen elvyttäminen — Kiireelliset toimenpiteet, joilla kielletään kalastaminen kurenuotta-aluksilla — Oikeudenvastainen menettely — Syy-yhteys)

19

2012/C 399/34

Asia T-268/11 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2012 — komissio v. Strack (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Lomat — Sairausloma — Komission päätöksen, jolla hylättiin asianosaisen käyttämättä jääneiden vuosilomapäivien siirtäminen seuraavalle vuodelle, kumoaminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Henkilöstösääntöjen liitteessä V oleva 4 artikla — Henkilöstösääntöjen 1 e artiklan 2 kohta — Direktiivi 2003/88 EY — Perusteltu valitus — Ratkaisukelpoinen oikeusriita — Kanteen hylkääminen)

19

2012/C 399/35

Asia T-415/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2012 — Hartmann v. SMHV (Nutriskin Protection Complex) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Nutriskin Protection Complex rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — SMHV:n päätöskäytäntö — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

20

2012/C 399/36

Asia T-529/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2012 — Evonik Industries v. SMHV — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Impulso creador rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki IMPULSO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

20

2012/C 399/37

Asia T-555/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2012 — tesa v. SMHV — Superquímica (tesa TACK) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin tesa TACK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki TACK Ceys — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

21

2012/C 399/38

Asia T-212/07 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 24.10.2012 — Harman International Industries v. SMHV — Becker (Barbara Becker) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2012/C 399/39

Asia T-180/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2012 — Chivas v. SMHV — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2012/C 399/40

Asia T-181/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2012 — Chivas v. SMHV — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2012/C 399/41

Asia T-442/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 24.10.2012 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Kumoamiskanne — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Toimi, joka on osittain vahvistava ja osittain informatiivinen — Tutkimatta jättäminen — Vahingonkorvauskanne — Moitittua menettelyä ei ole yksilöity tai väitettyä vahinkoa ei ole määritelty — Tutkimatta jättäminen — Vahingonkorvauskanne — Näyttöä vahingosta ei ole — Selvästi täysin perusteeton kanne)

22

2012/C 399/42

Asia T-530/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2012 — Chivas v. SMHV — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (Yhteisön tavaramerkki — Väite — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2012/C 399/43

Asia T-187/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2012 — Bäßler v. SMHV (MAX) (Kannekirjelmä — Muotovaatimukset — Tutkittavaksi ottamista koskevien edellytysten selvä puuttuminen)

23

2012/C 399/44

Asia T-219/12 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.10.2012 — Saobraćajni institut CIP v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntö, joka koskee teknisten asiakirjojen laatimista rautateiden modernisointihankkeessa — Kantajan jättäminen tarjouspyyntömenettelyn ulkopuolelle — Tarjouspyyntömenettelyn peruuttaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

23

2012/C 399/45

Asia T-227/12 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.10.2012 — Saobraćajni institut CIP v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntö, joka koskee teknisten asiakirjojen laatimista rautateiden modernisointihankkeessa — Kantajan jättäminen tarjouspyyntömenettelyn ulkopuolelle — Tarjouspyyntömenettelyn peruuttaminen kanteen nostamisen jälkeen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

23

2012/C 399/46

Asia T-444/12: Kanne 8.10.2012 — Novartis v. SMHV — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Asia T-450/12: Kanne 11.10.2012 — Anagnostakis v. komissio

24

2012/C 399/48

Asia T-455/12: Kanne 12.10.2012 — Zoo Sport v. SMHV — K-2 (zoo sport)

25

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/1


2012/C 399/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 389, 15.12.2012

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 379, 8.12.2012

EUVL C 373, 1.12.2012

EUVL C 366, 24.11.2012

EUVL C 355, 17.11.2012

EUVL C 343, 10.11.2012

EUVL C 331, 27.10.2012

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.10.2012 (Tribunal da Relação de Guimarãesin (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vítor Hugo Marques Almeida v. Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira ja Fundo de Garantia Automóvel

(Asia C-300/10) (1)

(Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus - Direktiivi 72/166/ETY - 3 artiklan 1 kohta - Direktiivi 84/5/ETY - 2 artiklan 1 kohta - Direktiivi 90/232/ETY - 1 artikla - Oikeus saada korvausta moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta - Vakuutetun vahingonkorvausvastuu - Vahinkoa kärsineen myötävaikutus - Korvausoikeuden rajoittaminen)

2012/C 399/02

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal da Relação de Guimarães

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vítor Hugo Marques Almeida

Vastaajat: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira ja Fundo de Garantia Automóvel

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunal da Relação de Guimarães — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY (EYVL L 103, s. 1; Erityisp. Alue 6 Nide 1 s. 111) 3 artiklan 1 kohdan, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30.12.1983 annetun toisen neuvoston direktiivin 84/5/ETY (EYVL L 8, s. 17; Erityisp. Alue 6 Nide 2 s. 90) 2 artiklan 1 kohdan ja moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14.5.1990 annetun kolmannen neuvoston direktiivin 90/232/ETY (EYVL L 129, s. 33, Erityisp. Alue 13 Nide 19 s. 189) 1 ja 1 a artiklan tulkinta — Kahden ajoneuvon törmäys, jota ei voida lukea kuljettajien syyksi — Toisen ajoneuvon matkustaja, joka on myötävaikuttanut omien vahinkojensa syntymiseen — Riskiin perustuva vastuu — Kansalliset säännökset, joissa säädetään mahdollisuudesta evätä vahinkoa kärsineiden ja vahinkojen syntymiseen myötävaikuttaneiden matkustajien vahingonkorvausoikeus tai rajoittaa sitä

Tuomiolauselma

Pääasian kaltaisissa olosuhteissa moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohtaa, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30.12.1983 annetun toisen neuvoston direktiivin 84/5/ETY 2 artiklan 1 kohtaa ja moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14.5.1990 annetun kolmannen neuvoston direktiivin 90/232/ETY 1 artiklaa on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä kansallisille säännöksille, joiden perusteella kahden moottoriajoneuvon yhteentörmäyksessä, jossa on aiheutunut henkilövahinkoja toisen ajoneuvon matkustajalle ilman, että mainittujen ajoneuvojen kuljettajien tuottamusta voidaan todeta, vakuutettujen vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan sulkea pois.


(1)  EUVL C 234, 28.8.2010.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.10.2012 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-557/10) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Liikenne - Yhteisön rautateiden kehittäminen - Direktiivi 91/440/ETY - 5 artiklan 3 kohta - Rautatieliikennettä harjoittavat yritykset - Hallinnon riippumattomuus - Henkilöstöön, varoihin ja hankintoihin liittyvät päätökset - 7 artiklan 3 kohta - Rahoituksen myöntäminen rataverkon haltijalle - Direktiivi 2001/14/EY - 6 artiklan 1 kohta - Tilien tasapaino - Asianmukaiset vaatimukset - Puutteellinen täytäntöönpano)

2012/C 399/03

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja M. França)

Vastaaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes ja A. Pereira de Miranda)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteisön rautateiden kehittämisestä 29.7.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY (EYVL L 237, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/12/EY (EYVL L 75, s. 1), 5 artiklan 3 kohdan, direktiivin 91/440 7 artiklan 3 kohdan sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY (EYVL L 75, s. 29) 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Portugalin tasavalta ei ole noudattanut yhtäältä yhteisön rautateiden kehittämisestä 29.7.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/12/EY, 5 artiklan 3 kohdan ja toisaalta direktiivin 91/440, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/12, 7 artiklan 3 kohdan sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 23.10.2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/58/EY, 6 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on edellyttänyt, että kaikkiin julkisessa omistuksessa olevan rautatieliikennettä harjoittavan yrityksen CP Comboios de Portugal EPE:n tekemiin yhtiöosuuksien hankintaa ja luovuttamista koskeviin yksittäisiin päätöksiin saadaan maan hallituksen lupa, ja koska se ei ole toteuttanut tarvittavia kansallisia toimenpiteitä noudattaakseen velvoitetta vahvistaa asianmukaiset vaatimukset sen varmistamiseksi, että rataverkon haltijan, Rede Ferroviária Nacional — REFER EP:n, tilit ovat tasapainossa.

2)

Portugalin tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 38, 5.2.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.10.2012 (Amtsgericht Kölnin (Saksa) ja High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson ja Brian Cheimezie Nelson v. Deutsche Lufthansa AG (C-581/10) sekä TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd ja International Air Transport Association v. Civil Aviation Authority (C-629/10)

(Yhdistetyt asiat C-581/10 ja C-629/10) (1)

(Lentoliikenne - Asetus (EY) N:o 261/2004 - 5-7 artikla - Montrealin yleissopimus - 19-29 artikla - Oikeus korvaukseen lennon viivästymistapauksessa - Yhteensoveltuvuus)

2012/C 399/04

Oikeudenkäyntikielet: saksa ja englanti

Ennakkoratkaisuja pyytäneet tuomioistuimet

Amtsgericht Köln ja High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson ja Brian Cheimezie Nelson (C-581/10) sekä TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd ja International Air Transport Association (C-629/10)

Vastaajat: Deutsche Lufthansa AG (C-581/10) ja Civil Aviation Authority (C-629/10)

Oikeudenkäynnin kohde

(Asia C-581/10)

Ennakkoratkaisupyyntö — Amtsgericht Köln — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) 7 artiklan tulkinta — Oikeus korvaukseen lennon viivästyessä — Tämän oikeuden yhteensoveltuvuus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen (Montrealin yleissopimus), joka on hyväksytty 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä (EYVL L 194, s. 38), 29 artiklassa tarkoitetun aiheutuneen vahingon määrän ylittävän korvauksen kanssa

(Asia C-629/10)

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) 5, 6 ja 7 artiklan tulkinta — Oikeus korvaukseen viivästymistapauksessa — Yhdistetyissä asioissa C-402/07 ja C-432/07, Sturgeon, 19.11.2009 annetun tuomion vaikutukset

Tuomiolauselma

1)

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5–7 artiklaa on tulkittava siten, että viivästyneiden lentojen matkustajilla on oikeus kyseiseen asetukseen perustuvaan korvaukseen, kun heille koituu tällaisen lennon vuoksi vähintään kolmen tunnin ajan menetys, toisin sanoen, kun he saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa aikaisintaan kolme tuntia lentoliikenteen harjoittajan aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen. Matkustajilla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen tällaisen viivästymisen perusteella, jos lentoliikenteen harjoittaja pystyy osoittamaan, että pitkäaikainen viivästys johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, eli olosuhteista, jotka eivät ole lentoliikenteen harjoittajan tosiasiallisesti hallittavissa.

2)

Ennakkoratkaisukysymysten tutkiminen ei ole tuonut esiin mitään seikkaa, joka voisi vaikuttaa asetuksen N:o 261/2004 5–7 artiklan pätevyyteen.


(1)  EUVL C 72, 5.3.2011. EUVL C 89, 19.3.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.10.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Folien Fischer AG ja Fofitec AG v. Ritrama SpA

(Asia C-133/11) (1)

(Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue - Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Erityinen toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa - Negatiivinen vahvistuskanne (negative Feststellungsklage) - Vahingon mahdollisen aiheuttajan oikeus nostaa kanne vahingon mahdollista kärsijää vastaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, sen toteamiseksi, että deliktiin perustuvaa vahingonkorvausvastuuta ei ole)

2012/C 399/05

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Folien Fischer AG ja Fofitec AG

Vastaaja: RITRAMA SpA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesgerichtshof — Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 5 artiklan 3 alakohdan tulkinta — Erityinen toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa — Negatiivinen vahvistuskanne (negative Feststellungsklage) — Vahingon aiheuttaneen oikeus haastaa vahingon kärsinyt sen paikkakunnan tuomioistuimeen, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, sen toteamiseksi, että deliktiin perustuvaa vastuuta ei ole

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa on tulkittava siten, että negatiivinen vahvistuskanne, jossa vaaditaan sen toteamista, että sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausvastuuta ei ole, kuuluu tämän säännöksen soveltamisalaan.


(1)  EUVL C 204, 9.7.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.10.2012 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-164/11) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2003/96/EY - Energiatuotteiden ja sähkön verotus - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2012/C 399/06

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamies: W. Mölls)

Vastaaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja N. Rouam)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: S. Centeno Huerta)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (EUVL L 283, s. 51) edellyttämiä mukautuksia kansalliseen sähkön verotusjärjestelmään ei ole tehty säädetyssä määräajassa — Yhden verokannan soveltaminen siirtymäkauden päättymisen jälkeen

Tuomiolauselma

1)

Ranskan tasavalta ei ole noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY säännöksissä edellytettyjä mukautuksia kansalliseen sähkön verotusjärjestelmään direktiivin 18 artiklan 10 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymisestä huolimatta.

2)

Ranskan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 186, 25.6.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.10.2012 (Förvaltningsrätten i Falunin (Ruotsi) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Daimler AG (C-318/11) ja Widex A/S (C-319/11) v. Skatteverket

(Yhdistetyt asiat C-318/11 ja C-319/11) (1)

(Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä - Direktiivi 2006/112/EY - 170 ja 171 artikla - Kahdeksas arvonlisäverodirektiivi - 1 artikla - Direktiivi 2008/9/EY - 3 artiklan a alakohta - Arvonlisäveron palautusta maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille koskevat yksityiskohtaiset säännöt - Jäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen, joka harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa vain testaus- ja tutkimustoimintaa)

2012/C 399/07

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisuja pyytänyt tuomioistuin

Förvaltningsrätten i Falun

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Daimler AG (C-318/11) ja Widex A/S (C-319/11)

Vastaaja: Skatteverket

Oikeudenkäynnin kohde

(Asia C-318/11)

Ennakkoratkaisupyyntö — Förvaltningsrätten i Falun — Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 170 ja 171 artiklan, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt — 6.12.1979 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 79/1072/ETY (EYVL L 331, s. 11) 1 ja 2 artiklan sekä yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille 12.2.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/9/EY (EUVL L 44, 23) 2, 3 ja 5 artiklan tulkinta — A-jäsenvaltioon sijoittautunut autonvalmistaja, joka on tehnyt tiettyjä hankintoja B-jäsenvaltiossa, jotta se voisi kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiönsä välityksellä tehdä siellä talvitestejä ajoneuvoilleen myydäkseen ne A-jäsenvaltiossa — Autonvalmistajan 100 -prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on antaa emoyhtiönsä käyttöön sellaisia tiloja ja testausratoja sekä suorittaa emoyhtiölle testaustoimintaan liittyviä sellaisia palveluja B-jäsenvaltiossa, jotka ovat välttämättömiä emoyhtiön sijoittautumisjäsenvaltiossaan harjoittaman liiketoiminnan kannalta — Kysymys siitä, onko autonvalmistajalla kiinteä toimipaikka B-jäsenvaltiossa vai ei

(Asia C-319/11)

Ennakkoratkaisupyyntö — Förvaltningsrätten i Falun — Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 170 ja 171 artiklan ja jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt — 6.12.1979 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 79/1072/ETY (EYVL L 331, s. 11) 1 ja 2 artiklan tulkinta — A-jäsenvaltioon sijoittautunut kuulolaitteita valmistava yhtiö, joka on hankkinut tavaroita ja palveluja B-jäsenvaltiossa sellaisen audiologiatutkimusta harjoittavan tutkimusosastonsa toiminnan tarpeisiin, joka sijaitsee kyseisessä jäsenvaltiossa ja jonka henkilöstö on kyseisen yhtiön palveluksessa — Kysymys siitä, onko kuulolaitteita valmistavalla yhtiöllä kiinteä toimipaikka B-jäsenvaltiossa vai ei

Tuomiolauselma

1)

Jäsenvaltioon sijoittautuneella arvonlisäverovelvollisella, joka tekee toisessa jäsenvaltiossa vain teknisiä testejä tai tutkimustöitä mutta ei suorita siellä verollisia liiketoimia, ei voida katsoa olevan kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt — 6.12.1979 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 79/1072/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.11.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/98/EY, 1 artiklassa ja yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille 12.2.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/9/EY 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettua ”kiinteää toimipaikkaa, josta on suoritettu liiketoimia”.

2)

Tähän tulkintaan ei asiassa C-318/11 kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa vaikuta se, että verovelvollinen omistaa siinä jäsenvaltiossa, jossa se on tehnyt palautushakemuksen, kokonaan tytäryhtiön, jonka tarkoituksena on lähes yksinomaan kyseiseen testaustoimintaan liittyvien erilaisten palvelujen suorittaminen verovelvolliselle.


(1)  EUVL C 269, 10.9.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 25.10.2012 (Cour de cassationin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Déborah Prete v. Office national de l'emploi

(Asia C-367/11) (1)

(Henkilöiden vapaa liikkuvuus - EY 39 artikla - Jäsenvaltion kansalainen, joka etsii työtä toisesta jäsenvaltiosta - Yhdenvertainen kohtelu - Työmarkkinatuki, joka maksetaan ensimmäistä työpaikkaansa etsiville nuorille - Tuen myöntäminen edellyttää vähintään kuuden vuoden opintojen suorittamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa)

2012/C 399/08

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Déborah Prete

Vastaaja: Office national de l'emploi

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour de cassation (Belgia) — EY 12, EY 17, EY 18 ja EY 39 artiklan (joista on tullut SEUT 18, SEUT 20, SEUT 21 ja SEUT 45 artikla) — Työmarkkinatuki, joka maksetaan ensimmäistä työpaikkaansa etsiville nuorille — Tuen myöntäminen edellyttää vähintään kuuden vuoden opintojen suorittamista kyseisen jäsenvaltion oppilaitoksessa — Tuen epääminen toisen jäsenvaltion kansalaiselta, joka on suorittanut toisen asteen opinnot kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa, pelkästään sillä perusteella, ettei edellä mainittu edellytys täyty — Seikat, jotka on otettava huomioon arvioitaessa nuorella kansallisiin työmarkkinoihin olevaa yhteyttä

Tuomiolauselma

EY 39 artikla on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jonka mukaan ensimmäistä työpaikkaansa etsiville nuorille myönnetty oikeus työmarkkinatukeen edellyttää sitä, että asianomainen on suorittanut ainakin kuuden vuoden opinnot vastaanottavan jäsenvaltion oppilaitoksessa, siltä osin kuin kyseinen edellytys estää muiden sellaisten seikkojen huomioimisen, joilla voidaan osoittaa tosiasiallinen yhteys etuuden hakijan ja asianomaisten maantieteellisten työmarkkinoiden välillä, ja jolla tämän vuoksi ylitetään se, mikä on tarpeen kyseisellä säännöksellä tavoitellun päämäärän eli tällaisen yhteyden olemassaolon takaamisen saavuttamiseksi.


(1)  EUVL C 282, 24.9.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.10.2012 — Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-387/11) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - SEUT 49 ja SEUT 63 artikla - ETA-sopimuksen 31 ja 40 artikla - Pääomasta ja irtaimesta omaisuudesta saatujen tulojen verottaminen - Kotimaiset ja ulkomaiset sijoitusyhtiöt - Irtaimen omaisuuden tuotosta tehtävä pidätys - Irtaimen omaisuuden tuotosta pidätetyn veron vähentäminen - Pääomasta ja irtaimesta omaisuudesta saatujen tulojen vapauttaminen verosta - Syrjintä - Oikeuttamisperusteet)

2012/C 399/09

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: W. Mölls ja C. Soulay)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: J.-C. Halleux ja M. Jacobs)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: S. Behzadi-Spencer)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEUT 49 artiklan ja 63 artiklan sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 31 ja 40 artiklan rikkominen — Pääomasta ja irtaimesta omaisuudesta saatujen tulojen verottaminen — Sijoitusyhtiöiden vapauttaminen verosta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään tulon lähteellä suoritettavasta veronpidätyksestä pääomasta ja irtaimesta omaisuudesta saaduista tuloista — Sellaisten ulkomaisten sijoitusyhtiöiden, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa kyseisessä maassa, syrjintä sen vuoksi, että ne eivät voi vaatia maksamansa veronpidätyksen palauttamista — Oikeuttamisperusteiden puuttuminen

Tuomiolauselma

1)

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut SEUT 49 ja SEUT 63 artiklan eikä Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 31 ja 40 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa eri sääntöjä pääomasta ja irtaimesta omaisuudesta saatujen tulojen verotuksessa sen mukaan, saavatko näitä tuloja kotimaiset sijoitusyhtiöt vai sellaiset ulkomaiset sijoitusyhtiöt, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Belgiassa.

2)

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 305, 15.10.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.10.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bernhard Rintisch v. Klaus Eder

(Asia C-553/11) (1)

(Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 10 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta - Tosiasiallinen käyttö - Käyttö muodossa, joka itsessään on rekisteröity tavaramerkiksi ja joka poikkeaa vain sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn - Tuomion ajalliset vaikutukset)

2012/C 399/10

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bernhard Rintisch

Vastaaja: Klaus Eder

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesgerichtshof — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan tulkinta — Tavaramerkin käyttämisen käsite — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan myös tavaramerkin käyttämistä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, voidaan pitää rekisteröidyn tavaramerkin käyttämisenä, jos poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn — Tavaramerkin rekisteröiminen toisen rekisteröidyn tavaramerkin suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi — Perusteltu luottamus — Oikeuskäytännössä tapahtuneen muutoksen sovellettavuus tapauksiin, joiden tosiseikat olivat jo tapahtuneet ennen tuomion julistamispäivää

Tuomiolauselma

1)

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, osoittaakseen käyttäneensä kyseistä tavaramerkkiä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, vedota siihen, että tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, ilman, että näiden kahden muodon välisillä poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn, ja näin siitä huolimatta, että myös kyseinen poikkeava muoto on rekisteröity tavaramerkiksi.

2)

Direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että se estää tulkitsemasta kansallista säännöstä, jolla 10 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä, siten, että kyseistä kansallista säännöstä ei sovelleta ”puolustavaan” tavaramerkkiin, joka on rekisteröity ainoastaan sellaisen toisen rekisteröidyn tavaramerkin, joka on rekisteröity siinä muodossa, jossa sitä käytetään, suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi.


(1)  EUVL C 80, 17.3.2012.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 25.10.2012 (Naczelny Sąd Administracyjnyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Maria Kozak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Asia C-557/11) (1)

(Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 306-310 artikla - Matkatoimistoja koskeva erityisjärjestelmä - Omissa nimissään toimivan matkatoimiston suorittama kuljetuspalvelu - Yhtenä kokonaisuutena pidettävän palvelun käsite - 98 artikla - Alennettu arvonlisäverokanta)

2012/C 399/11

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maria Kozak

Vastaaja: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Naczelny Sąd Administracyjny — Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 306–310 artiklan sekä 98 artiklan, luettuna yhdessä liitteessä III olevan 5 kohdan kanssa, tulkinta — Matkatoimistojen erityisen verosääntelyn soveltamisala — Kieltäytyminen soveltamasta kuljetuspalveluihin sovellettavaa alennettua arvonlisäverokantaa matkatoimiston koostetun matkailupalvelun yhteydessä omissa nimissään suorittamaan kuljetuspalveluun — Luokitteleminen yhtä kokonaisuutta olevaksi palveluksi

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 306–310 artiklaa on tulkittava siten, että kuljetuspalveluun, jonka matkatoimisto itse suorittaa yhtenä osana yhteishintaan myymäänsä matkailupalvelua, jota verotetaan kyseisten säännösten mukaisesti, sovelletaan muun muassa verokannan osalta yleistä arvonlisäverojärjestelmää eikä matkatoimistojen liiketoimiin sovellettavaa erityisjärjestelmää. Arvonlisäverodirektiivin 98 artiklan mukaan on niin, että jos jäsenvaltiot ovat säätäneet kuljetuspalvelujen alennetusta arvonlisäverokannasta, alennettua verokantaa sovelletaan kyseiseen palveluun.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.10.2012 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Anssi Ketelä

(Asia C-592/11) (1)

(Maatalous - Asetukset (EY) N:o 1698/2005 ja (EY) N:o 1974/2006 - Nuorten viljelijöiden aloitustuki - Myöntämisedellytykset - Tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjiksi ryhtyminen ensimmäistä kertaa - Soveltamisedellytykset, kun tilanpito aloitetaan oikeushenkilön muodossa)

2012/C 399/12

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosainen

Anssi Ketelä

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Korkein hallinto-oikeus — Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20.9.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (EUVL L 277, s. 1) 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15.12.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1974/2006 (EUVL L 368, s. 15) 13 artiklan 4 ja 6 kohdan tulkinta — Nuorten viljelijöiden aloitustuen myöntämisedellytykset — Tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjiksi ryhtyminen ensimmäistä kertaa — Aloitustuki, jota myönnetään luonnolliselle henkilölle kotitilan hankinnan perusteella — Tuen maksamisen keskeyttäminen sillä perusteella, että tuensaaja on aikaisemmin ollut vähemmistöosakkaana ja toimitusjohtajana osakeyhtiössä, jonka toimialaan on kuulunut muun ohella lihasikojen kasvatus

Tuomiolauselma

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20.9.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 22 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siinä esitetty vaatimus, jonka mukaan henkilön on ryhdyttävä ensimmäistä kertaa ”tilanpidosta vastaavaksi maatalousyrittäjäksi”, merkitsee tilanteessa, jossa hän aloittaa tilanpidon osakeyhtiön muodossa, sitä, että hänellä on oltava tosiasiallinen ja jatkuva päätäntävalta sekä tilan että sen hoidon suhteen.

Vaikka jäsenvaltiot voivatkin täsmentää konkreettisesti ne edellytykset, joiden täyttyessä tukea hakenutta henkilöä voidaan pitää tilanpidosta vastaavana maatalousyrittäjänä, näillä edellytyksillä ei kuitenkaan voida ylittää niitä puitteita, joita niillä pyritään täsmentämään, ja niillä on täten asetuksen N:o 1698/2005 tavoitteiden mukaisesti varmistettava, että kyseisellä hakijalla on tosiasiallinen ja jatkuva päätäntävalta sekä tilan että sen hoidon suhteen. Näiden vaatimusten mukaisia ovat pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset kansalliset säännökset, joissa säädetään, että kun nuori maanviljelijä aloittaa tilanpidon oikeushenkilön muodossa, tuen saamisen edellytyksenä on muun muassa se, että hänellä on määräämisvalta kyseisessä oikeushenkilössä, mikä puolestaan edellyttää, että hänellä on yli puolet yhteisön osakkeista ja hänen omistamansa osakkeet tuottavat yli puolet yhtiön osakkeiden äänimäärästä.


(1)  EUVL C 49, 18.2.2012.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/8


Valitus, jonka Stefan Städter on tehnyt 27.2.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-532/11, Stefan Städter v. Euroopan keskuspankki, 16.12.2011 antamasta määräyksestä

(Asia C-102/12 P)

2012/C 399/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Stefan Städter (edustaja: asianajaja M. C. Kerber)

Muu osapuoli: Euroopan keskuspankki

Euroopan unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 15.11.2012 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen ja määrännyt, että valittaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Patent- und Markensenat (Itävalta) on esittänyt 6.9.2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v. Pfahnl Backmittel GmbH

(Asia C-409/12)

2012/C 399/14

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Patent- und Markensenat

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Vastapuoli: Pfahnl Backmittel GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tavaramerkistä tullut direktiivin 2008/95/EY (1) 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ”tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys”, kun

a)

kauppiaat tosin tietävät, että kyse on alkuperää koskevasta merkinnästä, mutta ne eivät yleensä ilmoita sitä loppukäyttäjille, ja

b)

loppukäyttäjät eivät pidä tavaramerkkiä (muun muassa) tästä syystä enää alkuperää koskevana merkintänä, vaan niistä tavaroista tai palveluista yleisesti käytettynä nimityksenä, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

2)

Onko jo silloin kyse direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta ”toimimatta jättämisestä”, kun tavaramerkin haltija ei toimi, vaikka kauppiaat eivät ilmoita asiakkailleen, että on kyse rekisteröidystä tavaramerkistä?

3)

Onko tavaramerkki, josta on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut loppukäyttäjien, mutta ei kauppiaiden kannalta yleisesti käytetty nimitys, julistettava menetetyksi silloin ja vain silloin, kun loppukäyttäjien on käytettävä nimitystä, koska sille ei ole vaihtoehtoja?


(1)  Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (kodifioitu toisinto), EUVL L 299, s. 25.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 18.9.2012 — X v. Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Asia C-426/12)

2012/C 399/15

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X

Vastapuoli: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kyseessä direktiivin (1) 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kaksoiskäyttö, kun hiiltä (CN-koodeihin 2701, 2702 ja 2704 kuuluvia tuotteita) käytetään lämmityspolttoaineeksi kalkkiuunissa ja kyseisessä kalkkiuunissa hiilestä (ja kalkkikivestä) saatavan hiilidioksidin avulla tuotetaan savukaasua, jota sen jälkeen käytetään sokerijuurikkaista saatavan raakamehun puhdistukseen prosessin välttämättömänä osana?

2)

Onko kyseessä direktiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kaksoiskäyttö, kun hiiltä (CN-koodeihin 2701, 2702 ja 2704 kuuluvia tuotteita) käytetään lämmityspolttoaineeksi ja lämmityksen yhteydessä syntyvä ja kalkkiuunin savukaasuun sisältyvä hiilidioksidi sitoutuu edellä tarkoitetun, myöhemmin tapahtuvan puhdistuksen yhteydessä 66-prosenttisesti liejukalkkiin, joka myydään kalkkilannoitteena maatalouskäyttöön?

3)

Jos kyseessä on direktiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kaksoiskäyttö: kun otetaan huomioon direktiivin 2 artiklan 4 kohdan johdantokappaleen (kirjaimellinen) sanamuoto, eikö direktiiviä sovelleta, jolloin asianosainen ei voi (ympäristöverolain 20 §:n e kohdassa tarkoitetun kaksoiskäytön kansalliseen oikeuteen perustuvan käsitteen tulkinnan yhteydessä) vedota direktiivin välittömään oikeusvaikutukseen?

4)

Jos kyseessä on direktiivin 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kaksoiskäyttö ja (sen seurauksena) direktiiviä ei sovelleta: onko unionin oikeus esteenä sille, että kaksoiskäytön käsitettä tulkitaan kansallisen oikeuden mukaan direktiivin mukaista tulkintaa suppeammin kannettaessa käsiteltävänä olevan kaltaista polttoaineveroa?


(1)  Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/96/EY (EUVL L 28, s. 51).


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bacău (Romania) on esittänyt 21.9.2012 — Elena Luca v. Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

(Asia C-430/12)

2012/C 399/16

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Bacău

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Elena Luca

Vastapuoli: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (Bacăun sairausvakuutuslaitos)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko (SEUT) 56 artikla (aiempi EY 49 artikla) ja asetuksen (EY) N:o 1408/71 (1) 22 artikla esteenä asetuksen 592/2008 40 §:n 1 momentin b kohdan sekä 45 ja 46 §:n kaltaisille kansallisille säännöksille, joiden mukaan palkatulla työntekijällä tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla taikka hänen perheenjäsenellään on oikeus saada korvaus kaikista ulkomailla sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista ainoastaan, jos hän on saanut niihin etukäteen luvan?

2)

Onko yhteisön alueella sairaanhoidosta suoritettu osittainen maksu, jonka määrä on laskettu vakuutusjäsenvaltion taksojen mukaisesti — nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen 122/2007 (kumottu sittemmin asetuksella 729/2009) 71 §:n mukaisesti —, (SEUT) 56 artiklassa (aiempi EY 49 artikla) tarkoitettu rajoitus?

3)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, mikä on se raja-arvo, johon asti vakuutetuille aiheutuneet kustannukset on korvattava siinä tapauksessa, että asuinjäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen maksujen määrä poikkeaa sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyistä palvelujen hinnoista, jossa hoito annettiin?


(1)  Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2).


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 24.9.2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili v. SC Rafinăria Steaua Română SA

(Asia C-431/12)

2012/C 399/17

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casație și Justiție

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Vastapuoli: SC Rafinăria Steaua Română SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko verotusmenettelystä annetun lain 124 §:n säännösten tulkinta, jonka mukaan valtio ei ole velvollinen maksamaan korkoa arvonlisäveroilmoituksissa vaadituille rahamäärille ajanjaksolta, joka alkaa näiden rahamäärien kuittauspäivästä ja päättyy päivämäärään, jona kuittauspäätökset kumotaan tuomioistuinratkaisulla, ristiriidassa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 183 artiklan kanssa?


(1)  EUVL L 347, s. 1.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 26.9.2012 — ACI Adam BV ym. v. Stichting de Thuiskopie ym.

(Asia C-435/12)

2012/C 399/18

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittajat: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV ja Verbatim GmbH

Vastapuolet: Stichting de Thuiskopie ja Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tekijänoikeusdirektiivin (1) 5 artiklan 2 kohdan b alakohtaa — mahdollisesti yhdessä 5 artiklan 5 kohdan kanssa — tulkittava siten, että siinä mainittua poikkeusta tekijänoikeuteen sovelletaan sellaisiin kopioihin, jotka täyttävät kyseisessä säännöksessä mainitut edellytykset, siitä riippumatta, onko asianomainen luonnollinen henkilö saanut määräämisvallan teoksen kappaleeseen, josta mainitut kopiot on valmistettu, laillisesti — eli oikeudenhaltijan tekijänoikeutta loukkaamatta —, vai sovelletaanko kyseistä poikkeusta ainoastaan sellaisiin kopioihin, jotka on valmistettu kappaleista, jotka ovat päätyneet kyseessä olevan luonnollisen henkilön määräämisvaltaan ilman tekijänoikeuden loukkaamista?

2)

a)

Jos ensimmäiseen kysymykseen annettavalla vastauksella vahvistetaan kysymyksen loppuosassa esitetty tulkinta, voiko tekijänoikeusdirektiivin 5 artiklan 5 kohdassa vahvistetun kolmivaiheisen testin soveltaminen johtaa siihen, että 5 artiklan 2 kohtaan perustuvan poikkeuksen soveltamisalaa laajennetaan, vai voiko testin soveltamisesta olla ainoastaan se seuraus, että kyseisen poikkeuksen ulottuvuutta rajoitetaan?

b)

Jos ensimmäiseen kysymykseen annettavalla vastauksella vahvistetaan kysymyksen loppuosassa esitetty tulkinta, onko kansallisen oikeuden säännös, joka johtaa siihen, että sopiva korvaus sellaisista kopioista, jotka luonnollinen henkilö valmistaa yksityiseen käyttöön ja joiden käyttötarkoitus ei ole välittömästi tai välillisesti kaupallinen, on maksettava siitä riippumatta, onko kyseessä olevien kopioiden valmistaminen sallittua tekijänoikeusdirektiivin 5 artiklan 2 kohdan perusteella — eikä kyseisellä säännöksellä rajoiteta oikeudenhaltijan oikeutta kieltää kappaleen valmistaminen eikä hänen oikeuttaan saada vahingonkorvausta — ristiriidassa tekijänoikeusdirektiivin 5 artiklan tai jonkin muun unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen kanssa?

Kun otetaan huomioon tekijänoikeusdirektiivin 5 artiklan 5 kohdassa vahvistettu kolmivaiheinen testi, onko tähän kysymykseen vastaamisen kannalta merkitystä sillä, ettei sellaisia teknisiä laitteita, joilla luvaton yksityinen kopiointi voidaan estää, ole (vielä) käytettävissä?

3)

Voidaanko täytäntöönpanodirektiiviä (2) soveltaa käsiteltävänä olevan kaltaiseen oikeusriitaan, jossa — sen jälkeen kun jäsenvaltio on tekijänoikeusdirektiivin 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella asettanut sellaisten välineiden valmistajille ja maahantuojille, jotka soveltuvat kappaleiden valmistamiseen teoksista tai on tarkoitettu siihen, velvollisuuden maksaa kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sopiva hyvitys, ja määrännyt, että sopiva hyvitys on maksettava kyseisen jäsenvaltion nimeämälle järjestölle, jonka tehtäväksi sopivan hyvityksen kantaminen ja jakaminen on annettu — maksuvelvollinen vaatii, että tuomioistuin esittää tiettyjen sellaisten riidanalaisten seikkojen perusteella, joilla on merkitystä sopivan hyvityksen vahvistamisen kannalta, toteamuksia mainitun järjestön, joka puolustautuu niitä vastaan, vahingoksi?


(1)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10).

(2)  Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45).


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 1.10.2012 — X v. Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Asia C-437/12)

2012/C 399/19

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X

Vastapuoli: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko arvioitaessa SEUT 110 artiklan puitteissa kysymystä, onko (nyt esillä olevan) henkilöauton rekisteröinnistä vuonna 2010 kannettu vero suurempi kuin tässä jäsenvaltiossa jo rekisteröityjen samanlaisten käytettyjen henkilöautojen arvoon sisältyvä, verosta jäljellä oleva määrä, tämän jäljellä olevan määrän määrittämisen yhteydessä samanlaisena pidettävä:

vastaavanlaista henkilöautoa, joka on rekisteröity uutena henkilöautona sinä vuonna, jona (nyt esillä olevan) henkilöauto otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön (2006), tai

myös (muita) henkilöautoja, jotka ovat olleet käytettyjen autojen markkinoilla vuonna 2010 ja jotka on (nyt esillä olevan) henkilöauton lailla otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 30.5.2006 ja jotka ovat muutoin vastaavanlaisia, mutta jotka on 30.5.2006 jälkeen (tuotu maahan ja) rekisteröity käytettyinä autoina (30.5.2006 jälkeen vuoden 2009 loppuun mennessä) ja/tai

myös (muita) henkilöautoja, jotka ovat olleet käytettyjen autojen markkinoilla vuonna 2010 ja jotka on toisin kuin (nyt esillä oleva) henkilöauto otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 30.5.2006 jälkeen, mutta jotka ovat muutoin vastaavanlaisia ja jotka on 30.5.2006 jälkeen (tuotu maahan ja) rekisteröity käytettyinä autoina (30.5.2006 jälkeen vuoden 2009 loppuun mennessä)?

2)

Onko arvioitaessa kysymystä, onko SEUT 110 artikla esteenä henkilöauton rekisteröinnistä vuonna 2010 kannettavalle BPM-verolle (1) siltä osin kuin kyseinen vero riippuu hiilidioksidipäästöistä (BPM-lain 9 §:n 1 momenttiin sisältyvien taulukoiden mukaisesti), veron tämä osa katsottava uudeksi veroksi, joka on erotettava 1.2.2008 asti kannetusta, ainoastaan luettelohinnasta riippuneesta BPM-verosta, jolloin, siltä osin kuin vero riippuu hiilidioksidipäästöistä, vertailulla (samanlaisiin) käytettyihin, ennen 1.1.2010 rekisteröityihin henkilöautoihin ei ole käsiteltävänä olevan asian kannalta merkitystä?

3)

Jos kyseessä ei ole II kohdassa tarkoitettu uusi vero: onko SEUT 110 artiklan nojalla BPM-veron kantamiselle henkilöauton rekisteröinnistä vuonna 2010, siltä osin kuin kyseinen vero riippuu hiilidioksidipäästöistä (BPM-lain 9 §:n 1 momenttiin sisältyvien taulukoiden mukaisesti) esteenä se seikka, että (nyt esillä olevan) henkilöauton kanssa vastaavanlaisista henkilöautoista, jotka otetiin ensimmäistä kertaa käyttöön ennen 1.2.2008 ja tuotiin maahan ja rekisteröitiin käytettyinä autoina kaudella 1.2.2008–31.12.2009), ei ole kannettu hiilidioksidipäästöistä riippuvaa (kyseisellä kaudella voimassa olleen BPM-lain 9ba §:n mukaista) veroa, vaikka kyseistä hiilidioksidipäästöistä riippuvaa veroa perittiin edellä tarkoitetulla kaudella rekisteröitäessä henkilöautoja, jotka otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön 1.2.2008 jälkeen mutta jotka muutoin ovat vastaavanlaisia kuin (nyt esillä oleva) henkilöauto?


(1)  Henkilöauto- ja moottoripyörävero


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Salamanca (Espanja) on esittänyt 8.10.2012 — Josune Esteban Garcia

(Asia C-451/12)

2012/C 399/20

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Salamanca

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Josune Esteban Garcia

Ennakkoratkaisukysymys

Mahdollistavatko perussopimuksen 4, 12, 114 ja 169 artikla ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artikla, luettuina yhdessä direktiivin 93/13 (1) ja kuluttajien etujen korkeatasoista suojaa, direktiivien tehokasta vaikutusta sekä vastaavuus- ja tehokkuusperiaatetta koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, sen, että Audiencia Provincial käsittelee kansallisena muutoksenhakutuomioistuimena, vaikkei se kansallisten säännösten mukaan ole asiassa toimivaltainen, valituksen, joka on tehty alioikeuden ratkaisusta, jossa vastaajan kotipaikan tuomioistuimella todetaan olevan alueellinen toimivalta käsitellä vahingonkorvauskanne, joka perustuu siihen, että vastaajan väitetään jättäneen täyttämättä internetin välityksellä tehdystä sopimuksesta johtuvat sopimusvelvoitteensa?


(1)  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 10.10.2012 — Pro Med Logistik GmbH v. Finanzamt Dresden-Süd

(Asia C-454/12)

2012/C 399/21

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Pro Med Logistik GmbH

Vastaaja: Finanzamt Dresden-Süd

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) 12 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmas alakohta, luettuna yhdessä liitteessä H olevan 5 ryhmän kanssa, ja yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 98 artiklan 1 kohta, luettuna yhdessä liitteessä III olevan 5 ryhmän kanssa, verotuksen neutraalisuuden periaate huomioon ottaen esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan henkilöiden kuljettamiseen taksilla lähiliikenteessä sovelletaan alennettua liikevaihtoverokantaa mutta henkilöiden kuljettamiseen vuokra-autoilla lähiliikenteessä sovelletaan yleistä verokantaa?

2)

Onko ensimmäiseen kysymykseen vastaamisen kannalta merkitystä sillä, suorittavatko taksiyrittäjät ja vuokra-autoyrittäjät kuljetuksia suurasiakkaiden kanssa tekemiensä erityissopimusten perusteella lähes samansisältöisin ehdoin?


(1)  EYVL L 145, s. 1; sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 10.10.2012 — Karin Oertel v. Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

(Asia C-455/12)

2012/C 399/22

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Karin Oertel

Vastaaja: Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) 12 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmas alakohta, luettuna yhdessä liitteessä H olevan 5 ryhmän kanssa, verotuksen neutraalisuuden periaate huomioon ottaen esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan henkilöiden kuljettamiseen taksilla lähiliikenteessä sovelletaan alennettua liikevaihtoverokantaa mutta henkilöiden kuljettamiseen vuokra-autoilla lähiliikenteessä sovelletaan yleistä verokantaa?


(1)  EYVL L 145, s. 1; sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 16.10.2012 — Copydan Båndkopi v. Nokia Danmark A/S

(Asia C-463/12)

2012/C 399/23

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Copydan Båndkopi

Vastapuoli: Nokia Danmark A/S

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivi 2001/29/EY (1) esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka nojalla oikeudenhaltijat saavat hyvitystä seuraavien lähteiden perusteella valmistettavista kappaleista:

1)

tiedosto, jonka käytön oikeudenhaltija on hyväksynyt ja josta asiakas maksaa (esimerkiksi verkkokaupasta hankittava lisensoitu sisältö)

2)

tiedosto, jonka käytön oikeudenhaltija on hyväksynyt mutta josta asiakas ei maksa (esimerkiksi markkinointitarkoituksessa levitettävä lisensoitu sisältö)

3)

käyttäjän omistama dvd- tai cd-levy, MP3-soitin, tietokone tai muu sellainen, jossa ei ole käytetty tehokkaita teknisiä toimenpiteitä

4)

käyttäjän omistama dvd- tai cd-levy, MP3-soitin, tietokone tai muu sellainen, jossa on käytetty tehokkaita teknisiä toimenpiteitä

5)

kolmannen osapuolen omistama dvd- tai cd-levy, MP3-soitin, tietokone tai vastaava

6)

Internetistä tai muusta lähteestä peräisin oleva teos, josta on valmistettu kappale laittomasti

7)

esimerkiksi Internetistä (laillisesta mutta lisensoimattomasta lähteestä) peräisin oleva tiedosto, josta on valmistettu kappale laillisesti muulla tavoin?

2)

Miten oikeudenhaltijoille maksettavaa hyvitystä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä (vrt. direktiivin 5 artiklan 2 kohdan b alakohta) on otettava huomioon direktiivin 6 artiklan mukaiset tehokkaat tekniset toimenpiteet?

3)

Mitä ovat direktiivin johdanto-osan 35 perustelukappaleessa mainitut ”tilanteet, joissa oikeudenhaltijalle koituva haitta on vähäinen” yksityiskäyttöön tapahtuvaa kappaleen valmistamista koskevan hyvityksen suuruutta ajatellen (vrt. direktiivin 5 artiklan 2 kohdan b alakohta), jolloin on ristiriidassa direktiivin kanssa, että jäsenvaltioilla on lainsäädäntöä, johon sisältyy hyvityksen maksaminen oikeudenhaltijoille yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kappaleen valmistamisesta (ks. 2 kohdassa mainittu tutkimus)?

4)

a)

Jos todetaan, ettei yksityiseen käyttöön tapahtuva kappaleen valmistaminen ole matkapuhelinten muistikorttien ensisijainen tai olennaisin käyttötarkoitus, onko yhteensopivaa direktiivin kanssa, että jäsenvaltiolla on lainsäädäntöä, joka varmistaa oikeudenhaltijoiden saavan hyvitystä kappaleen valmistamisesta matkapuhelinten muistikorteille?

b)

Jos todetaan, että yksityiseen käyttöön tapahtuva kappaleen valmistaminen kuuluu matkapuhelinten muistikorttien ensisijaisiin tai olennaisiin käyttötarkoituksiin, onko yhteensopivaa direktiivin kanssa, että jäsenvaltiolla on lainsäädäntöä, jonka mukaan oikeudenhaltijat saavat hyvitystä kappaleen valmistamisesta matkapuhelinten muistikorteille?

5)

Onko direktiivin johdanto-osan 31 perustelukappaleessa tarkoitetun ”oikeudenmukaisen tasapainon” käsitteen sekä direktiivin 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ”vahinkoon” perustuvan ”sopivan hyvityksen” käsitteen yhdenmukaisen tulkinnan mukaista, että jäsenvaltiolla on lainsäädäntöä, jonka mukaan vaaditaan hyvityksen maksamista muistikorteista, vaikka sitä ei vaadita sisäisistä muisteista, jollaisia on esimerkiksi yksityiseen käyttöön valmistettujen kappaleiden tallentamiseen suunnitelluissa ja ensisijaisesti kyseiseen tarkoitukseen käytettävissä MP3-soittimissa ja iPodeissa?

6)

a)

Estääkö direktiivi sen, että jäsenvaltioilla on lainsäädäntöä, jonka mukaan hyvitystä vaaditaan yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kappaleen valmistamisesta sellaiselta valmistajalta ja/tai maahantuojalta, joka myy muistikortteja yrityksille, jotka jälleenmyyvät niitä sekä yksityis- että yritysasiakkaille, jolloin valmistaja ja/tai maahantuoja ei tiedä, myydäänkö muistikortit yksityis- vai yritysasiakkaille?

b)

Jos jäsenvaltion lainsäädännössä on säännöksiä, jotka poistavat valmistajilta, maahantuojilta ja/tai jälleenmyyjiltä velvollisuuden maksaa hyvitystä ammatilliseen tarkoitukseen käytettävistä muistikorteista, onko 6 a kysymykseen vastaamisen kannalta merkittävää, että valmistajat, maahantuojat ja/tai jälleenmyyjät voivat, jos hyvitystä kuitenkin on maksettu, saada takaisin muistikorteista maksamansa hyvityksen ammatillisen käytön osalta ja että valmistajat, maahantuojat ja/tai jälleenmyyjät voivat hyvityksettä myydä muistikortteja sellaisille yrityksille, jotka ovat ilmoittautuneet hyvitysjärjestelmää hallinnoivalle järjestölle?

c)

Onko 6 a ja b kysymykseen vastaamisen kannalta merkityksellistä,

1)

että jos jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyy säännöksiä sen varmistamiseksi, ettei valmistajia, maahantuojia ja/tai jälleenmyyjiä velvoiteta maksamaan hyvitysmaksua ammatilliseen käyttöön käytettävistä muistikorteista, niin ”ammatillisen käytön” käsitettä kuitenkin tulkitaan siten, että se on ainoastaan Copydanin hyväksymiä yrityksiä koskeva vähennysmahdollisuus, ja muiden kuin Copydanin hyväksymien yritysten on maksettava hyvitystä ammatillisessa tarkoituksessa käyttämistään muistikorteista?

2)

että jos jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyy säännöksiä sen varmistamiseksi, että valmistajat, maahantuojat ja/tai jälleenmyyjät voivat saada takaisin muistikorteista jo maksamaansa hyvitystä, jos sitä (teoriassa) on kuitenkin maksettu, siltä osin kuin niitä käytetään ammatilliseen tarkoitukseen, niin kuitenkin a) käytännössä ainoastaan muistikortin ostaja voi saada palautettavan hyvityksen ja b) muistikortin ostajan on toimitettava Copydanille hyvityksen palautushakemus?

3)

että jos jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyy säännöksiä sen varmistamiseksi, että valmistajat, maahantuojat ja/tai jälleenmyyjät voivat hyvityksettä myydä muistikortteja yrityksille, jotka ovat ilmoittautuneet hyvitysjärjestelmää hallinnoivalle järjestölle, niin kuitenkin a) hyvitysmaksujärjestelmää hallinnoiva järjestö on Copydan ja b) ilmoittautuneet yritykset eivät tiedä, myydäänkö muistikortit yksityis- vai yritysasiakkaille?


(1)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10).


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Cosenza (Italia) on esittänyt 19.10.2012 — CCIAA di Cosenza v. CIESSE SRL:n konkurssipesä

(Asia C-468/12)

2012/C 399/24

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Cosenza

Pääasian asianosaiset

Hakija: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Vastapuoli: CIESSE SRL:n konkurssipesä

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Italian lainsäädäntö, joka koskee sellaisen vuosimaksun yksityiskohtaisia laskentatapoja, jonka ovat velvollisia maksamaan kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat toimijat, niiltä osin kuin siinä säädetään, että yksittäisten elinkeinonharjoittajien on maksettava kiinteämääräinen vuosimaksu (200 euroa, jos ne on kirjattu yleiseen osaan, tai 88 euroa, jos ne kirjattu erityiseen osaan); maatalouden harjoittajien siviiliyhtiöiden (società semplici agricole) on maksettava 100 euron suuruinen kiinteämääräinen vuosimaksu (lisättynä 20 eurolla jokaiselta paikalliselta yksiköltä); yritysten, joiden kotipaikka on ulkomailla, paikallisten yksiköiden ja/tai sivutoimipaikkojen on maksettava 110 euron suuruinen kiinteämääräinen maksu; muuta kuin maataloustoimintaa harjoittavien yhtiöiden (società simplici con ragione sociale non agricola) on maksettava 200 euron suuruinen kiinteämääräinen maksu; asianajoyhtiöiden on maksettava 200 euron suuruinen kiinteämääräinen maksu, kun taas kaikilla muilla taloudellisilla yhteisöillä (yhtiöt, konsortiot ym.) on velvollisuus maksaa ”edellisen tilikauden liikevaihdon mukaan laskettu maksu” (joka voi olla enintään 40 000 euroa), ristiriidassa 12.2.2008 annetun direktiivin 2008/7/EY (1) 5 artiklan kanssa siltä osin kuin siinä säädetään, että pääomayhtiöiden (kun tämä ilmaisu ymmärretään edellä mainitussa direktiivissä tarkoitetussa tyhjentävässä merkityksessä) harjoittamasta liiketoiminnasta on maksettava huomattavasti suurempi maksu kuin yksittäisen yrityksen harjoittamasta liiketoiminnasta?


(1)  Pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista 12.2.2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/7/EY (EUVL L 46, s. 11).


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte Suprema di Cassazione (Italia) on esittänyt 22.10.2012 — Panasonic Italia SpA v. Agenzia delle Dogane

(Asia C-472/12)

2012/C 399/25

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte Suprema di Cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Panasonic Italia SpA

Vastapuoli: Agenzia delle Dogane

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ensisijaisesti, tuliko ennen asetuksen (EY) N:o 754/2004 (1) voimaantuloa sellainen väriä toistava plasmanäyttö, jonka lävistäjä on 106,6 senttimetriä, jossa on kaksi kaiutinta ja kauko-ohjain ja jossa olevassa sisääntulossa on valmius (erittäin edullisen, helposti saatavan ja helposti asennettavan) videokortin asentamista varten, luokitella nimikkeeseen 8471 vai nimikkeeseen 8528, kun videokorttia ei maahantuoda yhdessä näytön kanssa mutta videokortin asentamisen jälkeen näyttöä voidaan käyttää yhdistettyjen AV-videosignaalien vastaanottamiseen ja kun näyttö voidaan liittää paitsi automaattisiin tietojenkäsittelykoneisiin myös tallennus- ja toistolaitteisiin, DVD-soittimiin, videokameroihin ja satelliittivastaanottimiin?

2)

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, edellyttääkö asetus N:o 754/2004 edellä kuvatun kaltaisen näytön luokitusta nimikkeeseen 8528?

3)

Jos vastaus toiseen kysymykseen on myöntävä, onko kyseisen asetuksen vastaavia säännöksiä pidettävä tulkitsevina ja siten taannehtivina, sanotun vaikuttamatta aiempien, vastakkaisten säädösten sovellettavuuteen?


(1)  Tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 21.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 754/2004 (EUVL L 118, s. 32).


Unionin yleinen tuomioistuin

22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2012 — Syndicat des thoniers méditerranéen ym. v. komissio

(Asia T-574/08) (1)

(Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Kalastus - Vesiluonnonvarojen säilyttäminen - Tonnikalakantojen elvyttäminen - Kiireelliset toimenpiteet, joilla kielletään kalastus kurenuotta-aluksilla - Epätavallinen vahinko)

2012/C 399/26

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, Ranska), Marc Carreno (Sète, Ranska), Jean-Louis Donnarel (Lourmarin, Ranska), Jean-François Flores (Sète), Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains, Ranska), Hervé Marin (Balaruc-le-Vieux, Ranska), Nicolas Marin (Frontignan, Ranska), Sébastien Marin (Bouzigues, Ranska), Jean-Marc Penniello (Collioure, Ranska), Serge Antoine José Perez (Sorède, Ranska) (edustaja: asianajaja C. Bonnefoi), Jean-Luc Buono (Agde, Ranska), Gérard Buono (Agde), Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc-les-Bains), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan), Jean Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains), Jean Lubrano (Port-Vendres, Ranska), Jean Lucien Lubrano (Saleilles, Ranska), Fabrice Marin (Frontignan) ja Robert Marin (Balaruc-les-Bains) (edustajat: aluksi asianajaja C. Bonnefoi, sitten asianajajat A. Arnaud ja P. O. Koubi-Flotte)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Banks, F. Clotuche Duvieusart ja A. Bouquet)

Oikeudenkäynnin kohde

Vahingonkorvauskanne, jolla vaaditaan korvausta vahingosta, jonka kantajat ovat väitetysti kärsineet tonnikalaa Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° läntistä pituutta itäpuolella sekä Välimerellä kalastavia kurenuotta-aluksia koskevista kiireellisistä toimenpiteistä 12.6.2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 530/2008 (EUVL L 155, s. 9) antamisen seurauksena.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantajat velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 69, 21.3.2009.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2012 — Nexans France ja Nexans v. komissio

(Asia T-135/09) (1)

(Kilpailu - Hallinnollinen menettely - Kumoamiskanne - Tarkastuksen kuluessa toteutetut toimet - Menettelyn kuluessa toteutetut toimenpiteet - Tutkimatta jättäminen - Päätös, jolla määrätään tarkastuksesta - Perusteluvelvollisuus - Yksityisyyden suoja - Riittävän painavat syyt - Tuomioistuinvalvonta)

2012/C 399/27

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Nexans France SAS (Pariisi, Ranska) ja Nexans SA (Pariisi) (edustajat: solicitor M. Powell, asianajaja J. P. Tran Thiet ja barrister G. Forwood)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi X. Lewis ja N. von Lingen, sitten N. von Lingen ja V. Di Bucci)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensiksi vaaditaan kumoamaan 9.1.2009 tehty komission päätös K(2009) 92/1, jolla määrättiin Nexans SA ja sen tytäryhtiö Nexans France SAS suostumaan tarkastukseen (EY) 81 ja (EY 82) artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (EUVL 2003, L 1, s. 1) 20 artiklan 4 kohdan nojalla (asia COMP/39.610); toiseksi vaaditaan, että unionin yleinen tuomioistuin toteaa lainvastaiseksi komission tarkastuksen kuluessa tekemän päätöksen siitä, että tietyt tiedostot kopioidaan kokonaisuudessaan, jotta niitä voidaan tutkia komission tiloissa; kolmanneksi vaaditaan, että komission päätös kuulla erästä Nexans Francen työntekijää tarkastuksen yhteydessä kumotaan, ja neljänneksi vaaditaan, että unionin yleinen tuomioistuin määrää komission toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä.

Tuomiolauselma

1)

9.1.2009 tehty komission päätös K(2009) 92/1, jolla Nexans SA ja kaikki suoraan tai välillisesti sen määräysvallassa olevat yritykset, mukaan lukien Nexans France SAS, määrättiin suostumaan tarkastukseen (EY) 81 ja (EY) 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdan nojalla, kumotaan siltä osin kuin se koskee muita sähkökaapeleita kuin merenalaisia ja maanalaisia suurjännitekaapeleita sekä näihin muihin kaapeleihin liittyvää materiaalia.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Nexans ja Nexans France vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja nevelvoitetaan korvaamaan puolet Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.

4)

Komissio vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 141, 20.6.2009.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2012 — Prysmian ja Prysmian Cavi e Sistemi Energia v. komissio

(Asia T-140/09) (1)

(Kilpailu - Hallinnollinen menettely - Kumoamiskanne - Tarkastuksen kuluessa toteutetut toimet - Menettelyn kuluessa toteutetut toimenpiteet - Tutkimatta jättäminen - Päätös, jolla määrätään tarkastuksesta - Perusteluvelvollisuus - Yksityisyyden suoja - Riittävän vakavat seikat - Tuomioistuinten harjoittama valvonta)

2012/C 399/28

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Prysmian SpA (Milano, Italia) ja Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano) (edustajat: asianajajat A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro ja L. Armati)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi V. Di Bucci ja X. Lewis, sitten V. Di Bucci ja N. von Lingen)

Oikeudenkäynnin kohde

9.1.2009 tehdyn komission päätöksen C(2009) 92/2, jossa todetaan, että Prysmian SpA:n ja sen suoraan tai välillisesti valvomien kaikkien yritysten, mukaan luettuna Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, on suostuttava (EY) 81 ja (EY) 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen (EUVL 2003, L 1 s. 1) (asia COMP/39.610) kumoamista koskeva vaatimus; vaatimus, että unionin yleisen tuomioistuimen on todettava, että tämän tarkastuksen yhteydessä tehty komission päätös ottaa jäljennökset tiettyjen kovalevyjen koko sisällöstä ja tutkia niiden sisältö komission toimitiloissa on lainvastainen; vaatimus, että unionin yleisen tuomioistuimen on kiellettävä komissiota käyttämästä lainvastaisesti hankittuja asiakirjoja ja määrättävä komissio palauttamaan lainvastaisesti hankitut asiakirjat Prysmianille ja Prysmian Cavi e Sistemi Energialle.

Tuomiolauselma

1)

9.1.2009 tehty komission päätös C(2009) 92/2, jossa todetaan, että Prysmian SpA:n ja sen suoraan tai välillisesti valvomien kaikkien yritysten, mukaan luettuna Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, on suostuttava (EY) 81 ja (EY) 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen, kumotaan siltä osin kuin se koskee muita sähkökaapeleita kuin meren- ja maanalaisia korkeajännitesähkökaapeleita ja näihin muihin kaapeleihin liittyvää laitteistoa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Prysmian ja Prysmian Cavi e Sistemi Energia vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja ne velvoitetaan korvaamaan puolet Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.

4)

Euroopan komissio vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.


(1)  EUVL C 141, 20.6.2009.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter v. SMHV (GG)

(Asia T-278/09) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin GG rekisteröimiseksi yhteisön yhteismerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

2012/C 399/29

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, aiemmin Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Mainz, Saksa) (edustaja: asianajaja N. Schindler)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi B. Schmidt, sitten G. Schneider ja lopuksi D. Walicka)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 30.4.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 1568/2008-1), joka koskee hakemusta sanamerkin GG rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 220, 12.9.2009.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2012 — CBI v. komissio

(Asia T-137/10) (1)

(Valtiontuet - Julkiset sairaalat - Tuet, joita Belgian viranomaiset ovat myöntäneet IRIS- yhdistykseen kuuluville julkisille sairaaloille - Alustavan vaiheen jälkeen tehty päätös - Päätös, jossa tukien todetaan soveltuvan sisämarkkinoille - Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu - Julkisen palvelun tehtävän määritelmä - Julkisesta palvelusta myönnettävän korvauksen oikeasuhteisuus)

2012/C 399/30

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI), (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajaja D. Waelbroeck ja solicitor D. Slater)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes ja S. Thomas)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja J. Gstalter), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: aluksi M. Noort ja M. de Ree, sitten M. Noort, C. Wissels ja J. Langer), Région de Bruxelles-Capitale (Belgia), Commune d’Anderlecht (Belgia), Commune d’Etterbeek (Belgia), Commune d’Ixelles (Belgia), Ville de Bruxelles (Belgia) ja Commune de Saint-Gilles (Belgia) (edustajat: asianajajat P. Slegers ja A. Lepièce)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse valtiontuesta NN 54/09, jonka Belgian kuningaskunta toteutti Région de Bryssel-Capitalen IRIS-verkoston julkisten sairaaloiden rahoituksen hyväksi, 28.10.2009 tehdyn komission päätöksen C(2009) 8120 kumoamisvaatimuksesta.

Tuomiolauselma

1)

Valtiontuesta NN 54/09, jonka Belgian kuningaskunta toteutti Région de Bryssel-Capitalen IRIS-verkoston julkisten sairaaloiden rahoituksen hyväksi, 28.10.2009 tehty komission päätös C(2009) 8120 kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santén (CBI) oikeudenkäyntikulut.

3)

Ranskan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Région Bruxelles-Capitale (Belgia), Commune d’Anderlecht (Belgia), Commune d’Etterbeek (Belgia), Commune d’Ixelles (Belgia), Ville de Bruxelles (Belgia) ja Commune de Saint-Gilles (Belgia) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 148, 5.6.2010.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2012 — Unkari v. komissio

(Asia T-194/10) (1)

(Kumoamiskanne - Asetus (EY) N:o 1234/2007 - Asetus (EY) N:o 607/2009 - E-Bacchus-tietokanta - Suojatun alkuperänimityksen ”Vinohradnícka oblast” Tokaj’ kirjaaminen siten, että alkuperämaaksi on merkitty Slovakia - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen)

2012/C 399/31

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Unkari (asiamiehet: aluksi J. Fazekas, M. Fehér ja K. Szíjjártó, sitten M. Fehér ja K. Szíjjártó)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Schima, V. Bottka ja M. Vollkommer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Slovakian tasavalta (asiamies: B. Ricziová)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne, jonka kohteena on suojatun alkuperänimityksen ”Vinohradnícka oblast” Tokaj’ kirjaaminen viinejä koskevien suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen sähköiseen tietokantaan (E-Bacchus-tietokanta) siten, että alkuperämaaksi on merkitty Slovakia

Tuomiolauselma

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Unkari vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Slovakian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 195, 17.7.2010.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2012 — Antrax It v. SMHV — THC (lämpöpatterit)

(Yhdistetyt asiat T-83/11 ja T-84/11) (1)

(Yhteisömalli - Mitättömyysmenettely - Rekisteröidyt yhteisömallit, jotka esittävät luonnollisen kierron vedenlämmittimiä, joita käytetään lämpöpattereissa - Aikaisempi malli - Mitättömyysperuste - Yksilöllisen luonteen puuttuminen - Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta - Alan muotoilumahdollisuuksien loppuun käyminen - Perusteluvelvollisuus)

2012/C 399/32

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Antrax It Srl (Resana, Italia) (edustaja: asianajaja L. Gazzola)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi G. Mannucci ja A. Folliard-Monguiral, sitten A. Folliard-Monguiral ja F. Mattina)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: The Heating Company (THC) (Dilsen, Belgia) (edustaja: asianajaja J. Haber)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 2.11.2010 tekemistä päätöksistä (asiat R 1451/2009-3 ja R 1452/2009-3), jotka koskevat The Heating Companyn (THC) ja Antrax It Srl:n välisiä mitättömyysmenettelyitä.

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 2.11.2010 tekemät päätökset (asiat R 1451/2009-3 ja R 1452/2009-3) kumotaan siltä osin kuin niissä on julistettu mitättömäksi mallit nro 000593959-0001 ja nro 000593959-0002.

2)

Kanteet hylätään muilta osin.

3)

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Antrax It Srl:n oikeudenkäyntikulut unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä.

4)

The Heating Company (THC) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan unionin yleisessä tuomioistuimessa ja se velvoitetaan korvaamaan Antrax It:n oikeudenkäyntikulut valituslautakunnan menettelyissä.


(1)  EUVL C 113, 9.4.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2012 — Giordano v. komissio

(Asia T-114/11) (1)

(Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Kalastus - Kalavarojen säilyttäminen - Tonnikalakantojen elvyttäminen - Kiireelliset toimenpiteet, joilla kielletään kalastaminen kurenuotta-aluksilla - Oikeudenvastainen menettely - Syy-yhteys)

2012/C 399/33

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jean-François Giordano (Sète, Ranska) (edustajat: asianajajat D. Rigeade ja J. Jeanjean)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouquet ja D. Nardi)

Oikeudenkäynnin kohde

Vahingonkorvauskanne korvauksen saamiseksi vahingosta, jonka kantaja väittää kärsineensä tonnikalaa Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° läntistä pituutta itäpuolella sekä Välimerellä kalastavia kurenuotta-aluksia koskevista kiireellisistä toimenpiteistä 12.6.2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 530/2008 (EUVL L 155, s. 9) antamisen johdosta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Jean-François Giordano velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 139, 7.5.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/19


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2012 — komissio v. Strack

(Asia T-268/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Lomat - Sairausloma - Komission päätöksen, jolla hylättiin asianosaisen käyttämättä jääneiden vuosilomapäivien siirtäminen seuraavalle vuodelle, kumoaminen ensimmäisessä oikeusasteessa - Henkilöstösääntöjen liitteessä V oleva 4 artikla - Henkilöstösääntöjen 1 e artiklan 2 kohta - Direktiivi 2003/88 EY - Perusteltu valitus - Ratkaisukelpoinen oikeusriita - Kanteen hylkääminen)

2012/C 399/34

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja J. Currall)

Valittajan vastapuoli: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa F-120/07, Strack vastaan komissio, 15.3.2011 antamasta tuomiosta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) tämän tuomion kumoamiseksi osittain.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen asiassa F-120/07, Strack vastaan komissio, 15.3.2011 antama tuomio kumotaan.

2)

Guido Strackin asiassa F-120/07 virkamiestuomioistuimessa nostama kanne hylätään.

3)

Strack ja Euroopan komissio vastaavat sekä virkamiestuomioistuimessa että tässä oikeusasteessa aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 232, 6.8.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2012 — Hartmann v. SMHV (Nutriskin Protection Complex)

(Asia T-415/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Nutriskin Protection Complex rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - SMHV:n päätöskäytäntö - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla)

2012/C 399/35

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Saksa) (edustaja: asianajaja N. Aicher)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: K. Klüpfel ja A. Poch)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 26.5.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1524/2010-1), joka koskee hakemusta merkin Nutriskin Protection Complex rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Paul Hartmann AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 298, 8.10.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/20


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2012 — Evonik Industries v. SMHV — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)

(Asia T-529/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin Impulso creador rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkki IMPULSO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2012/C 399/36

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Evonik Industries AG (Essen, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Albrecht)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat F. Brandolini Kujman ja J. Devaureix)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 20.6.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1101/2010-2), joka koskee Impulso Industrial Alternativo, SA:n ja Evonik Industries AG:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Evonik Industries AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 362, 10.12.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2012 — tesa v. SMHV — Superquímica (tesa TACK)

(Asia T-555/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin tesa TACK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen kuviomerkki TACK Ceys - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2012/C 399/37

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: tesa SE (Hampuri, Saksa) (edustaja: asianajaja F. Schwab)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: A. Folliard-Monguiral ja O. Mondéjar Ortuño)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: La Superquímica, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Espanja) (edustaja: asianajaja A. Canela Giménez)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 5.7.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 866/2010-1), joka koskee La Superquímica, SA:n ja tesa SE:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

tesa SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 6, 7.1.2012.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/21


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 24.10.2012 — Harman International Industries v. SMHV — Becker (Barbara Becker)

(Asia T-212/07 RENV) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väite - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2012/C 399/38

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Harman International Industries, Inc. (Northridge, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: barrister M. Vanhegan)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Barbara Becker (Miami, Florida, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja P. Baronikians)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.3.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 502/2006-1), joka koskee Harman International Industries, Incin ja Barbara Beckerin välistä väitemenettelyä

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja ja väliintulija vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 183, 4.8.2007.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/21


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2012 — Chivas v. SMHV — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

(Asia T-180/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väite - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2012/C 399/39

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: solicitor A. Carboni)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: solicitor K. Lumsdaine)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.1.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1262/2010-1), joka koskee Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd:n ja Chivas Holdings (IP) Ltd:n välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja ja väliintulija vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaaman puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 152, 21.5.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2012 — Chivas v. SMHV — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

(Asia T-181/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väite - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2012/C 399/40

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: solicitor A. Carboni)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: A. Folliard Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: solicitor K. Lumsdaine)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.1.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1263/2010-1), joka koskee Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd:n ja Chivas Holdings (IP) Ltd:n välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja ja väliintulija vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista


(1)  EUVL C 152, 21.5.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 24.10.2012 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

(Asia T-442/11) (1)

(Kumoamiskanne - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Toimi, joka on osittain vahvistava ja osittain informatiivinen - Tutkimatta jättäminen - Vahingonkorvauskanne - Moitittua menettelyä ei ole yksilöity tai väitettyä vahinkoa ei ole määritelty - Tutkimatta jättäminen - Vahingonkorvauskanne - Näyttöä vahingosta ei ole - Selvästi täysin perusteeton kanne)

2012/C 399/41

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Delaude ja D. Calciu, avustajanaan asianajaja P. Wytinck)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensimmäiseksi vaatimus 27.5.2011 päivätyn komission kirjeen kumoamisesta, toiseksi vaatimus komission velvoittamisesta suorittamaan vahingonkorvausta ja kolmanneksi kyseisen toimielimen velvoittaminen julkaisemaan tiedote

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 290, 1.10.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/22


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2012 — Chivas v. SMHV — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Asia T-530/11) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väite - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2012/C 399/42

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: solicitor A. Carboni)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Yhdistynyt kuningaskunta)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ensimmäisen valituslautakunnan 14.7.2011 (asia R 2334/2010-1) tekemästä päätöksestä, joka koskee Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd:n ja Chivas Holdings (IP) Ltd:n välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 362, 10.12.2011.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/23


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2012 — Bäßler v. SMHV (MAX)

(Asia T-187/12)

(Kannekirjelmä - Muotovaatimukset - Tutkittavaksi ottamista koskevien edellytysten selvä puuttuminen)

2012/C 399/43

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Uwe Bäßler (Gmunden, Itävalta) (edustaja: asianajaja M.)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 2.2.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 0909/2011-1), joka koskee hakemusta sanamerkin MAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/23


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.10.2012 — Saobraćajni institut CIP v. komissio

(Asia T-219/12 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntö, joka koskee teknisten asiakirjojen laatimista rautateiden modernisointihankkeessa - Kantajan jättäminen tarjouspyyntömenettelyn ulkopuolelle - Tarjouspyyntömenettelyn peruuttaminen kanteen nostamisen jälkeen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2012/C 399/44

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbia) (edustaja: asianajaja A. Lojpur)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja E. Georgieva)

Oikeudenkäynnin kohde

Pääosiltaan sellaisia välitoimia koskeva hakemus, joilla määrätään keskeytettäväksi tarjouspyyntömenettely, joka liittyy 27.3.2012 julkaistuun hankintailmoitukseen, joka koskee teknisten asiakirjojen laatimista rautateiden modernisointihankkeessa ja jolla kantaja jätettiin tarjouspyyntömenettelyn ulkopuolelle

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen välitoimihakemuksesta raukeaa.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/23


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.10.2012 — Saobraćajni institut CIP v. komissio

(Asia T-227/12 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Julkiset palveluhankinnat - Tarjouspyyntö, joka koskee teknisten asiakirjojen laatimista rautateiden modernisointihankkeessa - Kantajan jättäminen tarjouspyyntömenettelyn ulkopuolelle - Tarjouspyyntömenettelyn peruuttaminen kanteen nostamisen jälkeen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2012/C 399/45

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrad, Serbia) (edustaja: asianajaja A. Lojpur)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja E. Georgieva)

Oikeudenkäynnin kohde

Pääosiltaan sellaisia välitoimia koskeva hakemus, joilla määrätään keskeytettäväksi tarjouspyyntömenettely, joka liittyy 3.4.2012 julkaistuun hankintailmoitukseen, joka koskee teknisten asiakirjojen laatimista rautateiden modernisointihankkeessa ja jolla kantaja jätettiin tarjouspyyntömenettelyn ulkopuolelle

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen välitoimihakemuksesta raukeaa.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/24


Kanne 8.10.2012 — Novartis v. SMHV — Tenimenti Angelini (LINEX)

(Asia T-444/12)

2012/C 399/46

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Novartis AG (Basel, Sveitsi) (edustaja: asianajaja M. Douglas)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 6.8.2012 tekemä päätös asiassa R 414/2011-4 on kumottava ja

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki LINEX luokkaan 5 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8122863

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkin LINES PERLA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 1281035 luokkiin 5, 16 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin LINES LADY italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 245598 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin LINES INTERVALLO italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 311801 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin LINES IDEA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 414841 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin LINES SETA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 584405 luokkiin 5, 16 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin LINES SETA ALI italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 607537 luokkiin 5, 16 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin LINES SETA ULTRA italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 643382 luokkiin 5, 16 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; kuviomerkin VELO italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 980294 luokkiin 3, 5 ja 16 kuuluvia tavaroita varten; kuviomerkin LINES italialainen tavaramerkkirekisteröinti nro 980295 luokkiin 3, 5 ja 16 kuuluvia tavaroita varten; kuviomerkin LINES SETA italialainen tavaramerkkihakemus nro MI2007C011896 luokkiin 5, 16 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; Italiassa tunnettu merkki LINES luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

neuvoston asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkominen ja

neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/24


Kanne 11.10.2012 — Anagnostakis v. komissio

(Asia T-450/12)

2012/C 399/47

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Aleksios Anagnostakis (Ateena, Kreikka) (edustaja: dikigoros A. Anagnostakis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan komission 6.9.2012 tekemän päätöksen, jolla se hylkäsi esitetyn kansalaisaloitteen, jonka nimi on MILJOONA ALLEKIRJOITUSTA SOLIDAARISEN EUROOPAN PUOLESTA, rekisteröimisen

velvoittamaan komission rekisteröimään lainmukaisesti edellä mainitun aloitteen ja ryhtymään muihin lainmukaisiin toimenpiteisiin ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 122 artiklaan.

Kantaja esittää Euroopan komission perusteettomasti väittävän, ettei sillä ole toimivaltaa tehdä ehdotusta oikeudelliseksi toimeksi, joka koskee esitettyä aloitetta pakkotilaa koskevan periaatteen käyttöönottamiseksi. SEUT 122 artiklan 1 kohdan mukaan komission ehdottaa (ja neuvosto päättää) jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä taloudellisen tilanteen kannalta aiheellisista toimenpiteistä. Tällainen toimenpide on myös pakkotilaa koskevan periaatteen lisääminen Euroopan unionin perussopimuksiin ja tämänsuuntaisten toimenpiteiden ja politiikkojen toteuttaminen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 136 artiklan 1 kohtaan

Kantaja väittää, että komission päätöksessä katsotaan perusteettomasti, että SEUT 136 artiklan 1 kohtaa voitaisiin käyttää oikeudellisena perusteena vain silloin, kun toimenpiteet koskevat talousarvioita koskevan kurinalaisuuden tehostamista ja rajoittuvat siihen. Kyseisen artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ehdotetut toimenpiteet voivat koskea myös jäsenvaltioita koskevien talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen laatimista. Pakkotilaa koskeva periaate on tällainen kyseisen politiikan harjoittamista koskeva suuntaviiva.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu SEUT 136 artiklan 1 kohtaan

Kantaja väittää, että komission päätöksessä katsotaan perusteettomasti, että 136 artiklan 1 kohdassa ei anneta Euroopan unionille valtuutta toimia jäsenvaltioiden asemesta harjoitettaessa näiden talousarviota koskevaa itsemääräämisoikeutta ja toteutettaessa toimia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden tuloihin ja menoihin. Neuvosto voi myös päättää SEUT 121-SEUT 126 artiklan menettelyn mukaisesti niitä jäsenvaltioita koskevista toimenpiteistä, joiden rahayksikkö on euro. Tämä ilmenee selvästi 136 artiklan 1 kohdasta. Kyseisessä artiklassa ei aseteta rajoituksia toimenpiteiden soveltamiselle talousarviota koskevan itsemääräämisoikeuden, joka jäsenvaltioilla väitetään olevan, vuoksi.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu SEUT 222 artiklaan

Kantaja väittää, että komission päätös on suoraan ristiriidassa SEUT 222 artiklan yhteisvastuumääräyksen kanssa.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/25


Kanne 12.10.2012 — Zoo Sport v. SMHV — K-2 (zoo sport)

(Asia T-455/12)

2012/C 399/48

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Zoo Sport Ltd (Leeds, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja I. Rungg)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: K-2 Corp. (Seattle, Yhdysvallat)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

muuttamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 9.8.2012 tekemää päätöstä asiassa R 1395/2011-4 siten, että väite hylätään kokonaisuudessaan ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Mustavalkoinen kuviomerkki zoo sport luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 8909293

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkin ZOOT yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 5233119 luokkiin 9 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; mustavalkoisen kuviomerkin SPORTS ZOOT SPORTS yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 4719316 luokkiin 25, 35, 36 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen tiettyjen kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta

Valituslautakunnan ratkaisu: Riidanalaisen päätöksen osittainen kumoaminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.