ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.386.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 386

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
14. joulukuuta 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2012/C 386/01

Sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP 8 artiklan 2 kohdan mukainen neljästoista vuosikertomus

1

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

14.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 386/1


SOTILASTEKNOLOGIAN JA PUOLUSTUSTARVIKKEIDEN VIENNIN VALVONTAA KOSKEVIEN YHTEISTEN SÄÄNTÖJEN MÄÄRITTÄMISESTÄ HYVÄKSYTYN NEUVOSTON YHTEISEN KANNAN 2008/944/YUTP 8 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN NELJÄSTOISTA VUOSIKERTOMUS

2012/C 386/01

JOHDANTO

Tämä kertomus kattaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden vuosina 2011 ja 2012 neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP (1) täytäntöönpanon puitteissa toteuttamat toimet. Tavanomaisten aseiden viennin osalta kertomus kattaa kalenterivuoden 2011.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat vuosina 2011 ja 2012 jatkaneet sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytyn yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpanoa. Yhteinen kanta korvasi vuonna 2008 kesäkuusta 1998 voimassa olleet aseiden vientiä koskevat EU:n käytännesäännöt. Yhteisen kannan 15 artiklassa säädetään, että yhteistä kantaa tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. Euroopan unionin neuvoston tavanomaisten aseiden viennin työryhmä (COARM) aloitti tältä pohjalta valmistelutyön uudelleentarkastelua varten vuoden 2011 jälkipuoliskolla. Yhteisen kannan säännöksiä ja sen käyttöönottoa on viime kuukausien aikana arvioitu perusteellisesti ja on vahvistettu, että yhteisen kannan säännökset ja sen välineet palvelevat edelleen neuvoston vuonna 2008 asettamia tavoitteita ja tarjoavat vakaan perustan jäsenvaltioiden asevientipolitiikkojen yhteensovittamiselle. Neuvosto jatkaa tulevina kuukausina työtään yhteisen kannan täytäntöönpanon parantamiseksi. Tarkasteluprosessin alustavia tuloksia käsiteltäneen neuvoston päätelmissä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Seuraavat kolmannet maat ovat virallisesti ryhtyneet noudattamaan yhteisen kannan 2008/944/YUTP perusteita ja periaatteita: Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Kanada, Kroatia, Montenegro ja Norja. COARM-työryhmä kehitti vuonna 2011 erityisen tiedonvaihtojärjestelmän EU:n ja yhteistä kantaa noudattavien kolmansien maiden välille.

EU:n toimien tukemisesta aseviennin valvonnan sekä yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettujen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi tietyissä kolmansissa maissa 22 päivänä joulukuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/1012/YUTP (2) puitteissa toteutettiin vuosina 2011 ja 2012 valikoiduissa kolmansissa maissa tehokkaiden kansallisten aseviennin valvontajärjestelmien edistämistoimia.

EU ja sen jäsenvaltiot olivat edelleen johtavassa roolissa asekauppasopimusta koskevassa prosessissa ja valmistautuivat perusteellisesti sekä osallistuivat aktiivisesti heinäkuussa 2012 järjestettyyn YK:n asekauppasopimusta käsittelevään konferenssiin sekä kaikkiin asekauppasopimuksen valmistelukomitean istuntoihin vuosina 2011 ja 2012. EU on edelleen sitoutunut pääsemään asekauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa nopeaan ja onnistuneeseen lopputulokseen vuoden 2013 alussa. EU keskittyi myös vaikuttamaan kolmansissa maissa sekä bilateraalisissa tapaamisissa että järjestämällä alueellisia tapahtumia asiaa koskevan neuvoston päätöksen 2010/336/YUTP (3) puitteissa.

I   NEUVOSTON YHTEISEN KANNAN 2008/944/YUTP TÄYTÄNTÖÖNPANO

1.   Yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano kansallisissa lainsäädännöissä tai hallinnollisissa säännöissä

Jäsenvaltioiden tulee soveltaa yhteiseen kantaan sisältyviä säännöksiä kansalliseen vientivalvontajärjestelmäänsä. Yhteinen kanta perustuu aseiden vientiä koskeviin EU:n käytännesääntöihin, jotka se korvasi joulukuussa 2008.

Siihen sisältyy muun muassa valvonnan laajentaminen koskemaan aseiden välitystä, kauttakuljetuksia ja aineetonta teknologian siirtoa sekä tiukempien menettelyjen käyttöönotto jäsenvaltioiden vientipolitiikkojen yhdenmukaistamiseksi

Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteisen kannan täysimääräinen täytäntöönpano kansallisissa lainsäädännöissään tai hallinnollisissa säännöissään. Liitteenä olevasta taulukosta C käy ilmi, missä vaiheessa yhteisen kannan saattaminen osaksi jäsenvaltioiden kansallisia aseviennin valvontajärjestelmiä on.

2.   Käyttäjän opas

Käyttäjän opas on keskeinen väline, joka sisältää yhteenvedon sovituista ohjeista yhteisen kannan 2008/944/YUTP toimintaohjeiden täytäntöönpanoa ja perusteiden tulkintaa varten. Siihen viitataan yhteisen kannan 13 artiklassa.

Käyttäjän opas on laadittu tavanomaisten aseiden viennin työryhmässä (COARM) ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Se on ensisijaisesti tarkoitettu vientilupia myöntävien virkailijoiden käyttöön ja edistää siten käytännönläheisellä tavalla jäsenvaltioiden politiikkojen ja menettelyjen lähentämistä aseviennin valvonnan alalla. Opas on julkinen asiakirja, joka on saatavilla Euroopan ulkosuhdehallinnon internetsivustolla (4).

Käyttäjän oppaassa on muun muassa seuraavia kysymyksiä koskevat osiot:

a)   Epäämisilmoitukset ja neuvottelut

Epäämisilmoitukset ja kahdenväliset neuvottelut tapahtuvat edelleen EU:n sähköisen coreu-verkoston kautta päivittäin. Tiedonvaihto toteutetaan ripeästi, millä varmistetaan jäsenvaltioiden tiettyihin lopullisiin määrämaihin ja loppukäyttäjiin nähden noudattaman asevientipolitiikan avoimuus.

Tiedoksi annetut epäämisilmoitukset sekä kahdenvälisten neuvottelujen tulokset löytyvät epäämisilmoituksia koskevasta EU:n keskustietokannasta. Tietokanta on Euroopan ulkosuhdehallinnon ylläpitämä dynaaminen järjestelmä, josta saa käsityksen jäsenvaltioiden harjoittamasta politiikasta asevientivalvonnan alalla. Liitteessä olevan taulukon AI rivillä d on esitetty vuonna 2011 annetut epäämisilmoitukset määrämaittain ja puolustustarvikeluetteloluokittain. Taulukossa BI on kunkin jäsenvaltion aloittamien neuvotteluiden sekä vastaanottamien neuvottelupyyntöjen määrä ja taulukossa BII neuvottelujen määrä määrämaata kohti.

b)   Perusteiden tulkintaa koskevat parhaat käytänteet

Yhteisen kannan 2008/944/YUTP perusteiden tulkintaa koskevat parhaat käytänteet on kehitetty COARM-työryhmässä kansallisten parhaiden käytänteiden pohjalta ja ottaen huomioon muiden asiaan liittyvien sidosryhmien lausunnot.

Niiden tarkoituksena on saavuttaa suurempi yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden kesken yhteisen kannan perusteiden soveltamisessa. Tämä saavutetaan muun muassa esittämällä tekijöitä, jotka on otettava huomioon tarkasteltaessa vientilupahakemuksia. Parhaat käytänteet on tarkoitettu vientilupia myöntävien virkailijoiden sekä muiden hallinnon osastojen ja virastojen virkailijoiden käyttöön. Päätöksentekoprosessissa hyödynnetään näiden virkailijoiden asiantuntemusta alueellisissa, oikeudellisissa (esim. ihmisoikeuslait, kansainvälinen julkisoikeus), teknisissä sekä kehitysyhteistyöhön ja turvallisuus- ja sotilasasioihin liittyvissä kysymyksissä.

3.   Neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP uudelleentarkastelu

Yhteisen kannan 15 artiklassa säädetään, että yhteistä kantaa tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. EU:n neuvoston tavanomaisten aseiden viennin työryhmä (COARM) aloitti tältä pohjalta valmistelutyön uudelleentarkastelua varten vuoden 2011 jälkipuoliskolla ja suoritti yhteisen kannan säännösten perusteellisen arvioinnin vuonna 2012. Asiaan liittyvien sidosryhmien, kuten Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan, osallistuminen on varmistettu järjestämällä useita erityiskokouksia.

Tämän arvioinnin perusteella kävi ilmi, että yhteinen kanta ja sen välineet palvelevat edelleen neuvoston vuonna 2008 asettamia tavoitteita ja tarjoavat vakaan perustan jäsenvaltioiden asevientipolitiikkojen yhteensovittamiselle. Tarkasteluprosessin alustavia tuloksia odotetaan käsiteltävän neuvoston päätelmissä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Samalla kävi myös ilmi, että tavanomaisten aseiden viennin alalla voidaan saavuttaa edistystä yhteisen kannan täytäntöönpanossa ja mahdollisimman suuren yhtenäisyyden varmistamisessa jäsenvaltioiden välillä. Tätä varten neuvosto jatkaa tulevina kuukausina työtään yhteisen kannan täytäntöönpanon parantamiseksi.

4.   Ulkopuolisiin maihin vaikuttaminen

Yhteisen kannan 11 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on ”pyrittävä kaikin tavoin rohkaisemaan muita sotilasteknologiaa tai puolustustarvikkeita vieviä valtioita soveltamaan tämän yhteisen kannan perusteita”. Jäsenvaltioiden ja EU:n koordinoidut pyrkimykset vaikuttaa ulkopuolisiin valtioihin jatkuivat koko vuoden 2011 ja ovat jatkuneet vuonna 2012 tähän päivään saakka (ks. tämän asiakirjan liite, taulukko D).

Päätöksessä 2009/1012/YUTP osoitettiin määrärahoja viittä ulkopuolisille maille suunnattua alueellista seminaaria varten ja neljää henkilöstövaihtoa varten kolmansien, mutta EU:n kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivien maiden kanssa. Saksan vientivalvontavirasto BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) vastaa teknisestä täytäntöönpanosta.

Vuonna 2011 järjestettiin neljäs ja viides päätöksen 2009/1012/YUTP mukainen ulkopuolisille maille suunnattu seminaari: Länsi-Balkanin maille Podgoricassa Montenegrossa toukokuussa 2011 (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Kroatia, Montenegro ja Serbia) ja Euroopan naapuruuspolitiikan Itä-Euroopan ja Kaukasian kumppanimaille Kiovassa Ukrainassa marraskuussa 2011 (Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä).

Neuvoston päätöksessä esitettyjen henkilövaihtojen mukaisesti Unkari vastaanotti kesäkuussa 2011 kroatialaisia aseviennin valvontaviranomaisia ja Portugali asianomaisia virkamiehiä tutustumisvierailulle entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Montenegrosta lokakuussa 2011. Puola vastaanotti marraskuussa 2011 aseviennin valvontahenkilöstöä tutustumisvierailulle entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Kroatiasta ja Montenegrosta. Myös Tšekki vastaanotti viranomaisia tutustumisvierailulle entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Kroatiasta ja Montenegrosta tammikuussa 2012. Näiden henkilöstövaihtojen ansiosta EU:n ehdokasmaiden virkailijat pääsivät hyötymään jäsenvaltioiden kokemuksista aseviennin tullikysymyksiin, välityksen ja kauttakulun valvontaan, raportointiin ja avoimuuteen, viejien sisäisiin vaatimustenmukaisuusohjelmiin sekä kansainvälisten ja EU:n sanktioiden kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvien seikkojen toteuttamisesta jokapäiväisessä käytännön työssä.

Vuoden 2012 jälkipuoliskolla alettiin valmistella uutta neuvoston päätöstä, joka koskee ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia yhteisessä kannassa vahvistettujen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi kolmansissa maissa.

5.   Poliittisen vuoropuhelun kokoukset

Aseviennin valvontaa koskevan poliittisen vuoropuhelun kokouksia järjestettiin puolivuosittain vuosina 2011 ja 2012 Norjan, Kanadan, Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän federaation kanssa sekä vuonna 2012 ensimmäistä kertaa myös Serbian kanssa.

Nämä poliittiset vuoropuhelut tarjosivat alustan hyödylliselle keskustelulle yhteistä etua koskevista aiheista kuten tiettyjen maiden vientipolitiikoista, sääntöjen noudattamisesta ja vientivalvonnasta sekä asekauppasopimusprosessista.

6.   Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon saattaminen ajan tasalle

Euroopan unionin yhteistä puolustustarvikeluetteloa pidetään yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvana sitoumuksena. Se on esitetty puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelona, joka on yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY (5) liitteenä.

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2012 luettelosta päivitetyn version, jossa otetaan huomioon Wassenaarin järjestelyn vuoden 2011 täysistunnon hyväksymät muutokset Wassenaarin järjestelyn ampumatarvikeluetteloon. Tämä Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon viimeisin versio julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 85, 22. maaliskuuta 2012, s. 1.

7.   Aseiden välitys

Neuvostossa sovittiin, että aseiden välityksen valvonnasta 23 päivänä kesäkuuta 2003 hyväksyttyyn neuvoston yhteiseen kantaan 2003/468/YUTP (6) sisältyvät tiedonvaihtoa koskevat sitoumukset olisi pantava täytäntöön yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistetun mekanismin avulla. Yhteisen kannan 2003/468/YUTP 5 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot ovat toteuttaneet erillisiä järjestelyjä myönnettyjä ja evättyjä välityslupia koskevien tietojen vaihtamiseksi. Lisäksi ne jäsenvaltiot, jotka edellyttävät välittäjiltä kirjallista lupaa toimia välittäjinä ja/tai ovat perustaneet rekisterin aseiden välittäjistä, ovat yhteisen kannan 2003/468/YUTP 4 ja 5 artiklan mukaisesti toteuttaneet erillisiä järjestelyjä rekisteröityjä välittäjiä koskevien asiaankuuluvien tietojen vaihtamiseksi. Tietoja EU:n jäsenvaltioiden myöntämistä ja epäämistä välitysluvista löytyy liitteenä olevasta taulukosta AIII.

Liitteenä olevassa taulukossa C on yksityiskohtaisia tietoja aseiden välitystä koskevan yhteisen kannan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä tietoja täytäntöönpanon tilanteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät vielä ole panneet yhteistä kantaa täysimääräisesti täytäntöön.

8.   EU:n sisäiset puolustukseen liittyvät siirrot

Unionin sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamista koskevan direktiivin 2009/43/EY mukaan jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Jäsenvaltioiden on sovellettava annettuja säädöksiä 30 päivästä kesäkuuta 2012 alkaen. Vuonna 2009 tapahtuneen direktiivin antamisen jälkeen jäsenvaltiot ovat keskustelleet komission johtamassa komiteassa siitä, mikä olisi paras tapa käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio hyväksyi tämän komitean työn tulosten pohjalta 11 päivänä tammikuuta 2011 suosituksen (7) puolustusalan yritysten luotettavuustodistusten antamisesta direktiivin 2009/43/EY 9 artiklan nojalla. Direktiivin liitteenä olevaa direktiivissä tarkoitettujen puolustukseen liittyvien tuotteiden luetteloa on muutettu vastaamaan EU:n yhteistä puolustustarvikeluetteloa, jota on päivitetty komission direktiiveillä 2010/80/EU (8) ja 2012/10/EU (9) ja johon odotetaan uutta päivitystä vuoden 2012 loppuun mennessä.

9.   Vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa

Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen saakka väliaikaisesti keskeytetyt COARM-työryhmän ja Euroopan parlamentin neuvottelut jatkuivat vuoropuhelulla 5 päivänä joulukuuta 2011, kun turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta kuuli COARM-työryhmän puheenjohtajaa.

COARM-työryhmän tapaamiset valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa järjestettiin aiemman käytännön mukaisesti puolivuosittain kaudella 2011–2012.

II   ASEKAUPPASOPIMUS (ATT)

1.   Osallistuminen valmistelukomitean istuntoihin

Oikeudellisesti sitovan ja vankkaperustaisen asekauppasopimuksen aikaansaaminen on ollut yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ulkopoliittisista tavoitteista. Asekauppasopimus voi vaikuttaa merkittävästi kansainvälisen asekaupan sääntelyyn tehden siitä avoimempaa ja vastuullisempaa yhteisten, korkeiden kansainvälisten standardien avulla. Asekauppasopimuksen valmistelussa päästiin ratkaisevaan vaiheeseen, kun heinäkuussa 2012 järjestetty YK:n konferenssi valtuutettiin neuvottelemaan sopimuksesta.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tukivat tiiviisti asekauppasopimusprosessia ja osallistuivat siihen koko kauden 2011–2012 ajan. Asekauppasopimuksen valmistelukomitean istuntojen (helmi- ja heinäkuu 2011, helmikuu 2012) ja heinäkuussa 2012 järjestetyn YK:n konferenssin valmistelemiseksi COARM-työryhmän tätä asiaa käsittelevä alatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti vaihtamaan mielipiteitä ja koordinoimaan kantoja. Näin EU on voinut jatkaa erittäin aktiivista ja näkyvää toimintaansa asekauppasopimusprosessissa. EU:n koordinoitujen kantojen pohjalta EU ja sen jäsenvaltiot kuulivat laajasti kolmansia maita ja erityisesti suurimpia asetuottajamaita sekä YK:n konferenssin puheenjohtajaa suurlähettiläs Roberto García Moritán.

EU tunnustaa YK:n konferenssissa saavutetun huomattavan edistymisen mutta pahoittelee sitä, ettei sopimuksen lopullisesta tekstistä päästy yhteisymmärrykseen. Painokkaita toimia jatketaan edelleen, jotta neuvotteluprosessi saadaan päätökseen ajoissa ja menestyksekkäästi viimeisessä YK:n konferenssissa vuoden 2013 alussa, jolloin päätetään 26 päivänä heinäkuuta 2012 laadittuun sopimusluonnokseen pohjautuvat neuvottelut.

2.   Kolmansiin maihin suunnattu vaikuttaminen asekauppasopimusta tukevista EU:n toimista 14 päivänä kesäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/336/YUTP puitteissa

EU on vuodesta 2009 lähtien erityisen aktiivisesti edistänyt asekauppasopimusprosessia kolmansissa maissa tavoitteenaan lisätä osallistumista YK:n kuulemistilaisuuksiin ja parantaa tulevan sopimuksen eri osa-alueiden ymmärtämistä kaikissa YK:n jäsenvaltioissa.

Ensimmäisten kolmansille maille suunnattujen tapahtumien, jotka rahoitettiin neuvoston päätöksellä 2009/42/YUTP (10), ansiosta saavutettujen tulosten perusteella EU päätti lisätä ponnistelujaan osallistumisen tehostamiseksi ja asekauppasopimusprosessin ymmärtämisen parantamiseksi antamalla päätöksen 2010/336/YUTP.

Vuosina 2011 ja 2012 järjestettiin vuoden 2010 neuvoston päätöksen puitteissa kolmansille maille suunnattuja seminaareja Pohjois-, Länsi- ja Keski-Afrikan maille Casablancassa Marokossa (helmikuu 2011), Amerikan ja Karibian maille Montevideossa Uruguayssa (huhtikuu 2011), Itä-Aasian ja Tyynenmeren maille Balilla Indonesiassa (kesäkuu 2011), Itä- ja Etelä-Afrikan maille Nairobissa Keniassa (helmikuu 2012), Lähi-idän maille Beirutissa Libanonissa (maaliskuu 2012) ja Euroopan ja Kaukasian maille Belgradissa Serbiassa (huhtikuu 2012). New Yorkissa helmi- ja heinäkuussa 2011 järjestettyjen asekauppasopimuksen valmistelukomitean istuntojen yhteydessä järjestettiin myös oheistapahtumia, kuten myös lokakuussa 2011 järjestetyn YK:n yleiskokouksen ensimmäisen komitean 66. istuntokauden yhteydessä. Viimeinen tapahtuma järjestettiin New Yorkissa heinäkuun 2012 YK:n asekauppasopimusta käsittelevän konferenssin yhteydessä.

III   TAVANOMAISTEN ASEIDEN VIENTIÄ KOSKEVAT ENSISIJAISET SUUNTAVIIVAT LÄHITULEVAISUUTTA VARTEN

Nyt kun oikeudellisesti sitova yhteinen kanta 2008/944/YUTP on hyväksytty, tavanomaisten aseiden vientivalvontaa koskevan jäsenvaltioiden yhteisen lähestymistavan perusteet on määritelty. Yhteisen kannan hyväksymisen ansiosta saavutetusta edistymisestä huolimatta on kuitenkin vielä paljon tehtävää varsinkin aloilla, joita ei ole tähän mennessä käsitelty tai joilla jatkotyöskentely on välttämätöntä saavutettujen tulosten lujittamiseksi ja syventämiseksi. Yhteisen kannan uudelleentarkastelu sen 15 artiklan mukaisesti on tähän mennessä mahdollistanut niiden osa-alueiden määrittelemisen, joiden täytäntöönpanossa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin yhteisen kannan tekstin suomia kaikkia mahdollisuuksia.

Ensisijaiset suuntaviivat lähitulevaisuutta varten ovat seuraavat:

1.

saatetaan yhteisen kannan 2008/944/YUTP uudelleentarkastelu päätökseen ja parannetaan arvioinnin aikana havaittuja kehittämisalueita yhteisen kannan tehokkaamman täytäntöönpanon saavuttamiseksi;

2.

saatetaan tarvittaessa ajan tasalle käyttäjän opas ja EU:n yhteinen puolustustarvikeluettelo erityisesti yhteisen kannan uudelleentarkasteluprosessi huomioon ottaen;

3.

varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot antavat asiaa koskevat kansalliset säännökset tai hallinnolliset määräykset, joilla pannaan täysimääräisesti täytäntöön:

yhteinen kanta 2003/468/YUTP aseiden välityksen valvonnasta;

yhteinen kanta 2008/944/YUTP sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä;

4.

jatketaan EU:n tason koordinointia ja panostamista asekauppasopimusta koskevaan neuvotteluprosessiin, jotta varmistettaisiin YK:n kanssa käytävien neuvotteluiden saattaminen nopeasti ja onnistuneesti päätökseen;

5.

jatketaan ulkopuolisiin maihin kohdistuvien COARM-työryhmän toimien valmistelua yhteisen kannan 2008/944/YUTP periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi ottaen huomioon päätöksen 2009/1012/YUTP täytäntöönpanoa koskevan arvioinnin tulokset;

6.

kehitetään edelleen tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista yhteistä kantaa 2008/944/YUTP noudattavien kolmansien maiden kanssa asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen;

7.

jatketaan Euroopan parlamentin kanssa käytävää vuoropuhelua ja kehitetään edelleen suhteita kansalaisyhteiskuntaan ja teollisuuteen;

8.

varmistetaan, että viidestoista EU:n vuosikertomus aseviennistä laaditaan ja julkaistaan ajoissa.


(1)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 16.

(3)  EUVL L 152, 18.6.2010, s. 14.

(4)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_fi.htm

(5)  EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 156, 25.6.2003, s. 79.

(7)  EUVL L 11, 15.1.2011, s. 62.

(8)  EUVL L 308, 24.11.2010, s. 11.

(9)  EUVL L 85, 24.3.2012, s. 3.

(10)  EUVL L 17, 22.1.2009, s. 39.


LIITE

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2011

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2011

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2011

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (MAY 2011 TO JULY 2012)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(cf. OJ C 85 of 22 päivänä maaliskuuta 2012 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ”riot control agents”, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

”Energetic materials”, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

”Aircraft”, ”lighter than air vehicles”, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ”aircraft” equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ”libraries”, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ”superconductive” equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

”Software” specially designed or modified for the ”development”, ”production””use” of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

”Technology” for the ”development”, ”production” or ”use” of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1).

Total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3).

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine).

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE

 

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2011

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

ALBANIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 5

ML 6

ML 15

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

1

 

 

 

1

b

 

64 570

 

 

 

64 570

c

 

63 779

 

 

 

63 779

France

a

 

 

 

 

3

3

b

 

 

 

 

11 763 500

11 763 500

c

 

 

 

 

 

2 892

Germany

a

 

 

1

1

 

2

b

 

 

989

132 313

 

133 302

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

5

 

 

 

 

5

b

409 050

 

 

 

 

409 050

c

 

 

 

 

 

1 194 628

TOTAL PER ML category

a

5

1

1

1

3

11

b

409 050

64 570

989

132 313

11 763 500

12 370 422

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

ML 10

Austria

a

1

 

 

1

 

 

 

 

 

b

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

c

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

3

1

2

 

 

 

b

 

 

12 800

14 323 259

795 210

1 321 790

 

 

 

c

23 962

280 656

24 317 135

4 678 079

 

1 282 301

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

8

 

 

4

b

 

 

 

 

 

15 679 639

 

 

9 005 752

c

 

 

278 924

 

 

9 019 315

 

 

10 831 790

France

a

 

 

 

 

4

 

1

 

8

b

 

 

 

 

1 608 213

 

253 235

 

5 683 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

 

214 006 570

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

3

1

10

b

 

 

 

 

 

 

4 974 000

416 172 665

56 118 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

 

 

 

1

3

 

 

5

b

3 737

 

 

 

147 103

2 211 662

 

 

18 739 089

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

 

 

3

1

 

 

 

3

b

435 273

 

 

660 341

44 160

 

 

 

61 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

 

1

7

7

15

4

1

30

b

684 010

 

12 800

15 462 778

2 594 686

233 219 661

5 227 235

416 172 665

89 607 909

d

 

 

 

2

1

 

2

 

1

e

 

 

 

3(2)

2 (1)

 

3(2)

 

6 (1); 7 (1)


ALGERIA

 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

c

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

 

 

8

b

 

 

 

 

22 162

 

 

 

16 475 221

c

 

 

 

 

 

 

 

 

30 582 133

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

24 685 391

c

 

 

 

 

 

 

 

1

20 130 030

France

a

9

2

 

26

 

 

 

10

60

b

3 178 815

70 906

 

39 846 566

 

 

 

2 888 837

53 529 650

c

 

 

 

 

 

 

 

 

48 875 403

Germany

a

3

 

1

 

 

1

1

3

11

b

126 346

 

 

 

 

 

200 560

3 100 000

217 433 476

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

 

 

 

 

 

 

 

16

b

255 186

 

 

 

 

 

 

 

477 519 930

c

 

 

 

 

 

 

 

 

8 652 720

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

437 809

 

 

 

 

 

 

 

437 809

c

429 904

 

 

 

 

 

 

 

429 904

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

21 101 591

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

21 333 029

 

 

 

21 333 029

United Kingdom

a

2

 

 

1

1

 

 

2

15

b

42 580

 

 

63 427

7 771

 

 

1 568 835

2 884 297

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

17

2

1

27

2

1

1

15

135

b

4 040 736

70 906

 

39 909 993

29 933

 

200 560

7 557 672

814 791 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

6

e

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 3 (4); 6 (1); 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 18

TOTAL per destination

Austria

a

1

7

 

8

b

4 873

32 967

 

37 840

c

 

32 967

 

32 967

Belgium

a

1

3

 

4

b

559

18 913

 

19 472

c

 

 

 

 

Germany

a

31

6

1

38

b

163 679

77 423

2 000

243 102

c

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

33 185

Spain

a

6

6

 

12

b

191 511

7 383

 

198 894

c

6 466

6 433

 

12 899

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

53 800

 

53 800

c

 

12 493

 

12 493

TOTAL PER ML category

a

39

23

1

63

b

360 622

190 486

2 000

553 108

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

France

a

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

4

b

 

 

 

 

 

2 893 795

 

 

354 578

 

3 248 373

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 994 950

Germany

a

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

1 166 670

 

 

 

 

 

 

 

1 166 670

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

2 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 133

Portugal

a

29

 

 

1

3

 

 

 

 

 

33

b

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

c

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

Slovakia

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

188 763

 

 

 

 

 

 

 

 

188 763

c

 

188 660

 

 

 

 

 

 

 

 

188 660

United Kingdom

a

 

 

1

1

 

1

2

 

 

1

6

b

 

 

916 083

523

 

26 740

109 237

 

 

 

1 052 583

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

29

1

4

2

3

4

2

1

1

1

48

b

 

188 763

2 082 753

9 778

69 305

2 920 535

109 237

2 000

354 578

 

5 736 949

d

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

e

7 (1)

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

7(2)


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

d

 

 

 

e

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

8

 

 

 

 

1

 

 

 

b

715 142

 

 

 

 

7 321

 

 

 

c

489 960

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

620 874

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

4

 

 

 

 

 

b

 

 

253 530

728 049

 

 

 

 

 

c

 

 

 

306 840

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

2

 

1

 

 

b

 

 

4 548

218 290

103 142

 

341 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

34

 

 

2

 

 

 

3

5

b

599 295

 

 

352 850

 

 

 

216

323 879

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

 

 

b

 

50 208

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

 

202 847

 

 

 

 

c

 

 

 

 

226 610

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 674

 

 

 

 

 

 

 

 

c

7 674

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

27

 

3

 

 

 

 

 

5

b

403 191

 

106 086

 

 

 

 

 

365 270

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

84

3

5

7

5

1

1

3

10

b

2 348 176

50 208

364 163

1 299 190

305 989

7 321

341 988

216

689 149

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

722 463

c

 

 

 

 

 

 

 

489 960

Belgium

a

 

 

 

1

 

 

 

6

b

 

 

 

350 820

 

 

 

971 694

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

981 579

c

 

 

 

 

 

 

 

306 840

France

a

24

 

 

3

 

 

4

36

b

5 684 897

 

 

1 400 697

 

 

1 574 447

9 328 010

c

 

 

 

 

 

 

 

2 454 356

Germany

a

7

2

 

1

1

3

 

58

b

516 590

642 230

 

355 000

196

81 302

 

2 871 558

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

74 258

 

 

 

 

 

 

124 466

c

 

 

 

 

 

 

 

3 278 641

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

202 847

c

 

 

 

 

 

 

 

226 610

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

c

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

9 674

c

 

 

 

 

 

 

 

7 674

United Kingdom

a

23

2

1

 

 

 

 

61

b

432 583

79 886

34 764

 

 

 

 

1 421 780

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

56

4

1

5

1

3

4

193

b

6 714 314

722 116

34 764

2 106 517

196

81 302

1 574 447

16 640 057

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 10

ML 15

ML21

TOTAL per destination

Italy

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

5 008

TOTAL PER ML category

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

d

1

1

1

1

1

5

e

1(1); 4(1); 7(1)

1(1)

7(1)

1(1)

1(1)

1(4); 4(1); 7(2)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

33

1

 

1

6

6

 

 

 

b

1 456 246

2 866

 

1 043 784

773 140

19 510 274

 

 

 

c

623 035

2 866

 

1 043 784

588 820

19 510 274

 

 

 

Belgium

a

16

7

2

1

 

1

 

 

 

b

3 207 861

887 801

593 600

4 774 655

 

603 280

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

1

1

 

 

 

 

 

b

4 960

 

 

45 155

 

 

 

 

 

c

5 261

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

 

1 474 526

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

4

 

 

 

4

 

 

b

54 218

 

2 445 032

 

 

 

7 874

 

 

c

7 474

 

1 623

 

 

 

11 649

 

 

France

a

 

6

5

12

18

 

1

 

9

b

 

2 874 252

597 647

20 572 380

13 376 157

 

169 026

 

9 367 840

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

286

5

26

3

9

30

2

11

37

b

3 447 505

8 103

2 297 191

1 059 666

528 825

9 988 539

198

3 761

659 822

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

7

 

 

 

2

1

 

 

 

b

6 500

 

 

 

386 695

29 952

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

 

2

 

 

12

b

 

 

 

4 607 411

 

2 017 318

 

 

321 475

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

590

 

 

 

 

 

 

 

 

c

590

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

925 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 669

 

 

 

 

 

 

 

 

c

8 527

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

298 460

 

 

 

c

 

 

 

 

 

126 552

 

 

 

Spain

a

1

 

 

2

 

 

 

 

1

b

 

 

 

1 155 500

 

 

 

 

1 476 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

16 249 511

Sweden

a

1

 

5

 

1

 

 

 

2

b

1 978

 

9 545 763

 

14 957

 

 

 

10 066

c

 

121 635

9 270 575

26 466

8 780 372

 

 

 

 

United Kingdom

a

69

1

3

7

7

10

16

4

7

b

2 428 818

42 998

121 916

213 200

32 496

1 782 138

1 196 166

327

93 288 449

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

423

20

46

37

43

51

23

15

70

b

10 618 345

3 816 020

15 601 150

34 946 277

15 112 270

34 229 961

1 373 264

4 088

106 049 268

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 20

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

13

 

b

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

c

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

11 855

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

100

 

 

 

 

 

 

France

a

79

3

1

3

11

 

 

 

1

b

298 733 323

2 424 250

151 125

49 932 020

2 378 931

 

 

 

23 543

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

25

59

 

1

1

17

3

12

 

b

1 972 408

6 114 995

 

6 045

6 043

442 399

583 326

432 896

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

7

3

 

2

1

 

 

 

 

b

11 055 007

221 600

 

226 866

2 148 058

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

63 764

 

 

 

 

 

 

 

c

19 404

63 764

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

406 637 796

39 324

 

 

 

 

 

1 545 619

 

Sweden

a

 

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

1 124 430

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 177 867

 

1 032 476

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

20

7

2

1

 

 

1

1

 

b

756 689

70 950

11 935

1 447

 

 

232

35

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

132

75

4

7

13

17

4

26

1

b

312 529 282

10 019 989

164 060

50 166 378

4 533 032

442 399

583 558

576 436

23 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

60

b

 

 

22 929 815

c

 

 

21 912 284

Belgium

a

 

 

28

b

 

 

10 079 052

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

4

b

 

 

50 115

c

 

 

5 261

Denmark

a

 

 

4

b

 

84 558

1 559 084

c

 

 

 

Finland

a

 

 

11

b

 

 

2 508 124

c

 

 

20 846

France

a

 

19

168

b

 

2 553 954

403 154 448

c

 

 

130 359 839

Germany

a

8

5

540

b

47 106

15 300

27 614 128

c

 

 

 

Ireland

a

 

 

10

b

 

 

423 147

c

 

 

 

Italy

a

 

2

35

b

 

120 000

20 717 735

c

 

 

23 135 740

Malta

a

 

 

2

b

 

 

590

c

 

 

590

Netherlands

a

 

 

3

b

 

 

988 764

c

 

 

83 168

Romania

a

 

 

4

b

 

 

9 669

c

 

 

8 527

Slovenia

a

 

 

1

b

 

 

298 460

c

 

 

126 552

Spain

a

 

1

5

b

 

 

2 632 117

c

 

 

424 472 250

Sweden

a

1

 

12

b

 

 

10 697 194

c

 

2 436 754

22 846 145

United Kingdom

a

5

11

172

b

49 970

47 348

100 045 114

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

14

38

1 059

b

97 076

2 821 160

603 707 556

d

 

 

 

e

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Belgium

a

7

 

 

 

 

 

 

2

 

b

501 782

 

 

 

 

 

 

55 159

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

1

2

2

 

 

b

127 269

 

 

 

2 367 130

62 771 009

802 835

 

 

c

31 343

 

5 485 914

 

2 759 198

10 685 556

160 752

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

b

23 820

 

237 000

 

 

 

 

 

 

c

23 820

 

16 231

 

 

 

 

 

99 450

France

a

 

 

1

2

11

 

 

2

 

b

 

 

85 547

9 712 817

1 677 522

 

 

94 605

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

4

24

7

8

270

4

 

9

b

59 598

33 714

1 221 195

156 256

346 732

20 225 735

1 468

 

134 761

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

1

 

4

 

 

 

1

1

b

43 454

29 596

 

5 025 000

 

 

 

400 000

500 000

c

43 454

29 596

 

551 152

 

 

 

31 839

25 848

Italy

a

1

 

1

1

2

2

 

 

 

b

509

 

496 644

2 191

1 821 673

55 470 175

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

c

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

c

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

113 275

 

17 644

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

93

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

c

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

Romania

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

119 529

 

 

 

 

 

 

 

 

c

68 649

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

10

 

 

 

1

 

 

 

b

 

776 466

 

 

 

370 520

 

 

 

c

 

721 366

 

 

 

446 270

 

 

 

Spain

a

4

 

1

 

 

9

 

 

 

b

47 080

 

29 055

 

 

4 785 604

 

 

 

c

13 040

 

 

 

 

952 961

 

 

 

Sweden

a

2

 

2

 

1

 

 

4

 

b

183 121

 

1 140 570

 

20 339

 

 

133 435

 

c

479

195

490 548

4 649 305

 

 

 

37 122

 

United Kingdom

a

18

 

1

 

 

3

4

 

 

b

671 684

 

3 870

 

 

21 722

3 713 014

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

155

15

33

14

23

288

10

9

10

b

1 898 221

839 776

3 234 001

14 896 265

6 233 396

143 870 977

4 517 317

683 199

634 761

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 060 840

 

 

2 028 595

199 594

 

866 042

 

Denmark

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

939 531

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

99 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

5

 

 

 

7

 

 

 

b

 

196 557

 

 

 

1 767 306

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

31

19

 

 

4

12

5

26

57

b

387 461

1 217 051

 

 

92 806

142 807

95 861

1 401 609

235 379

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

9

4

 

 

 

 

 

 

 

b

94 445 375

2 522 833

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

7

 

 

 

 

 

8

 

 

b

42 105 000

 

 

 

 

 

272 795

 

 

c

15 887

 

 

 

 

274 010

297 995

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

7 359 110

 

 

 

 

 

 

 

c

194 021

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

5

 

2

 

2

 

 

 

b

40 511

93 698

 

1 475

 

98 421

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

50

34

1

3

4

21

13

26

57

b

136 978 347

11 389 249

939 531

100 925

92 806

2 008 534

368 656

1 401 609

235 379

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

9

b

 

 

556 941

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

8

b

 

 

66 068 243

c

 

332

23 278 166

Denmark

a

1

 

2

b

29 931

 

969 462

c

 

 

 

Finland

a

 

 

3

b

 

 

360 270

c

 

 

139 501

France

a

 

4

32

b

 

1 002 916

14 537 271

c

 

 

12 412 008

Germany

a

5

29

522

b

15 277

1 440 434

27 208 144

c

 

 

 

Hungary

a

 

 

10

b

 

 

5 998 050

c

 

 

681 889

Italy

a

 

 

20

b

 

 

154 759 401

c

 

 

3 915 576

Malta

a

 

 

2

b

 

 

2 600

c

 

 

2 600

Netherlands

a

 

 

5

b

 

 

6 976

c

 

 

6 976

Poland

a

 

 

5

b

 

 

130 919

c

 

 

 

Portugal

a

 

 

94

b

 

 

226 212

c

 

 

226 212

Romania

a

 

 

5

b

 

 

119 529

c

 

 

68 649

Slovenia

a

 

 

11

b

 

 

1 146 986

c

 

 

1 167 636

Spain

a

 

 

29

b

 

 

47 239 534

c

 

 

1 553 893

Sweden

a

 

 

10

b

 

 

8 836 575

c

 

 

5 371 670

United Kingdom

a

1

 

39

b

1 162 100

 

5 806 495

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

7

33

806

b

1 207 308

2 443 350

333 973 608

d

 

 

 

e

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 6

ML 8

ML 10

Austria

a

1

 

 

 

 

 

 

b

799

 

 

 

 

 

 

c

799

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

2 355 240

Germany

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

331 800

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

120 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

1

2

 

 

 

 

b

581 930

172 414

79 023

 

 

 

 

c

122 016

 

15 445

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

200 000

 

 

 

c

 

 

 

70 750

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

4 535

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

2

2

1

1

 

b

582 729

172 414

79 023

531 800

120 000

4 535

 

d

2

 

 

 

1

 

1

e

 

 

 

 

1(1)

 

1(1)


AZERBAIJAN

 

 

ML 11

ML 13

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

799

c

 

 

 

 

 

799

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

187 238

 

 

2 542 478

Germany

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

331 800

c

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

1

 

1

1

4

b

 

3 083 175

 

587 000

470 000

4 260 175

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

6

b

79 246

 

 

 

 

912 613

c

1 187 926

 

 

455 638

950 240

2 731 265

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

200 000

c

 

 

 

 

 

70 750

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

4 535

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

 

1

1

14

b

79 246

3 083 175

 

587 000

470 000

5 709 922

d

1

3

1

1

1

11

e

1(1)

1(3)

1(1)

1(1)

1(1)

1(11)


BAHAMAS

 

 

TOTAL per destination

Italy

a

 

b

 

c

18 733

TOTAL PER ML category

a

 

b

 

c

18 733

d

 

e

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 7

ML 8

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

4 278 966

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

872 165

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

3

1

2

 

b

 

 

 

16 011 565

500 000

421 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

b

18 000

 

 

 

 

2 400

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

4

 

 

 

 

1

b

 

64 856

 

 

 

 

456 000

c

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

6 350 515

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

6 347 110

 

 

c

 

 

 

 

477 260

 

 

United Kingdom

a

5

1

3

2

2

 

 

b

519 563

1 280 634

102 960

96 629

94 170

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

6

5

4

5

5

3

1

b

537 563

1 345 490

4 381 926

16 108 194

6 941 280

423 400

456 000

d

6

2

4

 

1

1

 

e

2(5); 3(4)

2(2); 3(2)

2(3); 3(4)

 

2(1)

2(1); 3(1)

 


BAHRAIN

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

4 278 966

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

872 165

France

a

 

 

 

1

 

2

9

b

 

 

 

285 000

 

120 531

17 338 096

c

 

 

 

 

 

 

26 812 780

Germany

a

 

2

 

 

1

 

5

b

 

7 305

 

 

510 000

 

537 705

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

520 856

c

 

 

 

 

 

 

242 044

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

6 350 515

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

6 347 110

c

 

 

 

 

 

 

477 260

United Kingdom

a

11

1

1

1

 

1

28

b

205 933

4 648

4 067

92 968

 

 

2 401 572

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

11

3

1

2

1

3

50

b

205 933

11 953

4 067

377 968

510 000

120 531

31 424 305

d

 

 

 

 

 

1

20

e

 

 

 

 

 

2(1); 3(1)

2(18); 3(17)

Total number of denials include 2 denials in the ML 6 category both under criteria 2 and 3


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

Austria

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

147 750

 

 

c

 

 

 

118 750

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

b

11 700

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

1

 

1

b

 

21 110

 

542 660

 

18 787

c

 

21 110

 

542 660

 

18 787

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

193 730

 

 

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

2

1

 

 

b

 

 

2 766

4 470

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

1

2

 

 

b

 

153 369

1 265 870

3 780 635

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

b

 

 

 

 

407 248

 

c

 

 

 

 

371 429

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

1

 

 

 

 

b

9 283

81 509

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

184 370

 

 

c

 

 

 

749 315

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

b

 

 

1 464 402

 

 

 

c

 

 

156 180

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

3

 

1

b

 

 

 

224 214

 

228 999

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

3

4

10

2

2

b

20 983

255 988

2 733 038

5 077 829

407 248

247 786

d

 

 

2

 

 

 

e

 

 

7(2)

 

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

147 750

c

 

 

 

 

 

118 750

Belgium

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

11 700

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

582 557

c

 

 

 

 

 

582 557

Czech Republic

a

20

3

 

 

 

24

b

2 037 779

36 197

 

 

 

2 267 706

c

2 217 410

55 531

 

 

 

2 272 941

France

a

 

3

 

1

1

5

b

 

306 726

 

2 429 274

 

2 736 000

c

 

 

 

 

 

637

Germany

a

1

1

1

 

 

6

b

5 900

16 281

326 711

 

 

356 128

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

5 199 874