ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.175.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
19. kesäkuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2012/C 175/01

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission ehdotuksista direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 175/02

Tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti jäsenvaltion tulliviranomaisten toimittamista tiedoista, jotka koskevat tavaroiden luokittelua tullinimikkeistöön

9

2012/C 175/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2012/C 175/05

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (CON/2012/32)

11

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 175/06

Euron kurssi

17

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 175/07

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Uusi tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

18

 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 175/08

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontiin sovellettavista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä ja tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittaisesta uudelleenaloittamisesta

19

2012/C 175/09

Ilmoitus tietyn Thaimaasta peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

22

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 175/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

31

2012/C 175/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

33

2012/C 175/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 175/14

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan tietosuojavaltuutettu

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/1


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission ehdotuksista direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista

2012/C 175/01

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1),

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1.   JOHDANTO

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

1.

Tämä lausunto on osa Euroopan tietosuojavaltuutetun samana päivänä antamien rahoitusalaa koskevien neljän lausunnon kokonaisuutta (3).

2.

Komissio hyväksyi 20 päivänä heinäkuuta 2011 kaksi pankkilainsäädännön tarkistamista koskevaa ehdotusta. Ensimmäinen ehdotus koskee direktiiviä oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (jäljempänä ”direktiiviehdotus”) (4). Toinen ehdotus koskee asetusta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista (jäljempänä ”asetusehdotus”) (5). Ehdotukset lähetettiin samana päivänä Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausuntoa varten. Euroopan unionin neuvosto kuuli Euroopan tietosuojavaltuutettua direktiiviehdotuksesta 18 päivänä marraskuuta 2011.

3.

Tietosuojavaltuutettua kuultiin epävirallisesti jo ennen asetusehdotuksen hyväksymistä. Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että monet hänen esittämistään huomautuksista on otettu huomioon ehdotuksessa.

4.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että komissio ja neuvosto ovat pyytäneet häneltä lausuntoa, ja suosittelee, että hyväksyttyjen säädösten johdanto-osaan sisällytetään viittaus tähän lausuntoon.

1.2   Ehdotusten tavoitteet ja soveltamisala

5.

Ehdotettu lainsäädäntö sisältää kaksi säädöstä. Ne ovat direktiivi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista. Ehdotetun tarkistuksen poliittisena tavoitteena on tiivistettynä pankkialan moitteettoman toiminnan varmistaminen ja toimijoiden ja yleisön luottamuksen palauttaminen. Säädösehdotukset korvaavat direktiivin 2006/48/EY ja direktiivin 2006/49/EY, jotka on tarkoitus kumota.

6.

Ehdotettu direktiivi sisältää uudet säännökset seuraamuksista, tehokkaista hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä siitä, miten estetään liiallinen riippuvuus ulkoisista luottoluokituksista. Ehdotetun direktiivin on tarkoitus saada käyttöön etenkin tehokas ja oikeasuhteinen seuraamusjärjestelmä, hallinnollisten seuraamusten asianmukainen henkilöllinen soveltamisala, seuraamusten julkistaminen sekä mekanismit, joilla kannustetaan ilmoittamaan rikkomuksista. Lisäksi se pyrkii lujittamaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien oikeudellisia kehyksiä ja vähentämään liiallista riippuvuutta ulkoisista luottoluokituksista (6).

7.

Asetusehdotus täydentää direktiiviehdotusta säätämällä luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin suoraan sovellettavista yhdenmukaisista vakavaraisuusvaatimuksista. Kuten perusteluissa todetaan, aloitteen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että laitosten pääoman sääntely tehostuu EU:ssa ja että sen haitalliset vaikutukset rahoitusjärjestelmään voidaan pitää kurissa (7).

1.3   Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoitteet

8.

Vaikka valtaosa säädösehdotusten säännöksistä liittyy luottolaitosten toimintaan, oikeudellisen kehyksen täytäntöönpano ja soveltaminen voi tietyissä tapauksissa vaikuttaa yksilöiden oikeuksiin henkilötietojen käsittelyn alalla.

9.

Direktiiviehdotuksen useissa säännöksissä sallitaan tiedonvaihto jäsenvaltioiden ja mahdollisesti kolmansien maiden viranomaisten välillä (8). Tiedot voivat liittyä yksittäisiin henkilöihin, kuten luottolaitosten hallintoelinten jäseniin, luottolaitosten työntekijöihin ja osakkeenomistajiin. Lisäksi direktiiviehdotuksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä seuraamuksia suoraan yksittäisille henkilöille, ja he ovat velvollisia julkistamaan langetetut seuraamukset, rikkomuksesta vastuussa olevien henkilöiden nimet mukaan lukien (9). Jotta rikkomukset havaittaisiin helpommin, ehdotuksessa esitetään, että toimivaltaisten viranomaisten on luotava mekanismit rikkomuksista ilmoittamiseksi (10). Lisäksi asetusehdotus velvoittaa luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset julkistamaan tiedot palkka- ja palkkiopolitiikastaan, mukaan lukien maksettuja määriä koskevat tiedot, jotka on jaoteltu henkilöstöryhmien ja palkkatason mukaan (11). Kaikki nämä säännökset voivat vaikuttaa kyseisten henkilöiden tietosuojaan.

10.

Edellä esitetyn perusteella tässä lausunnossa keskitytään seuraaviin yksityisyyttä ja tietosuojaa koskeviin näkökohtiin: 1) tietosuojalainsäädännön sovellettavuus, 2) tietojen siirtäminen kolmansiin maihin, 3) salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen käyttö, 4) seuraamusten julkistamisvelvollisuus, 5) mekanismit rikkomuksista ilmoittamiseksi sekä 6) palkka- ja palkkiopolitiikan julkistamista koskevat vaatimukset.

2.   EHDOTUSTEN ANALYYSI

2.1   Tietosuojalainsäädännön sovellettavuus

11.

Direktiiviehdotuksen johdanto-osan 74 perustelukappaleessa viitataan tietosuojalainsäädännön täysimittaiseen soveltamiseen. Viittaus sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön olisi kuitenkin sisällytettävä ehdotusten aineelliseen artiklaan. Hyvä esimerkki tällaisesta aineellisesta säännöksestä on sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen 22 artikla (12), jossa säädetään nimenomaisesti, että ehdotuksen puitteissa tehtävään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä 95/46/EY ja asetusta (EY) N:o 45/2001.

12.

Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi henkilötietojen vaihtoa koskevien eri säännösten yhteydessä. Tällaiset säännökset ovat täysin perusteltuja, mutta niitä on sovellettava yhdenmukaisesti tietosuojalainsäädännön kanssa. On etenkin vältettävä sitä vaaraa, että säännöksillä sallitaan yleisesti kaikentyyppisten henkilötietojen vaihto. Tällaista vaaraa vähennettäisiin merkittävästi sisällyttämällä myös aineellisiin säännöksiin viittaus sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön.

13.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa siten, että ehdotukseen lisätään sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen (13) 22 artiklan kaltainen aineellinen säännös huomioon ottaen Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämät asetusehdotusta koskevat ehdotukset (14), jotka koskevat voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sovellettavuutta ja direktiiviä 95/46/EY koskevan viittauksen selventämistä säätämällä, että kyseisiä säännöksiä on sovellettava yhdenmukaisesti direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanoa koskevien kansallisten sääntöjen kanssa.

2.2   Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

14.

Direktiiviehdotuksen 48 artiklan mukaan komissio voi toimittaa neuvostolle ehdotuksen sopimusneuvotteluista kolmannen maan kanssa, jotta varmistettaisiin muun muassa, että kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten on mahdollista saada valvontaa varten tarvittavat tiedot voidakseen valvoa sellaisia emoyrityksiä, joilla on pääkonttori niiden alueella ja tytäryritys yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

15.

Siltä osin kuin tällaiset tiedot sisältävät henkilötietoja, tietojen siirtämiseen kolmansiin maihin, sovelletaan kaikilta osin direktiiviä 95/46/EY ja asetusta (EY) N:o 45/2001. Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että 48 artiklassa selvennetään, että tällaisissa tapauksissa sopimusten on oltava direktiivin 95/46/EY IV jaksossa ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen henkilötietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskevien ehtojen mukaisia. Tämä koskee myös 56 artiklaa, joka koskee kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtäviä jäsenvaltioiden ja EPV:n välisiä yhteistyösopimuksia.

16.

Lisäksi tällaisiin siirtoihin liittyvien riskien vuoksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee erityisten suojatoimien käyttöönottoa, kuten on tehty sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen 23 artiklassa. Kyseistä ehdotusta koskevassa lausunnossaan Euroopan tietosuojavaltuutettu suhtautuu myönteisesti siihen, että säädöksellä otetaan käyttöön asianmukaiset suojatoimet, joita ovat tapauskohtainen arviointi ja tietojen siirtämisen tarpeellisuuden ja henkilötietojen suojan riittävän tason varmistaminen henkilötiedot vastaanottavassa kolmannessa maassa.

2.3   Salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisen tiedon käyttö

17.

Direktiiviehdotuksen 54 artiklassa todetaan, että toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa olevien henkilöiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta. Artiklan toisessa alakohdassa kielletään luottamuksellisten tietojen ilmaiseminen ”muutoin kuin tiivistetysti tai kootusti siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä luottolaitoksia [– –].” Sanamuodosta ei käy ilmi, koskeeko kielto myös henkilötietojen ilmaisemista.

18.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että 54 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä luottamuksellisten tietojen ilmaisemista koskevaa kieltoa laajennetaan kattamaan tapaukset, joissa henkilöt (eikä ainoastaan ”yksittäiset luottolaitokset”) voidaan tunnistaa. Toisin sanoen säännös olisi muotoiltava siten, että kielletään luottamuksellisten tietojen ilmaiseminen ”muutoin kuin tiivistetysti tai kootusti siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä luottolaitoksia eikä henkilöitä” (korostus tässä).

2.4   Seuraamusten julkistamista koskevat säännökset

2.4.1   Seuraamusten pakollinen julkistaminen

19.

Yksi ehdotetun lainsäädäntöpaketin tärkeimmistä tavoitteista on lujittaa ja lähentää jäsenvaltioiden hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden oikeudellisia kehyksiä. Direktiiviehdotuksessa säädetään toimivaltaisten viranomaisten toimivallasta määrätä seuraamuksia paitsi luottolaitoksille myös henkilöille, jotka ovat vastuussa rikkomisesta (15). Direktiiviehdotuksen 68 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset julkistavat ilman aiheetonta viivytystä kaikki seuraamukset tai toimenpiteet, jotka määrätään asetusehdotuksen säännösten tai direktiiviehdotuksen täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta, mukaan lukien tiedot rikkomuksen tyypistä ja luonteesta sekä rikkomuksesta vastuussa olevien henkilöiden nimet.

20.

Seuraamusten julkistaminen lisäisi ennalta ehkäisevää vaikutusta, sillä näin todelliset ja mahdolliset rikkomusten tekijät pidättyisivät rikkomuksista maineelle aiheutuvien merkittävien vahinkojen välttämiseksi. Samalla lisättäisiin avoimuutta, sillä markkinatoimijat saisivat tietää tietyn henkilön syyllistyneen rikkomukseen (16). Velvollisuudesta voidaan tinkiä vain, jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa osapuolille, ja tällöin toimivaltaiset viranomaiset julkistavat seuraamukset ilman nimiä.

21.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ei ole vakuuttunut siitä, että seuraamusten julkistamisvelvollisuus täyttää nykymuodossaan unionin tuomioistuimen asiassa Schecke antamassa tuomiossa esittämät tietosuojalainsäädännön vaatimukset (17). Hän katsoo, ettei toimenpiteen tarkoitusta, tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta ole osoitettu riittävästi ja että joka tapauksessa olisi pitänyt ottaa huomioon yksilöiden oikeuksia koskevat asianmukaiset suojatoimet.

2.4.2   Julkistamisen tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus

22.

Unionin tuomioistuin kumosi asiassa Schecke antamassaan tuomiossa neuvoston asetuksen ja komission asetuksen säännökset, joissa säädetään maataloustukirahaston tuensaajia koskevien tietojen, tuensaajien nimet ja heidän saamansa tarkat määrät mukaan lukien, julkaisemisesta. Unionin tuomioistuin katsoi, että mainitussa julkaisemisessa on kyse henkilötietojen käsittelystä, joka kuuluu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, ja siksi sillä loukataan perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa tunnustettuja oikeuksia.

23.

Unionin tuomioistuin totesi, että ”henkilötietojen suojaa koskevat poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa” ja tarkasteli tämän jälkeen julkaisemisen tarkoitusta ja oikeasuhteisuutta. Se katsoi, että tarkastellussa tapauksessa mikään ei osoita, että neuvosto ja komissio olisivat kyseistä lainsäädäntöä antaessaan pohtineet tietojen julkaisemista koskevia sellaisia yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka olisivat tällaisen julkaisemisen tavoitteen mukaisia ja joilla samalla loukattaisiin vähemmän näiden tuensaajien oikeutta.

24.

Puutteet, joita unionin tuomioistuin on korostanut asiassa Schecke antamassaan tuomiossa, näyttävät koskevan myös direktiiviehdotuksen 68 artiklaa. Arvioitaessa, onko henkilötietojen yleistä julkistamista edellyttävä säännös tietosuojavaatimusten mukainen, on ehdottoman tärkeää, että suunniteltu julkistaminen vastaa säännöksen selkeää ja hyvin määriteltyä tarkoitusta. Henkilötietojen julkistamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta voidaan arvioida ainoastaan selkeää ja hyvin määriteltyä tarkoitusta vasten (18).

25.

Luettuaan ehdotuksen ja liiteasiakirjat (eli vaikutustenarviointiraportin) Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, ettei tämän toimenpiteen tarkoitusta ja näin ollen sen tarpeellisuutta ole osoitettu riittävästi. Niistä ei mainita mitään ehdotuksen johdanto-osassa, ja vaikutustenarviointiraportissa todetaan pelkästään, että ”seuraamusten julkistaminen on tärkeä osatekijä sen varmistamisessa, että seuraamuksilla on ennaltaehkäisevä vaikutus niiden kohteisiin, ja tarpeen sen varmistamiseksi, että seuraamuksilla on ennaltaehkäisevä vaikutus suureen yleisöön”. Raportissa ei kuitenkaan tarkastella sitä, olisiko vähemmän rajoittavilla menetelmillä varmistettu sama tulos ennaltaehkäisevän vaikutuksen osalta loukkaamatta kyseisten henkilöiden yksityisyyden suojaa. Raportissa ei selvennetä etenkään, miksi taloudelliset tai muuntyyppiset seuraamukset, joilla ei loukata yksityisyyden suojaa, eivät ole riittäviä.

26.

Vaikutustenarviointiraportissa ei myöskään oteta riittävästi huomioon vähemmän rajoittavia tietojenjulkaisumenetelmiä, kuten julkistamisen rajoittamista luottolaitosten nimeen tai julkistamistarpeen pohtimista tapauskohtaisesti. Etenkin viimeksi mainittu vaihtoehto vaikuttaisi ensi näkemältä oikeasuhteisemmalta ratkaisulta, etenkin kun pidetään mielessä, että 67 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan tietojen julkistaminen on sinällään seuraamus ja että 69 artiklassa säädetään, että päättäessään seuraamusten soveltamisesta toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon merkittävät olosuhteet (tapauskohtainen arviointi), kuten rikkomuksen vakavuus, henkilökohtaisen vastuun aste, aiemmat rikkomukset, kolmansille osapuolille aiheutetut tappiot jne. Direktiiviehdotuksen 68 artiklassa tarkoitettu seuraamusten yleinen julkistamisvelvollisuus on epäjohdonmukainen 67 ja 69 artiklassa säädetyn seuraamusjärjestelmän kanssa.

27.

Vaikutustenarviointiraportissa selvennetään vain muutamassa kohdassa, miksi tapauskohtaiseen arviointiin perustuva julkistaminen ei ole riittävä vaihtoehto. Siinä todetaan, että jos toimivaltaisten viranomaisten annetaan päättää ”onko julkistaminen asianmukaista”, vähennetään julkistamisen ennaltaehkäisevää vaikutusta (19). Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo kuitenkin, että nimenomaan tämä näkökohta – eli mahdollisuus arvioida tapausta erityisolosuhteiden perusteella – tekee tästä vaihtoehdosta oikeasuhteisemman ja siksi suositeltavan yleiseen julkistamisvelvollisuuteen verrattuna. Harkintavallan ansiosta toimivaltainen viranomainen voisi esimerkiksi jättää tiedot julkistamatta vähäpätöisiä rikkomuksia koskevissa tapauksissa, jos rikkomus ei ole aiheuttanut merkittävää vahinkoa ja jos osapuoli on ollut halukas tekemään yhteistyötä jne.

2.4.3   Riittävien suojatoimien tarve

28.

Direktiiviehdotuksessa olisi pitänyt ottaa huomioon riittävät suojatoimet, jotta varmistetaan oikea tasapaino asianomaisten etujen välillä. Ensinnäkin suojatoimet ovat välttämättömiä, jotta turvataan syytettyjen henkilöiden oikeus hakea päätökseen muutosta tuomioistuimelta ja syyttömyysolettaman periaate. Direktiiviehdotuksen 68 artikla olisi pitänyt muotoilla siten, että toimivaltaiset viranomaiset velvoitetaan ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin sellaisten tilanteiden varalta, että päätöksestä valitetaan ja että tuomioistuin mahdollisesti kumoaa päätöksen (20).

29.

Toiseksi direktiiviehdotuksen olisi varmistettava, että rekisteröityjen oikeuksia kunnioitetaan ennakoivasti. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että ehdotuksen lopullisessa versiossa säädetään mahdollisuudesta jättää tiedot julkistamatta, jos siitä aiheutuisi suhteetonta vahinkoa. Ennakoivaa lähestymistapaa sovellettaessa rekisteröidyille annettaisiin etukäteen tietoa siitä, että heitä koskeva päätös seuraamuksista julkistetaan ja että direktiivin 95/46/EY 14 artiklan nojalla heillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä huomattavan tärkeiden ja perusteltujen syiden vuoksi (21).

30.

Kolmanneksi koska direktiiviehdotuksessa ei määritetä, missä välineessä tiedot olisi julkistettava, käytännössä voidaan olettaa, että valtaosa jäsenvaltiosta julkistaa tiedot internetissä. Internet-julkaisuihin liittyy erityisiä kysymyksiä ja riskejä, jotka koskevat etenkin tarvetta varmistaa, ettei tietoa säilytetä verkossa pidempään kuin on välttämätöntä eikä tietoa voida manipuloida tai muuttaa. Lisäksi käytettäessä ulkoisia hakukoneita vaarana on, että tiedot irrotetaan asiayhteydestään ja siirretään verkon ulkopuolelle, jolloin niiden valvominen on vaikeaa (22).

31.

Edellä esitetyn perusteella on välttämätöntä velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että asianomaisten henkilötietoja säilytetään verkossa vain kohtuullisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan järjestelmällisesti (23). Lisäksi jäsenvaltioita on vaadittava ottamaan käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet ja suojatoimet, etenkin ulkoisiin hakukoneisiin liittyviltä riskeiltä suojelemiseksi (24).

2.4.4   Julkistamista koskevat päätelmät

32.

Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että seuraamusten julkistamisvelvollisuus ei – ainakaan nykymuodossaan – ole yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevan perusoikeuden mukainen. Lainsäätäjän olisi arvioitava huolellisesti ehdotetun järjestelmän tarpeellisuutta ja varmistettava, meneekö julkistamisvelvollisuus pidemmälle kuin on tarpeen tavoitellun yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi ja voidaanko saman tavoitteen saavuttamiseksi turvautua vähemmän rajoittaviin toimenpiteisiin. Tämän oikeasuhteisuuden tarkastelun tuloksen perusteella julkistamisvelvollisuutta olisi joka tapauksessa tuettava riittävin suojatoimin, jotta taataan syyttömyysolettamaa koskevan periaatteen noudattaminen, asianomaisten vastustusoikeus, tietojen turvallisuus/virheettömyys ja tietojen poistaminen asianmukaisen määräajan jälkeen.

2.5   Rikkomuksista ilmoittaminen

33.

Direktiiviehdotuksen 70 artikla koskee rikkomuksista ilmoittamisen mekanismeja, joita kutsutaan myös ilmiantamisjärjestelmiksi. Vaikka tällaiset järjestelmät voivat varmistaa tehokkaasti vaatimusten noudattamisen, ne herättävät tärkeitä kysymyksiä tietosuojan näkökulmasta (25). Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että ehdotus sisältää erityisiä suojatoimia, joita on määrä kehittää edelleen kansallisella tasolla ja jotka liittyvät epäillyn rikkomuksen paljastavien henkilöiden suojeluun ja yleisesti henkilötietojen suojaamiseen. Euroopan tietosuojavaltuutettu on selvillä siitä, että direktiiviehdotuksessa vahvistetaan vain järjestelmän pääkohdat ja että jäsenvaltiot vastaavat järjestelmän täytäntöönpanosta. Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin.

34.

Samoin kuin muissa lausunnoissaan (26) Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa tässä yhteydessä tarvetta sisällyttää tekstiin erityinen viittaus tarpeeseen varmistaa ilmiantajien ja tietoja antavien henkilöiden henkilöllisyyden salassapitosuoja. Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa kuitenkin, että ilmiantajien asema on arkaluonteinen. On taattava, että tällaisia tietoja antavien henkilöiden henkilöllisyys pysyy salassa etenkin niiltä henkilöiltä, joiden väitetään syyllistyneen rikkomukseen (27). Ilmiantajien henkilöllisyyden salassapitosuoja on taattava menettelyn kaikissa vaiheissa, mikäli tämä ei riko oikeudenkäyntiä koskevia kansallisia sääntöjä. Ilmiantajan henkilöllisyys saatetaan joutua paljastamaan lisätutkimuksissa tai myöhemmissä oikeustoimissa, jotka on aloitettu ilmiantojärjestelmässä toteutetun tutkinnan vuoksi (mukaan lukien tapaukset, joissa ilmiantajan on todettu tekevän pahansuovassa tarkoituksessa väärän ilmiannon) (28). Edellä esitetyn perusteella Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että 70 artiklan 2 kohdan b alakohtaan lisätään seuraava säännös: ”näiden henkilöiden henkilöllisyys on pidettävä salassa menettelyn kaikissa vaiheissa, mikäli kansallisessa lainsäädännössä ei vaadita henkilöllisyyden paljastamista lisätutkimuksissa tai myöhemmissä oikeustoimissa.”

35.

Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa lisäksi, että on tärkeää laatia asianmukaiset säännöt, jotta turvataan syytettyjen henkilöiden tiedonsaantioikeus, joka liittyy läheisesti puolustautumisoikeuteen (29). Direktiiviehdotuksen 70 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla erikoismenettelyillä rikkomuksia koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja niihin liittyviä jatkotoimia varten olisi varmistettava, että syytettyjen puolustautumisoikeuksia, kuten oikeutta saada tietoa ja tutustua tutkimusaineistoon sekä syyttömyysolettamaa, kunnioitetaan asianmukaisesti ja rajoitetaan vain siinä määrin kuin on tarpeen (30). Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa tältä osin, että direktiiviehdotukseen lisätään sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen 29 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esitetty säännös, jossa jäsenvaltioita vaaditaan ottamaan käyttöön ”asianmukaiset menettelyt, joilla taataan syytetyn henkilön puolustautumisoikeus ja oikeus tulla kuulluksi ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä sekä oikeus käyttää oikeussuojakeinoja tuomioistuimessa häntä koskevan päätöksen tai toimenpiteen osalta”.

36.

Lopuksi Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että kyseisen artiklan 2 kohdan c alakohdassa jäsenvaltioita vaaditaan varmistamaan sekä rikkomuksesta syytetyn henkilön että siitä ilmoittavan henkilön henkilötietojen suoja direktiivissä 95/46/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa kuitenkin, että tekstistä poistetaan ilmaisu ”vahvistetut periaatteet”, jotta direktiiviä koskevasta viittauksesta tehdään kattavampi ja sitovampi. Tarkasteltaessa tarvetta kunnioittaa tietosuojalainsäädäntöä järjestelmien käytännön toteutuksessa Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa korostaa etenkin 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän vuonna 2006 antamassa ilmiantojärjestelmiä koskevassa lausunnossa esittämiä suosituksia. Kun asianomaiset tahot panevat täytäntöön kansallisia järjestelmiä, niiden on pidettävä mielessä muun muassa seuraavat tarpeet: tarve kunnioittaa oikeasuhteisuutta rajoittamalla mahdollisuuksien mukaan niiden henkilöiden ryhmää, jotka ovat oikeutettuja tekemään ilmoituksen ja joista voidaan tehdä ilmoitus, sekä rikkomuksia, joista henkilöitä voidaan syyttää; tarve edistää omalla nimellä esitettyjä ja luottamuksellisia ilmoituksia nimettömien ilmoitusten sijaan; tarve paljastaa ilmiantajan henkilöllisyys, jos ilmianto on tehty pahansuovassa tarkoituksessa, sekä tarve noudattaa tietojen säilyttämistä koskevia tiukkoja määräaikoja.

3.   PÄÄTELMÄT

37.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavaa:

lisätään ehdotuksiin seuraavasti muotoiltu aineellinen säännös: ”Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä henkilötietojen käsittelyyn, jota jäsenvaltiot suorittavat tämän asetuksen puitteissa. EPV soveltaa asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä henkilötietojen käsittelyyn, jota se suorittaa tämän asetuksen puitteissa”;

muutetaan 54 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa siten, että sallitaan luottamuksellisten tietojen ilmaiseminen ainoastaan tiivistetysti tai kootusti ”siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä luottolaitoksia eikä henkilöitä” (korostus tässä);

selvennetään 48 ja 56 artiklassa, että kolmansien maiden tai kolmannen maan viranomaisten kanssa tehtävien, henkilötietojen siirtoa edellyttävien sopimusten on oltava direktiivin 95/46/EY IV jaksossa ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevien ehtojen mukaisia, ja sisällytetään direktiiviehdotukseen säännös, joka vastaa sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen 23 artiklaa (31);

arvioidaan seuraamusten julkaisemisvelvollisuutta koskevaa ehdotusta nyt tarkasteltavassa lausunnossa esitettyjen huolenaiheiden valossa. Tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevan tarkastelun tulosten perusteella säädetään joka tapauksessa riittävistä suojatoimista, jotta taataan syyttömyysolettamaa koskevan periaatteen noudattaminen, asianomaisten vastustusoikeus, tietojen turvallisuus/virheettömyys ja niiden poistaminen asianmukaisen määräajan jälkeen;

1) lisätään 70 artiklan 2 kohdan b alakohtaan seuraava säännös: ”näiden henkilöiden henkilöllisyys on pidettävä salassa menettelyn kaikissa vaiheissa, mikäli kansallisessa lainsäädännössä ei vaadita henkilöllisyyden paljastamista lisätutkimuksissa tai myöhemmissä oikeustoimissa”; 2) lisätään 70 artiklan 2 kohtaan d alakohta, jossa vaaditaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ”asianmukaiset menettelyt, joilla taataan syytetyn henkilön puolustautumisoikeus ja oikeus tulla kuulluksi ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä sekä oikeus käyttää oikeussuojakeinoja tuomioistuimessa häntä koskevan päätöksen tai toimenpiteen osalta”; 3) poistetaan 70 artiklan 2 kohdan c alakohdasta ilmaisu ”vahvistetut periaatteet”.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Euroopan tietosuojavaltuutetun 10 päivänä helmikuuta 2012 antamat lausunnot pankkilainsäädännön tarkistamista koskevasta lainsäädäntöpaketista, luottoluokituslaitoksista, rahoitusvälineiden markkinoista (rahoitusmarkkinadirektiivi/rahoitusmarkkina-asetus) ja markkinoiden väärinkäytöstä.

(4)  KOM(2011) 453.

(5)  KOM(2011) 452.

(6)  Direktiiviehdotuksen perustelut, s. 2–3.

(7)  Asetusehdotuksen perustelut, s. 2–3.

(8)  Ks. etenkin direktiiviehdotuksen 24, 48 ja 51 artikla.

(9)  Direktiiviehdotuksen 65 artiklan 2 kohta ja 68 artikla.

(10)  Direktiiviehdotuksen 70 artikla.

(11)  Asetusehdotuksen 435 artikla.

(12)  Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista, KOM(2011) 654.

(13)  Katso alaviite 12.

(14)  Ks. 10 päivänä helmikuuta 2012 annettu lausunto komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista, KOM(2011) 654.

(15)  Seuraamusten henkilöllistä soveltamisalaa selvennetään ehdotetun direktiivin 65 artiklassa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että velvoitteiden koskiessa laitoksia, rahoitusalan holdingyhtiöitä, rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä ja monialan holding-yhtiöitä, seuraamuksia voidaan rikkomistapauksessa soveltaa hallintoelimen jäseneen ja keneen tahansa henkilöön, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.

(16)  Ks. vaikutustenarviointiraportti, s. 42 ja sitä seuraavat sivut.

(17)  Yhdistetyt asiat C-92/09 ja C-93/09, Schecke, kohdat 56–64.

(18)  Ks. myös tältä osin Euroopan tietosuojavaltuutetun 15 päivänä huhtikuuta 2011 antama lausunto unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varanhoitosäännöistä (EUVL C 215, 21.7.2011, s. 13).

(19)  Ks. s. 44–45.

(20)  Kansalliset viranomaiset voivat harkita esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä: tietojen julkistamista lykätään, kunnes valitus hylätään tai, kuten vaikutustenarviointiraportissa ehdotetaan, ilmoitetaan selkeästi, että päätöstä koskevan valituksen käsittely on edelleen kesken ja että asianomaisen oletetaan olevan syytön, kunnes päätöksestä tulee lopullinen, tai julkaistaan oikaisu, jos tuomioistuin kumoaa päätöksen.

(21)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun 10 päivänä huhtikuuta 2007 antama lausunto yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL C 134, 16.6.2007, s. 1).

(22)  Ks. tältä osin Italian tietosuojaviranomaisten julkaisema asiakirja Personal Data As Also Contained in Records and Documents by Public Administrative Bodies: Guidelines for Their Processing by Public Bodies in Connection with Web-Based Communication and Dissemination, jonka saa Italian tietosuojaviranomaisten verkkosivustolta, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Nämä huolenaiheet liittyvät myös yleiseen oikeuteen tulla unohdetuksi, ja sen sisällyttämistä henkilötietojen suojaa koskevaan uuteen lainsäädäntökehykseen tarkastellaan parhaillaan.

(24)  Nämä toimenpiteet ja suojatoimet voivat koskea esimerkiksi ulkoisten hakukoneiden avulla tehtävän tietojen indeksoinnin poissulkemista.

(25)  29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä antoi vuonna 2006 ilmiantojärjestelmiä koskevan lausunnon, jossa tarkastellaan ilmiön tietosuojaan liittyviä näkökohtia: EU:n tietosuojasääntöjen soveltamista sisäisiin ilmiantojärjestelmiin kirjanpidon, sisäisten kirjanpitotarkastusten, tilintarkastusten, lahjonnan torjumisen sekä pankki- ja talousrikosten alalla koskeva lausunto 1/2006. (Tietosuojatyöryhmän lausunto ilmiantojärjestelmistä). Lausunto on saatavilla 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(26)  Ks. esim. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varanhoitosäännöistä, 15 päivänä huhtikuuta 2011 (EUVL C 215, 21.7.2011, s. 13) ja lausunto Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista, 1 päivänä kesäkuuta 2011 (EUVL C 279, 23.9.2011, s. 11).

(27)  Euroopan tietosuojavaltuutettu on jo korostanut ilmiantajan henkilöllisyyden salassapidon tärkeyttä Euroopan oikeusasiamiehelle 30. heinäkuuta 2010 lähettämässään kirjeessä tapauksessa 2010-0458, joka on nähtävillä Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla (http://www.edps.europa.eu). Katso myös Euroopan tietosuojavaltuutetun 23 päivänä kesäkuuta 2006 antama ennakkotarkastuslausunto Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (tapaus 2005-0418) ja 4 päivänä lokakuuta 2007 antama ennakkotarkastuslausunto OLAFin ulkoisista tutkimuksista (tapaukset 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

(28)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun 15.4.2011 antama lausunto unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varanhoitosäännöistä, saatavilla osoitteessa http://www.edps.europa.eu

(29)  Ks. tältä osin Euroopan tietosuojavaltuutetun laatimat suuntaviivat Euroopan unionin toimielinten ja elinten hallinnollisissa tutkimuksissa ja kurinpitomenettelyissä suorittamaa henkilötietojen käsittelyä varten. Suuntaviivoissa korostetaan rekisteröityjen tiedonsaantioikeuden ja syytettyjen henkilöiden puolustautumisoikeuden välistä läheistä suhdetta (ks. s. 8 ja 9) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf

(30)  Ks. 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän lausunto ilmiantamisesta, s. 13–14.

(31)  Katso alaviite 12.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/9


Tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti jäsenvaltion tulliviranomaisten toimittamista tiedoista, jotka koskevat tavaroiden luokittelua tullinimikkeistöön

2012/C 175/02

Sitovan tariffitiedon voimassaolo päättyy sinä päivänä, josta alkaen se on ristiriidassa tullinimikkeistön tulkinnan kanssa seuraavien kansainvälisten tariffitoimenpiteiden vuoksi:

Tulliyhteistyöneuvoston hyväksymät muutokset luokitussuosituskokoelmaan (CCC:n asiakirja nro NC1705 – Harmonoidun järjestelmän komitean 48. kokouksen raportti):

LUOKITUSSUOSITUKSET, JOTKA MAAILMAN TULLIJÄRJESTÖN ALAINEN HARMONOIDUN JÄRJESTELMÄN KOMITEA ON LAATINUT

(HARMONOIDUN JÄRJESTELMÄN KOMITEAN 48. KOKOUS, SYYSKUU 2011)

ASIAKIRJA NRO NC1705

Harmonoidun järjestelmän komitean hyväksymät luokitussuositukset

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Näiden toimenpiteiden sisältöä koskevia tietoja voi saada Euroopan yhteisöjen komission verotuksen ja tulliliiton pääosastosta (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium) sekä tämän pääosaston Internet-sivulta:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/10


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/03

Komissio päätti 11 päivänä kesäkuuta 2012 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32012M6555. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/10


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/04

Komissio päätti 11 päivänä kesäkuuta 2012 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32012M6604. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


III Valmistavat säädökset

Euroopan keskuspankki

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/11


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 20 päivänä tammmikuuta 2012 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista (1) (jäljempänä ’ehdotettu eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskeva asetus’) ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (2) (jäljempänä ’ehdotettu eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskeva asetus’) (jäljempänä yhteisesti ’ehdotetut asetukset’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotetut asetukset sisältävät säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymiseen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän rooliin myötävaikuttaa luotolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisen viranomaisen politiikan moitteettomaan harjoittamiseen perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

1.

Ehdotetulla eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevalla asetuksella pyritään poistamaan eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten (jäljempänä ’pk-yritys’) perustamisvaiheen rahoitusongelmat. Koska suuri osa näiden yritysten rahoituksesta tulee pienistä rahastoista, joiden hallinnassa olevan varallisuuden keskimääräinen arvo on 60 miljoonaa EUR, pyritään asetuksella parantamaan mahdollisuuksia pääoman keräämiseen koko EU:n alueella. Sillä perustetaan erityinen, ominaisuuksiltaan yhdenmukainen ja yhden säännöstön alaan kuuluva rahastomuoto; eurooppalainen riskipääomarahasto. Tämä mahdollistaisi varmuuden ja avoimuuden suhteessa kaikkiin osapuoliin, sijoittajat, sääntelyviranomaiset ja vaatimukset täyttävät sijoitusyritykset mukaan luettuina. Yhden markkinapassin käyttöönotto, jolla jäsenvaltioon rekisteröity rahasto voisi markkinoida osakkeita ja osuuksia muissa jäsenvaltioissa, pienentäisi hallinnollista taakkaa ja vähentäisi sääntelyyn liittyviä esteitä.

2.

Tätä säännöstöä täydentää ehdotettu eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskeva asetus, jolla pyritään edistämään yhteiskunnallisen liiketoiminnan rahoituksen saantia perustamalla uusi rahastomuoto; eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot. Tämä auttaisi sijoittajia tunnistamaan yhteiskunnalliseen liiketoimintaan sijoittavat rahastot ja vertailemaan näitä rahastoja keskenään sekä laajentaisi mahdollisuuksia markkinoida rahastoja kansainvälisille sijoittajille.

3.

Eurooppa 2020-strategiassa (3) otettiin uudelleen esiin tarve ryhtyä kohdennetusti lainsäädäntötoimiin pk-yritysten rahoituksen saamisen parantamiseksi, erityisesti poistamalla esteitä, jotka hankaloittavat erikoistuneiden sijoitusrahastojen välityksellä tapahtuvaa riskipääomarahoituksen liikkuvuutta. Eurooppa-neuvosto hyväksyi tämän lähestymistavan ja kehotti poistamaan viimeiset riskipääoman rajatylittävää liikkumista haittaavat sääntelyyn liittyvät esteet (4). Tämän seurauksena komissio ilmoitti huhtikuussa 2011 aloitteesta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että mihin tahansa jäsenvaltioon perustettu riskipääomarahasto voi kerätä pääomaa koko EU:n alueella (5).

4.

EKP on jo aiemmin pannut merkille, että useat pk-yritykset ovat viime aikoina kohdanneet suuryrityksiä huomattavampia vaikeuksia rahoituksen saamisessa, erityisesti markkinoiden stressiolosuhteissa (6). EKP luottaa siihen, että ehdotettu uusi sääntely tulisi edistämään merkittävästi innovatiivisen ja kestävän talouden kehitystä helpottamalla voimakkaasti kasvavien pk-yritysten rahoituksen saantia ja yksinkertaistamalla soveltuvia lainsäädäntövaatimuksia. Eurooppa 2020-strategian onnistumisen ja oikea-aikaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää poistaa innovatiivisten ja sosiaalisuuten keskittyneiden pk-yritysten rahoituksen sirpaloituneisuus ja myötävaikuttaa yhtenäisten ja likvidien EU:n laajuisten rahoitusmarkkinoiden syntymiseen, mikä edistäisi ja helpottaisi rajatylittävien sijoitusten tekemistä näillä sektoreilla.

5.

Tästä johtuen EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin asetuksiin, joilla vahvistettaisiin yhtenäiset vaatimukset yhtenäisellä eurooppalaisella nimikkeellä ja identtisen aineellisoikeudellisen sääntelykehyksen mukaan toimivia rahastoja varten, ja joilla samalla varmistettaisiin riittävä valvonta. Tässä yhteydessä EKP huomautta, että seuraavat toimenpiteet voisivat edistää asianmukaisen ja tasapainoisen sääntelykehyksen saavuttamista: sääntelyn vapaaehtoisuus (7), rajatylittävä ilmoitusmenettely toimivaltaisten viranomaisten välillä (8), vaatimukset täyttävän rahastonhoitajan käyttäytymistä koskevat säännöt ja tiedonantovelvoitteet (9) sekä passien käytön tehokkaan valvonnan varmistamiseen tarkoitetut säännöt (10).

Erityiset huomautukset

6.

EKP kannattaa komission tavoitetta varmistaa, että ehdotetut asetukset ovat linjassa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan järjestelmän kanssa, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetussa direktiivissä 2011/61/EU (11). Tässä yhteydessä EKP suhtautuu myönteisesti ehdotetuissa asetuksissa olevaan viittaukseen direktiivin 2011/61/EU kynnysarvoon (12), jolla asetetaan 500 miljoonan EUR yläraja pääomarahastoille ja joka merkitsee, että eurooppalaisia riskipääomarahastoja ja eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskeva säännöstö rajataan direktiivin 2011/61/EU soveltamisalan ulkopuolelle.

7.

EKP panee merkille, että edellä mainitulla kynnysarvolla pyritään erottelemaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joiden toimilla voisi olla ”merkittävää vaikutusta rahoitusvakauteen”, sellaisista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, joiden toimilla ei todennäköisesti ole tällaista vaikutusta, sekä varmistamaan, että ehdotettuja asetuksia sovelletaan järjestelmäriskin kannalta vähämerkityksellisiin rahastoihin (13).

8.

Ehdotettujen asetusten soveltamisalaa rajoittaa vaatimus siitä, että vaatimukset täyttävien riskipääoma- ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen on oltava vivuttamattomia sen varmistamiseksi, että ne eivät aiheuta systeemisten riskien muodostumista ja että ne keskittyvät vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemiseen (14). Tästä syystä, koska vivutuksen käsite on perustavanlaatuisen tärkeä monien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämien liiketoimintamallien kannalta (15), EKP pitäisi asianmukaisena, että ehdotetuissa eurooppalaisia riskipääomarahastoja ja eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevissa säännöissä säädettäisin nimenomaisesti vivutuksen kieltämisestä (16).

Niiltä osin kuin EKP suosittaa muutoksia ehdotettuihin asetuksiin esitetään tarkat muutosehdotukset perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä huhtikuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 860 final.

(2)  COM(2011) 862 final.

(3)  Komission tiedonanto ”Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun strategia”, COM(2010) 2020 final.

(4)  Eurooppa-neuvoston päätelmät, 4 helmikuuta 2011, 22 kohta.

(5)  Komission tiedonanto ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun””, COM(2011) 206 final, erityisesti 2.1 kohta.

(6)  i) Ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, ii) ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta, iii) ehdotuksesta direktiiviksi markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista ja iv) ehdotuksesta asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 22 päivänä maaliskuuta annetun EKP:n lausunnon CON/2012/21 8 kohta. Lausuntoa ei ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Englanninkielinen versio on saatavilla EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu

(7)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 4 artikla ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 4 artikla.

(8)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 15 artikla ja 20 artiklan 3 kohta sekä ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 16 artikla ja 21 artiklan 3 kohta.

(9)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 7–12 artikla ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 7–13 artikla.

(10)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 13–22 artikla/ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 14–23 artikla.

(11)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sisältyvä vaikutusten arviointi, SEC(2011) 1515, s. 37.

(12)  Direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohta.

(13)  Direktiivin 2011/61/EU johdanto-osan 17 perustelukappale.

(14)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen johdanto-osan 13 perustelukappale ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen johdanto-osan 13 perustelukappale.

(15)  Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta 16 lokakuuta 2009 annetun EKP:n lausunnon (EUVL C 272, 13.11.2009, s. 1) 11 kohta.

(16)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohta ja ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohta.


LIITE

Muutosehdotukset  (1)

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (2)

Muutos 1

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 5 artiklan 2 kohta

”2.   Riskipääomarahaston hoitaja ei saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla, eikä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, rahoitusjohdannaisia käyttämällä tai millään muulla tavalla.”

”2.   Riskipääomarahaston hoitaja ei saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla, eikä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, johdannaissopimuksia käyttämällä tai millään muulla tavalla.”

Perustelu

Rahoitusjohdannaisten käyttö saattaa johtua myös suojautumistarkoituksesta, jolloin niiden käyttö ennemminkin vähentäisi riskiä kuin lisäisi sitä. Tästä johtuen, vaikka EKP panee merkille, että ehdotettu sanamuoto johtuu direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan v alakohdan vastaavasta määritelmästä, se ehdottaa termin ”rahoitusjohdannainen” korvaamista termillä ”johdannaissopimus”; tämä olisi johdonmukaista muun voimassaolevan ja ehdotetun EU rahoituslainsäädännön kanssa, josta esimerkkinä lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä maaliskuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2012  (3) rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY  (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukset asetuksiksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä  (5) sekä luttolaitosten ja sijoituspalveluyritysten riskienhallinnasta  (6).

Muutos 2

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 6 artikla

”Riskipääomarahastojen hoitajat saavat markkinoida vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jos:”

”Riskipääomarahastojen hoitajat saavat markkinoida vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti, ellei niitä kohdella pyynnöstä muina kuin ammattimaisina asiakkaina, tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina ammattimaisina asiakkaina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jos kaikki alla olevat ehdot täyttyvät:”

Perustelu

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 6 artikla viittaa ammattimaisiin asiakkaisiin direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti. Ei ole selvää mitkä säännöt soveltuvat ammattimaisiin asiakkaisiin, joita kohdellaan pyynnöstä muina kuin ammattimasina asiakkaina. Epäselvyyden välttämiseksi ehdotettu muutos saattaisi ehdotetun asetuksen ammattimainen asiakas-käsitteen linjaan direktiivin 2004/39/EY liitteen II määritelmän kanssa.

Lisäksi asetuksessa sallitaan eurooppalaisten riskipääomarahastojen markkinointi muille sijoittajille, joilla on ”riittävät tiedot, kokemus ja mahdollisuus selvitä rahastoihin liittyvistä riskeistä”  (7). Vaikka EKP pitää näitä ehtoja riittävinä välttämättömän sijoittajansuojan turvaamiseksi, se ehdottaa näiden ehtojen pakottavuuden varmistamista.

Muutos 3

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 10a artikla (uusi)

Ei tekstiä

”10a artikla

Säilytysyhteisö

1.   Riskipääomarahaston hoitaja varmistaa, että ainoastaan yksi tämän artiklan mukainen säilytysyhteisö on nimitetty kullekin sen hallinnoimalle eurooppalaiselle riskipääomarahastolle.

2.   Säilytysyhteisön tulee olla direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan mukainen laitos.

3.   1 kohdan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennnetään eurooppalaisen riskipääomarahaston säilytysyhteisönä toimimisen ehdot. EAMV toimittaa laatimansa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Perustelu

Sijoittajansuojan vahvistamiseksi EKP ehdottaa, että säädetään nimenomaisesti säilytysyhteisön nimittämisestä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetussa direktiivissä 2009/65/EY  (8) ja direktiivissä 2011/61/EU  (9) vahvistetun säädöskehyksen mukaisesti. Ehdotetulla yksinkertaistetulla järjestelmällä pyritään kuitenkin varmistamaan, että kaikki tästä järjestelmästä johtuvat velvollisuudet ovat oikeassa suhteessa rahastojen luonteeseen ja kokoon.

Muutos 4

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 21 artiklan 1 kohta

”1.   Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV tekevät yhteistyötä aina, kun niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittaminen sitä vaatii.”

”1.   Toimivaltaiset viranomaiset, EAMV ja tarvittaessa Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät yhteistyötä aina, kun niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittaminen sitä vaatii.”

Perustelu

Jotta saavutettaisiin johdonmukaisuus direktiivin 2011/61/EU 50 artiklan kanssa, EKP ehdottaa, että EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten väliseen yhteistyöhön tulisi tarvittaessa ottaa mukaan EJRK.

Muutos 5

Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen 22 artiklan 2 kohta

”2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun riskipääomarahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla.”

”2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun riskipääomarahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla, milloin se on välttämätöntä niiden tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi tai tämän asetuksen tai kansallisen lain nojalla niille annettujen toimivaltuuksien käyttämiseksi. Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tietoa keskuspankeille, Euroopan keskuspankki mukaan luettuna, ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle, kun tämä tieto on tarpeen näiden tehtävien hoitamiseksi.

Perustelu

Näin varmistettaisiin, että keskuspankit, EKP sekä EJRK mukaan luettuina, saisivat asianmukaisesti niiden tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisen tiedon.


(1)  Muutokset ehdotettuun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevaan asetukseen koskevat, tarvittavin muutoksin, myös ehdotetun eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan asetuksen vastaavia säännöksiä.

(2)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(3)  1 artiklan b ja c alakohta sekä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta (EUVL L 86, 24.3.2012, s. 24).

(4)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1. 2 artiklan 1 kohdan i alakohta ja 4 artiklan 1 kohta.

(5)  COM(2010) 484 final, 1 artiklan 1 kohta.

(6)  COM(2010) 452 final, 211 artiklan 1 kohta, 240 artiklan 3 kohta, 250 artiklan 1 kohdan d alakohta, 256 artiklan 1 kohta, 273 artiklan 4 kohta, 321 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 335 artiklan 4 kohta.

(7)  Ehdotetun eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappale.

(8)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32. 22–26 ja 32–36 artiklat.

(9)  21 artikla.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/17


Euron kurssi (1)

18. kesäkuuta 2012

2012/C 175/06

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2618

JPY

Japanin jeniä

99,75

DKK

Tanskan kruunua

7,4324

GBP

Englannin puntaa

0,80600

SEK

Ruotsin kruunua

8,8412

CHF

Sveitsin frangia

1,2010

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,5260

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,493

HUF

Unkarin forinttia

292,60

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6967

PLN

Puolan zlotya

4,2807

RON

Romanian leuta

4,4670

TRY

Turkin liiraa

2,2883

AUD

Australian dollaria

1,2519

CAD

Kanadan dollaria

1,2944

HKD

Hongkongin dollaria

9,7914

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5947

SGD

Singaporin dollaria

1,6045

KRW

Etelä-Korean wonia

1 462,30

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,5249

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,0232

HRK

Kroatian kunaa

7,5433

IDR

Indonesian rupiaa

11 874,30

MYR

Malesian ringgitiä

3,9829

PHP

Filippiinien pesoa

53,412

RUB

Venäjän ruplaa

40,8300

THB

Thaimaan bahtia

39,709

BRL

Brasilian realia

2,5868

MXN

Meksikon pesoa

17,5660

INR

Intian rupiaa

70,6540


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/18


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus

Uusi tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/07

Jäsenvaltio

Espanja

Reitti

El Hierro–Gran Canaria, La Gomera–Gran Canaria, La Gomera–Tenerife Norte ja Tenerife Sur–Gran Canaria

Sopimuksen kesto

2 vuotta alkaen palvelun aloittamisesta

Tarjousten jättämisen määräaika

2 kuukautta tämän ilmoituksen julkaisemisesta

Osoite, jossa tarjouspyynnön teksti ja mahdolliset tarjouskilpailuun ja julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

P. +34 915977505

F. +34 915978643

Sähköposti: mmederos@fomento.es


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/19


Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontiin sovellettavista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä ja tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittaisesta uudelleenaloittamisesta

2012/C 175/08

Unionin tuomioistuin julisti 22. maaliskuuta 2012 asiassa C-338/10 antamassaan tuomiossa tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 18. joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1355/2008 (1), jäljempänä ’lopullista polkumyyntitullia koskeva asetus’ tai ’kiistanalainen asetus’, pätemättömäksi.

Maaliskuun 22. päivänä 2012 annetun tuomion johdosta tiettyjen sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) Euroopan unioniin suuntautuvaan tuontiin ei enää sovelleta asetuksella (EY) N:o 1355/2008 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

1.   Tiedottaminen tulliviranomaisille

Tämän vuoksi tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 2008 30 55, 2008 30 75 ja ex 2008 30 90 (TARIC-koodit 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069), tuonnista Euroopan unioniin asetuksen (EY) N:o 1355/2008 nojalla maksetut lopulliset polkumyyntitullit ja asetuksen (EY) N:o 1355/2008 3 artiklan mukaisesti lopullisesti kannetut väliaikaiset tullit olisi palautettava tai peruutettava. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti.

Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) Euroopan unioniin suuntautuvaan tuontiin ei myöskään enää sovelleta asetuksella (EY) N:o 1355/2008 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

2.   Polkumyyntitutkimuksen osittainen uudelleenaloittaminen

Unionin tuomioistuin julisti 22. maaliskuuta 2012 antamallaan tuomiolla asetuksen (EY) N:o 1355/2008 pätemättömäksi. Tuomioistuin totesi, että Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ei tarpeeksi huolellisesti määrittänyt normaaliarvoa sellaisen hinnan tai laskennallisen arvon perusteella, joka on käytössä markkinataloutta harjoittavassa kolmannessa maassa, siten kuin polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 2 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädetään.

Tuomioistuimissa (3) on vahvistettu, että tapauksissa, joissa menettelyssä on useita hallinnollisia vaiheita, yhden vaiheen kumoaminen ei johda koko menettelyn mitätöimiseen. Polkumyynnin vastainen menettely on tällainen monivaiheinen menettely. Näin ollen lopullista polkumyyntitullia koskevan asetuksen joidenkin osien kumoaminen ei tarkoita sitä, että koko kyseisen asetuksen antamista edeltävä menettely olisi pätemätön. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 266 artiklan mukaan Euroopan unionin toimielinten on kuitenkin pantava unionin tuomioistuimen 22. maaliskuuta 2012 antama tuomio täytäntöön. Unionin toimielimet voivat tuomiota täytäntöön pannessaan korjata ne kiistanalaisen asetuksen näkökohdat, jotka johtivat sen kumoamiseen, mutta jättää ennalleen sen kiistattomat osat, joihin tuomio ei vaikuta. (4) On huomattava, että kaikki muut kiistanalaisen asetuksen päätelmät, joita ei kiistetty valitusten tekemiselle asetetussa määräajassa ja joita ei näin ollen käsitelty tuomioistuimissa ja jotka eivät johtaneet kiistanalaisen asetuksen kumoamiseen, pysyvät voimassa. Sama päätelmä pätee vastaavasti silloin, kun asetus julistetaan pätemättömäksi.

Tämän vuoksi komissio on päättänyt aloittaa uudelleen tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen, joka on pantu vireille perusasetuksen nojalla. Uudelleenaloittaminen rajoittuu vain edellä mainitun unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoon.

3.   Menettely

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan komissio on todennut, että polkumyyntitutkimuksen aloittaminen osittain uudelleen on perusteltua, mistä syystä se aloittaa osittain uudelleen tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen, joka pantiin vireille Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (5) perusasetuksen 5 artiklan mukaisesti.

Uudelleenaloittaminen koskee vain mahdollisen vertailumaan valintaa ja mahdollisen polkumyyntimarginaalin laskemisessa käytetyn normaaliarvon määrittämistä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa sekä toimittamaan tiedot ja näyttö sellaisten markkinataloutta toteuttavien kolmansien maiden käytettävyydestä, jotka voitaisiin valita normaaliarvon määrittämiseksi perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti, mukaan luettuina Israel, Swasimaa, Turkki ja Thaimaa. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 4 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä 4 kohdan b alakohdassa asetetussa määräajassa.

4.   Määräajat

a)   Osapuolten ilmoittautuminen ja tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava mahdolliset muut tiedot 20 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

b)   Kuulemiset

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 20 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Kirjalliset huomautukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset näkökannat, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (6), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se vaikeuttaa tutkimusta huomattavasti, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii yhteistyössä vain osittain ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

7.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (7) mukaisesti.

8.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etujen suojaamiseen kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisesti ja/tai suullisesti esitettyjen näkökantojen käsittely. Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkempia yhteystietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston sivustolla (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 35.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Asia T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) vastaan neuvosto (Kok. 1998, s. II-3939).

(4)  Asia C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) vastaan neuvosto (Kok. 2000, s. I-08147).

(5)  EUVL C 246, 20.10.2007, s. 15.

(6)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(7)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/22


Ilmoitus tietyn Thaimaasta peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

2012/C 175/09

Julkaistuaan ilmoituksen (1) Thaimaasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti 19. maaliskuuta 2012 Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD), jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, sellaisten unionin tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa suurimman osan, eli tässä tapauksessa yli 50 prosenttia, tietyn jyvinä valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuotannosta unionissa.

2.   Tarkastelun kohteena oleva tuote

Tarkastelun kohteena oleva tuote on Thaimaasta peräisin oleva jyvinä tuotava etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty jäädyttämätön sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), joka nykyisin luokitellaan CN-koodiin ex 2001 90 30, ja Thaimaasta peräisin oleva jyvinä tuotava, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty jäädyttämätön sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), joka ei kuulu nimikkeeseen 2006 vaan luokitellaan nykyisin CN-koodiin ex 2005 80 00, jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’.

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on neuvoston asetuksella (EY) N:o 682/2007 (3) käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli.

4.   Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun perusteet

Pyyntö perustui siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen.

4.1    Polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskeva väite

Polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskeva väite perustuu Thaimaan laskennallisen normaaliarvon (tuotantokustannukset, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto) ja unioniin vietäväksi myydyn, tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun.

Tällä perusteella laskettu polkumyyntimarginaali on huomattava.

4.2    Vahingon toistumisen todennäköisyyttä koskeva väite

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, että vahingollinen polkumyynti todennäköisesti toistuisi. Pyynnön esittäjä on antanut näyttöä siitä, että jos toimenpiteiden annettaisiin raueta, tarkastelun kohteena olevan tuotteen nykyiset tuontimäärät asianomaisesta maasta todennäköisesti kasvaisivat, koska asianomaisessa maassa on helppoa lisätä tuotantoa ja koska unionin markkinat ovat hintatasoltaan houkuttelevat eräisiin kolmansien maiden markkinoihin verrattuna. Nämä molemmat seikat voivat johtaa siihen, että vientiä ohjataan uudelleen muista kolmansista maista unioniin.

Pyynnön esittäjä väittää, että vahingon poistuminen johtuu pääasiassa toimenpiteiden voimassaolosta ja että asianomaisesta maasta peräisin olevan polkumyyntihinnoilla tapahtuvan huomattavan tuonnin toistuminen johtaisi todennäköisesti unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon toistumiseen, jos toimenpiteiden annetaan raueta.

5.   Menettely

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on tullut siihen tulokseen, että on olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee tarkastelun vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tutkimuksessa määritetään, johtaako toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

5.1    Menettely polkumyynnin todennäköisyyden määrittämiseksi

5.1.1   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva tutkimus

Asianomaisessa maassa toimivia tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia (4) pyydetään osallistumaan tähän tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

Koska niiden Thaimaassa toimivien vientiä harjoittavien tuottajien, joita menettely koskee, määrä voi olla huomattava, komissio voi tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien vientiä harjoittavien tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ’otannaksi’). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä A edellytetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen vientiä harjoittavia tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä Thaimaan viranomaisiin ja tiedossa oleviin vientiä harjoittavien tuottajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä pyydettyjä, otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, vientiä harjoittavien tuottajien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa otokseen valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, asianomaisen maan viranomaisille ja vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille tarvittaessa asianomaisen maan viranomaisten välityksellä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä vientiä harjoittavia tuottajia koskevat tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille ja tiedossa oleville tuottajien järjestöille sekä asianomaisen maan viranomaisille.

Kaikkien otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kyselylomakkeessa annetaan tiedot muun muassa vientiä harjoittavien tuottajien yritysrakenteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yritysten toiminnasta, tuotantokustannuksista, tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä asianomaisen maan kotimarkkinoilla ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä unioniin.

Niiden yritysten, jotka ovat ilmoittaneet suostuvansa mahdolliseen otokseen sisällyttämiseen mutta joita ei valita otokseen, katsotaan toimivan yhteistyössä, jäljempänä ’otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat’.

5.1.2   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus  (5)  (6)

Tarkastelun kohteena olevaa tuotetta Thaimaasta unioniin tuovia etuyhteydettömiä tuojia pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien etuyhteydettömien tuojien määrä voi olla huomattava, komissio voi tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ’otannaksi’). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä B edellytetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen etuyhteydettömiä tuojia koskevan otoksen valinnassa tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä pyydettyjä, otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa otokseen valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville etuyhteydettömille tuojille ja tuojien järjestöille.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio lähettää otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille ja tiedossa oleville tuojien järjestöille kyselylomakkeen. Kyseisten osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otokseen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kyselylomakkeessa annetaan tiedot muun muassa yritysrakenteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yrityksen toiminnasta sekä tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä.

5.2    Menettely vahingon toistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi ja unionin tuottajia koskeva tutkimus

Jotta voidaan todeta, onko unionin tuotannonalaan kohdistuvan vahingon toistuminen todennäköistä, tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuottajia unionissa pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien unionin tuottajien määrä on huomattava, komissio on päättänyt tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien unionin tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ’otannaksi’). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Komissio on valinnut alustavasti unionin tuottajien otoksen. Tarkemmat tiedot löytyvät asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetusta asiakirjasta. Asianomaisia osapuolia kehotetaan tutustumaan asiakirjaan (tätä varten niiden on otettava yhteyttä komissioon jäljempänä 5.6. kohdassa annettuja yhteystietoja käyttäen). Muita unionin tuottajia tai niiden edustajia, jotka katsovat, että niiden olisi kuuluttava otokseen, pyydetään ottamaan yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita otoksen valintaan vaikuttavia tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Komissio ilmoittaa otokseen lopullisesti valituista yrityksistä kaikille tiedossa oleville unionin tuottajille ja/tai niiden järjestöille.

Saadakseen tutkimuksessa tarvitsemansa tiedot komissio lähettää otokseen valituille unionin tuottajille ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille kyselylomakkeen. Kyseisten osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kyselylomakkeessa annetaan tiedot muun muassa yritysten rakenteesta, niiden taloudellisesta tilanteesta ja tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä toiminnasta sekä tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuotantokustannuksista ja myynnistä.

5.3    Menettely unionin edun arvioimiseksi

Jos todetaan, että polkumyynnin jatkuminen ja vahingon toistuminen on todennäköistä, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, olisiko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden jatkaminen unionin edun vastaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Voidakseen osallistua tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava saman määräajan kuluessa, että niiden toiminnan ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys.

Edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoittautuvat osapuolet voivat toimittaa komissiolle tietoja siitä, onko toimenpiteiden käyttöön ottaminen unionin edun mukaista, 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

5.4    Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.5    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkinnan alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

5.6    Kirjallisia huomautuksia, kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (7).

Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä on saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköisessä muodossa (ei-luottamukselliset huomautukset sähköpostitse ja luottamukselliset CD-R-levyllä tai DVD-levyllä), ja niiden on ilmoitettava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero. Kaikki palautettaviin kyselylomakkeisiin liittyvät valtakirjat ja allekirjoitetut todistukset sekä niiden päivitykset on kuitenkin toimitettava paperiversioina eli postitse tai henkilökohtaisesti jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen osapuolen, joka ei pysty toimittamaan huomautuksiaan ja pyyntöjään sähköisessä muodossa, on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on saatavilla lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22969307

Sähköposti: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(tämä sähköpostiosoite on tarkoitettu Thaimaassa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille, etuyhteydessä oleville tuojille, järjestöille ja edustajille)

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(tämä sähköpostiosoite on tarkoitettu unionin tuottajille, etuyhteydettömille tuojille, käyttäjille, kuluttajille ja unionissa toimiville järjestöille).

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

7.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa polkumyynnin jatkumisen tai toistumisen ja vahingon toistumisen todennäköisyyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Mahdollisuus pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua

Koska tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan säännösten nojalla, sen päätelmät eivät johda voimassa olevien toimenpiteiden tason muuttamiseen vaan joko niiden kumoamiseen tai jatkamiseen perusasetuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Jos jokin asianomaisista osapuolista pitää perusteltuna toimenpiteiden tason tarkastelua niiden muuttamiseksi (tason nostamiseksi tai laskemiseksi), kyseinen osapuoli voi pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua.

Osapuolet, jotka haluavat pyytää tällaista tarkastelua, joka tehtäisiin tässä ilmoituksessa mainitusta toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta riippumattomasti, voivat ottaa yhteyttä komissioon (osoitetiedot edellä).

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (8) mukaisesti.


(1)  EUVL C 258, 2.9.2011, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  EUVL L 159, 20.6.2007, s. 14.

(4)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisessa maassa toimivat yritykset, jotka tuottavat tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin.

(5)  Otokseen voidaan valita vain sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä kyselylomakkeen liite 1 kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä, b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita, c) toinen on toisen palveluksessa; d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista, e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti, tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(6)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää polkumyynnin määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(7)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(8)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE A

Image

Image


LIITE B

Image

Image


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/31


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/10

1.

Komissio vastaanotti 11 päivänä kesäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla viime kädessä yrityksen Permira Holdings Limited määräysvallassa oleva brittiläinen yritys Permira Europe III Fund (PE III) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan espanjalaisessa yrityksessä Telepizza, SA (Telepizza) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

PE III: pääomasijoitusrahasto,

Telepizza: ravintola-alan toiminta Espanjassa, Portugalissa ja Puolassa, tällä hetkellä PE III:n ja Carbal, SA:n yhteisessä määräysvallassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/32


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/11

1.

Komissio vastaanotti 11 päivänä kesäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys Cytec Industries Inc. (Cytec) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Umeco plc (Umeco) 12 päivänä huhtikuuta 2012 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Cytec: erikoiskemikaalien ja -materiaalien, kuten kehittyneiden komposiittimateriaalien, valmistus ja toimitus eri teollisuudenaloille,

Umeco: kehittyneiden komposiittimateriaalien ja prosessimateriaalien valmistus ja toimitus ennen kaikkea ilmailu-, puolustus-, teollisuus-, auto- ja vapaa-ajan toimialoille.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/33


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/12

1.

Komissio vastaanotti 11 päivänä kesäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla viime kädessä brittiläisen yrityksen Lion Capital LLP (Lion Capital) määräysvallassa oleva ranskalainen yritys Lion/Seneca France 2 (LF2) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan koko ranskalaisessa yrityksessä 3 AB Optique Developpement (3ABOD) ostamalla arvopapereita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Lion Capital: pääomasijoitusten hoitoyhtiö, joka investoi pääasiassa merkkituotteita kuluttajille tuottaviin ja/tai myyviin yrityksiin,

3ABOD: Alain Afflelou -yhtymän emoyhtiö. Alain Afflelou -yhtymä toimii optisten tuotteiden jakelun alalla sekä franchise-periaatteella toimivien että yrittäjäomisteisten myyntipisteiden muodostaman kansallisen ja kansainvälisen verkoston kautta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/34


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 175/13

1.

Komissio vastaanotti 11 päivänä kesäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla israelilaisen yrityksen Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) määräysvallassa oleva belgialainen yritys European Advanced Technology SA (EAT) ja alankomaalaisen yrityksen the European Aeronautic Defence and Space Company N.V. (EADS) määräysvallassa oleva ranskalainen yritys Airbus Invest S.A.S hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan vastaperustetussa belgialaisessa yhteisyrityksessä (JV) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

EADS: siviili- ja sotilasilma-alusten, kauko-ohjauksisten aseiden, satelliittien, miehittämättömien ilma-alusten, avaruusalusten, elektroniikan ja televiestintälaitteiden tutkimus, suunnittelu, kehittäminen, valmistus, muuntaminen, myynti ja toimituspalvelu,

Airbus: siviili- ja sotilasilma-alusten kehittäminen, valmistus ja myynti,

IAI: ensisijaisesti ohjus- ja avaruusjärjestelmiin, siviili- ja sotilasilma-aluksiin, sotilaselektroniikkaan ja ilma-alusten huoltoon liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta, suunnittelu, valmistus, markkinointi ja muut alaan liittyvät palvelut,

EAT: omistusosuudet ilmailu- ja avaruusteollisuuden alalla, puolustusalalla ja muilla niihin liittyvillä aloilla,

JV: kaupallisia ilma-aluksia varten tarkoitettujen lentäjän ohjaamien puoliautomaattisten hinaustraktoreiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

19.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 175/35


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2012/C 175/14

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”PASAS DE MÁLAGA”

EY-nro: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi:

”Pasas de Málaga”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Espanja

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.6 –

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Määritelmä

Perinteiset Pasas de Málaga -rusinat saadaan kypsistä Vitis vinífera L. -lajin Moscatel de Alejandría -lajikkeeseen (josta käytetään myös nimityksiä ”Moscatel Gordo” ja ”Moscatel de Málaga”) kuuluvista auringossa kuivatuista hedelmistä.

Fysikaaliset ominaisuudet

Kansainvälinen viinijärjestö (OIV) käyttää viiniköynnöslajikkeiden ja -lajien hedelmien kokoluokitukseen seuraavaa asteikkoa: 1 = erittäin pieni, 3 = pieni, 5 = keskikokoinen, 7 = suuri ja 9 = erittäin suuri; asteikon mukaan Moscatel de Alejandría -lajike kuuluu luokkaan 7 (suuri), jolloin siitä saadut rusinat ovat niin ikään suuria.

Väri: tasaisen mustanvioletti;

muoto: pyöreä;

hedelmässä voi olla jäljellä kanta, jos hedelmät irrotetaan tertusta käsin;

kuori: OIV käyttää kuoren paksuuden määrittelemiseen seuraavaa asteikkoa: 1 = erittäin ohut, 3 = ohut, 5 = keskimääräinen, 7 = paksu ja 9 = erittäin paksu; asteikon mukaan Moscatel de Alejandría -lajike kuuluu luokkaan 5 (keskimääräinen). Tämän perusteella, ja koska rusinat saadaan ilman kuorta vahingoittavaa käsittelyä, niiden kuori on keskimääräisen paksu.

Kemialliset ominaisuudet

Rypäleiden kosteuspitoisuus on alle 35 % ja sokeripitoisuus yli 50 % p/p.

Happopitoisuus 1,2–1,7 % (viinihappona ilmaistuna);

pH-arvo 3,5–4,5;

veteen liukenevat aineosat: yli 65 Brix-astetta.

Aistinvaraiset ominaisuudet

Rusinoissa on säilynyt niiden alkuperänä olevien Moscatel-lajikkeen rypäleiden tunnusomainen maku. OIV käyttää ominaismaun ilmaisemiseen seuraavaa asteikkoa: 1 = vailla ominaismakua, 2 = Moscatel-lajikkeen maku, 3 = kettumainen/vadelmainen maku, 4 = yrttimäinen maku, 5 = muu; asteikon mukaan Moscatel de Alejandría -lajike luokitellaan kuuluvaksi luokkaan 2, koska OIV käyttää tässä luokassa vertailulajikkeena nimenomaan kyseistä lajiketta;

tätä makua voimistaa jälkivaiheen hajuaistimus, jossa erottuvat voimakkaina terpenolien ryhmään kuuluvat a-terpineoli (mausteyrtit), linaloli (ruusu), geranioli (geranium) ja b-sitronneloli (sitrushedelmä);

edellä mainittu happopitoisuus vaikuttaa happamuuden ja makeuden väliseen erityisen tasapainoiseen suhteeseen;

erityisominaisuuksiensa (keskimääräinen koko, kosteuspitoisuus, Brix-luku) ansiosta rusina tuntuu kosketettaessa pehmeältä ja joustavalta, ja suutuntuma on kiinteän mehukas, toisin kuin muilla kuivatuilla hedelmillä, joilla se on kuiva ja joustamaton.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

Vitis vinífera L. -lajin Moscatel de Alejandría -lajikkeen (josta käytetään myös nimityksiä ”Moscatel Gordo” ja ”Moscatel de Málaga”) kypsät hedelmät.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Ei sovelleta.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Tuotannon ja pakkaamisen on tapahduttava 4 kohdassa yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

Tuotantoprosessi aloitetaan korjaamalla terveet rypäleet vasta silloin, kun ne ovat saavuttaneet fenologisen kypsyysasteen (Baggiolini, 1952). Rikkonaiset, tautien vahingoittamat tai maahan pudonneet hedelmät on hylättävä.

Seuraavaksi rypäletertut kuivataan suorassa auringonpaisteessa; keinotekoisten kuivausmenetelmien käyttöä ei sallita. Kuivaus on käsityötä, joka edellyttää, että viljelijä seuraa sen edistymistä päivittäin ja kääntelee kuivumassa olevia terttuja, jotta ne kuivuvat tasaisesti.

Kun tertut ovat kuivuneet, rypäleet irrotetaan niistä. Tästä työvaiheesta käytetään nimitystä ”picado” (nyppiminen), ja se tehdään joko käsin käyttäen oikean kokoisia ja muotoisia saksia, jotka eivät vahingoita hedelmien laatua, tai koneellisesti jalostuslaitoksissa.

Kun kuivaaminen on päättynyt, yksittäisten tai tertuissa olevien rusinoiden käsittelyprosessi jatkuu jalostuslaitoksissa. Se käsittää seuraavat vaiheet, joiden päätyttyä pakatut rusinat voidaan saattaa markkinoille:

tuottajien toimittamien rusinoiden vastaanotto ja yhdistäminen;

rusinoiden irrottaminen tertuista, ellei viljelijä ole tehnyt sitä itse;

luokittelu keskimääräisen koon mukaan laskemalla rusinoiden lukumäärä sataa grammaa kohti;

valmistelu eli lähtevien erien kokoaminen luokitelluista ja varastoiduista tuotteista siten, että kussakin lopullisessa erässä on enintään 80 hedelmää sataa nettopainogrammaa kohti;

pakkaaminen on viimeinen jalostusvaihe; se tapahtuu käsin tai koneellisesti ja vaikuttaa ratkaisevasti suojattujen rusinoiden laatuominaisuuksien säilymiseen; koska kuivumisprosessi jatkuu väistämättä, ainoa tapa varmistaa tuotteen tunnusomaisen herkän kosteustasapainon säilyminen on eristää tuote ympäröivästä ilmasta pakkaamalla se puhtaisiin, tiiviisti suljettuihin pakkauksiin.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

Ei sovelleta.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Suojatun tuotteen pakkauksissa olevissa etiketeissä on oltava seuraavat tiedot:

myyntinimitys: tässä tapauksessa on merkittävä selkeästi nimi ”Pasas de Málaga” ja välittömästi sen alapuolelle maininta ”Denominación de Origen” (alkuperänimitys);

nettomäärä kilogrammoina (kg) tai grammoina (g);

vähimmäissäilyvyysaika;

tuottajan tai pakkaajan nimi tai toiminimi sekä osoite;

erä.

Myyntinimitys, nettomäärä ja säilyvyysaika on merkittävä samaan kenttään.

Pakollisten merkintöjen on aina oltava helposti ymmärrettävissä, näkyvästi sijoitettuja, selkeästi havaittavissa ja luettavissa, ja ne on tehtävä lähtemättömällä tavalla. Niitä ei saa millään tavalla peittää, himmentää tai katkaista muulla kirjallisella tai kuvallisella ilmaisulla.

Kaikissa pakkauksissa on oltava etiketti, jossa on alkuperänimityksen tunnus, maininnat ”Denominación de Origen Protegida” (suojattu alkuperänimitys) ja ”Pasas de Málaga” sekä kunkin yksikön oma koodi.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Sijainti:

Maa: ESPANJA

Itsehallintoalue: ANDALUCÍA

Maakunta: MÁLAGA

Málagan maakunnassa on useita viininviljelyalueita kaikissa pääilmansuunnissa. Kaksi niistä tuottaa perinteisesti pääasiassa rusinoiksi jalostettavia rypäleitä. Tärkein alue on Málagan maakunnan itäosassa pääkaupungin itäpuolella sijaitseva Axarquía. Toinen alue sijaitsee Málagan rannikon äärimmäisessä osassa. Yksilöity maantieteellinen alue käsittää seuraavat kunnat:

Kunnat

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Viittaukset viiniköynnöksen viljelyn ja maantieteellisen ympäristön väliseen yhteyteen ovat jo vanhaa perua, ja yhteys on olemassa edelleen. Plinius vanhempi viittaa ensimmäiseltä vuosisadalta peräisin olevassa teoksessaan ”Naturalis Historia” Málagan viinitarhoihin. Espanjan viimeisen maurilaisdynastian aikana 1200-luvulta 1400-luvun lopulle edistettiin huomattavasti maataloustuotantoa ja erityisesti viiniköynnöksen viljelystä saatavien rusinoiden tuotantoa. Olosuhteet viininviljelylle säilyivät otollisina aina 1800-luvun lopulle asti. Sen jälkeen alaa koettelivat useat vastoinkäymiset, jotka liittyivät kaupallisiin tekijöihin ja kasvitauteihin, ennen muuta viinikirvaepidemian (Viteus vitifoli, Fich) puhkeamiseen, ja maakunnan viininviljelyala jakautui erillisiin osiin eri pääilmansuunnissa. Kahdessa niistä tuotetaan perinteisesti pääasiassa rusinoiksi jalostettavia rypäleitä. Näille kahdelle alueelle on yhteistä toisaalta sijainti maakunnan Välimereen rajoittuvassa eteläosassa, joka kuuluu Välimeren alueen subtrooppisen ilmastovyöhykkeeseen, ja toisaalta Málagan maakunnalle ominainen jyrkkä pinnanmuodostus. Vaikka rusinoidentuotantoon nykyisin käytettävien viinitarhojen pinta-ala onkin pienempi kuin ennen viinikirvaepidemiaa, niiden merkitys koko maakunnan talous-, yhteiskunta- ja kulttuurielämälle on yhä huomattava, koska ne ulottuvat yli 35 kunnan alueelle; yli 2 200 hehtaarin suuruisella alueella toimii yli 1 800 viljelijää.

Maantieteellinen ympäristö vaikuttaa suuresti lopputuotteen – Pasas de Málaga -rypäleiden – laatuominaisuuksiin. Yksi maantieteellisen alueen erityispiirteistä on jyrkkä pinnanmuodostus. Maisemassa vuorottelevat kukkulat ja laaksot, joiden kaltevuus on yli 30 %. Alue, jota rajaavat pohjoisessa korkeat vuoret ja etelässä Välimeri, muodostuu rotkomaisista laaksoista, ja Axarquían maisema vaikuttaakin merta kohti viettävältä jyrkältä rinteeltä. Manilvassa puolestaan viinitarhat sijaitsevat lähellä merta, ja se on pinnanmuodostukseltaan loivempi kuin Axarquía.

Alueen maaperä on pääasiassa savipitoista, köyhää, ohutta ja vettä läpäisevää. Ilmasto on subtrooppinen Välimeren ilmasto, jolle ovat ominaisia leudot talvet, kuivat kesät, vähäiset sateet ja runsas auringonpaiste (viimeisen vuosikymmenen keskiarvo 2 974 aurinkoista tuntia).

5.2   Tuotteen erityisyys:

Yksi ”Pasas de Málaga” -rusinoiden arvostetuimmista ominaisuuksista on koko, joka erottaa ne muista rusinoista. Ne ovat selvästi suurempia kuin muut vastaavat tuotteet, kuten sultana-lajikkeet, korintit tai kalifornialaiset Thompson Seedless -rusinat.

Rusinoissa on säilynyt alkuperäisen Moscatel-lajikkeen maku, ja OIV käyttääkin nimenomaan kyseistä lajiketta vertailulajikkeena ilmaisemaan yhtä ominaismakua.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Maantieteellisen alkuperän ja tuotteen erityislaadun välinen yhteys johtuu suoraan tuotanto-olosuhteista. Pinnanmuodostuksen ansiosta tertut saavat osakseen luonnollista auringonpaistetta, mikä edistää niiden kuivumista; tämä kuivaustapa edesauttaa kuoren säilymistä ja vahvistaa Moscatel-lajikkeen makua aromien tiivistyessä. Lisäksi sadonkorjuuajankohdan kuiva ja kuuma sää nopeuttaa asianmukaista kypsymistä, jolloin hedelmiin kerääntyy runsaasti kuiva-ainetta ja sokeria, mikä on ratkaiseva tekijä kuivumisprosessin edistymisen kannalta; näin malto voi säilyttää sille ominaisen joustavuuden ja mehevyyden. Runsas auringonpaiste lyhentää kuivaamisaikaa, jolloin hedelmien happopitoisuus säilyy myös rusinoissa.

Nämä vaativat viljelyolosuhteet ovat vaikuttaneet myös siihen, että aikojen myötä on yleistynyt Moscatel de Alejandría -lajike, joka soveltuu viljelyominaisuuksiltaan juuri tällaiseen ympäristöön. Lajikkeen geneettisen potentiaalin erityisominaisuuksia, jotka erottavat sen muista, ovat rypäleiden koko, kuoren rakenne, mallon ominaisuudet, Moscatel-lajikkeen aromi ja kiinteiden aineosien suuri osuus (kuitupitoisuus), joka on pääosin peräisin siemenistä.

Vaikea maasto on saanut aikaan sen, että rusinoiden tuotantovaiheet, kuten sadonkorjuu, kuivaaminen auringossa, terttujen käänteleminen ja hedelmien valitseminen, tapahtuvat selkeästi käsityönä, jolloin tuotteen laatu on ensisijainen tekijä. Myös rypäleiden irrottaminen tertuista (”picado”) tapahtuu käsin, minkä vuoksi Pasas de Málaga -rusinoissa on usein jäljellä hieman kantaa.

Kuivaaminen on luonnollinen käsityönä tapahtuva hyvin vanha säilömismenetelmä, joka estää tuotteen vahingoittumisen siinä vaiheessa, kun siitä poistetaan ylimääräinen neste. Hienostuneen tasapainoinen kosteuspitoisuus, joka takaa tuotteelle eräät sen tunnustetuimmat, eritelmässä kuvatut aistinvaraiset ominaisuudet, on yksinomaan alan kokemuksen ja osaamisen ansiota.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.