ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.161.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
7. kesäkuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan keskuspankki

2012/C 161/01

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2012/9)

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 161/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6447 – IAG/BMI) ( 1 )

2

 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2012/C 161/03

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2012, i) ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, ii) ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta, iii) ehdotuksesta direktiiviksi markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista ja iv) ehdotuksesta asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (CON/2012/21)

3

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 161/04

Euron kurssi

23

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 161/05

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

24

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTA-sihteeristö

2012/C 161/06

EFTA-sihteeristön ilmoitus

25

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 161/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6535 – GLORY/Talaris Topco) ( 1 )

26

2012/C 161/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

27

2012/C 161/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6552 – Metso Power Oy/MW Power Oy) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

SUOSITUKSET

Euroopan keskuspankki

7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2012,

Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista

(EKP/2012/9)

2012/C 161/01

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 27.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston suosittelemat ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymät riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien tilit.

(2)

Banka Slovenijen nykyisten ulkopuolisten tilintarkastajien toimikausi päättyy tilikauden 2011 tilintarkastuksen jälkeen. Tämän vuoksi on tarpeen nimittää uudet ulkopuoliset tilintarkastajat tilikaudesta 2012 alkaen.

(3)

Banka Slovenije on valinnut Deloitte revizija d.o.o.:n ulkopuolisiksi tilintarkastajikseen tilikausiksi 2012–2014,

SUOSITTELEE:

että Deloitte revizija d.o.o. nimitetään Banka Slovenijen ulkopuolisiksi tilintarkastajiksi tilikausiksi 2012–2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 1 päivänä kesäkuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6447 – IAG/BMI)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 161/02

Komissio päätti 30 päivänä maaliskuuta 2012 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32012M6447. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


III Valmistavat säädökset

Euroopan keskuspankki

7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/3


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2012,

i) ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, ii) ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) muuttamisesta, iii) ehdotuksesta direktiiviksi markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista ja iv) ehdotuksesta asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)

(CON/2012/21)

2012/C 161/03

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 25 päivänä marraskuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta kolme pyyntöä antaa lausunto i) ehdotuksesta (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista, jolla kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (jäljempänä ’ehdotettu rahoitusmarkkinadirektiivi’), ii) ehdotuksesta (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (Euroopan markkinarakenneasetus) (3) muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotettu rahoitusmarkkina-asetus’) ja iii) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (4) (jäljempänä ’ehdotettu markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus’). EKP vastaanotti 30 päivänä marraskuuta 2011 neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (5) jäljempänä ’ehdotettu markkinoiden väärinkäyttöä koskeva direktiivi’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto ehdotetuista direktiiveistä ja asetuksista perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan. Ehdotetut direktiivit ja asetukset sisältävät säännöksiä, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen ja luotettavuuden sekä suuren yleisön arvopapereihin ja johdannaisiin kohdistuvan luottamuksen kannalta, ja jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) rooliin myötävaikuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistämiseen. EKP on tehokkuuden ja selkeyden vuoksi päättänyt antaa edellä mainituista lainsäädäntöehdotuksista vain yhden lausunnon. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

1.   Ehdotettujen direktiivien ja asetusten tavoitteet ja rakenne

1.1

Euroopan komissio hyväksyi 20 päivänä lokakuuta 2011 neljä edellä mainittua ehdotusta direktiivien 2004/39/EY (6) ja 2003/6/EY (7) korvaamiseksi, joiden tavoitteena on rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden, luotettavuuden, häiriönsietokyvyn ja avoimuuden turvaaminen. Ehdotetulla rahoitusmarkkinadirektiivillä laaditaan uudelleen direktiivi 2004/39/EY erityisesti niiden säännösten osalta, jotka koskevat oikeutta harjoittaa toimintaa sijoituspalveluyrityksinä, säänneltyinä markkinoina ja tietopalvelujen tarjoajina, niiden hallintoa ja valvontakehystä, sijoitustoiminnan toteuttamista sekä kolmansien maiden sivukonttorien kautta sijoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. Ehdotetulla rahoitusmarkkina-asetuksella selvennetään edelleen direktiiviä 2004/39/EY ja otetaan käyttöön uudet säännöt liittyen kauppatiedon julkistamiseen, liiketoimia koskevien tietojen antamiseen, johdannaisten pakolliseen kaupankäyntiin organisoiduissa kauppapaikoissa, selvitysjärjestelmien syrjimättömään käyttöön, tuotteita koskevien interventioiden ja johdannaispositioiden hoitoon sekä ilman sivuliikettä toimivien kolmansien maiden yritysten tarjoamiin palveluihin liittyviin säännöksiin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklan 2 kohtaan perusteella ehdotetussa markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa vaaditaan jäsenvaltioiden ottavan käyttöön markkinoiden väärinkäytön vakavimpien muotojen rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat vähimmäisvaatimukset.

1.2

EKP tukee ehdotettuja toimenpiteitä rahoitusinstrumenttien markkinoiden sääntelyn parantamiseksi, koska ne ovat tärkeä askel kohti vahvempaa sijoittajansuojaa sekä vakaampaa ja turvallisempaa rahoitusjärjestelmää Euroopan unionissa.

2.   Yhtenäinen eurooppalainen säännöstö rahoitussektorilla ja EKP:n neuvoa-antava rooli

2.1

Ehdotettu lainsäädäntö johtaa lisääntyneeseen oikeudelliseen varmuuteen rajoittamalla jäsenvaltion vaihtoehtoja ja harkintavaltaa sekä vähentämällä markkinavääristymien ja suotuisimman sääntelyn hyväksikäytön riskiä. Erityisesti kahden suoraan sovellettavan asetuksen ja rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevan direktiivin tuoma tiukempi yhdenmukaistaminen on tervetullut, koska se turvaa tasapuoliset edellytykset ja samankaltaiset vähimmäissäännöt hallinnollisille toimenpiteille, seuraamuksille ja sakoille sekä rikosoikeudellisille seuraamuksille.

2.2

EKP tukee vahvasti rahoituslaitoksia koskevan yhtenäisen eurooppalaisen säännöstön kehittämistä (8), sillä se edistää unionin sisämarkkinoiden häiriötöntä toimintaa ja laajempaa taloudellista yhdentymistä Euroopassa (9). Lisäksi, kuten aiemmissa lausunnoissa on korostettu (10), EKP suosittelee sen varmistamista, että ainoastaan yleisperiaatteet, jotka koskevat perustavanlaatuisia poliittisia valintoja ja merkittäviä kysymyksiä, säilyisivät tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn alaisina, ja että tekniset säännöt tulisi ottaa käyttöön delegoiduilla tai täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa siten, että Euroopan valvontaviranomaiset laativat ensin luonnokset sääntely- tai täytäntöönpanostandardeiksi (11). EKP odottaa tulevansa kuulluksi asianmukaisesti ja oikea aikaisesti näistä ehdotetuista unionin säädöksistä, ottaen huomioon delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten tärkeys yhtenäisen eurooppalaisen säännöstön merkittävänä osana (12).

2.3

Lisäksi EKP suosittelee, että varmistetaan unionin rahoituspalvelulainsäädännön yhdenmukaisuus eri sektoreilla.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet sekä EAMV:n ja makrovakausviranomaisten rooli

3.1

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetulla lainsäädännöllä vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan sijoituspalveluyritysten ja rahoitusvälineiden markkinoiden valvontaa harjoittavien toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaa ja tutkintavaltuuksia (13), rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti painottaen (14). Rahoitusvälineiden markkinoiden toiminnan kannalta on välttämätöntä, että toimivaltaiset viranomaiset rakentavat hyvin varustetun ja toimivaltaisen valvontaviranomaisten verkoston unionissa, jolla on kyky puuttua epätoivottavaan kehitykseen, toimiin tai uhkiin markkinoilla. EKP tukee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) vahvaa roolia ehdotetussa lainsäädännössä eritoten liittyen viranomaisen edistävään ja koordinoivaan toimintaan sekä teknisten standardien laatimiseen. Lisäksi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus yhteistyöhön ja tarvittavan tiedon toimittamiseen EAMV:lle tulee edistämään ehdotettujen säännösten yhtenäistä soveltamista ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomista unionissa. Kuten aiemmissa lausunnoissa on korostettu (15), EKP ehdottaa yhteistyön ja tiedonvaihdon vahvistamista sekä Euroopan rahoitusvalvontajärjestelmän sisällä että valvontaviranomaisten ja EKPJ keskuspankkien, EKP mukaan luettuna, välillä, kun tämä tieto on tarpeen kyseisten toimijoiden tehtävien hoitamiseksi (16).

3.2

Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös tehtävä yhteistyötä muiden samassa jäsenvaltiossa toimivien viranomaisten kanssa, kuten ehdotetussa lainsäädännössä on esitetty (17). Lisäksi sen varmistamiseksi, että makrovakaudellinen näkökulma on otettu asianmukaisesti huomioon, EKP suosittelee riittävien yhteistyömenettelyiden perustamista ja edistämistä makrovakausviranomaisten kanssa, sellaisia tilanteita varten, joissa on arvioitava uhkia koko rahoitusjärjestelmän vakaudelle (18). Tämä saattaa tarkoittaa yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten ja makrovakausviranomaisten välillä (19), tai, muissa tapauksissa, yhteistyötä EAMV:n ja Euroopan järjestelmäriskikomitean välillä (20). Näin ollen saattaisi olla tarkoituksenmukaista säätää tällaisesta yhteistyöstä asetusta (EU) N:o 1095/2010 tarkistettaessa (21).

3.3

Ehdotus vahvistaa hallinnollista seuraamusjärjestelmää asettamalla toimivaltaisille viranomaisille hallinnollisten toimenpiteiden, seuraamusten ja sakkojen vähimmäistason; tämä on tarkoituksenmukainen tapa varmistaa, että unionissa sovelletaan yhteisiä standardeja, vaikka kansallisille viranomaisille jätetään harkintavalta päättää kansallisille viranomaisille annettavasta toimivallasta langettaa muita seuraamuksia ja erityisesti ankarampia hallinnollisia taloudellisia seuraamuksia (22). Jäsenvaltioiden tulisi lisäksi ilmoittaa komissiolle ja EAMV:lle sovellettavat kansalliset säännöt ja niihin myöhemmin tehtävät muutokset unionissa käyttöön otettavien hallinnollisten seuraamusten avoimuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi (23).

Erityiset huomautukset

A.    Direktiivin 2004/39/EY tarkistaminen

4.   Markkinarakenteen kehitys

EKP tukee komission ehdotuksia, joiden tavoitteena on markkinarakennetta koskevan kehyksen päivittäminen rahoitusalalla tapahtuneiden uudistusten ja viimeaikaisen teknisen kehityksen, eritoten uutta kauppapaikkaa eli organisoitua kaupankäyntijärjestelmää (organised trading facility (OTF)) koskevien säännösehdotusten käyttöönoton, valossa, ja jotka laajentaisivat unionin sääntelykehyksen alaa. EKP huomauttaa, että ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin ja ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen tulisi varmistaa tasapuolisten edellytysten toteutuminen kaikilla säännellyillä kauppapaikoilla, sisällyttämällä kauppapaikat, tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, samojen organisaatiollisten vaatimusten ja avoimuussäännösten alaan, välttäen näin kannustimien luomisen sääntelyn hyväksikäytölle.

5.   Avoimuussäännökset ja tietojen yhdistäminen

5.1

EKP tukee ehdotettua kauppaa edeltävää avoimuutta ja sen jälkeistä avoimuutta koskevien vaatimusten soveltamisalan laajentamista koskemaan oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden lisäksi myös joukkovelkakirjalainoja, strukturoituja tuotteita ja johdannaisia, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (multilateral trading facility (MTF)) tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, sekä keskitettyyn selvitykseen sopivana pidettäviä johdannaisia, koska tämä tehostaisi hinnan muodostumista ja tukisi tällaisten rahoitusvälineiden arviointimenettelyä.

5.2

Ehdotetulla rahoitusmarkkinadirektiivillä (24) ja ehdotetulla rahoitusmarkkina-asetuksella (25) otetaan käyttöön säännöksiä, joiden tarkoituksena on tehostaa kaupan avoimuutta koskevien tietojen yhdistämistä. Näiden säännösten mukaan konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajat keräävät tiedon kauppapaikoilta, ja niiden kauppojen osalta, jotka tehdään kauppapaikkojen ulkopuolella, sijoituspalveluyrityksiltä, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen avulla (26). Komission näkemyksen mukaan ehdotetut säännökset asettavat ehdot konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajien toiminnalle. Huolimatta näiden markkinaratkaisujen mahdollisesta kehityksestä, EKP katsoo, että riittävä avoimuus voidaan asianmukaisesti varmistaa vain perustamalla yksi ainoa konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoaja. Tässä suhteessa EKP panee merkille, että komissio raportoisi siitä, miten konsolidoidut kaupankäyntitiedot toimivat käytännössä, ja että komissio esittäisi tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen yhden toimijan perustamiseksi konsolidoimaan kaupan jälkeistä tietoa (27). EKP katsoo kuitenkin, että direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanon jälkeiset kokemukset ovat osoittaneet markkinoiden epäonnistuneen tiedon yhdistämisessä, ja että näin ollen olisi perusteltua puuttua näihin ongelmiin lainsäädäntöehdotuksin jo tässä vaiheessa.

6.   Liiketoimista annettavat tiedot

Mitä liiketoimista annettaviin tietoihin tulee, EKP tukee ehdotusta sisällyttää tietoihin tieto asiakkaasta, jonka puolesta sijoituspalveluyritys toteutti liiketoimen, ja korostaa, että olisi tärkeää säätää sijoituspalveluyrityksen ja/tai asiakkaan ainutkertaisen tunnisteen käytöstä. EKP panee myös merkille, että sijoituspalveluyritykset, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä omissa nimissään tai asiakkaansa puolesta, raportoivat liiketoimen yksityiskohdat kansallisille toimivaltaisille viranomaisilleen ja myös säilyttävät liiketoimintaa koskevat tiedot siten, että ne ovat valvontaviranomisten saatavilla ainakin viiden vuoden ajan. Ottaen huomioon, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tällaista tietoa myös valvoakseen markkinoiden väärinkäyttöä ja manipulointia, EKP korostaa siitä varmistumisen tärkeyttä, että liiketoimista ilmoitetut tiedot ovat saatavissa helposti EAMV:n nimeämässä yhdessä järjestelmässä Euroopan tasolla niin nopeasti kuin mahdollista eikä vasta kaksi vuotta rahoitusmarkkina-asetuksen voimaantulosta mahdollisesti tapahtuvan markkina-asetuksen tarkistuksen jälkeen (28).

7.   Keskuspankkien liiketoimille myönnettävät poikkeukset tietojen antamis- ja ilmoitusvelvollisuuksista

7.1

Edellä mainittu avoimuus- ja raportointikehys ei sisällä poikkeusta liittyen liiketoimiin, joissa EKPJ:n keskuspankki on osapuolena (29).

7.2

EKP panee merkille, että tietojen antaminen keskuspankkien tekemistä sellaisista liiketoimista, joiden toteuttaminen kuuluu niiden lakisääteisiin tavoitteisiin ja tehtäviin, ei loisi suurempaa avoimuutta markkinoille, mutta tällaisten reaaliaikaisesti tai viiveellä annettujen tietojen antaminen saattaisi vakavasti vaarantaa näiden operaatioiden, erityisesti rahapoliittisten operaatioiden ja valuuttaoperaatioiden, tehokkuutta; samalla vaarantuisi myös keskuspankkien kyky toteuttaa näitä operaatioita, joiden onnistuminen perustuu oikea-aikaisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Lisäksi tietyn tyyppisten ja kokoisten kauppojen avoimuus saattaisi tietyissä tapauksissa johtaa siihen, että markkinaosapuolten tunnistaisivat lähes välittömästi EKPJ:n keskuspankkien liiketoimet, vaikka niiden nimiä ei julkistettaisikaan. Näistä syistä EKP suosittelee vahvasti, että EKPJ:n keskuspankkien liiketoimille myönnettäisiin poikkeus avoimuusvaatimuksista (30).

7.3

Mitä ilmoitusvelvollisuuksiin tulee, liiketoimien vastapuolten velvollisuus ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille yksityiskohdat sellaisista liiketoimista, joissa EKPJ:n jäsen on osapuolena, saattaa olla ristiriidassa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien luottamuksellisuussäännöksien kanssa sekä olla esteenä EKP:lle Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa myönnettyjen erivapauksien, etenkin EKP:n arkistojen ja virallisten tiedonantojen loukkaamattomuuden (31), toteutumiselle, erityisesti koska ilmoitusmenettely toimivaltaisille viranomaisille saattaa myös toteutua muiden yhteisöjen, kuten kauppapaikkojen, hyväksyttyjen ilmoitusmekanismien tai kauppatietorekisterin kautta. Näistä syistä niille liiketoimille, joissa EKPJ:n keskuspankki on osapuolena, tulisi myöntää poikkeus myös ilmoitusten antamista koskevista velvollisuuksista (32).

8.   Pienten ja keskisuurten yritysten markkinat

Ehdotettu rahoitusmarkkinadirektiivi (33) antaisi monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjälle mahdollisuuden hakea kotipaikkansa toimivaltaisilta viranomaisilta monenkeskiselle kaupankäyntijärjestelmälle rekisteröintiä pienen ja keskisuuren yrityksen (pk-yritys) kasvumarkkinana (34). Monen pk-yrityksen viime aikoina kokemien rahoituksen saamiseen liittyvien vaikeuksien takia, ja ottaen huomioon, että tällaiset vaikeudet toistuvat uudestaan markkinoiden stressiolosuhteiden aikana, pk-yrityksien asioihin erikoistuvan kauppapaikan perustaminen on varmasti ajankohtaista. Se ei ainoastaan mahdollista pk-yritysten rahoituksen saamista, erityisesti vaikeina aikoina, vaan se myös parantaa hinnanmuodostusta näiden yritysten tekemille liikkeeseenlaskuille. Koska monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä erikoistuu tällaisiin liikkeeseenlaskuihin, on todennäköistä, että hinnat heijastavat paremmin niiden tekijöiden hinnoittelua, jotka ovat oleellisempia pk-yrityksille.

9.   Kaupankäynti standardisoiduilla OTC-johdannaisilla

9.1

Eurojärjestelmä on jo todennut (35), että toimenpiteisiin on ryhdyttävä kiireesti syyskuussa 2009 saavutetun G20-maiden sitoumuksen täytäntöönpanemiseksi unionissa, jonka mukaan kaikki vakioidut OTC-johdannaissopimukset olisi, jos mahdollista, kaupattava pörsseissä tai sähköisillä kauppapaikoilla sekä selvitettävä keskusvastapuolten välityksellä viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä; tämän sitoumuksen tavoitteena on turvata avoimuus OTC-johdannaismarkkinoilla, lieventää järjestelmäriskiä ja suojautua markkinoiden väärinkäyttöä vastaan.

9.2

Tässä yhteydessä EKP tukee säännöksiä (36), joilla vahvistetaan vaatimusta siitä, että hyväksyttäviä OTC-johdannaisia tulisi kaupata säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ja organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, ja annetaan EAMV:lle valtuudet tunnistaa tällaisen kauppausvelvoitteen tarkka soveltamisala likviditeetti huomioon ottaen (37). EKP huomauttaa kuitenkin, että tällainen lähestymistapa saattaa tarvita täydennystä täyttääkseen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän suosituksen, jonka mukaan viranomaisten tulisi kehittää kannustimia ja tarvittaessa säännöksiä lisätäkseen standardisoitujen tuotteiden ja -menettelyjen käyttöä (38). Tätä taustaa vasten EKP katsoo, että säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolisten vakioimattomien sopimusten kaupan säännöllinen seuranta tulisi toteuttaa unionin tasolla.

10.   Tehostetut vaatimukset algoritmiselle kaupankäynnille huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti mukaan lukien

10.1

Algoritminen kaupankäynti, huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti (high frequency trading, HFT) mukaan lukien, saattaa aiheuttaa riskin likviditeetille ja rahoitusmarkkinoiden toimivuudelle, erityisesti markkinoiden stressiolosuhteiden aikana. Tästä syystä EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin muutoksiin direktiiviin 2004/39/EY, jotka ottavat käyttöön asianmukaiset toiminnan järjestämiseen liittyvät takeet kauppapaikoille koskien esim. kauppakapasiteettia, kauppojen hintavaihtelurajan perustamista sekä tarjoamalla markkinoille pääsyn huippunopeille kaupankävijöille ja sijoituspalveluyrityksille, jotka tarjoavat suoran sähköisen pääsyn kauppapaikoille. Ehdotetut säännökset helpottavat myös toimivaltaisten viranomaisten huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin ja algoritmisen kaupankäynnin valvontaa ja seurantaa.

10.2

EKP:n mielestä sääntelykehyksessä tulisi kuitenkin selventää, että niitä yhteisöjä, jotka osallistuvat algoritmiseen kaupankäyntiin ammattimaisesti, tulisi pitää sijoituspalveluyritysten määritelmään kuuluvina, ja että ne näin ollen kuuluvat rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisalaan ja niiden toiminta toimivaltaisten viranomaisten valvonnan ja seurannan alaan (39). Varmistamalla, että kaikki ammattimaisesti huippunopeassa tietokoneistetussa kaupankäynnissä ja algoritmisessa kaupankäynnissä mukana olevat yhteisöt kuuluvat kattavalla tavalla ehdotettujen säännösten soveltamisalaan rajoitetaan myös mahdollisuuksia kiertää näitä säännöksiä.

10.3

EKP suhtautuu myönteisesti liiketoimista annettavien tietojen yksityiskohtia koskeviin ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin säännöksiin, joiden mukaan ilmoituksiin on sisällyttävä tiedot tietokonealgoritmien tunnistamiseksi sen sijoituspalveluyrityksen sisällä, joka on vastuussa sijoituspäätöksestä ja liiketoimen toteuttamisesta (40). EKP:n näkemyksen mukaan, markkinoiden välisen valvonnan helpottamiseksi ja markkinoiden väärinkäytön estämiseksi ja havaitsemiseksi, tällaisia ainutlaatuisia tunnistimia tulisi kehittää sellaisten kauppojen tunnistamiseksi, jotka ovat peräisin mistä tahansa algoritmisesta kaupankäynnistä kauppapaikkojen sisällä ja/tai välillä.

10.4

Lopuksi ehdotettujen vaatimusten, joiden mukaan säännellyillä markkinoilla (41) on oltava tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja järjestelyt, tulisi varmistaa, etteivät algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät aikaansaa tai lisää tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä markkinoilla. Tähän liittyen EKP suhtautuu myönteisesti i) siihen, että määritetään olosuhteet, joissa kaupankäynti olisi keskeytettävä, jos jossain rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä muutos kyseisellä markkinalla, ja ii) siihen, että määritetään toteutumattomien toimeksiantojen suurin suhteellinen osuus liiketoimista ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (42). Vaikka EKP katsoo, että komissiolla tulisi olla valta asettaa raja toteutumattomien toimeksiantojen suurimmalle suhteelliselle osuudelle liiketoimista, EKP katsoo, ettei rajan asettaminen toteutumattomien toimeksiantojen pienimmälle suhteelliselle osuudelle ole tarpeen (43).

11.   Positiolimiitit ja hyödykejohdannaisista raportointi

11.1

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien, jotka ottavat hyödykejohdannaisia kaupankäynnin kohteeksi, käyttävän asianmukaisia limiittejä tai vaikutuksiltaan vastaavia järjestelyjä tukeakseen likviditeettiä, estääkseen markkinoiden väärinkäytön sekä tukeakseen asianmukaista hinnoittelua ja selvitysedellytyksiä fyysisesti toimitettaville hyödykkeille (44). Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin mukaan komissio voi harmonisoida tällaiset rajat delegoiduilla säännöksillä (45), ja toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös valta asettaa ennalta rajoituksia hyödykejohdannaispositioille (46) tietyksi ajanjaksoksi; lisäksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle myönnetään tällaisten toimenpiteiden koordinointirooli sekä erityistä suoraa valtaa tällä alueella (47). EKP suhtautuu myönteisesti näihin säännöksiin.

11.2

Hyödykejohdannaisiin liittyviin rajoituksiin liittyen, EKP painottaa kuitenkin, että olisi tärkeää ottaa huomioon suotuisimman sääntelyn hyväksikäytön ja kilpailunvääristymien riskit; nämä riskit johtuvat toisaalta eri jäsenvaltioissa sovellettavista erilaisista käytännöistä sekä toisaalta myös eroista unionisssa sovellettavien ja unionin ulkopuolisissa suurissa finanssikeskuksissa sovellettavien käytäntöjen välillä. Yhteisen lähestymistavan saavuttaminen tällä alueella on siksi ensiarvoisen tärkeää. Tämä voidaan toteuttaa antamalla EAMV:lle rooli sekä unionin tasoisten yhteisten periaatteiden laatimisessa että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten käyttämien menettelyjen koordinoinnissa.

11.3

Vaikka EKP pitää rajoitusten määrittämistä positioille kannatettavana (48), tietyt seikat vaativat täsmennystä. Tämä koskee erityisesti sopivan raja-arvon määritelmää, ajanjaksoa, jonka aikana näitä rajoituksia olisi sovellettava, ja markkinaosapuolten johdannaissopimusten käyttöä (49). Lisäksi EKP:n katsoo, että väite, jonka mukaan positioiden rajoitukset myötävaikuttaisivat markkinoiden likviditeetin parantumiseen, olisi perusteltava paremmin.

11.4

Ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä edellytetään (50) positioista ilmoittamista kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden tyypin mukaan. Siinä edellytetään lisäksi, että säännellyt markkinat, monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut kaupankäyntijärjestelmät, joissa käydään kauppaa hyödyke- tai päästöjohdannaisilla, julkistavat viikottain ilmoituksen tällaisista positioista. Tiedon lyhyistä ja pitkistä positioista, kuten myös auki olevista sopimuksista (open interest), tulee olla riittävää markkinaosapuolten käyttäytymisen arvioimiseksi, erityisesti markkinaosapuolten positioiden keskittymisen seurannan osalta.

12.   Sijoittajansuoja ja valvontakehys

12.1

EKP suhtautuu myönteisesti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamiseen väliaikaisesti kieltää tai rajoittaa tiettyjen rahoitusvälineiden taikka finanssitoiminnan tai -käytännön tyypin markkinointi, jakelu tai myynti (51).Ottaen huomioon, että EAMV:n toimet voivat koskea myös uhkaa rahoitusmarkkinoiden toiminnalle taikka rahoitusjärjestelmän tai sen osan vakaudelle (52), EKP suosittelee varmistumista näiden näkökohtien asianmukaisesta koordinoinnista Euroopan järjestelmäriskineuvoston kanssa (53).

12.2

Kun sääntelyn kohteena on erilaisten rahoitustuotteiden, jotka täyttävät samanlaisia sijoittajatarpeita ja joihin liittyy keskenään verrattavissa olevia sijoittajansuojakysymyksiä, olisi näiden tuotteiden tarjoamisessa yksityissijoittajille noudatettava yhdenmukaista lähestymistapaa (54). Tätä taustaa vasten EKP huomauttaa, että ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin mukaan vaatimusten soveltamisalaan kuuluvat myös strukturoituja talletuksia myyvät tai niistä neuvoa antavat luottolaitokset; tämä koskee erityisesti menettelytapoja ja eturistiriitasääntöjä koskevia vaatimuksia. EKP korostaa sen välttämättömyyttä, että: i) ’strukturoitujen talletusten’ määritelmää selkeytetään; ii) määritetään finanssituotteisiin sovellettava kuluttajansuojajärjestelmä; ja iii) varmistetaan johdonmukainen lähestymistapa erilaisiin unionin lakialoitteisiin, kuten talletusten vakuusjärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/19/EY tarkistamiseen (55) sekä käynnissä olevaan vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevaan työhön. Lisäksi EKP korostaa, että johdonmukaisen lähestymistavan saavuttamiseksi koko finanssipalvelusektorilla, olisi tärkeää suunnitella ja panna täytäntöön sijoittajansuojaan liittyvä säännös- ja valvontakehys, esim. ristimyyntikäytäntöjen alalla; tämän suunnittelu- ja täytäntöönpanotyön tulisi mahdollisuuksien mukaan tapahtua yhteistyössä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa (56).

12.3

EKP suhtautuu myönteisesti myös komission ehdotukseen sijoittajaneuvonnasta. Vaikka tämä on askel oikeaan suuntaan, EKP rohkaisee komissiota harkitsemaan lisätoimenpiteitä yksityissijoittajien suojan vahvistamiseksi esimerkiksi parantamalla ymmärrystä rahoitusmarkkinoista (57).

12.4

Ehdotettu rahoitusmarkkinadirektiivi (58) oikeuttaa jäsenvaltiot ottamaan käyttöön erityiset perusteet niiden kuntien ja paikallisten viranomaisten, jotka pyytävät tulla kohdelluiksi ammattimaisina asiakkaina, ammattitaidon ja tietämyksen arvioimiseksi. Tämä lähestymistapa ottaa huomioon sen, että näiden yhteisöjen kyky arvioida taloudellisten sitoumuksiensa seurauksia vaihtelee merkittävästi läpi Euroopan. Julkisyhteisöjen virheellinen päätöksenteko saattaa vaikuttaa vakavasti jäsenvaltioiden julkiseen talouteen; sillä saattaa olla negatiivinen vaikutus myös rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan tasolla. Lisäksi saattaisi olla asianmukaista pyytää jäsenvaltioita vahvistamaan perusteet, joilla selvennetään vaatimuksia siitä, minkä tyyppiset yhteisöt voisivat tulla kohdelluiksi ammattimaisina asiakkaina. EAMV:ltä voitaisiin myös pyytää ohjeistusta tällä alalla.

13.   Kolmansien maiden yritykset

13.1

EKP suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti ehdotettuun kolmansien maiden yritysten unionissa tuottamia palveluita koskevaan yhdenmukaistettuun sääntelyyn ja jäsenvaltioihin sivukonttoreita perustavien yritysten palvelun tarjoamisen sallimiseen muissa jäsenvaltioissa vaatimatta yrityksiä perustamaan uusia sivukonttoreita näihin jäsenvaltioihin. Johtuen markkinoille pääsyn ehtojen ennakoitavuuden lisääntymisestä, yhdenmukaistettu kolmansien maiden yritysten markkinoille pääsyn ehtoja koskeva järjestelmä vähentää pirstoutumista, parantaa tasapuolisten edellytysten toteutumista jäsenvaltioiden kesken ja lisää kaikkien markkinaosapuolten oikeusvarmuutta. EKP huomauttaa, että tasavertaisen sijoittajansuojatason ja tasavertaisten sääntelystandardien varmistaminen kolmansien maiden yrityksien toiminnalle verrattuna EU/ETA yrityksiin on merkittävän tärkeää ja välttämätöntä markkinaväärentymien välttämiseksi.

13.2

Ehdotettu eriytetty lähestymistapa erottaa toisaalta tilanteet, joissa sivukonttori on perustettava, jos sijoituspalveluita tai -toimintaa tarjotaan yksityisasiakkaille, ja toisaalta muut tilanteet, joissa tällaisia palveluita voidaan mahdollisesti tarjota sivukonttoria perustamatta. Tämä johtuu tarpeesta parantaa yksityisasiakkaiden suojaa, jota käsitellään ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä; i) komission päätöksellä kolmansien maiden valvontakehyksen vastaavuudesta; ii) saattamalla sivukonttori tiettyjen rahoitusmarkkinadirektiivin velvoitteiden alaisuuteen; ja iii) toimivaltaisen viranomaisen suorittamalla valvonnalla jäsenvaltiossa, jossa sivukonttorille on myönnetty toimilupa (59). EKP huomauttaa kuitenkin, että sen varmistamiseksi, että yksityisasiakkaat saisivat tehokkaasti samantasoista suojaa, tulisi kolmansien maiden kanssa tehtävien yhteistyöjärjestelyiden varmistaa, että vaatimus riittävästä alkupääomasta suojaisi tehokkaasti sijoittajia siinä tapauksessa, että kolmansien maiden yritys (eikä sivukonttori) on oikeuksien ja velvollisuuksien kohde ja viimesijaisessa vastuussa suhteessa sijoittajiin. Sijoittajille saattaisi lisäksi olla haitallista, jos riidat täytyy ratkaista kolmansien maiden lain ja oikeuspaikkasääntöjen mukaan.

B.    Direktiivin 2003/6/EY tarkistaminen

14.   Yleiset säännökset

14.1

Markkinoiden väärinkäyttösääntelyn soveltamisalaa (60) laajennetaan sisällyttämällä siihen uudet markkinat eli uudet kauppapaikat, kuten monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut kaupankäyntijärjestelmät, ja OTC-rahoitusvälineet johdannaiset mukaan lukien. Lisäksi ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen alaan kuuluvaan rahoitusvälineeseen liittyvä toiminta tai liiketoimi kuuluu myös markkinoiden väärinkäyttösääntelyn alaan, vaikka tällainen toiminta tai liiketoiminta tapahtuisi säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella. EKP tukee komission ehdotusta markkinoiden väärinkäyttöä koskevan lainsäädännön soveltamisalan laajentamisesta, koska se edistää markkinoiden väärinkäyttöä koskevan lainsäädännön tehokkuutta mukauttamalla sen rahoitusalalla tapahtuvaan innovointiin ja viimeaikaiseen tekniseen kehitykseen.

14.2

Jotta toimintojen siirtäminen unionin ulkopuolelle estettäisiin, ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen kiellot ja rajoitukset soveltuvat myös unionin ulkopuolisiin toimiin (61). EKP pitää kolmansien maiden kanssa tehtäviä yhteistyösopimuksia ensiarvoisen tärkeinä tällaisten toimien tehokkaaksi valvomiseksi ja sanktioimiseksi. Tässä mielessä EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotettu markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus puuttuu tähän ongelmaan ja mahdollistaa EAMV:n koordinoivan ja edistävän tätä menettelyä raportointimalleja käyttämällä (62). Tätä taustaa vasten EKP suosittelee rahapolitiikan toteuttamiseen ja julkisen velan hoitoon liittyvän soveltamisalan rajauksen laajentamista siten, että sitä sovellettaisiin joissakin tapauksissa myös unionin ulkopuolella.

14.3

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetussa markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa kuvataan konkreettisia toimintoja, jotka katsotaan markkinoiden manipuloinniksi (63), viittaamalla uusiin kaupankäyntitapoihin, kuten algoritmikauppaan, mukaan lukien huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti. Kuten edellä on mainittu, vaikka algoritmikauppakäytännöillä saattaa olla laillinen perusta, ne saattavat myös sisältää huomattavan riskin, sillä ne saattavat häiritä markkinoiden normaalia toimintaa ja lisätä epävakautta vastoin yleistä etua. Tästä syystä EKP suhtautuu myönteisesti tällaisten kaupankäyntitapojen tiukkaan seurantaan yleisen edun ja markkinoiden asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi.

14.4

Ehdotetussa markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa (64) kaupankäynti markkinoiden sulkeutuessa katsotaan implisiittisesti markkinoiden manipuloinniksi tai yritykseksi osallistua markkinoiden manipulointiin. Monilla markkinoilla kaupankäynti on kuitenkin vilkkaampaa pankkipäivän alussa ja lopussa kun positioita selvitetään, yön aikana saatua tietoa käsitellään tai erityistä uutta tietoa saatetaan laskea markkinoille. Tässä suhteessa EKP suosittelisi yksityiskohtaisempaa analyysiä tai parannusta markkinoiden manipuloinnin määritelmään.

15.   Sisäpiiritiedon määritelmä

EKP suhtautuu myönteisesti sisäpiiritiedon määritelmän alaan (65). Viittaus hyödykkeeseen (66) antaa kuitenkin kuvan siitä, että tätä hyödykettä voi käyttää saman tai muun hyödykkeen johdannaismarkkinoiden manipulointiin ja päinvastoin. On myös raportoitu (67), ettei ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen alaa tulisi laajentaa toimintaan, joka ei liity rahoitusvälineisiin, esim. kaupankäyntiin hyödykkeitä koskevilla spot-sopimuksilla, jotka vaikuttavat vain spot-markkinoihin. Määritelmän alaa tulisi selventää tässä suhteessa, sillä ehdotettu markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (68) olettaa implisiittisesti, että spot- ja johdannaismarkkinat ovat yhteydessä keskenään sekä hyödykkeiden osalta että yli rajojen ja sellaisenaan on vaikea ymmärtää minkä tyyppinen spot-kaupankäynti voi vaikuttaa vain spot-markkinoihin.

16.   Rahoitusjärjestelmän kannalta merkityksellisen sisäpiiritiedon luovuttaminen

16.1

Ehdotetussa markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskija velvoitettaisiin tiedottamaan suurta yleisöä niin pian kuin mahdollista sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan liikkeeseenlaskijaa (69). Direktiivin 2003/6/EY säännös, joka sallii liikkeeseenlaskijaa lykkäämään sisäpiiritiedon julkistamista kun i) julkaisematta jättäminen ei todennäköisesti johtaisi suurta yleisöä harhaan ja ii) tiedon säilyminen luottamuksellisena voidaan taata, kuitenkin säilytettäisiin ehdotetussa markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa. Milloin tätä mahdollisuutta sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseen käytetään, liikkeeseenlaskijan täytyy ilmoittaa tiedon julkistamisesta heti tiedon julkistettuaan julkistamisen lykkäämistä koskevien erityisten ehtojen olemassaolon jälkikäteisen valvonnan mahdollistamiseksi (70). Lisäksi ehdotettu markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus sisältää julkistamissääntelyn uudistuksen, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voisi etukäteen hyväksyä julkistamisen lykkäämisen kun i) tieto on koko rahoitusjärjestelmän kannalta tärkeä, ii) on yleisen edun mukaista lykätä tiedon julkistamista ja iii) tiedon säilyminen luottamuksellisena voidaan taata (71).

16.2

Kuten aiemmassa lausunnossa on todettu (72), EKP tukee julkistamisen lykkäämistä koskevan säännöstön vahvistamista ehdotetussa markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa. Julkistamista koskeva intressi tulee arvioida suhteessa tarpeeseen säilyttää luottamuksellisuus tietyn ajan; luottamuksellisuuden säilyttämisen tarve voi perustua yleiseen etuun tai liikkeeseenlaskijan etuun. Julkistamisen lykkääminen voi olla mahdollista kahdessa tapauksessa: i) kun liikkeeseenlaskijan etu sitä vaatii ja liikkeeseenlaskijalla on lykkäämisestä itsenäinen vastuu (73) tai ii) yleisen edun sitä vaatiessa, kun toimivaltainen viranomainen on ensin antanut siihen luvan (74). EKP suhtautuu myönteisesti tähän yleisen edun poikkeukseen, joka on liitetty ehtoon siitä, että tiedon tulee olla tärkeä koko rahoitusjärjestelmän kannalta, ja näin ollen mahdollistaa arvioinnissa otettavan huomioon rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevat näkökohdat, jotka saattavat olla ajankohtaisia erityisesti liikkeeseenlaskijan vastaanottaessa maksuvalmiuden turvaamiseksi annettua hätärahoitusta.

16.3

Rahoituslaitosten ollessa kyseessä arviointi siitä, onko tiedolla merkitystä koko rahoitusjärjestelmän kannalta, ja onko tiedon julkistamisen lykkääminen yleisen edun mukaista, tulisi tehdä läheisessä yhteistyössä kansallisen keskuspankin ja valvontaviranomaisen kanssa, ja – jos kyseinen viranomainen on muu kuin keskuspankki tai valvontaviranomainen – makrovakausviranomaisen kanssa. Asianmukaiset ja tehokkaat menettelytavat näiden viranomaisten oikea-aikaisen osallistumisen varmistamiseksi tulisi asettaa kansallisella tasolla, tuettuna unionin tasolla asetetuilla periaatteilla. Milloin sitä voidaan koko rahoitusjärjestelmän vakauden ja yleisen edun kannalta pitää oikeutettuna, tulisi toimivaltaiselle viranomaiselle myöntää valta määrätä julkistamisen lykkääminen. Eritoten keskuspankkien lainanantotoimintaa tai muita tietylle luottolaitokselle myönnettäviä likviditeettiä tukevia toimia, mukaan lukien maksuvalmiuden turvaamiseksi annettua hätärahoitusta, koskeva tieto saatetaan joutua pitämään luottamuksellisena rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi kokonaisuutena ja yleisen luottamuksen säilyttämiseksi kriisiaikana (75).

17.   Sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin rikosoikeudelliset seuraamukset

17.1

EKP suhtautuu myönteisesti niihin ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin säännöksiin, joissa määritettäisiin vähimmäissäännöt vakavimmille markkinoiden väärinkäyttörikosten seuraamuksille. Nämä säännöt ovat ensiarvoisen tärkeitä lainsäädäntökehyksen tehokkuuden ja onnistumisen varmistamisen kannalta, ja siten ne ovat avainasemassa myös markkinoiden väärinkäytön torjumiseen tähtäävän unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamisessa. Sen lisäksi, että nämä säännöt edistävät rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamista, myös oikeusvaltioperiaate edellyttää tasapuolisia, ankaria ja ennaltaehkäiseviä seuraamuksia rahoitusmarkkinoihin liittyvistä rikoksista sekä näiden seuraamusten johdonmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa.

17.2

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetussa markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa direktiivissä (76) on säännöksiä oikeushenkilöiden vastuusta, sillä tällainen vastuu yhtiötasolla merkitsee asianmukaista kannustinta tiukempaan sisäiseen valvontaan ja kontrolliin, jotka puolestaan edistävät hyvää hallinto- ja ohjausjärjestelmää sekä markkinakuria. Näiden säännösten tehokas täytäntöönpano ja niiden taustalla olevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät kuitenkin kansallisten oikeusjärjestysten erityispiirteiden huomioonottamista, sillä oikeushenkilön rikosoikeudellinen vastuu ei ole olemassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Niiltä osin, kuin EKP suosittaa muutoksia ehdotettuun rahoitusmarkkinadirektiiviin, rahoitusmarkkina-asetukseen, markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan direktiiviin tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan asetukseen, esitetään tarkat muutosehdotukset perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä maaliskuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 656 final.

(2)  COM(2011) 652 final.

(3)  Ks. ehdotus OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevaksi asetukseksi, syyskuu 2010, COM(2010) 484 final.

(4)  COM(2011) 651 final.

(5)  COM(2011) 654 final.

(6)  Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY (EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16).

(8)  Ks. Eurooppa-neuvoston 18 ja 19 päivänä kesäkuuta tekemien päätösten 20 kohta.

(9)  Ks. esim. Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta 4 päivänä toukokuuta 2011 annetun EKP:n lausunnon (EUVL C 159, 28.5.2011, s. 10) 3 alakohta. Kaikki EKP:n lausunnot ja asiakirjat julkaistaan EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu

(10)  Ks. esim. Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta 5 maaliskuuta 2009 annetun EKP:n lausunnon (EUVL C 93, 22.4.2009, s. 3) 2 alakohta.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84). Nämä asetukset ottavat käyttöön EKT:iden laatimien teknisten sääntely- ja täytäntööpanostandardien luonnosten kehittämistä koskevan menettelyn ennen komission niistä delegoitujen tai täytäntöönpanevien säädösten muodossa antamaa hyväksyntää.

(12)  Ks. esim. Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta 18 maaliskuuta 2010 annetun EKP:n lausunnon CON/2010/23 (EUVL C 87, 1.4.2010, s. 1) 1.3 kohta, EKP:n lausunnon CON/2011/42 4 kohta, Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 19 toukokuuta 2011 annetun EKP:n lausunnon CON/2011/44 (EUVL C 203, 9.7.2011, s. 3) 8 kohta ja äskettäisen ehdotuksesta direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja ehdotuksesta asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 25 tammikuuta 2012 annetun EKP:n lausunnon CON/2012/5 (EUVL C 105, 11.4.2012, s. 1) 4 kohta.

(13)  Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 70 ja 71 artikla sekä ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 17 artikla.

(14)  Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 83 ja 84 artikla sekä ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 19 artikla

(15)  Ks. esim. lausunnon CON/2009/17 13 ja 15 kohta, lausunnon CON/2010/5 4-6 kohta, lausunnon CON/2010/23 2.2 kohta, lausunnon CON/2011/42 5 kohta ja äskettäisen lausunnon CON/2012/5 11.1 kohta.

(16)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 11.

(17)  Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 70 artikla ja ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 17 artikla.

(18)  Ks. esim. ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 31, 32 ja 35 artikla, jonka mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n valtuuksia tuotteita koskevien interventioiden alalla voidaan käyttää myös rahoitusmarkkinoiden asianmukaista toimintaa tai rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakautta koskevan uhkan torjumiseksi.

(19)  Ks. esim. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 70 artikla ja tämän lausunnon liitteessä oleva muutos 11.

(20)  Ks. esim. ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 31, 33 ja 34 artikla, jotka asettavat ehdot EAMV:n interventiovaltuuksille sekä sen viranomaisen tietojensaantia helpottavalle ja koordinoivalle roolille.

(21)  Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 81 artikla.

(22)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 26 artikla.

(23)  Tämä säännös on jo ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 24 artiklassa. Samankaltainen velvoite tulisi ottaa myös ehdotettuun rahoitusmarkkinadirektiiviin.

(24)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 61-68 artiklat.

(25)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 11 ja 12 artiklat.

(26)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 78 perustelukappale ja perustelujen 3.4.12 kohta.

(27)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 96 artiklan 1 kohdan f alakohta.

(28)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 13.

(29)  Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 2 artiklan 1 kohdan g alakohta mahdollistaa ainoastaan subjektiivisen poikkeuksen EKPJ:n keskuspankeille. Ehdotettu rahoitusmarkkina-asetus ei sisällä poikkeuksia. Joka tapauksessa sijoituspalveluyrityksille, jotka ovat vastapuolia EKPJ:n keskuspankkien liiketoimissa, ei ole selkeästi myönnetty poikkeusta ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 19, 20 ja 23 artiklan avoimuus- ja ilmoitusvelvollisuuksista.

(30)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 12.

(31)  Ks. sopimuksen 343 artikla ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 39 artikla sekä Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 22, 2 ja 5 artikla.

(32)  Katso alaviite 30.

(33)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 35 artikla.

(34)  Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdan mukaan ’pk-yritysten kasvumarkkina’ tarkoittaa monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, joka on rekisteröity pk-yritysten kasvumarkkinaksi 35 artiklan mukaisesti.

(35)  Ks. ‧European Commission's public consultation on the review of the MiFID – Eurosystem contribution‧ (Euroopan komission julkinen kuuleminen rahoitusmarkkinadirektiivin arvioinnista – eurojärjestelmän vastaus), helmikuu 2011 (jäljempänä ’eurojärjestelmän vastaus 2011’) sivu 2.

(36)  Ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 24 artikla.

(37)  Ks. eurojärjestelmän vastaus 2011, s. 2.

(38)  ”Implementing OTC Derivatives Market Reforms – Report of the OTC Derivatives Working Group, 10 October 2010” (OTC-johdannaisten markkinauudistuksen täytäntöönpano – Johdannaisten markkinauudistus – OTC-johdannaistyöryhmän raportti 10 lokakuuta 2010), jonka mukaan viranomaisten tulisi tutkia uutta markkinatoimintaa säännöllisesti valvoakseen markkinaosapuolten vakioimattomilla sopimuksilla tapahtuvan kaupankäynnin, jonka yksinomaisena tarkoituksena on välttää keskusselvityksen ja kaupankäynnin vaatimukset, laajuutta sekä ryhtyä toimenpiteisiin tällaiseen toimintaan puuttumiseksi. Raportti on saatavilla englanniksi finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) verkkosivuilla http://www.financialstabilityboard.org

(39)  Ks. tämän lausunnon liitteessä olevat muutosehdotukset ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 47 perustelukappaleeseen 2 artiklan 1 kohtaan ja 17 artiklan 2 kohtaan.

(40)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 23 artiklan 3 kohta.

(41)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 51 artiklan 3 kohta.

(42)  Tällainen lähestymistapa on johdonmukainen ”the Final Report on Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency” (Loppuraportin teknisistä muutoksista markkinoiden luotettavuuteen ja tehokkuuteen aiheutuvista säännösongelmista, lokakuu 2011) kanssa, joka on saatavilla englanniksi arvopaperimarkkinavalvojien kansainvälisen järjestön (International Organization of Securities Commissions (IOSCO)) verkkosivuilla http://www.iosco.org

(43)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 10 ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 51 artiklan 7 kohdan c alakohtaan.

(44)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 59 artikla.

(45)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 59 artiklan 3 kohta.

(46)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 72 artiklan 1 kohdan g alakohta.

(47)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 59 artiklan 4 kohta ja ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 34 ja 35 artiklat.

(48)  Kuten ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 72 artiklan 1 kohdan g alakohdassa on viitattu.

(49)  Ks. OICV-IOSCO, ”Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets, Final Report, September 2011” (Hyödykejohdannaismarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan periaatteet, loppuraportti, syyskuu 2011), jonka mukaan kiinteiden positiolimiittien väärinkäyttöä pidetään ensisijaisesti keinona, joka pyrkii ehkäisemään markkinoiden keskittymisen etukäteen perustamalla kiinteät rajat ei-kaupalliselle osallistumiselle sopimukseen useiksi kuukausiksi siitä ajasta, jona sopimuksella käydään kauppaa. Raportti on saatavilla englanniksi arvopaperimarkkinavalvojien kansainvälisen järjestön (International Organization of Securities Commissions (IOSCO) verkkosivuilla http://www.iosco.org

(50)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 60 artikla.

(51)  Ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 31 artikla. Ks. myös asetuksen (EU) N:o 1095/2010 johdanto-osan 12 perustelukappale ja 9 artiklan 5 kohta.

(52)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 31 artiklan 2 kohdan a alakohta.

(53)  Ks. myös yleisesti 3 kohta.

(54)  Ks. komission paketoitujen sijoitustuotteiden yhteydessä antamat, tätä vahvistavat näkemykset, ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin perustelujen 3.4.2 kohta.

(55)  EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5. Ks. COM(2010) 368 final, joka laati direktiivin 94/19/EY uudelleen.

(56)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 6 ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 24 artiklan 7 kohtaan.

(57)  Ks. myös asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 artiklan 1 kohdan b alakohta.

(58)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin liite II (II.1).

(59)  Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 43 artiklan 2 kohta.

(60)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 2 artikla.

(61)  Ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 2 artiklan 4 kohta.

(62)  Ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 20 artikla.

(63)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 3 kohta ja siihen liittyvä tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 16.

(64)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 3 kohdan b alakohta.

(65)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

(66)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen johdanto-osan 15 perustelukappale ja 2 artiklan 3 kohta.

(67)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen perustelujen 3.4.1.2 kohta ja johdanto-osan 15 perustelukappale.

(68)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen johdanto-osan 15 perustelukappale.

(69)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 12 artiklan 1 kohta.

(70)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 12 artiklan 4 kohta ja perustelujen 3.4.3.2 kohta sekä direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan 2 kohta.

(71)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 12 artiklan 5 kohta.

(72)  Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttamisesta 11 päivänä tammikuuta annetun EKP:n lausunnon (EUVL C 19, 26.1.2010, s. 1) 2 kohta.

(73)  Ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 12 artiklan 4 kohta.

(74)  Katso alaviite 71.

(75)  Ks. tämän lausunnon liitteessä olevat muutosehdotukset 14, 15 ja 17.

(76)  Ks. ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin 7 artikla.


LIITE

Muutosehdotukset ehdotettuun rahoitusmarkkinadirektiiviin

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 47 perustelukappale

”(47)

Teknologian kasvaneen käytön potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten lieventää yhdistämällä erityisiä riskinhallintamenetelmiä, jotka kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä harjoittaviin yrityksiin, sekä muita toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On aiheellista varmistaa, että kaikilla huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa. Tämän pitäisi varmistaa, että niihin sovelletaan tämän direktiivin mukaisia toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia ja että niitä valvotaan asianmukaisesti.”

”(47)

Teknologian kasvaneen käytön potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten lieventää yhdistämällä erityisiä riskinhallintamenetelmiä, jotka kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä harjoittaviin yrityksiin, sekä muita toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On aiheellista varmistaa, että algoritmista ja huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä pidetään sijoituspalveluina tai sijoitustoiminnan harjoittamisena myös silloin kun ne suoritetaan omaan lukuun. Tämän pitäisi varmistaa, että yrityksillä, jotka tarjoavat näitä palveluita, on lupa harjoittaa sijoituspalvelutoimintaa, niihin sovelletaan tämän direktiivin mukaisia toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia ja että niitä valvotaan asianmukaisesti.”

Perustelu

Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin kanssa, yllä mainitun johdanto-osan perustelukappaleen tulisi koskea huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin lisäksi myös algoritmista kaupankäyntiä; lisäksi olisi täsmennettävä, että koska näitä toimintoja on pidettävä sijoituspalveluina, tulee yrityksiltä vaatia lupa toiminnan harjoittamiseen. Kaupankäyntipaikoilla välillisen pääsyn kautta toteutettavaan algoritmiseen kaupankäyntiin ei liity vähäisempää riskiä rahoitusmarkkinoille ja niiden vakaudelle kuin kaupankäyntipaikan suoran jäsenen harjoittamaan algoritmiseen kaupankäyntiin. Ks. myös muutos ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 2 artiklaan.

Muutos 2

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 108 perustelukappale

”(108)

Koska EAMV:llä on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja.”

”(108)

Koska EAMV:llä on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja. EAMV:n tulee suorittaa tehtävänsä, siinä laajuudessa kuin mahdollista, läheisessä yhteistyössä kahden muun Euroopan valvontaviranomaisen kanssa sekakomitean sääntöjen mukaisesti johdonmukaisen sijoittajan- ja kuluttanjasuojan varmistamiseksi koko finanssipalvelualalla.

Perustelu

Koko finanssipalvelualan kattavan ja johdonmukaisen sijoittajan- ja kuluttanjasuojan varmistamiseksi EAMV:n tulee, siinä laajuudessa kuin mahdollista, toimia läheisessä yhteistyössä kahden muun Euroopan valvontaviranomaisten kanssa sekakomitean sääntöjen mukaisesti.

Muutos 3

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 2 artikla

”1.   Tätä direktiiviä ei sovelleta:

[…]

d)

henkilöihin, jotka tarjoavat vain sellaista sijoituspalvelua tai harjoittavat vain sellaista sijoitustoimintaa, joka muodostuu yksinomaan kaupankäynnistä omaan lukuun, elleivät he:

i)

ole markkinatakaajia;

ii)

ole säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseniä tai osapuolia; tai

iii)

käyvät kauppaa omaan lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden toimeksiantoja;

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai osapuolina, myös markkinatakaajina suhteessa hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin;

[…]”

”1.   Tätä direktiiviä ei sovelleta:

[…]

d)

henkilöihin, jotka tarjoavat vain sellaista sijoituspalvelua tai harjoittavat vain sellaista sijoitustoimintaa, joka muodostuu yksinomaan kaupankäynnistä omaan lukuun, elleivät he:

i)

ole markkinatakaajia;

ii)

ole säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseniä tai osapuolia;

iii)

harjoittavat algoritmista kaupankäyntiä; tai

iv)

käyvät kauppaa omaan lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden toimeksiantoja;

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai osapuolina, myös markkinatakaajina suhteessa hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin;

[…]”

Perustelu

Algoritmiseen kaupankäyntiin ja huippunopeaan tietokoneistettuun kaupankäyntiin osallistuviin yrityksiin sovellettavat vaatimukset tulee vahvistaa riippumatta siitä käyvätkö ne kauppaa omaan vai asiakkaansa lukuun, sillä omaan lukuun toimiminen ei helpota niitä huolia, jotka ovat algoritmisen kaupankäynnin sääntely- ja valvontatarpeen taustalla, ottaen huomioon tällaisen liiketoiminnan aiheuttaman riskin monimutkaisuus, arkaluonteisuus ja vakavuus.

Muutos 4

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 9 artiklan 6 kohta

”c)

määriteltävä ja hyväksyttävä yrityksen tarjoamiin palveluihin, toimintoihin ja tuotteisiin sovellettavat toimintaperiaatteet ja huolehdittava niiden valvonnasta yrityksen riskirajan mukaisesti ja yrityksen asiakkaiden ominaispiirteiden ja tarpeiden mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa asianmukaisten stressitestien suorittaminen;”

”c)

määriteltävä ja hyväksyttävä yrityksen tarjoamiin palveluihin, toimintoihin ja tuotteisiin sovellettavat toimintaperiaatteet ja huolehdittava niiden valvonnasta yrityksen riskirajan mukaisesti ja yrityksen asiakkaiden ominaispiirteiden ja tarpeiden mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa asianmukaisten stressitestien suorittaminen;

(ca)

määriteltävä ja hyväksyttävä yrityksen myyntihenkilökunnan palkkaus, joka tulisi suunnitella rohkaisemaan vastuullista liiketoimintaa ja kuluttajien oikeudenmukaista kohtelua sekä välttämään eturistiriitoja. Palkkausrakenne tulee tarvittaessa julkistaa asiakkaille, esimerkiksi kun eturistiriitaa ei voida hallita tai välttää;

Perustelu

Ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä olevaa periaatetta  (2), joka koskee hallintoelimen vastuuta myyntihenkilöstön palkkauksesta, tulee korostaa. Ehdotetulla muutoksella pyritään edistämään hyvien hallinnointi- ja ohjausjärjestelyjen toteutumista sellaisten laitosten, jotka eivät keskity ainoastaan pankkitoimintaan, palkkauspolitiikassa. Näiden laitosten toimintojen erityispiirteet ja mahdolliset, kuluttajille sopimattomista palkkausjärjestelmistä johtuvat, haitalliset vaikutukset edellyttävät kaikkiin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavia tämän alan yhteisiä vaatimuksia, jotka ottavat huomioon vastuullisen liiketoiminnan ja kuluttajien oikeudenmukaisen kohtelun sekä pyrkivät eturistiriitojen välttämiseen tavalla, joka on johdonmukainen Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta  (3) ja OECD:n periaatteiden kanssa  (4).

Muutos 5

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 17 artiklan 2 kohta

”2.   Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan sijoituspalveluyrityksen on vähintään vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot järjestelmään sovellettavista kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. Toimivaltainen viranomainen voi milloin tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä lisätietoja tämän algoritmisesta kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä järjestelmistä.”

”2.   Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan sijoituspalveluyrityksen on vähintään vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot järjestelmään sovellettavista kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. Sijoituspalveluyrityksen tulee, toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, toimittaa lisätietoja tämän algoritmisesta kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä järjestelmistä.”

Perustelu

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 17 artiklan 2 kohdan tulee varmistaa, että toimivaltainen viranomainen saa sijoituspalveluyritykseltä minkä tahansa pyytämänsä tiedon.

Muutos 6

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 24 artiklan 7 kohta

”7.   Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia tai ehtona samassa sopimuksessa tai paketissa, sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä erikseen kunkin komponentin kulut ja veloitukset.

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 1 kohdan mukaisia velvoitteita.”

”7.   Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia tai ehtona samassa sopimuksessa tai paketissa, sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä erikseen kunkin komponentin kulut ja veloitukset.

EAMV laatii, sekakomitean välityksellä yhteistyössä EPV:n ja EVTEV:n kanssa, viimeistään [] ja päivittää määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 1 kohdan mukaisia velvoitteita.”

Perustelu

Ristimyyntiä koskevien ohjeita laadittaessa on tärkeää, että kaikki kolme Euroopan valvontaviranomaista toimivat yhteistyössä, koska on selvää, että asia koskee eri rahoitussektoreita, kuten vakuutus- ja pankkisektoria.

Muutos 7

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 36 artiklan 8 kohdan toinen alakohta

”EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016].”

”EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2013].”

Perustelu

EAMV:n tulee toimittaa standardit komissiolle ennen TARGET2-Securities:in (T2S) julkaisupäivää kesäkuussa 2015 ja ehdottomasti ennen 31. joulukuuta 2016. Sama muutosehdotus tehdään ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 36 artiklan 9 kohtaan sekä 37 artiklan 11 ja 12 kohtaan. Näissä artikloissa EAMV:tä kehotetaan kehittämään teknisiä standardeja tukeakseen vaadittavia menettelytapoja, joilla varmistetaan sijoituspalveluyritysten vapaus rajat ylittävien sijoituspalvelujen ja -toiminnan tarjoamiseen ja sivukonttorin perustamiseen. Tämä on tärkeä ehto kilpailulle ja rahoitusmarkkinoiden yhdentymiselle ja saattaa vaikuttaa positiivisesti rajatylitapahtuvan katteensiirron tehokkuuteen ja määrään T2S:ssä.

Muutos 8

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 39 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

”Säännellyn markkinan toimivaltaisen viranomaisen arviointi ei rajoita selvitysjärjestelmien valvojina toimivien kansallisten keskuspankkien tai kyseisten järjestelmien muiden valvontaviranomaisten toimivaltaa. Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan ehkäisemiseksi toimivaltainen viranomainen ottaa huomioon edellä mainittujen laitosten jo suorittaman valvonnan.”

”Säännellyn markkinan toimivaltaisen viranomaisen arviointi ei rajoita selvitysjärjestelmien valvojina toimivien asianomaisten keskuspankkien tai kyseisten järjestelmien muiden valvontaviranomaisten toimivaltaa. Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan ehkäisemiseksi toimivaltainen viranomainen ottaa huomioon edellä mainittujen laitosten jo suorittaman valvonnan.”

Perustelu

Ei ainoastaan kansallinen keskuspankki vaan myös EKP voi olla selvitysjärjestelmän valvojana toimiva keskuspankki.

Tämä muutosehdotus tulee katsoa myös muutokseksi ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 40 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan ja 57 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan.

Muutos 9

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 41 artiklan 1 kohdan g alakohta

”g)

yritys on hakenut jäsenyyttä sijoittajien korvausjärjestelmässä, jolle on myönnetty toimilupa tai hyväksyntä sijoittajien korvausjärjestelmistä 3 päivänä maaliskuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY mukaisesti.”

”g)

yritys kuuluu toimiluvan myöntämishetkellä siijoittajien korvausjärjestelmään, jolle on myönnetty toimilupa tai hyväksyntä sijoittajien korvausjärjestelmistä 3 päivänä maaliskuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY mukaisesti.”

Perustelu

Unioniin perustettuja sijoituspalveluyrityksiä koskevan säännöksen (ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 14 artikla ja siinä viitattu direktiivin 97/9/EY 2 artiklan 1 kohta) mukaan yksityisasiakkaiden tehokkaan suojan turvaamiseksi jäsenyyden, eikä pelkän pyynnön, tulee olla toimiluvan saamisen edellytys. EKP korostaa lisäksi tarvetta varmistaa tämän sääntelyn johdonmukaisuus suhteessa ehdotettuun rahoitusmarkkinadirektiiviin ja direktiivin 97/9/EY 11 artiklaan, joka jättää jäsenvaltioiden harkintaan arvioida unionin tarjoaman suojan ja kolmansien maiden, joissa sivukonttorilla on pääkonttori, tarjoaman suojan vastaavuus.

Muutos 10

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 51 artiklan 7 kohta

”7.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tässä artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja joilla erityisesti:

[…]

c)

määritetään toteuttamattomien toimeksiantojen suurin ja pienin suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick size), jota olisi noudatettava;”

”7.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tässä artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja joilla erityisesti:

[…]

c)

määritetään toteuttamattomien toimeksiantojen suurin suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick size), jota olisi noudatettava;”

Perustelu

Ei ole olemassa selkeää taloudellista perustelua toteutumattomien toimeksiantojen pienimmälle suhteelliselle osuudelle liiketoimista.

Muutos 11

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 91 artikla

”Artikla 91

Yhteistyö ja tietojen vaihto EAMV:n kanssa

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä EAMV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti.”

”Artikla 91

Yhteistyö ja tietojen vaihto EAMV:n kanssa, Euroopan finanssivalvojien järjestelmän (EFVJ) sisällä sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) kanssa

1.   Toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat EFVJ:n osapuolia, toimivat luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvassa yhteistyössä erityisesti varmistuessaan asianmukaisen ja luotettavan tiedon kulusta niiden ja toisten EFVJ:n osapuolien välillä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä sovellettaessa tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen EAMV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti sekä tarvittaessa toimittaa EKPJ:n keskuspankeille kaikki asianmukainen tieto niiden tehtävien suorittamiseksi.”

Perustelu

Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin tulee ottaa huomioon Euroopan finanssivalvonnan äskettäin tekemän uudistuksen yhteydessä asettama yhteistyön periaate. Tiedonjakojärjestelyjä tulisi lisäksi parantaa EKPJ:n keskuspankkien osalta, EKP mukaan luettuna. EKP suosittelee samanlaisten muutosten tekemistä muihin asianmukaisiin rahoitussektorin direktiiveihin – ks. myös EKP:n lausunnon CON/2012/5 mukainen ehdotetun direktiivin 7 artiklan muutos 3.


Muutosehdotukset ehdotettuun rahoitusmarkkina-asetukseen

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (5)

Muutos 12

Ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 1 artiklan 5 kohta (uusi)

Ei tekstiä

5.   19 ja 20 artiklassa tarkoitettuja kaupan jälkeen annettavia tietoja liiketoimista ja 23 artiklan mukaista velvollisuutta ilmoittaa liiketoimet ei sovelleta liiketoimiin, joissa EKPJ :n keskuspankki on vastapuolena.

Perustelu

Ks. tämän lausunnon 7 kohta.

Muutos 13

Ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen 23 artikla

”2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta rahoitusvälineisiin, joita ei oteta kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, eikä rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei todennäköisesti ole vaikutusta rahoitusvälineeseen, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä.

[…]

7.   Jos tässä artiklassa tarkoitetut tiedot toimitetaan direktiivin [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 37 artiklan 8 kohdan mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tämän on toimitettava kyseiset tiedot sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, paitsi jos nämä päättävät, että tietoja ei ole tarpeen lähettää niille.

8.   EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset määrittääkseen:

[…]

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

9.   Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta EAMV antaa komissiolle selvityksen tämän artiklan toiminnasta, mukaan lukien se, onko toimivaltaisten viranomaisten vastaanottamien ja niiden välillä vaihdettavien liiketoimia koskevien ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että niiden avulla voidaan seurata kattavasti sijoituspalveluyritysten toimintaa 21 artiklan mukaisesti. Komissio voi toteuttaa toimenpiteitä ehdottaakseen muutoksia, mukaan lukien muutokset, joiden mukaan liiketoimet on toimitettava toimivaltaisten viranomaisten sijaan EAMV:n nimittämälle järjestelmälle, jonka välityksellä toimivaltaiset viranomaiset voivat saada kaikki tämän artiklan mukaisesti annetut tiedot.”

”2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta rahoitusvälineisiin, joita ei oteta kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai jolla käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, eikä rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei todennäköisesti ole vaikutusta rahoitusvälineeseen, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai jolla käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä.

[…]

7.   Jos tässä artiklassa tarkoitetut tiedot toimitetaan direktiivin [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 37 artiklan 8 kohdan mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tämän on toimitettava kyseiset tiedot sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, paitsi jos nämä päättävät, että tietoja ei ole tarpeen lähettää niille.

Toimivaltaisten viranomaisten tulee toimittaa kaikki tämän artiklan perusteella saatu tieto EAMV:n nimittämään yhteen järjestelmään liiketoimien raportoimiseksi unionin tasolla. Yksi järjestelmä mahdollistaa asianmukaisten toimivaltaisten viranomaisten pääsyn kaikkeen tämän artiklan perusteella raportoituun tietoon.

8.   EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset määrittääkseen:

[…]

(d)

7 kohdassa määritellyn yhden järjestelmän käsittelyn ja tämän järjestelmän ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tiedonvaihdossa käytetyt menettelytavat.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

9.   Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta EAMV antaa komissiolle selvityksen tämän artiklan toiminnasta, mukaan lukien se, onko toimivaltaisten viranomaisten ja 7 kohdassa määritellyn yhden järjestelmän vastaanottamien ja niiden välillä vaihdettavien liiketoimia koskevien ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että niiden avulla voidaan seurata kattavasti sijoituspalveluyritysten toimintaa 21 artiklan mukaisesti. Komissio voi toteuttaa toimenpiteitä ehdottaakseen muutoksia, mukaan lukien muutokset, joiden mukaan liiketoimet on toimitettava toimivaltaisten viranomaisten sijaan ainoastaan 7 kohdassa määritetylle yhdelle järjestelmälle.

Perustelu

Liiketoimista annettavien tietjen tulisi olla helposti saatavissa EAMV:n nimeämässä yhdessä järjestelmässä Euroopan tasolla niin nopeasti kuin mahdollista, eikä vasta kahden vuoden kuluessa ehdotetun rahoitusmarkkina-asetuksen voimaantulosta mahdollisesti tapahtuvan rahoitusmarkkina-asetuksen tarkistuksen jälkeen. EAMV:n tulisi lisäksi kehittää luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi sellaisen mekanismin määrittämiseksi, jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto järjestelmän ja toimivaltaisten viranomaisten välillä.

23 artiklan 2 kohdan viittaus säänneltyihin markkinoihin, viittauksen monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin ja organisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin rinnalla, selventää, että sanamuoto ”otettu kaupankäynnin kohteeksi” viittaa, niin kuin myös muualla ehdotetussa rahoitusmarkkina-asetuksessa, rahoitusvälineisiin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla.


Muutosehdotukset ehdotettuun markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan asetukseen

Komission teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (6)

Muutos 14

Ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen johdanto-osan 25 perustelukappale

”(25)

Jos rahoituslaitos saa hätäluototusta, rahoitusvakauden vuoksi voi olla perusteltua lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos tiedolla on merkitystä koko rahoitusjärjestelmän kannalta. Tämän vuoksi toimivaltaisille viranomaisille pitäisi antaa toimivalta hyväksyä sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen.”

”(25)

Rahoitusvakauden vuoksi voi olla perusteltua lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos tiedolla on merkitystä koko rahoitusjärjestelmän kannalta. Tämän vuoksi toimivaltaisille viranomaisille pitäisi antaa päätösvalta hyväksyä sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen.

(25a)

Rahoituslaitosten osalta, erityisesti kun ne vastaanottavat keskuspankkilainoja, mukaan lukien maksuvalmiuden turvaamiseksi annettu hätärahoitus, arviointi siitä, onko tiedolla merkitystä koko rahoitusjärjestelmän kannalta ja onko tiedon julkistamisen lykkääminen yleisen edun mukaista, on tehtävä läheisessä yhteistyössä asianmukaisen keskuspankin, liikkeeseenlaskijaa valvovan toimivaltaisen viranomaisen ja tarvittaessa kansallisen makrovalvontaviranomaisen kanssa.

Perustelu

Toimivaltaisella viranomaisella tulisi olla oikeus, ei ainoastaan sallia vaan myös omasta aloitteestaan päättää lykätä sellaisen sisäpiiritiedon julkistamista, jolla on merkitystä koko rahoitusjärjestelmän kannalta. Niille liikkeeseenlaskijoille, jotka ovat rahoituslaitoksia, maksuvalmiuden turvaamiseksi annetun hätärahoituksen saaminen on tärkeä, mutta ei ainoa, esimerkki tilanteesta, jossa tiedolla voi olla merkitystä koko rahoitusjärjestelmän kannalta. Lisäksi koko rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävän tiedon arviointi rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyvien huolien kannalta tällaisille liikkeeseenlaskijoille tulee tehdä yhteistyössä asianmukaisen keskuspankin, valvontaviranomaisen ja kansallisen makrovalvontaviranomaisen kanssa  (7). Tämä muutos liittyy jäljempänä käsiteltävään muutokseen 17.

Muutos 15

Ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 5 artiklan 1 kohta (uusi)

Ei tekstiä

(20)

’rahoituslaitoksella’ yhteisöä, jolla on oikeus harjoittaa oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta [päivämäärä] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä xx/xx/EU (8), rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o xx/xx (9), vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (10), siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY (11), ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/41/EY (12) sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/61/EU (13) lueteltua toimintaa.

Perustelu

EKPJ:n keskuspankkien tulee olla mahdollista osallistua koko rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävän tiedon julkistamisen lykkäämistä koskevaan päätöksentekoon, kun se vaikuttaa rahoituslaitoksiin (ks. muutos 17). Tämän seurauksena ”rahoituslaitoksen” määritelmä tulee sisällyttää ehdotettuun markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan asetukseen.

Muutos 16

Ehdotetun rahoitusmarkkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 3 kohdan c alakohta

”c)

toimeksiantojen lähettäminen kauppapaikkaan algoritmikauppaa käyttäen, mukaan lukien huippunopea kaupankäynti (high frequency trading, HFT), kun tarkoituksena ei ole käydä kauppaa vaan:

häiritä tai viivästyttää kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmän toimintaa;

tehdä muille henkilöille vaikeammaksi tunnistaa aidot toimeksiannot kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmässä; tai

luoda väärä tai harhaanjohtava vaikutelma rahoitusvälineen tarjonnasta tai kysynnästä.”

”c)

toimeksiantojen lähettäminen kauppapaikkaan algoritmikauppaa käyttäen, mukaan lukien huippunopea kaupankäynti (high frequency trading, HFT), kun tarkoituksena on:

häiritä tai viivästyttää kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmän toimintaa;

tehdä muille henkilöille vaikeammaksi tunnistaa aidot toimeksiannot kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmässä; tai

luoda väärä tai harhaanjohtava vaikutelma rahoitusvälineen tarjonnasta tai kysynnästä.”

Perustelu

Algoritmisen kaupankäynnin käytännöt saattavat aiheuttaa huomattavan riskin yleiselle edulle ja niitä saatetaan pitää markkinoiden manipulointina, jos ne toteutetaan jollain edellä mainituista vahingollisista tavoista, vaikka tarkoitus käydä kauppaa olisi aito. Tästä syystä EKP ehdottaa viittauksen kaupankäynnin aikomuksen puuttumisesta poistamista.

Muutos 17

Ehdotetun markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen 12 artiklan 5 kohta

”5.   Toimivaltainen viranomainen voi sallia sen, että rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija lykkää sisäpiiritiedon julkistamista, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

tieto on koko rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä;

on yleisen edun mukaista lykätä sen julkistamista;

tiedon säilyminen luottamuksellisena voidaan taata.

Kyseinen lupa on annettava kirjallisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että julkistamista ei lykätä pitempään kuin mitä yleinen etu edellyttää.

Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran viikossa tarkasteltava, onko lykkääminen edelleen tarkoituksenmukaista, ja peruutettava lupa heti, kun jokin a, b tai c alakohdan edellytyksistä ei enää täyty.”

”5.   Toimivaltainen viranomainen voi päättää siitä, että rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tulee lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

tieto on koko rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä;

on yleisen edun mukaista lykätä sen julkistamista;

tiedon säilyminen luottamuksellisena voidaan taata.

Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen omasta aloitteestaan tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan pyynnöstä ja, niiden rahoituslaitosten osalta, jotka laskevat liikkeeseen rahoitusvälineitä, myös asianmukaisen EKPJ:n keskuspankin, rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijan valvonnasta huolehtivan viranomaisen tai kansallisen makrovakausviranomaisen pyynnöstä.

Kyseinen päätös on annettava kirjallisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että julkistamista ei lykätä pitempään kuin mitä yleinen etu edellyttää.

Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään kerran viikossa tarkasteltava, onko lykkääminen edelleen tarkoituksenmukaista, ja peruutettava päätöksensä heti, kun jokin a, b tai c alakohdan edellytyksistä ei enää täyty.

Rahoitusvälineitä liikkeeseenlaskevien rahoituslaitosten osalta toimivaltainen viranomainen arvioi alakohtien a, b, tai c ehtojen täyttymistä läheisessä yhteistyössä asianmukaisen EKPJ:n keskuspankin, rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijan valvonnasta huolehtivan viranomaisen ja tarvittaessa kansallisen makrovakausviranomaisen kanssa.

Perustelu

Julkistamisen lykkääminen siitä syystä, että sisäpiiritieto on koko rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävä, on sekä liikkeeseenlaskijan edun että yleisen edun mukaista rahoitusmarkkinoiden vakauden säilyttämiseksi. Tästä syystä toimivaltaisen viranomainen tulee velvoittaa, ennemmin kuin vain oikeuttaa, liikkeeseenlaskija lykkäämään julkistamista. Tämän tulisi olla mahdollista joko liikkeeseenlaskijan pyynnöstä tai toimivaltaisen viranomaisen omasta aloitteesta. Lisäksi, jos liikkeeseenlaskija on rahoituslaitos, EKPJ:nkeskuspankin, valvontaviranomaisen ja makrovakausviranomaisen tulee olla oikeutettuja pyytämään toimivaltaista viranomaista lykkäämään sisäpiiritiedon julkistamista ja nämä yhteisöt tulee ottaa mukaan tämän lykkäämisen ehtojen arviointia koskevaan päätöksentekoon. Tällainen EKPJ:n keskuspankin, valvontaviranomaisen ja tarpeen vaatiessa makrovakausviranomaisen mukanaolo mahdollistaa rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevien huolien riittävän arvioinnin erityisesti, kun liikkeeseenlaskija saa maksuvalmiuden turvaamiseksi annettua hätärahoitusta.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Ks. ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 39 perustelukappale.

(3)  Ks. COM(2011) 453 final.

(4)  Ks. OECD G20-maiden ylemmän tason periaatteet finanssikuluttajansuojasta (15. lokakuuta 2011), joiden mukaan yrityksen myyntihenkilökunnan palkkaus tulisi suunnitella rohkaisemaan vastuullista liiketoimintaa, kuluttajien oikeudenmukaista kohtelua ja välttämään eturistiriitoja. Palkkausrakenne tulisi tarvittaessa julkistaa asiakkaille, esimerkiksi kun eturistiriitaa ei voida hallita tai välttää.

(5)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(6)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(7)  Ks. tässä yhteydessä ”ESRB Recommendation of 22 December 2011 on the macro-prudential mandate of national authorities” (kansallisten viranomaisten makrovakausmandaatista 22 päivänä joulukuuta 2011 annettu Euroopan järjestelmäriskineuvoston suositus ESRB/2011/3), saatavilla englanniksi Euroopan järjestelmäriskineuvoston verkkosivuilla http://www.esrb.europa.eu

(8)  EUVL L […].

(9)  EUVL L […].

(10)   EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(11)   EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

(12)   EYVL L 235, 23.9.2003, s. 10.

(13)   EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/23


Euron kurssi (1)

6. kesäkuuta 2012

2012/C 161/04

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2485

JPY

Japanin jeniä

98,82

DKK

Tanskan kruunua

7,4323

GBP

Englannin puntaa

0,80630

SEK

Ruotsin kruunua

9,0165

CHF

Sveitsin frangia

1,2008

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,6065

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,565

HUF

Unkarin forinttia

300,04

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6969

PLN

Puolan zlotya

4,3498

RON

Romanian leuta

4,4631

TRY

Turkin liiraa

2,2996

AUD

Australian dollaria

1,2661

CAD

Kanadan dollaria

1,2909

HKD

Hongkongin dollaria

9,6866

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6366

SGD

Singaporin dollaria

1,5960

KRW

Etelä-Korean wonia

1 467,38

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,5030

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,9453

HRK

Kroatian kunaa

7,5630

IDR

Indonesian rupiaa

11 711,99

MYR

Malesian ringgitiä

3,9646

PHP

Filippiinien pesoa

53,966

RUB

Venäjän ruplaa

40,6504

THB

Thaimaan bahtia

39,290

BRL

Brasilian realia

2,5190

MXN

Meksikon pesoa

17,7100

INR

Intian rupiaa

69,1230


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/24


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

2012/C 161/05

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

13.5.2012

Kesto

13.5.2012–31.12.2012

Jäsenvaltio

Portugali

Kalakanta tai kalakantaryhmä

LEZ/8C3411

Laji

Lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Alue

VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

575665


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTA-sihteeristö

7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/25


EFTA-sihteeristön ilmoitus

2012/C 161/06

Valvontaviranomaisesta ja tuomioistuimesta tehdystä sopimuksesta ja sen pöytäkirjasta 4 on päivitetty versio sihteeristön verkkosivustolla osoitteessa:

http://efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement.aspx


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/26


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6535 – GLORY/Talaris Topco)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 161/07

1.

Komissio vastaanotti 30 päivänä toukokuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla japanilainen yritys GLORY Ltd hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Talaris Topco Ltd ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

GLORY Ltd: rahankäsittelylaitteiden, käteisrahan hallintajärjestelmien, myyntiautomaattien sekä kolikkokäyttöisten säilytyslokeroiden kehittäminen ja valmistaminen asiakkaille rahoitusalalla, vähittäiskaupassa ja vapaa-ajanviettoalalla,

Talaris Topco Ltd: käteisrahan käsittelyjärjestelmien kehittäminen ja valmistaminen ja niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6535 – GLORY/Talaris Topco seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/27


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 161/08

1.

Komissio vastaanotti 31 päivänä toukokuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Audi AG (Audi) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan italialaisessa yrityksessä Ducati Motor Holding SpA (Ducati). Audi on yrityksen Volkswagen AG määräysvallassa.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Volkswagen AG: autojen suunnittelu, valmistus, toimittaminen ja jakelu sekä varaosien valmistus ja toimittaminen,

Audi: autojen suunnittelu, valmistus, toimittaminen ja jakelu sekä varaosien valmistus ja toimittaminen,

Ducati: moottoripyörien suunnittelu, valmistus, jakelu ja myynti sekä varaosien ja lisävarusteiden toimittaminen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


7.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/28


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6552 – Metso Power Oy/MW Power Oy)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 161/09

1.

Komissio vastaanotti 30 päivänä toukokuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla suomalaiseen Metso-konserniin kuuluva suomalainen yritys Metso Power Oy (Metso Power) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan suomalaisessa yrityksessä MW Power Oy (MW Power) ostamalla osakkeita ja arvopapereita. MW Power on tällä hetkellä yritysten Metso Power ja Wärtsilä Finland Oy yhteisessä määräysvallassa.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Metso Power: suurten ja erittäin suurten biomassakattilalaitosten sekä paperi- ja sellutehtaiden kattilajärjestelmien tuotanto,

MW Power: keskisuurten ja pienten lämmitysvoimaloiden suunnittelu, valmistus, markkinointi ja myynti; toiminnan painopiste on uusiutuviin polttoaineisiin perustuvissa polttoaineratkaisuissa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6552 – Metso Power Oy/MW Power Oy seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).