ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.155.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 155

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
1. kesäkuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2012/C 155/01

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2012/285/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 377/2012, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 458/2012, tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

1

 

Euroopan komissio

2012/C 155/02

Euron kurssi

2

2012/C 155/03

Komission tiedotus tämänhetkisistä valtionavun takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 27 jäsenvaltiolle 1 päivästä kesäkuuta 2012 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1) 10 artiklan mukaisesti)

3

2012/C 155/04

Asetuksen (EY) N:o 885/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen tiedonanto maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyviä pyyntöjä käsittelevän sovitteluelimen varajäsenen nimittämisestä

4

2012/C 155/05

Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti

4

 

Tilintarkastustuomioistuin

2012/C 155/06

Erityiskertomus nro 8/2012 Tuen kohdentaminen maatilojen nykyaikaistamiseen

5

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 155/07

Tanskan hallituksen ilmoitus hakemuspyynnöstä, joka koskee hiilivetyjen etsintää ja hyödyntämistä tietyllä Pohjanmeren alueella ( 1 )

6

2012/C 155/08

Tervehdyttämistoimenpiteet – Päätös Omniasig Vienna Insurance Group SA-yrityksen (siirtäjä) vakuutuskannan siirrosta BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA -yritykselle (siirronsaaja) sekä sulautumisesta, joka perustuu yritysostoon BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA -yrityksen (vastaanottava yritys) ja Omniasig Vienna Insurance Group SA -yrityksen (sulautuva yritys) välillä (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 19. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 6 artiklan nojalla tehty ilmoitus)

8

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 155/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 155/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

11

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/1


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2012/285/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 377/2012, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 458/2012, tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

2012/C 155/01

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 2012/285/YUTP (1) liitteessä III ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 377/2012, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 458/2012 (2) liitteessä I.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä luetellut henkilöt olisi sisällytettävä luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan päätöksessä 2012/285/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 377/2012 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EU) N:o 377/2012 liitteessä II mainituilla verkkosivuilla luetelluilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (vrt. asetuksen 4 artikla).

Asianomaiset henkilöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön, että olisi harkittava uudelleen päätöstä sisällyttää heidät edellä mainittuihin luetteloihin, pyyntöä tukevine asiakirjoineen seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

DG C Coordination Unit

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätöksen laillisuuden voi kiistää Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 142, 1.6.2012, s. 36.

(2)  EUVL L 142, 1.6.2012, s. 11.


Euroopan komissio

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/2


Euron kurssi (1)

31. toukokuuta 2012

2012/C 155/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2403

JPY

Japanin jeniä

97,66

DKK

Tanskan kruunua

7,4319

GBP

Englannin puntaa

0,79990

SEK

Ruotsin kruunua

8,9752

CHF

Sveitsin frangia

1,2010

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,5235

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,693

HUF

Unkarin forinttia

301,65

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6977

PLN

Puolan zlotya

4,3915

RON

Romanian leuta

4,4729

TRY

Turkin liiraa

2,2960

AUD

Australian dollaria

1,2736

CAD

Kanadan dollaria

1,2761

HKD

Hongkongin dollaria

9,6307

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6439

SGD

Singaporin dollaria

1,5956

KRW

Etelä-Korean wonia

1 463,01

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,5726

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8989

HRK

Kroatian kunaa

7,5675

IDR

Indonesian rupiaa

11 816,10

MYR

Malesian ringgitiä

3,9380

PHP

Filippiinien pesoa

53,922

RUB

Venäjän ruplaa

41,2975

THB

Thaimaan bahtia

39,516

BRL

Brasilian realia

2,4935

MXN

Meksikon pesoa

17,5664

INR

Intian rupiaa

69,5930


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/3


Komission tiedotus tämänhetkisistä valtionavun takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 27 jäsenvaltiolle 1 päivästä kesäkuuta 2012 lähtien

(Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1) 10 artiklan mukaisesti)

2012/C 155/03

Peruskorot on laskettu viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamista koskevan komission tiedonannon (EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6) mukaisesti. Viitekoron käytöstä riippuen tämän tiedonannon mukaisesti määritellyt marginaalit on vielä lisättävä peruskorkoon. Diskonttokoron osalta tämä tarkoittaa sitä, että peruskorkoon on lisättävä 100 peruspisteen marginaali. Täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta 30. tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 271/2008 säädetään, että erillisiä päätöksiä lukuun ottamatta myös takaisinperintäkorko lasketaan lisäämällä 100 peruspistettä peruskorkoon.

Muutetut korot on lihavoitu.

Edellinen taulukko on julkaistu EUVL:ssa C 125, 28.4.2012, s. 2.

Alkamispäivä

Päättymispäivä

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2012

1,67

1,67

2,94

1,67

1,72

1,67

1,57

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

7,48

1,67

1,67

2,57

1,67

2,34

1,67

1,67

4,91

1,67

5,58

2,76

1,67

1,67

1,74

1.5.2012

31.5.2012

1,67

1,67

3,66

1,67

1,72

1,67

1,85

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

7,48

1,67

1,67

2,57

1,67

2,78

1,67

1,67

4,91

1,67

6,85

2,76

1,67

1,67

1,74

1.3.2012

30.4.2012

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

7,48

2,07

2,07

2,57

2,07

2,78

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.1.2012

29.2.2012

2,07

2,07

3,66

2,07

1,72

2,07

1,85

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

6,39

2,07

2,07

2,57

2,07

2,38

2,07

2,07

4,91

2,07

6,85

2,76

2,07

2,07

1,74

1.8.2011

31.12.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

2,07

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.7.2011

31.7.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

1,76

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.5.2011

30.6.2011

1,73

1,73

3,97

1,73

1,79

1,73

1,76

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

5,61

1,73

1,73

2,56

1,73

2,20

1,73

1,73

4,26

1,73

7,18

2,65

1,73

1,73

1,48

1.3.2011

30.4.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,20

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

2,23

1,49

1,49

1,48

1.1.2011

28.2.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,64

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

1,76

1,49

1,49

1,48


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/4


Asetuksen (EY) N:o 885/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen tiedonanto maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyviä pyyntöjä käsittelevän sovitteluelimen varajäsenen nimittämisestä

2012/C 155/04

Komissio on nimittänyt Herman HOOYBERGHSin sovitteluelimen varajäseneksi.


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/4


Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti

2012/C 155/05

Syyskuun 25 päivänä 2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 891/2009, joka julkaistiin 26 päivänä syyskuuta 2009 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 254, avattiin Kuubasta peräisin olevaa sokeria koskeva tuontitariffikiintiö.

Syyskuun 25 päivänä 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 891/2009 10 artiklassa täsmennetään, että kiintiössä tuotujen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen edellytyksenä on alkuperätodistuksen esittäminen.

Seuraava viranomainen on valtuutettu antamaan edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettuja alkuperätodistuksia.

Camara de Comercio de la Republica de Cuba

Calle 21 no 661, Vedado, la Habana (4)

PO Box 370

Ciudad Habana

CUBA

Tfn +537 8302643

Fax +537 8333042

Sähköposti: jur_asesoria@camara.com.cu


Tilintarkastustuomioistuin

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/5


Erityiskertomus nro 8/2012 ”Tuen kohdentaminen maatilojen nykyaikaistamiseen”

2012/C 155/06

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että sen laatima erityiskertomus nro 8/2012 ”Tuen kohdentaminen maatilojen nykyaikaistamiseen” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (http://eca.europa.eu).

Kertomus on saatavilla maksutta paperiversiona. Sen voi pyytää tilintarkastustuomioistuimelta seuraavasta osoitteesta:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

P. +352 4398-1

Sähköposti: eca-info@eca.europa.eu

Kertomuksen saa myös täyttämällä sähköisen tilauslomakkeen EU-Bookshop-sivustolla.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/6


Tanskan hallituksen ilmoitus hakemuspyynnöstä, joka koskee hiilivetyjen etsintää ja hyödyntämistä tietyllä Pohjanmeren alueella

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 155/07

Tanskan hallitus ilmoittaa hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti mahdollisuudesta hakea Tanskan säädöksen ”lov om anvendelse af Danmarks undergrund”, ks. 13 päivänä syyskuuta 2011 tehty kodifikaatio N:o 960, 12 pykälän 1 momentin b alakohdan nojalla lupaa hiilivetyjen etsintään ja hyödyntämiseen alueella, jota rajoittavat seuraavat koordinaattipisteet (ED50-koordinaattijärjestelmään perustuvat maantieteelliset koordinaatit):

 

Piste 1: 56 astetta 32 minuuttia 00 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 07 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 2: 56 astetta 33 minuuttia 50 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 12 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 3: 56 astetta 37 minuuttia 00 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 15 minuuttia 30 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 4: 56 astetta 36 minuuttia 30 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 16 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 5: 56 astetta 37 minuuttia 15 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 20 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 6: 56 astetta 39 minuuttia 30 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 22 minuuttia 30 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 7: 56 astetta 41 minuuttia 30 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 27 minuuttia 30 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 8: 56 astetta 42 minuuttia 30 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 26 minuuttia 30 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 9: 56 astetta 42 minuuttia 30 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 24 minuuttia 6,902537 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 10: 56 astetta 45 minuuttia 54,33804 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 35 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 11: 56 astetta 45 minuuttia 50 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 35 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 12: 56 astetta 40 minuuttia 50 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 39 minuuttia 45 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 13: 56 astetta 33 minuuttia 50 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 18 minuuttia 15 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 14: 56 astetta 31 minuuttia 30 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 18 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 15: 56 astetta 29 minuuttia 00 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 10 minuuttia 15 sekuntia itäistä pituutta

 

Piste 1: 56 astetta 32 minuuttia 00 sekuntia pohjoista leveyttä, 05 astetta 07 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta

Piste 9 on koordinaatin 56 astetta 42 minuuttia 30 sekuntia pohjoista leveyttä ja Tanskan ja Norjan välisen rajan leikkauspiste. Piste 10 on koordinaatin 05 astetta 35 minuuttia 00 sekuntia itäistä pituutta ja Norjan ja Tanskan välisen rajan leikkauspiste. Pisteiden 9 ja 10 välinen rajaviiva on Norjan ja Tanskan välinen raja. Muuten alueen rajat saadaan, mikäli mahdollista, yhdistämällä koordinaatit edellä mainitussa järjestyksessä leveys- tai pituuspiirien kanssa. Muussa tapauksessa käytetään geodeettisia viivoja.

Direktiivin 94/22/EY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määräykset ja arviointiperusteet (ks. myös Tanskan maanalaisen alueen käytöstä 13 päivänä syyskuuta 2011 tehty kodifikaatio N:o 960) on julkaistu 4. huhtikuuta 2012 Tanskan virallisessa lehdessä N:o 67 erilaisia tiedonantoja, tarjouspyyntöjä ja tarjouskilpailuja koskevan otsikon alla.

Hakemukset on lähetettävä viimeistään 13 viikon kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavaan osoitteeseen, josta voi myös saada lisätietoja direktiivin 94/22/EY nojalla:

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

DANMARK

Tfn +45 33926700

Fax +45 33114743

Sähköposti: ens@ens.dk

Internet: http://www.ens.dk

Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon. Luvista ilmoitetaan arviolta kuuden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.


1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/8


Tervehdyttämistoimenpiteet

Päätös Omniasig Vienna Insurance Group SA-yrityksen (siirtäjä) vakuutuskannan siirrosta BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA -yritykselle (siirronsaaja) sekä sulautumisesta, joka perustuu yritysostoon BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA -yrityksen (vastaanottava yritys) ja Omniasig Vienna Insurance Group SA -yrityksen (sulautuva yritys) välillä

(Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 19. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 6 artiklan nojalla tehty ilmoitus)

2012/C 155/08

Vakuutusyritys

S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, päätoimipaikan osoite: Str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, București, România; kaupparekisterinumero J40/10454/19.12.2001, yksilöllinen rekisteröintitunnus 14360018, laillinen edustaja hallintoneuvoston puheenjohtaja Mihail Tecău

S.C. Omniasig Vienna Insurance Group SA, päätoimipaikan osoite: B-dul Aviatorilor nr. 28, Sector 1, București, România; kaupparekisterinumero J40/8364/29.4.1994, yksilöllinen rekisteröintitunnus R5589684, laillinen edustaja hallintoneuvoston puheenjohtaja Artur Borowinski

Päätöksen päivämäärä, voimaantulopäivä ja luonne

Päätös nro 211 11 päivänä huhtikuuta 2012 Omniasig Vienna Insurance Group SA-yrityksen (siirtäjä) vakuutuskannan siirrosta BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA -yritykselle (siirronsaaja) sekä sulautumisesta, joka perustuu yritysostoon BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA -yrityksen (vastaanottava yritys) ja Omniasig Vienna Insurance Group SA -yrityksen (sulautuva yritys) välillä

Toimivaltaiset viranomaiset

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (vakuutusalan valvontakomissio), osoite str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, București, Sector 1, România, verorekisterinumero 14045240/1.7.2001

Valvontaviranomainen

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (vakuutusalan valvontakomissio), osoite str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, București, Sector 1, România, verorekisterinumero 4045240/1.7.2001

Sovellettava lainsäädäntö

Vakuutustoiminnasta ja vakuutusten valvonnasta annettu laki nro 32/2000 sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä

Vakuutusyritysten välisiä vakuutuskannan siirtoja koskevat säännöt, jotka on pantu täytäntöön vakuutusalan valvontakomission puheenjohtajan määräyksellä nro 113.108/2006

Vakuutusyritysten sulautumisen ja jakautumisen hyväksymistä sekä näin syntyneiden uusien vakuutusyritysten hyväksymistä koskevat säännöt, jotka on pantu täytäntöön vakuutusalan valvontakomission puheenjohtajan määräyksellä nro 113.111/2006


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 155/09

1.

Komissio vastaanotti 25 päivänä toukokuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ruotsalainen yritys Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan ranskalaisen yrityksen Technicolor SA (Technicolor) lähetyspalvelujen liiketoimintaan. Erityisesti Ericsson hankkii Ericsson-konsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden välityksellä kaiken liikkeeseen lasketun osakepääoman ja äänioikeudet seuraavissa yrityksissä: i) Technicolor Network Services France SAS, ii) Nederlands Omroepproducktie Bedrijf NV, iii) Technicolor Broadcast Services UK Ltd, iv) Technicolor Network Services UK Ltd ja v) Technicolor Distribution Services UK Ltd (yhdessä ”Technicolorin lähetyspalvelujen liiketoiminta”).

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Ericsson: laitteiden, teknologian ja palvelujen, mukaan lukien 2G-, 3G- ja 4G-matkaviestinteknologian, tarjoaminen kansainvälisesti matkapuhelinoperaattoreille ja kiinteän puhelinverkon operaattoreille sekä hallittujen lähetyspalvelujen tarjoaminen Ruotsissa,

Technicolorin lähetyspalvelujen liiketoiminta, joka kuuluu kansainvälisesti toimivalle ranskalaiselle yritykselle Technicolor (aiemmin Thomson SA ja Thomson Multimedia), sisältää hallittujen lähetyspalvelujen tarjoamisen ja erityisesti videotallenteiden luomisessa, hallinnoinnissa, jälkituotannossa, lähetyksessä ja saatavuudessa tarvittavien ratkaisujen tarjoamisen viestintä-, media- ja viihdeteollisuudelle. Technicolorin hallittujen lähetyspalvelujen liiketoiminta keskittyy Ranskaan, Alankomaihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

1.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/11


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

2012/C 155/10

Julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”ΞΗΡA ΣYΚΑ ΤΑΞΙAΡΧΗ” (XIRA SYKA TAXIARCHI)

EY-N:o: EL-PDO-0005-0790-23.09.2009

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi:

”Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη” (Xira Syka Taxiarchi)

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Kreikka

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotetyyppi:

Luokka 1.6.

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Tuoteeen ”Xira Syka Taxiarchi” eli kuivatut viikunat (Ficus carica) lajike on Smyrneiki. Viikunat ovat väriltään kellertäviä, tuoksuvat miellyttäviltä ja maistuvat makeilta.

Seuraavassa esitetään lyhyesti Taxiarchin kuivien viikunoiden erityisominaisuudet, joita määritetään jatkuvasti hyväksytyissä laboratorioissa tehdyissä kokeissa:

 

hedelmä: kuori ohut ja malto koostumukseltaan hunajamainen,

 

väri: tasaisen kellertävä

 

haju: miellyttävä, makea

 

maku: makea, maukas

 

koko: 45–55 kpl/kilo

 

ravintosisältö 100 grammaa kohti:

 

valkuainen: vähintään 3,0 grammaa

 

sokerit: vähintään 55 grammaa

 

sakkaroosi: vähintään 0,60 grammaa

 

ravintokuidut: 3,0–5,0 grammaa

 

kosteus: enintään 19 prosenttia.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Tuotteen ”Xira syka Taxiarchi” kaikkien tuotanto-, käsittely- ja jalostusvaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

”Xira syka Taxiarchi” on pakattava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella, koska hedelmien kuori on ohut, minkä vuoksi tuhohyönteiset on hävitettävä kahdesti, ensin kuivaamisen jälkeen ennen pakkaamista ja toisen kerran pakkaamisen jälkeen. Tarkoituksena on välttää tuhohyönteisten aiheuttamia vaurioita, jotka huonontaisivat viikunoiden laatua. Jos tuotetta saisi pakata myös kyseisen alueen ulkopuolella, on vaarana, ettei toista tuholaiskäsittelyä tehtäisi lainkaan tai sitä ei tehtäisi oikein. Tuotteen laatu ja maine kärsisivät siitä.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Taxiarchin viikunoita kasvatetaan yksinomaan alueella, joka rajoittuu seuraaviin kuntiin: Taxiarchi, Neos Pyrgos, Agios Georgios, Oreoi, Istiaia, Kamaria ja Kastaniotissa (Evvoian pohjoisosassa). Aluetta, jolla Taxiarchin viikunoita kasvatetaan, ympäröivät kolmelta puolelta Pohjois-Evvoian vuoret, ja neljännellä suunnalla on meri. Alueella on tämän johdosta erityinen mikroilmasto.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Maaperä

Pohjois-Evvoiassa ja erityisesti yksilöidyllä maantieteellisellä alueella maaperä on hiekka-savimaata, kohtalaisen alkalinen, sisältää paljon kalsiumia ja melko vähän orgaanista ainesta.

Ilmasto

Eteläiselle Välimerelle luonteenomaiseen leutoon, lämpimään ja kuivaan ilmastoon vaikuttavat lisäksi ympäröivät vuoret, maanpinnan muoto ja Aigeian mereltä tulevat tuulet. Aurinko paistaa erityisesti keväällä ja kesällä, jolloin viikunat kypsyvät.

Ihmistyön osuus

Paikallisten fyysisten tekijöiden lisäksi myös tuottajien osuus lopputuotteen laadussa on merkittävä. Heidän vaikutuksensa perustuu pitkäaikaiseen viikunankasvatukseen, erityisten viljelytekniikoiden käyttöön, joilla saadaan aikaan laadukas tuote, sekä heidän sitoutumiseensa erityiseen tuotteeseen, jota he haluavat suojella. Erityiset tekniikat selostetaan lyhyesti seuraavassa.

Viikunapuut leikataan joulu-tammikuussa, jotta niiden muoto säilyy, uusi kasvu helpottuu, lehvistön sisäosa saa auringonvaloa ja tuulettuu riittävästi. Kuivat ja liian tiheässä kasvavat oksat poistetaan ja pienet oksat katkaistaan, jotta puu pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Hedelmät saavat kypsyä puussa. Tuottajat antavat viikunoiden kypsyä täysin ja pudota itsestään verkkoihin, jotka asetetaan puiden alle.

Hedelmöitys: Tuottaja asettaa kuhunkin viikunapuuhun pienen muovipussin, jossa on 5–7 vuohenviikunaa. Niiden sisällä on täysikasvuisia pistiäisnaaraita, jotka poistuvat vuohenviikunoista ja tunkeutuvat viikunapuiden emikukkiin viikunan silmusta. Sillä tavoin ne vievät hedekukkien siitepölyn emikukkiin. Tuottajat keräävät vuohenviikunoita myöhään iltapäivällä ja asettavat ne viikunatarhaan illalla tai varhain aamulla ennen auringonnousua, sillä pistiäiset touhuavat vilkkaimmin aikaisinaamulla. Se on paras aika pölytykselle.

Viikunat saavat kuivua auringossa.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Tuotteen ”Xira Syka Taxiarchi” erityisyys perustuu viikunoiden kuivattamiseen auringossa, hedelmälihan makeuteen sekä hedelmien kokoon. ”Xira Syka Taxiarchi” -viikunoiden väri on tasaisen kellertävä, kuori ohut ja hedelmän malto koostumukseltaan hunajamainen. Viikunat tuoksuvat hyviltä ja maistuvat makeilta. Ne ovat kooltaan suuria, sillä niitä mahtuu 45–55 kappaletta kiloon.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Viikuna on erityistä Smyrneiki-lajiketta, joka on eräs kansainvälisesti tunnetuimmista lajikkeista ja jota kasvatetaan lähes yksinomaan Pohjois-Evvoiassa. Erityisesti Pohjois-Evvoian ilmasto ja maaperä ovat vaikuttaneet tämän paikallisen lajikkeen suosioon ja sen jatkuvasti hyvään tuottoon.

Maaperän kemialliset ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi viljeltyjen viikunoiden laatuun ja siten ”Xira Syka Taxiarchi”-viikunoiden aistinvaraisiin ominaisuuksiin. Yksilöidyn maantieteellisen alueen maaperän korkea kalsiumpitoisuus vähentää todistetusti merkittävästi auringonpaahteen aiheuttamia vaurioita ja silmujen halkeamista, minkä ansiosta ”Xira Syka Taxiarchi”-viikunat, joita viljellään yksinomaan tällaisessa maaperässä, ovat laadultaan erinomaisia.

Pohjois-Evvoian ilmasto on aurinkoinen ja lämmin, ilman suuria vaihteluita, kaikkina vuodenaikoina ja erityisesti silloin kun viikunat kypsyvät ja niiden aistinvaraiset ominaisuudet kehittyvät. Alueella vallitseva aurinkoinen ilmasto ja viikunatarhojen sijainti valoisilla rinteillä edistävät runsasta sokerinmuodostusta viikunoissa. Viikunoiden sisältämän sokerin määrä on erittäin suuri, koska tuottajat antavat viikunoiden kypsyä täysin, kunnes ne putoavat itsestään puiden alle asetettuihin verkkoihin. Näiden seikkojen ainutlaatuinen yhdistelmä antaa ”Xira Syka Taxiarchi”-viikunoille niiden erityisen makean maun, johon tuotteen maine perustuu.

Yksilöidyn maantieteellisen alueen sisällä viikunatarhat sijaitsevat matalien vuorten rinteillä, joilla puhaltaa usein kovia tuulia. Tämä seikka yhdessä viikunapuiden kuppimaisen muodon kanssa, jota tuottajat ylläpitävät muotoilemalla puita, varmistaa, että puut tuulettuvat hyvin, mikä estää sienitautien kehittymisen ja tuholaisten pääsyn viikunoihin. Puiden muotoilu tekee niistä elinvoimaisempia ja edistää myös suurempien hedelmien muodostusta.

Säännöllinen viikunatarhojen kastelu, joka suojaa puita kuivuusstressiltä tuotantosyklin kriittisinä kausina, myötävaikuttaa viikunapuiden tuottavuuteen ja myös viikunoiden kokoon.

Kun viikunat kuivataan luonnollisesti auringossa, haihtuu kosteus niistä vähitellen, mutta ne orgaaniset yhdisteet, jotka antavat viikunoille niiden luonteenomaisen tuoksun, eivät haihdu. Tästä johtuu ”Xira Syka Taxiarchi”-viikunoiden erityinen tuoksu.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20Προϊόντος%20ΞΗΡΑ%20ΣΥΚΑ%20ΤΑΞΙΑΡΧΗ.doc


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.