ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.136.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 136

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
11. toukokuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2012/C 136/01

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevista lainsäädäntöehdotuksista

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 136/02

Euron kurssi

5

2012/C 136/03

Euron kurssi

6

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2012/C 136/04

EFTAn valvontaviranomaisen tiedonanto kolmessa EFTA-valtiossa 1. tammikuuta 2012 alkaen voimassa olevista valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista (Julkaistu 14 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 195/04/KOL 10 artiklan mukaisesti (EUVL L 139, 25.5.2006, s. 37, ja ETA-täydennysosa N:o 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

7

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2012/C 136/05

Tuomioistuimen tuomio, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, asiassa E-2/11 – STX Norway Offshore AS ja muut vastaan Norjan valtio, jota edustaa tariffilautakunta (Palvelujen tarjoamisen vapaus – direktiivi 96/71/EY – työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon – minimipalkat – enimmäistyöaika – yöpymistä edellyttävistä työtehtävistä maksettava korvaus – kulukorvaukset)

8

2012/C 136/06

Héraðsdómur Reykjavíkurin 16 päivänä joulukuuta 2011 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Vín Tríó ehf. vastaan Islannin valtio (Asia E-19/11)

9

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 136/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

10

2012/C 136/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

11

2012/C 136/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

12

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 136/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

13

2012/C 136/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

16

2012/C 136/12

Ilmoitus – Julkinen kuuleminen – Maantieteellisiä merkintöjä Sveitsistä ja Liechtensteinista

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan tietosuojavaltuutettu

11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/1


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevista lainsäädäntöehdotuksista

2012/C 136/01

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan,

ottaa huomioon 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (1),

ottaa huomioon 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (2) ja erityisesti sen 41 artiklan,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

I   JOHDANTO

I.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen ja lausunnon tavoite

1.

Komissio hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2011 seuraavat vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat lainsäädäntöehdotukset (jäljempänä ’ehdotukset’):

ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (jäljempänä ’ADR-ehdotus’) (3);

ehdotus asetukseksi kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (jäljempänä ’ODR-ehdotus’) (4).

2.

ADR-ehdotus ja ODR-ehdotus toimitettiin 6 päivänä joulukuuta 2011 Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausuntoa varten. Tietosuojavaltuutettua on kuultu ehdotuksista epävirallisesti ennen niiden hyväksymistä, ja hän on esittänyt niistä epäviralliset huomautuksensa. Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että häntä kuultiin jo varhaisessa vaiheessa ja että ehdotuksissa on huomioitu useimmat näihin huomautuksiin sisältyneistä suosituksista.

3.

Lausunnon tavoitteena on analysoida ehdotuksissa annettuja henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja selvittää, miten niissä on huomioitu tietosuojanäkökohdat. Lausunnossa keskitytään ennen kaikkea ODR-ehdotukseen, koska siihen sisältyy kuluttajariitoihin liittyvien henkilötietojen keskitettyä käsittelyä verkkofoorumin välityksellä.

I.2   Ehdotusten tavoitteet

4.

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt (ADR) ovat valinnainen tapa ratkaista kuluttajariitoja. Niihin turvautuminen on tavallisesti halvempaa ja nopeampaa kuin asian vieminen tuomioistuimeen. ADR-ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa toimii tällaisia riidanratkaisuelimiä, jotka ratkovat kaikenlaisia rajat ylittäviä tavaroiden myyntiin tai palvelujen tarjontaan liittyviä kuluttajariitoja Euroopan unionissa.

5.

ODR-ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu kaikkialla EU:n alueella. Ehdotuksella perustetaan verkkovälitteinen foorumi (jäljempänä ODR-foorumi), jolla kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat tehdä toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle valituksia rajat ylittävistä verkko-ostoksista.

II   YLEISET HUOMAUTUKSET

6.

Tietosuojavaltuutettu tukee ehdotusten tavoitetta ja on tyytyväinen siihen, että tietosuojaperiaatteet on huomioitu jo valmisteluprosessin varhaisessa vaiheessa.

7.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen myös siihen, että ODR-ehdotuksessa (5) viitataan tietosuojasääntöjen soveltamiseen ja ADR-ehdotuksessa (6) direktiivin 95/46/EY täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön noudattamiseen ja että kumpaankin on lisätty viittaukset Euroopan tietosuojavaltuutetun kuulemisesta (7).

III   ERITYISET HUOMAUTUKSET

III.1   Rekisterinpitäjän tehtävät: vastuunjaon selkeyttäminen

8.

ODR-ehdotuksen mukaan ODR-foorumin kautta toimitettuihin riita-asioihin liittyviä tietoja käsittelevät kolmenlaiset toimijat:

Riidanratkaisuelimet (ADR-elimet);

ODR-yhteyshenkilöt, jotka antavat tukea ODR-foorumin kautta toimitettujen riita-asioiden ratkaisussa (8);

komissio.

Ehdotuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaan jokaista näistä toimijoista on pidettävä niille kuuluvan tehtävän ja siihen liittyvän tietojenkäsittelyn osalta rekisterinpitäjänä.

9.

Ehdotuksen perusteella voitaisiin kuitenkin tulkita, että samojen henkilötietojen käsittelystä on vastuussa useita rekisterinpitäjiä (9). Esimerkiksi johonkin tiettyyn ODR-foorumin kautta lähetettyyn riita-asiaan liittyviä tietoja voivat tarkastella monet ODR-yhteyshenkilöt ja toimivaltainen riidanratkaisuelin, joka ottaa riidan käsiteltäväksi. Myös komissio saattaa käsitellä näitä henkilötietoja, jos se on tarpeen ODR-foorumin toiminnan ja ylläpidon kannalta.

10.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen ODR-ehdotuksen johdanto-osan 20 perustelukappaleen mainintaan siitä, että kaikkiin näihin toimijoihin sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. ODR-ehdotuksen säädösosassa olisi kuitenkin vielä täsmennettävä ainakin se, mille näistä rekisterinpitäjistä rekisteröidyt voivat osoittaa tietojen saantia, oikaisua, pääsynestoa ja poistamista koskevat pyyntönsä ja mikä niistä voidaan tarvittaessa asettaa vastuuseen mahdollisesta tietosuojalainsäädännön rikkomisesta (esim. tietoturvaloukkaus). Nämä tiedot olisi ilmoitettava myös rekisteröidyille.

III.2   Käyttötarkoituksen rajoittaminen ja säilytysaika

11.

ODR-ehdotuksen 11 artiklan mukaan pääsy ODR-foorumin kautta käsiteltäviin henkilötietoihin myönnetään ainoastaan:

toimivaltaiselle ADR-elimelle riidanratkaisutehtävien hoitamista varten;

ODR-yhteyshenkilöille riidanratkaisun tukemista varten (esim. osapuolten ja toimivaltaisen ADR-elimen välisen yhteydenpidon helpottaminen tai tiedottaminen kuluttajille muista, ODR-foorumin ulkopuolisista muutoksenhakukeinoista);

komissiolle, jos se on tarpeen ODR-foorumin toiminnan ja ylläpidon kannalta, myös foorumin käytön seurantaan ADR-elinten ja ODR-yhteyshenkilöiden parissa (10).

12.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen näihin käyttötarkoituksen ja käyttöoikeuksien rajoituksiin. Ehdotuksessa jää kuitenkin epäselväksi, onko kaikilla ODR-yhteyshenkilöillä (vähintään 54 henkilöä) pääsy jokaiseen riita-asiaan liittyviin henkilötietoihin. Tietosuojavaltuutettu suosittelee täsmentämään, että kullakin ODR-yhteyshenkilöllä on pääsy ainoastaan niihin tietoihin, joita hän tarvitsee 6 artiklan 2 kohdassa mainittujen tehtäviensä hoitamiseksi.

13.

Säilytysaikojen osalta tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen 11 artiklan 3 kohtaan, jossa sallitaan henkilötietojen säilyttäminen vain sen ajan, joka on tarpeen riidan ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että rekisteröidyt voivat käyttää tiedonsaantioikeuksiaan. Tietosuojavaltuutettu suhtautuu myönteisesti myös velvoitteeseen poistaa tiedot automaattisesti viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun riita-asia on saatu päätökseen.

III.3   Erityisten tietoryhmien käsittely: mahdollinen ennakkotarkastuksen tarve

14.

Kun otetaan huomioon ehdotusten tarkoitus, on täysin mahdollista, että riita-asioiden yhteydessä käsitellään myös epäiltyihin rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja. Terveysalan tuotteiden myyntiä tai palvelujen tarjontaa koskevien riitojen yhteydessä saatetaan käsitellä myös terveystietoja.

15.

Henkilötietojen käsittely ODR-foorumin kautta saattaa siten edellyttää kansallisten tietosuojaviranomaisten tai Euroopan tietosuojavaltuutetun suorittamaa ennakkotarkastusta asetuksen (EY) N:o 45/2001 27 artiklan ja direktiivin 95/46/EY 20 artiklan mukaisesti (11). Tietosuojavaltuutettu olettaa komission olevan tietoinen siitä, että ennakkotarkastuksen tarve on arvioitava jo ennen ODR-foorumin toiminnan aloittamista.

III.4   Tietosuojavaltuutettua olisi kuultava valituslomakkeeseen liittyvistä delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä

16.

Sähköisessä valituslomakkeessa (jäljempänä ’lomake’) toimitettavat tiedot luetellaan ODR-ehdotuksen liitteessä. Niihin sisältyvät osapuolten henkilötiedot (nimi, osoite ja tapauksen mukaan sähköposti- ja internetosoite) sekä tiedot, joita tarvitaan sen määrittämiseksi, mikä ADR-elin on toimivaltainen käsittelemään riita-asian (kuluttajan asuinpaikka silloin, kun tavarat tai palvelut tilattiin, niiden tavaroiden ja tai palvelujen tyyppi, jota riita koskee jne.).

17.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen 7 artiklan 6 kohtaan, jossa muistutetaan, että valituslomakkeen ja sen liitteiden kautta käsitellään vain tiedot, jotka ovat täsmällisiä, asiaankuuluvia eivätkä käyttötarkoitukseensa nähden liiallisia. Myös liitteessä esitetty luettelo näistä tiedoista vastaa käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta.

18.

Tätä luetteloa voidaan kuitenkin mukauttaa delegoiduilla säädöksillä, ja lomaketta koskevat yksityiskohtaiset säännöt on määrä hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä (12). Tietosuojavaltuutettu suosittelee, että tähän kohtaan lisätään viittaus tarpeeseen pyytää Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoa, jos nämä säädökset koskevat henkilötietojen käsittelyä.

III.5   Turvatoimet: yksityisyyden suojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tarve

19.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen tietojen luottamuksellisuutta ja tietoturvaa koskeviin säännöksiin. ODR-ehdotuksen 12 artiklassa lueteltuihin turvatoimiin sisältyvät pääsynvalvonta, turvasuunnitelma ja tietoturvahäiriöiden hallinta.

20.

Tietosuojavaltuutettu suosittelee vielä, että artiklaan lisättäisiin viittaus tarpeeseen laatia yksityisyyden suojaa koskeva vaikutustenarviointi (ja riskinarviointi) sekä maininta siitä, että tietosuojalainsäädännön noudattaminen ja tietoturva on tarkastettava ja siitä on raportoitava säännöllisesti.

21.

Lisäksi tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että yksityisyys ja tietosuoja olisi huomioitava ODR-foorumin perustamiseen tarvittavien tietoteknisten välineiden kehittämisessä jo aivan suunnittelun alkuvaiheessa (sisäänrakennettu yksityisyyden suoja) ja että järjestelmään olisi sisällytettävä välineitä, joiden avulla käyttäjät voivat paremmin suojata henkilötietonsa (esim. käyttäjän tunnistus ja salaus).

III.6   Rekisteröidyille tiedottaminen

22.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen ODR-ehdotuksen johdanto-osan 21 perustelukappaleeseen, jonka mukaan rekisteröidyille olisi ilmoitettava heidän henkilötietojensa käsittelystä ja heidän tähän liittyvistä oikeuksistaan tietosuojailmoituksella, joka asetetaan julkisesti saataville. Velvollisuudesta ilmoittaa näistä seikoista rekisteröidyille olisi kuitenkin mainittava myös ODR-ehdotuksen säädösosassa.

23.

Myös rekisteröityjen olisi saatava tieto siitä, mikä rekisterinpitäjistä on vastuussa heidän oikeuksiaan koskevien säännösten noudattamisesta. Tietosuojailmoitus olisi asetettava selvästi lomakkeen täyttäjän näkyville.

IV   PÄÄTELMÄT

24.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että ehdotuksissa on huomioitu tietosuojaperiaatteet erityisesti käyttötarkoituksen ja käyttöoikeuksien rajoittamisen, säilytysajan rajoittamisen ja turvatoimien osalta. Hän kuitenkin suosittelee:

selkeyttämään rekisterinpitäjien vastuualueita ja tiedottamaan niistä rekisteröidyille;

täsmentämään käyttöoikeuksien rajoituksia;

täydentämään tietoturvaa koskevia säännöksiä;

mainitsemaan, että tietosuojavaltuutettua on kuultava kaikista sellaisista delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn.

25.

Tietosuojavaltuutettu myös muistuttaa, että henkilötietojen käsittely ODR-foorumin kautta saattaa edellyttää Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten tietosuojaviranomaisten ennakkotarkastusta.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2011) 793 lopullinen.

(4)  KOM(2011) 794 lopullinen.

(5)  ODR-ehdotuksen johdanto-osan 20 ja 21 perustelukappale ja 11 artiklan 4 kohta.

(6)  ADR-ehdotuksen johdanto-osan 16 perustelukappale.

(7)  Ehdotusten johdanto-osat ja perustelut.

(8)  Kuhunkin jäsenvaltioon on nimettävä verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua varten yksi yhteyspiste, jossa on vähintään kaksi ODR-yhteyshenkilöä. Komissio perustaa niistä ODR-yhteyspisteiden verkoston.

(9)  Ks. myös 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän käsitteistä ”rekisterinpitäjä” ja ”henkilötietojen käsittelijä” antama lausunto 1/2010, 16 päivänä helmikuuta 2010 (WP 169), s. 17–24, saatavana osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf

(10)  Ks. ODR-ehdotuksen 11 artiklan 2 kohta.

(11)  Asetuksen (EY) N:o 45/2001 27 artiklassa edellytetään, että Euroopan tietosuojavaltuutettu tarkastaa ennakolta ”terveyteen sekä rikoksia koskeviin epäilyihin, rikoksiin, rikosasioissa annettaviin tuomioihin tai turvaamistoimiin” liittyvät tietojenkäsittelyt. Direktiivin 95/46/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on määriteltävä käsittelyt, joista saattaa aiheutua erityisiä riskejä rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien suhteen, ja valvottava, että tällaiset käsittelyt tutkitaan ennen niiden toteuttamista.

(12)  ODR-ehdotuksen johdanto-osan 23 ja 24 perustelukappale ja 7 artiklan 4 ja 5 kohta.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/5


Euron kurssi (1)

9. toukokuuta 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,295

JPY

Japanin jeniä

102,99

DKK

Tanskan kruunua

7,435

GBP

Englannin puntaa

0,80495

SEK

Ruotsin kruunua

8,9097

CHF

Sveitsin frangia

1,201

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,563

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,243

HUF

Unkarin forinttia

290,7

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6983

PLN

Puolan zlotya

4,2154

RON

Romanian leuta

4,421

TRY

Turkin liiraa

2,3236

AUD

Australian dollaria

1,2886

CAD

Kanadan dollaria

1,3007

HKD

Hongkongin dollaria

10,053

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6509

SGD

Singaporin dollaria

1,6232

KRW

Etelä-Korean wonia

1 481,06

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,3988

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,1726

HRK

Kroatian kunaa

7,505

IDR

Indonesian rupiaa

11 951,56

MYR

Malesian ringgitiä

3,9808

PHP

Filippiinien pesoa

55,18

RUB

Venäjän ruplaa

39,3

THB

Thaimaan bahtia

40,287

BRL

Brasilian realia

2,5337

MXN

Meksikon pesoa

17,4978

INR

Intian rupiaa

69,768


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/6


Euron kurssi (1)

10. toukokuuta 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2961

JPY

Japanin jeniä

103,31

DKK

Tanskan kruunua

7,4335

GBP

Englannin puntaa

0,80180

SEK

Ruotsin kruunua

8,9448

CHF

Sveitsin frangia

1,2013

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,5575

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,162

HUF

Unkarin forinttia

288,31

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6982

PLN

Puolan zlotya

4,2292

RON

Romanian leuta

4,4190

TRY

Turkin liiraa

2,3135

AUD

Australian dollaria

1,2801

CAD

Kanadan dollaria

1,2945

HKD

Hongkongin dollaria

10,0615

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6434

SGD

Singaporin dollaria

1,6199

KRW

Etelä-Korean wonia

1 480,27

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,3800

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,1840

HRK

Kroatian kunaa

7,5055

IDR

Indonesian rupiaa

11 954,38

MYR

Malesian ringgitiä

3,9758

PHP

Filippiinien pesoa

55,039

RUB

Venäjän ruplaa

39,0370

THB

Thaimaan bahtia

40,335

BRL

Brasilian realia

2,5456

MXN

Meksikon pesoa

17,4001

INR

Intian rupiaa

69,1310


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTAn valvontaviranomainen

11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/7


EFTAn valvontaviranomaisen tiedonanto kolmessa EFTA-valtiossa 1. tammikuuta 2012 alkaen voimassa olevista valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista

(Julkaistu 14 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 195/04/KOL 10 artiklan mukaisesti (EUVL L 139, 25.5.2006, s. 37, ja ETA-täydennysosa N:o 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

2012/C 136/04

Peruskorot lasketaan 17 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä valvontaviranomaisen päätöksellä N:o 788/08/KOL muutettujen valvontaviranomaisen valtiontukisuuntaviivojen viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmää koskevan luvun mukaisesti. Sovellettavan viitekoron määrittämiseksi peruskorkoon on lisättävä asianmukainen korkomarginaali valtiontukisuuntaviivojen mukaisesti. Diskonttokoron osalta tämä tarkoittaa, että peruskorkoon on lisättävä 100 peruspisteen korkomarginaali. Myös takaisinperintäkorko lasketaan normaalisti lisäämällä peruskorkoon 100 peruspistettä, kuten määrätään 17 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä valvontaviranomaisen päätöksessä N:o 789/08/KOL, jolla muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 2004 tehtyä valvontaviranomaisen päätöstä N:o 195/04/KOL (EUVL L 340, 22.12.2010, s. 1, ja ETA-täydennysosa N:o 72/2010, 22.12.2010, s. 1).

 

Islanti

Liechtenstein

Norja

1.1.2012–

4,70

0,31

3,57


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

EFTAn tuomioistuin

11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/8


TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

asiassa E-2/11

STX Norway Offshore AS ja muut vastaan Norjan valtio, jota edustaa tariffilautakunta

(Palvelujen tarjoamisen vapaus – direktiivi 96/71/EY – työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon – minimipalkat – enimmäistyöaika – yöpymistä edellyttävistä työtehtävistä maksettava korvaus – kulukorvaukset)

2012/C 136/05

Asiassa E-2/11, STX Norway Offshore AS ja muut vastaan Norjan valtio, jota edustaa tariffilautakunta, Borgarting lagmannsrett (Borgartinging muutoksenhakutuomioistuin Norjassa) on esittänyt EFTA-valtioiden välisen, valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen 34 artiklan nojalla tuomioistuimelle PYYNNÖN, joka koskee telakkateollisuudessa yleisesti sovellettavaksi julistettuun työehtosopimukseen sisältyvien työehtojen yhdenmukaisuutta ETA:n lainsäädännön kanssa sekä ETA-sopimuksen 36 artiklan ja ETA-sopimuksen liitteessä XVIII olevassa 30 kohdassa mainitun säädöksen eli palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY, sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla 1, 3 artiklan tulkintaa. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Carl Baudenbacher, presidentti, ja tuomarit Per Christiansen ja Páll Hreinsson (esittelevä tuomari), on antanut 23 päivänä tammikuuta 2012 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1.

Direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohtaan sisältyvä ilmaus ”enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat” kattaa neuvoa-antavaa lausuntoa koskevassa pyynnössä kuvattujen kaltaiset ”normaalia enimmäistyöaikaa” koskevat ehdot.

2.

Direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan, sellaisena kuin se on tulkittuna ETA-sopimuksen 36 artiklan valossa, mukaan ETA-valtio ei periaatteessa voi vaatia toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta, sen alueella palveluja tarjoavaa yritystä maksamaan työntekijöilleen omien kansallisten sääntöjensä mukaista vähimmäiskorvausta yöpymistä edellyttävistä työtehtävistä, paitsi jos tällaista lisäkorvausta koskevat säännöt perustuvat yleisen edun tavoitteeseen ja niiden soveltaminen on oikeasuhteista. Sen, ovatko nämä säännöt yleistä etua koskevan tavoitteen mukaisia ja pyritäänkö niillä tähän tavoitteeseen asianmukaisin keinoin, määrittävät vastaanottavan ETA-valtion kansalliset viranomaiset tai tapauksen mukaan sen tuomioistuimet.

3.

Direktiivin 96/71/EY mukaan ETA-valtio ei voi taata toisesta ETA-valtiosta alueelleen lähetettyjen työntekijöiden matka-, oleskelu- ja majoituskulukorvauksia yöpymistä edellyttävien työtehtävien tapauksessa, ellei tätä voida perustella yleiseen järjestykseen liittyvin säännöksin.

4.

Sillä, miten suuri osa työntekijöistä kuului asianomaisen työehtosopimuksen piiriin ennen sen julistamista yleisesti sovellettavaksi, ei ole vaikutusta 1 kohdan a, b ja c alakohdassa esitettyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin.


11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/9


Héraðsdómur Reykjavíkurin 16 päivänä joulukuuta 2011 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Vín Tríó ehf. vastaan Islannin valtio

(Asia E-19/11)

2012/C 136/06

Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavikin käräjäoikeus) on pyytänyt 16 päivänä joulukuuta 2011 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi EFTAn tuomioistuimen kirjaamossa 26 päivänä joulukuuta 2011, EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa asiassa Vín Tríó ehf. vastaan Islannin valtio seuraavista kysymyksistä:

1)

Onko Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 11 artiklan tai 16 artiklan 1 kohdan vastaista, että sopimuspuoli säätää lailla tai hallinnollisilla säädöksillä, että yhteisö, jolle valtio on myöntänyt alkoholin vähittäismyyntiä koskevan monopolin, saa kieltäytyä myymästä vähittäismyyntipisteissään kofeiinin kaltaisia stimulantteja sisältäviä alkoholijuomia?

2)

Jos EFTAn tuomioistuin katsoo, että ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettu käytäntö on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 11 artiklassa tarkoitettu tuonnin määrällinen rajoitus tai vastaaviin vaikutuksiin johtava toimenpide, voidaanko kyseinen järjestely kuitenkin katsoa perustelluksi sopimuksen 13 artiklan mukaisesti?

3)

Jos ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetun järjestelyn katsotaan olevan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 11 artiklan tai 16 artiklan 1 kohdan vastainen, katsooko EFTAn tuomioistuin (jos se arvioi tällaisia kysymyksiä), että edellytykset, jotka kantajan on täytettävä saadakseen EFTA-valtiolta korvausta sopimuksen rikkomisesta, täyttyvät tässä tapauksessa?


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 136/07

1.

Komissio vastaanotti 2 päivänä toukokuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla belgialainen yritys Solvay SA (Solvay) ja ranskalainen yritys Air Liquide International (Air Liquide) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan äskettäin perustetussa belgialaisessa yhteisyrityksessä (JV) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Solvay on kansainvälistä toimintaa kemikaalien ja muovien tutkimuksen, kehittämisen, tuotannon, markkinoinnin ja myynnin alalla harjoittavan yritysryhmän emoyhtiö,

Air Liquide tuottaa ja toimittaa teollisuuskaasuja ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja eri teollisuuden aloille,

Yhteisyritys vastaa asiakkaan toimipaikassa tai sen vieressä sijaitsevien fluorikaasun tuotantolaitosten rahoittamisesta, rakentamisesta, toiminnan harjoittamisesta ja huollosta; kyseiset tuotantolaitokset toimittavat putkijohdoissa fluorikaasua aurinkosähköteollisuuden ja litteiden näyttöjen alalla toimiville asiakkaille, jotka sijaitsevat pääasiassa Aasiassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 136/08

1.

Komissio vastaanotti 3 päivänä toukokuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaiseen konserniin Bouygues SA (Bouygues) kuuluva ranskalainen yritys Bouygues Bâtiment International SA (BBI) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Amelia Investments Limited (Amelia) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Bouygues: rakentaminen, televiestintä ja tiedotusvälineet,

Amelia: talonrakennus sekä maa- ja vesirakennus Yhdistyneessä kuningaskunnassa tytäryhtiöiden Thomas Vale Construction Plc ja Fitzgerald Contractors Limited kautta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 136/09

1.

Komissio vastaanotti 30 päivänä huhtikuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Lecta SA (Lecta) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksissä Polyedra SpA ja Polyedra AG (yhdessä Polyedra) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Lecta: pääasiassa päällystetyn hienopaperin valmistus ja pienemmässä määrin erikoispaperin valmistus ja paperin myynti,

Polyedra: paperin myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/13


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2012/C 136/10

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”KITKAN VIISAS”

EY-N:o: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi:

”Kitkan viisas”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Suomi

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotetyyppi:

Luokka 1.7.

Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Kitkan viisas -nimitystä käytetään Koillismaan ylänköalueen järvistä pyydetyistä muikuista (Coregonus albula). Kitkan viisaan tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

Kitkan viisas on kooltaan useimpia muualla esiintyviä muikkukantoja pienempi. Riippuen vuosittaisista vaihteluista kasvuolosuhteissa sen keskikoko on yhden kasvukauden jälkeen keskimäärin 7–9 cm. Pienen koon takia muikun ruoto ei myöskään kovetu vaan pysyy pehmeänä. Kalan pienen koon syynä on vesistöjen ravinteiden vähyys ja kasvukauden lyhyys.

Kitkan viisas saavuttaa sukukypsyyden noin 15 kuukauden ikäisenä, jolloin kala on kooltaan noin 8 cm pitkä ja 4–5 gramman painoinen. Väritys on tumma, selkä on lähes musta, kyljet ovat kirkkaat hopeanväriset ja evät vaaleat. Alaleuka on huomattavasti yläleukaa pidempi, jolloin muikku erottuu esimerkiksi siian, salakan tai muiden samankokoisten kalojen poikasista. Muikunmäti on pienirakeinen ja litra mätiä sisältää noin 500 000 mätimunaa. Kutuaika on syksyllä minkä jälkeen mätimuna on talvenajan levossa ja kehittyy keväällä muutamassa viikossa kalanpoikaseksi.

Talviaikaan Kitkan viisaan suoli tyhjenee kokonaan pakollisen, pitkän talven aiheuttaman paaston takia minkä vuoksi sitä ei tarvitse perata.

Kitkan viisas myydään tuoreena tai pakastettuna.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

Ei sovelleta

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Muikun ravinto koostuu planktonista ja hyönteisten toukista. Muikku saa kaiken tarvitsemansa ravinnon rajatun maantieteellisen alueen makeista luonnonvesistä.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Kala on pyydettävä määritellyltä maantieteelliseltä alueelta. Laadun takaamiseksi myös alkukäsittelyn on tapahduttava samalla maantieteellisellä alueella. Alkukäsittelyksi luetaan kalan perkaaminen ja pakastaminen, joilla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavaa:

Perkauksessa poistetaan vähintään muikun suoli ja kidukset. Haluttaessa voidaan poistaa myös pää ja pyrstö tai muita osia kalasta kuitenkin siten, että muikun alkuperäinen muoto on tunnistettavissa.

Pakastamisessa kalan lämpötila lasketaan vähintään – 18 celsiusasteeseen.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

Ei sovelleta

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Ei sovelleta

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Maantieteellisen alueen muodostavat Kuusamon ja Posion kuntien ylänköalueella sijaitsevat Vienanmereen päin laskevat Koutajoen ja Kemjoen vesistöalueet valuma-alueineen lukuun ottamatta Venäjän raja-alueella sijaitsevia järviä.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Kitkan viisas -muikku elää Koillismaan ylänköalueen vesistöalueilla. Alue sijaitsee lähellä pohjoisen pallonpuoliskon napapiiriä, missä järvet ovat jään peitossa lokakuulta toukokuulle. Koillismaan ylänköalueen korkeus merenpinnasta on keskimäärin 240 metriä. Alueen vesistöt ovat vähäravinteisia ja kirkkaita, happamuuden ollessa lähellä neutraalia.

Vesistön veden korkeus- ja virtaamavaihtelut ovat erittäin pienet, minkä takia järvialtaaseen ei synny minään vuodenaikana virtauksia. Myös veden happitilanne säilyy hyvänä talvikuukausienkin yli. Näiden ympäristöolosuhteiden takia muikut pysyttelevät niissä vesialtaissa, missä ne ovat syntyneetkin eivätkä vaella alapuolisiin vesistöihin.

Kitkan viisaan pieni koko asettaa omat vaatimuksensa pyyntitekniikoille. Alueen kalastajien perinteinen ja yleisin muikun pyyntimuoto on nuotan veto. Kutuaikana muikkua pyydetään myös verkoilla ja kesäisin rysällä. Kitkan viisaan pyynnissä ei käytetä troolausta.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Arktisten olosuhteiden ja vesistöjen vähäravinteisuuden takia Kitkan viisas on useimpia muita makean veden muikkukantoja huomattavasti pienempi. Pienen koon takia Kitkan viisaan ruoto ei myöskään kovetu vaan säilyy pehmeänä. Pitkän talven aiheuttaman pakollisen paaston takia muikun suoli tyhjenee kokonaan, minkä takia sitä voidaan talvella käyttää ravinnoksi perkaamattomana.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Kitkan viisas tunnetaan sille ominaisesta ulkonäöstä, joka on seurausta Koillismaan ylänköalueiden arktisista olosuhteista ja vesistöjen vähäravinteisuudesta. Alueen perinteiset pyyntimenetelmät ja talviaikaisen muikun käyttö perkaamattomana ovat nimenomaan seurausta maantieteellisen alueen ominaisuuksista. Myös Kitkan viisaan vaeltamattomuus alapuolisiin vesistöihin johtuu maantieteellisen alueen vesistön ympäristöolosuhteista.

Eritelmän julkaisutiedot:

(asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/16


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

2012/C 136/11

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutoshakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

MUUTOSHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

ASETUKSEN 9 ARTIKLASSA TARKOITETTU MUUTOSHAKEMUS

”CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EY-N:o: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Eritelmän kohta (kohdat), jo(i)ta muutos koskee:

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Merkinnät

Kansalliset vaatimukset

Muut tiedot (tarkistetut lainsäädäntöviittaukset)

2.   Muutoksen (muutosten) tyyppi:

Yhtenäisen asiakirjan tai yhteenvedon muutos

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n eritelmän muutos, kun yhtenäistä asiakirjaa tai yhteenvetoa ei ole julkaistu

Eritelmän muutos, joka ei edellytä julkaistun yhtenäisen asiakirjan muutosta (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 3 kohta)

Eritelmän väliaikainen muutos, joka johtuu viranomaisten asettamista pakollisista terveys- tai kasvinsuojelutoimista (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 4 kohta)

3.   Muutos (Muutokset):

3.1   Tuotantomenetelmä:

Korvataan 5 artiklan 6 ja 7 kohdassa teksti

”Sadonkorjuun jälkeen nuorista sipuleista poistetaan mullan tahrima uloin suojuslehti, ja niiden varret leikataan 40 senttimetrin pituisiksi, minkä jälkeen ne sidotaan pieniksi nipuiksi ja asetetaan laatikoihin.

Tuoreista ruokasipuleista poistetaan uloin suojuslehti, ja niiden varret katkaistaan, jos ne ovat yli 60 senttimetrin pituisia. Sipulit sidotaan 5–8 kilogramman nipuiksi, ja niput asetetaan laatikoihin.”

seuraavasti:

”Sadonkorjuun jälkeen nuorista sipuleista poistetaan mullan tahrima uloin suojuslehti, ja niiden varret leikataan 30–60 senttimetrin pituisiksi, minkä jälkeen ne sidotaan pieniksi nipuiksi ja asetetaan laatikoihin.

Tuoreista ruokasipuleista poistetaan uloin suojuslehti, ja niiden varret leikataan 35–60 senttimetrin pituisiksi. Sipulit sidotaan 1,5–6 kilogramman nipuiksi, ja niput asetetaan laatikoihin.”

Korvataan 9 artiklan 2 kohdassa teksti

”SMM-tuote Cipolla Rossa di Tropea Calabria on saatettava kulutukseen pakattuna seuraavien sääntöjen mukaisesti:

nuoret sipulit sidotaan pieniksi nipuiksi ja pakataan myyntivalmiisiin pieniin pahvi-, muovi- tai puurasioihin;

tuoreet ruokasipulit sidotaan 5–8 kilogramman nipuiksi ja pakataan laatikoihin.”

seuraavasti:

”SMM-tuote Cipolla Rossa di Tropea Calabria on saatettava kulutukseen pakattuna seuraavien sääntöjen mukaisesti:

nuoret sipulit sidotaan pieniksi nipuiksi ja pakataan myyntivalmiisiin pieniin pahvi-, muovi- tai puurasioihin;

tuoreet ruokasipulit sidotaan 1,5–6 kilogramman nipuiksi ja pakataan laatikoihin.”

Tuotteen kauppakunnostusta koskevia määräyksiä on muutettu lisäämällä pakkauskoon valintamahdollisuuksia uusien markkinavaatimusten huomioon ottamiseksi.

Korvataan 9 artiklan 4 kohdassa teksti

”Jos sipulit letitetään, yhteen lettiin on sidottava koosta riippumatta vähintään kuusi sipulia. Kaikissa pakkaustyypeissä niiden sisältämien tuotteiden lukumäärän ja painon on oltava yhdenmukaisia.”

seuraavasti:

”Jos sipulit letitetään, yhteen lettiin on sidottava koosta riippumatta vähintään kuusi sipulia.”

Perinteisen sipuliletin suhteen sallitaan aiempaa enemmän vapautta, jotta paikalliset tuottajat voivat valita sipulilettiin käytettävien sipulien lukumäärän ja koon.

Korvataan 9 artiklan 7 kohdassa teksti

”Nuorista sipuleista ja tuoreista ruokasipuleista sidottuihin nippuihin ja kuivatuista sipuleista solmittuihin letteihin on myyntiin saatettaessa kiinnitettävä tarramerkki, jossa on tuotteen logo sekä tuotemerkki, joiden avulla tuotteet on helppo jäljittää.”

seuraavasti:

”Myyntiin saatettaessa nuorissa nippusipuleissa ja kuivatuista sipuleista solmituissa sipulileteissä on oltava tarramerkki tai muunlainen merkintä, jossa on unionin logo sekä tuotemerkki, ja tuoreissa ruokasipuleissa, jotka saatetaan myyntiin laatikoissa, on kussakin nipussa oltava täydellinen etiketti, jossa on yrityksen toiminimi, unionin logo, tuotemerkki ja tuotetyyppi, joiden avulla voidaan varmistaa tuotteen jäljitettävyys ja tunnistettavuus.”

Nippuihin sidotuissa tuoreissa Cipolla Rossa di Tropea Calabria -ruokasipuleissa on kussakin nipussa oltava etiketti, jossa on yrityksen toiminimi, unionin logo, tuotemerkki sekä tuotetyyppi. Kussakin nipussa oleva etiketti sisältää näin ollen tiedot, jotka kuluttaja tarvitsee tuotteen tunnistamiseksi.

3.2   Lakiviittausten tarkistaminen:

Tuote-eritelmässä olevia viittauksia asetukseen (ETY) N:o 2081/92 on tarkistettu.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EY-N:o: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotetyyppi:

Luokka 1.6:

Tuoreet ja jalostetut hedelmät, vihannekset ja viljat

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Suojattu maantieteellinen merkintä SMM ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” viittaa yksinomaan jäljempänä lueteltujen Allium Cepa -lajin paikallisten ekotyyppien sipuleihin, joille on ominaista tyypillinen muoto ja maaversojen varhainen kehittyminen valoisuuden ansiosta:

”Tondo Piatta” – varhainen;

”Mezza Campana” – keskivarhainen;

”Allungata” – myöhäinen.

On olemassa kolme eri tuotetyyppiä:

 

Cipollotto (nuori nippusipuli):

väri: punertavaan tai violettiin vivahtava valkoinen

maku: makea, pehmeä

koko: viitataan yhteisön vaatimuksissa vahvistettuihin rajoihin

 

Cipolla da consumo fresco (tuore ruokasipuli):

väri: punertavan valkoisesta violettiin

maku: makea ja pehmeä

koko: viitataan yhteisön vaatimuksissa vahvistettuihin rajoihin.

 

Cipolla da serbo (kuivattu sipuli):

väri: violettiin vivahtava valkoinen

maku: makea ja rapea

koko: viitataan yhteisön vaatimuksissa vahvistettuihin rajoihin.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Kaikkien Cipolla Rossa di Tropea Calabrian tuotantovaiheiden kylvöstä sadonkorjuuseen on tapahduttava määritellyllä maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

Sadonkorjuun jälkeen Cipolla Rossa di Tropea Calabria -sipulit käsitellään seuraavasti:

Nuorista sipuleista poistetaan mullan tahrima uloin suojuslehti, ja niiden varret leikataan 30–60 senttimetrin pituisiksi, minkä jälkeen ne sidotaan pieniksi nipuiksi ja asetetaan laatikoihin.

Tuoreista ruokasipuleista poistetaan uloin suojuslehti, ja niiden varret leikataan 35–60 senttimetrin pituisiksi. Sipulit sidotaan 1,5–6 kilogramman nipuiksi, ja niput asetetaan laatikoihin.

Kuivattuina kaupan pidettävät sipulit asetetaan riveittäin maahan, ja niiden annetaan kuivua sipulinlehdillä peitettyinä 8–15 päivää, joiden aikana niiden rakenne muuttuu kiinteämmäksi ja lujemmaksi ja väri kehittyy voimakkaan punaiseksi. Kun sipulit ovat kuivuneet, varret joko leikataan pois tai säilytetään, jolloin sipulit voidaan letittää. Jos sipulit letitetään, yhteen lettiin on sidottava koosta riippumatta vähintään kuusi sipulia. Sipulit pakataan erikokoisiin, enintään 25 kilogramman vetoisiin pusseihin tai laatikoihin.

Pakkaamistoimien on tapahduttava tuotantoalueella perinteisiä paikallisia menetelmiä noudattaen, jotta varmistetaan tuotteen jäljitettävyys, valvonta ja sen laadun säilyminen.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Pakkauksiin on merkittävä muihin painokirjamiin nähden kaksinkertaisella kirjasinkoolla maininta ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P.”, tuotteen tyyppi (”cipollotto”, ”cipolla da consumo fresco” tai ”cipolla da serbo”) sekä tuotemerkki.

Myyntiin saatettaessa nuorissa nippusipuleissa ja kuivatuista sipuleista solmituissa sipulileteissä on oltava tarramerkki tai muunlainen merkintä, jossa on unionin logo sekä tuotemerkki, ja tuoreissa ruokasipuleissa, jotka saatetaan myyntiin laatikoissa, on kussakin nipussa oltava täydellinen etiketti, jossa on yrityksen toiminimi, unionin logo, tuotemerkki ja tuotetyyppi, joiden avulla voidaan varmistaa tuotteen jäljitettävyys ja tunnistettavuus.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

SMM-tuotteen Cipolla Rossa di Tropea Calabria tuotantoalue käsittää kokonaan tai osittain seuraavien Calabrian kuntien hallinnollisten alueiden viljelyyn soveltuvat osat:

a)   Cosenzan provinssi: osia Fiumefreddon, Longobardin, Serra d'Aiellon, Belmonten ja Amantean kunnista;

b)   Catanzaron provinssi: osia Nocera Terinesen, Falernan, Gizzerian, Lamezia Termen ja Curingan kunnista;

c)   Vibo Valentian provinssi: osia Pizzon, Vibo Valentian, Briaticon, Parghelian, Zambronen, Zaccanopolin, Zungrin, Drapian, Tropean, Ricadin, Spilingan, Joppolon ja Nicoteran kunnista.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Cipolla Rossa di Tropea Calabrian viljelyalueet sijaitsevat rannikkokaistaleella tai jokien ja purojen varsilla. Vaikka maaperä on lieteperäistä ja soraista, sipulit kehittyvät ja kasvavat hyvin. Rannikkokaistaleen maaperä soveltuu ihanteellisesti tuoreena käytettävän varhaissipulin viljelyyn ja sisäosan savinen tai savensekainen maa puolestaan kuivattuna käytetyn myöhäissipulin viljelyyn. Vielä tänäänkin punasipulia viljellään sekä perhepuutarhoissa että suurviljelmillä, ja se kuuluu erottamattomana osana maaseutumaisemaan ja paikalliseen perinteiseen keittiöön.

Maantieteellisen alueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteet takaavat lajissaan ainutlaatuisen korkealuokkaisen tuotteen, jonka maine tunnetaan kaikkialla.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Cipolla Rossa di Tropea Calabria tunnetaan laadullisten ja aistinvaraisten ominaisuuksiensa vuoksi. Niitä ovat esimerkiksi pehmeys, makeus ja helppo sulavuus. Näiden ominaisuuksien ansiosta Cipolla Rossa di Tropea Calabria soveltuu nautittavaksi myös raakana huomattavasti suurempina määrinä kuin tavanomainen sipuli.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

SMM-tuotteen ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” hyväksymishakemus on perusteltu tuotteen maineen ja arvostuksen vuoksi. Historialliset ja kirjalliset lähteet osoittavat, että muun muassa erilaiset menekinedistämisaloitteet ovat vaikuttaneet sen menestykseen. Eri historiallisten ja kirjallisten lähteiden mukaan sipuli saapui Välimeren alueelle ja Calabriaan ensin foinikialaisten ja sittemmin kreikkalaisten mukana. Keskiajalla ja renessanssikaudella sipuli oli erittäin tärkeä elintarvike ja paikallisen talouden kannalta merkittävä tuote. Sillä käytiin vaihtokauppaa tuotantopaikalla, ja sitä myytiin ja vietiin meritse Tunisiaan, Algeriaan ja Kreikkaan. Lukuisat matkailijat, jotka saapuivat Calabriaan vuosina 1700–1800 ja kävivät Pizzon ja Tropean välisellä Tyrrhenanmeren rannikkoseudulla, ovat viitanneet kirjoituksissaan punasipuliin (Cipolle Rosse). Sipuli on aina kuulunut paikallisten maanviljelijöiden ruokavalioon ja tuotantovalikoimaan. Vieraillessaan Tropeassa vuonna 1905 Calabriankävijä tohtori Albert hämmästeli paikallisten talonpoikien kurjuutta ja näiden tapaa syödä pelkkää sipulia. 1900-luvun alkuvuosina Tropean sipulinviljelyssä siirryttiin pienistä puutarhoista ja perheviljelmistä huomattavasti laajaperäisempään tuotantoon. Valle Ruffan akveduktin valmistuttua vuonna 1929 kastelumahdollisuudet paranivat, sadot kasvoivat ja laatu kehittyi. Tuote levisi voimakkaammin Pohjois-Euroopan markkinoille Bourbon-suvun hallintokaudella, ja siitä tuli pian erittäin haluttu ja arvostettu. Vuodelta 1901 peräisin olevassa teoksessa Studi sulla Calabria viitataan Calabrian punasipuleiden pitkänomaiseen muotoon. Ensimmäiset järjestelmälliset tilastotiedot sipulinviljelystä Calabriassa mainitaan maatalouden tietoteoksessa Enciclopedia agraria Reda (1936–1939). Kaikkialla Italiassa arvostetun tuotteen ainutlaatuiset kaupalliset ominaisuudet ja ennen muuta sen paikallinen historiallinen ja kulttuurinen merkitys, joka on yhä voimakkaasti läsnä ja ilmenee alueen viljelykäytänteissä, keittiössä, jokapäiväisissä sanonnoissa ja kansanperinnetapahtumissa, ovat usein johtaneet siihen, että tuotetta jäljitellään ja nimitystä käytetään väärin. Cipolla Rossa di Tropea Calabria tuotetaan hiekkaisessa tai pääasiassa hiekkaisessa maassa, joka on keskimääräisen tiivistä ja rakenteeltaan mullan- ja saven- tai liejunsekaista.

Eritelmän julkaisutiedot:

Ministeriö on aloittanut kansallisen vastaväitemenettelyn julkaisemalla 10 päivänä elokuuta 2011Italian tasavallan virallisen lehden numerossa 185 suojatun maantieteellisen merkinnän ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” muuttamista koskevan pyynnön.

Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa internet-osoitteessa joko seuraavan linkin kautta:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan maa- ja metsätalousministeriön www-sivuston etusivulle (http://www.politicheagricole.it) ja valitsemalla ensin ”Qualità e sicurezza” (ylhäällä oikealla) ja sen jälkeen ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 136/21


ILMOITUS – JULKINEN KUULEMINEN

Maantieteellisiä merkintöjä Sveitsistä ja Liechtensteinista

2012/C 136/12

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttava sopimus (1) tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011 (2). Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehty Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus (3) tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011 (4).

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen liitteessä 12 olevan 16 artiklan mukainen sopimuksen uudelleentarkastelu on parhaillaan käynnissä. Sen yhteydessä harkitaan jäljempänä mainittujen sveitsiläisten ja liechtensteinilaisten nimien suojaamista maantieteellisinä merkintöinä Euroopan unionissa.

Komissio ilmoittaa, että kaikki jäsenvaltiot ja kolmannet maat sekä johonkin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneet tai kolmannessa maassa asuvat oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat esittää vastaväitteitä tällaisesta suojaamisesta toimittamalla sille asianmukaisesti perustellun lausuman.

Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta. Ne on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Vastaväitteet voidaan ottaa tutkittaviksi ainoastaan, jos ne on toimitettu komissiolle yllä mainitussa määräajassa ja niissä osoitetaan, että

a)

ehdotetun kaltainen nimen suojaaminen aiheuttaa ristiriidan kasvilajikkeen tai eläinrodun nimen kanssa, minkä takia kuluttajaa johdettaisiin harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä;

b)

nimi on kokonaan tai osittain homonyyminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (5) mukaisesti Euroopan unionissa jo suojatun nimityksen kanssa;

c)

suojaaminen saattaa johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen, tunnettavuuden tai käytössäoloajan pituuden vuoksi;

d)

suojaaminen vaarantaa kokonaan tai osittain samankaltaisen nimityksen tai tavaramerkin olemassaolon tai vähintään viiden vuoden ajan ennen tämän ilmoituksen julkaisupäivää markkinoilla laillisesti olleiden tuotteiden olemassaolon;

e)

niiden sisältämien tietojen perusteella voidaan päätellä, että nimi, jolle harkitaan suojaa, on yleisnimi.

Yllä mainittuja perusteita on arvioitava niin, että huomioidaan unionin alue, jolla teollis- ja tekijänoikeuksien osalta tarkoitetaan ainoastaan yhtä tai useampaa aluetta, jolla kyseiset oikeudet on suojattu. Kyseisten nimien mahdollinen suojaaminen Euroopan unionissa edellyttää, että edellä mainitun 16 artiklan mukainen uudelleentarkastelu saadaan onnistuneesti päätökseen ja asiasta annetaan sen jälkeen säädös.

Luettelo maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisistä merkinnöistä  (6)

Tuotelaji

Nimi

Suoja

Juustot

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ja Bloderkäse

SAN

Lihatuotteet

Glarner Kalberwurst

SMM


(1)  EUVL L 297, 16.11.2011, s. 3.

(2)  EUVL L 302, 19.11.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 297, 16.11.2011, s. 49.

(4)  EUVL L 302, 19.11.2011, s. 2.

(5)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(6)  Sveitsin viranomaisten parhaillaan käynnissä olevan uudelleentarkastelun yhteydessä toimittama luettelo maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojasta 28 päivänä toukokuuta 1997 annetun Sveitsin asetuksen (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html) mukaisesti Sveitsissä rekisteröidyistä tuotteista.