ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.099.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 99

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
3. huhtikuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 099/01

Komission lausunto, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012, Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee Ranskassa sijaitsevan erittäin matala-aktiivisen jätteen varastointikeskuksen CSTFAn laajennuksesta syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 099/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

3

2012/C 099/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 2 )

7

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 099/04

Euron kurssi

9

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 099/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6543 – Ahold/Flevo) ( 1 )

10

2012/C 099/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6501 – Scholz Austria/Asamer Familienholding/RPE Recyclingpark Eisenerz) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

11

2012/C 099/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6550 – TowerBrook/York/Apollo/Monier) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

12

2012/C 099/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6512 – DS Smith/SCA Packaging) ( 1 )

13

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 099/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

14

2012/C 099/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan komissio

3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/1


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012,

Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee Ranskassa sijaitsevan erittäin matala-aktiivisen jätteen varastointikeskuksen CSTFAn laajennuksesta syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

2012/C 99/01

Jäljempänä esitettävä arviointi on tehty Euratomin perustamissopimuksen määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Europan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sekä siitä ja sekundaarilainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien mukaisesti tehtäviä lisäarviointeja.

Euroopan komissio vastaanotti 17. lokakuuta 2011 Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti Ranskan hallitukselta yleisiä tietoja suunnitelmasta, joka koskee Ranskassa sijaitsevan erittäin matala-aktiivisen jätteen varastointikeskuksen CSTFAn laajennuksesta syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta.

CSTFAn laajennus käsittää kaksi uutta rakennusta erittäin matala-aktiivisen radioaktiivisen jätteen käsittelyä varten. Kyseessä ovat kiinteytys- ja varastorakennukset.

Kyseisten tietojen perusteella ja asiantuntijaryhmän kuulemisen jälkeen komissio on laatinut seuraavan lausunnon:

1.

Välimatka varastointikeskuksesta lähimmän jäsenvaltion eli Belgian rajalle on 138 km.

2.

CSTFAn kiinteytys- ja varastorakennuksille ei myönnetä erityistä päästölupaa. Kaasumaisia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä ei ole odotettavissa. Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa radioaktiivisia kaasuja pääsee kuitenkin kyseisistä rakennuksista ilmaan luonnollisten hajaantumisprosessien kautta mutta se ei altista toisen jäsenvaltion väestöä terveyden kannalta merkittävässä määrin.

3.

Yleisissä tiedoissa tarkoitetun tyyppisen ja suuruisen onnettomuuden sattuessa ilmaan voi päästä odottamattomia radioaktiivisia päästöjä mutta toisen jäsenvaltion väestön todennäköisesti saamat määrät eivät olisi terveyden kannalta merkittäviä.

Komissio katsoo, että Ranskassa sijaitsevan erittäin matala-aktiivisen jätteen varastointikeskuksen CSTFAn laajennuksesta syntyvän, missä muodossa tahansa olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta koskevan suunnitelman täytäntöönpano ei tavanomaisissa käyttöolosuhteissa eikä yleisissä tiedoissa tarkoitetun tyyppisen ja suuruisen onnettomuuden sattuessa todennäköisesti johda toisen jäsenvaltion veden, maaperän tai ilman radioaktiiviseen saastumiseen terveyden kannalta merkittävässä määrin.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

Günther OETTINGER

Komission jäsen


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/3


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 99/02

Päätöksen tekopäivä

25.1.2012

Valtion tuen viitenumero

SA.32562 (11/N)

Jäsenvaltio

Kreikka

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Greek Post [Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.)]

Oikeusperusta

Ταχυδρομικός νόμος Ν 2668/98, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 3185/03 συμβόλαιο διοίκησης μεταξύ ΕΛΤΑ και Ελληνικού Δημοσίου

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 52 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

2011–2012

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Hellenic Republic Ministry of Finance (Υπουργείο Οικονομικών)

Nikis 5-7

101 80 Athens

GREECE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

21.12.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.34034 (11/N)

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Extension of the Portuguese guarantee scheme

Oikeusperusta

Lei n.o 60-A/2008, de 20 de outubro, Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Proposta de lei n.o 42/XI)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 29 920 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

30.6.2012 saakka

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministro de Estado e das Finanças

Av. Infante D. Henrique 1.o

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

22.12.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.34064 (11/N)

Jäsenvaltio

Kreikka

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Second rescue recapitalisation of NBG under the Greek recapitalisation scheme

Oikeusperusta

Law 3723/2008 regarding the ‘Support Measures for the Credit Institutions (Guarantee, Recapitalisation, Bond Loan Schemes)’

Toimenpidetyyppi

Hyväksytyn ohjelman mukainen yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Pääomapohjan vahvistaminen

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 1 000 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Finance

Nikis 5-7

101 65 Athens

GREECE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

8.3.2012

Valtion tuen viitenumero

SA.34077 (11/N)

Jäsenvaltio

Unkari

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Extension of the Hungarian bank support scheme (recapitalisations)

Oikeusperusta

Act CIV of 2008 on the Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System (Official Gazette No 2008/187)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 300 000 milj. HUF

Tuen intensiteetti

Kesto

8.3.2012–30.6.2012

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/7


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

2012/C 99/03

Päätöksen tekopäivä

7.3.2012

Valtion tuen viitenumero

SA.33627 (11/N)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Misura 224 — Indennità Natura 2000

Oikeusperusta

Decreto legislativo n. 227/2001.

Decreto ministeriale 16 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale».

Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF).

Indirizzi di gestione forestale per i siti della rete Natura 2000.

DPR 8 settembre 1997, n. 357.

DPR 12 marzo 2003, n. 120.

Decreto del Ministero dell’Ambiente 11 giugno 2007.

Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 settembre 2002.

Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 ottobre 2007.

Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 giugno 2009 e succesive modificazioni.

Decreto 2 agosto 2010.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cd. Direttiva Habitat).

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (cd. Direttiva Uccelli).

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l’Unione europea 1999/C 56/01.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione della Strategia forestale dell’Unione europea COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d’azione dell’UE per le foreste (Forest Action Plan) sull’attuazione della Strategia forestale dell’Unione europea COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006.

Risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l’Unione europea 1999/C 56/01

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 8,94 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Metsätalous ja puunkorjuu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/9


Euron kurssi (1)

2. huhtikuuta 2012

2012/C 99/04

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3319

JPY

Japanin jeniä

109,95

DKK

Tanskan kruunua

7,4407

GBP

Englannin puntaa

0,83105

SEK

Ruotsin kruunua

8,8052

CHF

Sveitsin frangia

1,2044

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,5505

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,773

HUF

Unkarin forinttia

295,00

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7009

PLN

Puolan zlotya

4,1445

RON

Romanian leuta

4,3823

TRY

Turkin liiraa

2,3760

AUD

Australian dollaria

1,2841

CAD

Kanadan dollaria

1,3300

HKD

Hongkongin dollaria

10,3429

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6251

SGD

Singaporin dollaria

1,6711

KRW

Etelä-Korean wonia

1 501,86

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,2050

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,3836

HRK

Kroatian kunaa

7,4953

IDR

Indonesian rupiaa

12 174,94

MYR

Malesian ringgitiä

4,0683

PHP

Filippiinien pesoa

56,979

RUB

Venäjän ruplaa

39,2200

THB

Thaimaan bahtia

41,082

BRL

Brasilian realia

2,4340

MXN

Meksikon pesoa

17,0243

INR

Intian rupiaa

67,7620


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6543 – Ahold/Flevo)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 99/05

1.

Komissio vastaanotti 23 päivänä maaliskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Ahold-konsernin (Ahold) alankomaalainen emoyhtiö Koninklijke Ahold N.V. hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Flevo Deelnemingen III B.V. (Flevo), joka on alankomaalaisen yrityksen bol.com N.V:n (bol.com) holdingyhtiö, ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Ahold: elintarvikkeiden, päivittäistavaroiden, terveyden- ja kauneudenhoitotuotteiden, viinin ja väkevien vähittäismyynti myymälöissä ja verkossa,

Flevo (bol.com): kirjojen, e-kirjojen, dvd-levyjen, musiikin, tietokonepelien, lelujen, kuluttajaelektroniikan, tietokoneiden ja kuluttajille tarkoitettujen ohjelmistojen verkkomyynti Alankomaissa ja Belgiassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6543 – Ahold/Flevo seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6501 – Scholz Austria/Asamer Familienholding/RPE Recyclingpark Eisenerz)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 99/06

1.

Komissio vastaanotti 26 päivänä maaliskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritysten Scholz AG ja Voestalpine AG määräysvallassa oleva itävaltalainen yritys Scholz Austria GmbH (Scholz Austria) ja itävaltalainen yritys Asamer Familienholding GmbH (Asamer) hankkivat välillisesti sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan itävaltalaisessa yrityksessä RPE Recyclingpark Eisenerz (RPE) ostamalla osakkeita. RPE on tällä hetkellä Asamerin yksinomaisessa määräysvallassa.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Scholz Austria: kierrätettävien tuotteiden, kuten teräksen, metalliromun, teollisuusjätteen ja muiden materiaalien, kierrätys ja kauppa,

Asamer: sora, kivet, betoni, sementti, kierrätys, innovointi ja matkailu,

RPE: eri tyyppisiä jätteitä käsittelevän mekaanisen jätteidenkäsittelylaitoksen toiminta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6501 – Scholz Austria/Asamer Familienholding/RPE Recyclingpark Eisenerz seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6550 – TowerBrook/York/Apollo/Monier)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 99/07

1.

Komissio vastaanotti 26 päivänä maaliskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys TowerBrook Capital Partners (UK) LLP (TowerBrook), yhdysvaltalainen yritys York Capital Global Management Advisors, LLC (York) ja yhdysvaltalaisen yrityksen Apollo Management L.P. (Apollo) tytäryhtiön hallinnoima sijoitusrahasto AIF VII Euro Holdings, L.P., LLC hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan luxemburgilaisissa yrityksissä Monier Holdings S.C.A. ja Monier Holdings GP SA (Monier) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

TowerBrook: pääomasijoitukset,

York: sijoitusrahastojen hallinnointi,

Apollo: arvopaperisijoitukset,

Monier: kattotiilien, kattojen ja savupiippujen osien sekä ilmastointijärjestelmien valmistus ja toimitus.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6550 – TowerBrook/York/Apollo/Monier seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6512 – DS Smith/SCA Packaging)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 99/08

1.

Komissio vastaanotti 28 päivänä maaliskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys DS Smith Plc (DS Smith) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä SCA Packaging Holding BV (SCA Packaging) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

DS Smith: muovi- ja aaltopahvipakkausten valmistus,

SCA Packaging: aaltopahvipakkausten valmistus.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6512 – DS Smith/SCA Packaging seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/14


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

2012/C 99/09

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

Image(DONGSHAN BAI LU SUN)

EY-N:o: CN-PGI-0005-0624-16.07.2007

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

Image” (Dongshan Bai Lu Sun)

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Kiina

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.6 –

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Dongshan Bai Lu Sun on säilykeparsaa, jota viljellään perinteisin tuotantomenetelmin Dongshanin piirikunnassa, joka kuuluu Zhangzhoun kaupunkiin Fujianin maakunnassa. Säilötty parsa on keitettyä ja kuorittua.

Ulkonäkö

Säilykeparsan varsi on paksu ja pyöreäpäinen; nuppu on tiivis. Parsan pituus 10–17 cm ja varren vihreä kärkiosa enintään yhden senttimetrin mittainen. Parsan maku on hieno ja miellyttävä. Säilykeparsa on väriltään puhtaanvalkoista. Säilöntäliemi on tasaväristä.

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Varren halkaisija 0,4–2,6 cm, raakakuitupitoisuus ≤ 1,0 % ja liukoisten sokerien pitoisuus ≥ 4,70 %. Säilöntäliemi: suolavesi, jossa 0,03 % sitruunahappoa.

Pakkausta koskevat tiedot

Tuote pakataan lasipurkkeihin tai säilyketölkkeihin. Pakkausta koskevat tärkeimmät tiedot ovat seuraavat:

a)

Lasipurkit

Lasipurkin koko

Parsan pituus

212 ml

7 cm

212 ml

11 cm

370 ml

16 cm

370 ml

17 cm

580 ml

16 cm

580 ml

17 cm

314 ml

10 cm

1 700 ml

17 cm

720 ml

17 cm

b)

Säilyketölkit

Säilyketölkin koko

Parsan pituus

200 g

10 cm

250 g

13 cm

430 g

11 cm

800 g

16 cm

2 500 g

15 cm

2 950 g

17 cm

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

Gijnlim- ja Thielim-lajikkeiden tuore parsa

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Kaikki erityiset tuotantovaiheet tapahtuvat yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

Tuote pakataan lasipurkkeihin tai säilyketölkkeihin. Jalostus ja purkitus on tuoreuden takaamiseksi tehtävä 12 tunnin kuluessa parsan korjuusta.

3.7   Merkintöjä koskevat erityissäännöt:

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Dongshan Bai Lu Sun -parsan tuotantoalue käsittää saarista muodostuvan Dongshanin piirikunnan seitsemän kaupunkia eli Kangmein, Chenchengin, Qianloun, Xipun, Zhangtangin, Xingchenin ja Tonglingin Fujianin maakunnassa.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Meren ympäröimää Dongshanin piirikuntaa rajaavat koordinaatit 23° 34′ ja 23° 47′ pohjoista leveyttä sekä 117° 18′ ja 117° 35′ itäistä pituutta. Siellä vallitsee eteläaasialainen trooppinen meri-ilmasto: talvet ovat lämpimiä ja kesät viileitä. Tämä saarista muodostuva piirikunta sijaitsee aivan Fujianin maakunnan eteläkärjessä. Piirikunnan kokonaispinta-ala on 248 neliökilometriä, josta peltoalaa on 70 000mu’ta (1 mu ≈ 0,07 ha). Piirikunnassa asuu on 213 000 ihmistä, joista 137 000 on maatalousväestöä. Piirikunnassa on seitsemän kaupunkia, 61 hallinnollista kylää ja 16 naapurustokomiteaa. Se on maatalousvaltainen alue, jossa viljellään pääasiassa valkoista parsaa. Saarella on hyvät resurssit maatalouden harjoittamiseen. Peltoalat ovat valtaosin hietamaata ja maaperässä on paljon merihiekkaa, merimutaa ja maanalaisia lähteitä. Nämä olosuhteet soveltuvat erittäin hyvin valkoisen parsan viljelyyn.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Dongshan Bai Lu Sun -parsa on hyvin laadukasta. Sen ulkonäkö on kaunis, maku miellyttävä ja tuore, ravintoarvo korkea. Säilykeparsa on suosittua kuluttajien keskuudessa sekä Kiinassa että sen ulkopuolella.

Tuotteen erityisyys perustuu tuoreen parsan ominaisuuksiin, jotka johtuvat sen viljelyalueen eli Dongshanin piirikunnan maantieteellisestä ympäristöstä, luonnon olosuhteista ja inhimillisistä tekijöistä.

Tuoretta parsaa viljellään Dongshanin erityisessä ympäristössä. Parsan varsi on paksu ja pyöreäpäinen; nuppu on tiivis. Varren vihreä kärkiosa on enintään yhden senttimetrin mittainen. Parsan maku on hieno ja miellyttävä. Säilykeparsa on puhtaanvalkoinen ja säilöntäliemi tasaväristä. Säilykeparsa säilyy pitkään.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen tuotteen laatuun tai ominaisuuksiin (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaadun tuotteen maineeseen tai muihin ominaisuuksiin (kun kyseessä SMM):

1.   Lämpötilan ja laadun välinen suhde

Tuotetta viljellään alueella, jolla vallitsee eteläaasialainen trooppinen meri-ilmasto eli talvet ovat lämpimiä ja kesät viileitä. Vuoden keskilämpötila on 20,8 °C. Lämpimintä on heinä- ja elokuussa, jolloin keskilämpötila on 27 °C. Kylmintä puolestaan on helmikuussa, jolloin lämpötila on keskimäärin 12,8 °C. Tällaisessa ilmastossa parsa kasvaa reippaasti ja antaa suuren, laadukkaan sadon.

2.   Maaperän ja laadun välinen suhde

Maaperä on Dongshanissa valtaosin kuohkeaa hietamaata, jossa parsan juurakko menestyy hyvin. Tällaisessa maaperässä juurista kasvaa vahvoja ja versoja muodostuu nopeasti ja paljon. Näin syntyy paljon yhteyttämistuotteita, joista nuoret versot saavat energiaa kasvuun.

3.   Veden ja laadun välinen suhde

Saarella sijaitsevassa Dongshanissa saadaan vuosittain sadetta 1 095 mm, ja sademäärä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Bai Lu Sun -parsan kastelussa käytettävä vesi saadaan syvästä lähteestä. Koska kasteluvesi on laadukasta eikä sisällä epäpuhtauksia, parsa on raikkaan makuista.

4.   Auringonvalon ja laadun välinen suhde

Dongshanin piirikunnassa saadaan paljon auringonpaistetta, päivänvaloa on vuosittain keskimäärin 2 386,8 tuntia. Aurinko paistaa erityisesti syksyllä ja talvella. Runsas auringonvalo edistää versojen ja lehtien fotosynteesiä. Mitä enemmän kasvi yhteyttää, sitä enemmän syntyy ravintoaineita versojen kasvua varten. Tämä puolestaan vaikuttaa suuresti siihen, että Dongshan Bai Lu Sun -parsasta saadaan iso, laadukas sato.

5.   Ilmaston ja laadun välinen suhde

Dongshanin piirikunta on meren ympäröimä, ja siellä vallitsee raikas meri-ilmasto. Koska teollisuuslaitoksia on vähän eikä raskasta teollisuutta ole lainkaan, ilma ei sisällä epäpuhtauksia. Zhangzhoun kaupungin ympäristötieteiden laitoksen tekemän kartoituksen mukaan ilma sisältää hyvin vähän rikkidioksidia, typen oksideja ja fluoria.

Dongshanin piirikunnan ympäristö on kestävällä perustalla. Piirikunnan pinta-alasta on 34,1 prosenttia metsää, ja sitä pidetään ”Itä-Kiinan meren keitaana”. Dongshanin piirikunta hyväksyttiin vuonna 1998 ensimmäisten joukossa Kiinassa ekologista maataloutta harjoittavaksi saarista muodostuvaksi piirikunnaksi. Suotuisat ympäristöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi Dongshan Bai Lu Sun -parsan ensiluokkaisuuteen.

6.   Tuotantotekniikan ja laadun välinen suhde

1.   ”Pehmentävä” kasvatus hienossa hiekassa

Dongshanin piirikunnassa on saatavilla paljon merihiekkaa. Valkoisen parsan peittelemiseen käytettävä merihiekka on hopeanharmaata ja hyvin hienojakoista. Sen vuoksi parsaverson pinta on puhtaanvalkoinen, pehmeä ja sileä. Nuppu on tiiviisti sulkeutunut.

2.   Merimuta luonnonmukaisena lannoitteena

Käytettävä lannoite on pääasiassa luonnonmukaista. Dongshanin piirikunnassa on saatavilla paljon merimutaa. Merimutaa käytetään luonnonmukaisena lannoitteena parsalle, mikä entisestään parantaa Dongshan Bai Lu Sun -parsan laatua.

3.   Sadonkorjuu ja ns. emokasvimenetelmä (Mother Stalk Culture)

Dongshnin piirikunnassa käytetään valkoisen parsan tuotannossa ns. emokasvimenetelmää. Tällä menetelmällä saadaan tasapaino parsan kasvun ja ravintoaineiden varastoinnin välille luonnonolosuhteita käyttämällä. Näin tuotos on korkea, tehokkuus suuri ja laatu hyvä.

Eritelmän julkaisutiedot:

(asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


3.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 99/18


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2012/C 99/10

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”SALE MARINO DI TRAPANI”

EY-N:o: IT-PGI-0005-0892-09.09.2011

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Sale Marino di Trapani”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotetyyppi:

Luokka 1.8.

Muut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Suojattua maantieteellistä merkintää ”Sale Marino di Trapani” käytetään jäljempänä 4 kohdassa määritellyllä alueella sijaitsevien Trapanin, Pacecon ja Marsalan suolankeräysaltaista uutetusta merisuolasta.

Sale Marino di Trapani -suolan kemialliset parametrit esitetään seuraavassa taulukossa:

Parametri

Mittayksikkö

Sale Marino di Trapani

liukenematon jäännös

%

< 0,2

jäännöskosteus

%

< 8

natriumkloridi (kuiva-aineesta)

%

> 97,0

magnesium

%

< 0,70

kalium

%

< 0,30

kalsium

%

< 0,40

sulfaatit

%

< 1,5

rauta

mg/kg (ppm)

< 20

lyijy

mg/kg (ppm)

< 1,5

sinkki

mg/kg (ppm)

< 1

kupari

mg/kg (ppm)

< 1

kromi

mg/kg (ppm)

< 0,15

elohopea

mg/kg (ppm)

< 0,05

kadmium

mg/kg (ppm)

< 0,15

arseeni

mg/kg (ppm)

< 0,1

jodi

mg/kg (ppm)

> 0,70

Määritysmenetelmät on suoritettava Codex Alimentarius STAN 150-1985 -standardissa vahvistettujen menetelmien mukaisesti.

Sale Marino di Trapani -tuotteella on lisäksi oltava seuraavat kemiallis-fysikaaliset ominaisuudet:

 

väri: valkoinen;

 

säännölliset kiteet;

 

rakeisuus vaihteleva;

 

vailla lisäaineita, valkaisu-, säilöntä- tai paakkuuntumisenestoaineita.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Kaikkien Sale Marino di Trapanin tuotantovaiheiden suolankeräysaltaiden ylläpitämisestä suolan keräämiseen ja jalostamiseen asti on tapahduttava 4 kohdassa määritellyllä maantieteellisellä alueella.

Jalostukseen voi kuulua yksi tai useampi seuraavista vaiheista:

huuhtelu vastavirtaan tuotantoalueen suolankeräysaltaiden vedellä;

linkous;

mekaaninen jauhaminen myllyissä, joiden jauhinkivet ovat paikallista kiveä (perinteiset tuulimyllyt) tai ruostumatonta terästä;

kuivaaminen leijukerrosuuneissa alle 250 °C lämpötilassa;

mekaaninen seulonta määritellyn kidejakauman valitsemiseksi.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Sale Marino di Trapani saatetaan kulutukseen elintarvikekäyttöön tarkoitetuissa pakkauksissa, joihin on kiinnitetty takuusinetti, jota ei ole mahdollista käyttää uudelleen, ja joiden paino voi olla 1 000 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 750 g, 500 g, 250 g, 120 g, 100 g.

Pakkausten etiketissä on oltava yhteisön graafinen tunnus sekä selkeästi luettavissa oleva merkintä ”IGP — Sale Marino di Trapani” värillä, joka poikkeaa selvästi etiketin väristä, ja siten, että se erottuu selvästi muista etiketin sisältämistä tiedoista.

Image

Image

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Sale Marino di Trapani” tuotantoalue käsittää Trapanin, Pacecon ja Marsalan kuntien alueet (Trapanin maakunta). Tuotantoalue käsittää rantavyöhykkeen suolankeräysaltaat (”La Via del Sale”, ”suolareitti”), ja sitä rajaa etelässä Marsalan asutuskeskus, pohjoisessa Trapanin asutuskeskus, lännessä Välimeri (Stagnone di Marsalan saaret mukaan luettuina: Isola Grande, Isola di Mothia, Isola Santa Maria), ja idässä valtatie 115.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Sale Marino di Trapani -suola uutetaan Trapanin, Pacecon ja Marsalan suolankeräysaltaista. Altaissa voidaan hyödyntää suoraan Sale Marino di Trapanin tuotantoaluetta vastapäätä sijaitsevan Egadin saariston merensuojelualueen vettä, joka on erittäin puhdasta. Rannikkoalueen pinnanmuodostus, alavat ja paikoin jopa hieman merenpinnan alapuolella sijaitsevat maat sekä vettä heikosti läpäisevä maaperä yhdessä muodostavat suotuisat olosuhteet merisuolan tuotannolle ja tarjoavat tehokkaat ja taloudelliset edellytykset tuotantolaitosten perustamiselle. Lisäksi tuotantoalueen sijaintipaikassa makean veden osuus on lähes olematon ja merivirtaukset ovat voimakkaita, mikä takaa veden tasaisen suolapitoisuuden ja syöttöveden suuren vaihtuvuuden.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Sale Marino di Trapani on puhdasta luonnonsuolaa, joka ei sisällä lisäaineita, valkaisuaineita, säilöntä- tai paakkuuntumisenestoaineita. Italialainen ja eurooppalainen säilyketeollisuus arvostavat sitä juuri näiden ominaisuuksien vuoksi.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Sale Marino di Trapani -tuotteella on pitkäaikainen maine niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin, sekä kaupan alalla että kuluttajien keskuudessa. Sale Marino di Trapanin pitkistä hyödyntämis- ja keräysperinteistä todistavat kaupankäyntiä koskevat historialliset lähteet, jotka ovat peräisin kolmen tuhannen vuoden takaa, jolloin foinikialaiset rakensivat taloutensa nk. valkoisen kullan ympärille. Ensimmäisen varsinaisen todisteen Trapanin suolankeräysaltaasta antoi arabialainen maantieteilijä Al-Abu 'Abd Allah Muhammad, joka tunnettiin yleisemmin nimellä Idrisi tai Edrisi, ja joka normannien kuninkaalle Roger II:lle vuonna 1154 kirjoittamassaan kirjassa ”Libro per lo svago di chi ama percorrere le regioni” mainitsee aivan Trapanin kaupungin portin ulkopuolella sijainneet suolalammikot. Suolalammikot ovat vuosisatoja olleet Trapanin käyntikortti ja ylpeydenaihe, joista se tunnetaan koko Euroopassa ja jotka osoittavat, että kyseinen alue, jolle on ominaista voimakas auringonpaiste, säännöllisesti puhaltavat tuulet ja vähäiset sateet, soveltuu luontaisesti suolan keräämiseen.

Tilastolliset ja kaupankäyntiä koskeva tiedot (Mondini 1999) vahvistavat Sale Marino di Trapanin maineen 1600–1700-luvuilla. Vuoden 1572 jälkeen, kun turkkilaiset valloittivat Kyproksen saaren, Venetsian tasavalta ja Milanon herttuakunta hankkivat suolansa aina Trapanista, vaikka lähempänä olisi ollut muitakin hankintapaikkoja (Barletta ja Vlore).

Sale Marino di Trapanin maine on säilynyt tähän päivään asti, ja mainetta on entisestään lisännyt kahden luonnonsuojelualueen, ”Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnonen” ja ”Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Pacecon” perustaminen. Tuotteen kysyntää ovat lisänneet paitsi sen laatuominaisuudet, joiden ansiosta sillä on kaupallisesti vakiintunut asema, myös kyseisten kahden alueiden maine suojeltuna ja valvottuna ympäristönä. Ei ole sattumaa, että hienostunein ja vaativin elintarviketeollisuus, kuten Emilian alueen kinkun tuottajat, Ragusan juustovalmistajat sekä Sisilian ja Campanian säilykevalmistajat, ovat valinneet Sale Marino di Trapani -suolan sen puhtaan laadun vuoksi, ja sen ominaisuuksia arvostetaan myös Pohjois-Euroopassa, jossa sitä on 1900-luvulta alkaen käytetty kalasäilykkeissä.

Tuotteen kansainvälisestä maineesta todistaa myös Exposicion Internacional de Medicina e Higiene- messuilla Buenos Airesissa vuonna 1910 saatu kultamitali.

Kyseiseen alueeseen kohdistuvaa kiinnostusta osoittaa myös se, että ”suolatie”, jolla tarkoitetaan rantavyöhykettä, joka rajaa tuotantoalueen ja yhdistää pohjoisessa etelään tultaessa Trapanin ja Marsalan kaupungit ja kulkee Pacecon kunnan alueen läpi, valittiin vuonna 1995 Italian ehdotukseksi Euroopan unionin tukemassa ensimmäisessä ympäristömatkailua koskevassa kilpailussa.

Eritelmän julkaisutiedot:

Hallitus on aloittanut kansallisen vastaväitemenettelyn julkaisemalla 15 päivänä heinäkuuta 2011Italian tasavallan virallisen lehden numerossa 163 15 päivänä heinäkuuta 2011 ehdotuksen suojatun maantieteellisen merkinnän ”Sale Marino di Trapani” hyväksymiseksi.

Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa internet-osoitteessa joko seuraavan linkin kautta:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan maa- ja metsätalousministeriön www-sivuston etusivulle (http://www.politicheagricole.it) ja valitsemalla ensin ”Qualità e sicurezza” (ylhäällä oikealla) ja sen jälkeen ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.