ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.071.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
9. maaliskuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/01

Komission lausunto, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2012, Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL-2-laitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoitussuunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

3

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2012/C 071/04

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin Norsunluurannikolla kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/656/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005

6

 

Euroopan komissio

2012/C 071/05

Euron kurssi

7

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

2012/C 071/06

Avoin ehdotuspyyntö – Viite: GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) verkosto

8

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/07

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

10

2012/C 071/08

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

23

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 071/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

32

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 071/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan komissio

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/1


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2012,

Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL-2-laitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoitussuunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

2012/C 71/01

Jäljempänä esitetty arvio tehtiin Euratomin perustamissopimuksen määräysten nojalla, sen rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia muita arviointeja, jotka tehdään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla, sekä velvollisuuksia, jotka johtuvat perussopimuksesta ja johdetusta lainsäädännöstä.

Euroopan komissio sai 15. syyskuuta 2011 Ranskan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleiset tiedot Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL- 2-laitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista koskevasta suunnitelmasta.

Näiden tietojen perusteella ja asiantuntijaryhmää kuultuaan komissio antaa seuraavan lausunnon:

1)

Etäisyys laitoksesta lähimpään toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan, alueeseen on 170 km.

2)

Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa nestemäiset ja kaasumaiset radioaktiiviset päästöt eivät aiheuta terveyden kannalta merkittävää altistumista toisen jäsenvaltion väestölle.

3)

Kiinteää radioaktiivista jätettä säilytetään väliaikaisesti laitosalueella ennen kuin se siirretään johonkin Ranskassa sijaitsevaan toimiluvan saaneeseen käsittely- tai loppusijoituslaitokseen.

4)

Jos ympäristöön pääsisi ennalta arvaamattomasti radioaktiivisia päästöjä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena, säteilyannokset, joille toisen jäsenvaltion väestö altistuisi, eivät todennäköisesti vaikuttaisi terveyteen merkittävällä tavalla.

Komissio katsoo näin ollen, että Ranskassa sijaitsevasta SPIRAL-2-laitoksesta peräisin olevan, missä tahansa muodossa olevan radioaktiivisen jätteen loppusijoitussuunnitelman toteuttaminen ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä eikä edellä mainituissa yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa todennäköisesti aiheuta terveyden kannalta merkittävää veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista toisen jäsenvaltion alueella.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

Günther OETTINGER

Komission jäsen


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 71/02

Komissio päätti 6 päivänä maaliskuuta 2012 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32012M6507. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/3


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 71/03

Päätöksen tekopäivä

12.10.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33023 (11/NN)

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Oikeusperusta

Insurance Act 1964

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 738 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Insurance Compensation Fund

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

26.1.2012

Valtion tuen viitenumero

SA.33314 (11/N)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Cataluña

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Oikeusperusta

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 1 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 6 milj. EUR

Tuen intensiteetti

20 %

Kesto

13.4.2011–31.12.2016

Toimiala

Tiedonvälitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

20.12.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33422 (11/N)

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Oikeusperusta

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

;

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Päätetään vuotuisessa budjettilaissa

Tuen intensiteetti

Kesto

1.1.2012–31.12.2016

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/6


Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin Norsunluurannikolla kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2010/656/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 560/2005

2012/C 71/04

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP (1), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2012/144/YUTP (2), liitteessä II ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 (3), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 193/2012 (4), liitteessä IA, joissa asetetaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin Norsunluurannikolla kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä luetellut henkilöt olisi edelleen sisällytettävä luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan päätöksessä 2010/656/YUTP ja asetuksessa (EY) N:o 560/2005 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EY) N:o 560/2005 liitteessä II mainituilla verkkosivuilla luetelluilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (vrt. asetuksen 3 artikla).

Asianomaiset henkilöt voivat esittää neuvostolle pyynnön, että ne uvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät edellä mainittuihin luetteloihin. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  EUVL L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 71, 9.3.2012, s. 5.


Euroopan komissio

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/7


Euron kurssi (1)

8. maaliskuuta 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3242

JPY

Japanin jeniä

108,18

DKK

Tanskan kruunua

7,4344

GBP

Englannin puntaa

0,83865

SEK

Ruotsin kruunua

8,8894

CHF

Sveitsin frangia

1,2050

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,4210

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,767

HUF

Unkarin forinttia

292,90

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6977

PLN

Puolan zlotya

4,1135

RON

Romanian leuta

4,3558

TRY

Turkin liiraa

2,3514

AUD

Australian dollaria

1,2441

CAD

Kanadan dollaria

1,3178

HKD

Hongkongin dollaria

10,2720

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6045

SGD

Singaporin dollaria

1,6593

KRW

Etelä-Korean wonia

1 477,43

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,9663

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,3664

HRK

Kroatian kunaa

7,5575

IDR

Indonesian rupiaa

12 097,94

MYR

Malesian ringgitiä

3,9772

PHP

Filippiinien pesoa

56,430

RUB

Venäjän ruplaa

39,3346

THB

Thaimaan bahtia

40,441

BRL

Brasilian realia

2,3298

MXN

Meksikon pesoa

16,9511

INR

Intian rupiaa

66,7463


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/8


Avoin ehdotuspyyntö – Viite: GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) verkosto

2012/C 71/06

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Tavoitteena perustaa eurooppalainen ammatillisen koulutuksen verkosto ReferNet tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on valita yksi hakija Irlannista ja yksi Espanjasta (katso kelpoisuuskriteerejä koskeva kohta 3 jäljempänä); Cedefop tekee niiden kanssa nelivuotisen kumppanuuspuitesopimuksen. Kummankin valinnassa menestyneen hakijan kanssa tehdään myös erityinen tukisopimus 8 kuukauden työsuunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2012.

Vuonna 1975 perustettu ja vuodesta 1995 lähtien Kreikassa toiminut Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on Euroopan unionin (EU) erillisvirasto. Cedefopia pidetään ammatilliseen koulutukseen, taitoihin ja valmiuksiin liittyvän tiedon ja asiantuntemuksen arvostettuna lähteenä. Sen tehtävänä on edistää EU:n ammatillista koulutusta (VET) koskevan politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

ReferNet on Cedefopin perustama Euroopan ammatillisen koulutuksen verkosto. ReferNetin tehtävänä on tukea Cedefopia raportoimalla kansallisista VET-järjestelmistä ja toimintalinjojen kehityksestä sekä parantaa ammatillisen koulutuksen ja Cedefopin tuotteiden näkyvyyttä. Siihen kuuluu 29 kansallisiksi kumppaneiksi kutsuttua jäsentä, yksi kustakin EU:n jäsenvaltiosta sekä Islannista ja Norjasta. ReferNetin kansalliset kumppanit ovat edustamansa valtion ammatillisesta koulutuksesta vastaavia keskeisiä laitoksia.

Kumppanuuspuitesopimukset toteutetaan erityisten tukisopimusten kautta. Tämän vuoksi hakijoiden on toimitettava nelivuotista kumppanuutta koskevan ehdotuksen (joka johtaa kumppanuuspuitesopimuksen allekirjoittamiseen vuosiksi 2012–2015, jos ehdotus hyväksytään) lisäksi myös tukihakemus vuoden 2012 toimintaa varten (tämä hakemus voi johtaa erityisen tukisopimuksen allekirjoittamiseen 8 kuukaudeksi vuonna 2012). Hakijan on osoitettava kykenevänsä toteuttamaan kaiken nelivuotiskaudelle suunnitellun toiminnan ja varmistettava riittävä osarahoitus työsuunnitelman toteuttamiseen.

2.   Budjetti ja hankkeen kesto

Puitekumppanuussopimusten nelivuotisena voimassaoloaikana käytettävissä oleva budjetti on arviolta 4 000 000 EUR riippuen kuitenkin budjettivallan käyttäjän vuosittain tekemistä päätöksistä.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti (hankkeen kesto: 12 kuukautta) on 955 000 EUR, joka jaetaan EU:n 27 jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kesken.

Tuki vaihtelee maan väkiluvun mukaan ja se myönnetään vuosittaisen työsuunnitelman toteuttamiseen. Vuoden 2012 työsuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti jaetaan maiden kesken väkilukuun perustuvien maaryhmien mukaisesti:

—   Maaryhmä 1: Kypros, Viro, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Slovenia ja Islanti. Tuen enimmäismäärä: 23 615 EUR.

—   Maaryhmä 2: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Portugali, Romania, Slovakian tasavalta, Ruotsi ja Norja. Tuen enimmäismäärä: 33 625 EUR.

—   Maaryhmä 3: Ranska, Saksa, Italia, Puola, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta. Tuen enimmäismäärä: 43 620 EUR.

Koska Irlannin ja Espanjan ReferNet-kumppanin toiminta vuonna 2012 kestää alle 12 kuukautta, siihen myönnettävä tuki on pienempi kuin yllä mainittu maakohtainen enimmäismäärä kyseisenä vuonna.

Unionin tuki on rahoitusosuus edunsaajan (ja/tai kanssaedunsaajien) kustannuksiin. Sitä on täydennettävä omalla rahoitusosuudella ja/tai paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai yksityisellä rahoitusosuudella. Unionin rahoitusosuuden kokonaismäärä ei saa ylittää 70:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Cedefop pidättää oikeuden olla myöntämättä koko käytettävissä olevaa budjettia.

3.   Hakukelpoisuus

Hakijan on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

a)

sen on oltava julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeudellinen asema ja oikeushenkilöys (luonnolliset henkilöt eli yksittäiset henkilöt eivät ole tukikelpoisia)

b)

sen on sijaittava jossakin seuraavista maista:

Irlanti,

Espanja.

4.   Määräaika

Kumppanuuspuitesopimusta koskeva hakemus ja vuoden 2012 työsuunnitelma on toimitettava viimeistään 16. huhtikuuta 2012.

Kun vuoden 2012 erityinen tukisopimus on myönnetty, vuoden 2012 työsuunnitelman toteutus alkaa toukokuussa 2012 ja kestää 8 kuukautta.

5.   Lisätietoja

Ehdotuspyynnön yksityiskohtaiset tiedot, hakulomake ja sen liitteet ovat saatavilla 13 päivästä maaliskuuta 2012 lähtien Cedefopin verkkosivustolla osoitteessa

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Hakemuksissa on noudatettava ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä asetettuja vaatimuksia, ja ne on toimitettava annetuilla virallisilla lomakkeilla.

Ehdotusten arvioinnin perustana ovat avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet.

Asiantuntijakomitea arvioi kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä määriteltyjen määrällisten ja laadullisten valintaperusteiden mukaan.


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/10


Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

2012/C 71/07

Euroopan komissio, jäljempänä komissio, on omasta aloitteestaan päättänyt polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä perusasetus, 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan nojalla panna vireille Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen.

1.   Tuote

Tarkastelua koskevan tutkimuksen kohteena oleva tuote on moottorittomat polkupyörät ja muut pyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät, ei kuitenkaan yksipyöräiset), jäljempänä tarkastelun kohteena oleva tuote. Tuote, jota aiemmin todettiin tuotavan polkumyynnillä (2), on Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä asianomainen maa, peräisin oleva tarkastelun kohteena oleva tuote, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 8712 00 30 ja ex 8712 00 70.

2.   Voimassa olevat toimenpiteet

Neuvosto otti Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 (3) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin, joka oli suuruudeltaan 30,6 prosenttia.

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen seurauksena kyseinen tulli laajennettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 (4) koskemaan myös tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörän osien tuontia. Lisäksi päätettiin perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla luoda tullista vapauttava järjestelmä, jäljempänä vapautusjärjestelmä. Vapautusjärjestelmän toimintaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä säädettiin komission asetuksella (EY) N:o 88/97 (5). Saadakseen vapautuksen laajennetusta tullista unionin polkupyöränvalmistajien on noudatettava edellytystä, jonka mukaan kiinalaisten polkupyörän osien osuuden on oltava alle 60 prosenttia niiden toiminnasta tai toiminnassa käytettävien osien arvonlisäyksen on oltava enemmän kuin 25 prosenttia. Nykyisin yli 250 yritystä käyttää hyväkseen vapautusta.

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti suoritetun välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto päätti asetuksella (EY) N:o 1095/2005 (6) nostaa voimassa olevan polkumyyntitullin 48,5 prosenttiin, jäljempänä tullia muuttava välivaiheen tarkastelu.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun polkumyyntitullin laajentamista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin käsittelevän, perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisen tarkastelun jälkeen neuvosto päätti asetuksella (EY) N:o 171/2008 (7) pitää voimassa kiertämisen estävät toimenpiteet.

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetun toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaa tarkastelua koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto päätti neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 990/2011 (8) pitää voimassa edellä mainitut toimenpiteet.

3.   Tarkastelun perusteet

Komissiolla on käytettävissään riittävä alustava näyttö siitä, että olosuhteet, joiden perusteella nykyiset toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat polkumyynnin ja vahingon osalta saattaneet muuttua ja että muutokset saattavat olla pysyviä.

Komission käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että Kiinan kansantasavallan polkupyöräntuottajiin sovellettu vientikiintiöjärjestelmä, joka tullia muuttavassa välivaiheen tarkastelussa esti markkinatalouskohtelun myöntämisen vientiä harjoittaville tuottajille, on poistettu tammikuussa 2011.

Unionin tuotannonalan rakenteessa on myös tapahtunut muutoksia. Useat unionin tuottajat ovat siirtyneet täydellisestä tuotantosyklistä tuotujen osien kokoonpanoon tai osittaiseen kokoamiseen.

EU:n vuosina 2004 ja 2007 tapahtuneen laajentumisen myötä unionin tuotannonalaan liittyi merkittävä määrä tuottajia. Lisäksi lukuisat EU:n tuotannonalaan ennen mainittuja laajentumisia kuuluneet tuottajat siirsivät tuotantolaitoksiaan tai perustivat uusia tuotantolaitoksia uusiin jäsenvaltioihin. Tämän kehityksen tuloksena unionin tuotannonalan kustannustaso on saattanut muuttua.

Nykyistä vahingon korjaavaa tasoa laskettaessa lähtökohtina olivat teräsvalmisteiset polkupyörät, kun taas nykyisin useimmat polkupyörät ovat pikemminkin alumiiniseoksesta valmistettuja. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat pysyviltä, ja siksi on perustellusti tarpeen arvioida vahinkoa koskevat päätelmät uudelleen.

On myös huomattava, että vapautusjärjestelmää hyödyntävien yritysten määrä on kasvanut nopeasti mutta toisaalta kyseistä järjestelmää ei ole mukautettu sen käyttöönottovuoden 1997 jälkeen. Polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä vapautettujen osien tuontiin sovellettavasta valvontajärjestelmästä on lisäksi tullut erittäin monimutkainen ja vaivalloinen, minkä vuoksi järjestelmän vaikuttavuus voi vaarantua.

Nykytasoisten toimenpiteiden soveltaminen ei siis edellä mainituista syistä enää vaikuttaisi olevan asianmukaista polkumyynnin vaikutusten korjaamiseksi.

4.   Menettely

Komissio on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa ja todennut, että välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen vireille panemiseksi on olemassa riittävä näyttö, minkä johdosta komissio panee vireille tarkastelua koskevan tutkimuksen perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkastelua koskevassa tutkimuksessa arvioidaan, onko toimenpiteen jatkaminen enää tarpeen polkumyynnin vaikutusten korjaamiseksi ja olisiko vahingon jatkuminen tai uudelleen alkaminen epätodennäköistä, jos toimenpide kumottaisiin tai jos sitä muutettaisiin, ja onko voimassa oleva toimenpide – tai onko se enää – riittävä vahinkoa aiheuttavan polkumyynnin torjumiseksi.

Tarkastelua koskevassa tutkimuksessa näin ollen arvioidaan, onko tarpeen jatkaa voimassa olevaa toimenpidettä, kumota se tai muuttaa sitä.

Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan vapautusjärjestelmää ja sen toimintaa ja tarkastellaan, onko järjestelmää mahdollisesta muutettava.

4.1    Polkumyyntiin liittyvä menettely  (9)

Tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä asianomaisesta maasta harjoittavia tuottajia (10), myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen, pyydetään osallistumaan komission tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

4.1.1   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva tutkimus

4.1.1.1   Menettely, jolla valitaan vientiä harjoittavat tuottajat tutkimukseen asianomaisessa maassa

a)   Otanta

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien vientiä harjoittavien tuottajien määrä voi olla asianomaisessa maassa huomattava, komissio voi tarkastelun saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien vientiä harjoittavien tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä A pyydetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen vientiä harjoittavia tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä asianomaisen maan viranomaisiin ja voi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin vientiä harjoittavien tuottajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä pyydettyjä otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, vientiä harjoittavien tuottajien valintaperusteena voidaan käyttää suurinta edustavaa unioniin vietyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa – tarvittaessa asianomaisen maan viranomaisten välityksellä – kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, asianomaisen maan viranomaisille ja vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille otokseen valituista yrityksistä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä vientiä harjoittavia tuottajia koskevat tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille ja tiedossa oleville tuottajien järjestöille sekä asianomaisen maan viranomaisille.

Kaikkien otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kyselylomakkeessa annetaan tiedot muun muassa vientiä harjoittavien tuottajien yritysrakenteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yritysten toiminnasta, tuotantokustannuksista, tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä asianomaisen maan kotimarkkinoilla ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä unioniin.

Niiden yritysten, jotka ovat ilmoittaneet suostuvansa mahdolliseen otokseen sisällyttämiseen mutta joita ei valita otokseen, katsotaan toimivan yhteistyössä, jäljempänä otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat. Otokseen kuulumattomilta yhteistyössä toimivilta vientiä harjoittavilta tuottajilta tulevaan tuontiin mahdollisesti sovellettava polkumyyntitulli ei ylitä otokseen kuuluville vientiä harjoittaville tuottajille määritettävän polkumyyntimarginaalin painotettua keskiarvoa (11), sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäljempänä olevan b alakohdan soveltamiseen.

b)   Otokseen kuulumattomien yritysten yksilöllinen polkumyyntimarginaali

Otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat voivat perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää, että komissio määrittää niille yksilölliset polkumyyntimarginaalit, jäljempänä yksilöllinen polkumyyntimarginaali. Niiden vientiä harjoittavien tuottajien, jotka haluavat pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, on pyydettävä kyselylomake ja muut pyyntöjen esittämisessä käytettävät lomakkeet ja palautettava ne asianmukaisesti täytettynä seuraavassa virkkeessä ja jäljempänä 4.1.2.2 kohdassa ilmoitetuissa määräajoissa. Täytetty kyselylomake on palautettava 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita. Jotta komissio voi määrittää yksilölliset polkumyyntimarginaalit kyseisille asianomaisessa ei-markkinatalousmaassa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille, niiden on todistettava täyttävänsä markkinatalouskohtelun tai vähintään yksilöllisen kohtelun myöntämisen edellytykset, jotka täsmennetään jäljempänä olevassa 4.1.2.2 kohdassa.

Yksilöllistä polkumyyntimarginaalia pyytävien vientiä harjoittavien tuottajien on kuitenkin huomattava, että komissio voi päättää olla määrittämättä niille yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, jos esimerkiksi vientiä harjoittavien tuottajien määrä on niin suuri, että määrittäminen olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tarkastelua koskevan tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

4.1.2   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva lisämenettely asianomaisessa maassa, joka ei ole markkinatalousmaa

4.1.2.1   Markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan valinta

Jollei jäljempänä olevasta 4.1.2.2 kohdasta muuta johdu, asianomaisesta maasta peräisin olevan tuonnin normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti kolmannessa maassa, joka on markkinatalousmaa, käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon perusteella. Komissio valitsee tähän tarkoitukseen sopivan markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan. Komission alustava valinta on Meksiko, joka valittiin myös tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnissa asianomaisesta maasta. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään valintaa koskevat huomautuksensa kymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.1.2.2   Asianomaisessa ei-markkinatalousmaassa toimivien vientiä harjoittavien tuottajien kohtelu

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaan asianomaisen maan yksittäiset vientiä harjoittavat tuottajat, jotka katsovat toimivansa markkinatalousolosuhteissa tarkastelun kohteena olevan tuotteen valmistuksen ja myynnin osalta, voivat esittää asiaa koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, jäljempänä markkinatalouskohtelua koskeva pyyntö. Markkinatalouskohtelu myönnetään, jos pyynnön tarkastelu osoittaa, että perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa asetetut vaatimukset (12) täyttyvät. Niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille myönnetään markkinatalouskohtelu, lasketaan polkumyyntimarginaali niiden oman normaaliarvon ja vientihintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos se on mahdollista, rajoittamatta kuitenkaan perusasetuksen 18 artiklan mukaista mahdollisuutta käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Asianomaisen maan yksittäiset vientiä harjoittavat tuottajat voivat lisäksi, tai vaihtoehtoisesti, pyytää yksilöllistä kohtelua. Jotta vientiä harjoittaville tuottajille voidaan myöntää yksilöllinen kohtelu, niiden on toimitettava näyttö siitä, että ne täyttävät perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa asetetut vaatimukset (13). Niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille myönnetään yksilöllinen kohtelu, lasketaan polkumyyntimarginaali niiden omien vientihintojen perusteella. Yksilöllisen kohtelun saaneille vientiä harjoittaville tuottajille määritetään normaaliarvo edellä esitetyllä tavalla valitulle markkinataloutta toteuttavalle kolmannelle maalle määritettyjen arvojen perusteella.

Tämän ilmoituksen 9 kohdassa on tärkeitä lisätietoja.

a)   Markkinatalouskohtelu

Komissio lähettää markkinatalouskohtelun pyytämiseen käytettävät lomakkeet kaikille otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille asianomaisessa maassa, niille otokseen kuulumattomille yhteistyössä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille, jotka haluavat pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille ja asianomaisen maan viranomaisille.

Kaikkien markkinatalouskohtelua pyytävien vientiä harjoittavien tuottajien on toimitettava markkinatalouskohtelun pyytämiseen tarkoitettu lomake täytettynä 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitetaan otoksen valinnasta tai päätöksestä olla valitsematta otosta, ellei toisin mainita.

b)   Yksilöllinen kohtelu

Niiden otokseen valittujen asianomaisen maan vientiä harjoittavien tuottajien ja otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimivien vientiä harjoittavien tuottajien, jotka haluavat pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, on pyydettävä yksilöllistä kohtelua toimittamalla markkinatalouskohtelun pyytämiseen tarkoitettu lomake, jonka yksilöllistä kohtelua koskevat kohdat on asianmukaisesti täytetty, 21 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen päivämäärästä, ellei toisin mainita.

4.1.3   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus  (14)  (15)

Tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuontia asianomaisesta maasta unioniin harjoittavia etuyhteydettömiä tuojia, myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen, pyydetään osallistumaan komission tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien etuyhteydettömien tuojien määrä voi olla huomattava, komissio voi tarkastelua koskevan tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä B pyydetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen etuyhteydettömiä tuojia koskevan otoksen valinnassa tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä vaadittuja otoksen valintaan vaikuttavia tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa kaikille tiedossa oleville etuyhteydettömille tuojille ja tuojien järjestöille otokseen valituista yrityksistä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio lähettää otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille ja tiedossa oleville tuojien järjestöille kyselylomakkeen. Kyseisten osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita. Kyselylomakkeella annetaan tiedot muun muassa yrityksen (yritysten) rakenteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yrityksen (yritysten) toiminnasta ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä.

4.2    Menettely vahingon määrittämiseksi  (16) ja unionin tuottajien tutkimiseksi

Tarkastelun kohteena olevan tuotteen unionissa toimivia tuottajia, myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen, pyydetään osallistumaan komission tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien unionin tuottajien määrä on huomattava, komissio on päättänyt tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien unionin tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia unionin tuottajia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä C pyydetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen unionin tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin unionin tuottajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä vaadittuja otoksen valintaan vaikuttavia tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, unionin tuottajien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa kaikille tiedossa oleville unionin tuottajille ja/tai niiden järjestöille otokseen lopullisesti valituista yrityksistä.

Saadakseen tutkimuksessa tarvitsemansa tiedot komissio lähettää otokseen valituille unionin tuottajille ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille kyselylomakkeen. Kyseisten osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita. Kyselylomakkeella annetaan tiedot muun muassa yrityksen (yritysten) rakenteesta, niiden taloudellisesta tilanteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yrityksen (yritysten) toiminnasta ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuotantokustannuksista ja myynnistä.

4.3    Menettely unionin edun arvioimiseksi

Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti tehdään päätös siitä, olisiko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassa pitäminen, muuttaminen tai kumoaminen unionin edun vastaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Voidakseen osallistua tarkastelua koskevaan tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava saman määräajan kuluessa, että niiden toiminnan ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys.

Edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoittautuvat osapuolet voivat toimittaa komissiolle tietoja siitä, onko toimenpiteiden käyttöön ottaminen unionin edun mukaista, 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

4.4    Vapautusjärjestelmää koskeva menettely

Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään huomautuksensa vapautusjärjestelmän nykyisestä toiminnasta ja mahdollisesta tulevasta toimintamallista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän tarkastelun tulokseen. Huomautuksissa olisi erityisesti otettava kantaa nykymuotoisen vapautusjärjestelmän toimintaan ja hallinnointiin. Nyt käynnistettävässä tarkastelussa kiinnitetään erityistä huomiota pienten ja keskisuurten yritysten haasteisiin.

Asianomaiset osapuolet voivat esittää komissiolle vapautusjärjestelmää koskevia huomautuksia 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

4.5    Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

4.6    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tarkastelua koskevan tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

4.7    Kirjallisia huomautuksia, kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköisessä muodossa (ei-luottamukselliset huomautukset sähköpostitse ja luottamukselliset CD-R-levyllä tai DVD-levyllä), ja niiden on ilmoitettava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero. Kaikki markkinatalouskohtelun ja yksilöllisen kohtelun pyytämiseen käytettäviin lomakkeisiin tai palautettaviin kyselylomakkeisiin liittyvät valtakirjat, allekirjoitetut todistukset ja niiden päivitykset on kuitenkin toimitettava paperiversioina eli postitse tai henkilökohtaisesti jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen osapuolen, joka ei pysty toimittamaan huomautuksiaan ja pyyntöjään sähköisessä muodossa, on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on saatavilla lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 229853533

Sähköposti: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(sähköpostiosoite on tarkoitettu viejille, etuyhteydessä oleville tuojille, Kiinan kansantasavallan järjestöille ja edustajille ja markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan tuottajille) ja

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(sähköpostiosoite on tarkoitettu unionin tuottajille, etuyhteydettömille tuojille, käyttäjille, kuluttajille ja unionissa toimiville järjestöille).

5.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

6.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisen osapuolen puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tarkastelua koskevan tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Tarkastelua koskevan tutkimuksen aikataulu

Tarkastelua koskeva tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (17) mukaisesti.

9.   Tärkeitä tietoja vientiä harjoittaville tuottajille Kiinassa: WTO:n valituselimen raportin ”EC-Antidumping measures on fasteners (WT/DS397)” vaikutus siihen, miten komissio suorittaa tämän tarkastelua koskevan tutkimuksen

Komissio kannustaa kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia asianomaisessa maassa, jota ei pidetä markkinatalousmaana perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti, ilmoittautumaan 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos ne ovat kiinnostuneita toimimaan yhteistyössä ja saamaan yksilöllisen polkumyyntitullin, vaikka ne katsoisivatkin, että ne eivät täytä perusteita yksilöllisen kohtelun saamiseksi. Komissio haluaa kiinnittää niiden huomion seuraaviin seikkoihin (18):

Tapauksessa ”EC-Certain Iron or Steel fasteners from China (WT/DS397)” WTO:n valituselin katsoi mm., että perusasetuksen 9 artiklan 5 kohta on vastoin WTO:n polkumyynnin vastaisen sopimuksen tiettyjä määräyksiä ja WTO-sopimuksen XVI:4 artiklaa.

Toimenpiteistä, joita yhteisö voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta, 23. heinäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1515/2001 (19), jäljempänä valtuutusasetus, 2 artiklassa säädetään, että Euroopan unionin neuvosto voi, jos se pitää sitä aiheellisena, muuttaa perusasetuksen nojalla toteutettuja unionin toimenpiteitä WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymään raporttiin sisältyvien muuta kuin kiistanalaista toimenpidettä koskevien oikeudellisten tulkintojen huomioon ottamiseksi.

Jos tällä ilmoituksella aloitettu tarkastelua koskeva tutkimus johtaa voimassa olevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden muuttamiseen, komissio katsoo edellä mainitun 2 artiklan muodostavan oikeusperustan WTO:n valituselimen edellä mainitussa riita-asiassa muodostamien oikeudellisten tulkintojen noudattamiselle. Tämä merkitsisi käytännössä sitä, että jos vientiä harjoittava tuottaja ilmoittautuu edellä esitetyssä määräajassa ja toimii täysimittaisesti yhteistyössä antamalla kaikki asiaa koskevat tiedot mutta ei hae yksilöllistä kohtelua, tai hakee sitä muttei täytä perusteita sen myöntämiseksi, valtuutusasetuksen 2 artikla voisi toimia asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa oikeusperustana sille, että kyseiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle myönnetään yksilöllinen tulli. Tätä asiaa tarkastellessaan komissio ottaa huomioon WTO:n valituselimen edellä mainitussa riita-asiassa esittämät perustelut ja erityisesti sen raportin kohdissa 371–384 käsitellyt seikat.

Toimijoiden, joille myönnetään yksilöllinen tulli tämän vireillepanoilmoituksen tämän osan perusteella, olisi otettava huomioon, että päätelmien perusteella määritettävä tulli voi olla suurempi verrattuna siihen tulliin, jota sovellettaisiin, jos yksilöllistä tullia ei olisi määritetty.


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Polkumyynti tarkoittaa käytäntöä, jossa tiettyä tuotetta (”tarkasteltavana oleva tuote”) myydään vientiin hinnalla, joka alittaa sen ”normaaliarvon”. Normaaliarvoksi katsotaan yleensä ”samankaltaisesta” tuotteesta asianomaisen maan kotimarkkinoilla veloitettava vertailukelpoinen hinta. Termi ”samankaltainen tuote” tarkoittaa tuotetta, joka on kaikissa suhteissa samanlainen kuin tarkasteltavana oleva tuote, tai jos sellaista ei ole, kyseistä tuotetta hyvin paljon muistuttava.

(3)  EYVL L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  EUVL L 55, 28.2.2008, s. 1.

(8)  EUVL L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Katso alaviite 2.

(10)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisessa maassa toimivat yritykset, jotka tuottavat tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin.

(11)  Perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan nojalla nollamarginaaleja, vähimmäistason marginaaleja ja perusasetuksen 18 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa määritettyjä marginaaleja ei oteta huomioon.

(12)  Vientiä harjoittavien tuottajien on osoitettava etenkin, että i) liiketoimintaa ja kustannuksia koskevat päätökset tehdään markkinaolosuhteiden perusteella ja ilman valtion merkittävää puuttumista asiaan; ii) yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka on riippumattoman tarkastuksen kohteena kansainvälisten kirjanpitonormien mukaisesti ja jota sovelletaan kaikkeen toimintaan; iii) aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä juontuvia merkittäviä vääristymiä ei ole; iv) kyseisiä yrityksiä koskee konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö, joka takaa yritysten toiminnan oikeusvarmuuden ja vakauden ja v) valuuttojen muuntaminen suoritetaan markkinahintaan.

(13)  Vientiä harjoittavien tuottajien on osoitettava etenkin, että i) kokonaan tai osittain ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten tai yhteisyritysten tapauksessa viejät voivat vapaasti kotiuttaa pääomia ja voittoja; ii) vientihinnoista ja -määristä sekä myyntiehdoista päätetään vapaasti; iii) osake-enemmistö on yksityishenkilöiden hallussa. Hallituksessa tai keskeisissä johtotehtävissä olevien valtion viranhaltijoiden on oltava joko vähemmistönä, tai on osoitettava, että yritys on kaikesta huolimatta riittävän riippumaton valtiosta; iv) valuuttojen muuntaminen suoritetaan markkinahintaan ja v) valtio ei puutu yrityksen toimintaan niin, että se mahdollistaisi toimenpiteiden kiertämisen, jos yksittäisille viejille vahvistetaan erilaiset tullit.

(14)  Otokseen voidaan valita vain sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä kyselylomakkeen liite 1 kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Tässä yhteydessä henkilöllä tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(15)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää polkumyynnin määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(16)  Vahingolla tarkoitetaan unionin tuotannonalalle aiheutunutta merkittävää vahinkoa, merkittävän vahingon uhkaa tai merkittävää viivästystä unionin tuotannonalan perustamisessa.

(17)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Jos vientiä harjoittavien tuottajien otantaa pidetään tarpeellisena, yksilöllinen polkumyyntitulli määritetään vain niille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka joko i) valitaan otokseen tai ii) joille on määritetty yksilöllinen polkumyyntitulli perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla.

(19)  EYVL L 201, 26.7.2001, s. 10.


LIITE A

Image

Image


LIITE B

Image

Image


LIITE C

Image

Image


9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/23


Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

2012/C 71/08

Julkaistuaan ilmoituksen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevien tiettyjen volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä (1) Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön.

1.   Tarkastelupyyntö

Pyynnön esitti 12. joulukuuta 2011 Eurométaux, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, sellaisten unionin tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa pääosan eli tässä tapauksessa yli 50 prosenttia volframielektrodien tuotannosta unionissa.

2.   Tarkasteltavana oleva tuote

Tarkastelun kohteena oleva tuote on Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat volframista valmistetut hitsauselektrodit, mukaan lukien volframitangot ja -puikot hitsauselektrodeja varten, joiden painosta vähintään 94 prosenttia on volframia, muut kuin ainoastaan sintratut, leikkaamattomat tai määräpituisiksi leikatut, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, ja jotka luokitellaan nykyisin CN-koodeihin ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 00 (Taric-koodit 8101991010 ja 8515900010).

3.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on neuvoston asetuksella (EY) N:o 260/2007 (3) käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli.

4.   Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun perusteet

Pyynnön esittäjä on esittänyt riittävän näytön siitä, että toimenpiteen voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen.

4.1   Polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskeva väite

Pyynnön esittäjä on perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti määrittänyt niiden Kiinan kansantasavallan vientiä harjoittavien tuottajien, joille ei myönnetty markkinatalouskohtelua voimassa oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa, osalta normaaliarvon 5.1.3 kohdassa mainitun viitemaaksi soveltuvan markkinatalousmaan myyntihintojen perusteella. Niiden yritysten osalta, joille myönnettiin markkinatalouskohtelu tutkimuksessa, normaaliarvo on määritetty Kiinan kansantasavallan laskennallisen normaaliarvon perusteella. Polkumyynnin jatkumista koskeva väite perustuu tarkasteltavana olevan tuotteen edellisissä virkkeissä esitetyllä tavalla määritetyn normaaliarvon ja tarkasteltavana olevan tuotteen unioniin viennin yhteydessä veloitettujen vientihintojen vertailuun.

Tällä perusteella lasketut polkumyyntimarginaalit ovat huomattavat.

4.2   Vahingon jatkumisen todennäköisyyttä koskeva väite

On myös väitetty, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonti Kiinan kansantasavallasta on jatkunut merkittävinä määrinä ja aiheuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle.

Pyynnön esittäjän toimittama alustava näyttö osoittaa, että tarkasteltavana olevan tuodun tuotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi yhä kielteinen vaikutus unionin tuotannonalan myymiin määriin, sen veloittamiin hintoihin ja sen markkinaosuuteen, mikä puolestaan vaikuttaa erittäin kielteisesti unionin tuotannonalan kokonaistulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

Lisäksi pyynnön esittäjä väittää, että asianomaisesta maasta polkumyyntihinnoilla tapahtuvan tuonnin lisääntyminen aiheuttaisi unionin tuotannonalalle todennäköisesti lisävahinkoa, jos toimenpiteiden voimassaolon annetaan päättyä. Tältä osin pyynnön esittäjä on toimittanut näyttöä siitä, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, tarkasteltavana olevan tuotteen tuontimäärät todennäköisesti kasvavat nykyisestä, koska asianomaisessa maassa on käyttämätöntä kapasiteettia.

5.   Menettely

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on tullut siihen tulokseen, että on olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee tarkastelun vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tutkimuksessa määritetään, johtaako toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

5.1   Menettely polkumyynnin jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi

5.1.1   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva tutkimus

Asianomaisessa maassa toimivia tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavia tuottajia (4) pyydetään osallistumaan tähän tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

Koska Kiinan kansantasavallassa on mahdollisesti paljon tämän menettelyn piiriin kuuluvia vientiä harjoittavia tuottajia, ja jotta tutkimus valmistuisi säädetyssä määräajassa, komissio voi rajata tutkittavien vientiä harjoittavien tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä A edellytetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen vientiä harjoittavia tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä Kiinan kansantasavallan viranomaisiin ja voi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin vientiä harjoittavien tuottajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä vaadittuja otoksen valintaan vaikuttavia tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, vientiä harjoittavien tuottajien valintaperusteena voidaan käyttää tarkasteltavana olevan tuotteen suurinta edustavaa unioniin vietyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, asianomaisen maan viranomaisille ja vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille otokseen valituista yrityksistä, tarvittaessa asianomaisen maan viranomaisten välityksellä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä vientiä harjoittavia tuottajia koskevat tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille ja tiedossa oleville tuottajien järjestöille sekä asianomaisen maan viranomaisille.

Kaikkien otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kyselylomakkeessa annetaan tiedot muun muassa vientiä harjoittavien tuottajien yritysrakenteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yritysten toiminnasta, tuotantokustannuksista, tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä asianomaisen maan kotimarkkinoilla ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä unioniin.

Niiden yritysten, jotka ovat ilmoittaneet suostuvansa mahdolliseen otokseen sisällyttämiseen mutta joita ei valita otokseen, katsotaan toimivan yhteistyössä, jäljempänä ’otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat’.

5.1.2   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus  (5), (6)

Kiinan kansantasavallassa toimivia tarkasteltavana olevan tuotteen etuyhteydettömiä tuojia pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien etuyhteydettömien tuojien määrä voi olla huomattava, komissio voi tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä B edellytetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen etuyhteydettömiä tuojia koskevan otoksen valinnassa tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyden tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä vaadittuja otoksen valintaan vaikuttavia tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tarkasteltavana olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa kaikille tiedossa oleville etuyhteydettömille tuojille ja tuojien järjestöille otokseen valituista yrityksistä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio lähettää otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille ja tiedossa oleville tuojien järjestöille kyselylomakkeen. Kyseisten osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otokseen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kyselylomakkeella annetaan tiedot muun muassa yrityksen (yritysten) rakenteesta, tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyvästä yrityksen (yritysten) toiminnasta ja tarkasteltavana olevan tuotteen myynnistä.

5.1.3   Markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan valinta

Edellisessä tutkimuksessa käytettiin Yhdysvaltoja soveltuvana markkinatalousmaana normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallan osalta. Komissio aikoo käyttää Yhdysvaltoja toistamiseen tähän tarkoitukseen. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa tämän viitemaan sopivuudesta. Huomautukset on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.2   Menettely vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden määrittämiseksi ja unionin tuottajien tutkimiseksi

Tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajia unionissa pyydetään osallistumaan komission tutkimukseen.

Saadakseen tutkimuksessa tarvitsemansa unionin tuottajia koskevat tiedot komissio lähettää tiedossa oleville unionin tuottajille tai edustaville unionin tuottajille ja niiden järjestöille kyselylomakkeet. Kaikkia unionin tuottajia ja unionin tuottajien järjestöjä kehotetaan ilmoittautumaan ja pyytämään kyselylomakkeen ottamalla yhteyttä komissioon mieluiten sähköpostitse välittömästi, viimeistään 15 päivän kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Unionin tuottajien ja unionin tuottajien järjestöjen on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Kyselylomakkeella annetaan tiedot muun muassa yritysten rakenteesta, niiden taloudellisesta tilanteesta, tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyvästä toiminnasta sekä tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantokustannuksista ja myynnistä.

5.3   Menettely unionin edun arvioimiseksi

Jos polkumyynnin ja sen aiheuttaman vahingon jatkumisen todennäköisyyttä koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, onko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden pitäminen voimassa unionin edun vastaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Voidakseen osallistua tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava saman määräajan kuluessa, että niiden toiminnan ja tarkasteltavana olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys.

Edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoittautuvat osapuolet voivat toimittaa komissiolle tietoja siitä, onko toimenpiteiden käyttöön ottaminen unionin edun mukaista, 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

5.4   Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

5.5   Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkinnan alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

5.6   Kirjallisia huomautuksia, kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (7).

Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköisessä muodossa (ei-luottamukselliset huomautukset sähköpostitse ja luottamukselliset CD-R-levyllä tai DVD-levyllä), ja niiden on ilmoitettava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero. Kaikki palautettaviin kyselylomakkeisiin liittyvät valtakirjat, allekirjoitetut todistukset ja niiden päivitykset on kuitenkin toimitettava paperiversioina eli postitse tai henkilökohtaisesti jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen osapuolen, joka ei pysty toimittamaan huomautuksiaan ja pyyntöjään sähköisessä muodossa, on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on saatavilla lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

Sähköposti: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(Kiinan kansantasavallan vientiä harjoittavien tuottajien, etuyhteydessä olevien tuojien, järjestöjen ja edustajien sekä kolmannen markkinatalousmaan tuottajien käyttöön) ja

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(unionin tuottajien, etuyhteydettömien tuojien, käyttäjien, kuluttajien ja järjestöjen käyttöön).

6.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

7.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkinnan alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa polkumyynnin ja sen aiheuttaman vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Mahdollisuus pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua

Koska tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan säännösten nojalla, sen päätelmät eivät johda voimassa olevien toimenpiteiden tason muuttamiseen vaan joko niiden kumoamiseen tai voimassaolon säilyttämiseen perusasetuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Jos jokin osapuolista pitää perusteltuna toimenpiteiden tason tarkastelua niiden muuttamiseksi (tason nostamiseksi tai laskemiseksi), kyseinen osapuoli voi pyytää perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista tarkastelua.

Osapuolet, jotka haluavat pyytää tällaista tarkastelua, joka tehtäisiin tässä ilmoituksessa mainitusta toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta riippumattomasti, voivat ottaa yhteyttä komissioon (ks. osoitetiedot edellä).

10.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (8) mukaisesti.


(1)  EUVL C 169, 9.6.2011, s. 14.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  EUVL L 72, 13.3.2007, s. 1.

(4)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisessa maassa toimivat yritykset, jotka tuottavat tarkasteltavana olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin.

(5)  Otokseen voidaan valita vain sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä kyselylomakkeen liite I kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa liikeyrityksissä, b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(6)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää polkumyynnin määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(7)  "Limited"-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(8)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE A

Image

Image


LIITE B

Image

Image


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/32


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 71/09

1.

Komissio vastaanotti 5 päivänä maaliskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla alankomaalaiset yritykset Sortiva B.V. (Sortiva) ja Remondis Nederland B.V. (Remondis) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan alankomaalaisissa yrityksissä Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (Sortiva P&K) ja Stam Papier-Recycling B.V. (Stam) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Remondis: paperin, pahvin ja muiden jätelajien kerääminen, erottelu ja lajittelu,

Sortiva: vaarattomien jätelajien, kuten puun ja purkujätteen erottelu, lajittelu ja kierrätys,

Sortiva P&K: paperin ja pahvin erottelu ja lajittelu,

Stam: paperin ja pahvin kerääminen, erottelu ja lajittelu sekä arkistojen tuhoaminen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/33


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

2012/C 71/10

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutoshakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

MUUTOSHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

9 ARTIKLASSA TARKOITETTU MUUTOSHAKEMUS

”CARNE MARINHOA”

EY-N:o: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Eritelmän kohta, jota/kohdat, joita muutos koskee:

Tuotteen nimi

Image

Tuotteen kuvaus

Image

Maantieteellinen alue

Image

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Image

Merkinnät

Kansalliset vaatimukset

Muu (täsmennettävä)

2.   Muutoksen/muutosten tyyppi:

Yhtenäisen asiakirjan tai yhteenvedon muutos

Image

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n eritelmän muutos, kun yhtenäistä asiakirjaa tai yhteenvetoa ei ole julkaistu

Eritelmän muutos, joka ei edellytä julkaistun yhtenäisen asiakirjan muutosta (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 3 kohta)

Eritelmän väliaikainen muutos, joka johtuu viranomaisten asettamista pakollisista terveys- tai kasvinsuojelutoimista (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 4 kohta)

3.   Muutos/muutokset:

3.1   Tuotteen kuvaus:

Tavoitteena on mahdollistaa Carne Marinhoa -lihan kaupan pitäminen voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjen ikä- ja painoluokkien mukaan siten, että ne vastaavat eläinten todellista painoa teurastusajankohtana, osana geneettistä jalostustoimintaa keskittymällä enemmän lihantuotantoon liittyviin näkökohtiin kuin eläinten käyttöön työjuhtina.

Eläinten teurasiän ja -painon mukaiset tuoteluokkien kuvaukset vastaavat voimassa olevaa lainsäädäntöä.

3.2   Maantieteellinen alue:

Carne Marinhoa -lihan maantieteelliseen tuotantoalueeseen rajoittuvissa Coimbran, Figueira da Fozin, Montemor-o-Velhon ja Souren kunnissa toimivat kasvattajat ovat pyytäneet alkuperänimityksen haltijana olevalta tuottajaryhmittymältä kyseisen alueen laajentamista sillä perusteella, että kaikki vaaditut tuotantoedellytykset – erityisesti rehun, eläinten pitotavan, eläintiheyden, maatalouskäytäntöjen, rodun ja perinteisen luonteen osalta – täyttyvät myös näissä kunnissa. Onkin todettava, että niiden ilmasto- ja maaperäolosuhteet, pitotapa, eläintiheys, vallitseva kasvillisuus, itse Marinhoa-rotu, maatalouskäytännöt ja rehutilanne ovat hyvin samankaltaiset tai jopa yhtäläiset, joten näissä kunnissa voidaan tuottaa lihaa, jolla on aivan samat fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet kuin Carne Marinhoa -lihalla.

3.3   Alkuperätodisteet:

Tarkoituksena on soveltaa asetusten (EY) N:o 510/2006 ja (EY) N:o 1898/2006 alkuperätodisteisiin liittyviä säännöksiä selkeyttämällä ja täsmentämällä menettelyjä, jotka kasvattajien, teurastamoiden, leikkaamoiden ja pakkaamoiden on otettava käyttöön tuotteen maantieteellisen alkuperän varmistamiseksi.

3.4   Merkinnät:

Aikaisempia määräyksiä täydennetään ja selkeytetään; lisäksi haetaan hyväksyntää määräyksille, joilla halutaan estää ulkopuolisten toimijoiden mahdollisuus hyödyntää alkuperänimityksen arvoa ja arvostusta kieltämällä jakelijoiden ja muiden välittäjien nimien lisääminen SAN-tunnukseen. Tällaisten merkintöjen käyttöä tuotteen päällysmerkinnöissä ei kuitenkaan kielletä.

Lisäksi eritelmään on tehty eräitä toimituksellisia ja kielellisiä parannuksia.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”CARNE MARINHOA”

EY-N:o: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi:

”Carne Marinhoa”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Portugali

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.1 –

Tuore liha (ja muut eläimenosat)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Marinhoa-rotuisista nautaeläimistä saatu erittäin murea ja mehevä liha; rodulle on ominaista voimakas ruumiinrakenne ja pitkänomainen turpa. Lihan väri vaihtelee juottovasikan vaaleanpunaisesta täysikasvuisten eläinten tummanpunaiseen. Lihan rakenne on kiinteä ja hieman kostea, mistä johtuu sen mehevyys. Myös rasvan väri vaihtelee eläimen iästä riippuen valkoisesta kellertävään. Lihaa voidaan pitää kaupan seuraavissa muodoissa:

Juottovasikka – enintään 8 kuukauden ikäisenä teurastetuista eläimistä saadut ruhot tai palat; teuraspaino 70–180 kg.

Vasikka – 8–12 kuukauden ikäisenä teurastetuista eläimistä saadut ruhot tai palat; teuraspaino enintään 240 kg.

Mulli/hieho – 12–30 kuukauden ikäisenä teurastetuista uros-/naaraspuolisista eläimistä saadut ruhot tai palat; teuraspaino enintään 180 kg.

Lehmä – yli 30 kuukauden ikäisinä teurastetuista naaraspuolisista naudoista saadut ruhot tai palat; teuraspaino yli 220 kg.

Sonni – yli 30 kuukauden ikäisinä teurastetuista urospuolisista naudoista saadut ruhot tai palat; teuraspaino yli 220 kg.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

Ei sovelleta

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Marinhoa-rotuisen karjan kasvatus yksilöidyllä maantieteellisellä alueella perustuu perinteiseen laiduntamiseen ensisijaisesti alueen runsailla luonnonlaitumilla.

Vuodenajasta riippuen eläimille annetaan navetassa tilalta tai alueella sijaitsevilta tiloilta peräisin olevaa raiheinää, maissia (lehtinä), viljanolkea ja heinää.

Lisäksi eläimille on tapana antaa maissista, riisistä tai muusta viljasta tilalla tuotettua jauhoa sekä muita tilalta saatavia kasviperäisiä sivutuotteita.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Eläinten, joista Carne Marinhoa -liha tuotetaan, on synnyttävä ja ne on kasvatettava ja teurastettava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella; ne on myös merkittävä syntymärekisteriin, ja niiden on oltava peräisin Marinhoa-rodun kantakirjaan merkityistä vanhemmista.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Kaupallisesta tarjontamuodosta riippumatta päällysmerkinnöissä on ehdottomasti oltava maininta ”Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida”, väärentämättömällä tai lähtemättömällä tavalla kiinnitetty vaatimustenmukaisuusmerkki sekä tuotteen tunnus.

Image

Myyntinimitykseen ”Carne Marinhoa DOP” ei saa lisätä mitään muita merkintöjä tai mainintoja, kuten jakelijan tuotemerkki jne., mutta ne voidaan liittää päällysmerkintäihin.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Maantieteellinen alue, jolla Carne Marinhoa -lihan tuotantoon tarkoitetut eläimet syntyvät, kasvatetaan ja teurastetaan, käsittää seuraavat kunnat: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure ja Vagos; sekä seuraavat taajamat Oliveira de Azeméisin kunnassa: Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta ja Palmaz.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Maantieteellinen alue kuuluu Portugalin viljavimpiin ja käsittää Vouga, Águeda- ja Antuã-jokien valuma-altaat. Marinhan alueen maaperä on erittäin kosteaa, hedelmällistä ja soveltuu hyvin rehun tuotantoon, ja pohjavesi on lähellä maan pintaa. Vähemmän vettyneissä osissa viljellään etupäässä viljaa, erityisesti maissia. Tällainen maaperä soveltui vaikeasti koneelliseen maatalouteen, minkä vuoksi tarvittiin korkeajalkaisia nautoja, jotka pystyivät liikkumaan hyvin raskaskulkuisessa maassa; rotu valikoitui sekä työjuhdaksi että lihantuottajaksi.

Olosuhteet mahdollistavat sekä eläinten vapaan laiduntamisen rajatuilla alueilla että niiden ruokinnan rehun- ja viljanviljelystä peräisin olevilla tuotteilla.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Alueelle erinomaisesti sopeutunut Marinhoa-rotu otettiin aluksi käyttöön sekä työjuhdaksi että lihantuotantoon. Vaikka perinteiset viljely- ja tuotantokäytännöt ovatkin yhä säilyneet, nautoja ei enää käytetä työjuhtina, ja rodun jalostuksessa on keskitytty lihantuotantoon liittyvien ominaisuuksien parantamiseen.

Rodun nautojen ruumiinrakenne ja ominaisuudet vastaavat hyvin alueen raskasta maaperää ja tyypillistä pitotapaa paikallisissa olosuhteissa.

Tuotantojärjestelmän avulla saadaan suhteellisen suurikokoisia ruhoja, joista leikatun lihan väri vaihtelee juottovasikan vaaleanpunaisesta täysikasvuisten eläinten tummanpunaiseen. Lihan rakenne on kiinteä ja hieman kostea. Myös rasvan väri vaihtelee eläimen iästä riippuen valkoisesta kellertävään.

Liha on erittäin mehevää ja maukasta.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Tuotantoalueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteiden, rodun ominaispiirteiden sekä luonnollisen ravinnon ansiosta eläimet kasvavat suuriksi/keskisuuriksi. Ruhon paino on toisinaan huomattava suhteessa eläimen teurasikään, ja siinä on vain vähän ontelon sisäistä ja pintarasvaa. Aistinvaraiset ominaisuudet ovat erityiset; liha on mehevää, mureaa ja maukasta, rakenteeltaan kiinteää ja helposti pureskeltavaa, aromiltaan ja maultaan tyypillistä olematta liian voimakasta; nämä ominaisuudet johtuvat selkeästi ympäristöstä sekä vapaasta laiduntamisesta tai sisäruokinnassa käytetystä luonnollisesta rehusta.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.