ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2011.377.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 377

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
23. joulukuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Neuvosto

2011/C 377/01

Neuvoston päätöslauselma, annettu 6 päivänä joulukuuta 2011, Suuntaviivat avaruuden lisäarvosta ja eduista Euroopan kansalaisten turvallisuudelle

1

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2011/C 377/02

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

5

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 377/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

8

2011/C 377/04

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 2 )

13

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2011/C 377/05

Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon (ks. neuvoston asetuksen (EU) N:o 1375/2011 liite)

17

 

Euroopan komissio

2011/C 377/06

Euron kurssi

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

PÄÄTÖSLAUSELMAT

Neuvosto

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 377/1


NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2011,

”Suuntaviivat avaruuden lisäarvosta ja eduista Euroopan kansalaisten turvallisuudelle”

2011/C 377/01

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

OTTAA HUOMIOON

1.

avaruusneuvoston seitsemännessä istunnossa 25. marraskuuta 2010 hyväksytyn päätöslauselman ”Maailmanlaajuiset haasteet – Euroopan avaruusjärjestelmän hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti”;

2.

EU:n neuvoston 31. toukokuuta 2011 antamat päätelmät tiedonannosta ”Kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa”; sekä komission 4. huhtikuuta 2011 antaman tiedonannon ”Kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa”;

3.

ESAn ministerineuvoston 26. marraskuuta 2008 antaman päätöslauselman avaruuden osuudesta Euroopan kokonaistavoitteiden saavuttamisessa;

4.

komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (1);

5.

Euroopan yhteisön – ja sen seuraajan Euroopan unionin – ja Euroopan avaruusjärjestön välisen puitesopimuksen, jäljempänä ’puitesopimus’, joka tuli voimaan 28. toukokuuta 2004, ja näiden kahden osapuolen välisen lisääntyvän yhteistyön;

6.

TOTEAA, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulolla EU:lle annettu toimivalta avaruusasioissa vahvistaa avaruuden poliittista ulottuvuutta Euroopassa (2);

7.

KOROSTAA avaruusjärjestelmien tehtävää tarjottaessa tietoja ja käytännön välineitä eurooppalaisten politiikkojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi ympäristön, ilmastonmuutoksen, humanitaarisen avun, pelastuspalvelun ja kriisinhallinnan aloilla, jotta varmistettaisiin ihmisten, omaisuuden, ympäristön ja kulttuuriperinnön entistä tehokkaampi suojelu luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien sattuessa;

8.

TÄHDENTÄÄ, että avaruusresurssit voivat merkittävästi edesauttaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) tavoitteiden toteutumista; PANEE lisäksi tässä yhteydessä MERKILLE, että EDAn ja ESAn välinen hallinnollinen järjestely allekirjoitettiin 20. kesäkuuta 2011 (3);

9.

TOTEAA, että maailmanlaajuisten Galileo- ja EGNOS-navigointijärjestelmien sekä ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuista seurantaa (GMES) koskevan ohjelman saattaminen päätökseen ja hyödyntäminen antavat päättäjille ja muille käyttäjille pitkälle kehitettyjä ja luotettavia välineitä, jotka on mitoitettu Euroopan maiden ja muiden kuin Euroopan maiden kansalaisten turvallisuus- ja suojaamistarpeisiin, mahdollistamalla erityisesti avaruussovellusten yhteentoimivuuden ja yhdennetyn käytön kriisinhallinnassa, pelastuspalvelussa ja humanitaarisessa avussa;

10.

PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE ensimmäisten kahden Galileo-satelliitin laukaisemisen Sojuz-kantoraketilla ”Guyanan avaruuskeskuksesta – Euroopan avaruuskeskuksesta”, mikä on merkittävä uusi vaihe Euroopan avaruusalan toiminnassa;

11.

MUISTUTTAA, että avaruusinfrastruktuuri, joka on edellä mainituista syistä kriittistä, on suojattava riskeiltä, sekä luonnonriskeiltä, esimerkiksi aurinkomyrskyjen mahdollisilta vaikutuksilta, että ihmisen toiminnasta johtuvilta riskeiltä (esimerkiksi avaruusromulta);

12.

PANEE MERKILLE komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio” (4), jossa tehdään EU:n monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevia ehdotuksia;

13.

TOTEAA, että nämä avaruusneuvoston suuntaviivat eivät vaikuta seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskeviin päätöksiin;

I   Avaruuden merkitys turvallisuudelle ja kestävälle kehitykselle

14.

MUISTUTTAA, että GMES ja Galileo/EGNOS ovat Euroopan unionin lippulaivaohjelmia, joiden toteuttamisesta vastaa Euroopan komissio, ja että GMES perustuu myös kumppanuuteen ESAn sekä EU:n ja ESAn jäsenvaltioiden kanssa, muiden asiaankuuluvien eurooppalaisten elinten osallistuessa siihen; VAHVISTAA, että EU:n ensisijaisena tavoitteena on varmistaa kestävien GMES-palvelujen ja -infrastruktuurien kehittäminen ja hyödyntäminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; KEHOTTAA Euroopan komissiota toteuttamaan tarpeellisia ja täsmällisiä toimia ohjelman jatkuvuuden varmistamiseksi ja GMESin käyttäjien ja sidosryhmien vakuuttamiseksi komission sitoumuksesta GMES-ohjelmaan;

15.

TOTEAA, että GMES on merkittävässä asemassa pyrittäessä varmistamaan EU:n riippumaton pääsy keskeisiin strategisiin tietoihin, joilla tuetaan monia perussopimukseen kirjattuja EU:n politiikkoja esimerkiksi maatalouden, ympäristön, liikenteen, energian, terveyden, pelastuspalvelun, humanitaarisen avun ja turvallisuuden aloilla; ja KOROSTAA sen vuoksi, että on varmistettava infrastruktuurien ja palvelujen jatkuvuus ja saatavuus myös vuoden 2013 jälkeen;

16.

PANEE MERKILLE, että ilmastonmuutoksella on vakavia vaikutuksia sekä yhteiskuntaan että talouteen, samoin kuin luonnollisiin ja ihmisen toiminnan muokkaamiin ekosysteemeihin, TOTEAA, että GMES on merkittävä eurooppalainen panos globaaleihin pyrkimyksiin ymmärtää ilmastonmuutosta ja seurata ja hillitä sen vaikutuksia, ja KOROSTAA, että ilmastonmuutosta koskevan GMES-palvelun täytäntöönpanolla olisi täydennettävä muita olemassa olevia palveluja ja toimia ja toimittava vuorovaikutteisesti niiden kanssa kyseiseen haasteeseen vastaamiseksi;

17.

ILMAISEE TYYTYVÄISYYTENSÄ GMES-ohjelman puitteissa tapahtuvaan tosiasialliseen satelliittitiedonvälitykseen kriisioperaatioiden tueksi maailmassa äskettäin tapahtuneiden katastrofien yhteydessä; KATSOO, että GMES-ohjelmalla on tärkeä tehtävä entistä parempien eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien tukirankana, synergiassa olemassa olevien mekanismien kanssa; ja PYYTÄÄ Euroopan komissiota edelleen parantamaan pääsyä kansallisten ohjelmien kriisitilanteissa tarjoamiin asiaankuuluviin tietoihin;

18.

PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE tulokset, joita Euroopan komissio on saavuttanut kehitettäessä GMES-turvallisuuspalvelujen alustavia toimintavalmiuksia, ja SUOSITTELEE Euroopan komissiolle, että se, tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH), jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien EU:n virastojen, kuten Frontexin, EU:n satelliittikeskuksen (EUSK) ja Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) kanssa saattaisi päätökseen täysin toimintakykyisten, EU:n ulkoista toimintaa sekä rajavartiointia ja merivalvontaa tukevien, käyttäjien kysyntään perustuvien GMES-turvallisuuspalvelujen määrittelyn ja nopeuttaisi siirtymistä niiden käyttöön;

19.

KEHOTTAA Euroopan komissiota kuulemaan kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä ja sen pohjalta ehdottamaan suunniteltujen toimintakykyisten palvelujen organisaatiorakennetta, myös hallintoa, ja perustamista; KEHOTTAA Euroopan komissiota kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen erityisesti saattamaan päätökseen asianmukaisen GMES-tietopolitiikan määrittelyn, joka perustuisi täysimääräiseen ja avoimeen pääsyyn GMES-palvelujen ja GMES-infrastruktuurin kautta kerättyihin tietoihin, ottaen kuitenkin huomioon asianmukaiset kansainväliset sopimukset, turvallisuuteen liittyvät rajoitukset ja lisenssiehdot, mukaan lukien käyttäjien lisenssien rekisteröinti ja hyväksyminen, jolla maksimoitaisiin GMES:n käyttö ja joka perustuisi lähestymistapaan, jossa maksuton tiettyjen julkisten tietojen ja palvelujen saatavuus, tarve vahvistaa maahavainnoinnin markkinoita Euroopassa sekä lisätä olemassa olevien ja uusien tietoja ja tietopalvelua tarjoavien eurooppalaisten yritysten kasvua, ovat keskenään tasapainossa; samoin kuin GMES:n osioiden ja tietojen turvallisuuden hallinnointia;

20.

KATSOO, että kysymys GMES-avaruusinfrastruktuurin omistajuudesta on keskeisen tärkeä GMES:n tulevaisuuden kannalta, ja KEHOTTAA Euroopan komissiota ja ESAa saattamaan mahdollisimman pian päätökseen tämän kysymyksen arvioinnin;

21.

PANEE MERKILLE Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen julkisesti säännellyn palvelun (PRS-palvelun) käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (5); ja KEHOTTAA Euroopan komissiota EUH:n tuella ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja alan käyttäjäyhteisöjen kanssa määrittelemään asianmukaiset toimenpiteet PRS-palvelun ja siihen liittyvien järjestelmien ottamiseksi käyttöön kitkattomasti ottaen täysin huomioon kansalliset infrastruktuurit, sillä näin parannetaan EU:n kriisinhallintavalmiuksia;

22.

TOTEAA, että satelliittiviestintä on keskeinen voimavara kaikessa kriisitoiminnassa ja kriisinhallintaoperaatioissa ja että se on erittäin ratkaiseva ja harvinainen resurssi varsinkin tilanteissa, joissa maainfrastruktuurit ovat vahingoittuneet tai tuhoutuneet, ja SUOSITTELEE Euroopan komissiolle, EUH:lle ja jäsenvaltioille, että ne pyrkisivät Euroopan puolustusviraston (EDA) tuella takaamaan kriisitoiminnan ja kriisinhallinnan alan toimijoille suojatun pääsyn kaupalliseen ja hallitusten satelliittiviestintään;

23.

KOROSTAA, että kriisitilanteiden tosiasiallinen hallinta edellyttää asianmukaisten resurssien saamista käyttöön ja asianmukaisia tietoja niiden käyttämiseksi optimaalisesti, ja siitä syystä eri avaruus- ja maainfrastruktuurien yhdentämistä toiminnan koordinoinnin tueksi useiden toimijoiden osallistuessa pelastuspalvelu- ja humanitaarisiin toimiin;

24.

edellä esitetyn huomioon ottaen KEHOTTAA Euroopan komissiota tarpeen mukaan EUH:n, ESAn ja jäsenvaltioiden tukemana sekä EDAn tuella:

tiedottamaan mahdollisista valmiuksista yhdentää avaruussovellukset asianmukaisiin järjestelmiin mahdollisten käyttäjien keskuudessa,

varmistamaan avaruusratkaisujen optimaalisen hyödyntämisen Euroopan pelastuspalvelualan koordinointimekanismissa,

kehittämään ratkaisuja, jotka johtavat avaruusalan teknisten järjestelmien yhteentoimivuuteen, ja yhdenmukaiset operatiivisten menettelyjen puitteet avaruussovellusten käyttämiselle kriisinhallintaan,

sekä tutkimaan mahdollisuuksia miniatyrisointiin käyttämällä pieniä (mikro-, nano- ja piko-) satelliitteja, kustannusten säästämiseksi.

II   Turvallisuus ja kestävyys avaruudessa

25.

PANEE MERKILLE, että avaruusresursseihin ja niihin liittyviin maainfrastruktuureihin kohdistuu vakavia uhkia, esimerkiksi törmäysriskit ja avaruussään vaikutus; TOTEAA, että on tärkeää suojata Euroopan talouden ja politiikkojen kannalta kriittiset avaruusresurssit ja -palvelut; ja TOTEAA, että Euroopan tason toimintana tarvitaan toimivat avaruustilannetietoisuutta koskevat valmiudet, muun muassa jotta eurooppalaiset avaruusresurssit ja tulevat laukaisut voitaisiin suojata paremmin avaruusromulta ja muilta avaruudessa olevilta esineiltä sekä avaruuden sääilmiöiltä; tätä varten Euroopan unionin olisi hyödynnettävä mahdollisimman laajasti jäsenvaltioissa tai EU:n tasolla ja tarvittaessa kansainvälisesti jo olemassa tai kehitteillä olevia resursseja, valmiuksia ja osaamista;

26.

PANEE MERKILLE ESAn SSA-alan valmisteluohjelman merkittävän myötävaikutuksen; tunnustaen tällaisen järjestelmän kaksikäyttöluonteen ja ottaen huomioon sen erityisen turvallisuusulottuvuuden KEHOTTAA Euroopan komissiota yhdessä korkean edustajan kanssa toimien ja tiiviissä yhteistyössä ESAn ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on kyseisiä resursseja ja valmiuksia, ja kaikkia asiaankuuluvia toimijoita kuullen esittämään ehdotuksia siitä, miten näitä resursseja ja valmiuksia voidaan täysimittaisesti hyödyntää ja käyttää perustana kehitettäessä avaruustilannetietoisuutta koskevia valmiuksia Euroopan tason toimintana, ja määrittelemään samassa yhteydessä asianmukaisen hallinnointi- ja tietopolitiikan ottaen huomioon avaruustilannetietoisuutta koskevien tietojen arkaluonteisuuden;

27.

TOTEAA, että Euroopan tason operatiivisten SSA-valmiuksien olisi katettava kolme osiota: kiertoradalla olevien esineiden valvonta ja jäljitys, avaruussääilmiöiden ja niiden erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien vaikutusten ennustaminen ja valvonta sekä maan lähelle tulevien kohteiden valvonta, osana SSA-valmiuksien määrittelyä SSA:n siviili- ja sotilaskäyttäjien vaatimusten hyväksytyn yhdistämisen (6) pohjalta;

28.

TOTEAA, että avaruusresurssien suojaaminen vaatii tutkimustoiminnan jatkamista esimerkiksi avaruussään vaikutusten, maan lähelle tulevien kohteiden ja avaruusromun jäljittämisen ja ennustamisen sekä sen vähentämisen ja poistamisen aloilla; ja KEHOTTAA Euroopan komissiota, ESAa ja jäsenvaltioita arvioimaan toimia, joilla nämä kysymykset voitaisiin asianmukaisesti ratkaista;

29.

TOTEAA, että kaiken ulkoavaruuteen liittyvän toiminnan turvaamista, turvallisuutta ja kestävyyttä on parannettava, ja TOISTAA tässä yhteydessä, että on tärkeää jatkaa monenvälisiä neuvotteluja ehdotuksesta ulkoavaruuden toimintaa koskeviksi kansainvälisiksi käytännesäännöiksi, jotta varmistettaisiin, että mahdollisimman monet valtiot noudattavat säännöstöä; ja KATSOO, että avaruustoimintoja koskevien riittävien ja luotettavien tietojen entistä laajempi saatavuus on luottamusta lisäävä toimenpide, jolla luodaan perusta entistä suuremmalle luottamukselle ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä kohtaan;

30.

KATSOO, että avaruusteollisuuspolitiikassa olisi otettava huomioon avaruusalan erityispiirteet ja kaikkien jäsenvaltioiden intressit investoida avaruusresursseihin ja pyrittävä seuraaviin yhteisiin tavoitteisiin: tuetaan Euroopan mahdollisuuksia luoda, kehittää, laukaista, käyttää ja hyödyntää avaruusjärjestelmiä, vahvistetaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä kotimarkkinoilla ja vientimarkkinoilla ja edistetään kilpailua ja voimavarojen tasapainoista kehittämistä ja hankintaa Euroopassa, TÄHDENTÄÄ, että on tutkittava, tarvitaanko Euroopan tasolla ja kansainvälisesti asianmukaisia toimenpiteitä avaruustoimintojen kestävyyden ja taloudellisen kehittämisen takaamiseksi, Euroopan kaupallisen alan toiminnot mukaan luettuina;

31.

Avaruustoimintojen kestävyyden yhteydessä PALAUTTAA MIELIIN (7) kaikille Euroopan institutionaalisille toimijoille osoittamansa pyynnön, että riippumattoman, luotettavan ja kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn takaamiseksi kohtuullisin ehdoin harkittaisiin ensisijaisesti Euroopassa kehitettyjen kantorakettien käyttöä ja tarkasteltaisiin kysymyksiä, jotka liittyvät kyseisten toimijoiden mahdolliseen osallistumiseen kantoraketteihin liittyviin hyödyntämistoimintoihin.

III   Avaruustutkimus

32.

PALAUTTAA MIELIIN poliittiset keskustelut, joita eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppanien kesken käytiin kolmannessa avaruustutkimuskonferenssissa ja avaruustutkimuksen kansainvälisen korkean tason foorumin ensimmäisessä kokouksessa Luccassa (Italiassa) 10. marraskuuta 2011, ja kokouksen julkilausuman, jossa todettiin, että tulevasta avaruustutkimuksesta käytävästä jatkuvasta jäsennellystä korkean tason poliittisesta vuoropuhelusta hyödytään niin, että se voi auttaa määrittelemään kansainvälisen yhteistyön mahdollisia aloja; PITÄÄ TERVETULLEENA Yhdysvaltojen tarjousta järjestää seuraava vuoropuhelukokous;

33.

TOTEAA, että avaruuden tutkimiseksi robottien ja ihmisten avulla matalalla Maan kiertoradalla ja sitä kauempana voidaan hallitusten tason kansainvälisen korkean tason poliittisen vuoropuhelun tuella saada aikaan yhteiskunnallista, älyllistä ja taloudellista edistystä ja hyötyjä kansalaisille. Sillä tavoin voidaan muun muassa luoda globaaleja kumppanuuksia jakaen haastavia ja rauhanomaisia tavoitteita; kannustaa tieteen edistymistä; edistää tulevia löytöjä; ratkaista globaaleja haasteita avaruudessa ja maapallolla käyttämällä innovatiivista teknologiaa; innoittaa yhteiskuntaa ja varsinkin nuoria sukupolvia kollektiivisilla ja yksittäisten henkilöiden toimilla sekä edistää talouskasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia;

34.

PYYTÄÄ Euroopan komissiota, ESAa ja jäsenvaltioita jatkamaan Euroopan tasolla ja kansainvälisten kumppanien kanssa käytävää keskustelua vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan strategian määrittelemiseksi, mukaan lukien Euroopan osallistuminen siihen, valmisteltaessa seuraavaa vuoropuhelukokousta, jossa olisi otettava huomioon eurooppalaiset pyrkimykset, painopisteet ja voimavarat.


(1)  Asiak. 7110/10.

(2)  Erityisesti sen 4 ja 189 artikla.

(3)  Asiak. 10085/11.

(4)  Asiak. 12475/11.

(5)  EUVL L 287, 4.11.2011, s. 1.

(6)  Asiak. 15715/11.

(7)  Asiak. 16864/10.


LAUSUNNOT

Euroopan tietosuojavaltuutettu

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 377/5


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

2011/C 377/02

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7–8 artiklan,

ottaa huomioon 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (1),

ottaa huomioon 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (2) sekä erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1.   JOHDANTO

1.

Komissio hyväksyi 31 päivänä maaliskuuta 2011 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista (jäljempänä ’ehdotus’).

1.1   Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen

2.

Komissio lähetti ehdotuksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle 31 päivänä maaliskuuta 2011. Euroopan tietosuojavaltuutettu tulkitsee tämän tiedonannon pyynnöksi antaa yhteisön toimielimille ja elimille neuvoja, siten kuin asiasta säädetään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun asetuksen (jäljempänä ’asetus (EY) N:o 45/2001’) 28 artiklan 2 kohdassa. Euroopan tietosuojavaltuutetulla oli mahdollisuus esittää komissiolle epävirallisia huomioita jo ennen (3) kuin ehdotus annettiin. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä avointa menettelyä, jonka ansiosta tekstiä on voitu parantaa tietosuojan näkökulmasta jo varhaisessa vaiheessa. Osa sen huomioista on otettu ehdotuksessa huomioon. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että ehdotuksen johdanto-osassa viitataan tähän kuulemiseen.

1.2   Yleistä taustaa

3.

Ehdotuksessa määritellään vastuullisen luotonannon tarkoittavan sitä, että luotonantajat ja luotonvälittäjät huolehtivat siitä, että ne lainaavat summia, joihin kuluttajilla on varaa ja jotka vastaavat kuluttajien tarpeita ja sopivat heidän tilanteeseensa. Vastuullisen luotonoton käsitteeseen kuuluu ajatus siitä, että kuluttajien pitäisi antaa merkityksellistä, täydellistä ja paikkansapitävää tietoa taloudellisesta tilanteestaan ja että heitä kannustetaan tekemään tietoon perustuvia ja kestäviä päätöksiä.

4.

Ehdotuksessa luetellaan monenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, myönnetäänkö tietty kiinnitysluotto, minkä kiinnitysluottotuotteen luotonottaja valitsee ja pystyykö hän maksamaan lainansa takaisin. Tällaisia tekijöitä ovat taloustilanne, epäsymmetrinen informaatio ja eturistiriidat, sääntelyn puutteet ja epäjohdonmukaisuudet sekä muut tekijät, kuten luotonottajien finanssiosaaminen ja kiinnitysluottojen rahoitusrakenteet. Ehdotuksen näkökulmasta rahoituskriisin aiheutti muun muassa tiettyjen markkinatoimijoiden vastuuton toiminta, minkä vuoksi säädösaloitteella pyritään puuttumaan vastuuttomaan luotonantoon ja luotonottoon rahoituskriisin toistumisen välttämiseksi.

5.

Siksi ehdotuksessa esitetään lainanantajille vakavaraisuus- ja valvontavaatimuksia ja lainanottajille oikeuksia ja velvoitteita. Näin pyritään vahvistamaan selvä oikeuskehys, jonka pitäisi suojata EU:n kiinnitysluottomarkkinoita rahoituskriisin aikana koetuilta haittavaikutuksilta.

1.3   Suhde EU:n tietosuojajärjestelmään

6.

Ehdotus koskee muutamia EU:n tietosuojajärjestelmän kannalta merkittäviä toimintoja. Ne liittyvät ensisijaisesti niin sanottuun luottotietokantaan, jota luotonantajat ja luotonvälittäjät käyttävät arvioidakseen kuluttajien luottokelpoisuutta, ja tietoihin, joita kuluttajat antavat luotonantajille ja luotonvälittäjille.

7.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että nykyiseen ehdotustekstiin on sisällytetty tärkeitä viittauksia keskeisiin tietosuojasääntöihin. Muutamaa kohtaa on kuitenkin hänen mielestään selvennettävä. Ensinnäkään ehdotuksella ei pitäisi ottaa käyttöön liian tarkkoja vaatimuksia tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta, jonka takaa sovellettavuus mihin tahansa tietojenkäsittelytoimiin, joista säädetään direktiivin 95/46/EY täytäntöön panevissa kansallisissa säädöksissä. Toiseksi Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa tekstiin muutamia parannuksia, joiden avulla selvennetään tekstiä ja vältetään se, että kriteerit, joihin luottotietokannan käyttöoikeudet perustuvat, vahvistetaan delegoidulla lainsäädännöllä.

2.   EHDOTUKSEN TARKASTELU

2.1   Viittaus direktiiviin 95/46/EY ja velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta

Johdanto-osan 30 kappale

8.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että ehdotukseen sisältyvässä direktiivin johdanto-osassa viitataan direktiiviin 95/46/EY. Johdanto-osan 30 kappaleessa vahvistetaan, että direktiiviä 95/46/EY sovelletaan yleisesti kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin yhteydessä suoritettavaan tietojenkäsittelyyn.

9.

Jotta ehdotuksesta ilmenisi, että kaiken tietojenkäsittelyn on oltava täytäntöönpanosääntöjen mukaista ja että kyseisen direktiivin täytäntöön panemiseksi annetut kansalliset lait ovat sopivia viittauskohteita, siihen voitaisiin lisätä seuraava yleinen artikla: ”Tästä direktiivistä aiheutuvan henkilötietojen käsittelyn on oltava direktiivin 95/46/EY täytäntöön panevien kansallisten lakien mukaista.” Jos tällainen artikla lisättäisiin, 15 artiklan 3 kohdasta ja 16 artiklan 4 kohdasta voitaisiin poistaa erityiset viittaukset direktiiviin.

14   artikla

10.

Ehdotuksen 14 artiklassa vahvistetaan luotonantajien velvollisuus arvioida perinpohjaisesti kuluttajien luottokelpoisuutta. Tämän arvioinnin pitäisi perustua tiettyihin kriteereihin, kuten kuluttajien tuloihin, säästöihin, velkoihin ja muihin taloudellisiin sitoumuksiin. Tämä velvoite voisi vaikuttaa merkittävällä tavalla luotonhakijoiden yksityisyyteen, sillä luotonantaja voisi mahdollisesti saada suuren määrän tietoja hyvin laaja-alaisesti. Siksi Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että tekstissä olevilla erittelyillä rajoitetaan luotonantajan tekemää hakua koskemaan vain luotonantajan saamia ”tarvittavia” tietoja. Kyseisessä artiklassa vahvistetaan yleisesti, että näitä tietoja voi saada vain ”olennaisista sisäisistä tai ulkoisista lähteistä”. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä selvää viittausta direktiivin 95/46/EY 6 artiklassa vahvistettuihin tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin, mutta kehottaa kuitenkin määrittelemään tarkemmin, sikäli kuin se on mahdollista, mistä lähteistä tietoja voidaan saada.

2.2   Luottotietokannan käyttäminen

11.

Luottotietokanta mainitaan ensimmäisen kerran johdanto-osan 27 kappaleessa, jossa siitä korostetaan olevan hyötyä sekä luottokelpoisuuden arvioinnin yhteydessä että laina-aikana. Kyseisessä kappaleessa täsmennetään myös, että direktiivin 95/46/EY mukaan kuluttajille pitäisi ilmoittaa luottotietokantaan tehtävästä hausta ja heillä pitäisi olla oikeus tutustua luottotietokannassa oleviin tietoihinsa sekä oikaista, poistaa tai suojata niitä. Direktiiviehdotuksen 14 artiklassa asetetaan luotonantajalle erityisiä velvoitteita tilanteessa, jossa luottohakemus hylätään, varsinkin jos luottohakemuksen hylkääminen perustuu luottotietokantahaulla saatuihin tietoihin.

12.

Direktiiviehdotuksen 16 artikla sisältää yleisiä säännöksiä pääsystä tietokantoihin. Se on muotoiltu hyvin laveasti (”Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikilla luotonantajilla on syrjimätön pääsy tietokantoihin, joita käytetään kyseisessä jäsenvaltiossa kuluttajien luottokelpoisuuden arviointiin sekä sen valvomiseen, että kuluttajat noudattavat luottovelvoitteitaan”). Tekstissä ei täsmennetä, pitäisikö tietokannat suunnitella nimenomaisesti tällaisten luottokelpoisuustarkistusten tekemistä varten, kuka vastaa tietokannasta, millaisia tietoja tietokanta voi sisältää, mitä luottovelvoitteiden noudattamisen valvominen käsittää jne. Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtää, että luottotietokantojen rakenteet eroavat toisistaan ja että ne on laadittu erilaisen oikeuskehyksen pohjalta eri jäsenvaltioissa ja että edellä mainittujen kriteerien täydellinen yhdenmukaistaminen menisi direktiivin soveltamisalaa pidemmälle. Ehdotuksen tarkoituksena on kuitenkin yhdenmukaistaa tietokantaan pääsyn ehtoja niin, että esimerkiksi Belgiassa oleva luotonantaja voisi tutustua kuluttajan luottohistoriaan Italiassa (vaikka Belgian ja Italian tietokannat voisivatkin olla erilaiset) samoin ehdoin kuin italialaiset luotonantajat, jos kuluttaja hakee asuntolainaa Belgiasta. Tietokantoihin pääsyä koskevien yhdenmukaistettujen edellytysten yksityiskohdat on tarkoitus määrittää komission delegoiduissa säädöksissä (katso 16 artiklan 2 kohta). Euroopan tietosuojavaltuutettu panee myös merkille 16 artiklan 4 kohdassa olevan viittauksen direktiiviin 95/46/EY (4).

13.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on jo ilmaissut kantansa, jonka mukaan toimenpiteistä, jotka vaikuttavat merkittävästi kansalaisten yksityisyyteen, ei pitäisi säätää delegoiduilla säädöksillä. Delegoidussa lainsäädännössä voidaan kuitenkin käsitellä yksityiskohtia. Merkittävimpien kansalaisiin kohdistuvien vaikutusten pitäisi kuitenkin olla selviä, ja niistä pitäisi sopia tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyttävässä lainsäädännössä. Tietosuojanäkökulmasta Euroopan tietosuojavaltuutettu on erityisen huolestunut siitä, että luotonantajien ja luotonvälittäjien (joiden määrää ei vielä kyetä vahvistamaan) yleinen mahdollisuus tehdä tietokannasta hakuja 16 artiklan nojalla on selvästi ristiriidassa ainoastaan johdanto-osan 27 kappaleessa vahvistetun ”lievän” velvoitteen kanssa, jonka mukaan kuluttajille olisi ilmoitettava ”luottotietokantaan tehtävästä hausta […] ja kuluttajilla olisi oltava oikeus tutustua luottotietokannassa oleviin, itseään koskeviin tietoihin, jotta he voisivat tarvittaessa oikaista, poistaa tai suojata” niitä. Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että rekisteröidyn konkreettinen mahdollisuus käyttää direktiivistä 95/46/EY johtuvia oikeuksiaan edellyttää mahdollisuutta määritellä luottotietokannassa olevien henkilötietojen mahdolliset vastaanottajat. Siten se, ettei rekisteröity voi määrittää selvästi ja ennalta ehkäisevästi tietokantaa käyttäviä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, voi viedä tehon viittaukselta direktiivissä 95/46/EY vahvistettuihin oikeuksiin.

14.

Siksi Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa direktiivitekstiin muutamia muutoksia, joilla on tarkoitus puuttua edellä kuvattuihin epäkohtiin. Tietokantaan pääsylle (5) pitäisi asettaa seuraavat, 16 artiklan tekstiin lisättävät edellytykset: (i) kriteerit, joiden perusteella luotonantajat tai luotonvälittäjät pääsevät tietokantaan, ja erityisesti selvennys siitä, voivatko kuluttajan tietoja saada vain luotonantajat tai luotonvälittäjät, jotka ovat tehneet kuluttajan kanssa sopimuksen tai joita kuluttaja pyytää toteuttamaan toimia sopimussuhteen solmimiseksi hänen kanssaan (6); (ii) velvoite ilmoittaa kuluttajalle etukäteen, että tietty luotonantaja tai luotonvälittäjä aikoo hakea häntä koskevia tietoja tietokannasta; (iii) velvoite ilmoittaa samanaikaisesti kuluttajalle hänen oikeuksistaan tutustua häntä koskeviin, tietokannassa oleviin tietoihin sekä oikaista, poistaa tai suojata niitä direktiivin 95/46/EY periaatteiden mukaisesti.

15.

Jos tekstiin sisällytetään tällaiset yleiset kriteerit ja velvoitteet, siitä voitaisiin poistaa 14 artiklan 2 kohdan c alakohdan erityissäännös sekä johdanto-osan 29 kappale, joka koskee velvoitetta ilmoittaa kuluttajalle käytetystä tietokannasta, jos luottohakemus hylätään.

3.   PÄÄTELMÄT

16.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että ehdotuksessa viitataan nimenomaisesti direktiiviin 95/46/EY. Hän kehottaa kuitenkin tekemään tekstiin erityisesti seuraavia pieniä muutoksia, joilla selvennetään tietosuojaperiaatteiden soveltamista ehdotuksessa mainittuihin tietojenkäsittelytoimiin:

Jotta tekstistä ilmenisi paremmin se, että direktiivin 95/46/EY täytäntöön panemiseksi annetut kansalliset lait ovat sopivia viittauskohteita, ja jotta korostettaisiin, että tietojenkäsittelyn on oltava kyseisten lakien mukaista, Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lisäämään tätä koskevan uuden artiklan. Näin ehdotustekstistä voitaisiin myös poistaa muut viittaukset direktiiviin 95/46/EY.

Ehdotustekstissä voitaisiin täsmentää lähteet, joista voidaan saada tietoa kuluttajan luottokelpoisuudesta.

Ehdotustekstissä pitäisi vahvistaa tietokantahakujen tekemisen edellytykset sekä velvoite tiedottaa rekisteröidyille heidän oikeuksistaan ennen tietokantahaun tekemistä, jotta taataan, että rekisteröidyillä on todelliset ja konkreettiset mahdollisuudet käyttää oikeuksiaan.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu


(1)  EYVL 281, 23.11.1995, s. 31 (jäljempänä ’direktiivi 95/46/EY’).

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Joulukuussa 2010.

(4)  Kyseinen artikla ”ei rajoita […] direktiivin 95/46/EY soveltamista”. Katso kuitenkin 9 kohta, jossa ehdotetaan muutosta tähän artiklaan.

(5)  Tämän termin pitäisi tulkita tarkoittavan minkä tahansa hyväksytyn luotonsaajan pääsyä tietokantaan milloin tahansa.

(6)  Ks. myös direktiivin 95/46/EY 7 artiklan b kohta.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 377/8


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 377/03

Päätöksen tekopäivä

6.7.2010

Valtion tuen viitenumero

N 261/09

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Mecklenburg-Vorpommern

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Liebherr MCCtec Rostock GmbH

Oikeusperusta

Investitionszulagengesetz 2007 vom 23. Februar 2007, Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008, 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 12. April 2007

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys, Työllisyys

Tuen muoto

Avustus, Verohuojennus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 22,33 milj. EUR

Tuen intensiteetti

17,21 %

Kesto

2010–2015

Toimiala

Tehdasteollisuus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstr. 213

19061 Schwerin

DEUTSCHLAND

Finanzamt Ribnitz-Damgarten

Postfach 1061

18301 Ribnitz-Damgarten

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

22.8.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32037 (10/N)

Jäsenvaltio

Ruotsi

Alue

Västra Götalands län

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Broadband development in Västra Götaland

Oikeusperusta

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och Kommunallagen (1991:900).

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 350 milj. SEK

Tuen intensiteetti

Kesto

2014 saakka

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Västra Götalandsregionen

Box 1091

SE-405 23 Göteborg

SVERIGE

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

8.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33076 (11/N)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Pais Vasco

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régimen de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en el País Vasco

Oikeusperusta

Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejera de Cultura de País Vasco, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri, Alakohtainen kehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 3,02 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 3,02 milj. EUR

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

1.4.2011–31.3.2012

Toimiala

Tiedonvälitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Dirección de Promoción de la Cultura

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

8.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33077 (11/N)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

North East

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Northumberland Uplands Rural Community Broadband

Oikeusperusta

Local Government Act 2003

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Alakohtainen kehitys, Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 0,5 milj. GBP

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 0,5 milj. GBP

Tuen intensiteetti

70 %

Kesto

1.11.2011–1.4.2012

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Northumberland County Council

Regeneration Programmes & Funding Team

County Hall

Morpeth

NE61 2EF

UNITED KINGDOM

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

25.7.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33221 (11/N)

Jäsenvaltio

Ruotsi

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Amendment of the State aid broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10).

Oikeusperusta

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 453 milj. SEK

Tuen intensiteetti

Kesto

2010–2013

Toimiala

Posti- ja teleliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Länsstyrelserna i respektive län, Sametinget

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

8.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33241 (11/N)

Jäsenvaltio

Kypros

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Κρατική ενίσχυση προς το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου

Oikeusperusta

Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 64.387 της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 και Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 35/2011 της 10ης Ιανουαρίου 2011

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 140,18 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

2011–2024

Toimiala

Vapaa-ajan, kulttuuri- ja urheilutoiminta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου — Ιφηγενίας 27 Λευκωσία

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 377/13


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

2011/C 377/04

Päätöksen tekopäivä

11.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33043 (11/N)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) — konijnenstallen

Oikeusperusta

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31 (Wet werken aan winst, artikel I, onderdeel D en Da); Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatilainvestoinnit

Tuen muoto

Veropohjan alennus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 0,60 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 0,15 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

18,80 %

Kesto

31.12.2014 saakka

Toimiala

Kotieläintalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerie van Financiën

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

31.10.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33157 (11/N)

Jäsenvaltio

Bulgaria

Alue

Bulgaria

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Oikeusperusta

Чл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане,

Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatilainvestoinnit

Tuen muoto

Verohuojennus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 132,02 BGN (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Национална агенция за приходите

бул. Княз Дондуков № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

18.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33372 (11/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Saarland

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Oikeusperusta

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR);

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO);

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatalouden ympäristösitoumukset

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 0,09 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

90 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

18.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33429 (11/N)

Jäsenvaltio

Romania

Alue

România

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Acordarea unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Oikeusperusta

Proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului;

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Kasvitaudit

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 27,30 RON (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

21.11.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33800 (11/N)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aides aux groupements de producteurs dans les secteurs ovin et caprin

Oikeusperusta

Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Tuottajaryhmittymien käynnistystuki, Maatilainvestoinnit

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 20 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 20 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

1.1.2012–31.12.2012

Toimiala

Lampaiden ja vuohien kasvatus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Alfonso XIII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 377/17


Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon

(ks. neuvoston asetuksen (EU) N:o 1375/2011 liite)

2011/C 377/05

Seuraavat tiedot ilmoitetaan niille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille, jotka on kirjattu luetteloon neuvoston asetuksen (EU) N:o 1375/2011 nojalla (1).

Euroopan unionin neuvosto on todennut, että perusteet niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen, jotka esiintyvät edellä mainitussa niiden henkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (2) mukaisia rajoittavia toimenpiteitä, kirjaamiselle luetteloon ovat edelleen voimassa. Neuvosto on näin ollen päättänyt säilyttää kyseiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt mainitussa luettelossa.

Joulukuun 27. päivänä 2001 annetussa asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädetään, että kaikki kyseisille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat varat, muut rahoituksen lähteet ja taloudelliset resurssit jäädytetään ja että varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa heidän tai niiden käyttöön suoraan eikä välillisesti.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että asetuksen liitteessä mainituilta jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta voi hakea valtuutusta käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten ajantasainen luettelo on internetissä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön saada tietoonsa neuvoston perustelut, joiden nojalla heidät tai ne säilytetään edellä mainitussa luettelossa (jollei perusteluja jo ole ilmoitettu heille tai niille), seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle edellä mainittuun osoitteeseen milloin tahansa pyynnön mahdollisine sitä tukevine asiakirjoineen, että olisi harkittava uudelleen päätöstä sisällyttää heidät tai ne luetteloon ja säilyttää heidät tai ne luettelossa. Pyynnöt käsitellään kun ne on vastaanotettu. Tätä varten asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että neuvosto tarkistaa luettelon säännöllisesti yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Jotta pyynnöt voidaan käsitellä seuraavan tarkistuksen yhteydessä, ne olisi toimitettava 29. helmikuuta 2012 mennessä.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston asetuksen laillisuuden voi kiistää Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 343, 23.12.2011, s. 10.

(2)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.


Euroopan komissio

23.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 377/19


Euron kurssi (1)

22. joulukuuta 2011

2011/C 377/06

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3047

JPY

Japanin jeniä

101,93

DKK

Tanskan kruunua

7,4336

GBP

Englannin puntaa

0,83250

SEK

Ruotsin kruunua

8,9952

CHF

Sveitsin frangia

1,2232

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,7640

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,625

HUF

Unkarin forinttia

306,45

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6965

PLN

Puolan zlotya

4,4352

RON

Romanian leuta

4,3000

TRY

Turkin liiraa

2,4650

AUD

Australian dollaria

1,2878

CAD

Kanadan dollaria

1,3369

HKD

Hongkongin dollaria

10,1523

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6888

SGD

Singaporin dollaria

1,6884

KRW

Etelä-Korean wonia

1 509,47

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,6521

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,2705

HRK

Kroatian kunaa

7,5156

IDR

Indonesian rupiaa

11 820,58

MYR

Malesian ringgitiä

4,1261

PHP

Filippiinien pesoa

56,989

RUB

Venäjän ruplaa

41,0980

THB

Thaimaan bahtia

40,785

BRL

Brasilian realia

2,4218

MXN

Meksikon pesoa

17,9918

INR

Intian rupiaa

68,6660


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.