ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2011.351.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 351

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
2. joulukuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 351/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2011/C 351/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

6

2011/C 351/03

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

11

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2011/C 351/04

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2011/782/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 442/2011, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1244/2011, tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

14

2011/C 351/05

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (liite II) sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohtaa (liite VIII)

15

 

Euroopan komissio

2011/C 351/06

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 1,25 % 1. joulukuuta 2011 – Euron kurssi

16

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 351/07

Arvonlisävero (ALV) – Veroton sijoituskulta – Luettelo neuvoston direktiivin 2006/112/EY 344 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa säädetyt edellytykset täyttävistä kultakolikoista (Sijoituskultaa koskeva erityisjärjestelmä) – Voimassa vuonna 2012

17

2011/C 351/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

2011/C 351/01

Päätöksen tekopäivä

12.11.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.30873 (N 165/10)

Jäsenvaltio

Slovakia

Alue

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Oikeusperusta

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous, ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 4,66 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 1,17 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

80 %

Kesto

saakka 31.12.2013

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

28.10.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31093 (N 251/10)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Toscana

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Oikeusperusta

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 4,50 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

70 %

Kesto

saakka 31.12.2013

Toimiala

Metsätalous ja puunkorjuu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

2.8.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31094 (N 253/10)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Toscana

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Oikeusperusta

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 6 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.1.2011–31.12.2013

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

28.10.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31124 (N 265/10)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Sardegna

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Oikeusperusta

L.r. 7. agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Mainonta (AGRI)

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 5 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 1 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

80 %

Kesto

saakka 31.12.2013

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Assessorato dell'agricoltura

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

30.11.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31499 (N 378/10)

Jäsenvaltio

Slovakia

Alue

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Oikeusperusta

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Luonnonmullistukset tai muut poikkeukselliset tapahtumat

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 40 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 10 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

90 %

Kesto

saakka 31.12.2013

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/6


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

2011/C 351/02

Päätöksen tekopäivä

7.10.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31421 (N 352/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Oikeusperusta

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 0,48 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

85 %

Kesto

1.1.2011–31.12.2013

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

12.11.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31422 (N 353/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Murcia

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Oikeusperusta

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 1,99 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

85 %

Kesto

1.1.2011–31.12.2013

Toimiala

Metsätalous ja puunkorjuu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

13.10.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31435 (N 361/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Oikeusperusta

Título: — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatilainvestoinnit, alakohtainen kehitys

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 189,20 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 189,20 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

40 %

Kesto

1.10.2010–31.12.2013

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

18.10.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31436 (N 362/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Teruel

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Oikeusperusta

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatalouden ympäristösitoumukset

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 6,90 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 2,30 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

28.2.2011–31.12.2013

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

20.10.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31437 (N 363/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Navarra

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Oikeusperusta

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous, ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 21,45 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 31.12.2013

Toimiala

Metsätalous ja puunkorjuu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/11


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

2011/C 351/03

Päätöksen tekopäivä

4.8.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.30736 (N 134/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Andalucía

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Oikeusperusta

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de Diciembre de 2009.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu, Metsätalous

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 100,30 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.1.2011–31.12.2013

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

21.12.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.30942 (N 190/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Oikeusperusta

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatilainvestoinnit

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 7,50 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 1,88 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

saakka 31.12.2013

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

1.10.2010

Valtion tuen viitenumero

SA.31520 (N 384/10)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

País Vasco

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Oikeusperusta

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 0,42 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 0,06 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.10.2010–31.12.2013

Toimiala

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/14


Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2011/782/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 442/2011, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1244/2011, tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

2011/C 351/04

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille ja yhteisöille, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP (1), joka korvaa neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP, liitteissä sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 442/2011, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1244/2011 (2), liitteessä II.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä luetellut henkilöt ja yhteisöt olisi sisällytettävä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2011/782/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 442/2011, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1244/2011, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea neuvoston asetuksen (EU) N:o 442/2011 liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetelluilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (vrt. asetuksen 6 artikla).

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön, että päätöstä sisällyttää heidät edellä mainittuun luetteloon harkittaisiin uudelleen. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta unionin yleiseltä tuomioistuimelta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 8.


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/15


Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (liite II) sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohtaa (liite VIII)

2011/C 351/05

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille ja yhteisöille, jotka mainitaan 26. päivänä heinäkuuta 2010 hyväksytyn neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä joulukuuta 2011 hyväksytyllä neuvoston päätöksellä 2011/783/YUTP (1), liitteessä II, sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön 1 päivänä joulukuuta 2011 hyväksytyllä neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1245/2011 (2), liitteessä VIII.

Niiden henkilöiden ja yhteisöjen luetteloiden tarkistamisen johdosta, joihin sovelletaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohtaa, Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainituissa liitteissä tarkoitettuihin henkilöihin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava mainitun neuvoston päätöksen ja neuvoston asetuksen mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

Lisäksi Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainittuihin liitteisiin olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä. Mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen nimeämisen perusteet esitetään kyseisissä liitteissä.

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat hakea asetuksen liitteessä V mainituilla WWW-sivustoilla ilmoitetuilta jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutusta käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (ks. asetuksen 17, 18 ja 19 artikla).

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle hakemuksen siitä, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät/ne edellä mainittuun luetteloon. Hakemuksen tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 71.

(2)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 11.


Euroopan komissio

2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/16


Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (1):

1,25 % 1. joulukuuta 2011

Euron kurssi (2)

1. joulukuuta 2011

2011/C 351/06

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3492

JPY

Japanin jeniä

104,84

DKK

Tanskan kruunua

7,4330

GBP

Englannin puntaa

0,85910

SEK

Ruotsin kruunua

9,1258

CHF

Sveitsin frangia

1,2264

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,7830

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,279

HUF

Unkarin forinttia

302,50

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6975

PLN

Puolan zlotya

4,5050

RON

Romanian leuta

4,3550

TRY

Turkin liiraa

2,4718

AUD

Australian dollaria

1,3182

CAD

Kanadan dollaria

1,3736

HKD

Hongkongin dollaria

10,4868

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7347

SGD

Singaporin dollaria

1,7312

KRW

Etelä-Korean wonia

1 518,01

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,9350

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,5890

HRK

Kroatian kunaa

7,5085

IDR

Indonesian rupiaa

12 136,50

MYR

Malesian ringgitiä

4,2087

PHP

Filippiinien pesoa

58,391

RUB

Venäjän ruplaa

41,4650

THB

Thaimaan bahtia

41,636

BRL

Brasilian realia

2,4189

MXN

Meksikon pesoa

18,3008

INR

Intian rupiaa

69,3080


(1)  Korko, jota sovellettiin viimeiseen ennen ilmoitettua päivää suoritettuun rahoitusoperaatioon. Jos sovellettu korko on vaihtuva huutokauppakorko, korko on marginaalinen korko.

(2)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/17


ARVONLISÄVERO (ALV)

VEROTON SIJOITUSKULTA

Luettelo neuvoston direktiivin 2006/112/EY 344 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa säädetyt edellytykset täyttävistä kultakolikoista (Sijoituskultaa koskeva erityisjärjestelmä)

Voimassa vuonna 2012

2011/C 351/07

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

a)

Tähän luetteloon on sisällytetty kaikki jäsenvaltioiden komissiolle yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 345 artiklassa asetetussa määräajassa toimittamat tiedot.

b)

Tässä luettelossa mainittujen kolikkojen katsotaan täyttävän 344 artiklassa mainitut edellytykset, joten niitä kohdellaan sijoituskultana kyseisissä jäsenvaltioissa. Tästä syystä niiden luovutus vapautetaan arvonlisäverosta koko kalenterivuodeksi 2012.

c)

Vapautusta sovelletaan kaikkiin tässä luettelossa mainittujen kolikkojen liikkeeseenlaskuihin, lukuun ottamatta niiden kolikkojen liikkeeseenlaskuja, joiden puhtausaste on pienempi kuin 900 tuhannesosaa.

d)

Jos jotain kolikkoa ei mainita tässä luettelossa, se voidaan kuitenkin vapauttaa arvonlisäverosta, jos se täyttää arvonlisäverodirektiivissä verovapautukselle asetetut edellytykset.

e)

Luettelon tiedot ovat (englanninkielen mukaan) aakkosjärjestyksessä maittain ja kolikkojen valuuttalajin mukaisesti. Tietyn valuutan saman kolikkoluokan osalta kolikot esitetään luettelossa kasvavassa järjestyksessä.

f)

Kolikkojen valuuttalaji on niissä mainittu valuutta. Jos valuuttaa ei ole ilmoitettu kolikossa latinalaisilla kirjaimilla, valuuttalaji mainitaan mahdollisuuksien mukaan suluissa.

LIIKKEELLELASKUMAA

KOLIKOT

AFGANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBANIA

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTIINA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AUSTRALIA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ITÄVALTA

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMA

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIA

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDA

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRASILIA

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

100 DOLLARS

BULGARIA

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

KANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

CAYMANSAARET

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

TŠAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

CHILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

KIINA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

KOLUMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

KONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COOKINSAARET

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

KUUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

KYPROS

50 POUNDS

TŠEKKI

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

TŠEKKOSLOVAKIA

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

TANSKA

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

ECUADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ETIOPIA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDŽI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

SUOMI

100 EUROA

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

RANSKA

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

SAKSA

1 DM

100 EURO

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

UNKARI

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ISLANTI

500 KRONUR

10 000 KRONUR

INTIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONESIA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

MANSAARI

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ISRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ITALIA

20 EURO

50 EURO

NORSUNLUURANNIKKO

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

JAMAIKA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JORDANIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KATANGA

5 FRANCS

KENIA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LATVIA

100 LATU

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LIETTUA

100 LITŲ

500 LITŲ

LUXEMBURG

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAO

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALESIA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MARSHALLINSAARET

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURITIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEKSIKO

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONACO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIA

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

ALANKOMAAT

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

ALANKOMAIDEN ANTILLIT

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

UUSI-SEELANTI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORJA

1 500 KRONER

OMAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA-UUSI-GUINEA

100 KINA

PERU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

FILIPPIINIT

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

PUOLA

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(exception: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

PORTUGALI

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

RHODESIA

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

VENÄJÄ

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

RUANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAUDI-ARABIA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIA

10 DINARA

20 DINARA

SEYCHELLIT

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPORE

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVAKIA

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

SLOVENIA

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

SALOMONSAARET

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

SOMALIA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

ETELÄ-AFRIKKA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ETELÄ-KOREA

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

ESPANJA

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAM

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SWAZIMAA

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

RUOTSI

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

SVEITSI

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SYYRIA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

TANSANIA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAIMAA

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TUNISIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURKKI

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

TURKS- JA CAICOSSAARET

100 CROWNS

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

ARABIEMIIRIKUNNAT

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

AMERIKAN YHDYSVALLAT

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATIKAANI

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

LÄNSI-SAMOA

50 TALA

100 TALA

JUGOSLAVIA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

ZAIRE

100 ZAIRES

SAMBIA

250 KWACHA


2.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/32


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

2011/C 351/08

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

11.11.2011

Kesto

11.11.2011–31.12.2011

Jäsenvaltio

Alankomaat

Kalakanta tai kalakantaryhmä

ANF/07.

Laji

Merikrotti (Lophiidae)

Alue

VII

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

Linkki jäsenvaltion päätökseen:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fi.htm


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.