ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.289.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 289

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
1. lokakuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 289/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2011/C 289/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Komission tiedonanto tietyissä Euroopan unionin riisialan tuotteille avaamissa kiintiöissä käytettävissä olevan kokonaismäärän jakamisesta vuodeksi 2011

3

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2011/C 289/04

Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Afganistanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2011/486/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2011/639/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 753/2011, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 968/2011

4

 

Euroopan komissio

2011/C 289/05

Euron kurssi

6

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2011/C 289/06

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, 13 päivänä syyskuuta 2011, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

7

2011/C 289/07

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, 14 päivänä syyskuuta 2011, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

9

2011/C 289/08

Virkamiestuomioistuimen päätös N:o 3/2011, tehty 20 päivänä syyskuuta 2011 pidetyssä täysistunnossa, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

11

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

2011/C 289/09

Avoin ehdotuspyyntö – Viite: GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) verkosto

13

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 289/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

2011/C 289/01

Päätöksen tekopäivä

2.9.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33142 (11/N)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Calabria

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Oikeusperusta

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous, Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

 

Kokonaistalousarvio: 8 EUR (miljoonaa)

 

Vuotuinen talousarvio: 8 EUR (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Metsätalous ja puunkorjuu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 289/02

Komissio päätti 21 päivänä syyskuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6347. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/3


Komission tiedonanto tietyissä Euroopan unionin riisialan tuotteille avaamissa kiintiöissä käytettävissä olevan kokonaismäärän jakamisesta vuodeksi 2011

2011/C 289/03

Komission asetuksella (EU) N:o 1274/2009 (1) avataan merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitariffikiintiöitä.

Mainitussa asetuksessa säädetyissä kiintiöissä vuodeksi 2011 käytettävissä oleva kokonaismäärä jaetaan tämän tiedonannon liitteen mukaisesti.


(1)  EUVL L 344, 23.12.2009, s. 3.


LIITE

Asetuksessa (EU) N:o 1274/2009 säädetyissä kiintiöissä vuodeksi 2011 käytettävissä olevan kokonaismäärän jako

Alkuperä

Järjestysnumero

Syyskuun 2011 osakautta koskevat tuontitodistushakemukset

Kiintiössä käytettävissä olevan kokonaismäärän jako vuodeksi 2011

Alankomaiden Antillit ja Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Vähiten kehittyneet MMA:t

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Ei jakokerrointa tälle osakaudelle: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/4


Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Afganistanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2011/486/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2011/639/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 753/2011, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 968/2011

2011/C 289/04

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille, jotka mainitaan Afganistanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/486/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston päätöksellä 2011/639/YUTP (1), liitteessä sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 753/2011, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 968/2011 (2), liitteessä I.

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman 1988 (2011), jossa määrätään rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat ennen tämän päätöslauselman hyväksymistä Talebaniksi nimettyjä henkilöitä ja yhteisöjä sekä muita niitä lähellä olevia henkilöitä, ryhmiä, yrityksiä ja yhteisöjä, sellaisina kuin ne on yksilöity päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) nojalla perustetun komitean laatiman konsolidoidun luettelon A-osassa, (”Talebania lähellä olevat henkilöt”) ja B-osassa (”Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät ja yritykset”), sekä muita Talebania lähellä olevia henkilöitä, ryhmiä, yrityksiä ja yhteisöjä.

Asianomaiset henkilöt voivat toimittaa milloin tahansa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla perustetulle YK:n komitealle mahdollisine pyyntöä tukevine asiakirjoineen pyynnön siitä, että päätöstä sisällyttää heidät kyseiseen YK:n luetteloon harkittaisiin uudelleen. Tällainen pyyntö tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Lisätietoja: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

YK:n päätökseen viitaten Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että edellä mainitussa päätöslauselmassa nimetty henkilö olisi sisällytettävä luetteloon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan päätöksessä 2011/486/YUTP ja asetuksessa (EU) N:o 753/2011 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä. Asianomaisten henkilöiden nimeämisen perusteet esitetään neuvoston päätöksen liitteessä ja neuvoston asetuksen liitteessä I olevissa asiaankuuluvissa tiedoissa.

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he voivat hakea asetuksen (EU) N:o 753/2011 liitteessä II mainituilla verkkosivuilla ilmoitetuilta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutusta käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (vrt. asetuksen 5 artikla).

Asianomaiset henkilöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön, että päätöstä sisällyttää heidät edellä mainittuihin luetteloihin harkittaisiin uudelleen. Pyynnön tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaisia henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätöksen laillisuuden voi kiistää Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 257, 1.10.2011, s. 24.

(2)  EUVL L 257, 1.10.2011, s. 1.


Euroopan komissio

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/6


Euron kurssi (1)

30. syyskuuta 2011

2011/C 289/05

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3503

JPY

Japanin jeniä

103,79

DKK

Tanskan kruunua

7,4417

GBP

Englannin puntaa

0,86665

SEK

Ruotsin kruunua

9,2580

CHF

Sveitsin frangia

1,2170

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8880

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,754

HUF

Unkarin forinttia

292,55

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7093

PLN

Puolan zlotya

4,4050

RON

Romanian leuta

4,3575

TRY

Turkin liiraa

2,5100

AUD

Australian dollaria

1,3874

CAD

Kanadan dollaria

1,4105

HKD

Hongkongin dollaria

10,5213

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7660

SGD

Singaporin dollaria

1,7589

KRW

Etelä-Korean wonia

1 594,92

ZAR

Etelä-Afrikan randia

10,9085

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,6207

HRK

Kroatian kunaa

7,4995

IDR

Indonesian rupiaa

12 253,97

MYR

Malesian ringgitiä

4,3112

PHP

Filippiinien pesoa

59,039

RUB

Venäjän ruplaa

43,3500

THB

Thaimaan bahtia

42,048

BRL

Brasilian realia

2,5067

MXN

Meksikon pesoa

18,5936

INR

Intian rupiaa

66,1190


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Euroopan unionin tuomioistuin

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/7


EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,

13 päivänä syyskuuta 2011,

oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

(000/2011/)

UNIONIN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen ja erityisesti sen 37 artiklan 7 kohdan ja 79 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viestintäteknologian kehittymisen huomioon ottamiseksi on kehitetty tietokonesovellus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti.

(2)

Tämä sovellus perustuu sähköiseen tunnistusmenettelyyn, jossa yhdistyvät käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttö, ja se täyttää vaihdettujen asiakirjojen autenttisuuteen, täydellisyyteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät vaatimukset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

e-Curia -niminen sovellus, joka on yhteinen kaikille kolmelle Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavalle tuomioistuimelle, mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Kyseisen sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

3 artikla

e-Curiassa jätettyä asiakirjaa pidetään työjärjestyksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna alkuperäiskappaleena silloin, kun asianosaisen edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa on käytetty asiakirjaa jätettäessä. Tämä tunnistaminen vastaa kyseisen asiakirjan allekirjoittamista.

4 artikla

e-Curiassa jätettävään asiakirjaan on liitettävä asiakirjassa mainitut liitteet sekä luettelo niistä.

e-Curiassa jätettävän asiakirjan ja sen mahdollisten liitteiden oikeaksi todistettujen jäljennösten jättäminen ei ole tarpeellista.

5 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla jätetyksi sillä hetkellä, kun asianosaisen edustaja vahvistaa asiakirjan jättämisen.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

6 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirjat, mukaan lukien tuomiot ja määräykset, annetaan tiedoksi e-Curiassa asianosaisten edustajille silloin kun he ovat nimenomaisesti hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon tai, tietyn asian osalta, kun he ovat suostuneet tähän tiedoksiantamisen muotoon jättämällä oikeudenkäyntiasiakirjan e-Curiassa.

Oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi e-Curiassa niille jäsenvaltioille, muille Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolille ja unionin toimielimille, elimille ja virastoille, jotka ovat hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon.

7 artikla

Edellisessä artiklassa tarkoitetuille tiedoksiantojen vastaanottajille ilmoitetaan sähköpostitse siitä, että heille on toimitettu e-Curiassa tiedoksianto.

Oikeudenkäyntiasiakirja annetaan tiedoksi sillä hetkellä, kun vastaanottaja (asianosaisen edustaja tai tämän assistentti) pyytää saada tutustua kyseiseen asiakirjaan. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä, asiakirja katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemän päivän kuluttua sitä päivää seuraavasta päivästä, kun tiedoksiannosta ilmoittava sähköposti on lähetty.

Kun asianosaista edustaa useampi asiamies tai asianajaja, määräaikojen laskemisessa otetaan huomioon se hetki, kun ensimmäinen pyyntö saada tutustua kyseiseen asiakirjaan esitetään.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

8 artikla

Kirjaaja vahvistaa e-Curian käyttöehdot ja valvoo niiden noudattamista. e-Curian käyttäminen kyseisten ehtojen vastaisesti voi johtaa asianomaisen käyttäjätilin sulkemiseen.

Unionin tuomioistuin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suojatakseen e-Curiaa väärinkäytöksiltä ja vilpilliseltä käytöltä.

Käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostitse kaikista sellaisista tämän artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä, jotka estävät häntä käyttämästä käyttäjätiliään.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2011.

Kirjaaja

A. CALOT ESCOBAR

Presidentti

V. SKOURIS


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/9


UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS,

14 päivänä syyskuuta 2011,

oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

2011/C 289/07

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen ja erityisesti sen 43 artiklan 7 kohdan ja 100 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viestintäteknologian kehittymisen huomioon ottamiseksi on kehitetty tietokonesovellus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti.

(2)

Tämä sovellus perustuu sähköiseen tunnistusmenettelyyn, jossa yhdistyvät käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttö, ja se täyttää vaihdettujen asiakirjojen autenttisuuteen, täydellisyyteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät vaatimukset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

e-Curia -niminen sovellus, joka on yhteinen kaikille kolmelle Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavalle tuomioistuimelle, mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Kyseisen sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

3 artikla

e-Curiassa jätettyä asiakirjaa pidetään työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna alkuperäiskappaleena silloin, kun asianosaisen edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa on käytetty asiakirjaa jätettäessä.Tämä tunnistaminen vastaa kyseisen asiakirjan allekirjoittamista.

4 artikla

e-Curiassa jätettävään asiakirjaan on liitettävä asiakirjassa mainitut liitteet sekä luettelo niistä.

e-Curiassa jätettävän asiakirjan ja sen mahdollisten liitteiden oikeaksi todistettujen jäljennösten jättäminen ei ole tarpeellista.

5 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan työjärjestyksen 43 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla jätetyksi sillä hetkellä, kun asianosaisen edustaja vahvistaa asiakirjan jättämisen.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

6 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirjat, mukaan lukien tuomiot ja määräykset, annetaan tiedoksi e-Curiassa asianosaisten edustajille silloin kun he ovat nimenomaisesti hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon tai, tietyn asian osalta, kun he ovat suostuneet tähän tiedoksiantamisen muotoon jättämällä oikeudenkäyntiasiakirjan e-Curiassa.

Oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi e-Curiassa niille jäsenvaltioille, muille Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolille ja unionin toimielimille, elimille ja virastoille, jotka ovat hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon.

7 artikla

Edellisessä artiklassa tarkoitetuille tiedoksiantojen vastaanottajille ilmoitetaan sähköpostitse siitä, että heille on toimitettu e-Curiassa tiedoksianto.

Oikeudenkäyntiasiakirja annetaan tiedoksi sillä hetkellä, kun vastaanottaja (asianosaisen edustaja tai tämän assistentti) pyytää saada tutustua kyseiseen asiakirjaan. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä, asiakirja katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemän päivän kuluttua sitä päivää seuraavasta päivästä, kun tiedoksiannosta ilmoittava sähköposti on lähetty.

Kun asianosaista edustaa useampi asiamies tai asianajaja, määräaikojen laskemisessa otetaan huomioon se hetki, kun ensimmäinen pyyntö saada tutustua kyseiseen asiakirjaan esitetään.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

8 artikla

Kirjaaja vahvistaa e-Curian käyttöehdot ja valvoo niiden noudattamista. e-Curian käyttäminen kyseisten ehtojen vastaisesti voi johtaa asianomaisen käyttäjätilin sulkemiseen.

Unionin yleinen tuomioistuin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suojatakseen e-Curiaa väärinkäytöksiltä ja vilpilliseltä käytöltä.

Käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostitse kaikista sellaisista tämän artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä, jotka estävät häntä käyttämästä käyttäjätiliään.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä syyskuuta 2011.

Kirjaaja

E. COULON

Presidentti

M. JAEGER


1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/11


VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS

N:o 3/2011,

tehty 20 päivänä syyskuuta 2011 pidetyssä täysistunnossa,

oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

2011/C 289/08

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen ja erityisesti sen 34 artiklan 7 kohdan ja 99 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viestintäteknologian kehittymisen huomioon ottamiseksi on kehitetty tietokonesovellus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti.

(2)

Tämä sovellus perustuu sähköiseen tunnistusmenettelyyn, jossa yhdistyvät käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttö, ja se täyttää vaihdettujen asiakirjojen autenttisuuteen, täydellisyyteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät vaatimukset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

e-Curia -niminen sovellus, joka on yhteinen kaikille kolmelle Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavalle tuomioistuimelle, mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen ja tiedoksiantamisen sähköisesti tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Kyseisen sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

3 artikla

e-Curiassa jätettyä asiakirjaa pidetään työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna alkuperäiskappaleena silloin, kun asianosaisen edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa on käytetty asiakirjaa jätettäessä. Tämä tunnistaminen vastaa kyseisen asiakirjan allekirjoittamista.

4 artikla

e-Curiassa jätettävään asiakirjaan on liitettävä asiakirjassa mainitut liitteet sekä luettelo niistä.

e-Curiassa jätettävän asiakirjan ja sen mahdollisten liitteiden oikeaksi todistettujen jäljennösten jättäminen ei ole tarpeellista.

5 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan työjärjestyksen 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla jätetyksi sillä hetkellä, kun asianosaisen edustaja vahvistaa asiakirjan jättämisen.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

6 artikla

Oikeudenkäyntiasiakirjat, mukaan lukien tuomiot ja määräykset, annetaan tiedoksi e-Curiassa asianosaisten edustajille silloin kun he ovat nimenomaisesti hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon tai, tietyn asian osalta, kun he ovat suostuneet tähän tiedoksiantamisen muotoon jättämällä oikeudenkäyntiasiakirjan e-Curiassa.

Oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi e-Curiassa niille jäsenvaltioille, muille Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolille ja unionin toimielimille, elimille ja virastoille, jotka ovat hyväksyneet tämän tiedoksiantamisen muodon.

7 artikla

Edellisessä artiklassa tarkoitetuille tiedoksiantojen vastaanottajille ilmoitetaan sähköpostitse siitä, että heille on toimitettu e-Curiassa tiedoksianto.

Oikeudenkäyntiasiakirja annetaan tiedoksi sillä hetkellä, kun vastaanottaja (asianosaisen edustaja tai tämän assistentti) pyytää saada tutustua kyseiseen asiakirjaan. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä, asiakirja katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemän päivän kuluttua sitä päivää seuraavasta päivästä, kun tiedoksiannosta ilmoittava sähköposti on lähetty.

Kun asianosaista edustaa useampi asiamies tai asianajaja, määräaikojen laskemisessa otetaan huomioon se hetki, kun ensimmäinen pyyntö saada tutustua kyseiseen asiakirjaan esitetään.

Tältä osin huomioon otettava aika on Luxemburgin suurherttuakunnan aika.

8 artikla

Kirjaaja vahvistaa e-Curian käyttöehdot ja valvoo niiden noudattamista. e-Curian käyttäminen kyseisten ehtojen vastaisesti voi johtaa asianomaisen käyttäjätilin sulkemiseen.

Virkamiestuomioistuin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suojatakseen e-Curiaa väärinkäytöksiltä ja vilpilliseltä käytöltä.

Käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostitse kaikista tämän artiklan nojalla toteutetuista sellaisista toimenpiteistä, jotka estävät häntä käyttämästä käyttäjätiliään.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä syyskuuta 2011.

Kirjaaja

W. HAKENBERG

Presidentti

P. MAHONEY


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/13


Avoin ehdotuspyyntö – Viite: GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet – Cedefopin Euroopan ammatillisen koulutuksen (VET) verkosto

2011/C 289/09

1.   Tavoitteet ja kuvaus

Vuonna 1975 perustettu ja vuodesta 1995 lähtien Kreikassa toiminut Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on Euroopan unionin (EU) erillisvirasto. Cedefopia pidetään ammatilliseen koulutukseen, taitoihin ja valmiuksiin liittyvän tiedon ja asiantuntemuksen arvostettuna lähteenä. Sen tehtävänä on edistää EU:n ammatillista koulutusta (VET) koskevan politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

ReferNet on Cedefopin perustama Euroopan ammatillisen koulutuksen verkosto. ReferNetin tehtävänä on tukea Cedefopia raportoimalla kansallisista VET-järjestelmistä ja toimintalinjojen kehityksestä sekä parantaa ammatillisen koulutuksen ja Cedefopin tuotteiden näkyvyyttä. Siihen kuuluu 29 kansallisiksi kumppaneiksi kutsuttua jäsentä, yksi kustakin EU:n jäsenvaltiosta sekä Islannista ja Norjasta. ReferNetin kansalliset kumppanit ovat edustamansa valtion ammatillisesta koulutuksesta vastaavia keskeisiä laitoksia.

Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on valita Euroopan ammatillisen koulutuksen verkoston perustamista varten kustakin valintakelpoisesta maasta yksi hakija, jonka kanssa Cedefop tekee nelivuotisen kumppanuutta koskevan puitesopimuksen. Lisäksi tavoitteena on tehdä kunkin valinnassa menestyneen hakijan kanssa erityinen tukisopimus vuonna 2012 toteutettavaa työsuunnitelmaa varten.

Kumppanuutta koskevat puitesopimukset pannaan täytäntöön erityisillä tukisopimuksilla. Hakijoiden on siksi toimitettava nelivuotista puitekumppanuutta koskeva ehdotus (jonka hyväksymisestä seuraa kumppanuutta koskevan puitesopimuksen allekirjoittaminen vuosille 2012–2015) sekä lisäksi vuodelle 2012 myönnettävää tukea koskeva hakemus (joka voi johtaa vuotta 2012 koskevan erityisen tukisopimuksen allekirjoittamiseen). Hakijan on voitava osoittaa, että sillä on valmiudet toteuttaa kaikki neljän vuoden jaksolle suunnitellut toimet ja varmistaa työsuunnitelman täytäntöönpanon asianmukainen yhteisrahoittaminen.

2.   Budjetti ja hankkeen kesto

Puitekumppanuussopimusten nelivuotisena voimassaoloaikana käytettävissä oleva budjetti on arviolta 4 000 000 EUR riippuen kuitenkin budjettivallan käyttäjän vuosittain tekemistä päätöksistä.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti (hankkeen kesto: 12 kuukautta) on 955 000 EUR, joka jaetaan EU:n 27 jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kesken.

Tuki vaihtelee maan väkiluvun mukaan ja se myönnetään vuosittaisen työsuunnitelman toteuttamiseen. Vuoden 2012 työsuunnitelmaan varattu kokonaisbudjetti jaetaan maiden kesken väkilukuun perustuvien maaryhmien mukaisesti:

—   Maaryhmä 1: Kypros, Viro, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Slovenia ja Islanti. Tuen enimmäismäärä: 23 615 EUR.

—   Maaryhmä 2: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Portugali, Romania, Slovakian tasavalta, Ruotsi ja Norja. Tuen enimmäismäärä: 33 625 EUR.

—   Maaryhmä 3: Ranska, Saksa, Italia, Puola, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta. Tuen enimmäismäärä: 43 620 EUR.

Unionin tuki on rahoitusosuus edunsaajan (ja/tai kanssaedunsaajien) kustannuksiin. Sitä on täydennettävä omalla rahoitusosuudella ja/tai paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai yksityisellä rahoitusosuudella. Unionin rahoitusosuuden kokonaismäärä ei saa ylittää 70:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Cedefop pidättää oikeuden olla myöntämättä koko käytettävissä olevaa budjettia.

3.   Hakukelpoisuus

Hakijan on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

a)

sen on oltava julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeudellinen asema ja oikeushenkilöys (luonnolliset henkilöt eli yksittäiset henkilöt eivät ole tukikelpoisia)

b)

sen on sijaittava jossakin seuraavista maista:

Belgia, Kypros, Tanska, Viro, Ranska, Kreikka, Irlanti, Latvia, Malta, Portugali, Slovenia, Espanja, Norja.

4.   Määräaika

Puitekumppanuussopimusta JA vuoden 2012 työsuunnitelmaa koskevat hakemukset on lähetettävä viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2011.

Vuoden 2012 työsuunnitelman aloitusajankohta on vuoden 2012 erityisen tukisopimuksen tekemisen jälkeen tammikuussa 2012 ja sen kesto on 12 kuukautta.

5.   Lisätietoja

Yksityiskohtaiset tiedot ehdotuspyynnöstä, hakemuslomake ja sen liitteet ovat 30 päivästä syyskuuta 2011 alkaen saatavissa Cedefopin verkkosivustolta osoitteesta:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Hakemuksissa on noudatettava ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä asetettuja vaatimuksia, ja ne on toimitettava annetuilla virallisilla lomakkeilla.

Ehdotusten arvioinnin perustana ovat avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet.

Asiantuntijakomitea arvioi kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset ehdotuspyynnön täydellisessä tekstissä määriteltyjen määrällisten ja laadullisten valintaperusteiden mukaan.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 289/15


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2011/C 289/10

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”VADEHAVSSTUDE”

EY-N:o: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Vadehavsstude”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Tanska

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotetyyppi:

Luokka 1.1

Tuore liha (ja muut eläimenosat)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

”Vadehavsstude” on määrätyllä maantieteellisellä alueella kasvatetun nuoren naudan tuoretta lihaa. Naudat ovat joko Sortbroget Dansk Mælkerace (SDM) -rotua, joka tunnetaan myös nimellä Dansk Holstein, tai risteytetty Dansk Holstein- ja Belgian Blue -roduista. Kaikki Vadehavsstude-yksilöt ovat kuohittuja sonneja, ja niiden on oltava määrätyllä maantieteellisellä alueella syntyneitä.

Tuore liha

:

ruhot, puoliruhot, ruhon neljännekset ja muut ruhonosat

Teuraspaino

:

200–380 kg

Teurastusikä

:

vähintään 18, alle 30 kuukautta

Muoto

:

vähintään 3,50

Väri

:

3–4

Rasvaisuus

:

3–4

Tässä käytetty väri- ja rasvaisuusasteikko vastaa lihanjalostusyhtiö Danish Crownin naudanlihan arvioinnissaan (Kreaturnoteringen) käyttämää vähimmäislaatuvaatimusasteikkoa.

3.3   Raaka-aineet:

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Talvikautena vähintään puolet eläinten syömästä rehusta on tuotettava määrätyllä maantieteellisellä alueella.

Talvikautena rehu koostuu nurmi- ja maissisäilörehusta.

Nautojen on laidunnettava määrätyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevalla marskimaalla vähintään neljä ja puoli kuukautta vuodessa.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava määrätyllä maantieteellisellä alueella:

Kaikki naudat on kasvatettava määrätyllä maantieteellisellä alueella, ja niiden on oltava määrätyllä alueella syntyneitä.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Kaikkiin teurastettuihin nautoihin merkitään Vadehav Marsk og Mad -logo. Logo on merkittävä sekä lopputuotteen pakkaukseen että teurastetun eläimen ruhoon, jotta tuote olisi jäljitettävissä.

Image

Image

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Kyseinen maantieteellinen alue on Lounais-Tanskassa sijaitseva Vattimeren alue. Alueeseen kuuluu kolme saarta: Rømø, Mandø ja Fanø. Siihen kuuluu myös manneralue, joka rajoittuu etelässä Saksan rajaan. Pohjoisessa alueen raja kulkee Vadehavet-kansallispuiston pohjoisrajaa pitkin. Idässä alue rajautuu valtatie A11:een.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Riben kaupunki perustettiin noin vuonna 710 kauppapaikaksi, ja arkeologisten kaivausten perusteella on pystytty selvittämään, mitä tuotteita siellä myytiin. Yksi jo aikaisessa vaiheessa kaupatuista tuotteista olivat kuohitut sonnit eli härät. Härät olivat peräisin Vattimeren rannikolla sijaitsevan marskimaan kylistä, joten alueen talonpojat ovat kasvattaneet härkiä jo rautakaudella. Härkämarkkinoita pidettiin Ribessä koko keskiajan, ja Vattimeren alueen härät olivat useiden vuosisatojen ajan Riben kauppakaupungin tärkein vientituote.

Vadehavsstude-härkien kasvatus perustuu marskimaan pitkiin häränkasvatusperinteisiin. Alueen talonpoikien elinolot olivat usein ankarat. Aluetta koettelivat joka vuosi myrskytulvat, jotka peittivät maanviljelysmaan alleen. Merivesi jätti jälkeensä hedelmällistä lietettä. Marskimaalle kasvoi lietteen ansiosta reheviä niittyjä, joilla eläimet laidunsivat kesäisin ja joilta niille voitiin kerätä rehua talvea varten.

Lorens Hansen analysoi marskimaalta kerättyjä maaperänäytteitä artikkelissaan ”Jordbundsundersøgelser i marsken” (Tidskrift for planteavl, 1968). Artikkelin mukaan marskimaan maaperä on ”luonnostaan erittäin kaliumpitoista, mikä johtuu sen suuresta savipitoisuudesta ja muodostumistavasta.” Tavanomaisesta peltomaasta natriumpitoisuus määritetään vain harvoin, koska natriumia on siinä vähän eikä se vaikuta maaperän rakenteeseen. Marskimaalla sen sijaan tavataan usein erittäin korkeita natriumpitoisuuksia, koska meriveden suola on jättänyt maaperään natriumia marskimaan muodostuessa.

Sitkeät marskimaalla viihtyvät ruoholajit ovat ravinnepitoisia ja kestävät hyvin monenlaisia sääolosuhteita. Nimenomaan Vattimeren karut olosuhteet ja suolan vaikutus ovat tehneet alueesta ainutlaatuisen laidunmaan. Kun nousuvesi peittää alueen alleen, suolaa ja mineraaleja kerrostuu maaperään. Seuraavia ruoho- ja heinäkasveja esiintyy etenkin vuorovesialueella:

Lähimpänä pengertä kasvaa ohutta ruohoa, pieniä itsepölyttyviä valkoapiloita, maitteita, laukkuja, leinikkejä ja laukkaneilikoita.

Alempana kasvaa ikiviuhkoja, merisuolakkeita ja jonkin verran karkeaa ruohoa.

Vuorovesialueen uloimmassa/alimpana olevassa osassa kasvaa suolasorsimoita ja suolayrttejä.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Sokkona tehdyssä naudanlihan makutestissä on käynyt ilmi, että marskimaalla kasvatettu naudanliha on tavalliseen naudanlihaan verrattuna

mureampaa

mehukkaampaa

suolaisempaa

koostumukseltaan parempaa ja

voimakkaamman tuoksuista

Tavallinen naudanliha sai Vattimeren alueella kasvatettua lihaa korkeammat pisteet ainoastaan rasvaisuudesta ja väristä.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen tuotteen erityislaatuun, maineeseen tai muihin ominaisuuksiin:

Karut luonnonolot vaativat Vattimeren alueella härkiä kasvattavilta lihantuottajilta paljon. Eräässä vanhassa kuvauksessa alueen olosuhteista sanottiin näin: ”Eräs seikka oli alueelle ominainen. Siellä oli laajoja niittyalueita, joilla tuotettiin suuria määriä ruohoa nälkäisille eläimille ja kerättiin heinää rehuksi talven varalle. Marskimaan ruoho oli erityisen terveellistä, koska se joutui tulvan valtaan useita kertoja vuodessa ja sai siksi merivedestä luonnollisia suoloja ja kivennäisaineita. Vasikat syntyivät usein sisämaan maatiloilla, joilta ne lähetettiin marskimaan niityille lihotettaviksi, jotta ne voitaisiin myydä Husumin tai Hampurin markkinoilla. Isot mullivasikat olivat usein heikkoja tai jopa sairaita, kun ne tuotiin niitylle, mutta kesän laidunnettuaan niistä kasvoi terveitä ja hyvinravittuja sonneja.”

Vattimeren alueella kasvatetut härät on vuosisatoja tunnettu korkeasta laadustaan, ja niiden lihassa on omintakeinen suolainen maku, joka johtuu alueen erityisistä kasvuolosuhteista. Kun merivesi peittää maan, maaperään jää suolaa ja kivennäisaineita. Eläimet laiduntavat marskimaalla, jonka ruohon korkea kalium- ja natriumpitoisuus antaa Vadehavsstude-härän lihalle sen ominaislaadun ja omaleimaisen suolaisen maun.

Vadehavstude-härät ovat Vadehavet-kansallispuiston erityistuote, ja nimeä käyttävät sekä paikalliset lihantuottajat että lihan jälleenmyyjät.

Vattimeren alueen ja Vadehavet-kansallispuiston markkinoinnissa Vadehavsstude-härkien kasvatus nostetaan alueen tärkeäksi ominaispiirteeksi.

Eritelmän julkaisutiedot:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.