ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.269.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 269

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
10. syyskuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2011/C 269/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 252, 27.8.2011

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2011/C 269/02

Asia C-506/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2011 — Ruotsin kuningaskunta v. MyTravel Group plc ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua toimielimen asiakirjoihin — Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta ja 3 kohdan toinen alakohta — Tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon sekä päätöksentekomenettelyn suojaan liittyvät poikkeukset tutustumisoikeudesta — Yrityskeskittymien valvonta — Komission asiakirjat, jotka on laadittu menettelyssä, jossa tehtiin päätös erään yrityskeskittymän yhteismarkkinoille soveltumattomaksi julistamisesta — Asiakirjat, jotka laadittiin sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kumonnut kyseisen päätöksen)

2

2011/C 269/03

Asia C-194/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 — Alcoa Trasformazioni Srl v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Sähkön suosituimmuustariffi — Sen toteaminen, ettei kyseessä ole tuki — Toimenpiteen muuttaminen ja sen voimassaoloajan jatkaminen — Päätös aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely — Voimassa oleva vai uusi tuki — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 1 artiklan b alakohdan v alakohta — Perusteluvelvollisuus — Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet)

3

2011/C 269/04

Asia C-303/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 14.7.2011 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuki — Tuet yrityksille, jotka tekevät sijoituksia luonnonmullistuksista vuonna 2002 kärsineissä kunnissa — Takaisin periminen)

3

2011/C 269/05

Asia C-324/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.7.2011 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L’Oréal SA ym. v. eBay International AG ym. (Tavaramerkit — Internet — Unionissa oleville kuluttajille sähköisellä markkinapaikalla tarkoitettu myyntitarjous, joka koskee tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa — Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen — Direktiivi 89/104/ETY — Asetus (EY) N:o 40/94 — Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuu — Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) — Tuomioistuinten määräykset sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan — Direktiivi 2004/48/EY (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta))

3

2011/C 269/06

Asia C-325/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Secretary of State for Work and Pensions v. Maria Dias (Henkilöiden vapaa liikkuvuus — Direktiivi 2004/38/EY — 16 artikla — Pysyvä oleskeluoikeus — Kyseisen direktiivin täytäntöönpanon määräpäivää ennen täyttyneet ajanjaksot — Laillinen oleskelu — Oleskelu vain sellaisen oleskeluluvan perusteella, joka annettiin direktiivin 68/360/ETY nojalla ilman, että minkään oleskeluoikeuden saamisen edellytykset täyttyivät)

5

2011/C 269/07

Asia C-397/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Scheuten Solar Technology GmbH v. Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Verotus — Direktiivi 2003/49/EY — Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä — Elinkeinovero — Veron määräytymisperusteen määrittäminen)

5

2011/C 269/08

Asia C-445/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.7.2011 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — IMC Securities BV v. Stichting Autoriteit Financiële Markten (Direktiivi 2003/6/EY — Markkinoiden manipulointi — Hinnan varmistaminen epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle)

6

2011/C 269/09

Asia C-503/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Upper Tribunalin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Lucy Stewart v. Secretary of State for Work and Pensions (Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 4, 10 ja 10 a artikla — Nuoruuden lyhytaikainen työkyvyttömyysetuus — Sairausetuus vai työkyvyttömyysetuus — Asumista, oleskelua hakemuksen jättämishetkellä ja aiempaa oleskelua koskevat edellytykset — Unionin kansalaisuus — Oikeasuhteisuus)

6

2011/C 269/10

Asia C-518/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.7.2011 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus — Kiinteistönvälitystoiminnan harjoittaminen)

7

2011/C 269/11

Asia C-523/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.7.2011 (Tartu Ringkonnakohusin (Viron tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rakvere Piim AS ja Maag Piimatööstus AS v. Veterinaar- ja Toiduamet (Yhteinen maatalouspolitiikka — Maidontuotannon alalla suoritettavista terveystarkastuksista ja -valvonnasta perittävät maksut)

7

2011/C 269/12

Asia C-2/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2011 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl ja Eolica di Altamura Srl v. Regione Puglia (Ympäristö — Direktiivi 92/43/ETY — Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu — Direktiivi 79/409/ETY — Luonnonvaraisten lintujen suojelu — Eurooppalaiseen ekologiseen Natura 2000 -verkostoon kuuluvat erityisten suojelutoimien alueet — Direktiivit 2009/28/EY ja 2001/77/EY — Uusiutuvat energialähteet — Kansalliset säännöt — Kielto sijoittaa tuulivoimageneraattoreita, joita ei ole tarkoitettu omaan käyttöön — Hankkeen ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu)

8

2011/C 269/13

Yhdistetyt asiat C-4/10 ja C-27/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.7.2011 (Korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bureau National Interprofessionnel du Cognacin vireille panema asia (Asetus (EY) N:o 110/2008 — Tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät — Ajallinen soveltamisala — Tavaramerkki, joka sisältää maantieteellisen merkinnän — Käyttö, joka johtaa tilanteeseen, joka on omiaan aiheuttamaan haittaa maantieteelliselle merkinnälle — Tällaisen tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Asetuksen välitön sovellettavuus)

8

2011/C 269/14

Asia C-14/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nickel Institute v. Secretary of State for Work and Pensions (Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu — Direktiivi 67/548/ETY — Asetus (EY) N:o 1272/2008 — Nikkelikarbonaattien, nikkelihydroksidien ja useiden nikkeliä sisältävien ryhmiteltyjen aineiden luokittelu vaarallisiksi aineiksi — Direktiivien 2008/58/EY ja 2009/2/EY sekä asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyys — Näiden luokittelujen mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehityksen — Pätevyys — Kyseisten aineiden luontaisten ominaisuuksien arviointimenetelmät — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeudellinen perusta — Perusteluvelvollisuus)

9

2011/C 269/15

Asia C-15/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Etimine SA v. Secretary of State for Work and Pensions (Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu — Direktiivi 67/548/ETY — Asetus (EY) N:o 1272/2008 — Boraattia sisältävät aineet — Luokittelu ryhmään 2 kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi — Direktiivin 2008/58/EY ja asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyys — Näiden luokittelujen mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehityksen — Pätevyys — Kyseisten aineiden luontaisten ominaisuuksien arviointimenetelmät — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeudellinen perusta — Perusteluvelvollisuus — Suhteellisuusperiaate)

10

2011/C 269/16

Asia C-21/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Fővárosi Bíróságin (Unkari) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Károly Nagy v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Yhteinen maatalouspolitiikka — EMOTR:sta maksettava rahoitus — Asetus (EY) N:o 1257/1999 ja asetus (EY) N:o 817/2004 — Yhteisön tuki maaseudun kehittämiseen — Maatalouden tuotantomenetelmien ympäristötuki — Maatalouden ympäristötuet, jotka eivät ole eläintukia mutta joiden myöntämisedellytyksenä on tietty eläintiheys — Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltaminen — Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä — Kansallisten viranomaisten velvollisuus antaa tietoja tukikelpoisuuden edellytyksistä)

10

2011/C 269/17

Asia C-46/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.7.2011 (Højesteretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 5 ja 7 artikla — Kaasupullot, joita suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä — Yksinoikeuskäyttöluvan haltijan suorittama markkinoille saattaminen — Käyttöluvan haltijan kilpailijan liiketoiminta, joka muodostuu kyseisten pullojen täyttämisestä)

11

2011/C 269/18

Asia C-101/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2011 (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommissionin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gentcho Pavlov ja Gregor Famira v. Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Ulkosuhteet — Assosiaatiosopimukset — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan Bulgarian kansalaisia ei voitu ennen Bulgarian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin merkitä asianajajaharjoittelijoiden luetteloon — Tällaisen lainsäädännön yhteensopivuus EY:n ja Bulgarian välisessä assosiaatiosopimuksessa määrätyn työoloja koskevan kaikenlaisen kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon kanssa)

12

2011/C 269/19

Asia C-104/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (High Court of Irelandin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Patrick Kelly v. National University of Ireland (University College, Dublin) (Direktiivit 76/207/ETY, 97/80/ETY ja 2002/73/EY — Ammatilliseen koulutukseen pääsy — Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu — Hakemuksen hylkääminen — Ammatilliseen koulutukseen hakeneen oikeus tutustua muiden hakijoiden pätevyyttä koskeviin tietoihin)

12

2011/C 269/20

Asia C-150/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (Tribunal de première instance de Bruxellesin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) v. Beneo Orafti SA (Maatalous — Yhteiset markkinajärjestelyt — Sokeri — Sokerintuotantoyrityksille myönnettävien siirtymäkauden kiintiöiden luonne ja ulottuvuus — Yrityksen, jolle on myönnetty rakenneuudistustukea markkinointivuodelle 2006/2007, mahdollisuus käyttää sille myönnettyä siirtymäkauden kiintiötä — Takaisin perittävän määrän ja sovellettavan seuraamuksen laskeminen siinä tapauksessa, että rakenneuudistussuunnitelmassa annettuja sitoumuksia ei täytetä — Ne bis in idem -periaate)

13

2011/C 269/21

Yhdistetyt asiat C-159/10 ja C-160/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Verwaltungsgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gerhard Fuchs (C-159/10) ja Peter Köhler (C-160/10) v. Land Hessen (Direktiivi 2000/78/EY — 6 artiklan 1 kohta — Ikään perustuvan syrjinnän kielto — 65 vuotta täyttäneiden syyttäjien automaattinen eläkkeelle siirtyminen — Oikeutetut tavoitteet, joilla perustellaan ikään perustuva erilainen kohtelu — Lainsäädännön johdonmukaisuus)

14

2011/C 269/22

Asia C-186/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Tural Oguz v. Secretary of State for the Home Department (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohta — Standstill-lauseke — Sijoittautumisvapaus — Yrityksen oleskelulupansa ehtojen vastaisesti perustaneen Turkin kansalaisen oleskeluluvan uudistamatta jättäminen — Oikeuden väärinkäyttö)

14

2011/C 269/23

Asia C-196/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.7.2011 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG v. Hauptzollamt Bielefeld (Yhteinen tullitariffi — Yhdistetty nimikkeistö — Tariffiluokittelu — Nimikkeet 2203 ja 2208 — Juomasekoituksen valmistukseen tarkoitettu mallasolutpohja)

15

2011/C 269/24

Asia C-252/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.7.2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (Muutoksenhaku — Julkiset hankinnat — Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) — SafeSeaNet-sovellusta koskeva tarjouspyyntö — Päätös, jolla tarjoajan tarjous hylätään — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Osaperusteet — Perusteluvelvollisuus)

15

2011/C 269/25

Asia C-263/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.7.2011 (Tribunalul Gorjin (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Iulian Andrei Nisipeanu v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești ja Administrația Fondului pentru Mediu (Sisäinen verotus — SEUT 110 artikla — Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava ympäristövero)

16

2011/C 269/26

Asia C-284/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.7.2011 (Tribunal Supremon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Telefónica de España, SA v. Administración del Estado (Direktiivi 97/13/EY — Telepalvelualan yleisten valtuutusten ja yksittäisten toimilupien yhteiset puitteet — Yleisten valtuutusten haltijoihin sovellettavat maksut — 6 artikla — Tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sellaisen vuosimaksun maksamisesta, joka lasketaan prosenttiosuutena liiketoiminnan bruttotuloista)

16

2011/C 269/27

Asia C-310/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2011 (Curtea de Apel Bacăun (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești v. Ștefan Agafiței ym. (Tuomareiden ja syyttäjien palkkaoikeudet — Syrjintä tiettyyn ammattiryhmään kuulumisen tai työntekopaikan perusteella — Aiheutuneen vahingon korvaamisedellytykset — Direktiivit 2000/43/EY ja 2000/78/EY — Direktiivit eivät sovellu asiaan — Ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta jättäminen)

17

2011/C 269/28

Asia C-459/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.7.2011 — Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Tuki koulutushankkeelle, joka koskee tiettyjä työpaikkoja uudessa DHL-keskuksessa Leipzig/Hallen lentokentällä — Kumoamiskanne, joka on nostettu päätöksestä, jolla todetaan osa tuesta yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Tuen välttämättömyyden tarkastelu — Tuen houkuttelevien vaikutusten ja sen sijaintipaikan valinnan kannalta positiivisten ulkoisten vaikutusten huomioon ottamatta jättäminen)

17

2011/C 269/29

Asia C-464/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14.7.2011 (Cour d’appel de Monsin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio v. Pierre Henfling, Raphaël Davin ja Koenraad Tanghe, Tiercé Franco-Belge SA:n konkurssipesän hoitajina (Verotus — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Direktiivin 6 artiklan 4 kohta — Vapautus arvonlisäverosta — Direktiivin 13 artiklan B kohdan f alakohta — Uhkapelit — Palvelut, jotka omissa nimissään mutta vedonlyöntitoimintaa harjoittavan komissionantajan lukuun toimiva komissionsaaja (peliasiamies) suorittaa)

17

2011/C 269/30

Asia C-155/11 PPU: Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 10.6.2011 (Rechtbank ’s-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bibi Mohammad Imran v. Minister van Buitenlandse Zaken (Ennakkoratkaisupyyntö — Lausunnon antamisen raukeaminen)

18

2011/C 269/31

Asia C-161/11: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 22.6.2011 (Tribunale di Tranin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vino Cosimo Damiano v. Poste Italiane SpA (Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta, 103 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohta — Sosiaalipolitiikka — Määräaikaiset työsopimukset — Julkinen sektori — Ensimmäinen tai yksi ainoa sopimus — Poikkeus velvollisuudesta ilmoittaa objektiiviset syyt — Syrjintäkiellon periaate — Liittymäkohtaa unionin oikeuteen ei ole — Unionin tuomioistuimen ilmeinen toimivallan puuttuminen)

18

2011/C 269/32

Asia C-93/11 P: Valitus, jonka Verein Deutsche Sprache e.V. on tehnyt 25.2.2011 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V. v. Euroopan unionin neuvosto, 17.12.2010 antamasta tuomiosta

19

2011/C 269/33

Asia C-124/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.3.2011 — Saksan liittotasavalta v. Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Asia C-125/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.3.2011 — Saksan liittotasavalta v. Robert Klinke

19

2011/C 269/35

Asia C-143/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 24.3.2011 — Jörg-Detlef Müller v. Saksan liittotasavalta

19

2011/C 269/36

Asia C-156/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bergamo (Italia) on esittänyt 1.4.2011 — Procura della Reppublica v. Ibrahim Music

20

2011/C 269/37

Asia C-185/11: Kanne 18.4.2011 — Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

20

2011/C 269/38

Asia C-229/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Passau (Saksa) on esittänyt 16.5.2011 — Alexander Heimann v. Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Asia C-230/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Passau (Saksa) on esittänyt 16.5.2011 — Konstantin Toltschin v. Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

Asia C-245/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Asylgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 23.5.2011 — K

21

2011/C 269/41

Asia C-252/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 23.5.2011 — Erika Šujetová v. Rapid life životná poisťovňa, as

22

2011/C 269/42

Asia C-264/11 P: Valitus, jonka Kaimer GmbH & Co. Holding KG ym. ovat tehneet 27.5.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG ja Sanha Italia Srl. v. Euroopan komissio, 24.3.2011 antamasta tuomiosta

22

2011/C 269/43

Asia C-268/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 31.5.2011 — Atilla Gülbahce v. Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

Asia C-273/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Baranya Megyei Bíróság on esittänyt 3.6.2011 — Mecsek-Gabona Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

Asia C-275/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 3.6.2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH v. Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Asia C-282/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 6.6.2011 — Concepción Salgado González v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

Asia C-283/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundeskommunikationssenat (Itävalta) on esittänyt 8.6.2011 — Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Asia C-299/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 15.6.2011 — Staatssecretaris van Financiën v. Gemeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

Asia C-307/11 P: Valitus, jonka Deichmann SE on tehnyt 20.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-202/09, Deichmann SE v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 13.4.2011 antamasta tuomiosta

26

2011/C 269/50

Asia C-311/11 P: Valitus, jonka Smart Technologies ULC on tehnyt 20.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-523/09, Smart Technologies ULC v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 13.4.2011 antamasta tuomiosta

27

2011/C 269/51

Asia C-315/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Breda (Alankomaat) on esittänyt 27.6.2011 — A. T. G. M. van de Ven ja M. A. H. T. van de Ven-Janssen v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

27

2011/C 269/52

Asia C-316/11 P: Valitus, jonka Longevity Health Products, Inc. on tehnyt 22.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-96/11, Longevity Health Products, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.4.2011 antamasta määräyksestä

28

2011/C 269/53

Asia C-317/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 27.6.2011 — Rainer Reimann v. Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

Asia C-318/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Falun (Ruotsi) on esittänyt 27.6.2011 — Daimler AG v. Skatteverket

29

2011/C 269/55

Asia C-319/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Falun (Ruotsi) on esittänyt 27.6.2011 — Widex A/S v. Skatteverket

29

2011/C 269/56

Asia C-325/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Koszalinie (Puolan tasavalta) on esittänyt 28.6.2011 — Krystyna Alder ja Ewald Alder v. Sabina Orłowska ja Czesław Orłowski

29

2011/C 269/57

Asia C-326/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 29.6.2011 — J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, muu osapuoli: Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

Asia C-328/11 P: Valitus, jonka Alder Capital Ltd on tehnyt 28.6.2011 asiassa T-209/09, Alder Capital Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Gimv Nederland BV, 13.4.2011 annetusta tuomiosta

30

2011/C 269/59

Asia C-332/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 30.6.2011 — ProRail bv v. Xpedys nv ym.

31

2011/C 269/60

Asia C-333/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie van België (Belgia) on esittänyt 30.6.2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) v. Belgian valtio

31

2011/C 269/61

Asia C-335/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 1.7.2011 — HK Danmark Jette Ringin valtuuttamana v. Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

31

2011/C 269/62

Asia C-336/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Lyon (Ranska) on esittänyt 1.7.2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon ja Administration des douanes et droits indirects v. Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l. ja Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

Asia C-337/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 1.7.2011 — HK Danmark Lone Skouboe Wergen valtuuttamana v. Pro Display A/S, konkurssimenettelyssä

32

2011/C 269/64

Asia C-338/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Santander Asset Management SGIIC SA FIM Santander Top 25 Euro Fi:n nimissä v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

33

2011/C 269/65

Asia C-339/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Santander Asset Management SGIIC SA Carteria Mobiliara SA SICAV:n nimissä v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

33

2011/C 269/66

Asia C-340/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH Alltri Inkan lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/67

Asia C-341/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH DBI-Fonds APT no 737 -sijoitusrahaston lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/68

Asia C-342/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SICAV KBC Select Immo v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/69

Asia C-343/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

34

2011/C 269/70

Asia C-344/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Co. v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/71

Asia C-345/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/72

Asia C-346/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SICAV GA Fund B v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/73

Asia C-347/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH ABM Generali Aktien Eurolandin lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

35

2011/C 269/74

Asia C-356/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 7.7.2011 — O, S

36

2011/C 269/75

Asia C-357/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 7.7.2011 — Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/76

Asia C-358/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 8.7.2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

36

2011/C 269/77

Asia C-363/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Elegktiko Sinedrio (tilintarkastustuomioistuin (Kreikka)) on esittänyt 7.7.2011 — Kulttuuri- ja turismiministeriössä toimiva Elegtiko Sinedrion tarkastaja v. kulttuuri- ja turismiministeriön tarkastusyksikkö ja Konstantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

Asia C-373/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 13.7.2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou v. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Asia C-378/11 P: Valitus, jonka Longevity Health Products, Inc. on tehnyt 21.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-95/11, Longevity Health Products, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.4.2011 antamasta määräyksestä

38

2011/C 269/80

Asia C-455/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 1.7.2011 (Centrale Raad van Beroepin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

Asia C-16/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 — Euroopan komissio v. Viron tasavalta

38

2011/C 269/82

Asia C-20/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.6.2011 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

39

2011/C 269/83

Asia C-43/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 (Tribunale di Milanon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Assane Samb

39

2011/C 269/84

Asia C-169/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.7.2011 (Tribunale di Frosinonen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

Asia C-187/11: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 (Tribunale di Trevison (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Elena Vermisheva

39

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2011/C 269/86

Asia T-357/02 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Freistaat Sachsen v. komissio (Valtiontuet — Saksin osavaltion viranomaisten myöntämät tuet — Yritysvalmennukseen, osallistumiseen messuille, yhteistyöhön ja tuotesuunnittelun edistämiseen myönnetty tuki — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan osittain yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja osittain yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Pienten ja keskisuurten yritysten tukijärjestelmä — Harkintavallan käyttämättä jättäminen — Perusteluvelvollisuus)

40

2011/C 269/87

Asia T-189/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Arkema France v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vetyperoksidi ja perboraatti — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Hyvän hallinnon periaate — Sakot — Yhteistyötiedonanto)

40

2011/C 269/88

Asia T-190/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Total ja Elf Aquitaine v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vetyperoksidi ja natriumperboraatti — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Puolustautumisoikeudet — Syyttömyysolettama — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Periaate, jonka mukaan rangaistukset ja seuraamukset on määrättävä yksilökohtaisesti — Nullum crimen, nulla poena sine lege -periaate — Hyvän hallinnon periaate — Oikeusvarmuus — Harkintavallan väärinkäyttö — Sakot)

40

2011/C 269/89

Asia T-38/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Shell Petroleum ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Emulsiopolymeroimalla valmistetun butadieenikumin ja styreeni-butadieenikumin markkinat — EY 81 artiklan rikkomisen toteava päätös — Kilpailusääntöjen rikkomisen syyksi luettavuus — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat)

41

2011/C 269/90

Asia T-39/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — ENI v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun styreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat)

41

2011/C 269/91

Asia T-42/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Dow Chemical ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Sakot — Rikkomisen vakavuus ja kesto — Raskauttavat seikat)

42

2011/C 269/92

Asia T-44/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kaučuk v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun butadieenikumin markkinat — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Osallistuminen kartelliin — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakot — Kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuus ja kesto — Lieventävät asianhaarat)

42

2011/C 269/93

Asia T-45/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Unipetrol v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Osallistuminen kartelliin — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Sakot)

42

2011/C 269/94

Asia T-53/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Trade-Stomil v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Osallistuminen kartelliin — Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta — Sakot — Rikkomisen vakavuus ja kesto — Lieventävät seikat)

43

2011/C 269/95

Asia T-59/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Polimeri Europa v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun styreenibutadieenikumin markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen — Näyttö kartellin olemassaolosta — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat)

43

2011/C 269/96

Asia T-138/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Schindler Holding ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Hissien ja liukuportaiden asentamisen ja huollon markkinat — EY 81 artiklan rikkomisen toteava päätös — Tarjouspyyntöjen vääristeleminen — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

44

2011/C 269/97

Yhdistetyt asiat T-141/07, T-142/07, T-145/07 ja T-146/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — General Technic-Otis ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Hissien ja liukuportaiden asennuksen ja huollon markkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Hankintamenettelyjen manipulointi — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

44

2011/C 269/98

Yhdistetyt asiat T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Hissien ja liukuportaiden asennuksen ja huollon markkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81artiklan rikkominen — Hankintamenettelyjen manipulointi — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

45

2011/C 269/99

Asia T-151/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kone ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Mekaanisten hissien ja liukuportaiden asennus- ja huoltomarkkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Tarjouspyyntöjen manipulointi — Markkinoiden jakaminen — Hintojen vahvistaminen)

45

2011/C 269/00

Asia T-108/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Zino Davidoff v. SMHV — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GOOD LIFE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki GOOD LIFE — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Huolellisuusvelvoite — Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta))

46

2011/C 269/01

Asia T-81/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kreikka v. komissio (EAKR — Taloudellisen tuen vähentäminen — Tavoitteen nro 1 (1994–1999) piiriin kuuluva toimenpideohjelma Tavoitettavuus ja valtatiet Kreikassa — Avustavien tehtävien delegointi komission toimesta kolmansille — Salassapitovelvollisuus — Taloudellista tukea koskevan korjauksen suuruus — Komission harkintavalta — Tuomioistuinvalvonta)

46

2011/C 269/02

Asia T-160/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Winzer Pharma v. SMHV — Alcon (OFTAL CUSI) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin OFTAL CUSI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki Ophtal — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2011/C 269/03

Asia T-220/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ERGO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki URGO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2011/C 269/04

Asia T-221/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ERGO Group rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki URGO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2011/C 269/05

Asia T-499/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Evonik Industries v. SMHV (Purppuranvärinen, reunastaan pyöristetty suorakulmio) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus purppuranväristä, reunastaan pyöristettyä suorakulmiota esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2011/C 269/06

Asia T-88/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Inter IKEA Systems v. SMHV — Meteor Controls (GLÄNSA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GLÄNSA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GLANZ — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

48

2011/C 269/07

Asia T-222/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — ratiopharm v. SMHV — Nycomed (ZUFAL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ZUFAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki ZURCAL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Tavaroiden samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden rajoittaminen — Asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohta)

48

2011/C 269/08

Asia T-422/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.7.2011 — Emme v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Komission päätös, jolla määrätään sakko — Pankkitakaus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Taloudellinen vahinko — Poikkeuksellisia olosuhteita ei ole — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

49

2011/C 269/09

Asia T-142/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.7.2011 — SIR v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Rajoittavat toimenpiteet, jotka on toteutettu Norsunluurannikon tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttäminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Lausunnon antamisen raukeaminen pääasiassa — Lausunnon antamisen raukeaminen)

49

2011/C 269/10

Asia T-160/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.7.2011 — Petroci v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Norsunluurannikon tilanteen vuoksi toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Lausunnon antamisen raukeaminen pääasiassa — Lausunnon antamisen raukeaminen)

49

2011/C 269/11

Asia T-326/11: Kanne 20.6.2011 — Brainlab v. SMHV (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Asia T-327/11: Kanne 20.6.2011 — Vinci Energies Schweiz v. SMHV — Estavis AG (Keltainen Brandenburgin portin kuva)

50

2011/C 269/13

Asia T-328/11: Kanne 21.6.2011 — Leifheit v. SMHV (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Asia T-333/11: Kanne 24.6.2011 — Wessang v. SMHV

51

2011/C 269/15

Asia T-355/11: Kanne 5.7.2011 — Segovia Bonet v. SMHV — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Asia T-356/11: Kanne 1.7.2011 — Restoin v. SMHV (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Asia T-361/11: Kanne 6.7.2011 — Hand Held Products v. SMHV — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Asia T-366/11: Kanne 6.7.2011 — Bial — Portela & Ca v. SMHV (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Asia T-371/11: Kanne 11.7.2011 — Monier Roofing Components GmbH v. SMHV (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Asia T-372/11: Kanne 15.7.2011 — Basic v. SMHV — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Asia T-378/11: Kanne 18.7.2011 — Langguth Erben v. SMHV (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Asia T-379/11: Kanne 21.7.2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann ym. v. komissio

55

2011/C 269/23

Asia T-381/11: Kanne 21.7.2011 — Eurofer v. komissio

56

2011/C 269/24

Asia T-390/11: Kanne 21.7.2011 — Evonik Industries v. SMHV — Bornemann (EVONIK)

57

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/1


2011/C 269/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

EUVL C 252, 27.8.2011

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 238, 13.8.2011

EUVL C 232, 6.8.2011

EUVL C 226, 30.7.2011

EUVL C 219, 23.7.2011

EUVL C 211, 16.7.2011

EUVL C 204, 9.7.2011

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin tuomioistuin

10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2011 — Ruotsin kuningaskunta v. MyTravel Group plc ja Euroopan komissio

(Asia C-506/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Oikeus tutustua toimielimen asiakirjoihin - Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta ja 3 kohdan toinen alakohta - Tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon sekä päätöksentekomenettelyn suojaan liittyvät poikkeukset tutustumisoikeudesta - Yrityskeskittymien valvonta - Komission asiakirjat, jotka on laadittu menettelyssä, jossa tehtiin päätös erään yrityskeskittymän yhteismarkkinoille soveltumattomaksi julistamisesta - Asiakirjat, jotka laadittiin sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kumonnut kyseisen päätöksen)

2011/C 269/02

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: K. Petkovska ja A. Falk)

Väliintulijat, jotka tukevat valittajan vaatimuksia: Tanskan kuningaskunta (asiamiehet: B. Weis Fogh ja V. Pasternak Jørgensen), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: C. Wissels ja J. Langer) ja Suomen tasavalta (asiamies: J. Heliskoski)

Valittajan vastapuolet: MyTravel Group plc ja Euroopan komissio (asiamiehet: X. Lewis, P. Costa de Oliveira ja C. O’Reilly)

Valiintulijat, jotka tukevat komission vaatimuksia: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: M. Lumma ja B. Klein), Ranskan tasavalta (asiamiehet: E. Belliard, G. de Bergues ja A. Adam) sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: E. Jenkinson ja S. Ossowski)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, joka on tehty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-403/05, MyTravel vastaan komissio, 9.9.2008 antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan komission 5.9.2005 ja 12.10.2005 tekemät päätökset, joilla kantajalta evättiin oikeus tutustua eräisiin valmisteleviin asiakirjoihin, jotka oli laadittu yrityskeskittymän, jossa Airtours plc hankkii täyden määräysvallan First Choice plc:ssä, julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi 22.9.1999 tehdyn päätöksen (Asia IV/M.1524 — Airtours/First Choice) yhteydessä, ja asiakirjoihin, jotka komission virkamiehet olivat laatineet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kumottua edellä mainitun päätöksen asiassa T-342/99 6.6.2002 antamallaan tuomiolla

Tuomiolauselma

1)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-403/05, MyTravel vastaan komissio, 9.9.2008 antaman tuomion tuomiolauselman 2 kohta kumotaan.

2)

Komission 5.9.2005 tekemä päätös D(2005) 8461, jolla hylättiin MyTravel Group plc:n pyyntö saada tutustua tiettyihin yrityskeskittymiä koskeviin komission valmisteluasiakirjoihin, kumotaan niiltä osin kuin se perustuu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohdan toiseen alakohtaan.

3)

Komission 12.10.2005 tekemä päätös D(2005) 9763, jolla hylättiin osittain MyTravel Group plc:n pyyntö saada tutustua tiettyihin yrityskeskittymiä koskeviin komission valmisteluasiakirjoihin, kumotaan niiltä osin kuin se perustuu asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan toiseen luetelmakohtaan ja 3 kohdan toiseen alakohtaan.

4)

Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee MyTravel Group plc:n siinä nostamassa kanteessa esittämät perusteet, joista se ei ole lausunut.

5)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 55, 7.3.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 — Alcoa Trasformazioni Srl v. Euroopan komissio

(Asia C-194/09 P) (1)

(Muutoksenhaku - Valtiontuet - Sähkön suosituimmuustariffi - Sen toteaminen, ettei kyseessä ole tuki - Toimenpiteen muuttaminen ja sen voimassaoloajan jatkaminen - Päätös aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely - Voimassa oleva vai uusi tuki - Asetus (EY) N:o 659/1999 - 1 artiklan b alakohdan v alakohta - Perusteluvelvollisuus - Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet)

2011/C 269/03

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Alcoa Trasformazioni Srl (edustajat: avvocato M. Siragusa, Rechtsanwalt T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt T. Graf ja avocat F. Salerno)

Valittajan vastapuoli: Euroopan komissio (asiamies: N. Khan)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, jonka Alcoa Trasformazioni Srl on tehnyt 1.6.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl v. Euroopan yhteisöjen komissio, 25.3.2009 antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi komission 19.7.2006 tekemän päätöksen kumoamista koskevan valituksen, joka koskee EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamista, kun kyseessä on Italian tietyille energiavaltaisille teollisuudenaloille myönnettyjen sähkön suosituimmuustariffijärjestelmien määräajan pidennys (valtiontuki C 36/06 (ex NN 38/06) siltä osin kuin se koskee sähkötariffeja, jotka koskevat kahta Fusinassa (Venetsia) ja Portovesmessä (Sardinia) sijaitsevaa valittajan omistamaa alumiinitehdasta

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Alcoa Trasformazioni Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 193, 15.8.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 14.7.2011 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-303/09) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Valtiontuki - Tuet yrityksille, jotka tekevät sijoituksia luonnonmullistuksista vuonna 2002 kärsineissä kunnissa - Takaisin periminen)

2011/C 269/04

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn, V. Di Bucci ja E. Righini)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamiehet: G. Palmieri ja asianajajat D. Del Gaizo ja P. Gentili)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Laiminlyönti ryhtyä säädetyssä määräajassa tukiohjelmasta, jonka Italia on toteuttanut sellaisten yritysten hyväksi, jotka tekivät investointeja luonnonmullistuksista vuonna 2002 kärsineissä kunnissa, 20.10.2004 tehdyn komission päätöksen 2005/315/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3893) (EUVL L 100, s. 46) 2, 5 ja 6 artiklan edellyttämiin toimenpiteisiin

Tuomiolauselma

1)

Italian tasavalta ei ole noudattanut tukiohjelmasta, jonka Italia on toteuttanut sellaisten yritysten hyväksi, jotka tekivät investointeja luonnonmullistuksista vuonna 2002 kärsineissä kunnissa, 20.10.2004 tehdyn komission päätöksen 2005/315/EY 5 artiklaa, koska se ei ole toteuttanut säädetyssä määräajassa kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä kyseisessä päätöksessä sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi todetun tukiohjelman nojalla myönnettyjen tukien perimiseksi takaisin niiden saajilta.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 256, 24.10.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.7.2011 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — L’Oréal SA ym. v. eBay International AG ym.

(Asia C-324/09) (1)

(Tavaramerkit - Internet - Unionissa oleville kuluttajille sähköisellä markkinapaikalla tarkoitettu myyntitarjous, joka koskee tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa - Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen - Direktiivi 89/104/ETY - Asetus (EY) N:o 40/94 - Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän vastuu - Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) - Tuomioistuinten määräykset sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää vastaan - Direktiivi 2004/48/EY (direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta))

2011/C 269/05

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Chancery Division)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie ja L’Oréal (UK) Ltd

Vastaajat: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox ja Rukhsana Bi

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 ja 2 kohdan, yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdan, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, s. 1) 14 artiklan 1 kohdan ja teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45) 11 artiklan tulkinta — Markkinoille saattamisen käsite — Hajuvesi- ja kosmetiikkanäytteet, jotka on tarkoitettu annettaviksi kuluttajille ilmaiseksi — Tavaramerkin käytön käsite — Tilanne, jossa elinkeinonharjoittaja antaa internetin hakukonetta hoitavan palvelujen tarjoajan kirjattavaksi merkin, joka on sama kuin tavaramerkki, jolloin hänen verkkosivunsa, joilla tarjotaan samoja tavaroita ja palveluja, jotka tavaramerkki kattaa, URL näkyy automaattisesti ruudulla sen jälkeen, kun mainittu merkki on annettu hakusanaksi

Tuomiolauselma

1)

Kun talouden toimija myy sähköisellä markkinapaikalla kolmannessa valtiossa olevia tuotteita, joissa on unionin jäsenvaltiossa rekisteröity tavaramerkki tai yhteisön tavaramerkki ja joita ei ole aiemmin saatettu markkinoille Euroopan talousalueella tai yhteisön tavaramerkin tapauksessa unionissa, ilman tämän tavaramerkin haltijan suostumusta kuluttajalle, joka on alueella, jolla kyseinen tavaramerkki saa suojaa, tai kun tällaisia tuotteita tarjotaan myytäväksi tai mainostetaan tällaisella markkinapaikalla, joka on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille, kyseinen tavaramerkin haltija voi vastustaa tätä myyntiä, myyntitarjousta tai mainontaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 5 artiklassa tai yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklassa vahvistettujen sääntöjen perusteella. Kansallisten tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että myyntitarjous tai mainonta, joka esitetään sähköisellä markkinapaikalla, johon on pääsy kyseisellä alueella, on tarkoitettu sillä oleville kuluttajille.

2)

Se, että tavaramerkin haltija toimittaa hyväksytyille jälleenmyyjilleen tavaramerkillä varustettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tuotteiden esittelemiseen kuluttajille hyväksytyissä vähittäismyyntipaikoissa, sekä niin ikään tällä tavaramerkillä varustettuja näytepulloja, joista voidaan ottaa pieniä määriä annettavaksi kuluttajille ilmaisina näytteinä, ei päinvastaisten todisteiden puuttuessa merkitse direktiivissä 89/104 ja asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettua markkinoille saattamista.

3)

Direktiivin 89/104 5 artiklaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden perusteella vastustaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisten tuotteiden jälleenmyyntiä siitä syystä, että jälleenmyyjä on poistanut näiden tuotteiden ulkopäällyksen, kun tämä ulkopäällyksen poistaminen merkitsee sitä, että keskeiset tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi kosmeettisen valmisteen valmistajan tai sen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön tunnistamiseen, puuttuvat. Kun ulkopäällyksen poistaminen ei johda tällaiseen tietojen puuttumiseen, tavaramerkin haltija voi kuitenkin vastustaa sitä, että tavaramerkillä, jonka haltija se on, varustettua hajuvettä tai kosmeettista valmistetta jälleenmyydään ulkopäällyksettä, jos se osoittaa, että ulkopäällyksen poistaminen vahingoittaa kyseisen tuotteen tuotekuvaa ja näin ollen tavaramerkin mainetta.

4)

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sähköisen markkinapaikan ylläpitäjää mainostamasta sellaisten avainsanojen perusteella, jotka vastaavat kyseistä tavaramerkkiä ja jotka tämä ylläpitäjä on valinnut internetin indeksointipalvelussa, tällä tavaramerkillä varustettuja tuotteita, joita pidetään kaupan kyseisellä markkinapaikalla, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko kyseiset tuotteet peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.

5)

Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä ei ”käytä” tavaramerkkien, jotka näkyvät sen verkkosivulla esitetyissä myyntitarjouksissa, kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä direktiivin 89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

6)

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 14 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sitä sovelletaan sähköisen markkinapaikan ylläpitäjään, kun sillä ei ole ollut aktiivista roolia, jonka vuoksi se tuntisi tallennetut tiedot tai valvoisi niitä.

Kyseisellä ylläpitäjällä on tällainen rooli, kun se antaa apua, joka muodostuu muun muassa asianomaisten myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai niiden edistämisestä.

Kun sähköisen markkinapaikan ylläpitäjällä ei ole ollut edellisessä kohdassa tarkoitettua aktiivista roolia ja kun sen palvelun tarjoaminen kuuluu näin ollen direktiivin 2000/31 14 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se ei kuitenkaan voi tapauksessa, jossa se saatetaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia, vedota tässä säännöksessä tarkoitettuun vastuusta vapauttamiseen, jos sillä oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitänyt todeta asianomaisten myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei niistä tietoisena toiminut viipymättä kyseisen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

7)

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 11 artiklan kolmatta virkettä on tulkittava siten, että siinä edellytetään jäsenvaltioita varmistamaan, että immateriaalioikeuksien suojan alalla toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet voivat velvoittaa sähköisen markkinapaikan ylläpitäjän toteuttamaan toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan paitsi tämän markkinapaikan käyttäjien aiheuttamien oikeuksien loukkausten päättämiseen myös tämäntyyppisten uusien loukkausten estämiseen. Tuomioistuinten määräysten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia eikä niillä saada luoda esteitä lailliselle kaupankäynnille.


(1)  EUVL C 267, 7.11.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Secretary of State for Work and Pensions v. Maria Dias

(Asia C-325/09) (1)

(Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Direktiivi 2004/38/EY - 16 artikla - Pysyvä oleskeluoikeus - Kyseisen direktiivin täytäntöönpanon määräpäivää ennen täyttyneet ajanjaksot - Laillinen oleskelu - Oleskelu vain sellaisen oleskeluluvan perusteella, joka annettiin direktiivin 68/360/ETY nojalla ilman, että minkään oleskeluoikeuden saamisen edellytykset täyttyivät)

2011/C 269/06

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Secretary of State for Work and Pensions

Vastaaja: Maria Dias

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77) 16 artiklan 1 kohdan tulkinta — EY 18 artiklan 1 kohdan tulkinta — Pysyvä oleskelulupa — Laillisen oleskelun käsite — Unionin kansalainen, jolla on direktiivin 68/360/ETY 4 artiklan 2 kohdan nojalla myönnetty viiden vuoden oleskelulupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jonka oleskelu on ollut keskeytyneenä vapaaehtoisen työttömyyden vuoksi — Ennen direktiivin 2004/38/EY voimaantuloa myönnetty oleskelulupa — Ennen direktiivin voimaantuloa täyttyneiden oleskelujaksojen ottaminen huomioon

Tuomiolauselma

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 16 artiklan 1 ja 4 kohtaa on tulkittava siten, että

ennen 30.4.2006 täyttyneitä oleskelujaksoja, joiden ainoana perustana oli jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta 15.10.1968 annetun neuvoston direktiivin 68/360/ETY nojalla pätevästi annettu oleskelulupa ilman, että minkään oleskeluoikeuden saamisen edellytykset täyttyivät, ei voida pitää lainmukaisesti täyttyneinä tarkasteltaessa direktiivin 2004/38 16 artiklan 1 kohtaan perustuvan pysyvän oleskeluoikeuden saamista, ja

yhtäjaksoisesti alle kaksi vuotta kestäneet oleskelujaksot, joiden ainoana perustana oli direktiivin 68/360 nojalla pätevästi annettu oleskelulupa ilman, että oleskeluoikeuden saamisen edellytykset täyttyivät, ja jotka edelsivät määräpäivää 30.4.2006 ja seurasivat ennen tätä päivää täyttynyttä viiden vuoden yhtäjaksoista laillista oleskelua, eivät voi vaikuttaa kyseiseen 16 artiklan 1 kohtaan perustuvan pysyvän oleskeluoikeuden saamiseen.


(1)  EUVL C 256, 24.10.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Bundesfinanzhofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Scheuten Solar Technology GmbH v. Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Asia C-397/09) (1)

(Verotus - Direktiivi 2003/49/EY - Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä - Elinkeinovero - Veron määräytymisperusteen määrittäminen)

2011/C 269/07

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Scheuten Solar Technology GmbH

Vastaaja: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesfinanzhof — Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä 3.6.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/49/EY (EUVL L 157, s. 49) 1 artiklan 1 kohdan tulkinta — Kysymys siitä, onko maksetut korot lisättävä velallisyhtiön elinkeinoveron laskentaperusteeseen

Tuomiolauselma

Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä 3.6.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/49/EY 1 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä kansalliselle verosäännökselle, jonka mukaan jäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle lähiyhtiölleen maksamat lainankorot lisätään ensin mainitun yhtiön elinkeinoveron laskentaperusteeseen.


(1)  EUVL C 312, 19.12.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.7.2011 (College van Beroep voor het bedrijfslevenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — IMC Securities BV v. Stichting Autoriteit Financiële Markten

(Asia C-445/09) (1)

(Direktiivi 2003/6/EY - Markkinoiden manipulointi - Hinnan varmistaminen epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle)

2011/C 269/08

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: IMC Securities BV

Vastaaja: Stichting Autoriteit Financiële Markten

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28.1.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY (EUVL L 96, s. 16) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta — Hinnan varmistaminen epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle — Käsite — Lyhytaikaisen hinnanmuutoksen aiheuttaneet liiketoimet ja toimeksiannot

Tuomiolauselma

Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28.1.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 2 alakohdan a alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava siten, että mainitun säännöksen mukaan se, että yhden tai usean rahoitusvälineen hinta voidaan katsoa varmistetun epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle, ei edellytä kyseisen hinnan pysymistä epätavallisella tai keinotekoisella tasolla tietyn ajan jälkeenkin.


(1)  EUVL C 24, 30.1.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Upper Tribunalin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Lucy Stewart v. Secretary of State for Work and Pensions

(Asia C-503/09) (1)

(Sosiaaliturva - Asetus (ETY) N:o 1408/71 - 4, 10 ja 10 a artikla - Nuoruuden lyhytaikainen työkyvyttömyysetuus - Sairausetuus vai työkyvyttömyysetuus - Asumista, oleskelua hakemuksen jättämishetkellä ja aiempaa oleskelua koskevat edellytykset - Unionin kansalaisuus - Oikeasuhteisuus)

2011/C 269/09

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upper Tribunal

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Lucy Stewart

Vastaaja: Secretary of State for Work and Pensions

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Upper Tribunal — Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2) 10, 19, 28, 29 ja 95 a artiklan tulkinta — Korvaus, jota maksetaan 16–25-vuotiaille työttömille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka ovat olleet työkyvyttömiä vähintään seitsemän kuukautta (”short-term incapacity benifit in youth”) — Se, onko tämä korvaus luokiteltava sairausetuudeksi vai työkyvyttömyysetuudeksi — Etuus, jolle on asetettu asumista koskeva edellytys

Tuomiolauselma

1)

Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen nuoruuden lyhytaikainen työkyvyttömyysetuus on sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 13.4.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005, 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu työkyvyttömyysetuus, jos on selvää, että hakijalla on hakemuksen jättämishetkellä pysyvä tai pitkäaikainen vamma.

2)

Asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla tavalla ja asetuksella N:o 647/2005, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta on esteenä sille, että jäsenvaltio asettaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen nuoruuden lyhytaikaisen työkyvyttömyysetuuden saamisen edellytykseksi sen, että hakijalla on vakituinen asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella.

SEUT 21 artiklan 1 kohta on esteenä sille, että jäsenvaltio asettaa tällaisen etuuden saamisen edellytykseksi

sen, että hakija on aiemmin oleskellut kyseisen jäsenvaltion alueella, ja sulkee pois kaikki muut osatekijät, joiden perusteella voidaan varmistaa, että hakijan ja kyseisen jäsenvaltion välillä on tosiasiallinen yhteys, ja

sen, että hakija oleskelee kyseisen jäsenvaltion alueella hakemuksen jättämishetkellä.


(1)  EUVL C 37, 13.2.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.7.2011 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-518/09) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus - Kiinteistönvälitystoiminnan harjoittaminen)

2011/C 269/10

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: Rogalski ja P. Guerra e Andrade)

Vastaaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes sekä asianajaja N. Ruiz)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEUT 49 ja SEUT 56 artiklan rikkominen — Kiinteistönvälitystoiminnan harjoittaminen

Tuomiolauselma

1)

Koska Portugalin tasavalta

on sallinut kiinteistönvälitystoiminnan harjoittamisen vain kiinteistönvälittäjille

on asettanut muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille kiinteistönvälitystoimistoille ja -välittäjille velvollisuuden kattaa niiden ammatillinen vastuu ottamalla Portugalin lainsäädännön mukainen vakuutus

on vaatinut, että muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneilla kiinteistönvälitystoimistoilla on oltava tämän lainsäädännön mukainen oma pääoma

on saattanut muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneet kiinteistönvälitystoimistot ja -välittäjät kokonaan Instituto da Construção e do Imobiliárion kurinpidollisen valvonnan alaisuuteen,

se ei ole noudattanut SEUT 56 artiklan mukaisia velvoitteitaan, ja koska se

on asettanut kiinteistönvälitystoimistoille velvollisuuden harjoittaa yksinomaan kiinteistönvälitystoimintaa, lukuun ottamatta kolmansien lukuun harjoitettavaa kiinteistöhallintoa, ja

on asettanut kiinteistönvälittäjille velvollisuuden harjoittaa yksinomaan kiinteistönvälitystoimintaa,

se ei ole noudattanut SEUT 49 ja SEUT 56 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

2)

Portugalin tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 37, 13.2.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.7.2011 (Tartu Ringkonnakohusin (Viron tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rakvere Piim AS ja Maag Piimatööstus AS v. Veterinaar- ja Toiduamet

(Asia C-523/09) (1)

(Yhteinen maatalouspolitiikka - Maidontuotannon alalla suoritettavista terveystarkastuksista ja -valvonnasta perittävät maksut)

2011/C 269/11

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tartu Ringkonnakohus

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Rakvere Piim AS ja Maag Piimatööstus AS

Vastaaja: Veterinaar- ja Toiduamet

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tartu Ringkonnakohus — Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, s. 1) 26 artiklan ja 27 artiklan sekä liitteen IV ja liitteen VI tulkinta — Maidontuotannon virallista valvontaa varten perittävien maksujen laskeminen — Sellaisten maksujen periminen, jotka ovat asetuksen mukaisten vähimmäismäärien suuruisia mutta ylittävät toimivaltaisille viranomaisille virallisesta valvonnasta aiheutuvat tosiasialliset kustannukset

Tuomiolauselma

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 27 artiklan 3 ja 4 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisissä säännöksissä sallitaan jäsenvaltiolle, että se perii — ilman, että sen tältä osin täytyisi toteuttaa kansallisella tasolla täytäntöönpanotoimea — sellaisten vähimmäismäärien suuruisia maksuja, joista säädetään kyseisen asetuksen liitteessä IV olevassa B jaksossa, vaikka ne kustannukset, joita toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu kyseisessä asetuksessa säädetyistä terveystarkastuksista ja valvonnasta, alittavat kyseiset vähimmäismäärät, silloin, kun saman asetuksen 27 artiklan 6 kohdan soveltamiselle asetetut edellytykset eivät täyty.


(1)  EUVL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.7.2011 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl ja Eolica di Altamura Srl v. Regione Puglia

(Asia C-2/10) (1)

(Ympäristö - Direktiivi 92/43/ETY - Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu - Direktiivi 79/409/ETY - Luonnonvaraisten lintujen suojelu - Eurooppalaiseen ekologiseen Natura 2000 -verkostoon kuuluvat erityisten suojelutoimien alueet - Direktiivit 2009/28/EY ja 2001/77/EY - Uusiutuvat energialähteet - Kansalliset säännöt - Kielto sijoittaa tuulivoimageneraattoreita, joita ei ole tarkoitettu omaan käyttöön - Hankkeen ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu)

2011/C 269/12

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl ja Eolica di Altamura Srl

Vastaaja: Regione Puglia

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27.9.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/77/EY (EYVL L 283, s. 33), uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (EUVL L 140, s. 16), luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2.4.1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY (EYVL L 103, s. 1) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (EYVL L 206, s. 7) tulkinta — Kansallinen ja alueellinen lainsäädäntö, jolla kielletään tuulivoimaloiden, joita ei ole tarkoitettu omaan käyttöön, sijoittaminen ”Natura 2000” -verkostoon kuuluville yhteisön tärkeänä pitämille alueille tai erityissuojelualueille — Ympäristövaikutusten arvioinnin jättäminen suorittamatta

Tuomiolauselma

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY, luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2.4.1979 annettua neuvoston direktiiviä 79/409/ETY, sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27.9.2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/77/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/28/EY on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä lainsäädännölle, jossa kielletään sellaisten tuulivoimageneraattoreiden, joita ei ole tarkoitettu omaan käyttöön, sijoittaminen eurooppalaiseen ekologiseen Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle suorittamatta ensin hankkeesta kyseessä olevalle alueelle aiheutuvien ympäristövaikutusten arviointia, mikäli syrjintäkiellon periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudatetaan.


(1)  EUVL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.7.2011 (Korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bureau National Interprofessionnel du Cognacin vireille panema asia

(Yhdistetyt asiat C-4/10 ja C-27/10) (1)

(Asetus (EY) N:o 110/2008 - Tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät - Ajallinen soveltamisala - Tavaramerkki, joka sisältää maantieteellisen merkinnän - Käyttö, joka johtaa tilanteeseen, joka on omiaan aiheuttamaan haittaa maantieteelliselle merkinnälle - Tällaisen tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet - Asetuksen välitön sovellettavuus)

2011/C 269/13

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Bureau National Interprofessionnel du Cognacin vireille panema asia

Muu osapuoli: Gust. Ranin Oy

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Korkein hallinto-oikeus — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) samoin kuin tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (EUVL L 39, s. 16) 16 ja 23 artiklan tulkinta — Tavaramerkkien ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen välinen suhde — Muun muassa maantieteellisen merkinnän ”Cognac” sisältävän kuviomerkin rekisteröiminen sellaisia tislattuja alkoholijuomia varten, jotka eivät täytä tämän maantieteellisen merkinnän käytölle säädettyjä edellytyksiä

Tuomiolauselma

1)

Tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 110/2008 sovelletaan sillä suojatun maantieteellisen merkinnän sisältävän tavaramerkin rekisteröinnin pätevyyden arviointiin, kun rekisteröinti on tehty ennen mainitun asetuksen voimaantuloa.

2)

Asetuksen N:o 110/2008 23 ja 16 artiklaa on tulkittava siten, että

toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on asetuksen 23 artiklan 1 kohdan nojalla evättävä tai peruttava sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää suojatun maantieteellisen merkinnän ja johon ei sovelleta saman artiklan 2 kohdassa säädettyä ajallista poikkeusta, jos tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin asetuksen 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista

toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitetun kaltainen tilanne, jossa maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan ilmaisun ja sen käännöksen sisältävä tavaramerkki on rekisteröity tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole tämän merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia, kuuluu asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista 16 artiklan muiden sääntöjen soveltamista.


(1)  EUVL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Nickel Institute v. Secretary of State for Work and Pensions

(Asia C-14/10) (1)

(Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu - Direktiivi 67/548/ETY - Asetus (EY) N:o 1272/2008 - Nikkelikarbonaattien, nikkelihydroksidien ja useiden nikkeliä sisältävien ryhmiteltyjen aineiden luokittelu vaarallisiksi aineiksi - Direktiivien 2008/58/EY ja 2009/2/EY sekä asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyys - Näiden luokittelujen mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehityksen - Pätevyys - Kyseisten aineiden luontaisten ominaisuuksien arviointimenetelmät - Ilmeinen arviointivirhe - Oikeudellinen perusta - Perusteluvelvollisuus)

2011/C 269/14

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Nickel Institute

Vastaaja: Secretary of State for Work and Pensions

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen kerran 21.8.2008 annetun komission direktiivin 2008/58/EY (EUVL L 246, s. 1) ja aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 10.8.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 790/2009 (EUVL L 235, s. 1) pätevyys siltä osin kuin on kyse nikkelikarbonaattien uudelleen luokittelemisesta syöpää aiheuttavaksi aineeksi — Nikkelikarbonaattien luontaisten ominaisuuksien riittämätön arviointi direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI vahvistettujen vaatimusten kannalta

Tuomiolauselma

Ennakkoratkaisukysymyksiä tutkittaessa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa yhtäältä vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen kerran 21.8.2008 annetun komission direktiivin 2008/58/EY sekä vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennenensimmäisen kerran 15.1.2009 annetun komission direktiivin 2009/2/EY sekä toisaalta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 10.8.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyyteen niiltä osin kuin pääasiassa kyseessä olevat, nikkelikarbonaatin, nikkelihydroksidin ja muiden nikkeliä sisältävien aineiden kaltaiset aineet luokitellaan näissä direktiiveissä ja kyseisessä asetuksessa ihmiselle karsinogeenisiksi, ryhmään 1 kuuluviksi aineiksi, mutageenisiksi, ryhmään 3 kuuluviksi aineiksi ja lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 2 kuuluviksi aineiksi.


(1)  EUVL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Etimine SA v. Secretary of State for Work and Pensions

(Asia C-15/10) (1)

(Ympäristö ja ihmisten terveyden suojelu - Direktiivi 67/548/ETY - Asetus (EY) N:o 1272/2008 - Boraattia sisältävät aineet - Luokittelu ryhmään 2 kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi - Direktiivin 2008/58/EY ja asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyys - Näiden luokittelujen mukauttaminen tekniikan ja tieteen kehityksen - Pätevyys - Kyseisten aineiden luontaisten ominaisuuksien arviointimenetelmät - Ilmeinen arviointivirhe - Oikeudellinen perusta - Perusteluvelvollisuus - Suhteellisuusperiaate)

2011/C 269/15

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Etimine SA

Vastaaja: Secretary of State for Work and Pensions

Borax Europe Ltd:n osallistuessa asian käsittelyyn

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen kerran 21.8.2008 annetun komission direktiivin 2008/58/EY (EUVL L 246, s. 1) ja aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 10.8.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 790/2009 (EUVL L 235, s. 1) pätevyys siltä osin kuin on kyse boraattien luokittelemisesta lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi — Direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI edellytetyn, tavanomaiseen käsittelyyn ja käyttöön liittyvän riskin olemassaolon arvioinnin virheellisyys

Tuomiolauselma

Ennakkoratkaisukysymyksiä tutkittaessa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa yhtäältä vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen kerran 21.8.2008 annetun komission direktiivin 2008/58/EY sekä toisaalta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 10.8.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 790/2009 pätevyyteen niiltä osin kuin tietyt boraattia sisältävät aineet luokitellaan kyseisessä direktiivissä ja kyseisessä asetuksessa lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 2 kuuluviksi aineiksi.


(1)  EUVL C 63, 13.3.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.7.2011 (Fővárosi Bíróságin (Unkari) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Károly Nagy v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Asia C-21/10) (1)

(Yhteinen maatalouspolitiikka - EMOTR:sta maksettava rahoitus - Asetus (EY) N:o 1257/1999 ja asetus (EY) N:o 817/2004 - Yhteisön tuki maaseudun kehittämiseen - Maatalouden tuotantomenetelmien ympäristötuki - Maatalouden ympäristötuet, jotka eivät ole eläintukia mutta joiden myöntämisedellytyksenä on tietty eläintiheys - Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltaminen - Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä - Kansallisten viranomaisten velvollisuus antaa tietoja tukikelpoisuuden edellytyksistä)

2011/C 269/16

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Károly Nagy

Vastaaja: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Fővárosi Bíróság — Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17.5.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (EYVL L 160, s. 80) 22 artiklan ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 817/2004 (EYVL L 153, s. 30) 68 artiklan tulkinta — Sellaisen viljelijän jättäminen maatalouden ympäristötuen ulkopuolelle, joka ei ole ilmoittanut eläimiä tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevaan yhdennettyyn tarkastus- ja valvontajärjestelmään — Vasta tämän järjestelmän mukaisessa ristiintarkastuksessa havaittu laiminlyönti — Yhdennetyn järjestelmän soveltaminen niihin maatalouden ympäristötukiin, jotka eivät ole varsinaisia ”eläintukia” vaan joiden myöntämisen edellytyksenä on tietty eläintiheys tilalla

Tuomiolauselma

1)

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17.5.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999, sellaisena kuin se on muutettuna 29.9.2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1783/2003, 22 artiklaan perustuvien eläintiheyttä edellyttävien tukien osalta toimivaltaiset viranomaiset voivat tämän säännöksen ja asetuksen N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 817/2004 68 artiklan mukaan tehdä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän tietojen ristiintarkastusta ja erityisesti nojautua Unkarin nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) kaltaisen kansallisen nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän tietoihin.

2)

Toimivaltaiset viranomaiset voivat, kun ne valvovat asetuksen N:o 1257/1999, sellaisena kuin se on muutettuna, 22 artiklassa säädetyn maatalouden ympäristötuen myöntämisedellytyksiä, tämän artiklan ja asetuksen N:o 817/2004 68 artiklan nojalla tarkastaa ainoastaan Unkarin nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän kaltaisen kansallisen nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän tiedot, kun ne epäävät tuen, eikä niiden tarvitse välttämättä tehdä muita tarkastuksia.

3)

Asetuksen N:o 1257/1999, sellaisena kuin se on muutettuna, 22 artiklassa ja asetuksen N:o 817/2004 68 artiklassa, kun niitä tulkitaan asetuksessa N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 16 artiklan valossa, asetetaan kansallisille viranomaisille, sikäli kuin ne tarkastavat vain Unkarin nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän kaltaisen kansallisen nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän tiedot, kun ne valvovat mainitussa 22 artiklassa säädetyn eläintiheyttä edellyttävän maatalouden ympäristötuen myöntämisedellytyksiä, näihin tukikelpoisuuden edellytyksiin liittyvä tietojenantovelvollisuus, jonka mukaan tätä tukea hakevalle viljelijälle on ilmoitettava, että eläimiä, joiden osalta havaitaan, ettei niitä ole tunnistettu tai rekisteröity kansallisessa nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmässä, pidetään eläiminä, joiden osalta on havaittu sääntöjenvastaisuuksia, joilla voi olla oikeudellisia vaikutuksia, kuten kyseisen tuen vähentäminen tai epääminen.


(1)  EUVL C 113, 1.5.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.7.2011 (Højesteretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S

(Asia C-46/10) (1)

(Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 5 ja 7 artikla - Kaasupullot, joita suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä - Yksinoikeuskäyttöluvan haltijan suorittama markkinoille saattaminen - Käyttöluvan haltijan kilpailijan liiketoiminta, joka muodostuu kyseisten pullojen täyttämisestä)

2011/C 269/17

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Højesteret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Viking Gas A/S

Vastaaja: Kosan Gas A/S, aiemmin BP Gas A/S

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Højesteret — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 5 ja 7 artiklan tulkinta — Yksinoikeuskäyttöluvan haltija saattaa markkinoille komposiittikaasupullon, jonka muoto on rekisteröity pakkauksesta muodostuvaksi kolmiulotteiseksi kansalliseksi ja yhteisön tavaramerkiksi — Käyttöluvan haltijan kilpailijan toiminta, joka koostuu käyttöluvan haltijan komposiittikaasupullojen täyttämisestä ja kaasun myynnistä näissä pulloissa sen jälkeen, kun pulloihin on kiinnitetty tarra, josta ilmenee, että kilpailija on täyttänyt pullon, kuitenkin niin, ettei yksinoikeuskäyttöluvan haltijan kuvio- ja sanamerkkejä ole irrotettu pullosta

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 ja 7 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät mahdollista sitä, että sellaisen yksinoikeuskäyttöluvan haltija, joka koskee uudelleen käytettävien komposiittikaasupullojen, joiden muotoa suojataan kolmiulotteisena tavaramerkkinä ja joihin kyseinen haltija on merkinnyt sana- ja kuviomerkeiksi rekisteröidyt nimensä ja logonsa, käyttämistä, vastustaa sitä, että sen jälkeen, kun kuluttajat ovat ostaneet nämä pullot ja sitten käyttäneet niihin alun perin sisältyneen kaasun, kolmas vaihtaa ne maksua vastaan kaasulla, joka ei ole peräisin kyseiseltä haltijalta, täytettyihin komposiittipulloihin, jollei tämä sama haltija voi vedota direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun perusteltuun aiheeseen.


(1)  EUVL C 80, 27.3.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2011 (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommissionin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gentcho Pavlov ja Gregor Famira v. Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Asia C-101/10) (1)

(Ulkosuhteet - Assosiaatiosopimukset - Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan Bulgarian kansalaisia ei voitu ennen Bulgarian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin merkitä asianajajaharjoittelijoiden luetteloon - Tällaisen lainsäädännön yhteensopivuus EY:n ja Bulgarian välisessä assosiaatiosopimuksessa määrätyn työoloja koskevan kaikenlaisen kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon kanssa)

2011/C 269/18

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Gentcho Pavlov ja Gregor Famira

Vastaaja: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen (EYVL L 358, 31.12.1994, s. 3) 38 artiklan 1 kohdan tulkinta — Kaikenlaisen kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto työolojen osalta — Sellaisen kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus kyseisen artiklan kanssa, jossa ennen Bulgarian liittymistä Euroopan unioniin Bulgarian kansalaisia ei voinut merkitä käytännön harjoittelua suorittavien asianajajien luetteloon — Kyseisen määräyksen välitön oikeusvaikutus

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen, joka on tehty ja hyväksytty yhteisöjen puolesta 19.12.1994 tehdyllä neuvoston ja komission päätöksellä 94/908/EHTY, EY, Euratom, 38 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaistua syrjintäkiellon periaatetta on tulkittava siten, että se ei ollut ennen Bulgarian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin esteenä itävaltalaisen asianajajista annetun asetuksen (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiaan, 30 §:n 1 ja 5 momentin kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka nojalla Bulgarian kansalaista ei voitu kyseisessä lainsäädännössä asetetun kansalaisuutta koskevan edellytyksen vuoksi merkitä asianajajaharjoittelijoiden luetteloon eikä hän näin ollen voinut saada edustamisoikeutta koskevaa asiakirjaa.


(1)  EUVL C 134, 22.5.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (High Court of Irelandin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Patrick Kelly v. National University of Ireland (University College, Dublin)

(Asia C-104/10) (1)

(Direktiivit 76/207/ETY, 97/80/ETY ja 2002/73/EY - Ammatilliseen koulutukseen pääsy - Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu - Hakemuksen hylkääminen - Ammatilliseen koulutukseen hakeneen oikeus tutustua muiden hakijoiden pätevyyttä koskeviin tietoihin)

2011/C 269/19

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Ireland

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Patrick Kelly

Vastaaja: National University of Ireland (University College, Dublin)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Ireland — Todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15.12.1997 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY (EYVL 1998, L 14, s. 6) 4 artiklan 1 kohdan, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 9.2.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY (EYVL L 39, s. 40) 4 artiklan ja miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta 23.9.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/73/EY (EYVL L 269, s. 15) 3 artiklan tulkinta — Hakija, joka ei ole saanut paikkaa ammatillisen koulutuksen kurssille ja joka vetoaa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen — Pyyntö saada tutustua muiden hakijoiden pätevyyttä koskeviin tietoihin

Tuomiolauselma

1)

Todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15.12.1997 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY 4 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siinä ei anneta sellaiselle ammatilliseen koulutukseen hakeneelle henkilölle, joka katsoo, että häneltä on evätty pääsy ammatilliseen koulutukseen sen vuoksi, ettei häneen ole sovellettu tasa-arvoisen kohtelun periaatetta, oikeutta saada tietoja, jotka kyseisen koulutuksen järjestäjällä on muiden siihen hakeneiden henkilöiden pätevyydestä, jotta hän voisi esittää ”tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on välitön tai välillinen syrjintä” kyseisen säännöksen mukaisesti.

Ei kuitenkaan voida pitää pois suljettuna, että se, että vastaaja kieltäytyy antamasta tietoja tällaisten tosiseikkojen esittämisen yhteydessä, voi vaarantaa kyseisen direktiivin tavoitteen toteutumisen ja siten riistää erityisesti direktiivin 4 artiklan 1 kohdalta sen tehokkaan vaikutuksen. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tutkittava, onko pääasian tilanne tällainen.

2)

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 9.2.1976 annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY 4 artiklaa tai direktiivin 76/207 muuttamisesta 23.9.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/73/EY 1 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että niissä ei anneta ammatilliseen koulutukseen hakeneelle henkilölle oikeutta saada tietoja, jotka koulutuksen järjestäjällä on muiden samaan koulutukseen hakeneiden pätevyydestä joko silloin, kun kyseinen hakija katsoo, että häneltä on evätty koulutukseen pääsy samoin edellytyksin kuin muilla hakijoilla on ja että häntä on syrjitty sukupuolen perusteella 4 artiklassa tarkoitetuin tavoin, tai silloin, kun kyseinen hakija katsoo, että häntä on syrjitty sukupuolen perusteella 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin kyseiseen ammatilliseen koulutukseen pääsyssä.

3)

Siinä tapauksessa, että ammatilliseen koulutukseen hakenut voi vedota direktiiviin 97/80 saadakseen tietoja, joita kyseisen koulutuksen järjestäjällä on muiden koulutukseen hakeneiden pätevyydestä, luottamuksellisuutta koskevat unionin oikeuden säännöt voivat vaikuttaa tähän tiedonsaantioikeuteen.

4)

SEUT 267 artiklan kolmanteen kohtaan perustuvan velvollisuuden luonne ei ole erilainen sen mukaan, onko asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa akkusatorinen vai inkvisitorinen oikeusjärjestelmä.


(1)  EUVL C 134, 22.5.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.7.2011 (Tribunal de première instance de Bruxellesin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) v. Beneo Orafti SA

(Asia C-150/10) (1)

(Maatalous - Yhteiset markkinajärjestelyt - Sokeri - Sokerintuotantoyrityksille myönnettävien siirtymäkauden kiintiöiden luonne ja ulottuvuus - Yrityksen, jolle on myönnetty rakenneuudistustukea markkinointivuodelle 2006/2007, mahdollisuus käyttää sille myönnettyä siirtymäkauden kiintiötä - Takaisin perittävän määrän ja sovellettavan seuraamuksen laskeminen siinä tapauksessa, että rakenneuudistussuunnitelmassa annettuja sitoumuksia ei täytetä - Ne bis in idem -periaate)

2011/C 269/20

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Vastaaja: Beneo Orafti SA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) — Sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistukseen liittyvistä siirtymätoimenpiteistä ja asetusten (EY) N:o 1265/2001 ja (EY) N:o 314/2002 muuttamisesta 27.3.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 493/2006 (EUVL L 89, s. 11) 9 artiklan tulkinta — Yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 20.2.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, s. 42) 3 artiklan tulkinta — Yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27.6.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 968/2006 (EUVL L 176, s. 32) 26 ja 27 artiklan tulkinta — Sokerintuotantoyritykselle myönnettyjen väliaikaisten kiintiöiden luonne ja soveltamisala — Väliaikaisen kiintiön myöntämisen yhteensopivuus unionin lainsäädännön kanssa, kun kyseinen kiintiö myönnetään yritykselle joka on saanut markkinointivuodelle 2006/2007 rakenneuudistustukea — Takaisin perittävän summan laskeminen ja seuraamusmaksun laskeminen siinä tapauksessa, että rakenneuudistussuunnitelmaan liittyviä sitoumuksia ei ole noudatettu

Tuomiolauselma

1)

Yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 20.2.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että siinä oleva käsite ”kiintiö” kattaa myös sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistukseen liittyvistä siirtymätoimenpiteistä ja asetusten (EY) N:o 1265/2001 ja (EY) N:o 314/2002 muuttamisesta 27.3.2006 annetun komission asetuksen N:o 493/2006 9 artiklassa tarkoitetut siirtymäkauden kiintiöt.

2)

Asetuksen N:o 320/2006 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa sitoumus luopua kiintiöstä, jota sovelletaan sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuotantoon ja joka on myönnetty yritykselle ja jonka tämä on myöntänyt yhdelle tai useammalle tehtaistaan, tulee voimaan sinä päivänä, jona kyseisen sitoumuksen tehnyt yritys voi — ottaen huomioon sellaiset tiedot, jotka sille annetaan tai jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä — tavanomaisen huolellisesti toimivana yrityksenä saada tiedon siitä, että toimivaltaisten viranomaisten silmissä ne edellytykset, jotka saman asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa on vahvistettu rakenneuudistustuen saamiselle, täyttyvät.

3)

Asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27.6.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 968/2006 26 artiklan 1 kohtaa ja 27 artiklaa ja sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20.2.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 15 artiklaa on tulkittava siten, että sellainen tuotanto, josta on kyse pääasiassa, voi — jos sitä pidetään sellaisesta kiintiöstä luopumista koskevan sitoumuksen vastaisena, jota sovelletaan sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuotantoon ja joka on myönnetty yritykselle ja jonka tämä on myöntänyt yhdelle tai useammalle tehtaistaan — antaa aihetta tuen takaisinperimiseen, seuraamuksen määräämiseen tai ylijäämämaksun perimiseen sellaisina kuin näistä säädetään mainituissa säännöksissä. Asetuksen N:o 968/2006 27 artiklan 3 kohdassa säädetyn seuraamuksen osalta kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko kaikki tapaukseen liittyvät seikat huomioon katsottava, että sääntöjä on jätetty noudattamatta tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena. Ne bis in idem -periaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä kyseisten toimenpiteiden kumulatiiviselle soveltamiselle.

4)

Asetuksen N:o 968/2006 26 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että jos oletetaan, että pääasiassa kyseessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa yritys on noudattanut sitoumustaan purkaa osittain kyseisten tehtaiden tuotantovälineet, mutta ei sellaisesta kiintiöstä luopumista koskevaa sitoumustaan, jota sovelletaan sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuotantoon ja joka on myönnetty yritykselle ja jonka tämä on myöntänyt yhdelle tai useammalle tehtaistaan, takaisinperittävän tuen määrä on se osa tuesta, joka vastaa sitä sitoumusta, jota ei ole noudatettu. Tämä tuen osa on määritettävä asetuksen N:o 320/2006 3 artiklan 5 kohdassa vahvistettujen määrien perusteella.


(1)  EUVL C 161, 19.6.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Verwaltungsgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gerhard Fuchs (C-159/10) ja Peter Köhler (C-160/10) v. Land Hessen

(Yhdistetyt asiat C-159/10 ja C-160/10) (1)

(Direktiivi 2000/78/EY - 6 artiklan 1 kohta - Ikään perustuvan syrjinnän kielto - 65 vuotta täyttäneiden syyttäjien automaattinen eläkkeelle siirtyminen - Oikeutetut tavoitteet, joilla perustellaan ikään perustuva erilainen kohtelu - Lainsäädännön johdonmukaisuus)

2011/C 269/21

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Gerhard Fuchs (C-159/10) ja Peter Köhler (C-160/10)

Vastaaja: Land Hessen

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) 6 artiklan 1 kohdan tulkinta — Ikään perustuvan syrjinnän kielto — Kansallinen laki, jossa säädetään virkamiesten siirtämisestä eläkkeelle viran puolesta heidän saavutettuaan 65 vuoden iän — Oikeutetut tavoitteet, joilla perustellaan ikään perustuva erilainen kohtelu

Tuomiolauselma

1)

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY ei ole esteenä sellaiselle Hessenin osavaltion virkamieslain (Hessisches Beamtengesetz), sellaisena kuin se on muutettuna 14.12.2009 annetulla lailla, kaltaiselle laille, jossa säädetään vakituisten virkamiesten — tässä tapauksessa syyttäjien — automaattisesta eläkkeelle siirtymisestä heidän täyttäessään 65 vuotta, samalla kun heille annetaan mahdollisuus jatkaa työntekoa, jos yksikön etu sitä edellyttää, enintään 68 vuoden ikään saakka, jos kyseisen lain tavoitteena on luoda tasapainoinen ikärakenne nuorten palvelukseen ottamisen ja uralla etenemisen edistämiseksi, henkilöstöhallinnon optimoimiseksi ja samalla sellaisten mahdollisten oikeusriitojen välttämiseksi, jotka koskevat työntekijän kykyä tehdä työtään tietyn iän saavuttamisen jälkeen, ja jos sillä on mahdollista saavuttaa kyseinen tavoite asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin.

2)

Jotta kyseessä olevan toimenpiteen voidaan osoittaa olevan asianmukainen ja tarpeen, se ei saa olla tavoitteen kannalta kohtuuton ja sen on perustuttava seikkoihin, joiden todistusarvon arvioiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

3)

Hessenin osavaltion virkamieslain, sellaisena kuin se on muutettuna 14.12.2009 annetulla lailla, kaltainen laki, jossa säädetään syyttäjien pakollisesta eläkkeelle siirtymisestä heidän täyttäessään 65 vuotta, ei ole epäjohdonmukainen pelkästään siksi, että sen mukaan syyttäjät voivat tietyissä tapauksissa työskennellä 68 vuoden ikään saakka, että siinä on lisäksi säännöksiä, joilla pyritään jarruttamaan eläkkeelle lähtemisiä ennen 65 vuoden ikää, ja että asianomaisen jäsenvaltion muissa laeissa säädetään tiettyjen virkamiesten — etenkin tiettyjen vaaleilla valittujen virkamiesten — työskentelyn jatkumisesta kyseisen iän jälkeen sekä eläkeiän asteittaisesta nostamisesta 65 vuodesta 67 vuoteen.


(1)  EUVL C 161, 19.6.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Tural Oguz v. Secretary of State for the Home Department

(Asia C-186/10) (1)

(ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus - Lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohta - Standstill-lauseke - Sijoittautumisvapaus - Yrityksen oleskelulupansa ehtojen vastaisesti perustaneen Turkin kansalaisen oleskeluluvan uudistamatta jättäminen - Oikeuden väärinkäyttö)

2011/C 269/22

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Tural Oguz

Vastaaja: Secretary of State for the Home Department

Muu osapuoli: Centre for Advice on Individual Rights in Europe

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan talousyhteisön ja Turkin väliseen assosiointisopimukseen liitetyt, 23.11.1970 allekirjoitetut lisä- ja rahoituspöytäkirjat sekä toimenpiteet niiden voimaan saattamiseksi (EYVL 1973 C 113, s. 17) — Lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohdan tulkinta — Standstill-lausekkeen ulottuvuus — Jäsenvaltioille asetettu kielto ottaa käyttöön uusia sijoittautumisvapauden ja palvelujen vapaan tarjonnan rajoituksia — Turkin kansalainen, joka on aloittanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa liiketoiminnan harjoittamisen sen jälkeen, kun hänelle oli myönnetty oleskelulupa sillä edellytyksellä, että hän ei ryhdy harjoittamaan ammattitoimintaa ilman Secretary of Staten lupaa — Kyseisen oleskeluluvan uudistamatta jättäminen sen sisältämän edellytyksen rikkominen

Tuomiolauselma

Brysselissä 23.11.1970 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja vahvistettiin yhteisön puolesta 19.12.1972 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2760/72, 41 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siihen voi vedota Turkin kansalainen, jonka oleskelulupaa jäsenvaltiossa koskee ehto, ettei hän aloita minkäänlaista liike- tai ammattitoimintaa, ja joka silti ryhtyy harjoittamaan itsenäistä ammattitoimintaa tämän ehdon vastaisesti ja hakee sitten kansallisilta viranomaisilta oleskelulupansa jatkamista vetoamalla yritykseensä, jonka hän on tällä välin perustanut.


(1)  EUVL C 179, 3.7.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.7.2011 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG v. Hauptzollamt Bielefeld

(Asia C-196/10) (1)

(Yhteinen tullitariffi - Yhdistetty nimikkeistö - Tariffiluokittelu - Nimikkeet 2203 ja 2208 - Juomasekoituksen valmistukseen tarkoitettu mallasolutpohja)

2011/C 269/23

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

Vastaaja: Hauptzollamt Bielefeld

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Finanzgericht Düsseldorf — Yhdistetyn nimikkeistön, sellaisena kuin se on muutettuna 6.8.2001 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2031/2001 (EYVL L 279, s. 1) ja 1.8.2002 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1832/2002 (EYVL L 290, s. 1), tulkinta — Mallasolutpohja (”malt beer base”), jonka alkoholipitoisuus on 14 prosenttia ja joka valmistetaan vahvasti pannusta oluesta erityiskäsittelyllä, jossa olut kirkastetaan ja ultrasuodatetaan, ja jota käytetään olutpohjaisen sekoitejuoman valmistuksessa — Luokitteleminen yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 2203 vai nimikkeeseen 2208?

Tuomiolauselma

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna 26.7.1991 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2587/91, on tulkittava siten, että pääasiassa kysymyksessä olevan kaltainen ”malt beer base” -niminen neste, jonka alkoholipitoisuus on noin 14 prosenttia ja joka valmistetaan panemalla valmistetusta oluesta, joka kirkastetaan ja sitten ultrasuodatetaan, jolloin ainesosien, kuten katkeroaineiden ja proteiinien, pitoisuus pienenee, on luokiteltava tämän asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteeseen I sisältyvän yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 2208.


(1)  EUVL C 161, 19.6.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.7.2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

(Asia C-252/10 P) (1)

(Muutoksenhaku - Julkiset hankinnat - Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) - SafeSeaNet-sovellusta koskeva tarjouspyyntö - Päätös, jolla tarjoajan tarjous hylätään - Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet - Osaperusteet - Perusteluvelvollisuus)

2011/C 269/24

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (edustaja: dikigoros N. Korogiannakis)

Valittajan vastapuoli: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (asiamies: J. Menze, avustajinaan advocaat J. Stuyck ja advocaat A.-M. Vandromme)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-70/05, Evropaïki Dynamiki v. EMSA, 2.3.2010 antamasta tuomiosta siltä osin kuin siinä hylätään valittajan vaatimus Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) 6.1.2005 tekemän päätöksen, jolla hylättiin valittajan SafeSeaNet-sovelluksen validointia ja kehittämistä koskevassa tarjouspyyntömenettelyssä tekemä tarjous, kumoamisesta

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 221, 14.8.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.7.2011 (Tribunalul Gorjin (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Iulian Andrei Nisipeanu v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești ja Administrația Fondului pentru Mediu

(Asia C-263/10) (1)

(Sisäinen verotus - SEUT 110 artikla - Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava ympäristövero)

2011/C 269/25

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Gorj

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Iulian Andrei Nisipeanu

Vastaajat: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești ja Administrația Fondului pentru Mediu

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunalul Gorj — Muissa jäsenvaltioissa aikaisemmin rekisteröityjen käytettyjen moottoriajoneuvojen rekisteröiminen — Ympäristövero, joka peritään, kun moottoriajoneuvo rekisteröidään ensimmäistä kertaa jäsenvaltiossa — Ensimmäisen rekisteröinnin ajankohtaa koskevan edellytyksen arviointi — Kansallisen säännöstön yhteensopivuus SEUT 110 artiklan kanssa — Kysymys siitä, onko sellainen vapautus veron maksamisesta pätevä, joka koskee tiettyjä moottoriajoneuvoluokkia — Saastuttaja maksaa -periaatteen mahdollinen soveltaminen

Tuomiolauselma

SEUT 110 artiklaa on tulkittava siten, että sen vastaista on se, että jäsenvaltio ottaa käyttöön ympäristöveron, joka kannetaan moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä tässä jäsenvaltiossa, jos tästä verotustoimenpiteestä on säädetty siten, että se tekee muista jäsenvaltioista ostettujen käytettyjen ajoneuvojen liikenteeseen päästämisen kyseisessä jäsenvaltiossa vähemmän houkuttelevaksi, mutta se ei tee saman ikäisten ja yhtä kuluneiden ajoneuvojen ostamista kotimaan markkinoilta vähemmän houkuttelevaksi.


(1)  EUVL C 234, 28.8.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.7.2011 (Tribunal Supremon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Telefónica de España, SA v. Administración del Estado

(Asia C-284/10) (1)

(Direktiivi 97/13/EY - Telepalvelualan yleisten valtuutusten ja yksittäisten toimilupien yhteiset puitteet - Yleisten valtuutusten haltijoihin sovellettavat maksut - 6 artikla - Tulkinta - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sellaisen vuosimaksun maksamisesta, joka lasketaan prosenttiosuutena liiketoiminnan bruttotuloista)

2011/C 269/26

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Telefónica de España, SA

Vastaaja: Administración del Estado

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunal Supremo — Telepalvelualan yleisten valtuutusten ja yksittäisten toimilupien yhteisistä puitteista 10.4.1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/13/EY (EYVL L 117, s. 15) (ja erityisesti sen 6 artiklan) tulkinta — Yleisten valtuutusten haltijoihin sovellettavat maksut — Direktiivissä säädettyjä suurempien maksujen määrääminen direktiivissä säädetystä poikkeaviin kohteisiin

Tuomiolauselma

Telepalvelualan yleisten valtuutusten ja yksittäisten toimilupien yhteisistä puitteista 10.4.1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/13/EY 6 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä jäsenvaltion säännöstölle, jonka mukaan yleisten valtuutusten haltijoilta peritään maksu, jonka määrä lasketaan vuosittain maksuvelvollisten operaattoreiden liiketoiminnan bruttotulojen perusteella ja jonka tarkoituksena on kattaa kyseisten valtuutusten myöntämiseen, käsittelyyn, valvontaan ja täytäntöönpanoon liittyvistä menettelyistä aiheutuvat hallinnolliset kulut, kunhan kyseisen jäsenvaltion tällaisesta maksusta saamat kokonaistulot eivät ylitä näitä hallinnollisia kuluja kokonaisuudessaan, minkä arvioiminen on ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävä.


(1)  EUVL C 246, 11.9.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/17


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2011 (Curtea de Apel Bacăun (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești v. Ștefan Agafiței ym.

(Asia C-310/10) (1)

(Tuomareiden ja syyttäjien palkkaoikeudet - Syrjintä tiettyyn ammattiryhmään kuulumisen tai työntekopaikan perusteella - Aiheutuneen vahingon korvaamisedellytykset - Direktiivit 2000/43/EY ja 2000/78/EY - Direktiivit eivät sovellu asiaan - Ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta jättäminen)

2011/C 269/27

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Bacău

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Vastaajat: Ștefan Agafiței, Raluca Apetroaei, Marcel Bărbieru, Sorin Budeanu, Luminița Chiagă, Mihaela Crăciun, Sorin-Vasile Curpăn, Mihaela Dabija, Mia-Cristina Damian, Sorina Danalache, Oana-Alina Dogaru, Geanina Dorneanu, Adina-Cătălina Galavan, Gabriel Grancea, Mădălina Radu (Hobjilă), Nicolae Cătălin Iacobuț, Roxana Lăcătușu, Sergiu Lupașcu, Smaranda Maftei, Silvia Mărmureanu, Maria Oborocianu, Simona Panfil, Oana-Georgeta Pânzaru, Laurențiu Păduraru, Elena Pîrjol-Năstase, Ioana Pocovnicu, Alina Pușcașu, Cezar Ștefănescu, Roxana Ștefănescu, Ciprian Țimiraș ja Cristina Vintilă

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Curtea de Apel Bacău — Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (EYVL L 180, s. 22) 15 artiklan tulkinta — Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) 17 artiklan tulkinta — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään tuomareiden ja syyttäjien palkkaoikeuksien erilaisesta kohtelusta, jonka perusteena on D.N.A:n (kansallinen korruption vastainen yksikkö) ja D.I.I.C.O.T:n (järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin puitteissa tehtyjen rikosten tutkintayksikkö) syyttäjien erityinen toimiala — Mahdollinen syrjintä silloin, kun korkeampaa pätevyyttä koskevaan erityisvaatimukseen liittyviä objektiivisia kriteereitä ei ole — Kansalliset täytäntöönpanosäännökset, jotka on todettu perustuslainvastaisiksi siltä osin kuin ne antavat kansallisille tuomioistuimille mahdollisuuden kumota syrjivinä pidettyjä laintasoisia normeja ja myöntää tuomioistuinkäytännössä palkkaoikeuksia, joista ei ole säädetty laissa

Tuomiolauselma

Curtea de Apel Bacăun (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö jätetään tutkimatta.


(1)  EUVL C 234, 28.8.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/17


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.7.2011 — Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt v. Euroopan komissio

(Asia C-459/10 P) (1)

(Muutoksenhaku - Valtiontuet - Tuki koulutushankkeelle, joka koskee tiettyjä työpaikkoja uudessa DHL-keskuksessa Leipzig/Hallen lentokentällä - Kumoamiskanne, joka on nostettu päätöksestä, jolla todetaan osa tuesta yhteismarkkinoille soveltumattomaksi - Tuen välttämättömyyden tarkastelu - Tuen houkuttelevien vaikutusten ja sen sijaintipaikan valinnan kannalta positiivisten ulkoisten vaikutusten huomioon ottamatta jättäminen)

2011/C 269/28

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt (edustaja: Rechtsanwalt A. Rosenfeld)

Valittajan vastapuoli: Euroopan komissio (asiamies: B. Martenczuk)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-396/08, Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt, 8.7.2010 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt kanteen, jolla vaadittiin Saksan suunnittelemasta valtiontuesta DHL:lle 2.7.2008 tehdyn komission päätöksen 2008/878/EY (EUVL L 312, s. 31) osittaista kumoamista — Koulutustuki — Päätös, jolla osa tuesta todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Tuen välttämättömyyden virheellinen tarkastelu — Tuen positiivisten ulkoisten vaikutusten ja sen sijaintipaikan valinnan kannalta houkuttelevien vaikutusten huomioon ottamatta jättäminen

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Freistaat Sachsen ja Land Sachsen-Anhalt velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 317, 20.11.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/17


Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14.7.2011 (Cour d’appel de Monsin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio v. Pierre Henfling, Raphaël Davin ja Koenraad Tanghe, Tiercé Franco-Belge SA:n konkurssipesän hoitajina

(Asia C-464/10) (1)

(Verotus - Kuudes arvonlisäverodirektiivi - Direktiivin 6 artiklan 4 kohta - Vapautus arvonlisäverosta - Direktiivin 13 artiklan B kohdan f alakohta - Uhkapelit - Palvelut, jotka omissa nimissään mutta vedonlyöntitoimintaa harjoittavan komissionantajan lukuun toimiva komissionsaaja (peliasiamies) suorittaa)

2011/C 269/29

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Mons

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Belgian valtio

Vastaajat: Pierre Henfling, Raphaël Davin ja Koenraad Tanghe, Tiercé Franco-Belge SA:n konkurssipesän hoitajina

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour d’appel de Mons — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 6 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan B kohdan f alakohdan tulkinta — Sellaisen komissionsaajan, joka toimii omissa nimissään mutta kyseisessä direktiivissä tarkoitettuja pelejä ja vedonlyöntejä tarjoavan komissionantajan lukuun, suorittamien palvelujen vapauttaminen verosta

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 6 artiklan 4 kohtaa ja 13 artiklan B kohdan f alakohtaa on tulkittava siten, että jos taloudellinen toimija osallistuu omissa nimissään mutta vedonlyöntitoimintaa harjoittavan yrityksen lukuun sellaisten vedonlyöntien vastaanottamiseen, jotka kuuluvat 13 artiklan B kohdan f alakohdassa säädetyn arvonlisäverovapautuksen piiriin, viimeksi mainitun yrityksen on katsottava 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti suorittaneen kyseiselle taloudelliselle toimijalle arvonlisäverovapautuksen piiriin kuuluvan vedonlyöntipalvelun.


(1)  EUVL C 346, 18.12.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/18


Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 10.6.2011 (Rechtbank ’s-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bibi Mohammad Imran v. Minister van Buitenlandse Zaken

(Asia C-155/11 PPU) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2011/C 269/30

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank ’s-Gravenhage

Asianosaiset

Kantaja: Bibi Mohammad Imran

Vastaaja: Minister van Buitenlandse Zaken

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Rechtbank’s-Gravenhage — Oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY (EUVL L 251, s. 12) 7 artiklan 2 kohdan tulkinta — Tämän oikeuden käyttämisen edellytykset — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan asianomaisessa jäsenvaltiossa laillisesti asuvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäsen on velvollinen suorittamaan kotouttamiskokeen päästäkseen maahan — Asianomainen perheenjäsen on kahdeksan lapsen, joista seitsemän on alaikäisiä, äiti ja kyseiset lapset asuvat laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa — Mahdollisuus saada jäsenvaltion kielen opetusta kolmannessa maassa, jossa perheenjäsen asuu — Lääketieteelliset tai muut syyt, jotka estävät asianomaista perheenjäsentä suorittamasta kotouttamiskoetta kohtuullisessa ajassa

Määräysosa

Lausunnon antaminen Rechtbank’s-Gravenhagen (Alankomaat) 31.3.2011 tekemällä päätöksellä esitetystä ennakkoratkaisupyynnöstä raukeaa.


(1)  EUVL C 219, 23.7.2011.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/18


Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 22.6.2011 (Tribunale di Tranin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vino Cosimo Damiano v. Poste Italiane SpA

(Asia C-161/11) (1)

(Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta, 103 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohta - Sosiaalipolitiikka - Määräaikaiset työsopimukset - Julkinen sektori - Ensimmäinen tai yksi ainoa sopimus - Poikkeus velvollisuudesta ilmoittaa objektiiviset syyt - Syrjintäkiellon periaate - Liittymäkohtaa unionin oikeuteen ei ole - Unionin tuomioistuimen ilmeinen toimivallan puuttuminen)

2011/C 269/31

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Trani

Asianosaiset

Kantaja: Vino Cosimo Damiano

Vastaaja: Poste Italiane SpA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Tribunale di Trani — Yleisen yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen sekä perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklan tulkinta — Mainittujen periaatteiden soveltamisala — Sellaisen kansallisen sääntelyn yhteensoveltuvuus, jolla vahvistetaan kansallisessa oikeusjärjestyksessä lauseke, jossa ei yksilöidä määräaikaisen työsuhteen syytä työntekijöiden palvelukseen ottamiseksi SpA Poste Italieneen

Määräysosa

Unionin tuomioistuimelta puuttuu selvästi toimivalta vastata Tribunale di Tranin (Italia) 7.2.2011 tekemällään päätöksellä esittämään ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen.


(1)  EUVL C 173, 11.6.2011.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/19


Valitus, jonka Verein Deutsche Sprache e.V. on tehnyt 25.2.2011 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V. v. Euroopan unionin neuvosto, 17.12.2010 antamasta tuomiosta

(Asia C-93/11 P)

2011/C 269/32

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Verein Deutsche Sprache e.V. (edustaja: Rechtsanwalt K. T. Bröcker)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) hylkäsi kanteen 20.6.2011 antamallaan määräyksellä ja velvoitti valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.3.2011 — Saksan liittotasavalta v. Karen Dittrich

(Asia C-124/11)

2011/C 269/33

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Saksan liittotasavalta

Vastaaja: Karen Dittrich

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettua direktiiviä 2000/78/EY (1) kansalliseen säännökseen, joka koskee korvauksen myöntämistä virkamiehille sairaustapauksissa?


(1)  EUVL L 303, s. 16.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 9.3.2011 — Saksan liittotasavalta v. Robert Klinke

(Asia C-125/11)

2011/C 269/34

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Saksan liittotasavalta

Vastaaja: Robert Klinke

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettua direktiiviä 2000/78/EY (1) kansalliseen säännökseen, joka koskee korvauksen myöntämistä virkamiehille sairaustapauksissa?


(1)  EUVL L 303, s. 16.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 24.3.2011 — Jörg-Detlef Müller v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-143/11)

2011/C 269/35

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Jörg-Detlef Müller

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettua direktiiviä 2000/78/EY (1) kansalliseen säännökseen, joka koskee korvauksen myöntämistä virkamiehille sairaustapauksissa?


(1)  EUVL L 303, s. 16.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/20


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bergamo (Italia) on esittänyt 1.4.2011 — Procura della Reppublica v. Ibrahim Music

(Asia C-156/11)

2011/C 269/36

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bergamo

Pääasian asianosainen

Ibrahim Music

Unionin tuomioistuin on 21.6.2011 antamallaan määräyksellä poistanut asian rekisteristään.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/20


Kanne 18.4.2011 — Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(Asia C-185/11)

2011/C 269/37

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K.-Ph. Wojcik, M. Žebre ja N.Yerrel)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

on todettava, ettei Slovenian tasavalta ole noudattanut neuvoston direktiivin 73/239/ETY (1) 8 artiklan 3 kohdan, neuvoston direktiivin 92/49/ETY (2) 29 ja 39 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 63 artiklan mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, koska se on saattanut kyseiset direktiivit osaksi oikeusjärjestystään virheellisesti ja puutteellisesti

Slovenian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY täytäntöönpanoa varten varattu määräaika päättyi 1.5.2004.


(1)  EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3.

(2)  EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/20


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Passau (Saksa) on esittänyt 16.5.2011 — Alexander Heimann v. Kaiser GmbH

(Asia C-229/11)

2011/C 269/38

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeitsgericht Passau

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Alexander Heimann

Vastaaja: Kaiser GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 12.12.2007 tehdyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaa tai tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY (1) 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle ja käytännölle, joiden mukaan oikeutetusti määrätyn lyhennetyn työajan (Kurzarbeit) aikana tapahtuva viikoittaisten työpäivien määrän vähentäminen vaikuttaa lyhennettyä työaikaa tekevän työntekijän oikeuteen palkalliseen vuosilomaan pro rata temporis samassa suhteessa kuin lyhennetyn työajan aikana tehtävien viikoittaisten työpäivien määrä on suhteessa kokopäiväisen työntekijän viikoittaisiin työpäiviin ja lyhennettyä työaikaa tekevän työntekijän lomaoikeus on siten lyhennetyn työajan ajalta vastaavalla tavalla vähäisempi?

2)

Mikäli vastaus ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on myönteinen:

Onko 12.12.2009 tehdyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaa tai tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle tai käytännölle, joiden mukaan oikeutetusti määrätyn ”nollan tunnin lyhennetyn työajan” (Kurzarbeit Null) aikana tapahtuva viikoittaisten työpäivien vähentäminen nollaan vaikuttaa siten, että lyhennettyä työaikaa tekevän työntekijän oikeus palkalliseen vuosilomaan pro rata temporis vähennetään nollaan ja kyseisellä työntekijällä ei näin ollen ole lomaoikeutta ”nollan tunnin lyhennetyn työajan” ajalta?


(1)  EUVL L 299, s. 9.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Passau (Saksa) on esittänyt 16.5.2011 — Konstantin Toltschin v. Kaiser GmbH

(Asia C-230/11)

2011/C 269/39

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeitsgericht Passau

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Konstantin Toltschin

Vastaaja: Kaiser GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 12.12.2007 tehdyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaa tai tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY (1) 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle tai käytännölle, joiden mukaan oikeutetusti määrätyn lyhennetyn työajan (Kurzarbeit) aikana tapahtuva viikoittaisten työpäivien määrän vähentäminen vaikuttaa lyhennettyä työaikaa tekevän työntekijän oikeuteen palkalliseen vuosilomaan pro rata temporis samassa suhteessa kuin lyhennetyn työajan aikana tehtävien viikoittaisten työpäivien määrä on suhteessa kokopäiväisen työntekijän viikoittaisiin työpäiviin ja lyhennettyä työaikaa tekevän työntekijän lomaoikeus on siten lyhennetyn työajan ajalta vastaavalla tavalla vähäisempi?

2)

Mikäli vastaus ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on myönteinen:

Onko 12.12.2009 tehdyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaa tai tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle tai käytännölle, joiden mukaan oikeutetusti määrätyn ”nollan tunnin lyhennetyn työajan” (Kurzarbeit Null) aikana tapahtuva viikoittaisten työpäivien vähentäminen nollaan vaikuttaa siten, että lyhennettyä työaikaa tekevän työntekijän oikeus palkalliseen vuosilomaan pro rata temporis vähennetään nollaan ja kyseisellä työntekijällä ei näin ollen ole lomaoikeutta ”nollan tunnin lyhennetyn työajan” ajalta?


(1)  EUVL L 299, s. 9.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Asylgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 23.5.2011 — K

(Asia C-245/11)

2011/C 269/40

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Asylgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: K

Vastapuoli: Bundesasylamt

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen 343/2003 (1) 15 artiklaa tulkittava siten, että valtiolle, joka tämän asetuksen 6–14 artiklan säännösten mukaan ei ensisijaisesti ole vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, siirtyy pakottavasti vastuu turvapaikanhakijan hakemuksen käsittelystä, kun kyseisessä valtiossa asuvat turvapaikanhakijan vakavasti sairas ja kulttuurisista syistä uhattu miniä tai miniän sairastumisen vuoksi hoidon tarpeessa olevat alaikäiset lapsenlapset ja turvapaikanhakija on valmis ja kykenevä miniän tai lapsenlasten auttamiseen? Päteekö tämä myös, vaikka turvapaikkahakemuksesta ensisijaisesti vastuussa oleva jäsenvaltio ei ole esittänyt asetuksen 343/2003 15 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaista pyyntöä?

2)

Onko asetuksen 343/2003 3 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että edellä 1 kysymyksessä kuvatussa tilanteessa sille valtiolle, joka ei ole ensisijaisesti vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, siirtyy pakottavasti vastuu hakemuksen käsittelemisestä, mikäli asetuksen 343/2003 nojalla muutoin määräytyvä vastuu johtaisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 tai 8 artiklan (EU:n perusoikeuskirjan 4 tai 7 artikla) rikkomiseen? Voidaanko tässä tapauksessa käyttää ihmisoikeussopimuksen 3 tai 8 artiklan (EU:n perusoikeuskirjan 4 tai 7 artikla) tulkinnassa ja soveltamisessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä poikkeavia, nimittäin laajempia merkityksiä käsitteistä ”epäinhimillinen kohtelu” tai ”perhe”?


(1)  Niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio 18.2.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 (EUVL L 50, s. 1).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 23.5.2011 — Erika Šujetová v. Rapid life životná poisťovňa, as

(Asia C-252/11)

2011/C 269/41

Oikeudenkäyntikieli: slovakia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Prešove

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Erika Šujetová

Vastaaja: Rapid life životná poisťovňa, as

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (1) 6 artiklan 1 kohta ja 7 artiklan 1 kohta esteenä sellaisen kansallisen säännöksen soveltamiselle, jonka mukaan vain tuomioistuimella, jonka tuomiopiirissä välitystuomioistuin sijaitsee tai välimiesmenettely käydään välityssopimuksen tai välityslausekkeen perusteella, on alueellinen toimivalta tutkia välitystuomio, jos kyseinen tuomioistuin katsoo, että tällainen välityssopimus tai välityslauseke on kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kohtuuton ehto?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: ovatko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 1 kohta ja 7 artiklan 1 kohta esteenä sellaisen kansallisen säännöksen soveltamiselle, jonka mukaan tuomioistuimen on, jos se kumoaa välitystuomion, jatkettava pääasian (eli asian, joka saatettiin alun perin välitystuomioistuimen käsiteltäväksi) käsittelyä tutkimatta uudestaan, onko sillä alueellinen toimivalta tässä asiassa, siitä huolimatta, että jos kyseinen kuluttajaa koskeva asia olisi saatettu alun perin yleisen tuomioistuimen eikä välitystuomioistuimen käsiteltäväksi, kuluttajan kotipaikan tuomioistuimella olisi ollut menettelyssä alusta asti alueellinen toimivalta?


(1)  EYVL L 95, s. 29.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/22


Valitus, jonka Kaimer GmbH & Co. Holding KG ym. ovat tehneet 27.5.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG ja Sanha Italia Srl. v. Euroopan komissio, 24.3.2011 antamasta tuomiosta

(Asia C-264/11 P)

2011/C 269/42

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Snaha Italia Srl. (edustaja: Rechtsanwalt J. Brück)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-379/06, Kaimer ym. v. komissio, 24.3.2011 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin kanne hylättiin, ja että vastaajan 20.9.2006 tekemä päätös K(2006) 4180 (Asia COMP/F-1/38.121 — Putken liittimet) on kumottava

toissijaisesti, että unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-379/06, Kaimer ym. v. komissio, 24.3.2011 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin kanne hylättiin ja että vastaajan 20.9.2006 tekemän päätöksen K(2006) 4180 (Asia COMP/F-1/38.121 — Putken liittimet) 2 artiklassa vahvistettua sakkoa on alennettava

edelleen toissijaisesti, että asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee asian uudelleen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee unionin yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota, jossa osittain hylättiin kanne, jonka valittajat olivat nostaneet [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 20.9.2006 tehdystä komission päätöksestä K(2006) 4180 (Asia COMP/F-1/38.121 — Putken liittimet).

Valittajat esittävät kaikkiaan kolme valitusperustetta.

Valittajat väittävät ensimmäisessä valitusperusteessa, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin perustaa olettamansa rikkomisen alkamisajankohdan tiettyyn todisteeseen. Unionin yleinen tuomioistuin on pitänyt tätä todistetta näyttönä rikkomisen alkamisesta vastoin todisteen yksiselitteistä sanamuotoa. Jos todistetta arvioidaan asianmukaisesti, käy ilmi täsmälleen päinvastaista, nimittäin se, että vastaajien menettelytavasta markkinoilla vallitsi epävarmuus. Todisteen asianmukainen arviointi on mahdollista suoraan kirjelmän perusteella eikä uusia asian selvittämistoimia tarvita.

Valittajat väittävät toisessa valitusperusteessaan, että niitä vastaan todistaneiden todistajanlausuntojen näyttöarvo on arvioitu virheellisesti. Toiseen valitusperusteeseen sisältyy kaksi osaa. Unionin yleinen tuomioistuin on ensiksi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on antanut valittajia vastaan todistaneiden todistajanlausunnoille erityisen näyttöarvon. Kyseessä olevassa menettelyssä ratkaisevien lausuntojen antajia olivat sellaiset valittajia vastaan todistaneet, joiden oli toimitettava komissiolle lisäarvoa saadakseen mahdollisimman suuren sakon alennuksen. Tämä tilanne johti siihen, että lausuntojen sävy oli liiallisen korostuneesti valittajia vastaan puhuva, minkä vuoksi niillä juuri ei ole erityistä näyttöarvoa. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole käsitellyt tätä seikkaa tuomionsa perusteissa.

Toiseksi unionin tuomioistuin ei ole selvittänyt yksittäisten valittajia vastaan todistaneiden antamien lausuntojen välistä ristiriitaa, mikä on johtanut siihen, että tuomion perustelut ovat puutteelliset eivätkä ne ole aukottomat. Ensimmäinen menettelyssä valittajia vastaan todistanut ei nimennyt valittajia osallisiksi rikkomiseen, vaikka hän antoi täyden lausunnon, mikä johti täyteen vapautumiseen sakosta. Valittajia vastaan esitetyt tosiseikkoja koskevat väitteet perustuvat seuraavan niitä vastaan todistaneen lausuntoihin. Sen vuoksi, että ensimmäisen yrityksen, joka teki yhteistyötä komission kanssa, antamalle selitykselle annettiin erityistä näyttöarvoa, tämä ristiriita olisi pitänyt selvittää.

Valittajat väittävät kolmannessa valitusperusteessaan, että perusoikeuskirjaa ja Euroopan ihmisoikeussopimusta on loukattu. Valittajien mukaan näitä ylemmänasteisia oikeussääntöjä on rikottu kahdessa kohdassa. Ensiksi se todennäköisyysvalvonta, jota unionin yleinen tuomioistuin suorittaa kartelleihin liittyvien sakkojen määräämismenettelyissä, ei vastaa perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeussopimuksessa tarkoitetun tehokasta oikeussuojakeinoa koskevalle oikeudelle asetettuja vaatimuksia. Valittajat viittaavat tässä yhteydessä siihen, että komission sakon määräämistä koskeva päätös on luonteeltaan rikosoikeudellisen kaltainen. Itse menettely komissiossa ei toiseksi vastaa ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa asetettuja vaatimuksia. Valittajat perustelevat tätä sillä, että komissio selvittää merkitykselliset tosiseikat, syyttää yrityksiä ja lopuksi vielä määrää itse seuraamuksista ja niiden suuruudesta. Tällainen menettely voitaisiin hyväksyä vain, jos tuomioistuin tutkisi komission päätökset kokonaisuudessaan. Kuten kolmannen valitusperusteen ensimmäisessä osassa on todettu, unionin yleinen tuomioistuin rajoittuu komission päätösten tarkistamisessa ilmeisiin ristiriitoihin eikä esitä mitään omia suoria toteamuksia tosiseikoista.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 31.5.2011 — Atilla Gülbahce v. Freie und Hansestadt Hamburg

(Asia C-268/11)

2011/C 269/43

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Atilla Gülbahce

Vastapuoli: Freie und Hansestadt Hamburg

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko päätöksen N:o 1/80 (1) 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten,

a)

että turkkilainen työntekijä, jolle myönnettiin sääntöjen mukaisesti lupa tehdä jäsenvaltion alueella työtä tietyn (mahdollisesti toistaiseksi voimassa olevan) ajan, joka ylittää oleskeluluvan keston (niin sanottu yliaikainen työlupa), voi käyttää tähän lupaan perustuvia oikeuksiaan koko sen voimassaoloajan, ellei valtion oikeutetun intressin suojeluun eli yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvä syy estä sitä,

b)

ja ettei jäsenvaltio voi viittaamalla työluvan myöntämisajankohtana voimassa oleviin kansallisiin säännöksiin, joiden mukaan se riippuu oleskeluluvasta, katsoa alusta pitäen, ettei työluvalla ole mitään vaikutusta työntekijän oleskeluoikeudelliseen asemaan (ks. ETY–Marokko-sopimuksen 40 artiklan 1 kohdan soveltamisalasta asia C-416/96, El-Yassini, tuomio 2.3.1999, Kok., s. I-1209, tiivistelmän 3 kohta ja tuomion 62–65 kohta ja EY:n ja Tunisian välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen 64 artiklan 1 kohdan soveltamisalasta asia C-97/05, Gattoussi, tuomio 14.12.2006, Kok., s. I-11917, tiivistelmän 2 kohta ja tuomion 36–43 kohta)?

Siinä tapauksessa, että tähän kysymykseen vastataan myöntävästi:

2)

Onko päätöksen N:o 1/80 13 artiklaa tulkittava siten, että standstill-lausekkeella kielletään jäsenvaltiota myös poistamasta normatiivisella sääntelyllä (tässä: ulkomaalaisten oleskelusta, työnteosta ja integroitumisesta liittotasavallan alueella 30.7.2004 annetulla lailla, das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet) laillisille työmarkkinoille kuuluvalta turkkilaiselta työntekijältä mahdollisuus vedota päätöksen N:o 1/80 10 artiklan 1 kohdassa säädetyn syrjintäkiellon rikkomiseen hänelle aikaisemmin myönnetyn, oleskeluluvan kestoa pidemmän työluvan osalta?

Siinä tapauksessa, että tähän kysymykseen vastataan myöntävästi:

3)

Onko päätöksen N:o 1/80 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettei siinä säädetyllä syrjintäkiellolla kuitenkaan kielletä kansallisia viranomaisia peruuttamasta turkkilaiselle työntekijälle kansallisen lainsäädännön mukaan perusteettomasti myönnettyjä määräaikaisia oleskelulupia, kun niiden voimassaolo on päättynyt kansallisten säännösten mukaisesti, sellaisilta ajanjaksoilta, joina turkkilainen työntekijä on tosiasiallisesti käyttänyt hänelle tätä ennen sääntöjen mukaisesti myönnettyä toistaiseksi voimassa olevaa työlupaa ja tehnyt työtä?

4)

Onko päätöksen N:o 1/80 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tämä säännös koskee yksinomaan sellaista työtä, jota turkkilainen työntekijä, jolla on kansallisten viranomaisten hänelle sääntöjen mukaisesti myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ja asiallisesti rajoittamaton työlupa, harjoittaa sinä ajankohtana, jona hänelle toiseen tarkoitukseen myönnetty määräaikainen oleskelulupa päättyy, ja ettei turkkilainen työntekijä voi tässä tilanteessa näin ollen vaatia, että kansalliset viranomaiset sallivat myös tämän työn lopullisen päättymisen jälkeen hänen oleskelunsa uutta työtä varten — mahdollisesti uuden työpaikan hakemiseen tarpeellisen ajallisen keskeytyksen jälkeen?

5)

Onko päätöksen N:o 1/80 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että syrjintäkiellolla (vain) kielletään vastaanottavan valtion kansallisia viranomaisia toteuttamasta oleskelun päättäviä toimenpiteitä sellaisen laillisille työmarkkinoille kuuluvan Turkin kansalaisen osalta, jolle ne antoivat alun perin laajemman oikeuden työn tekemiseen kuin oleskeluun, viimeksi myönnetyn oleskeluluvan voimassaolon päättymisen jälkeen, jos nämä toimenpiteet eivät palvele valtion oikeutetun intressin suojelua, mutta sillä ei kuitenkaan velvoiteta niitä myöntämään oleskelulupaa?


(1)  ETY-Turkki -assosiaation kehittämisestä 19.9.1980 tehty assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Baranya Megyei Bíróság on esittänyt 3.6.2011 — Mecsek-Gabona Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Asia C-273/11)

2011/C 269/44

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Baranya Megyei Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Mecsek-Gabona Kft

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 2006/112 (1) 138 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaroiden luovutus vapautetaan arvonlisäverosta, jos tavara on myyty ostajalle, joka on jossakin toisessa jäsenvaltiossa kauppasopimuksen tekohetkellä rekisteröity arvonlisäverovelvollisena, ja kun tavaroita koskevassa kauppasopimuksessa on sovittu siitä, että tavaroiden hallinta- ja omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun tavarat lastataan kuljetusajoneuvoon, ja että ostajalla on velvollisuus kuljettaa tavarat toiseen jäsenvaltioon?

2)

Riittääkö tavaroiden luovutuksen vapauttamiseen arvonlisäverosta myyjän osalta se, että se esittää näytön siitä, että myyty tavara kuljetetaan ulkomaisella kuljetusajoneuvolla ja että myyjällä on ostajan palauttamat CMR-rahtikirjat, vai onko myyjän varmuudella selvitettävä se, että myyty tavara on ylittänyt valtion rajan ja että se on kuljetettu yhteisöön?

3)

Voidaanko tavaroiden luovutuksen arvonlisäverovapaus asettaa kyseenalaiseksi pelkästään sillä perusteella, että toisen jäsenvaltion veroviranomainen peruuttaa ostajan yhteisön verotunnisteen vaikutuksin, jotka ulottuvat taannehtivasti tavaranluovutusta edeltävään ajanjaksoon?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 3.6.2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH v. Finanzamt Bayreuth

(Asia C-275/11)

2011/C 269/45

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Vastaaja: Finanzamt Bayreuth

Ennakkoratkaisukysymys

Direktiivin 77/388/ETY (1) 13 artiklan B kohdan d alakohdan 6 alakohdassa tarkoitetun ”erityisten sijoitusrahastojen hallinnoinnin” tulkinnasta:

Ovatko erityisen sijoitusrahaston ulkopuolisen hallinnoijan palvelut ainoastaan silloin riittävän tunnusomaisia ja siten verosta vapautettuja, kun

a)

hallinnoija suorittaa hallinnointia eikä ainoastaan neuvontaa tai kun

b)

hallinnoijan palvelut eroavat luonteeltaan muista palveluista tässä säännöksessä kuvatun verovapaudelle luonteenomaisen erityispiirteen mukaisesti tai kun

c)

hallinnoijan toimeksianto perustuu tehtävien siirtoon muutetun direktiivin 85/611/ETY (2) 5 g artiklan nojalla.


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).

(2)  Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden sääntelemiseksi 21.1.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY (EYVL 2002, L 41, s. 20).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 6.6.2011 — Concepción Salgado González v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Asia C-282/11)

2011/C 269/46

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Concepción Salgado González

Vastapuolet: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 48 artiklassa ja sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen N:o 1408/71 (1) 3 artiklassa esitettyjen yhteisön tavoitteiden sekä mainitun asetuksen liitteessä VI olevan D kohdan 4 alakohdan sanamuodon mukaista tulkita mainittua liitteessä VI olevan D kohdan 4 alakohtaa siten, että Espanjan teoreettinen etuus lasketaan niiden vakuutetun tosiasiallisten maksujen perusteella, jotka kuuluvat viimeisen vakuutusmaksun espanjalaiseen sosiaaliturvaan maksamista välittömästi edeltäneille vuosille, ja näin saatu määrä jaetaan 210:llä, joka on vanhuuseläkkeen määrittämisperustan Ley general de la Seguridad Socialin perustan laskemisessa Ley General de la Seguridad Socialin 162 §:n 1 momentin mukaisesti käytetty jakaja?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko SEUT 48 artiklassa ja sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen N:o 1408/71 3 artiklassa esitettyjen yhteisön tavoitteiden sekä mainitun asetuksen liitteessä VI olevan D kohdan 4 alakohdan sanamuodon mukaista tulkita mainittua liitteessä VI olevan D kohdan 4 alakohtaa siten, että Espanjan teoreettinen etuus lasketaan niiden vakuutetun tosiasiallisten maksujen perusteella, jotka kuuluvat viimeisen vakuutusmaksun espanjalaiseen sosiaaliturvaan maksamista välittömästi edeltäneille vuosille, ja näin saatu määrä jaetaan niiden vuosien määrällä, joilta vakuutusmaksuja on maksettu Espanjassa?

3)

Siinä tapauksessa, että toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, olipa ensimmäiseen kysymykseen vastattu myöntävästi tai kieltävästi: Voidaanko esillä olevassa asiassa kuvattuun tilanteeseen soveltaa analogisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (2) liitteessä XI olevan G kohdan 3 alakohdan a alakohtaa, jotta voitaisiin saavuttaa SEUT 48 artiklassa ja sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen N:o 1408/71 3 artiklassa esitetyt yhteisön tavoitteet, ja johtaako tämä analoginen soveltaminen siihen, että Portugalissa maksettu vakuutuskausi katetaan Espanjan vakuutusmaksuperustalla, joka on ajallisesti lähimpänä tätä ajanjaksoa, kuitenkin niin, että huomioon otetaan kuluttajahintojen kehitys?

4)

Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan kieltävästi: Jos mikään edellä esitetyistä tulkintavaihtoehdoista ei ole kokonaan tai osittain oikea, mikä yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen N:o 1408/71 liitteessä VI olevan D kohdan 4 alakohdan tulkinta, joka on hyödyllinen esillä olevan asian ratkaisemiseksi, on parhaiten yhteensoveltuva SEUT 48 artiklassa ja asetuksen N:o 1408/71 3 artiklassa esitettyjen yhteisön tavoitteiden sekä mainitun asetuksen liitteessä VI olevan D kohdan 4 alakohdan sanamuodon kanssa?


(1)  EUVL L 149, s. 2.

(2)  EUVL L 166, s. 1.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundeskommunikationssenat (Itävalta) on esittänyt 8.6.2011 — Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk

(Asia C-283/11)

2011/C 269/47

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundeskommunikationssenat

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sky Österreich GmbH

Vastaaja: Österreichischer Rundfunk

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 10.3.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (1) 15 artiklan 6 kohta yhteensoveltuva Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 ja 16 artiklan sekä ihmisoikeuksista ja perusvapauksista tehdyn yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan kanssa?


(1)  EUVL L 95, s. 1.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 15.6.2011 — Staatssecretaris van Financiën v. Gemeente Vlaardingen

(Asia C-299/11)

2011/C 269/48

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastaaja: Gemeente Vlaardingen

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuudennen arvonlisäverodirektiivin (1) 5 artiklan 7 kohdan johdantokappaletta ja a alakohtaa, kun ne luetaan yhdessä kuudennen arvonlisäverodirektiivin 5 artiklan 5 kohdan sekä 11 artiklan A kohdan johdantokappaleen ja 1 alakohdan b alakohdan kanssa, tulkittava siten, että verovelvollisen ottaessa käyttöön kiinteää omaisuutta verosta vapautettuihin tarkoituksiin jäsenvaltio voi kantaa arvonlisäveroa tapauksessa, jossa:

kyseinen kiinteä omaisuus käsittää verovelvollisen omalla maapohjalla sijaitsevan, kolmannen tahon vastiketta vastaan luovuttaman rakennelman, ja

verovelvollinen on käyttänyt kyseistä maapohjaa aikaisemmin yrityksen (samoihin) arvonlisäverosta vapautettuihin tarpeisiin, eikä verovelvollisella ole aikaisemmin ollut kyseisen oman maapohjan arvonlisäveron vähennysoikeutta,

jolloin seurauksena on, että oma maapohja (sen arvo) otetaan huomioon arvonlisäveron kannossa?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/26


Valitus, jonka Deichmann SE on tehnyt 20.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-202/09, Deichmann SE v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 13.4.2011 antamasta tuomiosta

(Asia C-307/11 P)

2011/C 269/49

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Deichmann SE (edustaja: Rechtsanwalt O. Rauscher)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-202/09 13.4.2011 antama tuomio on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 224/2007-4 tekemä päätös on kumottava

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus kohdistuu unionin tuomioistuimen tuomioon, jossa hylättiin valittajan kumoamiskanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston neljännen valituslautakunnan 3.4.2009 tekemästä päätöksestä, jossa hylättiin valittajan hakemus kuviomerkin, joka esittää katkoviivoilla reunustettua kulmaa, rekisteröimiseksi. Tavaramerkkisuojaa haettiin Nizzan sopimuksen mukaisia luokkia 10 (”ortopediset kengät”) ja 25 (”kengät”) varten.

Valituksenalaisessa päätöksessä rikotaan yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä.

Päätöksen perusteena on virheellinen oletus siitä, että pelkkä mahdollisuus tai todennäköisyys kyseisen merkin erottamiskyvyttömästä käytöstä on riittävää, jotta tavaramerkki voidaan katsoa kokonaisuudessaan erottamiskyvyttömäksi. Tosiasiassa kuitenkin jo vähäistä suurempi mahdollisuus erottamiskykyisestä käytöstä on riittävää, jotta puuttuvaa erottamiskykyä koskeva este suojalle poistuu. Tämä ilmenee yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoja vertailemalla ja on nykyisin vakiintunut periaate Bundesgerichtshofin ja Bundespatentgerichtin oikeuskäytännössä.

(Ortopedisten) kenkien osalta merkin katsotaan osoittavan alkuperää muun muassa silloin, kun se — kuten kenkien merkinnässä on yleistä — esitetään sisäpohjan takaosan keskiosassa, lapussa tai kenkälaatikossa. Näiden läheisten käyttömahdollisuuksien perusteella unionin yleisen tuomioistuimen olettama siitä, että tavaramerkki, jolle suojaa haetaan, koostuu tavaran itsensä osan kuvauksesta, ei voi olla perusteltu.

Unionin yleinen tuomioistuin on sitä paitsi jättänyt käsittelemättä ilmeistä, valittajan esittämää merkitsemiskäytäntöä urheilu- ja vapaa-ajanjalkineiden alalla, vaikka sillä olisi ollut siihen velvollisuus yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisen viran puolesta suoritettavaa tutkimusta koskevan velvollisuuden nojalla.

Lopuksi valittaja väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi myöskään hylätä kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä sillä perusteella, että olisi ollut valittajan tehtävä osoittaa konkreettisin ja perustelluin tiedoin, että haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/27


Valitus, jonka Smart Technologies ULC on tehnyt 20.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-523/09, Smart Technologies ULC v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 13.4.2011 antamasta tuomiosta

(Asia C-311/11 P)

2011/C 269/50

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Smart Technologies ULC (edustajat: M. Edenborough, QC, barrister T. Elias ja solicitor R. Harrison)

Muu asianosainen: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

asiassa T-523/09 Smart Technologies v. OHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) annettu tuomio kumotaan

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakunnan 29.9.2009 tekemää päätöstä muutetaan siten, että siinä todetaan, että haettu merkki on riittävän erottamiskykyinen, jonka vuoksi sen rekisteröimistä ei voida vastustaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella

vaihtoehtoisesti sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toisen valituslautakunnan 29.9.2009 tekemä päätös kumotaan

vastaaja velvoitetaan korvaamaan valittajalle tästä valituksesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut sekä menettelyistä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion seuraavilla perusteilla:

Unionin yleinen tuomioistuin ei arvioinut kantajan hakemuksen erottamiskykyä sellaisenaan vaan suhteessa siihen, onko se ”pelkkä” mainoslause. Kantaja esittää, että tämä merkitsee oikeudellista virhettä ja että asianmukainen tapa olisi ollut erottamiskyvyn arviointi suhteessa merkityksellisiin tavaroihin ja palveluihin ja merkitykselliseen yleisöön. Sen toteaminen, ettei haetulla tavaramerkillä ole erottamiskykyä sillä perusteella, että haettu tavaramerkki on pelkkä mainoslause, merkitsee vakiintuneessa oikeuskäytännössä esitettyyn testiin nähden väärän testin käyttämistä.

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että erottamiskyvyn osoittaminen on vaikeampaa mainoslauseen kuin muiden sanamerkkityyppien osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi voivansa pitää todisteilla toteennäytettäväksi kuuluvaa seikkaa, tässä tapauksessa sitä, etteivät kuluttajat anna mainoslauseille samaa arvoa kuin tavaramerkille, hyvin tunnettuna tosiseikkana.

Valittaja esittää lopuksi, että kun merkillä on vähäinenkin erottamiskyky, sitä ei voida hylätä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009

EUVL L 78, s. 1


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Breda (Alankomaat) on esittänyt 27.6.2011 — A. T. G. M. van de Ven ja M. A. H. T. van de Ven-Janssen v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Asia C-315/11)

2011/C 269/51

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Breda

Pääasian asianosaiset

Kantajat: A. T. G. M. van de Ven ja M. A. H. T. van de Ven-Janssen

Vastaaja: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen N:o 261/2004 (1) 7 artiklassa tarkoitettu oikeus korvaukseen viivästymisen johdosta yhteensopiva Montrealin yleissopimuksen (2) 29 artiklan viimeisen virkkeen kanssa, kun otetaan huomioon se, että Montrealin yleissopimuksen 29 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan korvauskanne voidaan, riippumatta siitä, perustuuko se sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen tai muuhun perusteeseen, nostaa ainoastaan Montrealin yleissopimuksessa määrättyjen ehtojen ja korvausvastuun rajojen mukaisesti?

2)

Jos asetuksen N:o 261/2004 7 artiklassa tarkoitettu oikeus korvaukseen viivästymisen johdosta ei ole yhteensopiva Montrealin yleissopimuksen 29 artiklan kanssa, asetetaanko tällöin joitakin rajoituksia sen ajankohdan osalta, jolloin unionin tuomioistuimen ratkaisu alkaa vaikuttaa käsiteltävänä olevassa asiassa ja/tai yleisesti?


(1)  Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).

(2)  Yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehty neuvoston päätös 2001/539/EY (EYVL L 194, s. 38).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/28


Valitus, jonka Longevity Health Products, Inc. on tehnyt 22.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-96/11, Longevity Health Products, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.4.2011 antamasta määräyksestä

(Asia C-316/11 P)

2011/C 269/52

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Longevity Health Products, Inc. (edustaja: Rechtsanwalt J. Korab)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Longevity Health Poducts, Inc.:n valitus on hyväksyttävä

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-96/11 15.4.2011 antama määräys on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valituksenalainen määräys on kumottava seuraavilla perusteilla:

unionin yleisen tuomioistuimen perustelut ovat virheelliset

unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon tavaramerkin haltijan esittämiä väitteitä.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 27.6.2011 — Rainer Reimann v. Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Asia C-317/11)

2011/C 269/53

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rainer Reimann

Vastaaja: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko sellainen kansallinen sääntely kuten BUrlG:n (Bundesurlaubsgesetz, Saksan liittovaltion vuosilomalaki) 13 §:n 2 momentti, jonka mukaan tietyillä toimialoilla voidaan neljän viikon vähimmäisvuosiloman kestoa alentaa työehtosopimuksella, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan ja tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun direktiivin 2003/88/EY (1) 7 artiklan 1 kohdan vastainen?

2)

Onko sellainen kansallinen työehtosopimukseen perustuva sääntely, kuten Bundesrahmentarifvertrag Bau (Saksan liittovaltion yleinen rakennusalan työehtosopimus), jonka mukaan lomaoikeutta ei ole sellaisten vuosien ajalta, jolloin työntekijä ei sairauden takia saavuta tiettyä bruttopalkkaa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan ja tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1 kohdan vastainen?

3)

Mikäli vastaus kysymyksiin 1 ja 2 on myönteinen:

Tuleeko siten BUrlG 13 §:n 2 momentin mukainen sääntely jättää soveltamatta?

4)

Mikäli vastaus kysymyksiin 1–3 on myönteinen

Päteekö BUrlG 13 §:n 2 momentin ja Bundesrahmentarifvertrag Baun määräysten tehokkuuden osalta luottamuksensuojaperiaate, kun kyseessä on ajanjakso ennen 1.12.2009 tapahtunutta Lissabonin sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan voimaantuloa? Onko Bundesrahmentarifvertrag Baun osapuolille myönnettävä määräaika, jonka kuluessa ne voivat itse sopia toisenlaisesta sääntelystä?


(1)  Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL L 299, s. 9).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Falun (Ruotsi) on esittänyt 27.6.2011 — Daimler AG v. Skatteverket

(Asia C-318/11)

2011/C 269/54

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Förvaltningsrätten i Falun

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Daimler AG

Vastapuoli: Skatteverket

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Miten käsitettä ”kiinteä toimipaikka, josta on suoritettu liiketoimia” on tulkittava, kun sitä arvioidaan asiaa koskevien unionin oikeuden säännösten kannalta? (1)

2)

Voidaanko sellaisella verovelvollisella, jolla on taloudellisen toimintansa kotipaikka toisessa jäsenvaltiossa, jonka toiminta koostuu pääasiassa autojen valmistuksesta ja myynnistä ja joka on tehnyt talvitestejä automalleille Ruotsissa sijaitsevissa rakennelmissa, katsoa olleen Ruotsissa kiinteä toimipaikka, josta on suoritettu liiketoimia, kun henkilö on hankkinut sellaisia tavaroita ja palveluja, joita on otettu vastaan ja käytetty siellä sijaitsevissa testaukseen tarkoitetuissa rakennelmissa, ilman, että sillä on omaa pysyvää henkilökuntaa Ruotsissa, ja kun testaustoiminta on välttämätöntä henkilön taloudellisen toiminnan harjoittamiseksi toisessa jäsenvaltiossa?

3)

Vaikuttaako kysymyksen 2 vastaukseen se, että verovelvollisella on kokonaan omistettu ruotsalainen tytäryhtiö, jonka tarkoituksena on lähes yksinomaan kyseiseen testaustoimintaan liittyvien erilaisten palvelujen suorittaminen verovelvolliselle?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 170 ja 171 artikla, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt — 6.12.1979 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 79/1072/ETY (EYVL L 331, s. 11) 1 ja 2 artikla sekä yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille 12.2.2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/9/EY (EUVL L 44, s. 23) 2, 3 ja 5 artikla.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Falun (Ruotsi) on esittänyt 27.6.2011 — Widex A/S v. Skatteverket

(Asia C-319/11)

2011/C 269/55

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Förvaltningsrätten i Falun

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Widex A/S

Vastapuoli: Skatteverket

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Miten käsitettä ”kiinteä toimipaikka, josta on suoritettu liiketoimia” on tulkittava, kun sitä arvioidaan asiaa koskevien unionin oikeuden säännösten kannalta? (1)

2)

Voidaanko sellaisella verovelvollisella, jolla on taloudellisen toimintansa kotipaikka toisessa jäsenvaltiossa ja jonka toiminta koostuu muun muassa kuulolaitteiden valmistuksesta ja myynnistä, katsoa olleen Ruotsissa kiinteä toimipaikka, josta on suoritettu liiketoimia, siksi, että se on tehnyt audiologiatutkimusta Ruotsissa sijaitsevalta tutkimusosastolta käsin, kun henkilö on hankkinut sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka on otettu vastaan ja käytetty kyseisellä Ruotsissa sijaitsevalla tutkimusosastolla?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 170 ja 171 artikla, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt — 6.12.1979 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 79/1072/ETY (EYVL L 331, s. 11) 1 ja 2 artikla.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Koszalinie (Puolan tasavalta) on esittänyt 28.6.2011 — Krystyna Alder ja Ewald Alder v. Sabina Orłowska ja Czesław Orłowski

(Asia C-325/11)

2011/C 269/56

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy Koszalinie

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Krystyna Alder ja Ewald Alder

Vastaajat: Sabina Orłowska ja Czesław Orłowski

Ennakkoratkaisukysymys

Tuleeko oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 13.11.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 (1) 1 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 artiklaa tulkita siten, että sellaisen oikeudenkäynnin osapuolen, jolla on vakituinen asuinpaikka tai joka oleskelee tavanomaisesti toisessa jäsenvaltiossa ja joka ei ole nimennyt oikeudenkäyntiasiamiestä tiedoksiantoja varten siinä jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti pidetään, voidaan katsoa saaneen tiedoksi hänelle tarkoitetut oikeudenkäyntiasiakirjat, kun ne on liitetty käsiteltävän asian asiakirja-aineistoon?


(1)  Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta 13.11.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, EUVL L 324, s. 79.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 29.6.2011 — J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, muu osapuoli: Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-326/11)

2011/C 269/57

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV

Muu osapuoli: Staatssecretaris van Financiën

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuudennen direktiivin (1) 13 artiklan B kohdan g alakohtaa, luettuna yhdessä 4 artiklan 3 kohdan a alakohdan kanssa, tulkittava siten, että arvonlisäverosta ei ole vapautettu sellaisen rakennuksen luovutus, jossa myyjä on ennen luovutusta suorittanut korjaustöitä uuden rakennuksen luomiseksi (kunnostaminen), ja ostaja on luovutuksen jälkeen jatkanut näitä töitä ja saattanut ne päätökseen?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/30


Valitus, jonka Alder Capital Ltd on tehnyt 28.6.2011 asiassa T-209/09, Alder Capital Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Gimv Nederland BV, 13.4.2011 annetusta tuomiosta

(Asia C-328/11 P)

2011/C 269/58

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Alder Capital Ltd (edustajat: Rechtsanwalt A. von Mühlendahl ja Rechtsanwalt H. Hartwig)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Gimv Nederland BV

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-209/09 13.4.2011 antaman tuomion ja toisen valituslautakunnan asiassa R 486/2008-2 20.2.2009 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n ja muun osapuolen korvaamaan valituslautakunnassa, unionin yleisessä tuomioistuimessa ja tässä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valituksenalainen tuomio on kumottava, ja se vetoaa tältä osin kolmeen eri perusteeseen.

Pääasiallinen valitusperuste koskee sitä, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi, että valituslautakunta oli lain mukaan velvollinen tutkimaan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen sellaisena kuin se oli esitetty SMHV:n mitättömyysosastossa. Valittajan väitteen mukaan tutkinta rajoittui valittajan esittämiin aineellisiin seikkoihin.

Toissijaisesti valittaja vetoaa seuraaviin perusteisiin:

unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se hylkäsi merkityksettöminä ne valittajan väitteet, joiden mukaan muu osapuoli rikkoi sovellettavia rahoituspalveluja koskevaan lupaan ja sääntelyyn sekä rahanpesun torjuntaan liittyviä lakeja ja asetuksia tarjotessaan palvelujaan, joita varten Saksassa käytettiin tämän tavaramerkkiä ”Halder” (yhteisön tavaramerkkiasetuksen 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkominen, kun niitä luetaan yhdessä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan kanssa)

unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että olemassa oli sekaannusvaara, vaikka yleisön tarkkaavaisuuden taso oli ”erittäin korkea” (yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 30.6.2011 — ProRail bv v. Xpedys nv ym.

(Asia C-332/11)

2011/C 269/59

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van Cassatie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ProRail bv

Vastaajat: Xpedys nv, FAG Kugelfischer GmbH, DB Schenker Rail Nederland nv ja Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen nv

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28.5.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) 1206/2001 (1) 1 ja 17 artiklaa, kun huomioon otetaan myös muun muassa tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva unionin lainsäädäntö sekä [tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili ja kauppaoikeuden alalla annetun] asetuksen (2) 33 artiklan 1 kohdassa ilmaistu periaate, jonka mukaan jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan toisissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä, tulkittava siten, että tuomioistuin voi määrätessään sellaisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta, jota varten tutkimus on suoritettava osittain siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomioistuin toimii, mutta osittain toisessa jäsenvaltiossa, käyttää jälkimmäisen osan välittömässä suorittamisessa vain ja siis yksinomaan edellä mainitun asetuksen 17 artiklassa esitettyä menettelyä, vai voidaanko kyseisen maan tuomioistuimen asiantuntijalle myös asetuksen N:o 1206/2001 säännösten ulkopuolella antaa tehtäväksi tutkimus, joka on suoritettava osittain Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa?


(1)  EUVL L 174, s. 1.

(2)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie van België (Belgia) on esittänyt 30.6.2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) v. Belgian valtio

(Asia C-333/11)

2011/C 269/60

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van Cassatie van België

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko TIR-yleissopimuksen 37 artiklaa ja tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 454 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa tulkittava siten, että jos viranomainen ei ole virantoimituksessa todennut, missä paikassa rikkomus tai säännönvastaisuus on tapahtunut, eikä takaaja on määräajan kuluessa toimittanut vastatodisteita, rikkomuksen tai säännönvastaisuuden katsotaan tapahtuneen siinä jäsenvaltiossa, jossa se todetaan, vaikka TIR-carnet’n vastaanottopaikan ja tavaroiden sinetöinnin perusteella on mahdollista ilman lisätutkimuksia päätellä, minkä yhteisön ulkorajalla sijaitsevan jäsenvaltion kautta tavarat tuotiin säännösten vastaisesti yhteisön alueelle?

2)

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, onko samoja artikloja, kun niitä tarkastellaan yhdessä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25.2.1992 annetun neuvoston direktiivin (ETY) 92/12 (2) 6 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että yhteisön ulkorajalla sijaitseva jäsenvaltio, jossa tavarat tuotiin säännösten vastaisesti yhteisön alueelle, on myös toimivaltainen perimään valmisteveron, jos tavarat on sillä välin viety toiseen jäsenvaltioon, jossa ne on havaittu, takavarikoitu ja julistettu valtiolle menetetyiksi?


(1)  EYVL L 253, s. 1.

(2)  EYVL L 76, s. 1.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 1.7.2011 — HK Danmark Jette Ringin valtuuttamana v. Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

(Asia C-335/11)

2011/C 269/61

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sø- og Handelsretten

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HK Danmark Jette Ringin valtuuttamana

Vastaaja: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

a)

Kuuluuko henkilö, joka fyysisten, henkisten tai psyykkisten vaurioiden takia ei pysty tai pystyy vain rajoitetusti hoitamaan työtehtäviään yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-13/05, (1) Chacón Navas, 11.7.2006 antaman tuomion 45 kohdassa mainitun pitkäaikaisuuden vaatimuksen täyttävänä ajanjaksona, direktiivissä tarkoitetun vammaisuuden käsitteen piiriin?

b)

Voiko lääkärin diagnosoimasta parantumattomasta sairaudesta aiheutuva tila kuulua direktiivissä tarkoitetun vammaisuuden käsitteen piiriin?

c)

Voiko lääkärin diagnosoimasta väliaikaisesta sairaudesta aiheutuva tila kuulua direktiivissä tarkoitetun vammaisuuden käsitteen piiriin?

2)

Onko pysyvä toiminnanvajavuus, joka ei edellytä erityisten apuvälineiden tai vastaavien käyttöä vaan ilmenee ainoastaan tai lähinnä siten, että toiminnanvajavuudesta kärsivä henkilö ei kykene työskentelemään kokopäiväisesti, katsottava vammaksi siinä merkityksessä kuin tätä ilmaisua on käytetty neuvoston direktiivissä 2000/78/EY? (2)

3)

Kuuluuko työajan lyhennys neuvoston direktiivin 2000/78/EY 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden joukkoon?

4)

Onko neuvoston direktiivi 2000/78/EY esteenä sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiselle, jonka perusteella työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä lyhennetyllä irtisanomisajalla työntekijän nautittua sairausajan palkkaa kaikkiaan 120 päivältä kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, jos työntekijää voidaan pitää vammaisena direktiivissä tarkoitetussa merkityksessä, kun

a)

poissaolot johtuvat vammasta

tai

b)

poissaolot johtuvat siitä, että työnantaja ei ole toteuttanut toimenpiteitä, jotka konkreettinen tarve huomioon ottaen palvelevat sitä tarkoitusta, että vammaisella henkilöllä on mahdollisuus hoitaa työtehtävänsä?


(1)  Tuomio 11.7.2006, s. I-6467.

(2)  EYVL L 303, s. 16.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Lyon (Ranska) on esittänyt 1.7.2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon ja Administration des douanes et droits indirects v. Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l. ja Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

(Asia C-336/11)

2011/C 269/62

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Lyon

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon ja Administration des douanes et droits indirects

Vastapuolet: Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l. ja Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhdistettyä nimikkeistöä [joka sisältyy tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteeseen I, sellaisena kuin se on muutettuna 17.10.2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1549/2006 (2) ja 20.9.2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1214/2007 (3)] tulkittava siten, että kiillotuslaput, jotka on tarkoitettu käytettäviksi puolijohdekiekkojen kiillottamiseen käytettävissä koneissa — jollaisina ne kuuluvat tullinimikkeen 8460 alaan — ja jotka on tuotu maahan koneista erillisinä, ja jotka ovat muodoltaan kiekkoja, joiden sisällä on reikä, ja jotka koostuvat kovasta polyuretaanikerroksesta, kerroksesta polyuretaanivaahtoa, kerroksesta kiinnitysainetta ja muovisesta suojakalvosta, ja joissa ei ole ainuttakaan metalliosaa eikä ainuttakaan hiovaa ainesosaa, ja joita käytetään waferien [kiekkojen] kiillottamiseen yhdessä hiovan nesteen kanssa, ja jotka on niiden kulumisen mukaan määräytyvin väliajoin vaihdettava, kuuluvat tullinimikkeen 8466 — – alaan osina tai lisälaitteina, jotka on yksinomaan tai pääasiassa tarkoitettu kohdissa nro 8456 — 8465 luokitelluissa koneissa käytettäviksi, vai niiden perusaineen perusteella tullinimikkeen [3919] alaan, koska ne ovat litteitä muovisia levyjä, jotka ovat yhdeltä puolelta itsekiinnittyviä?


(1)  EYVL L 256, s. 1.

(2)  EUVL L 301, s. 1.

(3)  EUVL L 286, s. 1.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sø- og Handelsretten (Tanska) on esittänyt 1.7.2011 — HK Danmark Lone Skouboe Wergen valtuuttamana v. Pro Display A/S, konkurssimenettelyssä

(Asia C-337/11)

2011/C 269/63

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sø- og Handelsretten

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HK Danmark Lone Skouboe Wergen valtuuttamana

Vastaaja: Pro Display A/S, konkurssimenettelyssä

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

a)

Kuuluuko henkilö, joka fyysisten, henkisten tai psyykkisten vaurioiden takia ei pysty tai pystyy vain rajoitetusti hoitamaan työtehtäviään yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-13/05, (1) Chacón Navas, 11.7.2006 antaman tuomion 45 kohdassa mainitun pitkäaikaisuuden vaatimuksen täyttävänä ajanjaksona, direktiivissä tarkoitetun vammaisuuden käsitteen piiriin?

b)

Voiko lääkärin diagnosoimasta parantumattomasta sairaudesta aiheutuva tila kuulua direktiivissä tarkoitetun vammaisuuden käsitteen piiriin?

c)

Voiko lääkärin diagnosoimasta väliaikaisesta sairaudesta aiheutuva tila kuulua direktiivissä tarkoitetun vammaisuuden käsitteen piiriin?

2)

Onko pysyvä toiminnanvajavuus, joka ei edellytä erityisten apuvälineiden tai vastaavien käyttöä vaan ilmenee ainoastaan tai lähinnä siten, että toiminnanvajavuudesta kärsivä henkilö ei kykene työskentelemään kokopäiväisesti, katsottava vammaksi siinä merkityksessä kuin tätä ilmaisua on käytetty neuvoston direktiivissä 2000/78/EY? (2)

3)

Kuuluuko työajan lyhennys neuvoston direktiivin 2000/78/EY 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden joukkoon?

4)

Onko neuvoston direktiivi 2000/78/EY esteenä sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiselle, jonka perusteella työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä lyhennetyllä irtisanomisajalla työntekijän nautittua sairausajan palkkaa kaikkiaan 120 päivältä kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, jos työntekijää voidaan pitää vammaisena direktiivissä tarkoitetussa merkityksessä, kun

a)

poissaolot johtuvat vammasta

tai

b)

poissaolot johtuvat siitä, että työnantaja ei ole toteuttanut toimenpiteitä, jotka konkreettinen tarve huomioon ottaen palvelevat sitä tarkoitusta, että vammaisella henkilöllä on mahdollisuus hoitaa työtehtävänsä?


(1)  Tuomio 11.7.2006, s. I-6467.

(2)  EYVL L 303, s. 16.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Santander Asset Management SGIIC SA FIM Santander Top 25 Euro Fi:n nimissä v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asia C-338/11)

2011/C 269/64

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Santander Asset Management SGIIC SA FIM Santander Top 25 Euro Fi:n nimissä

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Santander Asset Management SGIIC SA Carteria Mobiliara SA SICAV:n nimissä v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asia C-339/11)

2011/C 269/65

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Santander Asset Management SGIIC SA Carteria Mobiliara SA SICAV:n nimissä

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH Alltri Inkan lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asia C-340/11)

2011/C 269/66

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kapitalanlagegesellschaft mbH Alltri Inkan lukuun

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH DBI-Fonds APT no 737 -sijoitusrahaston lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asia C-341/11)

2011/C 269/67

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH DBI-Fonds APT no 737 -sijoitusrahaston lukuun

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SICAV KBC Select Immo v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asia C-342/11)

2011/C 269/68

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SICAV KBC Select Immo

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asia C-343/11)

2011/C 269/69

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/35


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Co. v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Asia C-344/11)

2011/C 269/70

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: International Values Series of the DFA Investment Trust Co.

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/35


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Asia C-345/11)

2011/C 269/71

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co.

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/35


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — SICAV GA Fund B v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Asia C-346/11)

2011/C 269/72

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SICAV GA Fund B

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/35


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Montreuil (Ranska) on esittänyt 4.7.2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH ABM Generali Aktien Eurolandin lukuun v. Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

(Asia C-347/11)

2011/C 269/73

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Montreuil

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH ABM Generali Aktien Eurolandin lukuun

Vastaaja: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko osuudenhaltijoiden tilanne otettava huomioon yhteissijoitusyritysten tilanteen ohella?

2)

Mitkä ovat tällaisessa tilanteessa ne edellytykset, joiden täyttyessä riidanalaista lähdeveroa voitaisiin pitää pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen mukaisena?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/36


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 7.7.2011 — O, S

(Asia C-356/11)

2011/C 269/74

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Kantajat: O, S

Muu osapuoli: Maahanmuuttovirasto

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 20 artikla esteenä sille, että kolmannen maan kansalaiselta evätään oleskelulupa toimeentulon puuttumisen vuoksi perhetilanteessa, jossa hänen aviopuolisollaan on huollossaan lapsi, jolla on unionin kansalaisuus, ja jossa kolmannen maan kansalainen ei ole tämän lapsen vanhempi eikä huoltaja?

2)

Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen, onko SEUT 20 artiklan vaikutusta arvioitava toisin, jos oleskelulupaa vailla oleva kolmannen maan kansalainen, hänen aviopuolisonsa ja aviopuolison huollossa oleva lapsi, jolla on unionin kansalaisuus, asuvat yhdessä?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/36


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 7.7.2011 — Maahanmuuttovirasto

(Asia C-357/11)

2011/C 269/75

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maahanmuuttovirasto

Muu asianosainen: L

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 20 artikla esteenä sille, että kolmannen maan kansalaiselta evätään oleskelulupa toimeentulon puuttumisen vuoksi perhetilanteessa, jossa hänen aviopuolisollaan on huollossaan lapsi, jolla on unionin kansalaisuus, ja jossa kolmannen maan kansalainen ei ole tämän lapsen vanhempi eikä huoltaja eikä asu aviopuolisonsa tai mainitun lapsen kanssa?

2)

Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen, onko SEUT 20 artiklan vaikutusta arvioitava toisin, jos oleskelulupaa vailla olevalla kolmannen maan kansalaisella, joka ei asu Suomessa, ja hänen aviopuolisollaan on yhteinen, yhteisessä huollossa oleva ja Suomessa asuva lapsi, joka on kolmannen maan kansalainen?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/36


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 8.7.2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

(Asia C-358/11)

2011/C 269/76

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Muut osapuolet: Lapin luonnonsuojelupiiri ry, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko siitä, että jäte on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi suoraan päätellä, että aineen tai esineen käytöstä aiheutuu jätedirektiivin 2008/98/EY (1) 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle tai ihmisten terveydelle? Voiko myös vaarallinen jäte lakata olemasta jätettä jätedirektiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyessä?

2)

Onko jätteen käsitettä tulkittaessa ja erityisesti aineen tai esineen hävittämisvelvollisuutta arvioitaessa annettava merkitystä sille seikalle, että arvioinnin kohteena olevan esineen uudelleenkäyttö on tietyin edellytyksin sallittu REACH-asetuksen (2) 67 artiklassa tarkoitetussa liitteessä XVII? Jos on, mikä merkitys mainitulle seikalle on annettava?

3)

Onko REACH-asetuksen 67 artiklalla yhdenmukaistettu valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevia vaatimuksia REACH-asetuksen 128 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla siten, että liitteessä XVII mainittujen valmisteiden tai esineiden käyttöä ei voida estää ympäristön suojelemista koskevien kansallisten sääntöjen perusteella, mikäli näitä rajoituksia ei ole julkaistu komission laatimassa luettelossa, jota tarkoitetaan REACH-asetuksen 67 artiklan 3 kohdassa?

4)

Onko REACH-asetuksen liitteen XVII kohdan 19 alakohdassa 4 b olevaa luetteloa CCA-liuoksella käsitellyn puun käyttökohteista tulkittava siten, että siinä on esitetty kaikki mahdolliset käyttökohteet?

5)

Voidaanko nyt kysymyksessä oleva käyttötarkoitus puupolun alus- ja telapuina rinnastaa kysymyksessä 4 mainitussa luettelossa esitettyihin käyttötarkoituksiin siten, että kysymyksessä oleva käyttötarkoitus voidaan sallia REACH-asetuksen liitteen XVII kohdan 19 alakohdan 4 b perusteella muiden tarvittavien edellytysten täyttyessä?

6)

Mitä seikkoja on otettava huomioon kun arvioidaan, onko REACH-asetuksen liitteen XVII kohdan 19 alakohdassa 4 d tarkoitettu toistuva ihokontakti mahdollinen?

7)

Tarkoitetaanko kysymyksessä 6 mainitussa kohdassa olevalla ilmaisulla ”mahdollinen” sitä, että toistuva ihokontakti on teoreettisesti mahdollista vai sitä, että toistuva ihokontakti on edes jossain määrin todennäköistä?


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, s. 3)

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, s. 1)


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/37


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Elegktiko Sinedrio (tilintarkastustuomioistuin (Kreikka)) on esittänyt 7.7.2011 — Kulttuuri- ja turismiministeriössä toimiva Elegtiko Sinedrion tarkastaja v. kulttuuri- ja turismiministeriön tarkastusyksikkö ja Konstantinos Antonopoulos

(Asia C-363/11)

2011/C 269/77

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Elegktiko Sinedrio (valtiontalouden tarkastusvirasto) (Kreikka)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kulttuuri- ja turismiministeriössä toimiva Elegtiko Sinedrion tarkastaja

Vastaaja: Kulttuuri- ja turismiministeriön tarkastusyksikkö ja Konstantinos Antonopoulos

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko se, maksetaanko työntekijälle palkkaa ajanjaksolta, jonka hän on poissa työstä ammattiyhdistystoimintaa varten myönnetyllä vapaalla, vai ei, unionin oikeudessa tarkoitettu työehto; ovatko erityisesti säännökset, joiden mukaan määräaikaisille julkisen sektorin työntekijöille, jotka eivät hoida tällaista virkaa ja jotka ovat jonkin ammattiyhdistyksen hallintoelimen jäseniä, myönnetään palkatonta vapaata ammattiyhdistystoimintaa varten, EY 137 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja ”työehtoja” ja [Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteessä olevan määräaikaista työtä koskevan] puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitettuja ”työehtoja”, vai kuuluuko tämä kysymys palkkojen ja järjestäytymisoikeuden aloihin, jotka on jätetty unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle?

2)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko julkisyhteisön palveluksessa yksityisoikeudellisessa toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleva lailla perustettua virkaa hoitava työntekijä, joka hoitaa samaa tehtävää kuin sen palveluksessa yksityisoikeudellisella määräaikaisella työsopimuksella oleva työntekijä, joka ei hoida tällaista virkaa, mahdollisesti tällaista työntekijää ”vastaava” puitesopimuksen 3 lausekkeen 2 kohdassa ja 4 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, vai riittääkö se, että valtion perustuslaissa (103 §) ja sen täytäntöönpanolaeissa säädetään hänen osaltaan erityisistä palvelussuhteen ehdoista (jotka koskevat palvelukseenottoa ja perustuslain 103 §:n 3 momentissa tarkoitettuja erityisiä takeita), jotta voidaan katsoa, että hän ei ole ”vastaava” eikä siten rinnastettavissa yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaan määräaikaiseen työntekijään, joka ei hoida tällaista virkaa.

3)

Mikäli edellisiin kysymyksiin vastataan myöntävästi:

a)

jos kansallisista säännöksistä seuraa, että julkisyhteisöjen palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleville työntekijöille, lailla perustettua virkaa hoitava ja jotka ovat toisen asteen ammattiyhdistysten hallintoelinten jäseniä, myönnetään palkallista vapaata (enintään 9 päivää kuukaudessa) ammattiyhdistystoimintaa varten, kun puolestaan työntekijöille, joiden asema ammattiyhdistyksessä on sama ja jotka työskentelevät saman julkisyhteisön palveluksessa määräaikaisesti eivätkä he hoida lailla perustettua virkaa, saavat vain vastaavan määrän palkatonta vapaata ammattiyhdistystoimintaa varten, merkitseekö tämä erilainen kohtelu puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitettua, jälkimmäisen työntekijäryhmän epäedullisempaa kohtelua, ja

b)

voivatko juuri se, että jälkimmäisen työntekijäryhmän palvelussuhdetta on ajallisesti rajoitettu, ja se, että heidän palvelussuhteensa ehdot (palvelukseenotto, uralla eteneminen, palvelussuhteen päättyminen) ovat yleisesti erilaisia, olla asiallisia syitä tällaiselle erilaiselle kohtelulle?

4)

Merkitseekö niiden ammattiyhdistysten jäsenten, jotka ovat julkisyhteisön palveluksessa vakituisina työntekijöinä ja jotka hoitavat lailla perustettua virkaa, ja niiden jäsenten, joiden asema ammattiyhdistyksessä on sama ja jotka työskentelevät saman julkisyhteisön palveluksessa määräaikaisina työntekijöinä mutta jotka eivät hoida tällaista virkaa, riidanalainen erilainen kohtelu syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12, 20, 21 ja 28 artiklassa tarkoitettujen ammattiyhdistystoimintaa koskevien oikeuksien käyttämisen osalta, vai voidaanko tällainen erilainen kohtelu perustella näiden kahden työntekijäryhmän palvelussuhteen ehtojen erilaisuudella?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/38


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 13.7.2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou v. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Asia C-373/11)

2011/C 269/78

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

Vastaajat: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen N:o 1782/2003 69 artiklan säännös, jota on tulkittava siten, että siinä annetaan jäsenvaltioille oikeus määritellä pidätyksen erilaisia prosenttiosuuksia tuottajille maksettavaa lisätukea varten 41 artiklassa tarkoitetun 10 prosentin ”kansallisen enimmäismäärän” osan rajoissa, kun otetaan huomioon kyseisen artiklan kolmannessa kohdassa määritellyt edellytykset, EY 2, EY 32 ja EY 34 artiklan sekä tuottajien vakaan tulotason turvaamisen ja maaseutualueiden säilyttämisen tavoitteiden mukainen, kun siinä sallitaan tällainen pidätyksen prosenttiosuuksien erilaisuus?


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/38


Valitus, jonka Longevity Health Products, Inc. on tehnyt 21.6.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-95/11, Longevity Health Products, Inc. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.4.2011 antamasta määräyksestä

(Asia C-378/11 P)

2011/C 269/79

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Longevity Health Products, Inc. (edustaja: Rechtsanwalt J. Korab)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Longevity Health Poducts, Inc.:n valitus on hyväksyttävä

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-95/11 15.4.2011 antama määräys on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valituksenalainen määräys on kumottava seuraavilla perusteilla:

unionin yleisen tuomioistuimen perustelut ovat virheelliset

unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon tavaramerkin haltijan esittämiä väitteitä.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/38


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 1.7.2011 (Centrale Raad van Beroepin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Asia C-455/10) (1)

2011/C 269/80

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 328, 4.12.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/38


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 — Euroopan komissio v. Viron tasavalta

(Asia C-16/11) (1)

2011/C 269/81

Oikeudenkäyntikieli: viro

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 63, 26.2.2011.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/39


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.6.2011 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-20/11) (1)

2011/C 269/82

Oikeudenkäyntikieli: puola

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 80, 12.3.2011.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/39


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 (Tribunale di Milanon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Assane Samb

(Asia C-43/11) (1)

2011/C 269/83

Oikeudenkäyntikieli: italia

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 113, 9.4.2011.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/39


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.7.2011 (Tribunale di Frosinonen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Patrick Conteh

(Asia C-169/11) (1)

2011/C 269/84

Oikeudenkäyntikieli: italia

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 173, 11.6.2011.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/39


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.7.2011 (Tribunale di Trevison (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Procura della Repubblica v. Elena Vermisheva

(Asia C-187/11) (1)

2011/C 269/85

Oikeudenkäyntikieli: italia

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 211, 16.7.2011.


Unionin yleinen tuomioistuin

10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Freistaat Sachsen v. komissio

(Asia T-357/02 RENV) (1)

(Valtiontuet - Saksin osavaltion viranomaisten myöntämät tuet - Yritysvalmennukseen, osallistumiseen messuille, yhteistyöhön ja tuotesuunnittelun edistämiseen myönnetty tuki - Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan osittain yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja osittain yhteismarkkinoille soveltuvaksi - Pienten ja keskisuurten yritysten tukijärjestelmä - Harkintavallan käyttämättä jättäminen - Perusteluvelvollisuus)

2011/C 269/86

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Freistaat Sachsen (Saksa) (edustaja: asianajaja T. Lübbig)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Gross, V. Kreuschitz ja T. Maxian Rusche)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Saksan suunnittelemasta tukiohjelmasta — Suuntaviivat pk-yritysten tukemiseksi — Yritysten suorituskyvyn parantaminen Saksin osavaltiossa — Alaohjelmat 1 (Yritysvalmennus), 4 (Osallistuminen messuille), 5 (Yhteistyö) ja 7 (Tuotesuunnittelun edistäminen) — 24.9.2002 tehdyn komission päätöksen 2003/226/EY (EYVL 2003, L 91, s. 13) 2 artiklan toisen kohdan sekä 3 ja 4 artiklan kumoamiseksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Freistaat Sachsen (Saksa) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että unionin tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 31, 8.2.2003.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Arkema France v. komissio

(Asia T-189/06) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Vetyperoksidi ja perboraatti - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Perusteluvelvollisuus - Yhdenvertainen kohtelu - Hyvän hallinnon periaate - Sakot - Yhteistyötiedonanto)

2011/C 269/87

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Arkema France SA (Colombes, Ranska) (edustajat: ensin asianajajat A. Winckler, S. Sorinas Jimeno ja P. Geffriaud, sitten asianajajat S. Sorinas Jimeno ja E. Jégou)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Arbault ja O. Beynet, sitten V. Bottka, P. J. Van Nuffel ja B. Gencarelli)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensisijaisesti vaatimus [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 3.5.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 1766 lopullinen (asia COMP/F/38.620 — vetyperoksidi ja perboraatti) kumoamisesta siltä osin kuin se koskee kantajaa ja toissijaisesti vaatimus kantajalle määrätyn sakon kumoamisesta tai alentamisesta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Arkema France SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 212, 2.9.2006.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Total ja Elf Aquitaine v. komissio

(Asia T-190/06) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Vetyperoksidi ja natriumperboraatti - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta - Puolustautumisoikeudet - Syyttömyysolettama - Perusteluvelvollisuus - Yhdenvertainen kohtelu - Periaate, jonka mukaan rangaistukset ja seuraamukset on määrättävä yksilökohtaisesti - Nullum crimen, nulla poena sine lege -periaate - Hyvän hallinnon periaate - Oikeusvarmuus - Harkintavallan väärinkäyttö - Sakot)

2011/C 269/88

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Total SA (Courbevoie, Ranska) ja Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (edustajat: asianajajat É. Morgan de Rivery, A. Noël-Baron ja E. Lagathu)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi F. Arbault ja O. Beynet, sittemmin V. Bottka, P. J. Van Nuffel ja B. Gencarelli)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensisijaisesti vaatimus [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 3.5.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 1766 lopullinen (asia COMP/F/38.620 — Vetyperoksidi- ja perboraatti) osittaiseksi kumoamiseksi ja toissijaisesti vaatimus kyseisen päätöksen 2 artiklan i alakohdan muuttamiseksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Total ja Elf Aquitaine velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 212, 2.9.2006.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Shell Petroleum ym. v. komissio

(Asia T-38/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Emulsiopolymeroimalla valmistetun butadieenikumin ja styreeni-butadieenikumin markkinat - EY 81 artiklan rikkomisen toteava päätös - Kilpailusääntöjen rikkomisen syyksi luettavuus - Sakot - Rikkomisen vakavuus - Raskauttavat seikat)

2011/C 269/89

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Shell Petroleum NV (Haag, Alankomaat), Shell Nederland BV (Haag, Alankomaat) ja Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Alankomaat) (edustajat: aluksi asianajajat T. Snoep ja J. Brockhoff, sittemmin asianajajat T. Snoep ja S. Chamalaun)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi M. Kellerbauer, V. Bottka ja J. Samnadda, sittemmin M. Kellerbauer ja V. Bottka)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelystä 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — Emulsiopolymeroimalla valmistettu butadieenikumi ja styreeni-butadieenikumi) kumoamisesta Shell Petroleum NV:n ja Shell Nederland BV:n osalta tai toissijaisesti vaatimus Shell Petroleumille, Shell Nederlandille ja Shell Nederland Chemie BV:lle määrätyn sakon kumoamisesta tai sen määrän alentamisesta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV ja Shell Nederland Chemie BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — ENI v. komissio

(Asia T-39/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun styreenibutadieenikumin markkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Sakot - Rikkomisen vakavuus - Raskauttavat seikat)

2011/C 269/90

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ENI SpA (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat G. M. Roberti ja I. Perego)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci, G. Conte ja V. Bottka)

Oikeudenkäynnin kohde

EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — butadieenikumi ja emulsiopolymeroinnilla tuotettu styreenibutadieenikumi) kumoaminen tai toissijaisesti ENI:lle määrätyn sakon kumoaminen tai alentaminen

Tuomiolauselma

1)

EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — butadieenikumi ja emulsiopolymeroinnilla tuotettu styreenibutadieenikumi) 2 artiklan c kohta kumotaan siltä osin, kuin siinä vahvistetaan ENI SpA:lle määrätyn sakon määräksi 272,25 miljoonaa euroa.

2)

ENI:lle määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 181,5 miljoonaa euroa.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Dow Chemical ym. v. komissio

(Asia T-42/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta - Sakot - Rikkomisen vakavuus ja kesto - Raskauttavat seikat)

2011/C 269/91

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: The Dow Chemical Company (Midland, Amerikan yhdysvallat), Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Saksa), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach, Saksa), Dow Europe GmbH (Horgen, Sveitsi) (edustajat: asianajajat D. Schroeder, P. Matthey ja T. Graf)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi M. Kellerbauer, V. Bottka ja J. Samnadda, sittemmin M. Kellerbauer, V. Bottka ja V. Di Bucci)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiostyreenibutadieenikumi) kumoamiseksi, kyseisen päätöksen 1 artiklan kumoamiseksi Dow Deutschland Inc:a koskevilta osin tai kaikkien kantajien osalta niille määrätyn sakon määrän alentamiseksi

Tuomiolauselma

1)

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiostyreenibutadieenikumi) 1 artiklan b alakohta kumotaan siltä osin kuin siinä todetaan Dow Deutschland Incin osallistuneen kyseiseen kilpailusääntöjen rikkomiseen ajanjakson 1.7.1996–27.11.2001 aikana ajanjakson 2.11.1996–27.11.2001 sijaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Dow Chemical Company, Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH ja Dow Europe GmbH vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan yhdeksän kymmenennestä Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.

4)

Euroopan komissio velvoitetaan vastaamaan yhdestä kymmenennestä omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kaučuk v. komissio

(Asia T-44/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun butadieenikumin markkinat - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Osallistuminen kartelliin - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Sakot - Kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuus ja kesto - Lieventävät asianhaarat)

2011/C 269/92

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Tšekin tasavalta) (edustajat: aluksi solicitor M. Powell ja solicitor K. Kuik, sittemmin solicitor M. Powell)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi M. Kellerbauer, V. Bottka ja O. Weber, sittemmin M. Kellerbauer, V. Bottka ja V. Di Bucci)

Oikeudenkäynnin kohde

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiopolymeroinnilla tuotettu butadieenikumi) 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopull. kumoamista Kaučuk a.s:n osalta tai toissijaisesti Kaučukille määrätyn sakon kumoamista tai sen määrän alentamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

1)

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiopolymeroinnilla tuotettu butadieenikumi) 29.11.2006 tehty komission päätös K(2006) 5700 lopull. kumotaan siltä osin kuin se koskee Kaučuk a.s:aa.

2)

Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Unipetrol v. komissio

(Asia T-45/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Osallistuminen kartelliin - Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta - Sakot)

2011/C 269/93

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Unipetrol a.s. (Praha, Tšekin tasavalta) (edustajat: asianajajat J. Matějček ja I. Janda)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi M. Kellerbauer, V. Bottka ja O. Weber, sittemmin M. Kellerbauer, V. Bottka ja V. Di Bucci)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiostyreenibutadieenikumi) kumoamiseksi ja toissijaisesti unionin yleisen tuomioistuimen rajoittamattoman tuomiovallan käyttämiseksi

Tuomiolauselma

1)

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehty komission päätös K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiostyreenibutadieenikumi) kumotaan Unipetrol a.s:a koskevin osin.

2)

Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Trade-Stomil v. komissio

(Asia T-53/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Butadieenikumin ja emulsiostyreenibutadieenikumin markkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Osallistuminen kartelliin - Vastuuseen joutuminen kilpailusääntöjä rikkovasta toiminnasta - Sakot - Rikkomisen vakavuus ja kesto - Lieventävät seikat)

2011/C 269/94

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Trade-Stomil sp. z o.o. (Łódź, Puola) (edustajat: barrister F. Carlin ja solicitor E. Batchelor)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi X. Lewis ja V. Bottka, sittemmin V. Bottka ja V. Di Bucci)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiostyreenibutadieenikumi) kumoamiseksi, kyseisen päätöksen 1 artiklan kumoamiseksi Trade-Stomil sp. z o.o:a koskevilta osin ja toissijaisesti Trade-Stomil määrätyn sakon määrän alentamiseksi

Tuomiolauselma

1)

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehty komission päätös K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — Butadieenikumi ja emulsiostyreenibutadieenikumi) kumotaan Trade-Stomil sp. z o.o:a koskevin osin.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 95, 28.4.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Polimeri Europa v. komissio

(Asia T-59/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Butadieenikumin ja emulsiopolymeroinnilla tuotetun styreenibutadieenikumin markkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen - Näyttö kartellin olemassaolosta - Sakot - Rikkomisen vakavuus - Raskauttavat seikat)

2011/C 269/95

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia) (edustajat: asianajajat M. Siragusa ja F. Moretti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci, G. Conte ja V. Bottka)

Oikeudenkäynnin kohde

EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — butadieenikumi ja emulsiopolymeroinnilla tuotettu styreenibutadieenikumi) kumoaminen tai toissijaisesti Polimeri Europa SpA:lle määrätyn sakon kumoaminen tai alentaminen.

Tuomiolauselma

1)

EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 29.11.2006 tehdyn komission päätöksen K(2006) 5700 lopullinen (asia COMP/F/38.638 — butadieenikumi ja emulsiopolymeroinnilla tuotettu styreenibutadieenikumi) 2 artiklan c kohta kumotaan siltä osin, kuin siinä vahvistetaan Polimeri Europa SpA:lle määrätyn sakon määräksi 272,25 miljoonaa euroa.

2)

Polimeri Europalle määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 181,5 miljoonaa euroa.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 95, 28.4.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Schindler Holding ym. v. komissio

(Asia T-138/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Hissien ja liukuportaiden asentamisen ja huollon markkinat - EY 81 artiklan rikkomisen toteava päätös - Tarjouspyyntöjen vääristeleminen - Markkinoiden jakaminen - Hintojen vahvistaminen)

2011/C 269/96

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Sveitsi), Schindler Management AG (Ebikon, Sveitsi), Schindler SA (Bryssel, Belgia), Schindler Deutschland Holding GmbH (Berliini, Saksa), Schindler Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) ja Schindler Liften BV (Haag, Alankomaat) (edustajat: asianajajat R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész ja S. Hirsbrunner)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Mojzesowicz ja R. Sauer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Simm ja G. Kimberley)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus EY 81 artiklan soveltamismenettelystä 21.2.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 512 lopullinen (asia COMP/E-1/38.823 — Hissit ja liukuportaat) kumoamisesta tai toissijaisesti vaatimus kantajille määrättyjen sakkojen määrän alentamisesta

Tuomiolauselma

1)

Schindler Management AG:n nostamasta kanteesta ei ole tarpeen lausua.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Schindler Holding Ltd, Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler Sàrl ja Schindler Liften BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

4)

Schindler Management vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 155, 7.7.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — General Technic-Otis ym. v. komissio

(Yhdistetyt asiat T-141/07, T-142/07, T-145/07 ja T-146/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Hissien ja liukuportaiden asennuksen ja huollon markkinat - Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Hankintamenettelyjen manipulointi - Markkinoiden jakaminen - Hintojen vahvistaminen)

2011/C 269/97

Oikeudenkäyntikieli: ranska ja englanti

Asianosaiset

Kantajat: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajaja M. Nosbusch, sittemmin asianajaja A. Winckler ja solicitor J. Temple Lang) (affaire T-141/07); General Technic Sàrl (Howald) (edustaja: M. Nosbusch) (affaire T-142/07); Otis SA (Dilbeek, Belgia), Otis GmbH & Co. OHG (Berlin, Saksa), Otis BV (Amersfoort, Alankomaant) ja Otis Elevator Company (Farmington, Connecticut, Yhdysvallat) (edustajat: A. Winckler ja J. Temple Lang) (affaire T-145/07) ja United Technologies Corporation (Wilmington, Delaware, Yhdysvallat)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: asioissa T-141/07 ja T-142/07 asianajajat A. Bouquet ja R. Sauer, avustajanaan asianajaja de A. Condomines, ja asioissa T-145/07 ja T-146/07 A. Bouquet, R. Sauer ja J. Bourke, avustajanaan A. Condomines)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimukset [EY] 81 artiklan mukaisen menettelyn soveltamisesta 21.2.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 512 lopullinen kumoamiseksi (asia COMP/E-1/38.823 — Hissit ja liukuportaat) ja toissijaisesti kantajille määrättyjen sakkojen määrän alentamiseksi

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-141/07, T-142/07, T-145/07 ja T-146/07 yhdistetään tämän tuomion antamista varten.

2)

Kanteet hylätään.

3)

Asiassa T-141/07, General Technic-Otis Sàrl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

4)

Asiassa T-142/07, General Technic Sàrl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

5)

Asiassa T-145/07, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV ja Otis Elevator Company velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

6)

Asiassa T-146/07, United Technologies Corporation velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 140, 23.6.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/45


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs ym. v. komissio

(Yhdistetyt asiat T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Hissien ja liukuportaiden asennuksen ja huollon markkinat - Päätös, jolla todetaan EY 81artiklan rikkominen - Hankintamenettelyjen manipulointi - Markkinoiden jakaminen - Hintojen vahvistaminen)

2011/C 269/98

Oikeudenkäyntikieli: hollanti ja saksa

Asianosaiset

Kantajat: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat V. Turner ja D. Mes, sittemmin asianajajat O.W. Brouwer ja J. Blockx) (asia T-144/07); ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat U. Itzen ja K. Blau-Hansen, sittemmin asianajajat U. Itzen, K. Blau-Hansen ja S. Thomas, ja lopuksi asianajajat K. Blau-Hansen ja S. Thomas) (asia T-147/07); ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat U. Itzen ja K. Blau-Hansen, sittemmin asianajajat U. Itzen, K. Blau-Hansen ja S. Thomas, ja lopuksi asianajajat K. Blau-Hansen ja S. Thomas) (asia T-147/07); ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Luxemburg) (edustajat: asianajajat K. Beckmann, S. Dethof ja U. Itzen) (asia T-148/07); ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Klose ja J. Ziebarth) (asia T-149/07); ThyssenKrupp AG (Duisburg, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat M. Klusmann ja S. Thomas, sitemmin M. Klusmann) (asia T-150/07); ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den Ijssel, Alankomaat) (edustajat: asianajajat O.W. Brouwer ja A. Stoffer) (asia T-154/07)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: asioissa T-144/07 ja T-154/07 asianajajat A. Bouquet ja R. Sauer, avustajinaan asianajajat de F. Wijckmans ja F. Tuytschaever; asioissa T-147/07 ja T-148/07 aluksi R. Sauer ja O. Weber, sittemmin R. Sauer ja K. Mojzesowicz, ja asioissa T-149/07 ja T-150/07 R. Sauer ja K. Mojzesowicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus [EY] 81 artiklan mukaisen menettelyn soveltamisesta 21.2.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 512 lopullinen kumoamiseksi (asia COMP/E-1/38.823 — Hissit ja liukuportaat) ja toissijaisesti kantajille määrättyjen sakkojen määrän alentamiseksi

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07 yhdistetään tämän tuomion antamista varten.

2)

[EY] 81 artiklan mukaisen menettelyn soveltamisesta 21.2.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 512 lopullinen (asia COMP/E-1/38.823 — Hissit ja liukuportaat) 2 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta, 3 kohta ja 4 kohdan neljäs luetelmakohta kumotaan.

3)

Asioissa T-144/07, T-149/07 ja T-150/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV:lle, ThyssenKrupp Elevator AG:lle ja ThyssenKrupp AG:lle päätöksen K(2007) 512 2 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa Belgiassa tapahtuneesta kilpailusääntöjen rikkomisesta määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 45 738 000 euroa.

4)

Asioissa T-147/07, T-149/07 ja T-150/07 ThyssenKrupp Aufzüge GmbH:lle, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH:lle, ThyssenKrupp Elevatorille ja ThyssenKruppille päätöksen K(2007) 512 2 artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa Saksassa tapahtuneesta kilpailusääntöjen rikkomisesta määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 249 480 000 euroa.

5)

Asioissa T-148/07, T-149/07 ja T-150/07 ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl:lle, ThyssenKrupp Elevatorille ja päätöksen K(2007) 512 2 artiklan 3 kohdan neljännessä luetelmakohdassa Luxemburgissa tapahtuneesta kilpailusääntöjen rikkomisesta määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 8 910 000 euroa.

6)

Asioissa T-150/07 ja T-154/07 ThyssenKrupp Liften BV:lle ja ThyssenKruppille päätöksen K(2007) 512 2 artiklan 4 kohdan neljännessä luetelmakohdassa Alankomaissa tapahtuneesta kilpailusääntöjen rikkomisesta määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 15 651 900 euroa.

7)

Kanteet hylätään muilta osin.

8)

Kussakin asiassa kantajat vastaavat kolmesta neljännesosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan kolme neljännestä Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista. Komissio vastaa yhdestä neljänneksestä oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yhden neljänneksen kantajien oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 155, 7.7.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/45


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kone ym. v. komissio

(Asia T-151/07) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Mekaanisten hissien ja liukuportaiden asennus- ja huoltomarkkinat - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Tarjouspyyntöjen manipulointi - Markkinoiden jakaminen - Hintojen vahvistaminen)

2011/C 269/99

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Kone Oyj (Helsinki, suomi); Kone GmbH (Hannover, Saksa) ja Kone BV (Voorburg, Alankomaat) (edustajat: solicitor T. Vinje, asianajajat D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs ja A. Tomtsi, J. Flynn, QC ja barrister D. Scannell)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: É. Gippini Fournier ja R. Sauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission päätöksen K(2007) 512 lopullinen, joka koskee [EY] 81 artiklan soveltamista koskevaa menettelyä (asia COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), kumoaminen tai toissijaisesti kantajille määrättyjen sakkojen määrän alentaminen.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Kone Oyj, Kone GmbH ja Kone BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 155, 7.7.2007.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/46


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Zino Davidoff v. SMHV — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)

(Asia T-108/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin GOOD LIFE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki GOOD LIFE - Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Huolellisuusvelvoite - Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta))

2011/C 269/100

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Zino Davidoff SA (Fribourg, Sveitsi) (edustajat: asianajajat H. Kunz-Hallstein ja R. Kunz-Hallstein)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: R. Pethke ja J. Laporta Insa)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: I. Kleinakis kai SIA OE (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja K. Siotou)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.11.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 298/2007-2), joka koskee I. Kleinakis kai SIA OE:n ja Zino Davidoff SA:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 30.11.2007 tekemä päätös (asia R 298/2007-2) kumotaan.

2)

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Zino Davidoff SA:n oikeudenkäyntikulut.

3)

I. Kleinakis kai SIA OE vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 116, 9.5.2008.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/46


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Kreikka v. komissio

(Asia T-81/09) (1)

(EAKR - Taloudellisen tuen vähentäminen - Tavoitteen nro 1 (1994–1999) piiriin kuuluva toimenpideohjelma ”Tavoitettavuus ja valtatiet” Kreikassa - Avustavien tehtävien delegointi komission toimesta kolmansille - Salassapitovelvollisuus - Taloudellista tukea koskevan korjauksen suuruus - Komission harkintavalta - Tuomioistuinvalvonta)

2011/C 269/101

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Kreikka (asiamiehet: aluksi M. Tassopoulou, avustajinaan asianajajat C. Meïdanis ja E. Lampadarios, sittemmin P. Mylonopoulos ja K. Boskovits, avustajanaan asianajaja G. Michailopoulos)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: A. Steiblytė ja D. Triantafyllou)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 15.12.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 8573 kumoamista koskeva vaatimus, jolla vähennetään Kreikalle EAKR:n tuen hyväksymisestä 16.12.1994 tehdyllä komission päätöksellä K(94) 3579 Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) toimenpideohjelman ”Tavoitettavuus ja valtatiet” perusteella myönnettyä 30 104 470,47 euron suuruista taloudellista tukea

Tuomiolauselma

1)

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Kreikalle myönnetyn taloudellisen tuen vähentämisestä 15.12.2008 tehty komission päätös K(2008) 8573 kumotaan siltä osin kuin siinä määrätään yhtäältä 506 303 euron suuruisesta korjauksesta hankkeen ”Isthmos — Galota” perusteella ja toisaalta 684 343 euron suuruisesta korjauksesta hankkeen ”Polymyloksen liittymä” (sopimus 928) perusteella.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Helleenien tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvamaan 80 prosenttia Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.

4)

Komissio vastaa 20 prosentista omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 129, 6.6.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/47


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — Winzer Pharma v. SMHV — Alcon (OFTAL CUSI)

(Asia T-160/09) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin OFTAL CUSI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki Ophtal - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2011/C 269/102

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Schneller)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Alcon Inc. (Hünenberg, Suisse) (edustaj: asianajaja M. Vidal-Quadras Trias de Bes)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.2.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 1471/2007-1), joka koskee Dr. Robert Winzer Pharma GmbH:n ja Alcon Inc.:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Alcon Inc:n oikeudenkäyntikulut..


(1)  EUVL C 167, 18.7.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/47


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO)

(Asia T-220/09) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin ERGO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki URGO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2011/C 269/103

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Saksa) (edustajat: asianajajat V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde ja J. Pause)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: B. Schmidt)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, Ranska) (edustaja: asianajaja K. Dröge)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 20.3.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 515/2008-4), joka koskee Société de développement et de recherche industriellen ja Ergo Versicherungsgruppe AG:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ergo Versicherungsgruppe AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 180, 1.8.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/47


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011 — Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group)

(Asia T-221/09) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin ERGO Group rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki URGO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2011/C 269/104

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Saksa) (edustajat: asianajajat V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde ja J. Pause)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: B. Schmidt)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, Ranska) (edustaja: asianajaja K. Dröge)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 20.3.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 520/2008-4), joka koskee Société de développement et de recherche industriellen ja Ergo Versicherungsgruppe AG:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Ergo Versicherungsgruppe AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 180, 1.8.2009.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/48


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Evonik Industries v. SMHV (Purppuranvärinen, reunastaan pyöristetty suorakulmio)

(Asia T-499/09) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus purppuranväristä, reunastaan pyöristettyä suorakulmiota esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2011/C 269/105

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Evonik Industries AG (Essen, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Albrecht)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamiehet: ensin S. Stürmann, sitten S. Stürmann ja G. Schneider, lopuksi S. Stürmann ja R. Manea)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 2.10.2009 asiassa R 491/2009-4 tekemästä päätöksestä, joka koski hakemusta purppuranväristä, reunastaan pyöristettyä suorakulmiota esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Evonik Industries AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 37, 13.2.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/48


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2011 — Inter IKEA Systems v. SMHV — Meteor Controls (GLÄNSA)

(Asia T-88/10) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin GLÄNSA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GLANZ - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2011/C 269/106

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Inter IKEA Systems BV (Delft, Alankomaat) (edustaja: asianajaja J. Gulliksson)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: R. Pethke)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Meteor Controls International Ltd (Cookstown, Yhdistynyt kuningaskunta)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.12.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 529/2009-2), joka koskee Meteor Controls International Ltd:n ja Inter IKEA Systems BV:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Inter IKEA Systems BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 113, 1.5.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/48


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2011 — ratiopharm v. SMHV — Nycomed (ZUFAL)

(Asia T-222/10) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin ZUFAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki ZURCAL - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Tavaroiden samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden rajoittaminen - Asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohta)

2011/C 269/107

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ratiopharm GmbH (Ulm, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Völker)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: B. Schmidt)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Nycomed GmbH (Konstanz, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Ferchland)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 12.3.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 874/2008-4), joka koskee Nycomed GmbH:n ja ratiopharm GmbH:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

ratiopharm GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 195, 17.7.2010.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/49


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.7.2011 — Emme v. komissio

(Asia T-422/10 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Kilpailu - Komission päätös, jolla määrätään sakko - Pankkitakaus - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Taloudellinen vahinko - Poikkeuksellisia olosuhteita ei ole - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

2011/C 269/108

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Emme Holding SpA (Pescara, Italia) (edustajat: asianajajat G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta ja P. Ferrari)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Gencarelli, V. Bottka ja P. Manzini)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 30.6.2010 tekemän päätöksen K(2010) 4387 lopullinen, joka koskee SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelyä (asia COMP/38.344 — Jänneteräs) 2 artiklan täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus ja pankkitakauksen asettamisvelvollisuudesta sitä varten, ettei mainitun päätöksen 2 artiklassa määrättyä sakkoa peritä välittömästi, vapauttamista koskeva hakemus.

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/49


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.7.2011 — SIR v. neuvosto

(Asia T-142/11 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Rajoittavat toimenpiteet, jotka on toteutettu Norsunluurannikon tilanteen vuoksi - Varojen jäädyttäminen - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Lausunnon antamisen raukeaminen pääasiassa - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2011/C 269/109

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Norsunluurannikko) (edustaja: asianajaja M. Ceccaldi)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja A. Vitro)

Oikeudenkäynnin kohde

Välitoimihakemus, jossa vaaditaan SEUT 278 artiklan mukaisesti yhtäältä Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/18/YUTP (EUVL L 11, s. 36) ja toisaalta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 25/2011 (EUVL L 11, s. 1) täytäntöönpanon lykkäämistä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen välitoimihakemuksesta raukeaa.

2)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/49


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.7.2011 — Petroci v. neuvosto

(Asia T-160/11 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Norsunluurannikon tilanteen vuoksi toteutetut rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Lausunnon antamisen raukeaminen pääasiassa - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2011/C 269/110

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Norsunluurannikko) (edustaja: asianajaja M. Ceccaldi)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja A. Vitro)

Oikeudenkäynnin kohde

Välitoimihakemus, jossa vaaditaan SEUT 278 artiklan mukaisesti lykkäämään yhtäältä Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/656/YUTP muuttamisesta 14.1.2011 tehdyn neuvoston päätöksen 2011/18/YUTP (EUVL L 11, s. 36) ja toisaalta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 muuttamisesta 14.1.2001 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 25/2011 (EUVL L 11, s. 1) täytäntöönpanoa.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen välitoimihakemuksesta raukeaa.

2)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/50


Kanne 20.6.2011 — Brainlab v. SMHV (BrainLAB)

(Asia T-326/11)

2011/C 269/111

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Brainlab AG (Feldkirchen, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt J. Bauer)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) asiassa R 1596/2010-4 15.4.2011 tekemän päätöksen;

palauttamaan asian sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan käsiteltäväksi sen kysymyksen ratkaisemiseksi, onko yhteisön tavaramerkin ”BrainLAB” (nro 1 290 113) rekisteröinnissä noudatettu huolellisuutta;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”BrainLAB” luokkiin 9, 10 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Rekisteri ja siihen liittyvät tietokannat -yksikön päätös: Sen hakemuksen hylkääminen, jolla vaadittiin rekisteröinnin voimassaolon jatkamista koskevan hakemuksen tekemistä ja voimassaolon jatkamista koskevan maksun suorittamista koskevan menetetyn määräajan palauttamista.

Valituslautakunnan ratkaisu: Menetetyn määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen hylkääminen ja yhteisön tavaramerkin nro 1 290 113 voimassaolon toteaminen päättyneeksi.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan rikkominen, koska olosuhteiden edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta kaikkien asiaan osallisten tahojen ei ollut mahdollista noudattaa vastaajaan nähden määräaikaa, mistä seurasi oikeudenmenetys ja se, että menetetyn määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen esittämiselle asetettua kahden kuukauden määräaikaa noudatettiin.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/50


Kanne 20.6.2011 — Vinci Energies Schweiz v. SMHV — Estavis AG (Keltainen Brandenburgin portin kuva)

(Asia T-327/11)

2011/C 269/112

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Vinci Energies Schweiz AG (Zürich, Sveitsi) (edustaja: Rechtsanwalt M. Graf)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Estavis AG (Berliini, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 31.3.2011 tekemän päätöksen (asia R 231/2010-1)

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Estavis AG

Haettu yhteisön tavaramerkki: hunajankeltaisen värinen Brandenburgin portin kuva luokkiin 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Hakemus nro 6 585 871

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanamerkki ”ETAVIS” luokkiin 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40, 41, 42 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Väiteosaston päätöksen kumoaminen ja väitteen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara sen vuoksi, että väitteen perustana olevalla tavaramerkillä on vähintäänkin tavanomainen erottamiskyky ja kyseiset tavaramerkit ovat keskenään samoja ja/tai hyvin samankaltaisia.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/51


Kanne 21.6.2011 — Leifheit v. SMHV (EcoPerfect)

(Asia T-328/11)

2011/C 269/113

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Leifheit AG (Nassau, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt G. Hasselblatt)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 31.3.2011 tekemän päätöksen (asia R 1658/2010-1) ja hyväksymään julkaistavaksi kokonaisuudessaan yhteisön tavaramerkin ”EcoPerfect” (hakemus nro 8 708 745)

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”EcoPerfect” luokkaan 21 kuuluvia tavaroita varten — hakemus nro 8 708 745

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen, koska haettu yhteisön tavaramerkki ”EcoPerfect” ei kuvaile luokkaan 21 kuuluvia tavaroita eikä siltä puutu kokonaan erottamiskyky.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/51


Kanne 24.6.2011 — Wessang v. SMHV

(Asia T-333/11)

2011/C 269/114

Kannekirjelmän kieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Grolée)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Greinwald GmbH (Kempten, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SMHV:n valituslautakunnan 15.4.2011 tekemän päätöksen;

velvoittamaan SMHV:n toteuttamaan edellä mainitun päätöksen kumoavan tuomion edellyttämät toimenpiteet eli hyväksymään Nicolas Wessangin 26.9.2005 tekemän väitteen tavaramerkin STAR FOODS + graafisen esityksen rekisteröintihakemusta N:o 4 105 615 vastaan;

velvoittamaan SMHV:n toteuttamaan edellä mainitun päätöksen kumoavan tuomion edellyttämät toimenpiteet eli hylkäämään STAR FOODS + graafisen esityksen rekisteröintihakemuksen N:o 4 105 615 kokonaisuudessaan;

velvoittamaan Greinwald GmbH:n ja SMHV:n korvaamaan yhteisvastuullisesti kaikki Wessangille väitemenettelyssä, valitusmenettelyssä ja tässä menettelyssä aiheutuneet kulut.

velvoittamaan Greinwald GmbH:n vastaamaan sille kaikista väitemenettelyssä, valitusmenettelyssä ja tässä menettelyssä aiheutuneista kuluista;

velvoittamaan SMHV:n vastaamaan sille kaikista väitemenettelyssä, valitusmenettelyssä ja tässä menettelyssä aiheutuneista kuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Greinwald GmbH

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”star foods” luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten — hakemus N:o 4 105 615

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuvio- ja sanamerkit STAR SNACKS luokkiin 29, 30 ja 31 kuuluvia tavaroita varten.

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Väitteen hylkääminen; unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-429/08, Wessang v. SMHV — Greinwald (star foods), 11.5.2010 antaman tuomion johdosta tehty päätös.

Kanneperusteet: Kantaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, ja täten valituslautakunnalla on ollut unionin yleisen tuomioistuimen antamaan tuomioon sidottu toimivalta. Kantaja katsoo näin ollen, että valituslautakunta on ylittänyt toimivaltansa, kun se on ratkaissut asian uudelleen kokonaisuudessaan.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/52


Kanne 5.7.2011 — Segovia Bonet v. SMHV — IES (IES)

(Asia T-355/11)

2011/C 269/115

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat M.E. López Camba ja J.L. Rivas Zurdo)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: IES Insurance Engineering Services Srl (Milano, Italia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan asiassa R 749/2010-2 29.3.2011 tekemän päätöksen ja

velvoittamaan vastaajan ja vastapuolen valituslautakunnassa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”IES” luokkiin 35, 36, 41, 42 ja 45 kuuluvia palveluja varten — Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 6787345

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Hakija

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kuviomerkkiä ”IES” koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkki, joka on rekisteröity numerolla 2358802 luokkiin 41 kuuluvia palveluita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen ja väiteosaston ratkaisun vahvistaminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen yhteisön tavaramerkkihakemuksen välillä ei ollut, koska (i) keskenään verratut merkit ovat sekaantumisvaaraa aiheuttavasti samanlaisia, erityisesti foneettisesta näkökulmasta ja (ii) aikaisemman rekisteröinnin kattamat palvelut ovat riidanalaisen tavaramerkkihakemuksen kattamiin palveluihin nähden täydentäviä.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/52


Kanne 1.7.2011 — Restoin v. SMHV (EQUIPMENT)

(Asia T-356/11)

2011/C 269/116

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christian Restoin (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Alcaraz)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan neljännen valituslautakunnan asiassa R 1430/2010-4 14.4.2011 tekemän päätöksen;

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan Christian Restoinin oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki EQUIPMENT luokkiin 3, 9, 14, 18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — rekisteröintihakemus nro 8 722 076.

Tutkijan päätös: Rekisteröintihakemuksen hylkääminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla merkillä on erottamiskyky kohdeyleisöllä olevaan käsitykseen ja rekisteröintihakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin nähden, sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan rikkominen, koska i) valintalautakunnan perustelut eivät voi olla kokonaisvaltaisia, sillä kohteena olevat tavarat eivät ole tarpeeksi samankaltaisia, ii) eivätkä perustelut ole johdonmukaisia.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/53


Kanne 6.7.2011 — Hand Held Products v. SMHV — Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Asia T-361/11)

2011/C 269/117

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, Yhdysvallat) (edustajat: asianajaja J. Güell Serra ja asianajaja M. Curell Aguilà)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan osittain sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 1443/2010-1 6.4.2011 tekemän päätöksen ja hylkäämään yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen nro 5046231 sekä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki DOLPHIN muun muassa luokkaan 9 kuuluville tavaroille — yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 5046231

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön tavaramerkiksi numerolla 936229 rekisteröity sanamerkki DOLPHIN luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin joidenkin riidanalaisten tavaroiden osalta

Valituslautakunnan ratkaisu: Väiteosaston päätös kumottiin osittain

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen sillä perusteella, että valituslautakunta ei arvioinut merkityksellisiä tekijöitä kokonaisuutena, vaan hylkäsi väitteen vain sillä perusteella, että tavarat ovat erilaisia, todeten minimaalisia eroja tavaroiden välillä eikä antanut riittävää painoarvoa DOLPHIN-merkkien samuutta koskevalle vertailevalle analyysille.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/53


Kanne 6.7.2011 — Bial — Portela & Ca v. SMHV (ZEBEXIR)

(Asia T-366/11)

2011/C 269/118

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (edustajat: asianajajat B. Braga da Cruz ja M. Pimenta)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Isdin, SA (Barcelona, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 1212/2009-1 6.4.2011 tekemän päätöksen;

velvoittamaan vastaajan epäämään yhteisön tavaramerkin ”ZEBEXIR” (nro 6809008) rekisteröimisen; ja

velvoittamaan vastapuolen valituslautakunnassa korvamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”ZEBEXIR” luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten — Yhteisön tavaramerkkihakemus nro 6809008

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön tavaramerkiksi nro 3424223 rekisteröity sanamerkki ”ZEBINIX” luokkiin 3, 5 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska valituslautakunta virheellisesti arvioi, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole samankaltaisuudesta johtuvaa sekaannusvaaraa.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/54


Kanne 11.7.2011 — Monier Roofing Components GmbH v. SMHV (CLIMA COMFORT)

(Asia T-371/11)

2011/C 269/119

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt F. Ekey)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 28.4.2011 tekemän päätöksen (asia R 2026/2010-1) ja hyväksymään

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”CLIMA COMFORT” — hakemus nro 9 175 324

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 75 artiklan ja 76 artiklan rikkominen, koska (i) valituslautakunta otti kantajaa tältä osin kuulematta lähtökohdaksi virheelliset ulkoasua koskevat toteamukset; ja (ii) valituslautakunta teki virheen arvioidessaan kyseessä olevien tavaroiden laatua ja käyttötarkoitusta ja esittäessään merkin ”CLIMA COMFORT” merkitystä kyseisiin tavaroihin nähden.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/54


Kanne 15.7.2011 — Basic v. SMHV — Repsol YPF (basic)

(Asia T-372/11)

2011/C 269/120

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (München, Saksa) (edustaja: asianajaja D. Altenburg)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Repsol YPF, SA (Madrid, Espanja)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 31.3.2011 asiassa R 1440/2010-1 tekemän päätöksen;

hylkäämään asiassa R 1440/2010-1 tehdyn valituksen väitemenettelyssä nro B 1384694 tehdystä päätöksestä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Keltaisen, sinisen ja punaisen värinen kuviomerkki ”basic” luokkiin 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus nro 6752811

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kuviomerkkiä ”BASIC” koskeva yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 5648159 luokkiin 35, 37 ja 39 kuuluvia palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen tiettyjen luokkaan 35 kuuluvien riidanalaisten palvelujen osalta ja kaikkien luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta. Väitteen hylkääminen muiden luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Valituslautakunnan ratkaisu: Väiteosaston ratkaisun kumoaminen siltä osin kuin ratkaisulla hylättiin väite luokkaan 35 kuuluvien tiettyjen palvelujen osalta. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen hylkääminen näiden palvelujen osalta ja valituksen hylkääminen muiden luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että haetun tavaramerkin ja väitteen kohteena olevan tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/55


Kanne 18.7.2011 — Langguth Erben v. SMHV (MEDINET)

(Asia T-378/11)

2011/C 269/121

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Saksa) (edustajat: asianajajat R. Kunze ja G. Würtenberger)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan neljännen valituslautakunnan asiassa R 1598/2010-4 10.5.2011 tekemän päätöksen, joka koskee rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta nro 8 786 485;

velvoittamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki ”MEDINET” luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten — Hakemus nro 8 786 485.

Tutkijan päätös: Haetun tavaramerkin rekisteröinnin epääminen aikaisempien kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkkien perusteella.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 34, 75 ja 77 artiklan rikkominen, koska valituslautakunta (i) jätti lainvastaisesti merkitsemättä tavaramerkin aiemmuuden, (ii) jätti vastaamatta kantajan argumentaatioon, joka koski valituslautakuntien ratkaisukäytäntöä etusijaisuuden ja aiemmuuden vaatimisen osalta sekä (iii) jätti pitämättä asiassa suullisen käsittelyn.


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/55


Kanne 21.7.2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann ym. v. komissio

(Asia T-379/11)

2011/C 269/122

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Saksa), ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Saksa), Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Saksa), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Saksa) voestalpine Stahl GmbH (Linz, Itävalta) (edustajat: asianajajat S. Altenschmidt ja C. Dittrich)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 tehdyn komission päätöksen (K[2011] 2772, EUVL L 130, s. 1 ja seuraavat sivut)

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat riitauttavat päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 tehdyn komission päätöksen (1). Ne vaativat, että päätös kumotaan kokonaisuudessaan.

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että tuotteen sintrattu malmi vertailuarvo on direktiivin 2003/87/EY (2) 10 a artiklan vastainen

Kantajat vetoavat riidanalaisen päätöksen liitteessä I olevien tuotteiden vertailuarvoja koskevien tietojen oikeudenvastaisuuteen.

direktiivin 2003/87 10 a artiklan 2 kohdan vastaisuus

Kantaja esittävät, että tuotteen sintrattu malmi vertailuarvo on määritelty direktiivin 2003/87 10 a artiklan 2 kohdan vastaisesti, koska komissio otti huomioon pellettien valmistuslaitoksen, kun se selvitti tietyllä toimialalla tai toimialan osalla Euroopan unionissa tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräistä tehokkuutta, joka on lähtökohta vertailuarvon määrittelemiselle. Pelletit ovat kuitenkin eri tuote kuin sintrattu malmi, eikä pellettien valmistuslaitoksia näin ollen voida ottaa huomioon tutkittaessa tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvia sintrauslaitoksia.

Direktiivin 2003/87 10 a artiklan 1 kohdan vastaisuus

Tuotteen vertailuarvon määritteleminen sintratulle malmille on myös direktiivin 2003/87 10 a artiklan 1 kohdan vastaista, koska komissio on korjannut tietoja määritellessään tuotteen sintrattu malmi vertailuarvoa. Tämä ei vastaa direktiivin 2003/87 10 a artiklan 1 kohdassa ilmoitettuja kriteereitä vertailuarvon määrittämiselle.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että tuotteen kuuma metalli vertailuarvo on direktiivin 2003/87 10 a artiklan vastainen

Tuotteen kuuma metalli vertailuarvo on myös määritelty direktiivin 2003/87 10 a artiklan vastaisesti, koska komissio ei ottanut huomioon raudan ja teräksen valmistuksessa syntyvien jätekaasujen täyttä hiilipitoisuutta mukaan luettuna niiden käytön sähköntuotantoon, vaan teki noin 25 prosentin suuruisia vähennyksiä. Direktiivin 2003/87 10 a artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan toisesta virkkeestä, direktiivin rakenteesta, tarkoituksesta ja sen historiallisesta tulkinnasta ilmenee, ettei komissiolla ole oikeutta tehdä tällaisia vähennyksiä.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu SEUT 296 artiklan toisen kohdan mukaisen perusteluvaatimuksen rikkomiseen

Kantajat esittävät myös, ettei komissio ole perustellut päätöstään riittävällä tavalla. Vertailuarvon määrittelyn perustelut ovat puutteelliset. Myöskään komission esittämiä epäilyksiä mahdollisesta kilpailun vääristymisestä ei ole asianmukaisesti perusteltu. Tämä on SEUT 296 artiklan toisen kohdan vastaista.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen

Riidanalaisessa päätöksessä loukataan sintratun malmin ja kuuman metallin vertailuarvojen määrittelyn osalta myös suhteellisuusperiaatetta.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen

Lisäksi kantajat vetoavat yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen.

6)

Kuudes kanneperuste: Tarve kumota päätös kokonaisuudessaan

Kantajat esittävät, että päätös on todettava kokonaisuudessaan pätemättömäksi, koska pelkästään sintratun malmin ja kuuman metallin vertailuarvoihin rajoitettu kumoaminen johtaisi riidanalaisen päätöksen 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan, luettua yhdessä 3 artiklan c kohdan kanssa, mukaisesti automaattisesti tarkkailumenetelmien (fallback-menetelmien) soveltamiseen maksuttomien päästöoikeuksien jakamisessa. Tämä olisi kantajien mukaan niille vielä epäedullisempaa, kuin jos sovellettaisiin komission määrittelemiä virheellisiä sintratun malmin ja kuuman metallin vertailuarvoja.


(1)  EUVL L 130, s. 1.

(2)  Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/56


Kanne 21.7.2011 — Eurofer v. komissio

(Asia T-381/11)

2011/C 269/123

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Altenschmidt ja C. Dittrich)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 tehdyn komission päätöksen (K[2011] 2772, EUVL L 130, s. 1 ja seuraavat sivut)

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 tehdyn komission päätöksen (1). Se vaatii, että päätös kumotaan kokonaisuudessaan.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että tuotteen kuuma metalli vertailuarvo on direktiivin 2003/87/EY (2) 10 a artiklan vastainen

Kantaja vetoaa riidanalaisen päätöksen liitteessä I olevien tuotteiden vertailuarvoja koskevien tietojen oikeudenvastaisuuteen.

Kantaja esittää, että tuotteen kuuma metalli vertailuarvo on määritelty direktiivin 2003/87 10 a artiklan vastaisesti, koska komissio ei ottanut huomioon raudan ja teräksen valmistuksessa syntyvien jätekaasujen täyttä hiilipitoisuutta mukaan luettuna niiden käytön sähköntuotantoon, vaan teki noin 25 prosentin suuruisia vähennyksiä. Direktiivin 2003/87 10 a artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan toisen virkkeen sanamuodosta, direktiivin rakenteesta, tarkoituksesta ja sen historiallisesta tulkinnasta ilmenee, ettei komissiolla ole oikeutta tehdä tällaisia vähennyksiä.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 296 artiklan toisen kohdan mukaisen perusteluvaatimuksen rikkomiseen

Kantaja esittää myös, ettei komissio ole perustellut päätöstään riittävällä tavalla. Vertailuarvon määrittelyn perustelut ovat puutteelliset. Myöskään komission esittämiä epäilyksiä kilpailun vääristymisestä ei ole asianmukaisesti perusteltu. Tämä on SEUT 296 artiklan toisen kohdan vastaista.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen

Riidanalaisessa päätöksessä loukataan kuuman metallin vertailuarvon määrittelyn osalta myös suhteellisuusperiaatetta.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen

Lisäksi kantaja vetoaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen.

5)

Viides kanneperuste: Tarve kumota päätös kokonaisuudessaan

Kantaja esittää, että päätös on todettava kokonaisuudessaan pätemättömäksi, koska pelkästään kuuman metallin vertailuarvoon rajoitettu kumoaminen johtaisi riidanalaisen päätöksen 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan, luettua yhdessä 3 artiklan c kohdan kanssa, mukaisesti automaattisesti tarkkailumenetelmien (fallback-menetelmien) soveltamiseen maksuttomien päästöoikeuksien jakamisessa. Tämä olisi kantajan mukaan sille vielä epäedullisempaa, kuin jos sovellettaisiin komission määrittelemiä virheellisiä kuuman metallin vertailuarvoja.


(1)  EUVL L 130, s. 1.

(2)  Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32).


10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/57


Kanne 21.7.2011 — Evonik Industries v. SMHV — Bornemann (EVONIK)

(Asia T-390/11)

2011/C 269/124

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Evonik Industries AG (Essen, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt J. Albrecht)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vastaajan (toisen valituslautakunnan) 19.4.2011 tekemän päätöksen (asia R 1802/2010-2) siltä osin kuin Euroopan unioni on merkitty kansainvälisen tavaramerkin ”EVONIK” (nro 918 426) suoja-alueeseen;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”EVONIK” luokkiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Kansainvälinen rekisteröinti nro 918 426.

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen.

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”EVO” luokkiin 7, 37 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen osittainen hyväksyminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 75 artiklan ja 76 artiklan rikkominen, koska (i) riidanalaisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, (ii) valituslautakunta perusti päätöksensä perusteisiin, joiden osalta kantajalla ei ollut tilaisuutta lausua ja (iii) valituslautakunta tukeutui riidanalaisessa päätöksessään lausumiin, joita väitteentekijä ei ollut esittänyt kyseisessä menettelyssä.