ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.203.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 203

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
9. heinäkuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 203/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN KESKUSPANKKI

 

Euroopan keskuspankki

2011/C 203/04

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 19 päivänä toukokuuta 2011, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (CON/2011/44)

3

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 203/05

Euron kurssi

11

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 203/06

Luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY 6 artiklan mukainen julkaiseminen

12

2011/C 203/07

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo – EUVL C 316, 28.12.2007, s. 1, EUVL C 134, 31.5.2008, s. 16; EUVL C 177, 12.7.2008, s. 9; EUVL C 200, 6.8.2008, s. 10; EUVL C 331, 31.12.2008, s. 13; EUVL C 3, 8.1.2009, s. 10; EUVL C 37, 14.2.2009, s. 10; EUVL C 64, 19.3.2009, s. 20; EUVL C 99, 30.4.2009, s. 7; EUVL C 229, 23.9.2009, s. 28; EUVL C 263, 5.11.2009, s. 22; EUVL C 298, 8.12.2009, s. 17; EUVL C 74, 24.3.2010, s. 13; EUVL C 326, 3.12.2010, s. 17; EUVL C 355, 29.12.2010, s. 34; EUVL C 22, 22.1.2011, s. 22; EUVL C 37, 5.2.2011, s. 12; EUVL C 149, 20.5.2011, s. 8; EUVL C 190, 30.6.2011, s. 17 julkaistun luettelon päivitys

14

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 203/08

Ulkorajojen ylitystä varten vaadittavien ohjeellisten rahamäärien päivitys henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti (EUVL C 247, 13.10.2006, s. 19; EUVL C 153, 6.7.2007, s. 22; EUVL C 182, 4.8.2007, s. 18; EUVL C 57, 1.3.2008, s. 38; EUVL C 134, 31.5.2008, s. 19; EUVL C 37, 14.2.2009, s. 8; EUVL C 35, 12.2.2010, s. 7; EUVL C 304, 10.11.2010, s. 5; EUVL C 24, 26.1.2011, s. 6; EUVL C 157, 27.5.2011, s. 8)

16

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Neuvosto

2011/C 203/09

Avoin ehdotuspyyntö – Euroopan tieteellis-tekninen tutkimusyhteistyö (COST)

17

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 203/10

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Tšekin tasavallan ympäristöministeriön tiedonanto

19

2011/C 203/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

20

2011/C 203/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

21

2011/C 203/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Oikaisuja

2011/C 203/14

Oikaistaan SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen Tapaukset, joita komissio ei vastusta (EUVL C 187, 28.6.2011)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 203/01

Komissio päätti 27 päivänä kesäkuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6236. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 203/02

Komissio päätti 30 päivänä kesäkuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain saksan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6271. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 203/03

Komissio päätti 23 päivänä kesäkuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain saksan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6226. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


III Valmistavat säädökset

EUROOPAN KESKUSPANKKI

Euroopan keskuspankki

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/3


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2011,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 3 päivänä helmikuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan sekä 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu asetus kuuluu EKP:n toimivallan piiriin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

1.

Euroopan tilastojen laatijana ja käyttäjänä EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen ja näkee sen tärkeänä edistysaskeleena pyrittäessä parantamaan Euroopan tilastojen, erityisesti kansantalouden tilinpitojärjestelmän, laatua päivittämällä ne reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristön muutoksia ja metodologisia edistyksiä vastaaviksi. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä on Euroopan makrotalouden tilastojen ydin, ja siksi se on en ensiarvoisen tärkeä rahapolitiikan harjoittamisessa.

2.

EKP suhtautuu myös myönteisesti tavoitteeseen yhdenmukaistaa ehdotetussa asetuksessa olevat tilastolliset käsitteet ja määritelmät mm. Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomission hyväksymän kansantalouden tilinpitojärjestelmän (SNA 2008), Kansainvälisen valuuttarahaston maksutasekäsikirjan ja ulkomaista varallisuutta koskevan käsikirjan kuudennen painoksen (BPM6), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön suorien ulkomaisten sijoitusten kiinnityspistemääritelmän neljännen painoksen ja EU:n toimialaluokituksen (NACE Rev. 2) kanssa. Mainitut instrumentit ovat myös vaikuttaneet myönteisellä tavalla ehdotetun asetuksen johdonmukaisuuteen sekä menetelmien yhdenmukaisuuteen.

Erityisiä huomautuksia

3.

Euroopan tilastojen kehittäminen, tuottaminen ja jakaminen on SEUT-sopimuksessa uskottu sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ) että Euroopan tilastojärjestelmälle, mutta koska niillä on erilaiset hallintorakenteet, kukin hoitaa näitä tehtäviä erillisten säädösten nojalla. Ehdotettu asetus vaikuttaa molempien järjestelmien tuottamiin tilastoihin. Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (2) mukaisesti EKP:llä on oikeus kansallisten keskuspankkien avustuksella kerätä tilastotietoja tiedonantajien perusjoukosta siinä määrin kuin on välttämätöntä EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi. Tiedonantajien perusjoukko muodostuu jäsenvaltiossa olevista sektoriin ”rahoituslaitokset”, siten kuin se on määritelty Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2223/96 (3), kuuluvista oikeushenkilöistä ja luonnollisista henkilöistä sekä jäsenvaltiossa olevista oikeushenkilöistä ja luonnollisista henkilöistä, siltä osin kuin niillä on ulkomaisia saatavia tai velkoja tai ne ovat suorittaneet ulkomaisia taloustoimia.

4.

EKPJ:n ja Euroopan tilastojärjestelmän välisen tiiviin yhteistyön ja asianmukaisen koordinoinnin varmistamisella minimoidaan tietojen antamisesta aiheutuva rasite sekä taataan Euroopan tilastojen laatimisessa tarvittava yhdenmukaisuus. Tiiviin yhteistyön tarve on huomioitu myös EKP:n tilastoinnin pääosaston ja Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) 10 päivänä maaliskuuta 2003 tekemässä yhteistyöpöytäkirjassa (4).

5.

Koska Eurostatilla ja EKP:llä on ehdotetun asetuksen metodologian suunnittelussa tiivis yhteistyösuhde, EKP on Eurostatin pyynnöstä laatinut useita liitteessä A olevia EKPJ:n tilastoihin liittyviä lukuja. EKP:n panos on ollut erityisen merkittävä 2 luvussa sektorin ”rahoituslaitokset” institutionaalisten yksiköiden ja alasektoreiden määrittelyssä sekä lisäksi rahoitusvarojen ja -velkojen kuvaamisessa sekä niiden esittämisessä tilien kokonaisuudessa (5 luku sekä 6 ja 7 luvun osiot). Lisäksi EKP toimitti luonnoksen 17 luvusta (sosiaalivakuutus ja eläkkeet), 21 luvun osioista (julkisyhteisöjen tilit) sekä 19 luvusta (Euroopan unionin tilinpito).

6.

Institutionaalisen sektorin ”Rahoituslaitokset” sekä sen alasektoreiden (ehdotetun asetuksen liitteessä oleva 2 luku) määritelmän osalta EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että sektorin rahalaitokset määritelmä noudattaa liitteessä A olevassa 2.67 kohdassa olevaa EKP:n määritelmää. “Muiden rahoituslaitosten” alasektoreiden määritelmät vastaavat suurimmilta osin EKP:n säädöksissä olevia käytäntöjä. Tiedonantajille aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi sekä Euroopan tilastojen laatimisessa tarvittavan johdonmukaisuuden varmistamiseksi EKP ehdottaa arvopaperistamiseen osallistuvaa erityisyhteisöä koskevan ehdotetun määritelmän saattamista vielä paremmin linjaan arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun asetuksen EKP/2008/30 (5) kanssa.

7.

Tämän perusteella sekä EKPJ:n tilastojärjestelmän ja Euroopan tilastojärjestelmän keskinäisten riippuvuussuhteiden johdosta ehdotettu asetus on merkityksellinen EKP:n tilastovaatimusten kannalta, esim. raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoiden, maksutasetilastojen, ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen, rahoitustilinpitotilastojen ja julkisyhteisöjen rahoitustilastojen alalla. Nykyisen käytännön mukaisesti sekä EKPJ:n ja Euroopan tilastojärjestelmän välisen yhteistyön ja koordinoinnin tarve huomioon ottaen, komission tulisi muuttaessaan ehdotettua asetusta siirrettyjen valtuuksien nojalla varmistaa EKP:n asianmukainen osallistuminen laatimalla ehdotetun asetuksen mukaisia ehdotuksia delegoiduiksi säädöksiksi.

8.

SEUT-sopimuksen 290 artiklan nojalla annettujen delegoitujen säädösten tärkeyden vuoksi EKP huomauttaa SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 artiklan ja 282 artiklan 5 kohdan mukaisten neuvoa-antavien tehtäviensä käytöstä lisäksi seuraavaa.

Ensinnäkin luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi tai täytäntöönpanosäädöksiksi ovat SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 kohdassa ja 282 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja ”ehdotuksia/esityksiä unionin säädöksiksi” (6). Sekä delegoidut säädökset että täytäntöönpanosäädökset ovat unionin säädöksiä (7). On merkillepantavaa, että useimpien SEUT-sopimuksen 282 artiklan 5 kohdan kieliversioiden mukaan EKP:tä kuullaan ”luonnoksista” unionin säädöksiksi (8). Näin ollen velvollisuus kuulla EKP:tä ei rajoitu sellaisiin säädösluonnoksiin, jotka perustuvat komission ehdotukseen.

Toiseksi yhteisöjen tuomioistuin selvensi nk. OLAF-tuomiossa (9), että velvoitteella kuulla EKP:ta ”pyritään olennaisilta osiltaan varmistamaan että tällainen säädös annetaan vasta, kun on kuultu elintä, joka on kyseisellä yhteisön alalla käyttämänsä nimenomaisen toimivallan ja suuren asiantuntemuksena ansiosta erityisen pätevä myötävaikuttamaan hyödyllisesti kyseisen säädöksen antamiseen”.

Tätä taustaa vasten, ja jotta EKP:n neuvoa-antavista tehtävistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty, EKP:tä on kuultava hyvissä ajoin kaikista luonnoksista unionin säädöksiksi sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla, luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi ja täytäntöönpanosäädöksiksi mukaan luettuina. Suorittaessaan neuvoa-antavia tehtäviään EKP ottaa säädösten antamisen aikarajat tarkasti huomioon.

9.

Rahapolitiikkaan liittyvien tehtäviensä johdosta EKP kiinnittää tilastoissa erityisesti huomiota Euroopan tason aggregaatteihin. EKP pitää institutionaalisen sektorin mukaan jaoteltua yhdistettyä euroalueen neljännesvuositilinpitoa tärkeänä. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan riittävän kattavia kansallisia tietoja hyvissä ajoin ennen rahapoliittisia päätöksiä.

10.

Yksittäisten jäsenvaltioiden tietojenkeruun merkitys on korostunut rahoitusjärjestelmän makrotason valvontaan ja vakauteen liittyvien uusien tilastotarpeiden johdosta; nämä uudet tarpeet liittyvät erityisesti äskettäin perustettuun Euroopan järjestelmäriskikomiteaan sekä sen vastuuseen rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta unionissa. Yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia oikea-aikaisia ja luotettavia kansantalouden tilinpidon tilastoja tarvitaan myös euro plus –sopimuksen tavoitteiden tukemista sekä Euroopan vakausmekanismia varten.

11.

Rahapolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden näkökulmasta EKP pitää oikea-aikaisia ja riittävän luotettavia neljännesvuositietoja yksityiskohtaisia vuosittaisia tietoja taikka harvemmin saatavia tietoja olennaisesti tärkeämpinä. Lisäksi täydellisten taulukoiden laatiminen viimeisimpien vuosien osalta on historiatietoja koskevia pitkiä aikasarjoja tärkeämpää.

12.

EKP kannattaa yleisesti tietojen lähettämisohjelmaa (ehdotetun asetuksen liite B). Lähettämisohjelmassa tulisi kuitenkin ottaa huomioon EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämät tilastotiedot, ja siinä tulisi näkyä käyttäjien ja tilastontuottajien kehittämät prioriteetit.

13.

EKP suhtautuu myönteisesti pääaggregaattien neljännesvuosittaista ja vuosittaista kyselyä koskevassa taulukossa 1 olevien neljännesvuosittaisten tietojen 1-12, 27 ja 28 toimitusajan lyhentämiseen t + 2 kuukauteen. Kuitenkin EKP vastustaa eron tekemistä suurempien ja pienempien maiden välillä raportointivaatimusten osalta ”Yhteenveto taulukoista” alaviitteessä 4 ja 7 sekä ”Taulukko 1” alaviitteessä 10 tarkoitetulla tavalla sekä tästä seurausta olevaa pääaggregaattien toimitusaikojen pitenemistä pienempien jäsenvaltioiden osalta t + 80 päivään. Tällä hetkellä poikkeava raportointi koskisi 17 jäsenvaltiota, ja unionin laajentumisen myötä yhä useampi jäsenvaltio alittaisi ehdotetun poikkeavan raportoinnin rajan. Tästä seuraisi Euroopan tasoisten aggregaattien sekä pienempiä jäsenvaltioita koskevien tilastotietojen laadun heikkeneminen.

14.

Ecofin-neuvosto hyväksyi syyskuussa 2000 EMUn tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelman, jossa määräaikatavoite on t + 90 päivää viitevuosineljänneksen lopusta euroalueen yhdistetyn neljännesvuositilinpidon osalta. Tämä merkitsisi, että Eurostatin ja EKP:n olisi kerättävä kyseessä olevat kansalliset tiedot määräajassa t + 82 päivää. EKP:n neuvoston vuoden 2015-2016 alustavan kokousaikataulun johdosta tietojen toimitusajan lyhentäminen t + 85 päivään riittäisi vuosina 2015-2016. Näin ollen EKP tukee neljännesvuosittaisten sektoritilien toimitusmääräaikojen aikaistamista EKT:n toimitusohjelmassa siten, että ne olisivat vuoteen 2014 mennessä t + 85 päivää ja vuoteen 2017 mennessä t+82, mikä tukisi täydellisten euroalueen yhdistettyjen tilien laatimista t + 90. Tämä on myös linjassa G20-ryhmän tekemän puuttuvia tietoja koskevan aloitteen kanssa; tässä aloitteessa sektoritilejä pidetään ensisijaisen tärkeinä tietoja täydennettäessä finanssikriisistä saatujen kokemusten pohjalta. EKT:n 2010 toimitusohjelmassa tämä vaikuttaa taulukkoon 801.

15.

Julkisyhteisöjen tilien osalta EKP puoltaa lisäksi kaikkien neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten kansallisten tilastotietojen raportointiin sovellettavaa yhtenäistä määräaikaa; tämä merkitsisi julkisyhteisöjä koskevien neljännesvuosittaisten tietojen synkronisointia taulukkoa 801 varten asetettujen tavoitemääräaikojen mukaisiksi; tämä vaikuttaisi myös taulukkoihin 27 ja 28 sekä taulukkoon 2 ja liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä varten asetettuihin raportointimääräaikoihin. Näin ollen EKP kannattaa EKT:n toimitusohjelman mukaisten julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisien tietojen sekä liiallisia alijäämiä koskevien tietojen toimitusmääräaikojen aikaistamista siten, että ne olisivat vuoteen 2014 mennessä t + 85 päivää ja vuoteen 2017 mennessä t + 82 päivää, mikä tukisi täydellisten euroalueen yhdistettyjen tilien laatimista t + 90.

16.

Ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä 31 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa lausunnossa CON/2010/28 (10) EKP kannatti myös tiedonantomenettelyn avoimuuden parantamista siten, että liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä käytetään kansantalouden tilinpidon alijäämää (B.9). Jätettäessä swap- ja korkotermiinijärjestelyihin perustuvat maksut pois liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä käytetystä alijäämästä, alijäämäluvuista tulee vähemmän alttiita monimutkaisista rahoitusjärjestelyistä johtuville manipulaatioille. Tähän liittyen EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetun asetuksen liitteessä A ei määritellä muuttujia EDP_B.9 ja EDP_D.41. Tämä merkitsee kuitenkin myös sitä, että kaikki liitteen B taulukossa 2 olevat viittaukset näihin kahteen muuttujaan tulisi poistaa. Tämän seurauksena asetusta (EY) N:o 479/2009 olisi muutettava, jotta siinä otettaisiin huomioon sekä se, että kansantalouden alijäämää (B.9) on käytettävä liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä, että ehdotetussa asetuksessa oleva nimellisarvon määritelmä.

17.

Jotta tyydytettäisiin julkispoliittinen tarve saada tietoja palkansaaja- ja tuntikohtaisista korvauksista sektorissa julkisyhteisöt, EKP ehdottaa – painottaen palkkadynamiikan ymmärtämisen parantamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä heijastusvaikutuksia - palkansaajien lukumäärää ja työtunteja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen lisäämistä taulukkoon 0801 sektoriin julkisyhteisöt; julkisyhteisöjen palkansaajakorvauksethan ovat jo nyt mukana toimitusohjelmassa.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, yksityiskohtainen muutosehdotus sekä siihen liittyvät perustelut on esitetty liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä toukokuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 lopullinen.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.

(4)  Saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu

(5)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 1.

(6)  SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti EKP:tä kuullaan ”ehdotuksista unionin säädöksiksi Euroopan keskuspankin toimivaltaan kuuluvilla aloilla”. SEUT-sopimuksen 282 artikla 5 kohdan mukaisesti ”Euroopan keskuspankkia kuullaan sen toimivaltuuksiin kuuluvilla aloilla kaikista esityksistä unionin säädöksiksi.”

(7)  SEUT-sopimuksen 290 artikla on kuudennen osan 2 luvun 1 jaksossa, jonka otsikko on ”Unionin säädökset”.

(8)  SEUT-sopimuksen 282 artiklan 5 kohdan seuraavissa kieliversioissa puhutaan luonnoksista unionin säädöksiksi: bulgaria (”проект на акт на Съюза”); espanja (”proyecto de acto de la Unión”); tanska (“udkast”); saksa (“Entwürfen für Rechtsakte der Union”); viro (”ettepanekute”); kreikka (”σχέδιο πράξης της Ένωσης”); ranska (”projet d'acte de l'Union”); italia (”progetto di atto dell'Unione”); latvia (”projektiem”); liettua (”Sąjungos aktų projektų”); hollanti (”ontwerp van een handeling van de Unie”); portugali (”projectos de acto da União”); romania (”proiect de act al Uniunii”); slovakia (”navrhovaných aktoch Únie”); slovenia (”osnutki aktov Unije”); suomi (”esityksistä”); ruotsi (”utkast”). Irlanninkielisessä versiossa käytetään ”gniomh Aontais arna bheartu” -ilmaisua, joka tarkoittaa ”suunnitelmia” union säädöksiksi.

(9)  Asia C-11/00 Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan keskuspankki (Kok. 2003 s. I-7147), erityisesti tuomion 110-111 kohta.

(10)  EUVL C 103, 22.4.2010, s. 1.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

2 artiklan 2 kohta

”2.   Komissio voi hyväksyä EKT 2010:n menetelmää koskevat muutokset, jotka on tarkoitettu sen sisällön täsmentämiseen ja parantamiseen, antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti sillä edellytyksellä, ettei niillä muuteta peruskäsitteitä, ettei niiden täytäntöönpano edellytä lisävaroja ja ettei niiden soveltaminen aiheuta omien varojen kasvua.”

”2.   Komissio voi hyväksyä EKT 2010:n menetelmää koskevat muutokset, jotka on tarkoitettu sen sisällön täsmentämiseen ja parantamiseen, antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti sillä edellytyksellä, ettei niillä muuteta peruskäsitteitä, ettei niiden täytäntöönpano edellytä lisävaroja ja ettei niiden soveltaminen aiheuta omien varojen kasvua. Komissio laatii ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi tiiviissä yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa.

Perustelu

Ehdotetun asetuksen antamisen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 338 artiklan 1 kohta, jossa nimenomaisesti täsmennetään, että 338 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä päätetään ”sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan noudattamista”. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 5.3 artiklan mukaan EKP:n tehtävänä on tarvittaessa edistää tilastotietojen keräämistä, laatimista ja jakamista koskevien sääntöjen ja niiden käytäntöjen yhdenmukaistamista sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Näiden SEUT-sopimuksen määräysten valossa komission olisi, käyttäessään ehdotetussa asetuksessa tarkoitettua delegoitua säädösvalaa, laadittava ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa mm. tietojen yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi ja raportoinnista aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi.

Muutos 2

Liitteessä A oleva 2.21 kohta

”2.21

Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki rahoituslaitoksiin kuuluvista kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut erityistä tarkoitusta varten perustetun yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja eläkerahastot mukaan luettuina, sekä yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai perheiden omaisuuden hallussapitoon ja hoitoon, varojen hallussapitoon arvopaperistamista varten ja velkapapereiden liikkeeseenlaskuun niiden kanssa etuyhteydessä olevien yritysten nimissä (sellaista yhtiötä voidaan myös kutsua erityissijoitusrahastoksi), arvopaperistamisvälineitä varten ja toteuttamaan muita rahoitustehtäviä.”

”2.21

Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki rahoituslaitoksiin kuuluvista kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut erityistä tarkoitusta varten perustetun yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja eläkerahastot mukaan luettuina, sekä yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai perheiden omaisuuden hallussapitoon ja hoitoon, ja velkapapereiden liikkeeseenlaskuun niiden kanssa etuyhteydessä olevien yritysten nimissä , arvopaperistamisvälineitä varten ja toteuttamaan muita rahoitustehtäviä.”

Perustelu

Arvopaperistamiseen osallistuvia erityisyhteisöjä, niiden muodosta riippumatta, ei voi pitää rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiöinä – erityisesti koska niitä ei, ”riippumattomuutta” koskeviin kriteereihin katsomatta, konsolidoida alkuunpanijan kanssa. Ne luokitellaan muiksi rahoituksen välittäjiksi (S.125). Ks. arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun asetuksen EKP/2008/30  (2) 1 artikla.

Muutos 3

Liitteessä A oleva 2.75 kohta

”2.75

Määritelmä: Alasektori talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut kuin alasektoreihin keskuspankki ja rahamarkkinarahastot luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa vastaan talletuksia institutionaalisilta yksiköiltä ja omaan lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.”

”2.75

Määritelmä: Alasektori talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut kuin alasektoreihin keskuspankki ja rahamarkkinarahastot luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa vastaan talletuksia ja/tai niiden läheisiä vastineita muilta institutionaalisilta yksiköiltä kuin rahalaitoksilta ja omaan lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.”

Perustelu

Teksti on saatettava yhdenmukaiseksi rahalaitossektorin taseesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetussa asetuksessa (uudelleen laadittu toisinto) EKP/2008/32  (3) olevan rahalaitoksen määritelmän kanssa. SNA 2008:ssa on käytetty samanlaista sanamuotoa.

Muutos 4

Liitteessä A oleva 2.90 kohta

”2.90

Määritelmä: Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, jotka suorittavat arvopaperistamiseen liittyviä taloustoimia. Institutionaalisen yksikön kriteerit täyttävät erityisyhteisöt luokitellaan alasektoriin S.125, ja muissa tapauksissa erityisyhteisöjä käsitellään niiden emoyrityksen kiinteänä osana.”

”2.90

Määritelmä: Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, jotka suorittavat arvopaperistamiseen liittyviä taloustoimia. ”

Perustelu

Arvopaperistamiseen osallistuvia erityisyhtiöitä tulisi kohdella erillisinä institutionaalisina yksikköinä muista kriteereistä – kuten ”riippumattomuus emoyrityksestä” (ks. 2.22) – riippumatta. Ks. asetuksen EKP/2008/30 1 artikla.

Muutos 5

Liitteessä A oleva 5.108 kohta

”5.108.

On tärkeää selvittää … luokitellaan rahoituslaitoksiin kuuluviksi kytkösyhtiöiksi.”

Perustelu

Tämä kohta tulisi poistaa, koska se ei ole yhdenmukainen arvopaperistamiseen osallistuviin erityisyhtiöihin sovellettavien määritelmien ja edellytysten kanssa. Koska erityisyhteisöt eivät yleensä täytä ehdotettuja luotto- ja markkinariskin kantamisen edellytyksiä, tämän kohdan soveltaminen saattaisi johtaa siihen, että kotimaiset erityisyhtiöt, joilla on kotipaikka samassa maassa kuin emoyhtiöllä, yhdistetään emoyhtiöön (ks. myös muutos 4).

Muutos 6

Liitteessä A oleva 5.111 kohta

”5.111

Katetut joukkolainat ovat rahoituslaitoksen liikkeeseenlaskemia tai rahoituslaitoksen täysin takaamia velkapapereita. Jos katetun joukkolainan liikkeeseenlaskijana tai takaajana oleva rahoituslaitos laiminlyö velvoitteensa, lainan haltijoilla on rahoituslaitokseen kohdistuvan tavallisen vaateensa lisäksi etuoikeus katepooliin.”

”5.111

Katetut joukkolainat ovat rahoituslaitoksen liikkeeseenlaskemia tai rahoituslaitoksen täysin takaamia velkapapereita. Jos katetun joukkolainan liikkeeseenlaskijana tai takaajana oleva rahoituslaitos laiminlyö velvoitteensa, lainan haltijoilla on rahoituslaitokseen kohdistuvan tavallisen vaateensa lisäksi etuoikeus katepooliin. Katetut joukkolainat eroavat arvopaperistamisen yhteydessä liikkeeseenlasketuista omaisuusvakuudellisista arvopapereista, koska omaisuuden liikkeeseenlaskija/omistaja sitoutuu ehdottomasti maksamaan pääoman korkoineen takaisin vakuutena olevan omaisuuden tuotosta riippumatta. Omaisuus toimii ainoastaan joukkolainojen haltijoiden vaateiden vakuutena, sen varalta, että velvoitteet jäävät täyttämättä.

Perustelu

Jollei katetun joukkolainan ja omaisuusvakuudellisen arvopaperien eroa selvitetä, jää epäselväksi, miksi arvopaperistamista käsittelevässä kohdassa käsitellään katettuja joukkolainoja. Vaihtoehtoisesti katettuja joukkolainoja ei mainittaisi ollenkaan, sillä ne eivät liity arvopaperistamiseen.

Muutos 7

Kansantalouden tilinpidon tietojen lähettämisohjelma

Yhteenveto taulukoista (Liite B)

Taulukoiden 2, 801, 27, 28 kolmas sarake ”Määräaika t + kuukautta (päivää, jos niin merkitty)”sekä uusi alaviite

2/Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain/3/9

2/Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain/85 päivää  (4)/85 päivää kolmannessa neljänneksessä

801/Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittain/85 päivää

801/Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuoittain/85 päivää (4)

27/Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain/85 päivää

27/Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain/85 päivää (4)

28/Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuoittain/3

28/Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuosittain/85 päivää  (4)

Perustelu

Syyskuussa 2000 Ecofin hyväksyi EMU:n tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelman, ja siinä tavoitteeksi on asetettu, että euroalueen yhdistetyt neljännesvuositilinpitotiedot institutionaalisen sektorin mukaan olisivat saatavilla EKP:n rahapoliittisia tarpeita varten t + 90 päivää viitevuosineljänneksen päättymisestä. Tämän mukaisesti Eurostatin ja EKP:n tulisi kerätä kansalliset tiedot määräajassa t+82 päivää. Vuosia 2015 ja 2016 koskevan EKP:n neuvoston alustavan kokousaikataulun johdosta toimitusajan lyhentäminen t+85 päivään riittäisi vuosina 2015-2016. Vastaavasti EKP puoltaa EKT:n tietojen lähettämisohjelman mukaisten toimitusaikojen lyhentämistä neljännesvuosittaisten sektorikohtaisten tilinpitotietojen osalta t+85 päivään vuoteen 2014 mennessä ja t+82 päivään vuoteen 2017 mennessä, jotta mahdollistettaisiin täydellisten euroalueen yhdistettyjen neljännesvuosittaisten tilinpitotietojen kokoaminen t+90 päivää.

Lisäksi EKP puoltaa julkisyhteisöjä koskevien neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten kansallisten tietojen toimitusaikojen yhtenäistämistä, mikä merkitsisi julkisyhteisöjä koskevien neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten tietojen synkronisoimista taulukossa 801 asetettujen oikea-aikaisuustavoitteiden kanssa; synkronisointi vaikuttaisi myös taulukkoihin 27 ja 28 sekä vastaavasti taulukossa 2 asetettuihin toimitusmääräaikoihin sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tietoihin. Näin ollen EKP kannattaa julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tilinpidon osalta EKT:n tietojen lähettämisohjelman sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisten raportointimääräaikojen aikaistamista t+85 päivään vuoteen 2014 mennessä sekä t+82 päivään vuoteen 2017 mennessä, jotta mahdollistettaisiin täydellisten yhdistettyjen euroalueen neljännesvuosittaisten tilinpitotietojen laatiminen t+90 päivää.

Muutos 8

Liitteessä B olevan taulukon 2 lopussa – Julkisyhteisöjen pääaggregaatit

EDP_D.41

Korot, mukaan lukien swapien ja korkotermiinisopimusten arvon muutokset (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Korot, (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Perustelu

Ehdotetun asetuksen liitteessä A muuttujia EDP_D.41 ja EDP_B.9 ei enää määritellä. Näin ollen kaikki näitä kahta muuttujaa koskevat maininnat tulisi poistaa liitteessä B olevasta taulukosta 2. Tämä koskee myös taulukon 2 alaviitettä 4.

Muutos 9

Taulukossa 801 olevan sarakkeen S.13 lopussa – Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittaiset

OTE Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

OTE Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

OTR Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

OTR Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

 

EMH työtunnit/x

 

EMP Palkansaajat/x

Perustelu

Jotta tyydytettäisiin julkispoliittinen tarve saada tietoja palkansaaja- ja tuntikohtaisista korvauksista sektorissa julkisyhteisöt, tietojen lähettämisohjelmaa (taulukko 801) tulisi täydentää julkisyhteisöjen palkansaajien lukumäärää ja työtunteja koskevilla neljännesvuosittaisilla tiedoilla.


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 1.

(3)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 14.

(4)  82 päivää vuodesta 2017.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/11


Euron kurssi (1)

8. heinäkuuta 2011

2011/C 203/05

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4242

JPY

Japanin jeniä

115,98

DKK

Tanskan kruunua

7,4587

GBP

Englannin puntaa

0,89320

SEK

Ruotsin kruunua

9,0838

CHF

Sveitsin frangia

1,2102

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,7450

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,224

HUF

Unkarin forinttia

263,08

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7091

PLN

Puolan zlotya

3,9401

RON

Romanian leuta

4,2010

TRY

Turkin liiraa

2,3124

AUD

Australian dollaria

1,3231

CAD

Kanadan dollaria

1,3645

HKD

Hongkongin dollaria

11,0824

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7111

SGD

Singaporin dollaria

1,7364

KRW

Etelä-Korean wonia

1 505,56

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,5102

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,2072

HRK

Kroatian kunaa

7,3910

IDR

Indonesian rupiaa

12 133,26

MYR

Malesian ringgitiä

4,2565

PHP

Filippiinien pesoa

60,892

RUB

Venäjän ruplaa

39,8226

THB

Thaimaan bahtia

43,025

BRL

Brasilian realia

2,2214

MXN

Meksikon pesoa

16,4491

INR

Intian rupiaa

63,2270


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/12


Luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY 6 artiklan mukainen julkaiseminen

2011/C 203/06

VUODEN 2010 CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT -LAIN 50 PYKÄLÄN NOJALLA ANNETUT ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED- JA IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY -ASUNTOLAINARAHASTOA KOSKEVAT REQUIREMENT ORDERS -MÄÄRÄYKSET

Irlannin valtiovarainministeri, jäljempänä ’valtiovarainministeri’, antoi 7 päivänä huhtikuuta 2011 Anglo Irish Bank Corporation Limited -pankkia, jäljempänä ’Anglo’, ja Irish Nationwide Building Society -asuntolainarahastoa, jäljempänä ’INBS’, koskevat Requirement Orders -määräykset vuoden 2010 Credit Institutions (Stabilisation) Act -lain, jäljempänä ’vakauttamislaki’, 50 pykälän nojalla.

1.

Angloa vaaditaan

1.1

toteuttamaan olennaisilta osiltaan korkean tason toimenpidesuunnitelma, joka koskee tiettyjen Anglon toimistojen sulkemista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Anglon sivuliikkeiden sulkemista Wienissä, Düsseldorfissa ja Jerseyllä;

1.2

toteuttamaan olennaisilta osiltaan korkean tason toimenpidesuunnitelma, joka koskee Anglon omaisuudenhoitotoiminnan myymistä;

1.3

toteuttamaan olennaisilta osiltaan korkean tason toimenpidesuunnitelma, joka koskee INBS:n ostamista ja/tai sulautumista sen kanssa; sekä

1.4

laatimaan yhdessä INBS:n ja NTMA:n kanssa sekä toteuttamaan olennaisilta osiltaan Angloa ja INBS:ää koskeva korkean tason uudelleenjärjestelysuunnitelma, jolle on saatava NTMA:n ennakkohyväksyntä ja joka perustuu Angloa ja INBS:ää koskevaan korkean tason uudelleenjärjestelysuunnitelmaan (Joint EC Restructuring and Work Out Plan), joka toimitettiin komissiolle 31 päivänä tammikuuta 2011 (jollei komission ohjeistamista ja hyväksymistä muunnoksista kyseiseen suunnitelmaan muuta johdu).

2.

INBS:ää vaaditaan

2.1

toteuttamaan olennaisilta osiltaan korkean tason toimenpidesuunnitelma, jonka mukaan Anglo ostaa INBS:n ja/tai sulautuu sen kanssa; sekä

2.2

laatimaan yhdessä Anglon ja NTMA:n kanssa sekä toteuttamaan olennaisilta osiltaan Angloa ja INBS:ää koskeva korkean tason suunnitelma, jolle on saatava NTMA:n ennakkohyväksyntä ja joka perustuu Angloa ja INBS:ää koskevaan korkean tason uudelleenjärjestelysuunnitelmaan, joka toimitettiin komissiolle 31 päivänä tammikuuta 2011 (jollei komission ohjeistamista ja hyväksymistä muunnoksista kyseiseen suunnitelmaan muuta johdu),

jäljempänä ’vaatimukset’.

3.

Vaatimusten asettaminen on 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/24/EY, jäljempänä ’likvidaatiodirektiivi’, sekä (luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetuissa) Euroopan yhteisöjen asetuksissa, jäljempänä ’vuonna 2011 annetut asetukset’, tarkoitettu tervehdyttämistoimenpide, ja sen vuoksi vaatimukset olisi pantava kokonaisuudessaan täytäntöön likvidaatiodirektiivin, vuonna 2011 annettujen asetusten ja vakauttamislain sekä erityisesti muttei yksinomaan vakauttamislain 61 pykälän mukaisesti.

4.

Vaatimukset on pantava täytäntöön välittömästi.

Henkilöt, joihin Requirement Orders -määräykset vaikuttavat, voivat vakauttamislain 63 pykälän nojalla esittää High Court of Ireland -tuomioistuimelle (osoite Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland) hakemuksen vakauttamislain nojalla tehdyn, Requirement Orders -määräyksiin liittyvän tietyn päätöksen laillisuusvalvonnasta (application for leave to seek judicial review). Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu asianomaiselle henkilölle tiedoksi tai henkilö on muuten tullut tietoiseksi päätöksestä.


9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/14


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo – EUVL C 316, 28.12.2007, s. 1, EUVL C 134, 31.5.2008, s. 16; EUVL C 177, 12.7.2008, s. 9; EUVL C 200, 6.8.2008, s. 10; EUVL C 331, 31.12.2008, s. 13; EUVL C 3, 8.1.2009, s. 10; EUVL C 37, 14.2.2009, s. 10; EUVL C 64, 19.3.2009, s. 20; EUVL C 99, 30.4.2009, s. 7; EUVL C 229, 23.9.2009, s. 28; EUVL C 263, 5.11.2009, s. 22; EUVL C 298, 8.12.2009, s. 17; EUVL C 74, 24.3.2010, s. 13; EUVL C 326, 3.12.2010, s. 17; EUVL C 355, 29.12.2010, s. 34; EUVL C 22, 22.1.2011, s. 22; EUVL C 37, 5.2.2011, s. 12; EUVL C 149, 20.5.2011, s. 8; EUVL C 190, 30.6.2011, s. 17 julkaistun luettelon päivitys

2011/C 203/07

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo julkaistaan niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti.

Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla.

ESPANJA

EUVL C 316, 28.12.2007, julkaistujen tietojen muuttaminen

Korvataan kohta ”Lentoasemat” seuraavasti:

1)

Albacete

2)

Alicante

3)

Almería

4)

Asturias

5)

Barcelona

6)

Bilbao

7)

Castellón

8)

Ciudad Real

9)

Fuerteventura

10)

Gerona

11)

Gran Canaria

12)

Granada

13)

Huesca-Pirineos

14)

Ibiza

15)

Jerez de la Frontera

16)

La Coruña

17)

La Palma

18)

Lanzarote

19)

León

20)

Madrid-Barajas

21)

Málaga

22)

Matacán (Salamanca)

23)

Menorca

24)

Murcia

25)

Palma de Mallorca

26)

Pamplona

27)

Reus

28)

Santander

29)

Santiago

30)

Sevilla

31)

Tenerife North

32)

Tenerife South

33)

Valencia

34)

Valladolid

35)

Vigo

36)

Vitoria

37)

Zaragoza


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

Euroopan komissio

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/16


Ulkorajojen ylitystä varten vaadittavien ohjeellisten rahamäärien päivitys henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti (EUVL C 247, 13.10.2006, s. 19; EUVL C 153, 6.7.2007, s. 22; EUVL C 182, 4.8.2007, s. 18; EUVL C 57, 1.3.2008, s. 38; EUVL C 134, 31.5.2008, s. 19; EUVL C 37, 14.2.2009, s. 8; EUVL C 35, 12.2.2010, s. 7; EUVL C 304, 10.11.2010, s. 5; EUVL C 24, 26.1.2011, s. 6; EUVL C 157, 27.5.2011, s. 8)

2011/C 203/08

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylitystä varten julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, minkä lisäksi ne päivitetään kuukausittain sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla.

NORJA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistujen tietojen korvaaminen

Norjan ulkomaalaislain 17 pykälän f momentin mukaan vieraan valtion kansalainen, joka ei pysty osoittamaan, että hänellä on hallussaan Norjan kuningaskunnassa oleskeluun ja paluumatkaan tarvittavat varat tai että hän voi luottaa saavansa sellaiset varat, voidaan käännyttää rajalla.

Tarpeellisiksi katsottavat määrät ovat yksilöllisiä ja niistä päätetään tapauskohtaisesti. Huomioon otetaan oleskelun pituus, ulkomaalaisen majoittuminen perheensä tai ystäviensä luo, onko hänellä paluulippu ja onko hänen oleskeluaan varten annettu takuu (ohjeellisesti katsotaan, että 500 Norjan kruunua päivää kohti on riittävä määrä sellaisten kävijöiden osalta, jotka eivät majoitu sukulaisten tai ystävien luo).


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Neuvosto

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/17


AVOIN EHDOTUSPYYNTÖ

Euroopan tieteellis-tekninen tutkimusyhteistyö (COST)

2011/C 203/09

COSTin tarkoituksena on saattaa yhteen tiettyjä tutkimuskohteita eri maissa tutkivat tutkijat ja asiantuntijat. COST EI rahoita varsinaista tutkimustyötä, vaan sillä tuetaan verkottumistoimia, kuten kokouksia, konferensseja, lyhytaikaisia tieteellisiä vaihtohankkeita ja tiedotustoimia. Tällä hetkellä tukea annetaan yli 250 tieteelliselle verkostolle (toimet).

COST odottaa ehdotuksia toimiksi, jotka edistävät Euroopan tieteellistä, teknologista, taloudellista, kulttuurista tai yhteiskunnallista kehitystä. Muiden eurooppalaisten ohjelmien edelläkävijöinä toimivat ja/tai uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden esittämät ehdotukset ovat erityisen tervetulleita.

Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) rakentamisen kannalta on perustavan tärkeää vahvistaa eurooppalaisten tutkijoiden välisiä yhteyksiä. COST edistää Euroopan uusia, innovatiivisia, tieteidenvälisiä ja laajoja tutkimusverkostoja. Tutkimusryhmät toteuttavat COSTin toimet, joilla pyritään lujittamaan eurooppalaisen tieteellisen huippuosaamisen perustaa.

COST jakautuu yhdeksään laajaan alueeseen (biolääketiede ja molekulaariset biotieteet; kemia ja molekulaaritieteet ja -tekniikat; maapallon tutkimus ja ympäristöasioiden hallinta; elintarvikkeet ja maatalous; metsät ja niiden tuotteet ja palvelut; ihmiset, yhteisöt, kulttuurit ja terveys; tieto- ja viestintäteknologia; materiaalit sekä fysiikka ja nanotiede; liikenne ja kaupunkisuunnittelu). Kuvaus kunkin alueen sisällöstä esitetään osoitteessa http://www.cost.eu

Hakijoita pyydetään sijoittamaan tutkimuskohteensa yhteen alueeseen. Monialaiset ehdotukset, joita ei voida helposti sijoittaa yhteen tiettyyn alueeseen, ovat kuitenkin erityisen tervetulleita, ja ne käsitellään erikseen.

Ehdotuksiin tulisi kuulua tutkijoita vähintään viidestä COST-maasta. Yleensä neljäksi vuodeksi myönnettävä avustus voi käytettävissä olevista määrärahoista riippuen olla vuositasolla noin 100 000 EUR.

Ehdotukset arvioidaan kahdessa vaiheessa. Alustavat ehdotukset (korkeintaan 1 500 sanaa/3 sivua) tehdään www-sivustolla http://www.cost.eu/opencall olevaa online-lomaketta käyttäen, ja niissä on esitettävä lyhyt yleiskatsaus ehdotuksesta ja sen oletetusta vaikutuksesta. Ehdotukset, jotka eivät ole COSTin kelpoisuuskriteerien mukaisia (joissa esimerkiksi haetaan tutkimusrahoitusta), hylätään. Tukikelpoiset ehdotukset arvioidaan asianomaisissa toimialakomiteoissa sivustolla http://www.cost.eu julkaistujen kriteerien mukaisesti. Valitun alustavan ehdotuksen jättäneitä hakijoita pyydetään toimittamaan lopullinen ehdotus. Lopulliset ehdotukset käydään läpi vertaisarvioinnilla, jonka säännöt ovat www-osoitteessa http://www.cost.eu/opencall. Päätös tehdään yleensä kuuden kuukauden kuluessa ehdotusten määräpäivästä, ja toimien on määrä alkaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksenteosta.

Alustavien ehdotusten määräpäivä on 30.9.2011 klo 17.00 Brysselin aikaa. Lopullista valintaa varten pyydetään enintään 80 lopullista ehdotusta, joiden joukosta valitaan käytettävissä olevista määrärahoista riippuen enintään 30 uutta toimea. Lopullisia ehdotuksia koskeva pyyntö esitetään 25.11.2011 mennessä, lopulliset ehdotukset on jätettävä 27.1.2012 mennessä, ja päätökset on tarkoitus tehdä kesäkuussa 2012. Seuraava määräpäivä ehdotuksille on suunnitelmien mukaan 30.3.2012.

Hakijat voivat pyytää tietoja ja ohjeita kansalliselta COST-koordinaattoriltaan – ks. http://www.cost.eu/cnc

Ehdotukset on toimitettava COST-toimiston www-sivuston välityksellä.

COST saa rahoitustukea koordinointitoimiinsa EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta. COSTin täytäntöönpanoelimenä toimivan Euroopan tiedesäätiön (ETS) perustama COST-toimisto hoitaa COSTin sekä sen aluekomiteoiden ja toimien hallinnollisen, tieteellisen ja teknisen sihteeristön tehtäviä.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/19


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Tšekin tasavallan ympäristöministeriön tiedonanto

2011/C 203/10

Tšekin tasavallan ympäristöministeriö ilmoittaa vastaanottaneensa hakemuksen hyödyntämisalueen nimeämiseksi hiilivetyjen etsintää ja hyödyntämistä varten. Kyseisen Tšekin tasavallan koillisosassa (Trutnovsko) sijaitsevan alueen rajat käyvät ilmi liitteessä 1 olevasta kartasta.

Tšekin tasavallan ympäristöministeriö pyytää otsikossa mainitun direktiivin sekä mineraalivarojen suojelusta ja käytöstä annetun lain N:o 44/1988 (kaivoslain) 11 §:n ja geologisesta toiminnasta annetun Tšekin kansallisneuvoston lain N:o 62/1988, sellaisena kuin se on muutettuna, 4d §:n mukaisesti luonnollisia ja oikeushenkilöitä, joilla on kaivostoimintaan oikeuttava lupa, (hakijoita) jättämään kilpailevia hakemuksia hyödyntämisalueen nimeämiseksi hiilivetyjen etsintää ja hyödyntämistä varten Tšekin tasavallan koillisosassa (Trutnovsko).

Hakemuksia koskevat päätökset tekee Tšekin tasavallan ympäristöministeriö. Edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2 kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu täysimääräisesti huomioon geologisesta toiminnasta annetussa Tšekin kansallisneuvoston laissa N:o 62/1988, sellaisena kuin se on muutettuna.

Hakemuksia voi jättää 13 viikon ajan siitä, kun tämä tiedonanto on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, Tšekin tasavallan ympäristöministeriöön seuraavaan osoitteeseen:

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru horninového a půdního prostředí (geologisen ympäristön ja maaperän suojelusta vastaavan osaston päällikkö)

Ministerstvo životního prostředí České republiky (Tšekin tasavallan ympäristöministeriö)

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon. Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään 12 kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

Lisätietoja saa puhelimitse seuraavasta numerosta: +420 267122652 (yhteyshenkilö: Jaroslav Česnek).


9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/20


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 203/11

1.

Komissio vastaanotti 1 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Allianz SE (Allianz) ja espanjalainen yritys Banco Popular Español SA (BPE) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan espanjalaisessa yrityksessä Popular Gestión, SGIIC, SA (PG) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Allianz: kansainvälinen vakuutus- ja rahoituspalvelujen tarjoaja,

BPE: liikepankkitoiminta, factoring-rahoitus, omaisuudenhoito, eläkerahastot, arvopaperi- ja valuuttapalvelut, leasing-palvelut ja vakuutuspalvelut,

PG: omaisuudenhoitopalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/21


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 203/12

1.

Komissio vastaanotti 29 päivänä kesäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla singaporelainen yritys Temasek Holdings (Private) Limited (Temasek) ja Brittiläisille Neitsytsaarille sijoittautunut yritys E. OPPENHEIMER & Son International Ltd (E. OPPENHEIMER) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan kahdesta yrityksestä, Tana Africa Capital Limited ja Tana Africa Investment Managers Limited, muodostuvassa äskettäin perustetussa yhteisyrityksessä (yhteisesti Tana) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Temasek: sijoitusholdingyhtiö, jonka salkku kattaa useita toimialoja: rahoituspalvelut, televiestintä, media ja teknologia, liikenne ja teollisuustuotteet, biotieteet, kulutushyödykkeet, kiinteistöala, energia ja luonnonvarat,

E. OPPENHEIMER: perheomistuksessa oleva sijoitusväline, johon pääasiassa sisältyy merkittävä osa osakepääomasta sekä muita investointi-intressejä De Beers -yrityksessä,

Tana: uusi yhteisyritys, joka tekee sijoituksia yksityisiin ja julkisiin yrityksiin Afrikan nopeasti kehittyvällä kulutushyödykealalla; yhteisyrityksellä ei toistaiseksi ole liiketoimintaa tai muita toimintoja.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/22


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 203/13

1.

Komissio vastaanotti 1 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Aurubis AG (Aurubis) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan eräissä suomalaisen Luvata Oy:n (Luvata) tytäryhtiöiden tällä hetkellä omistamissa oikeushenkilöissä ja omaisuuserissä, jotka muodostavat Luvatan valssaustuotteiden yksikön (LRP), ostamalla osakkeita ja omaisuutta.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Aurubis: Euroopan suurimpia kuparin tuottajia, joka valmistaa myyntikelpoisia kuparikatodeja kuparirikasteesta, kupariromusta ja kierrätysmateriaaleista, jotka puristetaan valssilangaksi ja muotoillaan valssaustuotteiksi,

Luvata: metallien jakelu sekä erilaisten ratkaisujen, palvelujen, komponenttien ja materiaalien tarjoaminen teollisuudelle ja rakennusalalle. Ehdotetun yrityskeskittymän kohde LRP on yksi Luvatan neljästä yksiköstä,

LRP: valssaustuotteiden valmistus ohuista kuparilangoista ja kupariseoksesta teollisuuskäyttöön.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


Oikaisuja

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/23


Oikaistaan SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen Tapaukset, joita komissio ei vastusta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 187, 28. kesäkuuta 2011 )

2011/C 203/14

Sivulla 6:

korvataan:

”Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 10 625 700 milj. EUR”

seuraavasti:

”Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 10 625 700 EUR”.