ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.199.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 199

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
7. heinäkuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2011/C 199/01

Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011 – Nuoret liikkeellä – nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 199/02

Euron kurssi

6

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2011/C 199/03

Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

7

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2011/C 199/04

EFTAn valvontaviranomaisen 11 päivänä huhtikuuta 2011 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-8/11)

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 199/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse) ( 1 )

9

2011/C 199/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

10

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 199/07

Ilmoitus Othman Ahmed Othman Al-Ghamdille, joka on lisätty tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 621/2011

11

 

Oikaisuja

2011/C 199/08

Oikaistaan komission lausunto ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn aloittamisesta (EUVL C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/09

Oikaistaan komission lausunto ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta (EUVL C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/10

Oikaistaan komission lausunto tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta ilmoituksesta (EUVL C 146, 17.5.2011)

14

2011/C 199/11

Oikaistaan komission ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen tiivistettyjen soijaproteiinituotteiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta (EUVL C 121, 19.4.2011)

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

SUOSITUKSET

Neuvosto

7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/1


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011

Nuoret liikkeellä – nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen

2011/C 199/01

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 165 ja 166 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio asetti 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan tiedonannossa Eurooppa 2020 – älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia yhdeksi painopisteeksi osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittämisen (niin kutsuttu älykäs kasvu) ja korosti Nuoret liikkeellä -lippulaiva-aloitetta, jonka tavoitteena on nuorten liikkuvuutta edistämällä ja heidän työllisyyttään parantamalla tehostaa eurooppalaisten korkea-asteen oppilaitosten toimintaa ja lisätä niiden kansainvälistä houkuttelevuutta sekä parantaa koulutuksen ja opetuksen laatua unionissa kaikilla tasoilla yhdistäen sekä huippuosaamisen että tasapuolisuuden. Tämä suositus on osa Nuoret liikkeellä -aloitetta, ja siinä noudatetaan yhdennettyjä Eurooppa 2020 -suuntaviivoja.

(2)

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus, jolla tarkoitetaan oleskelua ulkomailla uusien tietojen, taitojen ja pätevyyden hankkimiseksi, on yksi keskeisistä keinoista, joilla nuoret voivat parantaa tulevaa työllistyvyyttään, lisätä muiden kulttuurien tuntemustaan, kehittää luovuuttaan sekä kehittyä yksilöinä ja aktiivisina kansalaisina. Oppimisen puitteissa liikkuvista eurooppalaisista nuorista tulee myöhemmissä elämänvaiheissaan todennäköisemmin myös liikkuvia työntekijöitä. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus voi tehdä koulutusjärjestelmistä ja oppilaitoksista avoimempia, eurooppalaisempia, kansainvälisempiä ja tuloksellisempia sekä tuoda ne paremmin kaikkien ulottuville. Se voi myös parantaa Euroopan kilpailukykyä auttamalla tietointensiivisen yhteiskunnan luomisessa.

(3)

Liikkuvuuden hyötyjä korostettiin liikkuvuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa (1) sekä opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä 10 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa (2). Kyseisessä vuoden 2001 suosituksessa jäsenvaltioita kehotettiin toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä näiden ryhmien liikkuvuuden tiellä olevien esteiden poistamiseksi.

(4)

Nuorten liikkuvuudessa on saavutettu paljon sitten vuoden 2001 suosituksen. Kaikkia välineitä ei kuitenkaan käytetä siinä määrin kuin olisi mahdollista, ja esteitäkin on jäljellä. Lisäksi oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edellytykset ovat muuttuneet kuluneella vuosikymmenellä melkoisesti, muun muassa globalisaation, tekniikan kehityksen, tieto- ja viestintätekniikka mukaan lukien, sekä työllistyvyyden ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen korostumisen takia.

(5)

Luovuuden ja innovoinnin edistämisestä koulutuksen avulla 22 päivänä toukokuuta 2008 annetuissa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmissä korostettiin sitä, että monimuotoisuus ja monikulttuuriset ympäristöt voivat antaa virikkeitä luovuudelle.

(6)

Nuorten liikkuvuudesta 21 päivänä marraskuuta 2008 antamissaan päätelmissä neuvosto kehotti jäsenvaltioita asettamaan tavoitteeksi sen, että opiskelujaksoista ulkomailla tulee asteittain kaikkien nuorten eurooppalaisten osalta pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Neuvosto pyysi komissiota laatimaan työsuunnitelman rajat ylittävää liikkuvuutta edistävien toimien sisällyttämiseksi kaikkiin EU:n ohjelmiin ja tukemaan jäsenvaltioita liikkuvuuden edistämisessä.

(7)

Opettajien ja koulunjohtajien ammattitaidon kehittämisestä 26 päivänä marraskuuta 2009 annetuissa neuvoston päätelmissä todetaan, että koko opetushenkilöstö voisi tehokkaammin hyödyntää lisääntynyttä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja verkottumista.

(8)

Komissio julkaisi heinäkuussa 2009 vihreän kirjan Edistetään nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, jolla käynnistettiin julkinen kuuleminen muun muassa siitä, miten nuorten eurooppalaisten mahdollisuuksia liikkuvuuteen voidaan parhaiten lisätä, mitä liikkuvuuden esteitä on vielä poistettava ja miten kaikki toimijat voivat yhdessä osallistua uuteen kumppanuuteen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämiseksi. Mainitun kuulemisen yhteydessä saatu palaute samoin kuin Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta (3) ja alueiden komitealta (4) saadut lausunnot ovat muodostaneet tärkeän panoksen tätä suositusta laadittaessa.

(9)

Myös nuorten tutkijoiden liikkuvuutta on kannustettava sen varmistamiseksi, ettei unioni jää jälkeen kilpailijoistaan tutkimuksen ja innovoinnin aloilla. Komission 23 päivänä toukokuuta 2008 antamassa tiedonannossa Paremmat uranäkymät ja suurempi liikkuvuus: eurooppalainen kumppanuus tutkijoita varten ehdotettiin toimenpidepakettia sen varmistamiseksi, että tutkijat kaikkialla unionissa pääsevät osallisiksi oikeanlaisesta koulutuksesta ja houkuttelevasta urakehityksestä sekä siitä, että esteet heidän liikkuvuudeltaan poistuvat, ja Eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuudesta ja urakehityksestä 2 päivänä maaliskuuta 2010 annetuissa neuvoston päätelmissä puolestaan esiteltiin käytännön ideoita tutkijoiden liikkuvuuden parantamiseksi ja määritettiin useita toiminta-aloja osaamisen vapaan liikkuvuuden edistämiseksi (niin kutsuttu viides vapaus).

(10)

Sen lisäksi, että unionin ohjelmat ovat tukeneet liikkuvuutta tuntuvasti ja edistäneet koulutusjärjestelmien kehittämistä ja kansainvälistymistä, niiden ansiosta on unionin tasolla voitu levittää tietoja hyvistä käytännöistä ja välineistä, joilla pyritään helpottamaan nuorten liikkuvuutta kaikissa oppimis- ja koulutusympäristöissä.

(11)

Talouteen liittyvien näkökohtien vuoksi on erityisen tärkeää varmistaa nykyisten, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta edistävien ja tukevien kansallisten ja unionin ohjelmien ja välineiden tehokas käyttö sekä hallinnollinen yksinkertaistaminen.

(12)

Tässä suosituksessa tarkoitetaan eurooppalaisia nuoria missä tahansa oppimis- ja koulutusympäristössä, koulussa, ammattikoulutuksessa (oppilaitos tai oppisopimus), lyhytkestoisissa ohjelmissa ja kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkintoon tähtäävissä ohjelmissa sekä nuorisovaihdossa, vapaaehtoistyössä ja harjoittelussa unionissa tai sen ulkopuolella. Oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella katsotaan olevan merkitystä kaikissa oppiaineissa ja kaikilla aloilla, kuten kulttuurissa, tieteessä, tekniikassa, taiteessa ja urheilussa, ja sillä on merkitystä myös nuorille yrittäjille ja tutkijoille. Tässä suosituksessa oppimisella tarkoitetaan virallista ja epävirallista oppimista sekä arkioppimista.

(13)

Tällä suosituksella jäsenvaltioita pyritään kannustamaan siinä, että ne edistävät nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja mahdollisuuksien mukaan poistavat sen tiellä olevia esteitä. Samalla siinä täysimääräisesti kunnioitetaan kansalliseen ja unionin lainsäädäntöön perustuvaa jäsenvaltioiden toimivaltaa ja vastuuta.

(14)

Tällä suosituksella jäsenvaltioita myös kannustetaan hyödyntämään täysimääräisesti olemassa olevia unionin ja Bolognan välineitä liikkuvuuden helpottamiseksi, erityisesti liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista laatuperuskirjaa, Europass-todistusta (mukaan lukien korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement)), Youthpass-todistusta, eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmää (ECTS) ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää (ECVET).

(15)

Tässä suosituksessa annetaan erityisopastusta nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevissa hallinnollisissa ja institutionaalisissa kysymyksissä,

SUOSITTELEE, ETTÄ JÄSENVALTIOT

1)   Tiedotus ja opastus oppimiseen liittyvistä liikkuvuusmahdollisuuksista

a)

parantavat kansallisia, alueellisia ja paikallisia liikkuvuusmahdollisuuksia ja apurahojen saatavuutta koskevan tiedotuksen ja opastuksen laatua kohdistaen ne tietyille oppijaryhmille sekä unionissa että sen ulkopuolella. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä uusia, kekseliäitä ja vuorovaikutteisia keinoja jakaa tietoa nuorille sekä viestiä ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan ja kaikkien muiden sidosryhmien kanssa;

b)

huolehtivat siitä, että kaikki nuoret saavat helposti tietoa oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta esimerkiksi keskitetyistä verkkoportaaleista ja muista verkkopalveluista, tukikeskuksista (kuten niin kutsutuista EU-toimistoista) sekä tiedotus- ja neuvontapalveluista. Myös internetiin perustuvien palvelujen käyttö voi olla hyödyllistä. Tässä yhteydessä suositellaan Euroguidance-verkon käyttöä;

c)

tekevät komission kanssa yhteistyötä oppimismahdollisuuksia esittelevän PLOTEUS-portaalin kehittämiseksi edelleen ja saattamiseksi ajan tasalle lisäämällä niiden kansallisten tietolähteiden määrää, joihin kansalaisilla on suora pääsy monikielisestä PLOTEUS-portaalista;

d)

kannustavat asiaan kuuluvia kansallisia ja alueellisia virastoja huolehtimaan siitä, että niiden työ sulautetaan osaksi oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sidosryhmien työtä selkeän, yhtenäisen ja yksinkertaisen tiedonkulun varmistamiseksi.

2)   Motivaatio osallistua oppimiseen liittyvään maiden rajat ylittävään liikkuvuustoimintaan

a)

markkinoivat oppimiseen liittyvän liikkuvuuden lisäarvoa oppijoille, heidän perheilleen, opettajille, kouluttajille, nuorisotyöntekijöille ja työnantajille itsensä toteuttamisen sekä ammattitaidon, kielitaidon, sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, luovuuden, aktiivisen kansalaisuuden ja työllistyvyyden kehittämisen kannalta erityisesti työmarkkinoiden jatkuvan globaalistumisen yhteydessä;

b)

kannustavat asiaankuuluvia järjestöjä, sidosryhmiä ja muita toimijoita verkostoitumaan, jotta nuoria motivoitaisiin koordinoidusti;

c)

motivaation lisäämiseksi rohkaisevat vertaisvaihtoa liikkuvuuteen osallistuneiden oppijoiden ja sellaisten oppijoiden kesken, jotka eivät vielä ole siihen osallistuneet;

d)

edistävät niin kutsuttua liikkuvuuskulttuuria esimerkiksi sisällyttämällä liikkuvuusmahdollisuuksia kaikkiin oppimisympäristöihin ja parantamalla oppimiseen liittyvän liikkuvuuden yhteiskunnallista arvostusta.

3)   Oppimiseen liittyvien liikkuvuusmahdollisuuksien valmistelu erityisesti vieraiden kielten oppimisen ja muiden kulttuurien tuntemuksen kannalta

a)

tunnustavat, että kielten oppiminen ja monikulttuuristen taitojen hankkiminen on tärkeää jo koulutuksen varhaisesta vaiheesta alkaen, ja tätä varten kannustavat kehittämään sekä yleisen että ammatillisen koulutuksen puitteissa laadukkaita liikkuvuuden kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia;

b)

rohkaisevat opettajia käyttämään kielten opetuksessa innovatiivisempia menetelmiä, mukaan lukien tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat menetelmät. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä muita heikommassa asemassa oleviin oppijoihin ja heidän erityistarpeisiinsa;

c)

tukevat nuoria tietoteknisten perustaitojen hankkimisessa, jotta heidän valmistautumisensa liikkuvuuteen tapahtuisi optimaalisissa olosuhteissa ja jotta he voivat hyötyä fyysistä liikkuvuutta täydentävän virtuaalisen liikkuvuuden uusista mahdollisuuksista;

d)

kannustavat oppilaitoksia ja epävirallisen oppimisen tarjoajia kumppanuuksien ja vaihtotoiminnan kehittämiseen, jotta liikkuvuusjaksot valmisteltaisiin paremmin.

4)   Ulkomailla suoritettaviin oppimisjaksoihin liittyvät hallinnolliset ja institutionaaliset asiat

a)

pyrkivät ratkaisemaan sellaiset hallinnolliset kysymykset, jotka tekevät viisumien ja oleskelulupien saamisesta hankalaa niille Euroopan unionin ulkopuolelta tuleville, jotka haluavat suorittaa opintoja jossakin jäsenvaltiossa;

b)

pyrkivät vähentämään hallinnollisia esteitä, jotta edistetään sekä unioniin että unionista muualle suuntautuvaa oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. Yhteistyön ja kumppanuuksien lisääminen kolmansien maiden kanssa, jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten väliset sopimukset ja oppilaitosten kahdenväliset sopimukset olisivat omiaan helpottamaan oppimiseen liittyvää liikkuvuutta unionin ja muun maailman välillä;

c)

pohtivat ongelmia, jotka johtuvat siitä, että unionissa voimassa olevat oikeudelliset säännöt, jotka koskevat alaikäisten osallistumista oppimiseen liittyviin liikkuvuusohjelmiin, poikkeavat toisistaan;

d)

määrittelevät selkeät järjestelyt, joilla rohkaistaan ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvassa oppisopimuskoulutuksessa olevia osallistumaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen. Edistääkseen oppisopimuskoulutuksessa olevien samoin kuin nuorten tutkijoiden oppimiseen liittyvää liikkuvuutta jäsenvaltioiden olisi kansallisten lainsäädäntöjensä mukaisesti varmistettava riittävä suojelun saatavuus vakuutusten, työnormien, terveys- ja turvallisuusvaatimusten sekä vero-, sosiaaliturva- ja eläkejärjestelyjen osalta;

e)

kannustavat aktiivisesti laatimaan ja toteuttamaan koulutusohjelmia yhdessä eri maiden oppilaitoksien kanssa;

f)

mahdollisuuksien mukaan sisällyttävät oppimiseen liittyviä liikkuvuusmahdollisuuksia opinto- ja koulutusohjelmiin; lisäksi tarjoavat myös lyhyitä liikkuvuusjaksoja, jotka voivat rohkaista yhä useampia nuoria liikkuvuuteen.

5)   Apurahojen ja lainojen siirrettävyys

edistävät apurahojen ja lainojen siirrettävyyttä sekä asiaankuuluvien etuisuuksien asianmukaista saatavuutta nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden helpottamiseksi.

6)   Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden laatu

a)

käyttävät liikkuvuuden korkean laadun varmistamiseksi olemassa olevia laatunormistoja, kuten liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista laatuperuskirjaa sekä kansallisia ja alueellisia peruskirjoja, ja edistävät laadunvarmistusta liikkuvuuden kaikkien eri näkökohtien osalta;

b)

kannustavat lähettäviä ja vastaanottavia oppilaitoksia jatkuvaan vuoropuheluun ja selkeisiin järjestelyihin, esimerkiksi käyttämällä opiskelusopimuksia; kannustavat hankittujen tietojen, taitojen ja pätevyyksien tunnustamiseen, läpinäkyviin valintamenettelyihin, vertaisvaihtoon ja jäsenneltyyn tukeen oppijoille;

c)

kannustavat oppimiseen liittyvän liikkuvuusjakson jälkeen suoritettavaan säännölliseen raportointiin kokemusten korkean laadun takaamiseksi;

d)

kannustavat toteuttamaan mentorointi- ja vertaisoppimisjärjestelyjä, jotta varmistetaan liikkuvien oppijoiden kotoutuminen isäntämaahan tai -oppilaitokseen;

e)

kannustavat tarjoamaan liikkuville oppijoille soveltuvia ja edullisia palveluja, kuten asuminen, ruokailu ja julkinen liikenne;

f)

kannustavat tarjoamaan oppijoille ohjausta siinä, miten nämä voivat parhaiten hyödyntää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta tietojensa, taitojensa ja pätevyyksiensä kehittämiseksi;

g)

kannustavat tarjoamaan liikkuville oppijoille näiden paluun jälkeen ohjausta siinä, miten nämä voivat hyödyntää ulkomailla oleskelun aikana hankkimaansa pätevyyttä; tukevat uudelleensopeutumista pitkän ulkomailla oleskelun jälkeen.

7)   Oppimistulosten tunnustaminen

a)

edistävät sellaisten unionin välineiden täytäntöönpanoa ja käyttöä, jotka helpottavat liikkuvuuskokemuksiin perustuvien oppimistulosten siirtämistä ja validointia jäsenvaltioiden välillä. Kyseisten välineiden tunnettuutta olisi myös lisättävä varsinkin työnantajien keskuudessa;

b)

kehittävät sekä epävirallisen oppimisen että arkioppimisen validointia ja tunnustamista koskevia menettelyjä ja ohjeistoja liikkuvuuden lisäämiseksi esimerkiksi vapaaehtois- ja nuorisotyössä;

c)

tarkastelevat ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja pätevyyksien, kuten vieraan kielen taidon, validointia ja tunnustamista;

d)

tukevat yhteyspisteitä, joissa ulkomailta palaavat oppijat voivat saada tietoa siitä, miten heidän pätevyytensä voidaan tunnustaa ja todentaa, ja lisäävät näiden yhteyspisteiden näkyvyyttä.

8)   Muita heikommassa asemassa olevat oppijat

tarjoavat muita heikommassa asemassa oleville oppijoille, joilta voivat puuttua mahdollisuudet oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, kohdennettua tietoa heidän erityisiin tarpeisiinsa räätälöidyistä ohjelmista ja tuista.

9)   Kumppanuudet ja rahoitus

a)

kannustavat solmimaan oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevia kumppanuuksia sekä julkisten että yksityisten alueellisella ja paikallisella tasolla toimivien toimijoiden kanssa. Kauppakamarit, elinkeinoelämän järjestöt, ammatillisen koulutuksen alan järjestöt ja ammattijärjestöt sekä valtiosta riippumattomat järjestöt voivat osoittautua hyödyllisiksi kumppaneiksi tässä yhteydessä. Lisäksi olisi edistettävä koulujen, yliopistojen ja yritysten välisiä verkostoja tiedon, uutisten ja kokemusten vaihtofoorumeina;

b)

kannustavat alue- ja paikallisviranomaisia hyödyntämään olemassa olevia verkostoja ja solmimaan uusia kumppanuuksia ja siten kasvattamaan rooliaan oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisessä;

c)

stimuloivat koulutusalan ja elinkeinoelämän välistä aktiivista yhteistyötä ja viestintää, mukaan lukien valistaminen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden arvosta ja puhuminen sen puolesta, koska yrityksillä on tärkeä rooli nuorten liikkuvuuden lisäämisessä esimerkiksi harjoittelupaikkojen tarjoajina; tarjoavat tarvittaessa unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia kannustimia, kuten erityisavustuksia yrityksille, jotta yritykset puolestaan tarjoaisivat harjoittelupaikkoja;

d)

edistävät kansallisten ja unionin ohjelmien yhdenmukaisuutta ja täydentävyyttä synergioiden luomiseksi ja liikkuvuusohjelmien tuloksellisuuden parantamiseksi.

10)   Välittäjien rooli

a)

kannustavat käyttämään välittäjiä eli opettajia, kouluttajia, perheitä, nuorisotyöntekijöitä ja nuoria, joilla on kokemusta liikkuvuudesta ja jotka sen ansiosta voivat innostaa ja motivoida nuoria liikkuvuuteen; kannustavat koulutusalan työnantajia tunnustamaan ja arvostamaan opettajien, kouluttajien ja nuorisotyöntekijöiden sitoutumista oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen;

b)

edistävät ja tukevat oppimiseen liittyviä liikkuvuusmahdollisuuksia osana peruskoulutusta ja oppilaitosten johtajien, opettajien, kouluttajien, hallinnollisen henkilökunnan ja nuorisotyötekijöiden jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

11)   Edistymisen seuranta

a)

tukevat vapaaehtoiselta pohjalta työtä, joka koskee mahdollisuutta laatia metodologinen kehys, jonka avulla seurataan edistymistä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisessä ja sen esteiden poistamisessa; tämä työ perustuu Eurydice-verkon puitteissa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustuksella laadittuun valmistelevaan tutkimukseen, ja siinä hyödynnetään täysimääräisesti olemassa olevia tietolähteitä;

b)

raportoivat komissiolle edistymisestä, jota on tapahtunut oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisessä ja sen esteiden poistamisessa, eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisiin puitteisiin (‧ET 2020‧) liittyvien olemassa olevien raportointirakenteiden puitteissa;

PANEE MERKILLE KOMISSION AIKOMUKSEN

1)

varmistaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa erityisesti elinikäistä oppimista koskevien unionin ohjelmien ja talousarvioiden täysimääräinen ja tehokas käyttö nuorten oppimismahdollisuuksien pidentämiseksi ja laajentamiseksi myös harkitsemalla Euroopan rakenne- ja koheesiorahastojen ja Euroopan investointipankin käyttöä (5);

2)

tukea jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, erityisesti tarkastelemalla tämän suosituksen vaikutuksia unionin koulutus- ja nuorisoalan ohjelmien seuraavaan sukupolveen ja unionin seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen;

3)

parantaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa oppimiseen liittyvän maiden rajat ylittävän liikkuvuuden mittaamisessa käytettyä tilastointitapaa;

4)

tutkia tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa mahdollisuutta laatia metodologinen kehys, josta komission tiedonannossa Nuoret liikkeellä käytetään nimitystä ”liikkuvuuden tulostaulu” ja jonka avulla seurataan edistymistä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisessä ja sen esteiden poistamisessa;

5)

arvioida edistymistä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden esteiden poistamisessa tämän suosituksen täytäntöönpanon neljän ensimmäisen vuoden jälkeen.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

FAZEKAS S.


(1)  EYVL C 371, 23.12.2000, s. 4.

(2)  EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30.

(3)  EUVL C 255, 22.9.2010, s. 81.

(4)  EUVL C 175, 1.7.2009, s. 31.

(5)  Sekä harkitsemalla mahdollisuutta kehittää nuorten liikkuvuudesta marraskuussa 2008 annetuissa päätelmissä neuvoston komissiolle esittämän kehotuksen mukaisesti uusia rahoitustukikeinoja mukaan lukien mahdollinen eurooppalainen opintolainajärjestelmä.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/6


Euron kurssi (1)

6. heinäkuuta 2011

2011/C 199/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4318

JPY

Japanin jeniä

116,03

DKK

Tanskan kruunua

7,4589

GBP

Englannin puntaa

0,89485

SEK

Ruotsin kruunua

9,0902

CHF

Sveitsin frangia

1,2059

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,7665

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,265

HUF

Unkarin forinttia

265,06

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7091

PLN

Puolan zlotya

3,9544

RON

Romanian leuta

4,2105

TRY

Turkin liiraa

2,3394

AUD

Australian dollaria

1,3420

CAD

Kanadan dollaria

1,3833

HKD

Hongkongin dollaria

11,1436

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7335

SGD

Singaporin dollaria

1,7605

KRW

Etelä-Korean wonia

1 522,70

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,7005

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,2592

HRK

Kroatian kunaa

7,3993

IDR

Indonesian rupiaa

12 240,27

MYR

Malesian ringgitiä

4,3146

PHP

Filippiinien pesoa

61,526

RUB

Venäjän ruplaa

40,0600

THB

Thaimaan bahtia

43,660

BRL

Brasilian realia

2,2495

MXN

Meksikon pesoa

16,7138

INR

Intian rupiaa

63,5790


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTAn valvontaviranomainen

7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/7


Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

2011/C 199/03

EFTAn valvontaviranomainen ei vastusta seuraavaa valtiontukitoimenpidettä:

Päätöksen antamispäivä

:

23 päivänä maaliskuuta 2011

Tuen numero

:

69527

Päätöksen numero

:

89/11/KOL

EFTA-valtio

:

Norja

Nimike (ja/tai tuensaajan nimi)

:

Tutkimuspohjaisia innovaatiokeskuksia koskevan ohjelman muutos

Oikeusperusta

:

Hallituksen valkoinen kirja tutkimustoiminnasta: Vilje til forskning. Opetus- ja tutkimusministeriön vuotta 2011 koskeva budjettiasiakirja. Norjan tutkimusneuvoston laatimat suuntaviivat.

Tukimuoto

:

Avustus

Talousarvio

:

1 680 miljoonaa NOK

Kesto

:

Vuoteen 2019 saakka

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

:

Norjan opetus- ja tutkimusministeriö

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä EFTAn valvontaviranomaisen internetsivuilta:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

EFTAn tuomioistuin

7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/8


EFTAn valvontaviranomaisen 11 päivänä huhtikuuta 2011 Islantia vastaan nostama kanne

(Asia E-8/11)

2011/C 199/04

EFTAn valvontaviranomainen, Rue Belliard 35, 1040 Bryssel, Belgium, asiamiehinään Xavier Lewis ja Florence Simonetti, nosti 11 päivänä huhtikuuta 2011 EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan.

EFTAn valvontaviranomainen on pyytänyt EFTAn tuomioistuinta toteamaan, että

1)

Koska Islannin tasavalta on jättänyt varmistamatta, että sen toimivaltaiset viranomaiset ovat laatineet ja tapauksen mukaan hyväksyneet strategisia melukarttoja ja laatineet meluntorjuntasuunnitelmia kaikille alueellaan sijaitseville tieliikenteen pääväylille, joilla kulkee vuosittain yli kuusi miljoonaa ajoneuvoa, ja että direktiivin liitteessä VI tarkoitetut strategisista melukartoista saadut tiedot ja toimintasuunnitelmien tiivistelmät lähetetään EFTAn valvontaviranomaiselle, Islannin tasavalta ei ole noudattanut ETA-sopimuksen liitteessä XX olevassa 32g kohdassa tarkoitetussa säädöksessä (ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1, olevasta 7 artiklan 1 kohdasta, 8 artiklan 1 kohdasta ja 10 artiklasta johtuvia velvoitteitaan.

ja

2)

Islannin tasavalta määrätään maksamaan oikeuskäsittelystä aiheutuvat kustannukset.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että Islanti on jättänyt laatimatta melukarttoja ja meluntorjuntasuunnitelmia tieliikenteen pääväylille, joilla kulkee vuosittain yli kuusi miljoonaa ajoneuvoa.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että tällainen laiminlyönti on vastoin ETA-sopimuksen liitteessä XX olevassa 32g kohdassa tarkoitetun, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY 7 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 1 kohtaa ja 10 artiklaa.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 199/05

1.

Komissio vastaanotti 29 päivänä kesäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys NYSE Euronext (NYX) ja saksalainen yritys Deutsche Börse (DB) sulautuvat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

NYX: listautumispalvelut, arvopaperien käteiskauppa ja kaupankäynnin jälkeiset palvelut, johdannaiskauppa ja clearing-palvelut, tietopalvelut, teknologiaratkaisut,

DB: listautumispalvelut, arvopaperien käteiskauppa ja kaupankäynnin jälkeiset palvelut, johdannaiskauppa ja clearing-palvelut, tietopalvelut, teknologiaratkaisut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 199/06

1.

Komissio vastaanotti 30 päivänä kesäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys The Blackstone Group L.P. (Blackstone) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan australialaisissa yrityksissä Valad Funds Management Limited ja Valad Property Trust (yhdessä Valad Property) ostamalla arvopapereita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Blackstone: vaihtoehtoinen omaisuudenhoito (alternative asset management), rahoitusalan neuvontapalvelut,

Valad Property: kiinteistöpalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/11


Ilmoitus Othman Ahmed Othman Al-Ghamdille, joka on lisätty tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 621/2011

2011/C 199/07

1.

Yhteisessä kannassa 2002/402/YUTP (1) unionia pyydetään jäädyttämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) mukaisesti laaditussa luettelossa, jota YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267(1999) mukaisesti perustettu YK:n komitea säännöllisesti päivittää, mainittujen Osama bin Ladenin, al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäsenten sekä muiden heitä lähellä olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit.

YK:n komitean laatimassa luettelossa mainitaan

al-Qaida, Taleban ja Osama bin Laden;

al-Qaidaa, Talebania ja Osama bin Ladenia lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä, elimiä ja ryhmiä; sekä

oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat näiden edellä mainittuja tahoja lähellä olevien henkilöiden, yhteisöjen, elinten tai ryhmien omistuksessa tai määräysvallassa tai jotka muutoin tukevat niitä.

Muun muassa seuraavat teot tai seuraava toiminta kertovat siitä, että yksittäinen henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö on ”lähellä” al-Qaidaa, Osama bin Ladenia tai Talebania:

a)

osallistuminen al-Qaidan, Talebanin, Osama bin Ladenin tai minkä tahansa niiden solun, niiden liittolaisen, niistä irtautuneen tai niistä muodostetun ryhmän tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, edistämiseen, valmisteluun tai suorittamiseen yhdessä niiden kanssa, niiden nimissä, niiden lukuun tai niitä tukien;

b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen jollekin niistä;

c)

värväystoiminta niiden puolesta; tai

d)

niiden tekojen tai toiminnan tukeminen muulla tavoin.

2.

YK:n komitea päätti 16 päivänä kesäkuuta 2011 lisätä Othman Ahmed Othman Al-Ghamdin kyseiseen luetteloon. Hän voi koska tahansa jättää YK:n oikeusasiamiehelle mahdollisesti asiakirjoin perustellun pyynnön harkita uudelleen päätöstä sisällyttää hänet edellä mainittuun YK:n luetteloon. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

P. +1 2129632671

F. +1 2129631300 / 3778

Sähköposti: ombudsperson@un.org

Lisätietoja osoitteessa http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Komissio on 2 kohdassa mainitun YK:n päätöksen johdosta antanut asetuksen (EU) N:o 621/2011 (2), jolla muutetaan tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (3) liitettä I. Muutoksella, joka tehdään asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 1 kohdan nojalla, lisätään Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi kyseisen asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon (”liite I”).

Liitteessä I mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin sovelletaan seuraavia asetuksessa (EY) N:o 881/2002 tarkoitettuja toimenpiteitä:

1.

kyseisten henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa tai hallussa olevien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa suoraan tai välillisesti heille/niille tai heidän/niiden hyväksi varoja ja taloudellisia resursseja (2 ja 2 a artikla (4)); sekä

2.

kielto suoraan tai välillisesti antaa, myydä, toimittaa tai siirtää kyseisille henkilöille ja yhteisöille sotilaalliseen toimintaan liittyvää teknistä neuvontaa, apua tai koulutusta (3 artikla).

4.

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 (5) 7 a artiklassa säädetään tarkastelumenettelystä, jonka mukaan luetteloon otetut voivat esittää huomautuksiaan luetteloon ottamisen syistä. Henkilöt ja yhteisöt, jotka on lisätty liitteeseen I asetuksella (EU) N:o 621/2011, voivat tiedustella komissiolta syitä tähän. Tiedustelu on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Kyseisillä henkilöillä ja yhteisöillä on myös mahdollisuus riitauttaa asetus (EU) N:o 621/2011 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

6.

Asianomaisten henkilöiden henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen (nykyään unionin) toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) säännösten mukaisesti. Mahdolliset tiedustelut, kuten lisätietopyynnöt tai asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksia koskevat pyynnöt (esim. oikeus saada itseään koskevia tietoja ja oikaista niitä), on lähetettävä komissioon, edellä 4 kohdassa mainittuun osoitteeseen.

7.

Liitteessä I mainituilla henkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tehdä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetelluille asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltaisille viranomaisille hakemus jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien käyttämisestä asetuksen 2 a artiklassa tarkoitettuihin perustarpeisiin tai tiettyihin maksuihin.


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 166, 25.6.2011, s. 18.

(3)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  2 a artikla on lisätty neuvoston asetuksella (EY) N:o 561/2003 (EUVL L 82, 29.3.2003, s. 1).

(5)  7 a artikla on lisätty neuvoston asetuksella (EU) N:o 1286/2009 (EUVL L 346, 23.12.2009, s. 42).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


Oikaisuja

7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/13


Oikaistaan komission lausunto ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn aloittamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 142, 13. toukokuuta 2011 )

2011/C 199/08

Asiakirjan nimessä:

korvataan:

seuraavasti:


7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/13


Oikaistaan komission lausunto ilmoitus tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 142, 13. toukokuuta 2011 )

2011/C 199/09

Asiakirjan nimessä:

korvataan:

seuraavasti:


7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/14


Oikaistaan komission lausunto tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta ilmoituksesta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 146, 17 toukokuuta 2011 )

2011/C 199/10

Asiakirjan nimessä:

korvataan:

seuraavasti:


7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 199/14


Oikaistaan komission ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen tiivistettyjen soijaproteiinituotteiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 121, 19. huhtikuuta 2011 )

2011/C 199/11

Asiakirjan nimessä:

korvataan:

seuraavasti: