ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.189.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 189

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
29. kesäkuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 189/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan komissio

2011/C 189/02

Komission antamat lakiehdotukset

5

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 189/03

Euron kurssi

11

2011/C 189/04

Viimeisin julkaisu muista KOM-asiakirjoista kuin komission antamista lakiehdotuksista ja komission antamista lakiehdotuksista
EUVL C 140, 11.5.2011

12

2011/C 189/05

Muut KOM-asiakirjat kuin komission antamat lakiehdotukset

13

2011/C 189/06

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

16

2011/C 189/07

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

25

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2011/C 189/08

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

26

2011/C 189/09

Luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY 6 artiklan mukainen julkaisu

28

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 189/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen) ( 1 )

29

2011/C 189/11

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 3 päivänä toukokuuta 2011, tietyistä päätöksen 98/526/EY mukaisista sitoumuksista luopumisesta Asia IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim DNA-koettimien markkinoiden osalta (Asia IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim) (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2981 lopullinen)  ( 1 )

31

2011/C 189/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

32

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 189/13

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

33

2011/C 189/14

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

37

2011/C 189/15

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 189/01

Päätöksen tekopäivä

31.5.2011

Valtion tuen viitenumero

N 557/10

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Amendment to the Renewables Obligation Certificates

Oikeusperusta

s 32 Electricity Act 1989 (1989 Chapter 29), as amended by ss 37-40 of the Energy Act 2008 (2008 Chapter 32) Implemented by the Renewables Obligation Order 2009 (No 785) as amended by Renewables Obligation Order 2010 (No 1107) to be amended by Renewables Obligation Order 2011

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Liiketoimet, joita ei ole tehty markkinaehdoin

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 7 108 milj. GBP

Tuen intensiteetti

Kesto

31.3.2021 saakka

Toimiala

Energia

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department of Energy & Climate Change

Renewables Obligation

Floor 4 Area A

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

7.3.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32261 (11/N)

Jäsenvaltio

Slovenia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Nova Ljubljanska Banka d.d. („NLB“)

Oikeusperusta

Strateški načrt NLB

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 250 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

7.9.2011 saakka

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

22.3.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32470 (11/N)

Jäsenvaltio

Suomi

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille

Fast driftstöd till kraftverk som använder förnybara energikällor

Oikeusperusta

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010);

Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 21,35 milj. EUR

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

1.2.2016 saakka

Toimiala

Energia

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Energiamarkkinavirasto

Lintulahdenkuja 4

FI-00530 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

31.5.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32986 (11/N)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Prórroga del Régimen temporal de concesión de ayudas en forma de garantía (ayuda de Estado N 68/10) — España

Oikeusperusta

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 700 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2011 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Todas las autoridades competentes en España

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


III Valmistavat säädökset

Euroopan komissio

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/5


Komission antamat lakiehdotukset

2011/C 189/02

Asiakirja

Osa

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2011) 153

 

19.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kannasta EU:n ja Jordanian välisen Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskevan suosituksen hyväksymiseen

KOM(2011) 158

 

8.4.2011

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi luvan antamisesta Ruotsille soveltaa satamassa laiturissa oleville aluksille suoraan toimitettavaan sähköön (’maasähköön’) alennettua sähköverokantaa direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

KOM(2011) 169

 

13.4.2011

Ehdotus neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

KOM(2011) 182

 

7.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle

KOM(2011) 188

 

11.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi EY–Andorra-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen 12 b artiklan 1 kohdan nojalla vahvistettaviin tulliturvallisuutta koskeviin määräyksiin

KOM(2011) 189

 

12.4.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (Kodifikaatio)

KOM(2011) 191

 

11.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 598/2009 käyttöön otetun lopullisen tasoitustullin laajentamisesta koskemaan Kanadasta lähetetyn biodieselin tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Kanada, ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 598/2009 käyttöön otetun lopullisen tasoitustullin laajentamisesta koskemaan sellaisen biodieselseoksen tuontia, jossa on enintään 20 painoprosenttia biodieseliä, ja tutkimuksen päättämisestä Singaporesta lähetetyn tuonnin osalta

KOM(2011) 192

 

11.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 599/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Kanadasta lähetetyn biodieselin tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Kanada, ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 599/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan sellaisen biodieselseoksen tuontia, jossa on enintään 20 painoprosenttia biodieseliä, ja tutkimuksen päättämisestä Singaporesta lähetetyn tuonnin osalta

KOM(2011) 193

 

11.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien, vientitukien ja hintojen vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä

KOM(2011) 197

 

13.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan melamiinin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

KOM(2011) 198

 

12.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

KOM(2011) 201

 

12.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonnissa

KOM(2011) 203

 

13.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevan zeoliitti A -jauheen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

KOM(2011) 207

 

14.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1292/2007 muuttamisesta

KOM(2011) 209

 

13.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EU) N:o …/…, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furfuraldehydin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

KOM(2011) 210

 

18.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

KOM(2011) 212

 

14.4.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgia)

KOM(2011) 215

 

13.4.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä

KOM(2011) 216

 

13.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä käännösjärjestelyjen osalta

KOM(2011) 221

 

20.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Georgian välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta

KOM(2011) 223

 

20.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Georgian välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta

KOM(2011) 224

 

20.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 521/2008 muuttamisesta

KOM(2011) 226

 

20.4.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi

KOM(2011) 227

 

27.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

KOM(2011) 228

 

27.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä

KOM(2011) 229

 

27.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

KOM(2011) 230

 

26.4.2011

Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi unionin kannasta EU:n ja Montenegron vakautus- ja assosiaationeuvoston päätökseen työjärjestyksensä muuttamisesta

KOM(2011) 231

 

28.4.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

KOM(2011) 233

 

18.4.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan sosiaalirahaston komitean jäsenten nimittämisestä

KOM(2011) 235

 

4.5.2011

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

KOM(2011) 238

 

2.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen tekemisestä

KOM(2011) 239

 

2.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

KOM(2011) 241

 

10.5.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta

KOM(2011) 243

 

2.5.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) N:o 57/2011 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien osalta

KOM(2011) 245

 

5.5.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (uudelleenlaadittu)

KOM(2011) 250

 

5.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) ja edellisistä EKR:ista rahoitetuista hankkeista vapautuneiden varojen osoittamisesta kehitysyhteistyöhön Etelä-Sudanissa

KOM(2011) 251

 

6.5.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska)

KOM(2011) 252

 

6.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Brasilian liittotasavallan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä

KOM(2011) 253

 

6.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Brasilian liittotasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta

KOM(2011) 258

 

6.5.2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Tanska)

KOM(2011) 259

 

18.5.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille

KOM(2011) 261

 

11.5.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

KOM(2011) 262

 

16.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi unionin kannasta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä sopimuksella perustetun terveys- ja kasvinsuojeluasioiden yhteisen hallintokomitean tekemään päätökseen N:o 1/2011 assosiaatiosopimuksen liitteessä IV olevan lisäyksen V.A. muuttamisesta

KOM(2011) 265

 

16.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan kanssa käytävien AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä annetun päätöksen 2010/371/EU voimassaolon pidentämisestä

KOM(2011) 266

 

6.5.2011

Yhteinen ehdotus neuvoston asetukseksi Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

KOM(2011) 267

 

18.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun peruskirjan ja muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä Euroopan unionin osalta

KOM(2011) 268

 

10.5.2011

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta 7 päivänä joulukuuta 2010 annetun täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta

KOM(2011) 269

 

17.5.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta

KOM(2011) 270

 

17.5.2011

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

KOM(2011) 273

 

10.5.2011

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta

KOM(2011) 277

 

20.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) allekirjoittamisesta

KOM(2011) 279

 

18.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun peruskirjan ja muutetun työjärjestyksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin osalta

KOM(2011) 280

 

19.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemiseksi ja siirtämiseksi Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle

KOM(2011) 281

 

19.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemiseksi ja siirtämiseksi Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle

KOM(2011) 282

 

20.5.2011

Ehdotus neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://eur-lex.europa.eu


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/11


Euron kurssi (1)

28. kesäkuuta 2011

2011/C 189/03

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,4261

JPY

Japanin jeniä

115,31

DKK

Tanskan kruunua

7,4590

GBP

Englannin puntaa

0,89420

SEK

Ruotsin kruunua

9,2475

CHF

Sveitsin frangia

1,1884

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8020

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,398

HUF

Unkarin forinttia

269,73

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7097

PLN

Puolan zlotya

4,0132

RON

Romanian leuta

4,2105

TRY

Turkin liiraa

2,3461

AUD

Australian dollaria

1,3630

CAD

Kanadan dollaria

1,4070

HKD

Hongkongin dollaria

11,1042

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7762

SGD

Singaporin dollaria

1,7718

KRW

Etelä-Korean wonia

1 545,36

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,7863

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,2272

HRK

Kroatian kunaa

7,3793

IDR

Indonesian rupiaa

12 305,45

MYR

Malesian ringgitiä

4,3507

PHP

Filippiinien pesoa

62,098

RUB

Venäjän ruplaa

40,2485

THB

Thaimaan bahtia

44,152

BRL

Brasilian realia

2,2732

MXN

Meksikon pesoa

16,9650

INR

Intian rupiaa

64,2320


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/12


Viimeisin julkaisu muista KOM-asiakirjoista kuin komission antamista lakiehdotuksista ja komission antamista lakiehdotuksista

2011/C 189/04

EUVL C 140, 11.5.2011

Luettelo aiemmista julkaisuista:

 

EUVL C 121, 19.4.2011

 

EUVL C 94, 26.3.2011

 

EUVL C 88, 19.3.2011

 

EUVL C 26, 28.1.2011

 

EUVL C 296, 30.10.2010

 

EUVL C 76, 25.3.2010


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/13


Muut KOM-asiakirjat kuin komission antamat lakiehdotukset

2011/C 189/05

Asiakirja

Osa

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2011) 166

 

11.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2006 toiminnasta ja vaikutuksista

KOM(2011) 168

 

13.4.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Ehdotus energiaverodirektiivin tarkistamisesta EU:n energiaverotuksen järkiperäistämiseksi

KOM(2011) 171

 

30.3.2011

Kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Vanhan ja uuden urarakenteen välinen vastaavuus - Henkilöstösääntöjen 6 artikla

KOM(2011) 174

 

11.4.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 soveltamisesta

KOM(2011) 175

 

11.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta vuodesta 2007 lähtien

KOM(2011) 176

 

12.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa 6 päivänä joulukuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/845/YOS 8 artiklan perusteella

KOM(2011) 180

 

6.4.2011

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Euroopan unionin poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(2011) 183

 

7.4.2011

Suositus neuvoston päätökseksi keskinäisen avun antamisesta Romanialle - Perustelut

KOM(2011) 184

 

11.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiede- ja teknologiatilastoista tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 1608/2003/EY täytäntöönpanosta

KOM(2011) 186

 

8.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle — Eurostars-yhteisohjelman väliarviointi

KOM(2011) 187

 

11.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden vuonna 2010 toimittamien julkistaloutta koskevien tietojen laadusta

KOM(2011) 195

 

11.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano — 2010

KOM(2011) 199

 

15.4.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten mukaisesti (Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 16 kohta)

KOM(2011) 202

 

12.4.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Älykkäät verkot: innovoinnista käyttöönottoon

KOM(2011) 204

 

14.4.2011

Yhteinen kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Hongkong: Vuosikertomus 2010

KOM(2011) 205

 

14.4.2011

Yhteinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Macao: Vuosikertomus 2010

KOM(2011) 206

 

13.4.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”

KOM(2011) 211

 

15.4.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnan tehostaminen

KOM(2011) 214

 

15.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle muuntogeenisten organismien viljelyn sosioekonomisista vaikutuksista jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella ympäristöneuvoston joulukuussa 2008 antamissa päätelmissä edellytetyllä tavalla

KOM(2011) 217

 

20.4.2011

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan energia-alan elvytysohjelman täytäntöönpanosta

KOM(2011) 219

 

15.4.2011

Lisätalousarvioesitys nro 3 vuoden 2011 yleiseen talousarvioon - Menotaulukko pääluokittain - Pääluokka III - Komissio

KOM(2011) 220

 

20.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komiteall - Nuorisotoimintaohjelman väliarviointi

KOM(2011) 222

 

19.4.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa

KOM(2011) 225

 

18.4.2011

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Arviointikertomus tietojen säilyttämistä koskevasta direktiivistä (direktiivi 2006/24/EY)

KOM(2011) 232

 

28.4.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Kertomus alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY täytäntöönpanosta ja sen mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista

KOM(2011) 240

 

2.5.2011

Komission tiedonanto - Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Moldovan tasavallan kanssa

KOM(2011) 242

 

6.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yritystoiminnan rakennetilastoja koskevan neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 (uudelleenlaadittu), jolla kumottiin ja korvattiin asetus (EY) N:o 58/97, täytäntöönpanosta

KOM(2011) 246

 

5.5.2011

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Kertomus huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman (2007–2013) väliarvioinnista

KOM(2011) 248

 

4.5.2011

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Maahanmuuttotiedonanto

KOM(2011) 249

 

5.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Kertomus perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan ohjelman (2007–2013) väliarviointi

KOM(2011) 254

 

11.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Daphne III -ohjelman (2007–2013) väliarviointia koskeva kertomus

KOM(2011) 255

 

11.5.2011

Komission arviointikertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Rikosoikeutta koskevan ohjelman väliarviointikertomus

KOM(2011) 257

 

13.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan maatalouden tukirahaston menoista - Varojärjestelmä Nro 1-3/2011

KOM(2011) 260

 

12.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kummeliturskaa ja keisarihummeria koskevan elvytyssuunnitelman soveltaminen

KOM(2011) 271

 

17.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Kertomus ratifiointitilanteesta ja valvontaelinten suositukset yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteessä III lueteltujen yleissopimusten osalta kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla GSP+

KOM(2011) 272

 

17.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - GSP-tilastokertomus

KOM(2011) 286

 

23.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen torjunnan alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2038/2006 täytäntöönpanosta kaudella 2007–2009

KOM(2011) 301

 

23.5.2011

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan maatalouden tukirahaston menoista - Varojärjestelmä Nro 4/2011

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://eur-lex.europa.eu


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/16


Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

2011/C 189/06

Muutetaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan nojalla Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2) seuraavasti:

27   ryhmä

Sivu 110

Yleisohjeita

Poistetaan ensimmäisessä kappaleessa sanan ”määrännyt” jälkeen ilmaisu ”öljy- ja voitelutuotteiden vakiomääritelmiä ja -eritelmiä koskevassa vuoden 1976 painoksessa”.

Huomautus 2

Poistetaan toisella rivillä ilmaisun ”315 °C:” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 1319-70” ja korvataan se ilmaisulla ”EN 15553”.

Lisähuomautus 5

Lisätään 2 kohdan d alakohdassa sanan ”pehmennys” jälkeen sanat ”tai makeutus”.

Sivu 111

Lisähuomautus 5 b)

 

2 kohdan a alakohta:

korvataan ilmaisu ”ASTM D 86–67” ilmaisulla ”EN ISO 3405”;

lisätään ilmaisun ”(hävikki mukaan lukien)” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla” ja poistetaan sanan ”tislattaessa” jälkeen ilmaisu ”(reapproved 1972)”.

 

2 kappaleen b alakohta:

korvataan ilmaisu ”ASTM D 86–67” ilmaisulla ”EN ISO 3405”;

lisätään ilmaisun ”(hävikki mukaan lukien)” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla” ja poistetaan sanan ”tislattaessa” jälkeen ilmaisu ”(reapproved 1972)”.

Lisähuomautus 5 e)

Lisätään ilmaisujen ”glykoli” ja ”ja morfoliini” väliin ilmaisu ”, N-metyyli”.

Sivu 112

Lisähuomautus 5 l)

Korvataan ensimmäisellä rivillä sanat ”parafiinin poistosta” sanoilla ”vahan poistosta” sekä toisella ja neljännellä rivillä sanat ”parafiinin poisto” sanoilla ”vahan poisto”.

Sivu 115

2707 50 10 ja 2707 50 90

Kappale, joka alkaa sanoilla ”Näihin alanimikkeisiin …”:

korvataan ilmaisu ”ASTM D 86–67” ilmaisulla ”EN ISO 3405”;

poistetaan sanan ”menetelmän” jälkeen ilmaisu ”(reapproved 1972)” ja korvataan se ilmaisulla ”, joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää,”.

Sivu 116

2707 99 91 ja 2707 99 99

 

1 kohdan a alakohta:

korvataan ilmaisu ”ASTM D 86–67” ilmaisulla ”EN ISO 3405”;

lisätään sanan ”tilavuusprosenttia” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla” ja poistetaan sanan ”tislattuna” jälkeen ilmaisu ”(reapproved 1972)”.

 

1 kohdan b alakohta:

Lisätään ilmaisun ”15 °C:ssa” jälkeen ilmaisu ”EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä”.

 

1 kohdan c alakohta:

Poistetaan sanan ”neulatunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 5” ja korvataan se ilmaisulla ”EN 1426”.

Sivu 117

2710 11 11 – 2710 19 99

 

I kohdan 1 alakohta:

Lisätään sanan ”kiteytymispiste” jälkeen ilmaisu ”ISO 2207 -menetelmää vastaavalla”.

 

I kohdan 2 alakohdan a alakohta:

lisätään ilmaisun ”70 °C:ssa” jälkeen ilmaisu ”EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä”.

lisätään sanan ”kartiotunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ISO 2137 -menetelmää vastaavalla”.

 

I kohdan 2 alakohdan b alakohta:

lisätään ilmaisun ”70 °C:ssa” jälkeen ilmaisu ”EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä”.

poistetaan sanan ”neulatunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 5” ja korvataan se ilmaisulla ”EN 1426”;

poistetaan sanojen ”Ks. myös seuraava kaaviokuva” jälkeen alaviite (1).

Sivu 118

Alaviite 1:

Poistetaan seuraava alaviite: ”(1) Jos tuote osoittautuu liian kovaksi ASTM D 217 -menetelmään (työstetty kartiotunkeuma), se analysoidaan ASTM D 937 -menetelmällä (kartiotunkeuma).”.

Kaavio

Muutetaan kaavio seuraavasti:

Image

Sivu 119

2710 11 21

Poistetaan ilmaisu ”Ilmaisulla ’Abel-Pensky-menetelmä’ tarkoitetaan menetelmää DIN (Deutsche Industrienorm) 51775 — maaliskuu 1974, jonka on julkaissut Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.”.

2710 19 11 – 2710 19 29

Lisätään ilmaisun ”c alakohta” jälkeen seuraavaa:

”Alanimike 2710 19 21

Tähän alanimikkeeseen kuuluu petrolin tyyppinen lentopetroli, joka on tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen c kohdan mukaista.

Petrolin tyyppisen lentopetrolin, esimerkiksi yleisimmin käytetyn A-1-lentopetrolin, kaasukromatografinen profiili on ominainen öljylle, jonka ainoa käsittely on ollut raakaöljyn tislaaminen. Alkaanien ketjun pituus on noin 10–18 hiiliatomia. ASTM D 86 -menetelmää vastaavan EN ISO 3405 -menetelmän avulla määritetty tislausalue on noin 130–300 °C. Aromaattipitoisuus voi olla enintään 25 tilavuusprosenttia. ISO 13736 -menetelmän mukaan sen leimahduspiste on yleensä yli 38 °C.

Lentopetroli voi sisältää seuraavia lisäaineita: hapettumisen estoaineita, korroosionestoaineita, jäänestoaineita ja tunnistevärejä.

Sivu 120

A-1-tyyppisen lentopetrolin (petrolin) kaasukromatografinen profiili

Image

Sivu 121

Alanimike 2710 19 25

Tähän nimikkeeseen kuuluu muu petroli kuin lentopetroli. Tämän alanimikkeen petroli on tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen c kohdan mukaista.

Joillekin näille öljyille on ominaista se, että niiden aromaatti- ja olefiinipitoisuus on erittäin alhainen karstoittumisen estämiseksi palamisen aikana.

Tietyissä tapauksissa petroliin on lisätty kemiallisia merkintäaineita.

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu petrolin ja muiden kivennäisöljyjen tai orgaanisten liuottimien seokset.

Vähäaromaattisen petrolin kaasukromatografinen profiili

Image

Sivu 122

Alanimike 2710 19 29

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat muut keskiraskaat öljyt kuin alanimikkeiden 2710 19 21 ja 2710 19 25 petrolit. Tämän alanimikkeen öljyt ovat tämän ryhmän 2 lisähuomautuksen c kohdan mukaisia.

Tällainen öljy on esimerkiksi n-parafiini.

n-Parafiinin kaasukromatografinen profiili

Image

Muutetaan kaasukromatografinen profiili seuraavasti:

lisätään kussakin profiilissa ilmaisun ”SIMDIS ASTM D 2887 Extended” jälkeen ilmaisu ”, joka vastaa ISO 3924 -menetelmää”;

poistetaan A-1-lentopetrolia ja vähäaromaattista petrolia koskevissa profiileissa ilmaisu ”ASTM B 86 -korrelaatio (STP 577) – Jakauma” ja korvataan se ilmaisulla ”EN ISO 3405, joka vastaa menetelmää ASTM D 86 -korrelaatio (STP 577) – Jakauma”.

Sivu 123

Polttoöljyjen ominaisuuksia koskeva taulukko

Lisätään seuraavaa:

lisätään sanan ”sulfaattituhkapitoisuus” jälkeen ilmaisu ”(ISO 3987)”;

lisätään sanan ”saippuoitumisluku” jälkeen ilmaisu ”(ISO 6293-1 tai ISO 6293-2)”.

2710 19 71 – 2710 19 99

Toinen kappale:

korvataan ilmaisu ”ASTM D 86–67” ilmaisulla ”EN ISO 3405”;

lisätään sanan ”lämpötilassa” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla” ja poistetaan sanan ”tislattaessa” jälkeen ilmaisu ”(reapproved 1972)”.

Sivu 124

 

2 kohdan a alakohta:

korvataan ilmaisu ”ASTM D 86–67” ilmaisulla ”EN ISO 3405”;

lisätään sanan ”tislattaessa” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla” ja poistetaan sanan ”menetelmällä” jälkeen ilmaisu ”(reapproved 1972)”.

 

2 kohdan b alakohta:

Poistetaan sanan ”lämpötilassa” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 445 74” ja korvataan se ilmaisulla ”EN ISO 3104”.

 

2 kohdan c alakohta:

lisätään ilmaisun ”(C)” jälkeen ilmaisu ”ISO 2049 -menetelmällä määritettynä (joka vastaa”;

korvataan sanat ”menetelmällä määritettynä” ilmaisulla ”menetelmää)”.

Voiteluöljyjen ja muiden öljyjen ominaisuuksia koskeva taulukko

Lisätään seuraavaa:

lisätään ilmaisun ”sulfaattituhkapitoisuus” jälkeen ilmaisu ”(ISO 3987)”;

lisätään ilmaisun ”saippuoitumisluku” jälkeen ilmaisu ”(ISO 6293-1 tai ISO 6293-2)”.

Sivu 125

2712 90 31 – 2712 90 99

 

1 kohta:

Lisätään sanan ”kiteytymispiste” jälkeen ilmaisu ”ISO 2207 -menetelmää vastaavalla”.

 

2 kohta:

Lisätään ilmaisun ”70 °C:ssa” jälkeen ilmaisu ”EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä”.

 

3 kohta:

Lisätään sanan ”kartiotunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ISO 2137 -menetelmää vastaavalla”.

 

4 kohta:

lisätään sanan ”kartiotunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ISO 2137 -menetelmää vastaavalla”;

poistetaan ilmaisu ”Jos tuote osoittautuu liian kovaksi ASTM D 217 -menetelmään (työstetty kartiotunkeuma), se analysoidaan ASTM D 937 -menetelmällä (kartiotunkeuma).”.

Sivu 126

2713 20 00

 

1 kohta:

Lisätään sanan ”kiteytymispiste” jälkeen ilmaisu ”ISO 2207 -menetelmää vastaavalla”.

 

2 kohta:

Lisätään ilmaisun ”15 °C:ssa” jälkeen ilmaisu ”EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä”.

 

3 kohta:

Poistetaan sanan ”neulatunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 5” ja korvataan se ilmaisulla ”EN 1426”.

2713 90 10 ja 2713 90 90

 

2 kohta:

Lisätään ilmaisun ”70 °C:ssa” jälkeen ilmaisu ”EN ISO 12185 -menetelmällä määritettynä”.

 

3 kohta:

korvataan ilmaisu ”ASTM D 86–67” ilmaisulla ”EN ISO 3405”;

lisätään sanan ”tislattaessa” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 86 -menetelmää vastaavalla” ja poistetaan sanan ”menetelmällä” jälkeen ilmaisu ”(reapproved 1972)”.

Sivu 127

2715 00 00

 

2 kohdan a alakohdan viidennen kappaleen ensimmäinen luetelmakohta:

Poistetaan sanan ”neulatunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 5” ja korvataan se ilmaisulla ”EN 1426”.

 

2 kohdan a alakohdan viidennen kappaleen toinen luetelmakohta:

lisätään ilmaisun ”ASTM D 1189 -menetelmällä” jälkeen ilmaisu ”(joka poistettiin vuonna 1979 ja jolle ei ole vastaavaa EN/ISO-menetelmää)”;

poistetaan sanan ”neulatunkeuma” jälkeen ilmaisu ”ASTM D 5” ja korvataan se ilmaisulla ”EN 1426”.

Kaavio

Muutetaan kaavio seuraavasti:

Image


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUVL C 137, 6.5.2011, s. 1.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/25


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

2011/C 189/07

Image

Monacon liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Eurokolikoilla on laillisen maksuvälineen asema koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikki eurokolikoiden uudet ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat helmikuun 10 päivänä 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen jäsenvaltiot ja maat, jotka saavat yhteisön kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseenlasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan kaksi euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten kahden euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Monaco

Aihe: Ruhtinas Albertin ja Charlenen häät

Kuvaus ulkoasusta: Kolikon keskellä ovat ruhtinas Albertin ja Charlenen profiilikuvat. Kuvien alapuolella on liikkeeseenlaskun toteuttavan maan nimi ”MONACO” ja vuosiluku ”2011”. Rahapajan tunnus on merkinnän ”MONACO 2011” vasemmalle puolella ja kaivertajan tunnus sen oikealla puolella.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä:

Liikkeeseenlaskupäivä:


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikki vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10 päivänä helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19 päivänä joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/26


Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

2011/C 189/08

Tuen N:o: SA.33191 (11/XA)

Jäsenvaltio: Slovenia

Alue: Gorenjska

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Podpore programom razvoja podeželja v Občini Jesenice 2011–2013

Oikeusperusta: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 45/11, z dne 10. junija 2011)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

 

Yritykselle myönnettävän tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä: 0,09 EUR (miljoonaa)

 

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä: 0,03 EUR (miljoonaa)

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 %

Täytäntöönpanopäivä: —

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 18 päivästä kesäkuuta 2011–31 päivään joulukuuta 2013

Tuen tarkoitus: Maatilainvestoinnit (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artikla), Vakuutusmaksut (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 12 artikla), Maa-alueiden uusjako (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 13 artikla), Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 5 artikla), Tekninen tuki (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artikla)

Asianomainen ala: Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Občina Jesenice

Cesta železarjev 6

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Internet-osoite: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201145&objava=2127

Muita tietoja: —

Tuen N:o: SA.33194 (11/XA)

Jäsenvaltio: Kypros

Alue: —

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Oikeusperusta: Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2011

Άρθρο 03619 του Προϋπολογισμού για το 2011

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä: 1,67 EUR (miljoonaa)

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 %

Täytäntöönpanopäivä: —

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 22 päivästä kesäkuuta 2011–31 päivään joulukuuta 2011

Tuen tarkoitus: Eläintaudit (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 10 artikla)

Asianomainen ala: Lampaiden ja vuohien kasvatus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1471 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Internet-osoite: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/74A7A97B0ECC4F01422578B2001F77CE/$file/scrapie%202011b.pdf

Muita tietoja: —


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/28


Luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY 6 artiklan mukainen julkaisu

2011/C 189/09

The High Court of Ireland

ASIAT: IRISH LIFE AND PERMANENT PUBLIC LIMITED COMPANY (”IL&P”) JA VUODEN 2010 CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT -LAKI, JÄLJEMPÄNÄ ’VAKAUTTAMISLAKI’

High Court of Ireland antoi vakauttamislain 9 pykälän nojalla 9 päivänä kesäkuuta 2011 Direction Order -määräyksen, jonka sisältö oli seuraava:

IL&P (joka on Irlannissa toimiluvan saanut luottolaitos) määrätään toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät Irish Life Limitedin, joka on IL&P:n kokonaan omistama tytäryhtiö, liiketoiminnan ja omaisuuden myyntiin kokonaan tai osittain joko listautumisannin tai yksityisen myynnin kautta.

High Court ilmoitti muun muassa, että Direction Odrer -määräys on 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY mukainen tervehdyttämistoimenpide.

Vakauttamislain 11 pykälän nojalla High Court of Irelandille (osoite Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland) voidaan viiden työpäivän kuluessa Direction Order -määräyksen antamisesta esittää vakauttamislaissa vahvistetuin edellytyksin hakemus kyseisen määräyksen kumoamiseksi.

Vakauttamislain 64 pykälän 2 momentin nojalla Direction Order -määräykseen ei voi hakea muutosta Supreme Courtilta ilman High Court of Irelandin suostumusta.

Määräyksestä voi pyytää täydellisen jäljennöksen High Court of Irelandin keskustoimistosta sähköpostiosoitteesta listroomhighcourt@courts.ie


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/29


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 189/10

1.

Komissio vastaanotti 17 päivänä kesäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Daimler AG (Daimler) ja brittiläinen yritys Rolls-Royce Group plc (Rolls-Royce), jotka toimivat saksalaisen Engine Holding GmbH:n välityksellä, hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen välillisen määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Tognum AG (Tognum) ja Rolls-Roycen norjalaisessa Bergen-liiketoiminnassa ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Daimler: premium-luokan henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen valmistus ja myynti sekä autoalan rahoituspalvelujen tarjoaminen (mukaan luettuina rahoitus, leasing, vakuutuspalvelut ja yritysautokaluston hallinta),

Rolls-Royce: siviili-ilma-alusten moottoreiden ja sähköntuotantojärjestelmien kehittäminen ja valmistus ilma- ja avaruusalusten, meriliikenteen ja energia-alan sovelluksia varten. Rolls-Roycella on myös merenkulkuun liittyvää liiketoimintaa, jonka puitteissa suunnitellaan laivoja ja tuotetaan merenkulkuun liittyviä laitteita kuten laivojen kulkukoneistoja, kansikoneita ja ohjauslaitteita. Bergenin kautta Rolls-Royce myös kehittää, valmistaa ja myy diesel- ja kaasukäyttöisiä mäntämoottoreita ja generaattorikoneistoja off-highway -sovelluksiin (esimerkiksi sähköntuotanto ja merenkulun sovellukset),

Engine Holding GmbH: erillisyhtiö, jonka ainoa tarkoitus oli käynnistää ostotarjous kaikista markkinoilla olevista Tognumin osakkeista ja sen jälkeen omistaa ja hallinnoida osakeomistuksia Tognum- ja Bergen-yhtiöissä,

Tognum: diesel- ja kaasukäyttöisten mäntämoottoreiden ja generaattorikoneistojen kehittäminen, valmistus ja myynti off-highway -sovelluksiin (esimerkiksi teollisuuden, sähköntuotannon ja merenkulun sovellukset).

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/31


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2011,

tietyistä päätöksen 98/526/EY mukaisista sitoumuksista luopumisesta Asia IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim DNA-koettimien markkinoiden osalta

(Asia IV/M.950 – Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim)

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2981 lopullinen)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 189/11

Komissio teki 3 päivänä toukokuuta 2011 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004  (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/index_fi.html

I   PERUSTELUT

(1)

Komissio antoi 4 päivänä helmikuuta 1998 päätöksen asiassa IV/M.950 Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim, jäljempänä ’päätös’, jonka mukaan toiminta, jolla sveitsiläinen yritys Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) hankki neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Boehringer Mannheim (BM), julistettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Komissio asetti kuitenkin asiaan liittyviä ehtoja ja velvoitteita.

(2)

Päätöksessä todettiin, että Rochella oli määräävä asema DNA-koettimien ETA-alueen laajuisilla markkinoilla. Asema voisi vahvistua sen hankittua määräysvallan BM:ssä, sillä BM oli mahdollinen markkinoille tulija, joka oli uhrannut huomattavasti voimavaroja sijoittautuakseen DNA-koettimien markkinoille. Roche antoi sitoumuksia, jotka julistettiin sitoviksi päätöksellä.

(3)

Sitoumuksiin kuului, että Roche tarjoaa ketään syrjimättömillä ehdoilla kaikille asiasta kiinnostuneille markkinaosapuolille mahdollisuuden käyttää sen polymeraasiketjureaktiotekniikkaa, jäljempänä ’PCR-tekniikka’, laajoilla lisensseillä ja yksittäislisensseillä.

(4)

Päätöksen mukaisiin sitoumuksiin ei sisältynyt aikataulua, määräaikoja tai tarkistuslauseketta.

(5)

Roche esitti 24 päivänä syyskuuta 2008 kilpailun pääosastolle pyynnön sitoumuksista luopumisesta.

(6)

Kilpailun pääosaston tutkimuksista käy ilmi, että päätöksen antamisesta lähtien Roche on myöntänyt sitoumusten mukaisesti 35 PCR-lisenssiä, myös laajoja lisenssejä joillekin sen pääkilpailijoille. Tämä on johtanut ETA-alueen DNA-koettimien markkinoilla aktiivisesti toimivien merkittävien toimijoiden määrän kasvuun. Lisäksi suurin osa PCR-tekniikkaan liittyvistä 119 patentista (myös peruspatentit), joille Roche antoi sitoumustensa mukaisesti tekniikkansa käyttöoikeuden, ovat rauenneet.

(7)

Asiasta kiinnostuneita kolmansia osapuolia on kuultu. Kuulemisen tuloksena voidaan todeta, että sitoumuksista luopuminen ei voi vaikuttaa niiden tehokkuuteen, sillä ne ovat täyttäneet tehtävänsä eli niillä on korvattu mahdollinen kilpailun väheneminen sen jälkeen, kun Roche hankki määräysvallan BM:ssä. Sitoumukset eivät enää vastaa markkinoiden tarpeita ja niistä luopumisella on neutraali vaikutus kolmansien osapuolten oikeuksiin.

(8)

Lisäksi Roche on viime aikoina myöntänyt useita sitoumuksiin kuulumattomia lisenssejä ja on siten osoittanut olevansa valmis myöntämään lisenssejä myös sitä koskevan velvoitteen puuttuessa.

II   PÄÄTELMÄT

Edellä sanottu huomioon ottaen päätösluonnoksella luovutaan päätöksen 98/526/EY VI osan B kohdassa määrätyistä DNA-koettimiin liittyvistä sitoumuksista.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/32


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 189/12

1.

Komissio vastaanotti 23 päivänä kesäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Caymansaarilla kotipaikkaansa pitävä, yhdysvaltalaiseen Clayton, Dubilier & Rice -konserniin (CD&R) kuuluva Clayton, Dubilier & Rice Fund VIII hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä Financière SPIE S.A.S. (SPIE) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CD&R: pääomasijoituskonserni,

SPIE: moniteknisten palvelujen tuottaja, jonka toimialaan sisältyvät lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointilaitteiden ja mekaaniseen työstöön liittyvien palvelujen tarjoaminen teollisuuden, kaupan ja julkisen sektorin asiakkaille ja palvelujen tarjoaminen ydinteollisuuden, öljy- ja kaasualan, viestinnän ja tietotekniikan aloilla.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6291 – CD&R Fund VIII/SPIE seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/33


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

2011/C 189/13

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT/RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP/RHEINISCHES RÜBENKRAUT”

EY-N:o: DE-PGI-0005-0717-02.09.2008

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Saksa

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.6

”Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina”

3.2   Kuvaus 1 kohdassa mainittua nimitystä vastaavasta tuotteesta:

Vastakorjatun sokerijuurikkaan luonnonpuhdas tiivistetty mehu ilman sokerijuurikkaan kasvikuituja ja jälkikäteen lisättyjä aineita.

—   Ulkonäkö: tummanruskea ja erittäin viskoottinen siirappi

—   Maku: makea ja mallasmainen

—   Tuoksu: makeahko, mallasmainen ja karamellinen

—   Lopullinen sokeripitoisuus (sallittu poikkeama on +– 3 %):

 

sakkaroosia 33 %

 

glukoosia 17 %

 

fruktoosia: 16 %

—   Kuiva-ainepitoisuus Brix-asteikolla: vähintään 78 Brix-astetta

—   Happopitoisuus: 4,4–5,0 pH

—   Vesipitoisuus: enintään 22 %

—   Rautaa: vähintään 10 mg/100g

—   Magnesiumia: vähintään 70 mg/100 g

—   Kaliumia: vähintään 50 mg/100g

—   Foolihappoa: vähintään 90 mikrogrammaa/100 g

—   Zuckerrübenkraut valmistetaan ilman lisäaineita. Tuotetta valmistetaan juurikkaiden sadonkorjuuaikaan loppukesästä kevääseen. Perinteinen mutta nykyisen elintarvikelainsäädännön vaatimuksiin mukautettu valmistusmenetelmä on seuraava:

—   Raaka-aineen vastaanotto/laatu: vastakorjattujen juurikkaiden toimittaminen.

—   Vastaanottotarkastus: Vesipitoisuuden mittaaminen tarvittavien yritysparametrien (lämpötila, keittämisaika jne.) määrittelemiseksi. Silmämääräinen tarkastus likaisten ja raakojen osien varalta.

—   Varastointi: lyhyt varastointi viljelijän tiloissa ja käsittelypaikassa sekä sadonkorjuun ja toimitusten sovittaminen yhteen.

—   Valmistelutoimet ennen käsittelyä: alustava pesu, vihreiden lehtien, mullan ja kivien poistaminen sekä lopuksi pesu juurikkaiden pesulaitteessa.

—   Jalostus: Jalostus tapahtuu yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Juurikas käsitellään kokonaisena tai paloiteltuna. Mäskiä kuumennetaan usean tunnin ajan tai keitetään varovasti. Tässä yhteydessä on huolehdittava siitä, että mäski saa levätä riittävästi. Keittämisaika ja -lämpötila määräytyvät yrityksen perinteen mukaisesti. Juurikasmassaa puristetaan korkean paineen alaisena niin, että saadaan raakamehua. Suodatinlaitteet poistavat raakamehusta lähes kaikki kiinteät osat. Siivilöity mehu johdetaan höyrystyslaitteeseen. Höyrystyslaitteessa siivilöidystä mehusta poistetaan vesi varovasti tyhjiössä. Lopputuotteen kuiva-ainepitoisuus on vähintään 78 Brix-astetta. Ennen kuin lopputuote varastoidaan, jalostuslaitoksessa analysoidaan sen väri sekä happo-, sakkaroosi-, fruktoosi-, glukoosi- ja kuiva-ainepitoisuus. Lisäksi lopputuotetta tutkitaan ulkopuolisessa laboratoriossa säännöllisin väliajoin. Zuckerrübenkraut varastoidaan säiliöihin, joista käsin sitä voidaan pullottaa.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

Raaka-aineena käytettävien sokerijuurikkaiden on oltava peräisin yksilöidyltä maantieteelliseltä alueelta.

Rübenkrautin valmistuksessa käytettävät sokerijuurikkaat saadaan perinteisesti yksinomaan alueen juurikasviljelijöiltä.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Koko tuotantoprosessi tapahtuu yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt.:

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Rheinland – Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa sijaitsevat Regierungsbezirk Köln (paitsi Oberbergischen Kreis) ja Regierungsbezirk Düsseldorf, jossa Kreis Mettmann, Düsseldorfin kaupunki, Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbachin kaupunki, Kreis Viersen, Krefeldin kaupunki, Kreis Kleve ja Kreis Wesel, sekä Rheinland-Pfalzin osavaltiossa sijaitsevat Landkreis Ahrweiler ja Landkreis Mayen-Koblenz.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Rübenkrautin valmistuksen monisatavuosinen perinne johti Rheinlandissa siihen, että valmistustapa ja maku haluttiin hioa huippuunsa. Valmistustekniikka oli siirtynyt perimätietona sukupolvelta toiselle. Juurikasviljelystä tuli 1300- ja 1400-luvulla kiinteä osa maanviljelyä, ja 1400-luvulta alkaen Rheinlandin alueen talonpoikien oli maksettava juurikkaista lääninherroille maksu (Kleiner Zehnt). Kolmikymmenvuotinen sota, joka käytiin 1600-luvun alussa, aiheutti nälänhädän, johon apua löytyi juurikasviljelystä, josta sai helpommin ja suuremman sadon kuin viljanviljelystä. Muun muassa Rheinlandissa, jossa rauhattomuudet olivat maltillisempia, ihmisillä oli mahdollisuus viljellä makeahkoa valkoista juurikasta.

Ei ole kuitenkaan selvää, milloin Rübenkrautin valmistus tarkkaan alkoi Rheinlandissa, mutta todennäköisesti se oli yleistynyt jo 1700-luvulla. Rübenkrautin valmistuksen keskus on Reinin alajuoksulla. Preussin valtiossa toimineista alun perin 309:stä Rübenkrautia valmistaneesta yrityksestä oli vuoden 1860 tienoilla jäljellä enää 63 puristamoa (Kreis Grevenbroich). Juurikassiirappia valmistettiin alun perin rehujuurikkaista tai porkkanoista. 1800-luvulla alaa valtasi Reinin alajuoksulla kasvatettu rehujuurikaslaji Lanker Rübe. 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla raaka-aineena alettiin käyttää sokerijuurikasta. Kölnin kauppakamarin vuosikirjoissa on vuoden 1870 tienoilta merkintä siitä, että Rübenkrautia valmistetaan vuosittain 6 000–10 000 sentneriä.

Lisäksi Rübenkraut on tärkeä perinteinen osa monia tyypillisiä Reinin alueen ruokareseptejä, joita ovat muun muassa Rheinischen Sauerbraten ja Aachener Printen. Sokerijuurikassiirapin valmistuksen pitkä perinne Rheinlandissa näkyy selvästi myös paikallisessa kielessä: sokerijuurikassiirappia kutsutaan Rheinlandin alueella nimellä Rübenkraut (aiemmin nimellä Rüöwenkrut tai Röbenkraut). Tätä käsitettä käytetään vielä nykyään myös Rheinlandin ulkopuolella, ja kaikki tuntevat sen. Ennen kuin tiedettiin, että rehujuurikkaasta saataisiin sokeria, sitä käytettiin vihanneksena (Kraut). Siihen, että rehujuurikkaasta saadun siirapin nimenä säilyi Rübenkraut, vaikutti myös analogia nimen Apfelkraut kanssa.

Julkaisussa Rübensirup — Seine Herstellung, Beurteilung und Verwendung (Block, Leipzig 1920) oleva kuva 2 osoittaa, että juurikassiirappitehtaat (merkitty mustalla värillä) sijaitsivat pääosin Rheinlandissa. Sokeritehtaat olivat jakautuneet kaikkialle Saksan valtakuntaan, mutta Rheinlandissa niitä oli vain muutamia. Rheinlandissa oli sitä vastoin suuri määrä juurikasmehutehtaita. Rheinlandissa valmistetaan vielä nykyäänkin hyvin suuria määriä juurikasmehua.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Valmistusalueelle pitkän perinteen myötä syvälle juurtunut varovainen valmistustapa takaa sen, että lopputuotteessa säilyvät arvokkaat mineraalit, kuten magnesium ja rauta. Tuote sisältää myös kaliumia ja foolihappoa. Tuote valmistetaan ilman lisäaineita.

Varovaisen valmistusmenetelmän kautta syntyvän ainutlaatuisen makean ja mallasmaisen maun sekä makeahkon, mallasmaisen ja karamellisen tuoksun ansiosta tuote soveltuu erinomaisesti paitsi levitteeksi myös makua antavaksi aineeksi ruuanlaittoon ja leivontaan.

Tuote on jo pitkään ollut erittäin tunnettu ja arvostettu. Sen maine ulottuu myös Rheinlandin ulkopuolelle. Tuotteen tunnettuus ja arvostus perustuvat tuotteen pitkään historiaan yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Tuotteen erinomainen maine perustuu sen maantieteelliseen alkuperään.

Rübenkraut on rheinlandilainen keksintö. Sitä on valmistettu Rheinlandissa alusta alkaen. Sitä on aina valmistettu Rheinlandista peräisin olevista sokerijuurikkaista. Valmistusalueen raaka-aineiden alkuperä vaikuttaa tuotteen arvostukseen. Tuotteen aitouteen liittyy erottamattomana osana sokerijuurikkaan (joka on tuotteen ainoa raaka-aine) alkuperä/paikallisuus.

Rübenkrautia valmistetaan nykyään lähes samalla tavoin kuin menneinä vuosisatoina. Valmistuksessa on aina käytetty mainitulta alueelta saatavia juurikkaita. Tämän vuoksi juuri Rheinlandissa on useita juurikasmehutehtaita, kuten ohessa olevasta kartasta voidaan nähdä. Rheinlandissa viljellään edelleenkin suuria määriä sokerijuurikasta, pääosin kuitenkin sokerin tuottamiseksi, mutta kohtuullisessa määrin myös Rübenkrautin valmistamiseksi.

Rübenkrautin valmistuksessa käytettävät sokerijuurikkaat saadaan perinteisesti yksinomaan Rheinlandin alueen juurikasviljelijöiltä. Sokerijuurikasta viljellään jalostajien ja viljelijöiden välisellä sopimusjärjestelyllä, joka mahdollistaa kattavan viljelyneuvonnan. Tuottajien ja jalostajien välinen yhteistyö on tiivistä, avointa ja vastuullista. Myyntitakuu antaa juurikasviljelijöille tarvittavan varmuuden suunnitella tulevia toimia. Sokerijuurikkaan kemiallinen laatu tarkastetaan identtisillä analyysimenetelmillä rutiininomaisesti.

Eritelmän julkaisutiedot:

(asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

Markenblatt 5, 1 päivänä helmikuuta 2008, osa 7a-aa, s. 26285

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/83


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/37


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2011/C 189/14

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”MELON DE GUADELOUPE”

EY-N:o: FR-PGI-0005-0844-18.01.2011

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Melon de Guadeloupe”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Ranska

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.6 –

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Kyseinen meloni on kausituote, joka korjataan marraskuun ja kesäkuun välisenä aikana ja jota viljellään pelkästään avomaalla (ilman katteita tai suojakatoksia).

Melon de Guadeloupe on kokonainen keltainen Charentais-tyyppinen meloni, jonka ulkoasu on tuore ja kiinteä ja paino vähintään 450 grammaa.

Kuoren pinta on vihertävä, kellertävä tai keltainen. Kun hedelmän kypsyysaste on oikea, kukkavarren kiinnityskohtaan muodostuu vahamainen rengas tai kevyitä halkeamia.

Melonissa saa olla pieniä muoto-, väri- tai pintavirheitä, edellyttäen etteivät ne vaikuta haitallisesti tuotteen yleiseen ulkoasuun, laatuun, säilyvyyteen ja kauppakunnostukseen.

Melon de Guadeloupe on erittäin makea. Vaadittu refraktometriluku on vähintään 12 °Brix-astetta.

Tuotteelle on ominaista erittäin makea ja aromaattinen maku ja voimakas tuoksu. Oranssinvärinen malto on suussa sulavaa ja hyvin kiinteärakenteista.

Ryhmä tekee vuosittain valintakokeita viralliseen laji- ja lajikeluetteloon merkityille keltaisille Charentais-tyyppisten melonien lajikkeille ja valitsee niistä sellaiset, jotka soveltuvat parhaiten paikallisiin olosuhteisiin ja vastaavat Melon de Guadeloupe -melonille asetettuja ominaisuusvaatimuksia. Ainoastaan koeviljely- ja varmistuskokeen läpäisseet lajikkeet sallitaan.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Viljely ja sadonkorjuu tapahtuvat maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

Kuljetus sadonkorjuupaikalta käsittelylaitokseen saa kestää enintään 4 tuntia. Laitoksissa erille tehdään tuoreustarkastus, minkä jälkeen hedelmät pestään ja lajitellaan yksitellen käsin eritelmän määräysten mukaisesti.

Tuote pakataan yksittäispakkauksiin ja/tai (yksikerroksisille) pakkausalustoille.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Kussakin pakkauksessa on oltava

suojatun maantieteellisen merkinnän nimi ”Melon de Guadeloupe”,

SMM-tunnus.

Jokaiseen hedelmään on kiinnitettävä tarra ”Melon de Guadeloupe”.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Maantieteellinen alue käsittää 10 kuntaa Guadeloupen saariryhmän kahdella pääsaarella:

seuraavat Grande-Terren kunnat: Saint François, Sainte Anne, Le Moule, Morne à L’eau, Petit Canal, Anse Bertrand, Port Louis;

seuraavat Marie-Galanten kunnat: Grand Bourg, Capesterre, Saint Louis.

Tällä Melon de Guadeloupe -melonin vakiintuneella tuotantoalueella vallitsevat korkealaatuisen melonin viljelylle erityisen suotuisat maaperä- ja ilmasto-olosuhteet.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Luonnolliset tekijät

Guadeloupe kuuluu trooppiseen ilmastovyöhykkeeseen, jossa kuiva kausi (carême) kestää yleensä joulukuusta huhtikuuhun. Kuitenkin jo marraskuusta aina kesäkuulle asti päivät ovat enimmäkseen aurinkoisia.

Maantieteellinen alue sijaitsee Grande-Terren Atlantinpuoleisessa osassa ja Marie Galantessa. Molemmat alueet ovat tuulisia, ja sademäärä on alhaisempi kuin sisämaassa. Myös alueiden maantieteellinen sijaintisuunta on suotuisa, ja niillä esiintyy vähemmän tuholaisia kuin muilla Guadeloupen alueilla.

Sekä Grande-Terren että Marie-Galanten pinnanmuodostus on syntynyt vanhojen laavavirtojen peittämälle kohonneelle koralliperäiselle kalkkikiviperustalle, ja maaperän erityispiirteet ovatkin tämän kehityksen ansiota.

Melonin viljelyalueelle on ominaista savipitoinen paisuva maaperä, jossa vuorottelevat savipitoiset ja paksuudeltaan ja karkeudeltaan vaihtelevat kalkki- ja magnesiumpitoiset kerrostumat. Paisuvan saven ansiosta maaperän kationinvaihtokyky on erittäin korkea, samoin kuin erityisesti sen kalsiumpitoisuus. Kalsiumin ja magnesiumin välinen suhde on melonin kannalta ihanteellinen. Kaliumin pidätyskyky on hyvä, ja fosforin saatavuus on yleensä turvattu. Maaperän pH-arvo on neutraali tai hieman emäksinen ja ravinnepitoisuus korkea. Runsaan kalsiumpitoisuuden ansiosta maaperän rakenne on vakaa, huolimatta paisuvan saven huomattavasta määrästä.

Koska savi on höytälöitynyttä, maaperä ei ole erityisen eroosioaltis voimakkaista trooppisista sateista huolimatta, ja sen sisältämät erittäin vakaat biologisesti muodostuneet putkimaiset pienhuokoset muodostavat huomattavan vesivarannon. Nämä melonin kannalta suotuisat ominaisuudet pysyvät vakaina, ellei maaperää muokata liian paljon.

Inhimilliset tekijät

Vaikka melonia on viljelty Guadeloupessa 1600-luvulta lähtien, jolloin siirtomaaisännät toivat lajin saarelle, ensimmäiset kirjalliset lähteet melonin esiintymisestä paikallisilla markkinoilla ovat peräisin vasta toisen maailmansodan ajalta.

Tuotanto Guadeloupessa alkoi järjestäytyä 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa Etienne CRANEN johdolla. Manner-Ranskassa toimivien ryhmien kanssa tehtiin vientisopimuksia, ja meloni kuului sopimusten kohteeksi valittuihin tuotteisiin.

Vuodesta 1984 kolme tuottajaa (CRANE, BOYER ja FABRE) ryhtyi yhteistyössä tuottamaan ja viemään Guadeloupe-tuotemerkillä varustettua melonia sesonkikauden ulkopuolella. Melonit kuljetetaan vielä sadonkorjuupäivänä lentoteitse Manner-Ranskaan, jossa niitä voidaan pitää kaupan seuraavasta päivästä alkaen. Strategian ytimenä on, että tuotanto tapahtuu Manner-Euroopan sesonkikauden ulkopuolella, toisin sanoen tammikuusta toukokuuhun.

Tuotteen laatuun panostavia tuotantomenetelmiä (lajikkeiden valinta, oikea sadonkorjuuajankohta, kohtuullinen lannoitus, harkittu kastelu, huolellinen valinta kauppakunnostusvaiheessa jne.) on kehitetty pitkälle, ja yhä useammat toimijat noudattavat niitä.

Melon de Guadeloupe on 1980-luvun lopusta alkaen tehnyt onnistuneen läpimurron Ranskan ja Euroopan markkinoille. Melonintuotanto kasvoi voimakkaasti 1980-luvulla, ja kokonaistuotanto on sen jälkeen vakiintunut noin 7 500–8 000 tonniin.

Melonimarkkinoilla toimii nykyisin viisi yritystä, ja meloni on Guadeloupen kolmanneksi tärkein vientituote banaanin ja sokeriruo’on jälkeen.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Tietty laatu

Guadeloupen tuottajat ovat valinneet viljelyyn keltaisen Charentais-tyyppisen melonin, joka soveltuu parhaiten maaperän erityisluonteeseen. Korkean sokeripitoisuuden lisäksi näillä meloneilla on poikkeuksellinen tuoksu ja aromi, ja eräillä lajikkeilla on myös myskimäinen maku. Melonin ystävät arvostavat eniten juuri näitä meloneja.

Guadeloupen ilmaston erityisluonteesta johtuen monet lajikkeet, jotka menestyvät hyvin lauhkeassa ilmanalassa, eivät sopeudu paikallisiin olosuhteisiin. Sen vuoksi Guadeloupen melonintuottajat ovatkin valikoineet keltaisista Charentais-melonilajikkeista ne, joiden ominaisuudet pääsevät parhaiten oikeuksiinsa juuri Guadeloupessa. Valintaan liittyy olennaisesti aistinvarainen arviointi, jossa otetaan huomioon melonin aromi sekä mallon väri ja rakenne.

Guadeloupen meloneja ostavien tukku- ja vähittäiskauppiaiden keskuudessa tehty tiedustelu on vahvistanut, että näitä meloneja pidetään laadultaan erinomaisina, tasalaatuisina, rakenteeltaan hyvinä ja aromaattisina, ja ne eroavat näiden ominaisuuksien vuoksi samana ajankohtana kaupan pidettävistä muuta alkuperää olevista meloneista.

Melon de Guadeloupe -melonin ominaispiirteitä ovat makeus, voimakas aromaattisuus, tuoksu ja suussa sulava, erityisen kiinteärakenteinen malto. Sokeripitoisuuden on oltava vähintään 12 °Brix-astetta.

Erityisosaaminen, joka ilmenee paikallisiin olosuhteisiin sopeutetussa viljelymenetelmässä

Tuottajat ovat päättäneet harjoittaa yksinomaan avomaaviljelyä ilman suojakatoksia, jotta melonit voivat käyttää hyväkseen mahdollisimman tehokkaasti Guadeloupen maaperän ja ilmaston tarjoamat mahdollisuudet. Lisäksi he ovat valinneet sellaisen tuotantoajankohdan, jonka ansiosta hedelmän aromit pääsevät kehittymään ihanteellisella tavalla nimenomaan kuivan kauden aikana, vaikka viljely onkin mahdollista ympäri vuoden.

Maan muokkaustoimet on mukautettu ympäristön olosuhteisiin. Jotta Grande-Terren ja Marie-Galanten maaperä, joka on erityisen suotuisaa melonin viljelylle, säilyttäisi laatuominaisuutensa (vakaus, vesivarat jne.), maan muokkaustoimet on rajoitettava mahdollisimman vähiin, ja ne on tehtävä yksinomaan kuivassa maassa. Nämä käytänteet sisältyvät eritelmään.

Lisäksi tuottajat ovat jo useiden vuosien ajan säännelleet lannoitusta ja kastelua ja rajoittaneet kemiallisten rikkakasvintorjunta-aineiden käyttöä, jotta maaperän ja veden alkuperäiset ominaisuudet säilyisivät. Nämä seikat on otettu huomioon viljelymenetelmissä.

Melon de Guadeloupe -melonin maine

Jo useissa 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun lehtiartikkeleissa viitataan Melon de Guadeloupen maineeseen; se tunnustetaan laadukkaaksi (Euroopan) sesonkikauden ulkopuolella tuotetuksi tuotteeksi.

Melon de Guadeloupe on 1980-luvun lopusta alkaen tehnyt onnistuneen läpimurron Ranskan ja Euroopan markkinoille. Nykyisin Guadeloupessa sesonkikauden ulkopuolella tuotettu meloni on sellaisenaan maailmanlaajuisesti tunnettu käsite, joka on säilyttänyt asemansa.

Rungisin kansainvälisen kaupan keskuksen markkinaluetteloiden viittauksissa sesonkikauden ulkopuolella tuotettuun meloniin mainitaan Ranskan Antillien osalta alkuperäpaikkana Guadeloupe, mikä kertoo Guadeloupen tuotannon määrän ja laadun suuresta arvostuksesta.

Melon de Guadeloupe -melonin markkinanoteeraukset ovet yleensä korkeammat kuin muuta alkuperää olevien saman sesongin melonien, koska tuotteen laatuominaisuudet ja maine tunnustetaan markkinoilla. Tämän vahvistaa myös Rungisin kansainvälisen kaupan keskuksen laatima eri alkuperää olevien Charentais-melonien vuosien 2000–2006 myyntihintojen vertailututkimus.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Guadeloupessa kuivan kauden aikana vallitsevan ilmaston ansiosta Grande-Terren ja Marie-Galanten savi- ja kalkkipitoisessa maassa on mahdollista viljellä korkealaatuista melonia luonnollisella tavalla avomaalla. Kuiva ja tuulinen ilmasto, meren läheisyys, joka lieventää paahtavaa hellettä ja rajoittaa kasvitautien esiintymistä, sekä savi- ja kalkkipitoinen maaperä ovat suotuisia tekijöitä makeiden ja erityisen aromaattisten melonien kehittymisen kannalta. Maaperän korkea kalkkipitoisuus antaa hedelmille poikkeuksellisen hyvän rakenteen. Maaperä soveltuu erityisen hyvin sileäpintaisen tai uurteisen keltaisen Charentais-melonin viljelyyn, ja eri lajikkeiden aromaattiset ominaisuudet, tuoksu, kuoren väri ja maku pääsevät kehittymään mahdollisimman täyteläisiksi.

Melonien laatu syntyy ainoastaan siten, että kaikki toimenpiteet viljelykierrosta maaperän muokkaukseen, kasteluun, lannoitukseen ja viljelymenetelmiin eri kasvuvaiheissa toteutetaan huolellisesti ja kiireettä. Tällä tavoin tuottajien osaaminen maan muokkauksen, viljelmien hoitamisen ja päivittäisen sadonkorjuun alalla saa aikaan parhaan mahdollisen laadun. Käsin tunnustelemalla sekä silmämääräisesti arvioimalla tapahtuvan huolellisen ja tarkan valinnan ansiosta Melon de Guadeloupe -melonista on kehittynyt korkealaatuinen tuote, jota kaikki eurooppalaiset jakelijat nykyisin arvostavat. Sen poikkeuksellisen kestävä rakenne sadonkorjuun jälkeen, runsas sokeripitoisuus ja aromaattisuus tunnustetaan yleisesti, samoin ylivertaisuus muihin samana ajankohtana kaupan pidettäviin muuta alkuperää oleviin meloneihin nähden.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPMelonDeGuadeloupe.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


29.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 189/42


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2011/C 189/15

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”SEL DE GUÉRANDE/FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE”

EY- N:o: FR-PGI-0005-0861-22.02.2011

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Sel de Guérande”/”Fleur de sel de Guérande”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Ranska

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

Luokka 1.8 –

Luokka 1.8 – Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Sel de Guérande ja Fleur de sel de Guérande ovat käsin kerättyä merisuolaa, joka saadaan yksinomaan Guéranden niemimaan suola-altaista. Merisuola on puhdistamatonta, sitä ole pesty eikä siihen ole lisätty lisäaineita keräämisen jälkeen. Se koostuu pääasiassa natriumkloridikiteistä, joskin joukossa on luontaisesti muita mineraalisuoloja ja hivenaineita.

Sel de Guéranden ja Fleur de sel de Guéranden tuotanto on luonnollinen prosessi, jossa merivesi kiertää allasryhmässä, kunnes kiteytyy suolaksi viimeisessä œillet-altaassa.

3.2.1   Sel de Guérande

Sel de Guérande on harmaata merisuolaa, jonka suolakiteet muodostuvat luonnonsavipohjaisten œillet-altaiden pohjalle. Se kerätään œillet-altaasta käsin erityisellä työvälineellä. Sel de Guérande voidaan varastoinnin ja seulonnan jälkeen pakata sellaisenaan, kuivattuna tai jauhettuna. Näin saadaan rakeudeltaan ja kosteuspitoisuudeltaan erilaisia suoloja.

3.2.2   Fleur de sel de Guérande

Fleur de sel de Guérande eli suolankukka muodostuu hienojakoisista ja hauraista suolakiteistä, joita kertyy harmaata suolaa tuottavien œillet-altaiden pinnalle suotuisien olosuhteiden (tuuli ja aurinko) ansiosta. Suolankukka kerätään käsin kuorimalla se veden pinnalta erityisellä työvälineellä. Jos se ennättää painua œillet-altaiden pohjalle, sitä ei enää kerätä suolankukkana.

Suolankukka eroaa harmaasta suolasta siinä, että se kiteytyy œillet-altaiden pinnalle. Lisäksi se on väriltään valkoista (koska se ei ole kosketuksissa altaan pohjaan). Se pakataan varastoinnin ja seulonnan jälkeen sellaisenaan tai hieman kuivattuna (mikä parantaa sen juoksevuutta).

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

Ei sovelleta.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

Ei sovelleta.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Seuraavien toimien on tapahduttava maantieteellisellä alueella:

Sel de Guéranden ja Fleur de sel de Guéranden keruu

Sel de Guéranden ja Fleur de sel de Guéranden varastointi irtotavarana

Ensimmäinen pakkaaminen, jonka avulla tuotteet voidaan jäljittää, jos ne pakataan myöhemmin määritellyn maantieteellisen alueen ulkopuolella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

Ei sovelleta.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Sel de Guérande ja Fleur de sel de Guérande on pakattava suljettuun pakkaukseen. Päällysmerkinnöissä on oltava

suojattu maantieteellinen merkintä ”Sel de Guérande”, kun kyseessä ovat harmaa suola ja harmaata suolaa kuivaamalla tai jauhamalla valmistetut tuotteet, ja ”Fleur de sel de Guérande”, kun kyseessä on suolankukka,

SMM-tunnus ja/tai maininta ”suojattu maantieteellinen merkintä”,

nimityksen suojelemisesta ja hallinnoimisesta vastaavan yhdistyksen (Organisme de Défense et de Gestion) nimi ja osoite.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Maantieteellinen alue kattaa 39 kuntaa Loire-Atlantiquen departementissa (Pays de La Loiren alue) ja 7 kuntaa Morbihan'ssa (Bretagnen alue).

Departementti

Kunnat

Loire-Atlantique

(39 kuntaa)

Asserac

Batz-sur-Mer

Baule-Escoublac (LA)

Besne

Bouée

Campbon

Chapelle-des-Marais (LA)

Chapelle Launay (LA)

Croisic (LE)

Crossac

Donges

Drefféac

Guenrouët

Guérande

Herbignac

Lavau-sur-Loire

Malville

Mesquer

Missillac

Montoir-de-Bretagne

Piriac-sur-Mer

Pont-Château

Pornichet

Pouliguen (LE)

Prinquiau

Quilly

Saint-André-des-Eaux

Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Joachim

Saint-Lyphard

Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Molf

Saint-Nazaire

Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Reine-de-Bretagne

Savenay

Sévérac

Trignac

Turballe (LA)

Morbihan

(7 kuntaa)

Camoël

Férel

Nivillac

Pénestin

Roche-bernard (LA)

Saint-Dolay

Théhillac

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

Alueen erityisyys perustuu sääolosuhteisiin: tuulta ja aurinkoa on riittävästi, ja alueella vallitsee valtameri-ilmasto leutoine talvineen ja viileine kesineen.

Erityisyys johtuu myös maaperästä: suola-altaiden rakentaminen rannikolle edellyttää laajoja savilakeuksia, jotka sijaitsevat korkeimman nousuveden ylärajoilla ja joihin mainingit eivät yllä. Guéranden suola-altaat sijaitsevat rannan suuntaisten hiekkasärkkien takana. Ihminen on pystynyt rakentamaan suola-altaita savisen eli läpäisemättömän ja joustavan maaperän ansiosta.

Alueen erityisyys johtuu myös inhimillisistä tekijöistä ja perinteisestä käyttötarkoituksesta: ensimmäiset kirjalliset maininnat Guéranden alueen suola-altaista on vuodelta 854 (”Cartulaire de Redon”). Guéranden suola-altaiden kehitys oli 900–1300-luvuilla nopeaa. Niiden lukumäärä lisääntyi huomattavasti 1500-luvulta alkaen ja kehitys kulminoitui 1800-luvulla. Vuosien 1840 ja 1960 välisenä aikana suola-altaat rappeutuivat. Suolan tuotanto aloitti Guérandessa uuden nousun vuonna 1970. Käytettävät suola-altaat ja tuotantotekniikat ovat samat kuin edellisilläkin vuosisadoilla. Altaat kunnostetaan perinteisin tekniikoin. Guéranden niemimaalle perustettiin vuonna 1979 koulutuskeskus, jossa saa opetusta suolanvalmistajan ammattiin.

Koska tuotantomäärät vaihtelevat vuosittain, varastot ovat aina olleet Guéranden alueen tuottajille ja markkinoille saattajille taloudellisesti strategisen tärkeitä. Suolavarastot sijaitsivat perinteisesti suola-altaiden kupeessa. SMM-merkintään liittyvä maantieteellinen alue kattaa kunnat, joissa nämä varastot aikoinaan sijaitsivat ja joissa suolanmyyjät liikkuivat.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Erityistunnusmerkit:

Sel de Guérande ja Fleur de sel de Guérande saavat ominaispiirteensä tavasta, jolla suola kerätään Guéranden niemimaan suola-altaista:

 

fyysiset ominaisuudet: Sel de Guérande on haurasrakenteista ja väriltään harmahtavaa (suola kerätään savipohjaisista suola-altaista ohuena kerroksena), Fleur de sel de Guérande taas on väriltään luonnollisen valkoista (suola ”poimitaan” suola-altaiden pinnalta ennen suolan keruuta)

 

kemialliset ominaisuudet: luonnonsuolaa ei pestä keruun jälkeen, sitä ei puhdisteta eikä siihen lisätä lisäaineita; se on peräisin merestä, joten sen kivennäisainepitoisuus (magnesium, kalsium, kalium) ja hivenainepitoisuus ovat suuremmat ja kosteuspitoisuus varsin korkea

 

aistinvaraiset ominaisuudet: vailla karvautta ja polttavuutta.

Sel de Guéranden ja Fleur de sel de Guéranden erityisyys on säilynyt tuotantomenetelmän sekä aiemman ja nykyisen maineen ansiosta.

Erityinen tietotaito:

Guéranden niemimaan suolatyöntekijät hallitsevat tuotantotekniikan, jonka perustana on yksi Ranskan Atlantin puoleisen rannikon vanhimmista järjestelmistä, jossa merta hyödynnetään tuotantotarkoituksiin: suola-altaiden rakenne on Guéranden alueen erityispiirre. Suolantyöntekijä säätelee veden korkeuksia ja kiertoa altaissa, jotta suola konsentroituu niihin vähitellen viikkojen aikana (viimeisissä haihdutusaltaissa konsentroitumisaste on hyvin lähellä kiteytymispistettä). Hän myös puhdistaa vettä luonnonmukaisesti dekantoimalla ja kerää lopputuotteen.

Suolankukka kuoritaan käsin veden pinnalta erityisellä lousse-työvälineellä ennen kuin se ennättää painua altaan pohjalle.

Sel de Guéranden suolakiteet puolestaan kerätään œillet-altaiden keskelle ja vedetään las-työvälineellä altaan reunalle rakennetulle lavalle. Kyseisellä työvälineellä pannaan suolavesi liikkeelle, jolloin œillet-altaiden pohjalle laskeutuneet suolakiteet lähtevät liikkeelle ilman, että mukaan tarttuu savea.

Sel de Guérande ja Fleur de sel de Guérande ovat luonteensa ja ominaisuuksiensa (tuotteen valutus veden poistamiseksi, heikko juoksevuus, nopea reagointi ilmankosteuteen) takia tuotteita, joiden varastointi ja pakkaaminen edellyttävät erityisosaamista ja -pätevyyttä. Jotta toimijat tai pakkaajat saisivat mahdollisimman puhdasta suolankukkaa, josta on valutettu vesi pois, tuottajat suorittavat itse ensimmäisen varastoinnin (väli- tai esivarastointi) ja tuotteen seulonnan. Välivarastointi tapahtuu tuottajan tiloissa, jotka eivät maankäyttövaatimuksiin liittyvistä syistä välttämättä sijaitse suola-altaiden läheisyydessä. SMM-alueen rajoissa otetaan tämä huomioon.

Maine:

Herkkusuiden arvostamien Sel de Guéranden ja Fleur de sel de Guéranden makuominaisuudet ja ravintoarvot tunnustettiin jo vuosisatoja sitten. Kuluttajien Sel de Guérandea ja Fleur de sel de Guérandea kohtaan osoittamasta kiinnostuksesta kertovat markkinointiyritysten ja jakelijoiden toteuttamat tutkimukset ja kartoitukset, ja monet kuuluisat ravintoloitsijat ja elintarvikealan yritykset suosivat tätä suolaa. Sel de Guérandeen ja/tai Fleur de sel de Guérandeen viitataan sadoissa kirjoitetuissa artikkeleissa.

Mainintoja Guéranden suolasta esiintyy ainakin vuodesta 1698. Ilmaisua ”fleur de sel” (suolankukka) esiintyy jo 1930-luvun mainoksissa, mutta varsinaisesti sen käyttö yleistyi 1970-luvun lopulta alkaen. Nimitykset ”sel de Guérande” ja ”fleur de sel de Guérande” tulivat tunnetummiksi, kun kyseisiä tuotteita alettiin 1980-luvun lopulla kehittää kaupallisesti.

Sel de Guérande loi ensimmäisenä äärimmäisen arkipäiväisille suolamarkkinoille uuden segmentin, joka perustuu suolan alkuperään.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

Sel de Guérandea ja Fleur de sel de Guérandea voi kerätä vain sellaisista suola-altaista, joissa esiintyy luonnostaan savea ja joihin kohdistuvat meriveden nousut ja laskut soveltuvat suolan tuotantoon. Moniulotteinen vesijärjestelmä ja suola-altaiden rakenne ovat olennainen osa Guéranden maisemaa ja paikallista osaamista.

Suola korjataan Guéranden niemimaan suola-altaista menetelmällä, joka poikkeaa muissa Atlantin rannikon tuotantoaltaissa sovellettavasta menetelmästä. Tässä nousuvesiä hyödyntävässä menetelmässä käytetään kolmenlaisia altaita, jotka edesauttavat suolan kerääntymistä. Suola kerätään altaista tietyin väliajoin eikä keruuseen ei käytetä koneita.

Sel de Guérand ja Fleur de sel de Guérand on irtotavarana varastoitava SMM-alueella, jolla sijaitsevat myös tuottajat ja toimijat, joilla on alan erityisosaamista. Tuotteiden alkuperän ja jäljitettävyyden kannalta on oleellista, että ennen kuin suola poistuu SMM-alueelta, se pakataan siellä ensimmäisen kerran suljettuun ja etiketöityyn pakkaukseen.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPSelDeGuerandeFleurDeSelDeGuerande.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.