ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.083.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 83

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
17. maaliskuu 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 083/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2011/C 083/02

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä 22 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen muuttamisesta

2

2011/C 083/03

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Irlannin, Ranskan ja Alankomaiden osalta

3

2011/C 083/04

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Kreikan, Ranskan, Italian, Unkarin ja Slovakian osalta

4

 

Euroopan komissio

2011/C 083/05

Euron kurssi

5

2011/C 083/06

Kesäaikasäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/84/EY 4 artiklan mukainen komission tiedonanto – Kesäajan alkamis- ja päättymispäivämäärät

6

 

Tilintarkastustuomioistuin

2011/C 083/07

Erityiskertomus N:o 14/2010 Tuontilihaan kohdistettavien eläinlääkinnällisten tarkastusten hallinnointi komissiossa vuonna 2004 toteutettujen hygienialainsäädännön uudistusten jälkeen

7

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2011/C 083/08

Tiedot, jotka EFTAn jäsenvaltiot ovat toimittaneet ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1j kohdassa tarkoitetun säädöksen (komission asetus (EY) N:o 800/2008 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)) nojalla myönnetystä valtiontuesta

8

 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 083/09

Komission ilmoitus, joka koskee osapuolia, jotka on vapautettu luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista – jonka voimassaoloa jatkettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1524/2000, jota on viimeksi muutettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/2005 – annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla: tiettyjen vapautettujen osapuolten nimiä ja osoitteita koskevat muutokset

10

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2011/C 083/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

13

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 083/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

14

2011/C 083/12

Ilmoitus Doku Khamatovich Umaroville, joka on lisätty tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission asetuksella (EU) N:o 260/2011

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 83/01

Komissio päätti 10 päivänä maaliskuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6019. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011,

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä 22 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen muuttamisesta

2011/C 83/02

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 22 päivänä marraskuuta 2010 antamallaan päätöksellä (2), jäljempänä ’päätös’, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 8 päivänä marraskuuta 2010 alkavaksi ja 7 päivänä marraskuuta 2013 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

International Trade Union House ilmoitti 23 päivänä marraskuuta 2010 pääsihteeristölle virheestä, joka koskee belgialaisen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimittämistä johtokuntaan työntekijäjärjestöjen edustajien ryhmään.

(3)

Virhe esiintyy puheenjohtajan allekirjoittamassa päätöksen alkuperäisessä tekstissä ja kaikissa virallisissa kielitoisinnoissa.

(4)

Päätös olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan 22 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 1 artiklassa olevassa II luettelossa belgialaisen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimet seuraavasti:

”II   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Herman FONCK

François PHILIPS”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CZOMBA S.


(1)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  EUVL C 322, 27.11.2010, s. 3.


17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011,

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Irlannin, Ranskan ja Alankomaiden osalta

2011/C 83/03

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten neuvostolle esittämät ehdokasluettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustettiin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä neuvoa-antava komitea.

(2)

Neuvosto on 21 päivänä lokakuuta 2010 tekemällään päätöksellä (2) nimittänyt sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsenet ja varajäsenet 20 päivänä lokakuuta 2010 alkaneeksi ja 19 päivänä lokakuuta 2015 päättyväksi toimikaudeksi, lukuun ottamatta eräitä jäseniä.

(3)

Irlannin, Ranskan ja Alankomaiden hallitukset ovat esittäneet ehdokkaat tiettyihin avoinna oleviin paikkoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Irlannista, Ranskasta ja Alankomaista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäseniksi ja varajäseniksi 19 päivänä lokakuuta 2015 päättyväksi toimikaudeksi:

I.   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Maa

Jäsenet

Varajäsenet

Irlanti

Anne McMANUS

Tim RYAN

Alankomaat

A.A.J. VRIJ

A.G. BLOEMHEUVEL


II.   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Jäsenet

Varajäsenet

Irlanti

Stellan HERMANSSON

Eamonn DEVOY

Alankomaat

G. VELDHUIS

H. DE GEUS


III.   TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Jäsenet

Varajäsenet

Irlanti

Claire JONES

Jean WINTERS

Ranska

Emilie MARTINEZ

Marie-Christine FAUCHOIS

Alankomaat

L.M. VAN EMBDEN ANDRES

R. BLAAKMAN

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä esitetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CZOMBA S.


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 290, 27.10.2010, s. 5.


17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011,

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Kreikan, Ranskan, Italian, Unkarin ja Slovakian osalta

2011/C 83/04

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26 päivänä toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen neuvostolle esittämät ehdokasluettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 22 päivänä marraskuuta 2010 antamallaan päätöksellä (2) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 1 päivänä joulukuuta 2010 alkavaksi ja 30 päivänä marraskuuta 2013 päättyväksi toimikaudeksi eräitä jäseniä lukuun ottamatta.

(2)

Kreikan, Ranskan, Italian, Unkarin ja Slovakian hallitukset sekä työntekijäjärjestöt ovat esittäneet ehdokkaat useisiin avoinna oleviin paikkoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi 30 päivänä marraskuuta 2013 päättyväksi toimikaudeksi:

I   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Italia

Michele TIRABOSCHI

Francesco CIPRIANI

Unkari

 

Eszter ENYEDI

Slovakia

Lilit MAMIKONYAN

Silvia GREGORCOVÁ


II   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Kreikka

Alexandros KALIVIS

Konstantinos ISSYCHOS

Ranska

 

Jean Jacques DANIS

Unkari

 

László GYIMESI

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä esitetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

CZOMBA S.


(1)  EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  EUVL C 322, 27.11.2010, s. 8.


Euroopan komissio

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/5


Euron kurssi (1)

16. maaliskuuta 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3951

JPY

Japanin jeniä

112,43

DKK

Tanskan kruunua

7,4586

GBP

Englannin puntaa

0,86730

SEK

Ruotsin kruunua

8,9730

CHF

Sveitsin frangia

1,2755

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8690

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,368

HUF

Unkarin forinttia

273,40

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7060

PLN

Puolan zlotya

4,0625

RON

Romanian leuta

4,1788

TRY

Turkin liiraa

2,2126

AUD

Australian dollaria

1,4066

CAD

Kanadan dollaria

1,3740

HKD

Hongkongin dollaria

10,8761

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8991

SGD

Singaporin dollaria

1,7857

KRW

Etelä-Korean wonia

1 580,49

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,7506

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,1676

HRK

Kroatian kunaa

7,3750

IDR

Indonesian rupiaa

12 242,84

MYR

Malesian ringgitiä

4,2637

PHP

Filippiinien pesoa

61,117

RUB

Venäjän ruplaa

39,9640

THB

Thaimaan bahtia

42,453

BRL

Brasilian realia

2,3179

MXN

Meksikon pesoa

16,7828

INR

Intian rupiaa

62,9430


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/6


Kesäaikasäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/84/EY (1) 4 artiklan mukainen komission tiedonanto

Kesäajan alkamis- ja päättymispäivämäärät

2011/C 83/06

Kesäajan vahvistetaan alkavan ja päättyvän vuosina 2012–2016 seuraavina päivinä kello 1 aamuyöllä koordinoitua yleisaikaa (UCT):

vuonna 2012: sunnuntai 25 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 28 päivä lokakuuta,

vuonna 2013: sunnuntai 31 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 27 päivä lokakuuta,

vuonna 2014: sunnuntai 30 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 26 päivä lokakuuta,

vuonna 2015: sunnuntai 29 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 25 päivä lokakuuta,

vuonna 2016: sunnuntai 27 päivä maaliskuuta ja sunnuntai 30 päivä lokakuuta.


(1)  EYVL L 31, 2.2.2001, s. 21.


Tilintarkastustuomioistuin

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/7


Erityiskertomus N:o 14/2010 ”Tuontilihaan kohdistettavien eläinlääkinnällisten tarkastusten hallinnointi komissiossa vuonna 2004 toteutettujen hygienialainsäädännön uudistusten jälkeen”

2011/C 83/07

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että sen laatima erityiskertomus N:o 14/2010 ”Tuontilihaan kohdistettavien eläinlääkinnällisten tarkastusten hallinnointi komissiossa vuonna 2004 toteutettujen hygienialainsäädännön uudistusten jälkeen” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla: http://www.eca.europa.eu

Kertomus on saatavilla maksutta paperiversiona. Sen voi pyytää tilintarkastustuomioistuimelta osoitteesta:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

P. +352 4398-1

Sähköposti: euraud@eca.europa.eu

Kertomuksen saa myös täyttämällä sähköisen tilauslomakkeen EU-Bookshop-sivustolla.


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTAn valvontaviranomainen

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/8


Tiedot, jotka EFTAn jäsenvaltiot ovat toimittaneet ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1j kohdassa tarkoitetun säädöksen (komission asetus (EY) N:o 800/2008 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)) nojalla myönnetystä valtiontuesta

2011/C 83/08

I   OSA

Tuen N:o

GBER 9/10/R&D ENV

Jäsenvaltio

Islanti

Myöntävä viranomainen

Nimi

Teollisuusministeriö

Osoite

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Verkkosivut

http://www.idnadarraduneyti.is/

Tukitoimenpiteen nimike

Lain nro 99/2010 IV luvussa tarkoitetut yleiset investointikannustimet

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Laki nro 99/2010 alkuinvestointeja koskevista kannustimista Islannissa. Julkaistu Islannin virallisessa lehdessä (Stjornartidindi):

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Internet-osoite tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

ja

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Kyllä

Kesto

Ohjelma

13.10.2010–31.12.2013

Myöntämispäivä

Tapauskohtainen tuki

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Kaikki paitsi lain nro 99/2010 2 §:n 3 momentin nojalla pois suljetut yritykset (rahoitusalan yritykset)

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Kyllä

Suuret yritykset

Kyllä

Talousarvio

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

Ohjelmalle ei ole toistaiseksi määrärahoja – arviota ei käytettävissä

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Edellyttää talousarvion hyväksymistä

Verotoimenpide

Lain nro 99/2010 9 §:n mukaiset verohelpotukset


II   OSA

Yleiset tavoitteet

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myön-nettävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työllisyystuki

(15 artikla)

Ks. lain nro 99/2010 13 §

10 % keskisuurille yrityksille

+ 10 % pienille yrityksille

Ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki

(17–25 artikla)

Investointituki yrityksille yhteisön normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen yhteisön normien puuttuessa (18 artikla)

Ilmoittakaa asianomaisen normin viitetiedot.

35 %

0 %

Tuki yhteisön normit ylittävien tai yhteisön normien puuttuessa ympäristönsuojelun tasoa parantavien uusien kuljetusajoneuvojen hankintaan (19 artikla)

35 %

0 %

Pk-yritysten ennakoivaan mukautumiseen tuleviin yhteisön normeihin myönnettävä tuki (20 artikla)

15 %

+10 %

Energiansäästötoimenpiteisiin tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (21 artikla)

35 %

0 %

Tehokkaaseen yhteistuotantoon tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (22 artikla)

35 %

0 %

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (23 artikla)

35 %

0 %

Ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki (24 artikla)

35 %

0 %

Ympäristöveron alennusten muodossa myönnettävä tuki (25 artikla)

 

 

Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki

(30–37 artikla)

Tutkimus- ja kehitys-hankkeisiin myönnet-tävä tuki (31 artikla)

Perustutkimus

(31 artiklan 2 kohdan a alakohta)

35 %

0 %

Teollinen tutkimus

(31 artiklan 2 kohdan b alakohta)

35 %

0 %

Kokeellinen kehittäminen

(31 artiklan 2 kohdan c alakohta)

25 %

+ 10 %

Teknisiin toteutettavuustutkimuksiin myönnettävä tuki (32 artikla)

35 %

0 %

Teollisoikeuksien kustannusten kattamiseen myönnettävä tuki pk-yrityksille (33 artikla)

35 %

0 %

Maatalous- ja kalastusaloja koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki (34 artikla)

35 %

0 %

Nuorille innovatiivisille yrityksille myönnettävä tuki (35 artikla)

15 %

 

Tuki innovaatiotoiminnan neuvonta-palveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin (36 artikla)

35 %

 

Tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen (37 artikla)

35 %

0 %

Koulutustuki

(38 ja 39 artikla)

Erityiskoulutus (38 artiklan 1 kohta)

25 %

+ 10 %

Yleiskoulutus (38 artiklan 2 kohta)

35 %

0 %


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/10


Komission ilmoitus, joka koskee osapuolia, jotka on vapautettu luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista – jonka voimassaoloa jatkettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1524/2000, jota on viimeksi muutettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/2005 – annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla: tiettyjen vapautettujen osapuolten nimiä ja osoitteita koskevat muutokset

2011/C 83/09

Komission asetuksella (EY) N:o 88/97 (1) (tullista vapauttamista koskeva asetus) annetaan lupa laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamiseen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnissa. Kyseinen tulli johtui neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 (2) käyttöön otetun polkumyyntitullin laajentamisesta neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 (3) ja sen voimassaolon jatkamisesta asetuksella (EY) N:o 1524/2000 (4), jota on viimeksi muutettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/2005 (5).

Tässä yhteydessä tietyt polkupyörien tuottajat on vapautettu laajennetusta polkumyyntitullista perättäisillä komission päätöksillä: muun muassa

Azor Bikes (Taric-lisäkoodi 8091) (6), BELVE sro (Taric-lisäkoodi A535) (7), BH Bicicletas de Alava (Taric-lisäkoodi 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (Taric-lisäkoodi A168) (9), Cicli Esperia SpA (Taric-lisäkoodi 8068) (10), Madirom PROD SRL (Taric-lisäkoodi A896) (11), Mama spol. sro (Taric-lisäkoodi A551) (12), Mara Srl (Taric-lisäkoodi 8983) (13), SPDAD, Lda (Taric-lisäkoodi A320) (14).

Azor Bikes on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen osoite ei ole enää 7707 AB Balkbrug, Alankomaat, vaan Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Alankomaat. Samalla yrityksen julkaistu nimi muuttuu – se ei ole enää Azor Bikes vaan Azor Bike BV.

BELVE sro on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen osoite ei ole enää Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia, vaan Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovakia.

BH Bicicletas de Alava on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen nimi ei ole enää BH Bicicletas de Alava vaan Bicicletas de Alava SL. Yrityksen virallinen osoite on C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Espanja.

CHERRI di Cherri Mario & C. snc on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen nimi ei ole enää CHERRI di Cherri Mario & C. snc vaan CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Cicli Esperia SpA on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen osoite ei ole enää Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Italia, vaan Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Italia.

Madirom PROD SRL on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen osoite ei ole enää Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bukarest, Romania, vaan blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Romania.

Mama spol. sro on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen nimi ei ole enää Mama spol. sro vaan Kellys Bicycles sro.

Mara Srl on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen nimi ei ole enää Mara Srl vaan MARA CICLI Srl. Yrityksen virallinen osoite on via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Italia.

SPDAD Lda on ilmoittanut komissiolle, että yrityksen virallinen nimi ja osoite ei ole enää SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugali, vaan RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugali.

Tarkasteltuaan toimitettuja tietoja komissio on vahvistanut, etteivät yritysten virallisten nimien ja osoitteiden muutokset vaikuta tullista vapauttamista koskevassa asetuksessa tarkoitettuun kokoonpanotoimintaan. Tästä syytä komissio ei katso, että kyseiset muutokset vaikuttaisivat laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamiseen.

Näin ollen viitetiedot, jotka koskevat Azor Bikes -yritystä komission päätöksessä 98/115/EY, BELVE sro -yritystä komission päätöksessä 2006/772/EY, BH Bicicletas de Alava -yritystä komission asetuksessa (EY) N:o 88/97, CHERRI di Cherri Mario & C. snc -yritystä komission päätöksessä 2002/134/EY, Cicli Esperia SpA -yritystä komission päätöksessä 97/447/EY, komission ilmoituksessa 2007/C 158/06 ja komission ilmoituksessa 2008/C 135/04, Madirom PROD SRL -yritystä komission päätöksessä 2009/867/EY, Mama spol. sro -yritystä komission päätöksessä 2006/22/EY, Mara Srl -yritystä komission päätöksessä 98/115/EY ja SPDAD Lda -yritystä komission päätöksessä 2002/606/EY, muutetaan seuraavan liitteen mukaisesti.


(1)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(2)  EYVL L 228, 9.9.1993, s. 1.

(3)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(4)  EYVL L 175, 14.7.2000, s. 39.

(5)  EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1.

(6)  EYVL L 31, 6.2.1998, s. 25.

(7)  EUVL L 313, 14.11.2006, s. 5.

(8)  Katso alaviite 1.

(9)  EYVL L 47, 19.2.2002, s. 43.

(10)  EYVL L 193, 22.7.1997, s. 32; EUVL C 158, 11.7.2007, s. 6; EUVL C 135, 3.6.2008, s. 5.

(11)  EUVL L 314, 1.12.2009, s. 106.

(12)  EUVL L 17, 21.1.2006, s. 16.

(13)  Katso alaviite 6.

(14)  EYVL L 195, 24.7.2002, s. 81.


LIITE

Aikaisempi viitetieto

Uusi viitetieto

Maa

Taric-lisäkoodi

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Alankomaat

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovakia

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Espanja

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Italia

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Italia

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Romania

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovakia

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Italia

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugali

A320


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 83/10

1.

Komissio vastaanotti 8 päivänä maaliskuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla belgialais-hollantilaisen yrityksen Ageas (Ageas) määräysvallassa oleva hollantilainen yritys Ageas Insurance International N.V. (Ageas Insurance International) ja turkkilainen yritys H.Ö. Sabancı Holding A.S. (Sabancı) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan turkkilaisessa yrityksessä Aksigorta A.S. (Aksigorta) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Ageas Insurance International: vakuutusala (henki- ja vahinkovakuutukset) Euroopassa ja Aasiassa (Turkkia lukuun ottamatta),

Ageas: Ageas Insurance Internationalin emoyhtiö, joka toimii Belgiassa henkivakuutusten ja työsuhde-etuuksien aloilla ja kansainvälisesti vahinkovakuutuksen alalla,

Sabanci: kansainvälisesti toimiva turkkilainen teollisuus- ja rahoitusalan monialayhtiö,

Aksigorta: vahinkovakuutusalan toiminta ainoastaan Turkissa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/14


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2011/C 83/11

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS”

EY-N:o: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

SMM ( X ) SAN ( )

1.   Nimi:

”Magyar szürkemarha hús”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Unkari

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus:

3.1   Tuotelaji:

1.1.

Tuore liha (ja muut eläimenosat)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta:

Nimitystä ”Magyar szürkemarha hús” (unkarilaisen harmaanaudan liha) voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun liha on todistettavasti peräisin Unkarissa hyvin laajaperäisissä olosuhteissa kasvatetuista, unkarilaisen harmaanaudan rotumääritelmän mukaisista rotupuhtaista yksilöistä.

”Magyar szürkemarha hús” on väriltään voimakkaan tummanpunaista. Värinsä ansiosta liha erottuu selvästi muusta naudanlihasta, sillä lihaksen pigmenttipitoisuus on suurempi kuin muussa naudanlihassa. Liha onkin väriltään tummempaa kuin useimmat muut naudanlihalajit.

Valumahävikki on vähäistä, sillä lihan koostumus on kuiva ja lihaskuituja on paljon. Syynä tähän on perinteinen laajaperäinen laidunruokinta.

Lihan marmoroituminen näkyy hyvin ja aiheutuu pikemminkin sidekudoksen sisältämästä rasvasta kuin itse lihaksen sisäisestä rasvasta, sillä yksinomaan laitumella pidettyjen eläinten liha sisältää vain vähän lihaksen sisäistä rasvaa (~ 1,2 %).

”Magyar szürkemarha hús” -lihan kuiva-ainepitoisuus on korkea, joten lihan vesipitoisuus on pienempi kuin tavallisissa naudanlihalajeissa, eikä liha kutistu niin paljon kypsennyksen aikana. Epätavallinen, hieman hapokkaampi ja riistaa muistuttavaa maku erottaa lihan maun tavanomaisesta.

Lihakkuusluokka (EUROP-luokitus): R, O, P.

Rasvaisuusluokka: 1, 2, 3.

Kaupan pitämisen muodot:

1)

Puoli- ja neljännesruhoina jäähdytettyinä tai jäädytettyinä, tarvittaessa pakattuina.

2)

Lihapaloina jäähdytettyinä tai jäädytettyinä, tarvittaessa pakattuina.

3)

Luuttomina lihapaloina jäähdytettyinä tai jäädytettyinä, tarvittaessa pakattuina.

4)

Yksittäisissä kuluttajapakkauksissa jäähdytettyinä tai jäädytettyinä, tarvittaessa pakattuina.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet):

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet):

”Magyar szürkemarha hús” -nimitystä voidaan käyttää, jos eläimet kasvatetaan hyvin laajaperäisessä laidunruokinnassa.

Saatavilla olevan kasvillisuuden mukaan ruokinta jakautuu kahteen kauteen eli kesän laidunruokintaan ja talven sisäruokintaan.

Eläimet ovat laitumella keleistä riippuen huhtikuun puolivälistä marraskuun loppuun. Se, mitä eläimet syövät, määräytyy ennen kaikkea paikallisen kasvillisuuden mukaan. Kasvillisuus pääsee kaikkialla Unkarissa kehittymään hyvin laajaperäisissä olosuhteissa. Laajaperäisesti laidunnettujen niittyjen kasvivalikoima yhdessä perinteisten kasvatusmenetelmien kanssa takaa ”Magyar szürkemarha hús” -lihan ainutlaatuisen laadun ja maun.

Kesän laidunkaudella lisärehua (esikuivattua tai -kuivaamatonta säilörehua) voidaan (laidunnurmen lisäksi) antaa ainoastaan silloin, kun laitumet kuivuvat.

Talven sisäruokinnassa käytetään ennen kaikkea hyvälaatuista, laajaperäisesti hoidetuilta niityiltä saatavaa heinää. Lisäksi voidaan antaa muuntogeenittömiä maissinvarsia tai sokerijuurikasjätemassaa, rehuolkea ja esikuivatettua tai -kuivaamatonta sinimailas- tai nurmisäilörehua.

Eläinten ruokinnassa ei saa käyttää kasvunedistäjiä.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

Suojatun maantieteellisen merkinnän saaneen lihan on oltava peräisin yksilöidyllä maantieteellisellä alueella syntyneistä, kasvatetuista, lihotetuista ja teurastetuista unkarilaiseen harmaaseen nautarotuun kuuluvista eläimistä.

Satoja vuosien vanhaa kansan- ja kulttuuriperintöä noudattaen ”Magyar szürkemarha hús” -lihan tuotantoeläimet kasvatetaan ja jalostetaan laajaperäisesti laumoissa. Sen lisäksi eläinten jäljitettävyys on nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti varmistettu. Siitoslehmät vasikoivat vuosittain laajaperäisissä olosuhteissa. Vasikoita voidaan pitää alusta lähtien laitumella. Eläimet laiduntavat ulkolaidunkauden alusta sisäruokintakauden alkuun laumoissa. Vuosisataisten perinteiden mukaisesti nautakarja voi oleskella talvella ulkosalla vaikeuksitta. Ainoa, mutta tärkeä vaatimus on tuulensuojan ja kuivan oljen tarjoaminen eläimille.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt:

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt:

Lainsäädännössä muuten vahvistettujen vaatimusten lisäksi tuotepakkauksissa on oltava seuraavat maininnat:

tuotenimi ”Magyar szürkemarha hús” (unkarilaisen harmaanaudan lihaa)

Euroopan unionin SMM-tunnus (sen jälkeen kun nimitys on merkitty unionin rekisteriin)

lihan yksilöivä tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän (ENAR) numero

tuotteen logo.

Logon väritys ja koko ovat seuraavanlaiset:

Perusmallissa kilpi on vähintään 15 mm korkea. Logo voidaan suurentaa vaiheitta minkä kokoiseksi tahansa. Logossa kuva ja kirjoitus ovat mustalla. Tausta on valkoinen.

Jos liha myydään pakkaamatta, edellä mainitut tiedot on esitettävä kylmätiskin lähellä niin, että kuluttajien on ne helppo nähdä.

Image

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus:

Unkari

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen:

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys:

”Magyar szürkemarha hús” -lihan tuotantoeläinten kasvatus- ja pitoalueena ovat Unkarin 19 läänissä ne alueet, jotka soveltuvat laajaperäiseen laiduntalouteen, eli nurmialueet (1 051 000 ha), ruoikot (59 000 ha) ja viljelemättömät soiset alueet (30–40 000 ha).

Maantieteellisesti alue sijaitsee mannermaisen, merellisen ja Välimeren ilmaston raja-alueella. Sääolot voivat kuitenkin olla hyvin äärimmäiset (kylmä talvi ja hyvin kuuma kesä). Tällaiset ilmasto-olot suosivat laidunmaiden ja laiduntalouden kehittymistä, mutta samaan aikaan eläimiksi on täytynyt valita sellaisia, jotka ovat kyenneet sopeutumaan äärimmäisiin olosuhteisiin. Unkarissa onkin aina ollut laajoja laiduntamiseen soveltuvia alueita, joilla on laidunnettu ilmasto-oloihin soveltuneita unkarilaisia harmaanautoja. Tämän vuoksi laiduntalous ja teurasnautojen kauppa ovat perinteisesti olleet alueen johtavia maatalousaloja.

Perinteisellä nautaeläintaloudella oli ratkaiseva asema maantieteellisen alueen pienempien kaupunkien kehityksessä. Lähteiden mukaan naudanlihan vientiä harjoitettiin lähes keskeytyksettä 1300-luvulta 1800-luvun puoliväliin saakka. Turkkilaisten jatkuvien hyökkäysten vuoksi väkimäärä väheni ja vähemmän elinkelpoiset yhteisöt hajosivat. Syrjäisimmät seudut autioituivat, sillä asukkaat muuttivat kyliin, joiden luonnonvarat olivat paremmat. Laajoilla alueilla luovuttiin peltoviljelystä ja siirryttiin laiduntalouteen. Laiduntaminen pustalla omilla tai vuokramailla (ennen kaikkea lihakarjanpito) toi asukkaille niin paljon lisätuloja, että tilat itsenäistyivät vähitellen, kehitykselle tarjoutui taloudelliset mahdollisuudet ja kaupunkikehitys pääsi käyntiin. Ei ole liikaa sanottu, että unkarilaisen harmaanaudan kasvatukseen perustuvasta taloudesta tuli tämän muutoin Euroopan reunamilla sijaitsevan maan johtava talouden ala.

”Magyar szürkemarha hús” -lihalla on ollut huomattava vaikutus Unkarin kansan- ja paimenkulttuurin kehittymiseen. Nautojen teurastuksesta saatuja sivutuotteita käytettiin päivittäin paimentolaiselämässä. Varsinkin eläinten sarvia arvostettiin suuresti. Sarvista valmistettiin paimentolaistorvia sekä suola- ja lääkeastioita, jotka koristeltiin runsaasti. Tämä käsityöläisperinne on jatkunut meidän päiviimme saakka tietyillä alueilla.

Laajamittaiseen paimentalouteen soveltuvista maista huomattava osa on nykyisin luonnonsuojelualueita. Ottaen huomioon luonnonsuojelunäkökohdat viljelijät pitävät laajaperäisen laiduntalouden avulla maan kunnossa. Tällainen viljelymuoto on kestävä ja perinteinen, ja lisäksi sillä varmistetaan pitkällä aikavälillä alueen arvokkaan ja suojellun kasviston sekä eläimistön hoivaaminen ja säilyminen.

5.2   Tuotteen erityisyys:

Perinteisen eläintenpidon ansiosta tuotteiden (3.2 kohdassa eritellyt) biokemialliset, fyysiset ja aistinvaraiset ominaisuudet eroavat olennaisesti muusta markkinoilla olevasta naudanlihasta. Silmiinpistävin esimerkki ovat vähäinen valumahävikki, lihan kuiva koostumus ja lihaskuitujen paljous, lihaksen sisäisen rasvan vähäisyys sekä lihan riistaan vivahtava maku, joka poikkeaa totutusta naudanlihan mausta.

”Magyar szürkemarha hús” -lihan rasvahappokoostumus tuo ravitsemuksellista etua, sillä laajaperäisesti kasvatetuista unkarilaisen harmaanautarodun lihasonneista saadussa lihassa on tutkimusten mukaan huomattavasti enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja kuin voimaperäisesti kasvatetuista elämistä saadussa lihassa. Laajaperäisesti kasvatettujen unkarilaisten harmaannautojen lihassa monityydyttymättömien rasvahappojen ryhmien n-6 ja n-3 suhde sekä n-6- rasvahappoihin kuuluvan linolihapon ja n-3-rasvahappoihin kuuluvan linoleenihapon suhde on 3:1. Tämä on parempi kuin laajaperäisesti kasvatetuista holstein-friisiläisen rodun naudoista saadun lihan suhdeluku 4:1, jota pidetään tyydyttävänä. Voimaperäisesti kasvatettujen nautojen lihassa kyseinen suhdeluku voi olla 9:1 tai 10:1. Voidaankin sanoa, että n-6- ja n-3-rasvahappojen suhde on ihmisten ravitsemuksen kannalta parhaimmillaan laajaperäisesti kasvatettujen unkarilaisen harmaanaudan lihassa.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM):

”Magyar szürkemarha hús” -lihan tuotantoeläimiä eli unkarilaisia harmaanautoja vientiin keskiajalla Eurooppaan huomattavia määriä (vuosittain noin 100 000 eläintä). Nämä erittäin suuret kauppamäärät johtuivat jo tuolloin lihan erinomaisesta, muusta naudanlihasta poikkeavasta mausta.

Teurasnaudat ajettiin jalan kaukaisten maiden kauppapaikoille erityisiä varta vasten perustettuja leveitä teitä pitkin. Näin ”Magyar szürkemarha hús” -lihaa ryhdyttiin myymään Nürnbergin, Münchenin, Augsburgin, Regensburgin, Ulmin, Strasbourgin, Hustopečen, Legradin, Bakarin ja Venetsian lihamarkkinoilla ja siitä tuli kysytty tuote.

Se, että Unkarista peräisin olevaa naudanlihaa pidettiin parhaimpana teurasnaudan lihana, käy ilmi lukuisista edellä mainittujen saksalaisten kaupunkien arkistoista löytyvistä senaikaisista asiakirjoista (Augssburg, 1578; Nürnberg, 1571). Saksan keisarillisissa kaupunkisäännöissä todettiin, että jos tällaista lihaa leikattiin lihakaupassa, samaan aikaan ei saanut paloitella muuta lihaa, jottei se sekaantuisi joukkoon.

Edellä kuvatuista perinteisistä laajaperäisistä kasvatusolosuhteista johtuen eläimet pystyvät kulkemaan paljon pidemmän matkan kuin tavalliset naudat (päivittäin 20–30 km). Koska eläimet kulkevat ja laiduntavat tällä tavoin, valumahävikki on vähäistä, niistä saatava liha on kuivaa, lihaskuituja on paljon ja lihaksen sisäistä rasvaa on vain vähän.

Luontaisissa olosuhteissa ilman kemiallisia aineita laajaperäisesti kasvatettu ”Magyar szürkemarha hús” -liha on markkinoilla nykyään yhä halutumpaa ja edustaa Euroopan kulttuurista ja viljelyllistä moninaisuutta.

Eritelmän julkaisutiedot:

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/18


Ilmoitus Doku Khamatovich Umaroville, joka on lisätty tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission asetuksella (EU) N:o 260/2011

2011/C 83/12

1.

Yhteisessä kannassa 2002/402/YUTP (1) unionia pyydetään jäädyttämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) mukaisesti laaditussa luettelossa, jota YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267(1999) mukaisesti perustettu YK:n komitea säännöllisesti päivittää, mainittujen Osama bin Ladenin, al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäsenten sekä muiden heitä lähellä olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit.

YK:n komitean laatimassa luettelossa mainitaan:

al-Qaida, Taleban ja Osama bin Laden;

al-Qaidaa, Talebania ja Osama bin Ladenia lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä, elimiä ja ryhmiä; sekä

oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat näiden edellä mainittuja tahoja lähellä olevien henkilöiden, yhteisöjen, elinten tai ryhmien omistuksessa tai määräysvallassa tai jotka muutoin tukevat niitä.

Muun muassa seuraavat teot tai seuraava toiminta kertovat siitä, että yksittäinen henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö on ”lähellä” al-Qaidaa, Osama bin Ladenia tai Talebania:

a)

osallistuminen al-Qaidan, Talebanin, Osama bin Ladenin tai minkä tahansa niiden solun, niiden liittolaisen, niistä irtautuneen tai niistä muodostetun ryhmän tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, edistämiseen, valmisteluun tai suorittamiseen yhdessä niiden kanssa, niiden nimissä, niiden lukuun tai niitä tukien;

b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen jollekin niistä;

c)

värväystoiminta niiden puolesta; tai

d)

niiden tekojen tai toiminnan tukeminen muulla tavoin.

2.

YK:n komitea päätti 10 päivänä maaliskuuta 2011 lisätä Doku Khamatovich Umarovin kyseiseen luetteloon. Hän voi koska tahansa jättää YK:n oikeusasiamiehelle mahdollisesti asiakirjoin perustellun pyynnön harkita uudelleen päätöstä sisällyttää hänet edellä mainittuun YK:n luetteloon. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

P. +1 212 9632671

F. +1 212 9631300 / 3778

Sähköposti: ombudsperson@un.org

Lisätietoja osoitteessa http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Komissio on 2 kohdassa mainitun YK:n päätöksen johdosta antanut asetuksen (EU) N:o 260/2011 (2), jolla muutetaan tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (3) liitettä I. Muutoksella, joka tehdään asetuksen (EY) N:o 881/2002 (4) 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 1 kohdan nojalla, lisätään Doku Khamatovich Umarov kyseisen asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon (”liite I”).

Liitteessä I mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin sovelletaan seuraavia asetuksessa (EY) N:o 881/2002 tarkoitettuja toimenpiteitä:

1)

kyseisten henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa tai hallussa olevien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa suoraan tai välillisesti heille/niille tai heidän/niiden hyväksi varoja ja taloudellisia resursseja (2 ja 2 a artikla (5)); sekä

2)

kielto suoraan tai välillisesti antaa, myydä, toimittaa tai siirtää kyseisille henkilöille ja yhteisöille sotilaalliseen toimintaan liittyvää teknistä neuvontaa, apua tai koulutusta (3 artikla).

4.

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 a artiklassa säädetään tarkastelumenettelystä, jonka mukaan luetteloon otetut voivat esittää huomautuksiaan luetteloon ottamisen syistä. Henkilöt ja yhteisöt, jotka on lisätty liitteeseen I asetuksella (EU) N:o 260/2011, voivat tiedustella komissiolta syitä tähän. Tiedustelu on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Kyseisillä henkilöillä ja yhteisöillä on myös mahdollisuus riitauttaa asetus (EU) N:o 260/2011 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

6.

Asianomaisten henkilöiden henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen (nykyään unionin) toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) säännösten mukaisesti. Mahdolliset tiedustelut, kuten lisätietopyynnöt tai asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksia koskevat pyynnöt (esim. oikeus saada itseään koskevia tietoja ja oikaista niitä), on lähetettävä komissioon, edellä 4 kohdassa mainittuun osoitteeseen.

7.

Liitteessä I mainituilla henkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tehdä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetelluille asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltaisille viranomaisille hakemus jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien käyttämisestä asetuksen 2 a artiklassa tarkoitettuihin perustarpeisiin tai tiettyihin maksuihin.


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 70, 17.3.2011, s. 33.

(3)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  7a artikla on lisätty neuvoston asetuksella (EU) N:o 1286/2009 (EUVL L 346, 23.12.2009, s. 42).

(5)  2a artikla on lisätty neuvoston asetuksella (EY) N:o 561/2003 (EUVL L 82, 29.3.2003, s. 1).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.