ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.355.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 355

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
29. joulukuuta 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2010/C 355/01

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, ja Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä

1

2010/C 355/02

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa (TFTP II) varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä

10

2010/C 355/03

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Katsaus tiedonhallintaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella

16

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 355/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5952 – CPPIB/Onex/Tomkins) ( 1 )

24

2010/C 355/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) ( 1 )

24

2010/C 355/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6072 – Carlyle/Primondo Operations) ( 1 )

25

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2010/C 355/07

Euron kurssi

26

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2010/C 355/08

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

27

2010/C 355/09

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo – EUVL:ssä C 316, 28.12.2007, s. 1, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 16, EUVL:ssä C 177, 12.7.2008, s. 9, EUVL:ssä C 200, 6.8.2008, s. 10, EUVL:ssä C 331, 31.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 10, EUVL:ssä C 37, 14.2.2009, s. 10, EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 20, EUVL:ssä C 99, 30.4.2009, s. 7, EUVL:ssä C 229, 23.9.2009, s. 28, EUVL:ssä C 263, 5.11.2009, s. 22, EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 17, EUVL:ssä C 74, 24.3.2010, s. 13, ja EUVL:ssä C 326, 3.12.2010, s. 17 julkaistun luettelon päivitys

34

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 355/10

Tarjouskilpailuilmoitus kolmansista maista peräisin olevan durran tuontitullin alentamisesta

35

2010/C 355/11

Tarjouskilpailuilmoitus kolmansista maista peräisin olevan maissin tuontitullin alentamisesta

37

2010/C 355/12

Tarjouskilpailuilmoitus kolmansista maista peräisin olevan maissin tuontitullin alentamisesta

39

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 355/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

41

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan tietosuojavaltuutettu

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/1


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, ja Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä

2010/C 355/01

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1),

yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja erityisesti sen 41 artiklan (2), sekä

rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS (3), ja

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

I   JOHDANTO

1.

Viime vuosina on pyritty yhä enemmän parantamaan poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Tällä alalla, joka on keskeisessä asemassa Tukholman ohjelmassa (4), henkilötiedot ovat erityisen arkaluonteisia ja tietojen käsittelyllä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia rekisteröidyille.

2.

Näistä syistä Euroopan tietosuojavaltuutettu on kiinnittänyt erityistä huomiota tähän aiheeseen (5), ja hän aikoo tässäkin lausunnossa korostaa tarvetta suojella perusoikeuksia, joille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue Tukholman ohjelman mukaisesti perustuu.

3.

Tämä lausunto koskee kahta usean jäsenvaltion SEUT:n 76 artiklan mukaisesti tekemää aloitetta direktiiviksi, nimittäin seuraavia:

a)

12 jäsenvaltion tammikuussa 2010 tekemä aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä (jäljempänä ’eurooppalaista suojelumääräystä koskeva aloite’) (6), ja

b)

7 jäsenvaltion huhtikuussa 2010 tekemä aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (jäljempänä ’eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva aloite’) (7).

4.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ottaa kantaa näihin aloitteisiin sen perusteella, että hänelle on asetuksen (EY) N:o 45/2001 41 artiklassa annettu tehtäväksi antaa ohjeita yhteisöjen toimielimille ja elimille henkilötietojen käsittelyä koskevista seikoista. Näin ollen hän ottaa tässä lausunnossa kantaa aloitteisiin siltä osin kuin ne liittyvät henkilötietojen käsittelyyn. Koska Euroopan tietosuojavaltuutetulta ei ole pyydetty lausuntoa, hän antaa tämän lausunnon omasta aloitteestaan (8).

5.

Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että asetuksen (EY) n:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan nojalla komission on kuultava Euroopan tietosuojavaltuutettua, kun se antaa yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojeluun henkilötietojen käsittelyssä liittyvän lainsäädäntöehdotuksen. Jäsenvaltioiden tekemän aloitteen yhteydessä tämä velvoite ei tarkkaan ottaen päde. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan myös poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön alalla noudatetaan kuitenkin tavallista lainsäätämisjärjestystä sillä SEUT:n 76 artiklassa määrätyllä erityisellä poikkeuksella, että yksi neljäsosa jäsenvaltioista voi tehdä aloitteen EU:n säädökseksi. Lissabonin sopimuksen mukaan nämä aloitteet pyritään tekemään mahdollisimman yhdenmukaisesti komission ehdotusten kanssa, ja niissä käytetään menettelyllisiä takeita aina kun se on mahdollista. Siksi tässä käsiteltäviin aloitteisiin on liitetty vaikutusten arviointi.

6.

Tätä taustaa vasten Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää valitettavana, ettei häntä kuultu aloitteiden tekemisen yhteydessä, ja hän suosittelee neuvostolle sellaisen menettelyn vakiinnuttamista, jossa Euroopan tietosuojavaltuutettua kuullaan, kun jäsenvaltiot tekevät henkilötietojen käsittelyyn liittyvän aloitteen.

7.

Vaikka aloitteiden tavoitteet ovat erilaiset – uhrien suojelun parantaminen ja yhteistyön tehostaminen rikosasioissa keräämällä todistusaineistoa rajojen yli – niillä on tärkeitä yhtymäkohtia:

a)

molemmat perustuvat tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten keskinäisen tunnustamisen periaatteeseen (9),

b)

niiden juuret ovat Tukholman ohjelmassa (10), ja

c)

niissä ehdotetaan henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä (ks. tämän lausunnon 10 ja 13 kohta sekä luku II.4).

Näistä syistä Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää aiheellisena tarkastella kyseisiä aloitteita yhdessä.

8.

Tässä yhteydessä on syytä mainita, että myös Euroopan komissio on hiljattain käsitellyt todisteiden keruuta niiden luovuttamiseksi toisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille (tämä on eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen aihe). Vuoden 2009 lopulla julkaistu vihreä kirja  (11) – jonka pohjalta käytävä kuuleminen on saatu päätökseen (12) – liittyy komission tavoitteeseen (joka esitetään tiedonannossa ”Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi” (13)) esittää vuonna 2011 säädösehdotus, jolla luotaisiin sellainen rikosasioissa kerättävään todistusaineistoon liittyvä kattava järjestelmä, joka perustuisi keskinäisen tunnustamisen periaatteeseen ja kattaisi kaikki todisteiden lajit (14).

II   OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSASIOISSA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY EUROOPPALAISTA SUOJELUMÄÄRÄYSTÄ JA EUROOPPALAISTA TUTKINTAMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVIEN ALOITTEIDEN PUITTEISSA

II.1   Aloitteiden taustaa

9.

Edellä mainitut aloitteet ovat jatkoa EU:ssa viime vuosina toteutetuille toimille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tietojen kerääminen ja jakaminen Euroopan unionissa (ja kolmansien maiden kanssa) ovat lisääntyneet merkittävästi syyskuun 2001 jälkeen, osaksi tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen ansiosta ja siksi, että sitä on helpotettu lukuisilla EU:n säädöksillä. Myös eurooppalaista suojelumääräystä ja eurooppalaista tutkintamääräystä koskevilla aloitteilla pyritään parantamaan luonnollisiin henkilöihin liittyvien tietojen vaihtoa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

II.2   Eurooppalaista suojelumääräystä koskeva aloite

10.

Eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen – joka perustuu SEUT:n 82 artiklan 1 kohdan d alakohtaan – pääpaino on rikosten uhrien suojelussa, ja sillä pyritään takaamaan heille tehokas suojelu Euroopan unionissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi eurooppalaista suojelumääräystä koskevassa aloitteessa sallitaan 2 artiklan 2 kohdassa lueteltujen, yhden jäsenvaltion (jäljempänä ’määräyksen antanut valtio’) lainsäädännön mukaisesti määrättyjen suojelutoimenpiteiden ulottaminen toiseen jäsenvaltioon (jäljempänä ’täytäntöönpanovaltio’), johon suojeltu henkilö siirtyy, ilman että uhri joutuisi panemaan vireille uuden menettelyn tai toimittamaan todistusaineistoa jälleen täytäntöönpanovaltiossa.

11.

Vaaraa aiheuttavalle henkilölle määrätyillä suojelutoimenpiteillä (uhrin vaatimuksesta) pyritään siis turvaamaan uhrin henki, ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus, vapaus tai sukupuolinen itsemääräämisoikeus EU:ssa kansallisten rajojen yli sekä estämään uhrin joutuminen uuden rikoksen kohteeksi.

12.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen voi antaa uhrin pyynnöstä määräyksen antavan valtion oikeusviranomainen (tai vastaava viranomainen). Menettely etenee seuraavasti:

a)

määräyksen antava valtio esittää eurooppalaista suojelumääräystä koskevan pyynnön,

b)

saatuaan tämän pyynnön täytäntöönpanovaltio tekee kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti päätöksen asianomaisen henkilön suojelun jatkamisesta.

13.

Tämän toteuttamiseksi on otettava käyttöön hallinnollisia toimenpiteitä. Ne kattavat osan määräyksen antavan valtion ja täytäntöönpanovaltion välillä tapahtuvasta henkilötietojen vaihdosta, joka liittyy asianosaiseen (eli uhriin) ja vaaraa aiheuttavaan henkilöön. Henkilötietojen vaihtoa käsitellään seuraavissa säännöksissä:

a)

aloitteen 6 artiklassa säädetään, että eurooppalainen suojelumääräys sisältää itsessään useita erilaisia henkilötietoja a, e, f, g ja h kohdan ja liitteen I mukaisesti,

b)

aloitteen 8 artiklan 1 kohdassa luetellut täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen velvoitteet edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, erityisesti velvollisuus ilmoittaa suojelutoimenpiteen rikkomisesta (8 artiklan 1 kohdan d alakohta ja liite II),

c)

täytäntöönpanovaltion ja määräyksen antaneen valtion toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet, jos suojelumääräystä ja/tai suojelutoimenpidettä muutetaan, jos sen voimassaolo päättyy tai jos se kumotaan (14 artikla).

14.

Edellisessä kohdassa mainitut tiedot ovat selkeästi henkilötietoja sellaisina kuin ne määritellään yleisesti tietosuojalainsäädännössä ”kaikenlaisiksi tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskeviksi tiedoiksi” (15) ja kuten 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä on termiä tarkentanut. Eurooppalaista suojelumääräystä koskevassa aloitteessa säädetään tiedoista, jotka koskevat tiettyä henkilöä (uhria tai vaaraa aiheuttavaa henkilöä), ja tiedoista, joita käytetään tai joita todennäköisesti käytetään tietyn henkilön (erityisesti vaaraa aiheuttavan henkilön) arvioinnissa, tietynlaisessa kohtelussa tai aseman muuttamisessa (16).

II.3   Eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva aloite

15.

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevassa aloitteessa – joka perustuu SEUT:n 82 artiklan 1 kohdan a alakohtaan – jäsenvaltioita vaaditaan keräämään, säilyttämään ja toimittamaan todistusaineistoa, vaikka sitä ei olisi vielä kansallisen tuomioistuimen saatavilla. Aloitteessa siis ylitetään saatavuusperiaate, joka esitettiin vuonna 2004 Haagin ohjelmassa innovatiivisena lähestymistapana rajat ylittävään lainvalvontatietojen vaihtamiseen (17). Siinä mennään myös pidemmälle kuin eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä 18 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2008/978/YOS, jota sovelletaan vain tiettyihin, jo olemassa oleviin todisteisiin (18).

16.

Eurooppalainen rikostutkintamääräys on määrä antaa yhden tai useamman erityisen tutkintatoimen suorittamiseksi täytäntöönpanovaltiossa todisteiden keräämiseksi (vaikka todisteita ei olisi vielä olemassa, kun määräys annetaan) ja siirtämiseksi (12 artikla). Sitä sovelletaan lähes kaikkiin tutkintatoimiin (ks. aloitteen johdanto-osan 6 ja 7 kappale).

17.

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevalla aloitteella on tavoitteena luoda yksi ainoa tehokas ja joustava väline todisteiden hankkimiseen toisesta jäsenvaltiosta rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä, kun oikeusviranomaiset joutuvat nykyään käyttämään monimutkaisempaa oikeudellista välinettä (joka perustuu sekä keskinäiseen oikeusapuun että keskinäiseen tunnustamiseen) (19).

18.

Eurooppalaisen tutkintamääräyksen avulla kerätyt todisteet (ks. myös aloitteen liite A) voivat selkeästi sisältää henkilötietoja, esimerkiksi silloin, kun on kyse pankkitilejä koskevista tiedoista (23 artikla), pankkitapahtumia koskevista tiedoista (24 artikla) tai pankkitapahtumien seurannasta (25 artikla), tai ne voivat kattaa henkilötietojen välittämisen (esimerkiksi video- ja puhelinkokouksissa, joita käsitellään 21 ja 22 artiklassa).

19.

Näistä syistä eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva aloite vaikuttaa merkittävästi oikeuteen henkilötietojen suojaan. Kun otetaan vielä huomioon, ettei puitepäätöksen 2008/978/YOS täytäntöönpanoaika ole vielä kulunut umpeen (joten on vaikea arvioida sen tehokkuutta ja täydentävien säädösten tarpeellisuutta) (20), Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella annettujen säädösten tehokkuutta ja suhteellisuutta on tarkasteltava säännöllisesti tietosuojaperiaatteita vasten (21). Näin ollen Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaan aloitteeseen lisätään arviointilauseke, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan raportoimaan säännöllisesti välineen soveltamisesta ja jolla komissio velvoitetaan tekemään näistä raporteista yhteenveto ja ehdottamaan tarvittaessa asianmukaisia muutoksia.

II.4   Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä ja eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä tehdyissä aloitteissa suunniteltu henkilötietojen käsittely

20.

Kuten edellä 13, 14 ja 18 kohdassa on selitetty, on selvää, että eri jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset käsittelisivät ja vaihtaisivat henkilötietoja ehdotettujen direktiivien nojalla. Rekisteröidyillä on tuolloin SEUT:n 16 artiklassa ja unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa vahvistettu perusoikeus tietosuojaan.

21.

Tästä huolimatta eurooppalaista suojelumääräystä koskevaan aloitteeseen liitetyssä yksityiskohtaisessa selvityksessä arvioidaan, että perusoikeuksien rikkomisen riski on olematon (nolla) (22), eikä eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaan aloitteeseen liitetyn yksityiskohtaisen selvityksen sisältämässä vaikutusten arvioinnissa ole lainkaan otettu huomioon tietosuojakysymyksiä (23).

22.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää näitä päätöksiä valitettavina ja painottaa tietosuojan tärkeyttä henkilötietojen käsittelyn kokonaistilanteessa, kun

a)

rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö on hyvin laajaa,

b)

tiedot ovat usein arkaluonteisia ja poliisi- ja oikeusviranomaiset ovat usein saaneet ne tutkinnan tuloksena,

c)

tietojen mahdollinen sisältö on laaja erityisesti kaikenlaiset todisteet kattavan eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen yhteydessä,

d)

todisteita voidaan välittää EU:n ulkopuolelle rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklan nojalla (24).

23.

Tässä kokonaistilanteessa tietojen käsittely on erityisen tärkeää ja voi vaikuttaa merkittävästi rekisteröityjen perusoikeuksiin, myös oikeuteen henkilötietojen suojaan.

24.

Edellä esitettyjen huomautusten valossa Euroopan tietosuojavaltuutettu ihmettelee, miksi aloitteissa ei käsitellä henkilötietojen suojaa (lukuun ottamatta eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen 18 artiklassa mainittua tutkintaan osallistuvien toimijoiden salassapitovelvollisuutta) eikä viitata selkeästi puitepäätökseen 2008/977/YOS. Kyseistä puitepäätöstä voitaisiin soveltaa kummassakin aloitteessa suunniteltuihin käsittelytoimiin (ks. 1 artiklan 2 kohdan a alakohta).

25.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitääkin hyvänä sitä, että eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen valmisteluvaiheessa neuvostossa on lisätty viittaus puitepäätökseen 2008/977/YOS (25), ja hän uskoo, että Euroopan parlamentti vahvistaa tämän alkuperäiseen aloitteeseen tehdyn muutoksen (26).

26.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää valitettavana, ettei samankaltaista johdanto-osan kappaletta ole vielä lisätty eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaan aloitteeseen, johon liittyy paljon enemmän henkilötietojen vaihtoa. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tässä yhteydessä tyytyväinen siihen, että kun komissio kommentoi eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaa aloitetta, se ehdotti, että siihen lisättäisiin viittaus (sekä johdanto-osaan että ehdotuksen tekstiin) puitepäätöksen 2008/977/YOS sovellettavuuteen (27).

27.

Näin ollen, rajoittamatta sitä, mitä jäljempänä luvussa III esitetään, molempiin aloitteisiin pitäisi sisällyttää erityinen säännös, jossa tarkennetaan, että aloitteissa ehdotettuun tietojen käsittelyyn sovelletaan puitepäätöstä 2008/977/YOS.

III   ERITYISET SÄÄNNÖT, JOITA TARVITAAN RIKOSASIOISSA TEHTÄVÄN OIKEUDELLISEN YHTEISTYÖN ALALLA VOIMASSA OLEVAN TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN LISÄKSI

28.

Käsiteltävänä olevat aloitteet tuovat jälleen kerran esiin perustavan ongelman, joka on tietosuojaperiaatteiden puutteellinen ja epäjohdonmukainen soveltaminen rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla (28).

29.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtää tarpeen tehostaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä myös eurooppalaisen suojelumääräyksen ja eurooppalaisen tutkintamääräyksen kattamilla aloilla (29). Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtää myös tiedon jakamisen hyödyllisyyden ja tarpeen, mutta hän haluaa korostaa, että näiden tietojen käsittelyssä on noudatettava – muun muassa (30) – EU:n tietosuojasääntöjä. Tämä käy erityisen selkeästi ilmi Lissabonin sopimuksesta, jolla lisättiin SEUT:n 16 artikla ja muutettiin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artikla sitovaksi.

30.

Tilanteisiin, joihin liittyy rajat ylittävää tiedonvaihtoa EU:ssa, on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska henkilötietojen käsittely useammalla kuin yhdellä lainkäyttöalueella lisää asianomaisten luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja etuihin kohdistuvia riskejä. Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään useilla lainkäyttöalueilla, joilla oikeudelliset vaatimukset ja tekniset puitteet saattavat vaihdella.

31.

Lisäksi tämä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta rekisteröidyille: asioihin saattaa liittyä osapuolia muista jäsenvaltioista, eri jäsenvaltioiden kansalliset lait voivat olla sovellettavissa ja poiketa niistä laeista, joihin rekisteröidyt ovat tottuneet, tai koko oikeusjärjestelmä voi olla vieras rekisteröidylle. Tällöin on erityisen tärkeää varmistaa EU:n tietosuojalainsäädännössä asetettujen vaatimusten noudattaminen (31).

32.

Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä edellä 27 kohdassa ehdotettu puitepäätöksen 2008/977/YOS sovellettavuuden selventäminen on vasta ensimmäinen askel.

33.

Tehokkaan suojan erityishaasteet rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ja puitepäätöksen 2008/977/YOS (ks. 52–56 kohta) puutteellisuus saattavat vaatia erityisten tietosuojasääntöjen sisällyttämistä EU:n säädöksiin, joiden nojalla henkilötietoja vaihdetaan.

IV   TEHOKKAAN TIETOSUOJAN HAASTEET RIKOSASIOISSA TEHTÄVÄN YHTEISTYÖN ALALLA: SUOSITUKSIA EUROOPPALAISTA SUOJELUMÄÄRÄYSTÄ JA EUROOPPALAISTA TUTKINTAMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVIA ALOITTEITA VARTEN

IV.1   Alustavia huomautuksia

34.

Henkilötietojen tehokas suoja (kuten edellä 29 kohdassa korostettiin) on tärkeä paitsi rekisteröidyille myös koko oikeudellisen yhteistyön onnistumiselle. Viranomaiset vaihtavat näitä tietoja mieluummin muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, jos ne voivat olla varmoja henkilötietojen suojan, paikkansapitävyyden ja luotettavuuden tasosta toisessa jäsenvaltiossa (32). Lyhyesti sanottuna yhteisen (korkeatasoisen) tietosuojastandardin vahvistaminen tällä herkällä alalla lisäisi jäsenvaltioiden välistä luottamusta ja lujittaisi keskinäiseen tunnustamiseen perustuvaa oikeudellista yhteistyötä siten, että vaihdettavien tietojen laatu paranisi.

35.

Tässä tilanteessa Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että eurooppalaista suojelumääräystä ja eurooppalaista tutkintamääräystä koskeviin aloitteisiin lisättäisiin paitsi yleinen viittaus puitepäätökseen 2008/977/YOS (kuten 27 kohdassa ehdotetaan) myös erityisiä tietosuojan turvaavia suojatoimia.

36.

Osa näistä suojatoimista on yleisluonteisia, ja ne on tarkoitettu sisällytettäviksi kumpaankin aloitteeseen. Tällaisia ovat erityisesti suojatoimet, joilla pyritään parantamaan tietojen paikkansapitävyyttä sekä tietoturvaa ja luottamuksellisuutta. Toiset suojatoimet liittyvät erityisiin säännöksiin jommassakummassa aloitteessa.

IV.2   Yleisluonteiset suojatoimet

Paikkansapitävyys

37.

Niissä aloitteissa ennakoiduissa tilanteissa, joissa tietoja vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä, on kiinnitettävä erityistä huomiota tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseen. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää tältä osin hyvänä sitä, että eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen 14 artiklassa asetetaan määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle selkeä velvollisuus ilmoittaa täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle suojelumääräyksen muuttamisesta, päättymisestä tai kumoamisesta.

38.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille myös, että käännösten tarve saattaa vaikuttaa tiedon paikkansapitävyyteen, etenkin kun otetaan huomioon, että aloitteet liittyvät erityisiin oikeudellisiin välineisiin, joiden merkitys saattaa vaihdella eri kielissä ja eri oikeusjärjestelmissä. Näin ollen Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää hyvänä sitä, että eurooppalaista suojelumääräystä koskevassa aloitteessa käsitellään käännöksiä (16 artikla), ja hän ehdottaa, että eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaan aloitteeseen lisätään samankaltainen säännös.

Turvallisuus, tietoisuus ja vastuullisuus

39.

Rajat ylittävän yhteistyön mahdollinen lisääntyminen näiden kahden aloitteen hyväksymisen seurauksena tarkoittaa, että eurooppalaisten suojelumääräysten ja eurooppalaisten tutkintamääräysten täytäntöönpanon yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen rajat ylittävän siirron turvallisuusnäkökohtia on tarkasteltava huolellisesti (33). Tämä on tarpeen paitsi puitepäätöksen 2008/977/YOS 22 artiklassa asetettujen turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi henkilötietojen käsittelyssä myös tutkinnan salassapidon ja rikosoikeudellisten menettelyjen luottamuksellisuuden varmistamiseksi eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen 18 artiklassa säädetyllä tavalla ja yleisesti ottaen puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 artiklan mukaista rajat ylittävästä vaihdosta peräisin olevien henkilötietojen käsittelyä varten.

40.

Euroopan tietosuojavaltuutettu painottaa tarvetta käyttää suojattuja tietoliikennejärjestelmiä tietojen toimittamisessa. Tästä syystä hän pitää hyvänä sitä, että tietojen toimittamisessa käytetään Euroopan oikeudellista verkostoa (34) sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset suojelumääräykset ja eurooppalaiset tutkintamääräykset osoitetaan oikeille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, ja näin vältetään väärien viranomaisten osallistuminen henkilötietojen vaihtoon tai ainakin minimoidaan sen riski (ks. eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen 7 artiklan 2 ja 3 kohta sekä eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen 6 artiklan 3 ja 4 kohta).

41.

Aloitteisiin pitäisi näin ollen sisällyttää säännöksiä, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että

a)

toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät voimavarat ehdotettujen direktiivien soveltamiseen,

b)

toimivaltaiset virkamiehet noudattavat ammatillisia vaatimuksia ja heihin kohdistuvilla sisäisillä menettelyillä varmistetaan erityisesti yksilöiden suoja henkilötietojen käsittelyssä, oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuus sekä luottamuksellisuus- ja salassapitosääntöjen asianmukainen noudattaminen (eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen 18 artiklassa säädetyllä tavalla).

42.

Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että aloitteisiin lisätään säännökset, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan olennaisia tietosuojaperiaatteita, ja joilla luodaan tarpeelliset sisäiset mekanismit vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi ulkoisille sidosryhmille. Tällaisilla säännöksillä saatettaisiin rekisterinpitäjät vastuullisiksi (meneillään olevan tietosuojakehyksen tarkistuksen yhteydessä pohdittavan ”vastuullisuusperiaatteen” mukaisesti (35)). Se velvoittaisi ne toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Näiden säännösten pitäisi kattaa:

a)

tunnistusjärjestelmät, jotka sallivat vain valtuutettujen henkilöiden pääsyn henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin tai tiloihin, joissa todisteita säilytetään,

b)

henkilötietojen käytön ja niihin kohdistuneiden toimenpiteiden seurannan,

c)

tarkastusten toteuttamisen.

IV.3   Suojatoimet eurooppalaista tutkintamääräystä koskevassa aloitteessa

43.

Kun otetaan huomioon, kuinka paljon joillakin tutkintatoimenpiteillä puututaan yksityisyyteen, Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa pohtimaan tarkkaan sellaisten todisteiden hyväksyttävyyttä, jotka on kerätty muihin tarkoituksiin kuin rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syytteeseenpanoa varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa ja puolustautumisoikeuden harjoittamista varten. Erityisesti puitesopimuksen 2008/977/YOS 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla hankittujen todisteiden käyttöä on harkittava huolellisesti (36).

44.

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaan aloitteeseen pitäisikin sisällyttää poikkeus puitesopimuksen 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisesta säätämällä, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen nojalla kerättyjä todisteita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syytteeseenpanoa varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa ja puolustautumisoikeuden harjoittamista varten.

IV.4   Suojatoimet eurooppalaista suojelumääräystä koskevassa aloitteessa

45.

Eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen osalta Euroopan tietosuojavaltuutettu toteaa, että toimivaltaisten viranomaisten välillä vaihdettavat, aloitteen liitteessä I luetellut henkilötiedot (jotka liittyvät sekä uhriin että vaaraa aiheuttavaan henkilöön) ovat asiaankuuluvia, merkityksellisiä ja oikeassa suhteessa tarkoituksiin, joihin ne kerätään ja joihin niitä käsitellään.

46.

Aloitteesta ei kuitenkaan käy riittävän selvästi ilmi – etenkään 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa –, mitkä uhriin liittyvät henkilötiedot täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen toimittaa vaaraa aiheuttavalle henkilölle.

47.

Euroopan tietosuojavaltuutettu uskoo, että määräyksen antavan valtion oikeusviranomaisen määräämän suojatoimenpiteen olosuhteita ja sisältöä on syytä tarkastella, ennen kuin toimenpiteestä ilmoitetaan vaaraa aiheuttavalle henkilölle. Viimeksi mainitulle tulisi antaa vain ne uhrin henkilötiedot (joihin saattavat joissakin tapauksissa kuulua yhteystiedot), jotka suojelutoimenpiteen täysimääräinen toteuttaminen edellyttää.

48.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tietoinen siitä, että yhteystietojen (kuten uhrin puhelinnumeron, kotiosoitteen tai muiden sellaisten paikkojen osoitteiden, joissa hän käy säännöllisesti, kuten työpaikan tai lasten koulun) luovuttaminen saattaa vaarantaa uhrin fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin ja heikentää hänen oikeuttaan yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Toisaalta vaaraa aiheuttava henkilö saattaa joissakin tapauksissa tarvita tietoja osoitteista, joihin hän ei saa mennä. Näin voidaan turvata määräyksen noudattaminen ja ehkäistä rangaistuksia sen rikkomisesta. Lisäksi paikat, joihin vaaraa aiheuttava henkilö ei saa mennä, on toisinaan ilmoitettava, jottei hänen liikkumisvapauttaan rajoitettaisi tarpeettomasti.

49.

Näiden seikkojen valossa Euroopan tietosuojavaltuutettu painottaa tämän asian tärkeyttä ja suosittelee, että eurooppalaista suojelumääräystä koskevassa aloitteessa säädettäisiin selvästi, että tapauksen olosuhteiden mukaan vaaraa aiheuttavalle henkilölle pitäisi antaa vain ne uhrin henkilötiedot (joihin saattavat joissakin tapauksissa kuulua yhteystiedot), joita suojelutoimenpiteen täysimääräinen toteutus edellyttää (37).

50.

Lopuksi Euroopan tietosuojavaltuutettu pyytää selventämään eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen johdanto-osan 10 kappaleessa käytettyä ilmausta ”sähköisiä keinoja”. Erityisesti olisi tarkennettava se, käsitelläänkö henkilötietoja ”sähköisiä keinoja” käyttäen, ja jos niin tehdään, miten tällainen käsittely turvataan.

V   TIETOSUOJASÄÄNNÖT JA OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSASIOISSA: EUROOPPALAISTA SUOJELUMÄÄRÄYSTÄ JA EUROOPPALAISTA TUTKINTAMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVIEN ALOITTEIDEN HERÄTTÄMÄT HUOLET

51.

Puitepäätöstä 2008/977/YOS sovelletaan kaikkeen eurooppalaista suojelumääräystä ja eurooppalaista tutkintamääräystä koskevien aloitteiden nojalla tapahtuvaan henkilötietojen vaihtoon.

52.

Vaikka Euroopan tietosuojavaltuutettu on myöntänyt, että puitepäätös 2008/977/YOS – kun jäsenvaltiot ovat panneet sen täytäntöön – edistää merkittävästi tietosuojaa poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön alalla (38), puitepäätös ei itsessään ole täysin tyydyttävä (39). Suurin ongelma liittyy sen soveltamisalan kapeuteen. Puitepäätöstä sovelletaan vain henkilötietojen vaihtoon poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä eri jäsenvaltioiden viranomaisten ja järjestelmien välillä ja EU:n tasolla (40).

53.

Vaikka tätä ongelmaa ei voidakaan ratkaista eurooppalaista suojelumääräystä ja eurooppalaista tutkintamääräystä koskevien aloitteiden yhteydessä, Euroopan tietosuojavaltuutettu painottaa, että yhteisen (korkeatasoisen) tietosuojastandardin puuttuminen oikeudellisen yhteistyön alalla saattaa johtaa siihen, että kansallinen tai EU:n oikeusviranomainen, joka käsittelee sellaisia rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyviä asiakirjoja, jotka sisältävät muista jäsenvaltioista peräisin olevia tietoja (kuten esim. eurooppalaisen tutkintamääräyksen nojalla kerättyjä todisteita), joutuu soveltamaan kahdenlaisia tietojenkäsittelysääntöjä: itsenäisiä kansallisia sääntöjä (joiden on oltava Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 mukaisia) tietoihin, jotka ovat peräisin samasta jäsenvaltiosta, ja puitepäätöksen 2008/977/YOS täytäntöönpanosääntöjä tietoihin, jotka ovat peräisin muista jäsenvaltioista. Täten erilaisia tietoja voi joutua erilaisten oikeusjärjestelmien piiriin.

54.

”Kaksijakoisen” tietosuojastandardin soveltaminen kaikkiin rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyviin asiakirjoihin, joihin sisältyy rajojen yli saatuja tietoja, vaikuttaa jokapäiväiseen työhön (esimerkiksi tietojen säilyttäminen kuhunkin tietoja toimittavaan elimeen sovellettavan lain mukaisesti; kunkin tietoja toimittavan elimen vaatimat rajoitukset käsittelylle; kolmannen maan esittämän pyynnön tapauksessa kukin tietoja toimittava elin antaisi luvan oman asianmukaisuusarvionsa ja/tai kansainvälisten sitoumustensa perusteella; erot rekisteröityjen tiedonsaantioikeuden sääntelyssä). Lisäksi kansalaisten suoja ja oikeudet voivat vaihdella ja niihin voi kohdistua erilaisia laajoja poikkeuksia sen mukaan, missä jäsenvaltiossa tietoja käsitellään (41).

55.

Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaakin tässä yhteydessä tuoda esiin kantansa tarpeeseen luoda tietosuojalainsäädännön kehys, joka kattaa kaikki EU:n toimivaltaan kuuluvat alat, myös poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön, ja jota sovelletaan sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tai käyttöön antamiin henkilötietoihin että tietojen kansalliseen käsittelyyn vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (42).

56.

Lopuksi Euroopan tietosuojavaltuutettu huomauttaa, että tietosuojasääntöjä pitäisi soveltaa kaikilla aloilla ja kaikissa tietojen käyttötarkoituksissa (43). Asianmukaisesti perustellut ja selkeästi muotoillut poikkeukset on tietenkin sallittava, erityisesti henkilötietojen käsittelyssä lainvalvontatarkoituksiin (44). Aukot henkilötietojen suojassa rikkovat EU:n voimassa olevaa (uudistettua) lainsäädäntöä. Direktiivin 95/46/EY 3 artiklan 2 kohta – jossa suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle poliisi- ja oikeusasiat – ei vastaa SEUT:n 16 artiklan periaatetta. Näitä aukkoja ei myöskään kateta riittävästi Euroopan neuvoston yleissopimuksella 108 (45), joka sitoo kaikkia jäsenvaltioita.

VI   PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET

57.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee sekä eurooppalaista suojelumääräystä että eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen osalta seuraavaa:

lisätään erityiset säännökset, joissa säädetään, että välineitä sovelletaan sen rajoittamatta, mitä rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2008/977/YOS määrätään,

lisätään säännökset, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että

toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät voimavarat ehdotettujen direktiivien soveltamiseen,

toimivaltaiset virkamiehet noudattavat ammatillisia vaatimuksia ja heihin kohdistuvilla sisäisillä menettelyillä varmistetaan erityisesti yksilöiden suoja henkilötietojen käsittelyssä, oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuus sekä luottamuksellisuus- ja salassapitosääntöjen asianmukainen noudattaminen,

tunnistusjärjestelmillä sallitaan vain valtuutettujen henkilöiden pääsy henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin tai tiloihin, joissa todisteita säilytetään,

tietojen käyttöä ja niihin kohdistuvia toimenpiteitä seurataan,

tarkastuksia toteutetaan.

58.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että eurooppalaista suojelumääräystä koskevassa aloitteessa:

säädetään selvästi, että tapauksen olosuhteiden mukaan vaaraa aiheuttavalle henkilölle pitäisi antaa vain ne uhrin henkilötiedot (joihin saattavat joissakin tapauksissa kuulua yhteystiedot), jotka suojelutoimenpiteen täysimääräinen toteutus edellyttää,

selvennetään eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen johdanto-osan 10 kappaleessa käytettyä ilmausta ”sähköisiä keinoja”.

59.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaan aloitteeseen:

sisällytetään eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen 16 artiklan kaltainen käännöksiä koskeva säännös,

sisällytetään säännös, jolla poiketaan puitesopimuksen 2008/977/YOS 11 artiklan 1 kohdan d alakohdasta siten, että siinä kielletään todisteiden käyttö muihin tarkoituksiin kuin rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai syytteeseenpanoa varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa ja puolustautumisoikeuden harjoittamista varten,

lisätään arviointilauseke, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan raportoimaan säännöllisesti välineen soveltamisesta ja jolla komissio velvoitetaan tekemään näistä raporteista yhteenveto ja ehdottamaan tarvittaessa asianmukaisia muutoksia.

60.

Lisäksi ja yleisesti ottaen Euroopan tietosuojavaltuutettu:

suosittelee, että neuvosto vahvistaa menettelyn, jossa Euroopan tietosuojavaltuutettua kuullaan, kun jäsenvaltiot tekevät henkilötietojen käsittelyyn liittyvän aloitteen,

tuo uudestaan esille tarpeen luoda tietosuojalainsäädännön kehys, joka kattaa kaikki EU:n toimivaltaan kuuluvat alat, myös poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön, ja jota sovelletaan sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tai käyttöön antamiin henkilötietoihin että tietojen kansalliseen käsittelyyn vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2010.

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

(4)  Eurooppa-neuvosto, Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (2010/C 115/01), 3 luku, ”Ihmisten elämän helpottaminen: Lain ja oikeuden Eurooppa”, EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1; ks. myös Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten”, EUVL C 276, 17.11.2009, s. 8.

(5)  Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut viime vuosina lukuisia lausuntoja ja esittänyt huomautuksia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella tehdyistä aloitteista. Nämä lausunnot ja huomautukset ovat saatavissa Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla.

(6)  EUVL C 69, 18.3.2010, s. 5.

(7)  EUVL C 165, 24.6.2010, s. 22.

(8)  Euroopan tietosuojavaltuutettu on ennenkin antanut lausuntoja jäsenvaltioiden aloitteista, ks. esimerkiksi Euroopan tietosuojavaltuutetun 4 päivänä huhtikuuta 2007 antama lausunto 15 jäsenvaltion aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL C 169, 21.7.2007, s. 2) ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 25 päivänä huhtikuuta 2008 antama lausunto 14 jäsenvaltion aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Eurojustin vahvistamisesta ja päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta (EUVL C 310, 5.12.2008, s. 1).

(9)  Tämä Wienin toimintasuunnitelmassa (komission toimintasuunnitelma parhaista tavoista panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta, oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 3 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymä teksti, EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1, kohta 45(f)) vahvistettu periaate on esitetty selkeästi 15. ja 16. lokakuuta 1999 pidetyn Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmissä 33 ja 35–37 kohdassa.

(10)  On olemassa vielä kolmas aloite (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, tehty 22 päivänä tammikuuta 2010, 2010/0801), jolla on sama tausta, mutta sitä ei ole otettu tässä huomioon, koska siihen ei liity henkilötietojen käsittelyä. Samasta aiheesta ks. myös ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, 9.3.2010, KOM(2010) 82 lopullinen.

(11)  Vihreä kirja jäsenvaltioiden välisestä todisteiden hankkimisesta rikosasioissa ja todisteiden hyväksyttävyyden varmistamisesta, KOM(2009) 624 lopullinen, 11.11.2009.

(12)  Erilaiset ja toisinaan keskenään ristiriitaiset vastaukset ovat komission tarkasteltavina, ja niihin voi tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0004_en.htm

(13)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi, Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi, Bryssel, 20.4.2010, KOM(2010) 171 lopullinen, s. 18.

(14)  Vielä ei ole selvää, millainen olisi tällaisen mahdollisen tulevan välineen suhde eurooppalaista tutkintamääräystä koskevaan aloitteeseen.

(15)  Ks. rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 2 artiklan a kohta sekä direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a kohta ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan a kohta.

(16)  Ks. 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän lausunto 4/2007 henkilötietojen käsitteestä, WP 136, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, s. 10.

(17)  Tämä asiakirjan Haagin ohjelma: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa 2.1 kohdassa vahvistettu periaate tarkoittaa, että ”koko unionin alueella jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen, joka tarvitsee tietoa työtehtäviensä suorittamiseen, voi saada sen toisesta jäsenvaltiosta ja että toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva lainvalvontaviranomainen, jonka hallussa tieto on, antaa sen käyttöön mainittua tarkoitusta varten ottaen huomioon tässä jäsenvaltiossa vireillä olevan tutkinnan vaatimukset”. Ks. tästä aiheesta Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi saatavuusperiaatteen mukaisesta tietojenvaihdosta (KOM(2005) 490 lopullinen), EUVL C 116, 17.5.2006, s. 8.

(18)  Neuvoston puitepäätös 2008/978/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten, EUVL L 350, 30.12.2008, s. 72.

(19)  Todisteiden hankkimista varten on nykyään kaksi vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvaa välinettä: neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45) ja edellä alaviitteessä 19 mainittu puitepäätös 2008/978/YOS.

(20)  Puitepäätöksen 2008/978/YOS 23 artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 19 päivään tammikuuta 2011 mennessä.”

(21)  Tukholman ohjelman 1.2.3 kohdan mukaan uudet lainsäädäntöaloitteet olisi otettava käsiteltäviksi vasta sitten, kun on tarkistettu, noudatetaanko niissä suhteellisuusperiaatetta.

(22)  Yksityiskohtainen selvitys toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen arvioimiseksi Lissabonin sopimukseen 6 päivänä tammikuuta 2010 liitetyn pöytäkirjan (N:o 2) 5 artiklan mukaisesti.

(23)  Asiakirjassa ”Yksityiskohtainen selvitys, 23. kesäkuuta 2010, toimielinten välinen asia: 2010/0817 (COD)” käsitellään selkeästi ainoastaan vapautta ja turvallisuutta sekä hyvää hallintoa koskevia oikeuksia (ks. s. 25 ja s. 41).

(24)  Ks. puitepäätös 2008/977/YOS.

(25)  Ks. eurooppalaista suojelumääräystä koskevan aloitteen viimeisimmän luonnoksen (28 päivänä toukokuuta 2010, neuvoston asiak. N:o 10384/2010) johdanto-osan 27 kappale: ”Tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot olisi suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS ja kaikkien jäsenvaltioiden ratifioimassa, yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti”.

(26)  Ks. tarkistus 21 mietintöluonnoksessa aloitteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802 (COD)), 20.5.2010, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta, naisten oikeuksien ja sukupuolen tasa-arvon valiokunta, esittelijät: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López, osoitteesta: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/pr/817/817530/817530fi.pdf

(27)  Ks. komission huomautukset ehdotetusta rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä, 24.8.2010, JUST/B/1/AA-et D(2010) 6815, s. 9 ja 38, osoitteessa: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/comment_2010_08_24_en.pdf

(28)  Ks. myös tämän lausunnon luku V.

(29)  Ks. mm. tarpeen parantaa oikeussuojaa, Euroopan oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä ja itse oikeusjärjestelmän tehokkuutta tunnustaminen Euroopan tietosuojavaltuutetun sähköisen oikeudenkäytön strategiasta antamassa lausunnossa, EUVL C 128, 6.6.2009, s. 13, 9 ja 21 kohta.

(30)  Mitä tulee jäsenvaltioiden kansallisen rikosprosessioikeuden noudattamiseen, erityisesti eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan aloitteen alalla, on syytä mainita Euroopan komissiolle vihreästä kirjasta järjestetyn kuulemisen yhteydessä lähetetyissä vastauksissa esitetyt huomautukset ja huolenaiheet (ks. alaviitteet 11 ja 12).

(31)  Ks. myös neuvoston asiakirja Haagin ohjelma: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa (2005/C 53/01), EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1, 7 ja sitä seuraavat sivut.

(32)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005) 475 lopullinen), EUVL C 47, 25.2.2006, s. 27, 5–7 kohta.

(33)  Yleisemmin ks. komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Tavoitteena sähköisen oikeudenkäytön strategia Euroopalle, Bryssel, 30.5.2008, KOM(2008) 329 lopullinen, s. 8: ”Oikeusviranomaisten on voitava vaihtaa luottamuksellisia tietoja täysin luotettavalla tavalla”.

(34)  Neuvoston päätös 2008/976/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan oikeudellisesta verkosta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 130).

(35)  Ks. 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän ja poliisi- ja oikeusasioita käsittelevän työryhmän asiakirja The Future of Privacy, s. 20 ja sitä seuraavat sivut.

(36)  Tässä määräyksessä sallitaan todisteiden käyttö ”muussa tarkoituksessa ainoastaan henkilötiedot siirtäneen jäsenvaltion etukäteisellä suostumuksella tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti annetulla rekisteröidyn suostumuksella”.

(37)  Tämä näyttää olevan tarkistusten 13 ja 55 tarkoitus mietintöluonnoksessa aloitteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802 (COD)), 20.5.2010, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

(38)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Tavoitteena sähköisen oikeudenkäytön strategia Euroopalle (2009/C 128/02), EUVL C 128, 6.6.2009, s. 13, 17 kohta.

(39)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun kolme lausuntoa ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005) 475 lopullinen), EUVL C 47, 25.2.2006, s. 27, EUVL C 91, 26.4.2007, s. 9, EUVL C 139, 23.6.2007, s. 1. Ks. myös Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannosta ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten”, EUVL C 276, 17.11.2009, s. 8, 19, 29 ja 30 kohta.

(40)  Ks. puitepäätöksen 2008/977/YOS 2 artikla.

(41)  Ks. edellä alaviitteessä 39 mainittu Euroopan tietosuojavaltuutetun kolmas lausunto ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta EUVL C 139, 23.6.2007, s. 41, 46 kohta.

(42)  Tätä Euroopan tietosuojavaltuutetun kantaa tuetaan selvästi 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän ja poliisi- ja oikeusasioita käsittelevän työryhmän asiakirjassa The Future of Privacy. Joint contribution to the Consultation of the European Commission on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data, WP 168, hyväksytty 1.12.2009, s. 4, 7 ja sitä seuraavat sivut sekä 24 ja sitä seuraavat sivut.

(43)  Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten, Bryssel, 10.6.2009, KOM(2009) 262 lopullinen, s. 30: ”EU:ssa on kehitettävä kattava järjestelmä henkilötietojen suojaamiseksi kaikilla unionin toimivaltaan kuuluvilla aloilla”.

(44)  Tällainen lähestymistapa vastaisi myös tavoitteeltaan Lissabonin sopimukseen liitettyä 21. julistusta henkilötietojen suojasta rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla.

(45)  Euroopan neuvoston yleissopimus 108 yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä, 28 päivänä tammikuuta 1981.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/10


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa (TFTP II) varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä

2010/C 355/02

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1),

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (2) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietosuojavaltuutetulle 31 päivänä maaliskuuta 2010 lähetetyn lausuntopyynnön,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

I.   JOHDANTO

1.

Komissio hyväksyi 15 päivänä kesäkuuta 2010 ehdotuksen neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa (TFTP II) varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (jäljempänä ehdotus). Ehdotus (mukaan lukien luonnos Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä sopimuksesta) lähetettiin Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausuntoa varten. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että häntä kuullaan, ja suosittelee, että ehdotuksen johdanto-osaan sisällytetään viittaus tähän lausuntoon.

2.

Komission ehdotuksen taustalla ovat SWIFTin (3) arkkitehtuuriin tehdyt muutokset, joiden seurauksena Euroopan talousalueella ja Sveitsissä lähetettävät SWIFTin rahaliikenneviestit pysyvät 1 päivästä tammikuuta 2010 lähtien eurooppalaisella alueella – joka eroaa transatlanttisesta alueesta – eivätkä enää näy Yhdysvaltain toimintakeskuksessa.

3.

Komissio suunnittelee tällä ehdotuksella EU:n ja Yhdysvaltojen välille kansainvälistä sopimusta, joka edellyttäisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artiklan (kansainväliset sopimukset), 82 artiklan (oikeudellinen yhteistyö) ja 87 artiklan (poliisiyhteistyö) nojalla sellaisten merkittävien rahaliikenteen sanomanvälitystietojen siirtoa Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön, joita ministeriö tarvitsee terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaansa varten.

4.

Uudessa luonnoksessa pyritään ottamaan huomioon erityisesti henkilötietojen suojaan liittyvät huolet, erityisesti kun Euroopan parlamentti päätti 11 päivänä helmikuuta 2010 olla hyväksymättä 30 päivänä marraskuuta 2009 tehtyä väliaikaista sopimusta. Henkilötietojen suoja on perusoikeus, josta tuli entistä tärkeämpi Euroopan unionin oikeudellisessa kehyksessä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

5.

Ehdotuksessa painotetaan tietosuojan tärkeyttä viittaamalla yksiselitteisesti perussopimusten ja muiden kansainvälisten sopimusten asianmukaisiin artikloihin ja toteamalla sen olevan perusoikeus. Siinä ei kuitenkaan suunnitella SEUT 16 artiklan käyttöä oikeusperustana, vaikka ehdotetun sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa korostetaan, että korkeatasoinen tietosuoja on yksi sopimuksen tärkeimmistä tavoitteista. Tältä osin Euroopan tietosuojavaltuutettu toistaa, ettei sopimuksessa ole kyse ainoastaan henkilötietojen vaihdosta vaan myös niiden suojelusta. SEUT 16 artikla olisi näin ollen yhtä tärkeä oikeusperusta kuin lainvalvonnan alalla tehtävää yhteistyötä koskeva oikeusperustaksi valittu SEUT 82 ja 87 artikla.

6.

Ehdotukseen sovelletaan SEUT 218 artiklan 6 kohdan mukaista menettelyä. Tämän menettelyn mukaan neuvosto voi tehdä päätöksen sopimuksen tekemisestä vasta saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän. Tämä sopimus on näin ollen ratkaisevan tärkeä ”testitapaus” siitä, miten Lissabonin sopimuksen mukaisia uusia menettelyjä sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaan kansainväliseen sopimukseen. Varmistamalla, että tietosuojan periaatteet ja suojakeinot esitetään riittävän hyvin tässä sopimuksessa, voidaan tasoittaa tietä myöhempien neuvottelujen onnistumiselle.

7.

Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, kuinka tärkeää on neuvotella Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä sopimus henkilötietojen suojasta silloin, kun niitä siirretään ja käsitellään rikosten – mukaan lukien terrorismi – ehkäisemistä, tutkintaa, havaitsemista tai syytteeseenpanoa varten poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön puitteissa. Komissio hyväksyi 26 päivänä toukokuuta 2010 luonnoksen neuvotteluohjeiksi tällaisten neuvottelujen käynnistämistä varten. Tämän neuvotteluohjeluonnoksen esittelyssä komissio painotti, että sopimuksen henkilötietojen suojasta on oltava vankka. (4)

8.

Tätä taustaa vasten Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotukseen lisätään selkeä kytkös neuvotteluihin, joita käydään Yhdysvaltojen kanssa yleisestä transatlanttisesta tietosuojakehyksestä. On syytä varmistaa, että näitä vaatimuksia sovelletaan myös TFTP II -sopimukseen. Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että tämä vaatimus sisällytetään sopimukseen tai ainakin sovitaan Yhdysvaltojen hallituksen kanssa, että mahdollinen myöhempi tietosuojasopimus kattaisi tämän ehdotuksen mukaisen tietojenvaihdon.

9.

Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistuu aktiivisesti 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän ja poliisi- ja oikeusasioita käsittelevän työryhmän kannanottojen laadintaan. Näissä kannanotoissa esitettyjen tai esitettävien seikkojen lisäksi tässä lausunnossa analysoidaan käsiteltävänä olevaa ehdotusta niiden huomautusten pohjalta, joita Euroopan tietosuojavaltuutettu on jo aiemmin tehnyt väliaikaisesta sopimuksesta ja Yhdysvaltojen kanssa käynnissä olevista neuvotteluista.

II.   IEHDOTUKSEN ANALYYSI

II.1   Ehdotus sisältää joitakin parannuksia

10.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toteaa, että ehdotus sisältää joitakin olennaisia parannuksia suhteessa väliaikaiseen TFTP I -sopimukseen. Näitä ovat muun muassa seuraavat seikat:

Ehdotus ei kata SEPA-tietoja. Ehdotuksessa esitetään selkeästi, ettei Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö saa pyytää mitään yhtenäiseen euromaksualueeseen liittyviä tietoja (4 artiklan 2 kohdan d alakohta).

Terrorismin määritelmä. Ehdotuksen 2 artiklassa määritellään terrorismi neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS (5) 1 artiklan mukaisesti.

11.

Lisäksi Euroopan parlamentin ja Euroopan tietosuojaviranomaisten pyynnöstä ehdotus sisältää sarjan määräyksiä (14–18 artikla), joissa käsitellään rekisteröidyn oikeuksia, kuten oikeutta saada tietoa, päästä tietoihin, oikeutta tietojen oikaisuun, poistamiseen tai suojaamiseen sekä oikeutta hakea muutosta. Näiden määräysten täytäntöönpanokelpoisuus ja menettelyt, joita muiden kuin Yhdysvaltojen kansalaisten tai Yhdysvalloissa asuvien henkilöiden on noudatettava, ovat kuitenkin vielä epäselvät (ks. jäljempänä II.2.3 kohta).

II.2   Lisää parannuksia tarvitaan vielä

12.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on täysin samaa mieltä tarpeesta varmistaa ehdotuksen 1 artiklan 1 kohdassa esitetyllä tavalla yksityisyyden suoja ja henkilötietojen suoja. Tätä varten Euroopan tietosuojavaltuutettu tuo esiin, että EU:n henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi on vielä käsiteltävä joitakin avoimia kysymyksiä ja tehtävä parannuksia joihinkin keskeisiin kohtiin.

II.2.1   Onko suunniteltu henkilötietojen käsittely varmasti välttämätöntä ja oikeasuhteista?

13.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on täysin selvillä siitä, että terrorismin ja sen rahoituksen torjunta saattaa vaatia rajoittamaan henkilötietojen suojaa koskevaa oikeutta ja pankkisalaisuusmääräyksiä. Näin on jo tapahtunut joissakin EU:n säännöksissä, (6) joissa on lukuisin toimenpitein pyritty estämään rahoitusjärjestelmän väärinkäyttö rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen. Näissä asiakirjoissa on myös erityissäännöksiä tiedonvaihdon sallimiseksi kolmansien maiden viranomaisten kanssa sekä suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

14.

EU:n ja Yhdysvaltojen keskinäisessä oikeusapusopimuksessa yksiselitteisesti sallitaan pankkitileihin ja rahaliikenteeseen liittyvien tietojen vaihto EU:n ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten välillä ja asetetaan ehtoja ja rajoituksia tälle vaihdolle. Kansainvälisellä tasolla on myös niin kutsutut Egmont-periaatteet, (7) jotka muodostavat perustan rahaliikennetietojen kansainväliselle vaihdolle rahanpesun selvittelykeskusten välillä, samalla kun niissä asetetaan rajoituksia ja suojatoimia vaihdettujen tietojen käytölle. Lisäksi Yhdysvallat on jo tehnyt Europolin ja Eurojustin kanssa sopimukset, jotka varmistavat sekä tietojen vaihdon että henkilötietojen suojan.

15.

Tätä taustaa vasten komission ehdotuksessa tuodaan selkeästi esiin TFTP-ohjelman hyödyllisyys, kuten Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ja ”arvovaltaisen henkilön” raporteissa todetaan. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa asetetaan kuitenkin yksityiselämään puuttumisen edellytykseksi toiminnan ”välttämättömyys” eikä sen ”hyödyllisyys”.

16.

Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä tämän sopimuksen tuomasta todellisesta lisäarvosta tarvitaan riittävästi näyttöä, kun otetaan huomioon jo olemassa olevat välineet. Toisin sanoen, kuinka paljon tätä sopimusta todella tarvitaan sellaisten tulosten saamiseksi, joita voitaisiin saada yksityisyyttä vähemmän loukkaavilla välineillä, kuten niillä, jotka ovat jo olemassa EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla? Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä kaikkien rahaliikennetietojen vaihdosta Yhdysvaltojen kanssa tehtävien sopimusten edellytykseksi pitäisi asettaa sopimuksen tuoman lisäarvon selkeä osoittaminen ottaen huomioon sen, miten paljon sopimus loukkaa yksityisyyttä (ks. myös oikeasuhteisuutta koskeva 18–22 kohta).

17.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ei pysty arvioimaan tämän sopimuksen välttämättömyyttä. Mutta vaikka sopimus osoitettaisiin välttämättömäksi, neuvottelijoiden tulisi kiinnittää huomiota muihinkin seikkoihin.

18.

Oikeasuhteisuus on tärkein peruste arvioitaessa siirrettävien henkilötietojen määrää ja säilytysaikaa. Ehdotuksen 4 artiklassa rajoitetaan Yhdysvaltojen pyyntöjen laajuutta. Ehdotuksessa kuitenkin edelleen esitetään, että henkilötietoja siirretään Yhdysvaltojen viranomaisille suuria määriä ja säilytetään periaatteessa viisi vuotta riippumatta siitä, onko niitä valikoitu tai onko niillä todistetusti yhteyttä johonkin tiettyyn tutkintaan tai syytteeseenpanoon.

Tukkusiirrot

19.

Euroopan parlamentin ja Euroopan tietosuojaviranomaisten pyynnöistä huolimatta ehdotuksessa lähdetään edelleen siitä, että henkilötietoja siirretään Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön suuria määriä kerralla. Tältä osin on tärkeää selventää, että EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan se, ettei SWIFT-järjestelmästä voida hakea tietoja kohdennetusti, ei riitä perusteeksi tietojen tukkusiirtojen laillistamiselle.

20.

Näin ollen Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä pitäisi löytää ratkaisuja tukkusiirtojen korvaamiseksi mekanismeilla, jotka mahdollistavat rahaliikennetietojen suodattamisen EU:ssa ja vain tärkeiden ja välttämättömien tietojen lähettämisen Yhdysvaltojen viranomaisille. Jos tällaisia ratkaisuja ei voida löytää heti, sopimuksessa pitäisi joka tapauksessa asettaa lyhyt siirtymäaika, jonka jälkeen tukkusiirtoja ei enää sallittaisi.

Säilytysaika

21.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toteaa, että ehdotuksessa määrätään asianmukaisesti enimmäisajat tietojen säilyttämiselle ja mekanismit, jotka varmistavat henkilötietojen poistamisen, kun niitä ei enää tarvita. Ehdotuksen 6 artiklan valikoimattomia tietoja koskevat määräykset vaikuttavat kuitenkin poikkeavan tästä linjasta. Ensinnäkin ”valikoimattomien tietojen” käsite ei ole itsestään selvä, vaan sitä pitäisi tarkentaa. Toiseksi sitä, miksi valikoimattomia tietoja on säilytettävä viisi vuotta, ei ole perusteltu.

22.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtää hyvin, että tiettyä terrorismin vastaista tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten tarvittavia henkilötietoja on voitava käyttää, käsitellä ja säilyttää niin kauan kuin niitä tarvitaan, toisinaan jopa yli viisi vuotta, kun henkilötietoja saateta tarvita pitkäkestoisissa tutkinnoissa tai oikeudenkäynneissä. Mutta jos valikoimattomat tiedot ovat sellaisia, jotka on siirretty tukkusiirtoina ja joita ei ole käytetty mihinkään tiettyyn tutkintaan tai syytteeseenpanoon, näiden tietojen säilytysajan pitäisi olla paljon lyhyempi. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin, että Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuin on katsonut, että teleliikennetietojen kohdalla kuuden kuukauden säilytysaika on jo pitkä ja vaatii riittävät perustelut. (8) Perustuslakituomioistuin näyttää katsovan kuutta kuukautta pisimpänä mahdollisena säilytysaikana sellaisille tiedoille, jotka eivät liity mihinkään tiettyyn tutkintaan.

II.2.2   Varmistetaanko ehdotuksessa oikeudellinen valvonta?

23.

Neuvotteluohjeiden mukaan oikeusviranomaisen olisi otettava vastaan Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön pyynnöt, arvioitava niiden yhdenmukaisuus sopimuksen kanssa ja tarvittaessa vaadittava palveluntarjoajaa siirtämään tiedot suoraan ”työntöjärjestelmän” perusteella. Sekä Euroopan parlamentti että Euroopan tietosuojavaltuutettu pitivät hyvänä tätä lähestymistapaa, joka takaa – jäsenvaltioiden kansallisten perustuslakien ja oikeusjärjestelmien mukaisesti – lainmukaisen ja tasapainoisen tietojen siirron sekä riippumattoman valvonnan.

24.

Ehdotuksessa tämä tehtävä annetaan kuitenkin Europolille, joka on vähintään kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja muiden vakavan rikollisuuden muotojen ehkäisemistä ja torjuntaa varten perustettu EU:n virasto. (9) Europol ei selvästikään ole mikään oikeusviranomainen.

25.

Lisäksi Europolilla on erityisiä intressejä henkilötietojen vaihdossa sopimusehdotuksen perusteella. Ehdotuksen 10 artiklassa annetaan Europolille oikeus pyytää TFTP:n kautta saatuja tietoja, jos sillä on syytä uskoa, että jollakin henkilöllä tai yhteisöllä on yhteys terrorismiin. On vaikeaa sovittaa yhteen tämä Europolin oikeus, joka saattaa olla tärkeä Europolin tehtävän täyttämiseksi ja joka edellyttää hyviä suhteita Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön, ja Europolin velvollisuus varmistaa riippumaton valvonta.

26.

Euroopan tietosuojavaltuutettu myös ihmettelee, missä määrin nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä annetaan Europolille – erityisesti muuttamatta sen oikeusperustaa Lissabonin sopimuksessa määritellyn tavanomaisen menettelyn mukaisesti – valta määritellä kolmannesta maasta tuleva hallinnollinen pyyntö ”sitovaksi” (4 artiklan 5 kohta) suhteessa yksityisyritykseen, joka näin ”valtuutetaan ja velvoitetaan” antamaan tietoja asianomaiselle kolmannelle maalle. Tässä yhteydessä on syytä tuoda esiin, että nykyisestä EU:n lainsäädännöstä ei käy selkeästi ilmi, kuuluuko yksityisyritystä koskeva Europolin päätös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeudellisen valvonnan piiriin.

27.

Tätä taustaa vasten Euroopan tietosuojavaltuutettu toistaa, että myös neuvotteluohjeiden ja nykyisen EU:n lainsäädännön noudattamiseksi pitäisi Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön pyyntöjen arviointi antaa oikeudellisen viranomaisen tehtäväksi.

II.2.3   Luoko ehdotus täytäntöönpanokelpoisia rekisteröityjen oikeuksia (ja suojaa)?

28.

Kuten tämän lausunnon johdannossa jo mainittiin, ehdotuksessa on sarja rekisteröityjen oikeuksia, kuten oikeus saada tietoa, oikeus päästä tietoihin, oikeus tietojen oikaisuun, poistamiseen ja suojaan sekä oikeus hakea muutosta. On kuitenkin tärkeää yhtäältä parantaa näitä määräyksiä joiltakin osin ja toisaalta varmistaa näiden määräysten täytäntöönpanokelpoisuus.

29.

Sopimuksessa on useita rajoituksia oikeuteen päästä omiin henkilötietoihin. Euroopan tietosuojavaltuutettu myöntää, että erityisesti terrorismin torjunnan alalla rekisteröityjen oikeuksia voidaan rajoittaa, silloin kun se on välttämätöntä. Ehdotuksessa pitäisi kuitenkin tehdä selväksi, että vaikka henkilötietojen luovuttamista asianomaiselle henkilölle voidaan rajoittaa 15 artiklan 2 kohdassa mainituissa tilanteissa, nämä tiedot pitäisi voida aina luovuttaa Euroopan tietosuojaviranomaisille, jotta nämä voisivat suorittaa tehokkaasti valvontatehtäväänsä. Tietosuojaviranomaisia sitoo tietenkin salassapitovelvollisuus, eivätkä ne luovuta kyseisiä tietoja asianomaiselle henkilölle, niin kauan kuin poikkeuksen edellytykset täyttyvät.

30.

Oikeudesta henkilötietojen oikaisuun 17 artiklan 2 kohdassa määrätään seuraavaa: ”Kummankin osapuolen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava toiselle osapuolelle, jos sen tietoon tulee, että sen toiselle osapuolelle tämän sopimuksen nojalla siirtämät tai tältä saadut olennaiset tiedot ovat virheellisiä tai epäluotettavia”. Euroopan tietosuojavaltuutettu uskoo, että velvollisuus oikaista virheellisiä tai epäluotettavia tietoja on olennainen tae paitsi rekisteröidylle myös lainvalvontaviranomaisille, joiden toiminnan tehokkuuteen se vaikuttaa. Tietoja vaihtavien viranomaisten pitäisikin luoda mekanismeja sen varmistamiseksi, että tällainen oikaiseminen on aina mahdollista, jolloin ehdotuksesta pitäisi poistaa sanat ”mahdollisuuksien mukaan”.

31.

Euroopan tietosuojavaltuutetun suurimmat huolet liittyvät kuitenkin näiden oikeuksien täytäntöönpanokelpoisuuteen käytännössä. Oikeusvarmuuden ja avoimuuden takia ehdotuksessa pitäisi tarkentaa, millä konkreettisilla menettelyillä rekisteröidyt voivat käyttää sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissakin.

32.

Toisaalta 20 artiklan 1 kohdassa todetaan selkeästi seuraavaa: ”Tällä sopimuksella ei luoda tai myönnetä millekään yksityiselle tai julkiselle henkilölle tai yhteisölle minkäänlaisia oikeuksia tai etuja”. Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että tämä määräys vaikuttaa kumoavan tai ainakin kyseenalaistavan niiden sopimuksen määräysten sitovan vaikutuksen, joilla rekisteröidyille annetaan oikeuksia, joita ei vielä tunnusteta eikä voida panna täytäntöön Yhdysvaltojen lakien nojalla, erityisesti silloin kun rekisteröidyt eivät ole Yhdysvaltojen kansalaisia tai asu maassa pysyvästi. Esimerkiksi Yhdysvaltojen yksityisyydensuojalaissa annetaan ehdollinen oikeus päästä henkilötietoihin, ja se on vahvempi kuin suurelle yleisölle tiedonvapauslaissa annettu yleinen tiedonsaantioikeus. Yhdysvaltojen yksityisyydensuojalaissa kuitenkin säädetään, että ainoastaan Yhdysvaltojen kansalainen tai maassa laillisesti asuva ulkomaalainen voi päästä omiin henkilötietoihinsa (10).

33.

Näin ollen Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että 20 artiklan 1 kohdan sanamuotoa tarkistetaan ja varmistetaan, että ehdotuksen antamat oikeudet esitetään selkeästi ja että ne ovat tehokkaasti pantavissa täytäntöön myös Yhdysvalloissa.

II.2.4   Varmistetaanko sopimuksessa riittävä riippumaton valvonta?

34.

Ehdotuksen 12 artiklassa esitetään, miten sopimuksen ehtoja ja suojatoimia valvotaan eri tasoilla. ”Riippumattomat valvojat” seuraavat reaaliaikaisesti ja jälkikäteen Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön tekemiä hakuja. Lisäksi ”Euroopan komission nimittämä riippumaton henkilö” seuraa jatkuvasti ensimmäisen tason valvontaa, myös sen riippumattomuutta. Olisi syytä tarkentaa, mitkä ovat riippumattoman henkilön tehtävät, ja miten varmistetaan, että hän voi toteuttaa tehtävänsä, sekä kenelle hän raportoi.

35.

Lisäksi 13 artiklassa luodaan yhteisen tarkastelun mekanismi. Yhteinen tarkastelu toteutetaan kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantulopäivästä ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin. Yhteisen tarkastelun toteuttaa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen valtuuskunta, johon kuuluu EU:n puolelta edustajia kahdesta tietosuojaviranomaisesta, ja siitä laaditaan kertomus, jonka komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

36.

Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että riippumaton valvonta on olennainen osa oikeutta henkilötietojen suojaan sellaisena kuin se vahvistetaan SEUT 16 artiklassa ja unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Unionin tuomioistuin määritteli hiljattain asiassa komissio vastaan Saksa 9 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan tuomiossa (11) tiukat arviointiperusteet riippumattomuudelle. Samoja tiukkoja arviointiperusteita ei tietenkään voida soveltaa kolmansiin maihin, mutta on yhtä lailla selvää, ettei henkilötietoja voida suojata kunnolla (12) ilman riittäviä takeita riippumattomasta valvonnasta. Sama edellytys koskee kansainvälisiä sopimuksia sellaisten maiden kanssa, joiden oikeusjärjestelmässä ei vaadita riippumattoman viranomaisen suorittamaa valvontaa.

37.

Näin ollen on ratkaisevan tärkeää, että ainakin valvonnan ja yhteisen tarkastelun yksityiskohtaiset säännöt sekä valvontaan osallistuvien henkilöiden valtuudet ja takeet heidän riippumattomuudestaan määritellään selkeästi sopimuksessa. Ei siis riitä, että osapuolet ”sovittavat ne yhteistyössä yhteen” tai määrittelevät ne myöhemmässä vaiheessa. Etenkin on tärkeää varmistaa, että sekä Euroopan komission nimittämä henkilö että Euroopan tietosuojaviranomaisten edustajat voivat toimia riippumattomasti ja toteuttaa tehokkaasti valvontatehtävänsä.

38.

Lisäksi ei riitä, että ehdotuksessa vahvistetaan ensimmäisen yhteisen tarkastelun ajankohta, joka on kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantulopäivästä, vaan siinä pitäisi laatia aikataulu myös myöhemmille tarkasteluille, esimerkiksi että niitä pitäisi tehdä kerran vuodessa. Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee myös, että näiden yhteisten tarkastelujen tulokset kytketään sopimuksen kestoon.

39.

Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että sopimukseen olisi hyvä lisätä raukeamislauseke. Tämä olisi hyvä siksikin, että pitkällä aikavälillä saatetaan saada käyttöön kohdennetumpia ratkaisuja. Raukeamislauseke voisi myös kannustaa panostamaan tällaisten ratkaisujen kehittämiseen siten, ettei tietoja tarvitsisi enää lähettää suuria määriä kerralla Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön.

40.

Valvonnan ja yhteisen tarkastelun tehostamiseksi olisi oltava saatavilla tietoa tietojen saanti- ja muutospyyntöjen määrästä, mahdollisista jatkotoimista (kuten tietojen poistoista ja oikaisuista) sekä rekisteröityjen oikeuksia rajoittaneiden päätösten määrästä. Samaten tarkastelujen osalta olisi saatava ja raportoitava tietoja paitsi Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ”käsittelemien” sanomien määrästä myös ministeriölle ”toimitettujen” sanomien määrästä. Tämä pitäisi tarkentaa sopimuksessa.

41.

Ehdotuksella ei saisi mitenkään rajoittaa Euroopan tietosuojaviranomaisten valtuuksia ja toimivaltaa. Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että tässä asiassa ehdotus on huonompi kuin väliaikainen TFTP-sopimus. Edellisen sopimuksen johdanto-osassa esitettiin, että ”tämä sopimus ei sisällä poikkeuksia jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten toimivaltaan suojella henkilöitä, kun näiden henkilötietoja käsitellään”, mutta ehdotuksessa esitetään vain, että henkilötietoja käsitellään ”toimivaltaisten tietosuojaviranomaisten valvonnassa tämän sopimuksen yksittäisten määräysten mukaisesti”. Tästä syystä Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että ehdotuksessa todettaisiin selkeästi, ettei sopimus sisällä poikkeuksia Euroopan tietosuojaviranomaisten toimivaltaan tai rajoita sitä.

III.   PÄÄTELMÄT

42.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toteaa, että tämä ehdotus sisältää joitakin olennaisia parannuksia suhteessa väliaikaiseen TFTP I -sopimukseen, kuten sen, että SEPA-tiedot on jätetty ehdotuksen ulkopuolelle, terrorismin määritelmää on rajattu ja rekisteröityjen oikeuksia on tarkennettu.

43.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee kuitenkin merkille, että uuden TFTP-sopimuksen legitiimiyden arvioinnin olennaisen edellytyksen olisi täytyttävä. Suunnitellun toimen välttämättömyys on osoitettava suhteessa jo olemassa oleviin EU:n välineisiin ja kansainvälisiin välineisiin.

44.

Jos tämä voitaisiin osoittaa, Euroopan tietosuojavaltuutettu tuo esiin, että EU:n henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi olisi vielä käsiteltävä joitakin avoimia kysymyksiä ja tehtävä parannuksia joihinkin keskeisiin kohtiin. Niitä ovat muun muassa seuraavat:

Tietojen tukkusiirrot pitäisi korvata mekanismeilla, jotka mahdollistavat rahaliikennetietojen suodattamisen EU:ssa ja vain merkittävien ja välttämättömien tietojen lähettämisen Yhdysvaltojen viranomaisille.

Valikoimattomien tietojen säilytysaikaa pitäisi lyhentää.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön pyyntöjen arviointi pitäisi antaa oikeudellisen viranomaisen tehtäväksi neuvotteluohjeiden ja nykyisen EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Pitäisi varmistaa, että ehdotuksella luodut rekisteröityjen oikeudet esitetään selkeästi ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia myös Yhdysvalloissa.

Riippumattomia valvontamekanismeja pitäisi parantaa

i)

varmistamalla, että niin Euroopan komission nimittämän henkilön kuin Euroopan tietosuojaviranomaisten edustajienkin tehtävät ja rooli on määritelty selkeästi ja että he voivat toimia riippumattomasti ja toteuttaa tehokkaasti valvontatehtävänsä,

ii)

varmistamalla, että yhteisiä tarkasteluja tehdään säännöllisesti ja että niiden tulokset on kytketty sopimuksen kestoon raukeamislausekkeella,

iii)

lisäämällä riippumattomien valvojien ja tietosuojaviranomaisten saatavilla olevia tietoja,

iv)

välttämällä Euroopan tietosuojaviranomaisten toimivallan rajoittamista sopimuksella.

Ehdotuksen johdanto-osaan pitäisi lisätä viittaus tähän lausuntoon.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2010.

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  SWIFT on belgialainen yritys, joka tarjoaa maailmanlaajuisia viestipalveluja rahoituslaitoksille. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on vuodesta 2001 lähtien antanut SWIFTille hallinnollisia määräyksiä saadakseen joitakin rahaliikenteeseen liittyviä henkilötietoja, jotka ovat näkyneet Yhdysvaltojen alueella sijaitsevalla palvelimella.

(4)  Ks. lehdistötiedote, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/609&format=HTML&aged=0&language=FI&guiLanguage=en

(5)  Terrorismin torjunnasta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehty neuvoston puitepäätös, (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

(6)  Erityisesti rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annettu direktiivi 2005/60/EY ja maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana annettu asetus (EY) N:o 1781/2006.

(7)  http://www.egmontgroup.org/library/download/5

(8)  Tuomio 2 päivänä maaliskuuta 2010.

(9)  Ks. esim. Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS 3 artikla, (EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37).

(10)  Tämä vahvistetaan Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön verkkosivustolla. Siellä todetaan, että kun henkilö pyytää tietoja, hänen on vakuutettava olevansa Yhdysvaltojen kansalainen tai maassa laillisesti asuva ulkomaalainen, http://www.treas.gov/foia/how-to.html

(11)  Asia C-518/07, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.

(12)  Ehdotetun sopimuksen 8 artiklassa todetaan, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön katsotaan varmistavan riittävän tietosuojan.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/16


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle – ”Katsaus tiedonhallintaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella”

2010/C 355/03

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1),

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (2) ja erityisesti sen 41 artiklan mukaisesti tietosuojavaltuutetulle lähetetyn lausuntopyynnön,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

I.   JOHDANTO

1.

Komissio antoi 20 päivänä heinäkuuta 2010 tiedonannon, jonka otsikkona oli ”Katsaus tiedonhallintaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella” (jäljempänä ’tiedonanto’) (3). Euroopan tietosuojavaltuutetulta pyydettiin lausunto tiedonannosta.

2.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että komissio pyysi häneltä lausuntoa. Euroopan tietosuojavaltuutetulla oli mahdollisuus esittää epävirallisia huomioita jo ennen kuin tiedonanto annettiin. Monet näistä huomioista on otettu huomioon asiakirjan lopullisessa muodossa.

Tiedonannon tavoitteet ja kattavuus

3.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää hyvänä sitä, että tiedonannon tavoitteena on esittää ”perusteellinen katsaus EU:n tasolla toteutettuihin, keskeneräisiin tai suunnitteilla oleviin toimenpiteisiin, joilla säännellään henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja vaihtamista valtioiden rajojen yli lainvalvontaa tai muuttoliikkeen hallintaa varten” (4). Asiakirjassa on myös tarkoitus tarjota kansalaisille yleiskatsaus siitä, mitä tietoja heistä kerätään, tallennetaan tai vaihdetaan, mihin tarkoitukseen niitä kerätään ja kuka niitä kerää. Komission mukaan asiakirjassa annetaan lisäksi avoimesti viitetietoja sidosryhmille, jotka haluavat osallistua tämän alueen tulevasta EU-politiikasta käytävään keskusteluun. Näin sen odotetaan edistävän kattavaa poliittista vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa.

4.

Konkreettisella tasolla tiedonannossa mainitaan, että siinä on tarkoitus esitellä välineiden keskeinen tehtävä, niiden rakenne, niiden soveltamisalaan kuuluvat henkilötiedot, ”luettelo niistä viranomaisista, joilla on pääsy kyseisiin tietoihin” (5), sekä tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä koskevat säännökset. Lisäksi liitteessä I esitetään joitakin esimerkkejä kyseisten välineiden toiminnasta käytännössä.

5.

Asiakirjassa esitetään myös yleisperiaatteet (”pysyvät periaatteet” ja ”menettelyjä koskevat periaatteet”), joita komissio aikoo noudattaa, kun se jatkossa kehittää tietojen keruun, tallennuksen ja vaihdon välineitä. Pysyvistä periaatteista komissio mainitsee muun muassa perusoikeuksien ja erityisesti yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien oikeuksien turvaamisen, tarpeellisuuden, toissijaisuuden ja täsmällisen riskinhallinnan. Menettelyjä koskeviin periaatteisiin kuuluvat kustannustehokkuus, alhaalta ylöspäin rakentuva politiikan laadinta, selkeä vastuunjako sekä tarkastelu- ja raukeamislausekkeet.

6.

Tiedonannon mukaan näitä periaatteita noudatetaan myös nykyisiä välineitä arvioitaessa. Komissio uskoo, että tällaisen periaatteellisen lähestymistavan soveltaminen politiikan kehittämiseen ja arviointiin lisää nykyisten ja tulevien välineiden johdonmukaisuutta ja tehokkuutta siten, että kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti.

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoitteet

7.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää tiedonantoa tärkeänä asiakirjana, jossa esitetään kattava katsaus olemassa oleviin ja (mahdollisiin) tuleviin välineisiin, joilla tietoja vaihdetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Siinä tarkennetaan Tukholman ohjelman kohtia 4.2.2 (tiedonhallinta) ja 5.1 (ulkorajojen yhdennetty rajavalvonta) (6). Sillä tulee olemaan merkittävä rooli tämän alueen kehittämisessä. Siksi Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä hänen on hyvä ottaa kantaa tiedonannon eri osiin, vaikka tiedonannon tekstiä ei enää muutetakaan.

8.

Euroopan tietosuojavaltuutettu tuo esiin muutaman seikan, jotka pitäisi ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämisessä. Tässä lausunnossa tarkennetaan useita seikkoja, jotka Euroopan tietosuojavaltuutettu on esittänyt 10 päivänä heinäkuuta 2009 antamassaan lausunnossa tiedonannosta ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten” (7) sekä useissa muissa lausunnoissa ja huomioissa. Siinä myös palataan hänen aiemmin esittämiinsä näkemyksiin. Tässä yhteydessä on syytä mainita vielä 28 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän ja poliisi- ja oikeusasioita käsittelevän työryhmän 1 päivänä joulukuuta 2009 antama kertomus yksityisyyden suojan tulevaisuudesta. Kyseisessä kertomuksessa, joka oli työryhmien yhteinen kannanotto Euroopan komissiolle henkilötietojen perusoikeuksia koskevasta lainsäädäntökehyksestä ja jolle Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi tukensa, esitettiin tärkeitä suuntaviivoja tietosuojan tulevaisuutta varten, ja niitä voidaan yhtä lailla soveltaa tiedonvaihtoon rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla.

Lausunnon taustaa

9.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että tiedonannolla vastataan Euroopan unionin neuvoston kehotukseen (8) kehittää EU-tasoisia tiedonhallintavälineitä EU:n tiedonhallintastrategian mukaisesti ja pohtia eurooppalaista tiedonvaihtomallia.

10.

Euroopan tietosuojavaltuutettu tuo esiin, että tiedonantoa voidaan pitää myös vastauksena edellä mainittuun Tukholman ohjelmaan, jossa pyydetään yhtenäisyyttä ja konsolidointia tiedonvaihdon kehittämiseen EU:n sisäisen turvallisuuden alalla. Tarkemmin ottaen Tukholman ohjelman kohdassa 4.2.2 kehotetaan komissiota arvioimaan tarvetta kehittää eurooppalainen tiedonvaihtomalli, joka perustuisi nykyisten välineiden arviointiin, mukaan lukien Prüm-puitteet ja niin sanottu ruotsalainen puitepäätös. Arvioinnissa olisi määritettävä, toimivatko nämä välineet alun perin aiotulla tavalla ja vastaavatko ne tiedonhallintastrategian tavoitteita.

11.

Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin, että Tukholman ohjelman mukaan vahva tietosuojajärjestelmä on EU:n tiedonhallintastrategian tärkein edellytys. Tietosuojan voimakas painottaminen noudattaa täysin Lissabonin sopimusta, joka – kuten aiemmin on mainittu – sisältää yleisen tietosuojamääräyksen, jolla annetaan kaikille – myös kolmansien maiden kansalaisille – tuomioistuimessa täytäntöönpanokelpoinen oikeus tietosuojaan ja jolla velvoitetaan neuvosto ja Euroopan parlamentti laatimaan kattava tietosuojakehys.

12.

Euroopan tietosuojavaltuutettu kannattaa myös tiedonhallintastrategiassa esitettyä vaatimusta, jonka mukaan uusia lainsäädäntötoimia, jotka helpottavat henkilötietojen tallennusta ja vaihtoa, tulisi ehdottaa vain, jos niiden tarpeellisuus voidaan osoittaa konkreettisesti. Euroopan tietosuojavaltuutettu on puolustanut tätä lähestymistapaa useissa lausunnoissa lainsäädäntöehdotuksista, jotka ovat liittyneet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen, kuten lausunnoissa toisen sukupolven SIS-järjestelmästä (9), lainvalvontaviranomaisten pääsystä Eurodaciin (10), Eurodac- ja Dublin-asetusten tarkistuksesta (11), komission tiedonannosta Tukholman ohjelmasta (12) ja PNR:stä (13).

13.

Kaikki nykyiset tiedonvaihtovälineet on ehdottomasti arvioitava, ennen kuin uusia ehdotetaan. Tämä on erityisen tärkeää siksikin, että nykyinen lainsäädäntökehys on monimutkainen palapeli, joka koostuu erilaisista välineistä ja järjestelmistä, joista osa on otettu käyttöön niin hiljattain, ettei niiden tehokkuutta ole vielä voitu arvioida, osaa ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön ja osa uusista on edelleen lainsäädäntömenettelyssä.

14.

Tästä syystä Euroopan tietosuojavaltuutettu panee tyytyväisenä merkille, että tiedonannossa tuodaan selkeästi esiin sen yhteys muihin komission aloitteisiin, joilla on tarkoitus selvittää ja arvioida tilannetta asianomaisella alueella Tukholman ohjelman mukaisesti.

15.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää erityisen hyvänä komission tammikuussa 2010 aloittamaa kartoitusta, joka suoritetaan tiiviissä yhteistyössä kartoituksen hankeryhmän kanssa. Hankeryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden, EFTA-valtioiden, Europolin, Eurojustin, Frontexin ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista (14). Kuten tiedonannossa todetaan, komissio aikoo esittää kartoituksen tulokset neuvostolle ja Euroopan parlamentille vielä vuonna 2010. Sen jälkeen komissio aikoo esittää tiedonannon eurooppalaisesta tiedonvaihtomallista.

16.

Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä on erittäin hyvä, että tiedonannon ja kartoituksen välillä esitetään selkeä kytkös, koska ne selkeästi liittyvät toisiinsa. On tietenkin vielä liian aikaista arvioida näiden toimien ja yleisesti eurooppalaisesta tiedonvaihtomallista käytävien keskustelujen lopputuloksia (toistaiseksi komissio on esittänyt kartoituksen vain tilanteen arviointina). Euroopan tietosuojavaltuutettu seuraa töiden edistymistä. Hän haluaa kuitenkin jo tässä vaiheessa kiinnittää huomiota tarpeeseen luoda yhteisvaikutuksia ja välttää sitä, että komission eurooppalaisesta tiedonvaihtomallista käytävien keskustelujen puitteissa toteuttamat toimet johtaisivat toisistaan poikkeaviin lopputuloksiin.

17.

Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa vielä mainita meneillään olevan tietosuojalainsäädännön tarkistuksen ja erityisesti komission aikomuksen luoda kattava kehys tietosuojaa varten, mukaan lukien poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.

18.

Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että tiedonannossa viitataan kohdassa ”Perusoikeuksien ja erityisesti yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien oikeuksien turvaaminen” Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklaan, joka tarjoaa oikeusperustan tällaisen kattavan tietosuojajärjestelmän kehittämiselle. Hän myös panee merkille, että tiedonannon mukaan siinä ei analysoida käsiteltävänä olevien välineiden erityisiä tietosuojasääntöjä, koska komissio on alkanut edellä mainitun 16 artiklan nojalla kehittää uutta kattavaa kehystä henkilötietojen suojaamiseksi EU:ssa. Euroopan tietosuojavaltuutettu toivoo, että siinä yhteydessä esitetään kattava katsaus nykyisiin ja mahdollisesti toisistaan poikkeaviin tietosuojajärjestelmiin ja että komissio tekee päätöksensä tämän katsauksen pohjalta.

19.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä asiana Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa tuoda esiin, että vaikka hän suhtautuu myönteisesti tiedonannon tavoitteisiin ja pääasialliseen sisältöön, hän haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että tätä asiakirjaa tulisi pitää ainoastaan ensimmäisenä askeleena arviointiprosessissa ja että sen pohjalta tulisi toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä, jotka muodostavat yhdessä kattavan, yhtenäisen ja selkeästi jäsennetyn EU:n politiikan tiedonvaihdon ja -hallinnan alalla.

II.   TIEDONANNON TIETTYJEN NÄKÖKOHTIEN ANALYYSI

Käyttötarkoituksen rajoittaminen

20.

Tiedonannon tekstissä komissio kuvaa käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta ”keskeiseksi seikaksi, joka on otettava huomioon useimpien tässä tiedonannossa käsiteltävien välineiden kohdalla”.

21.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää hyvänä sitä, että tiedonannossa painotetaan käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta, jonka mukaan henkilötietojen keruun tarkoitukset on täsmennettävä viimeistään silloin, kun tietoja aletaan kerätä, eikä tietoja saa käsitellä muihin kuin alkuperäisiin tarkoituksiin. Käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteesta saa poiketa vain poikkeustapauksissa ja vain tiukkojen ehtojen ja riittävien oikeudellisten, teknisten ja muiden suojatoimien puitteissa.

22.

Euroopan tietosuojavaltuutettu kuitenkin pahoittelee sitä, että tiedonannon mukaan tämä perustava tietosuojaperiaate on otettava huomioon vain ”useimpien tässä tiedonannossa käsiteltävien välineiden kohdalla”. Lisäksi tiedonannon sivulla 22 viitataan SIS-, SIS II-, ja VIS-järjestelmiin ja mainitaan seuraavaa: ”Näitä keskitettyjä tietojärjestelmiä lukuun ottamatta EU-tasoisia tiedonhallintatoimia näyttäisi leimaavan erityisesti se, että niillä on tietty rajattu käyttötarkoitus”.

23.

Tämän sanamuodon voidaan tulkita tarkoittavan, ettei kyseinen periaate ole ollut keskeinen seikka kaikissa tapauksissa ja kaikissa EU:ssa tapahtuvaan tiedonvaihtoon liittyvissä järjestelmissä ja välineissä. Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu tuo esiin, että kyseisestä periaatteesta voidaan poiketa ja sitä voidaan rajoittaa tarvittaessa, kuten direktiivin 95/46/EY 13 artiklassa ja puitepäätöksen 2008/977/YOS 3 artiklan 2 kohdassa (15) todetaan. Sen sijaan on pakollista varmistaa, että uusia EU:ssa tapahtuvaan tiedonvaihtoon liittyviä välineitä ehdotetaan ja hyväksytään vain, jos käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta on tarkasteltu asianmukaisesti, ja että kyseiseen periaatteeseen mahdollisesti tehtävistä poikkeuksista ja rajoituksista päätetään tapauskohtaisesti ja perusteellisen arvioinnin pohjalta. Nämä näkökohdat koskevat myös SIS-, SIS II- ja VIS-järjestelmiä.

24.

Muu käytäntö rikkoisi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklaa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä (mm. direktiiviä 95/46/EY, asetusta (EY) N:o 45/2001 ja puitepäätöstä 2008/977/YOS) sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteen loukkaaminen saattaisi myös johtaa kyseisten järjestelmien tietojen käyttöön muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen (ns. ”function creep”) (16).

Tarpeellisuus ja suhteellisuus

25.

Tiedonannossa viitataan (sivulla 25) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ”suhteellisuustestin” osalta vahvistettuihin vaatimuksiin, ja siinä todetaan seuraavaa: ”Komissio aikoo kaikissa tulevissa toimintaehdotuksissaan arvioida aloitteen odotettua vaikutusta yksityisyyden- ja henkilötietojen suojaan ja esittää, miksi tällainen vaikutus on tarpeen ja miksi ehdotettu ratkaisu on oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, jolla pyritään sisäisen turvallisuuden säilyttämiseen Euroopan unionissa, rikollisuuden ehkäisemiseen tai muuttoliikkeen hallintaan”.

26.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää edellä lainattuja toteamuksia hyvinä, sillä hän on vaatinut, että suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden tulisi ohjata kaikkia päätöksiä, jotka koskevat nykyisiä ja uusia henkilötietojen keruuseen ja vaihtoon liittyviä järjestelmiä. Tulevaisuutta ajatellen tämä on olennaista myös pohdittaessa EU:n tiedonhallintastrategiaa ja eurooppalaista tiedonvaihtomallia.

27.

Tätä taustaa vasten Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että toisin kuin sanamuodossa, jota komissio käytti käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteen yhteydessä (ks. tämän lausunnon 20–22 kohta), komissio sitoutuu tarpeellisuuden osalta arvioimaan kaikissa tulevissa toimintaehdotuksissaan aloitteen vaikutusta yksityisyyden- ja henkilötietojen suojaan.

28.

Euroopan tietosuojavaltuutettu kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että kaikki nämä suhteellisuutta ja tarpeellisuutta koskevat vaatimukset perustuvat voimassa olevaan EU:n lainsäädäntöön (erityisesti perusoikeuskirjaan, joka kuuluu nykyään primaarioikeuteen) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Toisin sanoen tiedonanto ei sisällä mitään uutta. Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä tiedonannossa ei kuitenkaan pitäisi tyytyä toistamaan näitä vaatimuksia, vaan siinä pitäisi esittää konkreettisia toimenpiteitä ja mekanismeja, joilla voitaisiin varmistaa, että tarpeellisuutta ja suhteellisuutta noudatetaan ja toteutetaan käytännössä kaikissa ehdotuksissa, jotka vaikuttavat yksilöiden oikeuksiin. Tämän lausunnon 38–41 kohdassa käsiteltävä yksityisyyden suojan vaikutusten arviointi voisi olla hyvä väline tähän tarkoitukseen. Arvioinnin pitäisi kattaa uusien ehdotusten lisäksi myös nykyiset järjestelmät ja mekanismit.

29.

Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa vielä korostaa, että kun suhteellisuutta ja tarpeellisuutta harkitaan EU:n tiedonhallintastrategian yhteydessä, tulisi painopisteeseen asettaa tarve saavuttaa oikea tasapaino tietosuojan ja lainvalvonnan välillä. Tämä tasapaino ei tarkoita, että tietosuoja voisi estää rikoksen selvittämiseen tarvittavien tietojen käytön. Kaikkia siihen tarkoitukseen tarvittavia tietoja on voitava käyttää tietosuojasääntöjen mukaisesti (17).

Objektiivisessa ja kattavassa arvioinnissa pitäisi tulla esiin myös puutteita ja ongelmia

30.

Tukholman ohjelmassa vaaditaan kaikkien tiedonvaihtoon Euroopan unionissa liittyvien välineiden ja järjestelmien objektiivista ja kattavaa arviointia. Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa luonnollisesti täyden tukensa tälle lähestymistavalle.

31.

Tiedonanto vaikuttaa kuitenkin olevan tältä osin hieman epätasapainossa. Siinä tunnutaan asettavan ainakin luvuissa ja tilastoissa etusijalle ne välineet, jotka ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi ja joita pidetään ”menestystarinoina” (esim. onnistuneiden osumien määrä SIS- ja Eurodac-järjestelmissä). Euroopan tietosuojavaltuutettu ei kyseenalaista näiden järjestelmien yleistä menestyksekkyyttä. Hän haluaa kuitenkin esimerkkinä tuoda esiin, että SIS-järjestelmän yhteisen valvontaviranomaisen toimintakertomusten (18) mukaan tuntuvassa määrässä tapauksia SIS-järjestelmän kuulutukset ovat olleet vanhentuneita, väärin kirjoitettuja tai virheellisiä, mistä on aiheutunut (tai olisi voinut aiheutua) haitallisia seurauksia asianosaisille. Tämä tieto puuttuu tiedonannosta.

32.

Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen tiedonannossa noudatettua lähestymistapaa. Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että jatkossa tiedonhallinnan alalla raportoitaisiin tasapuolisuuden nimissä myös epäonnistumisista ja heikkouksista, kuten niiden henkilöiden määrästä, jotka on pidätetty perusteettomasti tai joille on aiheutunut jotakin haittaa järjestelmän väärästä osumasta.

33.

Euroopan tietosuojavaltuutettu esimerkiksi ehdottaa, että SIS/Sirene-järjestelmää koskevia tietoja (liite 1) täydennettäisiin mainitsemalla yhteisen valvontaviranomaisen tekemä työ kuulutusten luotettavuuden ja täsmällisyyden alalla.

Vastuullisuus

34.

Tiedonannon sivuilla 26–27 lueteltujen menettelyjä koskevien periaatteiden joukossa mainitaan selkeä vastuunjako, johon pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti hallintarakenteiden suunnittelussa. Tiedonannossa viitataan tässä yhteydessä SIS II -hankkeen ongelmiin ja tulevan tietotekniikkaviraston vastuualueisiin.

35.

Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa korostaa, kuinka tärkeä on vastuullisuuden periaate, jota on noudatettava myös rikosasioissa tehtävässä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä ja joka on keskeisessä asemassa suunniteltaessa uutta ja entistä edistyneempää tiedonvaihto- ja tiedonhallintapolitiikkaa EU:hun. Vastuullisuuden periaate on nyt esillä Euroopan tietosuojakehyksen tulevaisuudesta käytävissä keskusteluissa. Sen avulla voitaisiin kannustaa rekisterinpitäjiä pienentämään sääntöjen rikkomisen riskiä ottamalla käyttöön asianmukaisia mekanismeja tehokasta tietosuojaa varten. Vastuullisuus edellyttää, että rekisterinpitäjät ottavat käyttöön sisäisiä mekanismeja ja valvontajärjestelmiä, joilla ne varmistavat sääntöjenmukaisuuden ja tuottavat siitä näyttöä – kuten tarkastuskertomuksia – ulkoisille sidosryhmille, myös valvontaviranomaisille (19). Euroopan tietosuojavaltuutettu on painottanut tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuutta myös VIS- ja SIS II -järjestelmistä vuonna 2005 antamissaan lausunnoissa.

”Sisäänrakennettu yksityisyyden suoja”

36.

Komissio viittaa ”sisäänrakennetun yksityisyyden suojan” käsitteeseen tiedonannon sivulla 25 (pysyvien periaatteiden alla kohdassa ”Perusoikeuksien ja erityisesti yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien oikeuksien turvaaminen”) ja toteaa seuraavaa: ”Kehittäessään uusia tietotekniikan käyttöön perustuvia välineitä komissio pyrkii soveltamaan ”sisäänrakennetun yksityisyyden suojan” periaatetta”.

37.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää hyvänä viittausta tähän käsitteeseen (20), joka on yleistymässä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja jolla on oltava keskeinen asema myös poliisi- ja oikeusasioissa (21).

Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi

38.

Euroopan tietosuojavaltuutettu uskoo, että tämä tiedonanto tarjoaa hyvän tilaisuuden pohtia sitä, mitä todellisella yksityisyyden suojan ja tietosuojan vaikutusten arvioinnilla pitäisi tarkoittaa.

39.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että tätä käsitettä ei määritellä eikä aseteta vaatimukseksi sen enempää tiedonannon yleisissä ohjeissa kuin komission vaikutusten arviointeja koskevissa ohjeissakaan (22).

40.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suositteleekin, että tulevien välineiden yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevat vaikutukset arvioitaisiin nykyistä tarkemmin ja tehokkaammin joko erillisenä arviointina tai osana yleistä perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Erityisillä indikaattoreilla ja tekijöillä pitäisi varmistaa, että jokainen yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan vaikuttava ehdotus tutkitaan perusteellisesti. Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa myös, että tämä asia otetaan huomioon kattavan tietosuojakehyksen kehittämisessä.

41.

Lisäksi tässä yhteydessä voisi olla hyvä viitata RFID-tunnisteista annetun suosituksen (23) 4 artiklaan, jossa komissio kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että teollisuus kehittää yhdessä asianomaisten kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa puitteet yksityisyyden suojan ja tietosuojan vaikutusten arvioinnille. Myös tietosuojavaltuutettujen konferenssissa marraskuussa 2009 annetussa Madridin julkilausumassa suositeltiin yksityisyyden suojan ja tietosuojan vaikutusten arviointia, ennen kuin uusia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tietojärjestelmiä ja -tekniikoita otetaan käyttöön tai nykyisiin tehdään olennaisia muutoksia.

Rekisteröityjen oikeudet

42.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että tiedonannossa ei käsitellä erikseen rekisteröityjen oikeuksia – tärkeää aihetta, joka on olennainen osa tietosuojaa. On ehdottomasti varmistettava, että kansalaisilla on kaikissa erilaisissa tiedonvaihtoon liittyvissä järjestelmissä ja välineissä samat oikeudet, kun heidän henkilötietojaan käsitellään. Useissa tiedonannossa mainituissa järjestelmissä on vahvistettu erityiset säännöt rekisteröityjen oikeuksille, mutta järjestelmien ja välineiden välillä on suuria eroja ilman kunnollisia perusteita.

43.

Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa komissiota pohtimaan rekisteröityjen oikeuksien yhtenäistämistä EU:ssa lähitulevaisuudessa.

Biometristen tietojen käyttö

44.

Komissio viittaa biometristen tietojen käyttöön (24) mutta ei käsittele erikseen sitä, että biometristen tietojen käyttö on lisääntynyt EU:ssa tapahtuvan tiedonvaihdon alalla, mukaan lukien EU:n laaja-alaiset tietojärjestelmät ja muut rajavalvonnan välineet. Tiedonannossa ei myöskään anneta mitään konkreettista tietoa siitä, miten komissio aikoo tulevaisuudessa käsitellä tätä asiaa ja onko se valmistelemassa kattavaa politiikkaa tämän yleistyvän suuntauksen sääntelemiseksi. Tämä on valitettavaa, sillä aihe on erittäin tärkeä ja arka tietosuojan näkökulmasta.

45.

Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa tuoda esiin, että hän on useaan otteeseen erilaisissa tilaisuuksissa ja lausunnoissa (25) korostanut, että biometristen tietojen käytöllä on merkittäviä vaikutuksia yksilöiden oikeuksiin ja että siihen saattaa siten liittyä riskejä. Näissä tilanteissa hän on myös ehdottanut, että tiettyihin välineisiin ja järjestelmiin lisättäisiin tiukkoja suojatoimia biometristen tietojen käyttöä varten. Euroopan tietosuojavaltuutettu on myös kiinnittänyt huomiota ongelmiin, joita ovat aiheuttaneet sisäänrakennetut epätäsmällisyydet biometristen tietojen keräämisessä ja vertailussa.

46.

Näistä syistä Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa tässä yhteydessä pyytää komissiota kehittämään selkeän ja tiukan politiikan biometristen tietojen käytölle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Politiikan pitäisi perustua biometristen tietojen käytön tarpeellisuuden vakavaan harkintaan ja tapauskohtaiseen arviointiin, ja siinä pitäisi noudattaa sellaisia tietosuojan perusperiaatteita kuten suhteellisuutta, tarpeellisuutta ja käyttötarkoituksen rajoittamista.

Järjestelmän toimivuus

47.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on jo aiemmin (26) tuonut esiin useita yhteentoimivuuden käsitteeseen liittyviä huolia. Yksi järjestelmien yhteentoimivuuden seurauksista on, että se voi kannustaa ehdottamaan laaja-alaisille tietojärjestelmille uusia tavoitteita, jotka menevät niiden alkuperäistä tarkoitusta pidemmälle, ja/tai biometristen tietojen käytölle ensisijaisina tunnisteina tällä alalla. Yhteentoimivuuden eri lajeille tarvitaan erityisiä suojatoimia ja ehtoja. Euroopan tietosuojavaltuutettu on myös korostanut tässä yhteydessä, että järjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisessa on noudatettava tietosuojaperiaatteita ja erityisesti käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta.

48.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, ettei tiedonannossa käsitellä erikseen järjestelmien yhteentoimivuutta. Siksi Euroopan tietosuojavaltuutettu pyytää komissiota kehittämään tätä EU:ssa tapahtuvan tiedonvaihdon olennaista näkökohtaa varten politiikan, joka tulisi sisällyttää osaksi arviointia.

Komission säädösehdotukset

49.

Tiedonannossa käsitellään komission tulevia säädösehdotuksia. Niiden yhteydessä mainitaan muun muassa rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa koskeva ehdotus sekä maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmään liittyvä ehdotus. Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa esittää muutaman huomion kummastakin edellä mainitusta ehdotuksesta, joista komissio on tiedonannon mukaan jo tehnyt päätöksensä.

Rekisteröityjen matkustajien ohjelma

50.

Kuten tämän lausunnon 3 kohdassa tuotiin esiin, tiedonannon tavoitteena on esittää ”perusteellinen katsaus EU:n tasolla toteutettuihin – toimenpiteisiin, joilla säännellään henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja vaihtamista valtioiden rajojen yli lainvalvontaa tai muuttoliikkeen hallintaa varten”.

51.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ihmetteleekin, mikä rekisteröityjen matkustajien ohjelman lopullinen tavoite tulee olemaan ja miten tämä ehdotus, jota komissio parhaillaan tarkastelee, tulee kuulumaan lainvalvonnan ja muuttoliikenteen hallinnan piiriin. Tiedonannon sivulla 20 todetaan seuraavaa: ”Tämän ohjelman ansiosta tietyt EU:hun toistuvasti matkustavat kolmansien maiden henkilöt voisivat saapua unionin alueelle hyödyntäen kevennettyjä rajatarkastuksia automatisoiduilla tarkastuslinjoilla”. Välineen tarkoituksena vaikuttaa siis olevan toistuvasti matkustavien henkilöiden matkanteon helpottaminen, eikä sillä olisi mitään (suoraa tai selkeää) kytköstä lainvalvonnan ja maahanmuuton hallinnan tarkoituksiin.

EU:n maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä

52.

EU:n tulevan maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän yhteydessä tiedonannossa mainitaan (sivu 20) ”laillisen oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden” ongelma ja todetaan, että nämä henkilöt ”muodostivat laittomien maahanmuuttajien suurimman ryhmän EU:ssa”. Jälkimmäinen väite annetaan syyksi sille, miksi komissio päätti ehdottaa, että EU:hun enintään kolmeksi kuukaudeksi tuleville kolmansien maiden kansalaisille otettaisiin käyttöön maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä.

53.

Tiedonannossa jatketaan vielä: ”Tämä järjestelmä rekisteröisi saapumisajan ja -paikan sekä luvallisen oleskelun keston ja lähettäisi toimivaltaisille viranomaisille automaattisia ilmoituksia henkilöistä, joiden on havaittu ylittäneen laillisen oleskeluajan. Se perustuisi biometristen tietojen varmentamiseen ja käyttäisi samaa biometristä tunnistusjärjestelmää ja laitteistoa kuin VIS- ja SIS II -järjestelmät”.

54.

Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä on tärkeää tarkentaa laillisen oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden kohderyhmää viittaamalla olemassa olevaan oikeudelliseen määritelmään tai esittämällä sen tueksi luotettavia lukuja tai tilastoja. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että kaikki laskelmat laillisen oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden määrästä EU:ssa perustuvat nykyään pelkkiin arvioihin. Lisäksi olisi tarkennettava, mihin toimenpiteisiin näiden laillisen oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden suhteen ryhdyttäisiin sen jälkeen, kun järjestelmä olisi tunnistanut heidät, kun otetaan huomioon, ettei EU:ssa ole selkeää ja kattavaa menettelyä henkilöille, jotka ylittävät laillisen oleskeluajan EU:n alueella.

55.

Lisäksi tiedonannon sanamuoto viittaa siihen, että komissio olisi jo päättänyt ottaa järjestelmän käyttöön, vaikka tiedonannossa myös mainitaan, että komissio tekee parhaillaan vaikutusten arviointia. Euroopan tietosuojavaltuutettu painottaa, ettei tällaisen monimutkaisen ja yksityisyyttä loukkaavan järjestelmän käyttöönotosta saisi päättää, ennen kuin siitä on tehty erityinen vaikutusten arviointi, jonka tuloksena saadaan konkreettista näyttöä ja tietoa järjestelmän tarpeellisuudesta ja siitä, miksi olemassa oleviin järjestelmiin perustuvia vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole voitu harkita.

56.

Lopuksi komissio vaikuttaa kytkevän tämän tulevan järjestelmän SIS II- ja VIS-järjestelmien biometriseen tunnistusjärjestelmään ja laitteistoon. Se ei kuitenkaan mainitse, ettei sen enempää SIS II- kuin VIS-järjestelmäkään ole vielä käytössä eikä vielä edes tiedetä, milloin ne tarkkaan ottaen tullaan ottamaan käyttöön. Toisin sanoen maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä olisi pitkälti riippuvainen biometrisistä ja toiminnallisista järjestelmistä, jotka eivät ole vielä käytössä ja joiden suorituskykyä ja toimivuutta ei siis ole mitenkään voitu vielä arvioida kunnolla.

Komission selvitettävät aloitteet

57.

Komission selvitettävien aloitteiden – eli niiden, joista komissio ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä – yhteydessä tiedonannossa mainitaan Tukholman ohjelmassa esitetyn pyynnön pohjalta kolme aloitetta: EU:n terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmä (joka vastaisi Yhdysvaltojen TFTP-ohjelmaa), sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ESTA-järjestelmä) ja eurooppalainen poliisirekisteritietojärjestelmä (EPRIS-järjestelmä).

58.

Euroopan tietosuojavaltuutettu seuraa tarkasti näiden aloitteiden edistymistä ja esittää tarvittaessa huomioita ja ehdotuksia.

III.   PÄÄTELMÄ JA SUOSITUKSET

59.

Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa täyden tukensa tiedonannolle, jossa esitetään kattava katsaus olemassa oleviin ja suunniteltuihin tiedonvaihtojärjestelmiin EU:ssa. Euroopan tietosuojavaltuutettu on useissa lausunnoissa ja huomioissa puolustanut tarvetta arvioida kaikki olemassa olevat tiedonvaihtovälineet, ennen kuin uusia ehdotetaan.

60.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää hyvänä sitä, että tiedonannossa viitataan SEUT 16 artiklan pohjalta parhaillaan kehitettävään kattavaan tietosuojakehykseen, joka tulisi ottaa huomioon myös tarkasteltaessa tiedonhallintaa EU:ssa.

61.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää tätä tiedonantoa ensimmäisenä askeleena arviointiprosessissa. Sen pohjalta pitäisi toteuttaa todellinen selvitys, jonka tuloksena saadaan kattava, yhtenäinen ja selkeästi jäsennetty EU:n politiikka tiedonvaihdon ja -hallinnan alalla. Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu panee tyytyväisenä merkille kytköksen muihin aloitteisiin, joilla komissio on vastannut Tukholman ohjelmaan, erityisesti kartoitukseen, jonka komissio suorittaa tiiviissä yhteistyössä kartoituksen hankeryhmän kanssa.

62.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että jatkossa tiedonhallinnan alalla raportoitaisiin myös epäonnistumisista ja heikkouksista, kuten niiden henkilöiden määrästä, jotka on pidätetty perusteettomasti tai joille on aiheutunut jotakin haittaa järjestelmän väärästä osumasta.

63.

Käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteen pitäisi olla keskeinen seikka kaikissa EU:ssa tapahtuvaan tiedonvaihtoon liittyvissä välineissä, ja uusia välineitä saisi ehdottaa vain, jos käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta on asianmukaisesti tarkasteltu ja noudatettu valmisteluvaiheessa. Sama koskee välineiden täytäntöönpanoa.

64.

Euroopan tietosuojavaltuutettu kannustaa komissiota varmistamaan konkreettisilla toimenpiteillä ja mekanismeilla, että tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteita noudatetaan ja toteutetaan käytännössä kaikissa uusissa ehdotuksissa, jotka vaikuttavat yksilöiden oikeuksiin. Myös olemassa olevat järjestelmät on arvioitava tältä osin.

65.

Euroopan tietosuojavaltuutettu uskoo, että tiedonanto tarjoaa erinomaisen tilaisuuden käynnistää keskustelu siitä, mitä yksityisyyden suojan ja tietosuojan vaikutusten arvioinnilla todella tarkoitetaan, ja tarkentaa tätä käsitettä.

66.

Hän myös kehottaa komissiota laatimaan johdonmukaiset ja yhtenäiset ohjeet biometristen tietojen käytön edellytyksille, kehittämään politiikan järjestelmien toimivuudelle ja yhtenäistämään rekisteröityjen oikeuksia EU:n tasolla.

67.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää hyvänä viittausta sisäänrakennetun yksityisyyden suojan käsitteeseen, joka on yleistymässä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja jolla on siten oltava keskeinen asema myös poliisi- ja oikeusasioissa.

68.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä asiana Euroopan tietosuojavaltuutettu pyytää kiinnittämään huomiota hänen kohdassa ”Komission säädösehdotukset” esittämiinsä huomioihin ja huoliin maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmästä ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmasta.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2010.

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2010) 385 lopullinen.

(4)  Tiedonannon sivu 3.

(5)  Tämän kohdan osalta Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että sanamuoto ”tiedonannossa esitellään – luettelo niistä viranomaisista, joilla on pääsy kyseisiin tietoihin” voi olla harhaanjohtava, sillä tiedonannossa ei ole tällaista luetteloa eikä siinä selvennetä niitä. Tiedonannossa ainoastaan viitataan tärkeimpiin henkilöiden ja viranomaisten ryhmiin, joilla on pääsy tietoihin.

(6)  Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten, neuvoston asiakirja 5731/2010, 3.3.2010.

(7)  Euroopan tietosuojavaltuutetun 10 päivänä heinäkuuta 2009 antama lausunto tiedonannosta ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten”.

(8)  Neuvoston päätelmät EU:n sisäisen turvallisuuden tiedonhallintastrategiasta, oikeus- ja sisäasioiden neuvosto, 30.11.2009.

(9)  Euroopan tietosuojavaltuutetun 19 päivänä lokakuuta 2005 antama lausunto kolmesta ehdotuksesta, jotka koskevat toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS-II).

(10)  Euroopan tietosuojavaltuutetun 7 päivänä lokakuuta 2009 antama lausunto ehdotuksista, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten pääsyä Eurodac-järjestelmään.

(11)  Euroopan tietosuojavaltuutetun 18 päivänä helmikuuta 2009 antama lausunto ehdotuksesta asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten (kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta) annetun asetuksen (EY) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 18 päivänä helmikuuta 2009 antama lausunto ehdotuksesta asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta.

(12)  Ks. alaviite 6.

(13)  Euroopan tietosuojavaltuutetun 20 päivänä joulukuuta 2007 antama lausunto ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin (PNR) käytöstä lainvalvontatarkoituksiin.

(14)  Kartoitus vastaa toiminnalliselta laajuudeltaan ruotsalaisen puitepäätöksen (neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS) soveltamisalaa, joka on tiedonvaihto rikostutkintaa ja rikostiedustelua varten.

(15)  

”Tietoja voidaan käsitellä edelleen jotain muuta tarkoitusta varten edellyttäen, että: a) käsittely ei ole yhteensopimatonta niiden tarkoitusten kanssa, joihin tiedot kerättiin; b) toimivaltaisilla viranomaisilla on toimivalta käsitellä mainitunlaisia tietoja tällaiseen muuhun tarkoitukseen sovellettavien säännösten mukaisesti; ja c) käsittely tähän muuhun tarkoitukseen on tarpeellista ja oikeasuhteista”.

(16)  Ks. erityisesti edellä alaviitteessä 10 mainittu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksista, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten pääsyä Eurodac-järjestelmään.

(17)  Ks. esim. edellä alaviitteessä 13 mainittu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto EU:n PNR-tiedoista.

(18)  Ks. SIS-järjestelmän yhteisen valvontaviranomaisen 7. ja 8. toimintakertomus osoitteessa http://www.schengen-jsa.dataprotection.org/ erityisesti niiden Schengen-sopimuksen 96 ja 99 artiklaa käsittelevät kohdat.

(19)  Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun puhe Euroopan tietosuojavaltuutettujen konferenssissa Prahassa 29 päivänä huhtikuuta 2010.

(20)  Ks. sisäänrakennetun yksityisyyden suojan osalta Euroopan tietosuojavaltuutetun 18 päivänä maaliskuuta 2010 antama lausunto luottamuksen edistämisestä tietoyhteiskunnassa tietosuojaa ja yksityisyyttä tukemalla ja 22 päivänä heinäkuuta 2009 antama lausunto komission tiedonannosta ”Toimintasuunnitelma älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa” ja siihen liittyvästä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista.

(21)  Euroopan tietosuojavaltuutettu suositteli Tukholman ohjelmaa koskevasta komission tiedonannosta antamassaan lausunnossa, että tietojärjestelmien rakentajille ja käyttäjille pitäisi asettaa velvoite käyttää järjestelmiä, jotka ovat sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteen mukaisia.

(22)  SEC(2009) 92, 15.1.2009.

(23)  C(2009) 3200 lopullinen, 12.5.2009.

(24)  Esim. rajattua käyttötarkoitusta ja toiminnan mahdollisia päällekkäisyyksiä käsittelevissä kohdissa (sivu 22) sekä tehokasta identiteetin hallintaa käsittelevässä kohdassa (sivu 23).

(25)  Ks. esim. lausunto Tukholman ohjelmasta (alaviite 7), lausunto kolmesta ehdotuksesta, jotka koskevat toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS-II), (alaviite 9) tai 10 päivänä maaliskuuta 2006 esitetyt huomiot komission 24 päivänä marraskuuta antamasta tiedonannosta eurooppalaisten tietokantojen tehokkuuden parantamisesta, yhteentoimivuuden lisäämisestä ja synergioista oikeus- ja sisäasioiden alalla (alaviite 22).

(26)  Euroopan tietosuojavaltuutetun 10 päivänä maaliskuuta 2006 esittämät huomiot komission 24 päivänä marraskuuta 2005 antamasta tiedonannosta eurooppalaisten tietokantojen tehokkuuden parantamisesta, yhteentoimivuuden lisäämisestä ja synergioista oikeus- ja sisäasioiden alalla.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/24


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5952 – CPPIB/Onex/Tomkins)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 355/04

Komissio päätti 10 päivänä syyskuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32010M5952. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/24


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 355/05

Komissio päätti 17 päivänä joulukuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32010M6040. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/25


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6072 – Carlyle/Primondo Operations)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 355/06

Komissio päätti 16 päivänä joulukuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32010M6072. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/26


Euron kurssi (1)

28. joulukuuta 2010

2010/C 355/07

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3195

JPY

Japanin jeniä

108,20

DKK

Tanskan kruunua

7,4544

GBP

Englannin puntaa

0,85345

SEK

Ruotsin kruunua

8,9968

CHF

Sveitsin frangia

1,2513

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8255

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,355

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

279,15

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7098

PLN

Puolan zlotya

3,9823

RON

Romanian leuta

4,2890

TRY

Turkin liiraa

2,0564

AUD

Australian dollaria

1,3038

CAD

Kanadan dollaria

1,3221

HKD

Hongkongin dollaria

10,2666

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7450

SGD

Singaporin dollaria

1,7091

KRW

Etelä-Korean wonia

1 512,00

ZAR

Etelä-Afrikan randia

8,8242

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,7414

HRK

Kroatian kunaa

7,3879

IDR

Indonesian rupiaa

11 898,93

MYR

Malesian ringgitiä

4,0832

PHP

Filippiinien pesoa

57,930

RUB

Venäjän ruplaa

39,9350

THB

Thaimaan bahtia

39,829

BRL

Brasilian realia

2,2222

MXN

Meksikon pesoa

16,2668

INR

Intian rupiaa

59,4650


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/27


Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

2010/C 355/08

Tuen N:o: XA 154/10

Jäsenvaltio: Slovenian tasavalta

Alue: Benediktin kunta

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Podpora programom razvoja podeželja v Občini Benedikt 2010–2013

Oikeusperusta: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt (II Poglavje)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 2010 – 17 293,00 EUR

2011 – 17 293,00 EUR

2012 – 17 293,00 EUR

2013 – 17 293,00 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: Maatilainvestoinnit maatalouden alkutuotantoon:

enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista epäsuotuisilla alueilla,

enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista muilla alueilla,

nuorten viljelijöiden investoinneista 60 % epäsuotuisilla alueilla ja 50 % muilla alueilla.

Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen:

enintään 100 % todellisista kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotannolliseen toimintaan liittymättömän kulttuuriperinnön säilyttämiseksi tehdyistä investoinneista ja infrastruktuuri-investoinneista. Näihin kustannuksiin voi kuulua enintään 10 000 EUR vuodessa kohtuullisena korvauksena viljelijän itsensä tai tämän työntekijöiden tekemästä työstä;

enintään 60 % tai epäsuotuisilla alueilla enintään 75 % todellisista kustannuksista investoinneille tai infrastruktuuri-investoinneille, joiden tavoitteena on tuotanto-omaisuuteen liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen maatiloilla, edellyttäen, että investointi ei lisää maatilan tuotantokapasiteettia;

enintään 100 % ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat rakennukseen kuuluvan kulttuuriperinnön säilyttämistä varten tarvittavien perinteisten materiaalien käytöstä.

Tuki maa-alueiden uusjakoon:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista.

Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista.

Teknisen tuen antaminen maatalousalalla:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista. Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille suoraan maksettavia tukia.

Täytäntöönpanopäivä: Päivä, jona poikkeushakemuksen rekisterinumero on julkaistu Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 saakka.

Tuen tarkoitus: Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille.

Viittaus komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 artikloihin ja tukikelpoisiin kustannuksiin:

Valtiontuen ja vähämerkityksisen tuen myöntämistä ja muita toimenpiteitä maatalouden ja maaseudun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Benediktin kunnassa koskeviin ohjesääntöihin (Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt ) sisältyy toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (OJ L 358, 16.12.2006, s. 3) seuraavien artiklojen mukaisesti:

—   4 artikla: Maatilojen investoinnit

—   tukikelpoiset kustannukset: kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankinta tai kunnostaminen sekä tällaisiin tukikelpoisiin menoihin liittyvät yleiset kustannukset;

—   5 artikla: Perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen

—   tukikelpoiset kustannukset: sellaisten investointien kustannukset, joiden tarkoituksena on tuotannolliseen toimintaan liittymättömän kulttuuriperinnön (kuten arkeologisten tai historiallisten piirteiden) säilyttäminen maatiloilla sekä maatilan tuotanto-omaisuuteen liittyvän kulttuuriperinnön (kuten maatilan rakennusten) suojelu, edellyttäen, että investointi ei lisää maatilan tuotantokapasiteettia;

—   13 artikla: Tuki maa-alueiden uusjakoon

—   tukikelpoiset kustannukset: oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyiden kustannukset;

—   14 artikla: Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen

—   tukikelpoiset kustannukset: kustannukset, jotka aiheutuvat markkinatutkimuksista, tuoteideoinnista ja -suunnittelusta, jäljitettävyysjärjestelmien käyttöönotosta, aitouden ja markkinointinormien noudattamisen varmistamiseen käytetyistä järjestelmistä, ympäristöauditointijärjestelmistä, edellä mainittuihin kustannuksiin liittyvien ohjelmien ja järjestelmien toteuttamisessa tarvittavasta henkilöstön kouluttamisesta tai varmentamislaitosten ensi kertaa antamista laatu- tai muiden järjestelmien varmentamisista perimistä maksuista. Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille suoraan maksettavaa tukea;

—   15 artikla: Teknisen tuen antaminen maatalousalalla

—   tukikelpoiset kustannukset: kustannukset, jotka koskevat viljelijöiden tai maataloustyöntekijöiden koulutusta, neuvontapalveluja, jotka eivät koske jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa, foorumeiden järjestämistä maatilojen välistä tiedonvaihtoa varten tai niihin osallistumista, kilpailujen, näyttelyiden ja messujen järjestämistä tai niihin osallistumista, julkaisuja sekä maatilojen lomituspalveluja. Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille suoraan maksettavaa tukea.

Asianomainen ala: Kaikki maataloustuotannon alat.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Občina Benedikt

Čolnikov trg 5

SI-2234 Benedikt

SLOVENIJA

Internet-osoite: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201065&objava=3633

Muita tietoja: —

Župan

Milan GUMZAR

Tuen N:o: XA 164/10

Jäsenvaltio: Slovenian tasavalta

Alue: Območje Občine Piran

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Podpora in ukrepi za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran

Oikeusperusta: Pravilnik o izvajanju pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2011–2013 (poglavje IV)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 2011 – 75 000 EUR

2012 – 82 000 EUR

2013 – 90 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.

Maatilainvestoinnit maatalouden alkutuotantoon:

enintään 50 % tukikelpoisista maatilainvestointien kustannuksista epäsuotuisilla alueilla,

enintään 40 % muilla alueilla.

2.

Tuki investointeihin perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttämiseksi:

enintään 100 % maatiloilla sijaitsevan tuotannolliseen toimintaan liittymättömän kulttuuriperinnön jälleenrakentamista ja kunnostamista koskevien hankkeiden asiakirjojen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista,

enintään 60 % tai epäsuotuisilla alueilla enintään 75 % kuluista, jotka aiheutuvat maatilojen tuotanto-omaisuuden uusimista koskevien hankkeiden asiakirjojen laatimisesta, edellyttäen, että investoinnit eivät lisää maatilan tuotantokapasiteettia.

3.

Tuki maa-alueiden uusjakoon:

enintään 100 % oikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä aiheutuvista todellisista kustannuksista, arviointikustannukset mukaan luettuina.

4.

Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista, jotka aiheutuvat markkinatutkimuksista, tuoteideoinnista ja -suunnittelusta, mukaan luettuina tuet hakemusten laatimiseksi maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten tunnustamiseksi tai erityisluonnetta koskevien todistusten saamiseksi yhteisön asetusten mukaisesti, laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotosta sekä tällaisten järjestelmien käyttämiseksi tarvittavasta koulutuksesta. Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille suoraan maksettavia tukia.

5.

Tuki teknisen tuen antamiseen maatalousalalla:

enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista, jotka aiheutuvat viljelijöiden koulutuksesta ja opetuksesta, kolmansien osapuolien antamista neuvontapalveluista, kilpailuista, messuista, julkaisuista, tuoteluetteloista ja verkkosivuista sekä yritysten välistä tiedonjakoa edistäville foorumeille osallistumisesta tai sellaisten järjestämisestä. Tuki myönnetään tuettujen palvelujen muodossa, eikä siihen liity tuottajille suoraan maksettavia tukia.

Täytäntöönpanopäivä: Siitä päivästä lähtien, jona poikkeushakemuksen rekisteröintinumero julkaistaan Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston verkkosivustolla.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti.

Tuen tarkoitus: Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille.

Viittaus sovellettavaan artiklaan/sovellettaviin artikloihin ja tukiohjelman tai yksittäisen tuen kattamat tukikelpoiset kustannukset:

Tuen myöntämisestä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen Piranin kunnassa ohjelmakaudella 2011–2013 laadittuun ohjesääntöluonnokseen (IV luku) sisältyy toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3) sekä tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 6. elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (OJ L 214, 9.8.2008, p. 3) seuraavien artiklojen mukaisesti:

—   4 artikla: Maatilainvestoinnit maatalouden alkutuotantoon,

—   5 artikla: Investoinnit perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttämiseksi,

—   13 artikla: Tuki maa-alueiden uusjakoon,

—   14 artikla: Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon edistämiseen,

—   15 artikla: Tuki maatalousalan teknisen avun antamiseen.

Asianomainen ala: Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Občina Piran

Tartinijev trg 2

SI-6330 Piran

SLOVENIJA

Internet-osoite: http://www.piran.si/index.php?page=static&item=418

Muita tietoja: Tämän tukiohjelman tullessa voimaan tukiohjelmaa XA 418/07 ei enää sovelleta.

Edellä mainitulta verkkosivustolta pääsee tarkastelemaan tuen oikeusperustaa: Pravilnik o izvajanju drzavne pomoci na podrocju kmetijstva_2011_2013. doc (150 kt).

Predstojnica Urada za gospodarstvo in turizem

Tanja FRANCA

Tuen N:o: XA 165/10

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Veneto

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Progetti formativi rivolti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Oikeusperusta: L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale».

L.R. n. 10 del 30.1.1990«Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro».

DGR n. 1920 del 27 luglio 2010 della Regione del Veneto.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 1 300 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 %

Täytäntöönpanopäivä: Sen jälkeen, kun poikkeushakemuksen rekisteröintinumero on julkaistu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston internetsivustolla

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti

Tuen tarkoitus: Tekninen tuki (asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artikla):

Tuki on tarkoitettu erilaisten jatkokoulutustoimien järjestämiseen:

kasvinsuojeluaineiden hankintaan ja käyttöön liittyvät luvat;

voimassa olevan lainsäädännön mukaisten ammatillisten pätevyyksien tai todistusten saamisen edellyttämä perus- tai täydennyskoulutus;

alakohtainen lisä- tai täydennyskoulutus;

yhteisön lainsäädännössä ja/tai laissa D. Lgs. N:o 99/2004 tarkoitetun asianmukaisen ammatillisen pätevyyden (IAP – ammattimainen maatalousyrittäjä) saamisen edellyttämä koulutus.

Asianomainen ala: Maa- ja metsätalous, kalastus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione del Veneto

Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

P. +39 412795030

F. +39 412795085

Sähköposti: dir.formazione@regione.veneto.it

Internet-osoite: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm

valitse linkki ”settore primario”

Muita tietoja: Lisätietoja saa osoitteesta:

Direzione Regionale Formazione

Fondamenta S. Lucia

Cannaregio 23

30121 Venezia VE

ITALIA

P. +39 412795029-5030

F. +39 412795085

Sähköposti: dir.formazione@regione.veneto.it

Tuen N:o: XA 169/10

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue: Utrechtin lääni (Utrecht)

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Pilots duurzaam ondernemen

Oikeusperusta: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006

Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.1 Pilots duurzaam ondernemen

Asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artikla, joka koskee teknistä tukea.

Tuki täyttää 15 artiklan 2–4 kohdassa säädetyt ehdot.

Lisätietoja:

2 kohta: tuki myönnetään yksinomaan 2 kohdassa mainittuja kustannuksia varten.

3 kohta: tuen osuus on alle 100 prosenttia hankkeen kustannuksista. Tuki myönnetään neuvontayritykselle, joka tarjoaa palveluita hankkeeseen osallistuville tuottajille. Kyseessä ovat siksi tuetut neuvontapalvelut. Tukeen ei liity tuottajille maksettavia suoria tukia.

4 kohta: tuettuun hankkeeseen voivat osallistua kaikki tuottajat asianomaisella sektorilla ja alueella.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Kyseessä on kertaluonteinen tuki, joka on enintään 52 020 EUR ajanjaksolla 15. heinäkuuta 2010–31. joulukuuta 2012.

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen enimmäisintensiteetti on 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Täytäntöönpanopäivä: 15. heinäkuuta 2010, kuitenkin sen jälkeen, kun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tiivistelmä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2012 saakka

Tuen tarkoitus: Kertaluonteinen tuki yritykselle Wageningen – UR Livestock Research hankkeen ”Haal meer uit gras” toteuttamiseksi.

Tavoitteena on parantaa maidontuottajien tietämystä kestävästä maanperänhoidosta ja nurmenkäytöstä sekä sen soveltamista käytäntöön.

Asianomainen ala: Itä-Utrechtin maidontuottajat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Provincie Utrecht

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

NEDERLAND

Internet-osoite: http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/vitaal-platteland/steunregelingen/#subcontent

Muita tietoja: —

Tuen N:o: XA 177/10

Jäsenvaltio: Liettuan tasavalta

Alue: —

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Paramos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą (schemos XA 40/10 pakeitimas).

Oikeusperusta: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl paramos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo projektas.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 3 100 000 LTL (897 822 EUR virallisen eurokurssin mukaan).

Tuen enimmäisintensiteetti:

1.

Enintään 100 % kuolleiden eläinten poistamisesta ja hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista, kun tällaisten eläinten TSE-testaus on pakollista.

2.

Enintään 100 % kuolleiden eläinten poistamiskustannuksista ja enintään 75 % hävittämiskustannuksista, kun kyseessä on:

sellaisten kuolleiden nautojen, lampaiden tai vuohien poistaminen, joiden TSE-testaus ei ole pakollista,

kuolleiden hevosten poistaminen,

kuolleiden sikojen poistaminen – sovelletaan kaikkiin siankasvattajiin paitsi niihin, joilla on yli 1 000 sikaa.

3.

Enintään 61 % kuolleiden eläinten poistamiskustannuksista ja enintään 59 % hävittämiskustannuksista, kun kyseessä on:

kuolleiden sikojen poistaminen – sovelletaan kaikkiin siankasvattajiin paitsi niihin, joilla on yli 1 000 sikaa niiden tietojen perusteella, jotka ovat maatalousalan tiedotuksesta ja maaseudun yritystoiminnasta vastaavan valtion liikelaitoksen ylläpitämässä rekisterissä kuluvan vuoden tammikuun 1. päivänä,

kuolleiden lintujen poistaminen.

Täytäntöönpanopäivä: Tukiohjelma tulee voimaan, kun komissio on lähettänyt vastaanottoilmoituksen, rekisteröinyt ohjelman tunnistenumerolla ja julkaissut tiivistelmän verkkosivustollaan.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti.

Tuen tarkoitus: Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävät tuet.

Karjankasvatuksessa toimivien yritysten ja viljelijöiden tukeminen, jotta kaikkien kuolleiden eläinten valvontaan ja turvalliseen poistamiseen on olemassa jatkuva ohjelma.

Sovelletaan joulukuun 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 16 artiklaa.

Asianomainen ala: Maatalouden alkutuotanto.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Internet-osoite: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48722

Muita tietoja: Uusi valtion tuki muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden poistamiseksi ja hävittämiseksi tuli voimaan 1. maaliskuuta 2010. Vuoden 2010 suunnitelmassa eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyyn tarkoitetuista varoista ennusteet kerättävien ja käsiteltävien sivutuotteiden määrästä eivät vastanneet todellisuutta. Koska eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka olisivat voineet aiheuttaa spongiformisten enkefalopatioiden leviämistä (yli 24 kuukauden ikäisistä naudoista sekä yli 18 kuukauden ikäisistä lampaista ja vuohista), arvioitiin syntyvän enemmän, päätettiin kyseisten eläinten kohdalla poistamis- ja hävittämiskustannusten tuen tasoksi 100 %. Käytettävissä olevien määrärahojen perusteella päätettiin muista eläimistä, eli kuolleina löydetyistä sioista ja linnuista, peräisin olevien sivutuotteiden poistamis- ja hävittämiskustannusten tuen tasoksi vain 18 % keräämisen ja hävittämisen kuluista. Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden jälkeen kävi selväksi, että 100 %:n tuen piiriin kuuluvien sivutuotteiden määrä jäisi arvioitua pienemmäksi, mikä mahdollisti vähemmän tuettujen sika- ja siipikarja-alojen tukien nostamisen 61 %:iin poistamiskustannuksista ja 59 %:iin hävittämiskustannuksista.

Tämän tukiohjelman puitteissa valtion tuen myöntäminen kuolleina löydettyjen ja mahdollisesti spongiformisia enkefalopatioita sisältävien eläinten käsittelyyn pysyy ennallaan ja kyseisten eläinten poistamiskustannusten (kuljetus) ja hävittämiskustannusten tuki on 100 % kuluista. Vastaavaa tukea annetaan myös kuolleiden laboratorioeläinten tai viranomaisten kuolleina löytämien eläinten käsittelyyn, jos eläinten omistajia ei voida selvittää ja jos eläimet ovat vaaraksi ympäristölle tai ihmisten tai eläinten terveydelle, sekä kuolleina löydettyjen luonnonvaraisten eläinten käsittelyyn, jos niiden epäillään kantavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvia tauteja.

Muiden nautaeläinten, lampaiden ja vuohien, hevosten sekä sikojen käsittelykustannusten tukien taso on 100 % poistamisesta aiheutuvista ja 75 % hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Tämän tukiohjelman tullessa voimaan valtion tukea XA 40/10 ei enää sovelleta.

Tuen N:o: XA 197/10

Jäsenvaltio: Irlanti

Alue: Jäsenvaltio

Tukiohjelman nimike tai yritykselle myönnettyä yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Provision of consultancy services and technical expertise to the Irish Sheep Industry.

Oikeusperusta: National Development Plan 2007-2013.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Enintään 1 miljoonaa EUR vuodessa.

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista.

Täytäntöönpanopäivä: 1. tammikuuta 2011.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 1. tammikuuta 2011–31. joulukuuta 2013.

Tuen tarkoitus: Uuden lammastalousohjelman tavoite on:

lisätä kansallisen lammaskarjan kannattavuutta ja kestävyyttä parantamalla tuottavuutta ja vähentämällä alalle aiheutuvia kustannuksia selkeästi markkinatalouden vaatimusten pohjalta;

toteutettaa kansallisen lammastalousjärjestelmän infrastruktuuriin merkittäviä muutoksia ja uudistuksia, jotta lammastalouden rakenteellinen elinkelpoisuus ja kestävyys voidaan taata tulevaisuudessa.

Tuki on myönnetty komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan (teknisen tuen antaminen maatalousalalla) mukaisesti.

Asianomainen ala: Lampaat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Internet-osoite: http://www.agriculture.gov.ie/ndp_state_aid

Muita tietoja: —


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/34


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo – EUVL:ssä C 316, 28.12.2007, s. 1, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 16, EUVL:ssä C 177, 12.7.2008, s. 9, EUVL:ssä C 200, 6.8.2008, s. 10, EUVL:ssä C 331, 31.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 10, EUVL:ssä C 37, 14.2.2009, s. 10, EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 20, EUVL:ssä C 99, 30.4.2009, s. 7, EUVL:ssä C 229, 23.9.2009, s. 28, EUVL:ssä C 263, 5.11.2009, s. 22, EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 17, EUVL:ssä C 74, 24.3.2010, s. 13, ja EUVL:ssä C 326, 3.12.2010, s. 17 julkaistun luettelon päivitys

2010/C 355/09

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelo julkaistaan niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti.

Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla.

TŠEKIN TASAVALTA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistujen tietojen muuttaminen.

Lentoasemat

Uusi rajanylityspaikka:

Havlíčkův Brod

LATVIA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistujen tietojen muuttaminen.

Satamat

Uusi rajanylityspaikka:

Engures osta (liikennöinti vain pyynnöstä)

Lentoasemat

Uusi rajanylityspaikka:

Takuma lidosta (liikennöinti vain pyynnöstä)

MALTA

EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, julkaistujen tietojen muuttaminen.

Satamat

1.

Malta Freeport

2.

Mġarr Yacht Marina

3.

Msida Yacht Marina

4.

Valletta Seaport

Lentoasemat

1.

Malta International Airport, Luqa


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/35


Tarjouskilpailuilmoitus kolmansista maista peräisin olevan durran tuontitullin alentamisesta

2010/C 355/10

I   ASIA

1.

Järjestetään tarjouskilpailu kolmansista maista tulevan, CN-koodiin 1007 00 90 kuuluvan durran tuontitullin alentamisesta.

2.

Tarjouskilpailu järjestetään komission asetuksen (EU) N:o 1262/2010 (1) säännösten mukaisesti.

II   MÄÄRÄAJAT

1.

Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 13. tammikuuta 2011 kello 10.00 Brysselin aikaa.

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten esittämisen määräajat päättyvät kello 10.00 Brysselin aikaa

27. tammikuuta 2011,

10. ja 24. helmikuuta 2011,

10. ja 24. maaliskuuta 2011,

14. ja 28. huhtikuuta 2011,

12. ja 26. toukokuuta 2011.

2.

Tämä ilmoitus koskee ainoastaan tämän tarjouskilpailun avaamista. Ilmoitus pätee kaikkiin tämän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestettäviin osittaisiin tarjouskilpailuihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ilmoituksen muuttamista tai korvaamista.

III   TARJOUKSET

1.

Tarjoukset on tehtävä kirjallisina viimeistään II osastossa ilmoitettuina määräaikoina ja kellonaikoina jättämällä tarjous vastaanottoilmoitusta vastaan tai sähköisessä muodossa johonkin seuraavista osoitteista:

Osoite, johon tarjoukset jätetään:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/ Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

Sähköposti: secreint@fega.mapya.es

F. +34 915219832 / 913476387

Jos tarjousta ei esitetä sähköisessä muodossa, se on toimitettava asianomaiseen osoitteeseen kahdessa sisäkkäisessä kirjekuoressa, jotka molemmat on sinetöitävä. Sisempään kuoreen on merkittävä ”Offre en relation avec l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho — règlement (UE) no 1262/2010” (Durran tuontitullin alentamista koskevaan tarjouskilpailuun liittyvä tarjous – asetus (EU) N:o 1262/2010).

Tarjous on voimassa siihen saakka, kun asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa tarjouksentekijälle tarjouskilpailun ratkaisemisesta.

2.

Tarjous sekä komission asetuksen (EY) N:o 1296/2008 (2) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut todiste ja sitoumus on laadittava jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka toimivaltaiselle viranomaiselle tarjous jätetään.

IV   TARJOUSKILPAILUVAKUUS

Tarjouskilpailuvakuus asetetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksi.

V   TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta seuraa, että:

a)

jäsenvaltiossa, jossa tarjous on esitetty, voidaan myöntää tuontitodistus, jossa mainitaan tarjouksessa tarkoitettu tuontitullin alentaminen ja joka koskee tarjottua määrää;

b)

a alakohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa on haettava tuontitodistus kyseiselle määrälle.


(1)  EUVL L 343, 29.12.2010, s. 76.

(2)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/37


Tarjouskilpailuilmoitus kolmansista maista peräisin olevan maissin tuontitullin alentamisesta

2010/C 355/11

I   ASIA

1.

Järjestetään tarjouskilpailu kolmansista maista peräisin olevan, CN-koodiin 1005 90 00 kuuluvan maissin tuontitullin alentamisesta.

2.

Tarjouskilpailu järjestetään komission asetuksen (EU) N:o 1262/2010 (1) säännösten mukaisesti.

II   MÄÄRÄAJAT

1.

Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 13. tammikuuta 2011 kello 10.00 Brysselin aikaa.

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten esittämisen määräajat päättyvät kello 10.00 Brysselin aikaa

27. tammikuuta 2011,

10. ja 24. helmikuuta 2011,

10. ja 24. maaliskuuta 2011,

14. ja 28. huhtikuuta 2011,

12. ja 26. toukokuuta 2011.

2.

Tämä ilmoitus koskee ainoastaan tämän tarjouskilpailun avaamista. Ilmoitus pätee kaikkiin tämän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestettäviin osittaisiin tarjouskilpailuihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ilmoituksen muuttamista tai korvaamista.

III   TARJOUKSET

1.

Tarjoukset on tehtävä kirjallisina viimeistään II osastossa ilmoitettuina määräaikoina ja kellonaikoina jättämällä tarjous vastaanottoilmoitusta vastaan tai sähköisessä muodossa johonkin seuraavista osoitteista:

Osoite, johon tarjoukset jätetään:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/ Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

Sähköposti: intervec@fega.mapya.es

Fax +34 915219832 / 913476387

Jos tarjousta ei esitetä sähköisessä muodossa, se on toimitettava asianomaiseen osoitteeseen kahdessa sisäkkäisessä kirjekuoressa, jotka molemmat on sinetöitävä. Sisempään kuoreen on merkittävä ”Offre en relation avec l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs — règlement (UE) no 1262/2010” (Maissin tuontitullin alentamista koskevaan tarjouskilpailuun liittyvä tarjous – asetus (EU) N:o 1262/2010).

Tarjous on voimassa siihen saakka, kun asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa tarjouksentekijälle tarjouskilpailun ratkaisemisesta.

2.

Tarjous sekä komission asetuksen (EY) N:o 1296/2008 (2) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut todiste ja sitoumus on laadittava jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka toimivaltaiselle viranomaiselle tarjous jätetään.

IV   TARJOUSKILPAILUVAKUUS

Tarjouskilpailuvakuus asetetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksi.

V   TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta seuraa, että:

a)

jäsenvaltiossa, jossa tarjous on esitetty, voidaan myöntää tuontitodistus, jossa mainitaan tarjouksessa tarkoitettu tuontitullin alentaminen ja joka koskee tarjottua määrää;

b)

a alakohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa on haettava tuontitodistus kyseiselle määrälle.


(1)  EUVL L 343, 29.12.2010, s. 76.

(2)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.


29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/39


Tarjouskilpailuilmoitus kolmansista maista peräisin olevan maissin tuontitullin alentamisesta

2010/C 355/12

I   ASIA

1.

Järjestetään tarjouskilpailu kolmansista maista peräisin olevan, CN-koodiin 1005 90 00 kuuluvan maissin tuontitullin alentamisesta.

2.

Tarjouskilpailu järjestetään komission asetuksen (EU) N:o 1262/2010 (1) säännösten mukaisesti.

II   MÄÄRÄAJAT

1.

Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 13. tammikuuta 2011 kello 10.00 Brysselin aikaa.

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten esittämisen määräajat päättyvät kello 10.00 Brysselin aikaa

27. tammikuuta 2011,

10. ja 24. helmikuuta 2011,

10. ja 24. maaliskuuta 2011,

14. ja 28. huhtikuuta 2011,

12. ja 26. toukokuuta 2011.

2.

Tämä ilmoitus koskee ainoastaan tämän tarjouskilpailun avaamista. Ilmoitus pätee kaikkiin tämän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestettäviin osittaisiin tarjouskilpailuihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ilmoituksen muuttamista tai korvaamista.

III   TARJOUKSET

1.

Tarjoukset on tehtävä kirjallisina viimeistään II osastossa ilmoitettuina määräaikoina ja kellonaikoina jättämällä tarjous vastaanottoilmoitusta vastaan tai sähköisessä muodossa johonkin seuraavista osoitteista:

Osoite, johon tarjoukset jätetään:

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo

Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

1149-060 Lisboa

PORTUGAL

P. +351 218814263

F. +351 218814261

Jos tarjousta ei esitetä sähköisessä muodossa, se on toimitettava asianomaiseen osoitteeseen kahdessa sisäkkäisessä kirjekuoressa, jotka molemmat on sinetöitävä. Sisempään kuoreen on merkittävä ”Offre en relation avec l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs – règlement (UE) no 1262/2010” (Maissin tuontitullin alentamista koskevaan tarjouskilpailuun liittyvä tarjous – asetus (EU) N:o 1262/2010).

Tarjous on voimassa siihen saakka, kun asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa tarjouksentekijälle tarjouskilpailun ratkaisemisesta.

2.

Tarjous sekä komission asetuksen (EY) N:o 1296/2008 (2) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut todiste ja sitoumus on laadittava jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka toimivaltaiselle viranomaiselle tarjous jätetään.

IV   TARJOUSKILPAILUVAKUUS

Tarjouskilpailuvakuus asetetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksi.

V   TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta seuraa, että:

a)

jäsenvaltiossa, jossa tarjous on esitetty, voidaan myöntää tuontitodistus, jossa mainitaan tarjouksessa tarkoitettu tuontitullin alentaminen ja joka koskee tarjottua määrää;

b)

a alakohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa on haettava tuontitodistus kyseiselle määrälle.


(1)  EUVL L 343, 29.12.2010, s. 76.

(2)  EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

29.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 355/41


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 355/13

1.

Komissio vastaanotti 17 päivänä joulukuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Veolia Environnement -konserniin kuuluva ranskalainen yritys Veolia Eau – Compagnie Génerale des Eaux SCA (Veolia Eau) ja Electricité de France -konserniin (EDF) kuuluva ranskalainen yritys Electricité de France International SA (EDFI) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan gabonilaisessa yrityksessä Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG) ostamalla nykyisin kokonaan Veolia Eaun määräysvallassa olevan, SEEG:n ranskalaisen holdingyhtiön Veolia Water India Africa SA:n (VWIA) osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Veolia Eau: vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen tarjonta viranomaisten ja yritysten toimeksiannosta sekä kyseisten palvelujen tarjoamista varten tarvittavien teknisten ratkaisujen suunnittelu ja infrastruktuurien rakentaminen,

EDFI: holdingyhtiö, joka on EDF:n tytäryhtiö; EDF:n toimialoina ovat sähkön tuotanto ja tukkukauppa, sähkön kuljetus, jakelu ja vähittäiskauppa sekä muut sähköön liittyvät palvelut Ranskassa ja muissa maissa,

SEEG: julkisen palvelun siirtosopimukseen perustuva juomaveden ja sähkön tuotanto ja jakelu Gabonissa,

VWIA: holdingyhtiö.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).