ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.210.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 210

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
3. elokuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2010/C 210/01

Neuvoston päätöksen antaminen Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta

1

 

Euroopan komissio

2010/C 210/02

Euron kurssi

3

2010/C 210/03

Komission päätös, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010, elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin perustamisesta

4

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 210/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5941 – BDMI/DuMont Venture/Learnship) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

3.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 210/1


Neuvoston päätöksen antaminen Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta

2010/C 210/01

Ehdotus korkean edustajan  (1) julistukseksi poliittisesta vastuusta

Korkea edustaja kehittää suhteitaan Euroopan parlamenttiin niiden kuulemista, tiedottamista ja raportointia koskevien sitoumusten pohjalta, joita aiempi ulkosuhteista vastannut komission jäsen, entinen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä kiertävä neuvoston puheenjohtajavaltio ovat tehneet viime toimikaudella. Sitoumuksia mukautetaan tarvittaessa, ottaen huomioon parlamentin harjoittaman poliittisen valvonnan asema ja korkean edustajan aseman uudelleen määrittely perussopimusten mukaan sekä SEU 36 artiklan mukaisesti.

Käytännössä:

1.

Korkea edustaja kuulee Euroopan parlamenttia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista SEU 36 artiklan mukaisesti. Näkemyksiä vaihdetaan ennen YUTP:n alaan kuuluvien mandaattien ja strategioiden hyväksymistä asianmukaisessa muodossa ja käsiteltävien aiheiden arkaluontoisuuden ja luottamuksellisuuden mukaisesti. Tässä yhteydessä tehostetaan myös yhteisiä neuvottelukokouksia ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan puheenjohtajistojen kanssa. Näissä kokouksissa annettavissa tilanneselostuksissa käsitellään erityisesti EU:n talousarviosta rahoitettavia käynnissä ja valmisteilla olevia YUTP-operaatioita. Säännöllisesti pidettävien kokousten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhteisiä neuvottelukokouksia. Euroopan ulkosuhdehallintoa edustavat (kaikissa kokouksissa) poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean pysyvän puheenjohtajan ohella myös politiikasta vastaavat johtavassa asemassa olevat virkamiehet.

2.

Korkea edustaja ottaa huomioon vielä neuvoteltavana olevan kansainvälisten sopimusten neuvottelemista koskevan Euroopan parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen, ja soveltaa sitä soveltuvin osin omaan vastuualaansa kuuluviin sopimuksiin, kun asiassa tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Euroopan parlamentille tiedotetaan SEUT 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti kaikista YUTP:n alan sopimuksista välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa.

3.

Korkea edustaja jatkaa käytännöksi vakiintunutta perusteellista vuoropuhelua ja ilmoittaa edelleen kaikista asiakirjoista, jotka laaditaan rahoitusvälineiden (Euroopan kehitysrahastoa lukuun ottamatta) strategisen suunnittelun vaiheita varten. Sama pätee kaikkiin kuulemismenettelyyn liittyviin asiakirjoihin, jotka toimitetaan jäsenvaltioille valmisteluvaiheessa. Tämä käytäntö ei rajoita delegoituja säädöksiä koskevan SEUT 290 artiklan soveltamisalasta ja soveltamisesta käytävien neuvottelujen tulosta.

4.

Nykyistä järjestelmää YUTP-tehtäviä ja -operaatioita koskevien luottamuksellisten tietojen antamiseksi jatketaan (eli vuonna 2002 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevän Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan välityksellä). Korkea edustaja voi myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ja tarvittaessa parlamentin puhemiehen pyynnöstä antaa tiedonsaantitarpeen perusteella muita YUTP:n asiakirjoja muille Euroopan parlamentin jäsenille, joille on tehty turvaluokiteltuja asiakirjoja koskeva asianmukainen turvallisuusselvitys asiassa sovellettavien määräysten mukaisesti. Korkea edustaja arvioi uudelleen (vuonna 2002 tehdyn Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan toimielinten välisen sopimuksen) nykyisiä määräyksiä, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuuksia tutustua turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan turvaluokiteltuihin asiakirjoihin ja tietoihin, ja ehdottaa tarvittaessa niiden mukauttamista. Korkea edustaja päättää mahdollista mukauttamista odotettaessa tarpeellisiksi katsomistaan siirtymäkauden toimista, jotta asianmukaisesti nimetyt ja virallisesti ilmoitetut Euroopan parlamentin jäsenet voisivat tehtäväänsä hoitaessaan tutustua helpommin edellä mainittuihin tietoihin.

5.

Korkea edustaja suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin esittämiin pyyntöihin, että parlamentin strategisesti merkittävinä pitämissä maissa ja organisaatioissa toimivien edustustojen vastanimetyt päälliköt vaihtavat näkemyksiä (joka eroaa kuulemisista) ulkoasiainvaliokunnassa ennen kuin he alkavat hoitaa tehtäviään. Samaa sovelletaan Euroopan unionin erityisedustajiin. Keskustelut käydään korkean edustajan hyväksymässä muodossa, joka vastaa käsiteltävien aiheiden arkaluonteisuutta ja luottamuksellisuutta.

6.

Jos korkea edustaja ei voi osallistua Euroopan parlamentin täysistunnossa käytävään keskusteluun, hän päättää sijaisestaan, joka on EU:n toimielimen jäsen, eli joko komission jäsen, kun on kyse komission yksinomaiseen tai pääasialliseen toimivaltaan kuuluvasta asiasta, tai ulkoasioiden neuvoston jäsen, kun on kyse yksinomaan tai pääasiassa YUTP:hen kuuluvista asioista. Jälkimmäisessä tapauksessa sijainen tulee joko puheenjohtajavaltion tehtäviä hoitavasta maasta tai puheenjohtajavaltiokolmikosta neuvoston työjärjestyksen 26 artiklan mukaisesti. Euroopan parlamentille ilmoitetaan sijaista koskevasta korkean edustajan päätöksestä.

7.

Korkea edustaja edistää edustustojen päälliköiden, Euroopan unionin erityisedustajien, YUTP-operaatioiden johtajien ja ulkosuhdehallinnon johtavassa asemassa olevien virkamiesten saapumista parlamentin asiaankuuluviin valiokuntiin ja alivaliokuntiin antamaan säännöllisiä tilanneselostuksia.

8.

Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden rahoittamat YUTP:n sotilasoperaatiot, tietojen antamista jatketaan vuonna 2002 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevän Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimielinten välisen sopimuksen tarkistamista 4 kohdan mukaisesti.

9.

Euroopan parlamenttia kuullaan vaalitarkkailuvaltuuskuntien yksilöimisestä ja suunnittelusta ja niiden seurannasta noudattaen parlamentin oikeutta valvoa asiaankuuluvien rahoitusvälineiden, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen, talousarviota. EU:n päätarkkailijat nimitetään kuullen vaalikoordinointiryhmää hyvissä ajoin ennen vaalitarkkailutehtävän käynnistymistä.

10.

Korkea edustaja osallistuu 1 kohdassa tarkoitettuihin asioihin sitoutumisensa perusteella aktiivisesti tuleviin pohdintoihin talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta vuonna 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa olevien, YUTP:n rahoittamista koskevien nykyisten järjestelyjen ajan tasalle saattamiseen. YUTP:n talousarvioon sovelletaan täysimääräisesti Lissabonin sopimuksella käyttöön otettua uutta talousarviomenettelyä. Korkea edustaja pyrkii myös parantamaan YUTP:n talousarvion avoimuutta, mihin sisältyy muun muassa mahdollisuus yksilöidä talousarviossa merkittävät YTPP-operaatiot (kuten nykyiset Afganistanin, Kosovon ja Georgian operaatiot), samalla kun huolehditaan talousarvion joustavuudesta ja tarpeesta varmistaa sellaisten operaatioiden jatkuvuus, joihin on jo sitouduttu.


(1)  Tässä lausumassa käytetty termi ”korkea edustaja” kattaa myös Euroopan komission varapuheenjohtajana toimivan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kaikki tehtävät tämän vaikuttamatta hänelle kuuluviin erityistehtäviin sisältyviin erityisvastuisiin.


Euroopan komissio

3.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 210/3


Euron kurssi (1)

2. elokuuta 2010

2010/C 210/02

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3073

JPY

Japanin jeniä

113,27

DKK

Tanskan kruunua

7,4507

GBP

Englannin puntaa

0,82600

SEK

Ruotsin kruunua

9,3570

CHF

Sveitsin frangia

1,3660

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8595

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

24,680

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

281,65

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7085

PLN

Puolan zlotya

3,9890

RON

Romanian leuta

4,2448

TRY

Turkin liiraa

1,9600

AUD

Australian dollaria

1,4348

CAD

Kanadan dollaria

1,3372

HKD

Hongkongin dollaria

10,1499

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7840

SGD

Singaporin dollaria

1,7704

KRW

Etelä-Korean wonia

1 532,80

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,5021

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,8559

HRK

Kroatian kunaa

7,2367

IDR

Indonesian rupiaa

11 687,40

MYR

Malesian ringgitiä

4,1330

PHP

Filippiinien pesoa

59,214

RUB

Venäjän ruplaa

39,4305

THB

Thaimaan bahtia

42,115

BRL

Brasilian realia

2,2843

MXN

Meksikon pesoa

16,4432

INR

Intian rupiaa

60,4560


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


3.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 210/4


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010,

elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin perustamisesta

2010/C 210/03

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 artiklan 1 kohdassa unionille ja jäsenvaltioille annetaan tehtäväksi huolehtia siitä, että unionin teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan, esimerkiksi edistämällä yritysten välisen yhteistyön kannalta suotuisaa toimintaympäristöä. Edellä mainitun 173 artiklan 2 kohdassa erityisesti kehotetaan jäsenvaltioita neuvottelemaan keskenään yhteydessä komission kanssa ja tarvittaessa sovittamaan yhteen toimintansa. Komissio voi tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteensovittamisen edistämiseksi.

(2)

Komission 28 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä päätöksellä 2008/359/EY (1) perustettu elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevä korkean tason työryhmä on laatinut raportin, joka käsittää 30 suositusta sekä avainaloitteita koskevan etenemissuunnitelman Euroopan elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi.

(3)

Tiedonannossaan Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan  (2) komissio esitteli kymmenen poliittista aloitetta, joiden avulla pyritään korjaamaan elintarvikealan yhtenäismarkkinoita koskevassa selvityksessä todetut ongelmat, ja lupasi antaa niiden toteutuksesta kertomuksen osapuolten kanssa käytävien keskustelujen pohjalta.

(4)

Nyt on oikea aika toteuttaa toimenpiteitä elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason työryhmän suositusten ja komission aloitteiden pohjalta. Tätä varten on tarpeen perustaa uusi laajennetuin toimivaltuuksin toimiva asiantuntijatuntijaryhmä elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevänä korkean tason foorumina, jonka kokoonpanossa ovat edustettuina kaikki elintarvikeketjun toimijat. Foorumin avulla varmistetaan, että komission eri aloitteet sopivat yhteen keskenään.

(5)

Foorumissa on oltava korkean tason edustajat jäsenvaltioista sekä maatalousalalta, elintarvikkeiden jalostus- ja jakeluteollisuudesta sekä sellaisista valtiosta riippumattomista järjestöistä, joilla on elintarvikeketjuun liittyvää asiantuntemusta.

(6)

Olisi vahvistettava foorumin jäseniin sovellettavat tietojen luovuttamista koskevat säännöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (3) liitteessä vahvistettujen komission turvallisuussääntöjen soveltamista.

(7)

Foorumin jäseniä koskevien henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4) säännöksiä.

(8)

Päätös 2008/359/EY olisi kumottava.

(9)

On aiheellista vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄYÖKSEN:

1 artikla

Foorumi

Perustetaan elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevä korkean tason foorumi, jäljempänä ’foorumi’.

2 artikla

Tehtävät

Foorumi avustaa komissiota elintarvikealan teollisuuspolitiikan laadinnassa. Tätä varten se seuraa yhtäältä komission päätöksellä 2008/359/EY perustetun elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason työryhmän antamia suosituksia ja toisaalta komission tiedonannossaan Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan ehdottamien aloitteiden täytäntöönpanoa.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla foorumia mistä tahansa asiasta, joka liittyy elintarvikeketjun kilpailukykyyn ja toimintaan sisämarkkinoiden puitteissa, sekä silloin, kun se haluaa antaa uusia suosituksia elintarvikeketjussa tapahtuvien muutosten mukaisesti.

4 artikla

Kokoonpano – jäsenten nimittäminen

1.   Foorumiin kuuluu enintään 45 jäsentä.

2.   Foorumin jäseninä ovat/on:

elintarvikealasta ministeritasolla vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset;

elintarviketeollisuuden ja elintarvikkeiden kaupan ja jakelun parissa unionissa toimivia yrityksiä;

maatalousalaa, elintarviketeollisuutta ja elintarvikkeiden kauppaa ja jakelua edustavia unionissa toimivia yhteisöjä ja liittoja;

sellaisia valtiosta riippumattomia järjestöjä, joilla on asiantuntemusta elintarvikeketjuun liittyvistä kysymyksistä.

3.   Jokainen foorumin jäsen nimeää pysyvän edustajan 5 artiklan 2 kohdalla perustettuun valmisteluryhmään.

4.   Jäsenet nimitetään yksivuotiskaudeksi, joka voidaan uusia, ja he jatkavat tehtävässään kunnes heidän tilalleen valitaan uusi jäsen tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti tai heidän toimikautensa päättyy.

5.   Jäsenten tilalle voidaan nimittää uusi jäsen jäsenen toimikauden loppuajaksi seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsen eroaa;

b)

jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti foorumin työhön;

c)

jäsen ei täytä perussopimuksen 339 artiklassa määrättyjä vaatimuksia.

6.   Jäsenten nimet julkaistaan yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivuilla ja komission asiantuntijaryhmien rekisterissä.

Jäsenten nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

5 artikla

Toiminta

1.   Foorumin puheenjohtajana toimii komissio. Foorumi laatii toiminnastaan vuosittain kertomuksen ja esittää sen komissiolle, neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

2.   Valmisteluryhmä, josta jäljempänä käytetään nimeä ’sherparyhmä’, valmistelee keskustelut, kannanotot ja lausunnot foorumin vuosikertomuksen laadintaa varten. Ryhmän puheenjohtajana toimii komissio.

3.   Komissio voi koota työryhmiä selvittämään erityiskysymyksiä foorumin tai sherparyhmän suostumuksella määritellyn toimeksiannon pohjalta. Tällaiset työryhmät hajotetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

4.   Komissio voi kutsua käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan foorumin työhön, sherparyhmän neuvotteluihin tai sherparyhmän tai työryhmien työhön.

Euroopan parlamentin pyynnöstä komissio voi pyytää Euroopan parlamenttia nimeämään foorumin kokouksiin yhden tai useamman edustajan.

5.   Foorumi, sherparyhmä ja työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission päättämien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti. Komissio antaa käyttöön sihteeripalvelut. Komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat osallistua foorumin, sherparyhmän ja työryhmien kokouksiin.

6.   Foorumin jäsenet, heidän edustajansa ja kutsutut asiantuntijat ja tarkkailijat noudattavat perussopimuksissa ja niiden täytäntöönpanosäännöissä vahvistettua salassapitovelvollisuutta sekä komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom liitteessä vahvistettuja EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseen sovellettavia komission turvallisuussääntöjä.

7.   Komissio voi julkaista tai esittää internetissä foorumin tiivistelmiä, päätelmiä, päätelmien osia, valmisteluasiakirjoja, pöytäkirjoja ja raportteja asianomaisen asiakirjan alkukielellä.

Tarvittaessa komissio voi kääntää kyseiset asiakirjat kokonaan tai osittain unionin kaikille virallisille kielille.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2008/359/EY.

7 artikla

Sovellettavuus

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2012.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 120, 7.5.2008, s. 15.

(2)  KOM(2009) 591, 28.10.2009.

(3)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

(4)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

3.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 210/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5941 – BDMI/DuMont Venture/Learnship)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 210/04

1.

Komissio vastaanotti 23 päivänä heinäkuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalaiset yritykset Bertelsmann AG (Bertelsmann), joka toimii saksalaisen tytäryrityksensä Bertelsmann Digital Media Investments, S.A. (BDMI) kautta, ja Mediengruppe M. DuMont Schauberg GmbH & Co. KG (DuMont), joka toimii saksalaisen tytäryrityksensä DuMont Venture Holding GmbH & Co. KG (DuMont Venture) kautta, hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Learnship Networks GmbH (Learnship) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Bertelsmann: kansainvälinen viestintäyritys, joka toimii televisio- ja radioalalla, kirjan- ja lehdenkustannus- sekä kirjakerhoalalla sekä muiden media- ja viestintäpalvelujen alalla,

BDMI: maailmanlaajuisesti toimiva riskipääomasijoittaja, joka keskittyy innovatiivisen digitaalisen viestintätekniikan yrityksiin, tuotteisiin ja kauppayhtiöihin,

DuMont: päivittäin ilmestyvien sanoma- ja mainoslehtien tuotanto ja jakelu,

DuMont Venture: yritysten riskipääoman sijoittaja, joka keskittyy digitaalisen viestinnän ja tietotekniikan aloihin,

Learnship: verkkokielikurssit.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5941 – BDMI/DuMont Venture/Learnship seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).