ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.132.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
21. toukokuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2010/C 132/01

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisystä

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 132/02

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta

6

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2010/C 132/03

Euron kurssi

9

2010/C 132/04

Luettelo varainhoitovuonna 2009 budjettikohdasta 05.08.06 maksetuista tuista (julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 2208/2002 mukaisesti)

10

2010/C 132/05

Ilmoitus tuojille – Tonnikalan tuonti Kolumbiasta ja El Salvadorista EU:hun

15

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2010/C 132/06

Likvidaatiomenettely – Päätös (Orden EHA/662/2010, tehty 15. maaliskuuta 2010) likvidaatiomenettelyn aloittamisesta yritystä Seguros Mercurio S.A. vastaan (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 14 artiklan mukainen ilmoitus)

16

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 132/07

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

17

2010/C 132/08

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

19

 

Oikaisuja

2010/C 132/09

Oikaistaan ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 126 18 päivänä toukokuuta 2010 sivulla 16 julkaistun tekstin)

20

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan tietosuojavaltuutettu

21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/1


Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisystä

2010/C 132/01

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1),

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja erityisesti sen 41 artiklan (2),

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

I   JOHDANTO

1.

Lokakuun 29 päivänä 2009 komissio hyväksyi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisystä (3). Ehdotetulla asetuksella aiotaan korvata neuvoston direktiivi 94/56/EY siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista (4).

2.

Euroopan tietosuojavaltuutettua ei ole kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla. Nyt annettava lausunto perustuu siis saman asetuksen 41 artiklan 2 kohtaan. Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, että viittaus tähän lausuntoon sisällytetään ehdotuksen johdanto-osaan.

3.

Yleisenä kannanottona Euroopan tietosuojavaltuutettu pahoittelee sitä, ettei häntä ole aikanaan kuultu asiassa, mutta panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että tietosuojakysymykset ovat mukana ehdotuksessa. Eräissä ehdotuksen säännöksissä korostetaan, että aiotuilla toimenpiteillä ei rajoiteta direktiivin 95/46/EY soveltamista, ja tietojen luottamuksellisuus on eräs useista ehdotuksessa mainituista tärkeistä näkökohdista.

4.

Tästä huolimatta Euroopan tietosuojavaltuutettu on havainnut muutamia puutteita ja epäselvyyksiä henkilötietojen suojaamisen suhteen. Ehdotuksen konteksti ja tausta kuvataan II luvussa, minkä jälkeen huomautuksia käsitellään tarkemmin III luvussa.

II   EHDOTUKSEN KONTEKSTI JA TAUSTA

5.

Ehdotuksen tavoitteena on päivittää nykyinen lento-onnettomuuksien tutkimista koskeva asetus. Aiempia, viisitoista vuotta sitten hyväksyttyjä sääntöjä ei ole enää mahdollista soveltaa uusilla ilmailun yhteismarkkinoilla, eivätkä ne sovellu asiantuntemukseen, jota ilma-alusten entistä monimutkaisemmat järjestelmät vaativat. Entistä suurempi vaihtelu jäsenvaltioiden tutkintavalmiuksissa on myös peruste uuden, kansallisten tutkintaviranomaisten yhteistyötä ja toimien koordinointia tukevan järjestelmän luomiselle.

6.

Ehdotuksessa keskitytään siis siviili-ilmailun turvallisuustutkintaviranomaisten verkoston luomiseen ja tätä kautta entistä jäsennellymmän yhteistyön edistämiseen. Ehdotuksessa säädetään myös velvoittavia sääntöjä, joiden pääasiallinen tarkoitus on määrittää kansallisten tutkintaviranomaisten ja Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) keskinäiset oikeudet ja velvoitteet, varmistaa arkaluontoisten tietojen suojaaminen ja vahvistaa turvallisuussuositusten käsittelyä koskevat yhdenmukaiset vaatimukset.

7.

Euroopan tietosuojavaltuutetulla ei ole huomautettavaa ehdotuksen yleisestä tavoitteesta, ja hän antaa täyden tukensa tehdylle aloitteelle, jonka tarkoituksena on parantaa tutkinnan tehokkuutta ja estää näin tulevia ilma-alusten onnettomuuksia. Jäljempänä esitetyt huomiot keskittyvät ehdotuksen niihin näkökohtiin, joilla on vaikutusta henkilötietojen suojaamiseen. Näihin kuuluu erityisesti matkustajaluettelotietojen sekä uhreja, heidän omaisiaan, todistajia ja matkustamohenkilökuntaa koskevien tietojen käsittely tutkinnan eri vaiheissa sekä vaihdettaessa tietoja tutkintaviranomaisten kesken.

III   EHDOTUKSEN ANALYYSI

III.1   Ehdotuksen tavoite

8.

Johdanto-osan 3 kappaleessa sekä 1 artiklassa toistetaan jo ehdotuksen perusteluissa todettu rajoitus, jonka mukaan turvallisuustutkinnan ainoana tavoitteena olisi oltava tulevien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisy eikä syyllisyyden tai vastuun osoittaminen. Euroopan tietosuojavaltuutettu kannattaa tätä tarkennusta, joka on asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklassa ja direktiivin 95/46/EY 6 artiklassa mainitun käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteen mukainen. Kyseisten säännösten mukaan henkilötiedot on käsiteltävä tiettyjä perusteltuja ja nimenomaisesti määriteltyjä laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

9.

Vaikka käyttötarkoituksen rajoittaminen nimenomaisesti mainitaan ehdotuksen alussa, on tärkeää, ettei tältä periaatteelta viedä pohjaa millään poikkeuksella. Asiaa tutkitaan tarkemmin III.4–III.6 luvuissa.

10.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että päätarkoituksensa eli lentoturvallisuuden parantamisen lisäksi asetuksessa säädetään myös henkilötietojen keräämisestä uhreille ja heidän omaisilleen annettavan avun yhteydessä (23 artikla). Euroopan tietosuojavaltuutettu ei näe ristiriitaa tämän tavoitteen ja turvallisuustutkinnan välillä. Tästä huolimatta asetuksen 1 artiklaa voitaisiin täydentää siten, että se kuvastaisi paremmin asetuksen molempia näkökohtia.

III.2   Tietojen keruu

11.

Ehdotuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti erilaisia tietoja, joita tutkinnasta vastuussa olevat voivat saada käyttöönsä. Osa tiedoista on nimenomaan henkilötietoja, esimerkiksi lennonrekisteröintilaitteiden ja muiden nauhoitusten sisältämät tiedot, uhrien tai ilma-aluksen käyttöön osallistuneiden henkilöiden ruumiita koskevat tutkimustulokset sekä sellaisten todistajien kuulemiset, joita voidaan vaatia luovuttamaan tutkinnan kannalta merkityksellisiä tietoja ja todisteita.

12.

Nämä tiedot ovat tutkinnasta vastaavan tutkijan, hänen asiantuntijoidensa ja neuvonantajiensa sekä valtuutettujen edustajien omien asiantuntijoiden ja neuvonantajien käytössä tarpeen mukaan. Kun Euroopan lentoturvallisuusvirasto osallistuu tutkintaan vastaavan tutkijan valvonnassa, on myös sillä oikeus saada joitakin tietoja käyttöönsä lukuun ottamatta eräitä poikkeustapauksia, esimerkiksi sitä, että todistaja kieltää lausuntonsa julkistamisen.

13.

Ehdotuksessa määrätään myös ehdoista, joiden vallitessa matkustajaluettelo tulee luovuttaa. Tämän kohdan tarkoituksena ei ole vain edistää tutkintaa, vaan myös huolehtia tarpeesta hoitaa yhteydenpitoa omaisiin ja antaa tietoa lääkintäyksiköille.

14.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että ehdotuksessa mainitaan yksityiskohtaisesti ne ehdot, joiden vallitessa henkilötietoja voidaan kerätä tiettyä tarkoitusta varten, mikä on tietosuojalain välttämättömyysperiaatteen (5) mukaista.

III.3   Henkilötietojen säilyttäminen

15.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtää tarpeen kerätä erilaisia tietoja ja myös henkilötietoja, kuten edellä on mainittu, mutta painottaa kuitenkin, että tietojen säilyttämistä ja luovuttamista kolmansille osapuolille on ohjattava tarkoilla säännöillä.

16.

Säilyttämisestä mainitaan ehdotuksen 14 artiklassa tarve säilyttää asiakirjoja, aineistoja ja nauhoituksia tutkimuksen etenemiseen liittyvien ilmeisten syiden vuoksi. Ehdotuksesta ei kuitenkaan ilmene, kuinka kauan näitä tietoja voidaan säilyttää. Tietosuojaperiaatteiden (6) mukaan ”henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan sen ajan, kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joihin tiedot kerättiin tai joihin niitä myöhemmin käsitellään.” Tämän mukaan henkilötiedot olisi periaatteessa hävitettävä heti kun tutkinta on saatu päätökseen tai, ellei täydellinen hävittäminen ole mahdollista, säilytettävä nimettömässä muodossa (7). Syyt, joiden vuoksi tunnistuskelpoisia tietoja olisi säilytettävä kauemmin, on mainittava ja perusteltava, ja niihin on sisällyttävä perusteet, joiden avulla tietojen säilyttämiseen oikeutetut henkilöt voidaan tunnistaa. Ehdotukseen olisi liitettävä vastaava säännös, joka koskee horisontaalisesti kaikkia verkoston sisällä vaihdettuja henkilötietoja.

III.4   Tietojen saatavilla olo ja julkistaminen

17.

Vaikka ehdotuksen mukaan henkilötietoja saa periaatteessa käyttää vain tutkintatarkoituksiin ja niitä saavat käyttää vain tutkinnasta vastaavat osapuolet, sisältää teksti kuitenkin eräitä laajoja poikkeuksia (8).

18.

Tämä pätee esimerkiksi todistajanlausuntoihin, joita voidaan todistajan niin salliessa luovuttaa tai käyttää muihin tarkoituksiin kuin turvallisuustutkintaan (15 artiklan 1 kohdan a alakohta). Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että todistajan luvan tulee olla vapaaehtoinen, todistajan tietoinen oikeuksistaan ja luvan annettu vain erikseen määritellylle lausunnolle eikä tietojen myöhempi käyttö saa olla turvallisuustutkinnan kanssa ristiriidassa. Elleivät nämä ehdot täyty, lupaa ei saisi käyttää perusteena henkilötietojen myöhemmälle käytölle. Huomautus koskee myös luvan käyttöä perusteena sille, että nauhoituksia käytettäessä poiketaan käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteesta (16 artikla).

19.

Ehdotuksen 15 artiklaan sisältyy myös laaja poikkeus, joka koskee kaikenlaisia arkaluontoisia turvallisuustietoja (9). Näitä tietoja, joita on periaatteessa erityisesti suojattava väärinkäytöksiltä, voidaan silti luovuttaa muihin kuin turvallisuustutkintaan liittyviin tarkoituksiin, jos jäsenvaltion toimivaltainen oikeudenhoitoviranomainen niin päättää huomioituaan yleisen edun kannalta pakottavat syyt sekä tasapainon luovuttamisesta saatavien hyötyjen ja toisaalta luovuttamisesta johtuvien tutkintaa ja siviili-ilmailun turvallisuuden hallintaa vaikeuttavien kansallisten ja kansainvälisten haitallisten vaikutusten välillä. Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä tällä poikkeuksella ei ole riittävää oikeusvarmuutta. Erityisesti ”jäsenvaltion toimivaltaisen oikeudenhoitoviranomaisen” käsite saattaa herättää kysymyksiä. Valtiollisen elimen (esimerkiksi oikeusministeriön) hallinnollinen päätös ei ole yhtä laillinen kuin tuomioistuimen tapauskohtainen ratkaisu. Tuomioistuimen päätöksellekin olisi asetettava tiukat ehdot: sen lisäksi, että käyttötarkoituksen on oltava lain sallima ja luovuttamiseen on yleisen edun kannalta pakottavia syitä (10), on rekisteröityjen etu ja perusoikeudet otettava huomioon. Erityisesti se, että yksilön turvallisuustutkintaa varten antamia henkilötietoja voidaan käyttää häntä vastaan myöhemmin tuomioistuinmenettelyssä, saattaa vaikuttaa käsittelyn laillisuuteen. Euroopan tietosuojavaltuutettu pyytää tämän poikkeuksen selvennystä sekä yksityiskohtaista menettelyä, jolla yksilöidyn henkilön perusoikeuksia suojataan tiukemmin.

20.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pyytää myös määrittelyä eräästä tässä artiklassa mainitun arkaluontoisen turvallisuustiedon lajista eli tiedosta, joka on ”luonteeltaan erityisen arkaluontoista tai henkilökohtaista”. Direktiivissä 95/46/EY säädetään arkaluontoisen tiedon määritelmästä, mutta epäselväksi jää, viittaako ehdotus tähän määritelmään. Jos aikomuksena on kattaa ja ylittää arkaluontoisen tiedon direktiivissä 95/46/EY annettu määritelmä, erityisen intiimiin ja henkilökohtaiseen tietoon viittaamiseen voitaisiin käyttää sopivampaa sanastoa siten, että ilmaistaisiin määritelmään sisältyvän direktiivin 95/46/EY mukainen arkaluontoinen tieto sekä annettaisiin esimerkkejä muista henkilötiedoista. Asian olisi käytävä selväksi ehdotuksen 2 artiklasta (määritelmiä koskeva säännös) tai 15 artiklasta.

21.

Nauhoitteet ovat periaatteessa samalla tavalla suojattuja, mutta niitä voidaan eräissä tapauksissa luovuttaa tai käyttää muihin tarkoituksiin, kuten lentokelpoisuus- tai huoltotarkoituksiin, jos nauhoitteet on tehty tunnistamattomiksi tai ne puretaan ja käsitellään sellaisin järjestelyin, etteivät tiedot pääse vuotamaan. Nämä poikkeukset eivät ole kumulatiivisia vaan vaihtoehtoisia. Euroopan tietosuojavaltuutettu kysyy, miksei nauhoitteita säännönmukaisesti tehdä tunnistamattomiksi eli muuteta nimettömään muotoon (11): olisi perusteltava, miksi lentokelpoisuus- tai huoltotarkoitukset vaativat tunnistuskelpoisten henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi kolmas poikkeus, joka sallii tietojen purkamisen ja käsittelyn sellaisin järjestelyin, etteivät tiedot pääse vuotamaan, ei ole oikeasuhtainen eikä riittävän tarkka. Ellei kohdassa mainita määriteltyjä laillisia tarkoituksia, tämä poikkeus olisi poistettava kokonaan.

22.

Samaa tunnistamattomaksi tekemisen periaatetta, joka mainitaan ehdotuksen 8, 17 ja 18 artiklassa verkoston ja tietojen toimittamisen yhteydessä, olisi sovellettava lähtökohtaisesti kaikkeen tietojen toimittamiseen. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää tässä hengessä myönteisenä mainintaa salassapitovelvollisuudesta sekä velvollisuudesta toimittaa vain merkityksellisiä tietoja asian kanssa tekemisissä oleville sidosryhmille. Hän kannattaa myös 19 artiklan 2 kohdassa mainittua periaatetta, jonka mukaan tutkintaselostuksessa ei saa mainita onnettomuudessa tai vaaratilanteessa mukana olleiden henkilöiden nimiä.

23.

Lopuksi mainitaan myös eräät matkustajaluettelon julkaisemista koskevat ehdot. Periaatteena on, että luettelo voidaan julkistaa vasta sen jälkeen, kun kaikkiin uhrien omaisiin on saatu yhteys, ja jäsenvaltiot voivat päättää pitää luettelon luottamuksellisena. Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä periaate tulisi muuttaa päinvastaiseksi. Luettelo olisi periaatteessa pidettävä luottamuksellisena, mutta jäsenvaltiot voisivat erityistapauksissa ja laillisin perustein päättää julkistaa listan sen jälkeen, kun ne olisivat saaneet yhteyden kaikkiin uhrien omaisiin ja saaneet näiltä luvan omaisensa nimen julkistamiseen. Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee 22 artiklan 3 kohdan muuttamista vastaavalla tavalla.

III.5   Tietojen vaihto jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä

24.

Yksi asetusluonnoksen päätarkoituksista on perustaa verkosto, jonka puitteissa tutkintaviranomaiset voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia. Ehdotusluonnoksen 8.6 artiklan mukaan verkostoon osallistuvien turvallisuustutkintaviranomaisten on vaihdettava keskenään saatavillaan olevia tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä tietoja. Viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tällaisten tietojen asianmukaisen luottamuksellisuuden sovellettavan kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

25.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää ehdotettuja tietojen luottamuksellisuuteen liittyviä toimia myönteisinä, erityisesti velvoitetta olla julkistamatta tietoja, jotka komissio on todennut luottamuksellisiksi. Jos verkoston kautta käsitellään henkilötietoja, Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että suojatoimia olisi täydennettävä velvoitteilla taata tietojen paikkansapitävyys sekä huolehtia siitä, että kaikki verkoston henkilötietoja käsittelevät jäsenet tarpeen vaatiessa korjaavat ja poistavat tiedot samanaikaisesti.

26.

Ehdotuksen 15.3 artiklassa mainitun keskusrekisterin asemaa olisi selkeytettävä suhteessa tiedon liikkumiseen verkoston sisällä. Erityisesti olisi selkeästi ilmoitettava, kuten Euroopan tietosuojavaltuutetulle on epävirallisesti ilmoitettu, että keskusrekisteri ei ole missään yhteydessä verkostoon eikä se sisällä henkilötietoja. Tässä yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettu huomauttaa, että lentojen numeroiden kaltaiset tiedot voivat tehdä mahdolliseksi lento-onnettomuudessa tai vaaratilanteessa osallisena olleiden henkilöiden epäsuoran tunnistamisen. Asetuksessa olisi ainakin selkeästi ilmoitettava, että keskusrekisteriin tallennettuja tietoja ei voi käyttää lento-onnettomuudessa tai vaaratilanteessa osallisena olleiden henkilöiden jäljittämiseen.

27.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että verkoston jäseniksi voidaan kutsua tarkkailijoita ja asiantuntijoita, joihin saattaa kuulua lentoyhtiöiden tai ilma-alusten valmistajien edustajia. Heillä olisi pääsy samankaltaisiin tietoihin kuin verkoston jäsenilläkin, paitsi silloin kun komissio tapauskohtaisesti päättää, että tieto on luottamuksellista ja siihen pääsyä on rajoitettava. Tämä säännös saattaa tehdä mahdolliseksi sen, että kolmannet osapuolet voivat päästä käsiksi esimerkiksi uhreihin tai todistajiin liittyviin henkilötietoihin, ellei näitä tietoja todeta luottamuksellisiksi. Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että tämän ehdotuksen yhteydessä henkilötietoja olisi aina pidettävä luottamuksellisina. Ellei näin ole, kolmansien osapuolten pääsyä henkilötietoihin olisi rajoitettava.

28.

Entistäkin tärkeämpää tämä on silloin, jos asiantuntijat tai tarkkailijat edustavat kolmansia maita tai jos tutkinta tehdään yhdessä sellaisten kolmansien maiden tutkijoiden kanssa, jotka eivät turvaa asianmukaista tietosuojan tasoa. Ehdotukseen voisi lisätä säännöksen, jolla muistutetaan, että ainoastaan erityisehtojen täyttyessä (12) henkilötietoja voi antaa sellaisen kolmannen maan edustajille, joka ei turvaa asianmukaista tietosuojan tasoa. Säännös koskisi erityisesti verkostoa käsittelevää 8 artiklaa sekä tietojen toimittamisen ehtoja käsittelevää 18 artiklaa.

29.

Näillä huomioilla muistutetaan jälleen periaatteesta, jonka mukaan henkilötiedot olisi yleisesti saatettava nimettömään muotoon käsittelyn varhaisessa vaiheessa ja viimeistään heti, kun tunnistus ei ole enää välttämätöntä tutkinnan etenemisen vuoksi, kuten III luvussa on mainittu. 3.

III.6   Komission ja Euroopan lentoturvallisuusviraston asema

30.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee merkille, että komissio ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto ovat osallisena verkoston toiminnassa (7 ja 8 artiklat) ja että niillä on oikeus ottaa osaa turvallisuustutkimuksiin (9 artikla). Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että näiden kahden toimielimen henkilötietojen käsittely tapahtuu asetusta (EY) N:o 45/2001 noudattaen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa. Asetukseen tulisi lisätä tätä asiaa koskeva säännös.

31.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toivoo selvennystä siitä, miten suuressa määrin verkoston toiminta on komission ohjauksessa ja Euroopan unionin teknisen infrastruktuurin puitteissa. Jos tavoitteena on käyttää jo olemassa olevaa verkostoa, olisi olemassa olevien tietokantojen yhteentoimivuuteen tähtäävät suunnitelmat mainittava ja perusteltava selkeästi. Euroopan tietosuojavaltuutettu painottaa tarvetta luoda tietojen vuotamisen estävä verkosto, johon on pääsy vain erikseen oikeutetuilla henkilöillä ehdotuksessa mainittuja tarkoituksia varten. Komission ja Euroopan lentoturvallisuusviraston, samoin kuin muidenkin verkoston hallinnassa mukana olevien unionin toimielinten, asema ja vastuut (13) on selkeästi määriteltävä tekstissä oikeusvarmuuden vuoksi.

IV   PÄÄTELMÄT

32.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että asetusta sovelletaan nimenomaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY soveltamista ja että asetuksessa näin ollen otetaan tietosuojaperiaatteet jossakin määrin huomioon. Henkilötietojen käsittely-yhteyden huomioon ottaen Euroopan tietosuojavaltuutettu kuitenkin katsoo, että oikeudenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi asetukseen olisi lisättävä nimenomaan tietosuojaa koskevia säännöksiä.

33.

Sitäkin tarpeellisempaa säännösten lisääminen on, kun tarkastellaan olosuhteita, joissa tietoja käsitellään: tiedot liittyvät enimmäkseen henkilöihin, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti olleet tekemisissä vakavan onnettomuuden kanssa ja/tai menettäneet omaisiaan. Tämä tukee tarvetta näiden henkilöiden oikeuksien tehokkaaseen suojaamiseen sekä henkilötietojen siirtämisen tai julkistamisen ankaraan rajoittamiseen.

34.

Kun otetaan huomioon, että ehdotuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnalle ja että henkilötiedot liittyvät asiaan vain silloin, kun se on kyseisen tutkinnan puitteissa välttämätöntä, henkilötiedot on periaatteessa poistettava tai muutettava nimettömään muotoon mahdollisimman pian eikä vasta loppuraportin laatimisvaiheessa. Tämä olisi taattava lisäämällä asetukseen horisontaalinen säännös.

35.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee myös seuraavaa:

käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteesta tehtävät poikkeukset olisi määriteltävä ja rajattava tarkasti,

henkilötietojen säilyttämisajasta olisi tehtävä rajallinen,

olisi varmistettava, että henkilötietoihin pääsylle ja niiden korjaamiselle ja/tai poistamiselle on koordinoitu menettelytapa erityisesti silloin, kun niitä siirretään jäsenvaltioiden välillä verkoston kautta,

henkilötietoja voitaisiin siirtää kolmansien maiden edustajille vain sillä ehdolla, että ne turvaavat asianmukaisen tietosuojan tason ja

komission ja Euroopan lentoturvallisuusviraston asemaa ja vastuita olisi selkeytettävä asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamisen näkökulmasta.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.

Peter HUSTINX

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2009) 611 lopullinen.

(4)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 14.

(5)  Asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artikla ja direktiivin 95/46/EY 6 artikla.

(6)  Asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan e kohta ja direktiivin 95/46/EY 6 artiklan e kohta.

(7)  Nimettömään muotoon saattaminen tarkoittaa sitä, että yksittäisen henkilön tunnistaminen on tehty mahdottomaksi. Eräissä tietomuodoissa, esimerkiksi ääninauhoituksissa, täydellinen nimettömään muotoon saattaminen ei ole mahdollista, mikä tukee tarvetta ottaa käyttöön tiukempia suojatoimia väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

(8)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu marraskuussa 2008 osana neuvottelumenettelyä, joka liittyi ehdotukseen direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista. Näiden kahden asiayhteyden välillä vallitsevan analogian vuoksi esille on noussut samankaltaisia kysymyksiä ja luvun III.4 huomautuksissa, kuten aiemmassakin kuulemisvastauksessa, korostetaan erityisesti tasapainoa yhtäältä tutkinnan edetessä julkistettavan tiedon ja toisaalta tietosuojan välillä.

(9)  Tähän sisältyvät todistajiin liittyvät tiedot, ilma-aluksen käyttöön osallistuneiden henkilöiden välinen viestintä sekä lennonjohdon tallenteet. Kohta koskee myös ”luonteeltaan erityisen arkaluontoisia tietoja”, kuten terveystietoja.

(10)  On huomattava, että direktiivi 95/46/EY sallii poikkeuksia käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteesta vain silloin, jos ne noudattavat lakia ja ovat välttämättömiä eräiden yleisten etujen takaamiseksi direktiivin 13 artiklan ehtojen mukaisesti.

(11)  Tunnistamattomaksi tekeminen on suhteellisuusperiaatteen mukaista, jos se ymmärretään täydelliseksi nimettömään muotoon saattamiseksi eli toisin sanoen yksilön tunnistaminen muuttuu mahdottomaksi (ks. alaviite 5).

(12)  Ks. asetuksen (EY) N:o 45/2001 9 artikla ja direktiivin 95/46/EY 26 artikla.

(13)  Mukaan lukien tarkat tiedot esimerkiksi siitä, kuka hallinnoi verkoston käyttöoikeuksia tai kuka takaa sen eheyden.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/6


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

2010/C 132/02

Päätöksen tekopäivä

7.4.2010

Valtion tuen viitenumero

N 480/09

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Sicilia

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Oikeusperusta

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Metsäalan tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Vuotuiset menot enintään 56,06 miljoonaa EUR

Kokonaissumma enintään 224,27 miljoonaa EUR

Tuen intensiteetti

70 %, 80 % tai 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kesto

2010–2013

Toimiala

Metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

24.3.2010

Valtion tuen viitenumero

N 635/09

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Oikeusperusta

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Metsäalan tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

130 miljoonaa PLN

Tuen intensiteetti

85 %

Kesto

2010–2015

Toimiala

Metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

7.4.2010

Valtion tuen viitenumero

N 64/10

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Umbria

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Oikeusperusta

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Metsäalan tuki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Vuotuiset menot enintään 2,625 miljoonaa EUR

Kokonaissumma enintään 10,50 miljoonaa EUR

Tuen intensiteetti

Enintään 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kesto

31.12.2013

Toimiala

Metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/9


Euron kurssi (1)

20. toukokuuta 2010

2010/C 132/03

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2334

JPY

Japanin jeniä

111,93

DKK

Tanskan kruunua

7,4422

GBP

Englannin puntaa

0,86440

SEK

Ruotsin kruunua

9,7388

CHF

Sveitsin frangia

1,4179

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,0450

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,913

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

283,00

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7074

PLN

Puolan zlotya

4,1880

RON

Romanian leuta

4,2031

TRY

Turkin liiraa

1,9625

AUD

Australian dollaria

1,4920

CAD

Kanadan dollaria

1,3120

HKD

Hongkongin dollaria

9,6233

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8412

SGD

Singaporin dollaria

1,7389

KRW

Etelä-Korean wonia

1 473,34

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,8041

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,4215

HRK

Kroatian kunaa

7,2680

IDR

Indonesian rupiaa

11 297,49

MYR

Malesian ringgitiä

4,0400

PHP

Filippiinien pesoa

56,720

RUB

Venäjän ruplaa

38,5590

THB

Thaimaan bahtia

39,931

BRL

Brasilian realia

2,3067

MXN

Meksikon pesoa

16,1134

INR

Intian rupiaa

57,7540


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/10


Luettelo varainhoitovuonna 2009 budjettikohdasta 05.08.06 maksetuista tuista

(julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 2208/2002 mukaisesti)

2010/C 132/04

YKSITTÄISET TIEDOTUSTOIMET

Hakijan nimen lyhenne

Hakijan koko nimi

Katuosoite

Postinro

Kaupunki

Maa

Myönnetty määrä (EUR)

%:a yhteisrahoituksesta

Nimi/kuvaus

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Tanska

200 000,00

53,29 %

ELINTARVIKKEET JA MAATALOUS EUROOPASSA VUONNA 2020.

Audiovisuaalinen tuotanto

PK ”Agromedia”

”Production House Agromedia” Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bulgaria

91 697,90

50,00 %

YMP – kannattavan maatalouden eurooppalainen malli.

Tiedotuskampanja

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Saksa

100 000,00

48,34 %

Vanhat maat, uuden keinot. Modernin maatalouden jäljillä.

Audiovisuaalinen tuotanto

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l’Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Belgia

26 408,90

50,00 %

YMP:n toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen.

Audiovisuaalinen tuotanto

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d’agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Ranska

30 445,00

50,00 %

Nuoret tutustuvat hedelmiin ja vihanneksiin: Miten YMP:aa selitetään Välimeren alueen lapsille?

Tiedotuskampanja: kouluihin suunnattavia toimia

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Espanja

23 921,00

50,00 %

YMP ja Välimeren ruokavalio (tasapainoiset ja terveelliset ruokailutottumukset).

Tiedotuskampanja: kouluihin suunnattavia toimia

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Viro

92 887,50

75,00 %

YMP-toimenpiteistä hyötyä kaikille Virossa ja Latviassa.

Tiedotuskampanja

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Puola

27 000,00

66,60 %

Uudistettua yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva tiedotus – Konferenssi ”Uusiutuvat energianlähteet Puolan maaseudun uutena haasteena”.

Tiedotuskampanja

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Itália

158 982,50

50,00 %

YMP: maatalous, ympäristö ja yhteiskunta.

Tiedotuskampanja, toimet kouluissa & audiovisuaalinen tuotanto

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de Burrò 147

00186

Roma

Itália

95 865,75

50,00 %

Maaseutu koulussa – YMP:tä käsitteleviä oppitunteja Rooman kouluissa, 2. vuosi.

Tiedotuskampanja: kouluihin suunnattavia toimia

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Espanja

109 505,00

50,00 %

Euroopan nuorten viljelijöiden liitto ASAJA-CEJA: ”YMP vuoden 2013 jälkeen – viljelijöiden roolin vahvistaminen Euroopan yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi”.

Seminaari/konferenssi

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Irlanti

59 292,00

50,00 %

Tiedotuskampanja

”CAP — A Better Fit For You!”

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Ranska

31 332,00

50,00 %

Nuorten karjankasvattajien eurooppalainen kokoontuminen.

Tiedotuskampanja ja opiskelijoiden EU-kisa

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Itália

128 040,69

50,00 %

Viljelijät luonnon monimuotoisuuden vaalijoina.

Tiedotuskampanja

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Kreikka

31 392,99

50,00 %

Tiedotuskampanja Itä-Makedonian ja Traakian alueen viljelijöille siitä, miten EU:n maatalouden rahoitusohjelmia hyödynnetään ja miten uusia vaihtoehtoisia viljelmiä hoidetaan.

Tiedotuskampanja

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Ranska

76 224,95

50,00 %

Euroopan vuoristoalueiden tuoma lisäarvo – kuinka yhteisöt ja maankäyttö vaikuttavat positiivisesti Euroopan yhteiskuntaan; asiaankuuluvat politiikat ja mahdollisuudet.

Seminaari/konferenssi

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Viro

42 565,00

50,00 %

VIROLAISET KYLÄPARLAMENTIT: Aktiiviset kylät maaseudun elinkelpoisuuden pelastajina.

Seminaari/konferenssi

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Itália

51 500,00

47,98 %

Seminaari/konferenssi ”FAST – Countryside – Farmers Are STewards of Countryside”

(viljelijät maaseudun vaalijoina).

Chambre d’agriculture de la Drôme

Chambre d’agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Ranska

50 823,54

50,00 %

YMP maatalouskäytäntöjen parantamisen ja luonnonmukaisen maatalouden kehittämisen edistäjänä.

Messuosastoja

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Slovenia

47 750,00

50,00 %

Tiedotuskampanja

”Agricultural EUtrip 2009”.

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Itália

105 000,00

50,00 %

Terveellinen ruokavalio: hedelmien ja vihannesten kulutuksenedistäminen peruskouluissa Laziossa.

Tiedotuskampanja: kouluihin suunnattavia toimia

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Belgia

20 720,00

50,00 %

YMP:n talousarvio ja kestävän kehityksen päähaasteet.

Seminaari/konferenssi

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Itália

17 635,00

50,00 %

YMP:n uudistukset: innovaatio ja kasvu tavoitteena kestävä ja markkinasuuntautunut maatalous.

Seminaari/konferenssi

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Puola

29 862,50

50,00 %

Tiedotuskampanja uudesta YMP:sta – perinteisten ja alueellisten laatuelintarvikkeiden menekinedistäminen ja tukeminen maaseutualueiden kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tiedotuskampanja

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Yhdistynyt kuningaskunta

20 308,00

50,00 %

Pienviljelijät – maaseudun kehittämisen selkäranka vai kehityksen este?

Seminaari/konferenssi

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Itália

121 225,00

50,00 %

Tiedotuskampanja

”Taste of Land”

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Espanja

54 753,25

50,00 %

YMP ja maaseutualueiden uudet haasteet.

Tiedotuskampanja

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Itália

66 750,34

50,00 %

AgriCultura News.

Audiovisuaalinen tuotanto

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Itália

42 883,50

50,00 %

YMP:n uudistus ja Euroopan maatalouden kehityksen innovatiiviset aspektit.

Seminaari/konferenssi

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Espanja

23 340,00

50,00 %

Maatalousmessuilla toteutettava tiedotuskampanja.

Tiedotuskampanja

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Puola

53 186,00

50,00 %

Tiedotus Kujavia-Pommerin läänin viljelijöille, maatalouden sidosryhmille ja maaseutuyhteiskunnalle kehittyvän YMP:n toiminnasta ja hyödyntämisestä.

Tiedotuskampanja

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

c/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Espanja

197 955,90

50,00 %

YMP vuoden 2013 jälkeen: toiveidemme ja tarpeidemme mukainen YMP.

Seminaari/konferenssi

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Belgia

200 000,00

48,51 %

Euroopan maatalous – eurooppalainen valokuvanäyttely.

Visuaalinen tuotanto

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Unkari

71 240,50

50,00 %

YMP:n määrärahojen käyttö; esimerkkinä nuoret viljelijät.

Vierailukäynnit tietojenvaihtoa varten

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Itália

34 965,00

50,00 %

Tiedotuskampanja uudesta YMP:sta Apuliassa, kohteena yliopistot ja maatalouden sidosryhmät yritysmaailmassa.

Tiedotuskampanja

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Itália

45 000,00

49,38 %

YMP Emilia-Romagnan alueella – innovaatioita ja perinteitä.

Tiedotuskampanja

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Belgia

78 377,00

50,00 %

Nuorten viljelijöiden tulevaisuudennäkymät – uusi lähestymistapa interaktiiviseen maatalouteen.

Tiedotuskampanja

Yksittäiset tiedotustoimet yhteensä

2 658 836,71

 


AIEMPINA VUOSINA MYÖNNETTYIHIN TUKIIN LIITTYVÄT VUODEN 2009 UUDELLEENSITOUMUKSET

Hakijan nimen lyhenne

Hakijan koko nimi

Katuosoite

Postinro

Kaupunki

Maa

Myönnetty määrä (euroa)

%:a yhteisrahoituksesta

Nimi/kuvaus

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Itália

65 035,00

49,89 %

Uusi YMP: maatalouteen liittyviä mahdollisuuksia edistää kilpailukykyistä ja kestävää maataloutta Grossetossa.

Seminaari/konferenss

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Itália

104 621,53

50,00 %

”Agripolis – AGRIcultural POLicy Information & Society”.

Seminaari/konferenssi

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Espanja

5 497,20

50,00 %

Euroopan nuorten viljelijöiden kokemustenvaihtoa koskeva seminaari. YMP maaseutualueiden kestävän kehityksen välineenä.

Seminaari/konferenssi

Aiempina vuosina myönnetyt tuet yhteensä

175 153,73

 

Kaikki yhteensä

2 833 990,44

 

Ainoastaan tiedoksi:

VUONNA 2009 MYÖNNETYT TUET, JOTKA HAKIJA KUITENKIN PERUUTTI SAMANA VUONNA (EI RAHOITUSVAIKUTUKSIA)

Hakijan nimen lyhenne

Hakijan koko nimi

Katuosoite

Código postal

Postinro

Kaupunki

Myönnetty määrä (EUR)

%:a yhteisrahoituksesta

Nimi/kuvaus

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Itália

165 233,00

50,00 %

YMP:n uudet haasteet rahoitusnäkymien suhteen.

Seminaari/konferenssi

Peruutetut tuet yhteensä

165 233,00

 


21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/15


Ilmoitus tuojille

Tonnikalan tuonti Kolumbiasta ja El Salvadorista EU:hun

2010/C 132/05

Euroopan komissio ilmoittaa Euroopan unionin toimijoille, että on perusteltu syy epäillä, sovelletaanko Kolumbiasta ja El Salvadorista tuotaville HS-alanimikkeeseen 1604 14 kuuluville tonnikalasäilykkeille ja jäädytetyille tonnikalafileille myönnettävää etuuskohtelua oikein ja ovatko näistä tuotteista Euroopan unionissa esitettävät alkuperäselvitykset moitteettomat.

Eri tutkimuksissa on käynyt ilmi, että HS-alanimikkeeseen 1604 14 kuuluvia tonnikalasäilykkeitä ja jäädytettyjä tonnikalafileitä on tuotu huomattavia määriä siten, että niiden alkuperämaaksi on virheellisesti ilmoitettu Kolumbia tai El Salvador.

On myös mahdollista, että näitä tuotteita tuodaan muistakin yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) piiriin kuuluvista maista, vaikka alkuperäkumulaatiota koskevat GSP-alkuperäsääntöjen vaatimukset eivät täyty.

Euroopan unionin toimijoita, jotka esittävät tullille edellä mainittuja tuotteita ja/tai esittävät niitä koskevia alkuperäselvityksiä, kehotetaan tästä syystä toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet, sillä kyseisten tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen saattaa johtaa tullivelan syntymiseen ja Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvaan petokseen. Edellä mainituista olosuhteista mahdollisesti johtuvaan jälkitullaukseen sovelletaan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan viidennen alakohdan säännöksiä.


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/16


Likvidaatiomenettely

Päätös (Orden EHA/662/2010, tehty 15. maaliskuuta 2010) likvidaatiomenettelyn aloittamisesta yritystä Seguros Mercurio S.A. vastaan

(Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 14 artiklan mukainen ilmoitus)

2010/C 132/06

Vakuutusyritys

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Päätöksen teko- ja voimaantuloajankohta ja laji

Päivämäärä

:

15. maaliskuuta 2010

Voimaantulo

:

15. maaliskuuta 2010

Päätöksen laji

:

Ministerin määräys

Toimivaltaiset viranomaiset

Valtiovarainministeriö

Asema

:

Valtiovarainministeri

Etunimi

:

Elena

Sukunimi

:

Salgado Méndez

Osoite

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Valvontaviranomainen

Vakuutus- ja eläkerahastopääosasto

Asema

:

Vakuutus- ja eläkerahastopääosaston pääjohtaja

Etunimi

:

Ricardo

Sukunimi

:

Lozano Aragüés

Osoite

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Nimetty selvittäjä

Consorcio de Compensación de Seguros

Asema:

Pääjohtaja

Etunimi:

Ignacio

Sukunimi:

Machetti Bermejo

Osoite:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

P.

+34 913395500

F.

+34 913395678

Sähköposti:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Sovellettava oikeus

Espanjan oikeus

Kuninkaan asetus 6/2004, annettu 29. joulukuuta 2004, yksityisvakuutusalan järjestämistä ja valvomista koskevan lain uudelleenlaaditun tekstin hyväksymisestä

Kuninkaan asetus 7/2004, annettu 29. joulukuuta 2004, Consorcio de Compensación de Seguros -elimen oikeudellista asemaa koskevan uudelleenlaaditun tekstin hyväksymisestä

Kuninkaan määräys 2020/1986, annettu 22. elokuuta 1986, vakuutusyhtiöiden likvidaatiokomitean toimintasäännön hyväksymisestä


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/17


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

2010/C 132/07

Talousministeri ilmoittaa vastaanottaneensa lupahakemuksen hiilivetyjen etsimiseksi alueella, jonka nimi on Hemelum.

Kyseinen alue sijaitsee Frieslandin läänissä, ja sitä rajoittavat suorat linjat pisteväleillä A–B, B–C, C–D, D–E, E–F, F–G, G–H, H–I, I–J, J–K, K–L, L–M, M–N, N–O, O–P, P–Q, Q–R, R–S, S–T, T–U ja U–A.

Ilmoitettujen pisteiden koordinaatit ovat seuraavat:

Piste

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Pisteiden maantieteelliset koordinaatit on määritetty Alankomaiden maanmittausjärjestelmän (Rijks Driehoeksmeting) mukaisesti.

Ilmoitettujen rajalinjausten perusteella pinta-ala on 450,4 km2.

Talousministeri pyytää otsikossa mainitun direktiivin ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, N:o 542) 15 pykälän mukaisesti jättämään kilpailevia lupahakemuksia, jotka koskevat hiilivetyjen etsintää edellä mainittujen pisteiden ja koordinaattien rajaamalla alueella.

Luvan myöntämisvaltuudet on annettu talousministerille. Edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2 kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, N:o 542).

Hakemuksia voi jättää 13 viikon ajan tämän tiedonannon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavaan osoitteeseen:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään 12 kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

Lisätietoja saa puhelimitse seuraavasta numerosta: +31 703797088 (yhteyshenkilö E.J. Hoppel).


21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/19


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Alankomaiden kuningaskunnan talousministerin tiedonanto

2010/C 132/08

Talousministeri ilmoittaa vastaanottaneensa lupahakemuksen hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla T1, jonka sijainti ilmenee kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3 olevasta kartasta. Kyseessä oleva osalohko on F13b.

Talousministeri pyytää otsikossa mainitun direktiivin ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, N:o 542) 15 pykälän mukaisesti jättämään kilpailevia lupahakemuksia, jotka koskevat hiilivetyjen etsintää Alankomaiden manneralustan osalohkolla T1.

Lohkon T1 pinta-ala on 1,3 km2.

Luvan myöntämisvaltuudet on annettu talousministerille. Edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2 kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, N:o 542).

Hakemuksia voi jättää 13 viikon ajan tämän tiedonannon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavaan osoitteeseen:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään 12 kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

Lisätietoja saa puhelimitse seuraavasta numerosta: +31 703797088 (yhteyshenkilö E.J. Hoppel).


Oikaisuja

21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/20


Oikaistaan ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 126 18 päivänä toukokuuta 2010 sivulla 16 julkaistun tekstin )

2010/C 132/09

 

”Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Euroopan komissio vastaanotti 7 päivänä toukokuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Gazprom Germania GmbH (Gazprom Germania), joka on viime kädessä venäläisen yrityksen OAO Gazprom (Gazprom) ja italialaisen yrityksen A2A Spa (A2A) määräysvallassa, hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan italialaisessa yrityksessä PremiumGas SpA (PremiumGas) ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Gazprom Germania: kaasun myynti Euroopassa ja itsenäisten valtioiden yhteisössä (IVY) (2) sekä kaasuinfrastruktuurin rakentaminen,

A2A: sähkön, kaasun ja kaukolämmön toimitukset sekä jätehuolto lähinnä Italiassa,

PremiumGas: maakaasun toimitukset Italiassa.

3.

Euroopan komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Euroopan komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava Euroopan komissiolla 10 päivän kuluessa alkuperäisestä julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää Euroopan komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (’EY:n sulautuma-asetus’).

(2)  IVY-maat ovat Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Valko-Venäjä ja Venäjä.”