ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.103.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 103

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
22. huhtikuu 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2010/C 103/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010, ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (CON/2010/28)

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2010/C 103/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo) ( 1 )

6

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2010/C 103/03

Euron kurssi

7

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2010/C 103/04

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo – EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 31, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 14, EUVL:ssä C 207, 14.8.2008, s. 12, EUVL:ssä C 331, 21.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 5, EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 15, EUVL:ssä C 239, 6.10.2009, s. 2, EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 15, EUVL:ssä C 308, 18.12.2009, s. 20, EUVL:ssä C 35, 12.2.2010, s. 5, EUVL:ssä C 74, 24.3.2010, s. 13, ja EUVL:ssä C 82, 30.3.2010, s. 26

8

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2010/C 103/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

12

2010/C 103/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) ( 1 )

13

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2010/C 103/07

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

14

2010/C 103/08

Ilmoitus – Julkinen kuuleminen – Maantieteellisiä merkintöjä Kolumbiasta ja Perusta

20

 

Oikaisuja

2010/C 103/09

Oikaistaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen (EUVL C 162, 15.7.2009)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan keskuspankki

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010,

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Euroopan keskuspankki vastaanotti 8 päivänä maaliskuuta 2010 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä kansalliset keskuspankit avustavat tilastojen laadinnassa tai myötävaikuttavat niiden laadintaan Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (2) mukaisesti. Lisäksi kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle julkisyhteisöjen rahoitustilastoja niiden tehtävien hoitamista varten, jotka Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ) on osoitettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdassa. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleinen huomautus

EKP tukee ehdotettua asetusta, sillä se on erittäin tärkeä edistysaskel pyrittäessä parantamaan asetuksessa (EY) N:o 479/2009 tarkoitettujen tilastojen laatua.

Erityisiä huomautuksia

EKP korostaa sen seikan tärkeyttä, että jäsenvaltiot toimittavat komission (Eurostatin) saataville kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee tietojen laadunarviointia varten. EKP katsoo myös, että tätä tarkoitusta varten olisi hyödyllistä sisällyttää 8 artiklan 2 kohtaan ehdotettua yksityiskohtaisempi luettelo, jotta lisättäisiin selvyyttä ja varmuutta siitä, minkä tyyppisiä tietoja voidaan pyytää. Olisi oltava selvää, että luettelo ei ole tyhjentävä.

Samoin EKP katsoo, että muutamien esimerkkien lisääminen 11 artiklan 3 kohtaan selventäisi, milloin menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä edellytetään. Usein toistuvat ja suuret tietojen tarkistukset, jatkuvat selittämättömät kanta-virtatietojen tarkistukset ja menettelyä koskeviin seikkoihin liittyvät ratkaisemattomat ongelmat voivat aiheuttaa huolta ja siten olla perusteena menetelmiä koskevalle tarkastuskäynnille, jonka EKP uskoo olevan erinomainen tapa parantaa tietojen laatua. Luonnollisesti asetukseen (EY) N:o 479/2009 sisältyvät tarkastuskäyntejä koskevat säännökset sekä muut tietojen laadun parantamiseen tähtäävät säännökset voivat vaikuttaa tehokkaasti vain, jos niitä sovelletaan täysimääräisesti.

Lisäksi EKP katsoo, että asetuksessa (EY) N:o 479/2009 oleva määritelmä ”julkisyhteisöjen alijäämä (ylijäämä)” olisi yhtenäistettävä kansainvälisiä tilastointistandardeja vastaavaksi. EKP ehdottaa sen vuoksi, että käytettäisiin kansantalouden tilinpitojärjestelmän alijäämää (B.9) liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä, kuten tämän menettelyn varhaisina vuosina. Tästä koituisi lisähyötyä tiedonantomenettelyn avoimuuden lisääntymisen muodossa, sillä jätettäessä swap- ja korkotermiinijärjestelyihin perustuvat maksut pois liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä käytetystä alijäämästä, alijäämäluvuista tulee vähemmän alttiita monimutkaisista rahoitusjärjestelyistä johtuville manipulaatioille.

Tietojen laadun parantamiseksi EKP haluaisi edelleen varmistaa, että ennakoitujen tietojen keruu perustuu viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin, käyttäen mahdollisuuksien mukaan kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia toteutumia. Ihannetapauksessa näiden ennakoitujen tietojen laatu olisi myös tarkistettava.

Lisäksi EKP katsoo, että komissiolle olisi annettava enemmän aikaa arvioida toteutuneita tietoja, ja EKP kannattaisi 14 artiklassa tarkoitetun määräajan pidentämistä yhdellä viikolla neljään viikkoon. Tämän määräajan pidentäminen edellyttää myös, että jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot aikaisemmin, jotta vältettäisiin häiriöt niissä hallinnollisissa prosesseissa (mukaan lukien esimerkiksi lähentymisraporttien valmistelu), joissa tietoja käytetään. Näin ollen EKP ehdottaa, että raportoinnin määräaikoja aikaistetaan tulevaisuudessa. Kun EKP:n käsityksenä on, että Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (3) muuttamisesta (Euroopan kansantalouden tilinpidon (EKT) tietojen lähettämisohjelma) käydään parhaillaan keskustelua, vastaavat määräajat olisi yhdenmukaistettava johdonmukaisuuteen liittyvien ongelmien välttämiseksi.

Lopuksi EKP pitää tärkeänä, että kansallisten tilastoviranomaisten saataville annetaan ne tiedot, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että ilmoitetut tiedot vastaavat asetuksen (EY) N:o 479/2009 1 artiklaa sekä niiden taustalla olevia EKT-95:n tilinpitosääntöjä.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, yksityiskohtaiset muutosehdotukset perusteluineen on esitetty liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 31 päivänä maaliskuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 53 lopullinen.

(2)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 8 artiklan 2 kohta

8 artikla

”2.   Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilastotiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten, kuten kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot, kuvaukset, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset.

Komissio (Eurostat) määrittää kyselylomakkeiden muodon kuultuaan raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa, jäljempänä ’CMFB-komitea’.”

8 artikla

”2.   Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilastotiedot ja julkista taloutta koskevat tiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten..

Tilastotiedoilla ja julkista taloutta koskevilla tiedoilla tarkoitetaan erityisesti seuraavia:

a)

kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot;

b)

kuvaukset;

c)

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot;

d)

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset;

e)

valtion tilinpidosta vastaavan viraston, valtiovarainministeriön tai asianomaisen aluehallinnon viranomaisen antamat valtion talousarvion tai aluekohtaisen talousarvion toimeenpanoa koskevat tiedot;

f)

talousarvion ulkopuolisten yksiköiden tai voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sekä vastaavien, kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöjen sektoriin kuuluvien yksiköiden tilinpitoa koskevat tiedot;

g)

sosiaaliturvarahastojen tilinpitoa koskevat tiedot;

h)

paikallishallinnon tekemät kyselytutkimukset.

Komissio (Eurostat) määrittää kyselylomakkeiden muodon kuultuaan raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa, ’(CMFB-komitea)’.”

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa olisi täsmennettävä, että pyydetyt tiedot voivat olla luonteeltaan tilastoihin ja julkiseen talouteen liittyviä, ja annettava esimerkkejä näiden tietojen luokista selvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi.

Muutos 2

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 11 artiklan 3 kohta

11 artikla

”3.   Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä suoritetaan ainoastaan poikkeustapauksissa silloin, kun on selvästi havaittu tietojen laatua koskevia merkittäviä riskejä tai ongelmia.”

11 artikla

”3.   Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä suoritetaan ainoastaan poikkeustapauksissa silloin, kun on selvästi havaittu tietojen laatua koskevia merkittäviä riskejä tai ongelmia, esimerkiksi usein toistuvia ja suuria tietojen tarkistuksia, jatkuvia selittämättömiä kanta/virtatietojen tarkistuksia ja menettelyä koskeviin seikkoihin liittyviä ratkaisemattomia ongelmia.”

Perustelu

EKP ehdottaa, että täsmennetään ei-tyhjentävästi, mitä tarkastuskäyntejä edellyttävillä poikkeustapauksilla tarkoitetaan.


Nykyinen teksti

EKP:n ehdottamat muutokset

Muutos 3

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 1 artiklan 3 kohta

”3.   ’Julkistyhteisöjen alijäämä (ylijäämä)’ on ’julkisyhteisöjen’ (S 13) nettoluotonotto (nettoluotonanto) (EDP B.9), sellaisena kuin se on määritelty EKT-95:ssä. Julkisyhteisöjen alijäämään sisältyvät korot (EDP D.41) on määritelty EKT-95:ssä.”

”3.   ’Julkistyhteisöjen alijäämä (ylijäämä)’ on ’julkisyhteisöjen’ (S 13) nettoluotonotto (nettoluotonanto) ( B.9), sellaisena kuin se on määritelty EKT-95:ssä. Julkisyhteisöjen alijäämään sisältyvät korot ( D.41) on määritelty EKT-95:ssä.”

Perustelu

Kuten erityisissä huomautuksissa on selitetty, EKP ehdottaa tiedonantomenettelyn avoimuuden parantamista siten, että liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä käytetään kansantalouden tilinpidon alijäämää (B.9).

Muutos 4

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 2 artiklan 1 kohta

”1.   ’Ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla’ tarkoitetaan lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet kuluvan vuoden osalta. Niiden on oltava tuoreimpia virallisia ennusteita, joissa on otettu huomioon viimeisimmät julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät. Ne olisi laadittava niin vähän ennen tietojen toimittamisen määräaikaa kuin mahdollista.”

”1.   ’Ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla’ tarkoitetaan lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet kuluvan vuoden osalta. Niiden on oltava tuoreimpia virallisia ennusteita, joissa on otettu huomioon viimeisimmät julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät, samoin kuin kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset toteutumat. Ne olisi laadittava niin vähän ennen tietojen toimittamisen määräaikaa kuin mahdollista.”

Perustelu

EKP on sillä kannalla, että ennakoituja tietoja koskevien tietojen laatu paranisi, jos ne laadittaisiin viimeisimpien saatavilla olevien tietojen perusteella.

Muutos 5

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 14 artiklan 1 kohta

”1.   Komissio (Eurostat) toimittaa tiedot toteutuneesta julkistalouden alijäämästä ja velasta liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä laaditun pöytäkirjan soveltamista varten kolmen viikon kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoittamisen määräajoista tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarkistuksista. Tiedot toimitetaan julkaisemalla ne.”

”1.   Komissio (Eurostat) toimittaa tiedot toteutuneesta julkistalouden alijäämästä ja velasta liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä laaditun pöytäkirjan soveltamista varten neljän viikon kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoittamisen määräajoista tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarkistuksista. Tiedot toimitetaan julkaisemalla ne.”

Perustelu

EKP ehdottaisi määräajan hienoista pidentämistä, jotta komissiolla olisi enemmän aikaa arvioida asianmukaisesti jäsenvaltioiden toimittamien toteutuneiden tietojen laatu.

Muutos 6

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 16 artiklan 1 kohta

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle (Eurostatille) toimitetut toteutuneet tiedot on tuotettu asetuksen (EY) N:o 322/97 10 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kansallisten tilastoviranomaisten vastuulla on tältä osin huolehtia siitä, että toimitetut tiedot ovat tämän asetuksen 1 artiklan säännösten sekä tietojen taustalla olevien EKT-95 -kirjaussääntöjen mukaisia.”

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle (Eurostatille) toimitetut toteutuneet tiedot on tuotettu asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kansallisten tilastoviranomaisten vastuulla on tältä osin huolehtia siitä, että toimitetut tiedot ovat tämän asetuksen 1 artiklan säännösten sekä tietojen taustalla olevien EKT-95 -kirjaussääntöjen mukaisia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisten tilastoviranomaisten saataville annetaan kaikki tämän tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

Perustelu

Kansallisten tilastoviranomaisten saataville tulisi antaa tiedot, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että ilmoitetut tiedot vastaavat asetuksen 1 artiklaa sekä tietojen taustalla olevia EKT 95:n tilinpitosääntöjä. Tähän seikkaan on kiinnitetty huomiota myös 23 päivänä helmikuuta 2010 Kreikan tilastojärjestelmän ja riippumattoman tilastoviranomaisen perustamisesta annetussa EKP:n lausunnossa CON/2010/17  (2).


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Julkaistu EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/6


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 103/02

Komissio päätti 13 päivänä huhtikuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32010M5835. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/7


Euron kurssi (1)

21. huhtikuuta 2010

2010/C 103/03

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3373

JPY

Japanin jeniä

124,65

DKK

Tanskan kruunua

7,4421

GBP

Englannin puntaa

0,86900

SEK

Ruotsin kruunua

9,5954

CHF

Sveitsin frangia

1,4329

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8955

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,286

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

264,13

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7077

PLN

Puolan zlotya

3,8713

RON

Romanian leuta

4,1370

TRY

Turkin liiraa

1,9852

AUD

Australian dollaria

1,4387

CAD

Kanadan dollaria

1,3335

HKD

Hongkongin dollaria

10,3814

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,8811

SGD

Singaporin dollaria

1,8366

KRW

Etelä-Korean wonia

1 481,31

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,9128

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,1304

HRK

Kroatian kunaa

7,2571

IDR

Indonesian rupiaa

12 049,52

MYR

Malesian ringgitiä

4,2740

PHP

Filippiinien pesoa

59,338

RUB

Venäjän ruplaa

38,9845

THB

Thaimaan bahtia

43,061

BRL

Brasilian realia

2,3426

MXN

Meksikon pesoa

16,3311

INR

Intian rupiaa

59,5830


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/8


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo – EUVL:ssä C 247, 13.10.2006, s. 1, EUVL:ssä C 153, 6.7.2007, s. 5, EUVL:ssä C 192, 18.8.2007, s. 11, EUVL:ssä C 271, 14.11.2007, s. 14, EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, s. 31, EUVL:ssä C 134, 31.5.2008, s. 14, EUVL:ssä C 207, 14.8.2008, s. 12, EUVL:ssä C 331, 21.12.2008, s. 13, EUVL:ssä C 3, 8.1.2009, s. 5, EUVL:ssä C 64, 19.3.2009, s. 15, EUVL:ssä C 239, 6.10.2009, s. 2, EUVL:ssä C 298, 8.12.2009, s. 15, EUVL:ssä C 308, 18.12.2009, s. 20, EUVL:ssä C 35, 12.2.2010, s. 5, EUVL:ssä C 74, 24.3.2010, s. 13, ja EUVL:ssä C 82, 30.3.2010, s. 26

2010/C 103/04

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo julkaistaan jäsenvaltioiden Schengenin rajasäännöstön 34 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

Tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen lisäksi ne päivitetään kuukausittain oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla.

RANSKA

EUVL:ssä C 57, 1.3.2008, ja EUVL:ssä C 198, 22.8.2009, julkaistun luettelon korvaaminen:

1.   Oleskeluluvat

a)   täysi-ikäisille ulkomaalaisille

Ranskan myöntämät oleskeluluvat

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (väliaikainen oleskelukortti, jossa erityisesti mainitaan luvallisen oleskelun kulloinenkin syy)

Carte de séjour portant la mention «compétences et talents» (oleskelukortti, jossa maininta ”compétences et talents” (taidot ja erikoisalat))

Carte de séjour portant la mention «retraité» (oleskelukortti, jossa maininta ”retraité” (eläkkeellä))

Carte de résident (maassa vakituisesti asuvan henkilökortti)

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» (maassa vakituisesti asuvan henkilökortti, jossa maininta ”résident de longue durée-CE” (maassa pitkäaikaisesti oleskeleva Euroopan yhteisön kansalainen))

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans (Andorran kansalaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilökortti)

Certificat de résidence d'Algérien (algerialaisille myönnetty maassa vakituisesti asuvan henkilötodistus)

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses (EU:n, ETA:n jäsenmaiden ja Sveitsin kansalaisten perheenjäsenille (perheenjäsenet voivat olla kolmansien maiden kansalaisia) myönnetty oleskelukortti)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif» (tilapäinen oleskelulupa, jossa maininta ”volontariat associatif” (vapaaehtoistyöntekijä))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi» (tilapäinen oleskelulupa, jossa maininta ”étudiant en recherche d’emploi” (työtä etsivä opiskelija))

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade» (tilapäinen oleskelulupa, jossa maininta ”parent accompagnant d’un mineur étranger malade” (alaikäisen ulkomaalaisen potilaan mukana matkustava vanhempi))

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique (tilapäinen oleskelulupa, jossa ei ole erityismainintaa)

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé (oleskeluluvan pidennystä koskevan hakemuksen vastaanottotodistus vanhentuneen luvan yhteydessä)

Huom.: Toukokuun 13 päivästä 2002 lähtien oleskelukortit, henkilökortit ja henkilötodistukset on myönnetty yhtenäisen eurooppalaisen kaavan mukaisina muovitettuina kortteina.

Vanhempia voimassaolevia lupia on vielä liikkeessä 12 päivään toukokuuta 2012 asti.

Monacon myöntämät oleskeluluvat (Monacon oleskelulupia koskevasta luettelosta (SCH/Com-ex (98) 19) 23 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn toimeenpanevan komission päätöksen mukaisesti)

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (oleskelukortti väliaikaista oleskelua varten)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (tavanomainen oleskelukortti)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (etuoikeutettujen henkilöiden oleskelukortti)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (Monacon kansalaisen aviopuolison oleskelukortti)

b)   Alaikäisille ulkomaalaisille myönnettävät asiakirjat

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) (asiakirja alaikäisen ulkomaalaisen matkustamista varten)

Titre d'identité républicain (TIR) (Ranskan tasavallan henkilöllisyysasiakirja)

c)   Luettelo koululaismatkalle Euroopan unionissa osallistuvista henkilöistä

2.   Erityishenkilötodistukset

Jokaisessa erityishenkilötodistuksessa on maininta haltijan asemasta:

—   «CMD/A»: délivrée aux chefs de mission diplomatique (myönnetään diplomaattiedustustojen päälliköille)

—   «CMD/M»: délivrée aux chefs de mission d'organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen edustustojen päälliköille)

—   «CMD/D»: délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien johtajille)

—   «CD/A»: délivrée aux agents du corps diplomatique (myönnetään diplomaattikunnan jäsenille)

—   «CD/M»: délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen korkeille virkamiehille)

—   «CD/D»: délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (myönnetään diplomaatteihin verrattavassa asemassa oleville kansainvälisten järjestöjen pysyvien valtuuskuntien jäsenille)

—   «CC/C»: délivrée aux fonctionnaires consulaires (myönnetään konsuliedustustojen virkamiehille)

—   «AT/A»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade (myönnetään suurlähetystön tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

—   «AT/C»: délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat (myönnetään konsuliedustuston tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

—   «AT/M»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen tekniselle tai hallintohenkilöstölle)

—   «AT/D»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen valtuuskunnan tekniselle tai hallintohenkilökunnalle)

—   «SE/A»: délivrée au personnel de service d'une ambassade (myönnetään suurlähetystön palveluhenkilöstölle)

—   «SE/C»: délivrée au personnel de service d'un consulat (myönnetään konsuliedustuston palveluhenkilöstölle)

—   «SE/M»: délivrée au personnel de service d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen palveluhenkilöstölle)

—   «SE/D»: délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen valtuuskunnan palveluhenkilöstölle)

—   «PP/A»: délivrée au personnel privé d'un diplomate (myönnetään diplomaatin yksityiselle henkilökunnalle)

—   «PP/C»: délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire (myönnetään konsuliedustuston virkamiehen yksityiselle henkilökunnalle)

—   «PP/M»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

—   «PP/D»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (myönnetään kansainvälisten järjestöjen pysyvän valtuuskunnan jäsenen yksityiselle henkilökunnalle)

—   «EM/A»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade (myönnetään suurlähetystön palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille ja sotilashenkilöille)

—   «EM/C»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat (myönnetään konsuliedustuston palveluksessa toimiville, erityisasemassa oleville opettajille ja sotilashenkilöille)

—   «EF/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger (myönnetään kansainvälisille virkamiehille, joiden kotipaikka on ulkomailla)

—   «FI/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales (myönnetään kansainvälisten järjestöjen kansainvälisille virkamiehille)

Huom.: Ulkoministeriön myöntämiä virkamiestodistuksia (”attestations de fonction”) ei kelpuuteta erityishenkilötodistuksiksi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 103/05

1.

Komissio vastaanotti 12 päivänä huhtikuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys Oaktree Capital Group LLC (Oaktree) hankkii EY:n sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä Aleris International Inc. (Aleris) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Oaktree: vaihtoehtoiset sijoitusrahastot,

Aleris: valssattujen ja pursotettujen alumiinituotteiden, kierrätetyn alumiinin ja erikoismetalliseosten tuotanto ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).


22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 103/06

1.

Komissio vastaanotti 14 päivänä huhtikuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaisen yrityksen Total Holdings Europe S.A.S. (Total) määräysvallassa oleva italialainen yritys Total Italia Spa. (Total Italia) ja italialaisen yrityksen ERG Spa. (ERG) kokonaan omistama italialainen yritys ERG Petroli Spa. (EGP) hankkivat EY:n sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan äskettäin perustetussa yhteisyrityksessä, joka syntyy EGP:n ja Total Italian sulauduttua.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Total: öljyn ja maakaasun tuotanto sekä öljytuotteiden, petrokemikaalien ja erikoiskemikaalien jalostus ja kauppa,

ERG: öljytuotteiden jalostus ja kauppa, lämpösähkön, höyryn ja kaasun tuotanto ja myynti sekä sähkön tuotanto uusiutuvista energialähteistä,

yhteisyritys: öljytuotteiden jalostus ja kauppa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/14


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2010/C 103/07

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta asetuksen (EY) N:o 509/2006 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

AITOA PERINTEISTÄ TUOTETTA KOSKEVA REKISTERÖINTIHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 509/2006

”LIPTOVSKÁ SALÁMA”/”LIPTOVSKÝ SALÁM”

EY-N:o: SK-TSG-0007-0042-04.08.2006

1.   Hakijaryhmittymän nimi ja osoite:

Nimi:

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Osoite:

Kukučínova 22

831 03 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

P.

+421 255565162

F.

+421 255565162

Sähköposti:

slovmaso@slovmaso.sk

Nimi:

Český svaz zpracovatelů masa

Osoite:

Libušská 319

142 00 Praha 4 – Písnice

ČESKÁ REPUBLIKA

P.

+420 244092404

F.

+420 244092405

Sähköposti:

reditel@cszm.cz

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa:

Slovakian tasavalta

Tšekin tasavalta

3.   Eritelmä:

3.1   Rekisteröitävä nimi (nimet):

”Liptovská saláma” (SK)

”Liptovský salám” (CS)

3.2   Nimi:

Image

on itsessään erityinen

on maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonnetta ilmaiseva

Nimi ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” on itsessään erityinen, koska se liittyy tiettyyn salamityyppiin. Nimi on vakiintunut ja tunnettu Slovakian ja Tšekin alueella, ja sillä on pitkäaikainen perinne ja maine. Tuotteen valmistuksessa on pitkään noudatettu valtakunnallisia vaatimuksia (standardia).

3.3   Asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen nimen varaaminen:

Image

Rekisteröintiin liittyy nimen varaaminen

Rekisteröintiin ei liity nimen varaamista

3.4   Tuotetyyppi:

Luokka 1.2.

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

3.5   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan:

”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotteelle on tyypillistä leikkauspinnan tasalaatuinen ulkonäkö sekä käytettyjen mausteiden ja savustuksen mukaan määräytyvä pehmeän lihaisa maku ja aromi.

Fysikaaliset ominaisuudet

muoto lieriömäinen, läpimitaltaan 8–9 cm ja pituudeltaan 35–50 cm; tuotetta valmistetaan myös pikkusalamina, jonka läpimitta on noin 5 cm ja pituus 15–20 cm,

koskettaessa elastinen.

Kemialliset ominaisuudet

rasvapitoisuus enintään 40 %,

suolapitoisuus enintään 2,1 % ± 0,6 %,

lihasproteiinin nettopitoisuus vähintään 8 painoprosenttia.

Aistinvaraiset ominaisuudet

ulkonäkö ja väri: pinta on sileä tai hieman ryppyinen, kuoren väri vaalean– tai tummanruskea, kuoressa sallitaan kuivuneet mehupisarat ja savutahrat,

leikkauspinnan väri ja ulkonäkö: vaalean lihanpunainen, pehmeät sidekudoshiukkaset sallittuja tasalaatuisessa massassa, näkyviä luonnollisten mausteiden hiukkasia,

tuoksu ja maku: mieto käytettyjen mausteiden (muskottikukan, muskottipähkinän ja inkiväärin) ja savun tuoksu, maku sopivan suolainen ja mausteinen, puraistaessa murea,

koostumus: elastinen, kompakti.

3.6   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen valmistusmenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan:

”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotteen valmistukseen käytetään naudanlihaa, jonka rasvapitoisuus on enintään 10 % ja naudanlihaa, jonka rasvapitoisuus on enintään 30 %, sianlihaa, jonka rasvapitoisuus on enintään 10 %, sianlihan leikkuujätteitä, joiden rasvapitoisuus on enintään 50 %, sianihraa, juomavettä tai jäätä, nitriittisuolaseosta, luonnollisten mausteiden seosta (jauhettu mustapippuri, jauhettu muskottipähkinä, muskottikukka, jauhettu inkivääri), valkosipulia (hiutaleina, tiivisteenä tai jauheena tuoreen valkosipulin määrää vastaavana normitettuna määränä) ja savustuskelpoista selluloosakuorta. Lisäaineina käytetään polyfosfaatteja E450 ja E451 (3 g/kg P2O5:nä) sekä askorbiinihappoa E300 (0,5 g/kg).

100 kg:n erä valmista ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotetta valmistetaan seuraavista raaka-ainemääristä:

naudanliha, jonka rasvapitoisuus on enintään 10 %

19,1 kg

naudanliha, jonka rasvapitoisuus on enintään 30 %

6,7 kg

sianliha, jonka rasvapitoisuus on enintään 10 %

19,0 kg

sianlihan leikkuujätteet, joiden rasvapitoisuus on enintään 50 %

23,3 kg

sianihra

23,4 kg

juomavesi tai jää

16,0 kg

nitriittisuolaseos

2,0 kg

jauhettu mustapippuri

0,19 kg

jauhettu muskottipähkinä

0,02 kg

muskottikukka

0,02 kg

jauhettu inkivääri

0,02 kg

valkosipuli (hiutaleet, tiiviste tai jauhe)

0,06 kg

polyfosfaatit (E450 ja E451)

0,30 kg

askorbiinihappo (E300)

0,05 kg

savustuskelpoinen selluloosakuori

 

Valmistusmenetelmä

Kaikista raaka-aineista, lisäaineista, mausteista, valkosipulista ja apuaineista valmistetaan hienojakoinen tasalaatuinen massa. Massa sullotaan läpimitaltaan 8–9 cm:n ja pituudeltaan 35–50 cm:n kokoisiin kuoriin. Tuotteet ripustetaan telineille, jotka viedään savustamoon, jossa tuotteet kuivuvat ja savustuvat lämpimässä savussa ja saavat tyypillisen värinsä ja arominsa. Savustettuja tuotteita kuumakäsitellään sen jälkeen 75–78 °C:ssa, kunnes lämpövaikutus vastaa vähintään 10 minuutin ajan 70 °C:n lämpötilaa tuotteen keskikohdassa. Kuumakäsittelyn jälkeen tuotteet pirskotetaan kylmällä vedellä ja niiden annetaan jäähtyä. ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” saatetaan markkinoille tekokuoressa, tyhjiöpakkauksissa tai suojakaasuun pakattuina. Leikkeleenä se saatetaan markkinoille tyhjiörasioissa tai suojakaasuun pakattuina eripainoisissa pakkauksissa.

3.7   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne:

”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” poikkeaa muista vastaavista tuotteista, koska siihen käytetään tuoretta sianihraa, joka yhdessä muiden raaka-aineiden kanssa tukee lihaisaa makua. Poikkeavana piirteenä on myös tuotteen ominaisaromi, joka on peräisin muskottikukasta, muskottipähkinästä, inkivääristä ja kevyestä savustuksesta. Tuotteelle on tyypillisistä myös leikkauspinnan tasalaatuinen ulkonäkö, elastinen koostumus, hyvä leikattavuus sekä kompaktius leikattaessa.

3.8   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen perinteinen luonne:

Dubnica nad Váhomin lihanjalostuslaitos halusi vuonna 1956 kehittää tuotteen, joka poikkeaisi tuohon aikaan valmistetuista koostumukseltaan hienojakoisista kuumakäsitellyistä lihavalmisteista. Se korvasi osan sianihrasta sianlihalla, ja massasta tehtiin tasalaatuisempi eikä mosaiikkimainen. Tuotteessa ei käytetty paprikaa, minkä vuoksi sitä alettiin kutsua ”liptovilaiseksi”, koska Liptovin alueella ei ollut tapana käyttää paprikaa lihavalmisteissa. Tuotteesta tuli hyvin suosittu. (Suullinen tieto, Dubnican lihanjalostuslaitoksessa tuohon aikaan työskennellyt ammattilainen Novotka.)

Kehitysyksikkö loi ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotteelle vakiintuneen reseptin 1970-luvun alussa, ja tuotteen menestys jatkui. Sitä alettiin vähitellen valmistaa useissa lihanjalostusyrityksissä. Vuonna 1978 hyväksyttiin standardi ON 57 6913 (lähde: standardi ON 57 6913, 1978), jota päivitettiin ja tarkistettiin säännöllisesti (lisäys 13 päivänä elokuuta 1982). Uusimpiin uudistettuihin yhteisiin standardeihin kuuluu teknis-kaupallinen standardi THN tuotenumerolle 764421 64 (laadittu 1 päivänä syyskuuta 1988). Kyseisen standardin johdannossa todetaan sen vastaavan standardia ON 57 6913. Trnavassa toimissa Západoslovenský mäsový priemysel -yhtiö (Länsi-Slovakian lihateollisuus) alkoi vuonna 1978 valmistaa ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotetta yhteistyössä lihanjalostusalan pääosaston (Generálné riaditeľstvo mäsového priemyslu) kehitysyksikön kanssa. ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotetta valmistettiin vuoteen 1990 saakka perinteisen reseptin mukaisesti käyttämättä paprikaa. Sianihran laajamittaisempi käsittely mahdollisti sen, että ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotetta voitiin valmistaa Trnavassa noin 600 kg päivässä. Se oli kuluttajien keskuudessa hyvin suosittu tyypillisen makunsa takia. (Suullinen tieto, Beňadik, 2003)

”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” -tuotteen valmistustavan säilymisestä todistaa Zvolenissa toimivan Stredoslovenský mäsový priemysl -yhtiön (Keski-Slovakian lihateollisuus) tuotevalikoiman mainosmateriaali vuosijulkaisussa Čítanie o správnej výžive ’81 (Slovenská spoločnosť pre správnu výživu, Bratislava, 1980). ”Liptovská saláma”/”Liptovský salám” on yksi tässä mainosmateriaalissa mainituista tuotteista.

3.9   Erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt:

Valvonta kattaa seuraavat:

raaka-aineiden ja mausteiden suhteiden noudattaminen;

Valmistusprosessin yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti tuoreen sianihran lisääminen viimeisenä raaka-aineena. Mausteiden (muskottikukan, muskottipähkinän ja inkiväärin) määrät tarkastetaan niiden lisäämisen yhteydessä vertaamalla määriä reseptiin.

valmistusprosessin noudattaminen hienojakoisen tasalaatuisen ja rakeettoman massan valmistamisen sekä savustamisen yhteydessä;

Sullottaessa massa kuoriin tarkastetaan sen tasalaatuisuus silmämääräisesti. Savutuksen taso tarkastetaan mittaamalla savun lämpötila, joka saa enintään 69 °C, ja savustusaika, jonka on oltava 10–15 minuuttia.

lopputuotteen fysikaaliset ominaisuudet: tuotteen lieriömäinen muoto ja elastisuus;

lopputuotteen kemialliset ominaisuudet: rasvapitoisuus, suolapitoisuus ja lihasproteiinin nettopitoisuus;

Arvojen on vastattava eritelmän kohdassa 3.5 mainittuja arvoja.

valmiin tuotteen aistinvaraiset ominaisuudet (ulkonäkö ja väri, leikkauspinnan ulkonäkö ja väri, koostumus sekä maku ja tuoksu); tarkastus suoritetaan silmämääräisesti ja aistinvaraisesti valmistusprosessin päätyttyä eritelmän kohdassa 3.5 määriteltyjen ominaisuuksien noudattamisen tarkastamiseksi.

Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta vastaava viranomainen tai elin tekee tarkastukset vuosittain.

4.   Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta vastaavat viranomaiset tai elimet:

4.1   Nimi ja osoite:

Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta Slovakiassa vastaavat viranomaiset tai elimet:

Nimi:

BEL/NOVAMANN International, s r.o.

Osoite:

Továrenská 14

815 71 Bratislava

PO Box 11

820 04 Bratislava 24

SLOVENSKO/SLOVAKIA

P.

+421 250213376

Sähköposti:

tomas.ducho@ba.bel.sk

 Julkinen

Image

 Yksityinen

Nimi:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Osoite:

Botanická 17

842 13 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

P.

+421 260257427

Sähköposti:

buchlerova@svssr.sk

Image

 Julkinen

 Yksityinen

Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta Tšekissä vastaavat viranomaiset tai elimet:

Nimi:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Osoite:

Květná 15

603 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

P.

+420 543540111

Sähköposti:

sekret.oklc@szpi.gov.cz

Image

 Julkinen

 Yksityinen

Nimi:

Státní veterinární správa ČR

Osoite:

Slezská 7

120 00 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

P.

+420 227010137

Sähköposti:

hygi@svscr.cz

Image

 Julkinen

 Yksityinen

4.2   Viranomaisen tai elimen erityistehtävät:

Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta Slovakiassa ja Tšekissä vastaava viranomainen tai elin. Mainitut valvontaviranomaiset vastaavat kaikilta osin eritelmän noudattamisen tarkastamisesta.


22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/20


ILMOITUS – JULKINEN KUULEMINEN

Maantieteellisiä merkintöjä Kolumbiasta ja Perusta

2010/C 103/08

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisestä kauppasopimuksesta käydään parhaillaan neuvotteluja. Neuvotteluissa harkitaan jäljempänä lueteltujen nimien suojaamista maantieteellisinä merkintöinä Euroopan unionissa.

Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja kolmansia maita sekä jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa asuvia tai niihin sijoittuneita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joiden oikeutettua etua asia koskee, esittämään vastaväitteitä tällaisesta suojaamisesta toimittamalla sille asianmukaisesti perustellun lausuman.

Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta. Kommentit on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen: AGRI-B1@ec.europa.eu

Vastaväitteet voidaan ottaa tutkittaviksi ainoastaan jos ne on toimitettu komissiolle edellä mainitussa määräajassa ja niissä osoitetaan, että suojattavaksi ehdotettu nimi

1.

aiheuttaisi ristiriidan kasvilajikkeen tai eläinrodun nimen kanssa, minkä takia kuluttajaa johdettaisiin harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä;

2.

olisi kokonaan tai osittain homonyyminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (2) mukaisesti Euroopan unionissa jo suojatun nimityksen kanssa; tai sisältyisi johonkin seuraavista sopimuksista, joita Euroopan unioni on tehnyt seuraavassa lueteltujen maiden kanssa:

—   Albania: neuvoston päätös 2006/580/EY (3), tehty 12 päivänä kesäkuuta 2006, kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (pöytäkirja 3 tiettyjen viinien vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä, viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta),

—   Bosnia ja Hertsegovina: Neuvoston päätös 2008/474/EY (4), tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (pöytäkirja 7);

—   Kanada: neuvoston päätös 2004/91/EY (5), tehty 30 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä;

—   Chile: neuvoston päätös 2002/979/EY (6), tehty 18 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta, ja erityisesti sen 90 artikla, jolla otetaan käyttöön sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupasta;

—   Kroatia: neuvoston päätös 2001/918/EY (7), tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi;

—   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: neuvoston päätös 2001/916/EY (8), tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi;

—   Meksiko: neuvoston päätös 97/361/EY (9), tehty 27 päivänä toukokuuta 1997, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevan sopimuksen tekemisestä;

—   Montenegro: neuvoston päätös 2007/855/EY (10), tehty 15 päivänä lokakuuta 2007, kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä;

—   Etelä-Afrikka: neuvoston päätös 2002/52/EY (11), tehty 21 päivänä tammikuuta 2002, Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä;

—   Sveitsi: neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös 2002/309/EY (12), tehty 4 päivänä huhtikuuta 2002, seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa, ja erityisesti Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus – liite 7;

3.

saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen, tunnettavuuden ja käytössäoloajan pituuden vuoksi;

4.

vaarantaisi kokonaan tai osittain samankaltaisen nimityksen tai tavaramerkin olemassaolon tai vähintään viiden vuoden ajan ennen tämän ilmoituksen julkaisupäivää markkinoilla laillisesti olleiden tuotteiden olemassaolon;

5.

katsotaan saatujen tietojen perusteella yleisnimeksi.

Edellä mainittuja perusteita on arvioitava niin, että huomioidaan Euroopan unionin alue, jolla teollis- ja tekijänoikeuksien osalta tarkoitetaan ainoastaan yhtä tai useampaa aluetta, jolla kyseiset oikeudet on suojattu. Kyseisten nimien mahdollinen suojaaminen Euroopan unionissa edellyttää, että nämä neuvottelut saadaan onnistuneesti päätökseen ja asiasta annetaan sen jälkeen säädös.

Tällä ilmoituksella ei rajoiteta mahdollisuutta hakea rekisteröintiä Kolumbiasta tai Perusta tuleville nimille tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 9 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan mukaisesti.

Luettelo viinien, väkevien alkoholijuomien sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisistä merkinnöistä (13)

Tuoteluokka

Nimi sellaisena kuin se on rekisteröity Kolumbiassa

Hedelmät

Cholupa del Huila


Tuoteluokka

Nimi sellaisena kuin se on rekisteröity Perussa

Väkevät alkoholijuomat

Pisco

Vihannekset

Maíz Blanco Gigante Cusco

Vihannekset

Pallar de Ica


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(3)  EUVL L 239, 1.9.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 169, 30.6.2008, s. 10.

(5)  EUVL L 35, 6.2.2004, s. 1.

(6)  EYVL L 352, 30.12.2002, s. 1.

(7)  EYVL L 342, 27.12.2001, s. 42.

(8)  EYVL L 342, 27.12.2001, s. 6.

(9)  EYVL L 152, 11.6.1997, s. 15.

(10)  EUVL L 345, 28.12.2007, s. 1.

(11)  EYVL L 28, 30.1.2002, s. 112.

(12)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(13)  Kolumbian ja Perun viranomaisten antamat luettelot parhaillaan käytävissä neuvotteluissa.


Oikaisuja

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/23


Oikaistaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

( Euroopan unionin virallinen lehti C 162, 15. heinäkuuta 2009 )

2010/C 103/09

Sivulla 19 kohdassa ”Eritelmän julkaisutiedot”

korvataan:

”(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2006/12/14

Itsehallintoalueen maatalousministeriön 28. marraskuuta 2006 tekemä päätös suojatun alkuperänimityksen ”Aceite Campo de Montiel” rekisteröintihakemuksen hyväksymisestä.”

seuraavasti:

”http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/01/pdf/2009_17997.pdf&tipo=rutaDocm”.