ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.205.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 205

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
29. elokuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 205/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 193, 15.8.2009

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 205/02

Asia C-511/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.7.2009 — Archer Daniels Midland Co. v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt — Sitruunahappokartelli — Sakon suuruuden määrittäminen — Kartellin johtajan rooli — Puolustautumisoikeudet — Kolmannessa maassa käydyssä menettelyssä saadut todisteet — Merkityksellisten markkinoiden määrittely — Lieventävät olosuhteet)

2

2009/C 205/03

Asia C-319/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.7.2009 — 3F, aiemmin Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) v. Euroopan yhteisöjen komissio, Tanskan kuningaskunta ja Norjan kuningaskunta (Muutoksenhaku — Veronalennukset, joita sovelletaan merimiehiin, jotka työskentelevät aluksissa, jotka on merkitty Tanskan kansainväliseen alusrekisteriin — Vastustamatta jättämistä koskeva komission päätös — Kumoamiskanne — Se, jota asia koskee — Ammattijärjestö — Kanteen tutkittavaksi ottaminen)

3

2009/C 205/04

Asia C-343/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 2.7.2009 (Corte d’appello di Torinon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bavaria NV ja Bavaria Italia s.r.l. v. Bayerischer Brauerbund eV (Ennakkoratkaisupyyntö — Pätevyyden arviointi — Tutkittavaksi ottaminen — Asetukset (ETY) N:o 2081/92 ja (EY) N:o 1347/2001 — Pätevyys — Yleisnimi — Tavaramerkin ja suojatun maantieteellisen merkinnän samanaikainen voimassaolo)

3

2009/C 205/05

Asia C-369/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Toimenpiteet yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi — EY 228 artikla — Rahamääräiset seuraamukset — Uhkasakko — Kiinteämääräinen hyvitys)

4

2009/C 205/06

Asia C-397/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot — Pääomayhtiöt — Direktiivi 69/335/ETY — 2 artiklan 1 ja 3 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 7 artikla — Pääoman hankintavero — Verovapautus — Edellytykset — Tosiasiallisen liikkeenjohdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon — Siitä pääomasta kannettava pääoman hankintavero, joka asetetaan yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden yhtiöiden sivuliikkeiden tai pysyvien toimipaikkojen käytettäväksi toisessa jäsenvaltiossa toteutettavia liiketoimia varten)

4

2009/C 205/07

Asia C-430/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2009 (Raad van Staten (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Päätös 2000/764/EY — Naudan spongiformisen enkefalopatian testaus ja epidemiologinen valvonta — Asetus (EY) N:o 2777/2000 — Markkinatukitoimenpiteet — Eläinlääkintätoimenpiteet — Yhteisön osallistuminen osaan testeistä aiheutuneiden kustannusten rahoituksesta — Direktiivi 85/73/ETY — Jäsenvaltioiden mahdollisuus rahoittaa se osa kustannuksista, joista yhteisö ei vastaa, kantamalla kansallisia lihantarkastusmaksuja tai epitsoottisten eläintautien torjuntaan tarkoitettuja maksuja)

5

2009/C 205/08

Asia C-558/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.7.2009 (High Court of Justicen (Queen’s Bench Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, S.P.C.M. SA:n, C.H. Erbslöh KG:n, Lake Chemicals and Minerals Ltd:n ja Hercules Inc:n hakemuksesta v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Asetus (EY) N:o 1907/2006 — Kemikaalit — Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (REACH) — Monomeeriaineiden käsite — Pätevyys — Oikeasuhteisuus — Yhdenvertainen kohtelu)

6

2009/C 205/09

Asia C-7/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2009 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Har Vaessen Douane Service BV v. Staatssecretaris van Financiën (Tuontitullittomuus — Asetus (ETY) N:o 918/83 — 27 artikla — Yksittäin tarkastettuna vähäarvoisten tavaroiden lähettäminen yhdistettynä lähetyksenä — Lähetykset suoraan kolmannesta maasta yhteisössä olevalle vastaanottajalle)

6

2009/C 205/10

Asia C-14/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2009 (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javierin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Roda Golf & Beach Resort SL (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta — Oikeusriidan käsite — Asetus (EY) N:o 1348/2000 — Muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien oikeudellisten asiakirjojen tiedoksianto oikeudenkäyntimenettelyn ulkopuolella — Notaarin vahvistama asiakirja)

7

2009/C 205/11

Asia C-32/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2009 (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitarian (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) v. Cul de Sac Espacio Creativo SL ja Acierta Product & Position SA (Asetus (EY) N:o 6/2002 — Yhteisömallit — Asetuksen 14 ja 88 artikla — Yhteisömallioikeuden haltija — Rekisteröimätön malli — Tilaustyönä tehty malli)

7

2009/C 205/12

Asia C-111/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2009 (Högsta domstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — SCT Industri AB, selvitystilassa v. Alpenblume AB (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano — Soveltamisala — Konkurssi)

8

2009/C 205/13

Asia C-204/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2009 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Peter Rehder v. Air Baltic Corporation (Asetus (EY) N:o 44/2001 — 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohta — Montrealin yleissopimus — 33 artiklan 1 kohta — Lentoliikenne — Matkustajien korvausvaatimukset lentoyhtiöitä kohtaan lentojen peruuttamisen johdosta — Palvelun suorittamispaikka — Tuomioistuimen toimivalta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tapahtuvassa lentoliikenteessä, josta vastaa kolmanteen jäsenvaltioon sijoittautunut lentoyhtiö)

8

2009/C 205/14

Asia C-272/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/83/EY — Oikeus turvapaikkaan — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

9

2009/C 205/15

Asia C-302/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 2.7.2009 (Finanzgericht Münchenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Zino Davidoff SA v. Bundesfinanzdirektion Südost (Tavaramerkit — Kansainvälinen rekisteröinti — Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja — Asetus (EY) N:o 40/94 — 146 artikla — Kansainvälisen rekisteröinnin ja yhteisön tavaramerkin vaikutusten samanlaisuus yhteisössä — Asetus (EY) N:o 1383/2003 — 5 artiklan 4 kohta — Tavarat, joiden epäillään loukkaavan tavaramerkkiä — Tulliviranomaisten toimenpiteet — Yhteisön tavaramerkin haltija — Oikeus toimenpiteisiin myös muissa jäsenvaltioissa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa toimenpidettä on pyydetty — Laajentaminen kansainvälisen rekisteröinnin haltijaan)

9

2009/C 205/16

Asia C-356/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Sijoittautumisvapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Kansallinen lainsäädäntö, jossa velvoitetaan Oberösterreichin osavaltion alueelle sijoittautuvia lääkäreitä avaamaan pankkitili määrätyssä pankissa)

10

2009/C 205/17

Asia C-377/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 2.7.2009 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — EGN BV — Filiale Italiana v. Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 17 artiklan 3 kohdan a alakohta — Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennyskelpoisuus ja palauttaminen — Telepalvelujen suorittaminen — Palvelujen suorittaminen toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle vastaanottajalle — 9 artiklan 2 kohdan e alakohta — Palvelun suorittamispaikan määrittäminen)

10

2009/C 205/18

Asia C-465/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 2.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/36/EY — Sijoittautumisoikeus — Ammattipätevyyden tunnustaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

11

2009/C 205/19

Asia C-469/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/36/EY — Ammattipätevyyden tunnustaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

11

2009/C 205/20

Asia C-490/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 30.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/68/EY — Jälleenvakuutus — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

11

2009/C 205/21

Asia C-556/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/36/EY — Ammattipätevyyden tunnustaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

12

2009/C 205/22

Asia C-557/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/35/EY — Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja säännösten rikkomisista määrättävät seuraamukset — Täytäntöönpanon laiminlyönti)

12

2009/C 205/23

Asia C-567/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 2.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2005/36/EY — Ammattipätevyyden tunnustaminen — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

13

2009/C 205/24

Yhdistetyt asiat C-439/07 ja C-499/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 4.6.2009 (Hof van beroep te Brusselin ja Rechtbank van eerste aanleg te Bruggen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio v. KBC Bank NV (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — EY 43 ja EY 56 artikla — Direktiivi 90/435/ETY — 4 artiklan 1 kohta — Kansallinen lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on estää jaettujen voittojen kaksinkertainen verottaminen — Maksettujen osinkojen määrän vähentäminen emoyhtiön veron laskentaperustasta ainoastaan niiltä osin kuin emoyhtiö on tuottanut verotettavissa olevaa voittoa)

13

2009/C 205/25

Asia C-146/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 26.3.2009 — Efkon AG v. Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Direktiivi 2004/52/EY — Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus yhteisössä — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai joka on selvästi perusteeton)

14

2009/C 205/26

Asia C-159/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 25.3.2009 — Isabella Scippacercola ja Ioannis Terezakis v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Määräävän markkina- aseman väärinkäyttö — Ateenan kansainvälisen lentokentän ylläpitäjän soveltamat maksut, joita väitetään kohtuuttomiksi — Kantelun hylkääminen — Yhteisön etua koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen)

15

2009/C 205/27

Asia C-166/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.5.2009 (Amtsgericht Büdingenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Guido Weberiä vastaan (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Direktiivi 89/397/ETY — Elintarvikkeiden virallinen valvonta — Asianomaisten oikeus hankkia asiassa vastanäyttöä — Asianomaisen käsite)

15

2009/C 205/28

Asia C-355/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 5.5.2009 — WWF-UK v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 2371/2002 — Alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kuuleminen toimenpiteistä, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista — Asetus (EY) N:o 41/2007 — Suurimpien sallittujen saaliiden vahvistaminen vuodeksi 2007 turskan kalastuksessa — Alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet, jotka ovat esittäneet eriävän vähemmistöön jääneen mielipiteen tämän toimikunnan kertomuksessa, joka koskee kyseisiä suurimpia sallittuja saaliita — Tällaisen jäsenen nostama kanne asetuksen N:o 41/2007 kumoamiseksi — Tutkimatta jättäminen — Selvästi perusteeton valitus)

16

2009/C 205/29

Asia C-372/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 5.5.2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ja Colmcille Fishing Ltd v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Espanjan kuningaskunta (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 147/2007 — Irlannille makrillin osalta vuosille 2007–2012 osoitetun kiintiön alentaminen — Sellaisen irlantilaisten kalastajien ryhmän nostama asetuksen N:o 147/2007 kumoamiskanne, joka koostuu 20 jäähdytetyn meriveden (RSW) pelagisen aluksen 23 luvanhaltijasta — Tutkimatta jättäminen — Selvästi perusteeton valitus)

16

2009/C 205/30

Asia C-387/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 3.4.2009 — VDH Projektentwicklung GmbH ja Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Laiminlyöntikanne — Direktiivi 89/665/ETY — Komissio ei ole käynnistänyt 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikaisumenettelyä — Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Tutkimatta jättäminen)

17

2009/C 205/31

Asia C-519/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 24.4.2009 (Monomeles Protodikeio Athinonin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Archontia Koukou v. Elliniko Dimosio (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 ja 8 lauseke — Määräaikaiset työsopimukset julkisella sektorilla — Perättäiset sopimukset — Työntekijöiden suojan yleisen tason heikentäminen — Väärinkäytösten estämiseen tarkoitetut toimenpiteet — Seuraamukset — Ehdoton kielto muuttaa määräaikaisia työsopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi julkisella sektorilla — Direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta aiheutuvat seuraukset — Direktiivin mukainen tulkinta)

17

2009/C 205/32

Asia C-349/08 P: Valitus, jonka Hans Kronberger on tehnyt 1.8.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-18/07, Hans Kronberger v. Euroopan parlamentti, 21.5.2008 antamasta määräyksestä

19

2009/C 205/33

Asia C-201/09 P: Valitus, jonka ArcelorMittal Luxembourg SA on tehnyt 8.6.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg ym. v. komissio, 31.3.2009 antamasta tuomiosta

19

2009/C 205/34

Asia C-205/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Városi Bíróság (Unkarin tasavalta) on esittänyt 8.6.2009 — Rikosoikeudenkäynti Eredics Emiliä ym. vastaan

20

2009/C 205/35

Asia C-207/09: Kanne 9.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Slovakian tasavalta

20

2009/C 205/36

Asia C-210/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative d’appel de Nantes (Ranska) on esittänyt 10.6.2009 — Scott SA ja Kimberly Clark SNC, nykyisin Kimberly Clark SAS v. Orléansin kaupunki

21

2009/C 205/37

Asia C-213/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 15.6.2009 — Barsoum Chabo v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Asia C-216/09 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 15.6.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg ym. v. komissio, 31.3.2009 antamasta tuomiosta

22

2009/C 205/39

Asia C-217/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia) on esittänyt 15.6.2009 — Maurizio Polisseni v. A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Asia C-219/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 16.6.2009 — Vitra Patente AG v. High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Asia C-221/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Maltan tasavalta) on esittänyt 17.6.2009 — AJD Tuna Ltd v. Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd ja Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Asia C-224/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bolzano (Italia) on esittänyt 19.6.2009 — rikosoikeudenkäynti Martha Nussbaumeria vastaan

25

2009/C 205/43

Asia C-225/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Giudice di pace di Cortona (Italia) on esittänyt 19.6.2009 — Joanna Jakubowlka Edyta v. Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Asia C-227/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale ordinario di Torino (Italia) on esittänyt 22.6.2009 — Antonino Accardo ym. v. Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Asia C-234/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 26.6.2009 — Skatteministeriet v. DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Asia C-235/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 29.6.2009 — DHL Express France SAS v. Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Asia C-236/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 29.6.2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt ja Charles Basselier v. Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Asia C-241/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 3.7.2009 — Fluxys SA v. Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Asia C-252/09: Kanne 7.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

28

2009/C 205/50

Asia C-254/09 P: Valitus, jonka Calvin Klein Trademark Trust on tehnyt 9.7.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV ja Zafra Marroquineros, S.L., 7.5.2009 antamasta tuomiosta

29

2009/C 205/51

Asia C-255/09: Kanne 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

29

2009/C 205/52

Asia C-426/08: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Kyproksen tasavalta

30

2009/C 205/53

Asia C-576/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 3.6.2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran v. Euroopan unionin neuvosto, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan yhteisöjen komissio ja Alankomaiden kuningaskunta

30

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 205/54

Asia T-348/05 INTP: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. neuvosto (Oikeudenkäyntimenettely — Tuomion tulkinta)

31

2009/C 205/55

Asia T-373/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.7.2009 — Italia v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Yhteisön rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Raakatupakka — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohta)

31

2009/C 205/56

Asia T-450/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Peugeot ja Peugeot Nederland v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Autojen jälleenmyynti — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Rinnakkaisviennin rajoittaminen Alankomaista — Jälleenmyyjien palkitsemista koskeva järjestelmä ja niihin kohdistetut pakotteet — Sopimus, jonka tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen — Sakot — Rikkomisen vakavuus ja kesto)

32

2009/C 205/57

Asia T-33/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Zenab v. komissio (Yhteisön taloudellinen tuki — Eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma (MEDIA Plus) — Ehdotuksia koskeva pyyntö — Ehdotuksen hylkääminen — Lainvastaiseksi väitetty toimivallan delegointi komissiolle — Ilmeisten arviointivirheiden tekeminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne)

32

2009/C 205/58

Asia T-219/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — DSV Road v. komissio (Tulliliitto — Thaimaasta peräisin olevien diskettien tuonti — Tuontitullien kantaminen jälkitullauksin — Tuontitullien peruuttamista koskeva vaatimus — Asetuksen (EY) N:o 2913/92 220 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 239 artikla)

33

2009/C 205/59

Asia T-230/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve v. SMHV — Ester C (ESTER-E) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ESTER-E rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki ESTEVE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

33

2009/C 205/60

Asia T-238/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Ristic ym. v. komissio (Eläinten terveys — Suojatoimenpiteet — Päätös 2007/362/EY — Kumoamiskanne — Lausunnon antamisen raukeaminen — Vahingonkorvauskanne — Suhteellisuusperiaate — Luottamuksensuojan periaate — Huolenpitovelvollisuus — Omistusoikeus ja taloudellisen toiminnan harjoittamista koskeva oikeus)

33

2009/C 205/61

Asia T-28/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Mars v. SMHV — Ludwig Schokolade (Suklaapatukan muoto) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki — Suklaapatukan muoto — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Käyttöön perustuvan erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artikla (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 ja 76 artikla))

34

2009/C 205/62

Asia T-71/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Promat v. SMHV — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki PROMINA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavarat eivät ole samankaltaisia — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

34

2009/C 205/63

Asia T-182/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — komissio v. Atlantic Energy (Välityslauseke — Muun kuin ydinenergian alan erityisohjelman puitteissa tehty sopimus taloudellisesta tuesta — Sopimusrikkomus — Ennakkona maksettujen summien palauttaminen — Lakiin perustuva kuittaus — Menettely vastaajan poissa ollessa)

35

2009/C 205/64

Asia T-225/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. SMHV — Schwarzbräu (ALASKA) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki ALASKA — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

35

2009/C 205/65

Asia T-226/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. SMHV — Schwarzbräu (Alaska) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Alaska — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

36

2009/C 205/66

Asia T-240/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Procter & Gamble v. SMHV — Laboratorios Alcala Farma (oli) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin oli rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön sanamerkit OLAY — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

36

2009/C 205/67

Yhdistetyt asiat T-246/08 ja T-332/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Melli Bank v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Rajoittavat toimenpiteet, joita Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistetaan ydinaseiden leviämisen estämiseksi — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Tuomioistuinvalvonta — Oikeasuhteisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Perusteluvelvollisuus — Lainvastaisuusväite — Asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan d alakohta)

37

2009/C 205/68

Asia T-257/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Biotronik v. SMHV (BioMonitor) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin BioMonitor rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

37

2009/C 205/69

Asia T-464/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 30.6.2009 — Impala v. komissio (Kilpailu — Yrityskeskittymä — Yhteisyritys Sony BMG — Oikeusriidan kohteen lakkaaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

37

2009/C 205/70

Asia T-114/08 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 26.6.2009 — Marcuccio v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä koskeva kohtuullinen määräaika — Myöhästyminen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

38

2009/C 205/71

Asia T-285/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 30.6.2009 — Securvita v. SMHV (Natur-Aktien-Index) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Natur-Aktien-Index rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Muutosvaatimus — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

38

2009/C 205/72

Asia T-246/09 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 2.7.2009 — Insula v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Veloitusilmoitukset — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Muotovaatimusten täyttämättä jättäminen — Tutkimatta jättäminen)

39

2009/C 205/73

Asia T-219/09: Kanne 19.5.2009 — Balfe ym. v. Euroopan parlamentti

39

2009/C 205/74

Asia T-224/09: Kanne 5.6.2009 — CEVA v. komissio

40

2009/C 205/75

Asia T-233/09: Kanne 12.6.2009 — Access Info Europe v. neuvosto

40

2009/C 205/76

Asia T-241/09: Kanne 16.6.2009 — Nikolaou v. tilintarkastustuomioistuin

41

2009/C 205/77

Asia T-242/09: Kanne 24.6.2009 — Schräder v. YKLV — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Asia T-243/09: Kanne 18.6.2009 — Fedecom v. komissio

43

2009/C 205/79

Asia T-247/09: Kanne 16.6.2009 — Evropaïki Dynamiki v. Euroopan yhteisöjen komissio

43

2009/C 205/80

Asia T-253/09: Kanne 26.6.2009 — Wilo v. SMHV (moottorinsuojuksen muoto)

44

2009/C 205/81

Asia T-254/09: Kanne 26.6.2009 — Wilo v. SMHV (vihreän suojuksen esittäminen)

44

2009/C 205/82

Asia T-258/09: Kanne 6.7.2009 — i-content v. SMHV (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Asia T-262/09: Kanne 6.7.2009 — Defense Technology v. SMHV — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Asia T-263/09: Kanne 7.7.2009 — Mannatech v. SMHV (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Asia T-265/09: Kanne 10.7.2009 — Serrano Aranda v. SMHV — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Asia T-467/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 1.7.2009 — Du Pont de Nemours (France) ym. v. komissio

47

2009/C 205/87

Asia T-487/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.7.2009 — Imperial Chemical Industries v. SMHV (FACTORY FINISH)

47

 

Virkamiestuomioistuin

2009/C 205/88

Asia F-48/09: Kanne 11.5.2009 — Schopphoven v. komissio

48

2009/C 205/89

Asia F-51/09: Kanne 19.5.2009 — Petrilli v. komissio

48

2009/C 205/90

Asia F-56/09: Kanne 4.6.2009 — Marcuccio v. komissio

48

2009/C 205/91

Asia F-59/09: Kanne 13.6.2009 — De Nicola v. EIP

49

2009/C 205/92

Asia F-60/09: Kanne 24.6.2009 — Birkhoff v. komissio

50

2009/C 205/93

Asia F-63/09: Kanne 26.6.2009 — Donati v. EKP

50

2009/C 205/94

Asia F-66/09: Kanne 9.7.2009 — Saracco v. Euroopan keskuspankki

51

 

Oikaisuja

2009/C 205/95

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-159/09 (EUVL C 153, 4.7.2009, s. 44)

52

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tuomioistuin

29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/1


2009/C 205/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti

EUVL C 193, 15.8.2009

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 180, 1.8.2009

EUVL C 167, 18.7.2009

EUVL C 153, 4.7.2009

EUVL C 141, 20.6.2009

EUVL C 129, 6.6.2009

EUVL C 113, 16.5.2009

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Tuomioistuin

29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/2


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.7.2009 — Archer Daniels Midland Co. v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-511/06 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt - Sitruunahappokartelli - Sakon suuruuden määrittäminen - Kartellin johtajan rooli - Puolustautumisoikeudet - Kolmannessa maassa käydyssä menettelyssä saadut todisteet - Merkityksellisten markkinoiden määrittely - Lieventävät olosuhteet)

2009/C 205/02

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Archer Daniels Midland Co. (edustajat: Rechtsanwalt C. O. Lenz, solicitor L. Martin Alegi, solicitor E. Batchelor ja solicitor M. Garcia)

Valittajan vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: A. Bouquet ja X. Lewis)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas laajennettu jaosto) asiassa T-59/02, Archer Daniels Midland Company v. komissio, 27.9.2006 antamasta tuomiosta, jossa kyseinen tuomioistuin hylkäsi kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta 5.12.2001 tehty komission päätös K(2001) 3923 lopullinen (asia COMP/E-1/36 604 — Sitruunahappo), joka koski kartellia sitruunahappoa koskevilla markkinoilla, sekä toissijaisesti alentamaan kantajalle määrättyä sakkoa

Tuomiolauselma

1)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-59/02, Archer Daniels Midland vastaan komissio, 27.9.2006 antama tuomio kumotaan niiltä osin kuin siinä hylätään Archer Daniels Midland Co:n kanneperuste, joka koskee sen puolustautumisoikeuksien loukkaamista hallinnollisessa menettelyssä, joka johti EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta 5.12.2001 tehtyyn komission päätökseen 2002/742/ETY (Asia COMP/E-1/36 604 — sitruunahappo), koska Euroopan yhteisöjen komissio ei ole antanut sille mahdollisuutta vedota oikeuksiinsa niiltä osin kuin on kyse sellaisista seikoista, joiden perusteella komissio on luokitellut Archer Daniels Midland Co:n kartellin johtajaksi.

2)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-59/02, Archer Daniels Midland vastaan komissio, 27.9.2006 antama tuomio kumotaan niiltä osin kuin siinä hylätään tehottomana Archer Daniels Midland Co:n kanneperuste, joka koskee sitä, että Euroopan yhteisöjen komissio on soveltanut virheellisesti sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa 18.7.1996 annettua komission tiedonantoa.

3)

Päätöksen 2002/742/EY 3 artikla kumotaan niiltä osin kuin siinä vahvistetaan Archer Daniels Midland Co:n maksettavaksi tulevan sakon määräksi 39,69 miljoonaa euroa.

4)

Sen sakon määräksi, joka Archer Daniels Midland Co:n on maksettava päätöksen 2002/742/EY 1 artiklan — sellaisena kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on sen osittain kumonnut asiassa T-59/02, Archer Daniels Midland, 27.9.2006 antamallaan tuomiolla — perusteella vahvistetaan 29,4 miljoonaa euroa.

5)

Valitus hylätään muilta osin.

6)

Archer Daniels Midland Co. vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan yhteisöjen komission oikeudenkäyntikulut niiltä osin kuin on kyse Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydystä menettelystä, minkä lisäksi se vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan ja se velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut niiltä osin kuin on kyse valitusmenettelystä.

7)

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan neljäsosa niistä oikeudenkäyntikuluista, joita Archer Daniels Midland Co:lle on aiheutunut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä, ja puolet niistä oikeudenkäyntikuluista, joita Archer Daniels Midland Co:lle on aiheutunut valitusmenettelystä.


(1)  EUVL C 56, 10.3.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.7.2009 — 3F, aiemmin Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) v. Euroopan yhteisöjen komissio, Tanskan kuningaskunta ja Norjan kuningaskunta

(Asia C-319/07 P) (1)

(Muutoksenhaku - Veronalennukset, joita sovelletaan merimiehiin, jotka työskentelevät aluksissa, jotka on merkitty Tanskan kansainväliseen alusrekisteriin - Vastustamatta jättämistä koskeva komission päätös - Kumoamiskanne - Se, jota asia koskee - Ammattijärjestö - Kanteen tutkittavaksi ottaminen)

2009/C 205/03

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: 3F, aiemmin Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (edustajat: A. Bentley, QC ja asianajaja A. Worsøe)

Valittajan vastapuolet: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: N. Khan ja H. van Vliet), Tanskan kuningaskunta ja Norjan kuningaskunta

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, joka on tehty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 23.4.2007 antamasta määräyksestä, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tutkimatta kanteen, jolla pyrittiin kumoamaan 13.11.2002 tehty komissio päätös K(2002)4370 lopullinen pitää yhteismarkkinoille soveltuvina valtiontukina veronalennustoimenpiteitä, joita sovelletaan tanskalaisalusten merimiehiin — Asianomaisen osapuolen käsite — Työntekijöiden ammattijärjestö

Tuomiolauselma

1)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-30/03, SID vastaan komissio, 23.4.2007 antama määräys kumotaan siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole vastannut 3F:n väitteisiin, jotka koskevat sen kilpailuasemaa suhteessa muihin ammattijärjestöihin merimiehiin sovellettavia työehtosopimuksia neuvoteltaessa ja Tanskan kansainväliseen alusrekisteriin merkityillä aluksilla työskenteleviä merimiehiä koskevista verotuksellisista toimenpiteistä johtuvia sosiaalisia näkökohtia.

2)

Oikeudenkäyntiväite, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on esittänyt Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, hylätään.

3)

Asia palautetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta se lausuu 3F:n vaatimuksista saada kumotuksi 13.11.2002 tehty komission päätös K (2002) 4370 lopullinen olla vastustamatta Tanskan toteuttamia verotuksellisia toimenpiteitä, joita sovelletaan merimiehiin, jotka työskentelevät aluksissa, jotka on merkitty Tanskan kansainväliseen alusrekisteriin.

4)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 2.7.2009 (Corte d’appello di Torinon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bavaria NV ja Bavaria Italia s.r.l. v. Bayerischer Brauerbund eV

(Asia C-343/07) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Pätevyyden arviointi - Tutkittavaksi ottaminen - Asetukset (ETY) N:o 2081/92 ja (EY) N:o 1347/2001 - Pätevyys - Yleisnimi - Tavaramerkin ja suojatun maantieteellisen merkinnän samanaikainen voimassaolo)

2009/C 205/04

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte d’appello di Torino

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Bavaria NV ja Bavaria Italia s.r.l.

Vastaaja: Bayerischer Brauerbund eV

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Corte d’appello di Torino — Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä 28.6.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1347/2001 (EYVL L 182, s. 3) pätevyys — Jos asetus todetaan päteväksi, tiedustellaan, onko maantieteellisen lähtöisyysmerkinnän ”Bayerisches Bier” tunnustamisesta aiheutunut vahinkoa sellaisten aiempien tavaramerkkien pätevyyteen ja käytettävyyteen, joissa mainitaan sana ”Bavaria” ja joiden haltijoina ovat kolmannet osapuolet

Tuomiolauselma

1)

Kansallisen tuomioistuimen esittämän ensimmäisen kysymyksen tutkinnassa ei ole tullut esille mitään sellaista seikkaa, joka voisi vaikuttaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä 28.6.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1347/2001 pätevyyteen.

2)

Neuvoston asetusta (EY) N:o 1347/2001 on tulkittava siten, että se ei vaikuta aiempien, kolmansille kuuluvien sellaisten tavaramerkkien pätevyyteen, joissa mainitaan sana ”Bavaria” ja jotka on rekisteröity hyvässä uskossa ennen suojatun maantieteellisen merkinnän ”Bayerisches Bier” rekisteröintihakemuksen jättämistä, ja tällaisten tavaramerkkien jotakin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 13 artiklassa tarkoitettua tapausta edustavaa käyttöä koskevaan mahdollisuuteen, edellyttäen, että näitä tavaramerkkejä eivät koske jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c ja g alakohdassa säädetyt mitättömyysperusteet tai 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt menettämisperusteet.


(1)  EUVL C 247, 20.10.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-369/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Valtiontuet - Toimenpiteet yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi - EY 228 artikla - Rahamääräiset seuraamukset - Uhkasakko - Kiinteämääräinen hyvitys)

2009/C 205/05

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Righini, I. Hadjiyiannis ja D. Triantafyllou)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: A. Samoni-Rantou ja P. Mylonopoulos, avustajinaan dikigoros V. Christianos ja dikigoros P. Anestis)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 228 artikla — Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-415/03 12.5.2005 antaman tuomion täytäntöönpanon laiminlyönti — Kreikan Olympic Airways -yhtiölle myöntämästä tuesta 11.12.2002 tehdyn komission päätöksen 2003/372/EY (EYVL L 132, s. 1) 3 ja 4 artiklan rikkominen — Se, ettei ole ryhdytty toimenpiteisiin perustamissopimuksen vastaisen tuen ja lainvastaisesti myönnetyn tuen perimiseksi takaisin — Vaatimus uhkasakon määräämisestä

Tuomiolauselma

1)

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut Kreikan Olympic Airways -yhtiölle myöntämästä tuesta 11.12.2002 tehdyn komission päätöksen 2003/372/EY ja EY 228 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä ollut toteuttanut toimenpiteitä, joita asiassa C 415/03, komissio vastaan Kreikka, 12.5.2005 annetun tuomion, joka koskee sääntöjenvastaisiksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomiksi katsottujen tukien palauttamista kyseisen päätöksen 3 artiklan mukaisesti, täytäntöönpano edellyttää.

2)

Helleenien tasavalta velvoitetaan maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle ”Euroopan yhteisön omat varat” -tilille 16 000 euron suuruinen uhkasakko kultakin päivältä, jolla edellä mainitussa asiassa komissio vastaan Kreikka 12.5.2005 annetun tuomion noudattamisen kannalta tarpeellisten toimien toteuttaminen viivästyy, siitä lähtien, kun on kulunut kuukausi tämän tuomion julistamisesta, siihen asti, kun kyseinen 12.5.2005 annettu tuomio on pantu täytäntöön.

3)

Helleenien tasavalta velvoitetaan maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle ”Euroopan yhteisön omat varat” -tilille 2 miljoonan euron suuruinen kiinteämääräinen hyvitys.

4)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-397/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot - Pääomayhtiöt - Direktiivi 69/335/ETY - 2 artiklan 1 ja 3 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 7 artikla - Pääoman hankintavero - Verovapautus - Edellytykset - Tosiasiallisen liikkeenjohdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon - Siitä pääomasta kannettava pääoman hankintavero, joka asetetaan yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden yhtiöiden sivuliikkeiden tai pysyvien toimipaikkojen käytettäväksi toisessa jäsenvaltiossa toteutettavia liiketoimia varten)

2009/C 205/06

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Gippini Fournier ja M. Afonso)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: B. Plaza Cruz ja M. Muñoz Pérez)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pääoman hankinnasta kannettavista välillisistä veroista 17.6.1969 annetun neuvoston direktiivin 69/335/ETY (EYVL L 249, s. 25) rikkominen — Yhtiön kotipaikan siirto — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään yhtiön kotipaikan siirron verottamisesta siltä osin kuin kyseinen yhtiö ei ole ollut velvollinen maksamaan pääoman sijoitusveroa lähtöjäsenvaltiossa — Pakollisten vapautusten soveltamisedellytykset

Tuomiolauselma

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista 17.7.1969 annetun neuvoston direktiivin 69/335/ETY mukaisia velvoitteitaan, sellaisena kuin se on muutettuna 9.4.1973 annetulla neuvoston direktiivillä 73/79/ETY, 9.4.1973 annetulla neuvoston direktiivillä 73/80/ETY ja 10.6.1985 annetulla neuvoston direktiivillä 85/303/ETY,

koska se on asettanut direktiivin 69/335, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 73/79, 73/80 ja 85/303, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja liiketoimia koskevan pääoman hankintaveron vapautukselle yhtiöverolain 96 §:n konsolidoidun toisinnon, joka hyväksyttiin 5.3.2004 annetulla kuninkaan asetuksella nro 4/2004, toisessa lisäsäännöksessä (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) säädetyt edellytykset

koska se on asettanut pääomayhtiöiden tosiasiallisen liikkeenjohdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtämisen jostakin jäsenvaltiosta Espanjaan pääoman hankintaveron alaiseksi sellaisten pääomayhtiöiden osalta, joilta ei ole kannettu samankaltaista veroa lähtöjäsenvaltiossa, ja

koska se on kantanut pääoman hankintaveron pääomasta, joka asetetaan sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa ei kanneta samankaltaista veroa, sijaitsevien yhtiöiden sivuliikkeiden tai pysyvien toimipaikkojen käytettäväksi Espanjan alueella toteutettavia liiketoimia varten.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/5


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2009 (Raad van Staten (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Asia C-430/07) (1)

(Päätös 2000/764/EY - Naudan spongiformisen enkefalopatian testaus ja epidemiologinen valvonta - Asetus (EY) N:o 2777/2000 - Markkinatukitoimenpiteet - Eläinlääkintätoimenpiteet - Yhteisön osallistuminen osaan testeistä aiheutuneiden kustannusten rahoituksesta - Direktiivi 85/73/ETY - Jäsenvaltioiden mahdollisuus rahoittaa se osa kustannuksista, joista yhteisö ei vastaa, kantamalla kansallisia lihantarkastusmaksuja tai epitsoottisten eläintautien torjuntaan tarkoitettuja maksuja)

2009/C 205/07

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Vastaaja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Nederlandse Raad van State — Nautojen testauksesta naudan spongiformin enkefalopatian (BSE:n) esiintymisen varalta ja tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden epidemiologisesta valvonnasta tehdyn päätöksen 98/272/EY muuttamisesta tehdyn päätöksen 2000/764/EY (EYVL L 305, s. 35) 1 artiklan 3 kohdan; poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä naudanliha-alalla annetun asetuksen N:o 2777/2000 (EYVL L 321, s. 47) 2 artiklan 1 ja 2 kohdan; yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen N:o 1258/1999 (EYVL L 160, s. 103) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan; naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17.5.1999 annetun neuvoston asetuksen (EYVL L 160, s. 21) ja, annettu 29 päivänä tammikuuta 1985, tuoreen lihan ja siipikarjanlihan terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta 29.1.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/73/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ja kodifioituna direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, s. 1), 5 artiklan 4 kohdan viimeisen virkkeen tulkinta — BSE-testit — Hyväksytyt pikatestit — Vastaako rahoituksesta yksinomaan yhteisö vai onko jäsenvaltioilla velvollisuus osallistua yhteisrahoitukseen, jolloin kustannukset peritään elinkeinonharjoittajilta maksujen muodossa — Asiassa C-239/01, Saksa vastaan komissio, annettu tuomio

Tuomiolauselma

1)

Poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä naudanliha-alalla 18.12.2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2777/2000, sellaisena kuin se on muutettuna 19.1.2001 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 111/2001, 2 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitetaan naudan spongiformisen enkefalopatian määrittämiseksi tehtyjä testejä, jotka olivat pakollisia Alankomaissa vuoden 2001 touko- ja kesäkuussa kaiken sellaisen lihan osalta, joka oli peräisin yli 30 kuukauden ikäisistä naudoista, jotka oli teurastettu ihmisravinnoksi.

2)

Asetuksen N:o 2777/2000, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 111/2001, 2 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kielto laskea markkinoille yli 30 kuukauden ikäisten nautojen lihaa, josta ei ole saatu negatiivista tulosta naudan spongiformisen enkefalopatian määrittämiseksi tehdyssä testissä, mistä on säädetty tällä säännöksellä 1.1.2001 lukien, on yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17.5.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu eläinlääkintätoimenpide, joka kuuluu naudan spongiformisen enkefalopatian hävittämistä ja seurantaa koskeviin ohjelmiin.

3)

Asetuksen N:o 2777/2000, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 111/2001, 2 artiklan 2 kohtaa sekä direktiiveissä 89/662/ETY, 90/425/ETY, 90/675/ETY ja 91/496/ETY tarkoitettujen terveystarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta 29.1.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/73/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ja kodifioituna 26.6.1996 annetulla neuvoston direktiivillä 96/43/EY, 4 artiklaa ja 5 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltiot kantavat kansallisia maksuja, joilla on tarkoitus rahoittaa naudan spongiformisen enkefalopatian määrittämiseksi tehdyistä testeistä aiheutuneet kustannukset. Ihmisravinnoksi tarkoitettujen nautojen teurastustoimenpiteisiin liittyvien maksujen kokonaismäärä on vahvistettava noudattaen yhteisön maksuja koskevia periaatteita, joiden mukaan yhtäältä tämä määrä ei saa olla suurempi kuin kustannukset, joita aiheutuu palkka- ja sosiaalikustannuksista sekä tällaisten testien toteuttamiseen liittyvistä hallintomenoista, ja toisaalta tällaisen maksun suora ja välillinen palauttaminen on kiellettyä.


(1)  EUVL C 297, 8.12.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/6


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.7.2009 (High Court of Justicen (Queen’s Bench Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Queen, S.P.C.M. SA:n, C.H. Erbslöh KG:n, Lake Chemicals and Minerals Ltd:n ja Hercules Inc:n hakemuksesta v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Asia C-558/07) (1)

(Asetus (EY) N:o 1907/2006 - Kemikaalit - Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (REACH) - Monomeeriaineiden käsite - Pätevyys - Oikeasuhteisuus - Yhdenvertainen kohtelu)

2009/C 205/08

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: The Queen, S.P.C.M. SA:n, C.H. Erbslöh KG:n, Lake Chemicals and Minerals Ltd:n ja Hercules Inc:n hakemuksesta

Vastaaja: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Justice, Queen’s Bench Division — Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, s. 1) 6 artiklan 3 kohdan tulkinta ja pätevyys — Monomeeriaineiden käsite

Tuomiolauselma

1)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6 artiklan 3 kohtaan sisältyvä monomeeriaineiden käsite koskee vain reagoineita monomeerejä, jotka ovat integroituneet polymeereihin.

2)

Toisen kysymyksen tutkinnassa ei ole tullut esille mitään sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat asetuksen N:o 1907/2006 6 artiklan 3 kohdan pätevyyteen.


(1)  EUVL C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/6


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2009 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Har Vaessen Douane Service BV v. Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-7/08) (1)

(Tuontitullittomuus - Asetus (ETY) N:o 918/83 - 27 artikla - Yksittäin tarkastettuna vähäarvoisten tavaroiden lähettäminen yhdistettynä lähetyksenä - Lähetykset suoraan kolmannesta maasta yhteisössä olevalle vastaanottajalle)

2009/C 205/09

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Har Vaessen Douane Service BV

Vastaaja: Staatssecretaris van Financiën

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Alankomaat) — Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28.3.1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3357/91 (EYVL L 105, s. 1), 27 artiklan tulkinta — Kolmannesta maasta yhteisössä olevalle vastaanottajalle lähetetyt lähetykset, joista jokaisen arvo on vähäinen, mutta joiden arvo ylittää säädetyn enimmäisrajan yhdistettynä lähetyksenä lähetettynä silloin, kun kysymys on tavaroista sellaisenaan

Tuomiolauselma

Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28.3.1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83, sellaisena kuin se on muutettuna 7.11.1991 annetulla asetuksella (ETY) N:o 3357/91, 27 artiklaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että sellaisista tavaroista koostuville yhdistetyille lähetyksille, joiden yhteen laskettu todellinen kokonaisarvo ylittää 27 artiklassa säädetyn arvorajan mutta jotka ovat yksitellen tarkasteltuna vähäarvoisia, myönnetään tuontitullittomuus, jos jokainen yhdistetyn lähetyksen paketti on yksitellen osoitettu Euroopan yhteisössä olevalle vastaanottajalle. Tämän osalta sillä, että näiden vastaanottajien sopimuspuoli on itse sijoittautunut Euroopan yhteisön alueelle, ei ole merkitystä silloin, kun tavarat lähetetään suoraan kolmannesta maasta näille vastaanottajille.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/7


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.6.2009 (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javierin (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Roda Golf & Beach Resort SL

(Asia C-14/08) (1)

(Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta - Oikeusriidan käsite - Asetus (EY) N:o 1348/2000 - Muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien oikeudellisten asiakirjojen tiedoksianto oikeudenkäyntimenettelyn ulkopuolella - Notaarin vahvistama asiakirja)

2009/C 205/10

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier

Pääasian asianosainen

Roda Golf & Beach Resort SL

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 (EYVL L 160, s. 37) 16 artiklan tulkinta — Muiden kuin oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto puhtaasti yksityisten henkilöiden välillä Euroopan unionin tuomioistuinten aineellisia ja henkilöstöresursseja käyttäen

Tuomiolauselma

Sellaisen notaarin vahvistaman asiakirjan, josta on kyse pääasiassa, tiedoksianto oikeudenkäyntimenettelyn ulkopuolella kuuluu oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 soveltamisalaan.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/7


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2009 (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitarian (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) v. Cul de Sac Espacio Creativo SL ja Acierta Product & Position SA

(Asia C-32/08) (1)

(Asetus (EY) N:o 6/2002 - Yhteisömallit - Asetuksen 14 ja 88 artikla - Yhteisömallioikeuden haltija - Rekisteröimätön malli - Tilaustyönä tehty malli)

2009/C 205/11

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Vastaajat: Cul de Sac Espacio Creativo SL ja Acierta Product & Position SA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) 14 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä 88 artiklan 2 kohdan tulkinta — Oikeuksien haltijat — Työnantajalle vai palkatulle mallin luojalle kuuluva oikeus — Käsitteet

Tuomiolauselma

1)

Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 14 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta yhteisömalliin, joka on tehty tilaustyönä.

2)

Pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa asetuksen N:o 6/2002 14 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että oikeus yhteisömalliin kuuluu mallin luoneelle, ellei sitä ole sopimuksella luovutettu sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/8


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2009 (Högsta domstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — SCT Industri AB, selvitystilassa v. Alpenblume AB

(Asia C-111/08) (1)

(Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa - Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano - Soveltamisala - Konkurssi)

2009/C 205/12

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta domstolen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SCT Industri AB, selvitystilassa

Vastaaja: Alpenblume AB

Oikeudenkäynnin kohde

Ennnakkoratkaisupyyntö — Högsta domstolen — Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001 L 12, s. 1) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan tulkinta — Tuomioistuimen jäsenvaltiossa A antama tuomio, jolla todetaan, että jäsenvaltiossa B vireillä olevassa konkurssissa pesää hoitaneelta konkurssipesän selvittäjältä puuttuu toimivalta määrätä selvitystilassa olevan yhtiön jäsenvaltiossa A olevavasta omaisuudesta — Yhtiöosuuden konkurssimenettelyssä saaneen yrityksen nostama vahvistuskanne yhtiöosuuden saamiseksi takaisin, kun kyseinen yhtiöosuus on siirtynyt takaisin luovuttajayritykselle sellaisen tuomion nojalla, jolla saanto on todettu pätemättömäksi

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta on tulkittava siten, että poikkeusta sovelletaan tuomioistuimen jäsenvaltiossa (A) antamaan ratkaisuun, joka koskee jäsenvaltiossa A kotipaikan omaavan yhtiön yhtiöosuuden omistusoikeuden rekisteröintiä ja jonka mukaan kyseisen osuuden luovutusta on pidettävä pätemättömänä, koska jäsenvaltion A tuomioistuin ei tunnusta toisessa jäsenvaltiossa (B) sijaitsevan yhtiön konkurssipesän pesänhoitajan toimivaltaa jäsenvaltiossa B toteutetussa ja päättyneessä konkurssimenettelyssä.


(1)  EUVL C 116, 9.5.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/8


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.7.2009 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Peter Rehder v. Air Baltic Corporation

(Asia C-204/08) (1)

(Asetus (EY) N:o 44/2001 - 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta - Asetus (EY) N:o 261/2004 - 5 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohta - Montrealin yleissopimus - 33 artiklan 1 kohta - Lentoliikenne - Matkustajien korvausvaatimukset lentoyhtiöitä kohtaan lentojen peruuttamisen johdosta - Palvelun suorittamispaikka - Tuomioistuimen toimivalta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tapahtuvassa lentoliikenteessä, josta vastaa kolmanteen jäsenvaltioon sijoittautunut lentoyhtiö)

2009/C 205/13

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Peter Rehder

Vastaaja: Air Baltic Corporation

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Bundesgerichtshof — Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta — Vahingonkorvaus, jota matkustaja, jonka kotipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa, vaatii asetuksen (EY) N:o 261/2004 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla lentoyhtiöltä, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, seurauksena ensimmäisen ja kolmannen jäsenvaltion välisen lennon peruuttamisesta — Sen jäsenvaltion, jossa matkustajalla on kotipaikka, tuomioistuinten toimivalta? — ”Jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan, jossa palvelut sopimuksen mukaan on suoritettu tai jossa ne olisi pitänyt suorittaa”, määrittäminen

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava siten, että kahden jäsenvaltion välillä tapahtuvassa matkustajalentoliikenteessä, joka suoritetaan yhden lentoyhtiön, joka on lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja, kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan tähän kuljetussopimukseen ja matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 261/2004 perustuvan korvausvaatimuksen on kantajan valinnan mukaan se tuomioistuin, jonka tuomiopiiriin lentokoneen lähtö- tai saapumispaikka kuuluu, siten kuin näistä paikoista on sovittu mainitussa sopimuksessa.


(1)  EUVL C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/9


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-272/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2004/83/EY - Oikeus turvapaikkaan - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 205/14

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Condou-Durande ja E. Adsera Ribera)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: B. Plaza Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY (EUVL L 304, s. 12) noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa.

Tuomiolauselma

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä säädetyssä määräajassa.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/9


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 2.7.2009 (Finanzgericht Münchenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Zino Davidoff SA v. Bundesfinanzdirektion Südost

(Asia C-302/08) (1)

(Tavaramerkit - Kansainvälinen rekisteröinti - Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja - Asetus (EY) N:o 40/94 - 146 artikla - Kansainvälisen rekisteröinnin ja yhteisön tavaramerkin vaikutusten samanlaisuus yhteisössä - Asetus (EY) N:o 1383/2003 - 5 artiklan 4 kohta - Tavarat, joiden epäillään loukkaavan tavaramerkkiä - Tulliviranomaisten toimenpiteet - Yhteisön tavaramerkin haltija - Oikeus toimenpiteisiin myös muissa jäsenvaltioissa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa toimenpidettä on pyydetty - Laajentaminen kansainvälisen rekisteröinnin haltijaan)

2009/C 205/15

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht München

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Zino Davidoff SA

Vastaaja: Bundesfinanzdirektion Südost

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Finanzgericht München — Tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22.7.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003 (EUVL L 196, s. 7) — Ainoastaan yhteisön tavaramerkin haltijoille on annettu oikeus pyytää tulliviranomaisilta toimenpiteitä siinä tarkoituksessa, että sen jäsenvaltion tulliviranomaisten lisäksi, jossa toimenpiteitä on pyydetty, myös jonkin muun tai usean muun jäsenvaltion tulliviranomaiset toteuttavat toimenpiteitä — Tämän oikeuden laajentaminen koskemaan yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 146 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisesti rekisteröityjen tavaramerkkien haltijoita — Sen oikeudellinen vaikutus, että Euroopan yhteisö on liittynyt tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan

Tuomiolauselma

Tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22.7.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 5 artiklan 4 kohtaa on yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 27.10.2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2003, 146 artiklan valossa luettuna tulkittava siten, että sen perusteella kansainvälisesti rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on samanlainen oikeus kuin yhteisön tavaramerkin haltijalla yhden tai useamman muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion, jossa haltija tekee hakemuksen, tulliviranomaisten toimenpiteisiin.


(1)  EUVL C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/10


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-356/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Sijoittautumisvapaus - Pääomien vapaa liikkuvuus - Kansallinen lainsäädäntö, jossa velvoitetaan Oberösterreichin osavaltion alueelle sijoittautuvia lääkäreitä avaamaan pankkitili määrätyssä pankissa)

2009/C 205/16

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: E. Traversa, avustajanaan asianajaja A. Böhlke)

Vastaaja: Itävallan tasavalta (asiamies: C. Pesendorfer)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43, EY 49 ja EY 56 artiklan rikkominen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa velvoitetaan Oberösterreichin osavaltion alueelle sijoittautuvia lääkäreitä avaamaan pankkitili Oberösterreichische Landesbankissa

Tuomiolauselma

1)

Itävallan tasavalta ei ole noudattanut EY 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on velvoittanut Oberösterreichin osavaltion alueelle sijoittautuvia lääkäreitä avaamaan pankkitilin Linzin Oberösterreichische Landesbankissa, jolle kyseisten lääkäreiden ammattitoiminnan puitteissa sairausvakuutuskassoista suoritettavat luontoisetuusmaksut on maksettava

2)

Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/10


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 2.7.2009 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — EGN BV — Filiale Italiana v. Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Asia C-377/08) (1)

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - 17 artiklan 3 kohdan a alakohta - Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennyskelpoisuus ja palauttaminen - Telepalvelujen suorittaminen - Palvelujen suorittaminen toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle vastaanottajalle - 9 artiklan 2 kohdan e alakohta - Palvelun suorittamispaikan määrittäminen)

2009/C 205/17

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EGN BV — Filiale Italiana

Vastaaja: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Corte suprema di cassazione — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan ja 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan tulkinta — Rajat ylittävien telepalvelujen tarjoaminen — Tällaisten palvelujen tarjoajan oikeus vähentää palveluihin sisältyvä vero samalla tavoin kuin kotimaisessa järjestelmässä

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 10.4.1995 annetulla neuvoston direktiivillä 95/7/EY, 17 artiklan 3 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisella telepalvelujen suorittajalla, joka on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle, on tämän säännöksen perusteella oikeus vähentää tai saada palautuksena tässä jäsenvaltiossa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle yritykselle suorittamiinsa telepalveluihin liittyviin ostoihin sisältyvä arvonlisävero, koska tällainen suorittaja olisi saanut tämän oikeuden, jos kyseessä olevat palvelut olisi suoritettu ensimmäisen jäsenvaltion alueella.


(1)  EUVL C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/11


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 2.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-465/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2005/36/EY - Sijoittautumisoikeus - Ammattipätevyyden tunnustaminen - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 205/18

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Karanasou Apostolopoulou ja H. Støvlbæk)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamies: E. Skandalou)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (EUVL L 255, s. 22), jolla on kumottu direktiivi 89/49/ETY (EYVL L 19, s. 16), noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 327, 20.12.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/11


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-469/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2005/36/EY - Ammattipätevyyden tunnustaminen - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 205/19

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja V. Peere)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta (asiamies: D. Haven)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Kaikkien ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY (EUVL L 255, s. 22) noudattamisen edellyttämien säännösten antamatta jättäminen tai niistä ilmoittamatta jättäminen säädetyssä määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/11


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 30.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-490/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2005/68/EY - Jälleenvakuutus - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 205/20

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: N. Yerrell)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta (asiamies: D. Haven)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Laiminlyönti toteuttaa säädetyssä määräajassa jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta 16.11.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/68/EY (EUVL L 323, s. 1) noudattamisen edellyttämät toimenpiteet tai ainakin laiminlyönti ilmoittaa niistä

Tuomiolauselma

1)

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta 16.11.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/68/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/12


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-556/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2005/36/EY - Ammattipätevyyden tunnustaminen - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 205/21

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja A. A. Gilly)

Vastaaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: H. Walker)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (EUVL L 255, s. 22) noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY 63 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/12


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-557/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2005/35/EY - Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja säännösten rikkomisista määrättävät seuraamukset - Täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 205/22

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: L. Lozano Palacios ja A. A. Gilly)

Vastaaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: H. Walker)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/35/EY noudattamisen edellyttämiä kaikkia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ei ole annettua asetetussa määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/35/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/13


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 2.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

(Asia C-567/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2005/36/EY - Ammattipätevyyden tunnustaminen - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 205/23

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja V. Peere)

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamies: C. Schiltz)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (EUVL L 255, s. 22) noudattamisen edellyttämiä kaikkia toimenpiteitä ei ole toteutettu tai ilmoitettu määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei antanut säädetyssä määräajassa kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Luxemburgin suurherttuakunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/13


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 4.6.2009 (Hof van beroep te Brusselin ja Rechtbank van eerste aanleg te Bruggen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio v. KBC Bank NV

(Yhdistetyt asiat C-439/07 ja C-499/07) (1)

(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta - EY 43 ja EY 56 artikla - Direktiivi 90/435/ETY - 4 artiklan 1 kohta - Kansallinen lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on estää jaettujen voittojen kaksinkertainen verottaminen - Maksettujen osinkojen määrän vähentäminen emoyhtiön veron laskentaperustasta ainoastaan niiltä osin kuin emoyhtiö on tuottanut verotettavissa olevaa voittoa)

2009/C 205/24

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Asianosaiset

Kantajat: Belgian valtio (C-439/07) ja Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Vastaajat: KBC Bank NV (C-439/07) ja Belgian valtio (C-499/07)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hof van beroep te Brussel — EY 43 ja EY 56 artiklan sekä eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23.7.1990 annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY (EYVL L 225, s. 6) 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 2 kohdan tulkinta — Kansalliset säännökset, joiden tarkoituksena on poistaa jaettujen voittojen kaksinkertainen verotus — Lopullisesti verotettujen tulojen vähentämistä koskeva järjestelmä

Määräysosa

1)

Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23.7.1990 annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY 4 artiklan 1 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan sellaisten osinkojen, jotka tähän jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö saa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta tytäryhtiöltään, verosta vapauttamista varten säädetään, että nämä osingot lisätään emoyhtiön veron laskentaperustaan, josta ne vähennetään sitten 95 prosenttiin saakka niiltä osin kuin tulos jää muiden verosta vapautettujen tulojen vähentämisen jälkeen voitolliseksi kyseessä olevana verokautena, ja joka johtaa siihen, että

emoyhtiötä verotetaan saaduista voitoista myöhempänä verokautena silloin, kun sillä ei ollut sinä verokautena, jona voitonjako tapahtui, lainkaan tai riittävästi verotettavissa olevaa voittoa,

tai että

tuon verokauden tappioita pienennetään jaetuilla voitoilla eikä niitä voida siirtää näiden jaettujen voittojen määrään asti myöhemmälle verokaudelle.

2)

Direktiivin 90/435 4 artiklan 1 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa, kun sitä luetaan yhdessä saman artiklan 2 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että siinä ei aseteta jäsenvaltioille velvollisuutta sallia välttämättä sitä, että sellaiset jaetut voitot, jotka tässä valtiossa sijaitseva emoyhtiö on saanut toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta tytäryhtiöltään, voidaan vähentää kokonaisuudessaan verokauden emoyhtiön tuloista ja että tästä seuraava tappio voidaan siirtää myöhemmälle verokaudelle. Jäsenvaltioiden asiana on määrittää sekä sisäisen oikeusjärjestyksensä vaatimukset että direktiivin 90/435 4 artiklan 2 kohdassa säädetty mahdollisuus huomioon ottaen ne yksityiskohtaiset säännöt, joilla saman artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty tulos voidaan saavuttaa.

Kuitenkin silloin kun jäsenvaltio on valinnut direktiivin 90/435 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyn vapautusjärjestelmän ja kyseisen jäsenvaltion verolainsäädännössä mahdollistetaan lähtökohtaisesti tappioiden siirtäminen myöhemmille verovuosille, tämä säännös on esteenä sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, joka johtaa emoyhtiön siirrettävissä olevien tappioiden pienentymiseen maksettujen osinkojen suuruisella määrällä.

3)

Silloin, kun kansallisen lainsäädännön mukaan täysin jäsenvaltion sisäisten tilanteiden ratkaisemisessa on noudatettava yhteisön oikeudessa annettuja ratkaisuja, yksinomaan kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on EY 234 artiklan mukaisen kansallisten tuomioistuinten ja yhteisöjen tuomioistuimen välisen tehtävien jaon mukaan arvioida yhteisön oikeuteen tehdyn viittauksen täsmällinen ulottuvuus, ja niiden rajojen huomioon ottaminen, jotka kansallinen lainsäätäjä on voinut asettaa yhteisön oikeuden soveltamiselle täysin valtion sisäisiin tilanteisiin, kuuluu kyseisen jäsenvaltion kansalliseen oikeuteen ja näin ollen kyseisen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

4)

Jos jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla kolmanteen valtioon sijoittautuneesta yhtiöstä peräisin olevia osinkoja kohdellaan epäedullisemmin kuin sellaisesta yhtiöstä peräisin olevia osinkoja, jonka kotipaikka on tässä jäsenvaltiossa, kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa siten, että se ottaa huomioon sekä kansallisen lainsäädännön tarkoituksen että sen käsiteltäväksi saatetun asian tosiseikat, voidaanko asiassa soveltaa EY 56 artiklaa, ja tarvittaessa tarkistaa, onko kyseinen määräys esteenä erilaiselle kohtelulle.

5)

EY 43 artikla ei ole esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö, joka saa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiönsä jakamia voittoja, voi vähentää ne verotettavista tuloistaan ainoastaan sen verokauden tulojen määrän rajoissa, jona voitonjako on tapahtunut, kun taas jaetut voitot olisi mahdollista vapauttaa kokonaisuudessaan verosta, jos tämä yhtiö olisi perustanut kiinteän toimipaikan toiseen jäsenvaltioon, sillä ehdolla, että toiseen jäsenvaltioon perustetusta yksiköstä peräisin oleville voitoille myönnettävä kohtelu ei ole syrjivää suhteessa niihin verrattavissa olevista kotimaisista yksiköistä peräisin olevien voittojen kohteluun.


(1)  EUVL C 315, 22.12.2007 ja EUVL C 22, 26.1.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/14


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 26.3.2009 — Efkon AG v. Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-146/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Direktiivi 2004/52/EY - Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus yhteisössä - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai joka on selvästi perusteeton)

2009/C 205/25

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Efkon AG (edustaja: Rechtsanwalt M. Novak)

Valittajan vastapuolet: Euroopan parlamentti (asiamiehet: U. Rösslein ja A. Neergaard), Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja E. Karlsson) ja Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: N. Yerrell ja G. Braun)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-298/04, Efkon v. parlamentti ja neuvosto, 22.1.2008 antamasta määräyksestä, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tutkimatta kanteen, jossa sitä oli vaadittu kumoamaan sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY (L 166, s. 124) — Vaatimus, jonka mukaan riidanalaisen toimen on koskettava henkilöä erikseen — Oikeus tulla kuulluksi tuomioistuimessa — Oikeudenkäynnin kesto ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Efkon AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/15


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 25.3.2009 — Isabella Scippacercola ja Ioannis Terezakis v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-159/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Määräävän markkina- aseman väärinkäyttö - Ateenan kansainvälisen lentokentän ylläpitäjän soveltamat maksut, joita väitetään kohtuuttomiksi - Kantelun hylkääminen - Yhteisön etua koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen)

2009/C 205/26

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Isabella Scippacercola ja Ioannis Terezakis (edustaja: asianajaja B. Lombart)

Valittajan vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: T. Christoforou, V. Di Bucci ja F. Ronkes Agerbeek)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-306/05, Isabella Scippacercola ja Ioannis Terezakis v. Euroopan yhteisöjen komissio, 16.1.2008 antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen kumota komission 2.5.2005 tekemä päätös, jolla päätettiin sen kantelun tutkinta, jonka valittajat olivat tehneet määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, johon niiden mukaan syyllistyi Ateenan kansainvälinen lentokenttä (Spata) (Kreikka), joka sovelsi lentokentän käyttäjien osalta kohtuuttomia maksuja

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Scippacercola ja Terezakis velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/15


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.5.2009 (Amtsgericht Büdingenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Guido Weberiä vastaan

(Asia C-166/08) (1)

(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta - Direktiivi 89/397/ETY - Elintarvikkeiden virallinen valvonta - Asianomaisten oikeus hankkia asiassa vastanäyttöä - Asianomaisen käsite)

2009/C 205/27

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Büdingen

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Guido Weber

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Amtsgericht Büdingen — Virallisesta elintarvikkeiden tarkastuksesta 14.6.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/397/ETY (EYVL L 186, s. 23) 7 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tulkinta — Asianomaisten oikeus hankkia asiassa vastanäyttöä virallisen elintarvikkeiden tarkastuksen aikana — Elintarvikkeen kunnosta ja merkinnöistä rikosoikeudellisessa tai järjestysrikkomussakoista annettujen säännösten mukaisessa vastuussa olevan markkinoijan luokittelu ”asianomaiseksi”

Määräysosa

Virallisesta elintarvikkeiden tarkastuksesta 14.6.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/397/ETY 7 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitetuksi ”asianomaiseksi” on katsottava sellainen yhtiö, joka on tuonut maahan ja pitänyt sen jälkeen kaupan elintarviketta ja jonka toimitusjohtaja voidaan saattaa tästä tuotteesta vähittäismyymälässä otettujen näytteiden analyysin perusteella rikosoikeudelliseen tai hallinnollisia sakkoja koskevaan vastuuseen elintarvikkeen kunnon ja merkintöjen takia.


(1)  EUVL C 183, 19.7.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/16


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 5.5.2009 — WWF-UK v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-355/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Asetus (EY) N:o 2371/2002 - Alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kuuleminen toimenpiteistä, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista - Asetus (EY) N:o 41/2007 - Suurimpien sallittujen saaliiden vahvistaminen vuodeksi 2007 turskan kalastuksessa - Alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet, jotka ovat esittäneet eriävän vähemmistöön jääneen mielipiteen tämän toimikunnan kertomuksessa, joka koskee kyseisiä suurimpia sallittuja saaliita - Tällaisen jäsenen nostama kanne asetuksen N:o 41/2007 kumoamiseksi - Tutkimatta jättäminen - Selvästi perusteeton valitus)

2009/C 205/28

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: WWF-UK (edustajat: barrister P. Sands, barrister J. Simor ja solicitor R. Stein)

Valittajan vastapuoli ja muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Moore ja A. De Gregorio Merino) ja Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: P. Oliver)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-91/07, WWF-UK vastaan neuvosto, 2.6.2008 antamasta määräyksestä, jolla tämä jätti tutkimatta vaatimuksen yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21.12.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 (EUVL L 15, s. 1) osittaiseksi kumoamiseksi sikäli kuin siinä vahvistetaan turskan kalastusta koskevat ”suurimmat sallitut saaliit” (TAC) vuodeksi 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2004 (EUVL L 70, s. 8) soveltamisalaan kuuluvilla alueilla — Vaatimus siitä, että riidanalainen toimi koskee kantajaa erikseen

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

WWF-UK Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 260, 11.10.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/16


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 5.5.2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ja Colmcille Fishing Ltd v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Espanjan kuningaskunta

(Asia C-372/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Asetus (EY) N:o 147/2007 - Irlannille makrillin osalta vuosille 2007–2012 osoitetun kiintiön alentaminen - Sellaisen irlantilaisten kalastajien ryhmän nostama asetuksen N:o 147/2007 kumoamiskanne, joka koostuu 20 jäähdytetyn meriveden (RSW) pelagisen aluksen 23 luvanhaltijasta - Tutkimatta jättäminen - Selvästi perusteeton valitus)

2009/C 205/29

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ja Colmcille Fishing Ltd (edustajat: G. Hogan, SC, N. Travers, BL, T. O’Sullivan, BL ja solicitor D. Barry)

Valittajan vastapuolet: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: K. Banks) ja Espanjan kuningaskunta (asiamies: N. Díaz Abad)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-172/07, Atlantic Dawn ym. v. Euroopan yhteisöjen komissio, 2.6.2008 antamasta määräyksestä, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tutkimatta vaatimuksen, jossa vaadittiin eräiden vuosien 2007–2012 kalakiintiöiden mukauttamisesta elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 4 kohdan nojalla 15.2.2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 147/2007 kumoamista — Vaatimus, jonka mukaan riidanalaisen toimen on koskettava henkilöä suoraan

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ja Colmcille Fishing Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/17


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 3.4.2009 — VDH Projektentwicklung GmbH ja Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-387/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Laiminlyöntikanne - Direktiivi 89/665/ETY - Komissio ei ole käynnistänyt 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikaisumenettelyä - Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt - Yksityistä suoraan koskeva toimi - Tutkimatta jättäminen)

2009/C 205/30

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: VDH Projektentwicklung GmbH ja Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (edustaja: Rechtsanwalt C. Antweiler)

Valittajan vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) 25.6.2008 asiassa T-185/08, VDH Projektentwicklung ja Edeka Rhein-Ruhr v. komissio antamasta määräyksestä, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tutkimatta tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvän puuttumisen takia sellaisen laiminlyöntikanteen, jossa vaadittiin toteamaan komission laiminlyönti siitä syystä, että se ei ollut käynnistänyt julkisen käyttöoikeusurakkasopimuksen tekemisen ja pääurakoitsijasopimuksen tekemisen osalta viipymättä direktiivin 89/665/ETY 3 artiklassa säädettyä oikaisumenettelyä, eikä osoittanut Saksan liittotasavallalle ilmoitusta tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdan nojalla — Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden laiminlyöntikanne — Sen toimen, jonka osalta kysymyksessä olevan toimielimen väitetään syyllistyneen laiminlyöntiin, on koskettava kantajaa suoraan

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

VDH Projektentwicklung GmbH ja Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 141, 20.6.2009.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/17


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 24.4.2009 (Monomeles Protodikeio Athinonin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Archontia Koukou v. Elliniko Dimosio

(Asia C-519/08) (1)

(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta - Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 1999/70/EY - Määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 ja 8 lauseke - Määräaikaiset työsopimukset julkisella sektorilla - Perättäiset sopimukset - Työntekijöiden suojan yleisen tason heikentäminen - Väärinkäytösten estämiseen tarkoitetut toimenpiteet - Seuraamukset - Ehdoton kielto muuttaa määräaikaisia työsopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi julkisella sektorilla - Direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta aiheutuvat seuraukset - Direktiivin mukainen tulkinta)

2009/C 205/31

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Monomeles Protodikeio Athinon

Asianosaiset

Kantaja: Archontia Koukou

Vastaaja: Elliniko Dimosio

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Monomeles Protodikeio Athinon — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY (EYVL L 175, s. 42) liitteessä olevan määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 ja 3 lausekkeen tulkinta — Perustellut syyt, joiden nojalla voidaan rajoituksetta uudistaa perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia — Kansallisessa lainsäädännössä asetettu velvollisuus tehdä tällaisia sopimuksia — Kielto antaa täytäntöönpanolainsäädäntöä, jolla heikennetään työntekijöiden suojan tasoa — Heikentämisen käsite

Määräysosa

1)

EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY liitteessä olevan, 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että sen vastaista on perättäisten määräaikaisten työsopimusten sellainen käyttäminen, jota perustellaan ainoastaan sillä, että siitä säädetään jäsenvaltion yleisessä lainsäädännössä. Kyseiseen lausekkeeseen sisältyvä perusteltujen syiden käsite edellyttää päinvastoin sitä, että turvautuminen tällaisiin työsuhteisiin, sellaisena kuin siitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä, on perusteltua sellaisten konkreettisten seikkojen takia, jotka liittyvät muun muassa kyseiseen toimintaan ja niihin olosuhteisiin, joissa sitä harjoitetaan.

2)

Määräaikaisesta työstä tehdyn puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa toimenpiteenä perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön estämiseksi velvoitetaan olemaan ylittämättä tällaisten sopimusten enimmäiskokonaiskestoa mutta jossa säädetään poikkeuksista tähän rajoitukseen tiettyjen työntekijäryhmien osalta, mikäli kyseiset työntekijät hyötyvät vähintään yhdestä kyseisessä lausekkeessa tarkoitetusta toimenpiteestä perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön estämiseksi.

3)

Määräaikaisesta työstä tehdyn puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään toimenpiteinä perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön estämiseksi palkan ja vahingonkorvauksen maksamisesta sekä rikosoikeudellisista ja kurinpitoseuraamuksista, sillä edellytyksellä — minkä tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävänä —, että edellytykset kansallisen oikeuden merkityksellisten säännösten soveltamiselle sekä tehokkaalle toimeenpanolle muodostavat tarkoituksenmukaisen toimenpiteen seuraamusten määräämiseksi siitä, että julkinen hallinto väärinkäyttää perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia.

4)

Määräaikaisesta työstä tehdyn puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, että jos kyseisen jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä ei ole toteutettu julkista sektoria koskevia muita tehokkaita toimenpiteitä perättäisten määräaikaisten sopimusten väärinkäytön estämiseksi ja tarvittaessa seuraamusten määräämiseksi tällaisesta väärinkäytöstä, minkä tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävänä, se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jota ei sovelleta ratione temporis perättäisiin määräaikaisiin sopimuksiin, jotka on tehty tai uusittu direktiivissä 1999/70 kyseisen direktiivin täytäntöönpanemiseksi säädetyn määräajan päättymisen jälkeen, mikäli ne eivät enää olleet voimassa kyseisen lainsäädännön tullessa voimaan tai milloin tahansa tätä päivämäärää edeltävien kolmen kuukauden aikana.

5)

Sellaisessa tilanteessa, josta on kyse pääasiassa, määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, että niiltä osin kuin asianomaisen jäsenvaltion kansallinen oikeusjärjestys sisältää asianomaisen sektorin osalta muita tosiasiallisia toimenpiteitä perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön estämiseksi ja tarvittaessa seuraamusten määräämiseksi tällaisesta väärinkäytöstä kyseisessä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kyseisen puitesopimuksen lausekkeen vastaista ei ole kansallisen oikeuden sellaisen säännön soveltaminen, jolla ainoastaan julkisella sektorilla kielletään ehdottomasti sellaisten perättäisten määräaikaisten työsopimusten muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi, joiden tarkoituksena on kattaa työnantajan pysyviä ja jatkuvia tarpeita ja joita on pidettävä väärinkäytöksenä. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin arvioitava missä määrin edellytykset kansallisen oikeuden merkityksellisten säännösten soveltamiselle sekä tehokkaalle toimeenpanolle muodostavat tarkoituksenmukaisen toimenpiteen sen estämiseksi, että julkinen hallinto väärinkäyttää perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia, ja tarvittaessa seuraamusten määräämiseksi tästä väärinkäytöstä.

6)

Määräaikaisesta työstä tehdyn puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole lähtökohtaisesti esteenä sille, että oikeusriidat, jotka koskevat määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä julkisella sektorilla, kuuluvat hallinnollisten tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin varmistettava, että turvataan oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan tehokkuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteita kunnioittamalla.

7)

Määräaikaisesta työstä tehdyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle lainsäädännölle, jossa säädetään määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön toteamiseksi lisäedellytyksistä suhteessa kansallisessa oikeudessa, kuten muun muassa yksityisen sektorin työntekijöiden määräaikaisten työsopimusten pakollisesta irtisanomisesta annetun lain 2112/1920 8 §:n 3 momentissa, aikaisemmin säädettyihin edellytyksiin, jos — minkä tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävänä — tällaiset edellytykset koskevat määräaikaisen työsopimuksen tehneiden työntekijöiden rajoitettua ryhmää tai jos ne kompensoidaan toteuttamalla puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, joilla ehkäistään määräaikaisten työsopimusten väärinkäytöksiä.

8)

Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tulkita kansallisen oikeuden merkityksellisiä säännöksiä mahdollisimman pitkälle määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdan ja 8 lausekkeen 3 kohdan mukaisesti ja tässä yhteydessä määrittää, onko kansallisen oikeuden säännöstä, kuten lain 2112/1920 8 §:n 3 momentissa säädettyä toimenpidettä, sovellettava pääasiassa tiettyjen muiden kansallisen oikeuden säännösten sijasta.


(1)  EUVL C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/19


Valitus, jonka Hans Kronberger on tehnyt 1.8.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-18/07, Hans Kronberger v. Euroopan parlamentti, 21.5.2008 antamasta määräyksestä

(Asia C-349/08 P)

2009/C 205/32

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Hans Kronberger (edustaja: Rechtsanwalt W. Weh)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Hans Kronberger teki 1.8.2008 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle valituksen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-18/07, Hans Kronberger vastaan Euroopan parlamentti, 21.5.2008 antamasta määräyksestä. Valittajan edustaja on Rechtsanwalt Wilfried Ludwig Weh, Wolfeggstraβe 1, AT-6900 Bregenz.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (kahdeksas jaosto) hylkäsi valituksen 19.5.2009 antamallaan määräyksellä ja velvoitti valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/19


Valitus, jonka ArcelorMittal Luxembourg SA on tehnyt 8.6.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg ym. v. komissio, 31.3.2009 antamasta tuomiosta

(Asia C-201/09 P)

2009/C 205/33

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: ArcelorMittal Luxembourg SA, aiemmin Arcelor Luxembourg SA (asiamies: asianajaja A. Vandencasteele)

Muut osapuolet: Euroopan yhteisöjen komissio, ArcelorMittal Belval & Differdange, aiemmin Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, aiemmin Arcelor International SA

Vaatimukset

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-405/06 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan ArcelorMittal Luxembourg SA:n osalta komission [HT] 65 artiklan soveltamisesta 8.11.2006 tekemä päätös K(2006) 5342 (asia COMP/F/38.907 — Teräspalkit), joka koskee sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joihin eurooppalaiset palkkien valmistajat ovat osallistuneet

vastapuoli on velvoitettava korvaamaan tässä oikeusasteessa sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi neljä valitusperustetta.

Ensimmäisessä valitusperusteessa, jossa on kaksi osaa, valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ensinnäkin rikkonut HT 97 artiklaa ja käyttänyt väärin harkintavaltaansa, koska se on soveltanut HT 65 artiklaa EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymispäivän eli 23.7.2002 jälkeen. Toimielinten velvollisuus tulkita eri perustamissopimuksia yhdenmukaisesti ei missään tapauksessa voi oikeuttaa sitä, että yhteisön oikeusjärjestyksessä pidetään voimassa perustamissopimuksen määräyksiä perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Saman valitusperusteen toisessa osassa valittaja väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetusta N:o 1/2003 (1) ja käyttänyt väärin harkintavaltaansa, kun se on katsonut, että komission toimivalta tehdä HT 65 artiklan soveltamista koskeva päätös perustuu sellaiseen asetukseen, jolla annetaan komissiolle toimivalta ainoastaan EY 81 ja EY 81 artiklan soveltamisen osalta. Kyseinen asetus on nimittäin annettu EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen ja vain EY:n perustamissopimuksen nojalla, ja näin ollen sillä ei voida luovuttaa komissiolle minkäänlaista toimivaltaa määrätä HT 65 artiklan rikkomisen seuraamuksista rikkomatta samalla sekä EHTY:n perustamissopimusta että normihierarkiaa koskevia sääntöjä.

Toisessa valitusperusteessaan, jossa on kolme osaa, valittaja katsoo, että ensimmäisen asteen tuomioistuin on loukannut rangaistusten ja seuraamusten yksilökohtaisuuden periaatetta, jättänyt noudattamatta vastuun kohdentamista koskevaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, loukannut oikeusvoiman periaatetta ja rikkonut normihierarkiaa koskevaa sääntöä, koska tämä tuomioistuin on antanut komissiolle oikeuden osoittaa vastuu konserniin kuuluvan yrityksen kilpailuoikeuden rikkomisesta toiselle konserniin kuuluvalle yritykselle, joka ei ole osallistunut tällaiseen toimintaan. Ne seikat, että samaan konserniin kuuluvat kyseiset yritykset muodostavat taloudellisen yksikön, että emoyhtiöllä on täysi määräysvalta rikkomiseen syyllistyneessä tytäryhtiössään tai että emoyhtiöllä on huomattava vaikutusvalta tytäryhtiöönsä, eivät riitä osoittamaan valittajan osallisuutta kilpailuoikeuden rikkomiseen eikä niillä siis voida osoittaa, että emoyhtiö on vastuussa tytäryhtiönsä toiminnasta.

Kolmannessa valitusperusteessaan valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti seuraamusmenettelyjen vanhentumista koskevia sääntöjä ja loukannut oikeusvoiman periaatetta, kun se on katsonut vanhentumisajan keskeyttävien toimien soveltuvan valittajaan, vaikka komission alkuperäisessä vuonna 1994 tekemässä päätöksessä todetaan nimenomaisesti, että valittaja ei ole osallistunut kilpailuoikeuden rikkomiseen.

Neljännessä valitusperusteessaan valittaja väittää lopuksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla loukataan valittajan puolustamisoikeuksia, koska tuomion perustelut ovat puutteelliset prosessin erityisen pitkän keston osalta, minkä johdosta valittajan on ollut mahdotonta esittää tarpeellisia todisteita osoittaakseen vääräksi sitä koskevan vastuuolettaman. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla loukataan asiassa C-176/99 P, ARBED vastaan komissio, 2.10.2003 annetun tuomion, jolla komission päätös kumottiin siltä osin kuin se koski valittajaa, oikeusvoimavaikutusta.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, EYVL 2003, L 1, s. 1.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/20


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szombathelyi Városi Bíróság (Unkarin tasavalta) on esittänyt 8.6.2009 — Rikosoikeudenkäynti Eredics Emiliä ym. vastaan

(Asia C-205/09)

2009/C 205/34

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szombathelyi Városi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Eredics Emil ym.

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään sen käsiteltävänä olevassa rikosasiassa, kuuluuko ”muu kuin luonnollinen henkilö” neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetun ”uhrin” käsitteen alaan, kun otetaan huomioon puitepäätöksen 10 artiklassa tarkoitettu velvollisuus edistää uhrin ja rikoksentekijän välistä rikosasioiden sovittelua, ja se pyytää, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-467/05, Dell’Orto, 28.6.2007 antamaa tuomiota selvennetään ja täydennetään.

2)

Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 10 artiklan, jonka mukaan ”kunkin jäsenvaltion on pyrittävä edistämään rikosasioiden sovittelua sellaisten rikosten osalta, joita jäsenvaltio pitää tällaiseen soveltuvina”, osalta, voidaanko käsitettä ”rikosasia” tulkita siten, että se tarkoittaa kaikkia rikoksia, jotka aineelliselta kannalta katsoen ovat oikeudellisesti samanlaisia.

3)

Onko puitepäätöksen 2001/220/YOS 10 artiklan 1 kohdassa käytettyä ilmaisua ”kunkin jäsenvaltion on pyrittävä edistämään rikosasioiden sovittelua” tulkittava siten, että rikoksentekijän ja uhrin välisen sovittelun olosuhteiden luominen on mahdollista ainakin ennen kuin ensimmäinen oikeusaste tekee päätöksensä ja että vaatimus tosiseikkojen tunnustamisesta oikeuskäsittelyssä tutkimuksen loppuunsaattamisen jälkeen on yhdenmukainen sovittelun edistämistä koskevan velvollisuuden kanssa, kun muut vaaditut edellytykset täyttyvät?

4)

Kansallinen tuomioistuin tiedustelee puitepäätöksen 2001/220/YOS 10 artiklan 1 kohdasta, merkitseekö ilmaus ”kunkin jäsenvaltion on pyrittävä edistämään rikosasioiden sovittelua sellaisten rikosten osalta, joita jäsenvaltio pitää tällaiseen soveltuvina”, että rikosasioissa varmistetaan yleisesti mahdollisuus sovitteluun edellyttäen, että lain mukaiset ennakkoedellytykset täyttyvät ilman tulkintamahdollisuutta. Jos kysymykseen vastataan myöntävästi, onko sellaisen edellytyksen olemassaolo, jonka mukaan ”rikkomuksen luonteen, sen tekotavan ja epäillyn henkilön huomioon ottaen oikeudenkäyntimenettelystä voidaan luopua, tai jos on perusteltua olettaa, että tuomioistuin voi rangaistusta määrätessään arvioida, katuuko tekijä tehokkaasti”, edellä mainitun 10 artiklan säännösten (edellytysten) mukainen?


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/20


Kanne 9.6.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Slovakian tasavalta

(Asia C-207/09)

2009/C 205/35

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Simonsson ja A. Tokár)

Vastaaja: Slovakian tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 94/57/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska Slovakian tasavallassa käytetään mainitun direktiivin 3 artiklassa säädettyjen tarkastusten ja katsastusten suorittamiseen sellaisten laitosten tarjoamia palveluita, joita ei ole hyväksytty mainitun direktiivin 2 ja 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ja

Slovakian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Slovakian tasavalta on käyttänyt sellaisten laitosten palveluita, joita ei ole hyväksytty luokituslaitoksiksi direktiivissä 94/57/EY tarkoitetulla tavalla, eikä Slovakian tasavalta ole komission tietojen mukaan määrännyt tällaisille laitoksille myönnettyjä tehtäviä lopetettaviksi. Lisäksi, koska Slovakian tasavalta on jättänyt antamatta tarkoituksenmukaiset säännöt, jotta vastaisuudessa vältyttäisiin mahdolliselta tehtävien antamiselta luokituslaitoksiksi hyväksymättömille laitoksille, on olemassa vaara, että direktiivin 94/57/EY virheellisestä soveltamisesta johtuvat kanteen kohteena olevaa asiaa vastaavat tapaukset toistuvat.


(1)  Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 22.11.1994 annettu neuvoston direktiivi 94/57/EY (EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative d’appel de Nantes (Ranska) on esittänyt 10.6.2009 — Scott SA ja Kimberly Clark SNC, nykyisin Kimberly Clark SAS v. Orléansin kaupunki

(Asia C-210/09)

2009/C 205/36

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour administrative d’appel de Nantes

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Scott SA ja Kimberly Clark SNC, nykyisin Kimberly Clark SAS

Vastaaja: Orléansin kaupunki

Ennakkoratkaisukysymys

Onko ranskalaisen hallintotuomioistuimen tekemä ratkaisu, jolla kumotaan komission 12.7.2000 tekemällä päätöksellä (1) yhteismarkkinoille soveltumattomiksi katsottujen tukien takaisinperintää koskevat maksuunpanopäätökset sillä perusteella, että päätökset ovat sellaisten säännösten vastaisia, jotka koskevat kyseisten maksuunpanopäätösten muotoa, luonteeltaan sellainen toimi, joka estää Euroopan yhteisöjen komission 12.7.2000 tekemän päätöksen välittömän ja tehokkaan täytäntöönpanon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 (88) artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (2) 14 artiklan 3 kohdan vastaisesti, kun otetaan huomioon toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuus oikaista päätösten sisältämä muotovirhe?


(1)  Valtiontuesta, jonka Ranska on myöntänyt Scott Paper SA:lle/Kimberly-Clarkille, 12.7.2000 tehty komission päätös 2002/14/EY (EYVL 2002 L 12, s. 1).

(2)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 15.6.2009 — Barsoum Chabo v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Asia C-213/09)

2009/C 205/37

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Barsoum Chabo

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Ennakkoratkaisukysymys  (1)

Onko kolmansia maita koskevasta tullikannasta ja suosituimmuustullista johtuva lisämaksu, joka on suuruudeltaan 222 euroa/100 kg tavaran nettopainoa ja joka peritään säilöttyjen Agaricus-sukuisten sienten (CN-nimike 2003 10 30) maahantuonnista, suhteellisuusperiaatteen loukkaamisen vuoksi mitätön?


(1)  joka koskee tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27.10.2005 annettua komission asetusta (EY) N:o 1719/2005 (EUVL L 286, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/22


Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 15.6.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg ym. v. komissio, 31.3.2009 antamasta tuomiosta

(Asia C-216/09 P)

2009/C 205/38

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre ja X. Lewis)

Muut osapuolet: ArcelorMittal Luxembourg SA, aiemmin Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, aiemmin Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, aiemmin Arcelor International SA

Vaatimukset

Asiassa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg ym. v. komissio, 31.3.2009 annettu tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä kumotaan 8.11.2006 tehdyllä komission päätöksellä (2006) 5342 lopullinen (1) ArcelorMittal Belval & Differdange SA:lle (aiemmin ProfilARBED) ja ArcelorMittal International SA:lle (aiemmin TradeARBED) määrätyt sakot.

ArcelorMittal Belval & Differdange SA:n ja ArcelorMittal International SA:n nostama kanne on hylättävä.

Muut osapuolet on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole noudattanut seuraamusmenettelyjen vanhentumista koskevia sääntöjä.

Komission mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio perustuu päätöksen 715/78/EHTY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan ja 3 artiklan kirjaimelliseen ja liian suppeaan tulkintaan siltä osin kuin siinä on tehty ero vanhentumisen keskeytymisen ja sen pysähtymisen välillä. Toisin kuin 2 artiklan 2 kohta, jossa nimenomaisesti säädetään vanhentumisen keskeytymisvaikutuksesta kaikkia kohtaan, 3 artiklassa ei sanota mitään vanhentumisajan kulumisen pysähtymisen vaikutuksista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa on oikeudellinen virhe siltä osin kuin siinä todetaan, että vanhentumisajan kulumisen pysähtymistä, joka johtuu siitä, että yksi asianosainen on pannut vireille menettelyjä yhteisöjen tuomioistuimissa, sovelletaan vain kantajayritykseen ja siis katsotaan, että vanhentumisaika on kulunut loppuun muiden osapuolten osalta.

Komissio toteaa, että toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, vanhentumisajan kulumisen pysähtymistä ei voida päätellä siitä, ettei lainsäädännössä todeta asiasta mitään, ja että päätöksen 715/78/EHTY 3 artiklaa olisi tulkittava kyseessä olevan säännöstön sen päämäärän valossa, joka koskee komission mahdollisuutta käynnistää tehokkaasti kilpailusääntöjen rikkomista koskeva seuraamusmenettely ja määrätä siitä seuraamukset.


(1)  [HT] 65 artiklan soveltamisesta 8.11.2006 tehty komission päätös K(2006) 5342 lopullinen (asia COMP/F/38.907 — Teräspalkit), joka koskee sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joihin eräät eurooppalaiset palkkien valmistajat ovat osallistuneet.

(2)  Vanhentumisajoista Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseen liittyvissä menettelyissä ja niiden nojalla määrättyjen seuraamusten täytäntöönpanossa 6.4.1978 tehty komission päätös N:o 715/78/EHTY (EYVL L 94, s. 22).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia) on esittänyt 15.6.2009 — Maurizio Polisseni v. A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

(Asia C-217/09)

2009/C 205/39

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maurizio Polisseni

Vastaaja: A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko EY 43 artikla ja joka tapauksessa yhteisön kilpailuoikeus esteenä 2.4.1968 annetun lain nro 475 1 §:ssä ja 21.8.1971 annetun tasavallan presidentin asetuksen N:o 127513 §:ssä säädetyn kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle siltä osin kuin apteekin toimipaikan siirtämiseen toiseen paikkaan tarvittavan luvan myöntämisen edellytykseksi on asetettu silloinkin, kun siirto tehdään apteekin oman alueen sisällä, se, että kynnykseltä kynnykselle lyhyintä kävelyreittiä pitkin mitattu apteekkien välinen etäisyys on muihin vastaaviin apteekkeihin nähden vähintään 200 metriä, ja erityisesti ovatko kyseessä olevassa lainsäädännössä säädetyt sijoittautumisvapauden rajoitukset sellaisten yleistä etua koskevien tavoitteiden vastaisia, joilla voitaisiin perustella näitä rajoituksia, ja joka tapauksessa soveltumattomia näiden tavoitteiden saavuttamiseen?

2)

Onko kaikkiin perusteltuihin sijoittautumisvapauden ja kilpailun rajoituksiin sovellettava suhteellisuusperiaate joka tapauksessa esteenä sellaiselle proviisorin taloudellisen toimintavapauden rajoittamiselle, joka aiheutuu 1 kohdassa esitetyistä vähimmäisetäisyyttä koskevista säännöksistä?

3)

Ovatko EY 152 ja EY 153 artikla, joissa määrätään ihmisten terveyden ja kuluttajien korkeatasoisesta ja ensisijaisesta suojelusta, esteenä 2.4.1968 annetun lain nro 475 1 §:ssä ja 21.8.1971 annetun tasavallan presidentin asetuksen N:o 127513 §:ssä säädetyn kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle siltä osin kuin apteekin toimipaikan siirtämiseen toiseen paikkaan tarvittavan luvan myöntämisen edellytykseksi on asetettu silloinkin, kun siirto tehdään apteekin oman alueen sisällä, se, että kynnykseltä kynnykselle lyhyintä kävelyreittiä pitkin mitattu apteekkien välinen etäisyys on muihin apteekkeihin nähden vähintään 200 metriä, ilman että otettaisiin lisäksi huomioon asiakaskunnan edut ja tarve terveyden suojeluun liittyvien palvelujen jakautumiseen tehokkaasti alueelle?


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 16.6.2009 — Vitra Patente AG v. High Tech Srl

(Asia C-219/09)

2009/C 205/40

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vitra Patente AG

Vastaaja: High Tech Srl

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 98/71/EY (1) 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että kun sovelletaan jonkin jäsenvaltion sellaista kansallista lakia, jonka jäsenvaltio on sisällyttänyt oikeusjärjestykseensä kyseisen direktiivin täytäntöönpanemiseksi, voi tälle jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset käsittää myös tekijänoikeuden suojan poissulkemisen sellaisten mallien osalta, jotka täyttävät kyllä tekijänoikeuden suojalle asetetut edellytykset mutta joiden osalta teollisoikeudellinen mallisuoja oli lakannut ennen niiden säädösten voimaantulopäivää, joilla direktiivi pantiin täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, koska niitä ei ollut koskaan rekisteröity malleina tai koska niiden rekisteröinti ei kyseisenä ajankohtana ollut enää voimassa?

2)

Mikäli vastaus kysymykseen 1 on kieltävä, onko direktiivin 98/71/EY 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää tekijänoikeuden suojan poissulkemisen sellaisessa tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli — ilman mallien tekijänoikeuden haltijan lupaa — on jo valmistanut ja myynyt jäsenvaltiossa tuotteita, jotka on valmistettu kyseisten mallien mukaisesti, kun mallien teollisoikeudellinen mallisuoja on lakannut ennen niiden säädösten voimaantulopäivää, joilla direktiivi on pantu kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön?

3)

Mikäli vastaus kysymyksiin 1 ja 2 on kieltävä, onko direktiivin 98/71/EY 17 ja 19 artiklaa tulkittava siten, että jäsenvaltiolle myönnetty mahdollisuus määrätä itsenäisesti suojan laajuus ja edellytykset voi käsittää myös tekijänoikeuden suojan poissulkemisen sellaisessa tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli — ilman mallien tekijänoikeuden haltijan lupaa — on jo valmistanut ja myynyt jäsenvaltiossa tuotteita, jotka on valmistettu kyseisten mallien mukaisesti, jos tämä poissulkeminen on kestoltaan merkittävä (kymmenen vuotta)?


(1)  EYVL L 289, s. 28.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Maltan tasavalta) on esittänyt 17.6.2009 — AJD Tuna Ltd v. Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd ja Avukat Ġenerali

(Asia C-221/09)

2009/C 205/41

Oikeudenkäyntikieli: malta

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AJD Tuna Ltd

Vastaajat: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd ja Avukat Ġenerali

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko komission asetus N:o 530/2008 (1) pätemätön sillä perusteella, että se on ristiriidassa EY 253 artiklan kanssa siltä osin kuin siinä ei esitetä riittäviä perusteluja kyseisen asetuksen 1, 2 ja 3 artiklassa säädettyjen kiireellisten toimenpiteiden toteuttamiselle ja siltä osin kuin siinä ei anneta riittävän selvää kuvaa näiden toimenpiteiden taustalla olevista päätelmistä?

2)

Onko komission asetus N:o 530/2008 pätemätön sillä perusteella, että se on ristiriidassa neuvoston asetuksen N:o 2371/2002 (2) 7 artiklan 1 kohdan kanssa siltä osin kuin sen johdanto-osan perustelukappaleissa ei osoiteta riittävällä tavalla, että (i) kalastuksesta aiheutuu vakava uhka elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai meren ekosysteemille ja että (ii) tilanne vaatii välittömiä toimia?

3)

Onko komission asetus N:o 530/2008 pätemätön siltä osin kuin toteutetuilla toimenpiteillä petetään kantajan kaltaisten yhteisön toimijoiden lailliset odotukset, jotka perustuvat 22.5.2008 annetun komission asetuksen N:o 446/2008 (3) 1 artiklaan ja 20.12.2002 annetun komission asetuksen N:o 2371/2002 2 artiklaan?

4)

Onko komission asetuksen N:o 530/2008 3 artikla pätemätön sillä perusteella, että se on ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa siltä osin kuin se merkitsee sitä, että (i) yksikään yhteisön toimija ei voi harjoittaa tonnikalasaaliiden purkamista taikka altaaseen lihotettavaksi tai kasvatettavaksi panemista varten edes aikaisemmin ja täysin komission asetuksen N:o 530/2008 mukaisesti pyydetyn tonnikalan osalta; ja (ii) yksikään yhteisön toimija ei voi harjoittaa tätä toimintaa sellaisten kalastajien pyytämän tonnikalan osalta, joiden alukset eivät purjehdi jonkin komission asetuksen N:o 530/2008 1 artiklan luettelossa mainitun jäsenvaltion lipun alla, vaikka tämä tonnikala olisi pyydetty Kansainvälisessä Atlantin tonnikalojen suojelukomissiossa vahvistettujen kiintiöiden mukaisesti?

5)

Onko komission asetus N:o 530/2008 pätemätön sillä perusteella, että se on suhteellisuusperiaatteen vastainen siltä osin kuin komissio ei ole näyttänyt toteen, että toimenpide, jonka se oli aikeissa toteuttaa, edistäisi tonnikalakantojen elpymistä?

6)

Onko komission asetus N:o 530/2008 pätemätön sillä perusteella, että toteutetut toimenpiteet ovat kohtuuttomia ja merkitsevät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettua kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää siltä osin kuin kyseisessä asetuksessa erotetaan toisistaan Espanjan lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset sekä Kreikan, Italian, Ranskan, Kyproksen ja Maltan lipun alla purjehtivat kurenuotta-alukset ja siten tehdään ero näiden kuuden jäsenvaltion ja muiden jäsenvaltioiden välillä?

7)

Onko komission asetus N:o 530/2008 pätemätön sillä perusteella, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan nojalla suojeltuja oikeusperiaatteita ei ole noudatettu siltä osin kuin niille, joita asia koskee, ja jäsenvaltioille ei ole annettu tilaisuutta esittää kirjallisia huomautuksiaan ennen päätöksen tekemistä?

8)

Onko komission asetus N:o 530/2008 pätemätön sillä perusteella, että kuulemisperiaatetta (audi alteram partem), joka on yhteisön oikeuden yleinen oikeusperiaate, ei ole noudatettu siltä osin kuin niille, joita asia koskee, ja jäsenvaltioille ei ole annettu tilaisuutta esittää kirjallisia huomautuksiaan ennen päätöksen tekemistä?

9)

Onko neuvoston asetuksen N:o 2371/2008 7 artiklan 2 kohta pätemätön sillä perusteella, että kuulemisperiaatetta (audi alteram partem), joka on yhteisön oikeuden yleinen oikeusperiaate, ja/tai Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan nojalla suojeltuja oikeusperiaatteita ei ole noudatettu, ja näin ollen, onko komission asetus N:o 530/2008 pätemätön, koska se perustuu neuvoston asetukseen N:o 2371/2008?

10)

Mikäli Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että komission asetus N:o 530/2008 on pätevä, pitäisikö tätä asetusta tulkita siten, että siinä tarkoitetaan, että kyseisen asetuksen 3 artiklan nojalla toteutetut toimenpiteet merkitsevät myös sitä, että yhteisön toimijat eivät saa hyväksyä jonkin kolmannen maan lipun alla purjehtivien kurenuotta-alusten Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° läntistä pituutta itäpuolella sekä Välimerellä pyytämien tonnikalasaaliiden purkamista, altaaseen lihotettavaksi tai kasvatettavaksi panemista ja jälleenlaivaamista?


(1)  Tonnikalaa Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° läntistä pituutta itäpuolella sekä Välimerellä kalastavia kurenuotta-aluksia koskevista kiireellisistä toimenpiteistä 12.6.2008 annettu komission asetus (EY) N:o 530/2008 (EUVL L 155, s. 9).

(2)  Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002 (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59–80).

(3)  Eräiden vuoden 2008 tonnikalakiintiöiden mukauttamisesta yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 4 kohdan nojalla 22.5.2008 annettu komission asetus (EY) N:o 446/2008 (EUVL L 134, s. 11).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bolzano (Italia) on esittänyt 19.6.2009 — rikosoikeudenkäynti Martha Nussbaumeria vastaan

(Asia C-224/09)

2009/C 205/42

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bolzano

Pääasian asianosainen

Martha Nussbaumer

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansallinen lainsäädäntö, jolla tarkoitetaan 9.4.2008 annettua asetusta nro 81 ja erityisesti 90 §:n 11 momentilla käyttöön otettua sääntelyä, 24.6.1992 annetun direktiivin 92/57/ETY (1) 3 artiklaan sisältyvän sääntelyn vastainen siltä osin kuin tässä kansallisessa sääntelyssä tehdään poikkeus sellaisen rakennustyömaan osalta, jolla toimii useita yrityksiä, rakennushankkeen toteuttajalle tai rakennushankkeen valvojalle asetetusta velvollisuudesta nimetä kyseisen säännöksen 3 momentin mukaisesti valmistelun yhteensovittamisesta vastaava henkilö, kun kyse on niistä yksityishenkilöiden urakoista, jotka eivät edellytä rakennuslupaa, eikä siinä oteta huomioon rakennustöiden luonnetta ja direktiivin liitteessä II lueteltujen kaltaisia erityisiä vaaroja?

2)

Onko kansallinen lainsäädäntö, jolla tarkoitetaan 9.4.2008 annettua asetusta nro 81 ja erityisesti 90 §:n 11 momentilla käyttöönotettua sääntelyä, 24.6.1992 annetun direktiivin 92/57/ETY 3 artiklaan sisältyvän sääntelyn vastainen siltä osin kuin rakennushankkeen toteuttajan tai rakennushankkeen valvojan on direktiivin mukaan siinä vaiheessa, kun hanketta toteutetaan rakennustyömaalla, nimettävä joka tapauksessa yhteensovittamisesta vastaava henkilö töiden tyypistä riippumatta ja näin ollen myös silloin, kun kyse on yksityishenkilöiden urakoista, jotka eivät edellytä rakennuslupaa, koska myös tällaisiin urakoihin voi liittyä direktiivin liitteessä II lueteltuja vaaroja?

3)

Rikkooko 9.4.2008 annetun asetuksen nro 81 90 §:n 11 momentilla käyttöön otettu säännös siltä osin kuin siinä säädetään, että toteutuksen yhteensovittamisesta vastaavan henkilön on laadittava turvallisuussuunnitelma, kun kyse on yksityishenkilöiden urakoista, jotka eivät edellytä rakennuslupaa, vain silloin, kun hankkeen toteutukseen osallistuu hankkeen kuluessa ensimmäisen yrityksen, jolle urakka on alun perin annettu, lisäksi muita yrityksiä, 24.6.1992 annetun direktiivin 92/57/ETY 3 artiklaa, jossa säädetään velvollisuudesta nimetä toteutuksen yhteensovittamisesta vastaava henkilö kaikissa tapauksissa töiden tyypistä riippumatta ja jolla ei anneta mahdollisuutta poiketa velvollisuudesta laatia turvallisuutta ja terveyttä koskeva suunnitelma, kun kyse on töistä, joihin liittyy direktiivin liitteessä II lueteltujen kaltaisia erityisiä vaaroja?


(1)  EUVL L 245, s. 6.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Giudice di pace di Cortona (Italia) on esittänyt 19.6.2009 — Joanna Jakubowlka Edyta v. Alessandro Maneggia

(Asia C-225/09)

2009/C 205/43

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Giudice di pace di Cortona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Joanna Jakubowlka Edyta

Vastaaja: Alessandro Maneggia

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklan g kohtaa sekä 4, 10, 81 ja 98 artiklaa tulkittava siten, että niiden vastaisena on pidettävä 25.11.2003 annetun lain nro 339 1 ja 2 §:n kaltaista kansallista lainsäädäntöä, jolla on saatettu uudelleen voimaan osa-aikaisia virkamiehiä koskeva kielto harjoittaa asianajajan ammattia ja estetty heitä harjoittamasta kyseistä ammattia, vaikka heillä olisi asianajajan ammatin harjoittamiseen vaadittava pätevyys, säätämällä, että toimivaltaisen asianajajien ammattiyhteisön hallituksen on määrättävä heidät poistettaviksi asianajajarekisteristä, elleivät kyseiset virkamiehet päätä irtisanoutua?

2)

Onko Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklan g kohtaa sekä 4, 10 ja 98 artiklaa tulkittava siten, että niiden vastaisena on pidettävä 25.11.2003 annetun lain nro 339 1 ja 2 §:n kaltaista kansallista lainsäädäntöä, jolla on saatettu uudelleen voimaan osa-aikaisia virkamiehiä koskeva kielto harjoittaa asianajajan ammattia ja estetty heitä harjoittamasta kyseistä ammattia, vaikka heillä olisi asianajajan ammatin harjoittamiseen vaadittava pätevyys, säätämällä, että toimivaltaisen asianajajien ammattiyhteisön hallituksen on määrättävä heidät poistettaviksi asianajajarekisteristä, elleivät kyseiset virkamiehet päätä irtisanoutua?

3)

Onko asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta 22.3.1977 annetun neuvoston direktiivin (77/249/ETY) (1) 6 artiklaa, jonka mukaan ’jäsenvaltio voi kieltää julkiseen tai yksityiseen yritykseen palvelussuhteessa olevia asianajajia harjoittamasta tuon yrityksen edustamiseen oikeudenkäynnissä liittyvää toimintaa, mikäli tuosta valtiosta olevat asianajajat eivät saa harjoittaa tällaista toimintaa’, tulkittava siten, että sen vastaisena on pidettävä 25.11.2003 annetun lain nro 339 1 ja 2 §:n kaltaista kansallista lainsäädäntöä, jolla on saatettu uudelleen voimaan osa-aikaisia virkamiehiä koskeva kielto harjoittaa asianajajan ammattia ja estetty heitä harjoittamasta kyseistä ammattia, vaikka heillä olisi asianajajan ammatin harjoittamiseen vaadittava pätevyys, säätämällä, että toimivaltaisen asianajajien ammattiyhteisön hallituksen on määrättävä heidät poistettaviksi asianajajarekisteristä, elleivät kyseiset virkamiehet päätä irtisanoutua, mikäli tällaista kansallista lainsäädäntöä voidaan soveltaa myös palvelussuhteessa oleviin asianajajiin, jotka harjoittavat asianajotoimintaa palvelujen tarjoamisvapauden perusteella?

4)

Onko asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu 16.2.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/5/EY (2) 8 artiklaa, jonka mukaan ’asianajaja, joka on merkitty luetteloon vastaanottavassa jäsenvaltiossa alkuperäisellä ammattinimikkeellään, voi harjoittaa asianajajan ammattia toisen asianajajan, asianajajien muodostaman yhtymän tai yhteisön taikka julkisen tai yksityisen yrityksen palkkaamana samassa laajuudessa kuin vastaanottava jäsenvaltio sen sallii niille asianajajille, jotka on merkitty luetteloon vastaanottavan jäsenvaltion ammattinimikkeellä’, tulkittava siten, ettei se koske julkisyhteisöissä osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevia asianajajia?

5)

Onko 25.11.2003 annetun lain nro 339 1 ja 2 §:n kaltaista kansallista lainsäädäntöä, jolla on saatettu uudelleen voimaan osa-aikaisia virkamiehiä koskeva kielto harjoittaa asianajajan ammattia ja jota sovelletaan myös niihin asianajajiin, jotka kuuluivat asianajajien ammattirekistereihin silloin, kun kyseinen laki nro 339/2003 tuli voimaan, pidettävä yhteisön oikeuden luottamuksensuojan ja saavutettujen etujen yleisten periaatteiden vastaisena, kun 2 §:ssä säädetään vain lyhyestä ’siirtymäajasta’ palvelussuhteen ja ammatinharjoittamisen välillä tehtävää valintaa varten?


(1)  EYVL L 78, s. 17.

(2)  EYVL L 77, s. 36.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale ordinario di Torino (Italia) on esittänyt 22.6.2009 — Antonino Accardo ym. v. Comune di Torino

(Asia C-227/09)

2009/C 205/44

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Torino

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro′, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon ja Daniele Sgavetti

Vastaaja: Comune di Torino

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23.11.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY (1) 5, 17 ja 18 artiklaa tulkittava siten, että niitä voidaan soveltaa välittömästi kansallisessa oikeusjärjestyksessä riippumatta niiden muodollisesta saattamisesta osaksi kansallista oikeusjärjestystä tai kansallisista oikeussäännöistä, joilla rajoitetaan niiden sovellettavuutta tiettyihin ammattiryhmiin, kun kyseessä on riita-asia, jossa ovat osapuolina kyseisessä direktiivissä tarkoitetut työmarkkinaosapuolet?

2)

Onko jäsenvaltion tuomioistuin tällaisesta välittömästä vaikutuksesta riippumatta kuitenkin velvollinen käyttämään kansallisen oikeuden tulkintavälineenä ja siten mahdollisten tulkintaongelmien ratkaisemisen lähtökohtana direktiiviä, jota ei ole vielä saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä tai jonka sovellettavuus sen täytäntöönpanon jälkeen näyttää kansallisten säännösten perusteella mahdottomalta?

3)

Onko kiellettyä, että jäsenvaltion tuomioistuin toteaa menettelytavan lainvastaisuuden, ja tämän vuoksi myöntää oikeuden korvaukseen perusteettomasta ja lainvastaisesta teosta johtuvista vahingoista, jos tällainen menettelytapa näyttää olevan työmarkkinaosapuolten hyväksymä ja tämä hyväksyminen on yhteisön oikeuden mukainen, vaikkakin täytäntöön panematta jätetyn direktiivin muodossa?

4)

Onko direktiivin 17 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä sallitaan itsenäisesti ja siten 2 kohdasta ja siihen sisältyvästä toimintojen ja ammattien luettelosta täysin riippumatta työmarkkinaosapuolten toimet ja se, että ne ottavat käyttöön viikkolepoa koskevia poikkeussääntöjä?


(1)  EYVL L 307, s. 18.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 26.6.2009 — Skatteministeriet v. DSV Road A/S

(Asia C-234/09)

2009/C 205/45

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vestre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Skatteministeriet

Vastaaja: DSV Road A/S

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 204 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sekä 92 ja 96 artiklaa, luettuna yhdessä sen 1 artiklan ja 4 artiklan 9 ja 10 kohdan kanssa, tulkittava siten, että

(a)

tullivelka syntyy, jos valtuutettu lähettäjä aloittaa erehdyksessä passitusmenettelyn NCTS-järjestelmässä tavaroista, joita ei fyysisesti ole olemassa, ja jos passitusmenettelyä ei tämän seurauksena voida päättää sääntöjen mukaisesti; vai siten, että

(b)

tullivelkaa ei synny, koska passitusmenettelyä sovelletaan lähtökohtaisesti yksinomaan fyysisesti olemassa oleviin tavaroihin, joten passitusilmoituksen tallentaminen erehdyksessä NCTS-järjestelmään sellaisista tavaroista, joita ei fyysisesti ole olemassa, ei johda tullin kantamiseen?

2)

Jos ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi, onko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 10 kohdassa tarkoitettua ”tuontitavaroiden” käsitettä, luettuna yhdessä sen 204 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ”tavaroiden” käsitteen kanssa, tulkittava siten, että tämä käsite tarkoittaa sekä fyysisesti olemassa olevia tavaroita että tavaroita, jotka eivät ole fyysisesti olemassa?


(1)  EYVL L 302, s. 1.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 29.6.2009 — DHL Express France SAS v. Chronopost SA

(Asia C-235/09)

2009/C 205/46

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kantaja: DHL Express France SAS

Vastaaja: Chronopost SA

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 20.12.1993 annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) 98 artiklaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimen määräämä kielto on ilman erityistä menettelyä voimassa kaikkialla yhteisön alueella?

2)

Jos tähän kysymykseen annetaan kielteinen vastaus, voiko yhteisön tavaramerkkituomioistuin nimenomaisesti laajentaa tällaisen kiellon sellaisten muiden jäsenvaltioiden alueelle, joissa tavaramerkkiä loukkaavat toimet ovat tapahtuneet tai ovat vaarassa tapahtua?

3)

Sovelletaanko yhteisön tavaramerkkituomioistuimen määräämään kieltoon kansallisen lainsäädännön mukaisesti liitettyjä pakkokeinoja kummassakin tapauksessa sellaisten jäsenvaltioiden alueella, joissa tällaisella kiellolla on oikeusvaikutuksia?

4)

Ellei näin ole, voiko yhteisön tavaramerkkituomioistuin määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrätyn kiellon kanssa samanlaisen tai siitä poikkeavan mainitunlaisen pakkokeinon sellaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa tällä kiellolla on oikeusvaikutuksia?


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 29.6.2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt ja Charles Basselier v. Conseil des ministres

(Asia C-236/09)

2009/C 205/47

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt ja Charles Basselier

Vastaaja: Conseil des ministres

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13.12.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY (1) 5 artiklan 2 kohta yhteensopiva Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan kanssa ja tarkemmin sanottuna kyseisessä määräyksessä taattujen tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden kanssa?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 5 artiklan 2 kohta myös vastoin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohtaa, vaikka sen soveltaminen on rajattu koskemaan yksinomaan henkivakuutussopimuksia?


(1)  EUVL L 373, s. 37.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 3.7.2009 — Fluxys SA v. Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

(Asia C-241/09)

2009/C 205/48

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fluxys SA

Vastaaja: Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko direktiivin 2003/55/EY (1) 1, 2 ja 18 artikla sekä asetuksen N:o 1775/2005/EY (2) 3 artikla esteenä sille, että kansallisissa lainsäädännöissä luodaan kauttakulkutoiminnalle erityinen tariffijärjestelmä, joka poikkeaa siirtotoimintaa säätelevistä säännöistä siten, että siirtotoiminnan sisällä tehdään ero siirron ja kauttakulun välillä?


(1)  Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta 26.6.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/55/EY (EYVL L 176, s. 57).

(2)  Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä 28.9.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1775/2005 (EUVL L 289, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/28


Kanne 7.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-252/09)

2009/C 205/49

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Zavvos ja G. Braga da Cruz)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi 19.3.2007 annetun komission direktiivin 2007/16/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä säädetyssä määräajassa komissiolle

Portugalin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanolle asetettu määräaika päättyi 23.3.2008.


(1)  EUVL L 79, s. 11.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/29


Valitus, jonka Calvin Klein Trademark Trust on tehnyt 9.7.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV ja Zafra Marroquineros, S.L., 7.5.2009 antamasta tuomiosta

(Asia C-254/09 P)

2009/C 205/50

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Calvin Klein Trademark Trust (edustaja: asianajaja T. Andrade Boué)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Zafra Marroquineros, S.L.

Vaatimukset

ensimmäisen oikeusasteen (kuudes jaosto) 7.5.2009 asiassa T-185/07 antama tuomio on kumottava

SMHV ja Zafra Marroquineros, S.L. on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 40/94 (1) 8 artiklan 1 kohtaa koskevaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kaikki tosiasialliseen tapaukseen liittyvät tekijät on otettava huomioon, on rikottu: oikeudellisesti ei ole otettu huomioon sitä, että yhteisön tavaramerkin hakija on käyttänyt sanottua tavaramerkkiä tunnettujen cK-tavaramerkkien kopioimiseen, ja hakijan oma toiminta osoittaa epäilyksettä, että riitautetun yhteisön tavaramerkin erottamiskykyisin osa muodostuu kirjaimista CK.

Asetuksen 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu, koska väitteen perustana olevien tavaramerkkien mainetta ei ole arvioitu kyseisen artiklan mukaisesti.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994 L 11, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/29


Kanne 9.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-255/09)

2009/C 205/51

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Travesa ja M. França)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut EY 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole mahdollistanut muusta kuin sairaalahoidosta toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden sairauskulujen korvaamista 13.8.1992 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) nro 177/92, jossa säädetään ulkomailla aiheutuneiden sairauskulujen korvaamisesta, tai muulla kansallisen oikeuden säännöksellä muissa kuin asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 (1) tarkoitetuissa tilanteissa tai jos kyseisessä kansallisessa asetuksessa asetetaan muusta kuin sairaalahoidosta toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden sairauskulujen korvaamisen edellytykseksi ennakkolupa

Portugalin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission mukaan Portugalin tasavalta ei ole noudattanut EY 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan sellaisena kuin artiklaa on tulkittu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Tästä oikeuskäytännöstä seuraa, että EY 49 artiklaa sovelletaan tilanteisiin, joissa potilas vastaanottaa vastikkeellisia terveydenhuoltopalveluita muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on.

Portugalissa asetuksessa nro 177/92, jossa säädetään ulkomailla aiheutuneiden sairauskulujen korvaamisesta, ei nimenomaisesti säädetä muusta kuin sairaalahoidosta toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden sairauskulujen korvaamisesta muissa kuin asetuksessa N:o 1408/71 tarkoitetuissa tilanteissa, tai Portugalin viranomaisten esittämän tulkinnan mukaan kyseisten muusta kuin sairaalahoidosta aiheutuneiden sairauskulujen korvaaminen edellyttää ennakkolupaa, jonka saamisen edellytyksiä on rajoitettu.


(1)  Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/30


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Kyproksen tasavalta

(Asia C-426/08) (1)

2009/C 205/52

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/30


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 3.6.2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran v. Euroopan unionin neuvosto, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan yhteisöjen komissio ja Alankomaiden kuningaskunta

(Asia C-576/08 P) (1)

2009/C 205/53

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 55, 7.3.2008.


Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/31


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. neuvosto

(Asia T-348/05 INTP)

(Oikeudenkäyntimenettely - Tuomion tulkinta)

2009/C 205/54

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Venäjä) (edustaja: asianajaja B. Evtimov)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamies: J.-P. Hix, avustajanaan asianajaja G. Berrisch)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Talabér-Ritz ja H. van Vliet)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensimmäisen oikeusasteen asiassa T-348/05 10.9.2008 antaman tuomion tulkintaa koskeva hakemus

Tuomiolauselma

1)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. neuvosto, 10.9.2008 antaman tuomion tuomiolauselman 1 kohtaa tulkitaan siten, että lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 658/2002 ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 132/2001 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 945/2005 kumotaan sikäli kuin se koskee JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinatia.

2)

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.

3)

Tämän tuomion alkuperäiskappale liitetään tulkittavan tuomion alkuperäiskappaleeseen, johon tehdään merkintä tästä tuomiosta.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/31


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.7.2009 — Italia v. komissio

(Asia T-373/05) (1)

(EMOTR - Tukiosasto - Yhteisön rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Raakatupakka - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohta)

2009/C 205/55

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamies: avvocato dello Stato G. Aiello)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Cattabriga ja L. Visaggio)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle 20.7.2005 tehdyn komission päätöksen 2005/579/EY (EUVL L 199, s. 84) osittainen kumoaminen siltä osin kuin siinä hylätään tietyt Italian tasavallan toteuttamat raakatupakkaa koskevat menot

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 296, 26.11.2005.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/32


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Peugeot ja Peugeot Nederland v. komissio

(Asia T-450/05) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Autojen jälleenmyynti - Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Rinnakkaisviennin rajoittaminen Alankomaista - Jälleenmyyjien palkitsemista koskeva järjestelmä ja niihin kohdistetut pakotteet - Sopimus, jonka tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen - Sakot - Rikkomisen vakavuus ja kesto)

2009/C 205/56

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Automobiles Peugeot SA (Pariisi, Ranska) ja Peugeot Nederland NV (Utrecht, Alankomaat) (edustajat: asianajajat O. d’Ormesson ja N. Zacharie)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi A. Bouquet, F. Arbault ja A. Whelan, sittemmin A. Bouquet ja M. Kellerbauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumottavaksi komission 5.10.2005 tekemä päätös K(2005) 3683 lopullinen, joka on tehty EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamismenettelyn puitteissa (asiat 36.623, 36.820 ja 37.275 — SEP ym. vastaan Automobiles Peugeot SA), ja toissijaisesti vaatimus sen sakon määrän alentamisesta, joka kantajille on määrätty kyseisellä päätöksellä.

Tuomiolauselma

1)

Sen sakon määräksi, joka Automobiles Peugeot SA:lle ja Peugeot Nederland NV:lle on määrätty komission 5.10.2005 tekemä päätös K(2005) 3683 lopullinen, joka on tehty EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamismenettelyn puitteissa (asiat 36.623, 36.820 ja 37.275 — SEP ym. vastaan Automobiles Peugeot SA), vahvistetaan 44,55 miljoonaan euroa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Automobiles Peugeot ja Peugeot Nederland vastaavat yhdeksästä kymmenesosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan ja ne velvoitetaan korvaamaan yhdeksän kymmenesosaa Euroopan yhteisöjen komission oikeudenkäyntikuluista.

4)

Komissio vastaa yhdestä kymmenesosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kymmenesosa Automobiles Peugeotin ja Peugeot Nederlandin oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/32


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Zenab v. komissio

(Asia T-33/06) (1)

(Yhteisön taloudellinen tuki - Eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma (MEDIA Plus) - Ehdotuksia koskeva pyyntö - Ehdotuksen hylkääminen - Lainvastaiseksi väitetty toimivallan delegointi komissiolle - Ilmeisten arviointivirheiden tekeminen - Perusteluvelvollisuus - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne)

2009/C 205/57

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Zenab SPRL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat J. Windey ja P. De Bandt)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J.-P. Keppenne ja L. Pignataro-Nolin)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin 9.11.2005 tehdyn komission päätöksen 648599 kumoaminen ja toiseksi Euroopan yhteisön sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun toteaminen sekä komission velvoittaminen maksamaan kantajalle 37 807 euron suuruinen summa korvauksena ehdotuspyynnön yhteydessä aiheutuneista kuluista ja sen aineettoman vahingon määrän, joka johtuu maineen vahingoittumisesta, ja aineellisen vahingon, joka johtuu EuroVOD-hankkeen täytäntöönpanon viivästymisestä, ja asiantuntijan nimittäminen tämän vahingon arvioimiseksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Zenab SPRL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/33


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — DSV Road v. komissio

(Asia T-219/07) (1)

(Tulliliitto - Thaimaasta peräisin olevien diskettien tuonti - Tuontitullien kantaminen jälkitullauksin - Tuontitullien peruuttamista koskeva vaatimus - Asetuksen (EY) N:o 2913/92 220 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 239 artikla)

2009/C 205/58

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: DSV Road NV (Puurs, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Poelmans, A. Calewaert ja R. de Wit)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Konstantinidis ja S. Schønberg, avustajanaan asianajaja F. Tuytschaever)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota 24.4.2007 tehty komission päätös, jolla ilmoitettiin Belgian viranomaisille, että Thaimaasta peräisin olevien diskettien tuontitulli on kirjattava tileihin jälkikäteen eikä kyseisiä tulleja ole peruutettava (asianumero REC 05/02)

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

DSV Road NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/33


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve v. SMHV — Ester C (ESTER-E)

(Asia T-230/07) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin ESTER-E rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkki ESTEVE - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2009/C 205/59

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Laboratorios Del Dr. Esteve, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja K. Manhaeve)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: The Ester C Company (Prescott, Arizona, Yhdysvallat) (edustaja: aluksi solicitor R. Bird, sittemmin asianajaja H. Wistam)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.4.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 737/2006-2), joka liittyy Laboratorios Del Dr. Esteve, SA:n ja The Ester C Companyn väliseen väitemenettelyyn

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Laboratorios Del Dr. Esteve, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 199, 25.8.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/33


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Ristic ym. v. komissio

(Asia T-238/07) (1)

(Eläinten terveys - Suojatoimenpiteet - Päätös 2007/362/EY - Kumoamiskanne - Lausunnon antamisen raukeaminen - Vahingonkorvauskanne - Suhteellisuusperiaate - Luottamuksensuojan periaate - Huolenpitovelvollisuus - Omistusoikeus ja taloudellisen toiminnan harjoittamista koskeva oikeus)

2009/C 205/60

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Ristic AG (Burgthann, Saksa), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Saksa), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Saksa) ja Rainbow Export Processing, SA (edustaja: asianajaja H. Schmidt)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja A. Szmytkowska)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2004/432/EY muuttamisesta 16.5.2007 tehdyn komission päätöksen 2007/362/EY (EUVL L 138, s. 18) kumoamiseksi ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Lausunnon antaminen kumoamisvaatimuksesta raukeaa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Ristic AG, Piratic Meeresfrüchte Import GmbH, Prime Catch Seafood GmbH ja Rainbow Export Processing, SA velvoitetaan maksamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan luettuna välitoimimenettelyyn liittyvät kulut.


(1)  EUVL C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/34


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Mars v. SMHV — Ludwig Schokolade (Suklaapatukan muoto)

(Asia T-28/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki - Suklaapatukan muoto - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Käyttöön perustuvan erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) - Oikeus tulla kuulluksi - Asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artikla (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 ja 76 artikla))

2009/C 205/61

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mars, Inc. (McLean, Virginia, Yhdysvallat) (edustajat: barrister A. Bryson ja solicitor G. Mills)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: P. Bullock)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Knitter ja R. Jacobs)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 23.10.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1325/2006-2), joka liittyy Ludwig Schokolade GmbH & Co:n ja KG et Mars, Inc:n väliseen mitättömyysmenettelyyn

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Mars, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/34


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Promat v. SMHV — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Asia T-71/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki PROMINA - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Tavarat eivät ole samankaltaisia - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2009/C 205/62

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Promat GmbH (Ratingen, Saksa) (edustaja: aluksi asianajaja S. Beckmann, sittemmin asianajaja H. Alt)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: aluksi A. Poch, sittemin G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Prosima Comercial, SA (Barcelona, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 27.11.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 574/2007-2), joka liittyy Promat GmbH:n ja Prosima Comercial, SA:n väliseen väitemenettelyyn

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Promat GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/35


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — komissio v. Atlantic Energy

(Asia T-182/08) (1)

(Välityslauseke - Muun kuin ydinenergian alan erityisohjelman puitteissa tehty sopimus taloudellisesta tuesta - Sopimusrikkomus - Ennakkona maksettujen summien palauttaminen - Lakiin perustuva kuittaus - Menettely vastaajan poissa ollessa)

2009/C 205/63

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi A.-M. Rouchaud-Joët ja S. Lejeune, sittemmin A.-M. Rouchaud-Joët ja F. Mirza, avustajanaan barrister M. Jarvis)

Vastaaja: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornwall, Yhdistynyt kuningaskunta)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jonka komissio on nostanut EY 238 artiklan nojalla ja jolla vastaajaa vaaditaan maksamaan takaisin Euroopan yhteisön BU 183/95 UK/AT -sopimuksen perusteella maksama ennakko korkoineen

Tuomiolauselma

1)

Atlantic Energy Ltd velvoitetaan maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle takaisin 226 010 euroa BU 183/95 UK/AT -sopimuksen yleisten sopimusehtojen 23 artiklan 1 kohdan mukaisine korkoineen 1.6.1996–28.2.2002 ja 16.7.2002–31.5.2008 välisiltä ajanjaksoilta vähennettynä 3 610,53 eurolla, ja lopulliseen summaan lisätään edellä mainittujen yleisten sopimusehtojen 23 artiklan 1 kohdan mukainen korko 1.6.2008 alkaen siihen saakka, kunnes velka on maksettu kokonaisuudessaan.

2)

Atlantic Energy velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/35


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. SMHV — Schwarzbräu (ALASKA)

(Asia T-225/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön kuviomerkki ALASKA - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuuden puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

2009/C 205/64

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Wadenbach)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Saksa) (edustaja: asianajaja L. Schlarmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, joka koskee SMHV:n neljännen valituslautakunnan 8.4.2008 tekemää päätöstä (asia R 877/2004-4), joka liittyy Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH:n ja Schwarzbräu GmbH:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.

3)

Schwarzbräu GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/36


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. SMHV — Schwarzbräu (Alaska)

(Asia T-226/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön sanamerkki Alaska - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuuden puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

2009/C 205/65

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Wadenbach)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Saksa) (edustaja: asianajaja L. Schlarmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 8.4.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1124/2004-4), joka liittyy Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH:n ja Schwarzbräu GmbH:n väliseen mitättömyysmenettelyyn.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.

3)

Schwarzbräu GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/36


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8.7.2009 — Procter & Gamble v. SMHV — Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Asia T-240/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin oli rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat yhteisön sanamerkit OLAY - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

2009/C 205/66

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Yhdysvallat) (edustajat: solicitor T. Scourfield, solicitor N. Beckett ja barrister A. Speck)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Laboratorios Alcala Farma SL (Madrid, Espanja)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 2.4.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1481/2007-2), joka liittyy The Procter & Gamble Companyn ja Laboratorios Alcala Farma, SL:n väliseen väitemenettelyyn

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

The Procter & Gamble Company velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/37


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Melli Bank v. neuvosto

(Yhdistetyt asiat T-246/08 ja T-332/08) (1)

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Rajoittavat toimenpiteet, joita Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistetaan ydinaseiden leviämisen estämiseksi - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Tuomioistuinvalvonta - Oikeasuhteisuus - Yhdenvertainen kohtelu - Perusteluvelvollisuus - Lainvastaisuusväite - Asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan d alakohta)

2009/C 205/67

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Melli Bank plc (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: aluksi R. Gordon, QC, barrister J. Stratford, barrister M. Hoskins, solicitor R. Gwynne ja solicitor T. Din, sittemmin D. Anderson, QC, M. Hoskins, solicitor S. Gadhia, solicitor D. Murray ja T. Din)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja E. Finnegan)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, E. Belliard ja L. Butel), Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: V. Jackson, avustajanaan barrister S. Lee) ja Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: S. Boelaert ja P. Aalto)

Oikeudenkäynnin kohde

Asioissa T-246/08 ja T-332/08 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 23.6.2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/475/EY (EUVL L 163, s. 29) liitteessä olevan B taulukon 4 kohdan kumoaminen Melli Bankia koskevilta osin ja asiassa T-332/08 mahdollisesti sen toteaminen, ettei Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 19.4.2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2007 (EUVL L 103, s. 1) 7 artiklan 2 kohdan d alakohtaa voida soveltaa.

Tuomiolauselma

1)

Kanteet hylätään.

2)

Melli Bank plc vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut.

3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Ranskan tasavalta ja Euroopan yhteisöjen komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, mukaan lukien välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut.


(1)  EUVL C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/37


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2009 — Biotronik v. SMHV (BioMonitor)

(Asia T-257/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin BioMonitor rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

2009/C 205/68

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Biotronik GmbH & Co. KG (Berliini, Saksa) (edustajat: aluksi asianajajat U. Sander ja R. Böhm, sittemmin R. Böhm)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: S. Schäffner)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 24.4.2008 asiassa R 466/2007-4 tekemästä päätöksestä, joka koskee hakemusta sanamerkin BioMonitor rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Biotronik GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/37


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 30.6.2009 — Impala v. komissio

(Asia T-464/04) (1)

(Kilpailu - Yrityskeskittymä - Yhteisyritys Sony BMG - Oikeusriidan kohteen lakkaaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2009/C 205/69

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) (Bryssel, Belgia) (edustajat: solicitor S. Crosby, solicitor J. Golding ja asianajaja I. Wekstein)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: X. Lewis ja K. Mojzesowicz)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Bertelsmann AG (Gütersloh, Saksa) (edustajat: solicitor P. Chappatte ja solicitor J. Boyce), Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Alankomaat) ja Sony Corporation of America (New York, New York, Yhdysvallat) (edustajat: barrister N. Levy sekä asianajajat R. Snelders ja T. Graf)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 19.7.2004 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa yrityskeskittymä todettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi ja ETA-sopimuksen mukaiseksi (asia nro COMP/M.3333 — Sony/BMG) (EUVL 2005, L 62, s. 30)

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen tästä kanteesta raukeaa.

2)

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistuimessa käydyn menettelyn osalta.


(1)  EUVL C 6, 8.1.2005.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/38


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 26.6.2009 — Marcuccio v. komissio

(Asia T-114/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä koskeva kohtuullinen määräaika - Myöhästyminen - Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

2009/C 205/70

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus, joka koskee Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa F-21/07, Marcuccio v. komissio, 14.12.2007 antamaa määräystä (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja jolla vaaditaan kyseisen määräyksen kumoamista

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 107, 26.4.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/38


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 30.6.2009 — Securvita v. SMHV (Natur-Aktien-Index)

(Asia T-285/08) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Natur-Aktien-Index rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Muutosvaatimus - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

2009/C 205/71

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat M. van Eendenburg, C. Uhlig ja J. Nabert)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: S. Schäffner)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 26.5.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 525/2007-4), joka koski sanamerkin Natur-Aktien-Index rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/39


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 2.7.2009 — Insula v. komissio

(Asia T-246/09 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Veloitusilmoitukset - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Muotovaatimusten täyttämättä jättäminen - Tutkimatta jättäminen)

2009/C 205/72

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat P. Marsal ja J.-D. Simonet)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Kahden sellaisen veloitusilmoituksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus, joissa määrätään palauttamaan kantajalle tukisopimusten puitteissa maksetut rahamäärät

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/39


Kanne 19.5.2009 — Balfe ym. v. Euroopan parlamentti

(Asia T-219/09)

2009/C 205/73

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Richard Balfe (Newmarket, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Milano, Italia), C (Madrid, Espanja), C (Lancashire, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Gnobkummerfeld, Saksa), C (Longré, Ranska), C (Saint-Martin de Crau, Ranska), C (Bregenz, Itävalta), C (West Yorkshire, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Marseille, Ranska), C (Rudsebheim, Saksa), C (Devon, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Barcelona, Espanja), C (Pariisi, Ranska), C (Wexford, Irlanti), C (Bozen, Italia), C (Madrid), C (Porto, Portugali), C (Iaf Nennhau, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Milano), C (Limonest, Ranska), C (Colares-Sintra, Portugali), C (Benfica do Ribatejo, Portugali), C (Saint-Étienne, Ranska), C (Cournon-d’Auvergne, Ranska), C (Lutterworth Leics, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Cumbria, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Oxfordshire, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Bratislava, Slovakia), C (Puola), C (Varsova, Puola), C (Radom, Puola), C (Boulogne-Billancourt, Ranska), C (Helsinki, Suomi), C (Lyon, Ranska), C (Ateena, Kreikka), C (Funchal, Portugali), C (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Le Val-d’Ajol, Ranska), C (Tallinna, Viro), C (Glasgow, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Riom, Ranska), C (Hampshire, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Coventry, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Helsinki), C (Krakova, Puola), C (Pamplona, Espanja), C (Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Lissabon, Portugali), C (Lissabon), C (Pariisi), C (Budapest, Unkari), C (Maia, Portugali), C (Bielsko-Biała, Puola), C (Wetherby, Yhdistynyt kuningaskunta), C (La Possession, Ranska), C (Cornwall, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Epernay, Ranska), C (Bolton, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Kępno, Puola), C (Amsterdam, Alankomaat), C (Palermo, Italia), C (Kent, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Bedforshire, Yhdistynyt kuningaskunta), C (Varsova) ja Fonds de pension-députés au Parlement européen (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat asianajajat: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin puhemiehistön 9.3. ja 3.4.2009 tekemät päätökset Euroopan parlamentin jäsenten vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelmän muuttamisesta on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vaativat tuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin puhemiehistön Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liitteessä VII mainitun (vapaaehtoisen) lisäeläkejärjestelmän muuttamisesta 9.3. ja 4.4.2009 tekemät päätökset. Muutoksissa on pääasiallisesti kyse siitä, että mahdollisuus saada 50 vuodesta alkaen varhaiseläkettä ja mahdollisuus saada eläke pääoman muodossa, poistetaan, sekä että eläkeikä nostetaan 60 vuodesta 63 vuoteen.

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi seuraavaan neljään kanneperusteeseen:

parlamentilla ei ole toimivaltaa muuttaa yksipuolisesti vapaaehtoiseen lisäeläkejärjestelmään liittymisestä tehdyn sopimuksen ehtoja

saavutettujen oikeuksien loukkaaminen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, suhteellisuusperiaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen siksi, että erityisesti Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen selvää sanamuotoa ei ole noudatettu, eikä asiassa ole annettu minkäänlaisia siirtymäsäännöksiä

riidanalaisten päätösten perusteluihin sisältyy syitä ja perusteita koskevia virheitä sekä siltä osin kuin kyse on tämäntyyppisen erityisen, täydentävän ja vapaaehtoisen eläkejärjestelmän oikeudellisesta järjestelystä että eläkerahaston hallinnoinnista ja taloudellisesta tilanteesta

vilpittömässä mielessä tapahtuvaa täytäntöönpanoa koskevan periaatteen loukkaaminen ja yksinomaan osapuolten sopimustahdosta riippuvien sopimusehtojen mitättömyys siksi, että sitoumuksia koskevia ehtoja on muutettu yksipuolisesti ja jälkikäteen, eikä vahingonkorvausta ole määrätty


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/40


Kanne 5.6.2009 — CEVA v. komissio

(Asia T-224/09)

2009/C 205/74

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Ranska) (asiamiehet: asianajaja J.-M. Peyrical)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

ensisijaisesti on todettava, ettei Euroopan komission ja CEVAn välillä ole sopimussuhdetta ja että näin ollen

Euroopan komission 6.4.2009 päivätty maksumääräys nro 3230900440 on kumottava

toissijaisesti on todettava, ettei Euroopan komission 6.4.2009 päivättyä maksumääräystä nro 3230900440 ole perusteltu

on todettava, että komissio saa perusteetonta etua, jos CEVA maksaa sille takaisin 179 896 euroa viivästyskorkoineen

näin ollen Euroopan komission 6.4.2009 päivätty maksumääräys N:o 3230900440 on kumottava.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kanteellaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan maksumääräyksen, jolla komissio on vaatinut, että kaikki sellaiset ennakot, jotka kantajalle on suoritettu teknologista tutkimus- ja kehityshanketta koskevan sopimuksen PROTOP nro EVK3-CT-2002-30004 osalta, on maksettava takaisin.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen:

maksumääräys on jätettävä tutkimatta, koska kantajan ja komission välillä ei ole sopimussuhdetta

riittävät perustelut puuttuvat, koska komissio on tukeutunut siihen, että kantajan väitetään laiminlyöneen sopimusvelvoitteensa, esittämättä kuitenkaan oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja tämän väitteen tueksi

perusteettoman edun periaatetta loukataan, koska komission vaatiman määrän maksaminen takaisin kokonaisuudessaan johtaisi siihen, että komissio saisi perusteetonta etua, koska sillä olisi hallussaan kantajat suorittamat työt ja tutkimukset ilman, että se olisi maksanut niiden suorittamisesta.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/40


Kanne 12.6.2009 — Access Info Europe v. neuvosto

(Asia T-233/09)

2009/C 205/75

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Access Info Europe (Madrid, Espanja) (edustajat: lakimiehet O. Brouwer ja J. Blockx)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

riidanalainen päätös on kumottava

neuvosto on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan nojalla velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien mahdollisten väliintulijoiden oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (1) nojalla sen neuvoston päätöksen kumoamista, jolla evätään oikeus tutustua asiakirjaan 16338/08 kokonaisuudessaan. Kyseinen asiakirja on pääsihteeristön tiedotustyöryhmälle osoittama muistio, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi. Neuvosto on väitetysti antanut kantajalle oikeuden tutustua vain tämän asiakirjan toimitettuun versioon ja jättänyt tutustumisoikeuden ulkopuolelle osat, joiden perusteella voidaan yksilöidä delegaatiot, jotka tekevät muutosehdotuksia.

Kantaja väittää, että riidanalainen päätös tulisi kumota seuraavilla perusteilla:

Kantaja väittää ensiksi, että neuvosto rikkoi asetuksen (EY) n:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohtaa, koska

(a)

se ei ole osoittanut, millä tavoin delegaatioiden nimien paljastaminen vahingoittaisi vakavasti toimielimen päätöksentekomenettelyä

(b)

se ei ole esittänyt perusteita sille, että olisi olemassa vaara siitä, että delegaatiot lakkaisivat esittämästä näkemyksiään kirjallisesti, eikä sille, miten tämä vahingoittaisi vakavasti toimielimen päätöksentekomenettelyä ja

(c)

se ei ole ottanut huomioon yleiseen etuun liittyviä pakottavia syitä, jotka koskevat kansallisten delegaatioiden identiteetin paljastamista.

Kantaja väittää toiseksi, että neuvosto laiminlöi EY 253 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 7 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun perusteluvelvollisuuden.


(1)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/41


Kanne 16.6.2009 — Nikolaou v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia T-241/09)

2009/C 205/76

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Kalliopi Nikolaou (Ateena, Kreikka) (edustaja: V. Christianos)

Vastaaja: tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän kärsimä aineeton vahinko seuraavin keinoin:

on annettava virallinen ilmoitus, joka sisältönsä osalta laaditaan yhdessä Nikolaoun kanssa ja joka annetaan tiedoksi Nikolaoun lisäksi kaikille yhteisön viranomaisille ja etenkin Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle sekä muille yhteisön toimielimille ja elimille ja jossa todetaan, että Nikolaouta vastaan esitetyt syytökset ovat perusteettomia

on annettava virallinen julkaisu, jossa todetaan, että Nikolaouta kohtaan esitetyt syytökset ovat perusteettomia, niissä Luxemburgin, Saksan, Kreikan, Ranskan, Espanjan ja Belgian lehdissä, jotka olivat julkaisseet Nikolaousta kielteisiä kommentteja, sekä European Voice -lehdessä

toissijaisesti, mikäli tilintarkastustuomioistuin ei ennallista Nikolaoun julkista mainetta edellä mainituin keinoin, se on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän kärsimästä aineettomasta vahingosta 100 000 euron suuruinen korvaus lisättynä koroilla, jotka kertyvät siitä, kun Nikolaou antoi tilintarkastustuomioistuimelle 14.4.2009 tiedoksi ”request for compensationin”, aina korvauksen maksamiseen saakka; Nikolaou aikoo käyttää summan edellä mainittujen ilmoitusten ja julkaisujen tekemiseen

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän luxemburgilaisissa tuomioistuimissa käytyjen menettelyjen johdosta kärsimästä aineettomasta vahingosta 40 000 euron suuruinen korvaus lisättynä koroilla, jotka kertyvät siitä, kun Nikolaou antoi tilintarkastustuomioistuimelle 14.4.2009 tiedoksi ”request for compensationin”, aina korvauksen maksamiseen saakka

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoulle tämän luxemburgilaisissa tuomioistuimissa ja etenkin Juge d'instructionissa ja Tribunal d'arrondissement de Luxembourgissa käytyjen menettelyjen johdosta kärsimästä aineellisesta vahingosta 57 771,40 euron suuruinen korvaus, joka vastaa Nikolaoun asianajaja Hossin palkkiota päämiehensä edustamisesta edellä mainituissa tuomioistuimissa, sekä 4 000 euron suuruinen matkakulukorvaus, joka johtuu edustamisesta edellä mainituissa tuomioistuimissa aiheutuneista matkoista Luxemburgissa, ja etenkin 1 500 euron korvaus edustamisesta Juge d'instructionissa ja 2 500 euron korvaus edustamisesta Tribunal d'arrondissement de Luxembourgissa lisättyinä koroilla, jotka kertyvät siitä, kun Nikolaou antoi tilintarkastustuomioistuimelle 14.4.2009 tiedoksi ”request for compensationin”, aina korvauksen maksamiseen saakka

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan Nikolaoun oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan näkemyksen mukaan tilintarkastustuomioistuin on rikkonut selvästi sekä erityissäännöksiä, joissa perustetaan oikeuksia yksityisille oikeussubjekteille, että perusoikeuksia, joita se on velvollinen kunnioittamaan toimivaltuuksiensa käytössä.

Kantaja vetoaa ensinnäkin siihen, että tilintarkastustuomioistuin on rikkonut selvästi asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 4 artiklaa ja tilintarkastustuomioistuimen päätöksen 99/50 2 artiklaa sekä jättänyt täyttämättä sille kuuluvan huolenpitovelvollisuuden, koska se oli ennen kuin asiassa oli suoritettu minkäänlaisia virallisia tutkimuksia antanut kolmansille tietoja Nikolaouta kohtaan esitetyistä syytöksistä. Tilintarkastustuomioistuin ei kantajan mukaan tehnyt mitään tällaisten tietojen antamisen estämiseksi eikä se myöhemminkään tutkinut syytöksiä uudelleen tai peruuttanut niitä, mistä aiheutui kantajalle huomattavaa aineetonta vahinkoa.

Toiseksi kantajan mukaan tilintarkastustuomioistuin on selvästi rikkonut päätöksen 99/50 2 ja 4 artiklaa, loukannut kantajan oikeutta puolustautua ja puolueettomuuden periaatetta tutkimusten suorittamisessa sekä hyvän hallinnon periaatetta suorittaessaan kantajaa koskevia alustavia tutkimuksia. Tästä toiminnasta aiheutui kantajalle aineetonta vahinkoa ja huomattavaa aineellista vahinkoa, koska tutkimuksissa esitetyn aineiston perusteella kantajaa vastaan aloitettiin menettely luxemburgilaisessa tuomioistuimessa, mistä aiheutui hänelle huomattavia kuluja.

Kolmanneksi tilintarkastustuomioistuin on jättänyt selvästi täyttämättä sille kuuluvan huolenpitovelvollisuuden sekä loukannut selvästi hyvän hallinnon periaatetta, koska se ei toimittanut Luxemburgin viranomaisille aineistoa, joka oli sen hallussa ja joka oli olennaisen tärkeä sen osoittamiseksi, että kantajaa vastaan esitetyt väitteet ovat perusteettomia. Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että kyseinen aineisto koski tilintarkastustuomioistuimen henkilökunnan lomia ja että jos tilintarkastustuomioistuin olisi toimittanut aineiston, kantaja olisi välttynyt asian siirtämiseltä tutkintaviranomaisille ja luxemburgilaiseen rikostuomioistuimeen, mikä olisi johtanut hänen kunniansa ja maineensa ennallistamiseen.

Neljänneksi tilintarkastustuomioistuin on kantajan mukaan loukannut selvästi puolueettomuuden ja hyvän hallinnon periaatteita, kun se siirsi kantajan asian tuomioistuinten käsiteltäväksi. Tästä aiheutui kantajalle vielä suurempaa aineetonta vahinkoa.

Viidenneksi kantajan mukaan tilintarkastustuomioistuin on jättänyt selvästi täyttämättä sille kuuluvan huolenpitovelvollisuuden, koska se on laiminlyönyt sellaisen virallisen päätöksen antamisen, jossa todetaan, että kantajaa vastaan esitetyt väitteet ovat perusteettomia ja jolla ennallistetaan kantajan maine tämän vapauduttua syytöksistä. Tämän laiminlyönnin vuoksi epäilykset Nikolaoun syyttömyydestä ovat jatkuneet ja hänelle on aiheutunut lisää aineetonta vahinkoa.


(1)  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL 2001, L 8, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/42


Kanne 24.6.2009 — Schräder v. YKLV — Hansson (Lemon Symphony)

(Asia T-242/09)

2009/C 205/77

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Saksa) (edustajat: asianajajat T. Leidereiter ja W.-A. Schmidt)

Vastaaja: yhteisön kasvilakijevirasto

Vastapuoli valituslautakunnassa: Jørn Hansson (Søndersø, Tanska)

Vaatimukset

Yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan 23.1.2009 tekemä päätös on kumottaja ja

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön kasvilajikkeiden suoja: Lemon Symphony

Yhteisön kasvilajikkeiden suojan haltija: Jørn Hansson

Valituslautakunnassa riitautettu yhteisön kasvilajikeviraston ratkaisu: Lemon Symphonylle myönnetyn yhteisön kasvilajikesuojan asetuksen (EY) N:o 2100/94 (1) 20 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan mitättömäksi julistamisen hylkääminen

Valittaja valituslautakunnassa: Kantaja

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 2100/94 76 artiklan rikkominen ja asetuksen N:o 2100/94 81 artiklan mukaisten yleisten menettelyoikeudellisten periaatteiden loukkaaminen, koska valituslautakunta ei ole selvittänyt riittävästi riitautetun päätöksen tosiseikkoja

asetuksen N:o 2100/94 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan rikkominen, koska valituslautakunta näyttää katsoneen virheellisesti, että kantaja ei ole voinut täyttää 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisia edellytyksiä, ja on näin ollen arvioinut virheellisesti näiden säännösten soveltamisalan

asetuksen N:o 2100/94 75 artiklan rikkominen, koska valituslautakunta on tukenut päätöksensä perusteihin, joista kantaja ei ole voinut lausua ennen päätöksen tekemistä

asetuksen (EY) N:o 1239/95 (2) 63 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkominen, koska suullisesta käsittelystä ei ole laadittu säännösten mukaista pöytäkirjaa.


(1)  Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27.7.1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/947 (EYVL L 227, s. 1).

(2)  Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa 31.5.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 1239/95 (EYVL L 121, s. 37).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/43


Kanne 18.6.2009 — Fedecom v. komissio

(Asia T-243/09)

2009/C 205/78

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Fédération de l’Organisation Economique Fruits et Légumes (Fedecom) (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja C. Galvez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Riidanalainen päätös on kumottava EY 230 artiklan neljännen kohdan nojalla

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan 28.1.2009 tehdyn komission päätöksen K(2009) 203 lopull. (1), jossa komissio totesi, ettei Ranskan tasavallan sellaisten kampanjasuunnitelmien yhteydessä, joilla pyritään helpottamaan Ranskassa korjattujen maataloustuotteiden markkinoimista, hedelmien ja vihannesten tuottajille myöntämä valtiontuki sovellu yhteismarkkinoille, ja velvoitti Ranskan tasavallan perimään kyseisen tuen takaisin.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen:

EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen käsitteen virheellinen soveltaminen siltä osin kuin komissio on katsonut, että tuottajien kampanjasuunnitelmien yhteydessä maksamat vapaaehtoiset maksut (alakohtaiset osuudet) ovat valtion varoja;

EY 87 artiklan 3 kohdan säännösten virheellinen soveltaminen siltä osin kuin komissio on katsonut, että kampanjasuunnitelmien mukaisesti toteutetut toimenpiteet eivät soveltuneet yhteismarkkinoille, suorittamatta kuitenkaan yksityiskohtaista analyysiä kustakin kampanjasuunnitelmasta;

Luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen siltä osin kuin tuottajille on saattanut syntyä luottamus kampanjasuunnitelmien sääntöjenmukaisuuteen sen perusteella, ettei komissio ollut ryhtynyt toimiin kymmenen vuoden aikana, vaikka se oli välttämättäkin saanut tiedon kampanjasuunnitelmista.


(1)  EUVL L 127, s. 11.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/43


Kanne 16.6.2009 — Evropaïki Dynamiki v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia T-247/09)

2009/C 205/79

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atheena Kreikka) (edustajat: asianajaja N. Korogiannakis ja asianajaja M. Dermitzakis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on kumottava komission päätös, jolla se hylkäsi kantajan avoimessa tarjouspyyntömenettelyssä julkaistun tarjouspyynnön AO 10186 ”Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan tuotanto ja levitys: TED-verkkosivusto, EUVL:n S.osan levykkeet ja niihin liittyvät offline- ja online-tiedotusvälineet” (EUVL 2009/S 2-001445) johdosta jättämän tarjouksen, ja josta kantajalle ilmoitettiin 7.4.2009 päivätyllä kirjeellä, sekä kaikki muut myöhemmät komission päätökset mukaan lukien se, jolla päätettiin tehdä hankintasopimus tarjouskilpailun voittajan kanssa

komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle korvauksena kantajan kysymyksessä olevan tarjouskilpailumenettelyn johdosta kärsimästä vahingosta 1 490 215,58 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle tästä kanteesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siinäkin tapauksessa, että kanne hylätään.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii käsiteltävänä olevassa asiassa sen vastaajan tekemän päätöksen kumoamista, jolla tämä hylkäsi kantajan avoimessa tarjouspyyntömenettelyssä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan tuotanto ja levitys: TED-verkkosivusto, EUVL:n S-osan levykkeet ja niihin liittyvät offline- ja online-tiedotusvälineet (AO 10186) -nimistä hankintaa koskevista palveluista tekemän tarjouksen ja päätti tehdä hankintasopimuksen tarjouskilpailun voittajan kanssa. Kantaja vaatii lisäksi korvausta siitä vahingosta, jonka se väittää kärsineensä kyseisen menettelyn johdosta.

Kantaja esittää kanteensa tueksi seuraavat kanneperusteet.

Kantaja katsoo ensiksi, että vastaaja on tehnyt erilaisia ja ilmeisiä arviointivirheitä ja kieltäytynyt esittämästä kantajalle perusteluita ja selvitystä ja rikkonut siten varainhoitoasetusta (1) ja sen soveltamissääntöjä ja direktiiviä 2004/18 (2) ja EY 253 artiklaa. Se toteaa, että komissio ei ilmoittanut koskaan kantajan kirjallisista pyynnöistä huolimatta sille, mitkä tarjouskilpailun voittajaan liittyvät ansiot olivat, vaikka se oli velvollinen tekemään niin. Kantajan näkemyksen mukaan komission esittämät kommentit olivat epämääräisiä, riittämättömiä ja sähkösanomatyylisiä, eivätkä ne käy järkevistä perusteluista. Kantaja katsoo edelleen, että komissio korjasi myöhemmin riidanalaisen päätöksen perusteluita sen jälkeen kun arviointikomitea oli käsitellyt raportin uudelleen ja päättänyt poistaa tarjouskilpailun voittajaa koskevan kommentin.

Toiseksi kantaja väittää, että vastaaja rikkoo varainhoitoasetuksen 106 ja 107 artiklaa sekä loukkaa avoimuuden periaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta sillä, että se ei sulje pois sellaisia tarjoajia, jotka turvautuvat muissa kuin WTO/GPA-maissa suoritettaviin töihin. Siinä tapauksessa, että komission olisi sitten sallittava tällainen osallistuminen, tämän olisi tapahduttava reilulla, avoimella ja syrjimättömällä tavalla siten, että siinä selvitetään ne valintakriteerit, joiden perusteella se jättää jotkut yhtiöt menettelyn ulkopuolelle tai hyväksyy toiset yhtiöt.

Kolmanneksi kantaja väittää, että vastaaja on tehnyt ilmeisen arviointivirheen verratessaan kantajan tarjousta toisiin tarjouksiin, eikä se ole ilmoittanut tätä koskevia syitä, koska arviointikomitean kantajan tarjouksen osalta esittämät kielteiset seikat olivat epämääräisiä ja riittämättömiä.


(1)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25.6.2002 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EUVL L 248, s. 1).

(2)  Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/44


Kanne 26.6.2009 — Wilo v. SMHV (moottorinsuojuksen muoto)

(Asia T-253/09)

2009/C 205/80

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Wilo SE (Dortmund, Saksa) (edustaja: asianajaja G. Braun)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan 30.3.2009 asiassa R 1184/2008-1 tekemä päätös on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: kolmiulotteinen merkki, joka esittää lämmityspumpun moottorinsuojusta, luokkiin 7 ja 11 kuuluvia tavaroita varten (hakemus nro 5 805 692)

Tutkijan päätös: hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) on rikottu, koska tavaramerkillä, jota on haettu, on vaadittu vähimmäiserottamiskyky.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/44


Kanne 26.6.2009 — Wilo v. SMHV (vihreän suojuksen esittäminen)

(Asia T-254/09)

2009/C 205/81

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Wilo SE (Dortmund, Saksa) (edustaja: asianajaja G. Braun)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan 30.3.2009 asiassa R 1196/2008-1 tekemä päätös on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki, joka esittää vihreää suojusta, luokkiin 7, 9 ja 11 kuuluvia tavaroita varten (hakemus nro 5 620 001)

Tutkijan päätös: hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) on rikottu, koska tavaramerkillä, jota on haettu, on vaadittu vähimmäiserottamiskyky.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/45


Kanne 6.7.2009 — i-content v. SMHV (BETWIN)

(Asia T-258/09)

2009/C 205/82

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Nordemann)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston neljännen valituslautakunnan (tavaramerkit ja mallit) 4.5.2009 asiassa R 1528/2008-4 tekemä päätös, joka koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta nro 006849641, sana BETWIN, ja sitä edeltävä pääosaston 10.9.2008 tekemä päätös (tavaramerkit ja mallit), joka koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta no 0068496641, sana BETWIN, on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki BETWIN luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvia palveluja varten (hakemus nro 6 849 641)

Tutkijan päätös: hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen, koska haetulla tavaramerkillä on vaadittu vähimmäiserottamiskyky eikä ole olemassa vapaana pitämisen tarvetta, asetuksen N:o 207/2009 79 artiklan, luettuna yhdessä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 14 artiklan kanssa, rikkominen ja EY 49 artiklan rikkominen.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/45


Kanne 6.7.2009 — Defense Technology v. SMHV — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Asia T-262/09)

2009/C 205/83

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Yhdysvallat) (edustaja: lawyer ja solicitor R. Kunze)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt am Main, Saksa)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan asiassa R 493/2002-4 (II) 4.5.2009 tekemä päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: DEF-TEC Defence Technology GmbH

Haettu yhteisön tavaramerkki: kuviomerkki FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR luokkiin 5, 8 ja 13 kuuluvia tavaroita varten — hakemus nro 643 668

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Yhdysvalloissa rekisteröity sanamerkki FIRST DEFENSE luokkaan 13 kuuluvia tavaroita varten; kaksi Yhdysvalloissa rekisteröityä kuviomerkkiä luokkaan 13 kuuluvia tavaroita varten; aikaisempi Belgiassa, Saksassa ja Ranskassa laajalti tunnettu tavaramerkki FIRST DEFENSE; aikaisempi Belgiassa, Saksassa ja Ranskassa laajalti tunnettu tavaramerkki FIRST DEFENSE AND DESIGN; aikaisempi Saksassa ja Ranskassa suojattu rekisteröimätön sanamerkki FIRST DEFENSE; aikaisempi Belgiassa, Saksassa Ranskassa käytetty rekisteröimätön tavaramerkki FIRST DEFENSE AND DESIGN; Saksassa suojattu toiminimi FIRST DEFENSE

Väiteosaston ratkaisu: väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: väiteosaston päätöksen kumoaminen ja väitteen hylkääminen

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkominen, koska valituslautakunta ei soveltanut asianmukaisesti mainittua säännöstä ja lisäksi koska sen päätös perustui esitettyjen tosiseikkojen virheelliseen ymmärtämiseen; neuvoston asetuksen 207/2009 65, 75 ja 76 artiklan rikkominen, koska valituslautakunta ei toteuttanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology v. SMHV — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER POJECTOR) 6.9.2006 antaman tuomion noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/46


Kanne 7.7.2009 — Mannatech v. SMHV (BOUNCEBACK)

(Asia T-263/09)

2009/C 205/84

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mannatech, Inc. (Coppell, Yhdysvallat) (edustajat: lakimiehet R. Niebel ja C. Steuer)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

on kumottava sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ensimmäisen valituslautakunnan 26.3.2009 asiassa R 100/2009-1 tekemä päätös ja

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”BOUNCEBACK” luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten

Tutkijan päätös: kantajan tavaramerkin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohtaa on rikottu, koska valituslautakunta sovelsi virheellisesti kyseisissä säännöksissä vahvistettuja oikeudellisia kriteerejä.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/46


Kanne 10.7.2009 — Serrano Aranda v. SMHV — Burg Groep (LE LANCIER)

(Asia T-265/09)

2009/C 205/85

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Calderón Chavero ja T. Villate Consonni)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Burg Groep BV (Bergen, Alankomaat)

Vaatimukset

SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.3.2009 asiassa R-366/20081 tekemä päätös on kumottava

edellä mainitun kumoamisen perusteella väite on hyväksyttävä, ja sen oikeudellisena seurauksena tavaramerkkihakemus 3343365 on hylättävä kokonaisuudessaan

SMHV ja muut osapuolet on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mikäli ne kiistävät kanteen ja mikäli niiden vaatimuksia ei hyväksytä

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Burg Groep B.V.

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, joka sisältää sanan ”LE LANCIER”, (rekisteröintihakemus nro 3 343 365) luokkiin 29 ja 30 kuuluvia tavaroita varten

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Espanjassa rekisteröity sanamerkki ”EL LANCERO” nro 838 740 luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten, Espanjassa rekisteröity sanan ”EL LANCERO” sisältämä kuviomerkki nro 941 979 luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten, Espanjassa rekisteröity sanamerkki nro 943 767”EL LANCERO” luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten ja Espanjassa rekisteröity sanamerkki nro 1 806 835”EL LANCERO” luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/47


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 1.7.2009 — Du Pont de Nemours (France) ym. v. komissio

(Asia T-467/07) (1)

2009/C 205/86

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Seitsemännen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/47


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.7.2009 — Imperial Chemical Industries v. SMHV (FACTORY FINISH)

(Asia T-487/07) (1)

2009/C 205/87

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 51, 23.2.2008.


Virkamiestuomioistuin

29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/48


Kanne 11.5.2009 — Schopphoven v. komissio

(Asia F-48/09)

2009/C 205/88

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Schopphoven (Zemmer, Saksa) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSOn sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä yleisen kilpailun EPSO/AD/117/08 varallaololuetteloon

Vaatimukset

On kumottava Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) päätös, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä yleisen kilpailun EPSO/AD/117/08 varallaololuetteloon, ja tarpeellisilta osin ne EPSOn päätökset, joilla hylättiin kantajan esittämät uudelleen tutkimista koskevat vaatimukset

kilpailun EPSO/AD/117/08 varallaololuettelo on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/48


Kanne 19.5.2009 — Petrilli v. komissio

(Asia F-51/09)

2009/C 205/89

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alessandro Petrilli (Grottammare) (edustajat: asianajajat J.-L. Lodomez ja J. Lodomez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan pääasiallisen kotipaikan vahvistamista.

Vaatimukset

päätös, joka on tehty 19.2.2009 ja jolla nimittävä viranomainen on kieltäytynyt vahvistamasta kantajan pääasialliseksi kotipaikaksi Italiaa, on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan sellaisista määristä, jotka on maksettava sen perusteella, että kantajan eläkkeeseen sovelletaan taannehtivasti Italiaan sovellettavaa korjauskerrointa, uudelleenasettautumiskorvausta ja kaksinkertaista perhelisää, 1.7.2007 alkaen korkoa sellaisen korkokannan mukaisesti, joka on EKP:n pääasiallisten jälleenrahoitustoimien osalta vahvistama korkokanta asianomaiselle ajanjaksolle lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/48


Kanne 4.6.2009 — Marcuccio v. komissio

(Asia F-56/09)

2009/C 205/90

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä sen komission päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus niiden vahinkojen korvaamisesta, joita on aiheutunut siitä, kun komission toimihenkilöt tunkeutuivat kantajan Luandassa sijaitsevaan virka-asuntoon 8.4.2002, ja toisaalta kopioiden luovuttaminen niistä valokuvista, jotka otettiin kyseisessä tilanteessa, sekä kaiken kyseiseen tapahtumaan liittyvän asiakirja-aineiston tuhoaminen

Vaatimukset

päätös, jolla hylättiin 24.4.2008 tehty hakemus, on lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava,

kirje, joka on päivätty 11.9.2008, on tarpeellisin osin lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava,

päätös, jolla hylättiin 3.11.2008 tehty valitus, on tarpeellisin osin lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava,

on vahvistettava se tosiseikka, että komission toimihenkilöt tunkeutuivat kantajan virka-asuntoon 8.4.2002 ottaen kuvia ja tehden muistiinpanoja joistakin seikoista, ja nämä tapahtumat on todettava lainvastaisiksi,

komissio on velvoitettava ilmoittamaan kantajalle kirjallisesti kaikista kyseiseen tapahtumaan liittyvistä asiakirjoista,

komissio on velvoitettava antamaan kantajalle kirjallisesti tiedoksi asiakirja-aineisto valokuvat mukaan lukien,

komissio on velvoitettava huolehtimaan näiden kaikkien asiakirjojen tuhoamisesta ja antamaan tästä tuhoamisesta tieto kantajalle,

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle korvauksena tapauksessa kärsitystä vahingosta 225 000 euroa tai sellainen tätä suurempi tai pienempi summa, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena, eli a) 100 000 euroa vahingosta, joka johtuu lainvastaisesta tunkeutumisesta asuntoon, b) 100 000 euroa vahingosta, joka johtuu lainvastaisesti tapahtuneesta valokuvien ottamisesta, ja c) 25 000 euroa vahingosta, joka johtuu lainvastaisesti tapahtuneesta muistiinpanojen tekemisestä kantajan henkilökohtaisista tavaroista,

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle sitä seuraavan päivän, kun 24.4.2008 tehty hakemus saapui komissioon, ja 225 000 euron tosiasiallisen maksupäivän väliseltä ajalta kyseisestä summasta kertyvät korot 10 prosentin vuosittaisen korkokannan mukaan ja vuosittain pääomitettuina,

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle asiakirja-aineiston ilmoittamatta jättämisestä aiheutunut vahinko siten, että sen on maksettava 100 euroa päivässä huomisesta alkaen aina siihen päivään asti, jona asiakirjoista annetaan tieto kantajalle, tai muu tätä suurempi tai pienempi summa, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena siten, että niiden summien osalta, jotka kertyvät huomisen ja sen kuukauden viimeisen päivän välillä, kun asiassa annetaan ratkaisu, maksun on tapahduttava ratkaisun antamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja ratkaisun antamisen jälkeen siten, että maksu suoritetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä tässä yhteydessä edellisen kuukauden kuluessa kertyneiden oikeuksien osalta,

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle asiakirja-aineiston tuhoamatta jättämisestä aiheutunut vahinko siten, että sen on maksettava 100 euroa päivässä huomisesta alkaen aina siihen päivään asti, jona asiakirjat on tuhottu, tai muu tätä suurempi tai pienempi summa, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena siten, että niiden summien osalta, jotka kertyvät huomisen ja sen kuukauden viimeisen päivän välillä, kun asiassa annetaan ratkaisu, maksun on tapahduttava ratkaisun antamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja ratkaisun antamisen jälkeen siten, että maksu suoritetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä tässä yhteydessä edellisen kuukauden kuluessa kertyneiden oikeuksien osalta,

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle kaikki oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajan toimesta tapahtuvan asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvat kulut,

komissio on velvoitettava korvaamaan mahdollisesta viran puolesta hankittavasta asiantuntijalausunnosta aiheutuvat kulut.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/49


Kanne 13.6.2009 — De Nicola v. EIP

(Asia F-59/09)

2009/C 205/91

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä muutoksenhakukomitean 14.11.2008 tekemän päätöksen kumoaminen tai sen oikaiseminen siltä osin kuin siinä todetaan, että kolme komitean jäsentä olisi jäävännyt kantajan tämän asianajajan sijaan. Toisaalta 29.4.2008 päätettyjen ylennysten kumoaminen, koska kantajan näkemystä ei otettu huomioon eikä kaikkia asiaan liittyviä toimenpiteitä tutkittu. Lopuksi kantajan kiusatuksi joutumisen toteaminen ja vastaajan määrääminen tämän toiminnan lopettamiseen.

Vaatimukset

muutoksenhakukomitean päätös on kumottava ja sitä on joka tapauksessa oikaistava siltä osin kuin siinä todetaan, että kolme komitean jäsentä olisi jäävännyt De Nicolan (tämän asianajajan sijaan) ja siltä osin kuin siinä pidetään jääväyksen perusteena ”pelkkää 14.12.2007 tehdyn päätöksen toteamista” sen sijaan, että se olisi seuraus tunnustuksista ja luopumisista, jotka komitean jäsenet olivat virheellisesti maininneet De Nicolan esittämiksi

ylennykset, joista on päätetty 29.4.2008, on kumottava, koska niistä on päätetty ottamatta huomioon kantajan näkemystä sekä tutkimatta kaikkia asiaan liittyviä aikaisempia ja myöhempiä toimenpiteitä, mukaan lukien kantajaa koskeva vuoden 2007 arviointikertomus, ja jos aiheellista, todettava että henkilöstöosaston antamissa ohjeissa asetetut rajoitukset ovat laittomia

kantajan on todettava joutuneen kiusatuksi, sekä

EIP on määrättävä lopettamaan kantajaan kohdistuva kiusaaminen ja se on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutuneet tähänastiset ja tulevat fyysiset, henkiset ja aineelliset vahingot sekä velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut koroilla lisättyinä ja rahan arvon muutokset huomioiden.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/50


Kanne 24.6.2009 — Birkhoff v. komissio

(Asia F-60/09)

2009/C 205/92

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Inzillo)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan tekemän sellaisen hakemuksen epäämispäätöksen kumoaminen, jolla kantaja haki henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevan 2 artiklan 5 kohdan soveltamisen jatkamista tyttärensä hyväksi 1.1.2009 alkaen, sekä komission velvoittaminen suorittamaan kantajalle tästä aiheutuneet rahasummat 1.1.2009 alkaen

Vaatimukset

on todettava, että nimittävän viranomaisen 2.4.2009 tekemä päätös on lainvastainen ja sen vuoksi se on kumottava, koska se on lainvastainen ja ilmeisen perusteeton tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen valossa; sama koskee kaikkia sitä edeltäviä säädöksiä ja/tai päätöksiä, jotka liittyvät kyseiseen päätökseen tai seuraavat sitä, ja etenkin PMO4:n 14.11.2008 tekemää päätöstä;

komissio on velvoitettava korvaamaan rahasummat, joita kantajalle ei ole maksettu 1.1.2009 alkaen siihen saakka, kunnes maksu tapahtuu, lisättynä rahan arvon muutoksilla ja koroilla, ja

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/50


Kanne 26.6.2009 — Donati v. EKP

(Asia F-63/09)

2009/C 205/93

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paola Donati (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan keskuspankin sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jättää tutkimatta väitteet, jotka koskevat kantajaan kohdistunutta henkistä häirintää sekä korvaus kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Vaatimukset

johtokunnan 16.12.2008 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siihen sisältyy kantajaan kohdistuva uhkaus ja häneen kohdistuvaa häirintää

johtokunnan 16.12.2008 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siihen ei sisälly päätöstä hallinnollisesta tutkimuksesta tai siitä, mitä tapahtuu kantajan kantelulle; toissijaisesti johtokunnan 16.12.2008 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siihen sisältyy ”implisiittinen” päätös kantajan kantelun käsittelyn lopettamisesta ja jättämisestä ryhtymättä myöhemmin toteutettaviin toimenpiteisiin ja etenkin olla ryhtymättä kurinpitomenettelyyn

sellainen 16.4.2008 tehty päätös on tarvittaessa kumottava, jolla hylättiin kantajan tekemä erityinen valitus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle aineettomasta vahingosta kohtuuden mukaan arvioitu 10 000 euron suuruinen korvaus

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/51


Kanne 9.7.2009 — Saracco v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-66/09)

2009/C 205/94

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Roberta Saracco (Arona, Italia) (edustaja: asianajaja F. Parrat)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan keskuspankin sen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydyttiin myöntämästä kantajalle uutta virkavapautta henkilökohtaisista syistä

Vaatimukset

on kumottava päätös, jolla kieltäydyttiin myöntämästä kantajalle virkavapautta henkilökohtaisista syistä 1.11.2008 lukien

on kumottava tarpeellisin osin päätökset, joilla hylättiin oikaisuhakemus ja valitus

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


Oikaisuja

29.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/52


Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-159/09

( Euroopan unionin virallinen lehti C 153, 4. heinäkuuta 2009, s. 44 )

2009/C 205/95

Virallisessa lehdessä asiassa T-159/09, Biofrescos v. komissio julkaistu tiedonanto kuuluu seuraavasti:

”Kanne 21.4.2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares Lda v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia T-159/09)

2009/C 193/67

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares Lda (Linda-a-Velha, Portugali) (edustaja: asianajaja A. Magalhães e Menezes)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava 16.1.2009 tehty komission päätös K(2009) 72 lopull., jolla hylätään kantajan vaatimus 41 271,09 euron suuruisten tuontitullien peruuttamisesta ja jossa määrätään niiden kantamisesta jälkikäteen

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja toi syyskuun 2003 ja helmikuun 2005 välisenä aikana Indonesiasta useita eriä pakastettuja katkarapuja, joiden osalta se vaati tuontitullien peruuttamista yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 236 artiklan ja 239 artiklan 1 kohdan nojalla.

Kantaja väittää, että komissio on rikkonut ainakin edellä mainittuja säännöksiä seuraavista syistä: se ei ensinnäkään ole lausunut kaikista kantajan tuontitullien peruuttamishakemuksessa esittämistä väitteistä, toiseksi sen esittämät perustelut ovat riittämättömät, virheelliset ja käsittämättömät, kolmanneksi se on tulkinnut virheellisesti Indonesian viranomaisten itsensä tekemää erehdystä ja neljänneksi se on esittänyt todisteina tosiseikkoja, jotka eivät todellisuudessa ole sellaisia ja joita koskeva todistustaakka kuuluu eri viranomaisille, jotka ovat menettelyn kuluessa osallistuneet asiaan, eikä missään tapauksessa kantajalle.


(1)  EYVL L 97, s. 38.”