ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2009.106.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 106

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
8. toukokuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2009/C 106/01

Euroopan Keskuspankin Lausunto – annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 – ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta – (CON/2009/37)

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 106/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

6

2009/C 106/03

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

11

2009/C 106/04

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

14

2009/C 106/05

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

17

2009/C 106/06

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

21

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 106/07

Euron kurssi

24

2009/C 106/08

Jälki-ilmoitus eurostatin vuonna 2008 myöntämistä avustuksista

25

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 106/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä – (Asia COMP/M.5467 – RWE/Essent) ( 1 )

26

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2009/C 106/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan keskuspankki

8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 17 päivänä huhtikuuta 2009 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta (1) (jäljempänä ”asetusehdotus” (2)).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä ”perustamissopimus”) 105 artiklan 4 kohtaan, sillä EKP hallinnoi tämän järjestelyn nojalla myönnettäviä lainoja. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleisiä huomautuksia

EKP katsoo, että nykyisessä rahoitusmarkkinatilanteessa on todennäköistä, että euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot hakevat keskipitkän ajan rahoitustukea koskevan järjestelyn nojalla tukia enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu ja että tukena haettavat määrät ylittävät asetuksen (EY) N:o 332/2002 voimaan tullessa vuonna 2002 tai asetusta muutettaessa joulukuussa 2008 ennakoidut määrät. Sen vuoksi EKP katsoo, ottaen huomioon kansainvälisen talouskehityksen ja rahoitusmarkkinoiden kehityksen, että mahdollinen tuen tarve voi ylittää nykyisen 25 miljardin euron ylärajan, ja pitää myönteisenä ehdotettua ylärajan korotusta 50 miljardiin euroon, jotta yhteisö voi täyttää mahdolliset rahoitustukipyynnöt.

Tässä yhteydessä EKP toteaa, että asetusehdotuksen mukaisen menettelyn on oltava täysin sopusoinnussa keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon kanssa, josta määrätään perustamissopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 kanssa (3). EKP:n käsityksenä on erityisesti, että asetusehdotuksessa suunniteltu saatavilla olevan tuen määrän korotus 50 miljardiin euroon rahoitetaan yksinomaan jäsenvaltioiden budjeteista ja että siihen ei sisälly lyhytaikaista rahoitusta tai Euroopan keskuspankkijärjestelmän jälleenrahoitusta. Tältä osin on odotettavissa, että yhteisön tilillä EKP:ssä ja jäsenvaltioiden tileillä kansallisissa keskuspankeissa on merkityksellisinä ajankohtina täysi kate.

2.   Erityisiä huomautuksia

2.1   Ehdotettu uusi 9 a artikla

EKP ymmärtää täysin, että on tarpeen varmistaa yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen asianmukainen hallinnointi. EKP kuitenkin huomauttaa, että ehdotettua uutta 9 a artiklaa voitaisiin tulkita siten, että siinä annettaisiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle valtuudet suorittaa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tilejä koskevia tarkastuksia. Ottaen huomioon EKP:hen ja kansallisiin keskuspankkeihin sovellettavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 27 artiklan määräykset, EKP ehdottaa näin ollen, että ehdotetun uuden 9 a artiklan soveltamisala rajoitettaisiin nimenomaisesti yhteisön keskipitkän ajan rahoitustukea saaviin jäsenvaltioihin.

2.2   Velvollisuus kuulla komissiota

Asetuksen (EY) N:o 332/2002 2 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltioiden, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, on kuultava komissiota, jos tällainen jäsenvaltio ”aikoo käyttää sellaisia yhteisön ulkopuolisia rahoituslähteitä, joihin liittyy talouspoliittisia ehtoja”. EKP ehdottaa ilmaisun ”talouspoliittisia ehtoja” muuttamista, jotta selvennetään, että ”talouspoliittiset ehdot” käsittävät ”ennakoivat (ex ante) kelpoisuusehdot” ja näin ollen yksiselitteisesti sellaiset ehdot, joita käytetään Kansainvälisen valuuttarahaston uudentyyppisissä järjestelyissä. (4)

2.3   Yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen saatavuus ennakoivin perustein

EKP huomauttaa, että asetuksen (EY) N:o 332/2002 muutettavaksi ehdotetuissa 3 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa ei ole ”tukiohjelmaa” koskevia viittauksia, jotka sisältyvät näiden artiklojen nykyisiin toisintoihin. Nämä poistot merkitsevät yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen soveltamisalan muuttamista niin, että tuki olisi käytettävissä vain todellisissa maksutasetta koskevissa vaikeuksissa, eikä silloin, kun kyse on uhkaavista vaikeuksista. Tältä osin perustamissopimuksen 119 artiklan 1 kohdassa viitataan nimenomaan siihen, että tuki on jäsenvaltion käytettävissä, jos maksutasetta koskevat vaikeudet ”uhkaavat sitä vakavasti”. Asetuksen (EY) N:o 332/2002 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa viitataan myös tuen myöntämiseen, jos vaihtotasetta koskevat vaikeudet ”vakavasti uhkaavat” jäsenvaltiota (eikä vain siinä tapauksessa, että vaikeuksia tosiasiassa ”on”). Asetuksen N:o 332/2002 3 artiklan 2 kohtaan ja 5 artiklan 1 kohtaan nykyisin sisältyvien ”tukiohjelmaa” koskevien viittausten olennaisena tarkoituksena oli luoda puitteet ennakoivan tuen myöntämiselle. ”Tukiohjelmaa” koskevien viittausten sijoittaminen takaisin asetuksen 3 artiklan 2 kohtaan ja 5 artiklan 1 kohtaan olisi hyödyllistä.

2.4   Uuden ehdotetun ”yhteisymmärryspöytäkirjan” luonne

Olisi toivottavaa kuvata johdonmukaisemmin ”yhteisymmärryspöytäkirjaa”, jota edellytetään ehdotetussa uudessa 3 a artiklassa. Erityisesti johdanto-osan toisessa kappaleessa viitataan tähän ”neuvoteltavaan” pöytäkirjaan, kun taas ehdotettu uusi 3 a artikla viittaa siihen, että muistio tulee olemaan luonteeltaan pikemminkin yksipuolinen asiakirja, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti ”neuvoston määräämät ehdot”. EKP ehdottaa, että johdanto-osan toinen kappale yhdenmukaistetaan ehdotetun uuden 3 a artiklan sanamuodon kanssa, sillä kyseisen artiklan sanamuoto seuraa pohjimmiltaan perustamissopimuksen 119 artiklan 2 kohdan sanamuotoa.

3.   Muutosehdotukset

Siltä osin kuin edellä esitetty johtaisi muutoksiin ehdotetussa asetuksessa, muutosehdotukset esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 20 päivänä huhtikuuta 2009.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  Asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

(2)  KOM(2009) 169 lopullinen.

(3)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1.

(4)  Ks. IMF:n lehdistötiedote nro 09/85 ”IMF Overhauls Lending Framework”, 24 päivänä maaliskuuta 2009, saatavissa IMF:n verkkosivustolta http://www.imf.org


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset

Muutos 1

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan toinen kappale

”Komission sekä asetusta soveltavien jäsenvaltioiden tehtävät ja velvollisuudet olisi määriteltävä sen kokemuksen perusteella, jota keskipitkän ajan rahoitustuen käytöstä on saatu hiljattain. Komission ja kyseisten jäsenvaltioiden olisi myös neuvoteltava yhteisymmärryspöytäkirja, jossa sovitaan rahoitustuen myöntämisen ehdoista.”

”Komission sekä asetusta soveltavien jäsenvaltioiden tehtävät ja velvollisuudet olisi määriteltävä sen kokemuksen perusteella, jota keskipitkän ajan rahoitustuen käytöstä on saatu hiljattain. Lisäksi komission ja kyseisten jäsenvaltioiden olisi myös neuvoteltava välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa, jossa sovitaan olisi esitettävä rahoitustuen myöntämisen ehdoista ehdot.”

Perustelukatso lausunnon 2.4 kohta

Muutos 2

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan neljäs kappale

”Yhteisöltä saadun rahoitustuen hallinnoinnin järkevyys on erittäin tärkeää. Sen vuoksi olemassa olevissa lainasopimuksissa määrätään, että Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston on voitava tehdä tarkastuksia, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi. Tästä olisi säädettävä myös tässä asetuksessa.”

”Yhteisöltä saadun rahoitustuen hallinnoinnin järkevyys on erittäin tärkeää. Sen vuoksi olemassa olevissa lainasopimuksissa määrätään, että Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston on voitava tehdä tarkastuksia yhteisön keskipitkän ajan rahoitustukea saavassa jäsenvaltiossa, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 27 artiklan soveltamiseen. Tästä olisi säädettävä myös tässä asetuksessa.”

Perustelukatso lausunnon 2.1 kohta

Muutos 3

Asetuksen (EY) N:o 332/2002 2 artikla.

”Jos jäsenvaltio, joka ei ole ottanut euroa käyttöön, aikoo käyttää sellaisia yhteisön ulkopuolisia rahoituslähteitä, joihin liittyy talouspoliittisia ehtoja, sen on ensin kuultava komissiota”

”Jos jäsenvaltio, joka ei ole ottanut euroa käyttöön, aikoo käyttää sellaisia yhteisön ulkopuolisia rahoituslähteitä, joihin liittyy talouspoliittisia ehtoja, mukaan lukien ennalta määritellyt kelpoisuusehdot, sen on ensin kuultava komissiota”

Perustelukatso lausunnon 2.2 kohta

Muutos 4

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 2 kohta.

”Kyseisen jäsenvaltion on neuvoteltava komission kanssa rahoitustarpeidensa arvioinnista ja esitettävä komissiolle luonnos sopeutusohjelmaksi.”

”Kyseisen jäsenvaltion on neuvoteltava komission kanssa rahoitustarpeidensa arvioinnista ja esitettävä komissiolle luonnos sopeutus- tai tuki ohjelmaksi.”

Perustelukatso lausunnon 2.3 kohta

Muutos 5

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 4 kohta.

”1.

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa, että yhteisön lainaa saavan jäsenvaltion talouspolitiikka on sopeutusohjelman ja neuvoston 3 artiklan mukaisesti mahdollisesti asettamien muiden ehtojen mukainen. Jäsenvaltion on annettava komission käyttöön kaikki tätä varten tarvittavat tiedot ja tehtävä yhteistyötä komission kanssa.”

”1.

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa, että yhteisön lainaa saavan jäsenvaltion talouspolitiikka on sopeutus- tai tuki ohjelman ja neuvoston 3 ja 3 a artiklan mukaisesti mahdollisesti asettamien muiden ehtojen mukainen. Jäsenvaltion on annettava komission käyttöön kaikki tätä varten tarvittavat tiedot ja tehtävä yhteistyötä komission kanssa”.

Perustelukatso lausunnon 2.3 kohta

Muutos 6

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan 6 kohta.

”Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimella on oikeus tehdä tämän tuen hallinnointiin tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia. Komissiolla, mukaan luettuna Euroopan petostentorjuntavirasto, on oikeus lähettää omia virkamiehiään tai asianmukaisesti valtuutettuja edustajia tekemään teknisiä tai varainhoitoa koskevia tarkastuksia, joiden se katsoo olevan tarpeen yhteisön myöntämän keskipitkän ajan rahoitustuen hallinnointia varten.”

”Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimella on oikeus tehdä tämän tuen hallinnointiin tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia yhteisön keskipitkän ajan rahoitustukea saavassa jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 27 artiklan soveltamiseen. Komissiolla, mukaan luettuna Euroopan petostentorjuntavirasto, on näin ollen oikeus lähettää omia virkamiehiään tai asianmukaisesti valtuutettuja edustajia tekemään teknisiä tai varainhoitoa koskevia tarkastuksia, joiden se katsoo olevan tarpeen yhteisön myöntämän keskipitkän ajan rahoitustuen hallinnointia varten yhteydessä tukea saavassa jäsenvaltiossa.”

Perustelukatso lausunnon 2.1 kohta


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/6


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 106/02

Päätöksen tekopäivä

18.12.2008

Valtion tuen viitenumero

N 369/08

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue:

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Scottish R&D&I Programme

Oikeusperusta

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 N. 126; Science and Technology Act 1965 Section 5t

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 31 milj. GBP

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 155 milj. GBP

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

30.9.2008–31.12.2013

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Scottish Government

5 Cadogan Street

Glasgow

G2 6AT

UNITED KINGDOM

Scottish Enterprise

150 Broomielaw

5 Atlantic Quay

Glasgow

G2 8LU

UNITED KINGDOM

Highlands and Islands Enterprise, Cowan House, Inverness Retail & Business Park

Inverness

IV2 7GF

UNITED KINGDOM

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

11.2.2009

Valtion tuen viitenumero

N 453/08

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Sachsen

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Sunfilm AG

Oikeusperusta

Investitionszulagengesetz 2007; Investitionszulagengesetz 2010; 35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe – Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe – Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus, Verohuojennus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 56,05 milj. EUR

Tuen intensiteetti

14,01 %

Kesto

2007–2011

Toimiala

Tehdasteollisuus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Finanzamt Hoyerswerda

Pforzheimer Platz 1

02977 Hoyerswerda

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

20.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 47a/09

Jäsenvaltio

Itävalta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

”Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise” (”Österreichregelung Kleinbeihilfen”)

Oikeusperusta

”Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise” (”Österreichregelung Kleinbeihilfen”)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Avustus, Takaus, Korkotuki

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 150 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2010 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

20.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 117/09

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

Flanders

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Guarantee scheme under the Temporary Framework (”Verhoogde Crisis Waarborg”)

Oikeusperusta

Amendment 11 februari 2009 van ”Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen”, 6 februari 2004 (Art. 22/1 – 22/3)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 1 500 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2010 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Guarantee Fund ”Waarborgfonds”, Flemish Region

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

11.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 128/09

Jäsenvaltio

Luxemburg

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties

Oikeusperusta

L'aide sera octroyée sur la base d'une loi instituant un régime temporaire de garanties en vue du redressement économique

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 500 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2010 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/11


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 106/03

Päätöksen tekopäivä

28.11.2008

Valtion tuen viitenumero

N 297/08

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

3.

Verkehrsforschungsprogramm der Bundesregierung, (hier Projektförderung des BMWi)

Oikeusperusta

Bundeshaushaltsplan Kapitel 0902 Titel 68311.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 60 milj. EUR;

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 360 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

1.1.2009–31.12.2014

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

11019 Berlin

DEUTSCHLAND

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

27.2.2009

Valtion tuen viitenumero

N 351/08

Jäsenvaltio

Latvia

Alue

87(3)(a)

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas

Oikeusperusta

Ministru kabineta noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam pasākuma”“Atbalsts uzņēmumu un radīšanai (ietverot ar lauksaimnicību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas piešķiršanas kārtība projekts;” Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 43,38 milj. LVL

Tuen intensiteetti

40 %

Kesto

31.12.2013 saakka

Toimiala

Energia

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

19.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 124/09

Jäsenvaltio

Latvia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

”Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the financial and economic crisis”

Oikeusperusta

Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’ approved on 17 February 2009.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 20 milj. LVL

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2010 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Latvian Guarantee Agency

11/13;15, Tirgonu Str.

Riga, LV-1050

LATVIA

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/14


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 106/04

Päätöksen tekopäivä

3.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 372/07

Jäsenvaltio

Liettua

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Pagalba biokuro gamybos plėtojimui

Oikeusperusta

Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo metais 2004–2010 programa.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 310,41 milj. LTL

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2012 saakka

Toimiala

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

11.2.2009

Valtion tuen viitenumero

N 414/08

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

England, Wales

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Renewable Obligation

Oikeusperusta

32 Electricity Act 1989, as amended by Energy Act 2004.

Currently subject to amendment by the Energy Bill 2008.

Implemented by Renewables Obligation Order 2006 (No 1004), amended by Renewables Obligation Order 2006 (Amendment) Order 2007 (No 1078)

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu, Energiansäästö

Tuen muoto

Liiketoimet, joita ei ole tehty markkinaehdoin

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 23 200 milj. GBP

Tuen intensiteetti

Kesto

1.4.2009–31.3.2027

Toimiala

Energia

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

25.2.2009

Valtion tuen viitenumero

N 513/08

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Clackmannanshire and Fife, Scotland

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Regional Investment Aid to Babcock Marine Rosyth Ltd

Oikeusperusta

Industrial Development Act 1982, section 7

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 0,175 milj. GBP

Tuen intensiteetti

12,5 %

Kesto

31.3.2011 saakka

Toimiala

Laivanrakennus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Scottish Government

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

8.12.2008

Valtion tuen viitenumero

N 613/08

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Dispositif de renforcement des fonds propres des banques

Oikeusperusta

Article 6, III de la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

21 000 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

4.12.2008–4.6.2009

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Société de prise de participation de l'Etat France

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/17


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 106/05

Päätöksen tekopäivä

10.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 304/08

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityk-sen nimi)

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

Oikeusperusta

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 BHO

Toimenpide-tyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tavoitteena on kehittää yhdistettyjä kuljetuksia, jotta rahtikuljetuksia saataisiin siirtymään tieliikenteestä muihin liikennemuotoihin

Tuen muoto

Avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin

Talousarvio

115 miljoonaa EUR vuosittain

Tuen intensiteetti

Enintään 85 % rahtiterminaalien rakentamis- ja laajennuskuluista sekä lastauslaitteiden hankinnoista

Kesto

2009–2011

Toimiala

Liikenneala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Invalidenstr. 44

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

10.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 409/08, N 410/08, N 411/08

Jäsenvaltio

Tšekki

Alue

Regiony úrovně NUTS II Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava

Nimike

N 409/08 – Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel,

N 410/08 – Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu,

N 411/08 – Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu

Oikeusperusta

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu; usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2006 č. 1461 o operačních programech České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013; usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky; usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2000–2013

Toimenpide – tyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tuen päätarkoituksena on ajoneuvojen ja liikkuvan kaluston hankkiminen ja nykyaikaistaminen integroitujen matkustajaliikennejärjestelmien kehittämiseksi Tšekissä

Tuen muoto

Investointiavustukset

Talousarvio

N 409/08 – enintään 4 323,24 milj. CZK (156,73 milj euroa) 5 vuoden aikana

N 410/08 – enintään 1 157,03 milj. CZK (41,95 milj. euroa) 5 vuoden aikana

N 411/08 – enintään 1 179,54 milj. CZK (42,76 milj. euroa) 5 vuoden aikana

Tuen intensiteetti

40 % tukikelpoisista kustannuksista, paitsi Jihozápadin alueella 38 %

Kesto

1.1.2009–31.12.2014

Toimiala

Liikenneala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Orgánem udělujícím podporu je regionální rada příslušného regionu úrovně NUTS II:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

CZ06 Jihovýchod

Kounicova 13

602 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

CZ03 Jihozápad

Jeronýmova 1750/21

370 01 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

CZ08 Moravskoslezsko

Hrabákova 1/1861

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

CZ05 Severovýchod

Pražská 320/8

PSČ 500 04 Hradec Králové

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

CZ04 Severozápad

Mírové náměstí 37

400 01 Ústí nad Labem

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

CZ02 Střední Čechy

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

CZ07 Střední Morava

Jeremenkova 40b

779 00 Olomouc

ČESKÁ REPUBLIKA

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

10.3.2009

Valtion tuen viitenumero

N 457/08

Jäsenvaltio

Alue

Ei sovelleta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityk-sen nimi)

Nederland — Vermindering van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsbeheer

Oikeusperusta

Wet inkomstenbelasting 2001

Toimenpide-tyyppi

Verotoimenpide

Tarkoitus

Alakohtainen kehittäminen

Tuen muoto

Yhtiöveron korvaaminen kertasuoritusperiaatteella

Talousarvio

0,5 milj. EUR vuosittain

Tuen intensiteetti

Kesto

10 vuotta

Toimiala

Meriliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä internetosoitteesta

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/21


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 106/06

Päätöksen tekopäivä

23.2.2009

Valtion tuen viitenumero

N 141/08

Jäsenvaltio

Luxemburg

Alue:

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables

Oikeusperusta

Loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de source renouvelables Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 2 milj EUR;

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 2 milj EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2009 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

19-21, boulevard Royal

2914 Luxembourg

LUXEMBOURG

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

19.1.2009

Valtion tuen viitenumero

N 363/08

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Andalusia

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Ayudas estatales para el medio ambiente y el desarrollo energético sostenible

Oikeusperusta

Proyecto de Decreto, por el que se establece el marco regolador de las ayudas a favor del medio ambiente y del desarrollo energetico sostenible de Andalucia que se concedan por la Junta de Andalucia

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Energiansäästö, Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus, Korkotuki

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 770,375 milj EUR

Tuen intensiteetti

50-80 %

Kesto

1.1.2009 – 31.12.2015

Toimiala

Energia

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Junta de Andalucia

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

28.1.2009

Valtion tuen viitenumero

N 467/08

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

AWARE-P (Advanced Water Asset Rehabilitation in Portugal) - Reabilitação de infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais em Portugal

Oikeusperusta

Protocolo no. 38A ao Acordo EEE, JO L 130 de 29.4.2004, p.3

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 747 841 EUR

Tuen intensiteetti

57 %

Kesto

30.4.2011 saakka

Toimiala

Sähkön, kaasun ja veden toimitus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Mecanismo financeiro do EEE

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Päätöksen tekopäivä

3.2.2009

Valtion tuen viitenumero

N 11/09

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régime temporaire de prêts bonifiés pour les entreprises fabriquant des produits verts.

Oikeusperusta

Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales; articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités territoriales et leurs groupements; circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes; circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises; circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des aides publiques aux entreprises.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Laina

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 500 milj EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2010 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/24


Euron kurssi (1)

7. toukokuuta 2009

2009/C 106/07

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3363

JPY

Japanin jeniä

132,72

DKK

Tanskan kruunua

7,4487

GBP

Englannin puntaa

0,88470

SEK

Ruotsin kruunua

10,4770

CHF

Sveitsin frangia

1,5166

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,6200

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

26,463

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

276,60

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7091

PLN

Puolan zlotya

4,3038

RON

Romanian leuta

4,1180

TRY

Turkin liiraa

2,0601

AUD

Australian dollaria

1,7591

CAD

Kanadan dollaria

1,5569

HKD

Hongkongin dollaria

10,3566

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,2385

SGD

Singaporin dollaria

1,9591

KRW

Etelä-Korean wonia

1 681,34

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,1581

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,1160

HRK

Kroatian kunaa

7,3629

IDR

Indonesian rupiaa

13 891,45

MYR

Malesian ringgitiä

4,7098

PHP

Filippiinien pesoa

63,152

RUB

Venäjän ruplaa

43,6295

THB

Thaimaan bahtia

46,630

BRL

Brasilian realia

2,8060

MXN

Meksikon pesoa

17,3576

INR

Intian rupiaa

65,6120


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/25


Jälki-ilmoitus eurostatin vuonna 2008 myöntämistä avustuksista

2009/C 106/08

Varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohdan ja sen soveltamissääntöjen 169 artiklan mukaisesti yleisölle tiedotetaan toimista, joita Eurostat on tukenut avustuksin vuoden 2008 aikana.

Luettelo kyseisistä toimista löytyy Europa-palvelimella (http://europa.eu.int) olevasta sähköisestä tiedostosta. Luetteloon pääsee valitsemalla ”Palvelut”, ”Avustukset”, ”Statistics”, ”Eurostat Grants” ja hakemalla sitten tiedoston ”List of grants awarded in 2008”.

Luettelo sisältää kunkin asiakirja-aineiston numeron, asianomaisen yksikön, edunsaajien nimen ja kotimaan, toimen otsikon, myönnetyn avustuksen määrän sekä yhteisrahoitusosuuden.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/26


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5467 – RWE/Essent)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 106/09

1.

Komissio vastaanotti 29. huhtikuuta 2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys RWE Aktiengesellschaft (”RWE”, Saksa) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Essent N.V. (”Essent”, Alankomaat) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

RWE: sähkön ja maakaasun tuotanto

Essent: sähkön, maakaasun ja lämmön tuotanto.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 2 2964301 tai 2967244) tai postitse viitteellä COMP/M.5467 – RWE/Essent seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

8.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/27


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

2009/C 106/10

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 (1) 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

AITOA PERINTEISTÄ TUOTETTA KOSKEVA REKISTERÖINTIHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 509/2006

”SKILANDIS”

EY-nro: LT-TSG-0007-0032-15.6.2005

1.   Hakijaryhmittymän Nimi Ja Osoite:

Ryhmittymän tai järjestön nimi (tapauksen mukaan)

:

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija.

Osoite

:

A. Vienuolio g. 8

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Puhelin

:

+370 52126814

Faksi

:

+370 52126814

Sähköposti

:

lmpa@takas.lt

2.   Jäsenvaltio Tai Kolmas Maa:

Liettua

3.   Tuote-Eritelmä:

3.1   Rekisteröitävä nimi/rekisteröitävät nimet (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 2 artikla):

”Skilandis”

3.2   Nimi on:

Image

itsessään erityinen

maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonnetta ilmaiseva

Rumšiškėn kansallistieteellisen museon viitemateriaalin mukaan skilandis-sana mainitaan Liettuan suurherttuakunnan eri alueilta kerätyissä 1500–1700-lukujen kirjallisissa tallenteissa. Nimi esiintyy Theodor Lepnerin muinaispreussi-liettua-sanakirjassa vuodelta 1680 sekä Philipp Ruhigin (1747), Christian Moeleken (1800) ja Friedrich Kurschatin (1883) liettua-saksa-sanakirjoissa. Tuotteesta käytetään tätä nimeä kaikkialla Liettuassa. Tuotteen nimi on ainutlaatuinen, säilynyt aikojen saatossa muuttumana ja edelleen käytössä.

3.3   Asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen nimen varaaminen:

Rekisteröintiin liittyy nimen varaaminen

Image

Rekisteröintiin ei liity nimen varaamista

3.4   Tuotelaji [liitteen II mukaisesti]:

Luokka 1.2:

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

3.5   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 1 kohta):

Skilandis on karheapintainen, pisaran tai pienen kesäkurpitsan muotoinen narulla sidottu kiinteä lihavalmiste luonnonkuoressa. Sen läpimitta on vähintään 80 mm ja sen paino voi vaihdella. Entisaikaan skilandisin kuorena käytettiin sian mahalaukkua, mutta 1900-luvun alusta kuorena on käytetty useimmiten sian rakkoa tai naudan umpisuolta. Kotitekoinen skilandis valmistetaan yleensä vain sianlihasta, kun taas lihajalostamoissa sen valmistukseen käytetään sian- ja naudanlihaa.

Skilandisille on ominaista hapahko, mausteinen, kirpeä ja suolainen maku, kypsytyksen ja kuivatuksen aikana kehittynyt erityinen maku ja tuoksu sekä halkaistuna punertavasta tummanpunaiseen vaihteleva väri, joka voi olla voimakkaampi reunoilla. Siinä on havaittavissa mausteinen ja hieman savuinen aromi. Sen koostumus on kiinteä. Vähärasvaisessa lihassa on hajanaisesti enintään 20 mm:n suuruisia silavapaloja.

Skilandisin ominaispiirteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:

tuotteen enimmäisvesipitoisuus: 40 %,

lihaproteiinin vähimmäispitoisuus (ilman kollageenia): 16 %,

ruokasuolaa enintään 5 %,

enimmäisrasvapitoisuus 35 %,

pH:n on oltava vähintään 5,0;

tuotteen paino: 0,4–2,0 kg,

Skilandis voidaan panna esille myös puolikkaina tai paloina vakuumi- tai tyhjiöpakkauksissa.

3.6   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen tuotantomenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 2 kohta):

Raaka-aineet:

Vähärasvainen sianliha, jossa on näkyvää lihaskudosten välistä rasvaa enintään 5 %. Seuraavia ruhonosia voidaan käyttää: kinkku, potka ja ulkofilee. Vähärasvainen sianliha muodostaa noin puolet skilandisista.

Enintään 60 % vähärasvaisesta sianlihasta voidaan korvata samalla määrällä vähärasvaista naudanlihaa, jossa on näkyvää lihaskudosten välistä rasvaa ja pieniä jänteitä enintään 5 %. Seuraavia ruhonosia voidaan käyttää: sisäpaisti, ulkopaisti, kulmapaisti, ulkofilee, paahtopaisti, kylki, lapa ja rinta.

Keskirasvainen sianliha, jossa on lihaskudosten välistä ja nahanalaista rasvaa enintään 30 %. Seuraavia ruhonosia voidaan käyttää: etuselkä, lapa ja kaula;

Rasvainen sianliha (ilman kamaraa), jossa on rasvaa enintään 55 %. Keskirasvainen ja rasvainen sianliha muodostavat yhdessä noin neljäsosan skilandisista.

Sian selkärasva ilman kamaraa. Selkärasva muodostaa noin neljäsosan skilandisista.

Ruokasuolaa 26–30 g/1 kg lihaa;

Mausteita, kuten musta-, valko- ja maustepippuria 2–3 g/1 kg lihaa. Pippuri voi olla jauheena tai rouheena;

Valkosipulia 2–3 g/1 kg lihaa;

Sokeria 2–5 g/1 kg lihaa;

Säilöntäainetta E 250 (natriumnitriitti) 50–180 mg/1 kg lihaa;

Hapettumisenestoaineita E 300 (askorbiinihappo) ja E 301 (natriumaskorbaatti) 0,5–1 g/1 kg lihaa;

Kuminaa, jauhettuja laakerinlehtiä ja jauhettua muskottia voidaan lisätä enintään 3 g /1 kg lihaa.

Tuotantomenetelmä:

Skilandis valmistetaan perinteisellä menetelmällä. Valmistukseen suositellaan käytettävän täysikasvuisten eläinten lihaa.

Jäähdytetty sianliha leikataan käsin tai koneella 10–30 mm:n kokoisiksi paloiksi ja silava leikataan 5–20 mm:n kokoisiksi paloiksi. Jäähdytetty naudanliha jauhetaan lihamyllyssä, jonka terän reikäkoko on 2–5 mm.

Jauhetun lihan joukkoon lisätään sekoittimessa tai myllyssä ruokasuola ja nitraattisuola, sokeri, mausteet ja lisäaineet. Sekoitetaan vähintään 10 minuuttia. Tuloksena saatavan täytteen annetaan seistä vähintään kuusi tuntia enintään + 4 °C:n lämpötilassa. Liha lisätään täyttökoneella sian rakosta tai naudan umpisuolesta tehtyyn luonnonkuoreen, jonka läpimitta on suurempi kuin kuoren, jota yleensä käytetään kylmäsavustetun makkaran valmistuksessa. Lihatäytteen rakkoon tai suoleen täyttämisessä on erittäin tärkeää, ettei täytteeseen jää ilmaa. Seuraavassa valmistusvaiheessa skilandisin sisäosan kuivumisprosessi on hidas ja käymisprosessi voimakas, minkä ansiosta valmiste saa sille tyypilliset aistinvaraiset ominaisuutensa. Täyte lisätään rakkoon tai suoleen vähitellen voimakkaasti painaen. Täytteeseen jäävä ilma poistetaan puristamalla kuorta. Kuori on täytettävä niin tiukasti, ettei savustuksen ja kuivatuksen aikana tuotteen pinnan ja kuoren väliin muodostu tyhjää tilaa täytteen kutistumisen vuoksi.

Täytetty rakko tai suoli sidotaan paksulla luonnonlangalla tai -narulla. Tuote sidotaan käsin narulla pituussuunnassa siten, että se jakautuu neljään osaan. Umpisuoleen täytetty tuote sidotaan lisäksi poikittaissuunnassa 4–5 cm:n välein.

Sidotut skilandisit ripustetaan telineeseen siten, etteivät ne kosketa toisiaan, ja niitä kypsytetään enintään + 4 °C:n lämpötilassa vähintään kolmen päivän ajan. Kypsytyksen aikana kuoressa oleva lihatäyte muuttuu kiinteämmäksi, tuotteen väri stabiloituu ja tapahtuu selektiivistä mikro-organismien kehittymistä, joka osaltaan edistää tuotteen erityisen maun ja aromin syntymistä.

Kypsytyksen jälkeen skilandis savustetaan 18–30 °C:sessa savussa, joka saadaan polttamalla lehtipuiden (leppä, haapa, koivu, pyökki, poppeli, tammi) sahajauhoa. Alkuvaiheen kypsytys ja savustus voidaan tehdä kypsytyslaitteistossa tai erilaisissa kuivureissa. Tuotetta savustetaan jaksoittain, ja sinä aikana skilandis kuivuu 18–30 °C:n lämpötilassa. Savustusprosessin kesto (taukoineen) vaihtelee savustuslaitteiston ja skilandisin koon mukaan kahdesta viiteentoista päivään. Savustuksen kesto vaikuttaa skilandisin värin voimakkuuteen, ja prosessin loppuvaiheessa tuote saa sille ominaisen savuaromin.

Savustettu skilandis kuivatetaan 8–18 °C:n lämpötilassa ja keskimäärin 90–75 %:n ilmankosteudessa. Kuivatuksen aikana mikro-organismien kehittyminen ja kudosten fermentointiprosessi johtavat biokemiallisiin prosesseihin, joiden ansiosta syntyy skilandisille ominainen erityismaku ja -aromi. Skilandisia kuivatetaan vähintään 30 päivän ajan, jolloin tuotteelta vaadittava vesipitoisuus ja sen aistinvaraiset ominaisuudet kehittyvät.

Skilandis jätetään ripustettuna sisätiloihin 0–15 °C:n lämpötilaan.

3.7   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 3 kohta):

Skilandisin erityisluonteen määrittelevät tärkeimmät tekijät ovat seuraavat:

Ulkonäkö: skilandis on karheapintainen, pisaran tai pienen kesäkurpitsan muotoinen narulla sidottu savustettu kiinteä lihavalmiste sian rakosta tai naudan umpisuolesta tehdyssä luonnonkuoressa. Sen läpimitta on vähintään 80 mm ja sen paino vaihtelee 0,4 kg:n ja 2 kg:n välillä.

Ulkonäkö halkaistuna: siivun väri vaihtelee punaruskeasta tummanpunaiseen ja voi olla voimakkaampi reunoilla. Vähärasvaisessa lihassa on hajanaisesti enintään 20 mm:n suuruisia silavapaloja. Myös lisätyt mausteet ovat nähtävissä.

Tuotantomenetelmä: sian- ja naudanliha pilkotaan käsin tai jauhetaan lihamyllyssä karkeaksi seokseksi, sekoitetaan joukkoon perinteiset mausteet, ja saatu seos lisätään sian rakosta tai naudan umpisuolesta tehtyyn luonnonsuoleen. Kuivatettu tuote savustetaan useaan kertaan lehtipuusta peräisin olevalla savulla, ja savustuksen jälkeen tuotetta kuivatetaan vähintään 30 päivän ajan.

Maku ja tuoksu: skilandisille on ominaista hapahko, mausteinen, kirpeä ja suolainen maku sekä kypsytyksen ja kuivatuksen aikana kehittynyt erityinen maku ja tuoksu. Siinä on havaittavissa mausteinen ja hieman savuinen aromi. Kyseinen fermentointiprosessi perustuu ensisijaisesti reseptin aineksiin, joita on yleisesti saatavilla Liettuan ilmastovyöhykkeellä.

Perinteinen käyttötapa: tarjoillaan useimmiten juhla-aterioilla, erityistilaisuuksissa, kokoontumisissa ja maaseudun sadonkorjuujuhlien aikaan. Leikataan ohuiksi siivuiksi ja syödään tumman leivän kanssa.

3.8   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen perinteinen luonne (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 4 kohta):

Skilandisia pidetään Liettuassa kansallisena tuotteena. B. Imbrasienėn kirjassa ”Lietuvos kulinarijos paveldas” (Liettuan kulinaarinen perintö) (Baltos lankos, 2008) skilandis mainitaan ensimmäisenä perinteisten lihatuotteiden joukossa. Entisistä ajoista lähtien sitä on Liettuan maaseudulla pantu syrjään kesän korjuujuhlia (heinätekoa ja rukiinkorjuuta) ja vieraita varten. Liettualainen kirjailija Simonas Daukantas totesi vuonna 1845 painetussa Liettuan eri alueiden väestöryhmiä käsittelevässä kirjassaan ”Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”, että skilandis oli ennen muinoin Liettuassa vieraille varattua syötävää. Skilandis mainitaan myös useaan otteeseen liettualaisen kirjallisuuden klassikoissa 1800- ja 1900-luvuilta. Skilandis-sanan levinneisyyttä kuvaava Liettuan kielen atlaksen (Vilna, 1977) kartta osoittaa, että kyseisen lihavalmisteen nimi tunnettiin kaikkialla Liettuassa lukuun ottamatta maan koillisosaa.

Entisaikaan skilandisin kuorena käytettiin sian mahalaukkua, mutta 1900-luvun alusta kuorena on käytetty useimmiten sian rakkoa tai naudan umpisuolta. Kotitekoinen skilandis valmistetaan yleensä vain sianlihasta, kun taas lihajalostamoissa sen valmistukseen käytetään myös naudanlihaa.

Liettuan kielen ensyklopediassa (Vilna, 1983) skilandis määritellään seuraavasti: Karkeaksi pilkotusta lihasta valmistettu raaka tai savustettu makkara. Valmistetaan keskirasvaisesta sianlihasta (≈ 85 %) ja naudanlihasta (≈ 15 %). Liha paloitellaan 2–3 cm:n pituisiksi ja 1–1,5 cm:n paksuisiksi paloiksi. Lisätään suolaa (≈ 3,5 % lihamäärästä), natriumnitraattia, sokeria, musta- ja maustepippuria sekä valkosipulia. Täyte lisätään kuoreen, joka on sian mahalaukkua tai rakkoa tai naudan perä- tai umpisuolta. Yleensä savustetaan. Valmistetaan lihajalostamoissa ja kotona.

3.9   Erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 4 artikla):

Tarkastuksen kohteina ovat:

raaka-aineiden vaatimustenmukaisuus

tekniseen prosessiin kuuluvien toimenpiteiden järjestys

tuotantoprosessin parametrien noudattaminen

tuotteen kuivatusaika

lopputuotteen aistinvaraiset ominaisuudet (ulkonäkö, maku, tuoksu, väri ja koostumus)

lopputuotteen fysikaaliset ja kemialliset indikaattorit (vesipitoisuus, proteiinipitoisuus (ilman kollageenia), ruokasuolan määrä, pH ja rasvapitoisuus).

lopputuotteen varastointi; ilman lämpötila ja kosteus tarkastetaan varastoinnin aikana.

Tarkastuselin toteuttaa tarvittavat tarkastukset, joita on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Valvontaelin tarkastaa valmistuksen tarkastusjärjestelmän, kriittiset valvontapisteet ja valmistajan asiakirjat.

4.   Tuote-Eritelmän Noudattamisen Tarkastamisesta Vastaavat Viranomaiset Tai Elimet:

4.1   Nimi ja osoite:

Nimi

:

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Osoite

:

Siesikų g. 19

LT-07170 Vilna

LIETUVA/LITHUANIA

Puhelin

:

+370 52404361

Sähköposti

:

vvt@vet.lt

ImageJulkishallinnollinen  Yksityinen

4.2   Viranomaisen tai elimen erityistehtävät:

Kohdassa 4.1 tarkoitettu valvontaelin on vastuussa kaikkien eritelmään liittyvien edellytysten valvonnasta.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.