ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 44

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
21. helmikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 044/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti
EUVL C 32, 7.2.2009

1

 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 044/02

Asia C-276/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Wellcome Foundation Ltd v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Tavaramerkki — Farmaseuttinen tuote — Uudelleen pakkaaminen — Rinnakkaistuonti — Olennainen muutos pakkauksen ulkoasussa — Etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva velvollisuus)

2

2009/C 044/03

Asia C-16/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 — Les Éditions Albert René SARL v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 ja 63 artikla — Sanamerkki MOBILIX — Yhteisön sanamerkin ja kansallisen sanamerkin OBELIX haltijan esittämä väite — Väitteen osittainen hylkääminen — Reformatio in peius — Niin kutsuttu neutralisointia koskeva teoria — Riidan kohteen muuttaminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettuun kanteeseen liitetyt asiakirjat uutena näyttönä)

2

2009/C 044/04

Asia C-210/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Szegedi Ítélőtáblan (Unkarin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Asiassa Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Yhtiön kotipaikan siirtäminen toiseen jäsenvaltioon kuin sen perustamisjäsenvaltio — Kaupparekisterissä olevaa kotipaikkamerkintää koskeva muutospyyntö — Muutospyynnön hylkääminen — Kaupparekisterin pitämisestä vastaavan tuomioistuimen päätöksestä tehty valitus — EY 234 artikla — Ennakkoratkaisupyyntö — Tutkittavaksi ottaminen — Tuomioistuimen käsite — Käsite kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta — Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä tehty valitus — Muutoksenhakutuomioistuimen toimivalta peruuttaa tämä päätös — Sijoittautumisvapaus — EY 43 ja EY 48 artikla)

3

2009/C 044/05

Asia C-338/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Toinen direktiivi 77/91/ETY — 29 ja 42 artikla — Osakeyhtiöt — Osakepääoman korottaminen — Etuoikeus merkitä osakkeita ja vaihtovelkakirjoja — Etuoikeuden poistaminen — Osakkeenomistajien suojaaminen — Yhdenvertainen kohtelu)

4

2009/C 044/06

Asia C-487/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.12.2008 — British Aggregates Association v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta (Valitus — Valtiontuki — Kiviaineksiin kohdistuva ympäristövero Yhdistyneessä kuningaskunnassa)

4

2009/C 044/07

Asia C-524/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Heinz Huber v. Saksan liittotasavalta (Henkilötietojen suojaaminen — Euroopan unionin kansalaisuus — Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate — Direktiivi 95/46/EY — Tarpeellisuuden käsite — Ulkomaisten unionin kansalaisten henkilötietojen yleinen käsittely — Ulkomaalaisista pidettävä keskusrekisteri)

5

2009/C 044/08

Asia C-47/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 — Masdar (UK) Ltd v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — EY 288 artiklan toinen kohta — Yhteisön saamaan perusteettomaan etuun perustuva kanne — Yhteisön tukiohjelmat — Komission sopimuskumppanin sääntöjenvastainen toiminta — Alihankintana suoritetut palvelut — Maksamatta jättäminen — Taloudelliseen toimintaan sisältyvät riskit — Luottamuksensuojan periaate — Yhteisön hallinnon huolellisuusvelvoite)

5

2009/C 044/09

Asia C-48/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Cour d'appel de Liègen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio — SPF Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA (Yhteisövero — Direktiivi 90/435/ETY — Emoyhtiön asema — Osuuden omistaminen pääomasta — Yhtiöosuuksiin kohdistuva käyttö- ja tuotto-oikeus)

6

2009/C 044/10

Asia C-73/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Direktiivi 95/46/EY — Soveltamisala — Verotusta koskevien henkilötietojen käsittely ja liikkuvuus — Yksilöiden suojelu — Sananvapaus)

6

2009/C 044/11

Yhdistetyt asiat C-101/07 P ja C-110/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 — Coop de France Bétail et Viande, aiemmin Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) ja Jeunes agriculteurs (JA) v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Ranskan tasavalta (Muutoksenhaku — Kilpailu — Naudanlihan markkinat — Naudankasvattajien ja teurastamoiden kansallisten järjestöjen välinen sopimus naudanlihan tuonnin keskeyttämisestä ja vähimmäisostohinnan vahvistamisesta — Sakot — Asetus N:o 17 — 15 artiklan 2 kohta — Järjestöjen jäseninä olevien yritysten liikevaihdon huomioonottaminen)

7

2009/C 044/12

Asia C-121/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/18/EY — GMO:ien tarkoituksellinen ympäristöön levittäminen ja markkinoille saattaminen — Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — EY 228 artikla — Täytäntöönpano käsittelyn kuluessa — Rahamääräiset seuraamukset)

8

2009/C 044/13

Asia C-127/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Conseil d'État'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys ja Arcelor SA v. Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable ja Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Ympäristö — Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Direktiivi 2003/87/EY — Soveltamisala — Terästeollisuuden alan laitosten sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan — Kemian ja muiden kuin rautametallien alan laitosten jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle — Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

8

2009/C 044/14

Asia C-161/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 artikla — Kansallinen sääntely, jossa vahvistetaan edellytykset yhtiöiden rekisteröinnille uusien jäsenvaltioiden kansalaisten hakemuksesta — Itsenäisen ammatinharjoittajan asemaa koskeva selvitysmenettely)

9

2009/C 044/15

Asia C-189/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus (ETY) N:o 2847/93 — 2 artiklan 1 kohta ja 31 artiklan 1 ja 2 kohta — Asetukset (EY) N:o 2406/96 ja 850/98 — Kalastusalalla sovellettava valvontajärjestelmä — Tiettyjen tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset — Riittämätön valvonta ja tarkastukset — Rikkomisista määrättävien asianmukaisten seuraamusten käyttöön ottamisen laiminlyönti — Seuraamusten toimeenpano — Asetuksen säännösten yleinen noudattamatta jättäminen — Lisätietojen, joilla pyritään tukemaan laiminlyönnin yleisyyttä ja pysyvyyttä, esittäminen yhteisöjen tuomioistuimessa — Hyväksyttävyys)

9

2009/C 044/16

Asia C-198/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 — Donal Gordon v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Urakehitystä koskeva kertomus — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarve — Täydellisesti ja pysyvästi työkyvytön virkamies)

10

2009/C 044/17

Asia C-205/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Hof van Beroep te Gentin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Lodewijk Gysbrechtsiä ja Santurel Inter BVBA:ta vastaan (EY 28-EY 30 artikla — Direktiivi 97/7/EY — Kuluttajansuoja etäsopimuksissa — Sopimuksen peruuttamista koskevan oikeuden käyttämiselle asetettu määräaika — Ennen sopimuksen peruuttamista koskevan oikeuden käyttämiselle asetetun määräajan päättymistä vaadittavaa ennakkomaksua tai muuta maksua koskeva kielto)

11

2009/C 044/18

Asia C-213/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Michaniki AE v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis ja Ypoyrgos Epikrateias (Julkiset rakennusurakat — Direktiivi 93/37/ETY — 24 artikla — Hankintoihin osallistumisen ulkopuolelle jättämisen perusteet — Kansalliset toimenpiteet, joissa säädetään julkisten rakennusurakoiden alan ja joukkoviestintäalan välisestä ristiriidasta)

11

2009/C 044/19

Asia C-282/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Cour d'appel de Liège (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio — SPF Finances v. Truck Center SA (Sijoittautumisvapaus — EY:n perustamissopimuksen 52 artikla (josta on muutettuna tullut EY 43 artikla) ja 58 artikla (josta on tullut EY 48 artikla) — Pääomien vapaa liikkuvuus — EY:n perustamissopimuksen 73 b ja 73 d artikla (joista on tullut EY 56 ja EY 58 artikla) — Oikeushenkilöiden verotus — Pääomatulot ja irtaimesta omaisuudesta saadut tulot — Lähdevero — Pidätys irtaimen omaisuuden tuotosta — Pidätys irtaimen omaisuuden tuotosta tehdään ulkomaiselle yhtiölle maksetuista koroista — Pidätystä irtaimen omaisuuden tuotosta ei tehdä kotimaisille yhtiöille maksetuista koroista — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus — Rajoitus — Rajoitusta ei ole)

12

2009/C 044/20

Asia C-283/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 75/442/ETY — 1 artikla — Jätteet käsite — Terästeollisuustoiminnoissa käytettäviksi tarkoitetut jäännökset — Korkealaatuisesta jätteestä peräisin oleva polttoaine — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano)

12

2009/C 044/21

Asia C-306/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 (Højesteretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ruben Andersen v. Kommunernes Landsforening Slagelse Kommunen (aiemmin Skælskør Kommune) valtuuttamana (Tietojen ilmoittaminen työntekijöille — Direktiivi 91/533/ETY — 8 artiklan 1 ja 2 kohta — Soveltamisala — Työntekijät, joita kollektiivisopimus koskee — Tilapäisen työsopimuksen tai työsuhteen käsite)

13

2009/C 044/22

Asia C-333/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.12.2008 (Cour administrative d'appel de Lyonin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Regie Networks v. Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Valtiontuet — Paikallisradioasemien tukiohjelma — Tukiohjelman rahoittaminen mainosajan myyjiltä kannettavalla veronluonteisella maksulla — EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa (josta on muutettuna tullut EY 88 artiklan 3 kohta) määrätyn alustavan tutkintamenettelyn päätteeksi tehty komission myönteinen päätös — Tuet, jotka voivat olla yhteismarkkinoille soveltuvia — EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohta (josta on tullut EY 87 artiklan 3 kohta) — Päätöksen laillisuuden riitauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Tosiseikkojen arviointi — Veronluonteisen maksun yhteensoveltuvuus EY:n perustamissopimuksen kanssa)

14

2009/C 044/23

Asia C-336/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Verwaltungsgericht Hannoverin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG v. Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Direktiivi 2002/22/EY — 31 artiklan 1 kohta — Kohtuulliset siirtovelvollisuudet — Kansallinen sääntely, jossa analogisia kaapeliverkkoja ylläpitävät operaattorit velvoitetaan syöttämään kaapeliverkkoihinsa kaikki sellaiset televisio-ohjelmat, jotka on hyväksytty maanpäälliseen lähetykseen — Suhteellisuusperiaate)

14

2009/C 044/24

Asia C-337/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 (Verwaltungsgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ibrahim Altun v. Stadt Böblingen (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäinen kohta — Turkkilaisen työntekijän lapsen oleskeluoikeus — Työntekijän kuuluminen laillisille työmarkkinoille — Omasta tahdosta riippumaton työttömyys — Kyseisen sopimuksen sovellettavuus turkkilaisiin pakolaisiin — Saavutettujen oikeuksien menettämisen edellytykset)

15

2009/C 044/25

Asia C-349/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2008 (Supremo Tribunal Administrativon (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda v. Fazenda Pública (Yhteisön tullikoodeksi — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate — Tuontitullien jälkitullaus)

16

2009/C 044/26

Asia C-384/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2008 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Valtiontuet — EY 88 artiklan 3 kohta — Yhteismarkkinoille soveltuviksi todetut tuet — Tuensaajan ja kansallisten viranomaisten riita sääntöjenvastaisesti toteutettujen tukitoimenpiteiden määrästä — Kansallisen tuomioistuimen rooli)

16

2009/C 044/27

Asia C-414/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowien (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Magoora sp. zo. o v. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 17 artiklan 2 ja 6 kohta — Kansallinen lainsäädäntö — Tiettyjen ajoneuvojen polttoaineen ostoihin liittyvän arvonlisäveron vähentäminen ajoneuvojen käyttötarkoituksesta riippumatta — Vähennysoikeuden tosiasiallinen rajoittaminen — Sisäisen lainsäädännön vähennysoikeuden rajoittamista koskevat säännökset direktiivin voimaantulohetkellä)

17

2009/C 044/28

Asia C-442/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.12.2008 (Oberster Patent- und Markensenatin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 12 artikla — Tavaramerkin menettäminen — Aatteellisen yhdistyksen rekisteröimät merkit — Tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsite — Hyväntekeväisyystyö)

17

2009/C 044/29

Asia C-443/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen ja Michaël Zouridakis v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 12 artiklan 3 kohtaa, joka koskee 1.5.2004 jälkeen palvelukseen otettujen virkamiesten luokittelemista palkkaluokkaan, koskeva lainvastaisuusväite — Henkilöstösääntökomitean kuuleminen — Saavutettuja oikeuksia ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu)

18

2009/C 044/30

Asia C-480/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2000/59/EY — Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteet satamissa — Laiminlyönti laatia, panna täytäntöön tai hyväksyä jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat)

18

2009/C 044/31

Asia C-488/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 18.12.2008 (Court of Sessionin (Skotlanti), Edinburgh (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Royal Bank of Scotland plc v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Sekä verollisiin että verosta vapautettuihin liiketoimiin käytetyt tavarat ja palvelut — Suhdeluvun mukainen vähennys — Laskeminen — Direktiivin 17 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut menetelmät — Velvollisuus soveltaa 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua pyöristyssääntöä)

19

2009/C 044/32

Asia C-491/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2008 (Landesgericht für Strafsachen Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Vladimir Turanskya vastaan (Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus — 54 artikla — Ne bis in idem -periaate — Soveltamisala — Lainvoimaisen tuomion käsite — Ratkaisu, jolla poliisiviranomainen määrää syytemenettelyn keskeytyneeksi — Ratkaisu, joka kansallisen oikeuden mukaan ei johda syyteoikeuden raukeamiseen ja jolla ei ole ne bis in idem -vaikutusta)

19

2009/C 044/33

Asia C-517/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Afton Chemical Limited v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Direktiivi 92/81/ETY — Kivennäisöljyjen valmisteverot — Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 8 artiklan 1 kohdan a alakohta — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 4 kohdan b alakohta — Soveltamisala — Moottoripolttoaineen lisäaineet, jotka ovat kivennäisöljyjä tai energiatuotteita mutta joita ei käytetä moottoripolttoaineina — Kansallinen verotusjärjestelmä)

20

2009/C 044/34

Asia C-549/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Handelsgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artikla — Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus ja apu — Vapautus korvausvelvollisuudesta — Peruuttaminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu)

20

2009/C 044/35

Asia C-13/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Menettelyn vireillepanijat: Erich Stamm ja Anneliese Hauser (Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus — Yhdenvertainen kohtelu — Itsenäistä ammattia harjoittavat rajatyöntekijät — Maanvuokrasopimus — Maatalouden rakenne)

21

2009/C 044/36

Asia C-273/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 18.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/81/EY — Ilman epäpuhtaudet — Kansalliset päästörajat — Laiminlyönti toimittaa ohjelmat päästöjen vähentämiseksi, kansalliset päästökartoitukset ja vuoden 2010 päästöennusteet)

22

2009/C 044/37

Asia C-328/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/35/EY — Ympäristövastuu — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

22

2009/C 044/38

Asia C-388/08 PPU: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.12.2008 (Korkeimman oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Artur Leymannia ja Aleksei Pustovarovia vastaan (Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Puitepäätös 2002/584/YOS — 27 artikla — Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt — Spesialiteettiperiaate — Suostumusmenettely)

23

2009/C 044/39

Asia C-551/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.12.2008 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Deniz Sahin v. Bundesminister für Inneres (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Direktiivi 2004/38/EY — EY 18 ja EY 39 artikla — Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen — Kolmannen maan kansalaisen, joka on tullut jäsenvaltion alueelle turvapaikanhakijana ja joka on sittemmin avioitunut toisen jäsenvaltion kansalaisen kanssa, oleskeluoikeus)

23

2009/C 044/40

Asia C-25/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 13.11.2008 — Giuseppe Gargani v. Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku — Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan nostama kanne parlamentin puhemiehen toimesta, joka on johtanut siihen, että parlamentin nimissä jätetään huomautuksia eräässä ennakkoratkaisuasiassa — Kanteen nostamisen määräaika)

24

2009/C 044/41

Yhdistetyt asiat C-180/08 ja C-186/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.11.2008 (Dioikitiko Efeteio Thessalonikisin (Kreikka) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil v. Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Direktiivi 89/48/ETY — Tutkintotodistusten tunnustaminen — Opintojen suorittaminen vapaata opetusta antavassa laitoksessa, jota vastaanottava jäsenvaltio ei ole tunnustanut oppilaitokseksi — Psykologia)

25

2009/C 044/42

Asia C-434/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Oldenburg (Saksa) on esittänyt 1.10.2008 — Arnold und Johann Harms henkilöyhtiönä v. Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Asia C-473/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sächsisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 5.11.2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz v. Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Asia C-486/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Innsbruck (Itävalta) on esittänyt 12.10.2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v. Land Tirol

26

2009/C 044/45

Asia C-491/08: Kanne 12.11.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

27

2009/C 044/46

Asia C-496/08 P: Valitus, jonka Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau ja Francisco Javier Solana Ramos ovat tehneet 18.11.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-47/05, (Angé Serrano ym. v. parlamentti) 18.9.2008 antamasta tuomiosta

27

2009/C 044/47

Asia C-510/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 24.11.2008 — Vera Mattner v. Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Asia C-512/08: Kanne 25.11.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

29

2009/C 044/49

Asia C-515/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 26.11.2008 — Rikosoikeudenkäynti Vítor Manuel dos Santos Palhotaa, Mário de Moura Gonçalvesia, Fernando Luís das Neves Palhotaa ja Termiso Lda:ta vastaan

29

2009/C 044/50

Asia C-519/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Monomeles Prodikeio Athinon (Kreikka) on esittänyt 27.11.2008 — Archontia Koukou v. Kreikan valtio

30

2009/C 044/51

Asia C-526/08: Kanne 2.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

31

2009/C 044/52

Asia C-529/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.12.2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda ja Helmar Rendenz v. Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Asia C-533/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2008 — TNT Express Nederland BV v. AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Asia C-534/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2008 — KLG Europe Eersel BV v. Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Asia C-536/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 4.12.2008 — Staatssecretaris van Financiën v. X

33

2009/C 044/56

Asia C-537/08 P: Valitus, jonka Kahla/Thüringen Porzellan GmbH on tehnyt 3.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu viides jaosto) asiassa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, jota tukevat Freistaat Thüringen ja Saksan liittotasavalta, v. Euroopan yhteisöjen komissio, 24.9.2008 antamasta tuomiosta

34

2009/C 044/57

Asia C-539/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 4.12.2008 — Staatssecretaris van Financiën v. fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Asia C-544/08: Kanne 4.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

35

2009/C 044/59

Asia C-554/08 P: Valitus, jonka Le Carbone Lorraine on tehnyt 17.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-73/04, Carbone Lorraine v. komissio, 8.10.2008 antamasta tuomiosta

35

2009/C 044/60

Asia C-556/08: Kanne 16.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

36

2009/C 044/61

Asia C-557/08: Kanne 16.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

36

2009/C 044/62

Asia C-561/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 19.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-160/04, Potamianos v. komissio, 15.10.2008 antamasta tuomiosta

37

2009/C 044/63

Asia C-566/08: Kanne 22.12.2008 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

37

2009/C 044/64

Asia C-567/08: Kanne 19.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

38

2009/C 044/65

Asia C-574/08: Kanne 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

38

2009/C 044/66

Asia C-575/08: Kanne 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

39

2009/C 044/67

Asia C-583/08 P: Valitus, jonka Christos Gogos on tehnyt 24.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-66/04, Christos Gogos v. Euroopan yhteisöjen komissio, 15.10.2008 antamasta tuomiosta

39

2009/C 044/68

Asia C-585/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obersten Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 24.12.2008 — Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 044/69

Asiat T-211/04 ja T-215/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Gibraltarin hallitus ja Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (Valtiontuki — Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittama tukijärjestelmä, joka koskee Gibraltarin hallituksen yhtiöverouudistusta — Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Alueellinen valikoivuus — Aineellinen valikoivuus)

41

2009/C 044/70

Asia T-144/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Muñiz v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston (mekaniikka/sekalaiset) työryhmän kokoukseen liittyvät asiakirjat — Tutustumisoikeuden epääminen — Päätöksentekomenettelyyn liittyvä poikkeus)

41

2009/C 044/71

Asia T-455/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Componenta v. komissio (Valtiontuet — Metalliala — Yrityksellä kiinteistösijoitusyhtiössä olevan omistusosuuden osto ja mainitun yrityksen samalle kiinteistösijoitusyhtiölle myöntämän lainan takaisinmaksu yrityksen suorittaman investoinnin vastineena — Päätös, jossa tuen todetaan olevan yhteismarkkinoille soveltumaton ja määrätään sen takaisinperinnästä — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Kiinteistösijoitusyhtiön osakkeiden arviointi — Yhtiön kiinteistöomaisuuden arviointi — Perusteluvelvollisuus — Tutkiminen viran puolesta)

42

2009/C 044/72

Asia T-85/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — General Química ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kumin käsittelyssä käytettävien kemiallisten tuotteiden ala — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Luottamuksellisten tietojen vaihto ja hintojen vahvistaminen — Emoyhtiön vastuuseen joutuminen — Yhteisvastuu — Sakot — Yhteistyötiedoksianto)

42

2009/C 044/73

Asia T-285/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin TORRE DE FRIAS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit TORRES ja LAS TORRES — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

43

2009/C 044/74

Asia T-286/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin TORRE DE GAZATE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit TORRES ja LAS TORRES — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

43

2009/C 044/75

Asia T-287/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Torre Albéniz rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki TORRES — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

44

2009/C 044/76

Asia T-8/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TG Torre Galatea rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki TORRES 10 — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

44

2009/C 044/77

Asia T-16/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin TORRE DE BENÍTEZ rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat sana- ja kuviomerkki-tyyppiset kansalliset, yhteisön ja kansainväliset tavaramerkit, jotka tuovat mieleen lukuisat tornit — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

45

2009/C 044/78

Yhdistetyt asiat T-90/07 P ja T-99/07 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Belgia ja komissio v. Genette (Muutoksenhaku — Henkilöstöasia — Henkilöstö — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Päätös, jolla hylätään siirtohakemuksen peruuttaminen ja uuden siirtohakemuksen tekeminen — Virkamiestuomioistuimen toimivalta — Oikeudenkäynnin kohteen muuttaminen — Virkamiestuomioistuimessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen)

45

2009/C 044/79

Asia T-293/07 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Lofaro v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Valitusaika — Valituksen jättämispäivä — Vastaanotto hallinnossa — Oikeusvarmuuden periaate)

46

2009/C 044/80

Asia T-227/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.12.2008 — RSA Security Ireland v. komissio (Kumoamiskanne — Yhteinen tullitariffi — Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön — Henkilö, jota asia ei koske erikseen — Tutkimatta jättäminen)

46

2009/C 044/81

Asia T-169/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.12.2008 — Longevity Health Products v. SMHV — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Cellutrim — Aikaisempi kansallinen sanamerkki Cellidrin — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

46

2009/C 044/82

Asia T-210/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.12.2008 — RSA Security Ireland v. komissio (Kumoamiskanne — Yhteinen tullitariffi — Sitovan tariffitiedon antaminen — Kansallisten tulliviranomaisten toimivalta — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

47

2009/C 044/83

Asia T-406/08: Kanne 19.9.2008 — ICF v. komissio

47

2009/C 044/84

Asia T-502/08: Kanne 21.11.2008 — Volkswagen AG v. SMHV — Deutsche BP (Sun Gasoline)

48

2009/C 044/85

Asia T-503/08: Kanne 20.11.2008 — Rundpack AG v. SMHV (mukia esittävä merkki)

48

2009/C 044/86

Asia T-504/08: Kanne 21.11.2008 — Mologen v. SMHV (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Asia T-505/08: Kanne 25.11.2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. SMHV (Hunter)

49

2009/C 044/88

Asia T-513/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 25.11.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-135/07, Smadja v. komissio, 11.9.2008 antamasta tuomiosta

50

2009/C 044/89

Asia T-515/08: Kanne 19.11.2008 — Mauerhofer v. komissio

50

2009/C 044/90

Asia T-516/08: Kanne 27.11.2008 — Eriksen v. komissio

51

2009/C 044/91

Asia T-524/08: Kanne 2.12.2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg v. parlamentti

51

2009/C 044/92

Asia T-525/08: Kanne 1.12.2008 — Poste Italiane v. komissio

52

2009/C 044/93

Asia T-526/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 3.12.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-44/05, Strack v. komissio, 25.9.2008 antamasta tuomiosta

53

2009/C 044/94

Asia T-532: Kanne 5.12.2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja Umicore NV v. komissio

53

2009/C 044/95

Asia T-533/08: Kanne 3.12.2008 — Telekomunikacja Polska v. komissio

54

2009/C 044/96

Asia T-534/08: Kanne 1.12.2008 — Granuband v. SMHV — Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Asia T-539/08: Kanne 5.12.2008 — Etimine ja Etiproducts v. komissio

55

2009/C 044/98

Asia T-540/08: Kanne 12.12.2008 — Esso ym. v. komissio

56

2009/C 044/99

Asia T-541/08: Kanne 15.12.2008 — Sasol ym. v. komissio

57

2009/C 044/00

Asia T-542/08: Kanne 3.12.2008 — Evropaïki Dynamiki v. ECHA

58

2009/C 044/01

Asia T-546/08: Kanne 2.12.2008 — Villa Almè v. SMHV — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Asia T-548/08: Kanne 16.12.2008 — Total v. komissio

59

2009/C 044/03

Asia T-549/08: Kanne 16.12.2008 — Luxemburg v. komissio

60

2009/C 044/04

Asia T-558/08: Kanne 17.12.2008 — Eni SpA v. komissio

61

2009/C 044/05

Asia T-559/08: Kanne 17.12.2008 — STIM d'Orbigny v. komissio

61

2009/C 044/06

Asia T-562/08: Kanne 16.12.2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades ym. v. komissio

62

2009/C 044/07

Asia T-563/08: Kanne 16.12.2008 — CM Capital Markets v. SMHV — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Asia T-564/08: Kanne 17.12.2008 — Monoscoop BV v. SMHV (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Asia T-572/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 19.12.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-90/07, Traore v. komissio, 13.11.2008 antamasta tuomiosta

64

2009/C 044/10

Asia T-577/08: Kanne 23.12.2008 — Proges srl v. komissio

65

2009/C 044/11

Asia T-579/08: Kanne 23.12.2008 — Eridania Sadam v. komissio

65

2009/C 044/12

Asia T-580/08: Kanne 24.12.2008 — PJ Hungary v. SMHV-Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Asia T-587/08: Kanne 31.12.2008 — Fresh Del Monte Produce v. komissio

66

2009/C 044/14

Asia T-588/08: Kanne 24.12.2008 — Dole Food ja Dole Germany v. komissio

67

2009/C 044/15

Asia T-324/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 17.12.2008 — Plant ym. v. komissio

68

2009/C 044/16

Asia T-489/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 18.12.2008 — Insight Direct USA v. SMHV — Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Asia T-347/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19.12.2008 — iTouch International v. SMHV — Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2009/C 044/18

Asia F-48/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.11.2008 — Avanzata ym. v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus — Luxemburgin oikeuden mukaiset vanhat työntekijät)

69

2009/C 044/19

Asia F-148/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Collée v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Ansiopisteiden jakomenettely Euroopan parlamentissa — Ansioiden vertailu)

69

2009/C 044/20

Asia F-50/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.11.2008 — Hristova v. komissio (Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu — Osallistumisedellytykset — Hakemuksen hylkääminen — Perustelut — Tutkintotodistukset)

70

2009/C 044/21

Asia F-53/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.11.2008 — Iordanova v. komissio (Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu — Osallistumisedellytykset — Hakemuksen hylkääminen — Tutkintotodistukset)

70

2009/C 044/22

Asia F-58/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Collotte v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

70

2009/C 044/23

Asia F-66/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Dubus ja Leveque v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

71

2009/C 044/24

Asia F-90/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.11.2008 — Traore v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ilmoitus avoimesta virasta — Kantajan hakemuksen hylkääminen — Asemapaikan siirto — Yksikön etu)

71

2009/C 044/25

Asia F-92/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Evraets v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

72

2009/C 044/26

Asia F-93/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Beatriz Acosta Iborra ym. v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

72

2009/C 044/27

Asia F-126/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.11.2008 — Van Beers v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Sertifiointimenettely — Varainhoitovuosi 2006 — Jättäminen merkitsemättä ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan luetteloon — Henkilöstösääntöjen 45 a artikla)

73

2009/C 044/28

Asia F-144/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.12.2008 — Efstathopoulos v. Euroopan parlamentti (Henkilöstö — Entiset väliaikaiset toimihenkilöt — Asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 — Korvaus tehtävistä poissiirtämisestä — Tuottavuuslisän huomioon ottaminen määritettäessä uusien tehtävien yhteydessä saatujen bruttotulojen määrää)

73

2009/C 044/29

Asia F-48/08: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 30.10.2008 — Ortega Serrano v. komissio (Henkilöstö — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Asianajaja, joka ei ole ulkopuolinen, ei voi toimia kantajan edustajana — Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus — Väliintulohakemus)

73

2009/C 044/30

Asia F-64/08: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 18.12.2008 — Nijs v. Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (Henkilöstö — Virkamiehet — Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta — Kannekirjelmän yhteenveto kanneperusteista — Arviointimenettely — Arvioijan ja arvioinnin tarkastajan nimeäminen — Asianosaiselle vastaista toimea ei ole — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

74

2009/C 044/31

Asia F-80/08 R: Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 17.12.2008 — Wenig v. komissio (Henkilöstö — Välitoimimenettely — Päätöksen pidättää asianomainen virantoimituksesta täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

74

2009/C 044/32

Asia F-89/08: Kanne 3.11.2008 — P v. parlamentti

74

2009/C 044/33

Asia F-92/08: Kanne 4.11.2008 — Bertolete ym v. Euroopan yhteisöjen komissio

75

2009/C 044/34

Asia F-93/08: Kanne 12.11.2008 — N v. parlamentti

75

2009/C 044/35

Asia F-96/08: Kanne 17.11.2008 — Cerafogli v. EKP

75

2009/C 044/36

Asia F-97/08: Kanne 27.11.2008 — Füller-Tomlinson v. parlamentti

76

2009/C 044/37

Asia F-98/08: Kanne 11.12.2008 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

76

2009/C 044/38

Asia F-101/08: Kanne 8.12.2008 — Pappas v. komissio

77

2009/C 044/39

Asia F-103/08: Kanne 23.12.2008 — Katrakasas v. komissio

77

2009/C 044/40

Asia F-104/08: Kanne 30.12.2008 — Angelidis v. parlamentti

77

2009/C 044/41

Asia F-14/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 18.12.2008 — X v. parlamentti

78

2009/C 044/42

Asia F-22/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Miguelez Herreras v. komissio

78

2009/C 044/43

Asia F-23/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Di Bucci v. komissio

78

2009/C 044/44

Asia F-24/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Wilms v. komissio

78

 

2009/C 044/45

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tuomioistuin

21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/1


(2009/C 44/01)

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehti

EUVL C 32, 7.2.2009

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 19, 24.1.2009

EUVL C 6, 10.1.2009

EUVL C 327, 20.12.2008

EUVL C 313, 6.12.2008

EUVL C 301, 22.11.2008

EUVL C 285, 8.11.2008

Nämä tekstit ovat saatavilla:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Tuomioistuin

21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/2


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Wellcome Foundation Ltd v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(Asia C-276/05) (1)

(Tavaramerkki - Farmaseuttinen tuote - Uudelleen pakkaaminen - Rinnakkaistuonti - Olennainen muutos pakkauksen ulkoasussa - Etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva velvollisuus)

(2009/C 44/02)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: The Wellcome Foundation Ltd

Vastaaja: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberster Gerichtshof — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 7 artiklan tulkinta — Rinnakkaistuonnin kohteena olevan lääkkeen uudelleenpakkaaminen — Pakkauksen ulkoasun olennainen muuttaminen — Etukäteisen ilmoitusvelvollisuuden laajuus

Tuomiolauselma

1)

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että silloin kun on osoitettu, että farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaaminen uutta pakkausta käyttämällä on välttämätöntä tuotteen saattamiseksi uudelleen markkinoille tuontijäsenvaltiossa, sitä, millainen tämän pakkauksen ulkoasu on, on arvioitava vain sen edellytyksen perusteella, jonka mukaan se ei saa olla sellainen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.

2)

Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1995 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että rinnakkaistuojan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle tarpeelliset ja riittävät tiedot, jotta haltija voi varmistua siitä, että kyseisellä tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuote voidaan saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.


(1)  EUVL C 217, 3.9.2005.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/2


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 — Les Éditions Albert René SARL v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-16/06 P) (1)

(Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 40/94 - 8 ja 63 artikla - Sanamerkki MOBILIX - Yhteisön sanamerkin ja kansallisen sanamerkin OBELIX haltijan esittämä väite - Väitteen osittainen hylkääminen - Reformatio in peius - Niin kutsuttu neutralisointia koskeva teoria - Riidan kohteen muuttaminen - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettuun kanteeseen liitetyt asiakirjat uutena näyttönä)

(2009/C 44/03)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Les Éditions Albert René SARL (edustaja: asianajaja J. Pagenberg)

Valittajan vastapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: asianajaja G. Schneider) ja Orange A/S (edustaja: asianajaja J. Balling)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-336/03, Les Éditions Albert René v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 27.10.2005 antamasta sellaisesta tuomiosta tehty valitus, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt luokkiin 9, 16, 28, 35, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten rekisteröidyn yhteisön ja kansallisen tavaramerkin ”OBELIX” haltijan nostama kumoamiskanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 14.7.2003 tekemää sellaista päätöstä vastaan, jolla hylätään osittain väiteosaston sellaisesta päätöksestä tehty valitus, jolla hylätään luokkiin 9, 16, 35, 37, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten haetun sanamerkin ”MOBILIX” rekisteröintiä vastaan tehty väite

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Les Éditions Albert René Sàrl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 143, 17.6.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Szegedi Ítélőtáblan (Unkarin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Asiassa Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

(Asia C-210/06) (1)

(Yhtiön kotipaikan siirtäminen toiseen jäsenvaltioon kuin sen perustamisjäsenvaltio - Kaupparekisterissä olevaa kotipaikkamerkintää koskeva muutospyyntö - Muutospyynnön hylkääminen - Kaupparekisterin pitämisestä vastaavan tuomioistuimen päätöksestä tehty valitus - EY 234 artikla - Ennakkoratkaisupyyntö - Tutkittavaksi ottaminen - Tuomioistuimen käsite - Käsite ’kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta’ - Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä tehty valitus - Muutoksenhakutuomioistuimen toimivalta peruuttaa tämä päätös - Sijoittautumisvapaus - EY 43 ja EY 48 artikla)

(2009/C 44/04)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szegedi Ítélőtábla

Pääasian asianosainen

Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Szegedi Ìtélötábla — EY 43, EY 84 ja EY 234 artiklan tulkinta — Mahdollisuutta siirtää jäsenvaltion oikeuden mukaan perustetun yhtiön kotipaikka toiseen jäsenvaltioon purkamatta ensin yhtiötä sen perustamisjäsenvaltiossa

Tuomiolauselma

1)

Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kaltainen tuomioistuin, joka käsittelee valitusta, joka on tehty kaupparekisterin pitämisestä vastaavan tuomioistuimen päätöksestä, jolla on hylätty tässä rekisterissä olevan maininnan muuttamista koskeva hakemus, on luokiteltava tuomioistuimeksi, jolla on toimivalta tehdä ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskeva päätös EY 234 artiklan nojalla, vaikka mainittu alioikeus ei ole antanut päätöstään eikä ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tutki tästä päätöksestä tehtyä valitusta kontradiktorisessa menettelyssä.

2)

Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kaltaista tuomioistuinta, jonka pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen oikeusriidan yhteydessä antamista ratkaisuista voidaan tehdä kassaatiovalitus, ei voida luokitella EY 234 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetuksi tuomioistuimeksi, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta.

3)

Kun kyseessä ovat kansallisen oikeuden säännöt, jotka koskevat valitusoikeutta ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ja joille ominaista on se, että pääasia pysyy kokonaisuudessaan vireillä ennakkoratkaisupyynnön esittäneessä tuomioistuimessa niin, että ainoastaan ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä tehdään rajoitettu valitus, EY 234 artiklan toista kohtaa on tulkittava niin, että tällä perustamissopimuksen määräyksellä kaikille kansallisille tuomioistuimille annettua toimivaltaa määrätä ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle ei voida kyseenalaistaa soveltamalla tällaisia sääntöjä, joilla sallitaan valitusta käsittelevän tuomioistuimen muotoilla uudelleen ennakkoratkaisupyynnön esittämistä yhteisöjen tuomioistuimelle koskeva päätös, sivuuttaa tämä päätös ja velvoittaa kyseisen päätöksen tehnyt tuomioistuin jatkamaan kansallisen lainsäädännön mukaista menettelyä, jota oli lykätty.

4)

Yhteisön oikeuden nykytilassa EY 43 ja EY 48 artiklaa on tulkittava niin, että niiden kanssa ei ole ristiriidassa jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa estetään tämän jäsenvaltion kansallisen oikeuden mukaan perustettua yhtiötä siirtämästä kotipaikkaansa toiseen jäsenvaltioon niin, että se säilyttää samalla asemansa yhtiönä, joka kuuluu sen jäsenvaltion kansallisen oikeuden soveltamisalaan, jonka lainsäädännön mukaan se on perustettu.


(1)  EUVL C 165, 15.7.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-338/06) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Toinen direktiivi 77/91/ETY - 29 ja 42 artikla - Osakeyhtiöt - Osakepääoman korottaminen - Etuoikeus merkitä osakkeita ja vaihtovelkakirjoja - Etuoikeuden poistaminen - Osakkeenomistajien suojaaminen - Yhdenvertainen kohtelu)

(2009/C 44/05)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Braun ja R. Vidal Puig)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: F. Díez Moreno)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Puolan tasavalta (asiamies: E. Ośniecka-Tamecka), Suomen tasavalta (asiamies: J. Heliskoski), ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: V. Jackson, avustajanaan barrister J. Stratford)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa 13.12.1976 annetun toisen neuvoston direktiivin 77/91/ETY (EYVL L 26, s. 1) 29 ja 42 artiklan rikkominen — Vähemmistöosakkeenomistajien etujen suojaamatta jättäminen

Tuomiolauselma

1)

Koska Espanjan kuningaskunta

on myöntänyt osakkeita koskevan merkintäetuoikeuden, kun osakepääomaa korotetaan vastiketta vastaan, osakkeenomistajien lisäksi vaihtovelkakirjojen haltijoille

on myöntänyt vaihtovelkakirjoja koskevan merkintäetuoikeuden osakkeenomistajien lisäksi aikaisempiin merkintöihin liittyvien vaihtovelkakirjojen haltijoille ja

ei ole säätänyt, että yhtiökokous voi päättää vaihtovelkakirjoja koskevan merkintäetuoikeuden poistamisesta,

Espanjan kuningaskunta on jättänyt noudattamatta niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen (48) artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa, 13.12.1976 annetun toisen neuvoston direktiivin 77/91/ETY 29 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan vastaamaan kolmesta neljäsosasta oikeudenkäyntikuluista. Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan vastaamaan yhdestä neljäsosasta oikeudenkäyntikuluista.

4)

Puolan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 261, 28.10.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.12.2008 — British Aggregates Association v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-487/06 P) (1)

(Valitus - Valtiontuki - Kiviaineksiin kohdistuva ympäristövero Yhdistyneessä kuningaskunnassa)

(2009/C 44/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: British Aggregates Association (edustajat: Solicitor C. Pouncey ja asianajaja L. Van den Hende)

Valittajan vastapuolet: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Flett, B. Martenczuk ja T. Scharf) ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: T. Harris, M. Hall ja G. Facenna)

Oikeudenkäynnin kohde

Muutoksenhaku yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-210/02, British Aggregates Association vastaan komissio, 13.9.2006 antamaan tuomioon, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt perusteettomana 24.4.2002 tehtyä komission päätöstä K(2002) 1478 lopullinen ”Valtiontuki N 863/01 — Yhdistynyt kuningaskunta/Kiviainesvero” koskevan osittaisen kumoamisvaatimuksen

Tuomiolauselma

1)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-210/02, British Aggregates Association vastaan komissio, 13.9.2006 antama tuomio kumotaan.

2)

Asia palautetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 42, 24.2.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/5


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Heinz Huber v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-524/06) (1)

(Henkilötietojen suojaaminen - Euroopan unionin kansalaisuus - Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate - Direktiivi 95/46/EY - ’Tarpeellisuuden’ käsite - Ulkomaisten unionin kansalaisten henkilötietojen yleinen käsittely - Ulkomaalaisista pidettävä keskusrekisteri)

(2009/C 44/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Heinz Huber

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — EY 12 artiklan ensimmäisen kohdan, EY 17 artiklan, EY 18 artiklan 1 kohdan ja EY 43 artiklan ensimmäisen kohdan sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31) 7 artiklan e alakohdan tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään muiden jäsenvaltioiden kansalaisten henkilötietojen yleisestä käsittelystä kansallisessa ulkomaalaisista pidettävässä keskusrekisterissä ja joka poikkeaa kansallisesta lainsäädännöstä, joka koskee kyseessä olevan jäsenvaltion kansalaisten henkilötietoja, joita käsitellään vain kunnallisissa asukasrekistereissä

Tuomiolauselma

1)

Ulkomaalaisista pidettävästä keskusrekisteristä 2.9.1994 annetulla lailla (Gesetz über das Ausländerzentralregister), sellaisena kuin se on muutettuna 21.6.2005 annetulla lailla, käyttöön otetun järjestelmän kaltainen unionin kansalaisten, jotka eivät ole kyseessä olevan jäsenvaltion kansalaisia, henkilötietojen käsittelyjärjestelmä, jonka tavoitteena on tukea oleskeluoikeutta koskevan lainsäädännön soveltamisesta vastaavia kansallisia viranomaisia, täyttää yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 7 artiklan e alakohdassa esitetyn tarpeellisuusvaatimuksen, jota tulkitaan kansallisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän kiellon valossa, ainoastaan

jos se sisältää yksinomaan tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta kyseiset viranomaiset voivat soveltaa tätä lainsäädäntöä, ja

jos sen keskitetyn luonteen avulla tätä lainsäädäntöä voidaan soveltaa tehokkaammin sellaisten unionin kansalaisten oleskeluoikeuden osalta, jotka eivät ole tämän jäsenvaltion kansalaisia.

Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia nämä seikat sen käsiteltävänä olevassa asiassa.

Direktiivin 95/46 7 artiklan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla tarpeellisina ei missään tapauksessa voida pitää nimeltä mainittujen henkilöiden henkilötietojen tallentamista ja käsittelyä ulkomaalaisista pidettävän keskusrekisterin kaltaisen rekisterin puitteissa tilastotieteellisiin tarkoituksiin.

2)

EY 12 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että sen vastaista on se, että jäsenvaltio ottaa rikollisuuden torjumiseksi käyttöön henkilötietojen käsittelyjärjestelmän, joka koskee ainoastaan unionin kansalaisia, jotka eivät ole tämän jäsenvaltion kansalaisia.


(1)  EUVL C 56, 10.3.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/5


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 — Masdar (UK) Ltd v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-47/07 P) (1)

(Muutoksenhaku - EY 288 artiklan toinen kohta - Yhteisön saamaan perusteettomaan etuun perustuva kanne - Yhteisön tukiohjelmat - Komission sopimuskumppanin sääntöjenvastainen toiminta - Alihankintana suoritetut palvelut - Maksamatta jättäminen - Taloudelliseen toimintaan sisältyvät riskit - Luottamuksensuojan periaate - Yhteisön hallinnon huolellisuusvelvoite)

(2009/C 44/08)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Masdar (UK) Ltd (edustajat: A. Bentley, QC ja barrister P. Green)

Valittajan vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: asianajajat J. Enegren ja M. Wilderspin)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-333/03, Masdar (UK) Ltd vastaan komissio, 16.11.2006 antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi perusteettomana vahingonkorvauskanteen, jolla vaadittiin sen vahingon korvaamista, jonka väitettiin aiheutuneen kantajalle sen johdosta, että komissio kieltäytyi maksamasta sille palveluista, jotka kantaja väittää suorittaneensa Moldovassa ja Venäjällä toteutettujen kahden TACIS -ohjelmaa koskevan hankkeen yhteydessä

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Masdar (UK) Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/6


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Cour d'appel de Liègen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio — SPF Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA

(Asia C-48/07) (1)

(Yhteisövero - Direktiivi 90/435/ETY - Emoyhtiön asema - Osuuden omistaminen pääomasta - Yhtiöosuuksiin kohdistuva käyttö- ja tuotto-oikeus)

(2009/C 44/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d'appel de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Belgian valtio — SPF Finances

Vastaaja: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour d'Appel de Liège (Belgia) — Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23.7.1990 annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY (EYVL L 225, s. 6) 3, 4 ja 5 artiklan tulkinta — Käsite emoyhtiön osuus eri jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön osakepääomasta — Edellyttääkö osinkoja koskeva vähennysoikeus täyttä omistusoikeutta vai onko osakkeisiin kohdistuva nautintaoikeus (usufruit) tältä osin riittävä?

Tuomiolauselma

Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23.7.1990 annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY 3 artiklassa oleva käsite ”osuuden omistaminen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön pääomasta” ei kata yhtiöosuuksiin kohdistuvan käyttö- ja tuotto-oikeuden hallintaa.

Kuitenkin rajatylittäviin tilanteisiin sovellettavien, EY:n perustamissopimuksessa taattujen liikkumisvapauksien mukaan silloin, kun jäsenvaltio saatujen osinkojen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi vapauttaa verosta sekä sellaiset osingot, jotka jäsenvaltiossa asuva yhtiö saa toisesta samassa jäsenvaltiossa asuvasta yhtiöstä, josta se omistaa täysin omistusoikeuksin osuuden, että sellaiset osingot, jotka jäsenvaltiossa asuva yhtiö saa toisesta samassa jäsenvaltiossa asuvasta yhtiöstä, jonka yhtiöosuuksiin kohdistuva käyttö- ja tuotto-oikeus sillä on, tämän jäsenvaltion on sovellettava saatujen osinkojen vapauttamiseksi verosta samaa kohtelua sellaisiin osinkoihin, jotka jäsenvaltiossa asuva yhtiö saa toisessa jäsenvaltiossa asuvasta yhtiöstä, josta se omistaa täysin omistusoikeuksin osuuden, ja sellaisiin osinkoihin, jotka saa jäsenvaltiossa asuva yhtiö, jolla on yhtiöosuuksiin kohdistuva käyttö- ja tuotto-oikeus.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/6


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

(Asia C-73/07) (1)

(Direktiivi 95/46/EY - Soveltamisala - Verotusta koskevien henkilötietojen käsittely ja liikkuvuus - Yksilöiden suojelu - Sananvapaus)

(2009/C 44/10)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Tietosuojavaltuutettu

Vastaajat: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Korkein hallinto-oikeus — Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31) 3 artiklan 1 kohdan, 9 ja 17 artiklan tulkinta — Soveltamisala — Luonnollisten henkilöiden verotettavia tuloja ja varallisuutta koskevien julkisten verotustietojen kerääminen, julkaiseminen, luovuttaminen ja käsittely tekstiviestipalvelussa

Tuomiolauselma

1)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että toimintaa, jossa luonnollisten henkilöiden ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja

kerätään veroviranomaisten julkisista asiakirjoista ja niitä käsitellään julkaisemista varten

julkaistaan aakkosjärjestyksessä tuloluokittain laajoina kuntakohtaisina luetteloina painotuotteessa

luovutetaan edelleen CD-ROM-levykkeellä käytettäväksi kaupallisessa tarkoituksessa

käsitellään tekstiviestipalvelussa, jossa matkapuhelimen käyttäjät voivat ilmoittamalla henkilön nimen ja kotikunnan ja lähettämällä tekstiviestin määrättyyn numeroon saada paluuviestinä ilmoitetun henkilön ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustiedot,

on pidettävä kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna ”henkilötietojen käsittelynä”.

2)

Direktiivin 95/46 9 artiklaa on tulkittava siten, että ensimmäisen kysymyksen a–d kohdassa mainittuja toimintoja on kansallisen lainsäädännön nojalla julkisista asiakirjoista peräisin olevien tietojen osalta pidettävä kyseisessä säännöksessä tarkoitettuna ”ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten” harjoitettuna henkilötietojen käsittelynä, jos kyseisten toimintojen ainoana tarkoituksena on tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle, minkä arvioiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

3)

Ensimmäisen kysymyksen c ja d kohdassa tarkoitettujen kaltaiset henkilötietojen käsittelytoiminnat sellaisten henkilötietoja sisältävien viranomaisten rekisterien osalta, joissa on vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa sellaisenaan, kuuluvat direktiivin 95/46 soveltamisalaan.


(1)  EUVL C 95, 28.4.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/7


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 — Coop de France Bétail et Viande, aiemmin Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) ja Jeunes agriculteurs (JA) v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Ranskan tasavalta

(Yhdistetyt asiat C-101/07 P ja C-110/07 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kilpailu - Naudanlihan markkinat - Naudankasvattajien ja teurastamoiden kansallisten järjestöjen välinen sopimus naudanlihan tuonnin keskeyttämisestä ja vähimmäisostohinnan vahvistamisesta - Sakot - Asetus N:o 17 - 15 artiklan 2 kohta - Järjestöjen jäseninä olevien yritysten liikevaihdon huomioonottaminen)

(2009/C 44/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Coop de France Bétail et Viande, aiemmin Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (edustaja: asianajaja M. Ponsard) (C-101/07 P), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) ja Jeunes agriculteurs (JA) (edustajat: asianajajat V. Ledoux ja B. Neouze) (C-110/07 P)

Muut osapuolet: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja S. Ramet) ja Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: A. Bouquet ja X. Lewis)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) yhdistetyissä asioissa T-217/03 ja T-245/03, FNCBV ym. vastaan komissio, 13.12.2006 antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kantajan nostaman kanteen, jolla vaadittiin ensisijaisesti EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä 2.4.2003 tehdyn komission päätöksen 2003/600/EY (EUVL L 209, s. 12) kumoamista, ja toissijaisesti mainitulla päätöksellä tuomitun sakon kumoamista tai alentamista — Seikat, joiden perusteella kyse on kartellista tai muusta yhteistoimintajärjestelystä — Osapuolten hyväksymistä koskeva edellytys — Sakkojen laskentatapa — Mahdollisuus ottaa huomioon yhdistyksen jäsenten liikevaihto silloin, kun yhdistyksellä ei ole muodollisesti toimivaltaa tehdä jäseniään sitovia päätöksiä — Perusteluvelvollisuus ja puolustautumisoikeuksien rikkominen

Tuomiolauselma

1)

Valitukset hylätään.

2)

Coop de France bétail et viande, aiemmin nimeltään Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) ja Jeunes agriculteurs (JA) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Ranskan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 95, 28.4.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/8


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-121/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2001/18/EY - GMO:ien tarkoituksellinen ympäristöön levittäminen ja markkinoille saattaminen - Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan - Täytäntöönpanon laiminlyönti - EY 228 artikla - Täytäntöönpano käsittelyn kuluessa - Rahamääräiset seuraamukset)

(2009/C 44/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: B. Stromsky ja C. Zadra)

Vastaaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: E. Belliard, S. Gasri ja G. de Bergues)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Tšekin tasavalta (asiamiehet: aluksi T. Boček, sittemmin M. Smolek)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-419/03, komissio v. Ranska, 15.7.2004 antaman sen tuomion täytäntöönpanon laiminlyönti, jossa on kyse siitä, ettei niitä geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja (geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23.4.1990 annetun neuvoston) direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12.3.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (EYVL L 106, s. 1) säännöksiä, jotka poikkeavat direktiivin 90/220/ETY säännöksistä tai menevät niitä pidemmälle, ole saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä — Uhkasakon ja kiinteämääräisen hyvityksen määräämistä koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

1)

Ranskan tasavalta ei ole noudattanut EY 228 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä ollut toteuttanut kaikkia yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-419/03, komissio vastaan Ranska, 15.7.2004 antaman sen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä, jossa on kyse siitä, ettei niitä geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12.3.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY säännöksiä, jotka poikkeavat geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23.4.1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY säännöksistä tai menevät niitä pidemmälle, ole saatettu osaksi Ranskan kansallista oikeusjärjestystä.

2)

Ranskan tasavalta velvoitetaan suorittamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle Euroopan yhteisön omat varat -tilille kiinteämääräisenä hyvityksenä 10 miljoonaa euroa.

3)

Ranskan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

4)

Tšekin tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 95, 28.4.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/8


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Conseil d'État'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys ja Arcelor SA v. Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable ja Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Asia C-127/07) (1)

(Ympäristö - Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen - Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä - Direktiivi 2003/87/EY - Soveltamisala - Terästeollisuuden alan laitosten sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan - Kemian ja muiden kuin rautametallien alan laitosten jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle - Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

(2009/C 44/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys ja Arcelor SA

Vastaajat: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable ja Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisukysymys — Conseil d'État — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (EYVL L 275, s. 32) pätevyys yhdenvertaista kohtelua koskevan yhteisön periaatteen kannalta — Erilainen kohtelu direktiivissä säädettyyn kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään kuuluvien terästeollisuuden alan laitosten ja samoja kasvihuonekaasuja päästävien mutta tämän järjestelmän ulkopuolella olevien alumiini- ja muovialan laitosten välillä — Tämän erilaisen kohtelun objektiivinen perusteltavuus

Tuomiolauselma

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY tarkastelu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kannalta ei ole tuonut esiin seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa sen pätevyyteen siltä osin kuin siinä säädetään kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän soveltamisesta terästeollisuuden alaan ja jätetään kemian ala ja muiden metallien kuin rautametallien ala sen soveltamisalan ulkopuolelle.


(1)  EUVL C 117, 26.5.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/9


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-161/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY 43 artikla - Kansallinen sääntely, jossa vahvistetaan edellytykset yhtiöiden rekisteröinnille uusien jäsenvaltioiden kansalaisten hakemuksesta - Itsenäisen ammatinharjoittajan asemaa koskeva selvitysmenettely)

(2009/C 44/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Traversa ja G. Braun)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia Liettuan tasavalta (asiamies: D. Kriaučiūnas)

Vastaaja: Itävallan tasavalta (asiamiehet: C. Pesendorfer ja M. Winkler)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 artiklan rikkominen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään sellaisten yritysten rekisteröintiä koskevista edellytyksistä, jotka ovat kolmansien valtioiden kansalaisten omistuksessa, kun näitä edellytyksiä sovelletaan myös Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan kansalaisiin — Kaikille sellaisille henkilöyhtiöiden osakkaille ja rajavastuuyhtiöiden vähemmistöosakkaille, jotka suorittavat yhtiössä työsuhteelle ominaisia tehtäviä, asetettu velvollisuus osallistua erityiseen menettelyyn, jonka tarkoituksena on selvittää hakijan asema itsenäisenä ammatinharjoittajana ja joka aikana viimeksi mainitun on osoitettava vaikutuksensa sen yrityksen päätöksentekomenettelyssä, jonka rekisteröintiä hän jäsenvaltiossa hakee

Tuomiolauselma

1)

Itävallan tasavalta ei ole noudattanut EY 43 artiklan mukaisia velvoitteitaan edellyttäessään yhtiöiden kaupparekisteriin ilmoittamiselta sellaisten 1.5.2004 Euroopan unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden — Kyproksen tasavaltaa ja Maltan tasavaltaa lukuun ottamatta — kansalaisten hakemuksesta, jotka ovat henkilöyhtiön osakkaita tai rajavastuuyhtiön vähemmistöosakkaita, Arbeitsmarktservicen vahvistusta heidän asemastaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai todistusta siitä, että heidät on vapautettu työlupavaatimuksesta.

2)

Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 140, 23.6.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/9


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-189/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Asetus (ETY) N:o 2847/93 - 2 artiklan 1 kohta ja 31 artiklan 1 ja 2 kohta - Asetukset (EY) N:o 2406/96 ja 850/98 - Kalastusalalla sovellettava valvontajärjestelmä - Tiettyjen tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset - Riittämätön valvonta ja tarkastukset - Rikkomisista määrättävien asianmukaisten seuraamusten käyttöön ottamisen laiminlyönti - Seuraamusten toimeenpano - Asetuksen säännösten yleinen noudattamatta jättäminen - Lisätietojen, joilla pyritään tukemaan laiminlyönnin yleisyyttä ja pysyvyyttä, esittäminen yhteisöjen tuomioistuimessa - Hyväksyttävyys)

(2009/C 44/15)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: P. Oliver ja F. Jimeno Fernández)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. Muñoz Pérez)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12.10.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2847/93 (EYVL L 261, s. 1) 2 artiklan 1 kohdan ja 31 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkominen — Tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta 26.11.1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2406/96 (EYVL L 334, s. 1) ja kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30.3.1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 (EYVL L 125, s.1) rikkominen — Riittämätön valvonta — Rikkomisista määrättävien asianmukaisten seuraamusten käyttöön ottamisen laiminlyönti

Tuomiolauselma

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12.10.1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93, sellaisena kuin se on muutettuna 17.10.1998 annetulla neuvoston asetuksella N:o 2846/98, 2 artiklan 1 kohdan ja 31 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan,

koska se ei ole toteuttanut tyydyttävällä tavalla alueellaan ja suvereniteettiinsa kuuluvilla merialueilla valvontaa ja tarkastuksia, jotka kohdistuvat sellaisten lajien kalastukseen ja erityisesti aluksesta purkamiseen ja kaupan pitämiseen, joihin sovelletaan kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30.3.1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/982 ja tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta 26.11.1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2406/96 nojalla vähimmäiskokoa koskevia säännöksiä, ja koska se ei ole varannut tarvittavaa henkilöstöä kalastukseen kohdistuvaa valvontaa ja tarkastuksia varten ja

koska se ei ole valvonut tarvittavan tiukasti sitä, että yhteisön kalastusalan lainsäädännön rikkomisesta vastuussa olevia tahoja vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet, lähtökohtaisesti aloittamalla hallinnolliset tai rikosoikeudelliset menettelyt ja määräämällä ehkäiseviä rangaistuksia näille vastuussa oleville tahoille.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 129, 9.6.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/10


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 — Donal Gordon v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia C-198/07 P) (1)

(Muutoksenhaku - Urakehitystä koskeva kertomus - Kumoamiskanne - Oikeussuojan tarve - Täydellisesti ja pysyvästi työkyvytön virkamies)

(2009/C 44/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Donal Gordon (edustajat: asianajajat J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten ja Ph. Reyniers)

Valittajan vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-175/04, Donal Gordon v. Euroopan yhteisöjen komissio, 7.2.2007 antamasta tuomiosta — Kanne, jolla vaaditaan kumottavaksi kantajan urakehitystä koskeva kertomus vuoden 2001–2002 arviointikierrokselle — Oikeussuojan tarve — Virkamies, joka on siirretty eläkkeelle pysyvän ja täydellisen työkyvyttömyyden perusteella riita-asiaa koskevan menettelyn kuluessa

Tuomiolauselma

1)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-175/04, Gordon vastaan komissio, 7.2.2007 antama tuomio kumotaan niiltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että lausunnon antaminen Gordonin nostamasta kumoamiskanteesta raukeaa.

2)

Valitus jätetään tutkimatta niiltä osin kuin siinä riitautetaan se, että mainitussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa vahingonkorvausvaatimus on jätetty tutkimatta.

3)

Euroopan yhteisöjen komission 11.12.2003 tekemä päätös, jolla on hylätty Gordonin sellaisesta 28.4.2003 tehdystä päätöksestä tekemä valitus, jossa vahvistetaan Gordonista tehty, ajanjaksoa 1.7.2001–31.12.2002 koskeva urakehitystä koskeva kertomus, kumotaan.

4)

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan ne oikeudenkäyntikulut, joita Gordonille on aiheutunut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.


(1)  EUVL C 129, 9.6.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/11


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Hof van Beroep te Gentin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Lodewijk Gysbrechtsiä ja Santurel Inter BVBA:ta vastaan

(Asia C-205/07) (1)

(EY 28-EY 30 artikla - Direktiivi 97/7/EY - Kuluttajansuoja etäsopimuksissa - Sopimuksen peruuttamista koskevan oikeuden käyttämiselle asetettu määräaika - Ennen sopimuksen peruuttamista koskevan oikeuden käyttämiselle asetetun määräajan päättymistä vaadittavaa ennakkomaksua tai muuta maksua koskeva kielto)

(2009/C 44/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van Beroep te Gent

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

Lodewijk Gysbrechts ja Santurel Inter BVBA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hof van Beroep te Gent — EY 28 ja EY 30 artiklan tulkinta — Sellaisen kansallisen lainsäädännön, jonka mukaan on kiellettyä vaatia kuluttajalta ennakkomaksua tai muuta maksua ennen peruutusoikeuden käytölle varatun määräajan päättymistä, vaikutukset jäsenvaltioiden väliseen kauppaan — Yhteensopivuus yhteisön oikeuden kanssa

Tuomiolauselma

EY 29 artikla ei ole esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan elinkeinonharjoittaja ei voi rajojen yli tapahtuvan etämyynnin yhteydessä vaatia kuluttajalta ennakkomaksua tai muuta maksua ennen peruuttamisoikeuden käyttämiselle varatun määräajan päättymistä, mutta sama määräys on esteenä sille, että kyseisen kansallisen lainsäädännön nojalla kielletään vaatimasta kuluttajalta maksukortin numeroa ennen mainitun määräajan päättymistä.


(1)  EUVL C 140, 23.6.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/11


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Michaniki AE v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis ja Ypoyrgos Epikrateias

(Asia C-213/07) (1)

(Julkiset rakennusurakat - Direktiivi 93/37/ETY - 24 artikla - Hankintoihin osallistumisen ulkopuolelle jättämisen perusteet - Kansalliset toimenpiteet, joissa säädetään julkisten rakennusurakoiden alan ja joukkoviestintäalan välisestä ristiriidasta)

(2009/C 44/18)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Michaniki AE

Vastaaja: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis ja Ypoyrgos Epikrateias

Muut osapuolet: Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, jolle Pantechniki AE:n oikeudet ovat siirtyneet, ja Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Symvoulio tis Epikrateias — Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/37/ETY (EYVL L 199, s. 54) 24 artiklan tulkinta — Se, onko niiden syiden luettelo, joiden vuoksi urakoitsija voidaan sulkea julkisten rakennusurakoiden ulkopuolelle, tyhjentävä vai ei

Tuomiolauselma

1)

Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/37/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 13.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/52/EY, 24 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että siinä luetellaan tyhjentävästi ammatillista ominaisuutta koskeviin objektiivisiin seikkoihin perustuvat perusteet, joilla voidaan perustella urakoitsijan jättäminen julkisia rakennusurakoita koskeviin hankintoihin osallistumisen ulkopuolelle. Tällä direktiivillä ei kuitenkaan estetä sitä, että jäsenvaltio säätää muista ulkopuolelle jättämistä koskevista toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja avoimuusperiaatteen noudattaminen, kunhan tällaisilla toimenpiteillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

2)

Yhteisön oikeutta on tulkittava siten, että sen kanssa on ristiriidassa kansallinen säännös, jossa samalla kun sillä tavoitellaan julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyissä tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden hyväksyttäviä tavoitteita, otetaan käyttöön olettama, joka ei ole kumottavissa ja jonka mukaan joukkoviestintäalalla toimintaa harjoittavan yrityksen omistajan, yhtiömiehen, tärkeimmän osakkeenomistajan tai johtajan aseman ja sellaisen yrityksen, jolle valtio tai laajasti ymmärrettyyn julkiseen sektoriin kuuluva oikeushenkilö antaa tehtäväksi rakennusurakoiden suorittamisen, tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen, omistajan, yhtiömiehen, tärkeimmän osakkeenomistajan tai johtajan aseman välillä on ristiriita.


(1)  EUVL C 140, 23.6.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/12


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Cour d'appel de Liège (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio — SPF Finances v. Truck Center SA

(Asia C-282/07) (1)

(Sijoittautumisvapaus - EY:n perustamissopimuksen 52 artikla (josta on muutettuna tullut EY 43 artikla) ja 58 artikla (josta on tullut EY 48 artikla) - Pääomien vapaa liikkuvuus - EY:n perustamissopimuksen 73 b ja 73 d artikla (joista on tullut EY 56 ja EY 58 artikla) - Oikeushenkilöiden verotus - Pääomatulot ja irtaimesta omaisuudesta saadut tulot - Lähdevero - Pidätys irtaimen omaisuuden tuotosta - Pidätys irtaimen omaisuuden tuotosta tehdään ulkomaiselle yhtiölle maksetuista koroista - Pidätystä irtaimen omaisuuden tuotosta ei tehdä kotimaisille yhtiöille maksetuista koroista - Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus - Rajoitus - Rajoitusta ei ole)

(2009/C 44/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d'appel de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Belgian valtio — SPF Finances

Vastaaja: Truck Center SA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour d'appel de Liège (Belgia) — EY 56 ja EY 58 artiklan tulkinta — Pääomien vapaa liikkuvuus — Oikeushenkilöiden verotus — Jäsenvaltion veroviranomaisten irtaimen omaisuuden tuotosta tekemä pidätys sellaisista pääomatuloista, jotka mainittuun jäsenvaltioon sijoittautunut yhtiö on jakanut toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle yhtiölle — Pidätystä ei tehdä silloin, kun mainitut tulot jaetaan samaan jäsenvaltioon sijoittautuneelle yhtiölle — Perusteeton erilainen kohtelu vai erilainen tilanne, jossa erilainen kohtelu on perusteltua — Kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan kahdenvälisen sopimuksen vaikutus

Tuomiolauselma

EY:n perustamissopimuksen 52 artiklaa (josta on muutettuna tullut EY 43 artikla) ja 58 artiklaa (josta on tullut EY 48 artikla), 73 b ja 73 d artiklaa (joista on tullut EY 56 ja EY 58 artikla) on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä sellaiselle jäsenvaltion verosäännöstölle, josta pääasiassa on kyse ja jossa säädetään lähdeveron pidättämisestä koroista, jotka tässä jäsenvaltiossa asuva yhtiö maksaa toisessa jäsenvaltiossa asuvalle koronsaajayhtiölle, mutta jossa tästä lähdeverosta vapautetaan ensin mainitussa jäsenvaltiossa asuva koronsaajayhtiö, jonka tuloja verotetaan viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa yhtiöverotuksessa.


(1)  EUVL C 199, 25.8.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/12


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-283/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 75/442/ETY - 1 artikla - ’Jätteet’ käsite - Terästeollisuustoiminnoissa käytettäviksi tarkoitetut jäännökset - Korkealaatuisesta jätteestä peräisin oleva polttoaine - Direktiivin virheellinen täytäntöönpano)

(2009/C 44/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Zadra ja J.-B. Laignelot)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamies: I. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato G. Fiengo)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Jätteistä 15.7.1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (EYVL L 194, s. 47), sellaisena kuin se on muutettuna 18.3.1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY (EYVL L 78, s. 32), 1 artiklan a alakohdan rikkominen — Jätteistä peräisin olevat polttoaineet ja teräs- ja metalliteollisuudessa käytettäviksi tarkoitettu rautaromu — Jättäminen kansallisen täytäntöönpanolain soveltamisalan ulkopuolelle

Tuomiolauselma

1)

Italian tasavalta ei ole noudattanut jätteistä 15.7.1975 annetun direktiivin 75/442/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 18.3.1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY, 1 artiklan a alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on antanut ja pitänyt voimassa seuraavat säännökset:

15.12.2004 annetun lain N:o 308 1 §:n 25–27 momentin ja 2 momentin a kohdan; tällä lailla annetaan hallitukselle valtuudet uudistaa, yhteensovittaa ja täydentää ympäristölainsäädäntöä ja säädetään välittömistä täytäntöönpanotoimista, ja

15.12.2004 annetun lain N:o 308 1 §:n 29 momentin b kohdan ja ympäristöalan säännöistä 3.4.2006 annetun asetuksen N:o 152 183 §:n 1 momentin s kohdan ja 229 §:n 2 kohdan,

joilla teräs- ja metalliteollisuudessa käytettäviksi tarkoitettu tietty rautaromu ja jätteistä peräisin olevat korkealaatuiset polttoaineet (CDR-Q) on a priori jätetty niiden Italian lakien soveltamisalan ulkopuolelle, joilla on pantu täytäntöön jätteistä 15.7.1975 annettu direktiivi 75/442/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 18.3.1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 199, 25.8.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/13


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 (Højesteretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ruben Andersen v. Kommunernes Landsforening Slagelse Kommunen (aiemmin Skælskør Kommune) valtuuttamana

(Asia C-306/07) (1)

(Tietojen ilmoittaminen työntekijöille - Direktiivi 91/533/ETY - 8 artiklan 1 ja 2 kohta - Soveltamisala - Työntekijät, joita kollektiivisopimus ’koskee’ - ’Tilapäisen’ työsopimuksen tai työsuhteen käsite)

(2009/C 44/21)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Højesteret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ruben Andersen

Vastaaja: Kommunernes Landsforening, Slagelse Kommunen (aiemmin Skælskør Kommune) valtuuttamana

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Højesteret — Työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista 14.10.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/533/ETY 8 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinta — Direktiivin täytäntöönpanemiseksi tehdyn kollektiivisopimuksen sovellettavuus työntekijään, joka ei ole sopimuspuolena olevan ammattijärjestön jäsen — Niiden työntekijöiden oikeudet, jotka katsovat joutuneensa loukatuiksi direktiivin säännösten laiminlyönnin vuoksi

Tuomiolauselma

1)

Työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista 14.10.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/533/ETY 8 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sellaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan kollektiivisopimusta, jolla tämän direktiivin säännökset on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, sovelletaan työntekijään, vaikka tämä ei ole minkään tällaisen kollektiivisopimuksen sopimuspuolena olevan ammattijärjestön jäsen.

2)

Direktiivin 91/533 8 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että työntekijää, joka ei ole hänen työntekoaan sääntelevän kollektiivisopimuksen sopimuspuolena olevan ammattijärjestön jäsen, voidaan pitää työntekijänä, jota tämä sopimus mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla ’koskee’.

3)

Direktiivin 91/533 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ilmaisua ”tilapäinen työsopimus tai työsuhde” on tulkittava siten, että se tarkoittaa lyhytkestoisia työsopimuksia ja työsuhteita. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä ei ole tätä koskevaa säännöstä, kansallisten tuomioistuinten on määritettävä tämä kesto tapauskohtaisesti ja tiettyjen toimialojen tai tiettyjen tehtävien ja toimintojen erityispiirteiden perusteella. Mainittu kesto on kuitenkin vahvistettava siten, että sillä turvataan työntekijöiden tähän direktiiviin perustuvien oikeuksien tehokas suojelu.


(1)  EUVL C 211, 8.9.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/14


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.12.2008 (Cour administrative d'appel de Lyonin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Regie Networks v. Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Asia C-333/07) (1)

(Valtiontuet - Paikallisradioasemien tukiohjelma - Tukiohjelman rahoittaminen mainosajan myyjiltä kannettavalla veronluonteisella maksulla - EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa (josta on muutettuna tullut EY 88 artiklan 3 kohta) määrätyn alustavan tutkintamenettelyn päätteeksi tehty komission myönteinen päätös - Tuet, jotka voivat olla yhteismarkkinoille soveltuvia - EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohta (josta on tullut EY 87 artiklan 3 kohta) - Päätöksen laillisuuden riitauttaminen - Perusteluvelvollisuus - Tosiseikkojen arviointi - Veronluonteisen maksun yhteensoveltuvuus EY:n perustamissopimuksen kanssa)

(2009/C 44/22)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour administrative d'appel de Lyon

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Regie Networks

Vastaaja: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Cour administrative d'appel de Lyon — Komission 10.11.1997 tekemän päätöksen N:o N 679/97 (SG(97) D/9265), jolla komissio päätti olla vastustamatta sellaisia muutoksia, jotka tehtiin 30.9.1992 asetuksella N:o 92-1053 (JORF N:o 228, 1.10.1992) luotuun radioviestintää koskevaan tukijärjestelmään, pätevyys — Veronluonteinen maksu, joka kannetaan Ranskan alueelle suuntautuvasta radio- ja televisiomainonnasta ja jonka tuotto ohjataan radioviestinnän tukirahastolle — Tukijärjestelmä, josta hyötyvät ainoastaan kotimaiset yritykset — EY 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määrätyn poikkeuksen soveltaminen kyseiseen järjestelmään ja maksuun, jolla sen toiminta rahoitetaan

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 10.11.1997 tekemä päätös olla vastustamatta paikallisradioasemien tukiohjelman muutosta (valtiontuki N:o N 679/97 — Ranska) on pätemätön.

Euroopan yhteisöjen komission 10.11.1997 tekemän edellä mainitun päätöksen pätemättömäksi julistamisen vaikutuksia on kuitenkin lykättävä siihen asti, kunnes komissio tekee EY 88 artiklan nojalla uuden päätöksen. Mainittuja vaikutuksia lykätään enintään kahden kuukauden pituisen ajanjakson ajaksi tämän tuomion julistamisesta lähtien, mikäli komissio päättää tehdä uuden päätöksen EY 88 artiklan 3 kohdan puitteissa, ja kohtuullisen pituisen ylimääräisen ajanjakson ajaksi, mikäli komissio päättää aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn. Tämän tuomion ajallisten vaikutusten rajoittamisen ulkopuolelle jätetään ainoastaan ne yritykset, jotka ovat ennen tämän tuomion antamista nostaneet kanteen tai riitauttaneet muulla vastaavalla tavalla radioviestinnän tukirahastolle suoritettavan veronluonteisen maksun käyttöönotosta 29.12.1997 annetussa asetuksessa N:o 97-1263 säädetyn mainosveron kantamisen.


(1)  EUVL C 211, 8.9.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/14


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Verwaltungsgericht Hannoverin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG v. Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

(Asia C-336/07) (1)

(Direktiivi 2002/22/EY - 31 artiklan 1 kohta - Kohtuulliset siirtovelvollisuudet - Kansallinen sääntely, jossa analogisia kaapeliverkkoja ylläpitävät operaattorit velvoitetaan syöttämään kaapeliverkkoihinsa kaikki sellaiset televisio-ohjelmat, jotka on hyväksytty maanpäälliseen lähetykseen - Suhteellisuusperiaate)

(2009/C 44/23)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Hannover

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG

Vastaaja: Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

Muut osapuolet: Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen, ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk, MTV Networks Germany GmbH, jolle VIVA Plus Fernsehen GmbH:n oikeudet ovat siirtyneet, VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, MTV Networks Germany GmbH, jolle MTV Networks GmbH & Co. oHG:n oikeudet ovat siirtyneet, Westdeutscher Rundfunk, RTL Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG, RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, SAT. 1 Satelliten-Fernsehen GmbH ym., Regio.TV GmbH, Eurosport SA, TM-TV GmbH & Co. KG, ONYX Television GmbH, Radio Bremen, Hessischer Rundfunk, Nederland 2, Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG, Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Sportfernsehen GmbH, NBC Europe GmbH, BBC World, Mediendienst Borkum — Kurverwaltung NSHB Borkum GmbH, Friesischer Rundfunk GmbH, Home Shopping Europe GmbH & Co. KG, Euro News SA, Reise-TV GmbH & Co. KG, SKF Spielekanal Fernsehen GmbH, TV 5 Europe, DMAX TV GmbH & Co. KG, aiemmin XXP TV — Das Metropolenprogramm GmbH & Co. KG, ja RTL Shop GmbH.

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgericht Hannover — Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108, s. 51) 31 artiklan 1 kohdan tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa analogisia kaapeliverkkoja ylläpitävät operaattorit velvoitetaan myöntämään pääsy kaapeliverkkoihinsa kaikille sellaisille televisio-ohjelmille, jotka on hyväksytty maanpäälliseen lähetykseen ja jossa säädetään, että siinä tilanteessa, että kanavia ei ole riittävästi, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on laadittava hakijoista etusijaluettelo, mikä johtaa kyseisen kaapeliverkko-operaattorin käytettävissä olevien kanavien täysimittaiseen käyttämiseen

Tuomiolauselma

1)

Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY 31 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että se ei ole esteenä sellaiselle kansalliselle sääntelylle, jollaisesta pääasiassa on kyse ja jossa velvoitetaan kaapeliverkko-operaattori syöttämään analogiseen kaapeliverkkoonsa sellaisia televisiokanavia ja telepalveluja, joita lähetetään jo maanpäällisesti, mikä johtaa siihen, että yli puolet kyseisen verkon käytettävissä olevista kanavista käytetään, ja jossa säädetään, että siinä tapauksessa, että käytettävissä olevia kanavia ei ole riittävästi, hakijoista on laadittava etusijajärjestys, joka johtaa siihen, että kaikki kyseisen verkon käytettävissä olevat kanavat käytetään, siltä osin kuin kyseisistä velvollisuuksista ei aiheudu kohtuuttomia taloudellisia seurauksia, minkä tarkastaminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

2)

Direktiivin 2002/22 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ’televisiopalvelujen’ käsite kattaa televisiolähetystoiminnan harjoittajien tai mediapalvelujen tarjoajien palvelut, kuten teleostoslähetykset, siltä osin kuin kyseisessä säännöksessä asetetut edellytykset täyttyvät, minkä arviointi on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.


(1)  EUVL C 247, 20.10.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/15


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 (Verwaltungsgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ibrahim Altun v. Stadt Böblingen

(Asia C-337/07) (1)

(ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus - Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäinen kohta - Turkkilaisen työntekijän lapsen oleskeluoikeus - Työntekijän kuuluminen laillisille työmarkkinoille - Omasta tahdosta riippumaton työttömyys - Kyseisen sopimuksen sovellettavuus turkkilaisiin pakolaisiin - Saavutettujen oikeuksien menettämisen edellytykset)

(2009/C 44/24)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Stuttgart

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ibrahim Altun

Vastaaja: Stadt Böblingen

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgericht Stuttgart — ETY-Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäisen virkkeen tulkinta — Sellaisen Turkin kansalaisen oleskeluoikeus, joka on saapunut valtion alueelle alaikäisenä perheen yhdistämisen puitteissa — Rikosoikeudellinen rangaistus — Vaikutus oleskeluoikeuteen — Sovellettavuus turkkilaisiin pakolaisiin — Isälle totuudenvastaisten tietojen perusteella myönnetty turvapaikka — Turvapaikkaoikeuden kumoaminen edellytyksenä johdetun oleskeluoikeuden epäämiselle — Johdettu oikeus, jonka edellytyksenä on kuuluminen jäsenvaltion laillisille työmarkkinoille kolmen vuoden ajan siten, että alaikäisen kanssa on olemassa perheyhteys

Tuomiolauselma

1)

Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisellä assosiaatiosopimuksella perustetun assosiaationeuvoston 19.9.1980 assosiaation kehittämisestä tekemän päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava siten, että turkkilaisen työntekijän lapsi voi saada tähän määräykseen perustuvat oikeudet, kun niiden kolmen vuoden aikana, jotka kyseinen lapsi on asunut kyseisen työntekijän kanssa, viimeksi mainittu on ollut ansiotyössä kahden ja puolen vuoden ajan, minkä jälkeen hän on ollut työttömänä seuraavat kuusi kuukautta.

2)

Se, että turkkilainen työntekijä on poliittisena pakolaisena saanut oleskeluluvan jäsenvaltiossa ja siten oikeuden päästä tämän valtion työmarkkinoille, ei ole esteenä sille, että hänen perheenjäsenensä voi saada päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäiseen kohtaan perustuvia oikeuksia.

3)

Päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että kun turkkilainen työntekijä on saanut poliittisen pakolaisen aseman totuudenvastaisten tietojen perusteella, ei oikeuksia, joita hänen perheenjäsenellään on tämän säännöksen perusteella, voida saattaa kyseenalaisiksi, jos kyseinen perheenjäsen täytti kyseisessä määräyksessä tarkoitetut edellytykset ajankohtana, jolloin kyseisen työntekijän oleskelulupa peruutettiin.


(1)  EUVL C 269, 10.11.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/16


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2008 (Supremo Tribunal Administrativon (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda v. Fazenda Pública

(Asia C-349/07) (1)

(Yhteisön tullikoodeksi - Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate - Tuontitullien jälkitullaus)

(2009/C 44/25)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Vastaaja: Fazenda Pública

Muu osapuoli: Ministério público

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Supremo Tribunal Administrativo — Maksuvelvollisen kuulluksi tulemista varten kansallisissa hallinnollisissa veromenettelysäännöksissä säädetyn määräajan yhteensoveltuvuus yhteisön oikeuden ja puolustautumisoikeuden periaatteen kanssa — Hallinnollinen menettely, joka koskee Kaukoidästä peräisin oleviin tavaroihin liittyvien tuontimaksujen maksamista jälkikäteen

Tuomiolauselma

1)

Tuontitullien jälkitullauksessa tapahtuvassa tullivelan kantamisessa 8–15 päivän määräaika, joka myönnetään tullirikkomuksesta epäillylle maahantuojalle huomautusten esittämistä varten, on lähtökohtaisesti yhteensopiva yhteisön oikeudesta johtuvien vaatimusten kanssa.

2)

Asiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määrittää ottaen huomioon asian erityiset olosuhteet, onko tälle maahantuojalle tosiasiassa myönnetyllä määräajalla mahdollistettu se, tulliviranomaiset ovat voineet asianmukaisesti kuulla sitä.

3)

Kansallisen tuomioistuimen on lisäksi tutkittava, onko mahdollista katsoa, että kyseessä oleva hallinto on ottanut asianmukaisesti huomioon sille esitetyt huomautukset, kun otetaan huomioon sen ajankohdan, jona se on saanut maahantuojan huomautukset, ja päivän, jona se on tehnyt päätöksensä, välinen aika.


(1)  EUVL C 235, 6.10.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/16


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2008 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

(Asia C-384/07) (1)

(Valtiontuet - EY 88 artiklan 3 kohta - Yhteismarkkinoille soveltuviksi todetut tuet - Tuensaajan ja kansallisten viranomaisten riita sääntöjenvastaisesti toteutettujen tukitoimenpiteiden määrästä - Kansallisen tuomioistuimen rooli)

(2009/C 44/26)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Wienstrom GmbH

Vastaaja: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgerichtshof — EY 88 artiklan 3 kohdan tulkinta — Valtiontukijärjestelmä, joka on pantu täytäntöön ilman komissiolle tehtävää ennakkoilmoitusta, mutta jonka myöhempi muutettu versio on siitä tehdyn ilmoituksen jälkeen todettu yhteismarkkinoille soveltuvaksi, eikä aikaisemmasta ilmoittamattomasta versiosta ole nimenomaista kielteistä päätöstä — Tästä komission päätöksestä johtuvat kansallisten tuomioistuimien velvollisuudet

Tuomiolauselma

EY 88 artiklan 3 kohdan viimeisessä virkkeessä määrätty valtiontukien toteuttamiskielto ei velvoita kansallista tuomioistuinta pääasian oikeusriidassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa hylkäämään valtiontuen saajan vaatimusta, joka liittyy tukimäärään, joka olisi maksettava ajanjaksolta, joka edeltää Euroopan yhteisöjen komission päätöstä, jolla todetaan mainitut tuet yhteismarkkinoille soveltuviksi.


(1)  EUVL C 283, 24.11.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/17


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowien (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Magoora sp. zo. o v. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

(Asia C-414/07) (1)

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - 17 artiklan 2 ja 6 kohta - Kansallinen lainsäädäntö - Tiettyjen ajoneuvojen polttoaineen ostoihin liittyvän arvonlisäveron vähentäminen ajoneuvojen käyttötarkoituksesta riippumatta - Vähennysoikeuden tosiasiallinen rajoittaminen - Sisäisen lainsäädännön vähennysoikeuden rajoittamista koskevat säännökset direktiivin voimaantulohetkellä)

(2009/C 44/27)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Magoora sp. zo. o.

Vastaaja: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 17 artiklan 2 ja 6 kohdan tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jolla evätään tiettyjen ajoneuvojen polttoaineen ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeus riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen (liiketoimintaan vai yksityisiin tarkoituksiin) asianomaista ajoneuvoa käytetään — Niiden kriteerien muuttaminen, jotka koskevat ajoneuvoja, joiden osalta vähennysoikeus on evätty, minkä seurauksena vähennysoikeuden soveltamisalaa on tosiasiassa rajoitettu asianomaisessa jäsenvaltiossa direktiivin voimaantuloa edeltäneeseen ajanjaksoon nähden

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan vastaisena on pidettävä sitä, että saattaessaan kyseistä direktiiviä osaksi kansallista oikeusjärjestystä jäsenvaltio kumoaa kokonaisuudessaan kansalliset säännökset, jotka koskevat veronalaiseen toimintaan käytettyjen moottoriajoneuvojen polttoaineen ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevia rajoituksia, ja korvaa ne siitä hetkestä alkaen, kun mainittu direktiivi tuli voimaan sen alueella, säännöksillä, joissa vahvistetaan asiaa koskevat uudet kriteerit, jos — mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava — näillä viimeksi mainituilla säännöksillä laajennetaan kyseisten rajoitusten soveltamisalaa. Sen vastaisena on joka tapauksessa pidettävä sitä, että jäsenvaltio muuttaa myöhemmin mainittuna päivänä voimaantullutta lainsäädäntöään siten, että näiden rajoitusten soveltamisalaa laajennetaan kyseistä ajankohtaa ennen vallinneeseen tilanteeseen nähden.


(1)  EUVL C 269, 10.11.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/17


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.12.2008 (Oberster Patent- und Markensenatin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”

(Asia C-442/07) (1)

(Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 12 artikla - Tavaramerkin menettäminen - Aatteellisen yhdistyksen rekisteröimät merkit - Tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsite - Hyväntekeväisyystyö)

(2009/C 44/28)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Patent- und Markensenat

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Verein Radetzky-Orden

Vastaaja: Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberster Patent- und Markensenat — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 12 artiklan 1 kohdan tulkinta — Tavaramerkit, joita aatteellinen yhdistys käyttää liikeasiakirjoissaan, kirjepaperissaan, mainonnassaan ja rintamerkeissään toimintansa yhteydessä, jonka tarkoituksena on sotilasperinteiden säilyttäminen sekä lahjoitusten kerääminen ja jakaminen — Tämän käytön katsominen tavaramerkkiin liittyvät oikeudet säilyttäväksi ”tosiasialliseksi käytöksi”?

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti silloin, kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä suhteissaan yleisöön ilmoittaessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissaan sekä mainosmateriaalissaan ja kun yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan.


(1)  EUVL C 283, 24.11.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/18


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen ja Michaël Zouridakis v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-443/07 P) (1)

(Muutoksenhaku - Virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 12 artiklan 3 kohtaa, joka koskee 1.5.2004 jälkeen palvelukseen otettujen virkamiesten luokittelemista palkkaluokkaan, koskeva lainvastaisuusväite - Henkilöstösääntökomitean kuuleminen - Saavutettuja oikeuksia ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu)

(2009/C 44/29)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen ja Michaël Zouridakis (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Valittajan vastapuolet: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007 antamasta tuomiosta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän asian valittajien kanteen, jolla he vaativat päätösten, jotka koskevat heidän nimittämistään koeajalla oleviksi virkamiehiksi, kumoamista siltä osin kuin niissä määritetään heidän palkkaluokkansa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, sellaisena kuin ne ovat muutettuna 22.3.2004 annetulla asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, s. 1), liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan siirtymämääräysten nojalla — Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon merkitys sellaisten henkilöiden tilanteeseen, jotka on kirjattu soveltuvien hakijoiden luetteloon tai varallaololuetteloon ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa 1.5.2004 mutta otettu palvelukseen kyseisen ajankohdan jälkeen — Oikeusvarmuuden, luottamuksensuojan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet — Perusteluvelvollisuuden laajuus

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards, Hamilton, Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar, Moraitis, Palmer, Robinson, Rouxel, Silva Mendes, van den Hul, Von Nordheim Nielsen ja Zouridakis velvoitetaan korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 22, 26.1.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/18


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-480/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2000/59/EY - Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteet satamissa - Laiminlyönti laatia, panna täytäntöön tai hyväksyä jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat)

(2009/C 44/30)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Simonsson ja R. Vidal Puig)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: B. Plaza Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa 27.11.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY (EYVL L 332, s. 81) 5 artiklan 1 kohdan ja 16 artiklan 1 kohdan rikkominen — Laiminlyönti laatia ja panna täytäntöön jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat kaikille satamille, jotka kuuluvat itsehallintoalueiden toimivaltaan

Tuomiolauselma

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa 27.11.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY 5 artiklan 1 kohdan ja 16 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole laatinut, hyväksynyt ja pannut täytäntöön jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmia kaikissa satamissaan.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 315, 22.12.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/19


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 18.12.2008 (Court of Sessionin (Skotlanti), Edinburgh (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Royal Bank of Scotland plc v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Asia C-488/07) (1)

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen - Sekä verollisiin että verosta vapautettuihin liiketoimiin käytetyt tavarat ja palvelut - Suhdeluvun mukainen vähennys - Laskeminen - Direktiivin 17 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut menetelmät - Velvollisuus soveltaa 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua pyöristyssääntöä)

(2009/C 44/31)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Session (Skotlanti), Edinburgh

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Royal Bank of Scotland plc

Vastaaja: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Court of Session (Skotlanti), Edinburgh — Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 17 artiklan 5 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan tulkinta — Tavarat ja palvelut, joita käytetään sekä verollisiin että verosta vapautettuihin liiketoimiin — Vähennyksen suhdeluvun laskeminen — Pyöristyssäännöt

Tuomiolauselma

Jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua pyöristyssääntöä silloin, kun ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden suhdeluku on laskettu tämän direktiivin 17 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun erityismenetelmän mukaisesti.


(1)  EUVL C 8, 12.1.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/19


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2008 (Landesgericht für Strafsachen Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Vladimir Turanskya vastaan

(Asia C-491/07) (1)

(Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus - 54 artikla - Ne bis in idem -periaate - Soveltamisala - Lainvoimaisen tuomion käsite - Ratkaisu, jolla poliisiviranomainen määrää syytemenettelyn keskeytyneeksi - Ratkaisu, joka kansallisen oikeuden mukaan ei johda syyteoikeuden raukeamiseen ja jolla ei ole ne bis in idem -vaikutusta)

(2009/C 44/32)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht für Strafsachen Wien

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Vladimir Turansky

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Landesgericht für Strafsachen Wien — Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (EYVL 2000, L 239, s. 19) 54 artiklan tulkinta — Ne bis in idem -periaatteen tulkinta — Soveltamisala — Ratkaisu, jolla poliisiviranomainen päättää lainvoimaisesti rikostutkinnan

Tuomiolauselma

Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, joka allekirjoitettiin 19.6.1990 Schengenissä (Luxemburg), 54 artiklaan sisältyvää ne bis in idem -periaatetta ei sovelleta ratkaisuun, jolla sopimusvaltion viranomainen on käsiteltäväkseen saamansa asian aineellisesti tutkittuaan määrännyt syytemenettelyn keskeytyneeksi vaiheessa, jossa rikoksesta epäiltyä henkilöä ei vielä ole asetettu syytteeseen, kun tällainen keskeyttämisestä annettu ratkaisu ei kyseisen valtion kansallisen oikeuden mukaan johda syyteoikeuden lainvoimaiseen raukeamiseen ja kun se ei siten ole esteenä samaa tekoa koskevalle uudelle syytemenettelylle kyseisessä valtiossa.


(1)  EUVL C 22, 26.1.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/20


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Afton Chemical Limited v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Asia C-517/07) (1)

(Direktiivi 92/81/ETY - Kivennäisöljyjen valmisteverot - Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 8 artiklan 1 kohdan a alakohta - Direktiivi 2003/96/EY - Energiatuotteiden ja sähkön verotus - Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 4 kohdan b alakohta - Soveltamisala - Moottoripolttoaineen lisäaineet, jotka ovat kivennäisöljyjä tai energiatuotteita mutta joita ei käytetä moottoripolttoaineina - Kansallinen verotusjärjestelmä)

(2009/C 44/33)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Chancery Division)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Afton Chemical Limited

Valittajan vastapuoli: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — High Court of Justice (Chancery Division) — Kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/81/ETY (EYVL L 316, s. 12) 2 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (EUVL L 283, s. 51) 2 artiklan 3 kohdan ja 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25.2.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY (EYVL L 76, s. 1) 3 artiklan tulkinta — Kivennäisöljyt, joita lisätään moottoripolttoaineisiin ja käytetään muutoin kuin kulkuneuvon voimanlähteenä mutta joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai käytettäviksi moottoripolttoaineina — Kysymys siitä, verotetaanko moottoripolttoaineiden tavoin

Tuomiolauselma

Kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/81/ETY, sellaisena kuin se muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston direktiivillä 94/74/EY, 2 artiklan 3 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa on 31.12.2003 päättyvän ajanjakson osalta ja energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27.10.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 2 artiklan 3 ja 4 kohtaa on ajanjakson 1.1.–31.10.2004 osalta tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset moottoripolttoaineen lisäaineet, jotka ovat ensiksi mainitun direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ’kivennäisöljyjä’ tai jälkimmäisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ’energiatuotteita’ mutta joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi tai joita ei myydä tai käytetä moottoripolttoaineina, kuuluvat mainituissa direktiiveissä säädettyyn verotusjärjestelmään.


(1)  EUVL C 22, 26.1.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/20


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Handelsgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

(Asia C-549/07) (1)

(Lentoliikenne - Asetus (EY) N:o 261/2004 - 5 artikla - Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus ja apu - Vapautus korvausvelvollisuudesta - Peruuttaminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu)

(2009/C 44/34)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Handelsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Friederike Wallentin-Hermann

Vastaaja: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Handelsgericht Wien — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) 5 artiklan 3 kohdan tulkinta — ”Poikkeuksellisten olosuhteiden” ja ”kohtuudella edellytettävien toimenpiteiden” käsitteet — Lennon peruuttaminen moottorin vaurion vuoksi — Teknisistä syistä johtuvien peruutusten prosentuaalinen osuus, joka on huomattavasti suurempi kuin muilla lentoyhtiöillä

Tuomiolauselma

1)

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että ilma-aluksessa ilmennyt tekninen vika, josta seuraa lennon peruuttaminen, ei kuulu tässä säännöksessä tarkoitettujen poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen alaan, jollei tämä vika johdu tapahtumista, jotka eivät luonteensa tai alkuperänsä perusteella liity asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen ja jotka eivät ole tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehty yleissopimus ei ole ratkaiseva asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vastuuvapausperusteiden tulkinnassa.

2)

Lentoliikenteen harjoittajalla todettujen teknisten vikojen yleisyys ei itsessään ole seikka, jonka perusteella voitaisiin päätellä, ovatko kysymyksessä asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet.

3)

Se, että lentoliikenteen harjoittaja on täyttänyt ilma-aluksen huoltotöiden vähimmäisvaatimukset, ei voi yksinään riittää osoittamaan, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on toteuttanut kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin, eikä näin ollen vapauttamaan sitä sille tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaan kuuluvasta korvausvelvollisuudesta.


(1)  EUVL C 64, 8.3.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/21


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Menettelyn vireillepanijat: Erich Stamm ja Anneliese Hauser

(Asia C-13/08) (1)

(Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus - Yhdenvertainen kohtelu - Itsenäistä ammattia harjoittavat rajatyöntekijät - Maanvuokrasopimus - Maatalouden rakenne)

(2009/C 44/35)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Erich Stamm, Anneliese Hauser

Muu osapuoli: Regierungspräsidium Freiburg

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisukysymys — Bundesgerichtshof — Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen, joka allekirjoitettiin Luxemburgissa 21.6.1999 (EYVL 2002, L 114, s. 6) liitteessä 1 olevan 12 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan tulkinta — Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltuvuus itsenäistä ammattia harjoittaviin rajatyöntekijöihin — Sveitsiläinen viljelijä, joka asuu Sveitsissä ja joka on vuokrannut Saksassa sijaitsevaa maatalousmaata

Tuomiolauselma

Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 21.6.1999 Luxemburgissa tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteessä I olevan 15 artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolen on myönnettävä liitteen 13 artiklassa tarkoitetuille ’itsenäistä ammattia harjoittaville rajatyöntekijöille’ itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymisen ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen osalta vastaanottavassa valtiossa yhtä edullinen kohtelu kuin sen omille kansalaisille myönnetty kohtelu.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/22


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 18.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

(Asia C-273/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2001/81/EY - Ilman epäpuhtaudet - Kansalliset päästörajat - Laiminlyönti toimittaa ohjelmat päästöjen vähentämiseksi, kansalliset päästökartoitukset ja vuoden 2010 päästöennusteet)

(2009/C 44/36)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Rozet ja A. Alcover San Pedro)

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamies: C. Schiltz)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23.10.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY (EYVL L 309, s. 22) 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyjen asiakirjojen määräajassa tapahtuvan laatimisen ja toimittamisen laiminlyönti

Tuomiolauselma

1)

Luxemburgin suureherttuakunta ei ole noudattanut tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23.10.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toimittanut säädetyssä määräajassa Euroopan yhteisöjen komissiolle ohjelmia, päästökartoituksia ja vuoden 2010 päästöennusteita rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja ammoniakin (NH3) päästöjen asteittaiseksi vähentämiseksi.

2)

Luxemburgin suurherttuakunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 209, 15.8.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/22


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta

(Asia C-328/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2004/35/EY - Ympäristövastuu - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

(2009/C 44/37)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: U. Wölker ja I. Koskinen)

Vastaaja: Suomen tasavalta (asiamies: A. Guimaraes-Purokoski)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (EUVL L 143, s. 56) noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Suomen tasavalta ei ole noudattanut ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 236, 13.9.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/23


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.12.2008 (Korkeimman oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Artur Leymannia ja Aleksei Pustovarovia vastaan

(Asia C-388/08 PPU) (1)

(Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa - Puitepäätös 2002/584/YOS - 27 artikla - Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt - Spesialiteettiperiaate - Suostumusmenettely)

(2009/C 44/38)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein oikeus

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

Artur Leymann ja Aleksei Pustovarov

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Korkein oikeus — Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (EYVL L 190, s. 1) 27 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan tulkinta — Syytteen perustana olevan teonkuvauksen muuttaminen siitä, mikä oli perustana pidätysmääräykselle — Käsite ”muu kuin luovuttamisen perusteena ollut rikos” — Tarve aloittaa suostumusmenettely

Tuomiolauselma

1)

Sen selvittämiseksi, onko kyseessä oleva rikos eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ’muu rikos’ kuin se, joka oli luovuttamisen perusteena, kun tällainen muu rikos edellyttää tämän puitepäätöksen 27 artiklan 3 kohdan g alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitetun suostumusmenettelyn toteuttamista, on tarkistettava, ovatko rikoksen keskeiset osatekijät, sellaisena kuin ne ilmenevät pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa tehdystä kyseisen rikoksen oikeudellisesta kuvauksesta, ne osatekijät, joiden perusteella henkilö on luovutettu, ja vastaavatko pidätysmääräyksessä olevat tiedot ja myöhemmässä oikeudenkäyntiasiakirjassa mainitut tiedot riittävästi toisiaan. Ajankohtaa ja paikkaa koskevat muutokset ovat sallittuja, kunhan ne perustuvat tietoihin, jotka on pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa pidetyn menettelyn aikana kerätty pidätysmääräyksessä kuvatuista teoista, kunhan ne eivät muuta rikoksen luonnetta ja kunhan niistä ei aiheudu kieltäytymisperusteita, joista säädetään kyseisen puitepäätöksen 3 ja 4 artiklassa.

2)

Pääasian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa teonkuvauksen muutoksen, joka koskee huumausaineiden kyseessä olevaa lajia, perusteella ei yksinään voida katsoa, että kyse olisi puitepäätöksen 2002/584 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ’muusta rikoksesta’ kuin siitä, joka oli luovuttamisen perusteena.

3)

Puitepäätöksen 2002/584 27 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä poikkeusta on tulkittava siten, että kun kyse on ”muusta rikoksesta” kuin siitä, joka oli luovuttamisen perusteena, suostumusta on pyydettävä puitepäätöksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja se on saatava, jos vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai toimenpide on pantava täytäntöön. Luovutettu henkilö voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita mainitun kaltaisesta rikoksesta ennen kyseisen suostumuksen saamista, mikäli tällaista rikosta koskevaa syytettä nostettaessa tai tuomiota annettaessa ei sovelleta mitään vapauden rajoitusta koskevaa toimenpidettä. Mainitun 27 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu poikkeus ei kuitenkaan ole esteenä sille, että luovutettuun henkilöön kohdistetaan vapauden rajoitusta koskeva toimenpide ennen suostumuksen saamista, mikäli tällaiselle toimenpiteelle on laillinen peruste muiden käsiteltävinä olevien eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä mainittujen syytteiden vuoksi.


(1)  EUVL C 272, 25.10.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/23


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.12.2008 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Deniz Sahin v. Bundesminister für Inneres

(Asia C-551/07) (1)

(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta - Direktiivi 2004/38/EY - EY 18 ja EY 39 artikla - Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen - Kolmannen maan kansalaisen, joka on tullut jäsenvaltion alueelle turvapaikanhakijana ja joka on sittemmin avioitunut toisen jäsenvaltion kansalaisen kanssa, oleskeluoikeus)

(2009/C 44/39)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Deniz Sahin

Vastapuoli: Bundesminister für Inneres

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) — EY:n perustamissopimuksen 18 ja 39 artiklan sekä Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77) 3 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 2 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan tulkinta — Kolmannen maan kansalaisen, joka on tullut jäsenvaltion alueelle turvapaikanhakijana ja joka on sittemmin avioitunut toisen jäsenvaltion kansalaisen kanssa, oleskeluoikeus

Määräysosa

1)

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 3 artiklan 1 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja 2 kohtaa on tulkittava siten, että ne kattavat myös perheenjäsenet, jotka ovat saapuneet unionin kansalaisesta riippumatta vastaanottavaan jäsenvaltioon ja joista on vasta siellä tullut unionin kansalaisen perheenjäseniä tai jotka ovat vasta siellä aloittaneet perhe-elämän hänen kanssaan. Tämän osalta on merkityksetöntä, että perheenjäseneksi tullessaan tai perhe-elämän aloittaessaan perheenjäsen oleskelee väliaikaisesti vastaanottavassa jäsenvaltiossa tämän valtion turvapaikkalainsäädännön nojalla.

2)

Direktiivin 2004/38 9 artiklan 1 kohta ja 10 artikla ovat esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan unionin kansalaisen perheenjäsenet, joilla ei ole minkään jäsenvaltion kansalaisuutta ja joille kuuluu oleskeluoikeus yhteisön oikeuden eli erityisesti kyseisen direktiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla, eivät voi saada unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia pelkästään sen vuoksi, että heillä on vastaanottavan jäsenvaltion turvapaikkalainsäädännön nojalla väliaikainen oikeus oleskella tässä valtiossa.


(1)  EUVL C 64, 8.3.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/24


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 13.11.2008 — Giuseppe Gargani v. Euroopan parlamentti

(Asia C-25/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan nostama kanne parlamentin puhemiehen toimesta, joka on johtanut siihen, että parlamentin nimissä jätetään huomautuksia eräässä ennakkoratkaisuasiassa - Kanteen nostamisen määräaika)

(2009/C 44/40)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Giuseppe Gargani (edustaja: Rechtsanwalt W. Rothley)

Valittajan vastapuoli: Euroopan parlamentti (asiamiehet: J. Schoo ja H. Krück)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-94/06, Gargani v. parlamentti, 21.11.2007 antamasta määräyksestä, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tutkimatta Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan nostaman kanteen, jolla vaadittiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta toteamaan lainvastaiseksi oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon vastaisesti tehty Euroopan parlamentin puhemiehen päätös siitä, että parlamentin nimissä jätetään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettuja kirjallisia huomautuksia eräässä ennakkoratkaisuasiassa ja että asiaa ei esitetä täysistunnolle, sillä perusteella, että tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuivat

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Giuseppe Gargani velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 79, 29.3.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/25


Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.11.2008 (Dioikitiko Efeteio Thessalonikisin (Kreikka) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil v. Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Yhdistetyt asiat C-180/08 ja C-186/08) (1)

(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta - Direktiivi 89/48/ETY - Tutkintotodistusten tunnustaminen - Opintojen suorittaminen ’vapaata opetusta antavassa laitoksessa’, jota vastaanottava jäsenvaltio ei ole tunnustanut oppilaitokseksi - Psykologia)

(2009/C 44/41)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Asianosaiset

Kantaja: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Vastaaja: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY (EYVL L 19, s. 16) 1, 2, 3 ja 4 artiklan tulkinta — EY 39 artiklan 1 kohdan, EY 10 artiklan 1 kohdan, EY 43 artiklan, EY 47 artiklan 1 kohdan, EY 49 artiklan, EY 55 artiklan, EY 149 ja EY 150 artiklan tulkinta — Jäsenvaltion kansalainen, joka on harjoittanut säänneltyä ammattitoimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa sekä ennen sitä, kun hänen akateemisten opintojen päätteeksi toisesta jäsenvaltiosta saatujen muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojensa ammatillinen vastaavuus on tunnustettu, että tämän jälkeen — Yliopisto-opintojen suorittaminen aikaisemmin osittain franchising-sopimuksen perusteella sellaisessa laitoksessa, jota vastaanottava jäsenvaltio ei ole tunnustanut yliopistolliseksi oppilaitokseksi — Mahdollisuus estää työntekijää harjoittamasta ammattitoimintaansa sen vuoksi, ettei tällaisia muodollista kelpoisuutta osoittavia asiakirjoja ole tunnustettu

Määräysosa

Vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten on vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY 3 artiklan nojalla annettava jäsenvaltion kansalaisen, jolla on tässä direktiivissä tarkoitettu tutkintotodistus, jonka toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt, harjoittaa ammattitoimintaansa samoin edellytyksin kuin kansallisten tutkintotodistusten haltijoiden, vaikka

tämän tutkintotodistuksen mukaan koulutus on hankittu kokonaan tai osittain vastaanottavassa jäsenvaltiossa sijaitsevassa laitoksessa, jota ei tämän jälkimmäisen jäsenvaltion lainsäädännössä tunnusteta oppilaitokseksi ja

toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät ole tunnustaneet tätä tutkintotodistusta.


(1)  EUVL C 171, 5.7.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Oldenburg (Saksa) on esittänyt 1.10.2008 — Arnold und Johann Harms henkilöyhtiönä v. Freerk Heidinga

(Asia C-434/08)

(2009/C 44/42)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Oldenburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Arnold und Johann Harms henkilöyhtiönä

Vastaaja: Freerk Heidinga

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29.9.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) 46 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että sopimusjärjestelyt, joilla suoritetaan tosin ulkonaisesti täydellinen ja lopullinen tukioikeuksien siirtäminen, mutta joiden mukaan tukioikeudet kuuluvat kuitenkin osapuolten keskinäisen sopimuksen mukaan taloudellisesti edelleen myyjälle, kun taas ostaja tukioikeuksien muodollisena haltijana aktivoi tukioikeudet viljelemällä vastaavia maa-aloja ja on velvollinen siirtämään maksetut tilatuet kokonaan myyjälle, tai joiden mukaan ostajalle siirretään pinta-alatuet siten, että hänen on joka tapauksessa tilatukien aktivoimisen ja saamisen jälkeen siirrettävä osa (tilakohtainen osa) niistä jatkuvasti myyjälle, ovat tämän säännöksen kanssa yhteensopimattomia ja siten tehottomia?


(1)  EUVL L 270 s. 1.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sächsisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 5.11.2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz v. Finanzamt Dresden I

(Asia C-473/08)

(2009/C 44/43)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sächsisches Finanzgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Vastaaja: Finanzamt Dresden I

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko opetus- ja koepalvelut, joita diplomi-insinööri suorittaa yksityisoikeudellisen yhdistyksen muodossa toimivassa koulutuslaitoksessa jatko-opiskelijoille, joilla on jo vähintään arkkitehdin tai insinöörin yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai samanarvoinen koulutus, ja joihin liittyvät opintokurssit päättyvät loppukokeeseen, direktiivin 77/388/ETY (1) 13 artiklan A kohdan 1 alakohdan j alakohdassa tarkoitettua ’koulu- tai yliopisto-opetusta’.

2)

Jääkö henkilö, joka muutoin täyttää edellä ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetussa säännöksessä asetetut ’yksityisoppituntien’ antajan edellytykset, tämän henkilöpiirin ulkopuolelle, jos hän

saa maksun koulutustilaisuuksistaan (kokonaan tai osittain) myös silloin, jos tiettyyn koulutustilaisuuteen ei ole ilmoittautunut yhtään osallistujaa mutta hän on jo tehnyt sitä varten ennakkovalmisteluja, tai

hänelle annetaan toistuvasti ja jatkuvasti huomattavan pitkän ajanjakson ajan tehtäväksi vastaavien opetus- ja koepalvelujen suorittaminen, tai

hänellä on välittömän opetustoimintansa lisäksi ammatillisesti ja/tai organisatorisesti merkittävämpi asema kuin kyseisen opintojakson muilla opettajilla?

Onko hänen mahdollisesti katsottava jäävän tämän henkilöpiirin ulkopuolelle jo siinä tapauksessa, että hänen tapauksessaan kyseessä on vain yksi näistä tunnusmerkeistä, vai vasta silloin, jos kyseessä on kaksi niistä tai kaikki kolme?


(1)  EYVL L 145, s. 1.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Innsbruck (Itävalta) on esittänyt 12.10.2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v. Land Tirol

(Asia C-486/08)

(2009/C 44/44)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Innsbruck

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Vastaaja: Land Tirol

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko 6.1.1997 tehdyn osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen, joka on hyväksytty osa-aikatyötä koskevalla 15.12.1997 annetulla direktiivillä 97/81/EY (1), 4 lausekkeen 1 kohdan kanssa yhteensopivana pidettävä sitä, että työntekijää, joka on yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa julkisyhteisöön tai julkiseen yhtiöön ja joka työskentelee alle 12 tuntia viikossa (eli alle 30 prosenttia tavallisesta työajasta), kohdellaan epäedullisemmin kuin kokoaikaista työntekijää niiltä osin kuin on kyse palkkauksesta, palkkaluokan määrittämisestä, aikaisempien työskentelyjaksojen huomioon ottamisesta, lomaoikeudesta, erityisistä korvauksista, ylityölisistä jne.?

2)

Onko mainitun puitesopimuksen 4 lausekkeen 2 kohdassa määrättyä pro rata temporis -periaatetta tulkittava siten, että sen kanssa ristiriidassa on L-VGB:n 55 §:n 5 momentin kaltainen kansallinen säännös, jonka mukaan tilanteessa, jossa henkilön työaika muuttuu, hänen vielä pitämättömien lomiensa määrää mukautetaan suhteessa uuteen työaikaan, mikä johtaa siihen, että sellainen henkilö, jonka työaikaa lyhennetään kokoaikaisesta osa-aikaiseksi, menettää osan lomaoikeudesta, jonka hän on ansainnut kokoaikaisena työntekijänä, tai siihen, että hän voi osa-aikaisena työntekijänä pitää kyseisen loman pienemmällä lomakorvauksella?

3)

Onko L-VGB:n 1 §:n 2 momentin m kohdan kaltainen kansallinen säännös, jonka mukaan työntekijöitä, jotka on otettu palvelukseen enintään kuudeksi kuukaudeksi tai tiettyä hanketta varten, kohdellaan epäedullisemmin kuin muuten vastaavanlaisia pysyvässä työsuhteessa olevia työntekijöitä niiltä osin kuin on kyse palkkauksesta, palkkaluokan määrittämisestä, aikaisempien työskentelyjaksojen huomioon ottamisesta, lomaoikeudesta, erityisistä korvauksista, ylityölisistä jne., ristiriidassa Euroopan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 28.6.1999 tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen, joka on hyväksytty määräaikaista työtä koskevalla, 28.6.1999 annetulla direktiivillä 1999/70/EY (2), 4 lausekkeen kanssa?

4)

Onko kyse tasa-arvoista kohtelua koskevan, 5.7.2006 annetun direktiivin 2006/54/EY (3) 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä silloin, kun työsopimussuhteessa olevat julkishallinnon työntekijät, jotka pitävät vanhempainlomaa lakisääteiset kaksi vuotta, menettävät lakisääteisen oikeuden lomaan lapsen syntymää edeltäneeltä vuodelta, koska lomaoikeus on vanhempainloman päättyessä jo vanhentunut, ja kun kyseiset työntekijät ovat suurimmaksi osaksi (97 prosenttia) naisia?


(1)  EYVL L 14, s. 9.

(2)  EYVL L 175, s. 43.

(3)  EUVL L 204, s. 23.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/27


Kanne 12.11.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-491/08)

(2009/C 44/45)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: D. Recchia)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että alueella ITB032228, Is Arenas, esiintyvien luontotyyppien ja lajien suhteen Narbolian kunnassa sijaitsevan Is Arenas -nimisen turistikeskushankkeen osalta

Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 92/43/ETY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut ennen 19.7.2006 direktiivillä tarkoitetun suojelutavoitteen kannalta asianmukaisia suojelutoimenpiteitä suojellakseen sitä merkittävää ekologista intressiä kansallisella tasolla, joka on yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi ehdotetulla ITB032228, Is Arenas -alueella, erityisesti koska se ei ole kieltänyt alueeseen koskemista, joka voi vakavasti vaikuttaa alueen ekologisiin ominaisuuksiin

Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole 19.7.2006 jälkeen toteuttanut tarpeellisia toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden estämiseksi, joita varten yhteisön tärkeänä pitämä alue on osoitettu

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio on tietoinen siitä, että yhteisön tärkeänä pitämällä alueella Is Arenas rakennetaan parhaillaan turistikeskusta, johon kuuluu muun muassa golfkenttä. Komission mukaan yhteisön tärkeänä pitämää Is Arenasin aluetta koskeva turismihanke vaikuttaa erityisesti alueisiin, jotka takaavat ekologisen yhdyssiteen kummankin tärkeimmän mäntymetsäalueen välillä. Sillä voi tämän vuoksi olla merkittävää kielteistä vaikutusta näihin alueisiin, erityisesti niiden toimintaan ”ekologisena yhdyssiteenä”.

Komissio kritisoi hanketta muun muassa siitä, että se johtaa alkuperäisten luontotyyppien pienentymiseen ja muuttumiseen muun muassa vieraiden lajien käyttöönotolla, kuten golfkentän ruoholla, että sillä syrjäytetään luontotyyppejä, että maaperä poljetaan ja tiivistetään, että tila vähenee, että uimareiden suuri määrä vaikuttaa rantaviivan luontotyyppeihin, jotka ovat erittäin merkittäviä dyynien kannalta, ja että puita hakataan.


(1)  Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (EYVL L 206, s. 7).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/27


Valitus, jonka Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau ja Francisco Javier Solana Ramos ovat tehneet 18.11.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-47/05, (Angé Serrano ym. v. parlamentti) 18.9.2008 antamasta tuomiosta

(Asia C-496/08 P)

(2009/C 44/46)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau ja Francisco Javier Solana Ramos (edustaja: avocat E. Boigelot)

Muut osapuolet: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valitus on otettava tutkittavaksi ja hyväksyttävä, ja tämän johdosta yhteisöjen tuomioistuimen on:

Angé Serranon, Brasin ja Orcajo Teresan osalta kumottava valituksenalainen tuomio yhtäältä siltä osin kuin siinä todetaan, ettei ratkaisun antaminen heidän osaltaan ole tarpeen heidän ensimmäisen väitteensä osalta, ja toisaalta siltä osin kuin tuomiossa hylätään mainittujen henkilöiden vahingonkorvausvaatimus

Decouteren, Haun ja Solana Ramosin osalta kumottava valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 2 ja 4 kohta ja niihin liittyvät perustelut

ratkaistava asia ja hyväksyttävä asian T-47/05 kantajien alkuperäiset vaatimukset seuraavasti:

kumottava uusien henkilöstösääntöjen johdosta suoritettua kantajien palkkaluokkien uudelleen määrittelyä koskeva päätös

velvoitettava Euroopan parlamentti suorittamaan vahingonkorvausta, jonka kohtuulliseksi määräksi arvioidaan 60 000 euroa kantajaa kohden

velvoitettava joka tapauksessa vastaaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisi valituksenalaisessa tuomiossa kanteen, jonka olivat nostaneet kuusi kantajaa, jotka olivat Euroopan parlamentin virkamiehiä ja jotka olivat läpäisseet hyväksytysti vanhojen henkilöstösääntöjen aikana järjestetyt sisäiset kilpailut mutta joiden palkkaluokkaa oli muutettu uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon jälkeen.

Kolme ensimmäistä valittajaa esittävät valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

Ensimmäisessä valitusperusteessaan he väittävät, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja laiminlöi perusteluvelvollisuuttaan katsoessaan, ettei ratkaisun antaminen asiassa ollut tarpeen. Valittajat katsovat, että heillä oli edelleen oikeussuojaintressi vaatia kumottavaksi riidanalaisia päätöksiä palkkaluokkien muuttamisesta, vaikka nämä päätökset oli 20.3.2006 kumottu uusilla yksittäisillä päätöksillä, siitä syystä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin itse katsoi, että näillä uusilla päätöksillä ei korjattu täysimääräisesti valittajille aiheutunutta haittaa, koska valittajia ei näissä uusissa päätöksissä luokiteltu ylempään palkkaluokkaan. Lisäksi valittajat väittävät, että riidanalaiset päätökset perustuvat uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaan 2 ja 8 artiklaan, joiden lainmukaisuus on heidän mukaansa kyseenalainen.

Toisella valitusperusteellaan samaiset valittajat väittävät, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa, koska se on hylännyt kantajien vahingonkorvausvaatimuksen, vaikka heidät luokitellaan uusien henkilöstösääntöjen mukaisesti samaan palkkaluokkaan kuin sellaiset työtoverit, jotka eivät läpäisseet hyväksytysti ura-alueella etenemiseksi järjestettyä kilpailua, ja aiheutetaan täten kantajille vakavaa vahinkoa.

Kolme viimeksi mainittua valittajaa esittävät valituksensa tueksi yhden valitusperusteen, joka perustuu uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 ja 8 artiklan lainvastaisuuteen.

Tältä osin valittajat vetoavat ensinnäkin siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on loukannut valittajien saavutettuja oikeuksia, oikeusvarmuuden periaatetta ja luottamuksensuojan periaatetta, koska se katsoi, että luokittelu korkeampaan palkkaluokkaan vanhojen henkilöstösääntöjen mukaisesti järjestetyn kilpailun läpäisemisen johdosta ei ole saavutettu oikeus eikä siihen voida täten perustaa mitään perusteltua luottamusta.

Valittajat väittävät tämän valitusperusteen tueksi toiseksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska uusien henkilöstösääntöjen mukaisesti suoritettavan palkkaluokan uudelleen luokittelun johdosta valittajia kohdellaan samoin kuin heidän sellaisia työtovereitaan, jotka eivät läpäisseet puheena olevia kilpailuja. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajien mukaan kohdellut erilailla samanlaisia tilanteita, koska se katsoi, että tietyn kilpailun läpäisseet henkilöt eivät muodosta yhtä ja samaa ryhmää, vaan että palkkaluokkaan luokitteluun sovellettavat säännöt ovat erilaisia sen perusteella, milloin luokittelu suoritetaan. Eri säännösten eli uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan soveltaminen saman kilpailun läpäisseihin henkilöihin on ristiriidassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 24.11.2008 — Vera Mattner v. Finanzamt Velbert

(Asia C-510/08)

(2009/C 44/47)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vera Mattner

Vastaaja: Finanzamt Velbert

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko EY 39 ja EY 43 artiklaa sekä EY 56 artiklaa, luettuna yhdessä EY 58 artiklan kanssa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle lahjaveron kantamista koskevalle jäsenvaltion kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään luovutuksen osalta vain 1 100 euron suuruisesta vähennyksestä, jos ulkomailla asuva henkilö luovuttaa toiselle ulkomailla asuvalle henkilölle Saksassa sijaitsevan kiinteistön, mutta jossa säädetään saman kiinteistön lahjoituksen osalta 205 000 euron suuruisesta vähennyksestä, jos lahjoittajan tai lahjan saajan kotipaikka on lahjoitushetkellä kyseisessä jäsenvaltiossa?


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/29


Kanne 25.11.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-512/08)

(2009/C 44/48)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Rozet ja E. Traversa)

Vastaaja: Ranskan tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että

Ranskan tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on sosiaaliturvalain R-322-4 §:ssä säätänyt ennakkoluvan sen edellytykseksi, että korvataan yksityisvastaanotolla saatavilla olevat lääkäripalvelut, jotka edellyttävät kansanterveyslain R-712-2 §:ssä mainittujen erityislaitteiden käyttämistä

se ei ole säätänyt R-332-4 §:ssä tai missään muussa Ranskan oikeuden säännöksessä mahdollisuudesta myöntää Ranskan sosiaaliturvajärjestelmässä vakuutetulle potilaalle täydentävää korvausta asiassa C-368798, Vanbraekel ym., 12.7.2001 annetun tuomion 53 kohdassa mainituissa olosuhteissa

Ranskan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio esittää kaksi väitettä kanteensa tueksi.

Ensimmäisellä väitteellään komissio riitauttaa vastaajan asettaman vaatimuksen ennakkoluvan saamisesta, jotta voidaan myöntää korvaus toisessa jäsenvaltiossa saaduista tietyistä muista kuin sairaalahoidoista. Vaikka tämä vaatimus voikin olla perusteltu, kun se koskee sairaalassa suoritettuja lääkäripalveluja, sen vuoksi, että voidaan varmistaa samalla sairaalahoitojen tasapainoisen valikoiman riittävä ja pysyvä saatavuus sekä niistä aiheutuvien kulujen hallinta, se on suhteeton muiden kuin sairaalapalvelujen osalta. On olemassa useita tekijöitä, jotka rajoittavat ennakkoluvan poistamisen mahdollista taloudellista vaikutusta, kuten jäsenvaltioiden mahdollisuus määritellä vakuutettujen sairausvakuutuksen kattamisen laajuus, taikka kansalliset korvauksen myöntämisen edellytykset, niin kauan kuin ne eivät ole syrjiviä eivätkä rajoita henkilöiden vapaata liikkuvuutta.

Toisella väitteellään komissio esittää moitteen siitä, että Ranskan oikeudesta puuttuu säännös, jonka nojalla Ranskan sosiaaliturvaan kuuluvalle potilaalle voidaan myöntää täydentävä korvaus asiassa Vanbraekel ym. 12.7.2001 annetun tuomion 53 kohdassa mainituissa olosuhteissa, toisin sanoen korvaus, joka vastaa eroa siihen määrään, jonka hän olisi saanut, jos sairaalahoitoa olisi annettu hänelle hänen omassa jäsenvaltiossaan. Näin ollen kyseessä olevaan sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat potilaat eivät saa täysin hyväkseen niitä oikeuksia, jotka heille on tunnustettu EY 49 artiklassa, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 26.11.2008 — Rikosoikeudenkäynti Vítor Manuel dos Santos Palhotaa, Mário de Moura Gonçalvesia, Fernando Luís das Neves Palhotaa ja Termiso Lda:ta vastaan

(Asia C-515/08)

(2009/C 44/49)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota ja Termiso Lda

Ennakkoratkaisukysymys

Rikotaanko 5.3.2002 annetun lain 8 §:llä ja 29.3.2002 tehdyn kuninkaan päätöksen (täytäntöönpanopäätös) 3, 4 ja 5 pykälällä EY:n perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklaa sillä, että ulkomaalaisille työnantajille, jotka haluavat lähettää työntekijöitä töihin, asetetaan velvollisuus, jonka mukaan niiden on ennen sitä jätettävä sosiaalioikeuden noudattamisen valvontayksikölle (Dienst Toezicht op de Sociale Wetten) töihinlähettämisilmoitus ja pidettävä saatavilla belgialaisiin henkilökohtaisiin laskelmiin tai palkkalaskelmiin rinnastettavat asiakirjat siten, että pääsy Belgian palvelujen markkinoille estyy tai vähintäänkin vaikeutuu?


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Monomeles Prodikeio Athinon (Kreikka) on esittänyt 27.11.2008 — Archontia Koukou v. Kreikan valtio

(Asia C-519/08)

(2009/C 44/50)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Monomeles Prodikeio Athinon

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Archontia Koukou

Vastaaja: Kreikan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen, joka on direktiivin 1999/70/EY liitteenä, 5 lauseketta tulkittava siten, että perusteltuna syynä sopia perättäisistä määräaikaista työtä koskevista sopimuksista tai suhteista on pidettävä sitä, että nämä sopimukset on tehty sellaisen säännöksen johdosta, jossa säädetään määräaikaista työtä koskevista sopimuksista tai suhteista sopimisesta, riippumatta siitä, katetaanko näillä sopimuksilla tai suhteilla todellisuudessa työnantajan pysyviä ja jatkuvia tarpeita?

2)

Merkitseekö niiden edellytysten lisääminen, jotka väärinkäytöksen toteamiselle on asetettu toimenpiteillä, jotka otettiin käyttöön määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lausekkeen noudattamiseksi (esim. sopimusten enimmäiskesto ja uudistamisien enimmäismäärä, joiden sisällä sallitaan työskentely myös silloin, kun ei ole perusteltua syytä, jolla voidaan perustella määräaikaista työtä koskevista sopimuksista tai suhteista sopiminen tai niiden uudistaminen) edellä mainitun direktiivin 1999/79/EY [liitteenä oleva] puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdassa tarkoitettua työntekijöiden suojan yleisen tason heikentämistä, koska direktiiviä 1999/79/EY edeltävässä lakisääteisessä järjestelmässä ainoa peruste väärinkäytöksen toteamiselle oli se, että työskentely tapahtui määräaikaiseksi ilman perusteltua syytä sovitun työsopimuksen tai työsuhteen nojalla?

3)

Onko se, että on säädetty epämääräisistä ja avoimista poikkeusten luetteloista, kuten niistä, joista säädetään presidentin asetuksen 164/2004 pysyväissäännöksissä, joissa lähtökohtaisesti asetetaan enimmäisrajat perättäisistä määräaikaisista työsopimuksista tai työsuhteista sopimisille, määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 5 lausekkeessa tarkoitettu tehokas toimenpide sellaisen väärinkäytöksen estämiseksi, joka aiheutuu perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden käytöstä?

4)

Voidaanko puitesopimuksen 5 lausekkeessa tarkoitetun väärinkäytöksen estämiseksi ja siltä suojaamiseksi pitää tehokkaina pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia toimenpiteitä, jotka sisältyvät presidentin asetuksen 154/2004 7 §:ään, kun:

a)

niissä säädetään keinona, jolla estetään väärinkäytös ja suojellaan määräaikaisia työntekijöitä väärinkäytökseltä, työnantajalle velvollisuus maksaa palkka ja irtisanomista koskeva ”korvaus” siinä tapauksessa, että väärinkäytösluonteisesti on työskennelty perättäisillä määräaikaisilla työsopimuksilla, kun otetaan huomioon, että a) kansallisessa oikeudessa säädetään velvollisuudesta maksaa palkka ja irtisanomista koskeva ”korvaus” kaikissa tapauksissa, joissa on kyse työsuhteesta, ja että tällä velvollisuudella ei erityisesti pyritä estämään puitesopimuksessa tarkoitettua väärinkäytöstä, ja että ii) erityisesti velvollisuus maksaa ”korvaus” määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden päättyessä muodostaa puitesopimuksen 4 lausekkeen, joka koskee sitä, ettei määräaikaisia työntekijä saa syrjiä vastaaviin vakituisiin työntekijöihin nähden, soveltamisen seurauksen, ja kun

b)

niissä säädetään keinona, jolla estetään väärinkäytös, seuraamuksen määrääminen työnantajan toimivaltaisille elimille siinä määrin kun on todettu, että samanlaiset tai vastaavanlaiset seuraamukset, joista myös menneisyydessä on säädetty julkisen sektorin osalta, olivat tehottomia sellaisen väärinkäytöksen estämiseksi, joka aiheutuu perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden käytöstä?

5)

Merkitsevätkö toimenpiteet, kuten presidentin asetuksen 164/2004 11 §:llä käyttöön otetut toimenpiteet, jotka tulivat voimaan 19.7.2004 eli direktiivissä 1999/70/EY asetetun määräajan jälkeen ja joille annettiin vain kolmen kuukauden pituinen takautuvuus, joten ne kattavat vain sellaiset perättäiset määräaikaiset työsopimukset tai työsuhteet, jotka olivat voimassa 19.4.2004 jälkeen, mutta eivät määräaikaisia työsopimuksia tai työsuhteita, joista edelleen sovittiin perättäisesti myös direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanolle varatun määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen päivämäärää 19.4.2004, vaikka kyseiset toimenpiteet olisivat tehokkaita, direktiivin 1999/70/EY asianmukaista täytäntöönpanoa Kreikan oikeusjärjestyksessä?

6)

Siinä tapauksessa, että katsotaan, että presidentin asetuksella 164/2004 puitesopimuksen 5 lausekkeen noudattamiseksi käyttöön otetut toimenpiteet eivät ole tehokkaita, onko tuomioistuimen yhteisön oikeuden mukaista tulkintaa koskevan velvollisuuden nojalla tulkittava kyseistä presidentin asetusta edeltänyttä kansallista oikeutta (kuten lain 2112/1920 8 §:n 3 momenttia), jonka nojalla on mahdollista antaa kantajalle suojaa väärinkäytökseltä, direktiivin 1999/70/EY mukaisesti tavalla, joka johtaa yhteisön oikeuden rikkomisen seurausten poistamiseen?

7)

Siinä tapauksessa, että katsotaan, että toimenpiteet, jotka otettiin käyttöön presidentin asetuksella 164/2004, eivät ole tehokkaita ja että on sovellettava kyseistä asetusta edeltänyttä lakisääteistä järjestelmää (lain 2112/1920 8 §:n 3 momenttia) kansallisen oikeuden yhteisön oikeuden mukaista tulkintaa koskevan velvollisuuden nojalla, onko yhteisön oikeuden kanssa sopusoinnussa se, että kansallisen oikeusjärjestyksen ylemmänasteisia oikeussääntöjä (perustuslain 103 §:n 8 momenttia) tulkitaan siten, että niissä ehdottomasti kielletään muuttamasta määräaikaisia sopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi, vaikka ilmenee, että todellisuudessa näistä sopimuksista on väärinkäytösluonteisesti sovittu käyttäen oikeudellisena perusteena säännöstä, joka koskee ylimääräisten ja väliaikaisten yleisten tarpeiden kattamista, vaikka näillä sopimuksilla katettiin julkiseen sektoriin kuuluvan työnantajan pysyviä ja jatkuvia tarpeita (näin Areios Pagosin täysistuntopäätökset 19/2007 ja 20/2007), kun on mahdollista tehdä myös sellainen tulkinta, jonka mukaan kyseinen kielto on rajattava koskemaan vain sellaisia määräaikaisia työsopimuksia, joista todellisuudessa sovittiin tilapäisten, odottamattomien, kiireellisten tai ylimääräisten tarpeiden kattamiseksi, mutta ei myös tapausta, jossa sopimuksista todellisuudessa sovittiin pysyvien ja jatkuvien tarpeiden kattamiseksi (näin Areios Pagosin täysistuntopäätös 18/2006)?

8)

Onko yhteisön oikeuden kanssa sopusoinnussa se, että presidentin asetuksen 164/2004 voimaantulon jälkeen määräaikaista työtä ja puitesopimuksen 5 lauseketta koskevat riidat kuuluvat hallintotuomioistuimien yksinomaiseen tuomiovaltaan, kun tämä vaikeuttaa kantajina olevan määräaikaisten työntekijöiden oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa, koska ennen presidentin asetuksen 164/2004 antamista kaikki määräaikaista työtä koskevat riidat kuuluivat siviiliasioita käsittelevien tuomioistuinten tuomiovaltaan ja ne käsiteltiin muotomääräysten noudattamisen kannalta lempeämmässä, yksinkertaisemmassa, vähemmän kuluja kantajana olevalle määräaikaiselle työntekijälle aiheuttavassa ja tavallisesti nopeammassa työriitoja koskevassa erityisessä menettelyssä?


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/31


Kanne 2.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

(Asia C-526/08)

(2009/C 44/51)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: S. Pardo Quintillán ja N. von Lingen)

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta

Vaatimukset

On todettava, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 12.12.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut direktiivin 4 ja 5 artiklan, luettuna yhdessä liitteessä II olevan A kohdan 1 luetelmakohdan ja liitteessä III olevan 1 kohdan 1 luetelmakohdan, liitteessä II olevan A kohdan 5 luetelmakohdan ja liitteessä III olevan 1 kohdan 2 luetelmakohdan sekä liitteessä II olevan A kohdan 2 luetelmakohdan ja liitteessä II olevan A kohdan 6 luetelmakohdan kanssa, täysimääräisen ja asianmukaisen noudattamisen edellyttämiä kaikkia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, ja

Luxemburgin suurherttuakunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio vetoaa neljään väitteeseen kanteensa tueksi.

Ensimmäisessä väitteessään komissio moittii vastaajaa siitä, että se ei ole noudattanut direktiivissä säädettyjä maahan levittämistä koskevia menettelyjä eikä aikoja. Luxemburgin lainsäädännössä mainitaan nimittäin vain eloperäiset lannoitteet, vaikka maahan levittämistä tiettyinä aikoina koskeva kielto koskee sekä keinolannoitteita että eloperäisiä lannoitteita. Lisäksi kielto levittää maahan lannoitteita tiettyinä aikoina koskee kaikkia maatalousmaita mukaan lukien niityt, jotka eivät kuulu kansallisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin. Kantaja väittää myös, että kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä yksityiskohtaisemmin ne tilanteet, jolloin voidaan poiketa maahan levittämistä koskevasta kiellosta, sillä tästä mahdollisuudesta ei ole säädetty direktiivissä.

Kantaja väittää toisessa väitteessään, että kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä nestemäisten lannoitteiden säilytyksen vähimmäistilavuutta koskevasta vaatimuksesta kaikissa laitoksissa, vaan siinä mainitaan ainoastaan uudet tai korjattavana olevat laitokset. Tällainen täytäntöönpano ei noudata direktiiviä siltä osin kuin myös olemassa olevissa laitoksissa ilmenee vaaroja pilaantumisesta. Kansallisessa lainsäädännössä on siten asetettava vähimmäistilavuus säilytykselle kaikissa laitoksissa.

Komissio väittää kolmannessa väitteessä, että kansallisessa lainsäädännössä maahan levittämistä jyrkillä rinteillä koskevan kiellon piiriin on sisällytettävä kaikki lannoitteet eikä vain eloperäistä alkuperää olevat lannoitteet.

Neljännessä ja viimeisessä väitteessä vastaajaa moititaan siitä, että se ei ole toteuttanut riittäviä toimenpiteitä maahan levittämisen tekniikoiden osalta muun muassa varmistaakseen lannoitteiden yhdenmukaisen ja asianmukaisen maahan levittämisen.


(1)  EYVL L 375, s. 1.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.12.2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda ja Helmar Rendenz v. Deutsche Lufthansa AG

(Asia C-529/08)

(2009/C 44/52)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Friedrich Schulze, Jochen Kolenda ja Helmar Rendenz

Vastaaja: Deutsche Lufthansa AG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko teknistä vikaa, josta peruutus johtuu, pitää matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (1) 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina poikkeuksellisina olosuhteina?

2)

Mikäli edellä olevaan kysymykseen vastataan myöntävästi, käsittääkö poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteeseen sisältyvä tekninen vika myös sellaiset puutteet, jotka vaikuttavat lentokoneen lentokelpoisuuteen tai lennon turvalliseen suorittamiseen?

3)

Voidaanko lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan katsoa toteuttaneen kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet, jos se on noudattanut kyseistä lentokonetta koskevaa valmistajan huolto- ja ylläpito-ohjelmaa sekä toimivaltaisten viranomaisten tai valmistajien laatimia turvallisuusstandardeja ja velvoitteita, vai eikö virhettä olisi voitu välttää siinäkään tapauksessa, että se noudatti kyseistä ohjelmaa tai ohjetta tai otti sen huomioon?

4)

Mikäli kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, riittääkö tämä vapauttamaan lentoliikenteen harjoittajan velvollisuudesta maksaa korvaus, vai onko edelleen tarpeen edellyttää näyttöä siitä, että myöskään peruutusta — toisin sanoen kyseisen lentokoneen käytöstä poistamista ja lennon peruuttamista varakoneen puuttuessa — ei olisi voitu välttää kaikkien kohtuudella edellytettävien toimenpiteiden toteuttamisesta huolimatta?


(1)  EUVL L 46, s. 1.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2008 — TNT Express Nederland BV v. AXA Versicherung AG

(Asia C-533/08)

(2009/C 44/53)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: TNT Express Nederland BV

Vastapuoli: AXA Versicherung AG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko TTT-asetuksen (1) 71 artiklan 2 kohdan johdantokappaletta ja b alakohdan toista alakohtaa tulkittava siten, että i) TTT-asetuksen tunnustamis- ja täytäntöönpanosääntely väistyy erityisen yleissopimuksen tunnustamis- ja täytäntöönpanosääntelyn edessä vain, jos erityisen yleissopimuksen asianomaisessa sääntelyssä vaaditaan eksklusiivisuutta, vai ii) jos erityisen yleissopimuksen ja TTT-asetuksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia ehtoja on sovellettava samanaikaisesti, erityisen yleissopimuksen ehtoja on edelleen sovellettava ja TTT-asetuksen ehdot on jätettävä soveltamatta, myös silloin, jos erityisessä yleissopimuksessa ei vaadita yksinomaista vaikutusta muihin kansainvälisin tunnustamis- ja täytäntöönpanosääntöihin nähden?

2)

Onko yhteisöjen tuomioistuin, kun tarkoituksena on estää ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettua konfliktia koskevat vastakkaiset tuomiot, toimivaltainen tulkitsemaan — jäsenvaltioiden tuomioistuimia sitovalla tavalla — tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta 19.5.1956 Genevessä allekirjoitettua yleissopimusta (CMR) siltä osin kuin kyse on kyseisen yleissopimuksen 31 artiklassa määrätystä seikasta?

3)

Mikäli toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja myös ensimmäisen kysymyksen i) kohtaan vastataan myöntävästi, kysytään, onko CMR 31 artiklan 3 ja 4 kappaleessa olevaa tunnustamis- ja täytäntöönpanosääntelyä tulkittava siten, että siinä ei vaadita eksklusiivisuutta ja että siinä jätetään tilaa tunnustamisen tai täytäntöönpanon mahdollistavien muiden kansainvälisten täytäntöönpanosääntöjen kuten TTT-asetuksen soveltamiselle?

Siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ensimmäisen kysymyksen ii) kohtaan myöntävästi ja tämän lisäksi vastaa myös toiseen kysymykseen myöntävästi, esittää Hoge Raad kassaatiovalituksen tarkemman arvioinnin vuoksi vielä kolme kysymystä:

4)

Annetaanko CMR 31 artiklan 3 ja 4 kappaleessa sen valtion, jossa tunnustamista pyydetään, tuomioistuimelle lupa täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa hakemusta käsitelleessään tutkia, oliko tuomiovaltion tuomioistuin kansainvälisesti toimivaltainen käsittelemään riitaa?

5)

Onko TTT-asetuksen 74 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että CMR-yleissopimuksen lis pendens -sääntelyn ja TTT-asetuksen vastaavan sääntelyn konfliktissa CMR-yleissopimuksen lis pendens -sääntelyllä on etusija TTT-asetuksen vastaavaan sääntelyyn nähden?

6)

Koskeeko nyt esillä olevassa asiassa Alankomaissa vaadittu oikeudellisesti sitova toteaminen ja Saksassa vaadittu vahingonkorvaus CMR 31 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetulla tavalla ’samaa asiaa’?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001 L 12, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2008 — KLG Europe Eersel BV v. Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

(Asia C-534/08)

(2009/C 44/54)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: KLG Europe Eersel BV

Vastapuoli: Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Viitataanko TTT-asetuksen (1) 34 artiklan johdantokappaleessa ja 3 alakohdassa käytetyllä käsitteellä ”samojen asianosaisten välillä” asianomaisten jäsenvaltioiden tuomioiden vaikutusten subjektiivista laajuutta koskeviin oikeussääntöihin vai pyritäänkö kyseisellä käsitteellä asetuksen kannalta itsenäisesti täsmentämään kilpailevien tuomioiden vaikutuksen subjektiivista laajuutta?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen näin ollen vastataan, että käsitteellä ”samat asianosaiset” pyritään asetuksen kannalta itsenäisesti täsmentämään kilpailevien tuomioiden vaikutuksen subjektiivista laajuutta, onko tällöin

i)

tulkittaessa tätä TTT-asetuksen 34 artiklan johdantokappaleessa ja 3 alakohdassa olevaa käsitettä etsittävä liittymäkohtaa tulkinnasta, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin esitti asiassa C-351/96, Drouot, 19.5.1998 antamassaan tuomiossa (Kok. 1998, s. I-3075, NJ 2000, 155) Brysselin yleissopimuksen 21 artiklassa, nykyisin TTT-asetuksen 27 artiklassa, käytetystä käsitteestä ”samojen asianosaisten välillä”, ja

ii)

K-linea, joka oli asianosaisena Rotterdamissa käydyssä oikeudenkäynnissä mutta ei Düsseldorfissa käydyssä oikeudenkäynnissä, pidettävä luovutuksen ja tehtävänannon takia ”samana asianosaisena” kuin Zeuner, joka oli asianosaisena Düsseldorfissa käydyssä oikeudenkäynnissä mutta ei Rotterdamissa käydyssä oikeudenkäynnissä?

3)

Onko, jotta TTT-asetuksen 34 artiklan johdantokappaleessa ja 3 alakohdassa säädettyyn epäämisperusteeseen vetoaminen voisi menestyä,

i)

siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään, annetun tuomion pitänyt tullut lainvoimaiseksi?

ii)

siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään, annetun tuomion oltava annettu ennen täytäntöönpanohakemuksen esittämistä tai täytäntöönpanomääräyksen antamista?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001 L 12, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 4.12.2008 — Staatssecretaris van Financiën v. X

(Asia C-536/08)

(2009/C 44/55)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastaaja: X

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuudennen direktiivin (1) 17 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 28 b artiklan A kohdan 2 alakohtaa tulkittava siten, että silloin, jos viimeksi mainitun säännöksen ensimmäisen alakohdan mukaan yhteisön sisäisen tavaroiden hankintapaikan on katsottava sijaitsevan sen jäsenvaltion alueella, jonka antamalla arvonlisäverotunnistenumerolla hankkija on tehnyt tämän hankinnan, tällä hankkijalla on sen nojalla heti oikeus vähentää tässä jäsenvaltiossa maksettava arvonlisävero?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/34


Valitus, jonka Kahla/Thüringen Porzellan GmbH on tehnyt 3.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu viides jaosto) asiassa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, jota tukevat Freistaat Thüringen ja Saksan liittotasavalta, v. Euroopan yhteisöjen komissio, 24.9.2008 antamasta tuomiosta

(Asia C-537/08 P)

(2009/C 44/56)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (edustajat: Rechtsanwalt M. Schütte, Rechtsanwältin S. Zühlke ja Rechtsanwalt P. Werner)

Muut osapuolet: Freistaat Thüringen, Saksan liittotasavalta, Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio, 24.9.2008 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin se koskee toimenpiteitä 15 ja 26 sekä oikeudenkäyntikuluja.

Valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt Kahla Porzellan GmbH:lle ja Kahla/Thüringen Porzellan GmbH:lle 13.5.2003 tehdyn komission päätöksen 2003/643/EY (1) 1 artiklan 2 kohdan d ja g alakohta sekä 2 artikla on kumottava; viimeksi mainittu artikla siltä osin kuin se koskee toimenpiteitä 15 ja 26 ja ainakin siltä osin kuin siinä määrätään perimään takaisin toimenpiteet 15 ja 26.

Toissijaisesti valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä todetaan, että valittaja on saanut täysimääräisesti etua saamistaan työllisyyden edistämiseen tarkoitetuista avustuksista ja että ne on siksi perittävä takaisin.

Vastapuoli on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän valituksen kohteena on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antama tuomio, jolla se on hylännyt valittajan kanteen, joka oli nostettu valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt Kahla Porzellan GmbH:lle ja Kahla/Thüringen Porzellan GmbH:lle 13.5.2003 tehdystä komission päätöksestä 2003/643/EY siltä osin kuin kyseinen päätös koski Kahla/Thüringen Porzellan GmbH:lle myönnettyä taloudellista tukea.

Valittaja on esittänyt valituksensa tueksi kaksi ensisijaista valitusperustetta ja yhden toissijaisen valitusperusteen. Valittajan mukaan tuomiossa rikotaan yhteisön oikeutta, koska siinä sovelletaan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan perusperiaatteita oikeudellisesti virheellisesti. Jos yhteisöjen tuomioistuin ei hyväksy näitä valitusperusteita, valittaja vetoaa siihen, että tietyt tuomiossa tehdyt toteamukset ovat EY 87 artiklan 1 kohdan vastaisia.

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa on loukattu oikeusvarmuuden periaatetta, koska siinä on katsottu, että komission hyväksymään sääntelyyn, joka koski pienten ja keskisuurten yritysten investointeja tukevaa ohjelmaa, sisältyi alusta alkaen vaikeuksissa olevia yrityksiä koskeva rajoitus ja että komission hyväksymän Arbeitsförderungsgesetzin (AFG) 249 h §:n sääntelyn soveltamisalasta oli alusta alkaen rajattu pois yksityiset yritykset.

Toisen valitusperusteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on loukannut luottamuksensuojan periaatetta, koska se on väittänyt, että se, että virallisessa lehdessä julkaistussa tai muutoin julkisesti saatavilla olevassa versiossa komission päätöksestä, joka koski pienten ja keskisuurten yritysten investointeja tukevaa ohjelmaa tai sitä, että AFG:n 249 h §:n mukaisia tukia ei katsottu valtiontueksi, ei ollut nimenomaisia rajoituksia, ei voinut synnyttää valittajassa perusteltua luottamusta siihen, että toimenpiteet olivat sääntöjenmukaisia, ja siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan voitiin edellyttää, että julkisesti saatavilla olevien asiakirjojen lisäksi kantaja pitää itsensä ajan tasalla tukien sääntöjenmukaisuudesta.

Lopuksi kolmannen toissijaisen valitusperusteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan rikkonut EY 87 artiklaa, koska se ei ole arvioinut valittajan tosiasiallisesti saamia säästöjä, vaan on katsonut, että valittaja oli saanut kyseessä olevan toimenpiteen vuoksi saadun avustuksen verran valtiontukena pidettävää etua.


(1)  EUVL L 227, s. 12.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/35


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 4.12.2008 — Staatssecretaris van Financiën v. fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

(Asia C-539/08)

(2009/C 44/57)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastaajat: Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuudennen direktiivin (1) 17 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 28 b artiklan A kohdan 2 alakohtaa tulkittava siten, että silloin, jos viimeksi mainitun säännöksen ensimmäisen alakohdan mukaan yhteisön sisäisen tavaroiden hankintapaikan on katsottava sijaitsevan sen jäsenvaltion alueella, jonka antamalla arvonlisäverotunnistenumerolla hankkija on tehnyt tämän hankinnan, tällä hankkijalla on sen nojalla heti oikeus vähentää tässä jäsenvaltiossa maksettava arvonlisävero?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste — 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/35


Kanne 4.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

(Asia C-544/08)

(2009/C 44/58)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: N. Yerrell, L. Jelínek)

Vastaaja: Tšekin tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

toteaa, että Tšekin tasavalta ei ole noudattanut jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta 16.11.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/68/EY (1) 64 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

velvoittaa Tšekin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin saattamiselle osaksi kansallista oikeusjärjestystä säädetty määräaika päättyi 10.12.2007.


(1)   EUVL 2005 L 323, s. 1.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/35


Valitus, jonka Le Carbone Lorraine on tehnyt 17.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-73/04, Carbone Lorraine v. komissio, 8.10.2008 antamasta tuomiosta

(Asia C-554/08 P)

(2009/C 44/59)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Le Carbone Lorraine (edustajat: asianajajat A. Winckler ja H. Kanellopoulos)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-73/04, Carbone Lorraine vastaan komissio, 8.10.2008 antama tuomio on kumottava osittain EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan perusteella

Le Carbone Lorrainen ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä ja komission 3.12.2003 tekemällä päätöksellä asiassa C 38/359 — Sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet (1) Carbone Lorrainelle määräämää sakkoa on alennettava EY 229 artiklan, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ja neuvoston asetuksen N:o 17/62 (2) 17 artiklan, josta on tullut neuvoston asetuksen N:o 1/2003 (3) 31 artikla, perusteella

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa neljään perusteeseen valituksensa tueksi.

Ensimmäisellä perusteellaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin loukkasi seuraamusten henkilökohtaisuuden periaatetta, koska se katsoi, että komission velvollisuutena ei ollut analysoida erikseen rikkomisen eri osatekijöitä, koska kyseessä oli yhtenä kokonaisuutena pidettävä rikkominen sekä kartellin kaikkien jäsenten yhteinen kokonaisstrategia. Tällainen rikkomisen kokonaisanalyysi johti asianomaisten tuotteiden tai tuoteryhmien merkityksellisten markkinoiden rajaamisen puuttuessa sellaisen sakon määrän vahvistamiseen, joka ei liity rikkomiseen, johon kartellin kukin jäsen tosiasiallisesti syyllistyi.

Toisella perusteellaan valittajana oleva yhtiö väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vääristi komission päätöstä, koska se katsoi, että komissio oli ottanut huomioon kartellin konkreettisen vaikutuksen asianomaisiin markkinoihin sakon suuruuden määrittämiseksi, vaikka komissio itse katsoi valittajan mukaan sekä 3.12.2003 tekemässään päätöksessä että suullisessa käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että tätä vaikutusta ei voida arvioida tarkasti. Rikkominen nimittäin luokiteltiin ”erittäin vakavaksi” pelkästään sen luonteen ja maantieteellisen laajuuden perusteella.

Kolmannella perusteellaan valittaja vetoaa siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska se vahvisti komission kieltäytymisen myöntää valittajalle sakon lisäalennus sakoista vapauttamisesta ja niiden lieventämisestä annetun tiedonannon nojalla, vaikka tämä alennus myönnettiin valittajan kahdelle kilpailijayritykselle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sen mukaan näin ollen ottanut riittävästi huomioon ja hyvittänyt valittajan tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä menettelyn aikana.

Neljännellä ja viimeisellä perusteellaan Carbone Lorraine väittää lopuksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin loukkasi suhteellisuusperiaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska se katsoi, että valittajalle ei voitu myöntää sakon alennusta tämän vakavien talousvaikeuksien vuoksi, vaikka tämä sama tekijä oli katsottu riittäväksi kilpailijayritykselle määrätyn sakon alentamiseksi.


(1)  EUVL 2004, L 125, s. 45.

(2)  6.2.1962 annettu neuvoston asetus N:o 17/62, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ensimmäinen täytäntöönpanoasetus (EYVL 13, s. 204).

(3)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/36


Kanne 16.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-556/08)

(2009/C 44/60)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja A.A. Gilly)

Vastaaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

on todettava, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin täysimääräisen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

Yhdistynyt kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanolle asetettu määräaika päättyi 27.10.2007.


(1)  EUVL L 255, s. 22.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/36


Kanne 16.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(Asia C-557/08)

(2009/C 44/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: L. Lozano Palacios ja A. A: Gilly)

Vastaaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/35/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle

Yhdistynyt kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanolle asetettu määräaika päättyi 1.4.2007.


(1)  EUVL L 255, s. 11.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/37


Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 19.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-160/04, Potamianos v. komissio, 15.10.2008 antamasta tuomiosta

(Asia C-561/08 P)

(2009/C 44/62)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Muu osapuoli: Gerasimos Potamianos

Vaatimukset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 15.10.2008 antama tuomio asiassa T-160/04 on kumottava

Potamianoksen kanne on jätettävä tutkimatta

On todettava, että kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksellaan komissio riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän luonnehdinnan ilmoituksesta, joka lähetettiin vastapuolelle ja jolla ilmoitettiin tälle, että tämän palvelukseen ottamista väliaikaisena toimihenkilönä koskevaa sopimusta ei uudisteta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin tulkinnut tämän ilmoituksen viranomaisen, jolla on oikeus tehdä palvelukseenottoa koskeva sopimus, erilliseksi päätökseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja erityisesti asiassa C-417/05 P, Fernández Gómez, 14.9.2006 annetusta tuomiosta ilmenee kuitenkin selvästi, että tällaisella ilmoituksella on ainoastaan tiedonvälityksellinen arvo, koska vain sopimusmääräys, jossa mainitaan, että sopimusta ei uusita sen päättyessä, on asianomaiselle vastainen toimi. Koska tätä sopimusta ei ollut riitautettu henkilöstösääntöjen mukaisessa määräajassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt jättää kanne tutkimatta.

Jättämällä huomioimatta tämän oikeuskäytännön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin synnyttää siis oikeudellisen epävarmuustilan, joka vaikuttaa sekä virkamiestuomioistuimeen että komissioon ja muihin toimielimiin, jotka ovat tehneet esillä olevassa sopimuksessa kyseessä olevan kaltaisia sopimuksia.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/37


Kanne 22.12.2008 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-566/08)

(2009/C 44/63)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: R. Passos, G. Mazzini ja D. Gauci)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 29.9.2008 tehty neuvoston päätös 2008/780/EY (1) on kumottava sillä perusteella, että se on EY:n perustamissopimuksen vastainen

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan parlamentti vetoaa kanteensa tueksi kanneperusteeseen, joka perustuu siihen, että riidanalainen päätös on annettu väärän oikeudellisen perustan nojalla. Kantajan mukaan sekä EY 300 artiklasta että kyseessä olevan sopimuksen sisällöstä nimittäin ilmenee selvästi, että mainittu sopimus kuuluu sopimuksiin, joissa yhteistyömenettelyjä järjestämällä luodaan erityiset institutionaaliset rakenteet. Riidanalainen päätös olisi näin ollen pitänyt tehdä EY 37 artiklan ja EY 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja kolmannen kohdan toisen alakohdan — jossa edellytetään Euroopan parlamentin puoltavaa lausuntoa — eikä EY 37 artiklan ja EY 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jossa määrätään pelkästä parlamentin kuulemisesta, nojalla.


(1)  EUVL L 268, s. 27.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/38


Kanne 19.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

(Asia C-567/08)

(2009/C 44/64)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Støvbæk ja V. Peere)

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta

Vaatimukset

On todettava, että Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja koska se ei joka tapauksessa ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

Luxemburgin suurherttuakunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanolle asetettu määräaika päättyi 20.10.2007. Tämän kanteen nostamisajankohtana vastaaja ei kuitenkaan ollut vielä toteuttanut kaikkia direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä tai se ei joka tapauksessa ollut ilmoittanut niistä komissiolle.


(1)  EUVL L 255, s. 22.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/38


Kanne 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-574/08)

(2009/C 44/65)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Peere ja P. Dejmek)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

on todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta 1.8.2006 annetun komission direktiivin 2006/70/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä se ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 2006/70/EY saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 15.12.2007. Kanteen nostamisen ajankohtana vastaaja ei ollut hyväksynyt kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä eikä ilmoittanut niistä komissiolle.


(1)  EUVL L 214, s. 29.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/39


Kanne 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-575/08)

(2009/C 44/66)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Peere ja P. Dejmek)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

yhteisöjen tuomioistuimen on todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista 26.10.2005 annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/56/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2005/56/EY täytäntöönpanon määräaika päättyi 14.12.2007. Vastaaja ei ollut kuitenkaan tämän kanteen nostamiseen mennessä antanut kaikkia sen noudattamisen edellyttämiä täytäntöönpanotoimenpiteitä tai se ei ollut ainakaan vielä ilmoittanut niistä komissiolle.


(1)  EUVL L 310, s. 1.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/39


Valitus, jonka Christos Gogos on tehnyt 24.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-66/04, Christos Gogos v. Euroopan yhteisöjen komissio, 15.10.2008 antamasta tuomiosta

(Asia C-583/08 P)

(2009/C 44/67)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Christos Gogos (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja P. Katsimani)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion

kumoaa päätöksen, jolla kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan A7, ja 24.11.2003 tehdyn päätöksen, jolla kantajan hallinnollinen valitus hylättiin.

käyttää täyttä tuomiovaltaansa ja velvoittaa maksamaan yhteensä 538 121,79 euron suuruisen korvauksen siitä taloudellisesta vahingosta, joka aiheutui kyseessä olevan vahingollisen päätöksen muodostamasta komission lainvastaisesta toiminnasta ja joka hallinnon uudistamisen johdosta tulee vaikuttamaan kantajaan koko tämän loppuelämän ajan

velvoittaa maksamaan yhteensä 50 000 euron korvauksen sen johdosta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion antaminen kesti erittäin kauan

velvoittaa vastapuolen korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että nyt vireillä olevassa oikeudenkäynnissä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Asiassa T-66/04, Christos Gogos vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 15.10.2008 annetusta tuomiosta tekemällään valituksella valittajana oleva Christos Gogos esittää kaksi perustetta perustellakseen vaatimustaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion kumoamisesta:

Valittaja vetoaa ensinnäkin siihen, että hylättäessä viisi hänen kantajan ominaisuudessa esittämistään kuudesta kumoamisperusteesta ei ole esitetty riittävästi perusteluja ja että perustelut ovat virheellisiä.

Toiseksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin pitkälle kestolle ei ole perusteltua syytä. Lisäksi valittaja on kärsinyt taloudellisesti ja hänelle on aiheutunut aineetonta vahinkoa tämän viiveen takia.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/40


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obersten Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 24.12.2008 — Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

(Asia C-585/08)

(2009/C 44/68)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Peter Pammer

Vastaaja: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko rahtialuksella tehtävä matka tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu matkapaketti?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, täyttääkö se, että välittäjän verkkosivut ovat käytettävissä internetissä, asetuksen 44/2001 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toiminnan ’suuntaamisen’ edellytykset?


(1)  EYVL 2001, L 12, s. 1.


Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/41


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Gibraltarin hallitus ja Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio

(Asiat T-211/04 ja T-215/04) (1)

(Valtiontuki - Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittama tukijärjestelmä, joka koskee Gibraltarin hallituksen yhtiöverouudistusta - Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi - Alueellinen valikoivuus - Aineellinen valikoivuus)

(2009/C 44/69)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja asiassa T-211/04: Gibraltarin hallitus (asiamiehet: barrister M. Llamas, solicitor J. Temple Lang ja asianajaja A. Petersen sekä aluksi asianajaja K. Nordlander, sittemmin asianajaja K. Karl)

Kantaja asiassa T-215/04: Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: aluksi M. Bethell ja E. Jenkinson, avustajinaan D. Anderson, QC, ja barrister H. Davies, sittenmmin E. Jenkinson, E. O'Neill ja S. Behzadi-Spencer)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: N. Khan ja V. Di Bucci)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia asiassa T-211/04: Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: aluksi M. Bethell, avustajanaan D. Anderson, QC, ja barrister H. Davies, sittemmin E. Jenkinson ja E. O'Neill)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: valtionasiamies N. Díaz Abad)

Oikeudenkäynnin kohde

Tukijärjestelmästä, jonka Yhdistynyt kuningaskunta aikoo panna täytäntöön Gibraltarin hallituksen yhtiöverouudistuksen osalta, 30.3.2004 tehdyn komission päätöksen 2005/261/EY (EUVL 2005, L 85, s. 1) kumoamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-211/04 ja T-215/04 yhdistetään tuomiota varten.

2)

Tukijärjestelmästä, jonka Yhdistynyt kuningaskunta aikoo panna täytäntöön Gibraltarin hallituksen yhtiöverouudistuksen osalta, 30.3.2004 tehty komission päätös 2005/261/EY, kumotaan.

3)

Komissio velvoitetaan korvaamaan Gibraltarin hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan oikeudenkäyntikulut asiassa T-215/04, ja se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa väliintulijana asiassa T-211/04 omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)

Espanjan kuningaskunta vastaa väliintulijana asioissa T-211/04 ja T-215/04 omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 217, 28.8.2004.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/41


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Muñiz v. komissio

(Asia T-144/05) (1)

(Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston (mekaniikka/sekalaiset) työryhmän kokoukseen liittyvät asiakirjat - Tutustumisoikeuden epääminen - Päätöksentekomenettelyyn liittyvä poikkeus)

(2009/C 44/70)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Pablo Muñiz (Bryssel, Belgia) (edustaja: aluksi asianajaja B. Dehandschutter, sitten asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: P. Costa de Oliveira ja I. Chatzigiannis)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission 3.2.2005 tekemän päätöksen kumoaminen, jolla evättiin kantajalta oikeus tutustua tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston (mekaniikka/sekalaiset) työryhmän syyskuussa 2004 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan ja eräisiin asiakirjoihin.

Tuomiolauselma

1)

Komission 3.2.2005 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin siinä evätään oikeus tutustua kotiteattereita koskevaan asiakirjaan TAXUD/1369/2003, yhdistelmäajoneuvoja koskevaan asiakirjaan TAXUD/974/2004, teholähteitä koskeviin asiakirjoihin TAXUD/1342/2003, TAXUD/2465/2004 ja TAXUD/2495/2004 sekä epätäydellisiä automaattisia tietojenkäsittelylaitteita koskevaan asiakirjaan XXI/770/1998 ja tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston (mekaniikka/sekalaiset) työryhmän syyskuussa 2004 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan (asiakirja TAXUD/3010/2004 — liite V).

2)

Muilta osin lausunnon antaminen asiassa raukeaa.

3)

Komissio velvoitetaan korvaamaan Pablo Muñizin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 132, 28.5.2005.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/42


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Componenta v. komissio

(Asia T-455/05) (1)

(Valtiontuet - Metalliala - Yrityksellä kiinteistösijoitusyhtiössä olevan omistusosuuden osto ja mainitun yrityksen samalle kiinteistösijoitusyhtiölle myöntämän lainan takaisinmaksu yrityksen suorittaman investoinnin vastineena - Päätös, jossa tuen todetaan olevan yhteismarkkinoille soveltumaton ja määrätään sen takaisinperinnästä - Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste - Kiinteistösijoitusyhtiön osakkeiden arviointi - Yhtiön kiinteistöomaisuuden arviointi - Perusteluvelvollisuus - Tutkiminen viran puolesta)

(2009/C 44/71)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Asianosaiset

Kantaja: Componenta Oyj (Helsinki, Suomi) (edustajat: asianajajat M. Savola ja A. Järvinen)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Giolito ja M. Huttunen)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Suomen tasavalta (asiamiehet: aluksi E. Bygglin, sittemmin A. Guimaraes-Purokoski ja J. Heliskoski)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota valtiontuesta, jonka Suomen tasavalta on toteuttanut investointitukena Componenta Oyj:lle, 20.10.2005 tehty komission päätös 2006/900/EY (EUVL 2006, L 353, s. 36)

Tuomiolauselma

1)

Valtiontuesta, jonka Suomen tasavalta on toteuttanut investointitukena Componenta Oyj:lle, 20.10.2005 tehty komission päätös 2006/900/EY kumotaan.

2)

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Componentan oikeudenkäyntikulut.

3)

Suomen tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 48, 25.2.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/42


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — General Química ym. v. komissio

(Asia T-85/06) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kumin käsittelyssä käytettävien kemiallisten tuotteiden ala - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Luottamuksellisten tietojen vaihto ja hintojen vahvistaminen - Emoyhtiön vastuuseen joutuminen - Yhteisvastuu - Sakot - Yhteistyötiedoksianto)

(2009/C 44/72)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: General Química, SA (Alava, Espanja), Repsol Química, SA (Madrid, Espanja) ja Repsol YPF, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J.M. Jiménez Laiglesia Oñate ja J. Jiménez Laiglesia Oñate)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre ja F. Amato, sittemmin F. Castillo de la Torre)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelystä Flexsys NV, Bayer AG:ia, Crompton Manufacturing Co. Inc.:iä (aikaisemmin Uniroyal Chemical Co. Inc.), Crompton Europe Ltd:iä, Chemtura Corp.:ia (aikaisemmin Crompton Corp.), General Química, SA:a, Repsol Química, SA:a ja Repsol YPF, SA:a vastaan (asia COMP/F/38.443 — Kumin käsittelyssä käytettävät kemialliset aineet) 21.12.2005 tehdyn komission päätöksen 2006/902/EY (EUVL 2006, L 353, s. 50) osittaista kumoamista ja toissijaisesti kantajille määrätyn sakon alentamista

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

General Química, SA, Repsol Química, SA ja Repsol YPF, SA vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja ne velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 131, 3.6.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/43


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

(Asia T-285/06) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin TORRE DE FRIAS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit TORRES ja LAS TORRES - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen)

(2009/C 44/73)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino ja A. Castán Pérez-Gómez)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: O. Mondéjar Ortuño ja J. García Murillo)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Bodegas Cándido, SA (Burgos, Espanja) (edustaja: asianajaja C. Hernández Hernández)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 27.7.2006 tekemästä päätöksestä (asia R-1069/2000-2), joka koskee Miguel Torres, SA:n ja Bodegas Cándido, SA:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Miguel Torres, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 310, 16.12.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/43


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

(Asia T-286/06) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin TORRE DE GAZATE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit TORRES ja LAS TORRES - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen)

(2009/C 44/74)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino ja A. Castán Pérez-Gómez)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: O. Mondéjar Ortuño ja J. García Murillo)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Vinícola de Tomelloso, SCL (Tomelloso, Espanja) (edustaja: asianajaja J. L. Casajuana Espinosa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 27.7.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 421/2004-2), joka koskee Miguel Torres, SA:n ja Vinícola de Tomelloso, SCL:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Miguel Torres, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 310, 16.12.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/44


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz)

(Asia T-287/06) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin Torre Albéniz rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön kuviomerkki TORRES - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen)

(2009/C 44/75)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino ja A. Castán Pérez-Gómez)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamiehet: O. Mondéjar Ortuño ja J. García Murillo)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Bodegas Peñalba Lopez, SL (Aranda de Duero, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Calderón Chavero, T. Villate Consonni ja M. Yañez Manglano)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne, joka on nostettu sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 27.7.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 597/2004-2), joka liittyy Miguel Torres SA:n ja Bodegas Peñalba Lopez SL:n väliseen väitemenettelyyn

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Miguel Torres, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 310, 16.12.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/44


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)

(Asia T-8/07) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin TG Torre Galatea rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi yhteisön sanamerkki TORRES 10 - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen)

(2009/C 44/76)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino ja A. Castán Pérez-Gómez)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: O. Mondéjar Ortuño)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras, Espanja) (edustajat: asianajajat A. Segura Roda ja M. Teixidor Jufresa)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 24.10.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 168/2006-2), joka koskee Miguel Torres, SA:n ja Fundacíon Gala-Salvador Dalín välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Miguel Torres, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 56, 4.3.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/45


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ)

(Asia T-16/07) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin TORRE DE BENÍTEZ rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisemmat sana- ja kuviomerkki-tyyppiset kansalliset, yhteisön ja kansainväliset tavaramerkit, jotka tuovat mieleen lukuisat tornit - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen)

(2009/C 44/77)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Espanja) (edustajat: asianajajat E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino ja A. Castán Pérez-Gómez)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: O. Mondéjar Ortuño)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (Cuenca, Espanja) (edustaja: asianajaja C. Hernández Hernández)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 6.11.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 36/2006-2), joka koskee Miguel Torres, SA:n ja Sociedad Cooperativa del Campo San Ginésin välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Miguel Torres, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/45


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Belgia ja komissio v. Genette

(Yhdistetyt asiat T-90/07 P ja T-99/07 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstöasia - Henkilöstö - Eläkkeet - Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen - Päätös, jolla hylätään siirtohakemuksen peruuttaminen ja uuden siirtohakemuksen tekeminen - Virkamiestuomioistuimen toimivalta - Oikeudenkäynnin kohteen muuttaminen - Virkamiestuomioistuimessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen)

(2009/C 44/78)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: L. Van den Broeck ja C. Pochet, avustajanaan asianajaja L. Markey) ja Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja D. Martin)

Vastaaja: Emmanuel Genette (Gorze, Ranska) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Oikeudenkäynnin kohde

Kaksi valitusta Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa F-92/05, Genette v. komissio, 16.1.2007 antamasta tuomiosta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), joissa vaadittiin tämän tuomion kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa F-92/05, Genette v. komissio, 16.1.2007 antama tuomio (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) kumotaan.

2)

Genetten asiassa F-92/05 virkamiestuomioistuimessa nostama kanne jätetään tutkimatta.

3)

Genette vastaa hänelle asian käsittelystä sekä virkamiestuomioistuimessa että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneista kuluista.

4)

Komissio vastaa sille asian käsittelystä sekä virkamiestuomioistuimessa että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneista kuluista.

5)

Belgian kuningaskunta vastaa sille asian käsittelystä sekä virkamiestuomioistuimessa että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneista kuluista.


(1)  EUVL C 117, 29.5.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/46


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Lofaro v. komissio

(Asia T-293/07 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Valitusaika - Valituksen jättämispäivä - Vastaanotto hallinnossa - Oikeusvarmuuden periaate)

(2009/C 44/79)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Alessandro Lofaro (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja J.-L. Laffineur)

Vastapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) yhdistetyissä asioissa F-27/06 ja F-75/06, Lofaro vastaan komissio, 24.5.2007 antamasta määräyksestä (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) tehty valitus, jossa vaaditaan kyseisen määräyksen kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Alessandro Lofaro vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komissiolle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 223, 22.9.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/46


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.12.2008 — RSA Security Ireland v. komissio

(Asia T-227/06) (1)

(Kumoamiskanne - Yhteinen tullitariffi - Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön - Henkilö, jota asia ei koske erikseen - Tutkimatta jättäminen)

(2009/C 44/80)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Irlanti) (edustajat: barrister B. Conway ja solicitor S. Daly)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: X. Lewis ja J. Hottiaux)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.6.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 888/2006 (EUVL L 165, s. 6) kumoamisesta

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

RSA Security Ireland velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 249, 14.10.2006.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/46


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.12.2008 — Longevity Health Products v. SMHV — Hennig Arzneimittel (Cellutrim)

(Asia T-169/07) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön sanamerkki Cellutrim - Aikaisempi kansallinen sanamerkki Cellidrin - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

(2009/C 44/81)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Longevity Health Product, Inc. (Nassau, Bahama) (edustaja: asianajaja J. Korab)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: G. Schneider)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG (Flörsheim, Saksa) (edustajat: asianajajat S. Ziegler, C. Kleiner ja F. Dehn)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.3.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1123/2006-1), joka liittyy mitättömyysmenettelyyn, jossa asianosaisina ovat Celltech Pharma GmbH & Co. KG, sittemmin Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG ja Longevity Health Products, Inc.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään.

2)

Longevity Health Products, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 155, 7.7.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/47


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.12.2008 — RSA Security Ireland v. komissio

(Asia T-210/07) (1)

(Kumoamiskanne - Yhteinen tullitariffi - Sitovan tariffitiedon antaminen - Kansallisten tulliviranomaisten toimivalta - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen)

(2009/C 44/82)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Irlanti) (edustajat: barrister B. Conway ja solicitor S. Daly)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: S. Schønberg ja D. Lawunmi)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätöksen, jonka komissio on väitetysti tehnyt ja antanut tiedoksi kantajalle Irish Revenue Commissionersin (Irlannin vero- ja tulliviranomaiset) 30.3.2007 lähettämällä sähköpostilla ja joka koskee tavaran luokittelua tiettyyn yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen, kumoamista koskeva vaatimus.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

RSA Security Ireland velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 183, 4.8.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/47


Kanne 19.9.2008 — ICF v. komissio

(Asia T-406/08)

(2009/C 44/83)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Industries Chimiques du Flour SA (ICF) (Tunis, Tunisia) (edustajat: asianajajat M. van der Woude ja T. Hennen)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätös on kumottava kantajaa koskevilta osin

toissijaisesti kantajalle määrätyn sakon määrää on alennettava huomattavasti

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kanteellaan asiassa sen COMP/39.180 — Alumiinifluoridi 25.6.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 3043 lopullinen kumoamista jolla tiettyjen yritysten, joihin myös kantaja lukeutuu, todettiin rikkoneen EY 81 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa, kun ne sopivat hinnankorotustavoitteesta alumiinifluoridin maailmanmarkkinoilla ja tekivät maailmanlaajuisesti selvityksiä eri alueilla, mukaan lukien Euroopassa, yleisen hintatason määrittämiseksi ja tiettyjen tapausten osalta markkinoiden jakamiseksi, sekä kun ne vaihtoivat taloudellisesti arkaluontoisia tietoja.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen, jotka perustuvat seuraaviin seikkoihin:

Puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen ja asetuksen N:o 1/2003 (1) 27 artiklan rikkomiseen, koska väitetiedoksiannossa kuvattu rikkominen poikkeaa riidanalaisessa päätöksessä todetusta rikkomisesta ja riidanalainen päätös perustuu asiakirjoihin, joita ei mainita väitetiedoksiannossa.

EY 81 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, sillä riidanalaiseen päätökseen sisältyvä oikeudellinen luonnehdinta, joka koskee sitä tosiseikastoa, josta kantajaa väitetiedoksiannossa moititaan, on virheellinen, koska siinä satunnainen tietojen vaihtaminen katsotaan EY 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi sopimukseksi ja/tai yhdenmukaistetuksi menettelytavaksi. Kantaja katsoo, että riidanalaista tosiseikastoa ei voida missään tapauksessa katsoa yhtenä kokonaisuutena pidettäväksi jatketuksi kilpailusääntöjen rikkomiseksi

asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan rikkomiseen ja luottamuksensuojaperiaatteen loukkaamiseen sakon määrän määrittämisen yhteydessä, koska komissio sovelsi kantajan mukaan virheellisesti sakkojen määrän laskennasta annettuja suuntaviivoja, kun se i) ei tukeutunut tarkastetun tilinpäätöksen osoittamaan liikevaihtoon eikä ii) jättänyt arvioimatta tavaroiden tai palvelujen myynnin kokonaisarvoa suhteessa maantieteellistä alaa koskevaan rikkomiseen. Kantajan mukaan komissio myös luonnehti tosiseikkoja virheellisellä tavalla. Kantaja vetoaa sakon määrän alentamista koskevan vaatimuksensa tueksi lisäksi siihen, että kartelliin osallisten yritysten yhteenlaskettu markkinaosuus on pieni ja että yhdenmukaistettuja menettelytapoja ei ole pantu täytäntöön.

Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-sopimuksen (2) rikkomiseen sillä perusteella, että komissio sovelsi kantajan mukaan yksinomaan yhteisön kilpailusäännöksiä, vaikka sovellettavaksi olisivat tulleet myös Euro-Välimeri-sopimuksen säännökset, vaikkakin vain yhteisön kilpailusäännösten rinnalla. Kantajan mukaan komission yksipuolinen toiminta on vastoin kansainvälisen kohteliaisuuden periaatetta sekä komission huolenpitovelvollisuutta.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).

(2)  Euro-Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista (EYVL 1998, L 97, s. 2).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/48


Kanne 21.11.2008 — Volkswagen AG v. SMHV — Deutsche BP (Sun Gasoline)

(Asia T-502/08)

(2009/C 44/84)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Volkswagen AG (Wolfsburg, Saksa) (edustajat: asianajajat H.-P. Schrammek, C. Drzymalla ja S. Risthaus)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Saksa)

Vaatimukset

SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.9.2008 tekemä päätös asiassa R-513/2007-4 on kumottava

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Volkswagen AG

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”SunGasoline” luokkaan 4, 7, 12, 35, 37 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten (ilmoitus N:o 3 418 647)

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Deutsche BP AG

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: saksalainen sanamerkki ”GASOLIN” (tavaramerkki N:o 763 901) luokkaan 4 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylätään

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hyväksytään tiettyjen luokkaan 4 kuuluvien tavaroiden osalta

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 40/94 (1) 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan rikkominen, koska sitä, että väitteen perusteena olevaa tavaramerkkiä on käytetty siten, että oikeudet ovat säilyneet, ei ole näytetty riittävällä tavalla toteen, ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole olemassa sekaannusvaaraa.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/48


Kanne 20.11.2008 — Rundpack AG v. SMHV (mukia esittävä merkki)

(Asia T-503/08)

(2009/C 44/85)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Rundpack AG (edustaja: asianajaja R. Chmilewsky-Lehner)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

3.9.2008 tehty vastaajan riitautettu päätös (R 1400/2006-1) on kumottava ja tavaramerkkihakemus N:o 003 317 591 on palautettava harmonisointivirastolle rekisteröintimenettelyn jatkamista varten sekä vastaaja on velvoitettava vastaamaan kaikista oikeusriitaan liittyvistä oikeudenkäyntikuluista mukaan lukien erityisesti myös valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut

toissijaisesti 3.9.2008 tehty vastaajan päätös on kumottava ja tavaramerkkihakemus N:o 003 317 591 on palautettava rekisteröintimenettelyn jatkamista varten harmonisointivirastolle siten, että tavaroiden luetteloa rajoitetaan, sekä vastaaja on velvoitettava vastaamaan kaikista oikeusriitaan liittyvistä oikeudenkäyntikuluista, mukaan lukien erityisesti myös valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kolmiulotteinen tavaramerkki ”BECHER RUND” luokkiin 16, 17 ja 20 kuuluville tavaroille (hakemusnumero 3 317 591)

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki täyttää erottamiskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/49


Kanne 21.11.2008 — Mologen v. SMHV (dSLIM)

(Asia T-504/08)

(2009/C 44/86)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Mologen AG (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Klages)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston neljännen valituslautakunnan 17.9.2008 asiassa R 1077/2007-4 tekemä päätös on kumottava

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”dSLIM” luokkiin 1, 5, 10, 42 ja 44 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten (hakemus N:o 5 355 136).

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 40/94 (1) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu, koska merkiltä ei puutu erottamiskyky eikä kysymyksessä ole kuvaileva merkintä.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/49


Kanne 25.11.2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. SMHV (Hunter)

(Asia T-505/08)

(2009/C 44/87)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Czychowski)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 17.9.2008 valitusasiassa R 1733/2007-1 tekemä päätös sekä ensimmäisen tutkijan 17.10.2007 tekemä päätös on kumottava ja yhteisön tavaramerkkihakemus 4829347 on hyväksyttävä julkaistavaksi ja

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”Hunter” luokkiin 18 ja 25 kuuluville tavaroille (hakemusnumero 4 829 347)

Tutkijan päätös: Rekisteröinnin hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen, koska rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä ei voida väittää, etteikö sillä olisi vaadittavaa erottamiskykyä tai että kysymyksessä olisi kuvaileva merkintä.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/50


Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 25.11.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-135/07, Smadja v. komissio, 11.9.2008 antamasta tuomiosta

(Asia T-513/08 P)

(2009/C 44/88)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja D. Martin)

Muu osapuoli: Daniele Smadja (New Delhi, Intia)

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen asiassa F-135/07 11.9.2008 antama tuomio on kumottava

Smadjan nostama kanne on hylättävä, ja

kukin osapuoli on velvoitettava vastaamaan kyseisessä oikeusasteessa ja virkamiestuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio vaatii nyt käsiteltävänä olevalla kanteellaan, että se virkamiestuomioistuimen asiassa F-135/07, Smadja vastaan komissio, 11.9.2008 antama tuomio, jolla virkamiestuomioistuin kumosi 21.12.2006 tehdyn komission päätöksen, jolla kantajan palkkaluokaksi vahvistettiin ensimmäisessä oikeusasteessa A*15, taso 1, ensimmäisen oikeusasteen asiassa T-218/02, Napoli Buzzanca vastaan komissio, 29.9.2005 antaman tuomion seurauksena, on kumottava.

Komissio vetoaa valituksensa tueksi yhteen valitusperusteeseen, joka koskee oikeudellista virhettä suhteellisuusperiaatteen tulkinnassa.

Komissio väittää valitusperusteensa kolmessa osassa, että

suhteellisuusperiaatteeseen ei voida vedota silloin, kun palvelussuhteen ehdoissa, jollaisia ovat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 3 ja 4 artikla, kielletään komissiota antamasta nimittämiskirjaa, jolla on taannehtiva vaikutus

suhteellisuusperiaate ei voi johtaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion oikeusvoiman kieltämiseen, ja

suhteellisuusperiaatteeseen ei voida vedota, kun palvelussuhteen sellaisten ehtojen mukaan, jollainen on Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 5 kohta luettuna yhdessä 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, nyt kyseessä olevassa tapauksessa palkkaluokan taso ei voi olla tasoa 1 korkeampi.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/50


Kanne 19.11.2008 — Mauerhofer v. komissio

(Asia T-515/08)

(2009/C 44/89)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Volker Mauerhofer (Wien, Itävalta) (edustaja: asianajaja J. Schartmüller)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

ensisijaisesti riidanalainen toimenpide on kumottava sikäli kuin se koskee kantajaa

lisäksi tai toissijaisesti kumoamisvaatimukseen nähden on katsottava, että vastaajalle on syntynyt sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu riidanalaisen toimenpiteen lainvastaisen toteuttamisen vuoksi

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle riidanalaisen toimenpiteen vuoksi 5500 euron summa tämän kärsimistä sopimussuhteen ulkopuolisista vahingoista sekä 4 prosentin vuotuinen korko 4.11.2008 alkaen sen tuomion antamiseen saakka, jolla tämä menettely saatetaan päätökseen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii komission 9.9.2008 tekemän päätöksen, jolla se antoi hallinnollisen määräyksen, jolla vähennettiin kantajalle asiantuntijasopimukseen (sopimus N:o MC/5043/025/001/2008), joka oli allekirjoitettu kantajan ja konsultin välillä ja joka koski osallistumista hankkeeseen nimeltään ”Value Chain Mapping Analysis”, joka perustui Bosnia-Herzegovinassa toteutettuun konsultin komission kanssa allekirjoittamaan puitesopimukseen ”EuropeAid/123314/C/SER/multi”, perustuvien tehtävien suorittamisesta myönnettyjen työpäivien lukumäärää, kumoamista. Kantaja vaatii myös riidanalaisesta toimenpiteestä aiheutuneen vahingon korvaamista.

Kantaja esittää seuraavat perusteet vaatimustensa tueksi:

Kantaja väittää ensinnäkin, että komissio toteutti riidanalaisen toimenpiteen noudattamatta konsultin ennen komission päätöstä tekemää kirjallista ehdotusta koskevaa menettelyllistä vaatimusta, jota edellytetään ”Value Chain Mapping Analysis” -puitesopimushankkeeseen sovellettavissa yleisissä ehdoissa ja erityisissä ohjeissa.

Kantaja väittää toiseksi, että riidanalainen toimenpide tehtiin sen oikeutta tulla puolueettoman tahon kuulemaksi loukaten.

Kantaja väittää kolmanneksi, että riidanalainen toimenpide tehtiin sen oikeutta toimia eturistiriidattoman tahon kanssa loukaten.

Kantaja väittää neljänneksi, että kun vastaaja toteutti riidanalaisen toimenpiteen, se ei laskenut ja analysoinut asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti niiden työpäivien määrää, jotka vähennettiin niiden päivien kokonaismäärästä, joka kantajalle oli myönnetty sen tehtävien suorittamiseen.

Kantaja väittää lopuksi, että komissio käytti väärin valtuuksiaan, kun se toteutti riidanalaisen toimenpiteen, koska se ei ottanut kantajalle myönnettyjen työpäivien lukumäärän arvioinnissa huomioon konsultin tekemiä virheitä.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/51


Kanne 27.11.2008 — Eriksen v. komissio

(Asia T-516/08)

(2009/C 44/90)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Tanska) (edustaja: asianajaja I. Anderson)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 800 000 euroa tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu summa korvauksena menneestä, nykyisestä ja tulevasta kivusta, kärsimyksestä ja elämästä nauttimisen kyvyn heikkenemisestä, jotka ovat aiheutuneet kantajan terveydentilan vakavasta heikkenemisestä, joka johtui siitä, että komissio kieltäytyi jyrkästi ja lainvastaisesti toteuttamasta Thulen entisten työntekijöiden lääketieteellistä seurantaa säteilyyn liittyvien sairauksien ja sairaudentilojen varalta

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle tai lääketieteellisille hoitolaitoksille tai hoitoa antaville ne tulevat kustannukset, jotka aiheutuvat sellaisesta lääketieteellisestä hoidosta ja lääkityksestä, joita kantajalle annetaan hänen ensimmäisessä kanneperusteessa mainitun heikentyneen terveydentilansa parantamiseksi tai hoitamiseksi ja joita hän ei voi saada kotipaikkajäsenvaltionsa terveydenhuoltojärjestelmässä

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle tästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan kanne tässä asiassa perustuu sopimussuhteen ulkopuoliseen vastuuseen, joka perustuu vahinkoihin, joiden hän väittää aiheutuneen, koska komissio kieltäytyi väitetysti lainvastaisesti noudattamasta Euroopan parlamentin päätöslauselmaa (1) ja vaatimasta Tanskaa soveltamaan perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13.5.1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/29/Euratom (2) niiden työntekijöiden, myös kantajan, tapauksiin, jotka olivat mukana Thulen ydinonnettomuudessa Grönlannissa.


(1)  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vuonna 1968 Thulessa tapahtuneen maahansyöksyn kansanterveydellisistä seurauksista (vetoomus N:o 720/2002)(2006/2012(INI)).

(2)  EYVL L 159, s. 1.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/51


Kanne 2.12.2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg v. parlamentti

(Asia T-524/08)

(2009/C 44/91)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AIB-Vinçotte Luxembourg ASBL (Luxembourg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja R. Adam)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

On hylättävä Euroopan parlamentin 2.10.2008 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan tarjous tarjouskilpailussa N:o INLO-A-BATI LUX 07 268 & 271 — 00, joka koskee Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja uudistushanketta

On varattava kantajalle mahdollisuus turvautua kaikkiin muihin oikeuksiin, oikeussuojakeinoihin, kanneperusteisiin ja kanteisiin ja erityisesti vaatia parlamentin tuomitsemista vahingonkorvaukseen aiheutuneesta vahingosta

Joka tapauksessa parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa parlamentin päätöksen hylätä sen tekemä tarjous tarjouskilpailussa, joka koski erää B sopimuksesta, joka koski Luxemburgissa sijaitsevan KAD-rakennuksen laajennus- ja uudistushanketta — toimeksianto valtuutetulle tarkastusviranomaiselle (EUVL 2008, S 193-254240).

Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta, jotka koskevat

parlamentin ilmeistä arviointivirhettä siltä osin kuin i) yhdistyksellä, jonka kanssa sopimus tehtiin, ei ollut tarvittavia, vaatimusten määrittelyssä edellytettyjä lupia vaadittujen tehtävien suorittamiseen ja ii) tämän yhdistyksen tarjoama hinta oli epätavallisen alhainen, kun otetaan huomioon vaatimusten määrittelyssä ilmaistut arviointiperusteet

perusteluvelvollisuuden rikkomista siltä osin kuin i) parlamentti ei ole täsmentänyt hyväksytyn tarjouksen konkreettisia etuja verrattuna kantajan tarjoukseen, eikä kantaja ole näin ollen voinut tunnistaa syitä, joiden vuoksi sen tarjousta ei ollut hyväksytty ja ii) kantajalle ei ole annettu mahdollisuutta tietää, onko arviointikomitea kokoontunut, ja mitkä sen päätelmät ovat olleet

huolellisuuden, hyvän hallinnon ja avoimuuden periaatteiden loukkaamista, koska parlamentti ei ole toimittanut kohtuullisessa ajassa pyydettyjä selityksiä

hallinnollisten ehtojen säännösten rikkomista siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä tai sen jälkeisissä kirjeissä ei mainita muutoksenhakukeinoja.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/52


Kanne 1.12.2008 — Poste Italiane v. komissio

(Asia T-525/08)

(2009/C 44/92)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Poste Italiane (Rooma, Italia) (edustajat: avvocato A. Fratini, avvocato A. Sandulli, avvocato F. Filpo)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan 16.7.2008 tehty komission päätös, joka koskee tukea C42/2006, jonka Italia on pannut täytäntöön hyvittämällä Poste Italianen Tesoreria dello Statossa olevia käyttötilejä (ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä), on hyväksyttävä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tässä kanteessa riitautetaan 16.7.2008 tehty komission päätös, joka koskee tukea C42/2006, jonka Italia on pannut täytäntöön hyvittämällä Poste Italianen Tesoreria dello Statossa olevia käyttötilejä. Tässä päätöksessä katsotaan, että 23.12.2005 annetulla lailla N:o 266 ja talous- ja valtiovarainministeriön sekä Poste Italianen välillä 23.2.2006 tehdyllä sopimuksella käyttöön otettu valtiontukijärjestelmä, jonka mukaisesti Poste Italianen Tesoreria dello Statossa olevia käyttötilejä hyvitetään, ei sovellu yhteismarkkinoille, ja että Italia on pannut sen täytäntöön perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa rikkoen.

Kantaja esittää vaatimustensa tueksi seuraavaa:

komissio on rikkonut EY:n perustamissopimuksen 253 ja 87 artiklaa tekemällä tosiseikkoja koskevan virheen ja ilmeisen arviointivirheen, kun se on soveltanut huolellista lainanottajaa koskevaa perustetta, sillä se on käyttänyt yksityistä lainanottajaa koskevaa korkotasoa.

Komissio on rikkonut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklaa tekemällä ilmeisen arviointivirheen vaihtoehtoisia investointeja arvioidessaan. Kantajat korostavat, että Italian viranomaiset olivat hallinnollisen menettelyn aikana korostaneet sitä, että sopimuksessa määrätyllä muuttujalla, joka sitoo postitoiminnasta saatujen varojen hoitoa, huononnetaan kantajan mahdollisuuksia saada ansioita aktiivisesta hoidosta, eikä sillä näin ollen anneta EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua ’etua’.

Kantaja viittaa tältä osin myös RBS-tutkimuksen ja rahoitusvälittäjien lausuntojen merkitykseen ja trading system -tyyppisten menettelyjen kanssa tehtyyn vertailuun, Poste Vita-vakuutustoiminnasta saatavien varojen hoitoon, Efiposten, joka on Posten määräämisvallassa oleva ranskalainen yhtiö, varojen hoitoon ja Tesorolta saadun lainan kustannuksiin.

Komissio on rikkonut EY:n perustamissopimuksen 253 ja 87 artiklaa tekemällä ilmeisen arviointivirheen, perustamissopimuksen 12 artiklaa syyllistymällä syrjintään ja luottamuksensuojaa ja oikeusvarmuutta koskevia periaatteita, kun se ei ole tarkastellut etua ja kilpailun vääristymistä Postelle asetetun yleispalveluvelvoitteen kannalta katsoen.

Luottamuksensuojaa ja oikeusvarmuutta koskevia periaatteita ja suhteellisuusperiaatetta on loukattu, koska tuki on määrätty perittäväksi takaisin tuensaajalta.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/53


Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 3.12.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-44/05, Strack v. komissio, 25.9.2008 antamasta tuomiosta

(Asia T-526/08 P)

(2009/C 44/93)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Krämer ja B. Eggers)

Muu osapuoli: Guido Strack (Köln, Saksa)

Vaatimukset

virkamiestuomioistuimen asiassa F-44/05, Strack v. komissio, 25.9.2008 antama tuomio on kumottava

kantaja on velvoitettava korvaamaan virkamiestuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja valituskulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kyse on valituksesta virkamiestuomioistuimen asiassa F-44/05, Strack v. komissio, 25.9.2008 antamasta tuomiosta. Kyseisellä tuomiolla kumottiin Euroopan yhteisöjen julkaisutoimiston päätös, jolla kantajan hakemus yksikön ”Tarjouskilpailut ja sopimukset” päällikön virkaan hylättiin ja jolla komissio velvoitettiin maksamaan 2 000 euron korvaus aineettomasta vahingosta.

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.

1.   Yhteisön oikeuden rikkominen, joka johtuu siitä, että on katsottu olevan olemassa oikeussuojan tarve toimenpiteen kumoamiseksi

Komissio arvostelee ensinnäkin sitä, että vaatimus hylkäävän päätöksen kumoamiseksi otettiin tutkittavaksi, sillä samanaikaisesti nostettiin vahingonkorvauskanne, vaikka kantajalla ei ollut oikeussuojan tarvetta nimeämispäätöksen kumoamiseksi. Tämä on lainvastaista ja johtaa mahdollisesti epävarmuuteen siitä, kuinka EY 233 artiklan mukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet on toteutettava. Sääntö, jonka mukaan kumoamiskanteen hylkääminen johtaa automaattisesti siihen välittömästi liittyvän vahingonkorvauskanteen hylkäämiseen, ei tällöin ole sovellettavissa, kun ei ole vaaraa siitä, että vahingonkorvauskanteella kierrettäisiin tarpeellinen oikeuskäsittelyä edeltävä vaihe tai muu tutkittavaksi ottamisen edellytys, minkä johdosta vahingonkorvauskanne voidaan ottaa tutkittavaksi myös, vaikka kumoamiskannetta ei oteta tutkittavaksi oikeussuojan tarpeen puutteen vuoksi.

2.   Perustelujen puutteellisuus aineettoman vahingon taustalla olevien tosiseikkojen tulkinnassa ja soveltamisessa

Toiseksi virkamiestuomioistuin teki virheen valituksenalaisen tuomion 219 kohdassa, kun se katsoi, että kantajalle todella aiheutui aineeton vahinko, koska häneltä evättiin oikeus siihen, että hänen hakemuksensa tutkitaan asianmukaisesti. Tämä johtopäätös tarkoittaa välttämättä sitä, että sellaisen päätöksen lainvastaisuus, jolla hylätään hakemus, muodostaa sellaisenaan aineettoman vahingon. Tällaisessa tulkinnassa ei oteta huomioon sitä, että yhteisön sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu edellyttää kolmen kumulatiivisen edellytyksen täyttymistä, jotka ovat ensinnäkin toimielimen väitetyn menettelyn lainvastaisuus, toiseksi väitetyn vahingon todellisuus ja kolmanneksi syy-yhteys ensimmäisen ja toisen edellytyksen välillä.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/53


Kanne 5.12.2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja Umicore NV v. komissio

(Asia T-532)

(2009/C 44/94)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta, Suomi) ja Umicore SA/NV (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja K. Nordlander)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi

kanteen kohteena olevat toimet on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vaativat kanteellaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan toimen, jolla neljän nikkelikarbonaattiseoksen — nikkelihydroksikarbonaatti, puhdas nikkelikarbonaatti ja kaksi muuta seosta (jäljempänä nikkelikarbonaatit) — ryhmä on sisällytetty komission direktiiviin 2008/58/EY (1) (30. mukautusdirektiivi), jolla direktiivi 67/548/ETY (2) (vaarallisista aineista annettu direktiivi) mukautetaan tekniikan kehitykseen.

Kantajien keskeinen väite on se, että nikkelikarbonaattien tarkistettu luokittelu ei perustu sovellettaviin oikeudellisiin perusteisiin. Kantajien mukaan nikkelikarbonaattien tarkistettu luokittelu on ristiriidassa vaarallisista aineista annetun direktiivin edellytysten kanssa, koska kyseisen luokittelun tueksi ei ole olemassa tietoa eikä kyseessä ole mukauttaminen tekniikan kehitykseen. Komission väitetään sen sijaan tarkistaneensa nikkelikarbonaattien luokittelua sellaisen nikkelikarbonaatteja koskevan vaarojen arvioinnin perusteella, joka suoritettiin eri tarkoitusta varten asetuksen N:o 793/93 (3) (vaarojen arvioinnista annettu asetus). Kantajat väittävät lisäksi, että komissio on erityisesti tukeutunut poikkeusta koskevaan pyyntöön, jolla neljä yhtiötä, kantajat mukaan lukien, pyysivät lupaa olla suorittamatta tiettyjä vaarojen arvioinnista annetun asetuksen mukaisia kokeita. Kyseinen pyyntö ei kantajien mukaan sisältänyt sellaista tietoa, joka olisi tukenut minkäänlaisia muutoksia niiden nikkelikarbonaattien luokitteluun, jotka on sisällytetty 30. mukautusdirektiiviin.

Kantajat vaativat näin ollen kumottaviksi kahta erillistä komission toiminta:

nikkelikarbonaattien tarkistettu luokittelu, joka sisältyy 30. mukautusdirektiivin liitteessä 1F olevaan indeksinumeroon 028-010-00-0

komission päätös käyttää poikkeusta koskevaa pyyntöä, jonka kantajat ovat tehneet varojen arvioinnista annetun asetuksen perusteella, kiistanalaisen sisällyttämisen perusteella.

Kantajat esittävät väitteidensä tueksi, että kanteen kohteena olevat toimet eivät vastaa vaarallisista aineista annetun direktiivin mukaisia edellytyksiä seuraavista syistä:

a)

kanteen kohteena olevat toimet ei täytä yksityiskohtaisia perusteita ja tieteellistä tietoa koskevia edellytyksiä, jotka liittyvät luokitteluun vaarallisista aineista annetun direktiivin liitteen VI mukaisen vaaraluokituksen mukaisesti

b)

toteuttaessaan kanteen kohteena olevat toimet komissio ei vaarallisista aineista annetun direktiivin edellyttämällä tavalla ottanut huomioon nikkelikarbonaattien perusominaisuuksia tavanomaisen käsittelyn ja käytön kannalta

c)

kanteen kohteena olevat toimet eivät merkitse vaarallisista aineista annetun direktiivin mukauttamista tekniikan kehitykseen eikä niillä näin ollen ole oikeudellista perustetta yhteisön oikeudessa

d)

koska komissio on tehnyt kanteen kohteena olevan päätöksen ja perustanut riidanalaisen sisällyttämisen vaarojen arvioinnista annetun asetuksen mukaiseen nikkelikarbonaattien vaarojen arviointiin sen sijaan, että se olisi soveltanut 4 artiklan ja liitteen VI mukaisia luokitteluperusteita, komissio on ylittänyt vaarallisista aineista annetun direktiivin mukaisen toimivaltansa.

Kantajat väittävät lisäksi, että 30. mukautusdirektiiviin sisältyvä nikkelikarbonaattien tarkistettu luokittelu on kumottava sillä perusteella, ettei komissio ole esittänyt syitä, joille luokittelu perustuu, mitä EY 253 artikla olisi edellyttänyt.


(1)  Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen kerran 21.8.2008 annettu komission direktiivi 2008/58/EY (EUVL L 246, s. 1).

(2)  Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27.6.1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (EYVL 196, s. 1).

(3)  Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23.3.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 793/93 (EYVL L 84, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/54


Kanne 3.12.2008 — Telekomunikacja Polska v. komissio

(Asia T-533/08)

(2009/C 44/95)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Telekomunikacja Polska SA (Varsova, Puola) (edustajat: asianajajat H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad ja S. Hautbourg)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava 4.9.2008 annettu komission päätös K(2008) 4997, jolla määrätään, että yrityksen Telekomunikacja Polska SA ja kaikkien sellaisten yritysten, jotka ovat suoraan tai välillisesti tämän yrityksen määräysvallassa, on suostuttava tarkastuksiin neuvoston asetuksen N:o 1/2003 (1) 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan 4.9.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 4997, jolla määrätään, että yrityksen Telekomunikacja Polska SA ja kaikkien sellaisten yritysten, jotka ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain tämän yrityksen määräysvallassa, on suostuttava tarkastuksiin neuvoston asetuksen N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, väitettyä EY 82 vastaista menettelytapaa sähköisen viestinnän alalla koskevan menettelyn yhteydessä.

Kantaja esittää kanteensa tueksi seuraavat kanneperusteet:

Ensimmäiseksi kantaja väittää, että riidanalainen päätös oli tehty EY 253 artiklan ja neuvoston asetuksen N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdan mukaisen perusteluvelvollisuuden vastaisesti. Kantaja väittää tältä osin, ettei komissio ole esittänyt tyydyttävällä tavalla, että sillä on hallussaan sellaisia tietoja ja todisteita, joiden perusteella voidaan perustellusti olettaa, että kantaja on syyllistynyt väitettyyn kilpailusääntöjen rikkomiseen. Lisäksi kantajan mukaan komission päätöksessä ei määritetä riittävän täsmällisesti tosiseikkoja, joita komissio aikoo tarkastuksissaan tarkastella. Kantaja väittää myös komission laiminlyöneen velvollisuutensa määrittää riidanalaisessa päätöksessä kantajan väitettyä rikkomista koskevat olennaiset tunnusmerkit.

Toiseksi kantaja esittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta, koska komissio ei valinnut sellaista menettelyä, joka olisi kantajalle vähiten pakottava.

Kolmanneksi kantaja väittää, että komissio ei taannut sen puolustautumisoikeuksia, erityisesti komission ensimmäisessä väitteessä tarkoitetun väitetyn kantajan rikkomisen osalta riidanalaiseen päätökseen nähden. Edellä esitetyn perusteella kantaja esittää, ettei sillä ole ollut mahdollisuutta yksiselitteisesti määrittää, minkälainen menettelytapa olisi komission tarkastusten kohteena, ja siten asianmukaisesti arvioida, ovatko ja missä määrin tarkastukset perusteltuja ja minkälainen velvollisuus sillä olisi tehdä yhteistyötä komission kanssa tällaisten tarkastusten aikana.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/55


Kanne 1.12.2008 — Granuband v. SMHV — Granuflex (GRANUflex)

(Asia T-534/08)

(2009/C 44/96)

Kannekirjelmän kieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Granuband BV (Amsterdam, Alankomaat) (edustaja: asianajaja M. Ellens)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Budapest, Unkari)

Vaatimukset

SMHV:n 15.9.2008 tekemä ja 24.9.2008 julkaistu päätös on kumottava, koska sitä tehtäessä on sovellettu virheellisesti asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 4 kohtaa

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: kuviomerkki GRANUFLEX luokkiin 17, 19 ja 27 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkki N:o 943118

Yhteisön tavaramerkin haltija: Granuband B.V.

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: G ranuflex Ipari és Kereskedelmi Kft.

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjän tavaramerkkioikeus: kauppanimi GRANUFLEX luokkiin 17, 19, 27 ja 37 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Mitättömyysosaston ratkaisu: yhteisön tavaramerkin julistaminen mitättömäksi

Valituslautakunnan ratkaisu: kantajan valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan virheellinen soveltaminen


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/55


Kanne 5.12.2008 — Etimine ja Etiproducts v. komissio

(Asia T-539/08)

(2009/C 44/97)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Etimine SA (Bettembourg, Luxemburg) ja Ab Etiproducts Oy (Espoo, Suomi) (edustajat: asianajat C. Mereu ja K. Van Malgedem)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On todettava, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja että se on perusteltu.

On kumottava osittain riidanalaiset toimenpiteet kumoamalla riidanalaisen toimenpiteen liitteessä 1G olevat kohdat seuraavien aineiden osalta:

Boorihappo; boorihappo, raaka luonnon boorihappo

Dibooritrioksidi; boorioksidi

Dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon dinatriumsuola; tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; ortoboorihapon natriumsuola

Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydaatti

Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti.

Toissijaisesti on kumottava osittain riidanalaiset toimenpiteet kumoamalla riidanalaisen toimenpiteen liitteessä 1G olevat kohdat seuraavien aineiden osalta:

Dibooritrioksidi; boorioksidi

Dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon dinatriumsuola; tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; ortoboorihapon natriumsuola

Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydraatti

Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tällä kanteella kantaja vaatii EY 230 artiklan nojalla vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen kerran 21.8.2008 annetun komission direktiivin 2008/58/EY (1) osittaista kumoamista siltä osin kuin siinä luokitellaan tietyt boraatit lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi sekä hedelmällisyyteen että kehitykseen kohdistuvilta vaikutuksiltaan.

Kantaja esittää vaatimustensa tueksi kolme oikeudellista perustetta:

Ensiksi kantaja väittää, että komissio on rikkonut olennaisia menettelymääräyksiä, sillä riidanalaisella toimenpiteellä ei noudateta sovellettavaa lainsäädäntömenettelyä ja siten sillä rikotaan EY 5 ja EY 7 artiklaa, neuvoston direktiivin 67/548/ETY (2) 29 artiklaa ja neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) 5 artiklaa.

Toiseksi kantaja väittää, että komissio teki arviointivirheitä soveltaessaan boraattiaineiden luokittelua koskevia arviointiperusteita ja siten rikkoi neuvoston direktiiviä 67/548/ETY. Se väittää, että komissio jätti soveltamatta tai sovelsi väärin ”tavanomaista käsittelyä ja käyttöä” koskevaa periaatetta, josta on säädetty direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI, sovelsi lainvastaisesti riskinarviointia koskevia arviointiperusteita, vaikka kantajan mielestä näillä periaatteilla ei ole merkitystä luokiteltaessa aineita direktiivin 67/548/ETY mukaisesti, ja jätti soveltamatta tai sovelsi väärin ”asianmukaisuutta” koskevaa arviointiperustetta direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevan 4.2.3.3. kohdan vastaisesti. Lisäksi kantaja väittää, että komissio ei antanut riittävää painoarvoa kantajan toimittamille epidemiologisille ja ihmisiä koskeville tiedoille ja tämän seurauksena riidanalaista toimenpidettä rasittaa osittain ilmeinen arviointivirhe. Kantaja väittää, että komissio ekstrapoloi lainvastaisesti yhteen boraattiaineista liittyviä tietoja muiden boraattiaineiden luokittelua varten ja näin ollen riidanalainen toimenpide on kumottava osittain ainakin siltä osin kuin se koskee muita boraattiaineita. Kantaja väittää, että komissio ei ole perustellut toimenpidettä asianmukaisesti EY 253 artiklassa tarkoitetulla tavalla, koska komissio ei ole perustellut tietojen ekstrapolointia.

Kolmanneksi kantaja väittää, että komissio rikkoi yhteisö oikeuden perusperiaatteita, kuten EY 5 artiklassa ilmaistua suhteellisuusperiaatetta, koska kantajan mielestä riidanalaisella toimella ylitetään se, mikä on tarpeen tällä toimenpiteellä tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi.


(1)  EUVL L 246, s. 1.

(2)  Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27.6.1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY, EYVL 196, s. 1).

(3)  Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28.6.1999 tehty neuvoston päätös, EYVL L 184, s. 23.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/56


Kanne 12.12.2008 — Esso ym. v. komissio

(Asia T-540/08)

(2009/C 44/98)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Esso Société Anonyme Francaise (Courbevoie, Ranska), Esso Deutschland GmbH (Hampuri, Saksa), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Antwerpen, Belgia), Exxon Mobil Corp. (Irving, Yhdysvallat) (edustajat: lawyers R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf, M. Piergiovanni)

Vastaajat: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

EY 81 artiklan mukaisesta soveltamismenettelystä 1.10.2008 tehty komission päätös (asia COMP/39.181 — kynttilävahat) on osittain kumottava

tuossa päätöksessä kantajille määrättyä sakkoa on alennettava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vaativat, että EY 81 artiklan mukaisesta soveltamismenettelystä 1.10.2008 tehty komission päätös K(2008) 5476 lopullinen (asia COMP/39.181 — kynttilävahat) (jäljempänä riitautettu päätös) on osittain kumottava ja että heillä määrättyjä sakkoja alennetaan.

Kantajat esittävät vaatimustensa tueksi kaksi pääasiallista kanneperustetta seuraavasti:

Ensimmäisessä kanneperusteessa kantajat väittävät, että riitautetussa päätöksessä on oikeudellinen virhe, koska Esso Société Anonyme Francaisen sakon laskenta on siinä perustettu laskentatapaan, joka ei vastaa sitä kiistatonta tosiasiaa, ettei Exxonin parafiinivahaliiketoiminnassa ennen Exxonin ja Mobilin fuusiota osallistuttu rikkomiseen. Kantajat väittävät, että riitautetussa päätöksessä Essoa sakotetaan aivan kuin Exxon olisi osallistunut rikkomiseen seitsemänä vuotena ennen fuusiota, vaikka riitautetussa päätöksessä myönnetään, ettei se näin tehnyt. Tästä seuraa, että riitautetussa päätöksessä yliarvioidaan Esson suhteellinen osuus rikkomiseen ja että sillä loukataan yhdenvertaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita sekä asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 23 artiklan 3 kohtaa ja sakkojen laskennasta vuonna 2006 annettuja suuntaviivoja (2).

Toisessa kanneperusteessaan kantajat väittävät, että riitautetussa päätöksessä on oikeudellinen virhe, kun siinä todetaan, että kantajien osallistuminen rikkomiseen parafiinivahan osalta päättyi vasta marraskuussa 2003. Kantajat väittävät erityisesti, että riitautetulla päätöksellä ei täytetä komission todistustaakkaa siltä osin, kuin se oli näytettävä toteen se, miten pitkään kantajat osallistuivat rikkomiseen parafiinivahan osalta. Lisäksi kantajat väittävät, että riitautetussa päätöksessä ei ole onnistuttu tekemään oikeita johtopäätöksiä siitä riidattomasta tosiseikasta, etteivät kantajat osallistuneet mihinkään 27. ja 28.2.2003 pidettyihin teknisiin kokouksiin, eikä niille ilmoitettu niiden tuloksista.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003 L 1, s. 1).

(2)  Komission tiedonanto sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (EYVL 1997 C 207, s. 4).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/57


Kanne 15.12.2008 — Sasol ym. v. komissio

(Asia T-541/08)

(2009/C 44/99)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Sasol Ltd (Johannesburg, Etelä-Afrikka), Sasol Holding in Germany GmbH (Hampuri, Saksa), Sasol Wax International AG (Hampuri, Saksa), Sasol Wax GmbH (Hampuri, Saksa) (edustajat: asianajajat W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

sakko, joka Sasol Limitedille, Sasol Holding in Germany GmbH:lle, Sasol Wax International AG:lle ja Sasol Wax GmbH:lle on määrätty päätöksen 2 artiklan mukaisesti, on kumottava tai sen määrää on alennettava tuntuvasti

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja muut asiassa aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii EY 230 artiklan nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamista asiassa COMP/39.181 — Kynttilävahat 1.10.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 5476 lopullinen kantajia koskevilta osin.

Komissio katsoi päätöksessään, että tietyt parafiinivahojen ja puristetun parafiinin tuottajat olivat vuosina 1992–2005 pitäneet yllä kartellia, johon sisältyi säännöllisten kokousten järjestämistä hintoja koskevia keskusteluja varten, markkinoiden ja/tai asiakkaiden jakamista ja arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihtamista sellaisten parafiinivahojen ja puristettujen parafiinien osalta, joita Saksassa myydään lopulliselle kuluttajalle.

Kantajat perustavat kanteensa seuraaviin oikeudellisiin perusteisiin ja pääasiallisiin perusteluihin:

Kantajien mukaan komissio katsoi virheellisesti, että Sasol Limited (Sasol-konsernin emoyhtiö), Sasol Holding in Germany ja Sasol Wax International AG olivat vastuussa ”yhteistoimintaa koskevasta ajanjaksosta” (1.5.1995–30.6.2002). Kantajat väittävät, että komission olettamus siitä, että Sasol Limited (tytäryhtiönsä Sasol Holding in Germanyn kautta) harjoitti määräysvaltaa suhteessa Schümann Sasol International AG:hen, merkitsee komission saatavilla ollutta todistusaineistoa koskevaa ilmeistä arviointivirhettä.

Kantajat väittävät lisäksi, että komissio teki virheen, kun se katsoi, että Sasol Limited, Sasol Holding in Germany ja Sasol Wax International AG olivat vastuussa ”Sasol -ajanjaksosta”1.7.2002–28.4.2005. Kantajat toteavat myös, että komissio sovelsi väärää oikeudellista perustetta ja jätti ottamatta huomioon Sasolin (1) esittämän sellaisen näytön, joka osoitti, että Sasol Wax oli toiminut markkinoilla itsenäisesti, mikä merkitsi sitä, ettei emoyhtiön voitu katsoa olevan vastuussa rikkomisesta.

Kantajat väittävät myös, että komissio teki virheen, koska se ei katsonut, että VARA oli yhdessä ja solidaarisesti vastuussa ”Schümann-ajanjaksosta” (3.9.1992–30.4.1995). Sen sijaan, että komissio olisi katsonut, että VARA (2) — joka harjoitti määräysvaltaa rikkomiseen osallistuneessa kokonaisuudessa — oli vastuussa rikkomisesta, se katsoi Sasolin olevan yksinomaisessa vastuussa ja vaaransi siten Sasolin takautumismahdollisuudet VARA:an nähden.

Kantajat väittävät, että komissio on myös tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä määrittäessään Sasolille määrättävän sakon perusmäärää paisuttamalla virheellisesti huomioon otettavaa liikevaihtoa ja sisällyttämällä siihen sellaisia tavaroita koskevaa liikevaihtoa, johon rikkominen ei suoraan tai epäsuorasti asetuksen N:o 1/2003 (3) 23 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetulla tavalla liity. Komissio teki myös oikeudellisen virheen, kun se valitsi väärän menetelmän perusmäärän määrittämiseksi tilanteissa, joissa sakkopäätös kohdistetaan eri vastaanottajiin erilaisten rikkomiseen osallistumista koskevien ajanjaksojen perusteella.

Lisäksi kantajat väittävät, että komissio teki virheen, kun se katsoi, että Sasolilla oli johtava asema parafiinivahojen osalta, ja perusteettomasti korotti Sasolille määrättävän sakon määrää liiallisella ja kohtuuttomalla 50 prosentin määrällä.

Kantajat esittävät myös, että komissio on perusteettomasti jättänyt soveltamatta asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 10 prosentin kynnystä ja loukannut itsenäisen oikeudellisen vastuun periaatetta, koska se ei ole rajannut kyseiseltä ajanjaksolta määrätyn sakon määrää 10 prosenttiin Schümannille osoitetusta liikevaihdosta. Kantajien mukaan Schümann nimittäin harjoitti viime kädessä määräysvaltaa rikkomiseen suoraan osallistuneessa yhtiössä.

Kantajat väittävät lopuksi, että komissio teki virheen, kun se ei myöntänyt Sasolille täyttä koskemattomuutta sakon tiettyjen osien osalta, joiden osalta komissio ensisijaisesti tukeutui todisteisiin, jotka Sasol oli vapaaehtoisesti luovuttanut komission kanssa tekemänsä yhteistyön puitteissa.


(1)  Ellei muuta ilmoiteta, Sasolilla viitataan niihin Sasol-konsernin yhtiöihin, joiden väitetään osallistuneen kartelliin.

(2)  Yhteisyrityskumppani Schümann Sasol Intternational AG:ssä yhdessä Sasol Ltd:n kanssa. Yhteisyritys hankki epäsuorasti kaksi kolmasosaa Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG:stä.

(3)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/58


Kanne 3.12.2008 — Evropaïki Dynamiki v. ECHA

(Asia T-542/08)

(2009/C 44/100)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis, P. Katsimani ja M. Dermitzakis)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Euroopan kemikaaliviraston tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan tekemä tarjous avoimessa tarjouskilpailussa, joka koskee hanketta ECHA/2008/24 ”Kemikaalien turvallisuuden arviointia koskevan välineen kehittäminen” (EUVL 2008/S 115-152918), ja josta kantajalle ilmoitettiin kirjeellä, jota ei ollut päivätty ja jonka kantaja vastaanotti 25.9.2009, sekä kaikki ECHA:n tekemät myöhemmät päätökset mukaan lukien päätös, jolla tarjouskilpailu ratkaistiin toisen tarjouksentekijän hyväksi, on kumottava

ECHA on velvoitettava korvaamaan kantajalle 1 500 000 euron suuruinen vahinko, joka tälle on aiheutunut tarjousmenettelyn johdosta, ja

ECHA on velvoitettava korvaamaan kantajalle tämän kanteen johdosta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, vaikka kanne hylättäisiinkin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kanteellaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sen päätöksen kumoamista, josta tälle ilmoitettiin 25.9.2008 kirjeellä, jossa kantajalle ilmoitettiin, että sen tekemää tarjousta hankkeeseen ECHA/2008/24 ”Kemikaalien turvallisuuden arviointia koskevan välineen kehittäminen” (EUVL 2008/S 115-152918) ei ollut valittu ja että tarjouskilpailu oli ratkaistu TRASYS SA:n hyväksi.

Kantaja väittää, että arviointikomitea teki useita arviointivirheitä ratkaisuperusteiden suhteen, kun taas hankintaviranomainen väitetysti rikkoi julkisia hankintoja koskevia perustavanlaatuisia sääntöjä ja loukkasi niitä koskevia perusperiaatteita. Lisäksi ECHA:n väitetään käyttäneen väärin harkintavaltaansa tarjousten arvioinnissa, rikkoineen varainhoitoasetusta ja/tai loukanneen avoimuusperiaatetta ja yhdenvertaisuusperiaatetta ja sen väitetään käyttäneen epämääräisiä sanamuotoja tai riittämättömiä perusteluja vahvistaakseen päätöksensä. Kantaja väittää lopuksi, että vastaaja rikkoi olennaista menettelyvaatimusta, josta säädetään komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 478/2007 (1) 158 a artiklassa, jossa säädetään odotusajasta, joka edeltää sopimuksen allekirjoittamista tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Kantaja väittää, että vastaaja on tarkoituksella viivästyttänyt ilmoittamista kantajalle, jotta se voisi allekirjoittaa sopimuksen voittaneen tarjouksentekijän kanssa ennen kuin se saa huomautuksia kantajalta, ja se on näin ollen tehnyt tyhjäksi odotusajan hengen ja tarkoituksen.

Kantaja vaatii lisäksi 1 500 000 euron suuruista rahallista korvausta, joka vastaa edellä mainitusta julkisen hankintamenettelyn arvioitua bruttovoittoa, jos kantaja olisi voittanut tarjouskilpailun. Kantaja väittää, että sen vahingonkorvausvaatimus perustuu vahvistettuihin väitteisiin siitä, että yksityisen suojaamista koskevaa ylemmänasteista oikeussääntöä on rikottu riittävän vakavasti ja että kyseessä olevat toimielimet ovat ylittäneet selvästi ja vakavasti harkintavaltansa rajat.


(1)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamisesta 23.4.2007 annettu komission asetus (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, s. 13).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/59


Kanne 2.12.2008 — Villa Almè v. SMHV — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

(Asia T-546/08)

(2009/C 44/101)

Kannekirjelmän kieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe (Mansuè, Italia) (edustajat: asianajajat G. Massa ja P. Massa)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Bodeags Marqués de Murrieta, SA (Logroño, Espanja)

Vaatimukset

Ensimmäisen valituslautakunnan 24.9.2008 tekemä päätös (R 1695/2007-1) on kumottava ja SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki i GAY (rekisteröintihakemus N:o 4.458.295) luokkaan 33 kuuluville tavaroille (viini).

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Bodegas Marqués de Murrieta, SA.

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Espanjalainen sanamerkki (N:o 2.315.55) YGAI ja yhteisön kuviomerkki (N:o 1.707.729) ja sanamerkki (N:o 1.699.412) MARQUES DE MURRIETA YGAY luokkaan 33 kuuluville tavaroille (viini)

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/59


Kanne 16.12.2008 — Total v. komissio

(Asia T-548/08)

(2009/C 44/102)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Total SA (Courbevoie, Ranska) (edustajat: asianajajat E. Morgan de Rivery ja A. Noël-Baron)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

ensisijaisesti on kumottava EY 230 artiklan nojalla 1.10.2008 tehty Euroopan yhteisöjen komission päätös (2008) 5476 lopullinen, TOTAL SA:ta koskevilta osin;

toissijaisesti on kumottava EY 230 artiklan nojalla 128 163 000 euron suuruinen sakko, joka on määrätty TOTAL FRANCE:lle ja TOTAL SA:lle yhdessä ja yhteisvastuullisesti 1.10.2008 tehdyn Euroopan yhteisöjen komission päätöksen K(2008) 5476 lopullinen 2 artiklassa;

vaihtoehtoisesti on alennettava 128 163 000 euron suuruista sakkoa, joka on määrätty TOTAL FRANCE:lle ja TOTAL SA:lle yhdessä ja yhteisvastuullisesti 1.10.2008 tehdyn Euroopan yhteisöjen komission päätöksen K(2008) 5476 lopullinen 2 artiklassa;

joka tapauksessa Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii esillä olevalla kanteella kumoamaan osittain 1.10.2008 tehdyn Euroopan yhteisöjen komission päätöksen K(2008) 5476 lopullinen, asiassa COMP/39.181 — kynttilävahat, jossa komissio totesi, että tietyt yritykset, muun muassa kantaja, ovat rikkoneet EY 81 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa, koska ne ovat sopineet hinnoista ja jakaneet markkinoita parafiinivahojen osalta Euroopan talousalueella ja jalostamattoman parafiinin osalta Saksassa.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seuraaviin yhdeksään kanneperusteeseen:

puolustautumisoikeuksien ja kantajan syyttömyysolettaman loukkaaminen, koska kanteen kohteena olevassa päätöksessä ei noudateta näiden oikeuksien henkilöllistä soveltamisalaa, tutkintavaiheessa tehtyjen menettely koskevien virheiden ja itse päätöksessä omaksutun kehäpäätelmän vuoksi;

perustelujen ristiriitaisuus i) tarpeesta selvittää, onko emoyhtiö todella harjoittanut ratkaisevaa määräysvaltaa tytäryhtiöönsä nähden ja ii) sen määräysvallan sisällöstä, jota emoyhtiöllä on oltava tytäryhtiöönsä nähden, jotta voidaan katsoa, että emoyhtiö on vastuussa rikkomisesta;

niiden sääntöjen rikkominen, jotka koskevat konsernin vastuuta EY 81 artiklassa tarkoitetuista rikkomisista, siltä osin kuin i) kanteen kohteena olevassa päätöksessä todetaan virheellisesti, että komissiolla ei ole velvollisuutta selostaa seikkoja, jotka tukevat olettamaa, ja ii) kanteen kohteena olevassa päätöksessä loukataan tytäryhtiöiden taloudellisen ja oikeudellisen autonomian periaatetta, johon yhtiöoikeutta koskevat kansalliset säännökset perustuvat;

ilmeinen arviointivirhe siltä osin kuin i) se, että TOTAL SA nimittää TOTAL France:n hallintoneuvoston jäsenet, ei vahvista olettamaa ratkaisevasta määräysvallasta ja ii) TOTAL SA:n esittämän näytön avulla voidaan kiistatta kääntää olettama ratkaisevasta määräysvallasta;

henkilökohtaista vastuuta ja rangaistusten henkilökohtaisuutta koskevien periaatteiden sekä laillisuusperiaatteen loukkaaminen, koska komissio on katsonut, että TOTAL SA ja TOTAL FRANCE muodostavat yhden ainoan taloudellisen yksikön;

oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden loukkaaminen siltä osin kuin i) se, että TOTAL SA:n katsotaan olevan vastuussa TOTAL FRANCE -tytäryhtiön rikkomisista, perustuu uuteen arviointiperusteeseen ja ii) komissio ei ole arvioinut tilannetta tapauskohtaisesti niin kuin se oli ilmoittanut tekevänsä;

harkintavallan väärinkäyttö, koska asetuksen N:o 1/2003 tarkoituksena on rangaista yritystä kilpailusääntöjen rikkomisesta eikä maksimoida seuraamusta katsomalla, että emoyhtiö on vastuussa;

suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen, koska kantajalle ja sen tytäryhtiölle määrätyn sakon lopullinen määrä ei ole millään tavalla yhteydessä niiden tuotteiden myyntiin, joita päätöksessä väitetty rikkomus koski; ja

sakon määrän alentamista koskeva vaatimus, koska väitetty toiminta ei ole niin vakavaa eikä pitkäkestoista kuin komissio on katsonut, ja koska kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu ilmeisellä tavalla.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/60


Kanne 16.12.2008 — Luxemburg v. komissio

(Asia T-549/08)

(2009/C 44/103)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamiehet: asianajajat M. Fisch ja P. Kinsch)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Riidanalaiset päätökset on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt esillä olevalla kanteella kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan komission 24.9.2008 tekemän päätöksen K(2008) 5383, jolla keskeytetään Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) suoritettavat välimaksut tavoitteen 3 mukaisia yhteisön rakenteellisia tukitoimia Luxemburgin suurherttuakunnassa koskevalle yhtenäiselle ohjelma-asiakirjalle sekä komission 6.10.2008 tekemän päätöksen K(2008) 5730, jolla keskeytetään välimaksut yhteisöaloiteohjelmasta työmarkkinoilla esiintyvän syrjinnän ja eriarvoisuuden torjumiseen (EQUAL) Luxemburgin suurherttuakunnassa.

Kantaja vetoaa kanteeksi tueksi kolmeen kanneperusteeseen.

Luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen, koska komissio on päätellyt kahdessa asianomaista ohjelmakautta edeltäneessä luxemburgilaisen hallinto- ja valvontajärjestelmän ehkäisevässä tarkastuksessa, että kyseinen järjestelmä antaa riittävät takuut voimassaolevan lainsäädännön ja yleisesti hyväksyttyjen hyvää hallintoa koskevien kriteereiden noudattamisesta. Komissio on vasta asianomaisen ohjelmakauden päättymisen jälkeen suoritetussa tarkastuksessa tehnyt kielteiset johtopäätökset hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta.

Riidanalaisten päätösten perustana olevien asetusten säännösten (1) virheellinen tulkinta, koska toisin kuin komissio on väittänyt, kyseiset säännökset eivät ole esteenä i) sille, että hallintoviranomainen ja maksuviranomainen kuuluvat samaan elimeen ja ii) sille, että kansallinen hallintoviranomainen ilmoittaa komissiolle menoista, joiden osalta voi tosin olla olemassa epäilys mutta joiden oikeudellista luonnehdintaa menoiksi, jotka eivät ole tukikelpoisia, ei ole vielä osoitettu ilmoitusta tehtäessä.

Tiettyjen tosiseikkojen, joihin riidanalaiset päätöksen on perustettu, aineellinen virheellisyys siihen nähden, miten hallintaviranomainen pitää asiakirjavihkoja.


(1)  Rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21.6.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 (EYVL L 161, s. 1) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta 2.3.2001 annettu komissio asetus (EY) N:o 438/2001 (EYVL L 63, s. 21).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/61


Kanne 17.12.2008 — Eni SpA v. komissio

(Asia T-558/08)

(2009/C 44/104)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja(t): Eni SpA (Rooma, Italia) (edustaja(t)): asianajajat M. Siragusa, D. Durante, G. C. Rizza, S. Valentino, L. Bellia)

Vastaaja(t): Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii kumoamaan komission päätöksen kokonaan tai osittain ja ainakin sakon määrän osalta

Toissijaisesti kantaja vaatii kumoamaan sakon tai alentamaan sitä.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja kantajalle oikeudenkäynnistä aiheutuneet muut kustannukset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteella riitautetaan sama päätös kuin asiassa T-540/08, Esso ym. v. komissio.

Väitteidensä tueksi kantaja esittää seuraavaa:

EY 81 artiklaa on rikottu ja sovellettu väärin, koska päätöksen 1 artiklassa on todettu Enin osallistuneen jatkettuun sopimukseen ja/tai jatkettuun yhdenmukaistettuun menettelyyn sillä perusteella, että di Serio oli ollut läsnä Hampurissa 30. ja 31. 10 pidetyssä teknisessä kokouksessa. Eni painottaa erityisesti sitä, että kyseessä on tosiseikkoja koskeva virhe, jolla on oikeudellisia seurauksia, koska komissio on: i) todennut, ettei Eni ole hallinnollisessa menettelyssä esittämässään puolustuksessa esittänyt, että Di Serio olisi ”ottanut etäisyyttä” kyseessä olevan kokouksen sisältöön nähden ja ii) tehnyt virheellisesti selkoa Enin lausunnoista, jotka koskevat Sasolin ja MOLin toimittamissa asiakirjoissa ilmoitettujen hintojen nousun välisiä eroja. Kantaja katsoo komission syyllistyneen väärään lainsoveltamiseen näiden virheiden johdosta, koska komissio on katsonut, että kyseisten tosiseikkojen voidaan katsoa osoittavan osallistumista jatkettuun sopimukseen ja/tai jatkettuun yhdenmukaistettuun menettelyyn, vaikka Eni ei ole niihin osallistunut ”yleisellä tasolla” ja vaikka näiden lainvastaisten menettelyjen tunnusmerkistön täyttäviä seikkoja ei ole.

EY 81 artiklaa on rikottu ja sovellettu väärin, koska päätöksen 1 artiklassa on todettu Enin osallistuneen 21.2.2002–28.4.2005 sopimukseen ja/tai yhdenmukaistettuun menettelyyn. Eni kiistää erityisesti sen, että sen osallistuminen on katsottu kilpailun vastaiseksi, koska hintojen vahvistamiseksi ja luottamuksellisten tietojen vaihtamiseksi tehdyn sopimuksen ja yhdenmukaistetun menettelyn tunnusmerkistön täyttäviä seikkoja ei ole.

EY 81 artiklaa, asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklaa ja sakkojen määräämisessä noudatettavia suuntaviivoja on rikottu ja sovellettu väärin. Niiden osalta komissio on:

määritellyt sakon perusmäärän ja lisäosan tavalla, joka ei ole oikeasuhtainen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti. Komissio on vahvistanut sakon perusmäärän (ja lisäosan) olevan 17 prosenttia myynnin arvosta katsoen, että Eni on vastuussa hintojen vahvistamisesta ja tietojen vaihtamisesta, kun taas muihin kartelliin osallistuneisiin yrityksiin, jotka ovat komission mukaan samalla tavoin jakaneet markkinat tai asiakkaat, se on soveltanut käytännössä samansuuruista kertojaa (18 prosenttia).

rikkonut oikeusvarmuuden periaatetta soveltaessaan raskauttavana asianhaarana rikkomisen uusimista, vaikka Enin syyksi ei voida lukea 1980 -luvulla tapahtuneita rikkomisia, joihin olivat syyllistyneet yhtiöt, jotka nyt ovat sen määräysvallassa, mutta jotka eivät niitä koskevien päätösten aikana kuuluneet sille. Lisäksi vanhojen rikkomisten ja nyt riidanalaisessa päätöksessä todettujen rikkomisten välillä on kulunut niin paljon aikaa, että rikkomisen uusimisen soveltaminen raskauttavana asianhaarana on perusteetonta.

jättänyt ottamatta huomioon lieventäviä asianhaaroja, kuten sen, että kantajan osallistuminen yhteisjärjestelyyn on ollut marginaalinen, ja sen, ettei teknisissä kokouksissa tehtyjä päätöksiä ole toteutettu. Kantaja toteaa lisäksi esittäneensä näytön Montin perustellusta todellisesta tarkoituksesta osallistua EWF:n puitteissa järjestettyihin kokouksiin, ja ainakin siitä, ettei Eni ollut toiminut vilpillisesti, koska se sai tietoja alaiseltaan, jolla ei voida katsoa olleen kykyä ymmärtää kokousten mahdollista kilpailunvastaista luonnetta.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/61


Kanne 17.12.2008 — STIM d'Orbigny v. komissio

(Asia T-559/08)

(2009/C 44/105)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Société de travaux industriels et maritimes d'Orbigny (STIM d'Orbigny SA) (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja F. Froment-Meurice)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

riidanalainen komission päätös on julistettava mitättömäksi

riidanalaisen päätöksen ensimmäinen artikla, jossa todetaan, 1) että Ranskan valtion SNCM:lle maksama 53,48 miljoonan euron korvaus on laitonta valtiontukea mutta soveltuu yhteismarkkinoille, 2) että SNCM:n 158 miljoonaa euroa negatiivinen myyntihinta ei ole valtiontukea ja 3) että 15,81 miljoonan euron rakenneuudistustuki on laitonta valtiontukea mutta soveltuu yhteismarkkinoille, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan STIM d'Orbignylle riidanalaisesta päätöksestä seuranneet oikeudenkäyntikulut ja muut kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kumottavaksi komission 8.7.2008 tekemän päätöksen K(2008) 3182 lopullinen, jolla komissio on todennut, että:

Ranskan Société Nationale Maritime Corse-Méditerranéelle (jäljempänä SNCM) suorittama 53,48 miljoonan euron korvaus julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta on laitonta valtiontukea, mutta soveltuu yhteismarkkinoille

SNCM:n 158 miljoonaa euroa negatiivinen myyntihinta, Compagnie Générale Maritime et Financièren (jäljempänä CGMF) vastattavakseen ottamat 38,5 miljoonan euron sosiaaliset toimenpiteet työntekijöitä kohtaan ja CGMF:n toteuttama SNCM:n pääomarakenteen samanaikainen ja yhteisötyössä tapahtunut vahvistaminen 8,75 miljoonalla eurolla eivät ole valtiontukea ja

Ranskan SNCM:lle rakenneuudistustukena täytäntöönpanema 15,81 miljoonan euron määrä on laitonta valtiontukea mutta soveltuu yhteismarkkinoille.

Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme kanneperustetta, jotka koskevat:

perusteluvelvoitteen laiminlyöntiä, koska komissio:

ei ollut määritellyt tarkasteltavia markkinoita tai täsmentänyt kilpailevien yritysten asemaa

ei ollut vastannut tiettyihin kyseisillä markkinoilla toimivan Compagnie Méridionale de Navigationin väitteisiin

ei ollut todennut yhteismarkkinoille soveltumattomaksi 15,81 miljoonaa euroa, joka on todettu yhteismarkkinoille soveltuvaksi, ylittävää pääomasijoitusta

ilmeisiä arviontivirheitä, jotka koskevat:

EY 86 artiklan 2 kohdan soveltamista korvauksena julkisen palvelun hoitamisesta tehtyyn 53,48 miljoonan euron pääomasijoitukseen, koska tämä summa riittää korvaamaan kaksinkertaisesti samat julkisen palvelun velvoitteet, mikä merkitsee ylikorvaamista ja tarkoittaa sitä, että sillä korvattiin liikkeenjohdollisia puutteista ja SNCM:n kyvyttömyyttä parantaa vaikuttavalla tavalla tuottavuuttaan

SNCM:n 158 miljoonaa euroa negatiivista myyntihintaa, jota ei voida erottaa valtiontuesta; komissio on tulkinnut väärin markkinataloudessa toimivien yksityisten sijoittajien käyttäytymistä ja tehnyt virheen, kun se on katsonut, että valtioon kohdistuvan korvauskanteen riski mahdollisen selvitystilan tapauksessa merkitsee sitä, että SNCM:n myyntiä negatiiviseen hintaan voidaan pitää kustannuksiltaan edullisimpana ratkaisuna

CGMF:n 8,75 miljoonan euron pääomasijoitusta, sillä komissio ei ole ottanut huomioon kaikkia taloudellisia, rahoituksellisia ja juridisia seikkoja eikä se ei ole esittänyt todisteita siitä, että CGMF:n sijoitus ei merkitse valtiontukea

CGMF:n tekemää 38,5 miljoonan euron sijoitusta käyttötilille työntekijöitä koskevia sosiaalisia toimenpiteitä varten, mikä saattaa SNCM:n parempaan tilanteeseen kuin se, johon se olisi päässyt markkinoiden tuloksena

määrältään 22,52 miljoonan euron valtiontukeen, koska tämän tuen yhteensopivuutta käsiteltävänä olevassa tapauksessa tarkasteltavien yhteisön suuntaviivojen kanssa ei voida päätellä mistään perusteesta

suhteellisuusperiaatteen ja tuen ainutkertaisuuden periaatteen noudattamatta jättämistä, koska tuensaajana oleva SNCM ei ole merkittävällä tavalla osallistunut sen omia varoja koskevaan rakenneuudistukseen tai käyttänyt markkinaehdoin saatua ulkopuolista rahoitusta ja koska vuonna 2006 suoritetut toimenpiteet merkitsevät Ranskan laitonta tukea yritykselle


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/62


Kanne 16.12.2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades ym. v. komissio

(Asia T-562/08)

(2009/C 44/106)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Repsol YPF Lubricantes y especialidades ym. (Madrid, Espanja), Repsol Petróleo, SA (Madrid, Espanja), Repsol YPF, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Jiménez-Laiglesia Oñate, J. Jiménez-Laiglesia Oñate ja S. Rivero Mena)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätöksen 1 ja 2 artikla on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Päätös, joka on nyt esillä olevan asian kohteena, on sama kuin asiassa T-540/08, Esso ym. v. komissio.

Vaatimustensa perusteluina kantajat esittävät ensinnäkin, että Repsol YPF Lubricantes y especialidade, S.A.:n (Rylesa) osallisuutta tiettyihin menettelyihin, joita on tutkittu yksittäisesti seuraamuksen määräämistä varten, ei ole osoitettu uskottavasti. Päätöksessä ei erityisesti ole riittävää näyttöä siitä, että Rylesa olisi osallistunut asiakkaiden ja markkinoiden jakamista koskevaan sopimukseen.

Päätöksessä ei myöskään oteta huomioon, että teknisten kokousten kohteena ei ole ollut asiakkaiden ja markkinoiden jakaminen. Näistä käytännöistä on sovittu kahden- ja monenvälisissä yhteyksissä teknisten kokousten ulkopuolella, kuten jotkut päätöksen adressaateista ovat myöntäneet. Riidanalaisessa päätöksessä todetaan kuitenkin, että näiden kahden- ja monenvälisten yhteyksien tutkiminen olisi tarpeetonta; tämän vuoksi kantajien osallistuminen päätöksessä todettuun rikkomiseen ei tule kyseeseen. Päätöksessä ei missään tapauksessa todeta, miksi Rylesa olisi vastuussa mainitusta menettelystä, mutta eivät kuitenkaan muut yritykset, jotka ovat osallistuneet tästä menettelystä todisteena mainittuihin teknisiin kokouksiin.

Kantajat riitauttavat lisäksi kriteerin, jonka avulla komissio on tutkinut kyseessä olevilla tuotteilla saavutettua liikevaihtoa ja vahvistanut sitten vastaavan seuraamuksen. Ensinnäkään päätöksessä rikkomisen kohteena olevia tuotteita ei ole selvästi määritelty ja toiseksi sakko olisi laskettava tässä asiassa sovellettavan sakkojen laskemisesta vuonna 2006 annetun tiedonannon mukaan myytyjen tavaroiden arvon perusteella sinä viimeisenä täydellisenä liiketoimintavuotena, jona yritys on osallistunut rikkomiseen. Nyt esillä olevassa asiassa komissio on kuitenkin poikennut tästä yleisestä säännöstä ja se on vahvistanut sakon määrän Rylesan keskimääräisen liikevaihdon perusteella vuosina 2001–2003. Komissio ei ole milloinkaan esittänyt mitään perustelua sille, miksi olisi perusteltua poiketa Rylesan tapauksessa sen itsensä tiedonannossa asettamasta säännöstä ja soveltaa kriteeriä (vuosien 2001–2003 keskimääräistä liikevaihtoa), joka muuten on Rylesalle huomattavan epäedullinen. Huomioon otettavan liikevaihdon määrä on yksiselitteisesti, kuten päätöksessä itsessään todetaan, vuoden 2003 liikevaihto, sillä se on viimeinen täydellinen liiketoimintavuosi, jona komissio itse oletti Rylesan osallistuneen rikkomiseen.

Komissio esittää päätöksessä sen näkemyksen, että Rylesan suorittama rikkominen on päättynyt 4.8.2004. Ei ole kuitenkaan mitään näyttöä tätä ajankohtaa edeltäneistä Rylesan rikkomisista. Rylesa ei ole osallistunut kartelleihin tai menettelyihin, joista oli sovittu vuoden 2004 alkupuoliskolla pidetyissä teknisissä kokouksissa. Rikkomisen on katsottava tämän vuoksi päättyneen tammikuussa 2004 tai viimeistään toukokuussa 2004.

Lopuksi riidanalaisessa päätöksessä jätetään ottamatta huomioon lukuisat hallinnollisessa menettelyssä esitetyt todisteet, joilla on osoitettu, että Rylesa on suhteessa emoyhtiöönsä Repsol Petróleo S.A.:han täysin itsenäinen yritys. Oikeuskäytännön mukaan komissio ei saisi ulottaa emoyhtiön vastuuta rikkomisesta koko siihen yritysryhmään, johon yhtiö kuuluu. Repsol YFP, S.A.:n vastuu ei ole tämän vuoksi oikeutettu.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/63


Kanne 16.12.2008 — CM Capital Markets v. SMHV — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

(Asia T-563/08)

(2009/C 44/107)

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat T. Villate Consonni ja J. Calderón Chavero)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Carbon Capital Markets Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 26.9.2008 asiassa R-015/2008-1 tekemä päätös on kumottava, mikä johtaa siihen, että riidanalainen tavaramerkki on kokonaisuudessaan hylättävä

kantajan väitteet on hyväksyttävä

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos se vastustaa kantajan vaatimuksia ja sen omat vaatimukset hylätään.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: CARBON CAPITAL MARKETS LIMITED

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki CARBON CAPITAL MARKETS (rekisteröintihakemus N:o 4 480 208) luokkaan 36 kuuluville palveluille

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansallinen ja yhteisön kuviomerkki CAPITAL MARKETS luokkaan 36 kuuluville palveluille

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/64


Kanne 17.12.2008 — Monoscoop BV v. SMHV (SUDOKU SAMURAI BINGO)

(Asia T-564/08)

(2009/C 44/108)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Monoscoop BV (Alkmaar, Alankomaat) (edustajat: asianajaja A. Canela Giménez)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

On kumottava sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) toisen valituslautakunnan 30.9.2008 tekemä päätös asiassa R 816/2008-2

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”SUDOKU SAMURAI BINGO” (rekisteröintihakemus N:o 5 769 013) luokkiin 9, 28 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten.

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan virheellinen soveltaminen.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/64


Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 19.12.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-90/07, Traore v. komissio, 13.11.2008 antamasta tuomiosta

(Asia T-572/08 P)

(2009/C 44/109)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall, G. Berscheid ja B. Eggers)

Muu osapuoli: Amadou Traore (Rhode-Saint Genese, Belgia)

Vaatimukset

virkamiestuomioistuimen 13.11.2008 asiassa F-90/07 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä hyväksytään ensimmäinen kanneperuste, joka koskee palvelukseenottomenettelyn sääntöjenvastaisuutta, henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohdan ja 29 artiklan 1 kohdan rikkomista sekä yhdenvertaisen kohtelun ja urakehityksen periaatteiden loukkaamista, sillä virkojen palkkaluokiksi vahvistettiin AD9–AD14, koska kyseessä on Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virka ja kumotaan Traoren hakemuksen hylkääminen ja S:n nimittäminen mainittuun virkaan

Traoren asiassa F-90/07 virkamiestuomioistuimessa nostama kanne on hylättävä siltä osin kuin mainittu tuomioistuin on hyväksynyt sen

kantaja ensimmäisessä oikeusasteessa on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuasteessa ja päätettävä oikeudenkäyntikuluista virkamiestuomioistuimessa käydyn menettelyn osalta laissa määrätyllä tavalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Käsiteltävänä olevalla kanteella komissio vaatii virkamiestuomioistuimen 13.11.2008 asiassa F-90/07, Traore v. komissio, antaman tuomion, jolla virkamiestuomioistuin on kumonnut komission 12.12.2006 tekemän päätöksen, jolla puolestaan on hylätty Traoren hakemus komission Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virkaan, ja päätöksen nimittää mainittuun virkaan toinen hakija, siltä osin kuin kyseessä olevan täytettävän viran palkkaluokaksi vahvistettiin AD9–AD14 (eikä sitä rajoitettu yhteen kahden palkkaluokan ryhmistä AD9/AD10, AD11/AD12 tai AD13/AD14), kumoamista.

Komissio esittää kanteensa tueksi kanneperusteet, jotka koskevat:

virkamiestuomioistuimen oikeudellista virhettä, kun se jätti ottamatta huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 8.7.2008 asiassa komissio v. Economidis (T-56/07 P, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) antaman tuomion, siltä osin kuin virkamiestuomioistuin virheellisesti rajoitti tämän tuomion ulottuvuuden vain osastopäällikön viran täyttämiseen, vaikka samat ehdot soveltuvat käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltaiseen muuhun kuin johtotason virkaan

yksikön yleisen edun ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamatta jättämistä.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/65


Kanne 23.12.2008 — Proges srl v. komissio

(Asia T-577/08)

(2009/C 44/110)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja(t): Proges srl (Rooma, Italia) (edustaja): asianajaja Falcetta)

Vastaaja(t): Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii riitautetun päätöksen ja kaikkien siihen perustuvien toimien kumoamista ja vahingonkorvausta

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Esillä olevassa asiassa on riitautettu komission päätös, jolla hylättiin kantajan tarjous ilmoituksen ENV.G.1/SER/2008/0050 perusteella järjestetyssä tarjouskilpailussa maankäytön mallintamiseksi erityisesti ympäristöllisiä seikkoja silmällä pitäen.

Vaatimustensa tueksi kantaja esittää seuraavaa:

Päätöksessä on virheellisesti todettu, että kantajan ehdottamassa hankkeessa on keskitytty yksinomaan DPSIR -viitekehykseen (drivers — pressures — state — impacts — responses), ja vaikka näin olisikin, ilmoituksessa edellytettiin nimenomaisesti kaikkien maankäytön dynamiikan institutionaalisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten indikaattorien käyttöä, koska nk. DPSIR -viitekehystä on pidettävä kansainvälisesti vakiintuneimpana välineenä indikaattorien ohjauksessa ja täydentämisessä. Euroopan ympäristövirasto on kehittänyt DPSIR -viitekehyksen ja käyttää sitä asianmukaisesti. Kantaja onkin esittänyt sellaisen DPSIR -viitekehyksen käyttöä, joka on päivitetty innovatiivisin menetelmin ja jota on jo menestyksellisesti sovellettu useissa Yhdistyneiden kansakuntien ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN hankkeissa.

Riitautetussa päätöksessä todetusta poiketen kantajan hankkeessa on nimenomaisesti esitetty, että tarkoitus on kehittää maankäytön malli, johon sisällytetään tutkimusta koskevasta VI puiteohjelmasta saadut mallit.

Kantajan mukaan ei ole mitään syytä epäillä kantajana olevan yrityksen johtajan kykyä sitoutua asianmukaisesti hankkeen toteuttamiseen.

Maantieteellistä edustavuutta ei ole sellaisenaan mainittu ilmoituksessa, koska kyseessä ei ole eurooppalainen kehitys-, yhdentymis- ja/tai koheesiohanke. On mahdotonta ymmärtää, millä perusteella yritystä arvioitaessa eurooppalaista asiantuntemusta on pidetty pätevämpänä suhteessa Yhdistyneiden kansakuntien ja IUCN:in kanssa toteutetuissa hankkeissa saavutettuun asiantuntemukseen.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/65


Kanne 23.12.2008 — Eridania Sadam v. komissio

(Asia T-579/08)

(2009/C 44/111)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Eridania Sadam SpA (Bologna, Italia) (edustajat: asianajajat G. M. Roberti, I. Perego, B: Amabile, M. Serpone)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kanteen kohteena oleva päätös on kumottava.

On määrättävä asian selvittämistoimena työjärjestyksen 65 ja 66 artiklan mukaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle on esitettävä komission tutkintaa koskevaan asiakirja-aineistoon liitetyt asiakirjat.

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Eridania Sadam SpA riitauttaa esillä olevalla kanteella EY 230 artiklan neljännen kohdan nojalla valtiontuesta N:o C 29/2004 (ex N 328/2003) 16.7.2008 tehdyn Euroopan komission päätöksen.

Kantaja esittää neljä kanneperustetta, joilla pyritään osoittamaan, että vastaaja:

on soveltanut virheellisesti EY 87 artiklan 1 kohtaa esillä olevassa asiassa ja on joka tapauksessa arvioinut tosiseikkoja virheellisesti ja laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa, koska se on katsonut, että Italian viranomaisten aikoinaan sille ilmoittama tukihanke, mikäli tuki myönnetään, voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää kilpailua;

on rikkonut EY 87 artiklan 2 kohdan b alakohtaa sekä maatalousalan valtiontukia koskevia suuntaviivoja sekä toiminut oman käytäntönsä vastaisesti, ja on joka tapauksessa arvioinut tosiseikkoja virheellisesti ja laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa, koska se on katsonut, että Italian viranomaisten aikoinaan sille ilmoittamaan tukihankkeeseen ei voida soveltaa edellä mainitussa EY 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyä poikkeusta;

on lisäksi rikkonut EY 87 artiklan 3 kohdan c alakohtaa ja joka tapauksessa arvioinut tosiseikkoja virheellisesti ja laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa, koska se on katsonut, että Italian viranomaisten aikoinaan sille ilmoittamaan tukihankkeeseen ei voida soveltaa edellä mainitussa EY 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määrättyä poikkeusta;

on loukannut hyvän hallinnon, huolellisuusvelvollisuuden ja huolenpitovelvollisuuden periaatteita erityisesti hallinnollisen menettelyn pitkän keston vuoksi.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/66


Kanne 24.12.2008 — PJ Hungary v. SMHV-Pepekillo (PEPEQUILLO)

(Asia T-580/08)

(2009/C 44/112)

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Unkarin tasavalta) (edustajat: asianajajat M. Granado Carpenter ja C. Gitiérrez Martinez)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Pepekillo SL (Algeciras, Espanja)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 30.4.2008 tekemä päätös (asia R 722/2007), jolla hyväksyttiin PEPEKILLO SL:n vaatimus menetetyn määräajan palauttamisesta, on kumottava

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 24.9.2008 tekemä päätös (asia R 722/2007), jolla kumottiin väiteosaston 9.3.2007 tekemä ratkaisu ja hyväksyttiin yhteisön tavaramerkin (N:o 3 546 471) PEPEQUILLO rekisteröinti, on kumottava kaikkine yhteisön oikeuden perusteella seuraavine oikeusvaikutuksineen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut nyt esillä olevassa menettelyssä sekä SMHV:ssa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä aiheutuneet kulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Marta Sancho Lora, joka myöhemmin siirsi hakemuksen PEPEKILLO SL:lle.

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki PEPEQUILLO (rekisteröintihakemus N:o 3 546 471) luokkiin 18 ja 25 kuuluville tavaroille sekä luokkaan 35 kuuluville palveluille.

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kantaja, jolle PEPE JEANS N.V. -yhtiö luovutti oikeutensa.

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Espanjalaiset sanamerkit PEPE ja PEPE JEANS, espanjalaiset kuviomerkit PEPE JEANS LONDON, espanjalaiset sanamerkit PEPE 2XL, PEPE F4, PEPE M99, PEPE F4, PEPE M3, PEPE M5 ja PEPE F6, espanjalaiset kuviomerkit PEPE JEANS LONDON, PEPE JEANS 73, PEPE JEANS PORTOBELLO, PEPE ja espanjalaiset sanamerkit PEPE JEANS M2, PEPE BETTY, PEPE CLOTHING ja PEPECO luokkiin 3, 9, 14, 18 ja 25 kuuluville tavaroille; yhteisön sana- ja kuviomerkki PEPE JEANS luokkiin 3, 9, 14 ja 18 kuuluville tavaroille.

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin ja rekisteröinti evättiin.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus tutkittiin ja hyväksyttiin.

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 78 artiklan, 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 artiklan virheellinen soveltaminen.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/66


Kanne 31.12.2008 — Fresh Del Monte Produce v. komissio

(Asia T-587/08)

(2009/C 44/113)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Fresh Del Monte Produce (George Town, Cayman Islands) (edustajat: lakimies B. Meyring ja solicitor E. Verghese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission asiassa COMP/39.188 — Banaanit 15.10.2008 tekemän päätöksen K (2008) 5955 lopullinen 1, 2, 3, ja 4 artikla on kumottava kantajaa koskevilta osin

vaihtoehtoisesti sen sakon määrää, joka kantajalle on määrätty kyseisen päätöksen 2 artiklan c kohdan perusteella, on alennettava tuntuvasti

vaihtoehtoisesti kyseisen päätöksen 1 ja 3 artikla on kumottava kantajaa koskevilta osin

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kanteessaan EY 230 artiklan nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan komission 15.10.2008 tekemän päätöksen K(2008) 5955 lopullinen (asia COMP/39.188 — Banaanit), joka koskee EY 81 artiklan 1 kohdan mukaista menettelyä, jossa todettiin, että kantaja oli yhdessä ja solidaarisesti vastuussa Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co:n toiminnasta. Komissio katsoi, että Weichert oli rikkonut EY 81 artiklaa osallistumalla yhdenmukaistettuun menettelytapaan, joka liittyi kahdeksaan yhteisön pohjoisosassa olevaan jäsenvaltioon tuotavien banaanien viitehintojen yhteensovittamiseen. Vaihtoehtoisesti kantaja vaatii kyseisen päätöksen 2 artiklan c kohdan muuttamista niiltä osin kuin siinä määrätään kantajalle sakko.

Kantaja vetoaa vaatimustensa tueksi kahdeksaan kanneperusteeseen, jotka on esitetty neljässä osassa.

Ensimmäisessä osassa kantaja esittää kanneperusteet, jotka liittyvät kantajan vaatimukseen sen päätöksen kumoamisesta, jonka mukaan kantajan on katsottava olevan yhdessä ja solidaarisesti vastuussa Weichertin toiminnasta.

Kantaja väittää ensinnäkin, että komissio sovelsi virheellisesti EY 81 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen N:o 1/2003 (1) 23 artiklan 2 kohdan a alakohtaa katsoessaan, että kantaja oli yhdessä ja solidaarisesti vastuussa Weichertin toiminnasta jakelusopimuksen perusteella ja sen perusteella, että sillä oli rajallinen intressi Weichertiin äänettömänä yhtiömiehenä (Kommanditist); näistä seikoista kumpikaan (yhdessä tai erikseen) ei antanut kantajalle ratkaisevaa valtaa Weichertiin nähden.

Kantaja väittää toiseksi, että komissio rikkoi EY 253 artiklaa, koska se ei esittänyt syitä sille, miksi se katsoi kantajan, eli yhtiön, jolla ei ollut minkäänlaista suoraa yhteyttä Weichertiin, olevan vastuussa.

Kolmanneksi kantaja väittää, että komissio loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia kieltäytymällä paljastamasta asian kannalta merkityksellisiä todisteita.

Kantaja esittää toissijaiset ja vaihtoehtoiset kanneperusteensa tukeakseen riidanalaista päätöstä koskevaa kumoamisvaatimustaan niiltä osin kuin päätös koskee sekä kantajaa että Weichertia. Kanteensa tässä osassa kantaja esittää neljännen ja viidennen kanneperusteensa.

Neljäs kanneperuste koskee EY 81 artiklan virheellistä soveltamista sillä perusteella, että komissio katsoi, että Weichert oli osallistunut yhdenmukaistettuun menettelytapaan, jonka tarkoituksena oli rajoittaa kilpailua.

Viides kanneperuste koskee kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista sillä perusteella, ettei sille myönnetty oikeutta tulla kuulluksi sen jälkeen, kun komissio muutti perustavanlaatuisesti kantaansa asiassa väitetiedoksinannon ja varsinaisen päätöksen välisenä aikana.

Kanteensa kolmannessa osassa (joka myös on vaihtoehtoinen) kantaja esittää perusteita sen vaatimuksensa tueksi, että kantajalle ja Weichertille yhdessä ja yhteisvastuullisesti määrätyn sakon määrää on alennettava.

Tämä osa kattaa kuudennen ja seitsemännen kanneperusteen.

Seitsemäs kanneperuste koskee asetuksen N:o 1/2003 rikkomista ja luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista sillä perusteella, ettei komissio ottanut huomioon Weichertin yhteistyötä tutkinnassa.

Kanteen neljännessä osassa kantaja vaatii kumottaviksi päätöksen 1 ja 3 artiklan kantajaa koskevilta osin kahdeksan kanneperusteen perusteella, joiden mukaan kyseiset artiklat merkitsevät EY 81 artiklan virheellistä soveltamista, asetuksen N:o 1/2003 7 artiklan rikkomista ja EY 253 artiklan rikkomista.


(1)  Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, s. 1).


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/67


Kanne 24.12.2008 — Dole Food ja Dole Germany v. komissio

(Asia T-588/08)

(2009/C 44/114)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Dole Food Company, Inc. (Wilmington, Yhdysvallat) ja Dole Germany OHG (Hampuri, Saksa) (edustaja: asianajaja J.-F. Bellis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kanteen kohteena oleva päätös on kumottava

kantajille määrätty sakko on kumottava tai sen määrää on alennettava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vaativat kanteessaan EY 230 artiklan nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan EY 81 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevasta menettelystä (asia COMP/39.188 — Banaanit) 15.10.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 5955, jossa kantajien katsottiin osallistuneen yhdenmukaistettuun menettelytapaan, joka koski viitehintojen yhteensovittamista sellaisten banaanien osalta, joita tuotiin kahdeksaan yhteisön pohjoisosassa sijaitsevaan jäsenvaltioon. Kantajat vaativat myös niille määrätyn sakon kumoamista tai sen määrän alentamista.

Kantajat vetoavat vaatimustensa tueksi kahteen perusteeseen.

Ensinnäkin kantajat väittävät, että komissio teki virheen katsoessaan, että kyseinen toiminta merkitsi EY 81 artiklassa tarkoitettua toimintaa, jonka tarkoituksena oli kilpailun rajoittaminen. Kantajat väittävät, että kyse oli itse asiassa yksinomaan siitä, että banaanien maahantuojat olivat satunnaisesti kahdenvälisessä yhteydessä vaihtaakseen ajatuksia yleisistä markkinahuhuista, eivätkä muodostaneet osaa laajemmasta hintojen vahvistamista tai markkinoiden jakamista harjoittaneesta kartellista, ja ettei kyseisen toiminnan tarkoituksena näin ollen ollut kilpailun rajoittaminen. Yhteydenpito tapahtui ennen kuin viitehinnat vahvistettiin, eli paljon ennen kuin tosiasiallisista hinnoista neuvoteltiin asiakkaiden kanssa. Kantajat toteavat lisäksi, ettei kyseinen yhteydenpito merkinnyt eikä voi merkitä kilpailun rajoittamista banaanimarkkinoilla, koska viitehinnat eivät ole tosiasiallisesti sovellettavia hintoja eivätkä ne toimi perusteena neuvoteltaessa vihreisiin banaaneihin tosiasiallisesti sovellettavista hinnoista.

Toiseksi kantajat väittävät, ettei niille määrätty sakko ole oikeutettu, koska sakon perusmäärä perustuu sellaisten tavaroiden myynnin arvoon, johon väitetty rikkominen ei liity. Kantajat väittävät lisäksi, että sakko oli myös suhteeton sen takia, että sen perusmäärä määritettiin sen virheellisen olettamuksen perusteella, että yritysten toiminta liittyi hintojen vahvistamiseen.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/68


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 17.12.2008 — Plant ym. v. komissio

(Asia T-324/07) (1)

(2009/C 44/115)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 247, 20.10.2007.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/68


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 18.12.2008 — Insight Direct USA v. SMHV — Net Insight (Insight)

(Asia T-489/07) (1)

(2009/C 44/116)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 64, 8.3.2008.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/68


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19.12.2008 — iTouch International v. SMHV — Touchnet Information Systems (iTouch)

(Asia T-347/08) (1)

(2009/C 44/117)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kuudennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 272, 25.10.2008.


Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/69


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.11.2008 — Avanzata ym. v. komissio

(Asia F-48/06) (1)

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus - Luxemburgin oikeuden mukaiset vanhat työntekijät)

(2009/C 44/118)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Eric Avanzata (Hussigny, Ranska) ja 20 muuta sopimussuhteista toimihenkilöä (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisten päätösten kumoaminen, jolla on vahvistettu kantajien palvelukseen ottamista koskevat ehdot, erityisesti heidän tehtäväryhmänsä, palkkaluokkansa ja palkkatasonsa sekä heidän palkkansa määrä, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina heidän toimihenkilösopimustensa määräyksissä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 154, 1.7.2006, s. 26.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/69


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Collée v. parlamentti

(Asia F-148/06) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Ansiopisteiden jakomenettely Euroopan parlamentissa - Ansioiden vertailu)

(2009/C 44/119)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Laurent Collée (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: C. Burgos ja A. Lukošiūtė)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin sen 9.1.2006 tehdyn päätöksen, että kantajalle annetaan kaksi ansiopistettä vuoden 2004 ylennyskierrokselta, kumoaminen ja toiseksi Euroopan parlamentin 13.6.2002 antaman asiakirjan ”Ylennyspisteiden jakomenettelyyn liittyvät ohjeet” I.3 kohdan toteaminen lainvastaiseksi

Tuomiolauselma

1)

Euroopan parlamentin päätös antaa Laurent Colléelle 2 ansiopistettä vuoden 2004 ylennyskierroksella kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 42, 24.2.2007, s. 48.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/70


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.11.2008 — Hristova v. komissio

(Asia F-50/07) (1)

(Henkilöstö - Palvelukseen ottaminen - Avoin kilpailu - Osallistumisedellytykset - Hakemuksen hylkääminen - Perustelut - Tutkintotodistukset)

(2009/C 44/120)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Valentina Hristova (Pavlikeni, Bulgaria) (edustaja: asianajaja G. Kerelov)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Kilpailun EPSO/AST/14/06 valintalautakunnan sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätetään hyväksymättä mainitun kilpailun kokeisiin sillä perusteella, että hänellä ei ole kolmen vuoden tutkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta sihteerintyön alalta — Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kilpailun EPSO/AST/14/06 valintalautakunnan päätös, jolla Hristova jätetään hyväksymättä mainitun kilpailun kokeisiin, kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 79, 29.3.2008, s. 36.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/70


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.11.2008 — Iordanova v. komissio

(Asia F-53/07) (1)

(Henkilöstö - Palvelukseen ottaminen - Avoin kilpailu - Osallistumisedellytykset - Hakemuksen hylkääminen - Tutkintotodistukset)

(2009/C 44/121)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaria) (edustaja: asianajaja G. Kerelov)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota kilpailun EPSO/AST/14/06 valintalautakunnan tekemä päätös, jolla kantajaa ei ole hyväksytty mainitun kilpailun kokeisiin johtuen siitä, etteivät hänen tutkintotodistuksensa ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta ole sihteerin toimeen kuuluvia tehtäviä vastaavia ja siitä, että häneltä puuttuu kolmen vuoden työkokemus kyseiseltä alalta — Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 107, 26.4.2008, s. 44.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/70


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Collotte v. komissio

(Asia F-58/07) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

(2009/C 44/122)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pascal Collotte (Abstraat, Belgia) (edustajat: aluksi asianajaja É. Boigelot, sittemmin É. Boigelot ja asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid, sittemmin C. Berardis-Kayser ja L. Lozano Palacios)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Šulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja oli vuoden 2006 ylennyskierroksella jätetty ylentämättä palkkaluokkaan A*12 sen johdosta, että hän ei ollut osoittanut kykyään työskennellä kolmannella kielellä — Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Euroopan yhteisöjen komission päätös, jolla Collotte jätettiin kirjaamatta vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*12 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

4)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 199, 25.8.2007, s. 50.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/71


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Dubus ja Leveque v. komissio

(Asia F-66/07) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

(2009/C 44/123)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Charles Dubus (Kraainem, Belgia) ja Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Ranska) (edustajat: aluksi asianajaja É. Boigelot, sittemmin asianajaja É. Boigelot ja asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Sulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätöksen olla ylentämättä kantajia vuoden 2006 ylennyskierroksella, koska he eivät olleet osoittaneet kykyään työskennellä kolmannella kielellä, kumoaminen — Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Euroopan yhteisöjen komission päätös olla kirjaamatta Dubusia niiden virkamiesten luetteloon, jotka ylennettiin palkkaluokkaan C*3 vuoden 2006 ylennyskierroksella, ja Euroopan yhteisöjen komission päätös olla kirjaamatta Levequeta niiden virkamiesten luetteloon, jotka ylennettiin palkkaluokkaan B*8 samalla ylennyskierroksella, kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

4)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 199, 25.8.2007, s. 54.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/71


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.11.2008 — Traore v. komissio

(Asia F-90/07) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ilmoitus avoimesta virasta - Kantajan hakemuksen hylkääminen - Asemapaikan siirto - Yksikön etu)

(2009/C 44/124)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisten päätösten kumoaminen, joilla hylättiin kantajan hakemukset Togon-edustuston asiainhoitajan (vt.) virkaan ja Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virkaan — Niiden päätösten kumoaminen, joilla kyseisiin virkoihin nimitettiin toiset hakijat — Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

1)

Euroopan yhteisöjen komission yhteistyötoimisto EuropeAidin henkilöstöosaston johtajan 12.12.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin Amadou Traoren hakemus komission Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virkaan, ja päätös, jolla S. nimitettiin kyseiseen virkaan, kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Amadou Traore vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

4)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Amadou Traoren oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 269, 10.11.2007, s. 72.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/72


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Evraets v. komissio

(Asia F-92/07) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

(2009/C 44/125)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (edustajat: aluksi asianajaja N. Lhoëst, sittemmin N. Lhoëst ja asianajaja S. Fernández Menéndez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Šulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 4 vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä, koska hän ei ollut osoittanut kykenevänsä työskentelemään kolmannella kielellä

Tuomiolauselma

1)

Päätös, jolla Pascal Evraets jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä, kumotaan.

2)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kantajan oikeudenkäyntikuluista.

3)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 283, 24.11.2007, s. 44.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/72


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Beatriz Acosta Iborra ym. v. komissio

(Asia F-93/07) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

(2009/C 44/126)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Alankomaat) ja yhdeksän muuta komission virkamiestä (edustajat: aluksi asianajaja N. Lhoëst, sittemmin N. Lhoëst ja asianajaja S. Fernández Menéndez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Šulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajat jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella, koska he eivät olleet osoittaneet kykyään työskennellä kolmannella kielellä

Tuomiolauselma

1)

Päätökset, joilla Acosta Iborra ja yhdeksän muuta Euroopan yhteisöjen komission virkamiestä, joiden nimet on lueteltu tämän tuomion liitteessä, jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella, kumotaan.

2)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 283, 24.11.2007, s. 44.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/73


Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.11.2008 — Van Beers v. komissio

(Asia F-126/07) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Sertifiointimenettely - Varainhoitovuosi 2006 - Jättäminen merkitsemättä ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan luetteloon - Henkilöstösääntöjen 45 a artikla)

(2009/C 44/127)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 22.2.2007 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan tehtäväryhmästä toiseen siirtymistä vuoden 2006 kierroksella koskeva hakemus, kumoaminen

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 22, 26.1.2008, s. 57.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/73


Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.12.2008 — Efstathopoulos v. Euroopan parlamentti

(Asia F-144/07) (1)

(Henkilöstö - Entiset väliaikaiset toimihenkilöt - Asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 - Korvaus tehtävistä poissiirtämisestä - Tuottavuuslisän huomioon ottaminen määritettäessä uusien tehtävien yhteydessä saatujen bruttotulojen määrää)

(2009/C 44/128)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: S. Efstathopoulos (Chalandri, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja M. Michi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: A. Lukošiūtė ja A. Troupiotis)

Oikeudenkäynnin kohde

Parlamentin 18.4.2007 tekemän päätöksen, joka koskee kantajan ansioeläkkeen pienentämistä sekä liikasuorituksen palauttamista, kumoaminen

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008, s. 50.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/73


Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 30.10.2008 — Ortega Serrano v. komissio

(Asia F-48/08) (1)

(Henkilöstö - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Asianajaja, joka ei ole ulkopuolinen, ei voi toimia kantajan edustajana - Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus - Väliintulohakemus)

(2009/C 44/129)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Espanja) (edustaja: asianajaja A. Ortega Serrano)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Avoimen kilpailun EPSO/AD/26/05 valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä kilpailun varallaololuetteloon, ja uuden ajankohdan vahvistaminen suullista koetta varten

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

Antonia Ortega Serranon toissijainen vaatimus siitä, että hänen sallitaan täydentää kannettaan, hylätään.

3)

Antonio Ortega Serrano velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

4)

Lausunnon antaminen väliintulohakemuksesta raukeaa.

5)

Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa omista väliintulohakemusta koskevista kuluistaan.

6)

Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus asiassa F-48/08 AJ, Ortega Serrano vastaan komissio, hylätään.


(1)  EUVL C 171, 5.7.2008, s. 52.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/74


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 18.12.2008 — Nijs v. Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-64/08) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta - Kannekirjelmän yhteenveto kanneperusteista - Arviointimenettely - Arvioijan ja arvioinnin tarkastajan nimeäminen - Asianosaiselle vastaista toimea ei ole - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

(2009/C 44/130)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustajat: asianajajat F. Rollinger ja A. Hertzog)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Tilintarkastustuomioistuimen tekemän päätöksen, jolla kantajalle nimettiin arvioija ja arvioinnin tarkastaja, kumoaminen ja vahingonkorvausvaatimus kyseisestä päätöksestä aiheutuneesta vahingosta

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

Bart Nijs velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 247, 27.9.2008, s. 25.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/74


Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 17.12.2008 — Wenig v. komissio

(Asia F-80/08 R)

(Henkilöstö - Välitoimimenettely - Päätöksen pidättää asianomainen virantoimituksesta täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

(2009/C 44/131)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (edustajat: asianajajat G.-A. Dal, D. Voillemot ja D. Bosquet)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Hakemus sen 18.9.2008 tehdyn komission päätöksen täytäntöönpanon lykkäämiseksi, jolla asianomainen virkamies pidätettiin toistaiseksi virantoimituksesta ja jolla hänen palkastaan määrättiin pidätettäväksi 1 000 euron kuukausittainen määrä enintään kuusi kuukautta kestävän ajanjakson ajan

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/74


Kanne 3.11.2008 — P v. parlamentti

(Asia F-89/08)

(2009/C 44/132)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: P (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä Euroopan parlamentin sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Parlamentin 15.4.2008 tekemä päätös, jolla kantaja irtisanottiin kolmen kuukauden irtisanomisajalla ja jolla kantajalta poistettiin välittömästi pääsy parlamenttiin määräämällä tämä palauttamaan toimiston avaimet mahdollisimman pian, on kumottava

kantaja on täten yhtäältä palautettava taannehtivasti tehtäviinsä, toimeensa ja palkkaluokkaansa, jossa hän oli päätöksentekohetkellä 15.4.2008, ja toisaalta kantajan palkka on maksettava 15.7.2008 lähtien siihen saakka, kunnes hänet tosiasiallisesti palautetaan tehtäviinsä, 7 %:n vuotuisella viivästyskorolla korotettuna,

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä ja kantajan uraan kohdistuneesta vahingosta, jollei summaa koroteta ja/tai pienennetä oikeudenkäynnin kuluessa, ja

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/75


Kanne 4.11.2008 — Bertolete ym v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-92/08)

(2009/C 44/133)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) ym. (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on vahvistettu uusi tapa laskea kantajien palkat virkamiestuomioistuimen asioissa F-24/06, F-25/06 ja F-26/06 5.7.2007 antamien tuomioiden jälkeen

Vaatimukset

työsopimuksen tekemiseen oikeutetun viranomaisen 18.7.2008 tekemä päätös, jolla hylättiin valitukset, jotka kantajat olivat tehneet 23.1.2008 tehdystä päätöksestä, jossa vahvistettiin uusi tapa laskea kantajien palkat kolmen sellaisen tuomion perusteella, jotka Euroopan unionin virkamiestuomioistuin antoi 5.7.2007 kantajien nostamien kanteiden perusteella, ja sellaisista korjauskertoimista, joita tämän jälkeen on sovellettu, samoin kuin niistä palkkakuiteista, joita kantajille on mainitun 23.1.2008 tehdyn päätöksen perusteella annettu vuoden 2008 helmi-, maalis- ja huhtikuun osalta, on kumottava

mainitut päätökset, joista kantajat ovat tehneet valitukset, on myös kumottava sikäli kuin on tarpeen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/75


Kanne 12.11.2008 — N v. parlamentti

(Asia F-93/08)

(2009/C 44/134)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: N (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajasta ajanjaksolta 1.1.2007–30.4.2007 laaditun arviointikertomuksen kumoaminen

Vaatimukset

Kantajalle vastainen 4.3.2008 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin sillä vahvistettiin ja hyväksyttiin lopullisesti kantajasta ajanjaksolta 1.1.2007–30.4.2007 laadittu arviointikertomus,

kyseinen riidanalainen arviointikertomus on kumottava,

parlamentin puhemiehen 25.9.2008 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus riidanalaisen päätöksen kumoamisesta, ja

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/75


Kanne 17.11.2008 — Cerafogli v. EKP

(Asia F-96/08)

(2009/C 44/135)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen EKP:n päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin olla myöntämättä kantajalle henkilökohtaista ylennystä, ja vastaajan velvoittaminen korvauksen maksamiseen kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Vaatimukset

On kumottava 11.3.2008 tiedoksiannettu päätös, jolla päätettiin olla myöntämättä kantajalle henkilökohtaista ylennystä

tämän seurauksena on (i) kumottava kaikki päätökset, jotka seuraavat mainitusta 11.3.2008 tiedoksiannetusta päätöksestä, mukaan lukien erityisesti kantajan palkkakuitit maaliskuusta 2008 alkaen ja (ii) velvoitettava vastaaja maksamaan oikeuden ja kohtuuden mukaan arvioitu 10 000 euron suuruinen määrä kantajalle aiheutuneen aineettoman vahingon korvaamiseksi

mikäli oletetaan, että kumoavan tuomion antamisesta aiheutuisi huomattavia vaikeuksia, kantajalle on maksettava 78 000 euron määrä tai vähintäänkin puolet tästä määrästä hänelle aiheutuneesta vahingon korvaamiseksi

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/76


Kanne 27.11.2008 — Füller-Tomlinson v. parlamentti

(Asia F-97/08)

(2009/C 44/136)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paulette Füller-Tomlinson (Bryssel, Belgia) (edustaja: L. Levi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla vahvistetaan pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden osuus, joka johtui ammattitaudista, 20 prosentiksi, kumoaminen ja toissijaisesti vastaajan velvoittaminen maksamaan summa korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

On kumottava eläkkeet ja sosiaalivakuutukset -yksikön päällikön 9.4.2008 tekemä päätös, jonka 3 artiklalla vahvistetaan pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden osuus, joka johtui ammattitaudista, 20 prosentiksi.

Siltä osin kuin on tarpeen, on kumottava valituksen hylkäämistä koskeva päätös.

Toissijaisesti on velvoitettava vastaaja maksamaan 12 000 euroa vahingonkorvausta henkisestä kärsimyksestä.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/76


Kanne 11.12.2008 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-98/08)

(2009/C 44/137)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä siitä tehdyn päätöksen kumoaminen, että kantajaa ei ylennetä vuonna 2008, ja toisaalta vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys

Vaatimukset

on kumottava päätös, josta ilmoitettiin 5.5.2008 päivätyllä henkilöstötiedotteella 32/2008 ja joka koski sitä, että kantajaa ei ylennetä vuonna 2008 sekä kumottava tämän päätöksen valmisteluasiakirjat, erityisesti 19. ja 29.2.2008 tehdyt päätökset, joita koskivat henkilöstötiedotteet 10–2008 ja 17–2008 ja joissa päätettiin 1.1.2008 ylennettävien luettelosta, siltä osin kuin ne koskevat kantajaa.

on nimenomaisesti todettava, että myöhemmät päätökset ja valmisteluasiakirjat ovat mitättömiä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan aineellisena vahinkona se ansionmenetys, joka kantajalle on aiheutunut siihen korkeimpaan palkkaan nähden, jonka hän olisi voinut saada, jos edellä mainittu väliaikainen päätös ei olisi hidastanut hänen urakehitystään, sekä henkisestä kärsimyksestä muissa asioissa esitettyjen vahingonkorvausvaatimusten lisäksi 10 000 euroa

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/77


Kanne 8.12.2008 — Pappas v. komissio

(Asia F-101/08)

(2009/C 44/138)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Spyros A. Pappas (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Barattini)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistetaan kantajan eläkeoikeudet ja lasketaan näitä oikeuksia vahvistettaessa huomioon otettavat palveluvuodet.

Vaatimukset

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 6.2.2008 tekemä päätös, jolla vahvistetaan kantajan eläkeoikeudet, sekä 22.2.2003 ja 27.2.2003 tekemät päätökset, joissa määritetään näitä oikeuksia vahvistettaessa huomioon otettavien palveluvuosien määrä, on kumottava.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/77


Kanne 23.12.2008 — Katrakasas v. komissio

(Asia F-103/08)

(2009/C 44/139)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicolas Katrakasas (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi, M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun ESPO/AD/116/08 valintalautakunnan päätöksen, jolla evätään kantajan kirjaaminen luetteloon hakijoista, jotka on hyväksytty kilpailun kirjallisiin kokeisiin, ja kaikkien tämän päätöksen johdosta tehtyjen päätösten, mukaan lukien varallaololuettelon ja nimityspäätösten kumoaminen.

Vaatimukset

On kumottava kilpailun ESPO/AD/116/08 valintalautakunnan 23.9.2008 tekemä päätös, jolla evätään kantajan kirjaaminen luetteloon hakijoista, jotka on hyväksytty kilpailun kirjallisiin kokeisiin.

On kumottava kaikki päätökset, jotka on tehty 23.9.2008 tehdyn päätöksen johdosta, mukaan lukien varallaololuettelo ja nimityspäätökset.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/77


Kanne 30.12.2008 — Angelidis v. parlamentti

(Asia F-104/08)

(2009/C 44/140)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: avocat E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan parlamentin puheenjohtajan 26.2.2008 antama, avointa työpaikkaa koskeva ilmoitus N:o 12564, joka liittyi unionin sisäpolitiikan pääosaston — osasto D, budjettiasiat, johtajan viran täyttämiseen ja tällä ilmoituksella aloitettu palvelukseenottomenettely on kumottava. Kumottava on myös päätös, jolla kantajan hakemus sisäpolitiikan pääosaston budjettiasioiden johtajaksi hylättiin ja jolla toinen hakija nimitettiin tähän virkaan. Kantajalle aiheutettu henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko on korvattava ja hänet on ad personam nimitettävä johtajan palkkaluokkaan.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 23.9.2008 tekemä päätös ja tämän vuoksi Euroopan parlamentin puheenjohtajan 26.2.2008 antama, avointa työpaikkaa koskeva ilmoitus N:o 12564, joka liittyi unionin sisäpolitiikan pääosaston — osasto D, budjettiasiat, johtajan viran täyttämiseen, on kumottava

palvelukseenottomenettely, joka tällä ilmoituksella aloitettiin ja joka perustui toisiin tehtäviin siirtämiseen tai ylentämiseen, on kumottava

nimittävän viranomaisen 21.11.2008 tekemä päätös, jolla sisäpolitiikan pääosaston budjettiasioiden johtaja nimitettiin, ja päätös hylätä kantajan samaa virkaa koskeva hakemus, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko sekä kantajan uralle aiheutettu vahinko, jonka kantaja arvioi kaiken kaikkiaan 25 000 euroksi ja jota tullaan mahdollisesti korottamaan tai pienentämään oikeudenkäynnin kuluessa, ja näin on meneteltävä ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 13.9.2007 antaman tuomion väärä täytäntöönpano, todettu vakava harkintavallan väärinkäyttö ja ne olosuhteet, joissa tämä uusi riitautettu nimitys on tapahtunut

joka tapauksessa ja vähintäänkin kantaja on ad personam nimitettävä johtajan palkkaluokkaan siitä syystä, että hänen urallee on aiheutunut vakavaa vahinkoa, koska parlamentti on aiheetta evännyt häneltä nimityksen ylempään palkkaluokkaan

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/78


Virkamiestuomioistuimen määräys 18.12.2008 — X v. parlamentti

(Asia F-14/08) (1)

(2009/C 44/141)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.


(1)  EUVL C 142, 7.6.2008, s. 39.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/78


Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Miguelez Herreras v. komissio

(Asia F-22/08) (1)

(2009/C 44/142)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 116, 9.5.2008, s. 33.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/78


Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Di Bucci v. komissio

(Asia F-23/08) (1)

(2009/C 44/143)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 116, 9.5.2008, s. 33.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/78


Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Wilms v. komissio

(Asia F-24/08) (1)

(2009/C 44/144)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 116, 9.5.2008, s. 34.


21.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.