ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 36

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
13. helmikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 036/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta

1

2009/C 036/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 036/05

Euron kurssi

5

2009/C 036/06

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 3. marraskuuta 2008 antama lausunto asioihin COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat liittyvästä päätösluonnoksesta — Esittelijä: Alankomaat

6

2009/C 036/07

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asioista COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat

7

2009/C 036/08

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 26 päivänä marraskuuta 2008, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja eta-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä (Asiat COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7367 lopullinen)  ( 1 )

8

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 036/09

Päätös N:o 655, tehty 23 päivänä lokakuuta 2008, menettelyn aloittamisesta luvan myöntämiseksi maanalaisten luonnonvarojen — öljyn ja maakaasun — etsintää ja tutkimusta varten maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti alueella Blok 1–12 Kneja, jolla Vratsan, Plevenin, Lovetchin, Gabrovon ja Veliko Ternovon alueet sijaitsevat, sekä luvan myöntämistä koskevasta tarjouskilpailuilmoituksesta

9

2009/C 036/10

Direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Alustava luettelo ilma-alusten käyttäjistä ja niitä hallinnoivista jäsenvaltioista ( 1 )

11

 

Oikaisuja

2009/C 036/11

Oikaistaan henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten (EUVL C 33, 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Oikaistaan henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelon saattaminen ajan tasalle (EUVL C 33, 10.2.2009)

100

 

2009/C 036/13

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2009/C 36/01)

Päätöksen tekopäivä

23.12.2008

Tuen numero

N 475/08

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Sardegna

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Oikeusperusta

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Toimenpidetyyppi

Investointituki

Tavoite

Investointituki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 2 milj. EUR

Tuen intensiteetti

40 % tukikelpoisista investoinneista ja 50 % tukikelpoisista investoinneista epäsuotuisilla alueilla. Nuorten viljelijöiden osalta tuen enimmäisintensiteettiä korotetaan 10 %:lla

Kesto

Komission hyväksynnästä alkaen 31. joulukuuta 2010 saakka

Toimiala

Maatalousala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

23.12.2008

Tuen numero

N 643/08

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Oikeusperusta

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Toimenpidetyyppi

Korvaus poikkeuksellisen tapahtuman seurausten lievittämiseksi (perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohta)

Tarkoitus

Korvaus vakavien taloushäiriöiden korjaamiseksi

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Noin 170 miljoonaa EUR

Tuen intensiteetti

Enintään 100 %

Kesto

31.3.2009 saakka

Toimiala

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 36/02)

Komissio päätti 18. syyskuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain saksan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5265. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 36/03)

Komissio päätti 16. tammikuuta 2009 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32009M5358. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 36/04)

Komissio päätti 6. helmikuuta 2009 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32009M5423. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/5


Euron kurssi (1)

12. helmikuuta 2009

(2009/C 36/05)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2833

JPY

Japanin jeniä

115,46

DKK

Tanskan kruunua

7,4524

GBP

Englannin puntaa

0,90300

SEK

Ruotsin kruunua

10,7945

CHF

Sveitsin frangia

1,4885

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

8,8155

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

28,620

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

298,55

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7066

PLN

Puolan zlotya

4,6050

RON

Romanian leuta

4,2951

TRY

Turkin liiraa

2,1249

AUD

Australian dollaria

1,9844

CAD

Kanadan dollaria

1,5994

HKD

Hongkongin dollaria

9,9479

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,4738

SGD

Singaporin dollaria

1,9384

KRW

Etelä-Korean wonia

1 813,05

ZAR

Etelä-Afrikan randia

12,9636

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,7703

HRK

Kroatian kunaa

7,4660

IDR

Indonesian rupiaa

15 348,27

MYR

Malesian ringgitiä

4,6404

PHP

Filippiinien pesoa

60,600

RUB

Venäjän ruplaa

44,6081

THB

Thaimaan bahtia

45,063

BRL

Brasilian realia

2,9468

MXN

Meksikon pesoa

18,7362

INR

Intian rupiaa

62,3560


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/6


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 3. marraskuuta 2008 antama lausunto asioihin COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat liittyvästä päätösluonnoksesta

Esittelijä: Alankomaat

(2009/C 36/06)

1.

Neuvoa-antavan komitean jäsenten enemmistö on komission tapaan huolestunut ennakkoarvioinnissa havaituista kilpailuongelmista. Vähemmistö pidättyy ottamasta kantaa.

2.

Neuvoa-antavan komitean jäsenten enemmistö on komission kanssa samaa mieltä siitä, että menettely voidaan lopettaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisella päätöksellä. Vähemmistö pidättyy ottamasta kantaa ja toinen vähemmistö on eri mieltä.

3.

Neuvoa-antavan komitean jäsenten enemmistö on komission kanssa samaa mieltä siitä, että E.ON AG:n tarjoamien sitoumusten vuoksi komission toimenpiteisiin ei ole enää aihetta. Tämä ei kuitenkaan rajoita asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 2 kohdan soveltamista. Vähemmistö pidättyy ottamasta kantaa.

4.

Neuvoa-antavan komitean jäsenten enemmistö on komission kanssa samaa mieltä siitä, että E.ON AG:n tarjoamat sitoumukset ovat oikeasuhteisia. Vähemmistö pidättyy ottamasta kantaa ja toinen vähemmistö on eri mieltä.

5.

Neuvoa-antavan komitean jäsenet suosittelevat tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.

Neuvoa-antavan komitean jäsenet pyytävät komissiota ottamaan huomioon kaikki muut keskustelussa esiin tuodut seikat.


13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/7


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asioista COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat (1)

(2009/C 36/07)

Komissiolle asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisesti esitetty päätösluonnos liittyy tiettyihin E.ON:in menettelytapoihin. Väitteet koskevat kapasiteetin pidätystä siten, että sähkön hintaa on nostettu, kolmansia osapuolia on estetty tekemästä investointeja sähkön tuotantoon Saksan sähkön tukkumarkkinoilla, tytäryhtiöitä on suosittu ja kustannukset on siirretty loppukäyttäjien maksettavaksi Saksan tasesähkömarkkinoilla sekä muiden jäsenmaiden sähköntuottajia on estetty myymästä tasesähköä E.ON:in tasesähkömarkkinoille.

Komissio aloitti menettelyn tehdäkseen asetuksen (EY) N:o 1/2003 III luvun mukaisen päätöksen ja hyväksyi 7. toukokuuta 2008 annetun, asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisen ennakkoarvioinnin. Komission yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen johdosta E.ON antoi sitoumuksia 27. toukokuuta 2008.

Komissio julkaisi 12. kesäkuuta 2008Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisen ilmoituksen, jossa se tiivisti kilpailuongelmat ja sitoumukset sekä pyysi asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään huomautuksensa kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Saaduissa huomautuksissa vahvistettiin suurelta osin se, että sitoumukset olivat riittävät ennakkoarvioinnissa havaittujen kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

Komissio on nyt todennut, että E.ON:in ehdottamien sitoumusten johdosta menettely pitäisi lopettaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan nojalla tehdyssä päätöksessä ei todeta yhteisön kilpailusääntöjen rikkomista, vaan kyseessä oleva yritys suostuu korjaamaan komission ennakkoarvioinnissa havaitut kilpailuongelmat. Tässä prosessissa kumpikin puoli on halukas yksinkertaistamaan epäillyn rikkomisen täysimittaiseen tutkintaan sisältyviä hallinnollisia ja oikeudellisia vaatimuksia. Tämän vuoksi useissa komission aikaisemmissa päätöksissä (2) on katsottu, että menettely on ollut asianmukaista, kun kyseessä oleva yritys ilmoittaa komissiolle, että se on saanut tutustua riittävässä määrin tietoihin, joita se on katsonut tarvitsevansa ehdottaakseen sitoumuksia komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

Tässä asiassa on menetelty samalla tavalla, ja E.ON on vahvistanut sen komissiolle 29. lokakuuta 2008 toimittamassaan julistuksessa.

Edellä esitetyn perusteella katson, että tässä asiassa on noudatettu kuulluksi tulemista koskevia oikeuksia.

Bryssel 10. marraskuuta 2008.

Michael ALBERS


(1)  Laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Vrt. 22 päivänä kesäkuuta 2005 tehty päätös COMP/39.116 — Coca Cola; 19 päivänä tammikuuta 2005 tehty päätös COMP/37.214 — DFB; 14 päivänä syyskuuta 2007 tehty päätös COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/8


Tiivistelmä komission päätöksestä,

tehty 26 päivänä marraskuuta 2008,

EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja eta-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asiat COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat)

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7367 lopullinen)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 36/08)

Komissio teki 26. marraskuuta 2008 päätöksen EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee päätöksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Päätöksen teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Tämä päätös on osoitettu Düsseldorfiin sijoittautuneelle saksalaiselle yritykselle E.ON AG, jäljempänä ’E.ON’, ja siinä käsitellään kahta asiaa, joista toinen koskee Saksan sähkön tukkumarkkinoita ja toinen Saksan tasesähkömarkkinoita. Päätös tekee E.ON:in näiden kahden asian osalta tarjoamien sitoumusten noudattamisen sitä velvoittavaksi. Tarjottujen sitoumusten vuoksi komissio katsoo, ettei sillä ole enää syytä toteuttaa toimenpiteitä.

(2)

Saksan sähkön tukkumarkkinoiden osalta komissio epäili, että E.ON:lla saattoi olla strategia käytettävissä olevan tuotantokapasiteetin supistamiseksi (rajoittamalla tiettyjen tehtaiden lyhyen aikavälin markkinoilla olevan sähkön toimittamista — sähköpörssi EEX) tavoitteenaan nostaa sähkön hintaa kuluttajien etujen vastaisella tavalla. Se on siis käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa Saksan sähkön tukkumarkkinoilla. Lisäksi komissio epäili, että E.ON:lla on saattanut olla keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia todellisten ja mahdollisten kilpailijoiden sähköntuotantomarkkinoille pääsyn estämiseksi ja siten sähköntuotannon markkinavolyymin rajoittamiseksi.

(3)

Komissio epäili, että E.ON on saattanut käyttää määräävää markkina-asemaansa Saksan tasesähkömarkkinoilla väärin perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitetulla tavalla E.ON:in verkkoalueen sekundääristen tasesähkövarojen kysynnän markkinoilla kasvattamalla omia kustannuksiaan tytäryhtiöidensä eduksi ja siirtämällä kustannukset loppukäyttäjien maksettavaksi sekä estämällä muiden jäsenvaltioiden energiantuottajia tuomasta tasesähköä E.ON:in tasesähkömarkkinoille.

(4)

Komissio katsoo, että ennakkoarvion ja asianomaisten kolmansien esittämien huomautusten jälkeen tehdyt sitoumukset ovat riittävät esitettyjen kilpailuongelmien selvittämiseksi. Ensimmäiseksi E.ON:in noin 5 000 megawatin luovutus tuotantokapasiteetistaan poistaa sähkön tukkumarkkinoilla havaitun ongelman. Kyseisen luovutuksen jälkeen E.ON ei voi supistaa tuotantokapasiteettia kannattavasti eikä sillä ole siihen kannustinta, kun aikaisemmin tämä oli mahdollista varsinkin E.ON:in voimalaitoksien rakenteen takia. Tehtaiden luovuttaminen antaa myös todellisille ja mahdollisille kilpailijoille mahdollisuuden käyttää uusia tehtaita sekä sellaisia tehtaita, joissa käytettyä tekniikkaa niillä itsellään ei ole. Tämän lisäksi kilpailijat voivat käyttää uusia voimalaitoksia, mikä auttaa niitä kasvattamaan (tai palauttamaan) tuotantokapasiteettiaan. Toiseksi E.ON:in siirtoverkkotoiminnan luovuttaminen, johon kuuluvat johtoverkko (380/220 kV), järjestelmän toiminta E.ON:in valvonta-alueella ja muu asiaan liittyvä toiminta, poistaa havaitun sähkön tuotannon ja toimittamisen alalla toimivan E.ON:in tasesähkömarkkinoiden vertikaalisesta rakenteesta johtuvan ongelman.

(5)

Päätöksessä todetaan, että sitoumusten ansiosta ei ole enää perusteita komission toimenpiteisiin.

(6)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi asiasta myönteisen lausunnon 3. marraskuuta 2008.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/9


PÄÄTÖS N:o 655,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2008,

menettelyn aloittamisesta luvan myöntämiseksi maanalaisten luonnonvarojen — öljyn ja maakaasun — etsintää ja tutkimusta varten maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti alueella Blok 1–12 Kneja, jolla Vratsan, Plevenin, Lovetchin, Gabrovon ja Veliko Ternovon alueet sijaitsevat, sekä luvan myöntämistä koskevasta tarjouskilpailuilmoituksesta

(2009/C 36/09)

BULGARIAN TASAVALTA

МINISTERINEUVOSTO

Maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 5 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan, 44 artiklan 3 kohdan nojalla, ottaen huomioon maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 4 artiklan 2 kohdan 16 alakohdan ja 1 pykälän 24 a momentin,

MINISTERINEUVOSTO ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Aloitetaan menettely luvan myöntämiseksi raakaöljyn ja maakaasun etsimiseksi ja tutkimiseksi alueella Blok 1–12 Kneja, jonka pinta-ala on 1 348,45 km2 ja jonka maantieteelliset koordinaatit kuvataan ja annetaan etsintä- ja tutkimussopimusluonnokseen, joka on tarjouskilpailuasiakirjojen erottamaton osa, sisältyvässä projektikartassa.

2.

Ilmoitetaan, että 1 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään tarjouskilpailumenettelyllä.

3.

Etsintä- ja tutkimuslupa on voimassa viisi vuotta etsintä- ja tutkimussopimuksen voimaantulopäivästä, ja voimassaoloaikaa on oikeus pidentää maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan haltijan valintaa koskeva tarjouskilpailu järjestetään 150 päivänä siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, talous- ja energiaministeriön rakennuksessa, osoite: Triaditsa Street N:o 8, Sofia.

5.

Määräaika tarjouskilpailuasiakirjojen ostolle päättyy 120 päivänä klo 17:00 siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.

Määräaika tarjouskilpailuun osallistumista koskevan ilmoituksen jättämiselle päättyy 130 päivänä klo 17:00 siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7.

Määräaika tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisten tarjousten jättämiselle päättyy 144 päivänä klo 17:00 siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8.

Tarjouskilpailu ei edellytä henkilökohtaista läsnäoloa.

9.

Tarjouskilpailuasiakirjojen hinnaksi vahvistetaan 500 Bulgarian levaa. Tarjouskilpailuasiakirjat voi ostaa 5 kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa osoitteesta: Talous- ja energiaministeriö, huone N:o 802, Triaditsa Street N:o 8, Sofia.

10.

Tarjouskilpailuun osallistuvien ehdokkaiden on täytettävä maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 23 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

11.

Tarjouskilpailuun osallistuvien ehdokkaiden tarjoukset arvioidaan ehdotettujen työohjelmien, ympäristönsuojeluvälineiden, koulutuksen, bonusten sekä osallistujien hallinnollisten ja taloudellisten resurssien perusteella.

12.

Tarjouskilpailuun osallistumista varten on asetettava 10 000 BGN suuruinen vakuus, joka maksetaan ennen 6 kohdassa vahvistetun määräajan päättymistä tarjouskilpailuasiakirjoissa mainitulle talous- ja energiaministeriön pankkitilille.

13.

Jos ehdokasta ei hyväksytä tarjouskilpailuun, ehdokkaan antama vakuus palautetaan 14 päivän kuluessa päivämäärästä, jona hänelle on ilmoitettu hylkäämisestä.

14.

Valitun tarjouksen tekijän vakuus pidetään edelleen hallussa, mutta muiden tarjouksen tekijöiden vakuudet palautetaan 14 päivän kuluessa siitä, kun ministerineuvoston päätös etsintä- ja tutkimusluvan myöntämisestä on julkaistu Bulgarian valtion lehdessä (State Gazeta).

15.

Tarjouskilpailuun osallistumista koskevat ilmoitukset ja tarjouskilpailuehtojen mukaiset tarjoukset on toimittava maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 46 artiklan mukaisesti bulgarian kielellä talous- ja energiaministeriölle, osoite: Triaditsa Street N:o 8, Sofia.

16.

Tarjoukset on laadittava tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten ja ehtojen mukaisesti.

17.

Tarjouskilpailu järjestetään, vaikka siihen hyväksyttäisiin vain yksi ehdokas.

18.

Talous- ja energiaministeriö valtuutetaan:

18.1

toimittamaan tämä päätös julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä, Bulgarian valtion lehdessä (State Gazette) ja ministerineuvoston Internet-sivustolla;

18.2

nimeämään komitea, jonka tehtävänä on järjestää ja toteuttaa tarjouskilpailu.

19.

Tästä päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Pääministeri

Sergei STANISHEV

Ministerineuvoston pääsihteeri

Serdalin MAVROV

Todistetaan oikeaksi

Johtaja valtioneuvoston kanslia

Veselin DAKOV


13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/11


Direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus

Alustava luettelo ilma-alusten käyttäjistä ja niitä hallinnoivista jäsenvaltioista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 36/10)

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1), sellaisena kuin sen on muutettuna direktiivillä 2008/101/EY (2), mukaan yhteisön lentopaikoille saapuvia tai niiltä lähteviä lentoja liikennöivien ilma-alusten käyttäjien ilmailutoiminta sisällytetään yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 1. tammikuuta 2012 alkaen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilma-alusten käyttäjät noudattavat direktiivin 2003/87/EY vaatimuksia. Ilma-alusten käyttäjien hallinnollisen taakan keventämiseksi direktiivissä säädetään, että yksi jäsenvaltio on vastuussa kustakin ilma-aluksen käyttäjästä. Direktiivin 18 a artiklan 1 ja 2 kohdassa annetaan säännökset siitä, kuinka kutakin ilma-aluksen käyttäjää hallinnoiva jäsenvaltio määräytyy. Näiden säännösten mukaan jäsenvaltiot vastaavat niistä ilma-alusten käyttäjistä, joille on myönnetty neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 mukainen liikennelupa kyseisessä jäsenvaltiossa tai joilla ei ole liikennelupaa tai jotka toimivat kolmansissa maissa ja joiden perusvuoden päästöt aiheutuvat suurimmalta osin kyseisessä jäsenvaltiossa.

Direktiivin 18 a artiklan 3 artiklan a alakohdan mukaan komissio julkaisee luettelon ilma-alusten käyttäjistä, jotka ovat harjoittaneet direktiivin liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1. tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja yksilöi kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta hallinnoivan jäsenvaltion. Luettelon tarkoituksena on siis määrittää direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, mikä jäsenvaltio on kutakin ilma-aluksen käyttäjää hallinnoiva jäsenvaltio. Luettelo ilma-alusten käyttäjistä sisältyy tähän ilmoitukseen.

Komissio voi julkaista päivitetyn luettelon aina kun sen tietoon tulee, että luetteloa on tarvetta muuttaa. Varmistaakseen luettelon paikkansapitävyyden komissio pyytää jäsenvaltioita ja muita asianosaisia lähettämään palautetta 31. maaliskuuta 2009 mennessä. Komissio voi palautteen perusteella julkaista tarkistetun luettelon lähitulevaisuudessa.

Luettelo perustuu tuoreimpiin tietoihin, joita Eurocontrol on toimittanut tallennettujen lentosuunnitelmien pohjalta. Yksityiskohtaiset tiedot luettelon laatimismenetelmästä sekä toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot, mikäli jäsenvaltiot ovat ne toimittaneet, asetetaan saataville komission internetsivuilla.

Luettelo sisältää kaikki ilma-alusten käyttäjät, jotka ovat harjoittaneet merkityksellistä ilmailutoimintaa 1. tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Luettelossa saattaa olla ilma-alusten käyttäjiä, jotka ovat joko tilapäisesti tai pysyvästi lopettaneet ilmailutoimintansa, samoin kuin ilma-alusten käyttäjiä, jotka ovat sittemmin muuttaneet nimeään taikka sulautuneet toiseen yritykseen tai tulleet ostetuiksi. Luettelossa ei myöskään oteta huomioon sitä, onko ilma-aluksen käyttäjä sisällytetty yhteisön luetteloon niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on turvallisuussyistä asetettu yhteisössä toimintakieltoon asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti. Se, että tähän ilmoitukseen liittyvä luettelo mahdollisesti sisältää ilma-alusten käyttäjiä, jotka ovat parhaillaan toimintakiellossa, ei rajoita komission ja jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti tekemien päätösten soveltamista.

Direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan komissio päivittää luettelon ennen kunkin vuoden helmikuun 1 päivää ja lisää siihen sellaiset ilma-alusten käyttäjät, jotka ovat ryhtyneet harjoittamaan direktiivin liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa.

Ilma-aluksen käyttäjien kohdentaminen niitä hallinnoiville jäsenvaltioille on voimassa koko kunkin direktiivin 2003/87/EY 3 c artiklassa tarkoitetun päästökauppakauden ajan. Komissio julkaisee ennen kunkin päästökauppakauden alkua päivitetyn luettelon, jossa otetaan huomioon direktiivin 18 a artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt ilma-alusten käyttäjien siirrot toiselle hallinnoivalle jäsenvaltiolle.

Pyrkiessään varmistamaan, että jäsenvaltiot panevat direktiivin 2003/87/EY moitteettomasti täytäntöön, komissio perustaa toimensa luettelon viimeisimpään julkaistuun versioon.

Liitteessä luetellaan ilma-alusten käyttäjät, joita kukin jäsenvaltio hallinnoi.


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.


LIITE

KUNKIN JÄSENVALTION HALLINNOIMAT ILMA-ALUSTEN KÄYTTÄJÄT

BELGIA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

ACCOFORM

Belgia

AERODATA BELGIUM

Belgia

AFRICA WEST CARGO

Togo

ALROSA-AVIA

Venäjän federaatio

AVIASTAR-TU CO.

Venäjän federaatio

BRUSSELS AIRLINES

Belgia

CAIRO AVIATION

Egypti

CAL CARGO AIRLINES

Israel

CANADIAN NORTH

Kanada

CARGO B AIRLINES

Belgia

CENTURION AIR CARGO

Yhdysvallat

DOVE AIR INC

Yhdysvallat

EAT

Belgia

EGYPTAIR CARGO

Egypti

EXELLAIR

Luxemburg

GAFI GENERAL AVIAT

Sveitsi

GEMINI AIR CARGO

Yhdysvallat

HEWA BORA AIRWAYS

Kongo

INTER EKSPRES HAVA

Turkki

INTER-WETALL

Sveitsi

INTL PAPER CY

Yhdysvallat

INVICTA AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

KALITTA AIR

Yhdysvallat

LAS VEGAS CHARTER

Yhdysvallat

MATRACO

Belgia

MIL BELGIUM

Belgia

MONTE CARLO AVTN

Belgia

MURRAY AVTN

Yhdysvallat

N604FJ LLC

Yhdysvallat

NEWELL RUBBERMAID

Yhdysvallat

SAUDIA

Saudi-Arabia

SEA-AIR

Belgia

SIA CARGO PTE LTD

Singapore

SILVERBACK CARGO

Ruanda

TARHANKULE HAVA

Turkki

TECHNOMAG

Sveitsi

THOMAS COOK ARL BELG

Belgia

TNT AIRWAYS

Belgia

TOYOTA MOTOR EUROPE

Belgia

TUI AIRLINES — JAF

Belgia

V L M

Belgia


BULGARIA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

748 AIR SERVICES (2)

Kenia

AIR BAN

Bulgaria

AIR ONE CORP

Sveitsi

AIR VIA BULGARIAN

Bulgaria

ANIKAY AIR MIDDLE E

Jordania

ATLANT SOYUZ

Venäjän federaatio

AVB-2004 LTD

Bulgaria

AVIO DELTA LTD

Bulgaria

BH AIR

Bulgaria

BULGARIA AIR

Bulgaria

BULGARIAN AIR CHRTR.

Bulgaria

BULGARIAN MIN.TRANSP

Bulgaria

CARGO AIR LTD.

Bulgaria

CROIX ROUGE

Sveitsi

EAST WING KAZAKHSTAN

Kazakstan

EXPRESSAVIA

Ukraina

HEMUS AIR

Bulgaria

IRANIAN AIR TRANSPOR

Iran

KHORIV AVIA

Ukraina

KOKSHETAU AIRLINE

Kazakstan

KREMENCHUK FLIGHT

Ukraina

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Venäjän federaatio

ROSAVIA AIR COMPANY

Ukraina

RUBYSTAR

Valko-Venäjä

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Kazakstan

YETI AIRLINES (2)

Nepal


TŠEKIN TASAVALTA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

ACL SLOVACKY

Tšekin tasavalta

AERO VODOCHODY

Tšekin tasavalta

AIR ALMATY JSC

Kazakstan

AIRCRAFT INDUSTRIES

Tšekin tasavalta

ATMA AIRLINES

Kazakstan

CAA CZECH REPUBLIC

Tšekin tasavalta

CONSTANTA UKRAINE

Ukraina

CZECH AIRLINES

Tšekin tasavalta

EARTH ONE LIMITED

Yhdistynyt kuningaskunta

GEORGEAN NATIONAL

Georgia

INCLEDON ENTERPRISES

Kypros

JUMP-TANDEM S.R.O.

Slovakia

LETS FLY SRO

Tšekin tasavalta

MAGLIONE SRL

Italia

MIL CZECH REPUBLIC

Tšekin tasavalta

NORSE AIR CHARTER

Etelä-Afrikka

NOVA CHEMICALS

Yhdysvallat

POLISH AIRPORT PPL

Puola

ROCKWELL AUTOMATION

Yhdysvallat

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukraina

SKY DIVING FOR FUN

Slovakia

SKYDIVE LK

Tšekin tasavalta

TRAVEL SERVIS A.S.

Tšekin tasavalta

WAHA OIL COMPANY

Libya

YAMAL

Venäjän federaatio


TANSKA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

AIR ALPHA A/S

Tanska

AIR ALSIE

Tanska

AIR GREENLAND

Tanska

ANDERSEN INVEST

Tanska

ATLANTIC AIRWAYS

Tanska

BRUEL NIELS

Tanska

CHC DENMARK

Tanska

CIMBER AIR DENMARK

Tanska

COOK AIRCRAFT LEASNG

Yhdysvallat

COWI

Tanska

DRT VERTRIEBS GMBH

Tanska

ELILARIO SPA

Italia

EXECUJET EUROPE A/S

Tanska

FLUGSTODIR

Islanti

GLOBAL AVIATION LIBY

Libya

GLOBE AERO (3)

Yhdysvallat

GOL TRANSPORTES

Brasilia

GRAAKJAER A/S

Tanska

INVESTERINGSSELSK

Tanska

JET TIME A/S

Tanska

K/S CLIPPER

Tanska

KIRKBI TRADING

Tanska

LUFT AVTN CHARTER

Australia

MYFLUG

Islanti

NILAN A/S

Tanska

PHARMA NORD

Tanska

PROPJET

Italia

ROYAL UNIBREW A/S

Tanska

SEMLER SERVICE A/S

Tanska

STAR AIR

Tanska

STERLING BLUE

Tanska

SUNAIR DENMARK

Tanska

TEPPER AVIATION

Yhdysvallat

THOMAS COOK SCAND.

Tanska

THRANE

Tanska

VIP PARTNERFLY

Tanska

WEATHER MODIFICATION

Yhdysvallat

WEIBEL SCIENTIFIC

Tanska

WIDEROE FLYVESELSKAP

Norja


SAKSA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

ADO HAVACILIK A.S.

Turkki

ADVANCED AVIATION

Saksa

AERO GMBH

Saksa

AERO MONGOLIA

Mongolia

AERO PERSONAL

Meksiko

AERODATA AKTIENGES 1

Saksa

AEROFLOT

Venäjän federaatio

AEROFLOT CARGO

Venäjän federaatio

AEROFLOT DON JSC

Venäjän federaatio

AFI FLIGHT INSPECT.

Saksa

AGRATA AVIATION

Viro

AHRENKIEL CONSULTING

Sveitsi

AHSEL HAVA

Turkki

AIR ALLIANCE GMBH

Saksa

AIR ASTANA

Kazakstan

AIR BERLIN PLC CO.

Saksa

AIR CHINA CARGO LTD

Kiina

AIR MOLDOVA

Moldovan tasavalta

AIR NAMIBIA

Namibia

AIR NATIONAL CORP

Uusi-Seelanti

AIR NUNAVUT LTD

Kanada

AIR SERVICE BERLIN

Saksa

AIR TRANSPORT INTL 2

Yhdysvallat

AIRBRIDGE CARGO

Venäjän federaatio

AIRCHARTER FLUGSERV.

Saksa

AIRCRAFT AFRICA CO

Etelä-Afrikka

AIRSERVICE GMBH

Saksa

AIRSEVEN GMBH

Saksa

AIRTRANS

Saksa

AL HOKAIR

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

AMOLA GMBH

Saksa

ANTONOV DESIGN

Ukraina

AOP AIR OPERATING

Sveitsi

APPLERA CORP

Yhdysvallat

ARCHER DANIELS

Yhdysvallat

ARTOC AIR

Egypti

ASIA CONTINENTAL

Kazakstan

ASIA TODAY LTD

Kiina

ASIA UNIVERSAL

Venäjän federaatio

ASIANA AIRLINES INC

Korean tasavalta

ATG SWISS FIRST

Sveitsi

ATLAS AIR

Saksa

ATLAS AIR USA

Yhdysvallat

ATLASJET HAVACILIK

Turkki

AURON LTD

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

AVIA MOBIL GMBH

Saksa

BAE SYSTEMS FLT SYST

Yhdysvallat

BAHAG

Saksa

BALL CORP

Yhdysvallat

BARG GMBH MEERBUSCH

Saksa

BASF

Saksa

BAUHAUS GMBH

Saksa

BAYAIR

Saksa

BEECHCRAFT AUGSBURG

Saksa

BEECHCRAFT BERLIN

Saksa

BERGER JULIUS

Nigeria

BERTELSMANN

Saksa

BESTAIR TURKEY

Turkki

BLUE SKY AIRSERVICE

Saksa

BLUE SKY GROUP

Yhdysvallat

BLUE WINGS AG

Saksa

BLUEBIRD AVIATION GM

Saksa

BLUEBIRD CARGO

Islanti

BMW AG

Saksa

BOHLKE VENEER

Yhdysvallat

BOMBARDIER GERMANY

Saksa

BOMBARDIER PRE-OWNED

Yhdysvallat

BOSCH

Saksa

BROSE FAHRZEUGTEILE

Saksa

BUNDESPOLIZEI

Saksa

BURDA REISEFLUG

Saksa

CAAC CHINA

Kiina

C-A-C CHIEMSEE AIR

Saksa

CANJET AIRLINES

Kanada

CAPELINK ESTABLISH.

Sveitsi

CEBU PACIFIC AIR INC

Filippiinit

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Kanada

CHALLENGE AERO

Ukraina

CIRRUS AIRLINES

Saksa

CIRRUS AVIATION

Saksa

CL LEASING GMBH CO

Saksa

CLICK MEXICANA

Meksiko

CMAC CITY MARKETING

Saksa

COMMANDER MEXICANA

Meksiko

COMPASS FOOD

Yhdysvallat

CONDOR

Saksa

CONSORCIO BIENES

Espanja

COOK AIRCRAFT

Yhdysvallat

CORP JET SVCS

Yhdistynyt kuningaskunta

CROATIA AIRLINES

Kroatia

CSM AVIATION

Kypros

CTL LOGISTICS S.A.

Puola

D2 AVIATION

Yhdysvallat

DAUAIR

Saksa

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Saksa

DC AVIATION GMBH

Saksa

DEERE COMPANY

Yhdysvallat

DEERPORT AVIATION

Yhdysvallat

DELTA AIR LINES

Yhdysvallat

DELTA TECHNICAL SVCS

Saksa

DIAMOND AIRCRAFT

Saksa

DLR BRAUNSCHWEIG

Saksa

DULCO HANDEL GMBH

Saksa

DUPONT DE NEMOURS DE

Yhdysvallat

DUSSMANN P

Yhdysvallat

DYNAMIC AVIATION

Yhdysvallat

EAST INDIA HOTELS

Intia

EBM PAPST MULFINGEN

Saksa

ESCHMANN H D

Saksa

EUROFLUG FRENZEL

Saksa

EVERGREEN AIRLINES

Yhdysvallat

EXECUTIVE AIR SERV

Saksa

EXECUTIVE JET CHRTR

Saksa

FANCOURT FLUGCHARTER

Sveitsi

FIS GMBH CO.KG

Saksa

FLIGHT CALIBRATION

Saksa

FLUGSCHULE HAMBURG

Saksa

FMG-FLUGSCHULE

Saksa

FMU FLIEG MIT UNS

Saksa

FORUM AIR GMBH

Saksa

FOX FLIGHT

Kanada

FOXAIR GMBH

Saksa

FREE BIRD LT

Turkki

FRENZEL G

Saksa

FRESENA FLUG

Saksa

FRONTIER AIRLINES

Yhdysvallat

GAS AIR SERVICE GMBH

Saksa

GEKO TRADE

Saksa

GEMUE GMBH

Saksa

GENERAL MOTORS

Yhdysvallat

GENEX LTD.

Valko-Venäjä

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Saksa

GEORGIAN AIRWAYS

Georgia

GERMANIA

Saksa

GERMANWINGS

Saksa

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

GOVERNMENT CROATIA

Kroatia

GOVERNMENT MACEDONIA

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

GROB WERKE

Saksa

GSGA AON AIR RUSSIA

Venäjän federaatio

GUGGENHEIM AVTN PART

Yhdysvallat

HAERING A

Saksa

HAMBURG INTL

Saksa

HANSGROHE AG

Saksa

HAPAG LLOYD TUI

Saksa

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Saksa

HASLBERGER FINANZ.

Saksa

HEIDELBERG CEMENT

Saksa

HERRENKNECHT AVIAT.

Saksa

HOMAC AVIATION AG

Sveitsi

HORNBACH REISEDIENST

Saksa

HTM JET SERVICE

Saksa

IFF PRIVATE AUSBILD

Saksa

INTERMAP TECHNOLOGY

Kanada

IRANAIR

Iran

JAT AIRWAYS

Serbia

JET AIRLINES JSC

Kazakstan

JET GROUP LTD

Israel

JETAIR FLUG GMBH

Saksa

JETFLIGHT AVTN

Sveitsi

JETS EXECUTIVOS

Meksiko

JOHNSON CONTROLS

Yhdysvallat

JOHNSON CTRLS

Sveitsi

KAM AIR

Afganistan

KARMANN GMBH

Saksa

KIEV AVIATION PLANT

Ukraina

KNAUF ASTRA GMBH

Saksa

KOMPASS GMBH

Saksa

KOREAN AIRLINES

Korean tasavalta

LANGNER E

Saksa

LBA BRAUNSCHWEIG

Saksa

LECH-AIR GMBH

Saksa

LGM LUFTFAHRT GMBH

Saksa

LIBRA TRAVEL

Sveitsi

LIBYAN AIR AMBULANCE

Libya

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Saksa

LINDNER UNTERNEHMENS

Saksa

LOHFERT LOHFERT

Tanska

LTU LUFTTRANSPORT

Saksa

LUFTHANSA

Saksa

LUFTHANSA CARGO

Saksa

LUFTHANSA TECHNIK AG

Saksa

MAHAN AIR

Iran

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MANDALA AIRLINES 3

Indonesia

MARXER ANLAGEN

Saksa

MENEKSE HAVAYOLLARI

Turkki

MIL GERMANY

Saksa

MNG HAVAYOLLARI

Turkki

MOELLERS MASCHINEN

Saksa

MONTENEGRO AIRLINES

Montenegro

MYN AVIATION

Saudi-Arabia

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Saksa

NEW YORKER S H K

Saksa

NORTH AMERICAN JET

Yhdysvallat

NOVELLUS SYSTEMS

Yhdysvallat

OBO JET-CHARTER GMBH

Saksa

OETKER A

Saksa

OMNI AIR INTL

Yhdysvallat

ORENBURG AIRLINES

Venäjän federaatio

OSTFRIES LUFTTRANSP

Saksa

OWENS-CORNING

Yhdysvallat

PP PROMOTION

Saksa

PACELLI

Saksa

PAPIER METTLER

Saksa

PARAGON RANCH

Yhdysvallat

PARC AVTN

Irlanti

PCT POWDER COATING

Luxemburg

PEAK AIR GMBH

Saksa

PEGASUS TURKEY

Turkki

PENTASTAR AVTN

Yhdysvallat

PERSCH J

Saksa

PHIFER WIRE PRODUCTS

Yhdysvallat

PHOENIX AIR GMBH

Saksa

POLET ACFT MNGT

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

PREMIER FLUG GMBH

Saksa

PRESIDENTIAL AVTN

Yhdysvallat

PRIVATAIR GMBH

Saksa

REGIO AIR MECKLENBRG

Saksa

RENTAIR UK LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

RETTENMEIER AIR

Saksa

RHEMA BIBLE CHURCH

Yhdysvallat

RIKSOS TURIZM LT

Turkki

RUAG AEROSPACE SERV

Saksa

RUSSIA FSUE STC

Venäjän federaatio

RYAN INTL AIRLINES

Yhdysvallat

SAMSUNG TECHWIN

Korean tasavalta

SAP AG

Saksa

SCHWARZMUELLER

Itävalta

SEARAY BD100

Etelä-Afrikka

SENECA V FLIGCHARTER

Saksa

SHANGHAI AIRLINES

Kiina

SHANGHAI CARGO

Kiina

SHENZHEN AIRLINES

Kiina

SIBERIA AIRLINES

Venäjän federaatio

SILKWAY AIRLINES

Azerbaidžan

SIXT

Saksa

SKY AIRLINES

Turkki

SKY JET

Sveitsi

SKY LINE

Turkki

SKYBUS AIRLINES

Yhdysvallat

SKYPLAN SERVICES

Kanada

SM AVIATION

Saksa

SMS INDUSTRIE-SERV.

Saksa

SOUTH EAST ASIAN

Filippiinit

SPIRIT AIRLINES 2

Yhdysvallat

SPIRIT OF SPICES

Saksa

STAR AVIATION LTD

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

STARJET AVIATION

Sveitsi

STATE TRANSPT RUSSIA

Venäjän federaatio

STEINER FILM

Saksa

STENSRUD VENTURES

Yhdysvallat

SUEDZUCKER REISE

Saksa

SUN D'OR INTL AIRL

Israel

SUN EXPRESS

Turkki

SWISS GLOBAL JET MGT

Sveitsi

TACA

El Salvador

TAMSEN GMBH

Saksa

TEC AIRCRAFT LEASING

Itävalta

THAI INTERNATIONAL

Thaimaa

THYSSENKRUPP

Saksa

TOKOPH D P

Etelä-Afrikka

TRUEB EMULSIONS CHEM

Saksa

TURKISH AIRLINES THY

Turkki

UKRAINIAN MEDITERRAN

Ukraina

UKSATSE

Ukraina

UPS

Yhdysvallat

URAL AIRLINES

Venäjän federaatio

US AIRWAYS

Yhdysvallat

USA 3000 AIRLINES

Yhdysvallat

UTAIR AVIATION

Venäjän federaatio

VACUNA JETS

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

VARIG LOGISTICA SA

Brasilia

VEYEN HAVA TASIMACI

Turkki

VHM SCHUL & CHARTER

Saksa

VIESSMANN

Saksa

VOLARIS

Meksiko

VOLGA DNEPR RUSSIA

Venäjän federaatio

VOLKSWAGEN

Saksa

VRG LINHAS AEREAS SA

Brasilia

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Venäjän federaatio

WEBER MANAGEMENT

Saksa

WEKA

Saksa

WHEELS AVIATION

Saksa

WORLD AIRWAYS

Yhdysvallat

WUERTH GMBH & CO KG

Saksa

XL AIRWAYS GERMANY

Saksa

ZEMAN

Saksa


VIRO

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

AERO AIRLINES A.S.

Viro

AEROVIS

Ukraina

AIR LIVONIA

Viro

DETA AIR

Kazakstan

ESTONIAN AIR

Viro

ESTONIAN STATE AVTN

Viro

KAPO AVIA

Venäjän federaatio

MERIDIAN AIRCOMPANY

Ukraina

MIL AZERBAIJAN

Azerbaidžan

MIL JAPAN

Japani

SKY JET KAZAKHSTAN

Kazakstan


KREIKKA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

224TH FLIGHT UNIT

Venäjän federaatio

ABU DHABI AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ADVANCED AV. LOGIST

Saksa

AEGEAN AIRLINES

Kreikka

AEROLAND

Kreikka

AEROSVIT

Ukraina

AIR LEASING

Kamerun

AIR LINK UKRAINE

Ukraina

AIR TANZANIA 2

Tansanian tasavalta

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Libanon

ALEXANDAIR

Kreikka

ALKAN AIR

Egypti

ALLPLANES

Alankomaat

AL-THANI

Qatar

AMREF FLYING DOCTORS

Kenia

ARKASAIR

Turkki

ASHTON AVIATION

Yhdysvallat

ATHENIAN AIR LINK

Kreikka

AVIATION BRIDGE

Israel

BAC LEASING LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

BELAIR AIRLINES LTD

Sveitsi

BLUEBIRD AVIATION

Kenia

CHURCHILL FINANCE

Ranska

CONSOLID CONTRS INTL

Kreikka

COSTAIR LTD

Kreikka

DAL GROUP (SUDAN)

Sudan

DBF AVIATION SERV 2

Australia

DIAMONDS OF RUSSIA

Venäjän federaatio

DONBASSAERO

Ukraina

EAGLE AIR LTD

Uganda

EUROAIR LTD

Kreikka

EXECUTIVE TURBINE

Etelä-Afrikka

GOLIAF

São Tomé ja Príncipe

GREECE AIRWAYS

Kreikka

GULF JET

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

HAWKER PACIFIC 2

Australia

HCAA

Kreikka

HELLAS JET

Kreikka

HELLAS WINGS LTD

Kreikka

HELLENIC IMPERIAL

Kreikka

HELOG AG

Sveitsi

INTRACOM

Kreikka

INTRALOT

Yhdysvallat

JADAYEL AVIATION

Saudi-Arabia

JAIR

Etelä-Afrikka

KOMIAVIAVIATRANS 2

Venäjän federaatio

KSENODOXEIA ELLADOS

Kreikka

LEXATA

Kreikka

MIDDLE EAST AVIATION

Libanon

MIL GREECE

Kreikka

NARSS

Egypti

NATIONAL AEROTECH

Yhdysvallat

OLYMPIC AIRLINES

Kreikka

ORASCOM

Egypti

PAKISTAN STATE

Pakistan

PALMYRA AVIATION LTD

Kreikka

PARADISE AVTN

Kreikka

PECOTOX AIR

Moldovan tasavalta

PEGASUS AVIATION GRC

Kreikka

PROFLITE

Yhdysvallat

RED WINGS CJSC

Venäjän federaatio

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Saudi-Arabia

RELIANCE INDUSTRIES2

Intia

RUSSIAN SKY AIRLINES

Venäjän federaatio

SEAFLIGHT AVTN

Kreikka

SINCOM AVIA

Ukraina

SKIPPERS AVIATION

Australia

SKY EXPRESS GREECE

Kreikka

SOUTH AFRICAN EXPRES

Etelä-Afrikka

SUN AIR (EGYPT)

Egypti

SWIFT FLITE AVIATION

Etelä-Afrikka

SWIFTAIR HELLAS

Kreikka

TAHE HAVA DANISMANLI

Turkki

TAMIR AIRWAYS

Israel

TOPSCORE

Sveitsi

TRAVCO AIR

Egypti

TRIDENT AVIATION HK

Kenia

VERAVIA VERNIKOS

Kreikka

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Kanada

WALKER CORPORATION

Australia

WORLD HEALING CENTER

Yhdysvallat


ESPANJA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

MIL SLOVENIA

Slovenia

245 PILOT SERVICES

Yhdysvallat

AEBAL

Espanja

AERO ANGELES

Meksiko

AEROLANE

Ecuador

AEROLINEA PRINCIPAL

Chile

AEROLINEAS ARGENTINA

Argentiina

AEROLINEAS EJECUTIVA

Meksiko

AEROLINEAS SOL

Meksiko

AEROTAXI LOS VALLES

Espanja

AEROVIAS DE MEXICO

Meksiko

AEROVICS SA DE CV

Meksiko

AEROVITRO

Meksiko

AFRIQUE CARGO SERV

Senegal

AIR 26

Angola

AIR AMDER

Mauritania

AIR COMET S.A.

Espanja

AIR ESTE S.A.

Espanja

AIR EUROPA

Espanja

AIR EXECUTIVE S.L.

Espanja

AIR MADRID

Espanja

AIR NOSTRUM

Espanja

AIR PACK EXPRESS S.A

Espanja

AIRJET ANGOLA

Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Venäjän federaatio

AMB GROUP

Yhdysvallat

AMFM AIR SERVICES

Yhdysvallat

ANSETT WORLDWIDE

Australia

ANTRAK AIR GHANA

Ghana

ARIK AIR LTD

Nigeria

AVIACIÓN COMERCIAL

Meksiko

AVIANCA

Kolumbia

AVIAT.SERV. HELISECO

Puola

AVION I

Yhdysvallat

AWESOME FLIGHT SVCS

Etelä-Afrikka

BESTFLY

Espanja

BINTER CANARIAS SA

Espanja

BLUE CITY HOLDINGS

Yhdysvallat

BRAVO AIRLINES S.A.

Espanja

BRISTOW HELI

Nigeria

C.S.P. SOCIETE

Mauritania

CABO VERDE EXPRESS

Kap Verde

CANARIAS AERONAUTICA

Espanja

CASA

Espanja

CASA AIR SERVICES

Marokko

CETO MARKETING S.A.

Yhdistynyt kuningaskunta

CHC HELICOPTERS

Etelä-Afrikka

CIRRUS AIR CLUB

Yhdysvallat

CLEOPATRA GROUP

Egypti

CLICKAIR SA

Espanja

CNL GROUP SERVICES

Yhdysvallat

COMERAVIA

Venezuela

CONVIASA

Venezuela

CORP YGNUS AIR S.A.

Espanja

CORPORATE JETS

Espanja

CORPORATE OIL & GAS

Nigeria

DANA (2)

Nigeria

DEAN FOODS

Yhdysvallat

DOMINGUEZ TOLEDO

Espanja

EASTMAN KODAK

Yhdysvallat

EDELWEISS SUISSE

Sveitsi

EJS-AVIATION SERVICE

Brasilia

ENGUIA GEN CE LTDA

Brasilia

EUROCONTINENTAL

Espanja

EXEC JET SERVICE (N)

Nigeria

EXECUTIVE AIR SVCS

Yhdysvallat

EXECUTIVE AIRLINES

Espanja

EXECUTIVE SKYFLEET

Yhdysvallat

FAASA

Espanja

FIRST INTL AVTN

Yhdysvallat

FLIGHTLINE SL

Espanja

FLYANT SERVICIOS AER

Espanja

FORMACIÓN AEROFAN SL

Espanja

FORTAIR SL

Espanja

FRAPMAG LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

FUGRO AVIAT CANADA

Kanada

FUTURA INTNL AIRWAYS

Espanja

GESTAIR

Espanja

GESTIÓN AÉREA EJEC

Espanja

GO AHEAD INTERNATION

Sveitsi

GOF AIR SA DE CV

Meksiko

HAGEL W

Itävalta

HALCYONAIR

Kap Verde

HARVARD OIL & GAS

Kanada

HAWKAIRE

Yhdysvallat

HELI IBÉRICA FOTO

Espanja

HELVETIC AIRWAYS

Sveitsi

HOLA AIRLINES S.L.

Espanja

HOTELES DINAMICOS SA

Meksiko

HYUNDAY COLOMBIA

Kolumbia

IBERIA

Espanja

IBERWORLD S.A.U.

Espanja

IBIZA FLIGHTS

Espanja

ICE BIRD

Sveitsi

ILFC

Yhdysvallat

INAER AV. ANFIBIOS

Espanja

INDUSTRIAS TITAN

Espanja

IRS AIRLINES LTD

Nigeria

ISLAS AIRWAYS

Espanja

JET PREMIER ONE

Sveitsi

JETNOVA

Espanja

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Espanja

JWC HUNTINGTON

Yhdysvallat

K & M AVIATION

Yhdysvallat

KAVMINVODYAVIA

Venäjän federaatio

KD AVIA

Venäjän federaatio

KJ AIR

Yhdysvallat

LAGUN AIR SL

Espanja

LAN AIRLINES SA

Chile

LAN PERÚ SA

Peru

LANZAROTE AERO CARGO

Espanja

LARK AVTN

Yhdysvallat

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

LEWIS AERONAUTICAL

Yhdysvallat

LIDER TAXI AEREO

Brasilia

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Espanja

LTE INTL AIRWAYS

Espanja

MARINA AEROSERVICE

Espanja

MEDAIR CHARTER

Etelä-Afrikka

MENAJIAN

Yhdysvallat

MH AVIATION

Yhdysvallat

MIL SPAIN

Espanja

MONARCH GEN AVIATION

Sveitsi

MORRO VERMELHO TAXI

Brasilia

NAV Y SERVICIO 3

Espanja

NHT LINHAS AEREAS

Brasilia

NORMAN AVIATION

Yhdysvallat

OBODEN IBRU

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ODYSSEY AVTN

Yhdysvallat

PASSARO AZUL TAXI

Brasilia

PERM AVIA ENTERPRISE

Venäjän federaatio

PIRINAIR EXPRESS SL

Espanja

PREMIER TRUST

Yhdysvallat

PRIVILEGE STYLE SA

Espanja

PRIYAN FOUNDATION

Yhdysvallat

PRONAIR AIRLINES SL

Espanja

PULLMANTUR AIR S.A.

Espanja

PUNTO-FA

Espanja

RAC DE VALENCIA

Espanja

RAINBOW AIR

Venezuela

RAYTHEON AIRCRAFT

Yhdistynyt kuningaskunta

S ARGENTINA

Argentiina

SAGOLAIR TRASPORTES

Espanja

SANTA BARBARA (2)

Venezuela

SAS INSTITUTE

Yhdysvallat

SAS NORGE

Norja

SENEGALAIR

Senegal

SERAIR TRANSWORLD

Espanja

SEV AÉREO POLICÍA

Espanja

SKYKAR AVIATION

Yhdysvallat

SOKO AVIATION SL

Espanja

SPANAIR S.A.

Espanja

SPENAERO

Yhdysvallat

STAR AVIATION (DA)

Algeria

STREAMLINE RUSSIA

Venäjän federaatio

SWIFTAIR ESPAÑA

Espanja

TAG AVIATION (MNGT)

Sveitsi

TAG AVTN ESPAÑA

Espanja

TAKE AIR LINES

Ranska

TAWARTA

Marokko

TAXI AEREO MARILIA

Brasilia

TAXI FLY GROUP SA

Espanja

TAYLOR ENERGY CO

Yhdysvallat

TOP FLY S L

Espanja

TOTAL LINHAS AEREAS

Brasilia

TRABAJOS AER ESPEJO

Espanja

TRANSAERO AIRLINES

Venäjän federaatio

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegal

UNICA IND. DE MOVEIS

Brasilia

UNIVERSAL JET SL

Espanja

URGEMER CANARIAS SL

Espanja

US EUROPE AFRICA TR

Yhdysvallat

VICTOR ECHO S.A.

Espanja

VIM AIRLINES

Venäjän federaatio

VIRGIN BLUE

Australia

VUELING AIRLINES

Espanja


RANSKA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

AIR ALGÉRIE

Algeria

171JC

Yhdysvallat

223RD FLIGHT UNIT

Venäjän federaatio

685TA CORP

Yhdysvallat

900NB

Yhdysvallat

AAK COMPANY

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

ABC AEROLINEAS S.A.

Meksiko

ABDULLAH SAID B.

Sveitsi

ACCOR S.A.

Ranska

ACM AVIATION

Yhdysvallat

ACME OPERATING

Yhdysvallat

ADAM AVIATION

Yhdysvallat

AELIS AIR SERVICES

Ranska

AERCAP AVIATION

Alankomaat

AERCAP IRELAND LTD.

Irlanti

AERO CAPITAL SAS

Ranska

AERO ENTREPRISE

Ranska

AERO JET CORPORATE

Ranska

AERO RIO TAXI AEREO

Brasilia

AERO SAINT EXUPERY

Ranska

AERO SERVICES LF

Ranska

AERO SVC CORPORATE

Ranska

AERO SVC EXECUTIVE

Ranska

AERO VISION S.À.R.L. LF

Ranska

AEROKLUB AIST

Venäjän federaatio

AEROLINEAS MEXICANAS

Meksiko

AEROPHOTO EUROPE

Ranska

AEROSTOCK

Ranska

AFRIJET

Gabon

AFRIJET AIRLINES(2)

Nigeria

AFRIQIYAH AIRWAYS

Libya

AGUSTA SPA

Italia

AIGLE AZUR

Ranska

AIR AFFAIRES GABON

Gabon

AIR ARABIA

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AIR ASIA

Malesia

AIR AUSTRAL 2

Ranska

AIR BURKINA (2)

Burkina Faso

AIR CAIRO

Egypti

AIR CARAÏBES (2)

Ranska

AIR CORPORATE FRANCE

Ranska

AIR DECCAN

Intia

AIR FRANCE

Ranska

AIR GEFCO

Ranska

AIR IVOIRE (2)

Norsunluurannikko

AIR KING JET

Sveitsi

AIR MADAGASCAR

Madagaskar

AIR MANA

Ranska

AIR MAURITIUS

Mauritius

AIR MÉDITERRANÉE

Ranska

AIR MIDI CENTRE

Ranska

AIR ND

Ranska

AIR PRINT

Luxemburg

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegal

AIR SEYCHELLES

Seychellit

AIR TAHITI NUI

Ranska

AIR TURQUOISE SAS

Ranska

AIR VENDÉE INVEST

Ranska

AIRBUS FRANCE

Ranska

AIRBUS SAS

Ranska

AIRBUS TRANSPORT

Ranska

AIRCRAFT INTL RENT

Irlanti

AIRCRAFT SALE & LEASE

Luxemburg

AIRCRAFT SUPPORT

Libanon

AIREDALE ENTERPRISE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AIRFAST INDONESIA

Indonesia

AIRFLEET CREDIT

Yhdysvallat

AIRFLITE

Yhdysvallat

AIRLINAIR

Ranska

AK HAVACILIK

Turkki

AL ANWAE TRADING

Saudi-Arabia

AL MISEHAL GROUP

Saudi-Arabia

AL NASSR LTD

Sveitsi

ALCATEL USA

Yhdysvallat

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Saudi-Arabia

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Saudi-Arabia

ALL NIPPON AIRWAYS

Japani

ALLJETS CAPITAL AVV

Venäjän federaatio

ALPHA CHARLIE

Yhdysvallat

ALTONA

Sveitsi

ALTRIA CLIENT SVCS

Yhdysvallat

AMERICAN HOME PROD

Yhdysvallat

AMERIDAIR

Ranska

ANCFCC

Marokko

APACHE AVIATION

Ranska

APEX OIL

Yhdysvallat

ARAB WINGS

Jordania

ARABASCO AVIATION

Saudi-Arabia

ARAMCO

Yhdysvallat

ARKIA ISRAEL AL

Israel

ARTEMIS SA

Ranska

ASECNA (SENEGAL)

Senegal

ASHMAWI AVIATION

Saudi-Arabia

ATLAS BLUE

Marokko

AVANGARD AVTN AVV

Venäjän federaatio

AVDEF

Ranska

AVIA TREASURY GMBH

Itävalta

AVIALAIR

Ranska

AVIATION CMP

Kanada

AVIENT AVIATION

Zimbabwe

AVIENT LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

AVIO SERVICE BEOGRAD

Serbia

AVIREX

Gabon

AVWEST PTY

Australia

AWSAJ AVIATION SVCS

Libya

AXIS AIRWAYS

Ranska

AZA AIR LLC

Yhdysvallat

BALTIC JET AIRCOMP.

Latvia

BANCO SAFRA SA

Brasilia

BANGKOK AIRWAYS

Thaimaa

BARBEDOS GROUP LTD

Nigeria

BARRON INTL HOLDING

Luxemburg

BB AVIATION INC.

Sveitsi

BCA-BUSINESS

Ranska

BCC EQUIPMENT LEASE

Yhdysvallat

BERGAIR

Sveitsi

BERI 21

Ranska

BERKUT AIR

Kazakstan

BIZAIR LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

BLS AVIATION USA

Yhdysvallat

BLUE AERO

Ranska

BLUE HERON AVIATION

Sveitsi

BLUE LINE

Ranska

BOMBARDIER AEROSPACE

Yhdysvallat

BONAIR TURKEY

Turkki

BONDCO

Yhdysvallat

BONGRAIN BÉNÉLUX

Belgia

BOUTSEN AVIATION

Belgia

BOUYGUES

Ranska

BREITLING

Sveitsi

BRITAIR

Ranska

BRUME

Ranska

BUREAU POLICE AERO.

Ranska

BUSINESS JET LTD

Uusi-Seelanti

BUSINESS-AERO OOO

Venäjän federaatio

CANADIAN NAT RAILWAY

Kanada

CANYON GATE FLT SVCS

Yhdysvallat

CARTIER EUROPE

Alankomaat

CBMM

Brasilia

CEIBA

Päiväntasaajan Guinea

CENTRAL MANAGMT SVCS

Yhdysvallat

CFPR

Ranska

CFS AIR

Yhdysvallat

CGTM

Ranska

CHC HELICOPTERS INTL

Kanada

CHINA CARGO AIRLINES

Kiina

CHINA EASTERN

Kiina

CHURCHILL AVIATION

Yhdysvallat

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Irlanti

COCA COLA

Yhdysvallat

COMILOG

Gabon

COMPANY TAWIQ

Sveitsi

COMPAR FOUNDATION

Sveitsi

CONSOLIDATED CONTRTS

Yhdistynyt kuningaskunta

COPLEY NEWSPAPERS

Yhdysvallat

CORP JET MGMT

Neitsytsaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

CORPORATE AIR

Yhdysvallat

CORSAIR FRANCE

Ranska

CORSE MÉDITERRANÉE

Ranska

COX ENTERPRISES

Yhdysvallat

CP MANAGEMENT

Yhdysvallat

CROWN EQUIPMENT

Yhdysvallat

D & D AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

DAALLO AIRLINES 2

Djibouti

DALCAM LLC

Yhdysvallat

DALIA AIRLINES

Luxemburg

DALLAH AL BARAKA

Saudi-Arabia

DANAHER CORPORATION

Yhdysvallat

DASNAIR

Sveitsi

DASSAULT AVIATION

Ranska

DASSAULT FALCON JET

Yhdysvallat

DASSAULT ST. CLOUD

Ranska

DECAUX

Ranska

DIAGO CONTINENTAL

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

DIAMAIR

Sveitsi

DOGAN HAVACILIK

Turkki

DOUANES FRANCAISES

Ranska

DSWA

Yhdysvallat

DUBROVNIK AIRLINES

Kroatia

EARTH STAR

Yhdysvallat

EASTWAY AVIATION

Yhdysvallat

EASYJET SWITZERLAND

Sveitsi

EBONY SHINE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Venäjän federaatio

ELILOMBARDA

Italia

ELI'S BREAD

Yhdysvallat

ELITAVIA D.O.O.

Slovenia

ELITE AIR INC

Yhdysvallat

ELITE AVTN

Yhdysvallat

ELIXAIR

Sveitsi

ELYSAIR SAS

Ranska

EMERSON ELECTRIC

Yhdysvallat

EQUAFLIGHT SERVICE

Kongo

EURL JC DARMON

Ranska

EUROCOPTER FRANCE

Ranska

EUROPE AIR LINES S.A.

Ranska

EUROPE AIRPOST

Ranska

EXECUJET EUROPE

Sveitsi

EXECUJET MIDDLE EAST

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Libanon

EXECUTIVE JET A/C

Sveitsi

EXECUTIVE JET SRVCS

Tanska

EXECUTIVE WINGS HE

Egypti

EXPRESS CAMEL

Saudi-Arabia

FAIR WIND AIR CHTR

Yhdysvallat

FAL HOLDINGS ARABIA

Saudi-Arabia

FARNER AIRWINGS

Sveitsi

FC AVIATION

Ranska

FEDERAL EXPRESS

Yhdysvallat

FIA (PARIS)

Ranska

FISHER SCIENTIFIC

Yhdysvallat

FLIGHT LEVELS

Yhdysvallat

FLIGHT TEST CONSULT.

Sveitsi

FLY 18

Sveitsi

FLY AIR SA

Ranska

FLY AWAY BRASIL

Brasilia

FLY EXEC

Libanon

FLY INTL AIRWAYS

Tunisia

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Sveitsi

FLYBABOO

Sveitsi

FLYING BIRD

Ranska

FOCUS AIR USA

Yhdysvallat

FOX AVIATION CANADA

Kanada

FUTURE ELECTRONICS

Kanada

GABON AIRLINES

Gabon

GAINJET

Kreikka

GANDEL INVESTMENTS

Australia

GENEL HAVACILIK

Turkki

GHK COMPANY LLC

Yhdysvallat

GIE AIR NET

Ranska

GIE ATR

Ranska

GIORI ROBERTO

Monaco

GLOBAL FLIGHT SRVS

Yhdysvallat

GOAIRLINES INDIA

Intia

GOODRICH CORP

Yhdysvallat

GREAT ALLIANCE WORLD

Luxemburg

GUTMEN INC.

Brasilia

HAMILTON AVIATION

Yhdysvallat

HILTON HOTELS

Yhdysvallat

HOLIDAY RETIREMENT

Yhdysvallat

IGN INST GEO NAT LF

Ranska

IKAROS AVIATION AVV

Ukraina

INAER HELI.OFF-SHORE

Espanja

INDIGO (VI)

Intia

INTER AMERICAN

Angola

INTERCON USA

Yhdysvallat

INTERFACE OPS LLC

Yhdysvallat

INTERJET ABC

Meksiko

INTERLAKEN CAPITAL

Yhdysvallat

IRAQI AIRWAYS (2)

Irak

ISRAIR LTD

Israel

IXAIR

Ranska

IXAIR DPT JET

Ranska

JAPAT

Sveitsi

JAR VENTURE

Ranska

JAZEERA AIRWAYS

Kuwait

JCAS

Sveitsi

JDP FRANCE

Ranska

JET 2000

Venäjän federaatio

JET AVIATION BASEL

Sveitsi

JET AVIATION FZCO

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

JET BLUE AIRWAYS

Yhdysvallat

JET CRUISING

Luxemburg

JET SUPPORT GROUP

Caymansaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

JET4YOU

Marokko

JETFLY SUISSE SARL

Sveitsi

JETS RENT AVTN

Ranska

JETSTAR AIRWAYS

Australia

JEX S.À.R.L.

Luxemburg

JORDAN AVTN USA

Yhdysvallat

JPM AVIATION

Ranska

JR EXECUTIVE

Libanon

JUNEYAO AIRLINES

Kiina

KALAIR USA CORP

Yhdysvallat

KARTHAGO AIRLINES

Tunisia

KB HOME

Yhdysvallat

KBBD

Yhdysvallat

KELLY CORP

Yhdysvallat

KFC MANAGEMENT

Yhdysvallat

KILMER MANAGEMENT

Kanada

KINGDOM HOLDING CO

Saudi-Arabia

KIRCHMAN

Yhdysvallat

KOMAR AVTN

Yhdysvallat

KROLL G

Sveitsi

KUGU HAVACILIK

Turkki

LABORATOIRE ASL

Ranska

LAS VEGAS JET

Yhdysvallat

LAYAN INTL.

Sveitsi

LEACH CAPITAL

Yhdysvallat

LIBYAN AIR CARGO

Libya

LIMITED STORES

Yhdysvallat

LJ ASSOCIATES

Yhdysvallat

LOC'HELI

Ranska

LORRAINE AVIATION

Ranska

LOTUS AIR

Egypti

LOWA LTD

Sveitsi

LOYD'S BUSINESS JETS

Puola

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Luxemburg

LYRECO

Ranska

MAG AVIATION

Yhdysvallat

MAGIC CONDOR LTD

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

MAJJEC JHETT

Yhdysvallat

MALIBU CONSULTING

Yhdysvallat

MANO RIVER

Yhdysvallat

MARMON GROUP

Yhdysvallat

MASC AIR LTD

Sveitsi

MASTERJET SWITZ.

Sveitsi

MATADORO MGMT INVEST

Yhdysvallat

MAURITANIA AIRWAYS

Mauritania

MCKINLEY ACFT HLDNG

Yhdysvallat

ME LEASING

Yhdysvallat

MEA AIR LIBANON

Libanon

MEDI BUSINESS JET

Marokko

MELVIN SIMON

Yhdysvallat

MENAJET

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

MID EAST JET

Saudi-Arabia

MIDDLE EAST JET SVCS

Libanon

MIL FRANCE

Ranska

MILLION AIR

Intia

MILLION AIR DALLAS

Yhdysvallat

MISTRAL AEREO

Kanada

MITRE AVIATION LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

MOET HENNESSY

Ranska

MONDIOL

Yhdysvallat

MORNINGSTAR

Kanada

MORRIS COMMUNICATION

Yhdysvallat

MOTOROLA AUSTIN TX

Yhdysvallat

MOUAWAD NATIONAL CO

Saudi-Arabia

N846QM

Yhdysvallat

NABBAN INVESTMENTS

Venäjän federaatio

NATASHA ESTABLISMENT

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

NATIONAL AIR SERVICE

Saudi-Arabia

NEBULA LTD.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

NEW AXIS AIRWAYS

Ranska

NISSAN C/O ACI PACIF

Yhdysvallat

NOFA

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

NORDEX AIR

Venäjän federaatio

NORTH AMERICAN AIRCH

Yhdysvallat

NOUVELAIR TUNISIE

Tunisia

NOVARTIS GROUP

Yhdysvallat

NOVESPACE

Ranska

NS AVIATION

Sveitsi

NWT AIRCRAFT

Yhdysvallat

NY JETS TRANSPORTER

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

O AIR

Ranska

OCANA ASSETS LTD

Yhdysvallat

OCEAN SKY (TURKEY)

Turkki

OCIM LOC ET CIE

Ranska

OLDBURY HOLDINGS

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

OLDBURY HOLDINGS II

Sveitsi

OMEGA AIR CANADA

Kanada

OMNI FLYS

Meksiko

OMY AVIATION SUISSE

Sveitsi

ONE THIRTY NINE

Luxemburg

ORIENT GLOBAL AVTN

Singapore

OUTFITTER AVIATION

Yhdysvallat

OUTPOST INTL

Yhdysvallat

OVERLAND AIRWAYS LTD

Nigeria

OYONNAIR

Ranska

PALMALI HAVA TASI

Turkki

PARAFFIN AIR

Yhdysvallat

PARC AVIATION

Sveitsi

PARK HAVACILIK

Turkki

PARTNERSHIP 35 55

Yhdysvallat

PASPALEY PEARLING

Australia

PELIKAN AIRWAYS

Serbia

PLANET AVIATION UU

Venäjän federaatio

PPG INDUSTRIES

Yhdysvallat

PREMIER AVIA, JSC

Venäjän federaatio

PRINCELY JETS LTD.

Pakistan

PROAIR CHARTER

Saksa

PROVINCIAL AIRLINES

Kanada

QATAR AMIRI FLIGHT

Qatar

RAININ AIR

Yhdysvallat

RANI S AVIATION

Yhdysvallat

RAPTOR AIR ACFT MGMT

Yhdysvallat

RAYAJET

Jordania

RDV PROPERTIES (ARC)

Yhdysvallat

REALI TAXI AEREO

Brasilia

REATEX INVEST

Neitsytsaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

REGIONAL CAE

Ranska

REGOURD AVIATION

Ranska

RELATIONAL INVESTORS

Yhdysvallat

RELIEF & LOGISTICS

Belgia

RIDA AVIATION LTD

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

RM HOLDINGS

Latvia

RONSO SA DE CV

Meksiko

ROUST TRADING

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ROYAL AIR MAROC

Marokko

S EGYPT

Egypti

S ALGERIE

Algeria

S BURKINA FASO

Burkina Faso

S CONGO (KIN)

Kongo

S GABON

Gabon

S IVORY COAST

Norsunluurannikko

S MONACO

Monaco

S NAMIBIA

Namibia

S NIGERIA

Nigeria

S SEFA

Ranska

S SENEGAL

Senegal

S TCHAD

Tšad

S.K.M.

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

SABRINA FISHERIES

Yhdysvallat

SAFIRE-METEO FRANCE

Ranska

S-AIR JSC

Venäjän federaatio

SALEM AVIATION

Saudi-Arabia

SATA VENEZUELA

Venezuela

SAUDI OGER

Saudi-Arabia

SCHREINER CAMEROUN

Kamerun

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba (Alankomaat), Alankomaiden Antillit

SÉCURITÉ CIVILE LF

Ranska

SEFA FRANCE

Ranska

SELIA

Ranska

SENTINEL AIR

Yhdysvallat

SERLUX

Luxemburg

SHAR INK

Venäjän federaatio

SHARE PLANE AG

Sveitsi

SICHUAN AIRLINES (3)

Kiina

SIEBEL SYSTEMS UK

Yhdistynyt kuningaskunta

SIGAIR LTD

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

SINDEL HAVACILIK

Turkki

SK TRAVEL

Yhdysvallat

SKY RIVER MANAGEMENT

Yhdysvallat

SKYBIRD AVIATION

Yhdysvallat

SKYTRADERS PTY

Australia

SMART AVIATION

Ranska

SMART AVIATION HE

Egypti

SNC BOETOS

Ranska

SNC CAVOK

Ranska

SOCATA

Ranska

SOFAXIS

Ranska

SOGERMA

Ranska

SOLIDAIR FRANCE

Ranska

SONY EUROPE

Saksa

SOUTHERN AIRLINES

Nigeria

SOUTHERN CROSS USA

Yhdysvallat

SPECIALISED TRANSP.

Yhdistynyt kuningaskunta

SPHINX WINGS

Sveitsi

SQUADRON AVTN SVCS

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

STAFF AIR SERVICE

Ranska

STARLING AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

STARLINK AVIATION

Kanada

STARR EQUIPMENT

Yhdysvallat

STATE AIR BERKUT

Kazakstan

STC BERMUDA LTD.

Egypti

STEELCASE

Yhdysvallat

STOCKWOOD V

Yhdysvallat

STORMJETS SA

Sveitsi

STRASBOURG AVIATION

Ranska

SULTAN AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

SUPER AIR

Turkki

SUPER CONSTELLATION

Sveitsi

SYMPHONY MASTER

Sveitsi

SYNTHES

Yhdysvallat

TAG AVIATION GWCIN

Yhdistynyt kuningaskunta

TAGANROG ANTK

Venäjän federaatio

TAJ AIR

Intia

TAK AVIATION UK LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

TALLWOOD MANAGEMNT

Yhdysvallat

TAM LINHAS AEREAS

Brasilia

TAPAJ

Yhdysvallat

TASSILI AIRLINES SA

Algeria

TAV HAVACILIK

Turkki

TAVISTOCK AVTN

Bahama

TELUS COMMUNICATIONS

Kanada

TGB

Ranska

THAI AIRASIA LTD

Thaimaa

THALES

Ranska

TIGER AIRWAYS

Singapore

TOUMAI AIR TCHAD SA

Tšad

TPS

Yhdysvallat

TRANCHANT GAMING

Ranska

TRANSAVIA FRANCE SAS

Ranska

TRIGANA AIR SERVICE

Indonesia

TUDOR SALIBA

Yhdysvallat

TUNIS AIR

Tunisia

TURNBERRY MANAGEMENT

Yhdysvallat

TWC AVIATION

Yhdysvallat

TWO THOUSAND

Luxemburg

TY AIR

Yhdysvallat

UKRAINE AVTN STATE

Ukraina

UNITED AVTN KUWAIT

Kuwait

UNITED HEALTHGROUP

Yhdysvallat

UNITED STATES AVTN

Yhdysvallat

UNITED TECHNOLOGIES

Yhdysvallat

UNIV AVN MIDDLE EAST

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

VALAVIA

Ranska

VALIANT AVIATION

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

VALMONT

Yhdysvallat

VENTURA AVIATION

Monaco

VENTURI ENTRISE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

VENUS SHIPPING COMP

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

VICTORY AVTN FLORIDA

Yhdysvallat

VIETNAM AIRLINES

Vietnam

VIRGIN AMERICA

Yhdysvallat

VOLARE UKRAINE

Ukraina

VOLO AVIATION

Yhdysvallat

VOYAGER JET CENTER

Yhdysvallat

VULCAN AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

VULCAN FLIGHT OPS

Yhdysvallat

WAF LTD

Caymansaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

WASSERSTEIN

Aruba (Alankomaat), Alankomaiden Antillit

WEDGE AVIATION

Yhdysvallat

WELLS AVIATION

Yhdysvallat

WESTJET

Sveitsi

WHITE LOTUS

Yhdysvallat

WIP TRADING

Sveitsi

WORLDWIDE JET CHARTR

Yhdysvallat

XL AIRWAYS FRANCE

Ranska

YEMENIA

Jemen

YYA AVIATION

Sveitsi

ZYMAN AVIATION LLC

Yhdysvallat


IRLANTI

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

WIZZ AIR LTD

Unkari

AER ARANN

Irlanti

AER LINGUS

Irlanti

AERO TIMBER PARTNERS

Yhdysvallat

AERO TOY STORE

Yhdysvallat

AERO WAYS

Yhdysvallat

AEROLINEAS MARCOS

Meksiko

AEROMANAGMENT N333EC

Yhdysvallat

AIR SHAMROCK

Yhdysvallat

AIR TREK

Yhdysvallat

AIRELOCK HOLDINGS

Yhdistynyt kuningaskunta

ALLTECH

Yhdysvallat

ALPHA ONE FLIGHT SCV

Yhdysvallat

AMERICAN TRANS AIR

Yhdysvallat

APACHE CORP

Yhdysvallat

ASTOR STREET ASSET

Yhdysvallat

AVIA PARTNER DENMARK

Tanska

B & G LEASING

Yhdysvallat

BARD

Yhdysvallat

BAXTER HEALTH CARE

Yhdysvallat

BEACON AVIATION

Irlanti

BECKER GROUP

Yhdysvallat

BELLSOUTH TELECOM

Yhdysvallat

BILLION AIR LTD

Irlanti

CAMDEN AVIATION

Yhdysvallat

CAMERON HENKIND

Yhdysvallat

CARLISLE HOLDINGS

Yhdysvallat

CARR L J

Yhdysvallat

CASTLELANDS

Irlanti

CCA AIR CHARTER

Yhdysvallat

CENTURION AVTN SRVCS

Yhdysvallat

CHC IRELAND LTD

Irlanti

CINTAS

Yhdysvallat

CITYJET

Irlanti

CORPORATE JETS PA

Yhdysvallat

CROSS AVTN

Yhdistynyt kuningaskunta

DB AVIATION USA

Yhdysvallat

DENISTON ENTERPRISES

Yhdysvallat

DMB AVIATION

Yhdysvallat

DOW CHEMICAL

Yhdysvallat

DOW CORNING

Yhdysvallat

EIRJET

Irlanti

ELI LILLY

Yhdysvallat

EMC IRELAND

Yhdysvallat

FEDERAL MOGUL

Yhdysvallat

FHR REAL ESTATE CORP

Kanada

FIRST VIRTUAL AIR

Yhdysvallat

FRIEDKIN INTL

Yhdysvallat

FUTURA GAEL

Irlanti

FUTURE HOLDINGS

Irlanti

GE CAPITAL-GECAS EI

Irlanti

GENERAL MILLS SALES

Yhdysvallat

GLOBAL WINGS LTD

Sveitsi

GOLDNER D

Yhdysvallat

GOODYEAR

Yhdysvallat

GRANT EXECUTIVE JETS

Kanada

GREENHILL AVTN

Yhdysvallat

GREENLEAF

Yhdysvallat

GROUP HOLDINGS

Yhdysvallat

HARLEY-DAVIDSON

Yhdysvallat

HAWKER PARTNERSHIP

Yhdistynyt kuningaskunta

HAWORTH TRANSPORT

Yhdysvallat

HEAVYLIFT INT.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

HERTZ CORP

Yhdysvallat

HOLLY CORP

Yhdysvallat

HUMANA

Yhdysvallat

IFFTG

Yhdysvallat

IRVING AIR SERVICE

Kanada

JARDEN CORP

Yhdysvallat

JEP LEASING

Yhdysvallat

JEPPESEN UK LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

JET ICU AIR AMBULNCE

Yhdysvallat

JOHNSON & JOHNSON

Yhdysvallat

KAIZEN AVTN

Yhdysvallat

KELLOGG

Yhdysvallat

KINTORE

Irlanti

KNICKERBOCKER

Yhdysvallat

LONDON CITY JET

Yhdistynyt kuningaskunta

MANDAN

Yhdysvallat

MC AVIATION

Yhdysvallat

MERCURY ENGINEERING

Irlanti

MHS CONSULTING

Yhdysvallat

MIL IRELAND

Irlanti

MIN.OF EXTREME SIT

Venäjän federaatio

MMRB SERVICES

Yhdysvallat

NESTLE PURINA PETCAR

Yhdysvallat

NEXT FLIGHT JETS

Yhdysvallat

NINETY EIGHT AVTN

Yhdysvallat

NOMADS

Yhdysvallat

NORTH AMERICAN AIRL

Yhdysvallat

OMEGA AIR (USA)

Yhdysvallat

ORBIS INTL

Yhdysvallat

OTTER INSPIRATIONS

Yhdysvallat

OWENS ILLINOIS

Yhdysvallat

OXY USA

Yhdysvallat

P & E PROPERTIES

Yhdysvallat

PALMER A

Yhdysvallat

PEPSICO

Yhdysvallat

PHOENIX AIR

Yhdysvallat

PILOT PARTNERS

Yhdysvallat

PRIVATE SKY AVTN

Yhdysvallat

RBGT LLC

Yhdysvallat

RIPPLEWOOD AVTN

Yhdysvallat

ROMEO MIKE AVTN

Yhdysvallat

RORO 212

Yhdysvallat

ROWAN DRILLING

Yhdysvallat

RYANAIR

Irlanti

SAFE FLIGHT INSTRMT

Yhdysvallat

SAFEWAY

Yhdysvallat

SHORT HILLS AVIATORS

Yhdysvallat

SOUTHERN JET MGMT

Yhdysvallat

STAR GAZER AVTN

Yhdysvallat

SUNSTATE AVIATION

Yhdysvallat

TEXAS INSTRUMENTS

Yhdysvallat

TIDNISH HOLDING

Kanada

TIMBERLAND

Yhdysvallat

TRANSIT AIR SRVC

Yhdysvallat

TRICYCLE AVIATION

Yhdysvallat

TYCO HEALTH CARE

Yhdysvallat

UNITED STATES STEEL

Yhdysvallat

VALLEJO

Yhdysvallat

VALLEY AIR SRVCS

Yhdysvallat

VEN AIR

Irlanti

VIA FELIZ II

Yhdysvallat

WESTON LTD

Irlanti

WINGEDFOOT AVTN

Yhdysvallat


ITALIA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

WORTHINGTON INDUSTRY

Yhdysvallat

WRENAIR

Irlanti

ACTION AIR

Italia

AERODYNAMICS USA

Yhdysvallat

AEROITALIA

Italia

AEROMANAGEMENT EUROP

Italia

AEROPORTUL MARCULEST

Moldovan tasavalta

AEROSTAR

Ukraina

AIC CANADA

Kanada

AIR ITALY

Italia

AIR MEMPHIS

Egypti

AIR ONE EXECUTIVE

Italia

AIR ONE ITALIA

Italia

AIR WING S.P.A.

Italia

AIRAMERICA SRL

Italia

AIRCRAFT GENERAL

Italia

AIRCRAFT PROPERTIES

Yhdysvallat

AIRGREEN SRL

Italia

AIRON AIR

Tanska

AIRSTARS AIRWAY

Venäjän federaatio

ALBA MILANO

Italia

ALBANIAN AIRLINE

Albania

ALBERTO CULVER

Yhdysvallat

ALBINATI AERONAUTICS

Sveitsi

ALENIA AERMACCHI

Italia

ALENIA AEROSPAZIO

Italia

ALENIA DIV AERONAUT

Italia

ALIPARMA

Italia

ALITALIA

Italia

ALITALIA EXPRESS

Italia

ALPI EAGLES SPA

Italia

AMRASH

Yhdysvallat

ASSICURATRICE MILANO

Italia

ASTAR (RCH FLIGHTS)

Yhdysvallat

AVANGARD MALZ AG

Saksa

AVTN DEVLPMENT INTL

Irlanti

BAA JET MANAGEMENT

Kiina

BALMORAL AIR PTY

Australia

BEDEK AVIATION

Israel

BELAVIA AIRLINES

Valko-Venäjä

BELL TEXTRON

Yhdysvallat

BELLE AIR

Albania

BERJAYA AIR SDN (2)

Malesia

BERWIND AVIATION

Yhdysvallat

BIZ JET AIRCRAFT

Italia

BLUE JET

Yhdysvallat

BLUE PANORAMA LI

Italia

BOEING — SEATTLE

Yhdysvallat

BRENZIL PTY

Australia

BURAQ AIR

Libya

BURMESTER OVERSEAS

Neitsytsaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

BUSINESS JET SERVICE

Yhdysvallat

CABLEAIR

Yhdysvallat

CAPITAL ACFT GROUP

Belgia

CAREMARK AVIATION

Yhdysvallat

CARGOITALIA

Italia

CARNIVAL CORP

Yhdysvallat

CATEX USA

Yhdysvallat

CGR PARMA

Italia

CLOSE AIR

Yhdistynyt kuningaskunta

CLUB AIR SPA

Italia

CNH AMERICA

Yhdysvallat

CONSOLIDATED INVESTM

Yhdysvallat

COVIDIEN INC

Yhdysvallat

CZAR AVIATION LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

DATELINE OVERSEAS

Kypros

DEADSON PROPERTY

Australia

DI AIR

Montenegro

DOBRO LTD

Saudi-Arabia

DOLE FOODS

Yhdysvallat

DOLPHIN AIR EXPRESS

Italia

DOMUS

Italia

DOYSA VIP HAVA A.S.

Turkki

DRAX GROUP

Yhdysvallat

DRUK AIR (2)

Bhutan

DS AVIATION

Israel

DUDMASTON LTD

Sveitsi

ELANAIR INC

Yhdysvallat

ELITICINO SA

Sveitsi

ELIWORK SRL

Italia

ENAV ITALIE

Italia

ERS SRL

Italia

ETHIOPIAN AIRLINES

Etiopia

EURAVIATION 2

Italia

EUROFLY

Italia

EUROFLY SERVICE

Italia

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

Italia

EUTELIA S.P.A.

Italia

FAMILY AIRLINES

Sveitsi

FIBA AIR HAVA

Turkki

FININVEST

Italia

FINITAL FINANZIARIA

Italia

FLIGH TEST ASSOCIATE

Yhdysvallat

FLYFORT

Norja

FLYING FALCON

Yhdysvallat

FLYNOR JET

Italia

GEDEAM SERVICES

Luxemburg

GENERAL WORK GUINEA

Päiväntasaajan Guinea

GEOFOTO D.O.O.

Kroatia

GKW UNIFIED HODLINGS

Yhdysvallat

GLOBAL TAXI AEREO

Brasilia

GLORIA AVIATION APS

Monaco

GOLDEN AIR SRL

Italia

GULF AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

GULF HELICOPTERS CO

Qatar

HANSUNG AIRLINES

Korean tasavalta

ICAR AIR

Bosnia ja Hertsegovina

ICARO

Italia

INTELLECTUAL VENTURE

Yhdysvallat

INTERFLY SRL

Italia

INTERJET ITALY

Italia

ISLAND AVIATION SVCS

Malediivit

ITALFLY 2

Italia

ITALI AIRLINES SPA

Italia

ITALY FIRST

Italia

JET PLANE CORP

Tanska

JETEX FLIGHT SUPPORT

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

JETLINK EXPRESS

Kenia

KORAL BLUE AIRLINES

Egypti

LATIUM JET SERVICES

Yhdistynyt kuningaskunta

LEMOINE INVESTMENTS

Yhdysvallat

LENNAR

Yhdysvallat

LIVINGSTON SPA

Italia

LUKOIL AVIA

Venäjän federaatio

LVOV AIRLINES

Ukraina

MASS MUTUAL LIFE

Yhdysvallat

MERIDIANA ITALIA

Italia

MIL ITALY

Italia

MISTRAL AIR ROMA

Italia

MODENA CAPITALE AVTN

Italia

MSC AVIATION

Sveitsi

MVA AVIATION LTD.

Yhdistynyt kuningaskunta

MYAIR.COM

Italia

N349BA

Yhdysvallat

NEOS

Italia

NEW WORLD JET

Yhdysvallat

NEWCO MANAGEMENT GRP

Yhdysvallat

NEWSFLIGHT CALIFORNI

Yhdysvallat

NEXT CENTURY AVTN

Yhdysvallat

NIKE

Yhdysvallat

NOEVIR AVIATION

Yhdysvallat

NUROL HAVACILIK

Turkki

OAK MANAGEMENT

Yhdysvallat

OCEAN AIRLINES ITALY

Italia

OZEK HAVACILIK

Turkki

PAFO

Yhdysvallat

PETROFF AIR

Venäjän federaatio

PITTCO

Yhdysvallat

PRATT HOLDINGS

Australia

PRECISIONAIR SVCS

Tansanian tasavalta

PRINCE AVIATION

Serbia

RAE — REGIONAL AIR

Saksa

RENCO USA

Yhdysvallat

RHEA VENDORS

Italia

SAO CONRADO TAXI

Brasilia

SBM GROUP

Yhdysvallat

SEQUOIA MILLENNIUM

Yhdysvallat

SERVIS AIR HAVA

Turkki

SERVIZI AEREI

Italia

SILVER VENTURES INC

Yhdysvallat

SIRIO

Italia

SIRIO EXECUTIVE

Italia

SKYSERVICE AIRLINES

Kanada

SKYWEST AIRLINES

Australia

SLAM

Italia

SOREM S.R.L.

Italia

SOUTHERN AIR SYSTEM

Yhdysvallat

SPRINGWAY

Venäjän federaatio

SPRINGWAY LTD

Venäjän federaatio

STAR ACFT LEASING

Yhdysvallat

TECHNO SKY S.R.L.

Italia

TOSCANA JET S.R.L.

Italia

TRIP LINHAS AEREAS 2

Brasilia

U S ALPHA

Yhdysvallat

VF CORP

Yhdysvallat

VIZAVI-AVIA LTD

Venäjän federaatio

VOLARE AIRLINES LI 2

Italia

VOLARE S.P.A.

Italia

VOLKSWAGEN USA

Yhdysvallat

WESTERN STONE & METAL

Yhdysvallat

WHIRLPOOL

Yhdysvallat

WIDEWORLD SRVCS

Argentiina

WIND JET SPA

Italia


KYPROS

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

AEROGRAPHICS INC

Yhdysvallat

ALLIANCE AIR

Intia

AL-MORRELL DEVELOPMT

Yhdysvallat

AVIATORS INDIA

Intia

AYEET AVIATION

Israel

BASHKORTOSTAN AIR

Venäjän federaatio

BATAVIA AIR

Indonesia

CYPRUS AIRWAYS

Kypros

EDT OFFSHORE

Kypros

ELITE JETS DUBAI

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

EUROCYPRIA

Kypros

FALCON EXPRESS CARGO

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

FLAIR AVIATION GMBH

Saksa

FUNAIR

Yhdysvallat

HAMRA AIR

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

HONG KONG EXPRESS

Kiina

JENSON & NICHOLSON

Singapore

JOANNOU PARASKEVAIDE

Saudi-Arabia

KINGFISHER AIRLINES

Intia

KUBASE AVIATION

Intia

MARSLAND AVIATION

Sudan

MEGA

Kazakstan

MIL DENMARK

Tanska

MINOR AVIATION

Thaimaa

NEFTEYUGANSK AVIA

Venäjän federaatio

ORION-X

Venäjän federaatio

PANKH

Venäjän federaatio

PARAMOUNT AIRWAYS VI

Intia

PEARSONS ASSETS GRP

Singapore

PLANES AND PARTS

Kanada

RUSLINE JSC

Venäjän federaatio

SAKAVIA SERVICE

Georgia

SAMA

Saudi-Arabia

SIRIUS AERO

Venäjän federaatio

SKY GATE

Jordania

UKRAINIAN HELICOPTER

Ukraina

VERTIKAL-T COMPANY

Venäjän federaatio

XIAMEN AVIATION AVV

Venäjän federaatio


LATVIA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

WORLD JET DELAWARE

Yhdysvallat

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Venäjän federaatio

AIR BALTIC

Latvia

FERAFORT INVESTMENT

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

RUSAIR JOINT STOCK

Venäjän federaatio


LIETTUA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

SMARTLYNX AIRLINES

Latvia

UNIVERSAL JET AVTN

Yhdysvallat

AURELA

Liettua

LITHUANIAN AIRLINES

Liettua

MIL LITHUANIA

Liettua

MIL US NAVY

Yhdysvallat

QANOT-SHARQ

Uzbekistan


LUXEMBURG

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

STAR UP

Peru

VESPERA UAB

Liettua

AERO-CHARTER UKRAINE

Ukraina

CARGOLUX

Luxemburg

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Luxemburg

HUSKY

Kanada

HUSKY IMS

Luxemburg

LUXAIR

Luxemburg

PHOENIX AVTN LTD

Kenia

RANGE FLYERS

Yhdysvallat


UNKARI

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

ZAHID TRACTOR

Saudi-Arabia

ABC AIR HUNGARY

Unkari

AIR-INVEST KFT.

Unkari

ARTIC GROUP KFT.

Unkari

BALTYKA LTD.

Ukraina

BLACKBURN INTL. HU

Unkari

DEER AIR CO LTD.

Kiina

DHMI TURKEY

Turkki

FARNAIR AIR HUNGARY

Unkari

GLOBE JET

Libanon

HAINAN AIRLINES (2)

Kiina

HEAVYLIFT CONGO

Kongo

INDICATOR

Unkari

ISD AVIA

Ukraina

KRUNK AVIATION

Ukraina

MALEV

Unkari

MIL HUNGARY

Unkari

MOLDAVIAN AIRLINES

Moldovan tasavalta

PANNON AIR SERVICE

Unkari

SKY EUROPE HUNGARY

Unkari

SKYEXPRESS JSC

Venäjän federaatio

SKYJET AVIATION

Unkari

STARLINE KZ JSC

Kazakstan

TAM AIR JSC

Georgia

TRAVEL SERVICE KFT.

Unkari

UB AIR PVT LTD.

Yhdysvallat

VALKYRIE AVTN

Yhdysvallat


MALTA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

TRADEWINDS AIRLINES

Yhdysvallat

WEST AIR LUXEMBOURG

Luxemburg

AERO POWER LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Mauritius

BAE SYSTEM OPS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

CSIM AIR

Yhdysvallat

FUGRO AIRBORNE

Australia

HEAVYLIFT CARGO

Sierra Leone

IAP GROUP AUSTRALIA

Australia

JETCRAFT AVIATION

Australia

KHARKOV AIRCRAFT

Ukraina

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

Etelä-Afrikka

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Alankomaat

S TOGO

Togo

SOLENTA AVIATION

Etelä-Afrikka


ALANKOMAAT

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

SRD AVIATION

Australia

WASHINGTON TIMES AVT

Yhdysvallat

AEROVERTIGO 2

Yhdysvallat

ARMAVIA

Armenia

ASPEN I LLC

Yhdysvallat

AVSOURCE GROUP

Yhdysvallat

BLUE AIRWAYS LLC

Armenia

CHINA AIRLINES

Kiina

CHINA SOUTHERN

Kiina

CORENDON AIRLINES

Turkki

EASTMAN CHEMICAL

Yhdysvallat

ELAL

Israel

ELAS PROFESSIONAL

Alankomaat

EMERGO FINANCE

Kanada

EXACT HOLDING

Alankomaat

FLORIDA WEST INTL AW

Yhdysvallat

FLY HAVA YOLLARY

Turkki

FOKKER HERITAGE

Alankomaat

FOKKER SERVICES

Alankomaat

GCB BEHEER

Alankomaat

GLOBAL ACFT SERVICES

Yhdysvallat

GREAT WALL AIRLINES

Kiina

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Alankomaat

INTERNET JET

Alankomaat

INTERSTATE AIRLINE

Alankomaat

JADE CARGO INTL

Kiina

JET SOURCE CHARTER

Yhdysvallat

JETAWAY

Yhdysvallat

JETSUPPORT

Alankomaat

JLJ EQUIPMENT LEASIN

Yhdysvallat

JM FAMILY AVIATION

Yhdysvallat

KALITTA CHARTERS

Yhdysvallat

KEYCORP

Yhdysvallat

KLM

Alankomaat

KOM ACTIVITY

Alankomaat

LIBERTY GLOBAL EUROP

Alankomaat

LUCHT RUIMTEV LABO

Alankomaat

MARTINAIR

Alankomaat

MASS HOLDING NV

Alankomaat

MIL NETHERLANDS

Alankomaat

NIPPON CARGO

Japani

NORTHWEST AIRLINES

Yhdysvallat

PATH

Yhdysvallat

PINKERTON

Sveitsi

POLAR AIR CARGO WW

Yhdysvallat

RED BARN FARMS

Yhdysvallat

RIJSSEN

Alankomaat

ROONEY HOLDINGS INC

Yhdysvallat

RUYGROK

Alankomaat

SCD AVIATION

Gabon

SHELL AIRCRAFT

Yhdistynyt kuningaskunta

SKYLINE AVIATION

Alankomaat

SOC. DE CONSERVATION

Alankomaat

SOUTHERN AIR

Yhdysvallat

TISMA

Yhdysvallat

TRANSAVIA AIRLINES

Alankomaat


ITÄVALTA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

AAA — AIR ALPS AVTN

Itävalta

AIR CHARTER LTD

Sveitsi

ASTRON AVIATION LTD

Sveitsi

AUSTRIAN AIRLINES

Itävalta

BFS BUSINESS FLIGHT

Itävalta

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Kanada

BUNDESAMT F|R EICH

Itävalta

CENTRE-AVIA AIRLINES

Venäjän federaatio

COLUMBA AIR LTD

Kroatia

FLICK, INGRID

Saksa

FLIGHT MANAGMNT LLC

Yhdysvallat

FLY JET

Italia

GEORGETOWN MNGMNT

Yhdysvallat

GLOBAL JET AUSTRIA

Itävalta

GLOCK GMBH

Itävalta

INTER AVIA FLUGBETR.

Itävalta

INTERJET AG

Sveitsi

INTERNATIONAL JET

Itävalta

INTERSKY LUFTFAHRT

Itävalta

JETALLIANCE

Itävalta

KRONO AIR

Itävalta

KRONOTRANS SPEDITION

Saksa

M.A.P. EXECUTIVE

Itävalta

MAGNA INTERNATIONAL

Kanada

MIL AUSTRIA

Itävalta

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Itävalta

OCA INTERNATIONAL

Saksa

PLANE FOLK LLC

Yhdysvallat

PORSCHE KONSTRUKTION

Itävalta

PREMIERE FLIGHT

Yhdysvallat

RED STAR AIR AMBUL

Turkki

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monaco

SCHAFFER

Itävalta

SCHAFFER GMBH

Sveitsi

SEMITOOL EUROPE

Yhdistynyt kuningaskunta

STRASSER GMBH

Itävalta

STYRIAN AIRWAYS AG

Itävalta

THE FLYING BULLS

Itävalta

TUPACK

Itävalta

TYROLEAN JET SERVICE

Itävalta

UKRAINE INTL AIRLINE

Ukraina

VISTAJET

Itävalta

VOLGA AVIAEXPRESS

Venäjän federaatio


PUOLA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

TUI NED. ARKEFLY

Alankomaat

UIM AIRCRAFT

Yhdysvallat

WILMINGTON TRUST CY

Yhdysvallat

AIR ITALY POLSKA

Puola

AIR SERVICE SRPSKA

Bosnia ja Hertsegovina

ALG TRANSP UK OFFICE

Yhdysvallat

ALPLA WERKE

Itävalta

AMC AVIATION

Egypti

AWAS AVTN SRVC

Yhdysvallat

BUEGE C

Saksa

CARD AERONAUTICS

Yhdysvallat

CARDINAL AVIATION AG

Sveitsi

DIRECT DISTRIBUTION

Ranska

EUROMEDITERRANEAN

Egypti

FAS FINOW-AIR-SERV

Saksa

GENERAL AVIATION EP

Puola

GRONBACH

Saksa

HANSEATIC AVIATION

Saksa

LC ENGINEERING

Puola

LIBERTY POLAND

Puola

LOT

Puola

MARITIME OFFICE

Puola

MIL ALGERIA

Algeria

MIL FINLAND

Suomi

MIL ISRAEL

Israel

MIL NATO NAPMA

Yhdysvallat

MIL POLAND

Puola

MIL RUSSIA

Venäjän federaatio

MIL SPAIN NAVY

Espanja

MIL SWITZERLAND

Sveitsi

MIL TURKEY

Turkki

MIL UKRAINE

Ukraina

MIL USA

Yhdysvallat

NOWY PRZEWOZNIK

Puola

PLAZA CENTERS LTD.

Unkari

POLISH AIR NAVIG

Puola

PRIMA CHARTER POLAND

Puola

PRIMARIS AIRLINES

Yhdysvallat

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Puola

PZL MIELEC

Puola

RAY AVIATION

Israel

SALWATOR SPOLKA

Puola

SCHUETZ GMBH

Saksa

UHENDATUD KAPITAL AS

Viro


PORTUGALI

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

UKRAINIAN PILOT

Ukraina

VTS CLIMA

Puola

WEISERT

Saksa

AGROAR

Portugali

AIR BEAR

Yhdysvallat

AIR JETSUL

Portugali

AIR LUXOR GB LDA

Guinea-Bissau

AIR LUXOR STP

São Tomé ja Príncipe

AIR SERVICES EP

Puola

AIR TRACTOR EUROPE

Espanja

ALLIANCE JET TAXI

Brasilia

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Espanja

ANGOLA AIR SERVICE

Angola

ANGOLA AIRLINES

Angola

ASSOCIATED AVTN

Yhdistynyt kuningaskunta

AVIALSA

Espanja

AVIATECH LTD

Yhdysvallat

AVIATION SRVCS INTL

Yhdysvallat

BASLER TURBO

Yhdysvallat

BRA TRANSP AEREOS

Brasilia

BRITISH ANTARCTIC

Yhdistynyt kuningaskunta

BROAD RIVER AVTN

Yhdysvallat

CANADIAN METRO AIRL

Kanada

CASBAH

Sveitsi

CHARTERTECH PARTNER

Etelä-Afrikka

CIELOS DEL PERÚ SA

Peru

CLOS DE BERRY MGMT

Yhdysvallat

COMAIR SALES LTD

Etelä-Afrikka

CONSORCIO UNIBANCO

Brasilia

CONSTRUCTORA SAMBIL

Venezuela

CRYSTAL AIR AVTN

Yhdysvallat

DES R CARGO EXPRESS

Mauritania

DISTRIBUIDORA PHARMA

Brasilia

DODSON AVIATION

Yhdysvallat

DPMG

Yhdysvallat

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba (Alankomaat), Alankomaiden Antillit

EAGLE MOUNTAIN INTL

Yhdysvallat

ELITE AIRCRAFT HOLDG

Yhdysvallat

EUROATLANTIC AIRWAYS

Portugali

FAITH LANDMARK

Yhdysvallat

FALCONCREST AVTN

Yhdysvallat

FAYARD ENTERPRISES

Yhdysvallat

FLIGHTEXEC

Kanada

FLUIRDADOS SA

Portugali

FLYING SQUIRREL

Yhdysvallat

GAMBIA INTL (2)

Gambia

GAVILAN

Yhdysvallat

GLOBAL EQUITIES

Etelä-Afrikka

HELIBRAVO AVIACO

Portugali

HELIPORTUGAL

Portugali

HMY AIRWAYS INC

Kanada

IBIS PARTICIPACOES

Brasilia

INTL PRIVATE JET

Sveitsi

JORDAN AVIATION

Jordania

KING AIR & TRAVELS

Nigeria

KNIGHTS ARILINES LTD

Nigeria

LADS

Australia

LUZAIR SA

Portugali

MACAU LANDMARK MGMT

Macao (Kiina)

MANACA TAXI AEREA

Brasilia

MARINER MANAGEMENT 2

Barbados

MBF HEALTCARE MGMT

Yhdysvallat

MENTE

Yhdysvallat

MIL PORTUGAL

Portugali

MINISTRY TRANSPORT

Nigeria

MORGAN FLIGHT

Yhdysvallat

MOURITZEN FAMILY

Etelä-Afrikka

NATURELINK

Etelä-Afrikka

NETJETS TRANSPORTES

Portugali

OCEANAIR LINHAS AER

Brasilia

ORIENT THAI AIRLINES

Thaimaa

PARTNERSHIP

Etelä-Afrikka

PAY S AIR SERVICE

Australia

PEGASUS ELITE AVTN

Yhdysvallat

PILOT INTERNATIONAL

Yhdysvallat

PORTUGALIA

Portugali

R & R AIRCRAFT

Yhdysvallat

RB SPORTS INTL

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

RICH PRODUCTS

Yhdysvallat

SAL EXPRESS

São Tomé ja Príncipe

SATA AZORES

Portugali

SATA INTERNATIONAL

Portugali

SONAIR ANGOLA

Angola

SOTAN

Brasilia

SPECIALIZED AIRCRAFT

Yhdysvallat

SPECTREM AIR

Etelä-Afrikka

STEPHENSON AIR SVCS

Yhdysvallat

STP

São Tomé ja Príncipe

SUMMER SUN TRADING

Etelä-Afrikka

TACV CABO VERDE

Kap Verde

TAP PORTUGAL

Portugali

TINAIRLINES

Portugali

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Kanada

TRUSH AIRCRAFT

Yhdysvallat

UAC AIR CHARTER

Saksa

ULTIMATE ACFT SERVIC

Yhdysvallat

VINAIR AEROSERVICOS

Portugali

VITESSE AVIATION

Brasilia

WEST CENTRAL AIR

Kanada

WHITE-AIRWAYS SA

Portugali


ROMANIA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

WILKES AND MCHUGH

Yhdysvallat

WINGS AVTN NIGERIA

Nigeria

WORLDWIDE FERRYING

Kanada

AIRCRAFT TRADERS

Belgia

ARP 410 AIRLINES

Ukraina

AVE. COM FZC

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

BLUE AIR TRANSPORT

Romania

CARPATAIR

Romania

DOLPHIN AIR

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

EMAIR

Turkki

FIRAT HAVACILIK

Turkki

JETRAN

Yhdysvallat

JETRAN AIR S.R.L.

Romania

MIA

Libanon

PACTEC

Yhdysvallat

ROMANIAN CIVIL

Romania

ROMAVIA ROMANIAN

Romania

S CAMEROON

Kamerun

TAROM

Romania


SLOVENIA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

MIL SLOVAKIA

Slovakia

SEAGLE AIR

Slovakia

SKY EUROPE AIRLINES

Slovakia

SLOVAK AIRLINES

Slovakia

STEEL KOSICE

Slovakia

ADRIA AIRWAYS

Slovenia

AURORA AIRLINES

Slovenia

CITIC GA G. AVIATION

Kiina

DAC-AVIATION

Kanada

MIL BULGARIA

Bulgaria

MIL ROMANIA

Romania


SLOVAKIA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

TRAST AERO

Venäjän federaatio

UAS UNITED AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

VICTORIA AVTN

Sveitsi

VISION AIRLINES

Yhdysvallat

AEROMIST KHARKIV

Ukraina

AIR SLOVAKIA BWJ

Slovakia

CAA SLOVAK REPUBLIC

Slovakia

DUBNICA AIR LTD

Slovakia

EASTERN AIRWAYS (FD)

Swazimaa

GOVERNMENT SLOVAKIA

Slovakia

ILYICH IRON & STEEL

Ukraina

JET AMERICA SALES

Yhdysvallat


SUOMI

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

AEROSYNCRO (2)

Ruotsi

AIR FINLAND

Suomi

ALTICOR

Yhdysvallat

ATYRAU AUE JOLY

Kazakstan

BLUE1

Suomi

CARLBAD ENTERPRISES

Ukraina

CHIPOLA AVIATION

Yhdysvallat

COPTERLINE OY

Suomi

FIN AVIATION ACADEMY

Suomi

FINNAIR OY

Suomi

FINNISH COMMUTER

Suomi

HELSINKI UNIVERSITY

Suomi

KAZAIR WEST

Kazakstan

LASKUVARJOKERHO RY

Suomi

METROPOLITAN LIFE

Yhdysvallat

PICTON LTD

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

RIVER AVIATION

Suomi

RIVER AVIATION OY

Suomi

TUPOLEV OAO

Venäjän federaatio

VK AVIATION USA

Yhdysvallat


RUOTSI

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

US EUROPE AFRICA TR

Yhdysvallat

VICTOR ECHO S.A.

Espanja

VIM AIRLINES

Venäjän federaatio

VIRGIN BLUE

Australia

VUELING AIRLINES

Espanja

WACHOVIA FINANCIAL

Yhdysvallat

ZOREX S.A.

Espanja

AIR EXPRESS SWEDEN

Ruotsi

AIR NELSON (2)

Uusi-Seelanti

AIRWING AS

Norja

ALLEGIANT AIR

Yhdysvallat

ATRAN-AVIATRANS

Venäjän federaatio

AVITRANS NORDIC AB

Ruotsi

BENDERS AIR

Ruotsi

BIRGMA SWEDEN AB

Ruotsi

BLUE CHIP JET

Ruotsi

CITY AIRLINE AB

Ruotsi

DAFGARD

Ruotsi

DC-YHDISTYS

Suomi

DLS AIR

Yhdysvallat

EAST AIR KB

Ruotsi

EFS EUROPEAN

Ruotsi

EZNIS AIRWAYS

Mongolia

FALCON AIR AB

Ruotsi

FF INVETS AB

Ruotsi

FLYGANDE VETERANER

Ruotsi

FLYME SWEDEN

Ruotsi

GLOBAL AVTN PARTNERS

Venäjän federaatio

GOLDEN AIR FLYG AB

Ruotsi

GRAFAIR (S) 2

Ruotsi

HASTENS SANGAR AB

Ruotsi

INTERNAL MINISTRY UK

Ukraina

JULA POSTORDER

Ruotsi

KINNARPS

Ruotsi

KUSTBEVAKNINGEN

Ruotsi

LUNDS UNIVERSITET

Ruotsi

MALMO AVIATION

Ruotsi

MARINE R CORP

Yhdysvallat

MASTER TOP LINHAS

Brasilia

MIL LATVIA

Latvia

MIL SWEDEN

Ruotsi

MIL/CIV SWEDEN

Ruotsi

NORDIC AIRLINK HOLD

Ruotsi

NORDIC AIRWAYS

Ruotsi

NORDWAYS SWEDEN AB

Ruotsi

NOVA AIRLINES

Ruotsi

NYGREN U

Ruotsi

OCCIDENTAL PETROLEUM

Yhdysvallat

PA-FLYG AB

Ruotsi

SAAB AB

Ruotsi

SAAB AEROTECH

Ruotsi

SAS

Ruotsi

SCANDINAVIAN MEDICOP

Ruotsi

SEB FINANS AB

Ruotsi

SKYDIVE AIRLINES AB

Ruotsi

SKYWAYS EXPRESS AB

Ruotsi

SNAS COURIERS

Bahrain

TABY AIR MAINTENANCE

Ruotsi

TANDORO

Sveitsi


YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

TRANSMILE AIR SVCS 2

Malesia

TRANSWEDE AIRWAYS

Ruotsi

TUIFLY NORDIC AB

Ruotsi

VARTIOLENTOLAIVUE

Suomi

VASTGOTA

Ruotsi

VIKING AIRLINES

Ruotsi

VOLVO AERO

Ruotsi

WEST AIR SWEDEN AB

Norja

247 JET LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

328 SUPPORT SERVICES

Saksa

3M COMPANY

Yhdysvallat

57 AVIATION SERVICES

Yhdysvallat

711 CODY INC

Yhdysvallat

994748 ONTARIO INC

Kanada

ABBOTT LABORATORIES

Yhdysvallat

ABCO AVIATION

Yhdysvallat

ACASS CANADA LTD

Kanada

ACE-INA FLIGHT OPS

Yhdysvallat

ACFT SARL

Luxemburg

ACT AIRLINES

Turkki

AD AVTN

Yhdistynyt kuningaskunta

ADL LEASING

Yhdysvallat

ADVENTAIR

Yhdysvallat

AEC INTERN. LTD

Sveitsi

AERGO BETA LEASING

Irlanti

AERO MEXICO CONNECT

Meksiko

AERO TAXI AVTN 2

Yhdysvallat

AERODYNAMICS

Yhdistynyt kuningaskunta

AEROMAR AIRLINES

Meksiko

AEROMEDICAL EVAC

Saudi-Arabia

AERONORTE

Portugali

AEROSERVICIOS EJE

Meksiko

AFRICAN AIR SOLUT

Etelä-Afrikka

AGILE AVTN

Yhdysvallat

AIM AVTN

Yhdysvallat

AIR ALPHA JEDDAH

Saudi-Arabia

AIR AMBULANCE SUPPRT

Yhdysvallat

AIR ATLANTA

Islanti

AIR ATLANTA EUROPE

Yhdistynyt kuningaskunta

AIR BLESSING

Yhdysvallat

AIR CANADA

Kanada

AIR CHTR EXPRESS 2

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AIR CONTRACTORS

Yhdistynyt kuningaskunta

AIR GROUP (VAN NUYS)

Yhdysvallat

AIR HARRODS

Yhdistynyt kuningaskunta

AIR INDIA

Intia

AIR MACAU CO. LTD

Macao (Kiina)

AIR MERCIA LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

AIR NEW ZEALAND

Uusi-Seelanti

AIR PARTNER

Yhdistynyt kuningaskunta

AIR ROUTING

Yhdysvallat

AIR RUTTER INTL

Yhdysvallat

AIR SAHARA

Intia

AIR SOUTH WEST LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

AIR TRANSAT

Kanada

AIRBLUE LTD

Pakistan

AIRLIFT NORWAY

Norja

AIRSTAR GROUP

Yhdysvallat

AIRTIME CHARTERS

Yhdistynyt kuningaskunta

AIRTIME LLC

Yhdysvallat

AJW-AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

AL RUSHAID AVIATION

Yhdysvallat

AL SALAM 319 LTD

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ALBION AVTN LEASING

Yhdistynyt kuningaskunta

ALIA ROYAL JORDANIAN

Jordania

ALII AVIATION

Yhdysvallat

AMBER AIR UAB

Liettua

AMBRION AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

AMERICAN AIRLINES

Yhdysvallat

AMERICAN EXPRESS

Yhdysvallat

AMERICAN INT GROUP

Yhdysvallat

AMGEN

Yhdysvallat

ANDALEX RESOURCES

Yhdysvallat

ANDAMAN AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ANGLO OPERATIONS

Etelä-Afrikka

ANHEUSER BUSCH

Yhdysvallat

ANSCHUTZ

Yhdysvallat

APEX AVIATION

Yhdysvallat

APRILIA HOLDINGS INC

Israel

ARAMARK

Yhdysvallat

ARAMCO SAUDI ARABIA

Yhdysvallat

ARINC DIRECT

Yhdysvallat

ARKAS SHIPPING

Turkki

ASIA AVIATION LTD

Intia

ASTRAEUS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

ATLANTIC AIRLINES UK

Yhdistynyt kuningaskunta

ATLANTIC ARL-N176AF

Yhdistynyt kuningaskunta

ATLANTIC AVTN 2

Yhdysvallat

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Yhdistynyt kuningaskunta

AURIGNY AIR

Yhdistynyt kuningaskunta

AVALON CAPITAL GROUP

Yhdysvallat

AVCARD

Yhdysvallat

AVENIR WORLDWIDE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AVIA CONSULT

Itävalta

AVIAMAX

Saksa

AVIONETA

Yhdysvallat

AVJET CORP

Yhdysvallat

AVN AIR

Yhdysvallat

AVTN SVCS MGMT

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AVTRADE UK

Yhdistynyt kuningaskunta

AWAIR

Yhdistynyt kuningaskunta

AZERBAIJAN AIRLINES

Azerbaidžan

B & D AVIATION

Yhdysvallat

BA CITYFLYER LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

BA CONNECT

Yhdistynyt kuningaskunta

BAE SYSTEMS HATFIELD

Yhdistynyt kuningaskunta

BAE SYSTEMS MARINE

Yhdistynyt kuningaskunta

BAE SYSTEMS OPS CAT

Yhdistynyt kuningaskunta

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Bahrain

BAKEWELL INDUSTRIES

Yhdistynyt kuningaskunta

BAMFORD EXCAVATOR

Yhdistynyt kuningaskunta

BANGLADESH BIMAN

Bangladesh

BANLINE AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

BARTLETT AND SONS

Yhdistynyt kuningaskunta

BASEOPS

Yhdysvallat

BASS ENTERPRISES

Yhdysvallat

BECHTEL

Yhdysvallat

BECTON DICKINSON

Yhdysvallat

BEEHAWK AVIATION

Yhdysvallat

BEL AIR

Yhdistynyt kuningaskunta

BERGEN AIR TRANSPORT

Norja

BEXAIR

Bahrain

BHARAT FORGE

Intia

BLACK & DECKER

Yhdysvallat

BLUE CITY AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

BOEING EXECUTIVE FLT

Yhdysvallat

BOMBARDIER CANADAIR

Kanada

BOMBARDIER DE HAVILL

Kanada

BOMBARDIER INC

Kanada

BOND OFFSHORE HELIS

Yhdistynyt kuningaskunta

BOOKAJET ACFT MNG

Yhdistynyt kuningaskunta

BOOKAJET OPS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

BOOTH CREEK MGMT

Yhdysvallat

BOULTBEE AVTN 2

Yhdistynyt kuningaskunta

BPG PROPERTIES

Yhdysvallat

BRAMPTONIA LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

BRAVO AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

BRECO INTL

Yhdistynyt kuningaskunta

BRIDGE AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

BRIDGTOWN PLANT

Yhdistynyt kuningaskunta

BRISTOL AIR LTD

Saudi-Arabia

BRISTOL MYERS SQUIBB

Yhdysvallat

BRITANNIA AIRWAYS

Yhdistynyt kuningaskunta

BRITISH AIRWAYS BA

Yhdistynyt kuningaskunta

BRITISH MEDITERR

Yhdistynyt kuningaskunta

BRITISH MIDLAND

Yhdistynyt kuningaskunta

BRITISH NORTH WEST

Yhdistynyt kuningaskunta

BROKERAGE & MANAGMT

Yhdysvallat

BROOM P AVTN SVCS

Yhdysvallat

BROOME WELLINGTON

Yhdistynyt kuningaskunta

BRUNSWICK

Yhdysvallat

BUCKHEAD

Yhdysvallat

BURLINGTON RESOURCES

Yhdysvallat

BZL

Sveitsi

C AND S AVIATION

Yhdysvallat

CAERNARFON AIRWORLD

Yhdistynyt kuningaskunta

CALIFORNIA JET SHARE

Yhdysvallat

CALSPAN

Yhdysvallat

CAMPBELL SOUP

Yhdysvallat

CAN PACIFIC RAILWAY

Kanada

CANADIAN GLOBAL AIR

Kanada

CAPE CLEAR CAPITAL

Yhdysvallat

CAPITAL AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

CARDAL

Yhdysvallat

CARGILL

Yhdysvallat

CARIS AVIATION

Yhdysvallat

CARRE AVIATION LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

CATERPILLAR

Yhdysvallat

CATHAY PACIFIC

Kiina

CATHTON HOLDINGS LTD

Kanada

CB APPLICATIONS

Yhdysvallat

CBAIR

Yhdysvallat

CBAS (PVT) LTD

Intia

CELTIC TECH JET

Kanada

CENDANT

Yhdysvallat

CENTAERO AVIATION

Kanada

CESSNA CITATION OPS

Yhdysvallat

CESSNA PROPJET DP880

Yhdysvallat

CHAMARAC

Yhdysvallat

CHARTRIGHT AIR

Kanada

CHARTWELL AVIATION

Yhdysvallat

CHEVRONTEXACO

Yhdysvallat

CIGNA

Yhdysvallat

CIRRUS EHF

Islanti

CIT LEASING

Yhdysvallat

CITELYNX TRAVEL

Yhdistynyt kuningaskunta

CITIGROUP

Yhdysvallat

CITY STAR AIRLINES

Yhdistynyt kuningaskunta

CJ AIRWAYS

Yhdistynyt kuningaskunta

CLAESSENS INTL

Yhdistynyt kuningaskunta

CLAY LACY AVIATION

Yhdysvallat

CLEARWATER AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

CLEARWATER FINE FOOD

Kanada

CLOUD AIR SERVICE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

CLUB 328 LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

COBHAM FLIGHT INSP.

Yhdistynyt kuningaskunta

COCA COLA ENTERPRISE

Yhdysvallat

COLLEEN

Yhdysvallat

COLT INTL

Kanada

COLT INTL HOUSTON

Yhdysvallat

COMCO

Yhdysvallat

COMLUX AVTN

Sveitsi

COMPANHIA VALE RIO

Brasilia

COMPUTAPLANE

Yhdistynyt kuningaskunta

CONDOR AVTN

Yhdistynyt kuningaskunta

CONOCOPHILLIPS AVTN

Yhdysvallat

CONSOLIDATED CHARTER

Yhdysvallat

CONSOLIDATED PRESS 2

Australia

CONSTELLATION AVTN

Yhdysvallat

CONTINENTAL AIRLINES

Yhdysvallat

COPART INC

Yhdysvallat

COSTA AZZOURA

Saudi-Arabia

COSTCO WHOLESALE

Yhdysvallat

COUGAR HELICOPTERS

Kanada

COUNTRYWIDE HOME

Yhdysvallat

COVE PARTNERS

Yhdysvallat

CRAFT AIR SA

Luxemburg

CRANE COMPANY

Yhdysvallat

CRANFIELD INSTITUTE

Yhdistynyt kuningaskunta

CRESAIR INC

Yhdysvallat

CSC TRANSPORTATION

Yhdysvallat

CTC AVTN JET SVCS

Yhdistynyt kuningaskunta

CUMULUS INV. HOL. LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

CW AVIATION HOLDINGS

Yhdistynyt kuningaskunta

DACION

Yhdysvallat

DAIDALOS AVIATION

Ukraina

DAKOTA NORWAY

Norja

DANA EXECUTIVE JETS

Syyria

DARWIN AIRLINE

Sveitsi

DATEL DIRECT LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

DELTA AIRELITE

Yhdysvallat

DESERT AIR CHTR INC

Yhdysvallat

DIRECT AIR EXECUTIVE

Yhdistynyt kuningaskunta

DITCO SA

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

DLF LTD

Intia

DONINGTON AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

DOVE AIR

Yhdysvallat

DRAGONFLY AVTN SVCS

Yhdistynyt kuningaskunta

DTC LLC

Yhdysvallat

DUBAI AIR WING

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

DUBLIN AERO SERVICES

Irlanti

DUKE OF WESTMINSTER

Yhdistynyt kuningaskunta

DUNAVANT ENTERPRISES

Yhdysvallat

DUNMORE HOMES

Yhdysvallat

DUNVIEW

Sveitsi

DX SERVICE COMPANY

Yhdysvallat

E*TRADE GROUP

Yhdysvallat

EAGLE AIRCRAFT

Yhdysvallat

EAS AEROSERVIZI (2)

Italia

EASSDA IRELAND LTD

Irlanti

EASTERN AIRWAYS UK

Yhdistynyt kuningaskunta

EASTERN SKYJETS

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

EASY AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

EASYJET AIRLINE

Yhdistynyt kuningaskunta

EBJ OPERATIONS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

EDREES MUSTAFA

Saudi-Arabia

EDS USA

Yhdysvallat

EFB AVIATION

Yhdysvallat

EGYPTAIR

Egypti

EIE EAGLE

Yhdistynyt kuningaskunta

ELLIOTT AVIATION LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

ELMET AVTN

Yhdysvallat

EL-SEIF ENGINEERING

Saudi-Arabia

EMBRAER

Brasilia

EMIRATES INTL

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

EMPIRE AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ENNA — ALGERIE

Algeria

EOS AIRLINES

Yhdysvallat

EPC HOLDINGS 644

Yhdysvallat

ERNIR

Islanti

ERRIGAL AVIATION LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

ETIHAD AIRWAYS

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

EURO BUSINESS JETS

Yhdistynyt kuningaskunta

EURO-ASIA AIR

Kazakstan

EUROMANX AUSTRIA

Yhdistynyt kuningaskunta

EUROPEAN AVIAT CHART

Yhdistynyt kuningaskunta

EVA AIR

Taiwan (Kiinan tasavalta)

EVERGREEN HELICPTR 2

Yhdysvallat

EWA WEST

Yhdysvallat

EXCEL AIRWAYS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

EXCELAIRE USA

Yhdysvallat

EXCELLENT GLIDE

Kazakstan

EXEC JET MANAGEMENT

Yhdistynyt kuningaskunta

EXECUJET ASIA

Australia

EXECUJET AUSTRALIA

Australia

EXECUJET EUROPE GMBH

Saksa

EXECUJET FLIGHT OPS

Etelä-Afrikka

EXECUTIVE AVIAT SERV

Yhdistynyt kuningaskunta

EXECUTIVE FLITEWAYS

Yhdysvallat

EXECUTIVE JET BBJ

Yhdysvallat

EXECUTIVE JET GROUP

Yhdistynyt kuningaskunta

EXECUTIVE JET INC

Yhdysvallat

EXECUTIVE JET LONDON

Yhdistynyt kuningaskunta

EXECUTIVE JET MNGMT

Yhdysvallat

EXECUTIVE JETS LTD

Saudi-Arabia

EXXON PENNSYLVANIA

Yhdysvallat

FAA

Yhdysvallat

FALCONAIR LTD

Etelä-Afrikka

FAROE JET

Tanska

FAS GMBH

Saksa

FAYAIR (JERSEY)

Yhdistynyt kuningaskunta

FEGOTILA LTD

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

FERNCROFT

Yhdistynyt kuningaskunta

FERTITTA ENTERPRISES

Yhdysvallat

FIRST CHOICE AIRWAYS

Yhdistynyt kuningaskunta

FIRSTFLIGHT

Yhdysvallat

FJ900

Yhdysvallat

FJL LEASING

Yhdysvallat

FJR PRIVATE FLIGHT

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

FLEET INT AVTN & FIN

Yhdistynyt kuningaskunta

FLIGHT CONSULTANCY

Yhdistynyt kuningaskunta

FLIGHT MANAGEMENT

Yhdysvallat

FLIGHT OPTIONS

Yhdysvallat

FLIGHTLINE

Yhdistynyt kuningaskunta

FLIGHTWORKS

Yhdysvallat

FLYBE

Yhdistynyt kuningaskunta

FLYCORP AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

FLYING LION

Yhdysvallat

FLYNN FINANCIAL

Yhdysvallat

FML AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

FORD EUROPE LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

FOREST AVIATION LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

FORMULA ONE MNGMT

Yhdysvallat

FOUNTAIN AIR

Yhdistynyt kuningaskunta

FOUR STAR

Yhdysvallat

FRANKLIN TEMPLETON

Yhdysvallat

FRONTLINER

Yhdysvallat

FUTURA TRAVELS

Intia

G5 EXECUTIVE

Sveitsi

GALLAGHER ENTERPRISE

Yhdysvallat

GAMA AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

GAMA AVIATION INC

Yhdysvallat

GANTT AVIATION

Yhdysvallat

GB AIRWAYS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

GE CORPORATE AIR TRP

Yhdysvallat

GEMINAIR LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

GENERAL DYNAMICS

Yhdysvallat

GF AIR

Yhdysvallat

GHANA INTL AIRLINES

Ghana

GIFFORD D

Yhdysvallat

GLOBAL AVIATION (OR)

Yhdysvallat

GLOBAL EXEC AVTN

Yhdysvallat

GLOBAL JET CONCEPT

Luxemburg

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Yhdistynyt kuningaskunta

GLOBAL TRIP SUPPORT

Yhdysvallat

GLOBESPAN AIRWAYS

Yhdistynyt kuningaskunta

GODWIN PUMPS

Yhdysvallat

GOLDEN EUROPE JET

Saksa

GRAHAM CAPITAL

Yhdysvallat

GRAINGER

Yhdysvallat

GRANARD LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

GREEN FLAG AVIATION

Sudan

GREENDRAKE

Yhdysvallat

GREYSCAPE

Yhdistynyt kuningaskunta

GSC PARTNERS

Yhdysvallat

GSCP (NJ) INC

Yhdysvallat

GTC MANAGEMT BURBANK

Yhdysvallat

GTC MGMT NEW YORK

Yhdysvallat

GUARD SYSTEMS ASA

Norja

GUILD INVESTMENTS

Yhdysvallat

GULF AIR

Bahrain

GULFSTREAM SAVANNAH

Yhdysvallat

HAMILTON COMPANIES

Yhdysvallat

HAMLIN AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

HANGAR 8 LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

HANGAR ACQUISITION

Yhdysvallat

HARBERT AVTN

Yhdysvallat

HARRAH'S OPERATING C

Yhdysvallat

HARRIS

Yhdysvallat

HARSCO

Yhdysvallat

HARTH TRADING EST

Saudi-Arabia

HAUGHEY AIR LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

HAVERFORD SUISSE

Sveitsi

HAWKER BEECHCRAFT

Yhdysvallat

HAWKER WEST

Kanada

HBC AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

HCC SERVICE CO

Yhdysvallat

HD AIR LIMITED

Yhdistynyt kuningaskunta

HEINZ COMPANY

Yhdysvallat

HELITRANS

Norja

HELLO

Sveitsi

HENFIELD LODGE AVTN

Yhdistynyt kuningaskunta

HENNIG

Etelä-Afrikka

HERITAGE JETS (FL)

Yhdysvallat

HESNES AIR

Norja

HILL AIR

Yhdysvallat

HOME DEPOT

Yhdysvallat

HONEYWELL ARIZONA

Yhdysvallat

HONEYWELL MORRISTOWN

Yhdysvallat

HONG KONG DRAGON AIR

Kiina

HOZU-AVIA LTD

Kazakstan

HUGHES AIR CORP

Kanada

HUNDRED PERCENT AVTN

Yhdistynyt kuningaskunta

IBM

Yhdysvallat

ICEJET (2)

Islanti

ICELAND COAST GUARD

Islanti

ICELAND FROZEN FOODS

Yhdistynyt kuningaskunta

ICELANDAIR

Islanti

IDAHO ASSOCIATES

Yhdysvallat

IL LIONE ALATO ARL

Yhdistynyt kuningaskunta

IMAGE AIR CHARTER

Kanada

INDO PACIFIC AVTN

Intia

INDYCAR AVIATION

Yhdysvallat

INFINITY AVIATION

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

INFLITE ENGINEERING

Yhdistynyt kuningaskunta

INTERLEASE AVIATION

Yhdysvallat

INTERNATIONAL JET MG

Yhdysvallat

INTL JET CLUB

Yhdistynyt kuningaskunta

INTL JETCLUB LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

INVESTAVIA

Kazakstan

ISCAR ISRAEL

Israel

ISLAND AVTN USA

Yhdysvallat

ISM AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

ISTITHMAR WORLD AVTN

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

ITCA C/O ACI PACIFIC

Yhdysvallat

ITT INDUSTRIES

Yhdysvallat

IVANHOE AVIATION 2

Singapore

J MAX AIR SERVICES

Yhdistynyt kuningaskunta

J S AIRLINES LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

JANNAIRE LLP

Yhdistynyt kuningaskunta

JAPAN AIRLINES

Japani

JATO AVTN

Yhdistynyt kuningaskunta

JEDINAK R AND R

Kanada

JEPPESEN DATAPLAN 2

Yhdysvallat

JET AIRWAYS INDIA

Intia

JET ASIA LTD

Macao (Kiina)

JET AVIATION H KONG

Kiina

JET AVTN TETERBORO

Yhdysvallat

JET CHARTER (FLORIDA)

Yhdysvallat

JET FLIGHT CORP

Yhdysvallat

JET LINK

Israel

JET OPTIONS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

JET2. COM

Yhdistynyt kuningaskunta

JETPORT

Kanada

JETSTEFF AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

JETSTREAM EXEC

Yhdistynyt kuningaskunta

JETT8 A/L CARGO

Singapore

JOHN MASON ACFT SVCS

Yhdistynyt kuningaskunta

JOHNSON FRANKLIN

Yhdysvallat

JOHNSON SC AND SON

Yhdysvallat

JOHNSONS AIR LTD

Ghana

JOKLAFLUG

Islanti

JOLUK AVTN

Yhdysvallat

JP MORGAN CHASE CY

Yhdysvallat

KAISERAIR

Yhdysvallat

KANGRA AVIATION (FA)

Etelä-Afrikka

KAY R

Yhdistynyt kuningaskunta

KENDRIS PRIVATE LTD

Sveitsi

KENN BOREK AIR (A)

Kanada

KENYA AIRWAYS

Kenia

KERR-MCGEE

Yhdysvallat

KERZNER INTL.

Yhdysvallat

KEY AIR

Yhdysvallat

KEYPOINT AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

KIBRIS TURK HAVA YOL

Turkki

KING AIRLINES (2)

Nigeria

KLEIN TOOLS

Yhdysvallat

KMI MANAGEMENT

Yhdysvallat

KOHLER

Yhdysvallat

KRAFT

Yhdysvallat

KUWAIT AIRWAYS

Kuwait

KUZU AIRLINES CARGO

Turkki

LANGLEY HOLDINGS

Yhdistynyt kuningaskunta

LARVOTTO LP

Yhdistynyt kuningaskunta

LAS VEGAS SANDS

Yhdysvallat

LEARJET

Yhdysvallat

LEDAIR CANADA

Kanada

LEGATUM AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

LEVEL 3 COMMUNICATN

Yhdysvallat

LIBERTY AVTN COMPANY

Yhdistynyt kuningaskunta

LIBERTY MEDIA LLC

Yhdysvallat

LIBERTY MUTUAL

Yhdysvallat

LIBYAN ARAB AIRLINES

Libya

LIGHTAIR

Yhdysvallat

LINK AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

LOCKHEED MARTIN

Yhdysvallat

LOGANAIR

Yhdistynyt kuningaskunta

LONDON AIR SERVICES

Kanada

LONDON CORPORATE JET

Yhdistynyt kuningaskunta

LONDON EXEC AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

LONGTAIL AVTN

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

LOWE'S COMPANIES

Yhdysvallat

LUKOIL-AVIA SWISS

Sveitsi

LWOOD AVIATION

Yhdysvallat

LYDD AIR LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

M G TRANSPORT

Yhdysvallat

MAINE AVIATION 2

Yhdysvallat

MALAYSIAN AIRLINES

Malesia

MANHATTAN JET CHTR

Yhdistynyt kuningaskunta

MANN AIR LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

MARATHON OIL

Yhdysvallat

MARBYIA EXEC. FLIGHT

Saudi-Arabia

MARKOSS AVIATION UK

Yhdistynyt kuningaskunta

MARSHALL CAMBRIDGE

Yhdistynyt kuningaskunta

MARTIN BAKER

Yhdistynyt kuningaskunta

MAS AIRWAYS LTD

Yhdistynyt kuningaskunta

MASCO

Yhdysvallat

MATTHEWS AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

MATTHEWS JOHN

Yhdistynyt kuningaskunta

MAXJET AIRWAYS

Yhdysvallat

MAZAMA FINANCE

Yhdysvallat

MBI AVIATION

Yhdysvallat

MCAIR SERVICES

Yhdistynyt kuningaskunta

MCCAIN FOODS

Kanada

MCDONALD'S CORP

Yhdysvallat

MCI

Yhdysvallat

MCKINLEY CAPITAL

Yhdysvallat

MCLEAN HOMES

Yhdistynyt kuningaskunta

MEDIA CONSULTING

Yhdysvallat

MELLON BANK

Yhdysvallat

MERCK & CO

Yhdysvallat

MERHAV

Israel

MERIDIAN AIR CHTR

Yhdysvallat

METRO JET USA

Yhdysvallat

METRO TAXI AEREO

Brasilia

METROJET

Hong Kong (Kiina)

METROPIX (UK) LLP

Yhdistynyt kuningaskunta

MGI AVIATION

Yhdistynyt kuningaskunta

MGM MIRAGE

Yhdysvallat

MID ROC LEASING