ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
12. joulukuuta 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 317/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta

1

2008/C 317/02

Komission tiedonanto asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesta tiedustelusta ja rekisteröinnistä sellaisten aineiden osalta, jotka on saatettu lainmukaisesti markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2008, mutta jotka eivät ole vaiheittain rekisteröitäviä aineita ( 1 )

2

2008/C 317/03

Tiedonanto annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti jäsenvaltion tulliviranomaisten toimittamista tiedoista, jotka koskevat tavaroiden luokittelua tullinimikkeistöön

3

2008/C 317/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5317 — IBM/ILOG) ( 1 )

5

2008/C 317/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card) ( 1 )

5

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2008/C 317/06

Euroopan unionin ohjeet konsuliasioiden johtavan valtion käsitteen käyttöön ottamiseksi

6

 

Komissio

2008/C 317/07

Euron kurssi

9

2008/C 317/08

Komission tiedonanto merten moottoriteiden avaamiseen myönnettävää yhteisön rahoitusta täydentävää valtiontukea koskevista ohjeista ( 1 )

10

 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 317/09

Valtiontuet — Ranska — Valtiontuki C 31/08 (ex N 681/06) — Volailles du Périgord -yhtiölle myönnetty pelastamistuki — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

13

2008/C 317/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5324 — Centrica/Segebel) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

17

2008/C 317/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5385 — Avnet/Abacus) ( 1 )

18

 

2008/C 317/12

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2008/C 317/01)

Päätöksen tekopäivä

10.7.2007

Tuen numero

N 322/A/06

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

Oikeusperusta

Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 maggio 2006

Toimenpidetyyppi

Investointituet, tuet tuotantokapasiteetin poistamiseen ja eläintautien torjumiseen

Tarkoitus

Lintuinfluenssan ehkäisy ja torjunta

Tuen muoto

Suorat avustukset

Talousarvio

100 miljoonaa EUR (kaikkiin määräyksessä säädettyihin toimenpiteisiin)

Tuen intensiteetti

Vaihtelee toimenpiteiden mukaan

Kesto

26.8.2005-31.12.2006

Toimiala

Siipikarja-ala

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero delle politiche agricole e forestali

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/2


Komission tiedonanto asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesta tiedustelusta ja rekisteröinnistä sellaisten aineiden osalta, jotka on saatettu lainmukaisesti markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2008, mutta jotka eivät ole vaiheittain rekisteröitäviä aineita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 317/02)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetussa Euroopan parlamenti ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 (Reach) edellytetään, että aineet, jotka eivät ole ”vaiheittain rekisteröitäviä aineita” ja joita valmistetaan yhteisössä tai tuodaan yhteisöön sellaisenaan tai valmisteissa tai esineissä vähintään yksi tonni vuodessa, on 1 päivästä kesäkuuta 2008 alkaen rekisteröitävä Reach-asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Ennen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröintiä rekisteröijän on toimitettava REACH-asetuksen 26 artiklan mukainen tiedustelu Euroopan kemikaalivirastolle. On huomattava, että tiedustelumenettelyä koskevat REACH-asetuksen säännökset tulivat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008. Tästä seuraa, että muuta kuin vaiheittain rekisteröitävää ainetta oli käytännössä mahdotonta rekisteröidä 1 päivänä kesäkuuta 2008. Lisäksi on huomattava, että asetuksen (EY) N:o 1907/2006 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu REACH-asetuksen soveltamisen yhteydessä käytettäviä testimenetelmiä koskeva asetus hyväksyttiin vasta 30 päivänä toukokuuta 2008.

Jotkin aineet, joita on valmistettu ja/tai saatettu markkinoille lainmukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2008, eivät ehkä ole REACH-asetuksen 3 artiklan 20 kohdassa vahvistetun ”vaiheittain rekisteröitävän aineen” määritelmän mukaisia. Tällaisten aineiden kaupan ja tuotannon häiriöiden välttämiseksi ja edellyttäen, että voidaan osoittaa aineen olleen lainmukaisesti yhteisön markkinoilla ennen 1 päivää kesäkuuta 2008, rekisteröintiä haluavia muistutetaan velvollisuudesta toimittaa tiedustelu Euroopan kemikaalivirastolle. Rekisteröijän on perusteltava yksittäisten tietojen mahdollinen puuttuminen. Puuttuvat tiedot on toimitettava ilman tarpeetonta viivytystä.


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/3


Tiedonanto annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti jäsenvaltion tulliviranomaisten toimittamista tiedoista, jotka koskevat tavaroiden luokittelua tullinimikkeistöön

(2008/C 317/03)

Sitovan tariffitiedon voimassaolo päättyy sinä päivänä, josta alkaen se on ristiriidassa tullinimikkeistön tulkinnan kanssa seuraavien kansainvälisten tariffitoimenpiteiden vuoksi:

Harmonoidun järjestelmän selitysten muutokset ja tulliyhteistyöneuvoston hyväksymät luokitussuositukset (CCC:n asiakirja NC1310 — harmonoidun järjestelmän komitean 41. kokouksen kertomus):

HARMONOITUA JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 8 ARTIKLASSA TARKOITETUN MENETTELYN MUKAISESTI TEHDYT MUUTOKSET NIMIKKEISTÖN SELITYKSIIN JA MAAILMAN TULLIJÄRJESTÖN ALAISEN HARMONOIDUN JÄRJESTELMÄN KOMITEAN HYVÄKSYMÄT LUOKITUSSUOSITUKSET

(HARMONOIDUN JÄRJESTELMÄN KOMITEAN 41. KOKOUS, MAALISKUU 2008)

ASIAKIRJA NC1310

Muutokset, jotka on tehty harmonoitua järjestelmää koskevan yleissopimuksen liitteenä oleviin selityksiin

17.01

N/13

28.01 yleisohje

N/5

28.14

N/16

29.16

N/8

29 ryhmä: luettelo II

N/8

30.02

N/11

33.01

N/12

41.01

N/14

4101.20 alanimikeselitykset

N/14

57.02

N/23

84.36

N/26

85.08

N/26

90.06

N/29

90.21

N/28

90.25

N/15

90.27

N/15

Harmonoidun järjestelmän komitean hyväksymät luokitussuositukset

0210.99/1

N/17

0902.20/1

N/18

1517.90/3

N/19

2208.90/3

N/20

3504.00/1

N/21

3907.20/3

N/22

6110.30/1

N/24

6211.33/1

N/25

8504.40/2-5

N/27

9503.00/4

N/30

9503.00/7

N/30

Näiden toimenpiteiden sisältöä koskevia tietoja voi saada Euroopan yhteisöjen komission verotuksen ja tulliliiton pääosastosta (rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel) sekä tämän pääosaston Internet-sivulta:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5317 — IBM/ILOG)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 317/04)

Komissio päätti 10. marraskuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5317. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 317/05)

Komissio päätti 3. lokakuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5241. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Neuvosto

12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/6


Euroopan unionin ohjeet konsuliasioiden johtavan valtion käsitteen käyttöön ottamiseksi

(2008/C 317/06)

Johdanto

1.

Näissä ohjeissa pyritään neuvoston 16. kesäkuuta 2006 hyväksymien ohjeiden, jotka on osoitettu konsuliviranomaisille EU:n kansalaisten suojelemiseksi kolmansissa maissa (alaviite: asiak. 10109/2/06 rev 2), sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) hyväksymän asiakirjan 10715/07 jatkotoimena panemaan täytäntöön yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 18. kesäkuuta 2007 antamat päätelmät, joiden tavoitteena oli ”vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden välistä konsuliyhteistyötä ottamalla käyttöön konsuliasioiden johtavan valtion käsite”. Kyseisten päätelmien mukaan ”johtava valtio pyrkii laajan konsulipalveluihin vaikuttavan kriisin sattuessa varmistamaan, että kaikki Euroopan unionin kansalaiset saavat apua, ja huolehtii jäsenvaltioiden välisestä koordinoinnista kentällä, tämän vaikuttamatta jäsenvaltioiden ensisijaiseen vastuuseen kansalaistensa suojelemisesta”.

2.

Kyseiset ohjeet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 20 artiklassa tarkoitetun velvoitteen sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklassa tarkoitettujen yhteistyötoimien täytäntöönpanoon. Jäsenvaltio ottaa johtavan valtion tehtävän vapaaehtoisesti kaikkien jäsenvaltioiden ollessa aktiivisesti sen tukena. Muut jäsenvaltiot jatkavat kaikissa tapauksissa omien kansalaistensa tilanteen seuraamista paikan päällä, jakavat tiedustelutietoa ja tilannearviointeja sekä toimittavat tarvittaessa vahvistusjoukkoja ja lisäresursseja.

3.

PTK:n hyväksymän asiakirjan 10715/07 mukaan kuluvan kokeilukauden aikana on määrä järjestää etenkin uusia harjoituksia; kokeilukauden päätyttyä jäsenvaltiot tarkastelevat mahdollisuutta virallistaa nämä puitteet oikeudellisella päätöksellä.

4.

Ohjeissa ei kielletä muita erimuotoisia yhteistyö- tai koordinointialoitteita ottaen huomioon sen, että laajan konsulipalveluihin vaikuttavan kriisin sattuessa kolmansissa maissa voi syntyä erityistilanteita.

5.

Ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia ja ne on osoitettu yksinomaan jäsenvaltioille, Euroopan komissiolle ja neuvoston pääsihteeristölle. Nämä ohjeet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

1.   Johtavasta valtiosta ilmoittaminen

1.1

Jäsenvaltio, joka haluaa ottaa johtavan valtion tehtävän kolmannessa valtiossa, ilmoittaa asiasta COREU-verkoston välityksellä. Asiasta tiedotetaan kyseisessä kolmannessa maassa oleville edustustoille paikan päällä pidettävässä koordinointikokouksessa.

1.2

Jos kaksi jäsenvaltiota haluaa ottaa yhdessä johtavan valtion tehtävän kolmannessa valtiossa, ne ilmoittavat asiasta yhdessä COREU-verkoston välityksellä. Jos johtavia valtioita on enemmän kuin yksi, vastuu jaetaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja koordinointijärjestelyt määritellään selkeästi.

1.3

Jos mikään muu jäsenvaltio ei COREU-verkoston välityksellä ilmoita vastustavansa asiaa 30 päivänä kuluessa, kyseinen jäsenvaltio toimii johtavana valtiona kyseisessä kolmannessa valtiossa siihen asti, kun jäsenvaltio itse ilmoittaa COREU-verkoston välityksellä luopuvansa tehtävästä.

1.4

Neuvoston pääsihteeristö päivittää luetteloa kolmansista maista, joissa jäsenvaltio toimii johtavana valtiona, aina saatuaan ilmoituksen johtavana valtiona toimimisesta tai tästä tehtävästä luopumisesta. Tämä luettelo julkaistaan Euroopan unionin tilannekeskuksen (EU SITCEN) ylläpitämällä konsuliasioiden verkkosivustolla ja sitä jaetaan säännöllisesti jäsenvaltioille.

1.5

Tilanteessa, jossa kolmannessa valtiossa, johon mikään valtio ei ole ilmoittautunut johtavaksi valtioksi, sattuu laaja konsulipalveluihin vaikuttava kriisi, yksi tai useampi jäsenvaltio voi välittömästi ottaa tämän tehtävän ilmoittamalla asiasta COREU-verkoston välityksellä tai muilla asianmukaisilla keinoilla. Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä 2.2 kohdan mukaisesti hyväksymästä kyseistä ilmoitusta.

2.   Johtavan valtion tehtävät

2.1

Johtava valtio ottaa hoitaakseen seuraavat tehtävät:

a)

Kriisitilanteiden ulkopuolella johtava valtio koordinoi tarkoituksenmukaisimmat valmistelutoimenpiteet kolmanteen valtioon akkreditoituneen edustuston päällikkönsä välityksellä ja yhteistyössä Euroopan unionin paikallista puheenjohtajuutta hoitavan valtion kanssa. Johtava valtio laatii kohdassa 3.1 määriteltyjen henkilöiden evakuointisuunnitelman ja ilmoittaa siitä jäsenvaltioiden edustustoille ja komission lähetystölle.

b)

Laajan konsulipalveluihin vaikuttavan kriisin sattuessa on johtavan valtion tehtävä toteuttaa kohdassa 3.1 määriteltyjä henkilöitä koskevia avustustoimia. Johtava valtio tiedottaa asianosaisille jäsenvaltioille tilanteen kehittymisestä. Paikan päällä johtavan valtion edustuston päällikkö helpottaa yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat lähettäneet lisähenkilöstöä, taloudellisia resursseja, välineistöä ja lääkintäapujoukkoja kohdan 5.2 mukaisesti. Johtavan valtion edustuston päällikkö vastaa myös avustustoimien, kokoontumisten ja tarvittaessa turvapaikkaan evakuoimisen koordinoimisesta ja toteuttamisesta muiden asianosaisten jäsenvaltioiden tuella.

2.2

Kun johtava valtio arvioi, että on tarpeen turvautua kohdassa 3.1 määriteltyjen henkilöiden evakuointiin, se ilmoittaa asiasta asianosaisille jäsenvaltioille sekä paikan päällä että niiden pääkaupunkeihin. Asianosaiset jäsenvaltiot ilmoittavat puolestaan johtavalle valtiolle evakuointia koskevasta kansallisesta kannastaan ja siitä, haluaako se johtavan valtion asiaa koskevaa apua vai ei. Mikäli jäsenvaltio kieltäytyy tästä avusta, se huolehtii itse kansalaistensa ja muiden mahdollisten konsuliapunsa piirissä olevien henkilöiden suojelusta. Kyseisen valtion kansalaiset ja muut mahdolliset sen konsuliavun piirissä olevat henkilöt voivat edelleen syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti saada johtavan valtion apua. Johtavan valtion avusta kieltäytymistä koskevan päätöksen mahdolliset seuraukset jäsenvaltiolle eivät ole johtavan valtion vastuulla.

2.3

Henkilöiden osallistuminen evakuointiin on vapaaehtoista. Evakuointitapauksessa johtavan valtion vastuu päättyy, kun evakuoidut saapuvat johtavan valtion osoittamaan turvapaikkaan. Johtavan valtion tehtäviin ei kuulu evakuoitujen vieminen muualle kuin nimettyyn turvapaikkaan.

2.4

Jos johtava valtio arvioi toisin kuin muut jäsenvaltiot, että evakuointi ei vielä ole tarpeen, sen tulee kaikin mahdollisin tavoin avustaa ja koordinoida muiden jäsenvaltioiden toteuttamia avustustoimia.

3.   Avun kohteena olevat henkilöt

3.1

Kaikki henkilöt, jotka voivat saada jäsenvaltioltaan konsuliapua, voivat pyytää apua johtavalta valtiolta.

4.   Tietojenvaihto (1)

4.1.

Jotta johtava valtio voisi varmistaa kohdassa 2.1 määritellyn tehtävänsä moitteettoman toteuttamisen, jäsenvaltioiden on annettava niiden kannalta ehdottoman välttämättömät tiedot (tarve tiedonsaantiin), jotka on määritelty 16. kesäkuuta 2006 annettujen ohjeiden liitteissä I, II ja III.

4.2

Johtava valtio sitoutuu käyttämään kyseisiä tietoja ainoastaan niiden tehtävien puitteissa, joita se toteuttaa johtavan valtion ominaisuudessa.

4.3

Kolmanteen maahan akkreditoituneen edustuston päällikkö antaa nämä tiedot paikan päällä johtavan valtion edustuston päällikölle yhteisesti määriteltyjen menettelyjen mukaisesti.

4.4

Jos jäsenvaltio ei ole nimittänyt kolmanteen maahan akkreditoitunutta edustuston päällikköä, se toimittaa tarvittavat tiedot johtavalle valtiolle yhteisesti määriteltyjen menettelyjen mukaisesti.

4.5

Jos jäsenvaltio ei toimita tietoja johtavalle valtiolle tai toimitetut tiedot ovat puutteellisia, tämä vaikuttaa kielteisesti johtavan valtion kykyyn toteuttaa kohdassa 2.1 määritelty tehtävänsä. Tässä tapauksessa johtava valtio toteuttaa avustustehtäväänsä hallussaan olevien tietojen asettamissa rajoissa.

5.   Johtavan valtion tehtävien suorittamisessa avustaminen

5.1

Ottaen huomioon eurooppalaisen solidaarisuuden periaatteen ja sen, että on ensisijaisesti jäsenvaltioiden oma asia varmistaa kansalaistensa suojelu, jäsenvaltiot edesauttavat johtavan valtion tehtävien sujumista.

5.2

Tältä pohjalta johtava valtio voi pyytää muita jäsenvaltioita antamaan kriisiaikoina vapaaehtoisesti käyttöön logistisia välineitä ja henkilöresursseja. Jäsenvaltioiden edustajat voivat antaa paikan päällä tukensa johtavalle valtiolle kansallisten kriisinhallintaryhmiensä toimina. Johtava valtio voi myös hyödyntää yhteisön pelastuspalvelumekanismin ja neuvoston pääsihteeristön kriisinhallintarakenteiden kaltaisia välineitä samoin kuin Euroopan komission paikallisen lähetystön logistista tukea. Johtava valtio ja kyseinen komission lähetystö sopivat suunnitteluvaiheessa komission tehtävästä. Komission henkilöstö ei suorita konsulityötä.

5.3

Johtava valtio esittää jäsenvaltioille omia menojaan ja kohdassa 5.2 mainittujen avunantajien menoja koskevan taseen.

5.4

Johtava valtio voi pyytää jäsenvaltioilta korvausta sille tehtäviensä suorittamisesta aiheutuneista menoista. Jos korvauspyyntö esitetään, jäsenvaltiot osallistuvat johtavan valtion tehtävistä aiheutuneiden menojen korvaamiseen avustettujen henkilöiden määrän mukaisesti. Korvausmäärä määräytyy, kun on ensin tarvittaessa vähennetty niiden kohdassa 5.2 mainitut menot. Jäsenvaltiot voivat saada apua saaneilta henkilöiltä korvauksia johtavan valtion heiltä avunantamishetkellä mahdollisuuksien mukaan pyytämien takaisinmaksusitoumusten perusteella diplomaatti- ja konsuliedustustojen Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta tehdyn päätöksen 95/553/EY mukaisesti.

5.5

Jos johtavalta valtiolta apua saava henkilö pyytää vahingonkorvausta johtavan valtion avustustoimen aikana syntyneen vahingon perusteella, johtava valtio ja kyseisen henkilön jäsenvaltio neuvottelevat keskenään ja sopivat lisätoimista oman lainsäädäntönsä ja sisäisten menettelyjensä sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

6.   Tiedottaminen

6.1

Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet näiden ohjeiden saattamiseksi kaikkien niiden henkilöiden tietoon, jotka voivat saada jäsenvaltioltaan konsuliapua, erityisesti www-sivustojensa matkustustiedotteiden välityksellä.


(1)  Näiden ohjeiden soveltamista varten kerättyjen ja tallennettujen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n asiaankuuluvia sääntöjä, joita ovat muun muassa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY.


Komissio

12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/9


Euron kurssi (1)

11. joulukuuta 2008

(2008/C 317/07)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3215

JPY

Japanin jeniä

120,67

DKK

Tanskan kruunua

7,4503

GBP

Englannin puntaa

0,88690

SEK

Ruotsin kruunua

10,5800

CHF

Sveitsin frangia

1,5737

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,2065

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,965

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

264,45

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7092

PLN

Puolan zlotya

3,9865

RON

Romanian leuta

3,9138

SKK

Slovakian korunaa

30,175

TRY

Turkin liiraa

2,0504

AUD

Australian dollaria

1,9889

CAD

Kanadan dollaria

1,6383

HKD

Hongkongin dollaria

10,2417

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,3990

SGD

Singaporin dollaria

1,9704

KRW

Etelä-Korean wonia

1 800,54

ZAR

Etelä-Afrikan randia

13,3991

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,0540

HRK

Kroatian kunaa

7,1818

IDR

Indonesian rupiaa

14 602,58

MYR

Malesian ringgitiä

4,7138

PHP

Filippiinien pesoa

63,130

RUB

Venäjän ruplaa

36,7912

THB

Thaimaan bahtia

46,345

BRL

Brasilian real

3,1663

MXN

Meksikon peso

17,5615


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/10


Komission tiedonanto merten moottoriteiden avaamiseen myönnettävää yhteisön rahoitusta täydentävää valtiontukea koskevista ohjeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 317/08)

JOHDANTO

1.

Valkoisessa kirjassa ”Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika” (1) esitellään käsite ”merten moottoritiet”, joita pidetään lyhyen matkan merenkulkuun perustuvina laadukkaina liikennepalveluina. Merten moottoritiet koostuvat infrastruktuurista, toiminteista ja palveluista, jotka kattavat vähintään kaksi jäsenvaltiota. Merten moottoriteiden tavoitteena on siirtää suuri osa tavaraliikenteestä maanteiltä merelle. Niiden menestyksellinen toteuttaminen auttaa saavuttamaan kaksi eurooppalaisen liikennepolitiikan päätavoitetta, jotka ovat tieliikenteen ruuhkien vähentäminen ja tavaraliikenteen ympäristövaikutusten pienentäminen. Valkoisen kirjan väliarvioinnissa (2) todetaan, että tiet ovat entistäkin ruuhkaisempia, ja EU:lle tästä aiheutuvat kustannukset ovat noin 1 prosentti BKT:stä. Lisäksi siinä mainitaan kasvihuonekaasupäästöjen uhkaavan Kioton tavoitteiden saavuttamista ja korostetaan edelleenkin merten moottoriteiden tärkeyttä.

MARCO POLO II -OHJELMAN MUKAISIIN MERTEN MOOTTORITIET -HANKKEISIIN MYÖNNETTÄVÄ TÄYDENTÄVÄ VALTIONTUKI

2.

Tiedonannon ”Yhteisön suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle” (3) 10 luvussa sallitaan tietyin edellytyksin uusiin tai parannettuihin lyhyen matkan merenkulkupalveluihin myönnettävä käynnistystuki, jonka enimmäiskesto on kolme vuotta ja enimmäisintensiteetti 30 prosenttia toimintakustannuksista ja 10 prosenttia investointikustannuksista.

3.

Toinen Marco Polo -ohjelma, jäljempänä ’Marco Polo II’, joka otettiin käyttöön toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarakuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) ja asetuksen (EY) N:o 1382/2003 kumoamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1692/2006 (4), on toinen kahdesta yhteisön rahoitusvälineestä, joista tuetaan suoraan ja nimenomaisesti merten moottoriteitä yhtenä viidestä toimesta, joita tuetaan tavarakuljetusten siirtämiseksi pois maanteiltä tai tavarakuljetusten välttämiseksi maanteillä. Marco Polo II tarjoaa tukea lähinnä merten moottoriteiden palveluja koskevaan osaan. Tuki myönnetään alan toimijoille osoitettujen vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella. Rahoitustuen myöntäminen riippuu Marco Polo -ohjelmassa käytettävissä olevista määrärahoista. Merten moottoriteille voidaan myöntää rahoitusta myös aluepolitiikan määrärahoista.

4.

Asetuksen (EY) N:o 1692/2006 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan Marco Polo II -ohjelmaan kuuluviin merten moottoritiet -toimiin voidaan tietyin edellytyksin myöntää yhteisön rahoitustukea, jonka enimmäisintensiteetti on 35 prosenttia kyseisen liikennepalvelun perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvista kokonaiskustannuksista ja jonka kesto on enintään 60 kuukautta, kuten liitteessä I olevan B sarakkeen 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa säädetään.

5.

Asetuksen (EY) N:o 1692/2006 7 artiklassa säädetään seuraavaa: Tämän ohjelman soveltamisalaan kuuluville toimille myönnettävän yhteisön rahoitustuen saaminen ei estä valtiontuen myöntämistä samalle toimelle kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, jos kyseinen tuki on yhteensopiva perustamissopimuksessa tarkoitetun valtiontukijärjestelmän kanssa ja myönnetty tuki ei ylitä liitteessä I kullekin toimityypille vahvistettuja kumulatiivisia rajoja.

6.

Asetuksen (EY) N:o 1692/2006 7 artiklan mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset saavat siis täydentää yhteisön rahoitusta myöntämällä omia varojaan hankkeisiin, jotka on valittu noudattaen kyseisessä asetuksessa vahvistettuja kriteereitä ja menettelyjä sekä siinä asetettuja enimmäismääriä. Asetuksen (EY) N:o 1692/2006 7 artiklan tavoitteena on tarjota jostain hankkeesta kiinnostuneelle yritykselle varmuus ennalta määritetyn suuruisesta julkisesta rahoituksesta sen alkuperästä riippumatta. Asetuksen (EY) N:o 1692/2006 mukaisesti myönnettävät yhteisön varat eivät nimittäin välttämättä riitä suurimman mahdollisen tuen myöntämiseen kaikille valituille hankkeille. Jos jonakin vuonna esitetään suuri joukko arviointiperusteet täyttäviä hankkeita, joillekin hankkeille myönnettävää yhteisön rahoitusta saatetaankin joutua rajoittamaan. Vaikka valituiksi tulleiden hankkeiden suuri määrä olisi merkki Marco Polo II -ohjelman menestyksekkäästä toteutuksesta, ohjelman toteutus vaarantuisi, jos siihen osallistuvat yritykset joutuisivat peruuttamaan tarjouksensa tai luopuisivat tarjousten tekemisestä tulevaisuudessa siitä syystä, että asianomaisten palvelujen käynnistämiseen ei olisi saatavilla julkista rahoitusta. Potentiaalisten tarjoajien kannalta on myös olennaisen tärkeää, että vahvistetaan ennalta määritetyn suuruinen julkinen rahoitus, johon tarjoajat voivat luottaa.

7.

Komissio on tässä tilanteessa huomannut, että sidosryhmien ja jäsenvaltioiden viranomaisten keskuudessa on epätietoisuutta siitä, voivatko viimeksi mainitut myöntää Marco Polo II -hankkeisiin täydentävää valtiontukea, joka ylittää meriliikenteen valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen 10 luvun mukaisesti lyhyen matkan merenkulkuun sallitun tuen. Meriliikenteen valtiontukea koskevien suuntaviivojen mukaiset järjestelmien tukikelpoisuusedellytykset poikkeavat itse asiassa jonkin verran Marco Polo II -ohjelman edellytyksistä. Suuntaviivoissa tuen enimmäisintensiteetiksi vahvistetaan 30 prosenttia toimintakustannuksista (Marco Polo II: 35 prosenttia kokonaismenoista) ja enimmäiskestoksi kolme vuotta (Marco Polo II: viisi vuotta). Merten moottoritiet -toimien potentiaalisten tarjoajien keskuudessa vallitseva epävarmuus johtuu luultavasti juuri näistä eroista.

8.

Edellä esitetyistä syistä komissio katsoo, että valtiontuen ja yhteisön rahoituksen enimmäiskeston ja intensiteetin olisi oltava sama kaikissa asetuksen mukaisesti valituissa hankkeissa. Komissio sallii näin ollen perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella Marco Polo II -ohjelmaan kuuluvien merten moottoritiet -hankkeiden käynnistämiseen myönnettävän valtiontuen, jonka enimmäisintensiteetti on 35 prosenttia toimintakustannuksista ja enimmäiskesto viisi vuotta, ellei yhteisön rahoitusta ole saatavilla tai siltä osin, kuin yhteisön rahoitus ei kata kyseisiä kustannuksia (5). Sama pätee sellaisiin Marco Polo II -ohjelman mukaisesti valittuihin hankkeisiin, joiden rahoitus tulee lopulta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) (6) tai koheesiorahastosta (7).

9.

Toimintakustannuksiin myönnettävä käynnistystuki ei saa ylittää edellä mainittua kestoa ja intensiteettiä riippumatta siitä, mikä sen rahoituslähde on. Tuki ei saa kumuloitua julkisista palveluista maksettavan korvauksen kanssa. Lisäksi komissio muistuttaa, että samoja tukikelpoisia kustannuksia ei voida tukea kahdesta yhteisön rahoitusvälineestä.

10.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valtiontuki, jonka ne aikovat myöntää tämän tiedonannon perusteella asetuksen (EY) N:o 1692/2006 mukaisesti valittuihin hankkeisiin.

EUROOPAN LAAJUISIIN LIIKENNEVERKKOIHIN (TEN-T) KUULUVIIN MERTEN MOOTTORITIET -HANKKEISIIN MYÖNNETTÄVÄ TÄYDENTÄVÄ VALTIONTUKI

11.

Yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1692/96/EY (8) 12 a artiklassa säädetään sellaisten merten moottoriteiden perustamisesta, joilla pyritään keskittämään tavaravirtoja merikuljetuslogistiikkaan perustuville reiteille siten, että parannetaan nykyisiä tai luodaan uusia elinkelpoisia, säännöllisesti ja tiheästi liikennöityjä meriyhteyksiä jäsenvaltioiden väliseen tavaraliikenteeseen maanteiden ruuhkautumisen vähentämiseksi ja/tai syrjäisten ja saarialueiden sekä -valtioiden yhteyksien parantamiseksi. Euroopan laajuisen merten moottoritieverkon on koostuttava toiminteista ja palveluista, jotka koskevat vähintään kahta satamaa kahdessa eri jäsenvaltiossa.

12.

Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetut yhteisön suuntaviivat koskevat infrastruktuurin kehittämiseen myönnettävää yhteisön tukea myös merten moottoriteiden tapauksessa. Päätöksen N:o 1692/96/EY 12 a artiklan 5 kohdan toinen luetelmakohta sisältää kuitenkin mahdollisuuden myöntää yhteisön tukea hankkeen käynnistämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista. Tätä tukea voidaan myöntää siinä määrin, kuin sen katsotaan olevan tarpeen hankkeen taloudellisen toteutettavuuden mahdollistamiseksi. Saattaa esimerkiksi käydä niin, että hanke-ehdotuksen esittävälle satamien ja liikenteenharjoittajien muodostamalle yhteenliittymälle aiheutuu merten moottoriteiden palvelujen käynnistysjaksolla alkuvaiheen tappioita.

13.

Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämisestä annettujen yhteisön suuntaviivojen mukainen käynnistystuki, joka on ymmärrettävä investointitueksi, on rajoitettu ”asianmukaisesti perusteltuihin pääomakustannuksiin”. Tähän voi kuulua kyseiseen palveluun osoitettujen alusten poisto. (9) Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämisestä annettujen yhteisön suuntaviivojen mukaan käynnistystuen kesto on rajattu kahteen vuoteen ja enimmäisintensiteetti 30 prosenttiin.

14.

Jäsenvaltiot voivat myöntää TEN-T-hankkeisiin rahoitusta sikäli, kuin yhteisön rahoitusta ei ole saatavilla. Merenkulkupalveluihin myönnettävän käynnistystuen osalta päätöksen N:o 1629/96/EY 12 a artiklan 5 kohdan toisessa luetelmakohdassa viitataan kuitenkin valtiontukea koskeviin perustamissopimuksen määräyksiin. Näin ollen jäsenvaltiot voivat myöntää täydentävää tukea sikäli, kuin yhteisön tukea ei ole saatavilla, mutta niiden on näin toimiessaan noudatettava valtiontukisääntöjä. Koska valtiontukisääntöjen soveltamista koskevia ohjeita on lyhyen matkan merenkulkuun myönnettävän tuen osalta annettu meriliikenteen valtiontukea koskevien suuntaviivojen 10 luvussa, täydentävään valtiontukeen sovelletaan kyseisiä suuntaviivoja. Meriliikenteen valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa sallitaan kuitenkin kolmen vuoden ajan myönnettävä investointituki, jonka enimmäisintensiteetti on 10 prosenttia. Tästä seuraa, että jos merten moottoritie -hanke tulee valituksi TEN-T-hankkeena, mutta sille ei myönnetä yhteisön investointituen enimmäismäärää, joka on 30 prosenttia kahden vuoden aikana, julkinen tuki ei välttämättä yllä suurimpaan mahdolliseen määräänsä, jos kansallinen valtiontuki ei voi olla suurempi kuin meriliikenteen valtiontukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa sallitut 10 prosenttia kolmen vuoden ajan. Kahden järjestelmän välinen ero tuen enimmäiskestossa (kaksi vuotta päätöksen N:o 1692/96/EY mukaisesti ja kolme vuotta meriliikenteen valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaisesti) on niin ikään omiaan luomaan epävarmuutta ja sekaannusta. Selvyyden vuoksi ja jotta merten moottoriteitä koskevaan TEN-T-hankkeeseen osallistuvalle yritykselle myönnettävä julkinen tuki olisi ennalta määritetty, jäsenvaltioiden myöntämän täydentävän valtiontuen enimmäisintensiteetin ja keston olisi vastattava yhteisön rahoituksen enimmäisintensiteettiä ja kestoa.

15.

Edellä esitetyistä syistä komissio sallii perustamissopimussopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella päätöksen N:o 1692/96/EY 12 a artiklan säännöksiä vastaaviin hankkeisiin, jotka on valittu yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 680/2007 (10) säädetyn menettelyn mukaisesti, myönnettävän investointeja koskevan valtiontuen, jonka enimmäisintensiteetti on 30 prosenttia ja enimmäiskesto kaksi vuotta, ellei käynnistystukeen ole saatavilla yhteisön rahoitusta tai siltä osin, kuin yhteisön rahoitus ei kata kyseisiä kustannuksia. Sama pätee tapauksiin, joissa jäsenvaltiot päättävät rahoittaa hankkeen Euroopan aluekehitysrahastosta tai koheesiorahastosta.

16.

Investointeihin myönnettävä käynnistystuki ei saa ylittää tässä kohdassa tarkoitettua kestoa ja intensiteettiä riippumatta siitä, mikä sen rahoituslähde on. Se ei saa kumuloitua julkisista palveluista maksettavan korvauksen kanssa. Komissio muistuttaa myös tässä yhteydessä, että samoja tukikelpoisia kustannuksia ei voida tukea kahdesta yhteisön rahoitusvälineestä.

17.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valtiontuki, jonka ne aikovat myöntää tämän tiedonannon perusteella asetuksen (EY) N:o 680/2007 mukaisesti valittuihin hankkeisiin.

SOVELTAMINEN

18.

Komissio soveltaa tässä tiedonannossa annettuja ohjeita seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun tiedonanto on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


(1)  KOM(2001) 370.

(2)  KOM(2006) 314 lopullinen: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan — Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi.

(3)  Komission tiedonanto K(2004) 43 (EUVL C 13, 17.1.2004, s. 3).

(4)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1.

(5)  Olisi huomattava, että Marco Polo II -asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan lauseketta (joka koskee tieliikenteestä tosiasiallisesti siirrettyjen tavarakuljetusten määrään perustuvaan rahoitukseen sovellettavia rajoituksia) sovelletaan yhteisön rahoitukseen muttei tässä tiedonannossa käsiteltyyn täydentävään valtiontukeen.

(6)  Asetus (EY) N:o 1080/2006, annettu 5. heinäkuuta 2006 (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Asetus (EY) N:o 1084/2006, annettu 11. heinäkuuta 2006 (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79).

(8)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1.

(9)  Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan vuoden 2005 ehdotuspyynnön yhteydessä 28. helmikuuta 2005 annetun käsikirjan 4.3 kohta (pääomakustannuksiin liittyvä käynnistystuki).

(10)  EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/13


VALTIONTUET — RANSKA

Valtiontuki C 31/08 (ex N 681/06) — ”Volailles du Périgord” -yhtiölle myönnetty pelastamistuki

Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(2008/C 317/09)

Komissio on ilmoittanut 16. heinäkuuta 2008 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Ranskalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua tukea.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural

Direction M. Législation agricole

Unité M.2. Conditions de concurrence

Rue de la Loi 130 5/94A

B-1049 Bruxelles

Faksi: (32-2) 296 76 72

Huomautukset toimitetaan Ranskalle. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyytensä luottamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

Ranska ilmoitti 13. lokakuuta 2006 sähköpostitse komissiolle aikovansa myöntää tukea Volailles du Périgord -yhtiön pelastamiseen. Yhtiö on 100-prosenttisesti Gayen perheen omistuksessa, ja vuonna 2006 sen palveluksessa oli 236 työntekijää, minkä perusteella se oli Terrassonin alueen suurin työnantaja. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2006 noin 52 miljoonaa EUR. Ajankohtana, jona komission päätös tehtiin, yhtiö harjoitti broilerien ja kalkkunoiden teurastustoimintaa. Lintuinfluenssakriisin vuoksi yhtiö muuttui rakenteellisesti tappiolliseksi vuonna 2007.

Komissio hyväksyi kyseisen tuen 19. heinäkuuta 2007 päivätyllä kirjeellä K(2007) 3564. Tuen kestoajaksi vahvistettiin kuusi kuukautta. Tuen määrä oli miljoona EUR, ja se myönnettiin takaisin maksettavina ennakkoina. Korkoprosentti oli komission ennakon maksuajankohtana soveltama viitekorko.

Pelastamistuen ilmoittamisen yhteydessä Ranskan viranomaiset sitoutuivat toimittamaan komissiolle viimeistään kuusi kuukautta pelastamistuen hyväksymisen jälkeen rakenneuudistussuunnitelman, selvitystilasuunnitelman tai todisteen siitä, että ennakko on maksettu kokonaan takaisin.

Komissio päätti 19. heinäkuuta 2007 päivätyssä kirjeessä K(2007) 3564 katsoa tuen soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Komissio tarkasteli tukea ilmoittamisajankohtana sovellettujen suuntaviivojen perusteella, toisin sanoen maatalousalan valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen (2000/C 28/02) ja yhteisön suuntaviivojen valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (2004/C 244/02) perusteella.

Pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien yhteisön suuntaviivojen 25 kohdan a alakohdan mukaan tuen on oltava maksuvalmiustukea, joka myönnetään lainatakauksina tai lainoina, ja perittävän koron on oltava vähintään yhtä korkea kuin vakaassa taloudellisessa tilanteessa olevilta yrityksiltä lainoista perittävä korko ja ainakin yhtä korkea kuin komission vahvistama viitekorko. Laina on maksettava takaisin ja takauksen voimassaolon on päätyttävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ensimmäinen lainaerä on siirretty yritykselle.

Hyväksytty tuki oli määrä myöntää takaisin maksettavana ennakkona, josta perittävä vuosikorko on sama kuin komission ennakon myöntämisajankohtana soveltama viitekorko (4,62 % 1 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen). Ranskan viranomaiset olivat ilmoittaneet, että laina maksettaisiin takaisin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ensimmäinen lainaerä on maksettu yritykselle. Suuntaviivojen 25 kohdan c alakohdassa määrätään, että rakenneuudistus- tai selvityssuunnitelma taikka todisteet siitä, että laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin, on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa pelastamistuen hyväksymisestä tai ilmoittamattoman tuen tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa kyseisen tukitoimenpiteen ensimmäisestä täytäntöönpanosta. Tämän mukaisesti Ranskan viranomaiset olivat sitoutuneet toimittamaan komissiolle viimeistään kuusi kuukautta pelastamistuen hyväksymisen jälkeen rakenneuudistussuunnitelman, selvitystilasuunnitelman tai todisteen siitä, että ennakko on maksettu kokonaan takaisin.

Kuuden kuukauden määräaika päättyi 19. tammikuuta 2008 ilman, että komissio oli saanut vaadittuja asiakirjoja. Komissio muistutti Ranskaa sen sitoumuksesta 7. toukokuuta 2008 päivätyssä kirjeessä. Ranskan viranomaiset eivät toistaiseksi ole toimittaneet rakenneuudistussuunnitelmaa, selvitystilasuunnitelmaa tai todistetta siitä, että ennakko on maksettu kokonaan takaisin.

Ranska on laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa suuntaviivojen 27 kohdassa vaaditut asiakirjat.

Edellä esitetyistä syistä komissio pitää tässä vaiheessa todennäköisenä, että Volailles du Périgord -yhtiölle myönnettyä hyväksyttyä valtiontukea on sääntöjenvastaisesti jatkettu kuuden kuukauden määräajan yli, ja epäilee kyseisen toimenpiteen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

Sen vuoksi komissio on suuntaviivojen 2004/C 244/02 27 kohdan mukaisesti päättänyt aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan mukaisesti sääntöjenvastainen tuki voidaan periä takaisin tuensaajalta.

KIRJEEN TEKSTI

”Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par e-mail du 13 octobre 2006, enregistré le jour même, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, enregistrées le jour même.

(2)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé l'aide susmentionnée. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

(3)

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

(4)

Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu'à défaut elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1).

(5)

La France a omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été remboursée intégralement jusqu'à ce jour.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Intitulé de l'aide

(6)

Aide au sauvetage de la société “Volailles du Périgord”.

2.2.   Durée

(7)

Six mois.

2.3.   Budget

(8)

1 million d'euros.

2.4.   Bénéficiaires

(9)

Société en nom collectif (SNC). La société a été créée en 1910. Selon les informations fournies par les autorités françaises lors de la notification le 13 octobre 2006 et des courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, elle est détenue à 100 % par la famille Gaye.

(10)

La société employait début 2006 236 salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelque 52 millions d'euros. Selon les informations fournies en 2006, elle est le premier employeur de la zone de Terrasson.

(11)

Selon les informations fournies, Volailles du Périgord est active dans l'abattage de poulets et dindes. La société vend la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France (dont 60 % sous sa marque propre “Le Croquant” et 40 % sous marques de distributeurs). 70 % de ses produits sont vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Le poulet constitue 46 % de ses produits vendus (dont 80 % en label rouge). L'export de la société est marginal.

(12)

La Société SNC Volailles du Périgord avait connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000 et atteignait en 2001/2002 avec quelques 280 salariés et 50 millions d'euros de chiffres d'affaires un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros.

(13)

Selon les mêmes informations cette croissance avait été pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d'un management sous dimensionné et d'une orientation commerciale vers le Hard Discount. D'après les autorités françaises, ces fragilités se sont exprimées pleinement à l'occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société était devenue structurellement déficitaire.

(14)

Les pertes d'exploitation cumulées sur les trois exercices 2002/2003-2004/2005 s'étaient élevées à 5,3 millions d'euros. La direction de l'entreprise avait réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. D'après ces mêmes informations, ces mesures prises avaient permis un résultat d'exploitation équilibré pour le dernier semestre 2005. Parallèlement, les actionnaires avaient injecté 3 millions d'euros en comptes courants pour soutenir la trésorerie.

(15)

La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l'entreprise déjà fragile. Le chiffre d'affaires net a baissé de quelques 5 millions d'euros sur l'exercice 2005/2006 par rapport à l'exercice précédent. La perte de l'exploitation s'est élevée à quelques 168 000 EUR. D'après les informations fournies par les autorités françaises, la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l'accroissement des stocks de volailles congelées. Le stock en volailles congelées s'élevait au 30 juillet 2006 à quelques 0,9 million d'euros, soit presque 12 % de l'actif total.

(16)

Dans leur e-mail du 21 mars 2007, les autorités françaises ont indiqué que la société avait pu se financer depuis le 1er semestre 2006 par un recours au découvert bancaire qui, au 28 février 2007, s'était élevé à 1 986 460 EUR. Selon les informations fournies dans le même courrier électronique, ce découvert avait été consenti dans l'attente du versement de l'aide au sauvetage. En cas de non versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société.

(17)

Selon le plan de trésorerie pour le deuxième semestre 2007 le besoin en trésorerie de la société avait atteint quelques 1,2 millions d'euros au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l'année 2007.

2.5.   Base juridique

(18)

Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

2.6.   Description de l'aide

(19)

L'aide de 1 million d'euros devait être apportée par des avances remboursables et versées, pour partie, par l'État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d'Aquitaine (150 000 EUR).

(20)

Les autorités françaises ont confirmé que le taux d'intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

3.   APPRÉCIATION

(21)

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 (2) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02 (3).

(22)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

(23)

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

(24)

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

(25)

Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

(26)

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

(27)

La France a donc omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

4.   CONCLUSION

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société “Volailles du Périgord” ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

En conséquence, la Commission à décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

(28)

La Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir des informations sur la situation actuelle de la société “Volailles du Périgord” et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

(29)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l'aide.

(30)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(31)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union Européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(2)  JO C 28 du 1.2.2000.

(3)  JO C 244 du 1.10.2004.


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/17


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5324 — Centrica/Segebel)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 317/10)

1.

Komissio vastaanotti 4. joulukuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla (brittiläiseen yhtymään Centrica plc kuuluva) brittiläinen yritys Centrica Overseas Holdings Limited (Centrica) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan belgialaisessa yrityksessä Segebel S.A. (Segebel) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Centrica: sähkön ja kaasun tuotanto, energiatuotteiden tarjonta ja kauppa, kaasun kuljetus ja varastointi,

Segebel: sähkön tuotanto sekä sähkön ja kaasun tarjonta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5324 — Centrica/Segebel seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/18


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5385 — Avnet/Abacus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 317/11)

1.

Komissio vastaanotti 4. joulukuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys Avnet Inc. (Avnet) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Abacus Group plc (Abacus) 10. lokakuuta 2008 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Avnet: elektronisten komponenttien (mukaan lukien puolijohdekomponentit, liittimet, passiivikomponentit, sähkömekaaniset komponentit ja sulautetut tuotteet) ja atk-tuotteiden jakelu sekä teknologiapalvelut,

Abacus: elektronisten komponenttien (mukaan lukien puolijohdekomponentit, liittimet, passiiviset komponentit, sähkömekaaniset komponentit ja sulautetut tuotteet) jakelu sekä komponenttien valmistus/kokoaminen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5385 — Avnet/Abacus seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komiss

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.