ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 314

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
9. joulukuuta 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2008/C 314/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 18 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta (CON/2008/70)

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio
Eurojust

2008/C 314/02

Tietoja eurojustin ja olafin välisiä yhteistyöjärjestelyjä koskevasta sopimuksesta

3

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 314/03

Euron kurssi

8

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 314/04

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta ( 1 )

9

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 314/05

Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman Valmiudet -työohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö

11

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

KOMISSIO

2008/C 314/06

Kantelun 2007/2001 käsittelyn lopettaminen

12

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 314/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

LAUSUNNOT

Euroopan keskuspankki

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2008,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 24 päivänä lokakuuta 2008 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta (1) (jäljempänä direktiiviehdotus).

EKP:n toimivalta antaa lausunto direktiiviehdotuksesta perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleiset huomautukset

1.1

EKP toteaa, että rahoitusmarkkinoiden tämänhetkinen kriisi on osoittanut, että talletusten vakuusjärjestelmät ovat elintärkeitä tallettajien luottamuksen ylläpitämiseksi ja siten rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi. EKP tukee näiden järjestelmien taustalla olevaa tavoitetta lisätä tallettajien luottamusta ja ymmärtää sen, että asian kiireellisyyden vuoksi direktiiviehdotuksessa keskitytään lisäämään kansallisten talletusten vakuusjärjestelmien (jäljempänä kansalliset järjestelmät) kattavuutta Ecofin-neuvoston 7. lokakuuta 2008 esittämien päätelmien (2) mukaisesti siten, että lyhennetään korvausten maksuaikaa ja poistetaan nykyinen mahdollisuus käyttää tallettajan omavastuujärjestelmää.

1.2

EKP tukee samalla komission pyrkimystä jatkaa kansallisten järjestelmien lähentämiseksi tehtävää työtä varsinkin rahoitusmekanismien yhdenmukaistamisen osalta ja toimittaa asiasta kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31. joulukuuta 2009 mennessä (3). Koska kansallisten järjestelmien rahoitusjärjestelyt ovat tärkeitä rahoituksellisen turvaverkon tehokkuuden ja rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamisen kannalta, EKP odottaa voivansa osallistua komission tulevaan työhön tällä alalla ja kannustaa komissiota laatimaan raportin määräajassa. EKP korostaa tässä yhteydessä, että kansallisten järjestelmien rahoitusjärjestelyissä on noudatettava muun muassa perustamissopimuksessa vahvistettua keskuspankkirahoitusta koskevaa kieltoa ja erityisesti kieltoa, jonka mukaan kansalliset keskuspankit eivät saa antaa tilinylitysoikeuksia tai toteuttaa mitään muutakaan perustamissopimuksen 101 artiklassa (4) tarkoitettua järjestelyä, kuten aikaisemmissa kansallisia lakiehdotuksia koskevissa EKP:n lausunnoissa (5) ja EKP:n lähentymisraporteissa (6) on todettu.

2.   Erityiset huomautukset

2.1   Talletussuojan taso

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että talletussuojan vähimmäistaso korotetaan 50 000 EUR vuoden 2008 loppuun mennessä ja edelleen 100 000 EUR (7), kuten neuvoston päätelmissä 7. lokakuuta 2008 mainitaan (8). EKP korostaa samalla, että jos talletussuojan tasoa korotetaan edellä mainituista määristä jälkimmäistä suuremmaksi, sitä pitäisi edeltää tiivis yhteensovittaminen EU:n tasolla, sillä kansallisten toimenpiteiden välisillä merkittävillä eroilla saattaa olla vastavaikutuksia ja ne saattavat synnyttää vääristymiä yhteismarkkinoilla.

2.2   Korvausten maksuajan lyhentäminen

EKP suhtautuu myönteisesti aikomukseen lyhentää vakuusjärjestelmään kuuluvia talletuksia koskevien korvausten maksuaikoja merkittävästi ja siten vahvistaa tallettajien luottamusta (9). EKP korostaa tässä yhteydessä, että kansainvälisellä tasolla viime aikoina tehdyissä selvityksissä on korostunut se, että tallettajien vaateiden ripeä maksaminen on tehokkaan talletussuojan kannalta olennaisen tärkeää. Korvausten maksuaikojen tarpeellinen lyhentäminen tulee samalla toteuttaa pragmaattisella tavalla siten, että uskottavuus talletusten vakuusjärjestelmiin säilyy. Tämä edellyttää sitä, että otetaan käyttöön tehokkaita operatiivisia prosesseja, joilla selvitetään vaateet ja maksetaan korvaus tallettajille, samalla kun varmistetaan, että rahoitusta on saatavilla riittävästi. Ennen kaikkea on otettava käyttöön menettelyjä, joilla varmistetaan se, että jos pankki, joka toimii useissa jäsenvaltioissa, kaatuu, tallettajat saavat korvauksen yhtä tehokkaasti, kuin jos kaatunut pankki toimisi vain yhdessä jäsenvaltiossa. EKP ehdottaa lisäksi, että komission suunnitelmaan arvioida, olisiko mahdollista yhdenmukaistaa enemmän niitä rahoitusjärjestelyjä, joita kansallisissa järjestelmissä käytetään, pitäisi lisätä maksumenettelyjen tehokkuuden seuranta. Lopuksi EKP ehdottaa, että yleisön luottamusta talletusten vakuusjärjestelmiin saatettaisiin korvausten maksuajan lyhentämisen ohella lisätä sillä, että parannettaisiin tallettajien tietämystä talletussuojan ehdoista muun muassa siten, että luottolaitokset julkistaisivat nämä ehdot sopivalla tavalla.

Annettu Frankfurt am Mainissa 18 päivänä marraskuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 661 lopullinen.

(2)  Ks. 2894. neuvoston kokouksesta laadittu lehdistötiedote (13784/08), joka on saatavilla neuvoston Internet-sivuilla www.consilium.europa.eu, kuten mainitaan direktiiviehdotuksen perustelujen 1 jakson kuudennessa kappaleessa.

(3)  Direktiivin 94/19/EY 12 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiviehdotuksen 1 artiklan 6 kohdalla; vrt. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 1 ja 7 perustelukappale.

(4)  Tulkittuna perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1) mukaisesti.

(5)  Ks. EKP:n lausunto CON/2001/32, annettu 11 päivänä lokakuuta 2001, Portugalin valtiovarainministeriön pyynnöstä, koskien luottolaitoksia ja rahoitusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muuttamisesta annettavaa lakiehdotusta, 11–14 kohta; EKP:n lausunto CON/2005/50, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, Národná banka Slovenskan pyynnöstä, koskien talletussuojarahastosta ja tiettyjen lakien muuttamisesta annetun lain N:o 118/1996, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, muuttamisesta annettua lakiehdotusta, 11–13 kohta; EKP:n lausunto CON/2007/26, annettu 27 päivänä elokuuta 2007, Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä, koskien talletusten vakuusjärjestelmää koskevan lain muuttamisesta annettavaa lakiehdotusta, 2.1–2.3 kohta ja EKP:n lausunto CON/2008/5, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä, koskien talletusten vakuusjärjestelmää koskevan lain muuttamisesta annettavaa lakiehdotusta, 2.2–2.8 kohta.

(6)  Ks. esim. EKP:n lähentymisraportti, joulukuu 2006, s. 30.

(7)  Direktiivin 94/19/EY 7 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiviehdotuksen 1 artiklan 3 kohdan a alakohdalla ja täydennettynä direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisellä ja toisella alakohdalla, joissa säädetään korotetun suojan tason taannehtivasta soveltamisesta 15 päivästä lokakuuta 2008 lähtien; vrt. direktiiviehdotuksen johdanto-osan kolmas perustelukappale ja direktiiviehdotuksen perustelujen 5.3 jakso.

(8)  Neuvosto sopi, että ”kaikki jäsenmaat voivat, aluksi vähintään yhden vuoden ajaksi, nostaa yksityishenkilöitä koskevan talletussuojan rajan vähintään 50 000 EUR määrään, huomioiden samalla sen, että useat jäsenmaat ovat päättäneet nostaa rajan minimitason 100 000 EUR määrään”.

(9)  Direktiivin 94/19/EY 1 artiklan 3 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiviehdotuksen 1 artiklan 1 kohdalla, sekä direktiivin 10 artiklan 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiiviehdotuksen 1 artiklan 5 kohdalla; vrt. direktiiviehdotuksen johdanto-osan 5 perustelukappale ja direktiiviehdotuksen perustelujen 5.1 jakso.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio Eurojust

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/3


Tietoja eurojustin ja olafin välisiä yhteistyöjärjestelyjä koskevasta sopimuksesta

(2008/C 314/02)

Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust ja Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF allekirjoittivat 24. syyskuuta 2008 sopimuksen, joka koskee parannettua koordinaatiota ja yhteistyötä taloudellisten petosten, korruption tai minkä tahansa muun Euroopan yhteisön taloudelliseen etuun vaikuttavan rikollisuuden ehkäisyssä. Sopimuksessa vahvistetaan yhteistyön lähentämistä ja lisäämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä yleisten tietojen ja henkilötietojen vaihdon säännökset. Neuvosto hyväksyi sopimuksen 25. heinäkuuta 2008.


LIITE

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as ”the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

”Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

”Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

”Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

”OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

”President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

”Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

”College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

”Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

”Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

”Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

”Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

”Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

”OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

”Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

”Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

”Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

”Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

”Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/8


Euron kurssi (1)

8. joulukuuta 2008

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2854

JPY

Japanin jeniä

120,10

DKK

Tanskan kruunua

7,4497

GBP

Englannin puntaa

0,86510

SEK

Ruotsin kruunua

10,4150

CHF

Sveitsin frangia

1,5590

ISK

Islannin kruunua

290,00

NOK

Norjan kruunua

9,1270

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,712

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

264,45

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7093

PLN

Puolan zlotya

3,8875

RON

Romanian leuta

3,8795

SKK

Slovakian korunaa

30,195

TRY

Turkin liiraa

2,0341

AUD

Australian dollaria

1,9377

CAD

Kanadan dollaria

1,6067

HKD

Hongkongin dollaria

9,9633

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,3690

SGD

Singaporin dollaria

1,9400

KRW

Etelä-Korean wonia

1 865,53

ZAR

Etelä-Afrikan randia

13,1246

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,8436

HRK

Kroatian kunaa

7,1948

IDR

Indonesian rupiaa

14 974,91

MYR

Malesian ringgitiä

4,6756

PHP

Filippiinien pesoa

62,470

RUB

Venäjän ruplaa

36,0075

THB

Thaimaan bahtia

45,702

BRL

Brasilian real

3,1580

MXN

Meksikon peso

17,3209


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/9


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 314/04)

Tuen numero

XR 16/08

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Lubuskie

Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista lisätukea saavan yrityksen nimi

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Oikeusperusta

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Suunnitellut vuosikustannukset

1 milj. PLN

Tuen enimmäisintensiteetti

50 %

Yhdenmukaista asetuksen 4 artiklan kanssa

Tuen intensiteetti

9.6.2007

Täytäntöönpanopäivä

31.12.2013

Toimiala

Kaikki alueelliseen investointitukeen oikeutetut alat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Internet-osoite, jossa tukiohjelma on julkaistu

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Muita tietoja


Tuen numero

XR 41/08

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista lisätukea saavan yrityksen nimi

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Oikeusperusta

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Suunnitellut vuosikustannukset

18,7 milj. EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

15 %

Yhdenmukaista asetuksen 4 artiklan kanssa

Tuen intensiteetti

8.2.2008

Täytäntöönpanopäivä

31.12.2013

Toimiala

Kaikki alueelliseen investointitukeen oikeutetut alat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Internet-osoite, jossa tukiohjelma on julkaistu

http://wallex.wallonie.be

Muita tietoja


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Komissio

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/11


Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman ”Valmiudet” -työohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö

(2008/C 314/05)

Euroopan komissio ilmoittaa Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) ”Valmiudet” -työohjelmaan liittyvästä ehdotuspyynnöstä.

Ehdotuspyyntö koskee jäljempänä mainittua erityisohjelmaa.

”Valmiudet” -erityisohjelma:

Osa

:

Tutkimusinfrastruktuurit

Ehdotuspyynnön tunnus

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Ehdotuspyyntö liittyy 26. elokuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä K(2008) 4566 hyväksyttyyn työohjelmaan.

Tietoa ehdotuspyynnön määrärahoista, määräajoista ja säännöistä sekä työohjelman ja opastusta ehdotusten jättämiseen saa CORDIS-tietopalvelun verkkosivulta osoitteesta: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

KOMISSIO

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/12


Kantelun 2007/2001 käsittelyn lopettaminen

(2008/C 314/06)

Euroopan komissiolle on tullut useita samansisältöisiä kanteluita verosta, jota Romaniassa kannetaan syrjivin perustein moottoriajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä. Euroopan komission pääsihteeristö on kirjannut vastaanotetuksi suuren määrän tähän liittyviä kanteluita ja kirjeitä. Viitenumeroilla 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 kirjattuja kanteluita ja muuta EU:n kansalaisilta saatua kirjeenvaihtoa on käsitelty yhdessä viitenumerolla 2007/2001 avatun asian kanssa.

Edellä mainitusta asiasta vastaavat komission yksiköt ovat saaneet sitä koskevan tutkimuksensa päätökseen. Komissio on päättänyt julkaista tämän ilmoituksen aikomuksestaan päättää asia käsittely, jotta sekä kantelijat että muut asianomaiset henkilöt saisivat tarvittavat tiedot tilanteesta.

On kiistaton tosiasia, ettei henkilöautoihin liittyviä veroja ole yhdenmukaistettu yhteisön tasolla, joten jäsenvaltiot saavat määrätä tällaisia veroja ja päättää niiden tasosta ja kantotavasta. Jäsenvaltioiden harkintavaltaa tällä alalla rajoittavat kuitenkin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräykset, erityisesti sen 90 artikla, jolla on suljettu pois mahdollisuus syrjiä muista jäsenvaltioista tulevia tuotteita verotuksen keinoin.

Autojen rekisteröintiveroon liittyvät Romanian säännökset näyttivät olevan ristiriidassa perustamissopimuksen 90 artiklan kanssa, joten komissio aloitti rikkomusmenettelyn Romanialle 23. maaliskuuta 2007 annetulla virallisella ilmoituksella (IP/07/372). Komissio viittasi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan kannettaessa veroa uusista tai käytetyistä moottoriajoneuvoista vain kertaluonteisesti ei toisesta jäsenvaltioista tuodulle käytetylle moottoriajoneuvolle asetettu vero saa koskaan ylittää sen jäännösveron määrää, joka sisältyy kyseisen jäsenvaltion alueella uutena rekisteröidyn samanlaisen käytetyn ajoneuvon arvoon. Siksi jäsenvaltioiden on otettava maahantuotujen käytettyjen autojen arvon aleneminen huomioon.

Romania hyväksyi virallisen ilmoituksen ja antoi yleisen ohjeen, jonka mukaisesti tarvittavat muutostekstit valmisteltiin, ja määritti autojen rekisteröintiveron laskukaavan ja siinä käytettävät arvot, arvonalennuksiin sovellettava kiinteä taulukko mukaan lukien. Tarvittavia säädösmuutoksia ei kuitenkaan hyväksytty asetetussa määräajassa.

Komissio antoi 28. marraskuuta 2007 Romanialle perustellun lausunnon ja kehotti sitä noudattamaan yhteisön lainsäädäntöä ja sitä koskevia yhteisöjen tuomioistuimen tulkintoja (IP/07/1799). Tämän jälkeen pidettiin säädösluonnoksen eri versioita koskevia teknisiä kokouksia ja neuvotteluja, jotka johtivat kiistanalaisen lainsäädännön muuttamista koskevan erityisasetuksen N:o 50/2008 hyväksyntään 21. huhtikuuta 2008 (julkaistu Romanian virallisessa lehdessä 25. huhtikuuta 2008). Romanian hallitus on myös hyväksynyt erityisasetuksen N:o 50/2008 soveltamista koskevat normit. Tämä on tehty sisällyttämällä erityisasetuksen liitteessä 4 oleviin arvonalennuksia koskevan kiinteän taulukon soveltamissääntöihin käytetyn moottoriajoneuvon arvonalennuksen määrittämistä koskeva V osasto. Näin varmistetaan, että käytettyjen moottoriajoneuvojen todellinen arvonaleneminen otetaan huomioon laskettaessa maksettavaa auton rekisteriveroa.

Edellä mainitulla Romanian lainsäädännöllä poistettiin lisäksi käytöstä syrjintään johtava korrelaatiokerroin, vahvistettiin asianmukainen uuden moottoriajoneuvon määritelmä ja säädettiin veronmaksajan oikeudesta saada moottoriajoneuvonsa tarkastettua sen todellisen arvonalenemisen toteamiseksi. Tämän lisäksi hyväksytyssä lainsäädännössä ilmoitettiin yleisölle kriteerit, joiden perusteella käytettyjen ajoneuvojen arvonaleneminen vahvistetaan.

Asiasta vastaavat komission yksiköt katsovat edellä esitetyn perusteella, että Romanian viranomaiset ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisön oikeutta noudatetaan. Ilmeisesti autojen rekisteröintiveroa koskeva Romanian lainsäädäntö on nyt saatettu EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan mukaiseksi.

Näistä syistä asiasta vastaavat yksiköt ehdottavat komissiolle asian käsittelyn lopettamista.


KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/14


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 314/07)

1.

Komissio vastaanotti 2. joulukuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla Arizona Chemical -yhtymään kuuluva saksalainen yritys Arizona Chemical GmbH (Arizona) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Abieta Chemie GmbH (Abieta) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Arizona: öljykemian tuotteiden jalostus, prosessointi ja myynti,

Abieta: emulgointiaineena käytettävän hartsisaippuan tuotanto ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5358 — Arizona/Abieta seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten viimeisimpään muutokseen.

Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.