ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 178

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
15. heinäkuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 178/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2008/C 178/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) ( 1 )

4

2008/C 178/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) ( 1 )

4

2008/C 178/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) ( 1 )

5

2008/C 178/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) ( 1 )

5

2008/C 178/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) ( 1 )

6

2008/C 178/07

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) ( 1 )

6

2008/C 178/08

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) ( 1 )

7

2008/C 178/09

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) ( 1 )

7

2008/C 178/10

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) ( 1 )

8

2008/C 178/11

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) ( 1 )

8

2008/C 178/12

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) ( 1 )

9

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 178/13

Euron kurssi

10

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 178/14

Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

11

2008/C 178/15

Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( 1 )

15

2008/C 178/16

Kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto ( 1 )

17

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Neuvosto

2008/C 178/17

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta — Euroopan unionin neuvosto — Avoin kilpailu — Viitenumero CONS/AD/430 — Hallintovirkamies

19

2008/C 178/18

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta — Euroopan unionin neuvosto — Avoin kilpailu — Viitenumero CONS/AD/431 — Hallintovirkamies

20

2008/C 178/19

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta — Euroopan unionin neuvosto — Avoin kilpailu — Viitenumero CONS/AD/432 — Hallintovirkamies

21

 

Komissio

2008/C 178/20

LIFE+ rahoitusvälineen vuoden 2008 ehdotuspyyntö

22

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 178/21

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) ( 1 )

25

2008/C 178/22

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

26

2008/C 178/23

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5217 — Gefa/Pema) ( 1 )

27

2008/C 178/24

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

28

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 178/25

Ilmoitus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta — Määräajan pidentäminen — Jäsenvaltion esittämä hakemus

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/1


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/01)

Päätöksen tekopäivä

30.5.2008

Tuen numero

N 816/06

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

R&D Tax Credits for SMEs

Oikeusperusta

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Veroetuus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 300 milj. GBP

Tuen intensiteetti

25 %

Kesto

1.4.2008-30.12.2013

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

6.8.2007

Tuen numero

N 825/06

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Oikeusperusta

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu, Innovaatiotoiminta

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 1,1 milj. EUR

Tuen intensiteetti

40 %

Kesto

Toimiala

Tehdasteollisuus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerie van Landbouw

Natuur en Voedselkwaliteit

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

30.5.2008

Tuen numero

N 33/07

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Oikeusperusta

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Veroetuus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 300 milj. GBP

Tuen intensiteetti

25 %

Kesto

1.4.2008-30.12.2013

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä

30.5.2008

Tuen numero

N 34/07

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Oikeusperusta

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Veroetuus

Talousarvio

Suunnitellut vuosikustannukset: 20 milj. GBP

Tuen intensiteetti

12 %

Kesto

1.4.2008-30.12.2013

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/02)

Komissio päätti 28. helmikuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain saksan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5030. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/03)

Komissio päätti 3. maaliskuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain saksan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5054. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5108 — Sofinco/Agos)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/04)

Komissio päätti 22. toukokuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain ranskan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5108. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/05)

Komissio päätti 23. kesäkuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5062. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/6


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/06)

Komissio päätti 17. kesäkuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5145. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/6


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/07)

Komissio päätti 27. kesäkuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5208. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/7


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/08)

Komissio päätti 19. toukokuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5099. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/7


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/09)

Komissio päätti 6. elokuuta 2007 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32007M4727. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/8


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/10)

Komissio päätti 31. tammikuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5002. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/8


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/11)

Komissio päätti 3. huhtikuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5085. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/9


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/12)

Komissio päätti 15. helmikuuta 2008 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32008M5015. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/10


Euron kurssi (1)

14. heinäkuuta 2008

(2008/C 178/13)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,5847

JPY

Japanin jeniä

169,24

DKK

Tanskan kruunua

7,4607

GBP

Englannin puntaa

0,79750

SEK

Ruotsin kruunua

9,4674

CHF

Sveitsin frangia

1,6232

ISK

Islannin kruunua

121,55

NOK

Norjan kruunua

8,0525

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

23,310

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

230,21

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,7028

PLN

Puolan zlotya

3,2533

RON

Romanian leuta

3,5754

SKK

Slovakian korunaa

30,295

TRY

Turkin liiraa

1,9230

AUD

Australian dollaria

1,6369

CAD

Kanadan dollaria

1,5995

HKD

Hongkongin dollaria

12,3657

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

2,0830

SGD

Singaporin dollaria

2,1485

KRW

Etelä-Korean wonia

1 592,62

ZAR

Etelä-Afrikan randia

12,0730

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,8473

HRK

Kroatian kunaa

7,2325

IDR

Indonesian rupiaa

14 502,38

MYR

Malesian ringgitiä

5,1194

PHP

Filippiinien pesoa

71,652

RUB

Venäjän ruplaa

36,8440

THB

Thaimaan bahtia

53,325

BRL

Brasilian real

2,5316

MXN

Meksikon peso

16,3002


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/11


Tiivistelmä tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen ja asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnettävästä valtiontuesta

(2008/C 178/14)

Tuen numero

XA 8/08

Jäsenvaltio

Tanska

Alue

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Oikeusperusta

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

300 000 DKK

Tuen enimmäisintensiteetti

100 %

Täytäntöönpanoajankohta

Kun komission tukijärjestelmälle asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti antama tunnistenumero on saatu

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008

Tuen tarkoitus

Lammastalousalan ammattijulkaisu; tuki myönnetään 15 artiklan 2 kohdan d alakohdan iii alakohdan mukaisesti

Alat, joita tuki koskee

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Fåreafgiftsfonden

Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal

DK-1620 København V

Internet-osoite

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Muita tietoja


Tuen numero

XA 9/08

Jäsenvaltio

Tanska

Alue

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Dyrlægerådgivning

Oikeusperusta

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

100 000 DKK

Tuen enimmäisintensiteetti

100 %

Täytäntöönpanoajankohta

Kun komission tukijärjestelmälle asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti antama tunnistenumero on saatu

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008

Tuen tarkoitus

Neuvontapalvelut — 15 artiklan 2 kohdan c alakohta

Alat, joita tuki koskee

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internet-osoite

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Muita tietoja


Tuen numero

XA 10/08

Jäsenvaltio

Tanska

Alue

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Distriktsforedrag for fåreholdere

Oikeusperusta

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

14 000 DKK

Tuen enimmäisintensiteetti

100 %

Täytäntöönpanoajankohta

Kun komission tukijärjestelmälle asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti antama tunnistenumero on saatu

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008

Tuen tarkoitus

Neuvontapalvelut — 15 artiklan 2 kohdan c alakohta

Alat, joita tuki koskee

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internet-osoite

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Muita tietoja


Tuen numero

XA 11/08

Jäsenvaltio

Tanska

Alue

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Temadage for nystartede fåreholdere

Oikeusperusta

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

20 000 DKK

Tuen enimmäisintensiteetti

100 %

Täytäntöönpanoajankohta

Kun komission tukijärjestelmälle asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti antama tunnistenumero on saatu

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008

Tuen tarkoitus

Viljelijöiden koulutus — 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta

Alat, joita tuki koskee

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internet-osoite

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Muita tietoja


Tuen numero

XA 12/08

Jäsenvaltio

Tanska

Alue

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Temadage om avlsredskaber

Oikeusperusta

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

10 000 DKK

Tuen enimmäisintensiteetti

100 %

Täytäntöönpanoajankohta

Kun komission tukijärjestelmälle asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti antama tunnistenumero on saatu

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008

Tuen tarkoitus

Viljelijöiden koulutus — 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta

Alat, joita tuki koskee

Maatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Internet-osoite

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Muita tietoja


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/15


Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (1)  (2)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/15)

Myönnetyt toimiluvat

Luokka A:   Toimiluvat, joihin ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

SAKSA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Sylt Air GmbH

(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a

D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

Matkustajat, posti, tavara

5.6.2008

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24

A-1010 Wien

Matkustajat, posti, tavara

29.5.2008

TANSKA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd

DK-2791 Dragør

Matkustajat, posti, tavara

9.5.2008

KREIKKA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km

SEA 1, Mesogeion Bldg 7

GR-19002 Paiania

Matkustajat, posti, tavara

12.5.2008

Luokka B:   Toimiluvat, joihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

SAKSA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

BSF Swissphoto GmbH

(BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld

Mittelstr. 7

D-12529 Schönefeld

Matkustajat, posti, tavara

5.6.2008

RUOTSI

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG

A-1100 Wien

Matkustajat, posti, tavara

8.5.2008

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47

A-8010 Graz

Matkustajat, posti, tavara

2.6.2008

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37

A-9020 Klagenfurt

Matkustajat, posti, tavara

16.6.2008

SPANJE

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza

Zona Modular

E-50190 Zaragoza

Matkustajat, posti, tavara

20.5.2008

ROMANIA

Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1

Bucharest — Romania

Matkustajat, posti, tavara

1.4.2008


(1)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.

(2)  Lähetetty Euroopan komissiolle ennen 31. elokuuta 2005.


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/17


Kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

(2008/C 178/16)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

(Huomautus 1)

CEN

EN 153:2006

Sähkökäyttöisten kotitalousjääkaappien, pakastekaappien, pakastimien ja niiden yhdistelmien energiankulutuksen mittausmenetelmät ja siihen liittyvät ominaisuudet

EN 153:1995

30.6.2008

CEN

EN 14511-1:2007

Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput — Osa 1: Käsitteet ja määritelmät

EN 14511-1:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-2:2007

Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput — Osa 2: Testausolosuhteet

EN 14511-2:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-3:2007

Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput — Osa 3: Testausmenetelmät

EN 14511-3:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-4:2007

Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput — Osa 4: Vaatimukset

EN 14511-4:2004

31.5.2008

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 3

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Neuvosto

15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/19


ILMOITUS AVOINNA OLEVASTA TOIMESTA

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

AVOIN KILPAILU

Viitenumero CONS/AD/430

HALLINTOVIRKAMIES

(2008/C 178/17)

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö järjestää (todistuksiin ja suulliseen kokeeseen perustuvan) avoimen kilpailun varallaololuettelon laatimiseksi Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) alalla. Kilpailu koskee kahta tehtävää (tehtävä 1: vanhempi strateginen suunnittelija kriisinhallintaoperaatioita varten; tehtävä 2: vanhempi suunnittelija voimavarojen kehittämistä varten sotilas-, siviili- ja avaruusalalla). Henkilöt palkataan molempia tehtäviä varten palkkaluokkaan AD 9.

Valintamenettely edellyttää molemmissa tehtävissä loppuun saatettuja yliopisto-opintoja, joista osoituksena on todistus. Tehtävää 1 varten edellytetään lisäksi vähintään 10 vuoden työkokemusta kriisinhallinnan tai puolustuksen alalta sekä työkokemusta kansainvälisten organisaatioiden kriisinhallinnasta. Työkokemuksesta vähintään kolme vuotta tulee olla poliittisen ja strategisen tason suunnittelutehtävistä. Tehtävää 2 varten edellytetään myös vähintään 10 vuoden työkokemusta puolustusalan suunnittelutehtävistä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla tai siviili- tai sotilasvoimavarojen suunnittelutehtävistä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla tai avaruusalan suunnittelu- ja operatiivisista tehtävistä tai turvallisuusalan tietojärjestelmien alalta.

Tämä ilmoitus julkaistaan ainoastaan englanniksi ja ranskaksi. Teksti julkaistaan kokonaisuudessaan näillä kahdella kielellä Euroopan unionin virallisesta lehdessä C 178 A.

Ilmoitus on myös nähtävillä neuvoston Internet-sivuilla osoitteessa:

http:/www.consilium.europa.eu/concours

Hakemus on jätettävä viimeistään 19. syyskuuta 2008. Postileiman päiväystä pidetään osoituksena hakemuksen jättämisajankohdasta.


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/20


ILMOITUS AVOINNA OLEVASTA TOIMESTA

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

AVOIN KILPAILU

Viitenumero CONS/AD/431

HALLINTOVIRKAMIES

(2008/C 178/18)

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö järjestää (todistuksiin ja suulliseen kokeeseen perustuvan) avoimen kilpailun, jonka tarkoituksena on laatia varallaololuettelo tietojärjestelmien turvallisuudesta vastaavan vanhemman hallintovirkamiehen toimen täyttämiseksi (palkkaluokka AD 9). Tehtävään kuuluu tietojärjestelmien turvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden kehittäminen ja ohjeiden ja suuntaviivojen laatiminen näiden periaatteiden toteuttamiseksi sekä näiden järjestelmien hyväksyminen.

Valintamenettely edellyttää loppuun saatettuja yliopisto-opintoja, joista on osoituksena todistus. Lisäksi edellytetään valmistumisen jälkeen hankittua vähintään 10 vuoden työkokemusta tietojärjestelmien turvallisuuteen suoraan liittyvistä tehtävistä.

Tämä ilmoitus julkaistaan ainoastaan englanniksi ja ranskaksi. Teksti on näillä kahdella kielellä kokonaisuudessaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 178 A.

Ilmoitus on myös nähtävillä neuvoston Internet-sivuilla osoitteessa:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Hakemus on jätettävä viimeistään 19. syyskuuta 2008. Postileiman päiväystä pidetään osoituksena hakemuksen jättämisajankohdasta.


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/21


ILMOITUS AVOINNA OLEVASTA TOIMESTA

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

AVOIN KILPAILU

Viitenumero CONS/AD/432

HALLINTOVIRKAMIES

(2008/C 178/19)

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö järjestää (todistuksiin ja suulliseen kokeeseen perustuvan) avoimen kilpailun, jonka tarkoituksena on laatia varallaololuettelo tietojärjestelmien turvallisuudesta vastaavan hallintovirkamiehen toimen täyttämiseksi (palkkaluokka AD 7). Valitut hakijat sijoitetaan neuvoston pääsihteeristön yksiköihin, jotka vastaavat tietoturvajärjestelmien turvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden teknisestä ja hallinnollisesta toteuttamisesta ja noudattamisesta.

Valintamenettely edellyttää loppuun saatettuja yliopisto-opintoja, joista on osoituksena todistus.

Lisäksi edellytetään valmistumisen jälkeen hankittua vähintään kuuden vuoden työkokemusta tietojärjestelmien turvallisuuteen suoraan liittyvistä tehtävistä.

Tämä ilmoitus julkaistaan ainoastaan englanniksi ja ranskaksi. Teksti julkaistaan kokonaisuudessaan näillä kahdella kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 178 A.

Ilmoitus on myös neuvoston Internet-sivuilla osoitteessa:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Hakemus on jätettävä viimeistään 19. syyskuuta 2008. Postileiman päiväystä pidetään osoituksena hakemuksen jättämisajankohdasta.


Komissio

15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/22


LIFE+ RAHOITUSVÄLINEEN VUODEN 2008 EHDOTUSPYYNTÖ

(2008/C 178/20)

Komissio pyytää Euroopan unioniin rekisteröityneitä oikeushenkilöitä tekemään ehdotuksia LIFE+ välineen vuoden 2008 valintakierrokselle.

Hakemukset

Hakemukset on tehtävä erityisillä hakulomakkeilla. Nämä lomakkeet ja hakuopas, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti tukikelpoisuusvaatimukset ja hakumenettely, ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Ehdotukset on toimitettava CD-ROM- tai DVD-levyllä PDF-tiedostona, johon on skannattu alkuperäiset tulostetut A4-kokoiset paperilomakkeet.

Tuensaajat

Ehdotuksia voivat esittää Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekisteröityneet oikeushenkilöt. Tukea voivat saada julkiset ja/tai yksityiset yhteisöt, toimijat ja laitokset.

Tähän ilmoitukseen sisältyvät seuraavat teemat

1.   Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden LIFE+ hankkeet

Päätavoite: Luonnon systeemien, luontotyyppien sekä luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelu, säilyttäminen, palauttaminen ja tarkkailu sekä niiden toiminnan helpottaminen biologisen monimuotoisuuden, geenivarojen monimuotoisuus mukaan luettuna, jotta voitaisiin pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä.

2.   Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon LIFE+ hankkeet

Päätavoitteet:

—   Ilmastonmuutos: Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakiinnuttaminen tasolle, joka estää maapallon ilmaston lämpenemisen yli 2 °C.

—   Vesi: Paremman veden laadun edistäminen kehittämällä kustannustehokkaita toimia hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi, jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (vesipolitiikan puitedirektiivi) mukainen vesipiirin hoitosuunnitelma voidaan laatia ensimmäisen kerran vuoteen 2009 mennessä.

—   Ilma: Sellaisen ilmanlaadun tason saavuttaminen, joka ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tai riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

—   Maaperä: Maaperän suojelu ja sen kestävän käytön varmistaminen säilyttämällä maaperän toiminnat, ennaltaehkäisemällä maaperään kohdistuvia uhkia ja lieventämällä niiden vaikutuksia sekä kunnostamalla huonontunutta maaperää.

—   Kaupunkiympäristö: Euroopan kaupunkialueiden ympäristönsuojelun tason parantaminen.

—   Melu: Ympäristömelua koskevan toimintapolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen.

—   Kemikaalit: Parempi ympäristön ja terveyden suojelu kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä vuoteen 2020 mennessä panemalla täytäntöön kemikaalilainsäädäntö, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), ja torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia.

—   Ympäristö ja terveys: Tietokannan kehittäminen ympäristöterveyspolitiikkaa varten (Ympäristöterveystoimintasuunnitelma 2004–2010).

—   Luonnonvarat ja jätteet: Sellaisten toimintapolitiikkojen kehittäminen ja täytäntöönpano, joiden tarkoituksena on varmistaa kestävä luonnonvarojen hallinnointi ja käyttö sekä jätehuolto, sekä tuotteiden ympäristönsuojelullisen tason, kestävän tuotannon ja kestävien kulutustottumusten, jätteiden syntymisen ehkäisyn, hyödyntämisen ja kierrätyksen parantaminen sekä jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaisen strategian tehokas täytäntöönpano.

—   Metsät: Tarkan ja kattavan perustan tuottaminen, erityisesti EU:n koordinointiverkoston kautta, toimintapolitiikan kannalta olennaiselle metsiä koskevalle tiedolle ilmastonmuutoksesta (vaikutus metsäekosysteemeihin, vaikutusten rajoittaminen ja puun käytöstä korvaavana materiaalina aiheutuvat vaikutukset), biologisesta monimuotoisuudesta (perustiedot ja suojellut metsäalueet), metsäpaloista, metsien tilasta ja metsien suojelutehtävästä (vesi, maaperä ja infrastruktuuri) sekä metsien suojelu metsäpaloilta.

—   Innovointi: Innovatiiviseen strategiaan perustuvien lähestymistapojen, teknologioiden, menetelmien ja välineiden kehittämisen ja demonstroinnin edistäminen, jotta voitaisiin avustaa ympäristöteknologioita koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa.

—   Strategiset lähestymistavat: Yhteisön ympäristölainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon ja valvonnan edistäminen sekä ympäristöpolitiikan tietämysperustan parantaminen; pk-yritysten suoritustason parantaminen ympäristönsuojelussa.

Komissio pitää tervetulleina kaikkia edellä mainittuihin päätavoitteisiin liittyviä hankkeita ja suosii erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita.

3.   Tiedotuksen ja viestinnän LIFE+ hankkeet

Päätavoite: Levitetään tietoa ja lisätään tietoisuutta ympäristökysymyksistä, metsäpalojen ehkäisy mukaan luettuna; tuetaan liitännäistoimia, kuten tiedottamista, viestintätoimia ja -kampanjoita, konferensseja ja koulutusta, metsäpalojen ehkäisyyn liittyvä koulutus mukaan luettuna.

Komissio pitää tervetulleina kaikkia edellä mainittuihin päätavoitteisiin liittyviä hankkeita ja suosii erityisesti biologisen monimuotoisuuden häviämisen estämiseen liittyviä hankkeita.

EU:n rahoitusosuudet

1.   Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden LIFE+ hankkeet

Yhteisön rahoitustuki voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Rahoitusosuus voi poikkeuksellisesti olla enintään 75 prosenttia hankkeissa, jotka koskevat lintu- ja luontodirektiivin ensisijaisia luontotyyppejä ja lajeja.

2.   Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon LIFE+ hankkeet

Yhteisön rahoitustuki voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

3.   Tiedotuksen ja viestinnän LIFE+ hankkeet

Yhteisön rahoitustuki voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Määräaika

Hanke-ehdotukset on toimitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 21. marraskuuta 2008. Hanke-ehdotukset toimitetaan edelleen sen jäsenvaltion kansalliselle viranomaiselle, jossa tuensaaja on rekisteröitynyt. Kansalliset viranomaiset toimittavat ehdotukset komissiolle 5. tammikuuta 2009 mennessä.

Talousarvio

LIFE+ rahoitusvälineen kokonaistalousarvio vuonna 2008 on 207 500 000 EUR.

Vähintään 50 prosenttia tästä summasta on osoitettava toimenpiteisiin, joilla tuetaan luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelua.

Alustavat kansalliset rahoitusosuudet vuonna 2008 ovat:

(EUR)

Maa

Alustava määrä

Maa

Alustava määrä

Maa

Alustava määrä

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Lisätietoja

Lisätietoja sekä hakuohjeet ja hakulomakkeet ovat LIFE+ rahoitusvälineen verkkosivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Lisätietoja saa myös asianomaisilta kansallisilta viranomaisilta:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/25


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/21)

1.

Komissio vastaanotti 4. heinäkuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhtymän CVC Capital Partners Group SARL lopullisessa määräysvallassa oleva belgialainen yritys De Weide Blik NV (De Weide Blik), hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Atlanta AG (Atlanta) ostamalla osakkeita ja omaisuutta.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

De Weide Blik: tuoreiden hedelmien, vihannesten, kukkien, kukkasipulien, kasvien ja valmisruokien tuotanto, tuonti, vienti, käsittely ja jakelu,

Atlanta: tuoreiden hedelmien ja vihannesten tuonti, vienti, pakkaus, käsittely ja jakelu; banaanien kypsytyspalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/26


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5256 — Burani/3i/APB)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/22)

1.

Komissio vastaanotti 4. heinäkuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla alankomaalaisen yrityksen Burani Designer Holding NV (Burani) epäsuorassa määräysvallassa oleva yritys Antichi Pellettieri SpA ja brittiläiseen yhtymään 3i Group plc (3i) kuuluvat tietyt rahastot hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan italialaisessa yrityksessä APB Srl (APB) siirtämällä omaisuutta ja ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Burani: holdingyhtiö, jonka tytäryhtiöt toimivat ylellisyystuotteiden, elintarvikkeiden, vaatetuksen ja kosmetiikan aloilla,

3i: kansainvälinen pääomasijoitusyhtymä,

APB: nahkaisten ylellisyystuotteiden, erityisesti käsilaukkujen ja muiden asusteiden valmistus ja jakelu tuotenimillä Braccialini, Biasia, Mandarina Duck ja Coccinelle.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5256 — Burani/3i/APB seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/27


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5217 — Gefa/Pema)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/23)

1.

Komissio vastaanotti 4. heinäkuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaiseen pankkiryhmittymään Société Générale (SG) kuuluva saksalainen yritys GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH (GEFA) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä PEMA GmbH (PEMA) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

SG ja GEFA: liikkuvia tuotantohyödykkeitä, esimerkiksi kuorma-autoja ja perävaunuja, koskevat rahoitusratkaisut,

PEMA: kuorma-autojen ja perävaunujen vuokraus sekä vastaavat palvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5217 — Gefa/Pema seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/28


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 178/24)

1.

Komissio vastaanotti 8. heinäkuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys Total SA (Total) ja algerialainen yritys Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA (Sonatrach) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan kahdessa algerialaisessa äskettäin perustetussa yhteisyrityksessä (JVs) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Total: energian ja kemian alan integroidut toiminnot,

Sonatrach: julkinen yhtiö, joka toimii hiilivetyjen ja niiden johdannaisten tutkimuksen, hyödyntämisen, kuljetuksen, muuntamisen ja markkinoinnin alalla,

JVs: petrokemian alan yrityksiä.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


MUUT ILMOITUKSET

Komissio

15.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/29


Ilmoitus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta — Määräajan pidentäminen

Jäsenvaltion esittämä hakemus

(2008/C 178/25)

Komissio vastaanotti 3. heinäkuuta 2008 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) 30 artiklan 4 kohdan mukaisen hakemuksen. Hakemuksen vastaanottoa seuraava työpäivä on 4. heinäkuuta 2008.

Tämä Tšekin tasavallan esittämä hakemus koskee sähkön tuotantoa Tšekin tasavallassa. Mainitussa 30 artiklassa säädetään, että direktiiviä 2004/17/EY ei sovelleta, jos toiminta on suoraan avoin kilpailulle markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Näiden edellytysten täyttymisen arviointi tapahtuu yksinomaan direktiivin 2004/17/EY mukaisesti, eikä se vaikuta kilpailusääntöjen soveltamiseen.

Komissiolla on tätä hakemusta koskevan päätöksen tekemiseksi käytössään kolmen kuukauden määräaika, joka alkaa edellä mainitusta työpäivästä. Määräaika päättyy 4. lokakuuta 2008.

Mainitun 4 kohdan kolmannen alakohdan säännöksiä ei sovelleta. Sen vuoksi komission käytössä olevaa määräaikaa mahdollisesti pidennetään kolmella kuukaudella. Mahdollinen pidentämispäätös julkaistaan.


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.